uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: 1. smluvní strana Jméno: Sídlo: IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: 1. smluvní strana Jméno: Sídlo: IČO:"

Transkript

1 Rámcová smlouva o poskytování mobilních telekomuníkačních služeb pro Jíhomoravský kraj a příspěvkové organízace zřízované Jíhomoravským krajem, případně pro další právnícké osoby zřízované Jíhomoravským krajem, uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: 1. smluvní strana Jméno: Sídlo: IČO: CEJIZA,s.r.o., Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem Zastoupená: Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C (dále též "centrální zadavatel") a všechny další osoby specífíkované v příloze Č. 1 této rámcové smlouvy, které centrální zadavatel zároveň zastupuje. 2. smluvní strana Obchodní fírma/jméno: Sídlo: IČO: DiČ: 02 Czech Republíc a.s. Praha 4 - Míchle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ CZ Zastoupen(a/o): Mgr. Petrem Daňkem na základě pověření ze dne Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2322 Bankovní spojení (číslo účtu): / (dále jen "Poskytovatel") Stránka 1 z 29

2 1. VYMEZENI ZÁKLADNíCH POJMŮ Pro účely této rámcové smlouvy budou dále uvedeným výrazům či slovním spojením přikládány uvedené významy: "Smlouva" - tato rámcová smlouva, včetně jejích příloh, "Objednatelé" - společné označení pro všechny osoby tvořící 1. smluvní stranu, tj. centrální zadavatel a všechny osoby uvedené v příloze č. 1 Smlouvy, "Objednatel" - každý z Objednatelů jednotlivě a samostatně bez vazby na ostatní Objednatele, "Účastníci" - společné označení pro Poskytovatele a všechny Objednatele, "zadávací řízení" - zadávací řízení s názvem "Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem", jehož oznámení bylo zveřejněno dne v ISVZ US pod evidenčním číslem zakázky , "nabídka Poskytovatele" - nabídka Poskytovatele podaná Poskytovatelem v zadávacím řízení, "Telekomunikační služby" - plnění Poskytovatele uvedená v příloze č. 2 Smlouvy, "dosavadní rámcová smlouva" - rámcová smlouva týkající se poskytování telekomunikačních služeb v rámci mobilních sítí uzavřená mezi Objednatelem a Poskytovatelem, "účastnická smlouva" - smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti v rámci mobilních sítí ve smyslu zákona o elektronických komunikacích uzavřená mezi Objednatelem a Poskytovatelem pro konkrétní telefonní číslo Objednatele nebo pro konkrétní služby využívané Objednatelem, platná a účinná v den nabytí účinnosti Smlouvy; tvarem jednotného čísla "účastnická smlouva" se rozumí každá účastnická smlouva jednotlivě a samostatně bez vazby na ostatní účastnické smlouvy, "účastnické smlouvy" - hromadné označení pro všechny účastnické smlouvy Objednatelů, příp. jednotlivého Objednatele, "nová účastnická smlouva" - smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti v rámci mobilních sítí ve smyslu zákona o elektronických komunikacích, kterou Objednatel uzavře s Poskytovatelem po dobu účinnosti Smlouvy pro konkrétní telefonní číslo nebo pro konkrétní služby, přičemž nová účastnická smlouva se bude vždy řídit Smlouvou; tvarem jednotného čísla "nová účastnická smlouva" se zároveň rozumí každá nová účastnická smlouva jednotlivě a samostatně bez vazby na ostatní nové účastnické smlouvy, "nové účastnícké smlouvy" - hromadné označení pro všechny nové účastnické smlouvy Objednatelů, příp. jednotlivého Objednatele, "ceník" - příloha č. 3 Smlouvy, jež stanoví jednotkové ceny, "faktura" - daňový nebo účetní doklad vystavený Poskytovatelem, "zákon o elektronických komunikacích" - zákon Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí předpisy k tomuto zákonu, "občanský zákoník" - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, "zákon o veřejných zakázkách" - zákon Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Stránka 2 z 29

3 2. ÚVODNI USTANOVENI 2.1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení prováděného centrálním zadavatelem. Jednotlivá ustanovení Smlouvy, nových účastnických smluv a účastnických smluv tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení a nabídkou Poskytovatele. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY 3.1. Předmětem Smlouvy je úprava práva povinností Účastníků zejm. v souvislosti s uzavíráním a plněním nových účastnických smluv, změnami a plněním účastnických smluv a dále úprava podmínek týkajících se poskytování Telekomunikačních služeb Poskytovatelem Objednateli Poskytovatel se zavazuje po dobu účinnosti Smlouvy uzavřít s Objednatelem na základě jeho žádosti novou účastnickou smlouvu vždy do 3 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti Objednatele a poskytovat Objednateli dle podmínek upravených dále ve Smlouvě Telekomunikační služby. Poskytovatel není povinen uzavřít s Objednatelem novou účastnickou smlouvu v případech stanovených právními předpisy Telekomunikační služby, jež mají jednorázový charakter, budou poskytovány Poskytovatelem Objednateli na základě samostatných žádostí Objednatele Žádosti dle této Smlouvy mohou být činěny em, v listinné formě na kontaktní údaje poskytnuté Poskytovatelem či jiným vhodným způsobem Odmítnutí uzavření nové účastnické smlouvy ze strany Poskytovatele je podstatným porušením povinností Poskytovatele dle této Smlouvy Objednatel se zavazuje hradit ceny za Telekomunikační služby poskytované Poskytovatelem na základě jednotlivých nových účastnických smluv, resp. účastnických smluv a Smlouvy, a to za podmínek upravených dále ve Smlouvě Podmínky poskytování Telekomunikačních služeb vymezuje příloha č. 2 této Smlouvy Část Telekomunikačních služeb, na kterou dopadá zákon o elektronických komunikacích, je Poskytovatel povinen poskytovat Objednateli v kvalitě vyžadované zákonem o elektronických komunikacích, nestanoví-ii Smlouva, účastnická smlouva nebo nová účastnická smlouva vyšší požadavky. 4. ÚČASTNICKÁ SMLOUVA 4.1. Na základě Smlouvy bude Poskytovatel uzavírat s Objednatelem podle aktuálních potřeb Objednatele jednotlivé nové účastnické smlouvy. Předmětem nových účastnických smluv bude zejména vymezení Objednatelem požadovaných Telekomunikačních služeb a vymezení jejich cen v souladu s ceníkem Účastníci výslovně sjednávají, že bude-ii mezi Objednatelem a Poskytovatelem po dobu účinnosti Smlouvy uzavřena jakákoli smlouva, jež se bude týkat Telekomunikačních služeb, je Poskytovatel povinen poskytovat Objednateli Telekomunikační služby v souladu se Smlouvou Objednatelé, kteří mají s Poskytovatelem uzavřenou dosavadní rámcovou smlouvu, a Poskytovatel tímto výslovně sjednávají, že nabytím účinnosti Smlouvy zanikají dosavadní rámcové smlouvy Objednatelů, a to bez jakýchkoliv sankcí vůči Objednatelům. Stránka 3 z 29

