Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva"

Transkript

1 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva Využití mobilních geoinformačních technologií v záchranných službách Student: Petr Paláček Vedoucí diplomové práce: Doc. Dr. Ing. Aleš Dudáček Studijní obor: Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

2 Místopřísežné prohlášení Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracoval samostatně. V Ostravě 29. dubna 2003

3 Anotace Paláček, P.: Využití mobilních geoinformačních technologií v záchranných službách VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, stran, 1 příloha Klíčová slova: mobilní geoinformační technologie, globální polohový systém, výpočetní technika, komunikační technologie, záchranná služba Pro účinný postup záchranných služeb je třeba zajistit technickou podporu v oblasti komunikačního a informačního zabezpečení. Takovou podporu jsou schopny zabezpečit mobilní geoinformační technologie. V diplomové práci je zpracován přehled dosavadního využití mobilních geoinformačních technologií v České republice a zahraničí, a také návrh možných aplikací v oblasti záchranných služeb. Některé z aplikací byly ověřeny experimentem. Využití mobilních geoinformačních technologií je přínosem nejen při řešení mimořádné události, ale také při jízdě vozidel záchranných služeb k místu mimořádné události Anotation Paláček, P.: Exploitation of a mobile geoinformation technologies in a rescue services VSB-TU Ostrava, Faculty precautionary engineering, pages, 1 enclosure Keywords: mobile geoinformation technnologies, global positioning systém, computers, commucation technologies, rescue servises For the effective process of rescue servises is nesessary to ensure the technological support of the communication and information security. Such a support are able to ensure the mobile geoinformation technologies. An overview of the presant using of the mobile geoinforrmation technologies in the Czech republic and foreign is designed in the thesis. The project of the possible aplications is there too. Some of the applications were tested in the practice. The using of the mobile geoinformation technologies is the contribution as well for the solution of the extra situations, as well by the way of the rescue servises to the place of the extra event.

4 REŠERŽE Emergency 911: integrated GPS/GIS to the rescue Cou, Y.H.;Rudd, E.I.;Pennington, J. GeoSpatial Technol. Inc.; Costa Mesa, CA, USA GIS world, vo.11, no.8, Page Aerial monitoring and measurement of forest fires Merino, Luis; Gomez-Rodriguez, Francisco; Arrue, Begona C.; Ollero, Anibal Escuela Superior de Ingenieros, Seville, Spain Proceedings of SPIE The International Society for Optical Engineering v P , 2002 Real time planning/replanning of on-going operations in a crisis situation Grifith, D.A.; Smith, G.M. Adv. Concepts Branch, Rome Lab., NY, USA Conference: Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng. (USA), vol. 2938, Page: DGPS for real-time monitoring of wild fires Fraile-Ordonez, J.M.; lissner, A.; Merida, J.C. Kaayser Threde GmbH, Germany Conference: DSNS 94. The Third International Conference on Differential Satellite Navigation Systems Part: vol. 2, Page: 1-3 vol. 2 DGPS emergency location systém for vehicles Vogel, D.; Harrer, S. Alcatel SEL, Germany Conference: DSNS 94. The Third International Conference on Differential Satellite Navigation Systems Part: vol. 2, Page: 1-8 vol.2 Remote sensing, GIS and experts systems for fire hazard and vulnerability modelling and dynamic resource allocation Paramesh, N.; Bhaskaran, Sunil; Forster, Bruce; neal, trevor Scool of Geomatic Engineering University of New South Wales, Sydney, NSW 20052, Australia Conference: 2001 International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2001), Sydney, NSW Australia, Využití mobilních geoinformačních technologií v záchranných službách Stankovič, J.; VŠB-TU Ostrava, Institut ekonomiky a systémů řízení, stran, 2 přílohy.

5 OBSAH 1 ÚVOD ANALÝZA DOSAVADNÍHO VYUŽITÍ MGIT V ZÁCHRANNÝCH SLUŽBÁCH VYUŽITÍ MOBILNÍCH GIT V ČESKÉ REPUBLICE Analogové a digitální radiostanice Globální mobilní systém Globální polohový systém VYUŽITÍ MOBILNÍCH GIT V ZAHRANIČÍ GLOBÁLNÍ POLOHOVÝ SYSTÉM GPS NAVSTAR Historie GPS Struktura systému Stanovení polohy Chyba měření DIFERENCIÁLNÍ GPS Vysílání dlouhovlnného komerčního vysílače Vysílání lokálního komerčního VKV vysílače Vysílání korekcí pomocí vlastní paketové rádiové sítě Oprava souřadnic na dispečinku PROBLEMATIKA PŘENOSU DAT POMOCÍ MGIT GLOBÁLNÍ MOBILNÍ SYSTÉM DRUHÉ GENERACE Hlasová komunikace Krátké textové zprávy Datová komunikace TECHNOLOGIE HSCSD TECHNOLOGIE GPRS SVĚTOVÝ MOBILNÍ SYSTÉM TŘETÍ GENERACE ANALOGOVÉ RÁDIOVÉ SÍTĚ SYSTÉM TETRA SYSTÉM MATRA / TETRAPOL NÁVRH SYSTÉMU GIT A JEJICH APLIKACE V ZÁCHRANNÝCH SLUŽBÁCH PROPOJENÍ PRVKŮ MGIT Bezdrátové propojení technologií Bluetoth Bezdrátové propojení technologií WiFi VYUŽITÍ DÍLČÍCH APLIKACÍ MOBILNÍCH GIT Systém automatické lokalizace vozidel Letecká záchranná služba Preventivní letecké hlídky Sledování a řízení osob v terénu Systém distribuce dat o objektech a toxických látkách Systém distribuce dat o ohrožených osobách Distribuce dat o hydrantové síti

6 5.3 NÁVRH UCELENÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU První stupeň Druhý stupeň PRAKTICKÉ OVĚŘENÍ DÍLČÍCH APLIKACÍ SLEDOVÁNÍ POLOHY VOZIDLA Měření č. 1 na vozidle Denis Rapier Měření č. 2 na vozidle Škoda MAPOVÁNÍ HYDRANTOVÉ SÍTĚ PŘENOS DAT POMOCÍ BEZDRÁTOVÉHO PŘENOSU ZÁVĚR

