Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva"

Transkript

1 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva Využití mobilních geoinformačních technologií v záchranných službách Student: Petr Paláček Vedoucí diplomové práce: Doc. Dr. Ing. Aleš Dudáček Studijní obor: Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

2 Místopřísežné prohlášení Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracoval samostatně. V Ostravě 29. dubna 2003

3 Anotace Paláček, P.: Využití mobilních geoinformačních technologií v záchranných službách VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, stran, 1 příloha Klíčová slova: mobilní geoinformační technologie, globální polohový systém, výpočetní technika, komunikační technologie, záchranná služba Pro účinný postup záchranných služeb je třeba zajistit technickou podporu v oblasti komunikačního a informačního zabezpečení. Takovou podporu jsou schopny zabezpečit mobilní geoinformační technologie. V diplomové práci je zpracován přehled dosavadního využití mobilních geoinformačních technologií v České republice a zahraničí, a také návrh možných aplikací v oblasti záchranných služeb. Některé z aplikací byly ověřeny experimentem. Využití mobilních geoinformačních technologií je přínosem nejen při řešení mimořádné události, ale také při jízdě vozidel záchranných služeb k místu mimořádné události Anotation Paláček, P.: Exploitation of a mobile geoinformation technologies in a rescue services VSB-TU Ostrava, Faculty precautionary engineering, pages, 1 enclosure Keywords: mobile geoinformation technnologies, global positioning systém, computers, commucation technologies, rescue servises For the effective process of rescue servises is nesessary to ensure the technological support of the communication and information security. Such a support are able to ensure the mobile geoinformation technologies. An overview of the presant using of the mobile geoinforrmation technologies in the Czech republic and foreign is designed in the thesis. The project of the possible aplications is there too. Some of the applications were tested in the practice. The using of the mobile geoinformation technologies is the contribution as well for the solution of the extra situations, as well by the way of the rescue servises to the place of the extra event.

4 REŠERŽE Emergency 911: integrated GPS/GIS to the rescue Cou, Y.H.;Rudd, E.I.;Pennington, J. GeoSpatial Technol. Inc.; Costa Mesa, CA, USA GIS world, vo.11, no.8, Page Aerial monitoring and measurement of forest fires Merino, Luis; Gomez-Rodriguez, Francisco; Arrue, Begona C.; Ollero, Anibal Escuela Superior de Ingenieros, Seville, Spain Proceedings of SPIE The International Society for Optical Engineering v P , 2002 Real time planning/replanning of on-going operations in a crisis situation Grifith, D.A.; Smith, G.M. Adv. Concepts Branch, Rome Lab., NY, USA Conference: Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng. (USA), vol. 2938, Page: DGPS for real-time monitoring of wild fires Fraile-Ordonez, J.M.; lissner, A.; Merida, J.C. Kaayser Threde GmbH, Germany Conference: DSNS 94. The Third International Conference on Differential Satellite Navigation Systems Part: vol. 2, Page: 1-3 vol. 2 DGPS emergency location systém for vehicles Vogel, D.; Harrer, S. Alcatel SEL, Germany Conference: DSNS 94. The Third International Conference on Differential Satellite Navigation Systems Part: vol. 2, Page: 1-8 vol.2 Remote sensing, GIS and experts systems for fire hazard and vulnerability modelling and dynamic resource allocation Paramesh, N.; Bhaskaran, Sunil; Forster, Bruce; neal, trevor Scool of Geomatic Engineering University of New South Wales, Sydney, NSW 20052, Australia Conference: 2001 International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2001), Sydney, NSW Australia, Využití mobilních geoinformačních technologií v záchranných službách Stankovič, J.; VŠB-TU Ostrava, Institut ekonomiky a systémů řízení, stran, 2 přílohy.

5 OBSAH 1 ÚVOD ANALÝZA DOSAVADNÍHO VYUŽITÍ MGIT V ZÁCHRANNÝCH SLUŽBÁCH VYUŽITÍ MOBILNÍCH GIT V ČESKÉ REPUBLICE Analogové a digitální radiostanice Globální mobilní systém Globální polohový systém VYUŽITÍ MOBILNÍCH GIT V ZAHRANIČÍ GLOBÁLNÍ POLOHOVÝ SYSTÉM GPS NAVSTAR Historie GPS Struktura systému Stanovení polohy Chyba měření DIFERENCIÁLNÍ GPS Vysílání dlouhovlnného komerčního vysílače Vysílání lokálního komerčního VKV vysílače Vysílání korekcí pomocí vlastní paketové rádiové sítě Oprava souřadnic na dispečinku PROBLEMATIKA PŘENOSU DAT POMOCÍ MGIT GLOBÁLNÍ MOBILNÍ SYSTÉM DRUHÉ GENERACE Hlasová komunikace Krátké textové zprávy Datová komunikace TECHNOLOGIE HSCSD TECHNOLOGIE GPRS SVĚTOVÝ MOBILNÍ SYSTÉM TŘETÍ GENERACE ANALOGOVÉ RÁDIOVÉ SÍTĚ SYSTÉM TETRA SYSTÉM MATRA / TETRAPOL NÁVRH SYSTÉMU GIT A JEJICH APLIKACE V ZÁCHRANNÝCH SLUŽBÁCH PROPOJENÍ PRVKŮ MGIT Bezdrátové propojení technologií Bluetoth Bezdrátové propojení technologií WiFi VYUŽITÍ DÍLČÍCH APLIKACÍ MOBILNÍCH GIT Systém automatické lokalizace vozidel Letecká záchranná služba Preventivní letecké hlídky Sledování a řízení osob v terénu Systém distribuce dat o objektech a toxických látkách Systém distribuce dat o ohrožených osobách Distribuce dat o hydrantové síti

6 5.3 NÁVRH UCELENÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU První stupeň Druhý stupeň PRAKTICKÉ OVĚŘENÍ DÍLČÍCH APLIKACÍ SLEDOVÁNÍ POLOHY VOZIDLA Měření č. 1 na vozidle Denis Rapier Měření č. 2 na vozidle Škoda MAPOVÁNÍ HYDRANTOVÉ SÍTĚ PŘENOS DAT POMOCÍ BEZDRÁTOVÉHO PŘENOSU ZÁVĚR

