12. Z námìstí Kinských k "M" Malostranská "Platanová"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12. Z námìstí Kinských k "M" Malostranská "Platanová""

Transkript

1 12. Z námìstí Kinských k "M" Malostranská "Platanová" Celková délka trasy: 3,0 km Poèet stromù: 5 Poèet informaèních tabulí: 3 Vycházku zaèneme na námìstí Kinských, kam se dostaneme tramvají (è. 6, 9, 12 èi 20) nebo autobusem (è. 176), zastávka se jmenuje Švandovo divadlo. Rod Kinských patøil po dlouhou dobu k nejvýznamnìjším aristokratickým rodinám v zemi. Jméno vzniklo v roce 1307 podle majitele dvorce a tvrze u Lovosic Vchynice a pùvodnì se psali Wchynští. Pozdìji bylo jméno pøechýleno do tvaru Kinský. Z námìstí vstoupíme do parku a pøímo proti vchodu narazíme na nepøehlédnutelný platan. Za ním se ukrývá zajímavý buk lesní kultivar èervenolistý a vlevo dva velké jerlíny japonské s obvodem vìtšího z nich 331 cm. Platan v zahradì Kinských Platan javorolistý u Velkopøevorského paláce (Maltézský platan) Jinan dvojlaloèný Platan na Kampì 12 Platan v zahradì Kinských*** Praha 5-Smíchov. Strom vyhlášen památným v roce Obvod kmene 560 cm (v roce 2010), výška 29 m, stáøí 184 let. Strom je v dobrém zdravotním stavu. Roste u vstupu do Kinského zahrady z námìstí Kinských. Solitérní strom se k bázi silnì rozšiøuje, vìtví se ve 2 m. Koruna má prùmìr 28 m, je široká a soumìrná. Platan byl pravdìpodobnì vysazen roku Vyhlášen za památný strom byl v roce 1998, stejnì jako platan na Kampì a platan Trasa vycházky Hranice chránìného území Památný strom Významný nepamátný strom Informaèní tabule Zaèátek Konec trasy Dub letní v Dienzenhoferových sadech na Karlovì námìstí. Strom pøibývá na obvodu rychle: v roce cm, cm, cm. Sady Kinských patøí svými 21,7 hektaru mezi nejvìtší v Praze a také mezi významná evropská krajináøská díla. Zvláštností je i vertikální rozèlenìní parku obsahující výškové rozdíly až 125 m. 147

2 Na místì dnešních Kinských sadù byly kdysi vinice plasských cisterciákù. V roce 1799 pozemky vykoupila ovdovìlá knìžna Rosa Kinská a chtìla vysázet rozsáhlou ovocnou zahradu. Pod patronací syna Rudolfa se ale nakonec rozhodla pro vybudování letohrádku s parkem, rybníèky a vodopádem. Pro pøívod vody bylo vyhloubeno nìkolik až stometrových štol. Postupem èasu zájem Kinských opadl, èást parku byla odprodána a mìlo dojít k parcelaci na výstavbu èinžovních domù. Osvícení zastupitelé pražské i smíchovské obce radìji zahradu v roce 1901 odkoupili za korun. Park je bohatì zdoben sochami, v letohrádku je umístìn Musaion národní expozice (lidová kultura Èech, Moravy a Slezska). Z Podkarpatské Rusi, dnes Zakarpatské Ukrajiny, sem byl v roce 1929 pøenesen pùvodní døevìný kostel, který stával ve Velké Louèce a pozdìji v Medvedovicích. Pøed lety jeden americký turista požádal o otevøení kostela a sotva vstoupil, poklekl a políbil podlahu. V tomto kostele byl totiž ještì v Podkarpatské Rusi pokøtìn. Platan v zahradì Kinských. Pryè jsou léta, kdy na nìj míøil tank è. 23, dnes naopak vévodí novì upravenému parku V centrální èásti námìstí Kinských mìl divadelník a podnikatel Švanda divadlo Aréna pro divákù, které v roce 1885 vojenskému eráru. Ten zde postavil v letech 1892 až 1902 Albrechtova kasárna (podle maršálka a arcivévody). Za I. republiky se jmenovaly Štefánikovy a pozdìji Fuèíkovy. Sto let sloužila budova vojákùm, nyní po rekonstrukci je z ní Justièní palác. V parèíku stával tank èíslo 23 jako pøipomínka roku 1945 a svou hlavní míøil právì na platan. Od roku 1996 je tento tank (pozdìji pøemalován na rùžovo) ve vojenském muzeu v Lešanech. V minulosti se uvažovalo nad návratem pomníku maršála Radeckého z lapidária. Bronzový pomník byl odlit z ukoøistìných dìl bojù Radeckého v severní Itálii. Pomník stával v dolní èásti Malostranského námìstí a možná by se hodil právì na takové místo. Na námìstí Kinských si všimnìte zcela nové sochy T. H. Ševèenka. Ševèenko Taras Hryhorovyè ( ) byl ukrajinský spisovatel, básník a malíø, který za kritiku carského režimu strávil 10 let ve vyhnanství. Byl hlavním pøedstavitelem ukrajinského národního obrození a mimo jiné napsal poemu Jan Hus. Z jihovýchodní èásti námìstí se vydáme ulicí Elišky Peškové, dále po pravé stranì pøicházíme na Arbesovo námìstí se sochou spisovatele Jakuba Arbese, ulice 148 pokraèuje pod názvem Preslova. Poté odboèíme doleva ulicí V Botanice k Dienzenhoferovým sadùm (smìrem k Jiráskovu mostu).

