12. Z námìstí Kinských k "M" Malostranská "Platanová"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12. Z námìstí Kinských k "M" Malostranská "Platanová""

Transkript

1 12. Z námìstí Kinských k "M" Malostranská "Platanová" Celková délka trasy: 3,0 km Poèet stromù: 5 Poèet informaèních tabulí: 3 Vycházku zaèneme na námìstí Kinských, kam se dostaneme tramvají (è. 6, 9, 12 èi 20) nebo autobusem (è. 176), zastávka se jmenuje Švandovo divadlo. Rod Kinských patøil po dlouhou dobu k nejvýznamnìjším aristokratickým rodinám v zemi. Jméno vzniklo v roce 1307 podle majitele dvorce a tvrze u Lovosic Vchynice a pùvodnì se psali Wchynští. Pozdìji bylo jméno pøechýleno do tvaru Kinský. Z námìstí vstoupíme do parku a pøímo proti vchodu narazíme na nepøehlédnutelný platan. Za ním se ukrývá zajímavý buk lesní kultivar èervenolistý a vlevo dva velké jerlíny japonské s obvodem vìtšího z nich 331 cm. Platan v zahradì Kinských Platan javorolistý u Velkopøevorského paláce (Maltézský platan) Jinan dvojlaloèný Platan na Kampì 12 Platan v zahradì Kinských*** Praha 5-Smíchov. Strom vyhlášen památným v roce Obvod kmene 560 cm (v roce 2010), výška 29 m, stáøí 184 let. Strom je v dobrém zdravotním stavu. Roste u vstupu do Kinského zahrady z námìstí Kinských. Solitérní strom se k bázi silnì rozšiøuje, vìtví se ve 2 m. Koruna má prùmìr 28 m, je široká a soumìrná. Platan byl pravdìpodobnì vysazen roku Vyhlášen za památný strom byl v roce 1998, stejnì jako platan na Kampì a platan Trasa vycházky Hranice chránìného území Památný strom Významný nepamátný strom Informaèní tabule Zaèátek Konec trasy Dub letní v Dienzenhoferových sadech na Karlovì námìstí. Strom pøibývá na obvodu rychle: v roce cm, cm, cm. Sady Kinských patøí svými 21,7 hektaru mezi nejvìtší v Praze a také mezi významná evropská krajináøská díla. Zvláštností je i vertikální rozèlenìní parku obsahující výškové rozdíly až 125 m. 147

2 Na místì dnešních Kinských sadù byly kdysi vinice plasských cisterciákù. V roce 1799 pozemky vykoupila ovdovìlá knìžna Rosa Kinská a chtìla vysázet rozsáhlou ovocnou zahradu. Pod patronací syna Rudolfa se ale nakonec rozhodla pro vybudování letohrádku s parkem, rybníèky a vodopádem. Pro pøívod vody bylo vyhloubeno nìkolik až stometrových štol. Postupem èasu zájem Kinských opadl, èást parku byla odprodána a mìlo dojít k parcelaci na výstavbu èinžovních domù. Osvícení zastupitelé pražské i smíchovské obce radìji zahradu v roce 1901 odkoupili za korun. Park je bohatì zdoben sochami, v letohrádku je umístìn Musaion národní expozice (lidová kultura Èech, Moravy a Slezska). Z Podkarpatské Rusi, dnes Zakarpatské Ukrajiny, sem byl v roce 1929 pøenesen pùvodní døevìný kostel, který stával ve Velké Louèce a pozdìji v Medvedovicích. Pøed lety jeden americký turista požádal o otevøení kostela a sotva vstoupil, poklekl a políbil podlahu. V tomto kostele byl totiž ještì v Podkarpatské Rusi pokøtìn. Platan v zahradì Kinských. Pryè jsou léta, kdy na nìj míøil tank è. 23, dnes naopak vévodí novì upravenému parku V centrální èásti námìstí Kinských mìl divadelník a podnikatel Švanda divadlo Aréna pro divákù, které v roce 1885 vojenskému eráru. Ten zde postavil v letech 1892 až 1902 Albrechtova kasárna (podle maršálka a arcivévody). Za I. republiky se jmenovaly Štefánikovy a pozdìji Fuèíkovy. Sto let sloužila budova vojákùm, nyní po rekonstrukci je z ní Justièní palác. V parèíku stával tank èíslo 23 jako pøipomínka roku 1945 a svou hlavní míøil právì na platan. Od roku 1996 je tento tank (pozdìji pøemalován na rùžovo) ve vojenském muzeu v Lešanech. V minulosti se uvažovalo nad návratem pomníku maršála Radeckého z lapidária. Bronzový pomník byl odlit z ukoøistìných dìl bojù Radeckého v severní Itálii. Pomník stával v dolní èásti Malostranského námìstí a možná by se hodil právì na takové místo. Na námìstí Kinských si všimnìte zcela nové sochy T. H. Ševèenka. Ševèenko Taras Hryhorovyè ( ) byl ukrajinský spisovatel, básník a malíø, který za kritiku carského režimu strávil 10 let ve vyhnanství. Byl hlavním pøedstavitelem ukrajinského národního obrození a mimo jiné napsal poemu Jan Hus. Z jihovýchodní èásti námìstí se vydáme ulicí Elišky Peškové, dále po pravé stranì pøicházíme na Arbesovo námìstí se sochou spisovatele Jakuba Arbese, ulice 148 pokraèuje pod názvem Preslova. Poté odboèíme doleva ulicí V Botanice k Dienzenhoferovým sadùm (smìrem k Jiráskovu mostu).

