BULLETIN 9/ AKTUÁLNÍ DĚNÍ V KNIHOVNĚ VÝSTAVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BULLETIN 9/2011. http://libpro.cts.cuni.cz AKTUÁLNÍ DĚNÍ V KNIHOVNĚ VÝSTAVA"

Transkript

1 BULLETIN 9/2011 AKTUÁLNÍ DĚNÍ V KNIHOVNĚ VÝSTAVA Výstava Hlas domova a jeho vydavatel František Váňa probíhá do konce září Najdete nás na Senováţném náměstí 2, Praha 1, 3. patro Všichni jste srdečně zváni! U příleţitosti výstavy vyšla také naše poslední kniha: DALEKO JE MOJE TIPPERARY Václav Michl Praha, Libri prohibiti, 2011 K vydání připravili Michal Jareš a Michal Přibáň, fotografickou přílohu připravili Kateřina Volková a Jiří Gruntorád Věnováno Hlasu domova a paní Dině Váňové

2 PŘIPRAVUJEME

3 VYBRANÉ NOVINKY Z NAŠICH FONDŮ SAMIZDAT Časopis Ledvina: kultura, sport, informace vydávala TJ Nohyb pro vlastní potřebu členstva a přátel. Přinášel informace z kultury a sportu v okruhu Nohybu, např. o běhu do Nuselských schodů, o Marianolázeňském nohybském chodeckém weekendu, básně a povídky (Vlasta Třešňák, Zbyněk Benýšek, Tom Tomášek). Jediné číslo ve fondu LP je č. 5 z r. 1971, cyklostylované, s ofsetovou obálkou.

4 KULTURNÍ AKCE, KONFERENCE Výstava Pavla Brázdy Výstava pestrých obrázků a tisků legendy českého undergroundu Pavla Brázdy probíhá od čtvrtku 8. září v táborské galerii Baobab (Ţiţkova 250). Fenomenální a v práci neúnavný Pavel Brázda bude vystavovat v Táboře poprvé a to do 8. října. Jeho obrazy a grafiky představila Revolver Revue aţ ve svém prvním porevolučním čísle. Vliv Pavla Brázdy i jeho originalita je jiţ dnes plně doceněna (důkazem je také objemná monografie i průřezová výstava v Národní galerii). Knihovna Václava Havla: Paměti kulisáka Komponovaný večer s Andrejem Krobem, scénáristou, reţisérem, tvůrcem Originálního videojournalu a v neposlední řadě téţ principálem Divadla na tahu. Akce proběhla ve čtvrtek 15. září od hodin v prostorách Galerie Montmartre, Řetězová 7, Praha 1. Úvodní slovo pronesl Jáchym Topol.

5 Československé dokumentační středisko, o. p. s., Národní muzeum a Museum Kampa vás zvou na slavnostní otevření výstavy Archiv svobody na zámku Schwarzenbergu k 25. výročí zaloţení Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury v Scheinfeldu. Vernisáţ spojená se křtem stejnojmenné knihy se koná 20. září 2011 v 19 hodin v Museu Kampa. Výstava bude přístupná veřejnosti od 21. září do 6. listopadu 2011 denně v Museu Kampa od 10 do 18 hodin, včetně pondělků. (Adresa: U Sovových mlýnů 2, Praha 1 Malá Strana.) Uvedení knihy Rozděleni minulostí. Vytváření politických identit v České republice po roce Uvedení knihy autorů Adély Gjuričové, Michala Kopečka, Petra Roubala, Jiřího Suka a Tomáše Zahradníčka.

6 Akce se uskuteční ve čtvrtek 29. září od hodin v prostorách Galerie Montmartre, Řetězová 7, Praha 1. Úvodní slovo pronese Martin Palouš, ředitel Knihovny Václava Havla. Občerstvení zajištěno. Plakátová výstava Jaroslav Seifert slovem i obrazem

7 Naděţda Plíšková ( ) - 4 porce dršťkové polévky přes ulici Grafiky Galerie Anderle In Camera, Pélleova 10, Praha 6 - Dejvice Více informací zde: Česká disidentka, signatářka Charty 77 a bývalá zástupkyně ombudsmana Anna Šabatová byla oceněna vysokým polským vyznamenáním Začátkem léta, 22. června 2011, převzala Anna Šabatová z rukou Jana Pastwy, velvyslance Polské republiky, Velitelský kříţ s hvězdou Řádu za zásluhy, jedno