7 1 ÚVOD Pro účinný postup záchranných služeb zasahujících na místě mimořádné události je třeba řešit jednu ze základních podmínek. Jedná se o technickou podporu jejich činnosti v oblasti komunikačního a informačního zabezpečení. To znamená zajistit včasnou dostupnost, rychlost a předávání potřebných informací k rozhodnutím na všech úrovních řízení. Současně musí být zajištěna přímá součinnost záchranných služeb na místě mimořádné události. Pro rychlé a správné vyhodnocení je třeba vyžadovat aplikace, jenž budou schopné získávat a poskytovat aktualizovaná data přímo na místě mimořádné události [4]. Takovou aplikací jsou především mobilní geoinformační technologie. Mobilní geoinformační technologie (dále jen MGIT) je možné charakterizovat jako informační technologie, určené ke zpracovávání prostorových dat a informací, aktivně využívající komunikační technologie pro spojení mezi mobilními klienty a operačním střediskem nebo mezi mobilními klienty navzájem, využívající při řešení problémů znalosti aktuální polohy těchto klientů. Základními prvky MGIT jsou: - přenosný GPS přijímač - přenosný počítač - zařízení pro bezdrátový přenos dat - další technické prostředky (digitální kamera apod.) Využitím těchto prvků je možné integrovat velké množství informací z různých zdrojů do přehledné formy s velkým informačním obsahem. Svými malými rozměry a tedy mobilitou jsou schopny přenášet data z kteréhokoliv místa, kde se právě uživatel nachází, případně počítat i s možností pohybu uživatele. 3

8 2 ANALÝZA DOSAVADNÍHO VYUŽITÍ MGIT V ZÁCHRANNÝCH SLUŽBÁCH 2.1 Využití mobilních GIT v České republice Analogové a digitální radiostanice Složky záchranných služeb používají pro bezdrátovou komunikaci vlastní autonomní sítě. Rádiový systém je realizován s analogovou technologií vyvinutou začátkem osmdesátých let. Během devadesátých let byly nahrazeny radiostanicemi Motorola. Tento systém již nevyhovuje současným nárokům uživatelů. Analogová technologie má řadu nedostatků, hlavním je neschopnost propojení složek záchranných služeb v případě potřeby navzájem. Řešením stávající situace je budování digitálního systému PEGAS. Podrobnější popis systému je popsán dále Globální mobilní systém Pro případ krizové situace byla v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb. o veřejných zakázkách ve znění zákona č. 142/2001 Sb. vybrána ministerstvem vnitra České republiky mobilní síť Eurotel. Mobilní telefony slouží ke koordinaci záchranných složek, orgánů státní správy a fyzických a právnických osob v případě krizové situace. V současné době se dokončuje dodávka ks mobilních souprav. Složky Integrovaného záchranného systému jsou telefony Siemens ME 45 již vybaveny, telefony zbývá dodat ještě do některých obcí. Pokrytí republiky signálem je zajištěno pomocí základnových radiostanic. Při výpadku je možná náhrada mobilní radiostanicí. [5] Globální polohový systém Využití Globálního polohového systému (GPS) je v zásahových složkách velmi slabé. Zasláním ové zprávy na téměř všechny hasičské záchranné sbory krajů, jejich územní odbory a pobočné stanice se autor snažil o získání potřebných informací. Z došlých odpovědí je zřejmé, že několik ručních GPS přijímačů v současné době využívá HZS kraje ve Zlíně, v Brně a Ostravě. Na několika územních odborech byly prováděny experimenty pro využití GPS při stanovení polohy vozů HZS. 4

9 Tyto pokusy byly vesměs prováděny před rokem 2000 a závěry byly neuspokojivé. Odchylka byla vzhledem k požadavkům příliš velká. Zdrojem nepřesnosti byla zřejmě tzv. selektivní dostupnost(záměrné zkreslování ministerstvem obrany USA) a neprovedená kalibrace GPS přijímač s mapovými podklady. Vzhledem k velké nepřesnosti a neekonomické zaváděné ceně se tato aplikace u vozů záchranných služeb neprovedla a v řadě případů převládají negativní názory dosud. V současné době se tento systém využívá na Centru tísňového volání v Ostravě. Jedná se o vozy městské policie Ostrava. Vozidlo je vybaveno přijímačem GPS a pro přenos dat se užívá analogová radiostanice. Přenos informací o poloze probíhá v intervalu patnácti vteřin. Podobným systémem s využitím GPS je vybavena i armáda České republiky. Nepodařilo se zjistit, v jakém počtu ani jakým způsobem jsou tyto přijímače využívány. GPS přijímači je vybavena část vrtulníků letecké záchranné služby. 2.2 Využití mobilních GIT v zahraničí Komplexní využití mobilních geoinformačních technologií není ve světě zatím příliš rozšířené. Při studiu literatury, webových stránek byly nalezeny všeobecné informace o možném využití těchto technologií v oblasti záchranných systémů. Častěji se objevovaly popisy úzce specializovaných dílčích aplikací, využívajících jen část z dostupných prvků mobilních GIT. Jedná se především o využití přenosných počítačů( ipaq, PDA, Handheld) s GPS přijímačem. Tento systém se využívá při rozsáhlých lesních požárech v Americe, Austrálii a Kanadě. Využití mobilních GIT při sledování polohy vozidel, jejich navigaci a další možné aplikace s GPS přijímačem se prokázat nepodařilo. Pro bezdrátový přenos dat se převážně využívá americký systém TETRA a francouzský TETRAPOL. Tyto systémy však prozatím nejsou schopné vzájemné komunikace. Podrobnosti o těchto systémech jsou popsány dále. 5

10 3 GLOBÁLNÍ POLOHOVÝ SYSTÉM Global Positioning System (dále jen GPS) tvoří soustava družic, pozemní a uživatelský segment. GPS poskytuje celosvětově, 24 hodin denně, informace pro zjišťováni polohy a navigaci. Děje se tak pomocí družic NAVSTAR GPS, které se pohybují na oběžné dráze Země a vysílají nepřetržitě údaje o přesném čase a o své poloze ve vesmíru. Přijímač GPS na zemi (nebo nad ní) sleduje tři až dvanáct těchto družic a registruje vysílané informace. Úkolem uživatelského GPS přijímače je vyhodnocení přijímaných signálů družic a výpočet geografické polohy. GPS přijímač obsahuje nepříliš složitý počítač, satelitní anténu, některé jsou vybaveny výstupem (např. LCD display). Dnešní přístroje nabízejí celou řadu dalších možností, např. určování nadmořské výšky, rychlosti pohybu, magnetického a skutečného kurzu při pohybu, plánování tras tzv. waypoints - body na cestě. GPS pak zobrazuje kurs, vzdálenost, případně zbývající čas k dosažení dalšího naplánovaného bodu. Kromě toho poskytují tyto navigační přístroje další, doplňkové informace jako přesný čas, údaje o počtu a kvalitě příjmu z viditelných satelitů atd. Výhodou GPS přijímačů jsou jejich malé rozměry a nízká hmotnost. Na nové modely jsou kladeny požadavky pro provoz v extrémních podmínkách. 3.1 GPS NAVSTAR Globální polohový systém GPS-NAVSTAR (Global Positioning System - Navigation Satellite Timing and Ranging) je systém satelitní navigace přístupný široké veřejnosti, umožňující určit polohu a rychlost v reálném čase Historie GPS GPS byl původně pouze vojenským systémem, vyvíjeným a budovaným od roku 1973 ministerstvem obrany Spojených států. V průběhu let se systém dále vyvíjel, rozšiřoval a začátkem 90. let se stal plně funkčním a dostupným po celém světě. Potenciál a možnosti systému GPS ukázaly na rozšíření využití systému v mnoha oborech lidské činnosti. Kongres Spojených států schválil výnos o využití systému GPS i v civilní sféře. Stále se však jedná o vojenský systém, jenž je dodnes zpravován ministerstvem obrany Spojených států amerických. 6