3 50 Dub letní v Dienzenhoferových sadech*** Praha 5-Smíchov, strom vyhlášen jako památný v roce Obvod 372 cm, výška 15 m, stáøí 100 let. Krásný zdravý strom s pravidelnou rozložitou korunou, která sahá až k hlavám procházejících návštìvníkù. Ze všech památných a významných stromù se právì tento nachází v místì nejzatíženìjším dopravou tj. na levobøežním pøedmostí Jiráskova mostu pøi køižovatce, kudy za den projedou desetitisíce aut. Strom je v severovýchodním rohu parku. Dub v Dienzenhoferových sadech je okolní dopravou nejzatíženìjším památným stromem v ÈR a pøesto je zdravý Dienzenhoferovy sady mají jen 0,6 hektaru a jsou na ploše bývalé první botanické univerzitní zahrady v Praze z roku 1775, která mìla pùvodnì 3,5 hektaru a bylo zde soustøedìno 12 tisíc rostlinných druhù (v roce 1898 byla zøízena botanická zahrada Na Slupi). Pøes hromadné protesty veøejnosti byla v roce 1905 zahrada rozparcelována a zbylo z ní již jen málo. Nejcennìjším stromem až do minulého roku byl krásnì vzrostlý javor kapadocký. Jeho kmen byl ale napaden hnilobou a z bezpeènostních dùvodù musel být pokácen. Po pùvodní botanické zahradì zùstal název ulice V Botanice. Park se od roku 1920 nazývá Dienzenhoferovy sady podle autora tehdy ještì stojícího letohrádku, jenž byl pùvodnì postaven pro uvolnìné èleny jezuitského øádu. Zboøen byl roku Kilián Ignác Dienzenhofer ( ) byl pravdìpodobnì tím nejlepším mezi znamenitými tvùrci èeské barokní architektury. Po cestì od dubu po nábøeží ve smìru toku Vltavy nejprve uvidíme starou vodárenskou vìž na pozùstatku Petržílkova ostrova, pak mineme budovu Vodohospodáøského rozvoje a za ní pøes lávku vstoupíme na Dìtský ostrov. Napravo huèí jez, nad ním pozorujeme Jiráskùv most, na jeho protìjším pøedmostí Tanèící dùm, pøes Vltavu Slovanský 149 ostrov (Žofín) a níže po øece Støelecký ostrov.