8 z nejvyšších polských státních vyznamenání, které této bývalé disidentce a obhájkyni lidských práv udělil ještě v roce 2008 tehdejší prezident Lech Kaczyński. Foto: ČTK Slavnostní setkání v prostorách polské ambasády si nenechala ujít řada někdejších spolubojovníků Anny Šabatové a oslava se tak stala i příleţitostí zavzpomínat na začátky systematických kontaktů představitelů demokratické opozice 70. a 80. let z obou stran hranic na turistických stezkách v Krkonoších nebo na aktivity v rámci Československo-polské solidarity a dalších nezávislých iniciativ. Maršálek Senátu PR a bývalý aktivista polské opozice, Bogdan Borusewicz, který se také slavnostního ocenění zúčastnil, zdůraznil, ţe Anna Šabatová je osobou, která má nesmírné zásluhy o československou opozici a význam pro polsko-československé vztahy. Její činnost byla důsledkem vnitřní potřeby odmítnout totalitní systém, zaloţený na lţi a násilí. Právě díky takovým lidem jako je Anna Šabatová, jsou polsko-české vztahy na velmi dobré úrovni. Dorota Müller Nejvyšší soud (NS) v červnu po 38 letech zrušil rozsudek v případě básníka Ivana Martina Jirouse a tří dalších literátů, odsouzených komunistickou justicí za výtrţnictví. Všechny je tím zprostil obvinění. Více informací najdete zde: Komentář Petra Uhla k Jirousově rehabilitaci Nejvyšší soud neví, jak se soudilo Nepoučený pozorovatel by se mohl z rozsudku Nejvyššího soudu (NS) i radovat. Za předsednictví soudce Františka Hrabce vyhověl v úterý senát NS stíţnosti pro porušení zákona, jíţ se ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) domáhal zrušení

9 rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2. V roce 1973 jím byli odsouzeni Eugen Brikcius, Jiří Daníček, Ivan Jirous, řečený Magor, a Jaroslav Kořán za zpěv a řeči v hospodě. Orgány činné v trestním řízení v nich spatřovaly trestné činy výtrţnictví a hanobení národa, rasy a přesvědčení. Do sokolské písně vsunuli slova, která uráţela ruský národ. Řvali ji natolik hlasitě, ţe je bylo slyšet aţ na ulici, bylo v rozsudku z roku V hospodě se ale jeden pán proti zpěvu ohradil a zpěváky nazval špinavými vlasatci. A Jirous na to: A ty seš zase plešatej bolševik! Bolševiku plešatý, dej nám píku, my tě píchnem do pupíku, zaveršoval si Kořán. Nebyl to ale ţádný bolševik, nýbrţ major StB. A zavolal na ně Veřejnou bezpečnost. Připomíná to jízdu vlakem, kde si Švejk spletl generálmajora von Schwarzburg s plešatým zástupcem banky Slavia. Výše trestů tehdy byla po zmírnění odvolacím soudem osm aţ dvanáct měsíců nepodmíněně. O tom, ţe budou nepodmíněné, i kdyţ obţalovaní stáli před soudem poprvé, rozhodly orgány uţ tím, ţe je po hádce v hospodě vzaly do vazby. Ţe by po 38 letech konečně dorazila spravedlnost? Ale ani náhodou! Potíţ měl NS v tom, ţe se trestní spis nedochoval, v archívu ho prý v roce 2002 zničila voda ze záplav. I rozsudek je nečitelný. Něco je v uchovaném dozorovém spise, ale výpovědi obviněných a jejich obhajoba k dispozici prý nejsou. Potíţ je spíš v tom, ţe ze tří povinných stejnopisů si NS neobstaral jiný. V diplomové práci vzniklé před povodněmi jsem na internetu našel větu z rozsudku: Bizarně působí odůvodnění, proč byl odsouzen Jiří Daníček: Je sice pravda, ţe nejsou přímá svědectví proti obviněnému, ale jiţ to, ţe se stýká s takovou společností, je dostatečným důvodem k tomu, aby mu byl tento nepodmíněný trest udělen. Tato věta by měla být v učebnicích trestního práva, jako odstrašující. Soudce Hrabec pochází z druhé strany pomyslné barikády (kterou normalizační diktatura vytvořila) a podrobnosti oné doby nemusí znát. Je o deset let mladší neţ Jirous, v roce 1973 práva teprve studoval. Jeho senát nyní nejen zrušil oba rozsudky, ale obţalované viny zprostil. A důvod? Společenská nebezpečnost skutků, které všichni čtyři spáchali, je vzhledem k odstupu 38 let nepatrná, řekla soudní mluvčí. Podle soudce Hrabce je nepochybné, ţe se v hospodě chovali nepřístojně. Podle spisu (který ale soud teď ani neměl) hlučeli, pokřikovali, bouchali do stolu a obtěţovali tak ostatní. V hospodě se ale běţně zpívá a hlučí. Kdyţ je toho moc, musí se holt host vyhodit. Formální znaky trestného činu výtrţnictví tam skutečně naplněny byly. Nelze připustit rušení veřejného klidu a pořádku obdobnými nepřístojnostmi, zdůraznil Hrabec. Jen ty tresty měly být podmíněné, nepodmíněné jsou nepřiměřené, říká. Skandální právní názor o společenské nebezpečnosti, byť jen nepatrné, převzal Hrabec od stěţovatele, ministra Pospíšila, coţ ovšem podle zákona nemusel. Bezostyšně přidal i právní větu: Hlučení je nepřístojností a trestným činem výtrţnictví. Ta absurdní věta si zaslouţí, aby se stala přímo judikátem.