11 3.1.2 Struktura systému Kosmický segment Z každého místa na Zemi je 24 hodin denně pozorovatelných 4-8 družic s elevací větší než 15 stupňů. Celý systém má 24 družic, 21 základních, 3 jsou aktivní rezervy ve vesmíru a 4 záložní jsou připraveny na Zemi. Oběžné dráhy mají stálou pozici vůči Zemi. Konstelace je tvořena šesti oběžnými drahami se čtyřmi družicemi. Na každé z nich je sklon oběžné dráhy k rovníku 55 stupňů. Výška družic nad Zemí je km. Výška oběžné dráhy je volena tak, že družice opakují stejnou dráhu nad povrchem a stejnou vzájemnou pozici nad daným bodem každých přibližně 12 hodin. Přesněji o 2 minuty dříve (11:58), je to tzv. polovina siderického dne [15]. Obr. 1: Konstelace družic GPS kolem Země [15] Uživatelský segment Uživatelský segment se skládá z GPS přijímačů, uživatelů, vyhodnocovacích nástrojů a postupů. Řídící segment Řídící segment je zodpovědný za řízení celého globálního polohového systému. Sestává se z hlavní řídící stanice (letecká základna Colorado Springs) a několika monitorovacích stanic, rozmístěných po celém světě. Z uživatelského hlediska je hlavním úkolem řídícího segmentu aktualizovat údaje obsažené v družicových navigačních zprávách. 7

12 Při každém průletu družic nad těmito stanicemi jsou vyhodnoceny parametry jejich drah a vypočteny korekce, které jsou vyslány zpět na dané družice a odtud do přijímače, kde dojde k aktualizaci uložených dat o družicích. Získané údaje se zároveň přenáší na hlavní řídící stanici. Zde jsou na základě přijatých výsledků měření vypočítány přesné údaje oběžných drah tzv. efemeridy. Minimálně jednou denně pak vysílací stanice vysílají efemeridy a údaje o nastavení hodin na jednotlivé družice. Tyto družice pak vysílají prostřednictvím rádiových signálů efemeridy svých oběžných drah a přesný čas do GPS přijímačů Stanovení polohy Po výpočtu relativní polohy k minimálně 3 a 4 měřeným družicím může zahájit přijímač GPS triangulaci a to tak, že pozice GPS přijímače na Zemi je jedním z vrcholů trojúhelníku. Družice vysílají signály a přijímač GPS zjišťuje čas jejich příjmu. Z doby, která uplyne mezi vysíláním a příjmem signálu určuje vzdálenost přijímače k družicím. Z nich a z polohy družic v daném okamžiku určí přijímač svou polohu. Polohu družic zjistí přijímač z parametrů, které družice vysílají ve formě parametrů svých drah, tzv. efemeridů. Z těchto parametrů přijímač uživatele vypočítá přesné souřadnice družic. GPS družice mají na palubě čtyři velmi přesné atomové hodiny a jsou na nich zároveň umístěny databáze stávajících a očekávaných poloh ostatních satelitů, které jsou průběžně vzájemně aktualizovány. V paměti přijímače jsou uložena data o dráze a pohybu všech družic systému GPS (tzv. almanachy). Tato data jsou ještě minimálně každých dvacet čtyři hodin zpřesňována pomocí korekcí (efemeridy), stanovených na základě měření na jednotlivých monitorovacích pozemských stanicích řídícího segmentu systému GPS. Ze všech těchto dat dokáže mikropočítač GPS přijímače spočítat a následně zobrazit na displeji, hodnoty zeměpisné polohy a času v místě antény přijímače, které můžeme pak přenést na mapu. Vyhodnocování pouze zeměpisná šířky a délky se označuje jako 2D mód, vyhodnocením ještě nadmořské výšky se jedná o 3D mód. Pro stanovení polohy v 2D módu je zapotřebí viditelnost přijímače alespoň na tři družice, u 3D módu je zapotřebí minimálně čtyř družic Hodnoty polohy jsou u většiny GPS přijímačů v průběhu pravidelného časového intervalu aktualizovány. To umožňuje GPS přijímači po zaměření jedné družice získat všechny potřebné informace pro rychlé vyhledání dalších. 8

13 Aby hodiny v GPS přijímači dosáhly stejné přesnosti, je z přijímaného signálu vypočítáván tzv. clock offset, který v kombinaci s velmi přesnými časovými značkami vysílanými z družic umožňuje přijímači zobrazovat čas se zanedbatelnou chybou Chyba měření Chyba v měření polohy Pro omezení zneužití systému na minimální úroveň (např. pro teroristické účely) a zabezpečení prvořadosti vojenských aplikací byla až do 1.května 2000 provozována tzv. selektivní dostupnost (Selected Availibility), což je záměrné zhoršování přesnosti při určení polohy přijímačem GPS. Po tomto datu je selektivní dostupnost vypnutá. Díky tomu se pro civilní uživatele mnohonásobně zvýšila přesnost určení polohy. Větší přesnosti lze dosáhnout využitím tzv. kódů. C/A kód C/A kód Coarse Acquisition (kód pro hrubé měření) je tvořen posloupností 1023 nul a jedniček v binárním kódu. Každá družice má přidělený svůj vlastní kód, jimž je družice jednoznačně identifikována. C/A kód má frekvenci 1,023 Mhz, perioda kódu je 1 ms. V přijímači jej lze generovat bez spolupráce se správcem systému a je tedy přístupný všem. Odtud plyne jiné vysvětlení C/A - Clear Access (volný přístup). Maximální chyba měření polohy ve vodorovné rovině činí 53 m [2], v praxi je nepřesnost menší než 10 metrů. C/A kód využívají standardní GPS přijímače. P kód Je označován jako přesný kód (Precision nebo Protected). Jeho bitová rychlost je desetinásobná oproti kódu C/A a činí 10,23 Mbit/s. Kód P je pseudonáhodná posloupnost maximální délky s periodou přibližně 266 dnů ( ,5 s). Perioda obsahuje 235, bitů, ale využívá se z ní pouze sedmidenní část. Kód se nuluje do výchozího stavu o půlnoci ze soboty na neděli. Rychlejší a delší P kód umožňuje větší kmitočtové rozprostření signálu a tudíž i přesnější měření. Je též možné měřit na obou frekvencích L1 a L2 a tím podstatně omezit vliv chyb v uživatelském systému. Maximální chyba měření polohy v horizontální rovině je 21 m [2]. P kódu se užívá v GPS přijímačích pro přesná geodetická měření. 9