4 4.4. Účastníci výslovně sjednávají, že účastnické smlouvy se budou od 31. dne ode dne nabytí účinnosti Smlouvy řídit Smlouvou. Pokud Objednatel nesdělí Poskytovateli nejpozději 20. den ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, jaké služby dle přílohy č. 2 Smlouvy a za jaké ceny dle přílohy č. 3 Smlouvy požaduje, určí služby dle přílohy č. 2 Smlouvy a ceny dle přílohy č. 3 Smlouvy na základě svého uvážení Poskytovatel tak, aby byla zachována kontinuita služeb dosud Poskytovatelem Objednateli poskytovaných. V takovém případě může Objednatel dodatečně sdělit Poskytovateli, jaké služby dle přílohy č. 2 Smlouvy a ceny dle Přílohy Č. 3 Smlouvy požaduje, a Poskytovatel je povinen služby a ceny bez zbytečného odkladu změnit. O určení služby a ceny na základě své úvahy Poskytovatel Objednatele bezodkladně informuje. V době od nabytí účinnosti Smlouvy do okamžiku dle první věty se budou účastnické smlouvy řídit ustanoveními příslušných zaniklých dosavadních rámcových smluv Nová účastnická smlouva je uzavírána na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 měsíc, nestanoví-ii nová účastnická smlouva dobu kratší Účastníci výslovně sjednávají, že účastnické smlouvy se dnem nabytí účinnosti Smlouvy stávají smlouvami na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 měsíc, nestanoví-ii účastnická smlouva dobu kratší Je-Ii jakékoliv ustanovení Smlouvy ve smyslu 1751 občanského zákoníku v rozporu s ustanovením obchodních podmínek, na které účastnická smlouva nebo nová účastnická smlouva odkazuje, platí a jsou součástí účastnické smlouvy nebo nové účastnické smlouvy rozporná ustanovení obsažená ve Smlouvě. 5. DOBA A MíSTO PLN~Nr 5.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do Plnění poskytované Poskytovatelem na základě nové účastnické smlouvy, resp. účastnické smlouvy bude poskytováno v sídle Objednatele, nevyplývá-ii z uvedených smluv nebo z povahy věci jinak Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění dle uzavřené nové účastnické smlouvy, resp. účastnické smlouvy a Smlouvy vždy ve lhůtách uvedených ve Smlouvě Nejsou-Ii lhůty pro poskytování plnění dle nové účastnické smlouvy, resp. účastnické smlouvy nebo Smlouvy v uvedených smlouvách stanoveny, nebo nejsou-ii jinak samostatně sjednány, zavazuje se Poskytovatel požadované nebo sjednané plnění poskytnout v době obvyklé, jinak bezodkladně nebo průběžně s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem, potřebám a požadavkům Objednatele. 6. CENA A PLATEBNí PODMíNKY 6.1. Cena za poskytování Telekomunikačních služeb bude vždy stanovena na základě ceníku. Ceník obsahuje jednotkové ceny, přičemž cena poskytnutých Telekomunikačních služeb bude stanovena na základě skutečně Poskytovatelem poskytnutých a Objednatelem čerpaných Telekomunikačních služeb Poskytovatel je za poskytnutí Telekomunikačních služeb oprávněn účtovat pouze částky odpovídající cenám uvedeným v ceníku za stanovené plnění (jednotky) s výjimkou stanovenou v následujícím odstavci. Stránka 4 z 29

5 6.3. Bude-Ii Poskytovatel Objednateli poskytovat Telekomunikační nebo jiné služby, jejíchž ceny nejsou sjednány v ceníku, ani není ujednáno, že budou poskytovány bezplatně, je Poskytovatel za jejich poskytnutí oprávněn účtovat maximálně ceny obvyklé v místě a čase plnění Ceny uvedené v ceníku jsou cenami nejvýše přípustnými a není možné je překročit za žádných podmínek Sazba bude vždy účtována podle sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Není-Ii Poskytovatel plátcem, nebude Objednateli účtována Objednatel nebude poskytovat Poskytovateli zálohy Cena za poskytnuté Telekomunikační služby bude Objednatelem Poskytovateli hrazena v české měně měsíčně zpětně na základě faktur Cena za poskytnuté Telekomunikační služby může být vyfakturována až po jejich poskytnutí. V případě plnění, o jejichž poskytnutí bude pořizován záznam podepisovaný Poskytovatelem i Objednatelem, může být poskytnutí plnění vyfakturováno nejdříve ke dni podpisu záznamu o poskytnutí plnění, přičemž takový záznam musí být podepsán osobami oprávněnými v této věci jednat za Poskytovatele a Objednatele Faktury vystavené Poskytovatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a náležitosti stanovené 435 občanského zákoníku. V případě, že Poskytovatel m, musí faktura splňovat náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitosti stanovené 435 občanského zákoníku Lhůta splatnosti faktur musí činit nejméně 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. V případě rozporu mezi splatností uvedenou na faktuře a vyplývající ze Smlouvy je faktura splatná 30. den ode dne jejího doručení Objednateli V případě, že ve faktuře bude chybně vyúčtována cena Telekomunikačních služeb, je Objednatel oprávněn reklamovat vyúčtování ceny způsobem dle 64 zákona o elektronických komunikacích Nebude-Ii příslušná faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-ii tato chybně stanovena, je Poskytovatel povinen fakturu na žádost Objednatele opravit. Tento postup nelze užít pro reklamaci vyúčtování ceny Telekomunikačních služeb dle předchozího odstavce Povinnost Objednatele zaplatit vyúčtovanou částku je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele Poskytovatel odpovídá za to, že sazba bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě této Smlouvy a nové účastnické smlouvy, resp. účastnické smlouvy stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 7. SANKCE 7.1. V případě prodlení Objednatele s úhradou peněžitého plnění nesmí být ze strany Poskytovatele uplatňována jakákoliv smluvní pokuta nebo jiná sankce s výjimkou zákonného úroku z prodlení. Stránka S z 29