10 Jáchym Topol se stává spolupracovníkem Knihovny Václava Havla Rozhovor Jiřího Peňáse s Jáchymem Topolem - spisovatelem a nově téţ spolupracovníkem Knihovny Václava Havla. Zákon o 3. odboji byl přijat, platí od 17. listopadu 2011 Účastníci třetího odboje dostanou podle zákona, předloţeného poslanci vládní koalice, peněţité ocenění 100 tisíc korun, pozůstalí manţelé po nich pak poloviční částku. V případě, ţe by měli odbojáři důchod niţší neţ průměrný, bude jim na průměrný dorovnán. Zákon má začít platit symbolicky 17. listopadu. Více v článku zde: V srpnu proběhlo ve Švédsku celosvětové skautské setkání Jamboree Úryvek z dopisu přítele exulanta...přesto, ţe stále pršelo a celé Jamboree bylo samé bahno, tak to bylo něco neuvěřitelného. Asi jako kdyţ jsem poprvé po 40 letech přijel domů. Byl to vţdycky můj sen a teď se vyplnil. Měli jsme štěstí a podle českých vlajek jsme se nejdříve dostali do stanu českých vedoucích. Měl jsem starou skautskou lilii a odznak Svojsíka na bundě. Kdyţ to viděli naši skauti, tak jako bych píchl proutkem do mraveniště. Hned se tam sešli všichni a začali se vyptávat... Byly to otázky z mé minulosti, z mého mládí. Pak jsem se jich ptal, jestli jsou tam nějací skauti ze Slovácka. Vedli mne pak k táboru

11 "Morava", kde byli skauti, dokonce jeden z nich ze Starého Města. Bylo jich tam asi 20, jak skautky tak i skauti, všichni kolem let. Ti mne nejdříve darovali a dali na krk jejich skautský šátek, který měli pro Jamboree, a pak se začali ptát. Ještě dnes, kdyţ Vám to píši, tak mám takový vděčný pocit. Ptali se na všecko, jak nás tehdy zakázali, proč nás zakázali, jak jsme tehdy tábořili, jak to bylo po zakázání... Pak se ptali, proč jsem utíkal, s kým, jak, jak jsme se dostali přes hranice atd. Jestli jsem se rozloučil s rodiči... Ano, teď znovu věřím, ţe tato nová generace se o tu "strašnou" dobu začíná zajímat a nebude o té době MLČET. Více informací zde: PUBLIKACE A ČLÁNKY Lomcování slovy Jan Štolba Praha, Cherm, 2011 Štolbovy reflexe básnické i prozaické tvorby autorů jako je např. Josef Kostohryz, Karel Brušák, František Listopad, Emil Juliš, Petr Král, Ivan M. Jirous, Jan Placák ad., vlastní Literární zápisník, eseje, stati a glosy o poezii. Kritické články navazují na Nedopadající dţbán, za který autor obdrţel Cenu F. X. Šaldy. Týkají se více neţ 52 básnických knih a obsahují oddíl o české próze. V závěru je svazek doplněn 17 úvahovými útvary o české literatuře a kultuře. O šalbě svobody a filosofie Bohuslav Brouk Praha, Volvox Globator, 2011