14 Y kód Jedná se o šifrovaný P kód. Důvodem zavedení bylo možné zneužití vysoké přesnosti. Jeho dekódování je tajné a možné pouze při znalosti šifry dostupné jen autorizovaným uživatelům. Zakódování je označováno A-S (Anti-Spoofing). V současné době využívá Y kód pouze armáda USA, civilní sféře je nepřístupný. 3.2 Diferenciální GPS Zavedení diferenciálních GPS DGPS se mírnil vliv selektivní dostupnosti. Zrušením záměrného zkreslení zájem o DGPS opadl, ale metoda se stále užívá. Obr. 3: Princip diferenciální GPS Princip diferenciální GPS spočívá ve vytvoření diferencí mezi měřením, čímž dochází ke eliminaci některých chyb systému. Aby bylo možné diference vytvořit je třeba mít k dispozici druhé měření a z něj vypočtené korekce. Při budování systému DGPS se využívá skutečnosti, že jedna ze stanic v celém budovaném diferenčním systému (označovaném DGPS) je umístěna stacionárně a je známa přesná poloha fázového středu antény této stanice. Tato poloha se určí například geodetickým měřením, stanice se označuje pojmem referenční stanice. Referenční stanice provádí neustále měření ke všem viditelným družicím, změřené zdánlivé vzdálenosti porovnává s vypočtenými přepokládanými hodnotami a jejich rozdíly vysílá vlastním samostatným kanálem ke všem uživatelům DGPS systému. 10

15 V přijímači se přijaté korekce použijí k opravě měření, a tak se významně zvýší přesnost určení jeho polohy. Propojením s diferenciálním přijímačem DGPS se přesnost zlepší v závislosti na použitém GPS přijímači na 1 5 metrů [3] tam, kde diferenční přijímač zachytí signál diferenční korekce, vysílaný pozemními vysílači. Pro přenos korekcí je třeba zajistit mezi vysílačem korekcí a DGPS přijímačem přenosovou rychlost minimálně 9,6 kbps. Tato podmínka platí i pro pohybující se objekt. Nabízejí se čtyři systémy přenosu DGPS korekcí k přijímači: Vysílání dlouhovlnného komerčního vysílače Tento systém byl testován pracovníky katedry radioelektroniky ČVUT v Praze pod vedením prof. Vejražky. Systém je schopen pokrýt signálem celé území České republiky. V současné době je mimo provoz [3] Vysílání lokálního komerčního VKV vysílače Moderní VKV vysílače většinou umožňují připojení samostatného systému, nazývaného Radio data sytem RDS [3]. Tento systém poskytuje všem VKV přijímačům (schopným příjmu RDS služby), naladěným na daný kanál (stanici) příjem speciální jednosměrné datové informace, která vždy putuje od vysílače k přijímači. Tímto systémem přenosu korekcí se u nás zabývá firma Dicom s.r.o. Uherské Hradiště [8], která danou službu již pokusně provozuje v Praze a ve Zlíně. Postupně vzniká projekt pod technickou patronací ČVUT Praha a Dicom s.r.o. na pokrytí celého území ČR těmito korekcemi službou RDS v sytému VKV vysílačů. Firma Dicom s.r.o. vyvinula a vyrábí samostatný modul, který přijímá signál VKV stanice, dekóduje DGPS korekce z RDS kanálu a poskytuje je GPS přijímači. Pro příjem korekčního signálu je zapotřebí speciálních přístrojů. Tyto přístroje jsou rozměrově větší než přijímač GPS, jsou také mnohem těžší. Nově zaváděné a distribuované přijímače GPS/DGPS tyto nedostatky snižují. Korekční signál je využíván z pozemních vysílačů. Přesnost se pohybuje mezi 5 až 20m [3]. 11

16 3.2.3 Vysílání korekcí pomocí vlastní paketové rádiové sítě. Korekce jsou vysílány k přijímačům ve vozidlech z vlastního dispečinku. Ve vozidlových jednotkách dojde k úpravě souřadnic. Korekce je možno získat jak z vlastní referenční stanice tak i s využitím komerčních stanic[3, str.16] Oprava souřadnic na dispečinku Pro relativně malé zájmové oblasti sledování s jednotným přístupem uživatelů (s mnoha uživateli využívajícími stejný dispečink) se nabízí možnost korekce přijatých dat až na centru řízení zásahu. Tato možnost je finančně i technicky nejméně náročná, není ovšem vhodná pro navigaci vozidel, ale jen sledování jejich polohy na dispečinku. S využitím metody DGPS a přesných přijímačů ve vozidlových jednotkách se dosahovaná přesnost určování polohy systému GPS pohybuje statisticky pod hranicí jednoho metru [3, str. 16]. 12