6 7.2. V případě prodlení Poskytovatele s uzavřením nové účastnické smlouvy, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ,-- Kč a to za každou novou účastnickou smlouvu, s jejímž uzavřením bude v prodlení Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, v případě, že ve lhůtě stanovené Smlouvu neposkytne Objednateli jím požadované služby dle článku 3 odstavce 3.3 této Smlouvy, a to za každou službu, s jejímž poskytnutím bude v prodlení Poskytovatel je povinen plnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou, i po jejím zaplacení Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti Poskytovatele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta uvedená v článku 7 Smlouvy, v plném rozsahu Způsobí-Ii Poskytovatel Objednateli v souvislosti s poskytováním Telekomunikačních služeb jakoukoliv újmu, je povinen nahradit Objednateli vedle újmy na jmění též újmu nemajetkovou Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv splatnou nebo nesplatnou peněžitou pohledávku za Poskytovatelem vzniklou na základě této Smlouvy, nové účastnické smlouvy nebo účastnické smlouvy na jakoukoliv splatnou nebo nesplatnou pohledávku Poskytovatele za Objednatelem. 8. OSTATNf USTANOVENf 8.1. Práva Objednatele spojená s kontrolou plnění poskytovaného Poskytovatelem na základě Smlouvy a nové účastnické smlouvy, resp. účastnické smlouvy, jakož i jiná oprávnění náležející dle Smlouvy a nové účastnické smlouvy, resp. účastnické smlouvy Objednateli, je oprávněn vykonávat kromě příslušného Objednatele i centrální zadavatel, a to z titulu pověření k této činnosti Objednatelem. Úkony centrálního zadavatele vůči Poskytovateli i ve vztahu k plnění Smlouvy, jakož i ve vztahu k nové účastnické smlouvě, resp. účastnické smlouvě, jsou považována za jednání Objednatele Centrální zadavatel je oprávněn kontrolovat plnění poskytované Poskytovatelem Objednateli dle této Smlouvy a nové účastnické smlouvy, resp. účastnické smlouvy zejména v následujícím rozsahu: kontrola plnění smluvních podmínek sjednaných Smlouvou a novou účastnickou smlouvou, resp. účastnickou smlouvou; kontrola plnění Poskytovatele z hlediska sjednaného předmětu Smlouvy a nové účastnické smlouvy, resp. účastnické smlouvy; kontrola vyúčtování plnění poskytnutého Poskytovatelem na základě nové účastnické smlouvy, resp. účastnické smlouvy; kontrola kvality a vlastností poskytovaných Telekomunikačních služeb; kontrola odstraňování vad Telekomunikačních služeb Objednatelé a Poskytovatel se zavazují poskytnout centrálnímu zadavateli veškerou nezbytnou součinnost pro provedení kontroly v rozsahu sjednaném v tomto článku Smlouvy Poskytovatel se, ve smyslu 147a odstavce 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách, zavazuje předat centrálnímu zadavateli pravdivé údaje o výši skutečně uhrazené ceny Objednateli na základě Smlouvy a nových účastnických smluv, resp. účastnických smluv, a to nejpozději 30 Stránka 6 z 29