3 50 Dub letní v Dienzenhoferových sadech*** Praha 5-Smíchov, strom vyhlášen jako památný v roce Obvod 372 cm, výška 15 m, stáøí 100 let. Krásný zdravý strom s pravidelnou rozložitou korunou, která sahá až k hlavám procházejících návštìvníkù. Ze všech památných a významných stromù se právì tento nachází v místì nejzatíženìjším dopravou tj. na levobøežním pøedmostí Jiráskova mostu pøi køižovatce, kudy za den projedou desetitisíce aut. Strom je v severovýchodním rohu parku. Dub v Dienzenhoferových sadech je okolní dopravou nejzatíženìjším památným stromem v ÈR a pøesto je zdravý Dienzenhoferovy sady mají jen 0,6 hektaru a jsou na ploše bývalé první botanické univerzitní zahrady v Praze z roku 1775, která mìla pùvodnì 3,5 hektaru a bylo zde soustøedìno 12 tisíc rostlinných druhù (v roce 1898 byla zøízena botanická zahrada Na Slupi). Pøes hromadné protesty veøejnosti byla v roce 1905 zahrada rozparcelována a zbylo z ní již jen málo. Nejcennìjším stromem až do minulého roku byl krásnì vzrostlý javor kapadocký. Jeho kmen byl ale napaden hnilobou a z bezpeènostních dùvodù musel být pokácen. Po pùvodní botanické zahradì zùstal název ulice V Botanice. Park se od roku 1920 nazývá Dienzenhoferovy sady podle autora tehdy ještì stojícího letohrádku, jenž byl pùvodnì postaven pro uvolnìné èleny jezuitského øádu. Zboøen byl roku Kilián Ignác Dienzenhofer ( ) byl pravdìpodobnì tím nejlepším mezi znamenitými tvùrci èeské barokní architektury. Po cestì od dubu po nábøeží ve smìru toku Vltavy nejprve uvidíme starou vodárenskou vìž na pozùstatku Petržílkova ostrova, pak mineme budovu Vodohospodáøského rozvoje a za ní pøes lávku vstoupíme na Dìtský ostrov. Napravo huèí jez, nad ním pozorujeme Jiráskùv most, na jeho protìjším pøedmostí Tanèící dùm, pøes Vltavu Slovanský 149 ostrov (Žofín) a níže po øece Støelecký ostrov.

4 Dìtský ostrov, kdysi též Maltézský, patøil tomuto øádu. Pozdìji byl zván též Židovský (po majiteli blízké kartounky, který zde bìlil látky). Ostrov je úzký ale znaènì protáhlý 450 m. Kdysi byl pokryt pøirozenou vegetací luhù a olšin, pozdìji úèelovì využíván pro zelináøské zahrady a ovocné sady, ale èasto byl nièen povodnìmi. Dnes je souèástí smíchovského zdymadla. Jižní polovina je pøístupná a je upravena jako dìtské høištì (odtud soudobý název). Vracíme se na nábøeží, pokraèujeme po smìru toku øeky, kde je Dìtský ostrov zakonèen na špici bronzovou sochou Vltavy z roku 1916 a alegorií Berounky, Sázavy, Lužnice a Otavy. Každoroènì se zde koná tryzna za utonulé. Na konci Janáèkova nábøeží pøejdeme ulici Vítìznou, jež pokraèuje mostem Legií, a vydáme se na Malostranské nábøeží, kde sejdeme dolù po schodech na Kampu, nejvìtší pražský ostrov. Nejstarší stavbou Kampy jsou již od 13. století mlýny. Po velkém požáru Prahy v roce 1541 byl terén Kampy zvýšen navážkou sutì ze spáleniš. V prùbìhu let postihovaly Kampu opravdu velké povodnì, za zmínku stojí alespoò ty nejvìtší: srpen 2002, únor 1784, bøezen 1845, záøí 1890, srpen 1501, èerven Platan na Kampì** Praha 1-Malá Strana. Jako památný vyhlášen v roce Krásný platan s obvodem 497 cm, výškou 35 m a vìkem 180 let. Strom roste v parku poblíž Werichovy vily. Od 5 m je dvoják s mohutnou rozložitou pravidelnou korunou, bez viditelného poškození se silnými koøenovými nábìhy. Pochází pravdìpodobnì z výsadeb hrabìnky Kolowratové. Strom lze s odstupem dobøe fotografovat, což mnoho návštìvníkù èiní. Od nábøežní zdi je neopakovatelný pohled pøes øeku na Karlùv most, Novotného lávku a Národní divadlo. Kampou prošlo mnoho hudebníkù. V domì Metychù z Èeèova na Velkopøevorském námìstí se narodil roku 1859 J. B. Foerster, na Kampì zase prožíval svá studentská léta B. Martinù. V roce 1796 se ubytoval na Velkopøevorském námìstí v domì u Wohlensteinských Ludwig van Beethoven. Platan na Kampì kolem kterého procházely generace básníkù, spisovatelù a hudebníkù, ale také lidské osudy obyvatel Malé Strany a Prahy Souèasná výmìra parku je 2,6 hektaru, èasto se mìnila a Kampa byla nìkolikrát ohrožena. Když se stavìlo Smíchovské nádraží, padl návrh prodloužit tra po levém bøehu Vltavy pøes Kampu a pak se napojit na dnes již zrušené nádraží na Tìšnovì. Koncem tøicátých let bylo vyprojektováno a schváleno øešení prodloužení Zborovské ulice pøes Kampu na Klárov, v šedesátých letech zase pro stejný úèel podtunelování Kampy. Naštìstí se žádný z tìchto návrhù neuskuteènil. 150 V kvìtnu 2010 byl na Kampì piknik, kde byly pøedstaveny projekty úpravy parku a v ploše umístìno 12 maket nových stromù simulujících historickou Hu skou