7 1 ÚVOD Pro účinný postup záchranných služeb zasahujících na místě mimořádné události je třeba řešit jednu ze základních podmínek. Jedná se o technickou podporu jejich činnosti v oblasti komunikačního a informačního zabezpečení. To znamená zajistit včasnou dostupnost, rychlost a předávání potřebných informací k rozhodnutím na všech úrovních řízení. Současně musí být zajištěna přímá součinnost záchranných služeb na místě mimořádné události. Pro rychlé a správné vyhodnocení je třeba vyžadovat aplikace, jenž budou schopné získávat a poskytovat aktualizovaná data přímo na místě mimořádné události [4]. Takovou aplikací jsou především mobilní geoinformační technologie. Mobilní geoinformační technologie (dále jen MGIT) je možné charakterizovat jako informační technologie, určené ke zpracovávání prostorových dat a informací, aktivně využívající komunikační technologie pro spojení mezi mobilními klienty a operačním střediskem nebo mezi mobilními klienty navzájem, využívající při řešení problémů znalosti aktuální polohy těchto klientů. Základními prvky MGIT jsou: - přenosný GPS přijímač - přenosný počítač - zařízení pro bezdrátový přenos dat - další technické prostředky (digitální kamera apod.) Využitím těchto prvků je možné integrovat velké množství informací z různých zdrojů do přehledné formy s velkým informačním obsahem. Svými malými rozměry a tedy mobilitou jsou schopny přenášet data z kteréhokoliv místa, kde se právě uživatel nachází, případně počítat i s možností pohybu uživatele. 3

8 2 ANALÝZA DOSAVADNÍHO VYUŽITÍ MGIT V ZÁCHRANNÝCH SLUŽBÁCH 2.1 Využití mobilních GIT v České republice Analogové a digitální radiostanice Složky záchranných služeb používají pro bezdrátovou komunikaci vlastní autonomní sítě. Rádiový systém je realizován s analogovou technologií vyvinutou začátkem osmdesátých let. Během devadesátých let byly nahrazeny radiostanicemi Motorola. Tento systém již nevyhovuje současným nárokům uživatelů. Analogová technologie má řadu nedostatků, hlavním je neschopnost propojení složek záchranných služeb v případě potřeby navzájem. Řešením stávající situace je budování digitálního systému PEGAS. Podrobnější popis systému je popsán dále Globální mobilní systém Pro případ krizové situace byla v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb. o veřejných zakázkách ve znění zákona č. 142/2001 Sb. vybrána ministerstvem vnitra České republiky mobilní síť Eurotel. Mobilní telefony slouží ke koordinaci záchranných složek, orgánů státní správy a fyzických a právnických osob v případě krizové situace. V současné době se dokončuje dodávka ks mobilních souprav. Složky Integrovaného záchranného systému jsou telefony Siemens ME 45 již vybaveny, telefony zbývá dodat ještě do některých obcí. Pokrytí republiky signálem je zajištěno pomocí základnových radiostanic. Při výpadku je možná náhrada mobilní radiostanicí. [5] Globální polohový systém Využití Globálního polohového systému (GPS) je v zásahových složkách velmi slabé. Zasláním ové zprávy na téměř všechny hasičské záchranné sbory krajů, jejich územní odbory a pobočné stanice se autor snažil o získání potřebných informací. Z došlých odpovědí je zřejmé, že několik ručních GPS přijímačů v současné době využívá HZS kraje ve Zlíně, v Brně a Ostravě. Na několika územních odborech byly prováděny experimenty pro využití GPS při stanovení polohy vozů HZS. 4

9 Tyto pokusy byly vesměs prováděny před rokem 2000 a závěry byly neuspokojivé. Odchylka byla vzhledem k požadavkům příliš velká. Zdrojem nepřesnosti byla zřejmě tzv. selektivní dostupnost(záměrné zkreslování ministerstvem obrany USA) a neprovedená kalibrace GPS přijímač s mapovými podklady. Vzhledem k velké nepřesnosti a neekonomické zaváděné ceně se tato aplikace u vozů záchranných služeb neprovedla a v řadě případů převládají negativní názory dosud. V současné době se tento systém využívá na Centru tísňového volání v Ostravě. Jedná se o vozy městské policie Ostrava. Vozidlo je vybaveno přijímačem GPS a pro přenos dat se užívá analogová radiostanice. Přenos informací o poloze probíhá v intervalu patnácti vteřin. Podobným systémem s využitím GPS je vybavena i armáda České republiky. Nepodařilo se zjistit, v jakém počtu ani jakým způsobem jsou tyto přijímače využívány. GPS přijímači je vybavena část vrtulníků letecké záchranné služby. 2.2 Využití mobilních GIT v zahraničí Komplexní využití mobilních geoinformačních technologií není ve světě zatím příliš rozšířené. Při studiu literatury, webových stránek byly nalezeny všeobecné informace o možném využití těchto technologií v oblasti záchranných systémů. Častěji se objevovaly popisy úzce specializovaných dílčích aplikací, využívajících jen část z dostupných prvků mobilních GIT. Jedná se především o využití přenosných počítačů( ipaq, PDA, Handheld) s GPS přijímačem. Tento systém se využívá při rozsáhlých lesních požárech v Americe, Austrálii a Kanadě. Využití mobilních GIT při sledování polohy vozidel, jejich navigaci a další možné aplikace s GPS přijímačem se prokázat nepodařilo. Pro bezdrátový přenos dat se převážně využívá americký systém TETRA a francouzský TETRAPOL. Tyto systémy však prozatím nejsou schopné vzájemné komunikace. Podrobnosti o těchto systémech jsou popsány dále. 5