7 kalendářních dnů před uplynutím lhůty, v níž je centrální zadavatel povinen uveřejnit na profilu zadavatele údaje dle 147a odstavce 3 zákona o veřejných zakázkách Poskytovatel se, ve smyslu 147a odstavce 1 písm. cl zákona o veřejných zakázkách, zavazuje předat centrálnímu zadavateli seznam subdodavatelů Poskytovatele, jimž uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky zadané v zadávacím řízení nebo jimž v jednom kalendářním roce uhradil více než 10 % z ceny uhrazené Objednateli na základě Smlouvy a nových účastnických smluv, resp. účastnických smluv. Tuto povinnost se Poskytovatel zavazuje plnit v souladu s ustanovením 147a odstavce S zákona o veřejných zakázkách Poskytovatel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi centrálního zadavatele a Objednatelů za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů Poskytovatel v této souvislosti prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou Poskytovatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění ve výši min ,-- Kč. Toto pojištění se Poskytovatel zavazuje udržovat po celou dobu účinnosti Smlouvy Poskytovatel je při ochraně osobních údajů povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o elektronických komunikacích a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů Smlouva je uzavřena na základě usnesení 4161/14/R62 ze 14. schůze Rady Jihomoravského kraje konané dne ZÁV~REČNÁ USTANOVENI 9.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Poskytovatelem a centrálním zadavatelem. Dojde-Ii k uzavření této Smlouvy před , nabývá Smlouva účinnosti dne Zánikem účinnosti Smlouvy zaniká povinnost Poskytovatele poskytovat Telekomunikační služby dle Smlouvy. Nové účastnické smlouvy ani účastnické smlouvy však zánikem účinnosti Smlouvy nezanikají a Poskytovatel je za účelem zachování kontinuity funkčnosti služeb elektronických komunikací povinen poskytovat Objednateli nadále nejméně mobilní hlasové služby, textové a multimediální služby a mobilní datové služby, neurčí-ii Objednatel jinak. Objednatel a Poskytovatel jsou povinni dohodnout cenové podmínky služeb elektronických komunikací poskytovaných Poskytovatelem po skončení účinnosti Smlouvy. Nedohodnou-Ii Objednatel a Poskytovatel cenové podmínky služeb elektronických komunikací poskytovaných po skončení účinnosti Smlouvy nejpozději do ls dnů ode dne zániku účinnosti Smlouvy, poskytuje Poskytovatel služby elektronických komunikací od zániku účinnosti Smlouvy za ceny jím určené, které však nesmí být vyšší než ceny v místě a čase obvyklé. Ustanovení tohoto odstavce zavazuje Objednatele a Poskytovatele i po zániku účinnosti Smlouvy Právní vztahy založené Smlouvou a novými účastnickými smlouvami se řídí ustanoveními občanského zákoníku a ustanoveními zákona o elektronických komunikacích Smlouvu lze měnit pouze písemně formou dodatku, pořadově očíslovaného a podepsaného všemi Účastníky. Zánikem některého Objednatele Smlouva vůči ostatním Objednatelům nezaniká, ke změně Smlouvy neni třeba jednání zaniklého Objednatele Objednatel je oprávněn odstoupit od nové účastnické smlouvy, resp. od účastnické smlouvy Stránka 7 z 29

8 a) v případě, že dojde k podstatnému porušení povinností uložených Poskytovateli novou účastnickou smlouvou, resp. účastnickou smlouvou nebo Smlouvou, b) v případě, že dojde nejméně 3x k nepodstatnému porušení povinností uložených Poskytovateli novou účastnickou smlouvou, resp. účastnickou smlouvou nebo Smlouvou, c) v případě, že Poskytovatel nebude i přes písemnou výzvu Objednatele respektovat oprávněné pokyny Objednatele vztahující se k Telekomunikačním službám poskytovaným na základě nové účastnické smlouvy, resp. účastnické smlouvy, d) z důvodů uvedených přímo v nové účastnické smlouvě, resp. v účastnické smlouvě Objednatel je oprávněn odstoupit od všech nových účastnických smluv, resp. účastnických smluv a) v případě, že nabude právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Poskytovatele, b) v případě, že Poskytovateli zanikne oprávnění k poskytování služeb dle zákona o elektronických komunikacích, c) v případě, že poskytovatel poruší svou povinnost dle ustanovení článku 8 odstavce 8.7 Smlouvy Poskytovatel je oprávněn odstoupit od nové účastnické smlouvy, resp. účastnické smlouvy pouze v případě stanoveném zákonem. V jiném případě není Poskytovatel oprávněn odstoupit, byť by takové oprávnění bylo mezi stranami sjednáno Účinnost odstoupení od nové účastnické smlouvy, resp. účastnické smlouvy nastává doručením oznámení o odstoupení příslušné smluvní straně, není-ii v odstoupení uvedeno datum pozdější Smlouvu lze vypovědět nebo od ní odstoupit pouze ze zákonných důvodů Poskytovatel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy nebo nové účastnické smlouvy, resp. účastnické smlouvy třetí osobě V případě sporu mezi Poskytovatelem a Objednatelem se strany pokusí vyřešit spor nejprve dohodou Účastníci sjednávají pro všechny spory vzniklé ze Smlouvy nebo z nové účastnické smlouvy, resp. z účastnické smlouvy nebo v souvislosti s nimi, k jejichž řešení mají pravomoc soudy, že tyto budou rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Poskytovatel obdrží jedno a tři vyhotovení převezme centrální zadavatel. Přílohy: 1. Seznam Objednatelů zastoupených centrálním zadavatelem 2. Telekomunikační služby 3. Ceník Přílohy tvoří nedílnou součást Smlouvy a musí s ní být pevně spojeny. Stránka 8 z 29

9 V Brně dne V Brně dne V Brně dne CElIZA, s.r.o. MUDr. Bořek Semrád, jednatel rr CEJlZA. $.r.o. cúíza Lerotrno;;2ng;B~~ tel.: , JČ: Objednatelé zastoupení centrálním zadavatelem CElIZA, S.r.o. v plné moci MUDr. Bořek Semrád, jednatel fl CEJIZA CEJIZA, s.r.o. 2erotlnO;;2n;;B~~! lel.: Je: Poskytovatel 02 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou Praha 4 DIC: CZ [ ] Stránka 9 z 29

10 Příloha Č. 1 Smlouvy Seznam Objednatelů zastoupených centrálním zadavatelem 1M It Olt N6zev pffspěvkové Qrt}lI.fllzace SIOLO JM_ CZ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ JM_ JM_ Střední škola polytechnická, Jílová 36g, Jílová 36g, Gymnázium,, Vídeňská 47 Vídeňská 47, Základní umělecká škola Františka Jílka,, Vídeňská 52 JUNIOR - Dům dětí a mládeže,, Dornych 2 Vyšší odborná škola zdravotnická Střední zdravotnická škola,, Jaselská 7/9 Základní umělecká škola,, Smetanova 8 Základní umělecká škola se JM_ zaměřením na církevní hudbu,, Smetanova 14 JM_ JM_ JM_0l JM_0l JM_ JM_ CZOO Vídeňská 52, Dornych 2, Kounicova 16, Jaselská 7/9, Smetanova 8, Smetanova 14, Zámeček Střelice, příspěvková Tetčická 311/69, organizace Střelice u Brna Základní umělecká škola, Rosice, Na Schodech 239, okres -venkov Rosice Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace Hostim 1, Hostim Domov pro seniory Jevišovice, Jevišovice 104, příspěvková organizace Jevišovice Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, Plaveč Nemocnice Znojmo, příspěvková MUDr. Jana Janského 11, organizace Znojmo Střední odborná škola a Střední JM_ CZOO odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19 Dvořákova 19, Znojmo JM_ Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců 8, příspěvková organizace Znojmo JM_ Mateřská škola, Základní škola a Horní ť:eská 15, Praktická škola, Znojmo, Horní Znojmo ť:eská 15 JM_ JM_ Dům dětí a mládeže Znojmo Sokolská 8, Znojmo Pedagogicko-psychologická Jana Palacha 6, poradna Znojmo Znojmo Stránka 10 z 29