5 zahradu (vìtve stromù byly vytvoøeny z armovacích drátù do železobetonu). Rekonstrukcí projde Strašidelný domeèek (též plynárenský èi zahradní) u Èertovky a též mostík pøes tento náhon. Po nìm pøejdeme do Nosticovy zahrady a nejprve oceníme mohutný trojkmenný jasan nad mostkem. Právì v tomto místì na Èertovce v zahradì u Nostického paláce byly v roce 1781 zøízeny první kabinkové øíèní láznì v Èechách, avšak plavání bylo v té dobì ještì považováno za nemravné. Jinan dvojlaloèný Na protìjší stranì zahrady je krásný pøevislý jinan dvoulaloèný (obvod 230 cm), výška 7 m, stáøí 120 let a nad ním Nostický palác ministerstva kultury ÈR. Pøevislý kultivar jinanu je charakterizován širokou korunou, kde šíøka pøesahuje výšku. Nostická zahrada je malá (pouze 0,38 hektaru), milá a je využívána jako spojka mezi Kampu a Karmelitskou ulicí. Byla založena F. A. Nosticem v roce 1765 a rod ji udržel témìø 200 let. Nosticové (Nostitz- Rieneck), pùvodnì hornolužický rytíøský rod, se prosadili v císaøských službách v dobì pobìlohorské. Sžili se s èeským prostøedím a od 18. st. podporovali emancipaèní snahy èeského národa. Patøili k osvíceným aristokratùm, dali napø. jako první oèkovat své dìti, první instalovali na svém zámku v Mìšicích hromosvod, za své dali postavit Nostitzovo (dnes Stavovské) divadlo èi finanènì podporovali vytvoøení Národního muzea. Maltézský øád vzniklý v Jeruzalémì pøed rokem 1120 není bìžný církevní øád, ale jako suverénní øád Maltézských rytíøù je nejmenším státem na svìtì. Øád má své velvyslanectví, pozorovatele pøi OSN, UNESCO a mezinárodní Èervený køíž. V zemi pùsobení nejprve vybuduje nemocnici, teprve potom Velkopøevorské námìstí s domem Hrzánským diplomatické zastoupení. Nyní spravuje øád 12 nemocnic, 21 poliklinik a 21 lékáren, na které roènì vynakládá pøes 1 mil. dolarù. Dále spravuje 900 ambulantních a 200 pojízdných kuchyní. Øád je podporován donátory. Èeské velkopøevorství podporuje Švédská mise. "Obèanù" maltézského øádu je asi , ale ne všichni rytíøi mají øádový pas. Øádový stát je volitelnou monarchií, v èele stojí kníže velmistr, který sídlí na Via Condotti v Øímì. Vláda je desetièlenná a je pozoruhodné, že ve vládì byli i dva Èeši: hrabì Norbert Kinský a hrabì Karel Paar. Neoslovují se tituly ale jen bratøe (Frá). Øád stát se dìlí pouze na 6 velkopøevorství, z nichž èeské se tìší zvláštní prestiži, nebo patøí k nejstarším a pyšní se nepøerušenou historickou kontinuitou. Dokonce Nìmecko, Irsko a Španìlsko mají jen podpøevorství. Národních asociací je ve svìtì