10 3 GLOBÁLNÍ POLOHOVÝ SYSTÉM Global Positioning System (dále jen GPS) tvoří soustava družic, pozemní a uživatelský segment. GPS poskytuje celosvětově, 24 hodin denně, informace pro zjišťováni polohy a navigaci. Děje se tak pomocí družic NAVSTAR GPS, které se pohybují na oběžné dráze Země a vysílají nepřetržitě údaje o přesném čase a o své poloze ve vesmíru. Přijímač GPS na zemi (nebo nad ní) sleduje tři až dvanáct těchto družic a registruje vysílané informace. Úkolem uživatelského GPS přijímače je vyhodnocení přijímaných signálů družic a výpočet geografické polohy. GPS přijímač obsahuje nepříliš složitý počítač, satelitní anténu, některé jsou vybaveny výstupem (např. LCD display). Dnešní přístroje nabízejí celou řadu dalších možností, např. určování nadmořské výšky, rychlosti pohybu, magnetického a skutečného kurzu při pohybu, plánování tras tzv. waypoints - body na cestě. GPS pak zobrazuje kurs, vzdálenost, případně zbývající čas k dosažení dalšího naplánovaného bodu. Kromě toho poskytují tyto navigační přístroje další, doplňkové informace jako přesný čas, údaje o počtu a kvalitě příjmu z viditelných satelitů atd. Výhodou GPS přijímačů jsou jejich malé rozměry a nízká hmotnost. Na nové modely jsou kladeny požadavky pro provoz v extrémních podmínkách. 3.1 GPS NAVSTAR Globální polohový systém GPS-NAVSTAR (Global Positioning System - Navigation Satellite Timing and Ranging) je systém satelitní navigace přístupný široké veřejnosti, umožňující určit polohu a rychlost v reálném čase Historie GPS GPS byl původně pouze vojenským systémem, vyvíjeným a budovaným od roku 1973 ministerstvem obrany Spojených států. V průběhu let se systém dále vyvíjel, rozšiřoval a začátkem 90. let se stal plně funkčním a dostupným po celém světě. Potenciál a možnosti systému GPS ukázaly na rozšíření využití systému v mnoha oborech lidské činnosti. Kongres Spojených států schválil výnos o využití systému GPS i v civilní sféře. Stále se však jedná o vojenský systém, jenž je dodnes zpravován ministerstvem obrany Spojených států amerických. 6

11 3.1.2 Struktura systému Kosmický segment Z každého místa na Zemi je 24 hodin denně pozorovatelných 4-8 družic s elevací větší než 15 stupňů. Celý systém má 24 družic, 21 základních, 3 jsou aktivní rezervy ve vesmíru a 4 záložní jsou připraveny na Zemi. Oběžné dráhy mají stálou pozici vůči Zemi. Konstelace je tvořena šesti oběžnými drahami se čtyřmi družicemi. Na každé z nich je sklon oběžné dráhy k rovníku 55 stupňů. Výška družic nad Zemí je km. Výška oběžné dráhy je volena tak, že družice opakují stejnou dráhu nad povrchem a stejnou vzájemnou pozici nad daným bodem každých přibližně 12 hodin. Přesněji o 2 minuty dříve (11:58), je to tzv. polovina siderického dne [15]. Obr. 1: Konstelace družic GPS kolem Země [15] Uživatelský segment Uživatelský segment se skládá z GPS přijímačů, uživatelů, vyhodnocovacích nástrojů a postupů. Řídící segment Řídící segment je zodpovědný za řízení celého globálního polohového systému. Sestává se z hlavní řídící stanice (letecká základna Colorado Springs) a několika monitorovacích stanic, rozmístěných po celém světě. Z uživatelského hlediska je hlavním úkolem řídícího segmentu aktualizovat údaje obsažené v družicových navigačních zprávách. 7

12 Při každém průletu družic nad těmito stanicemi jsou vyhodnoceny parametry jejich drah a vypočteny korekce, které jsou vyslány zpět na dané družice a odtud do přijímače, kde dojde k aktualizaci uložených dat o družicích. Získané údaje se zároveň přenáší na hlavní řídící stanici. Zde jsou na základě přijatých výsledků měření vypočítány přesné údaje oběžných drah tzv. efemeridy. Minimálně jednou denně pak vysílací stanice vysílají efemeridy a údaje o nastavení hodin na jednotlivé družice. Tyto družice pak vysílají prostřednictvím rádiových signálů efemeridy svých oběžných drah a přesný čas do GPS přijímačů Stanovení polohy Po výpočtu relativní polohy k minimálně 3 a 4 měřeným družicím může zahájit přijímač GPS triangulaci a to tak, že pozice GPS přijímače na Zemi je jedním z vrcholů trojúhelníku. Družice vysílají signály a přijímač GPS zjišťuje čas jejich příjmu. Z doby, která uplyne mezi vysíláním a příjmem signálu určuje vzdálenost přijímače k družicím. Z nich a z polohy družic v daném okamžiku určí přijímač svou polohu. Polohu družic zjistí přijímač z parametrů, které družice vysílají ve formě parametrů svých drah, tzv. efemeridů. Z těchto parametrů přijímač uživatele vypočítá přesné souřadnice družic. GPS družice mají na palubě čtyři velmi přesné atomové hodiny a jsou na nich zároveň umístěny databáze stávajících a očekávaných poloh ostatních satelitů, které jsou průběžně vzájemně aktualizovány. V paměti přijímače jsou uložena data o dráze a pohybu všech družic systému GPS (tzv. almanachy). Tato data jsou ještě minimálně každých dvacet čtyři hodin zpřesňována pomocí korekcí (efemeridy), stanovených na základě měření na jednotlivých monitorovacích pozemských stanicích řídícího segmentu systému GPS. Ze všech těchto dat dokáže mikropočítač GPS přijímače spočítat a následně zobrazit na displeji, hodnoty zeměpisné polohy a času v místě antény přijímače, které můžeme pak přenést na mapu. Vyhodnocování pouze zeměpisná šířky a délky se označuje jako 2D mód, vyhodnocením ještě nadmořské výšky se jedná o 3D mód. Pro stanovení polohy v 2D módu je zapotřebí viditelnost přijímače alespoň na tři družice, u 3D módu je zapotřebí minimálně čtyř družic Hodnoty polohy jsou u většiny GPS přijímačů v průběhu pravidelného časového intervalu aktualizovány. To umožňuje GPS přijímači po zaměření jedné družice získat všechny potřebné informace pro rychlé vyhledání dalších. 8