17 4 PROBLEMATIKA PŘENOSU DAT POMOCÍ MGIT 4.1 Globální mobilní systém druhé generace Sítě GSM (Global System Mobile, dále jen GSM)) jsou plně digitální sítě, které standardně pracují v pásmu 900 Mhz. Rozsah je na bázi frekvenčního multiplexu rozdělen na menší části o šířce 200 khz. Z tohoto množství pak Český telekomunikační úřad v rámci udělení licence poskytne určitý počet přenosových kanálů příslušnému operátorovi. Ten je použije ve své síti. Určitou část těchto kanálů přidělí konkrétní buňce, všem sousedním buňkám přidělí jiné kanály atd. Obdobně je tomu i v pásmu 1800 MHz, které sítě GSM dnes již také využívají. Pro potřeby hlasových přenosů (telefonních hovorů) jsou ale jednotlivé kanály o šířce 200 khz příliš velké. Proto jsou dále rozděleny, a to na 8 částí, prostřednictvím techniky časového multiplexu (TDMA). Tím vznikají tzv. sloty (časové sloty) - v rámci každého kanálu je jich 8 a každý jednotlivý telefonní hovor "spotřebuje" 1 slot na uplinku (pro komunikaci směrem k základnové stanici) a 1 slot na downlinku (pro komunikaci od základnové stanice). Celková kapacita každé buňky, měřená v počtu současně probíhajících telefonních hovorů, je tedy dána počtem přidělených kanálů * 8 (za předpokladu, že počet přidělených kanálů je dvojnásobný, neboli že stejný počet kanálů je přidělen jak pro uplink tak pro downlink). Sítě GSM umožňují nejen komunikaci uvnitř sebe sama, ale prostřednictvím GSM bran umožňují vstup do pevných telekomunikačních a datových sítí. Standardní GSM sítě nabízí svým uživatelům v současné době tři základní způsoby komunikace mezi účastníky: Hlasová komunikace Jedná se o běžný telefonický provoz mezi dvěma nebo více účastníky. Spojení účastníků je navázáno s využitím telefonních čísel. Sítě GSM umožňují i vytváření konferenčních hovorů kdy spolu může komunikovat více účastníků najednou v plně duplexním režimu Krátké textové zprávy Všichni provozovatelé GSM sítí umožňují svým uživatelům přijímat a odesílat textové zprávy (SMS). Všechny mobilní telefony jsou schopny vytvářet a přijímat SMS zprávy. 13

18 Vyslání SMS zprávy je zpoplatněno, příjem je zdarma. Kapacita jedné zprávy je 160 znaků. Za odeslání SMS zprávy je plně zodpovědný odesílatel. To znamená, že pokud se mu odeslání vytvořené zprávy nepodaří, je jen na něm, zda a kolikrát tento pokus o odeslání provede. Za doručení zprávy přebírá odpovědnost operátor GSM sítě s tím, že odesílatel stanoví požadovanou životnost jím odesílané zprávy. Je-li určitý adresát SMS zprávy nedostupný, pokouší se GSM síť opakovaně tuto zprávu doručit a to až do vypršení životnosti dané SMS zprávy. Nedoručitelné zprávy jsou poté ze systému vyřazeny Datová komunikace Tímto pojmem se označuje mobilní propojení dvou datových terminálů, mezi kterými se vytvoří chybově zabezpečený přenosový kanál s maximální přenosovou kapacitou 9,6 kbps. Mobilní operátor Eurotel garantuje pro své služby 14,4 kbps [9]. Jedná se o analogii modemového spojení mezi dvěma počítači. Tato komunikace je mobilnímu telefonu poskytnuta ve formě samostatného účastnického telefonního čísla. Pro datovou komunikaci musí být koncové GSM zařízení vybaveno rádiovým modemem. Níže jsou popsány nově zaváděné technologie pro datovou komunikaci v sítích GSM, které přinášejí mnohem větší možnosti a přenosovou kapacitu. Rozvoj přináší stálá zlepšení i do oblasti GSM. Původní koncepce využití GSM sítí byla pouze pro hlasové přenosy, později byla přidána možnost odesílání SMS a následně datové přenosy, původně pro účely faxových přenosů. Nynější koncepce sítí GSM (2.5 generace) již počítá s přenosy dat jako s majoritní složkou. Na českém trhu jsou v současnosti k dispozici tři operátoři GSM sítí, kteří poskytují dostatečné pokrytí signálem jak ve městech, tak i v otevřené krajině. Využití služeb těchto operátorů ovšem padá do oblasti služeb jednotlivých operátorů. Sítě mobilních telefonů Eurotel GSM (900/1800 MHz) pokrývají území, na němž žije 99 procent obyvatel České republiky, to znamená více než 10 milionů lidí. Eurotel jako jediný mobilní operátor v České republice poskytuje obě nejvyspělejší technologie pro mobilní datové přenosy, General Packet Radio Service (GPRS) a High Speed Circuit Switched Data (HSCSD) [9]. V současné době zaváděná technologie GPRS a HSCSD přináší mnohem vyšší přenosové rychlosti. 14

19 4.2 Technologie HSCSD Princip HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) zachová funkci základního přenosového mechanismu sítí GSM (tedy principu přepojování okruhů, circuit switching), pouze se sdruží a použije více slotů současně. Znamená to však, že příslušný počet slotů i s celou jejich přenosovou kapacitou je trvale přidělen pro vytvořený komunikační kanál, bez ohledu na jejich aktuální využívání. Technologie HSCSD umožňuje přenášet data v mobilní síti rychlostí až 43,2 kbps [12]. Technologie HSCSD umožňuje navázat spojení s běžným modemem i zařízeními standardu ISDN. Při datovém přenosu touto technologií má uživatel pevně vyhrazené okruhy po celou dobu přenosu a není ovlivňován jinými uživateli GSM sítě. Z pohledu operátora mobilní sítě takovéto přenosy znamenají především nutnost vyhradit pro uživatele příslušnou část kapacity sítě (příslušný počet časových slotů) a to po celou dobu existence spojení, které si uživatel vyžádá (a za které také platí). Celkově je tento způsob fungování výhodný a zřejmě i ekonomicky efektivní pro takové aplikace a způsoby využití, které vyžadují vyhrazenou přenosovou kapacitu (jde např. o multimediální přenosy živého obrazu či zvuku). Na druhou stranu pro takové způsoby využití či aplikace, které využívají přenosových schopností nikoli rovnoměrně ale spíše nárazově, je tento způsob fungování nevýhodný. Vede k plýtvání nevyužitými přenosovými kapacitami, za které ale uživatel musí operátorovi sítě zaplatit. Poplatky za službu HSCSD jsou placeny za dobu, po kterou je připojen, bez ohledu na objem dat který během této doby přenese. 4.3 Technologie GPRS Technologie GPRS nabízí alternativu k právě popsanému mechanismu fungování na principu přepojování okruhů HSCSD. Právě frekvenční kanály, rozdělené pomocí časového multiplexu do jednotlivých slotů, jsou kapacitním zdrojem GSM sítí. Při podpoře GPRS přenosů, s nimiž GSM síť hospodaří, přidělí požadovaný počet slotů pro hlasové hovory a pro datové přenosy na principu přepojování okruhů (HSCSD). Teprve ze zbývajících slotů, pokud nějaké zbývají, GSM síť uspokojuje momentální požadavky GPRS přenosů. To má významné praktické důsledky pro samotné GPRS. Kladem je efektivní využívání dostupné přenosové kapacity, což následně vychází příznivě i po ekonomické stránce. Záporem je nezaručený (negarantovaný) způsob fungování. Pokud v daném okamžiku nejsou v dané buňce k dispozici žádné volné sloty, přenosová rychlost GPRS klesá na nulu. 15