12 Více o publikaci najdete zde: Alexej Čepička - Absurdní dramata komunistické moci Kronika komunistického Československa Karel Kaplan Barrister & Principal, 2011 Nová kniha renomovaného historika Karla Kaplana přináší řadu nových informací o jednom z nejobávanějších politiků padesátých let, Alexeji Čepičkovi. Jméno zetě prvního dělnického prezidenta Klementa Gottwalda bývá nejčastěji spojováno s funkcí ministra obrany a zřízením nechvalně proslulých Pomocných technických praporů, nástroje zotročení desetitisíců politicky nepohodlných či nespolehlivých občanů tehdejšího Československa. Jaká však byla jeho přímá odpovědnost za další nezákonnosti padesátých let, včetně perzekuce církví či vykonstruovaných politických procesů? Nakolik Čepičkovi při strmém vzestupu do pozice de facto nejmocnějšího

13 muţe komunistického státu pomohl jeho příbuzenský vztah s Gottwaldem a jaké byly okolnosti jeho stejně rychlého pádu? Kaplan na tyto i další otázky odpovídá mimo jiné obsáhlými citacemi z dosud nepublikovaných archivních materiálů. Hodnota těchto vhodně vybraných a autorem věcně komentovaných pasáţí přitom není čistě faktografická výpovědi Čepičky a jeho současníků mnohdy oţívají jako příznačná absurdní dramata napsaná absurdní dobou. Invaze Ruský pohled Josef Pazderka (ed.) Torst, ÚSTR, 2011 Kniha Invaze Ruský pohled představuje první pokus o ucelenější náhled na ruské vnímání praţského jara a okupaci roku Popisuje pocit spřízněnosti, který sovětská liberální inteligence a rodící se disidentské hnutí cítily v čase breţněvovského utahování šroubů vůči dění v Praze, jeţ pro ně představovalo jednu z posledních nadějí na změnu. Publikace představuje také sovětské novináře pobývající v Praze, kteří podporovali změny v tehdejší ČSSR a následně za svůj postoj zaplatili deportací a ztrátou zaměstnání. Nahlíţí i na sovětské vojáky, kteří přijeli do Československa, a v rozhovorech s nimi a dalších textech vykresluje jejich vnitřní svět i mohutnou mašinerii sovětské propagandy, jejímuţ vlivu byli vystaveni. Knihu doprovázejí fotografie Josefa Koudelky, Karla Cudlína, Paula F. Goldsmithe, Miroslava Ţupníka a dalších autorů, stejně jako unikátní a dosud nepublikované snímky ze soukromých archivů sovětských vojáků i novinářů. Více o publikaci naleznete zde: z-opacne-strany-smutne-skvele-cteni-psc- /literatura.aspx?c=a110818_110852_literatura_jaz

14 VÝROČÍ * 8. srpna 1946 se narodil Václav Benda, český filosof, kybernetik, katolický aktivista, protikomunistický disident, politický vězeň, zakladatel a první předseda Křesťanskodemokratické strany, letos by se doţil 65 let Václav Benda s rodinou Pravá politika je však výlučně sluţbou obci, sluţbou společenství svobodných občanů: sluţba pak nespočívá ve vnucování a vynucování vlastních představ o tom, co je pro druhého dobré (takovým způsobem lze snad vychovávat docela malé děti nebo ještě spíš dozírat na vězně), nýbrţ v pozorném naslouchání a v hlubokém respektu k tomu, co pro sebe pokládají za dobré ti druzí (dokonalý sluţebník arciť občas přeslechne něco, co pokládá za zjevně škodlivé, nebo naopak iniciativně napraví nějaké opomenutí takovéto zásahy jej však ctí jen potud, pokud zůstává věrným sluţebníkem). Politika není esencí dosavadních zkušeností, nýbrţ vůlí stále se učit; není hotovým programem, nýbrţ hledáním cesty ve sloţitých a rychle se měnících podmínkách. Politik dneška ani zítřka se podle mého názoru neobejde bez pokory (aby byl dobrým a zároveň úspěšným politikem, bude ovšem potřebovat víc důmysl, štěstí, schopnost odhadnout pravou chvíli) vůči realitě, vůči důstojnosti svých bliţních (i těch nejhorších) a dokonce i vůči jejich mínění (i tomu nejšílenějšímu). Václav Benda: O odpovědnosti v politice a za politiku (z dopisu mladým přátelům), listopad 1985