4 Dìtský ostrov, kdysi též Maltézský, patøil tomuto øádu. Pozdìji byl zván též Židovský (po majiteli blízké kartounky, který zde bìlil látky). Ostrov je úzký ale znaènì protáhlý 450 m. Kdysi byl pokryt pøirozenou vegetací luhù a olšin, pozdìji úèelovì využíván pro zelináøské zahrady a ovocné sady, ale èasto byl nièen povodnìmi. Dnes je souèástí smíchovského zdymadla. Jižní polovina je pøístupná a je upravena jako dìtské høištì (odtud soudobý název). Vracíme se na nábøeží, pokraèujeme po smìru toku øeky, kde je Dìtský ostrov zakonèen na špici bronzovou sochou Vltavy z roku 1916 a alegorií Berounky, Sázavy, Lužnice a Otavy. Každoroènì se zde koná tryzna za utonulé. Na konci Janáèkova nábøeží pøejdeme ulici Vítìznou, jež pokraèuje mostem Legií, a vydáme se na Malostranské nábøeží, kde sejdeme dolù po schodech na Kampu, nejvìtší pražský ostrov. Nejstarší stavbou Kampy jsou již od 13. století mlýny. Po velkém požáru Prahy v roce 1541 byl terén Kampy zvýšen navážkou sutì ze spáleniš. V prùbìhu let postihovaly Kampu opravdu velké povodnì, za zmínku stojí alespoò ty nejvìtší: srpen 2002, únor 1784, bøezen 1845, záøí 1890, srpen 1501, èerven Platan na Kampì** Praha 1-Malá Strana. Jako památný vyhlášen v roce Krásný platan s obvodem 497 cm, výškou 35 m a vìkem 180 let. Strom roste v parku poblíž Werichovy vily. Od 5 m je dvoják s mohutnou rozložitou pravidelnou korunou, bez viditelného poškození se silnými koøenovými nábìhy. Pochází pravdìpodobnì z výsadeb hrabìnky Kolowratové. Strom lze s odstupem dobøe fotografovat, což mnoho návštìvníkù èiní. Od nábøežní zdi je neopakovatelný pohled pøes øeku na Karlùv most, Novotného lávku a Národní divadlo. Kampou prošlo mnoho hudebníkù. V domì Metychù z Èeèova na Velkopøevorském námìstí se narodil roku 1859 J. B. Foerster, na Kampì zase prožíval svá studentská léta B. Martinù. V roce 1796 se ubytoval na Velkopøevorském námìstí v domì u Wohlensteinských Ludwig van Beethoven. Platan na Kampì kolem kterého procházely generace básníkù, spisovatelù a hudebníkù, ale také lidské osudy obyvatel Malé Strany a Prahy Souèasná výmìra parku je 2,6 hektaru, èasto se mìnila a Kampa byla nìkolikrát ohrožena. Když se stavìlo Smíchovské nádraží, padl návrh prodloužit tra po levém bøehu Vltavy pøes Kampu a pak se napojit na dnes již zrušené nádraží na Tìšnovì. Koncem tøicátých let bylo vyprojektováno a schváleno øešení prodloužení Zborovské ulice pøes Kampu na Klárov, v šedesátých letech zase pro stejný úèel podtunelování Kampy. Naštìstí se žádný z tìchto návrhù neuskuteènil. 150 V kvìtnu 2010 byl na Kampì piknik, kde byly pøedstaveny projekty úpravy parku a v ploše umístìno 12 maket nových stromù simulujících historickou Hu skou