13 Aby hodiny v GPS přijímači dosáhly stejné přesnosti, je z přijímaného signálu vypočítáván tzv. clock offset, který v kombinaci s velmi přesnými časovými značkami vysílanými z družic umožňuje přijímači zobrazovat čas se zanedbatelnou chybou Chyba měření Chyba v měření polohy Pro omezení zneužití systému na minimální úroveň (např. pro teroristické účely) a zabezpečení prvořadosti vojenských aplikací byla až do 1.května 2000 provozována tzv. selektivní dostupnost (Selected Availibility), což je záměrné zhoršování přesnosti při určení polohy přijímačem GPS. Po tomto datu je selektivní dostupnost vypnutá. Díky tomu se pro civilní uživatele mnohonásobně zvýšila přesnost určení polohy. Větší přesnosti lze dosáhnout využitím tzv. kódů. C/A kód C/A kód Coarse Acquisition (kód pro hrubé měření) je tvořen posloupností 1023 nul a jedniček v binárním kódu. Každá družice má přidělený svůj vlastní kód, jimž je družice jednoznačně identifikována. C/A kód má frekvenci 1,023 Mhz, perioda kódu je 1 ms. V přijímači jej lze generovat bez spolupráce se správcem systému a je tedy přístupný všem. Odtud plyne jiné vysvětlení C/A - Clear Access (volný přístup). Maximální chyba měření polohy ve vodorovné rovině činí 53 m [2], v praxi je nepřesnost menší než 10 metrů. C/A kód využívají standardní GPS přijímače. P kód Je označován jako přesný kód (Precision nebo Protected). Jeho bitová rychlost je desetinásobná oproti kódu C/A a činí 10,23 Mbit/s. Kód P je pseudonáhodná posloupnost maximální délky s periodou přibližně 266 dnů ( ,5 s). Perioda obsahuje 235, bitů, ale využívá se z ní pouze sedmidenní část. Kód se nuluje do výchozího stavu o půlnoci ze soboty na neděli. Rychlejší a delší P kód umožňuje větší kmitočtové rozprostření signálu a tudíž i přesnější měření. Je též možné měřit na obou frekvencích L1 a L2 a tím podstatně omezit vliv chyb v uživatelském systému. Maximální chyba měření polohy v horizontální rovině je 21 m [2]. P kódu se užívá v GPS přijímačích pro přesná geodetická měření. 9

14 Y kód Jedná se o šifrovaný P kód. Důvodem zavedení bylo možné zneužití vysoké přesnosti. Jeho dekódování je tajné a možné pouze při znalosti šifry dostupné jen autorizovaným uživatelům. Zakódování je označováno A-S (Anti-Spoofing). V současné době využívá Y kód pouze armáda USA, civilní sféře je nepřístupný. 3.2 Diferenciální GPS Zavedení diferenciálních GPS DGPS se mírnil vliv selektivní dostupnosti. Zrušením záměrného zkreslení zájem o DGPS opadl, ale metoda se stále užívá. Obr. 3: Princip diferenciální GPS Princip diferenciální GPS spočívá ve vytvoření diferencí mezi měřením, čímž dochází ke eliminaci některých chyb systému. Aby bylo možné diference vytvořit je třeba mít k dispozici druhé měření a z něj vypočtené korekce. Při budování systému DGPS se využívá skutečnosti, že jedna ze stanic v celém budovaném diferenčním systému (označovaném DGPS) je umístěna stacionárně a je známa přesná poloha fázového středu antény této stanice. Tato poloha se určí například geodetickým měřením, stanice se označuje pojmem referenční stanice. Referenční stanice provádí neustále měření ke všem viditelným družicím, změřené zdánlivé vzdálenosti porovnává s vypočtenými přepokládanými hodnotami a jejich rozdíly vysílá vlastním samostatným kanálem ke všem uživatelům DGPS systému. 10

15 V přijímači se přijaté korekce použijí k opravě měření, a tak se významně zvýší přesnost určení jeho polohy. Propojením s diferenciálním přijímačem DGPS se přesnost zlepší v závislosti na použitém GPS přijímači na 1 5 metrů [3] tam, kde diferenční přijímač zachytí signál diferenční korekce, vysílaný pozemními vysílači. Pro přenos korekcí je třeba zajistit mezi vysílačem korekcí a DGPS přijímačem přenosovou rychlost minimálně 9,6 kbps. Tato podmínka platí i pro pohybující se objekt. Nabízejí se čtyři systémy přenosu DGPS korekcí k přijímači: Vysílání dlouhovlnného komerčního vysílače Tento systém byl testován pracovníky katedry radioelektroniky ČVUT v Praze pod vedením prof. Vejražky. Systém je schopen pokrýt signálem celé území České republiky. V současné době je mimo provoz [3] Vysílání lokálního komerčního VKV vysílače Moderní VKV vysílače většinou umožňují připojení samostatného systému, nazývaného Radio data sytem RDS [3]. Tento systém poskytuje všem VKV přijímačům (schopným příjmu RDS služby), naladěným na daný kanál (stanici) příjem speciální jednosměrné datové informace, která vždy putuje od vysílače k přijímači. Tímto systémem přenosu korekcí se u nás zabývá firma Dicom s.r.o. Uherské Hradiště [8], která danou službu již pokusně provozuje v Praze a ve Zlíně. Postupně vzniká projekt pod technickou patronací ČVUT Praha a Dicom s.r.o. na pokrytí celého území ČR těmito korekcemi službou RDS v sytému VKV vysílačů. Firma Dicom s.r.o. vyvinula a vyrábí samostatný modul, který přijímá signál VKV stanice, dekóduje DGPS korekce z RDS kanálu a poskytuje je GPS přijímači. Pro příjem korekčního signálu je zapotřebí speciálních přístrojů. Tyto přístroje jsou rozměrově větší než přijímač GPS, jsou také mnohem těžší. Nově zaváděné a distribuované přijímače GPS/DGPS tyto nedostatky snižují. Korekční signál je využíván z pozemních vysílačů. Přesnost se pohybuje mezi 5 až 20m [3]. 11

16 3.2.3 Vysílání korekcí pomocí vlastní paketové rádiové sítě. Korekce jsou vysílány k přijímačům ve vozidlech z vlastního dispečinku. Ve vozidlových jednotkách dojde k úpravě souřadnic. Korekce je možno získat jak z vlastní referenční stanice tak i s využitím komerčních stanic[3, str.16] Oprava souřadnic na dispečinku Pro relativně malé zájmové oblasti sledování s jednotným přístupem uživatelů (s mnoha uživateli využívajícími stejný dispečink) se nabízí možnost korekce přijatých dat až na centru řízení zásahu. Tato možnost je finančně i technicky nejméně náročná, není ovšem vhodná pro navigaci vozidel, ale jen sledování jejich polohy na dispečinku. S využitím metody DGPS a přesných přijímačů ve vozidlových jednotkách se dosahovaná přesnost určování polohy systému GPS pohybuje statisticky pod hranicí jednoho metru [3, str. 16]. 12