6 Øád má svoji vlajku (velmi podobnou dánské), mìnu, známky a vydává pravidelnì roèenku. Je jediným nadnárodním státem svìta. Èlenství bylo døíve vyhrazeno pouze šlechtì (napø. na velmistry bylo požadováno nejménì 16 šlechtických pøedkù); dnes pøijatý rytíø získává tzv. osobní šlechtictví. O èlenství není možno žádat, ale uchazeè musí být øádem vyzván. Velkopøevorský palác a kostel P. Marie Pod øetìzem jsou souèástí rozsáhlého areálu maltézských rytíøù, který vznikl ještì jako johanitská komenda po roce Špitální bratrstvo zvané pùvodnì johanité sem byli uvedeni nadáním krále Vladislava II. Název kostela znìl po celý støedovìk Komenda pod patou mostu - myšleno pod koncem mostu Juditina pozdìji Karlova (kterému se tehdy øíkalo Kamenný). Podle brány mostu, který se uzavíral øetìzem, se v dalších staletích zaèalo øíkat pod øetìzem, takže i kostel dostal název P. Marie Pod øetìzem. Tìlo zemøelého Karla IV. bylo vystaveno v chóru tohoto velkopøevorství. Dnešní vrcholnì barokní podobu získal Velkopøevorský palác za pøestavby v letech 1725 až Obsahoval cenné sbírky, napø. série unikátních bruselských gobelínù byla za 1. republiky ocenìna na 10 mil. Kè. Za okupace zmizely, poslední stopy vedly do Berlína. Po roce 1951 byla v paláci umístnìna jedineèná sbírka hudebních nástrojù, ale také odtud Státní bezpeènost skrytì sledovala protìjší budovu francouzského velvyslanectví. Maltézský platan u nìj bývaly poøádány tradièní "Koncerty pod platanem" 11 Platan javorolistý u Velkopøevorského paláce (Maltézský platan)**** Praha 1-Malá Strana, jako památný vyhlášen v roce Obvod 703 cm, výška 34 m, stáøí 200 let, prùmìr mohutné koruny 38 m. Kmen je boulovitý a tak mìøení obvodu mùže být sporné. Vìtví se v 6 metrech do osmi základních stoupavých kosterních vìtví. Strom roste v zahradì Velkopøevorského paláce øádu Maltézských rytíøù a je v dobrém zdravotním stavu. Není vždy pøí-stupný, ale v sezónì je v zahradì otevøena kavárna a ani pùl hodiny na vypití šálku není dost na vychutnání krásy pohledu na tento pøírodní monument. Koruna je dobøe vidìt pøes zeï J. Lennona z námìstí. Tento platan je pravdìpodobnì s váhou 100 t nejhmotnìjší živý organismus v ÈR a patøí mezi nejvìtší ve støední Evropì. O Karlovì mostì je již témìø všechno známo, tak pøidáme nìco dle vyprávìní hlavy vodnictva pana Josefa (podle knih povìstí o Praze): "Samozøejmì jsme se znali s ostatními vodnickými rodinami. Hlavou veškerého vodnictva království èeského byl pan Josef, který po postavení Karlova mostu bydlel pod ètvrtým obloukem. Pøed tím bydlel zde u brodu, 152 vedl rokování a snìmování všech vodníkù. Hrneèky na dušièky mìl všechny stejné, dostával je od hrnèíøù ze Štìchovic za to, že je nechal s pramicí dojet na trh na