20 Momentální přenosová rychlost GPRS přenosů závisí nejen na kapacitních možnostech (celkovém počtu slotů) dané GSM buňky, ale také na okamžitém počtu hlasových hovorů (datových přenosů) i na souběhu požadavků na GPRS přenosy od všech účastníků nacházejících se právě v dané buňce. Teoretické maximum je využití všech 8 slotů v rámci jednoho frekvenčního kanálu, minimem je nevyužití žádného slotu a tedy nulová přenosová rychlost. Přenosová rychlost se pohybuje v rozsahu 0 až 115 kbps (v rámci každého slotu je možné dosáhnout rychlosti 14,4 kbps) [13]. Služba GPRS založená na této technologii umožňuje efektivní mobilní připojení k IP sítím (Internetu, intranetům) a použití WAPu. Při využití GPRS nebo HSCSD je zapotřebí mobilní telefon nebo jiný terminál umožňující GPRS (HSCSD), síť podporující GPRS(HSCSD) a aktivaci příslušné služby. GPRS umožňuje neustálé on-line spojení bez nutnosti vytáčet před každým datovým přenosem číslo na přístupový server. K Internetu je možné být připojen na neomezenou dobu, účtovány jsou pouze skutečně přenesené data a ne doba připojení, jak je tomu u klasických datových přenosů. GPRS také umožňuje efektivní využití WAPu. 4.4 Světový mobilní systém třetí generace Společnost Eurotel Praha, spol. s r.o. společně se světovým výrobcem telekomunikačních sítí Ericsson spustila počátkem února roku 2003 testovací UMTS (mobilní služby 3. generace) síť v centru Prahy. Přestože tato síť není veřejná, umožňuje testování všech klíčových služeb UMTS. Podporuje videohovory či přístup k internetu rychlostí až 360 kbps [7,14]. Přenosová rychlost je větší než u technologie GPRS a HSCSD. Eurotel je vlastníkem licence na provozování služeb třetí generace, která ho zavazuje spustit komerční provoz na území Prahy nejpozději k 1. lednu roku Testovací síť je kompletně postavena na technologii Ericsson. Skládá se z miniaturní verze páteřní sítě UMTS, která je umístěna v testovací laboratoři Eurotelu v Praze 5 a ze čtyř vysílačů pro příjem signálu. Tři vysílače jsou umístěny přímo v centru Prahy. K provozu na této síti využívá Eurotel testovací frekvence přidělené Českým telekomunikačním úřadem. V síti jsou zkoušeny první telefony, které umožňují využívat většinu služeb třetí generace, jako je videotelefonie, multimediální hry, vysokorychlostní přístup k internetu apod. 16

Principy GPS mapování

Principy GPS mapování Principy GPS mapování Irena Smolová GPS GPS = globální družicový navigační systém určení polohy kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na počasí a na dobu, kdy se provádí měření Vývoj systému GPS původně

Více

Global Positioning System

Global Positioning System Písemná příprava na zaměstnání Navigace Global Positioning System Popis systému Charakteristika systému GPS GPS (Global Positioning System) je PNT (Positioning Navigation and Timing) systém vyvinutý primárně

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Globáln lní navigační a polohové družicov icové systémy Výukový materiál pro gymnázia a ostatní střední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ

Více

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu: Zdroje dat GIS Primární Sekundární Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrametrie Digitální formy tištěných map Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Vstup dat do GISu: Data přímo ve potřebném

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS Globální navigační satelitní systémy Kapitola 1: Globální navigační systémy (Geostacionární) satelity strana 2 Kapitola 1: Globální navigační systémy Složky GNSS Kosmická složka

Více

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM 21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM Digitální síť GSM (globální systém pro mobilní komunikaci) je to celulární digitální radiotelefonní systém a byl uveden do provozu v roce 1991. V České republice byl systém spuštěn

Více

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Medicína katastrof Brno 2. - 3.2.2012 Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Fakultní nemocnice Olomouc - Oddělení urgentního příjmu koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné události(mu)

Více

GPS - Global Positioning System

GPS - Global Positioning System Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 20. února 2011 GPS Družicový pasivní dálkoměrný systém. Tvoří sít družic, kroužících na přesně specifikovaných oběžných drahách. Pasivní znamená pouze

Více

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence 2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence Přednáška č.10 GNSS GNSS Globální navigační satelitní systémy slouží k určení polohy libovolného počtu uživatelů i objektů v reálném čase

Více

Globální polohové a navigační systémy

Globální polohové a navigační systémy Globální polohové a navigační systémy KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci I NVESTICE DO ROZVOJE V ZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví Ing. Hana Staňková, Ph.D. Ing. Filip Závada GEODÉZIE II 8. Technologie GNSS Navigační systémy

Více

4. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ Z VOZIDEL...

4. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ Z VOZIDEL... 4. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ Z VOZIDEL... Mnoho renomovaných výrobců se zaměřuje na lepší využití silničních vozidel a zapojení informačních technologií do řízení provozu. Jednou z nich

Více

Galileo evropský navigační družicový systém

Galileo evropský navigační družicový systém Galileo evropský navigační družicový systém Internet ve státní správě a samosprávě Hradec Králové, 12. 13. duben 2010 1 Navigační systém Galileo je plánovaný autonomní evropský Globální družicový polohový

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

Evropský navigační systém. Jan Golasowski GOL091

Evropský navigační systém. Jan Golasowski GOL091 Evropský navigační systém Jan Golasowski GOL091 Co je GALILEO Proč GALILEO Poskytované služby Satelity Použitá technologie GALILEO 2 Autonomní evropský Globální družicový polohový systém. Obdoba amerického

Více

Modemy a síťové karty

Modemy a síťové karty Modemy a síťové karty Modem (modulator/demodulator) je zařízení, které konvertuje digitální data (používané v PC) na analogové signály, vhodné pro přenos po telefonních linkách. Na druhé straně spojení

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011 NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje č. 8/2011 ze dne 20.července 2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje Rada Ústeckého kraje vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č.

Více

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel www.carloc.cz Měnící se potřeby a přání klientů spolu s rozvojem techniky, inovací produktů a vývojem legislativy vytvářejí základ pro strategii naší společnosti.