17 4 PROBLEMATIKA PŘENOSU DAT POMOCÍ MGIT 4.1 Globální mobilní systém druhé generace Sítě GSM (Global System Mobile, dále jen GSM)) jsou plně digitální sítě, které standardně pracují v pásmu 900 Mhz. Rozsah je na bázi frekvenčního multiplexu rozdělen na menší části o šířce 200 khz. Z tohoto množství pak Český telekomunikační úřad v rámci udělení licence poskytne určitý počet přenosových kanálů příslušnému operátorovi. Ten je použije ve své síti. Určitou část těchto kanálů přidělí konkrétní buňce, všem sousedním buňkám přidělí jiné kanály atd. Obdobně je tomu i v pásmu 1800 MHz, které sítě GSM dnes již také využívají. Pro potřeby hlasových přenosů (telefonních hovorů) jsou ale jednotlivé kanály o šířce 200 khz příliš velké. Proto jsou dále rozděleny, a to na 8 částí, prostřednictvím techniky časového multiplexu (TDMA). Tím vznikají tzv. sloty (časové sloty) - v rámci každého kanálu je jich 8 a každý jednotlivý telefonní hovor "spotřebuje" 1 slot na uplinku (pro komunikaci směrem k základnové stanici) a 1 slot na downlinku (pro komunikaci od základnové stanice). Celková kapacita každé buňky, měřená v počtu současně probíhajících telefonních hovorů, je tedy dána počtem přidělených kanálů * 8 (za předpokladu, že počet přidělených kanálů je dvojnásobný, neboli že stejný počet kanálů je přidělen jak pro uplink tak pro downlink). Sítě GSM umožňují nejen komunikaci uvnitř sebe sama, ale prostřednictvím GSM bran umožňují vstup do pevných telekomunikačních a datových sítí. Standardní GSM sítě nabízí svým uživatelům v současné době tři základní způsoby komunikace mezi účastníky: Hlasová komunikace Jedná se o běžný telefonický provoz mezi dvěma nebo více účastníky. Spojení účastníků je navázáno s využitím telefonních čísel. Sítě GSM umožňují i vytváření konferenčních hovorů kdy spolu může komunikovat více účastníků najednou v plně duplexním režimu Krátké textové zprávy Všichni provozovatelé GSM sítí umožňují svým uživatelům přijímat a odesílat textové zprávy (SMS). Všechny mobilní telefony jsou schopny vytvářet a přijímat SMS zprávy. 13

18 Vyslání SMS zprávy je zpoplatněno, příjem je zdarma. Kapacita jedné zprávy je 160 znaků. Za odeslání SMS zprávy je plně zodpovědný odesílatel. To znamená, že pokud se mu odeslání vytvořené zprávy nepodaří, je jen na něm, zda a kolikrát tento pokus o odeslání provede. Za doručení zprávy přebírá odpovědnost operátor GSM sítě s tím, že odesílatel stanoví požadovanou životnost jím odesílané zprávy. Je-li určitý adresát SMS zprávy nedostupný, pokouší se GSM síť opakovaně tuto zprávu doručit a to až do vypršení životnosti dané SMS zprávy. Nedoručitelné zprávy jsou poté ze systému vyřazeny Datová komunikace Tímto pojmem se označuje mobilní propojení dvou datových terminálů, mezi kterými se vytvoří chybově zabezpečený přenosový kanál s maximální přenosovou kapacitou 9,6 kbps. Mobilní operátor Eurotel garantuje pro své služby 14,4 kbps [9]. Jedná se o analogii modemového spojení mezi dvěma počítači. Tato komunikace je mobilnímu telefonu poskytnuta ve formě samostatného účastnického telefonního čísla. Pro datovou komunikaci musí být koncové GSM zařízení vybaveno rádiovým modemem. Níže jsou popsány nově zaváděné technologie pro datovou komunikaci v sítích GSM, které přinášejí mnohem větší možnosti a přenosovou kapacitu. Rozvoj přináší stálá zlepšení i do oblasti GSM. Původní koncepce využití GSM sítí byla pouze pro hlasové přenosy, později byla přidána možnost odesílání SMS a následně datové přenosy, původně pro účely faxových přenosů. Nynější koncepce sítí GSM (2.5 generace) již počítá s přenosy dat jako s majoritní složkou. Na českém trhu jsou v současnosti k dispozici tři operátoři GSM sítí, kteří poskytují dostatečné pokrytí signálem jak ve městech, tak i v otevřené krajině. Využití služeb těchto operátorů ovšem padá do oblasti služeb jednotlivých operátorů. Sítě mobilních telefonů Eurotel GSM (900/1800 MHz) pokrývají území, na němž žije 99 procent obyvatel České republiky, to znamená více než 10 milionů lidí. Eurotel jako jediný mobilní operátor v České republice poskytuje obě nejvyspělejší technologie pro mobilní datové přenosy, General Packet Radio Service (GPRS) a High Speed Circuit Switched Data (HSCSD) [9]. V současné době zaváděná technologie GPRS a HSCSD přináší mnohem vyšší přenosové rychlosti. 14

19 4.2 Technologie HSCSD Princip HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) zachová funkci základního přenosového mechanismu sítí GSM (tedy principu přepojování okruhů, circuit switching), pouze se sdruží a použije více slotů současně. Znamená to však, že příslušný počet slotů i s celou jejich přenosovou kapacitou je trvale přidělen pro vytvořený komunikační kanál, bez ohledu na jejich aktuální využívání. Technologie HSCSD umožňuje přenášet data v mobilní síti rychlostí až 43,2 kbps [12]. Technologie HSCSD umožňuje navázat spojení s běžným modemem i zařízeními standardu ISDN. Při datovém přenosu touto technologií má uživatel pevně vyhrazené okruhy po celou dobu přenosu a není ovlivňován jinými uživateli GSM sítě. Z pohledu operátora mobilní sítě takovéto přenosy znamenají především nutnost vyhradit pro uživatele příslušnou část kapacity sítě (příslušný počet časových slotů) a to po celou dobu existence spojení, které si uživatel vyžádá (a za které také platí). Celkově je tento způsob fungování výhodný a zřejmě i ekonomicky efektivní pro takové aplikace a způsoby využití, které vyžadují vyhrazenou přenosovou kapacitu (jde např. o multimediální přenosy živého obrazu či zvuku). Na druhou stranu pro takové způsoby využití či aplikace, které využívají přenosových schopností nikoli rovnoměrně ale spíše nárazově, je tento způsob fungování nevýhodný. Vede k plýtvání nevyužitými přenosovými kapacitami, za které ale uživatel musí operátorovi sítě zaplatit. Poplatky za službu HSCSD jsou placeny za dobu, po kterou je připojen, bez ohledu na objem dat který během této doby přenese. 4.3 Technologie GPRS Technologie GPRS nabízí alternativu k právě popsanému mechanismu fungování na principu přepojování okruhů HSCSD. Právě frekvenční kanály, rozdělené pomocí časového multiplexu do jednotlivých slotů, jsou kapacitním zdrojem GSM sítí. Při podpoře GPRS přenosů, s nimiž GSM síť hospodaří, přidělí požadovaný počet slotů pro hlasové hovory a pro datové přenosy na principu přepojování okruhů (HSCSD). Teprve ze zbývajících slotů, pokud nějaké zbývají, GSM síť uspokojuje momentální požadavky GPRS přenosů. To má významné praktické důsledky pro samotné GPRS. Kladem je efektivní využívání dostupné přenosové kapacity, což následně vychází příznivě i po ekonomické stránce. Záporem je nezaručený (negarantovaný) způsob fungování. Pokud v daném okamžiku nejsou v dané buňce k dispozici žádné volné sloty, přenosová rychlost GPRS klesá na nulu. 15