5 zahradu (vìtve stromù byly vytvoøeny z armovacích drátù do železobetonu). Rekonstrukcí projde Strašidelný domeèek (též plynárenský èi zahradní) u Èertovky a též mostík pøes tento náhon. Po nìm pøejdeme do Nosticovy zahrady a nejprve oceníme mohutný trojkmenný jasan nad mostkem. Právì v tomto místì na Èertovce v zahradì u Nostického paláce byly v roce 1781 zøízeny první kabinkové øíèní láznì v Èechách, avšak plavání bylo v té dobì ještì považováno za nemravné. Jinan dvojlaloèný Na protìjší stranì zahrady je krásný pøevislý jinan dvoulaloèný (obvod 230 cm), výška 7 m, stáøí 120 let a nad ním Nostický palác ministerstva kultury ÈR. Pøevislý kultivar jinanu je charakterizován širokou korunou, kde šíøka pøesahuje výšku. Nostická zahrada je malá (pouze 0,38 hektaru), milá a je využívána jako spojka mezi Kampu a Karmelitskou ulicí. Byla založena F. A. Nosticem v roce 1765 a rod ji udržel témìø 200 let. Nosticové (Nostitz- Rieneck), pùvodnì hornolužický rytíøský rod, se prosadili v císaøských službách v dobì pobìlohorské. Sžili se s èeským prostøedím a od 18. st. podporovali emancipaèní snahy èeského národa. Patøili k osvíceným aristokratùm, dali napø. jako první oèkovat své dìti, první instalovali na svém zámku v Mìšicích hromosvod, za své dali postavit Nostitzovo (dnes Stavovské) divadlo èi finanènì podporovali vytvoøení Národního muzea. Maltézský øád vzniklý v Jeruzalémì pøed rokem 1120 není bìžný církevní øád, ale jako suverénní øád Maltézských rytíøù je nejmenším státem na svìtì. Øád má své velvyslanectví, pozorovatele pøi OSN, UNESCO a mezinárodní Èervený køíž. V zemi pùsobení nejprve vybuduje nemocnici, teprve potom Velkopøevorské námìstí s domem Hrzánským diplomatické zastoupení. Nyní spravuje øád 12 nemocnic, 21 poliklinik a 21 lékáren, na které roènì vynakládá pøes 1 mil. dolarù. Dále spravuje 900 ambulantních a 200 pojízdných kuchyní. Øád je podporován donátory. Èeské velkopøevorství podporuje Švédská mise. "Obèanù" maltézského øádu je asi , ale ne všichni rytíøi mají øádový pas. Øádový stát je volitelnou monarchií, v èele stojí kníže velmistr, který sídlí na Via Condotti v Øímì. Vláda je desetièlenná a je pozoruhodné, že ve vládì byli i dva Èeši: hrabì Norbert Kinský a hrabì Karel Paar. Neoslovují se tituly ale jen bratøe (Frá). Øád stát se dìlí pouze na 6 velkopøevorství, z nichž èeské se tìší zvláštní prestiži, nebo patøí k nejstarším a pyšní se nepøerušenou historickou kontinuitou. Dokonce Nìmecko, Irsko a Španìlsko mají jen podpøevorství. Národních asociací je ve svìtì

6 Øád má svoji vlajku (velmi podobnou dánské), mìnu, známky a vydává pravidelnì roèenku. Je jediným nadnárodním státem svìta. Èlenství bylo døíve vyhrazeno pouze šlechtì (napø. na velmistry bylo požadováno nejménì 16 šlechtických pøedkù); dnes pøijatý rytíø získává tzv. osobní šlechtictví. O èlenství není možno žádat, ale uchazeè musí být øádem vyzván. Velkopøevorský palác a kostel P. Marie Pod øetìzem jsou souèástí rozsáhlého areálu maltézských rytíøù, který vznikl ještì jako johanitská komenda po roce Špitální bratrstvo zvané pùvodnì johanité sem byli uvedeni nadáním krále Vladislava II. Název kostela znìl po celý støedovìk Komenda pod patou mostu - myšleno pod koncem mostu Juditina pozdìji Karlova (kterému se tehdy øíkalo Kamenný). Podle brány mostu, který se uzavíral øetìzem, se v dalších staletích zaèalo øíkat pod øetìzem, takže i kostel dostal název P. Marie Pod øetìzem. Tìlo zemøelého Karla IV. bylo vystaveno v chóru tohoto velkopøevorství. Dnešní vrcholnì barokní podobu získal Velkopøevorský palác za pøestavby v letech 1725 až Obsahoval cenné sbírky, napø. série unikátních bruselských gobelínù byla za 1. republiky ocenìna na 10 mil. Kè. Za okupace zmizely, poslední stopy vedly do Berlína. Po roce 1951 byla v paláci umístnìna jedineèná sbírka hudebních nástrojù, ale také odtud Státní bezpeènost skrytì sledovala protìjší budovu francouzského velvyslanectví. Maltézský platan u nìj bývaly poøádány tradièní "Koncerty pod platanem" 11 Platan javorolistý u Velkopøevorského paláce (Maltézský platan)**** Praha 1-Malá Strana, jako památný vyhlášen v roce Obvod 703 cm, výška 34 m, stáøí 200 let, prùmìr mohutné koruny 38 m. Kmen je boulovitý a tak mìøení obvodu mùže být sporné. Vìtví se v 6 metrech do osmi základních stoupavých kosterních vìtví. Strom roste v zahradì Velkopøevorského paláce øádu Maltézských rytíøù a je v dobrém zdravotním stavu. Není vždy pøí-stupný, ale v sezónì je v zahradì otevøena kavárna a ani pùl hodiny na vypití šálku není dost na vychutnání krásy pohledu na tento pøírodní monument. Koruna je dobøe vidìt pøes zeï J. Lennona z námìstí. Tento platan je pravdìpodobnì s váhou 100 t nejhmotnìjší živý organismus v ÈR a patøí mezi nejvìtší ve støední Evropì. O Karlovì mostì je již témìø všechno známo, tak pøidáme nìco dle vyprávìní hlavy vodnictva pana Josefa (podle knih povìstí o Praze): "Samozøejmì jsme se znali s ostatními vodnickými rodinami. Hlavou veškerého vodnictva království èeského byl pan Josef, který po postavení Karlova mostu bydlel pod ètvrtým obloukem. Pøed tím bydlel zde u brodu, 152 vedl rokování a snìmování všech vodníkù. Hrneèky na dušièky mìl všechny stejné, dostával je od hrnèíøù ze Štìchovic za to, že je nechal s pramicí dojet na trh na