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

Železniční rádiové sítě v pásmu 150 MHz na SŽDC. Ing. Tomáš Mádr

Železniční rádiové sítě v pásmu 150 MHz na SŽDC. Ing. Tomáš Mádr Železniční rádiové sítě v pásmu 150 MHz na SŽDC Ing. Tomáš Mádr České Budějovice 10. 12. 11. 2015 Využití rádiových sítí v pásmu 150 MHz Místní rádiové sítě (MRS) místní komunikace při posunu, údržbě,

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.14 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Datové přenosy CDMA 450 MHz

Datové přenosy CDMA 450 MHz 37MK - seminární práce Datové přenosy CDMA 450 MHz Vypracoval: Jan Pospíšil, letní semestr 2007/08 43. Datové přenosy CDMA 450 MHz CDMA Co je CDMA CDMA je zkratka anglického výrazu Code Division Multiple

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotky PO 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči),

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Telefon Sony Ericsson XPERIA X10, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání

PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2008 o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání Český telekomunikační úřad stanoví podle 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Komunikace MOS s externími informačními systémy. Lucie Steinocherová

Komunikace MOS s externími informačními systémy. Lucie Steinocherová Komunikace MOS s externími informačními systémy Lucie Steinocherová Vedoucí práce: Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2009-10 Abstrakt Hlavním tématem bakalářské práce bude vytvoření aplikace na zpracování

Více

Satelitní navigace v informačních systémech dopravce. Plzeň Seminář ZČU Plzeň 1

Satelitní navigace v informačních systémech dopravce. Plzeň Seminář ZČU Plzeň 1 Satelitní navigace v informačních systémech dopravce Plzeň 26. 5. 2011 Seminář ZČU Plzeň 1 Obsah Úvod Informace o poloze důležitá hodnota Současné aplikace využívající GPS Budoucí možné aplikace Satelitní

Více

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ ZÁKLADY INFORMATIKY Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 Ing. Roman Danel, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISBN 978-80-248-3052-0

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé Jednotky PO Jednotky požární ochrany Systém jednotek požární ochrany Jednotky požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými

Více

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 GIS v Dopravě Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 Obsah Příklady využití GIS v dopravě Mapování silničních a uličních sítí Jednotný systém dopravních informací v ČR Sledování vozidel pomocí GPS Příklady využití

Více

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Mobilní sítě sítě 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Mobilní sítě _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové prvky

Více

Spojení složek IZS při mimořádných událostech MUDr. Jaroslav Valášek MUDr. Ondřej Franěk ZZSHMP-ÚSZS ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz

Spojení složek IZS při mimořádných událostech MUDr. Jaroslav Valášek MUDr. Ondřej Franěk ZZSHMP-ÚSZS ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Spojení složek IZS při mimořádných událostech MUDr. Jaroslav Valášek MUDr. Ondřej Franěk ZZSHMP-ÚSZS ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Motto: bez spojení není velení Legislativa -zákon 239/2000 Sb. O IZS- 18:

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Obsah. Kapitola 1 Co je GPS Kapitola 2 Typy přijímačů GPS Kapitola 3 Automobilová navigace Úvod... 7

Obsah. Kapitola 1 Co je GPS Kapitola 2 Typy přijímačů GPS Kapitola 3 Automobilová navigace Úvod... 7 Obsah Úvod......................................................... 7 Kapitola 1 Co je GPS..................................................... 9 Jak GPS funguje.......................................................

Více

Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi

Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi Metoda RTK a její využití Martin Tešnar (GEODIS BRNO, spol. s r.o.) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING.

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING. INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING. TOMÁŠ LUDÍK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt:

Více

GIS S SYSTÉMY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ. Bc. Vladimír Bátrla,BAT027

GIS S SYSTÉMY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ. Bc. Vladimír Bátrla,BAT027 GIS S SYSTÉMY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Bc. Vladimír Bátrla,BAT027 Obsah GIS s systémy Krizového řízení Účel Data Informační systémy IS Havárie GIS CO KrS32 IS ARGIS Krizové stavy v ČR Krizová legislativa v ČR

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 6 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

Nastavení telefonu HTC Desire

Nastavení telefonu HTC Desire Nastavení telefonu HTC Desire Telefon HTC Desire, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Telefon Samsung S5570 Galaxy Mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

PLÁN TAKTICKÉHO CVIČENÍ SLOŽEK IZS

PLÁN TAKTICKÉHO CVIČENÍ SLOŽEK IZS PLÁN TAKTICKÉHO CVIČENÍ SLOŽEK IZS Požár lesa 2015 Řídící cvičení: mjr. Bc. Martin Škulina Velitel zásahu: nprap. Ing. Michal Paleček Schválil: plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel HZS Jihočeského kraje V Táboře

Více

Rádiové rozhraní GSM fáze 1

Rádiové rozhraní GSM fáze 1 Mobilní komunikace Semestrální práce Rádiové rozhraní GSM fáze 1 Martin Klinger 22.5.2007 V průběhu 80.let Evropa zaznamenává prudký nárůst analogových celuárních systémů, bohužel každá země provozuje

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Telefon Sony Ericsson T300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Samsung S5220 Star 3

Nastavení telefonu Samsung S5220 Star 3 Nastavení telefonu Samsung S5220 Star 3 Telefon Samsung S5220 Star 3, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

14. Elektronická navigace od lodní přes leteckou po GPS principy, vlastnosti, technické prostředky

14. Elektronická navigace od lodní přes leteckou po GPS principy, vlastnosti, technické prostředky Specializovaný kurs U3V Současný stav a výhledy digitálních komunikací 14. Elektronická navigace od lodní přes leteckou po GPS principy, vlastnosti, technické prostředky 5.5.2016 Jiří Šebesta Ústav radioelektroniky

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-50

Identifikátor materiálu: ICT-3-50 Identifikátor materiálu: ICT-3-50 Předmět Téma sady Téma materiálu Informační a komunikační technologie Počítačové sítě, Internet Mobilní sítě - standardy Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si

Více

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 14550-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OŘ-P Praha 3. března 2014 listů: 9 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků Program Aktivity propojuje prvky softwarového a personálního auditu, které jsou zaměřeny na optimalizaci firemních nákladů. Slouží ke zjištění efektivity využívání softwarového a hardwarového vybavení

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

GPS. Uživatelský segment. Global Positioning System

GPS. Uživatelský segment. Global Positioning System GPS Uživatelský segment Global Positioning System Trocha 3D geometrie nikoho nezabije opakování Souřadnice pravoúhlé a sférické- opakování Souřadnice sférické- opakování Pro výpočet délky vektoru v rovině

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS Odbor operačního řízení a komunikačních a informačních systémů odpovídá za plnění úkolů v rámci operačního řízení jednotek PO a složek IZS, za výstavbu