7 Kampì. Od voraøù za š astné proplutí pod Karlovým mostem dostával vždy paklík tabáku byl to jediný vodník, který kouøil (a to i pod vodou). Ke stáru a na sklonku své dvoutisícileté služby vzdal se namáhavé vodnické èinnosti a pøijal od magistrátu licenci na pùjèovnu lodìk a obèas zachraòoval topící. Byl spokojený, že mohl s kampskými u Mìš ánkù popíjet poctivé pivo." Karlùv most, národní kulturní památka, je jedna z nejstarších a nejvýznamnìjších mostních staveb v Evropì. Nejstarší forma mostu døevìný, snad z roku 795, byla roku 1172 nahrazena mostem Juditiným, který ale znièila povodeò v roce Patnáct let potom zahájil Karel IV. výstavbu dnešního kamenného mostu 515 m dlouhého, 9,5 m širokého, s 16 oblouky a postupnì se sochami, z nichž bronzová socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1683 je svìtoznámá. Za dobu své existence byl most pìtkrát vážnì poškozen, naposledy pøi povodni v záøí roku 1890, kdy byly strženy dva pilíøe a tøi oblouky. Tehdy se vážnì uvažovalo, že chybìjící èást bude trvale nahrazena kovovou konstrukcí. Vìtší povodìn než v roce 1890 pøišla v srpnu 2002, ale ta most naštìstí nepoškodila. Kromì mostu stojí na Kampì za povšimnutí plastika legendárního rytíøe Brunclíka, který nám do znaku pøivedl lva. V pravobøežním pøedmostí u tzv. vinièního sloupu je nìkolik dlažebních kamenù z nìkdejšího Juditina mostu tato nejstarší pražská dlažba má bezmála tisíc let. Nìkolik povìstí se váže ke Karlovu mostu, tak zde alespoò jednu zmíníme. Básník Šimon Lomnický z Budèe, jehož chvalozpìvy ocenil sám císaø Rudolf II., byl za své umìní povýšen do šlechtického stavu. Když si protestantští stavové zvolili Fridricha Falckého, napsal k tomu oslavnou báseò. Sotva byl "zimní král" poražen, potrhlý básník obrátil a napsal báseò potupnou. Šlechtici, kteøí ho døíve vítali jako milého hosta, jej nyní odhánìli se slovy "Když jsi vyl s vlky, jdi také k nim k obìdu". To bylo také pøíèinou, že nakonec Šimon z Budèe na Karlovì mostì žebral (a k tomu již tenkrát bylo potøeba mít protekci). Pokraèujeme-li z námìstí Na Kampì, podejdeme Karlùv most a jdeme dále ulicí U Lužického semináøe ve smìru ke stanici metra Malostranská, kde je výhodné vstoupit zdìnou branou s møížovou výplní do Vojanových sadù. Tato zahrada bývalého kláštera anglických panen je oázou klidu v centru mìsta umožòující i delší relaxaèní pobyt. Kdysi, asi okolo roku 1300, zde byl biskupský dvùr, v roce 1655 pozemky vykoupil císaø Ferdinand III. a vìnoval je karmelitánkám, kterým sloužil jako užitková zahrada. Pozdìji pøešla na øád Anglických panen a v roce 1921 získalo klášterní komplex i zahradu ministerstvo financí. Veøejnosti je zahrada zpøístupnìna od roku Jsou zde architektonicky zajímavé kaple sv. Terezie, sv. Eliáše a sv. Jana Nepomuckého. Barevná kompozice døevin a keøù je mimoádnì pùsobivá, hned u vchodu poutají pozornost èervenolistý buk a pøevislá vrba bílá. Zajímavý je i samièí jinan dvoulaloèný, který se do parku bìžnì nedává (jeho opadavé plody totiž znaènì páchnou). Zahrada má rozlohu 2,4 hektaru, jezírko, dostatek lavièek a vìtšinou jej zdobí i pávù. Pražské Benátky pohled z Karlova mostu k severu na rameno Vltavy 153

17. Za památnými stromy Nového Mìsta

17. Za památnými stromy Nového Mìsta Celková délka trasy: 2,6 km Poèet stromù: 2 Poèet informaèních tabulí: 1 17. Za památnými stromy Nového Mìsta Vycházka nás povede z Václavského námìstí k univerzitní botanické zahradì. Vhodným východiskem

Více

6. Z Chodova do Kunratic

6. Z Chodova do Kunratic 6. Z Chodova do Kunratic Celková délka trasy: 8,2 km Poèet stromù: 8 Poèet informaèních tabulí: 1 Vycházka má jako výchozí bod zastávku autobusù MHD Chodovská tvrz, kde je možné vystoupit z linek è. 125,

Více

13. Podél lanovky na Petøín

13. Podél lanovky na Petøín Celková délka trasy: 2,5 km Poèet stromù: 5 13. Podél lanovky na Petøín Jasan ve Strahovské zahradì Trasa vycházky Hranice chránìného území Památný strom Významný nepamátný strom Informaèní tabule Zaèátek

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

14. Okolím zbraslavského námìstí

14. Okolím zbraslavského námìstí Celková délka trasy: 1,5 km Poèet stromù: 5 14. Okolím zbraslavského námìstí Na mìstském znaku Zbraslavi je vyobrazena lípa napravo od kostela, jedná se tedy o erbovní strom Zbraslavi. Zbraslavské námìstí

Více

4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic

4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic 4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic Celková délka trasy: 3,8 km (4,7 km) Poèet stromù: 7 Dolní Poèernice Obec leží v místì starého osídlení. V pozdní dobì kamenné (asi 4000 let pø. n. l.)

Více

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5. 1 Royal school for the Deaf Manchester, Velká Británie ahrada se nachází v centru školního areálu pro dìti s postižením sluchu,. Byla navržena

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU. 9. Po parku Cibulka. Pøírodní památka. Skalka. Dub letní v lesoparku Na Cibulkách Dub s bizarním kmenem

VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU. 9. Po parku Cibulka. Pøírodní památka. Skalka. Dub letní v lesoparku Na Cibulkách Dub s bizarním kmenem 9. Po parku Cibulka Celková délka trasy: 2,0 km Poèet stromù: 8 Park Cibulka leží jižnì od Plzeòské ulice s hlavními pøístupy z ulice U Cibulky a Na Hliníku (blízko tramvajové zastávky Poštovka linky è.