11 Střední zdravotnická škola a Vyšší JM_ odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 JM_ JM_ JM_ Jana Palacha 8, Znojmo Gymnázium Dr. Karla Polesného Komenského náměstí 4, Znojmo Znojmo Dům dětí a mládeže,, Helceletova 4 Helceletova 4, Jazyková škola s právem státní Kotlářská 9, jazykové zkoušky,, Kotlářská 9 Obchodní akademie, Střední JM_ odborná škola knihovnická a Vyšší Kotlářská 9, odborná škola Střední průmyslová škola a Vyšší JM_ CZ odborná škola technická,, Sokolská 1, Sokolská 1 Správa a údržba silnic JM_ CZ Jihomoravského kraje, příspěvková JM_ organizace kraje Mateřská škola a Základní škola,, Lidická 6a Žerotínovo nám. 3/5, Lidická 6a, Gymnázium,, třída Kapitána tř. Kpt. Jaroše 14, JM_ Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 45,66254 JM_ CZ Konzervatoř JM_ JM_ CZ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ Základní umělecká škola Jaroslava tř. Kpt. Jaroše 24, Kvapila,, tř. Kpt. Jaroše 24 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Pontassievská 3, Jazyková škola s právem státní Znojmo jazykové zkoušky Znojmo Dětské centrum Znojmo, Mládeže 10,66902 příspěvková organizace Znojmo Základní umělecká škola Znojmo Rooseveltova 21, Znojmo Střední škola technická Znojmo Uhelná 6, Znojmo Dětský domov, Znojmo, Hakenova Hakenova 18, Znojmo Středisko volného času, Miroslav, Kostelní 16, okres Znojmo Miroslav Základní umělecká škola, Miroslav, Komenského nám.1, 671 okres Znojmo 72 Miroslav Domov pro seniory Skalice, Skalice 1, Skalice, příspěvková organizace pošta Hostěradice Gymnázium Matyáše Lercha,, Žižkova 55 Základní umělecká škola,, Veveří 133 Žižkova 55, Veveří 133, Stránka 11 z 29

12 JM_ JM_OSO JM_OS JM_OS Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka,, Botanická 70 Botanická 70, Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové,, Palackého třída Palackého 70, Základní škola,, Palackého 68 Palackého 68/70, Gymnázium,, Slovanské Slovanské nám. 7, náměstí 7 Střední průmyslová JM_ CZ elektrotechnická a informačních Purkyňova 97, technologií JM_ JM_ CZ JM_ CZ Gymnázium škola -Řečkovice LUžÁNKY-středisko volného času,, Lidická 50 Střední průmyslová škola stavební,, Kudelova 8 Zdravotnická záchranná služba JM_ CZ Jihomoravského kraje, příspěvková organizace JM_ Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,, Merhautova 15 JM_ JM_ JM_ Terezy Novákové 2, Lidická 50, Kudelova 8, Kamenice 798/1d, Merhautova 15, Základní škola,, Sekaninova 1 Sekaninova 1, Základní umělecká škola,, Vranovská 41 Střední průmyslová škola chemická,, Vranovská 65 Vranovská 41, Vranovská 65, JM_064 OOSS8 974 Gymnázium,, Elgartova 3 Elgartova 3, Střední škola umění a designu, JM_ stylu a módy a Vyšší odborná škola Husova 10, JM_ JM_ CZOO Domov mládeže a školní jídelna, Gorkého 33/35, , Gorkého 33/35 Střední škola stavebních řemesel -Bosonohy Pražská 38b, Lipka - školské zařízení pro JM_ CZ environmentální vzdělávání,, Lipová 20, Lipová 20 JM_ JM_ JM_ Střední pedagogická škola, Komenského 5, Boskovice, Komenského 5 Boskovice Gymnázium, Boskovice, Palackého Palackého nám.1, náměstí 1 Boskovice Dům dětí a mládeže, Boskovice, 17. listopadu 1, okres Blansko Boskovice JM_ Základní umělecká škola, náměstí 9. května 7, 680 Boskovice, okres Blansko 01 Boskovice Stránka 12 z 29

13 Střední odborná škola a Střední JM_ CZOO odborné učilíště André Cítroěna, JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ Boskovice, nám. 9. května 2a nám. 9. května 2a, Boskovice Dětský domov, Tišnov, Purkyňova Purkyňova 1685, Tišnov Nemocnice Tišnov, příspěvková Purkyňova 279, organizace Tišnov Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Na Hrádku 20, Tišnov Základní umělecká škola, Tišnov, Dvořáčkova 316, okres -venkov Tišnov Dětský domov, Vranov, Žižkova Žižkova 160, Vranov Domov pro seniory Předklášteří, Šikulova 1438, příspěvková organizace Předklášteří Muzeum Brněnska, příspěvková Porta coeli 1001, organizace Předklášteří Střední odborná škola Fortika Tišnovská 15, Lomnice Muzeum Vyškovska, příspěvková Nám. Čsl. armády 2, 682 organizace 01 Vyškov Základní umělecká škola Vyškov Nádražní 4, Vyškov Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov Komenského 16/5, Vyškov JM_ Oblastní pedagogicko- Jungmannova 2, psychologická poradna Vyškov Vyškov JM_ Střední odborná škola a Střední Sochorova 15, odborné učiliště, Vyškov, Vyškov Sochorova 15 JM_ JM_ CZ Mateřská škola, Základní škola, Střední škola s Dětský domov, Vyškov, sídl. Osvobození 55 sídl. Osvobození 55, Vyškov Nemocnice Vyškov, příspěvková Purkyňova 36, organizace Vyškov Vyšší odborná škola ekonomická a JM_ CZ zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 JM_ JM_ JM_ JM_ CZ Hybešova 53, Boskovice Gymnázium,, Křenová 36 Křenová 36, Základní umělecká škola,, Charbulova 84, Charbulova 84 Střední škola potravinářská, Charbulova 106, obchodu a služeb Integrovaná střední škola automobilní,, Křižíkova 15 Křižíkova 15, JM_ Taneční konzervatoř,, Nejedlého 3 Nejedlého 3, Stránka 13 z 29