15 * 11. září 1936 se narodil Pavel Landovský, přezdívaný Lanďák, významný český herec a dramatik, bývalý disident, signatář Charty 77 Foto: Hana Hamplová * 12. září 1925 se narodil Libor Fára, významný český malíř, grafik, scénograf a kostýmní výtvarník * 13. září 1940 se narodil Jaroslav Vejvoda, vlastním jménem Jaroslav Marek, český prozaik a scénárista, spolupracovník Rádia Svobodná Evropa

16 Foto: Petr Kotyk * 14. září 1931 se narodil Ivan Klíma, český spisovatel a dramatik Foto: archiv nakladatelství Academia * 15. září 1941 se narodil Ivan Chvatík, filosof a samizdatový vydavatel, organizátor bytových seminářů a přednášek, spoluzakladatel Archivu Jana Patočky, blahopřejeme!

17 * 21. září 1950 se narodil Václav Malý, český římskokatolický duchovní a disident, signatář Charty 77 * 21. září 1952 se narodil Jiří Gruntorád, bývalý disident a politický vězeň, signatář Charty 77, zakladatel naší knihovny - přejeme vše dobré! Foto: Jan Šilpoch * 22. září 1931 se narodil František Janouch, český a švédský jaderný fyzik, autor populárních vědeckých děl a zakladatel Nadace Charty 77, blahopřejeme!

18 * 23. září 1901 se narodil Jaroslav Seifert, český básník, spisovatel, novinář a překladatel, spoluzakladatel poetismu a nositel Nobelovy ceny za literaturu v roce 1984 Jaroslav Seifert s dcerou * 23. září 1944 se narodil Ivan Martin Jirous, český básník, publicista a výtvarný kritik, významná osobnost českého undergroundu Ivan Jirous, Ivo Pospíšil a Pavel Zajíček na cestě do Klukovic (1973) * 24. září 1914 se narodil Jiří Kolář, český básník a výtvarník Autoportrét Jiřího Koláře

19 * 27. září 1924 se narodil Josef Škvorecký, spisovatel, esejista, překladatel a exilový nakladatel, spolu s manţelkou Zdenou Salivarovou zakladatel exilového nakladatelství '68 Publishers v Torontu * 5. října 1936 se narodil Václav Havel, disident, dramatik, esejista, prezident

20 ÚMRTÍ 7. srpna 2011 zemřel ve věku 99 let v Kanadě Jiří Traxler, český pianista, skladatel, textař Foto: archiv Jiřího Traxlera Jiří Traxler s Jaroslavem Jeţkem - Studio Ultraphon srpna 2011 náhle zemřela Markéta Fialková, bývalá disidentka a velvyslankyně v Albánii Foto: Ondřej Němec, Lidové noviny

21 7. září 2011 zemřel náhle po krátké těţké nemoci Mons. Dr. Robert Falkenauer, čestný papeţský kaplan a generální vikář plzeňské diecéze Za vše dobré, co nám Pán Bůh daroval skrze jeho ţivot, poděkujeme při mši svaté v sobotu 17. září 2011 v hod. v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Po ní bude v hod. pohřben do kněţského hrobu na ústředním hřbitově v Plzni. Bulletin Libri prohibiti připravuje Vít Krobot a Jarmila Štogrová ve spolupráci s Viktorem A. Debnárem. Nihil obstat Jiří Gruntorád Uvítáme Vaši případnou finanční pomoc: Číslo bankovního účtu je /0300 u ČSOB a.s. Pro zahraniční platby IBAN: CZ , BIC (SWIFT): BACXCZPP IČO je Děkujeme!

BULLETIN. 4/2010 http://libpro.cts.cuni.cz

BULLETIN. 4/2010 http://libpro.cts.cuni.cz AKTUÁLNÍ DĚNÍ V KNIHOVNĚ STALO SE BULLETIN 4/2010 http://libpro.cts.cuni.cz Ve čtvrtek 15. dubna se v naší knihovně konal druhý literární večer. Mistr nad mistry Radim Vašinka recitoval verše básníků,

Více

recenze a anotace 134 2010/03 paměť a dějiny

recenze a anotace 134 2010/03 paměť a dějiny Eva ŠTOLBOVÁ Sametová historie Vega-L, Praha 2009, 152 s. Memoárová kniha Evy Štolbové (nar. 1935) neobsahuje pramenné odkazy, má pouhých 147 stran textu, vyšla v neznámém nakladatelství a nezískala žádnou