20 Momentální přenosová rychlost GPRS přenosů závisí nejen na kapacitních možnostech (celkovém počtu slotů) dané GSM buňky, ale také na okamžitém počtu hlasových hovorů (datových přenosů) i na souběhu požadavků na GPRS přenosy od všech účastníků nacházejících se právě v dané buňce. Teoretické maximum je využití všech 8 slotů v rámci jednoho frekvenčního kanálu, minimem je nevyužití žádného slotu a tedy nulová přenosová rychlost. Přenosová rychlost se pohybuje v rozsahu 0 až 115 kbps (v rámci každého slotu je možné dosáhnout rychlosti 14,4 kbps) [13]. Služba GPRS založená na této technologii umožňuje efektivní mobilní připojení k IP sítím (Internetu, intranetům) a použití WAPu. Při využití GPRS nebo HSCSD je zapotřebí mobilní telefon nebo jiný terminál umožňující GPRS (HSCSD), síť podporující GPRS(HSCSD) a aktivaci příslušné služby. GPRS umožňuje neustálé on-line spojení bez nutnosti vytáčet před každým datovým přenosem číslo na přístupový server. K Internetu je možné být připojen na neomezenou dobu, účtovány jsou pouze skutečně přenesené data a ne doba připojení, jak je tomu u klasických datových přenosů. GPRS také umožňuje efektivní využití WAPu. 4.4 Světový mobilní systém třetí generace Společnost Eurotel Praha, spol. s r.o. společně se světovým výrobcem telekomunikačních sítí Ericsson spustila počátkem února roku 2003 testovací UMTS (mobilní služby 3. generace) síť v centru Prahy. Přestože tato síť není veřejná, umožňuje testování všech klíčových služeb UMTS. Podporuje videohovory či přístup k internetu rychlostí až 360 kbps [7,14]. Přenosová rychlost je větší než u technologie GPRS a HSCSD. Eurotel je vlastníkem licence na provozování služeb třetí generace, která ho zavazuje spustit komerční provoz na území Prahy nejpozději k 1. lednu roku Testovací síť je kompletně postavena na technologii Ericsson. Skládá se z miniaturní verze páteřní sítě UMTS, která je umístěna v testovací laboratoři Eurotelu v Praze 5 a ze čtyř vysílačů pro příjem signálu. Tři vysílače jsou umístěny přímo v centru Prahy. K provozu na této síti využívá Eurotel testovací frekvence přidělené Českým telekomunikačním úřadem. V síti jsou zkoušeny první telefony, které umožňují využívat většinu služeb třetí generace, jako je videotelefonie, multimediální hry, vysokorychlostní přístup k internetu apod. 16

Principy GPS mapování

Principy GPS mapování Principy GPS mapování Irena Smolová GPS GPS = globální družicový navigační systém určení polohy kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na počasí a na dobu, kdy se provádí měření Vývoj systému GPS původně

Více

Global Positioning System

Global Positioning System Písemná příprava na zaměstnání Navigace Global Positioning System Popis systému Charakteristika systému GPS GPS (Global Positioning System) je PNT (Positioning Navigation and Timing) systém vyvinutý primárně

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Globáln lní navigační a polohové družicov icové systémy Výukový materiál pro gymnázia a ostatní střední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ

Více

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Medicína katastrof Brno 2. - 3.2.2012 Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Fakultní nemocnice Olomouc - Oddělení urgentního příjmu koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné události(mu)

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS Globální navigační satelitní systémy Kapitola 1: Globální navigační systémy (Geostacionární) satelity strana 2 Kapitola 1: Globální navigační systémy Složky GNSS Kosmická složka

Více

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu: Zdroje dat GIS Primární Sekundární Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrametrie Digitální formy tištěných map Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Vstup dat do GISu: Data přímo ve potřebném

Více

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM 21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM Digitální síť GSM (globální systém pro mobilní komunikaci) je to celulární digitální radiotelefonní systém a byl uveden do provozu v roce 1991. V České republice byl systém spuštěn

Více

Galileo evropský navigační družicový systém

Galileo evropský navigační družicový systém Galileo evropský navigační družicový systém Internet ve státní správě a samosprávě Hradec Králové, 12. 13. duben 2010 1 Navigační systém Galileo je plánovaný autonomní evropský Globální družicový polohový

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví Ing. Hana Staňková, Ph.D. Ing. Filip Závada GEODÉZIE II 8. Technologie GNSS Navigační systémy

Více

Globální polohové a navigační systémy

Globální polohové a navigační systémy Globální polohové a navigační systémy KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci I NVESTICE DO ROZVOJE V ZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.14 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

4. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ Z VOZIDEL...

4. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ Z VOZIDEL... 4. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ Z VOZIDEL... Mnoho renomovaných výrobců se zaměřuje na lepší využití silničních vozidel a zapojení informačních technologií do řízení provozu. Jednou z nich

Více

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel www.carloc.cz Měnící se potřeby a přání klientů spolu s rozvojem techniky, inovací produktů a vývojem legislativy vytvářejí základ pro strategii naší společnosti.