7 Kampì. Od voraøù za š astné proplutí pod Karlovým mostem dostával vždy paklík tabáku byl to jediný vodník, který kouøil (a to i pod vodou). Ke stáru a na sklonku své dvoutisícileté služby vzdal se namáhavé vodnické èinnosti a pøijal od magistrátu licenci na pùjèovnu lodìk a obèas zachraòoval topící. Byl spokojený, že mohl s kampskými u Mìš ánkù popíjet poctivé pivo." Karlùv most, národní kulturní památka, je jedna z nejstarších a nejvýznamnìjších mostních staveb v Evropì. Nejstarší forma mostu døevìný, snad z roku 795, byla roku 1172 nahrazena mostem Juditiným, který ale znièila povodeò v roce Patnáct let potom zahájil Karel IV. výstavbu dnešního kamenného mostu 515 m dlouhého, 9,5 m širokého, s 16 oblouky a postupnì se sochami, z nichž bronzová socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1683 je svìtoznámá. Za dobu své existence byl most pìtkrát vážnì poškozen, naposledy pøi povodni v záøí roku 1890, kdy byly strženy dva pilíøe a tøi oblouky. Tehdy se vážnì uvažovalo, že chybìjící èást bude trvale nahrazena kovovou konstrukcí. Vìtší povodìn než v roce 1890 pøišla v srpnu 2002, ale ta most naštìstí nepoškodila. Kromì mostu stojí na Kampì za povšimnutí plastika legendárního rytíøe Brunclíka, který nám do znaku pøivedl lva. V pravobøežním pøedmostí u tzv. vinièního sloupu je nìkolik dlažebních kamenù z nìkdejšího Juditina mostu tato nejstarší pražská dlažba má bezmála tisíc let. Nìkolik povìstí se váže ke Karlovu mostu, tak zde alespoò jednu zmíníme. Básník Šimon Lomnický z Budèe, jehož chvalozpìvy ocenil sám císaø Rudolf II., byl za své umìní povýšen do šlechtického stavu. Když si protestantští stavové zvolili Fridricha Falckého, napsal k tomu oslavnou báseò. Sotva byl "zimní král" poražen, potrhlý básník obrátil a napsal báseò potupnou. Šlechtici, kteøí ho døíve vítali jako milého hosta, jej nyní odhánìli se slovy "Když jsi vyl s vlky, jdi také k nim k obìdu". To bylo také pøíèinou, že nakonec Šimon z Budèe na Karlovì mostì žebral (a k tomu již tenkrát bylo potøeba mít protekci). Pokraèujeme-li z námìstí Na Kampì, podejdeme Karlùv most a jdeme dále ulicí U Lužického semináøe ve smìru ke stanici metra Malostranská, kde je výhodné vstoupit zdìnou branou s møížovou výplní do Vojanových sadù. Tato zahrada bývalého kláštera anglických panen je oázou klidu v centru mìsta umožòující i delší relaxaèní pobyt. Kdysi, asi okolo roku 1300, zde byl biskupský dvùr, v roce 1655 pozemky vykoupil císaø Ferdinand III. a vìnoval je karmelitánkám, kterým sloužil jako užitková zahrada. Pozdìji pøešla na øád Anglických panen a v roce 1921 získalo klášterní komplex i zahradu ministerstvo financí. Veøejnosti je zahrada zpøístupnìna od roku Jsou zde architektonicky zajímavé kaple sv. Terezie, sv. Eliáše a sv. Jana Nepomuckého. Barevná kompozice døevin a keøù je mimoádnì pùsobivá, hned u vchodu poutají pozornost èervenolistý buk a pøevislá vrba bílá. Zajímavý je i samièí jinan dvoulaloèný, který se do parku bìžnì nedává (jeho opadavé plody totiž znaènì páchnou). Zahrada má rozlohu 2,4 hektaru, jezírko, dostatek lavièek a vìtšinou jej zdobí i pávù. Pražské Benátky pohled z Karlova mostu k severu na rameno Vltavy 153