14 JM_ JM_ JM_ JM_ Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené,, Křižíkova Křižíkova 11, Dům dětí a mládeže Vyškov Pedagogicko-psychologická poradna Mateřská škola a Základní škola,, Barvičova 54 Brněnská 7, Vyškov Hybešova 15, Barvičova 54, Středisko služeb školám a Zařízení JM_102 60S CZ pro další vzdělávání pedagogických Hybešova 15, pracovníků Základní škola, Praktická škola a JM_ Dětský domov,, Vídeňská 26/28 JM_ JM_ JM_ CZ JM_ JM_ JM_ Vídeňská 26/28, Domov mládeže a Zařízení školního Klášterského 4, stravování Základní umělecká škola,, Slunná 11 Odborné učiliště a Praktická škola,, Lomená 44 Slunná 11, Lomená 44,61700 Základní škola,, Štolcova 16 Štolcova 16, Střední škola grafická Základní umělecká škola Antonína Doležala,, Trnkova 81 Šmahova 110, Trnkova 81, Střední škola strojírenská a JM_l CZ elektrotechnická,, Trnkova Trnkova 113, JM_l JM_ CZ Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose,, Došlíkova 48 Došlíkova 48, Střední škola technická a Olomoucká 61, ekonomická,, Olomoucká 61 Mateřská škola speciální, Základní JM_ škola speciální a Praktická škola ELPIS,, Koperníkova 2/4 JM_ JM_ Základní škola při fakultní nemocnici,, Černopolní 9 Mateřská škola při fakultní nemocnici,, Černo polní 9 Koperníkova 2/4, Černopolní 9, Čenopolní 9, JM_ Dětský domov Dagmar,, Zeleného Sl, Zeleného Sl JM_ JM_ CZ Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště,, Gellnerova 1, Gellnerova 1 Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Mateřská škola a Základní škola JM_ pro sluchově postižené,, Novoměstská 21 Čichnova 23, Novoměstská 21, Stránka 14 z 29

15 Mateřská škola a Základní škola JM_ pro tělesně postižené,, Kociánka 6, Kociánka 6 JM_ Střední škola pro tělesně postižené GEMINI,, Vaculíkova 14 Vaculíkova 14, Mateřská škola speciální, Základní JM_ škola speciální a Praktická škola, Ibsenova 1, , Ibsenova 1 JM_ JM_ JM_l CZ JM_ Gymnázium a Základní umělecká Riegrova 17, škola, Slapanice, Riegrova 17 Slapanice Základní umělecká škola, Pozořice, U Skoly 386, okres -venkov Pozořice Integrovaná střední škola, Slavkov Tyršova 479, u Brna, Tyršova 479 Slavkov u Brna Základní škola, Slavkov u Brna, Malinovského 280, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola a JM_ Praktická škola, Boskovice, Stefánikova 2 JM_ Malinovského 280, Slavkov u Brna Stefánikova 2, Boskovice Dětský domov, Boskovice, Stefánikova 2b, Stefánikova 2b Boskovice Nové Hvězdlice 200, 683 Domov Hvězda, příspěvková JM_ Nové Hvězdlice, organizace p.bohdalice JM_ JM_ Mateřská škola a Základní škola, Za Humny 3304,69701 Kyjov, Za Humny 3304 Kyjov Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Skolní 3208 Skolní 3208, Střední odborná škola a Střední JM_ odborné učiliště automobilní, Nádražní 471,69701 Kyjov Kyjov, Nádražní 471 JM_ Dům dětí a mládeže, Kyjov, okres Hodonín Klvaňovo gymnázium a Střední JM_14o odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov JM_ JM_ JM_ JM_ CZ JM_ CZOO JM_ JM_ CZOO Kyjov Husova 370, Kyjov Komenského 549, Kyjov Centrum služeb pro seniory Kyjov, Strážovská 1095, příspěvková organizace Kyjov Domov Horizont, příspěvková Strážovská 1096, organizace Kyjov Dětské centrum Kyjov, příspěvková Strážovská 965, organizace Kyjov Nemocnice Kyjov, příspěvková Strážovská 1247, organizace Kyjov Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17, 697 Havlíčkova 1223/17 37 Kyjov Dům dětí a mládeže, Vracov, okres Sokolská 896, Hodonín Vracov Střední škola gastronomie, náměstí Svobody 318, 696 hotelnictví a lesnictví Bzenec 81 Bzenec Stránka 15 z 29