Více

3. Skautská organizace ve zkratce Ideje a dějiny se zaměřením na konec třicátých let a léta čtyřicátá

3. Skautská organizace ve zkratce Ideje a dějiny se zaměřením na konec třicátých let a léta čtyřicátá 1.Úvod 1.1.Vymezení pojmů 2. Nástin dějin Československa po roce 1939 3. Skautská organizace ve zkratce Ideje a dějiny se zaměřením na konec třicátých let a léta čtyřicátá 4. Politické procesy v kontextu

Více

Trilobiti se vydařili Ze života a činnosti FITESu Loučení s Václavem Havlem a Josefem Škvoreckým Finále Plzeň slaví pětadvacítku Krtek a Hollywood O

Trilobiti se vydařili Ze života a činnosti FITESu Loučení s Václavem Havlem a Josefem Škvoreckým Finále Plzeň slaví pětadvacítku Krtek a Hollywood O SY 1-2012 obalka.qxd:sy obalka 2-07 ROČNÍK 11 22.2.2012 17:27 Stránka 1 ČÍSLO 1/2012 Trilobiti se vydařili Ze života a činnosti FITESu Loučení s Václavem Havlem a Josefem Škvoreckým Finále Plzeň slaví

Více

ZŠ, SŠ. Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni

ZŠ, SŠ. Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni T 544 ČSN 50 6210 Kčs 1,10 Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni ZŠ, SŠ Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH

Více

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid 4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19 šéfredaktorů nebyl spolupracovníkem StB, zavázán. Do roku 1968 jsem totiž pracoval jako hlasatel Čs. rozhlasu v Plzni a během srpnové invaze do Československa jsem

Více

Kronika Městské části Praha 14 2013

Kronika Městské části Praha 14 2013 Kronika Městské části Praha 14 2013 Mgr. Tereza Střelbová Kronikářka Bc. Radek Vondra Starosta Obsah Úvod... 5 VÝZNAMNÁ VÝROČÍ 2013... 6 1. Události z České republiky... 18 2. Události ze světa... 36 3.

Více

Bc. Gabriela Literová

Bc. Gabriela Literová Bc. Gabriela Literová Edvard Beneš ve veřejném diskursu na přelomu 20. a 21. století (příklad historické osobnosti při utváření národní identity) (Vydání první) I. ÚVOD Osobnost Edvarda Beneše byla v dramatickém

Více

České moře. Až všechno ztichlo. Trochu jako modlitba. Epitaf

České moře. Až všechno ztichlo. Trochu jako modlitba. Epitaf České moře České moře, dárek od Shakespeara, pohádkový omyl, který potěší, cosi jako láska, naděje a víra, moře pro neplavce, moře pro pěší, moře bez vody a bez příboje, nekonečné moře všeho, co bys chtěl,

Více

AKTUÁLNÍ STAV FONDŮ KNIHOVNY

AKTUÁLNÍ STAV FONDŮ KNIHOVNY VZNIK KNIHOVNY Knihovna zakázaných knih vznikla z potřeby soustředit na jednom místě a zpřístupnit širší veřejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatelů a zaplnit tak jedno z bílých míst naší

Více

OHLASY OSLAV VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

OHLASY OSLAV VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 V Praze dne 28. 2. 2009 Číslo 1 OBSAH: ČLÁNKY, KOMENTÁŘE: 28. říjen a dnešek (J. Žitná) K ZAMYŠLENÍ: Využije Sokol myšlenky z konference k 90. výročí republiky? Možné závěry proběhnuvší konference

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav hudební vědy Management v kultuře Jaroslava Šimáková Magisterská diplomová práce Proces profesionalizace divadelní scény Vedoucí práce: Mgr. Viktor Pantůček

Více

JEDEN SVEˇT NA ŠKOLÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ. Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné

JEDEN SVEˇT NA ŠKOLÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ. Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné T 544 ČSN 50 6210 Kčs 1,10 JEDEN SVEˇT NA ŠKOLÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ meˇsíc filmu na školách Příklady dobré praxe Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné PříběhY bezpráví příklady dobré praxe úvod 5

Více

Vyhnání _vysídlení odsun?