BENEŠOV. na Karlovì, je zavìšen cenný gotický jihovýchodnì od Prahy v kraji mezi

BENEŠOV. na Karlovì, je zavìšen cenný gotický jihovýchodnì od Prahy v kraji mezi BENEŠOV Mìsto Benešov leží necelých 40 km na Karlovì, je zavìšen cenný gotický jihovýchodnì od Prahy v kraji mezi zvon od mistra Rudgera z roku 1322, øekou Sázavou a bájnou horou Blaník, jeden z nejstarších

Více

VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU. 9. Po parku Cibulka. Pøírodní památka. Skalka. Dub letní v lesoparku Na Cibulkách Dub s bizarním kmenem

VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU. 9. Po parku Cibulka. Pøírodní památka. Skalka. Dub letní v lesoparku Na Cibulkách Dub s bizarním kmenem 9. Po parku Cibulka Celková délka trasy: 2,0 km Poèet stromù: 8 Park Cibulka leží jižnì od Plzeòské ulice s hlavními pøístupy z ulice U Cibulky a Na Hliníku (blízko tramvajové zastávky Poštovka linky è.

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervna 2004 strana 1 èíslo: 6 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. èervna 2004 V tomto èísle najdete: Školáci v Chorvatsku str. 4 K výroèí B. Smetany str. 6 Benátecké jaro str. 7 Výlet do vých.

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Lidová architektura a památkovì hodnotná vesnická sídla v pøíhranièních oblastech

Lidová architektura a památkovì hodnotná vesnická sídla v pøíhranièních oblastech Lidová architektura a památkovì hodnotná vesnická sídla v pøíhranièních oblastech ochrana, obnova, rekonstrukce, nová výstavba, komerèní využití sborník pøíspìvkù ze semináøe poøádaného SÚPP a PÚ v Olomouci

Více

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 8 IX. roèník Jak Ostrovští trávili léto v minulosti Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Mìsto Nové Mìsto pod Smrkem www.nmps.cz èíslo 1, roèník 15 leden únor 2009 cena 10 Kè Vážení ètenáøi, dostalo se Vám do ruky první èíslo Novomìstských novin v roce 2009. Snad je na první pohled vidìt,

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

5. Za památnými stromy pøírodního parku Modøanská rokle-cholupice

5. Za památnými stromy pøírodního parku Modøanská rokle-cholupice 5. Za památnými stromy pøírodního parku Modøanská rokle-cholupice Celková délka trasy: 8,2 Poèet stromù: 8 Cholupice Vycházku zaèínáme v Cholupicích na jižním okraji Prahy. Na zastávku MHD Cholupice nás

Více

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé Ostrovští hasièi oslavili 140 let své èinnosti a pøispìli na zakoupení invalidního vozíku pro Terezku z Ostrova. 8 XIII. roèník Tip na výlet - nauèná stezka Blatenský pøíkop 3 11 14 Pony klub je tu pro

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

LISTY OZNAMUJE. Povodeò se stále projevuje. O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev obcí. Vydává město Stod

LISTY OZNAMUJE. Povodeò se stále projevuje. O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev obcí. Vydává město Stod STODSKÉ LISTY Volby do zastupitelstev Hasièi se doèkali Sprejeøi øádili Oprava ve školce Z historie Stoda Zájezd pro milovníky dechovky Nové cestovní pasy DDM - Den otevøených dveøí Vydává město Stod Èíslo

Více

PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 4 2002 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Krkonoše - pohled z cesty nad Martinovou boudou na jihovýchod. oto Jiøí Bruník PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA

Více

Ku ch a řská posi l a

Ku ch a řská posi l a číslo 2 - únor 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Jan Hejna, nový kuchař v hotelu Záviš. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozh ovor Ku ch a řská posi l a u Zá vi še WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2013 - CENA 15 KČ Vydra v hlubocké ZOO. Foto www.janpirgl.net NOVÉ EXPOZICE V ZOO Naučná stezka hlubockým parkem Ateliér Fantazie Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více