16 JM_ Hvězdárna Veselí nad Moravou, Benátky 32, Veselí příspěvková organizace nad Moravou JM_ Základní umělecká škola, Veselí náměstí Míru 1676, nad Moravou, okres Hodonín Veselí nad Moravou Obchodní akademie a Střední JM_ CZ odborné učiliště Veselí nad JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ Moravou Mateřská škola a Základní škola, Veselí nad Moravou, Kollárova 1045 Paprsek, příspěvková organizace Kollárova 1669, Veselí nad Moravou Kollárova 1045, Veselí nad Moravou K Čihadlu 679, Velké Opatovice Základní umělecká škola, Velké Pod Strážnicí 499, Opatovice, okres Blansko Velké Opatovice Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace Šebetov 1, Šebetov Dům dětí a mládeže, Letovice, Českobratrská 5, okres Blansko Letovice Základní umělecká škola, Letovice, Masarykovo nám. 29, 679 okres Blansko 61 Letovice Nemocnice Milosrdných bratří Pod klášterem 17/55, 679 Letovice, příspěvková organizace 61 Letovice JM_ CZ Masarykova střední škola Letovice JM_ JM_ JM_l JM_ Tyršova 500, Letovice Jihomoravské dětské léčebny, Křetín, č.p. 12, příspěvková organizace Křetín Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Křetín 12, Křetín neni plátce Mateřská škola a Základní škola, Herbenova 4, Břeclav, Herbenova 4 Břeclav neni plátce Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Střední průmyslová škola Edvarda JM_ CZ Beneše a Obchodní akademie Břeclav JM_ Sady 28. října 1, Břeclav nábř.komenského 1, Břeclav Pedagogicko-psychologická Bratří Mrštíků 30, poradna Břeclav Břeclav JM_ CZ Nemocnice Břeclav, příspěvková U nemocnice 1, organizace Břeclav JM_ CZ Střední odborná škola vinařská a Sobotní 116, Střední odborné učiliště Valtice zahradnické, Valtice, Sobotní 116 JM_ Emin zámek, příspěvková Šanov 275, organizace Hrušovany nad Jevišovkou JM_l JM_l Základní umělecká škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo Domov důchodců Božice, příspěvková organizace Anenská 210, Hrušovany nad Jevišovkou Božice 188, Božice Stránka 16 z 29

17 JM_ Základní umělecká škola, Nad Rybníkem 401, Jedovnice, okres Blansko Jedovnice JM_ CZ JM_ JM_l JM_ JM_ JM_ JM_ Střední průmyslová škola, Na Větřáku 463, Jedovnice, Na Větřáku 463 Jedovnice Střední škola technická a Bezručova 33, gastronomická Blansko Blansko Základní umělecká škola Blansko Zámek 3, Blansko SENIOR centrum Blansko, Pod Sanatorkou 3, příspěvková organizace Blansko Gymnázium Blansko Seifertova 13, Blansko Základní škola speciální, Blansko, Žižkova 27/1919, Žižkova 27 Blansko Dům dětí a mládeže Blansko Obchodní akademie a Střední JM_ zdravotnická škola, Blansko, Nad ~ertovkou 18 JM_ CZOO JM_ Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Údolní 2, Blansko Nad ~ertovkou 18, Blansko Polní 1-3, Vyškov Dětský domov, Mikulov, Nádražní Nádražní 26, Mikulov Gymnázium, Střední odborná škola JM_ a Střední odborné učiliště, Mikulov, Komenského 7 JM_ JM_ JM_ CZOO JM_l JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ Komenského 7,69216 Mikulov Základní umělecká škola, Mikulov, Náměstí 28, okres Břeclav Mikulov Dům dětí a mládeže, Mikulov, Komenského 7, okres Břeclav Mikulov Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace Zámek 1, Mikulov Základní škola, Mikulov, Školní 1 Školní 1, Mikulov Srdce v domě, příspěvková Klentnice 81, organizace Klentnice, pošta Mikulov Základní škola při dětské léčebně, Školní 363,67914 Ostrov Ostrov u Macochy, Školní 363 u Macochy Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, Břežany Domov u lesa Tavíkovice, Tavíkovice 153, příspěvková organizace Tavíkovice Klasické a španělské gymnázium, - Bystrc, Vejrostova 2 Vejrostova 2, Základní umělecká škola, Velké Hlavní 30, Velké Pavlovice, okres Břeclav Pavlovice JM_ Gymnázium T. G. Masaryka, Dukelské nám.7, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 Hustopeče Stránka 17 z 29

18 Střední odborná škola a Střední lm_ CZ odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 lm_ lmj lm_ lm_ lm_ lm_ lm_ lm_ lm_ lm_ JM_ lm_ Masarykovo nám. 1, Hustopeče Základní umělecká škola, Komenského 4, Hustopeče, okres Břeclav Hustopeče Základní škola a Praktická škola, Šafaříkova 24, Hustopeče, Šafaříkova 24 Hustopeče S - centrum Hodonín, příspěvková Na Pískách 4037/11, 695 organizace 01 Hodonín Základní škola, Blansko, Nad Nad Certovkou 17, Certovkou 17 Blansko Základní umělecká škola, Školní 462, Pohořelice, okres -venkov Pohořelice lm_ UOO lm_ lm_ lm_ lm_ lm_ Odborné učiliště, Cvrčovice 131 Cvrčovice Bl, Cvrčovice Základní umělecká škola, Moravský Školní 139, Krumlov, okres Znojmo Moravský Krumlov Střední škola dopravy, obchodu a nám. Klášterní 127, služeb Moravský Krumlov Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168, Smetanova 168 Moravský Krumlov Dům dětí a mládeže, Moravský nám.t.g.masaryka 35, 672 Krumlov, okres Znojmo 01 Moravský Krumlov Základní umělecká škola A. Muchy, Palackého nám.27, Ivančice, okres -venkov Ivančice Středisko volného času, Ivančice, Zemědělská 2, okres -venkov Ivančice Nemocnice organizace Ivančice, příspěvková Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Gymnázium lana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Široká 16, Ivančice Široká 42, Ivančice Lány 2, Ivančice Základni umělecká škola, Oslavany, nám.13.prosince 12, 664 okres -venkov 12 Oslavany Základní umělecká škola, Nádražní 232,66701 Židlochovice, okres -venkov Žid lochovice Gymnázium, Židlochovice, Tyršova Tyršova 400, Židlochovice lm_ CZOO Střední zahradnická škola Rajhrad lm_ JM_ lm_ lm_ Masarykova 198, Rajhrad Mateřská škola a Základní škola, Sadová 530, Želešice, Sadová 530 Želešice Základní umělecká škola, Ořechov, Komenského 4, okres -venkov Ořechov Domov pro seniory Zastávka, Sportovní 432, příspěvková organizace Zastávka Gymnázium T. G. Masaryka, U Školy 39, Zastávka, U Školy 39 Zastávka u Brna Stránka 18 z 29