Více

Evropský navigační systém. Jan Golasowski GOL091

Evropský navigační systém. Jan Golasowski GOL091 Evropský navigační systém Jan Golasowski GOL091 Co je GALILEO Proč GALILEO Poskytované služby Satelity Použitá technologie GALILEO 2 Autonomní evropský Globální družicový polohový systém. Obdoba amerického

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

Modemy a síťové karty

Modemy a síťové karty Modemy a síťové karty Modem (modulator/demodulator) je zařízení, které konvertuje digitální data (používané v PC) na analogové signály, vhodné pro přenos po telefonních linkách. Na druhé straně spojení

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Telefon Sony Ericsson XPERIA X10, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 GIS v Dopravě Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 Obsah Příklady využití GIS v dopravě Mapování silničních a uličních sítí Jednotný systém dopravních informací v ČR Sledování vozidel pomocí GPS Příklady využití

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

Datové přenosy CDMA 450 MHz

Datové přenosy CDMA 450 MHz 37MK - seminární práce Datové přenosy CDMA 450 MHz Vypracoval: Jan Pospíšil, letní semestr 2007/08 43. Datové přenosy CDMA 450 MHz CDMA Co je CDMA CDMA je zkratka anglického výrazu Code Division Multiple

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Komunikace MOS s externími informačními systémy. Lucie Steinocherová

Komunikace MOS s externími informačními systémy. Lucie Steinocherová Komunikace MOS s externími informačními systémy Lucie Steinocherová Vedoucí práce: Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2009-10 Abstrakt Hlavním tématem bakalářské práce bude vytvoření aplikace na zpracování

Více

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Telefon Samsung S5570 Galaxy Mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi

Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi Metoda RTK a její využití Martin Tešnar (GEODIS BRNO, spol. s r.o.) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním

Více

Nastavení telefonu HTC Desire

Nastavení telefonu HTC Desire Nastavení telefonu HTC Desire Telefon HTC Desire, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Geografické Informační Systémy

Geografické Informační Systémy Geografické Informační Systémy GIS v dopravě Bednář David 2009-04-09 Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava Agenda: - Použití GIS v dopravě (obecněji) - Zajímavé oblasti využití - plánování

Více

AUDIS. strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc. stnanců

AUDIS. strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc. stnanců AUDIS strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc stnanců Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. Jednotka Provoz Autobusy odbor Řízení provozu

Více

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 WEBDISPEČINK: Novinky a přehledy 3 Téma měsíce : Vedení knihy jízd 1. 4 GPS on-line jednoty 5 Redakce Adresa redakce: HI Software Development

Více

Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření. doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková

Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření. doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství Ostrava 2013

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Spojení složek IZS při mimořádných událostech MUDr. Jaroslav Valášek MUDr. Ondřej Franěk ZZSHMP-ÚSZS ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz

Spojení složek IZS při mimořádných událostech MUDr. Jaroslav Valášek MUDr. Ondřej Franěk ZZSHMP-ÚSZS ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Spojení složek IZS při mimořádných událostech MUDr. Jaroslav Valášek MUDr. Ondřej Franěk ZZSHMP-ÚSZS ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Motto: bez spojení není velení Legislativa -zákon 239/2000 Sb. O IZS- 18:

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Telefon Sony Ericsson T300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje www.auto-gps.eu Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické knihy jízd AutoGPS Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat pohyb všech Vašich vozidel,

Více

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži Návod k obsluze a návod k montáži Verze 5.2 Datum: 20.8.2013 Obsah Úvod... 3 Popis zařízení... 3 Obsah balení... 3 Základní technické údaje... 3 Bezpečnostní informace... 4 Návod k obsluze... 4 Návod k

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-50

Identifikátor materiálu: ICT-3-50 Identifikátor materiálu: ICT-3-50 Předmět Téma sady Téma materiálu Informační a komunikační technologie Počítačové sítě, Internet Mobilní sítě - standardy Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

Nastavení telefonu LG G2 D802

Nastavení telefonu LG G2 D802 Nastavení telefonu LG G2 D802 Telefon LG G2 D802, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Nokia 3220

Nastavení telefonu Nokia 3220 Nastavení telefonu Nokia 3220 Telefon Nokia 3220, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Mobilní sítě sítě 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Mobilní sítě _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové prvky

Více

Kinematika Trajektorie pohybu, charakteristiky pohybu Mirek Kubera

Kinematika Trajektorie pohybu, charakteristiky pohybu Mirek Kubera Kinematika Mirek Kubera Výstup RVP: Klíčová slova: žák užívá základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených trajektorie, rychlost, GPS,

Více

Nastavení telefonu Alcatel One Touch 2001X

Nastavení telefonu Alcatel One Touch 2001X Nastavení telefonu Alcatel One Touch 2001X Telefon Alcatel One Touch 2001X, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Úvod do mobilní robotiky AIL028

Úvod do mobilní robotiky AIL028 md at robotika.cz http://robotika.cz/guide/umor07/cs 14. listopadu 2007 1 Diferenciální 2 Motivace Linearizace Metoda Matematický model Global Positioning System - Diferenciální 24 navigačních satelitů

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

Nastavení telefonu HTC One S

Nastavení telefonu HTC One S Nastavení telefonu HTC One S Telefon HTC One S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška MOBILNÍKOMUNIKACE X32MKO MOBILNÍKOMUNIKAČNÍSYSTÉMY X32MKS Mobilnísítě 2007/2008 Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška Jiří Chod CHOD@FEL.CVUT.CZ Mobilní stanice Současnost

Více

Použité pojmy a zkratky

Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) asymetrická digitální účastnická linka ARPU ukazatel stanovující průměrný měsíční výnos ze služeb připadající na

Více

Co nás čeká. stále náročnější zákazník občan složitější a rozsáhlejší mimořádné události svět rozmanitých digitálních technologií

Co nás čeká. stále náročnější zákazník občan složitější a rozsáhlejší mimořádné události svět rozmanitých digitálních technologií Co nás čeká stále náročnější zákazník občan složitější a rozsáhlejší mimořádné události svět rozmanitých digitálních technologií Co nás limituje na vteřinách záleží auta rychleji jezdit nebudou postižení

Více

RADIOPROVOZ PRO JSDH PRAHA

RADIOPROVOZ PRO JSDH PRAHA RADIOPROVOZ PRO JSDH PRAHA Praha 2009 David Horák 1. Telekomunikace 1.1 Základní pojmy 1.2 Volací znaky 1.3 Analogová rádiová síť 2. Radioprovoz 3. Důležité dokumenty 1. Telekomunikace Telekomunikace je

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Grafický informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky

Grafický informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky Bc. Jaromír Bok, DiS., Grafický informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky (2014-2015_B_05) Bc. Jaromír Bok, DiS. Grafický informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Modul 3 Krizová připravenost zdravotnického zařízení

Modul 3 Krizová připravenost zdravotnického zařízení Celostátní konference -Krizová připravenost zdravotnických zařízení Modul 3 Krizová připravenost zdravotnického zařízení Část 3.1. Plán krizové připravenosti Ing. Marika Bejdáková prosinec 2014 Modul 3.