Více

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko QUEDLINBURG 14 D SACHSEN-ANHALT SASKO-ANHALTSKO Staré mìsto Quedlinburg bylo spolu se

Více

16. Za památnými stromy centra Prahy

16. Za památnými stromy centra Prahy Celková délka trasy: 1,5 km Poèet stromù: 3 16. Za památnými stromy centra Prahy Východiskem naší vycházky je stanice metra trasy A a B Mùstek uprostøed Václavského námìstí. Vydáme se Jindøišskou ulicí.

Více

14.1. Dùm s peèovatelskou službou Vltavínská, Tøebíè

14.1. Dùm s peèovatelskou službou Vltavínská, Tøebíè 14. Praktická èást 14.1. Dùm s peèovatelskou službou Vltavínská, Tøebíè bjekt se nachází na samém okraji mìsta Tøebíè, v tìsném sousedství mìstské polikliniky a jednou z èástí nemocnice. S objektem sousedí

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Mìsto místo továrny / kompaktní bydlení v Bøeclavi

Mìsto místo továrny / kompaktní bydlení v Bøeclavi Mìsto místo továrny / kompaktní bydlení v Bøeclavi / Vypracoval Diplomová práce, 2009/10 Bc. David Pøikryl Vedoucí práce Ing. arch Gabriel Kopáèik, Dr. Diplomová práce Èíslo diplomové práce: FA-DIP0044/2009

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink)

Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink) Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink) Původně se v místě dnešního parku Háječek a Krumlovských alejí rozprostíral Krumlovský

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Ahoj mladý odvážlivèe. Já jsem divoké prasátko Karel a tohle je mùj kamarád lev Pepa. Místní lidé nás oba zvolili do znaku mìsta. Jsme moc

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

8. Za památnými stromy Újezdu nad Lesy a Klánovic

8. Za památnými stromy Újezdu nad Lesy a Klánovic VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU 8. Za památnými stromy Újezdu nad Lesy a Klánovic Celková délka trasy: 5,5 km Poèet stromù: 4 Trasa vycházky Hranice chránìného území Památný strom Významný nepamátný strom

Více

5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7

5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7 5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7 5.1 Napiš k jednotlivým kresbám vìtvièek stromù jejich správný název a název èeledi, do níž daný strom patøí. dub letní - bukovité... buk lesní - bukovité...

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Svìtové dìdictví UNESCO BAMBERG

Svìtové dìdictví UNESCO BAMBERG Svìtové dìdictví UNESCO BAMBERG Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko BAMBERG 13 D BAYERN BAVORSKO Starobylé mìsto Bamberg bylo zapsáno do seznamu UNESCO v roce

Více

05. Park u kina Petra Bezruče

05. Park u kina Petra Bezruče 05. Park u kina Petra Bezruče Přestavba Frýdku-Místku probíhala od roku 1963. Prvními obytnými soubory byla sídliště Riviera I a II a Bezručovo. Nárůst počtu obyvatel v této lokalitě vyžadoval i nové objekty

Více

Ilegální èinnost a poèátky odboje v Karlových Varech. znièená nìmecká technika na Dolním nádraží, foto od Rudolfa Špaèka

Ilegální èinnost a poèátky odboje v Karlových Varech. znièená nìmecká technika na Dolním nádraží, foto od Rudolfa Špaèka Ilegální èinnost a poèátky odboje v Karlových Varech znièená nìmecká technika na Dolním nádraží, foto od Rudolfa Špaèka tušení, že celá moc ve mìstì je v rukou jen nìkolika Èechù. Tato,,hra" trvala až

Více

Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) roste na ulici Poláškova nedaleko náměstí. Obvod kmene má 343 cm a výšku 18 m, stáří je odhadováno na 100 let.

Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) roste na ulici Poláškova nedaleko náměstí. Obvod kmene má 343 cm a výšku 18 m, stáří je odhadováno na 100 let. PAMÁTNÉ STROMY VALAŠSKOMEZIŘÍČSKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Lípa ve Valašském Meziříčí Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) roste na ulici Poláškova nedaleko náměstí. Obvod kmene má 343 cm a výšku 18 m, stáří

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

Kategorie A ( třída ZŠ)

Kategorie A ( třída ZŠ) 1. Jak se jmenuje architektonický prvek, typický pro středověké duchovní stavby, kterým se do gotické stavby vstupovalo? a) Portál b) Rozeta c) Fiála 2. V průběhu 11. a 12. století se mnohé evropské, ale

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO ÈESKÝ KRUMLOV Lumír Pecold, Vladimír Tkáè 1997 Internet Geographic Magazine www.ingema.net str. 3 ÚVOD str. 4 MAPA MÌSTA str. 5 HRAD A ZÁMEK ÈESKÝ KRUMLOV str. 6 MAPA HRADU A ZÁMKU

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha Hlavní město České republiky Praha je hlavním městem našeho státu. Je sídlem prezidenta republiky, který má svoji kancelář na Pražském hradě.

Více

Týn nad Vltavou.