19 JM_ JM_ Základní umělecká škola, Kuřim, Zahradní 1529, okres -venkov Kuřim Dům dětí a mládeže, Kuřim, okres Jungmannova 1084, venkov 34 Kuřim JM_ CZOO Střední škola a Základní škola nám. Míru 22, Tišnov Tišnov JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ Základní umělecká škola, Dolní Dolní Bojanovice 418,696 Bojanovice, okres Hodonín 17 Dolní Bojanovice Domov pro seniory Bažantnice, tř. Bří Capků 1, příspěvková organizace Hodonín Mateřská škola a Základní škola, náměstí B. Martinů 5, 695 Hodonín, náměstí B. Martinů 5 03 Hodonín JM_ CZ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ Středisko volného času Hodonín Nám. B. Martinů 5, Hodonín Zelený dům pohody, příspěvková P. Jilemnického 2923/1, organizace Hodonín Pedagogicko-psychologická Jilemnického 2, poradna Hodonín Hodonín Integrovaná střední škola, Lipová alej 21, Hodonín, Lipová alej 21 Hodonín Středisko volného času, Pohořelice, Dlouhá 39, okres -venkov Pohořelice Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov, Vřesovice 243 Vřesovice 243, Ježov Masarykovo muzeum v Hodoníně, Zámecké nám. 9, příspěvková organizace Hodonín Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Základní umělecká škola Hodonín Galerie výtvarného umění JM_ CZ v Hodoníně, příspěvková organizace JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ JM_ JM_ Legionářů 1, Hodonín Horní Valy 2, Hodonín Úprkova 2, Hodonín Střední škola průmyslová a Brandlova 32, umělecká, Hodonín, Brandlova 32 Hodonín Dětský domov, Hodonín, Jarošova Jarošova 1, Hodonín Domov na Jarošce, příspěvková Jarošova 3, organizace Hodonín Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 2, příspěvková organizace Sídlištní 2,69504 Nemocnice TGM Hodonín, Purkyňova 11, příspěvková organizace Hodonín Hodonín Dům dětí a mládeže, Strážnice, Radějovská 848, okres Hodonín Strážnice Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, Masarykova 379 Strážnice Stránka 19 z 29

20 JM_ JM_ Domov pro seniory Strážnice, Preláta Horného 515, 696 příspěvková organízace 62 Strážnice Základní umělecká škola, Strážnice, Preláta Horného 509, 696 okres Hodonín 62 Strážn ice JM_ CZ Střední škola Strážnice JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ CZ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ JM_ J. Skácela 890, Strážnice Dětský domov, Strážnice, ul. ul. Boženy Hrejsové 1255, Boženy Hrejsové Strážnice Základní umělecká škola, Velká nad Velká nad Veličkou 461, Veličkou, okres Hodonín Velká nad Veličkou Dům dětí a mládeže, Veseli nad Hutník 1495, Veseli Moravou, okres Hodonín nad Moravou Základní umělecká škola, Klobouky Bři. Mrštíků 2, u Brna, okres Břeclav Klobouky u Brna LILA Domov pro postižené děti Boženy Němcové 151, 683 Otnice, příspěvková organizace 540tnice Integrovaná střední škola, Sokolnice 496, Sokolnice 496 Sokolnice Domov pro seniory Sokolnice, Zámecká 57, příspěvková organizace Sokolnice Gymnázium a Obchodní akademie Součkova 500, Bučovice Bučovice Habrovanský zámek, příspěvková Habrovany 1, organizace Habrovany pošta Rousínov Základní umělecká škola, Adamov, Ronovská 12, okres Blansko Adamov Dětský domov, Hodonín u Kunštátu Hodonín u Kunštátu 48, Lysice Domov pro seniory Černá Hora, Zámecká 1, Černá příspěvková organizace Hora Duhovka - středisko volného času Břeclav JM_ CZ Jihomoravský kraj JM_ Lidická 4, Břeclav žerotínovo nám. 3/5, Moravian Science Centre, - Veveří, žerotínovo příspěvková organizace nám. 449/3a5, PSČ JM_ CZ CLJUNIOR AUTO BOSKOVICEs.r.o. Nám. 9.května 2/a, Boskovice Stránka 20 z 29

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE dle 44 a následujících zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Pevná telefonie Plzeňského kraje 2014-2016 Nadlimitní veřejná zakázka

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FinCall s.r.o. 1.Předmět všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti společnosti FinCall s.r.o.;

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL SPOLEČNOSTI A PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ... 5 3 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK... 6 3.1 Spolupráce s příspěvkovými organizacemi Jihomoravského kraje... 6

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP )

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanovují a blíže rozvádějí podmínky, za nichž poskytuje Poskytovatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PLnet s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PLnet s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti PLnet s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 8.2.2014 společnosti PLnet s.r.o. (dále jen Poskytovatel), IČ:29213771, pro poskytování přístupu k síti internet

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet Smlouva o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet (dále jen Smlouva ) Číslo 46037165 mezi T-Mobile Czech Republic a.s. Sídlo: Ulice Tomíčkova 2144/1 Město Praha 4 PSČ 149 00 IČ 64949681 DIČ CZ64949681

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NETBOX A KUKI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NETBOX A KUKI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NETBOX A KUKI Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost SMART Comp. a.s., se sídlem Brno, Kubíčkova 1115/8, IČ: 25517767, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby,

Více