Více

VLASTOSTI DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS-NAVSTAR

VLASTOSTI DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS-NAVSTAR SMĚROVÉ A DRUŽICOVÉ SPOJE Laboratorní úloha č. 1 VLASTOSTI DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS-NAVSTAR ZADÁNÍ 1) Seznamte se s modulem přijímače pro příjem a zpracování navigačních signálů systému GPS-Navstar

Více

Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s

Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s Vlastnosti: přenosová rychlost 25 Mbit/s rozhraní Ethernet 100BASE-TX automatické rozlišení rychlostí Ethernet 10/100 jeden plně duplexní datový kanál spoj

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Využití moderních technologií v oblasti Bezpečnosti majetku a osob

Využití moderních technologií v oblasti Bezpečnosti majetku a osob Využití moderních technologií v oblasti Bezpečnosti majetku a osob Přehled systémů Typické systémy fyzické ochrany CCTV Sensory Systém kontroly a zpracování dat Lidský monitoring a hodnocení AACS Přehled

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_4_Připojení_k_internetu

Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_4_Připojení_k_internetu Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_4_Připojení_k_internetu Vyučovací předmět:

Více

Nastavení telefonu T-Mobile move

Nastavení telefonu T-Mobile move Nastavení telefonu T-Mobile move Telefon T-Mobile move, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace analogových modulací modulační i

Více

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

ODPOSLECHU A JEHO DETEKCE V SÍTI S

ODPOSLECHU A JEHO DETEKCE V SÍTI S PROBLÉM NELEGÁLN LNÍHO ODPOSLECHU A JEHO DETEKCE V SÍTI S GSM A UMTS Pavel Bezpalec, Michal Kašík Katedra telekomunikační techniky FEL, ČVUT v Praze 1 Shrnutí Protokoly standardu GSM jsou známy i dobře

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení Služby pro zařízení vysokého napětí Spolehlivé sledování stavu zařízení Strategie údržby Jaký přístup je nejlepší? Údržba dle skutečného stavu zařízení Údržba založená na průběžném monitorování funkce

Více

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití GPS Mototrackeru je na uvážení majitele. GPS Mototracker je zařízení

Více

SYSTÉM GALILEO. Jakub Štolfa, sto231 sto231@vsb.cz

SYSTÉM GALILEO. Jakub Štolfa, sto231 sto231@vsb.cz SYSTÉM GALILEO Jakub Štolfa, sto231 sto231@vsb.cz OBSAH 1) Co je to systém Galileo 2) Struktura systému Galileo 3) Služby systému Galileo 4) Přenosový systém systému Galileo 5) Historie systému Galileo

Více

Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300

Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300 Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300 Telefon Huawei Ascend Y300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Měřicí technika pro automobilový průmysl

Měřicí technika pro automobilový průmysl Měřicí technika pro automobilový průmysl Ing. Otto Vodvářka Měřicí a testovací technika R&S otto.vodvarka@rohde-schwarz.com l Elektronika v moderním automobilu l Procesory l Komunikace po sběrnici l Rozhlasový

Více

1. Pot eby uživatel 1. Pot eby uživatel - ti, i k te e í í p ra r cu c jí í s C CTV T V den e n n oper e á r to o i i od C CTV T V o o e

1. Pot eby uživatel 1. Pot eby uživatel - ti, i k te e í í p ra r cu c jí í s C CTV T V den e n n oper e á r to o i i od C CTV T V o o e KAMEROVÉ SYSTÉMY - CCTV Mgr. Zdeněk Štěpánek, PhD. Policejní akademie ČR POSOUZENÍ VHODNOSTI APLIKACE CCTV 1. Potřeby uživatelů - ti, kteří pracují s CCTV denně (operátoři)...od CCTV očekávají, že budou

Více

Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1

Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Tablet Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

MRAR-L. Družicové navigační systémy. Č. úlohy 4 ZADÁNÍ ROZBOR

MRAR-L. Družicové navigační systémy. Č. úlohy 4 ZADÁNÍ ROZBOR MRAR-L ZADÁNÍ Č. úlohy 4 Družicové navigační systémy 4.1 Seznamte se s ovládáním GPS přijímače ORCAM 20 a vizualizačním programem pro Windows SiRFDemo. 4.2 Seznamte se s protokolem pro předávání zpráv

Více

17. sympozium EDI (FACT a EB) ecall. Martin Pichl. vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a družicových systémů

17. sympozium EDI (FACT a EB) ecall. Martin Pichl. vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a družicových systémů 17. sympozium EDI (FACT a EB) ecall Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a družicových systémů 15. dubna 2011 Obsah prezentace 1. Sdělení Evropské komise Akční plán zavádění inteligentních

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Nastavení telefonu Nokia 206

Nastavení telefonu Nokia 206 Nastavení telefonu Nokia 206 Telefon Nokia 206, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Globální družicový navigační systém

Globální družicový navigační systém Globální družicový navigační systém GALILEO Galileo je globální družicový navigační systém, který vyvíjí Evropa. Postaven je na principu amerického GPS a ruského GLONASS, což jsou vojenské navigační systémy.

Více

Permanentní sítě určování polohy

Permanentní sítě určování polohy Permanentní sítě určování polohy (CZEPOS a jeho služby) Netolický Lukáš Historie budování sítě Na našem území poměrně krátká počátky okolo roku 2000 vznik prvních studií od VÚGTK Příprava projektu sítě

Více

Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite

Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite Tablet Huawei MediaPad 7 Lite, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s.

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s. Základní vlastnosti: Na rozdíl od pasivních RFID systémů obsahují zdroj energie (primární baterie, akumulátor) Identifikátor tvoří mikroprocesor a vysílač

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Nastavení telefonu Motorola V300

Nastavení telefonu Motorola V300 Nastavení telefonu Motorola V300 Telefon Motorola V300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP. Popis výrobku Technická data Návod k obsluze. Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou

TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP. Popis výrobku Technická data Návod k obsluze. Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP Popis výrobku Technická data Návod k obsluze Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA... 3 2. TECHNICKÉ PARAMETRY... 4 2.1 VÝROBCE:... 4 3. POPIS TW15ADAM...

Více