Týn nad Vltavou. Týn nad Vltavou www.tnv.cz U nás se mùžete projít staletími a prohlédnout si památky a stavby mnoha architektonických stylù. Renesanèní radnici s arkádovým podloubím a mìš anské domy, gotický kostel s

Více

Evangelický kostel se mìl stát dominantou projektovaného, ale nikdy nedokonèeného, trnovanského námìstí. Okolní domy na rohu Scheinerovy a Nedbalovy

Evangelický kostel se mìl stát dominantou projektovaného, ale nikdy nedokonèeného, trnovanského námìstí. Okolní domy na rohu Scheinerovy a Nedbalovy èást tøetí èást/str. obsah 1/2 Fy. Schilling& Graebner 1/3 radnice Dresden Pieschen 1/4 nìkdejí kostel Chabaøovice 1/5 nìkdejí kostel Teplice Trnovany 1/6-7 kostel Hrob u Duchcova 1/8-10 kostel Duchcov

Více

Uber plyn! www.uberplyn.cz RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! KAMPAÒ UBER PLYN! SE VÌNUJE NEPØIMÌØENÉ RYCHLOSTI CÍLE KAMPANÌ

Uber plyn! www.uberplyn.cz RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! KAMPAÒ UBER PLYN! SE VÌNUJE NEPØIMÌØENÉ RYCHLOSTI CÍLE KAMPANÌ Uber plyn! RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! Liberecký kraj ve spolupráci s Nìmeckou radou pro bezpeènost provozu na pozemních komunikacích (DVR) pøevzal a adaptoval vybrané prvky kampanì Runter vom Gas! do Libereckého

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Svìtové dìdictví UNESCO KUTNÁ HORA

Svìtové dìdictví UNESCO KUTNÁ HORA Svìtové dìdictví UNESCO KUTNÁ HORA Lumír Pecold, Vladimír Tkáè 1997 Internet Geographic Magazine www.ingema.net Internet Geographic Magazine www.ingema.net str. 3 HISTORIE VE ZKRATCE str. 4 CHRÁM SV. BARBORY

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

6. Ostatní dvoudìložné stromy 1/5

6. Ostatní dvoudìložné stromy 1/5 6. Ostatní dvoudìložné stromy 1/5 6.1 Napiš k jednotlivým kresbám vìtvièek stromù jejich správný název a název èeledi, do níž daný strom patøí. (olivovníkovité) (jilmovité) (oøešákovité) javor mléè (javorovité)

Více

HOSTINNÉ. Trasa č. 2 Obrazy. 16,5 km. Trasa:

HOSTINNÉ. Trasa č. 2 Obrazy. 16,5 km. Trasa: HOSTINNÉ Trasa č. 2 Obrazy Trasa: Značení KČT: 16,5 km Hostinné Chotěvice (4,5 km) Chotěvice Nové Zámky (9 km) Nové Zámky Hostinné (3 km) (trasa vlakové nádr. Hostinné až most v Debrném bez značení) Občerstvení:

Více

Rozmístění památných stromů a alejí s památnými stromy. Zdroj: Drusop AOPK ČR.

Rozmístění památných stromů a alejí s památnými stromy. Zdroj: Drusop AOPK ČR. Památné stromy správního obvodu Čelákovic Čelákovice jako pověřený obecní úřad zajišťují na svém správním území (zahrnujícím Čelákovice, Lázně Toušeň, Mochov, Nehvizdy, Svémyslice, Vyšehořovice a Zeleneč)

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO SPIŠSKÝ HRAD Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko SPIŠSKÝ HRAD SK VÝCHODNÍ SLOVENSKO Spišský hrad a Spišské Podhradí, Spišská Kapitula

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm

Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm Petra Š ASTNÁ Úvod Elektronická knihovna èasopisù (Elektronische Zeitschriftenbibliothek, dále EZB) je pøístupná vèeské

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

Přes tři hrady a dvě řeky

Přes tři hrady a dvě řeky Přes tři hrady a dvě řeky Výlet v okolí obce, který vás zavede na zříceninu hradu Kraví Hora, hradu Levnov a tvrze Šance. Cestou překročíme několikrát dvě řeky - Oslavku a Chvojnici. - Časová náročnost:

Více

2. Z Dubèe k Hraniènímu dubu Uhøínìveského panství

2. Z Dubèe k Hraniènímu dubu Uhøínìveského panství 2. Z Dubèe k Hraniènímu dubu Uhøínìveského panství Celková délka trasy: 5,2 km Poèet stromù: 17 Poèet informaèních tabulí: 3 Pøírodní památka Jasan ztepilý Rohožník - Lom v Dubèi Dubeè u kostela sv. Petra

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 36 Jméno autora Mgr. Jana Levíčková Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 22.6. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 6. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Jazyk a

Více

Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách nìkteré zajímavìjší výsledky z posledních let

Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách nìkteré zajímavìjší výsledky z posledních let PANURUS, 15 (26): 31-39 31 Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách nìkteré zajímavìjší výsledky z posledních let Winter census of waterfowl in Central Bohemia some interesting results from recent

Více

Fyzikální procházka Prahou V

Fyzikální procházka Prahou V Fyzikální procházka Prahou V Tato procházka vznikla v rámci diplomové práce Fyzikální exkurze a procházky městem [1]. Tuto i další procházky budete moct najít na webových stránkách FyzWebu [2]. V průběhu

Více

Svìtové dìdictví UNESCO WIES

Svìtové dìdictví UNESCO WIES Svìtové dìdictví UNESCO WIES Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Interiér kostela Nìmecko WIES 4 D BAYERN BAVORSKO Do seznamu UNESCO byl v roce 1983 zahrnut rokokový

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka.

Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka. Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka. 1. Volba typu jezírka. Pokud se rozhednete pro stavbu zahradního jezírka èi rybníèku, je nutné si stanovit a definovat co od tohoto díla oèekáváte. Lze uvazovat

Více

Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín. na prodej. Barokní perla

Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín. na prodej. Barokní perla Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín na prodej Barokní perla INVALIDOVNA BAROKNÍ KLENOT V BLÍZKOSTI CENTRA PRAHY Rozsáhlý historický objekt ležící v širším centru Prahy s výbornou dopravní dostupností.

Více

Foto katalog alergologicky rizikových lokalit v zájmových oblastech území města Olomouce

Foto katalog alergologicky rizikových lokalit v zájmových oblastech území města Olomouce Foto katalog alergologicky rizikových lokalit v zájmových oblastech území města Olomouce Jonáš Gazdík 2014 0 Oblast 5, Envelopa Obr. 1 výsadba lip srdčitých na tř. Kosmonautů (22. 6. 2014) Obr. 2 vrby

Více

Praha, hlavní město ČR - pracovní list

Praha, hlavní město ČR - pracovní list Praha, hlavní město ČR - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_20 Tématický

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO BÌLOVÌŽSKÝ PARK Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine Ppress veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých autorù

Více

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová Milým pøekvapením pro nás byl první výtisk naeho èasopisu, který potìil nejen nás, ale i nae rodièe, známe, kamarády. S nadením jsme se vrhli na druhý díl, ve kterém Vám popíeme ná výlet do Èeského Krumlova,

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Výlety na rok 2017 Zájezdy nabízené Klubem seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice n. Pop. jsou i pro širokou veřejnost. Vstupenky je možné

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU Bøezo R Rychlostní silnice informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU doprovodná komunikace most pøes údolí K8 most pøes silnici a potok Stavba Kamenný Dvùr Rudolec Rychlostní silnice R Dopravní význam

Více

Něco málo k historii

Něco málo k historii Základní informace Lvov nepatří k největším ukrajinským městům (je až na 7. místě), ale určitě k nejvýznamnějším Počet obyvatel: cca 735 000 Rozloha 182,01 km² Základní informace Historické centrum Lvova

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYHLÁŠENÝCH PAMÁTNÝCH STROMECH Kód ústředního seznamu: Vyhlášeno (kým): Název památného stromu (stromů): Javor u barokní brány Okres: Břeclav Vyhlášeno (čím): Vyhlášeno (kdy): Obec: Pověřený

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V BRNÌ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMÌNÍ FACULTY OF FINE ART

VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V BRNÌ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMÌNÍ FACULTY OF FINE ART VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V BRNÌ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMÌNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIER PRODUKTOVÉHO DESIGNU STUDIO OF PRODUCT DESIGN STUDIE SAKRÁLNÍHO PROSTORU STUDY OF SACRED

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Výsledky sèítání turistù

Výsledky sèítání turistù Výsledky sèítání turistù Metodika Kvantitativní monitoring turistického ruchu (sèítání návštìvníkù) probíhal na pøedem vybraných lokalitách Kunratického lesa a Obory Hvìzda. Sbìr dat byl v KL provádìn

Více

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku Opavský září 2013 přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku V Žimrovicích se nebojí velkých projektů Projekt Český les na ZŠ Vávrovice Černýš hajní posel

Více

Zámek Fryštát. Zámecký park

Zámek Fryštát. Zámecký park Zámek Fryštát Empírový zámek je unikátní historickou stavbou v jinak industriálním prostředí karvinského regionu. Původně původně středověká gotická tvrz ze 14. století. V hlavní a vedlejší zámecké budově

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU. 11. Oborou Hvìzda. Dub zimní. u Libocké brány. Buk lesní. u Libocké brány. Skupina 5 jírovcù.

VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU. 11. Oborou Hvìzda. Dub zimní. u Libocké brány. Buk lesní. u Libocké brány. Skupina 5 jírovcù. 11. Oborou Hvìzda Celková délka trasy: 3,0 km Poèet stromù: 10 Buk lesní pod letohrádkem u vodoteèe Pøírodní památka Obora Hvìzda Dub zimní u Libocké brány Buk lesní u Libocké brány Skupina 5 jírovcù u

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Autor: Mgr. Romana Parobková Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda

Více