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 1/2015 ze dne 5. 2. 2015, kterým se vydává požární poplachový plán Jihočeského kraje Rada Jihočeského kraje v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Grafický informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky

Grafický informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky Bc. Jaromír Bok, DiS., Grafický informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky (2014-2015_B_05) Bc. Jaromír Bok, DiS. Grafický informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky

Více

Nastavení telefonu LG G2 D802

Nastavení telefonu LG G2 D802 Nastavení telefonu LG G2 D802 Telefon LG G2 D802, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Geografické Informační Systémy

Geografické Informační Systémy Geografické Informační Systémy GIS v dopravě Bednář David 2009-04-09 Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava Agenda: - Použití GIS v dopravě (obecněji) - Zajímavé oblasti využití - plánování

Více

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška MOBILNÍKOMUNIKACE X32MKO MOBILNÍKOMUNIKAČNÍSYSTÉMY X32MKS Mobilnísítě 2007/2008 Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška Jiří Chod CHOD@FEL.CVUT.CZ Mobilní stanice Současnost

Více

Využití pasportu VO v rámci složek IZS pplk. Ing. Bohuslav Ježek pplk. Ing. Zdeněk Červenka

Využití pasportu VO v rámci složek IZS pplk. Ing. Bohuslav Ježek pplk. Ing. Zdeněk Červenka Využití pasportu VO v rámci složek IZS pplk. Ing. Bohuslav Ježek pplk. Ing. Zdeněk Červenka Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Veřejné

Více

Nastavení telefonu HTC One S

Nastavení telefonu HTC One S Nastavení telefonu HTC One S Telefon HTC One S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

RADIOPROVOZ PRO JSDH PRAHA

RADIOPROVOZ PRO JSDH PRAHA RADIOPROVOZ PRO JSDH PRAHA Praha 2009 David Horák 1. Telekomunikace 1.1 Základní pojmy 1.2 Volací znaky 1.3 Analogová rádiová síť 2. Radioprovoz 3. Důležité dokumenty 1. Telekomunikace Telekomunikace je

Více

Použité pojmy a zkratky

Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) asymetrická digitální účastnická linka ARPU ukazatel stanovující průměrný měsíční výnos ze služeb připadající na

Více

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje www.auto-gps.eu Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické knihy jízd AutoGPS Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat pohyb všech Vašich vozidel,

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Řízení přístupu k médiu, MAC Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Řízení přístupu k médiu Více zařízení sdílí jednu komunikační linku Zařízení chtějí nezávisle komunikovat a posílat

Více

Nastavení telefonu Nokia N9

Nastavení telefonu Nokia N9 Nastavení telefonu Nokia N9 Telefon Nokia N9, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé položky v

Více

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností kpt. Ing. Jan Pecl MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 3/2011 1 Některé

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

Nastavení telefonu Alcatel OT-991

Nastavení telefonu Alcatel OT-991 Nastavení telefonu Alcatel OT-991 Telefon Alcatel OT-991, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud

Více

Nastavení telefonu LG P500 Optimus One

Nastavení telefonu LG P500 Optimus One Nastavení telefonu LG P500 Optimus One Telefon LG P500 Optimus One, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite

Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite Tablet Huawei MediaPad 7 Lite, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300

Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300 Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300 Telefon Huawei Ascend Y300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vyhláška města Plzně č. 8/2000

Vyhláška města Plzně č. 8/2000 Vyhláška města Plzně č. 8/2000 Rada města Plzně se usnesla dne 10. 8. 2000 vydat podle 28 odst. 4 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v

Více

VLASTOSTI DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS-NAVSTAR

VLASTOSTI DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS-NAVSTAR SMĚROVÉ A DRUŽICOVÉ SPOJE Laboratorní úloha č. 1 VLASTOSTI DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS-NAVSTAR ZADÁNÍ 1) Seznamte se s modulem přijímače pro příjem a zpracování navigačních signálů systému GPS-Navstar

Více

Nastavení telefonu HTC Desire HD

Nastavení telefonu HTC Desire HD Nastavení telefonu HTC Desire HD Telefon HTC Desire HD, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1

Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Tablet Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

SYSTÉM GALILEO. Jakub Štolfa, sto231 sto231@vsb.cz

SYSTÉM GALILEO. Jakub Štolfa, sto231 sto231@vsb.cz SYSTÉM GALILEO Jakub Štolfa, sto231 sto231@vsb.cz OBSAH 1) Co je to systém Galileo 2) Struktura systému Galileo 3) Služby systému Galileo 4) Přenosový systém systému Galileo 5) Historie systému Galileo

Více

Úvod do mobilní robotiky AIL028

Úvod do mobilní robotiky AIL028 md at robotika.cz http://robotika.cz/guide/umor07/cs 14. listopadu 2007 1 Diferenciální 2 Motivace Linearizace Metoda Matematický model Global Positioning System - Diferenciální 24 navigačních satelitů

Více

SMS farm security. GPS cow tracker

SMS farm security. GPS cow tracker SMS farm security GPS cow tracker Sledovací GPS zařízení přizpůsobené pro monitoring pohybu zvířat na pastvině. Zařízení je umístění na krčním obojku, do kterého je integrováno 8 ks solárních panelů pro

Více

Nastavení telefonu HTC Sensation

Nastavení telefonu HTC Sensation Nastavení telefonu HTC Sensation Telefon HTC Sensation, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Odbor městské informatiky

Odbor městské informatiky Odbor městské informatiky 1 - vytváří, ve spolupráci s Komisí informatiky RMB, koncepci Informačního systému města Brna (dále jen "ISMB") v souladu se standardy VIS 2 - zajišťuje a koordinuje rozvoj informatiky

Více

Moderní rádiové prvky v sítích pro Mobilní komunikaci

Moderní rádiové prvky v sítích pro Mobilní komunikaci Moderní rádiové prvky v sítích pro Mobilní komunikaci Karel Mikuláštík Úvod Mobilní sítě možnost telefonovat a přistupovat k internetu, téměř odkudkoliv Rozvoj 3G a 4G sítí 10 let => zvýšení uživatelských

Více

Nastavení telefonu Nokia 3220

Nastavení telefonu Nokia 3220 Nastavení telefonu Nokia 3220 Telefon Nokia 3220, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu HTC HD2

Nastavení telefonu HTC HD2 Nastavení telefonu HTC HD2 Telefon HTC HD2, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

AUDIS. strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc. stnanců

AUDIS. strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc. stnanců AUDIS strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc stnanců Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. Jednotka Provoz Autobusy odbor Řízení provozu

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM Obor: Studijní obor Ročník: Druhý Zpracoval: Mgr. Fjodor Kolesnikov PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Více