Vyhnání _vysídlení odsun? studentská konference Vyhnání _vysídlení odsun? VIII. ročník studentské konference Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě Porubě 26 / 27 / 3 / 2013 Tato konference se koná v rámci projektu Moderní dějiny do

Více

Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa.

Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa. 67 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ prosinec 2013 Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa. (Více na straně 10-11) Foto: Michal

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

Podkopávej ze všech sil dnešní režim!

Podkopávej ze všech sil dnešní režim! ZABAVENO! Podkopávej ze všech sil dnešní režim! Ilegální tiskoviny odbojové skupiny Za pravdu (1949) PETR BLAŽEK Zabavené výtisky časopisu a několik letáků se jako důkazy protistátní činnosti odbojové

Více

Měsíčník autorů a přátel české karikatury

Měsíčník autorů a přátel české karikatury Máj - humoru ráj! (str. 19-24) 15. 5. 2015 púvodní snímek / Simon si dojel pro uznání do Turecka * Portréty / Pořád Putin a Zeman / Jan Hus a Husiti * Událost / Č.S. NC zůstala na Slovensku! * Časopisy

Více

V temnici někdo změkne. a někdo ztvrdne

V temnici někdo změkne. a někdo ztvrdne V temnici někdo změkne 1 a někdo ztvrdne V sobotu 5. března 2011 jsme se rozloučili s jedním z nejvýznamnějších představitelů podzemního katolického hnutí, Mons. Oto Mádrem. STANISLAVA VODIČKOVÁ Podzemní

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIII /2014 13. 10. 26. 10. 2014. Jak úspěšně řídit obec a region

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIII /2014 13. 10. 26. 10. 2014. Jak úspěšně řídit obec a region ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIII /2014 13. 10. 26. 10. 2014 20 Vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz Karmelitánské nakladatelství a distribuce Objednávkový

Více

Technická univerzita v Liberci POLITICKÉ PROCESY PADESÁTÝCH LET KAUZA. POLITICAL TRIALS IN THE 1950s THE CAUSE OF STANISLAV STRÁNSKÝ

Technická univerzita v Liberci POLITICKÉ PROCESY PADESÁTÝCH LET KAUZA. POLITICAL TRIALS IN THE 1950s THE CAUSE OF STANISLAV STRÁNSKÝ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Historie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní obor: Dějepis Anglický jazyk POLITICKÉ PROCESY

Více

Amnesty International a Československo

Amnesty International a Československo Amnesty International a Československo Prokop Tomek Vznik Amnesty International vznikla v květnu 1961 ve Velké Británii původně jako jednorázová kampaň Amnesty 61. Hlavní organizátor britský právník Peter

Více

ČECHOAUSTRALAN. www.cechoaustralan.com. Vzpomínka na českou zem. Mé hodiny si nehrály

ČECHOAUSTRALAN. www.cechoaustralan.com. Vzpomínka na českou zem. Mé hodiny si nehrály ČECHOAUSTRALAN www.cechoaustralan.com V tomto čísle:- Volby - Barbara Semenov O nevyhojených traumatech - Glosa Miloše Ondráška Jak je to se svobodou - Poznámka Milana Dubského Volit, nevolit? - Frank

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ leden 2015. Foto: Matěj Stránský. Před sedmdesáti lety byl osvobozen koncentrační tábor Osvětim

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ leden 2015. Foto: Matěj Stránský. Před sedmdesáti lety byl osvobozen koncentrační tábor Osvětim ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ leden 2015 Foto: Matěj Stránský Před sedmdesáti lety byl osvobozen koncentrační tábor Osvětim strana 2 leden 2015 Moshe Kantor, prezident Evropského židovského kongresu Nech

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

List Židovské obce Olomouc

List Židovské obce Olomouc ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC חיינו CHAJEJNU Náš život List Židovské obce Olomouc Hlavní témata Tři překladatelky a jejich překlady Virtuální interiér synagogy Ročník 4 / Číslo 1 Leden 2012 Ze života obce Vzpomínka

Více

Příběhy bezpráví očima oktávy B (odboj, odpor, rezistence, občanská statečnost)

Příběhy bezpráví očima oktávy B (odboj, odpor, rezistence, občanská statečnost) Příběhy bezpráví očima oktávy B (odboj, odpor, rezistence, občanská statečnost) Školní rok 2011-2012 Arcibiskupské gymnázium Praha 2 Vyučující: Karin Steinerová Hana Almerová Iva Brožová Ivana Hajičová

Více