Zájmová činnost pro předškolní děti. Mgr. Monika Janičatová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zájmová činnost pro předškolní děti. Mgr. Monika Janičatová"

Transkript

1 60 minut 4 6 let 20 účastníků PRÁCE S PŘEDŠKOLÁKY Tematická oblast (odbornost) Autor Zájmová činnost pro předškolní děti Mgr. Monika Janičatová Odbornostní setkání Jihomoravský a Zlínský kraj Místo konání Moravský Krumlov 2012 Průřezové téma, vzdělávací oblast Osobnostní a sociální výchova, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a společnost

2 Autoři autory níže uvedeného PDP jsou účastníci odbornostního setkání Lektor Mgr. Janičatová Monika Konzultant Kalábová Naďa Účastníci, kteří se na Příkladu dobré praxe podíleli Votavova Marika Jahodová Jana Heřmanová Markéta Janičatová Monika Bradáčová Tamara Mořkovská Nikola Organizace SVČ Pohořelice, Dlouhá 39, Pohořelice Cílová skupina předškolní děti ve věku 4 6 let, kroužek Klíčová slova příklady dobré praxe klíčové kompetence hrubá a jemná motorika interaktivní metody a praktické činnosti Časový rozsah realizace 60 minut Vhodný prostor k realizaci tělocvična, popřípadě taneční sál Materiální podmínky, potřeby padák, over ball, gymnastické míče, dílce bedny, žíněnka, žebřina, kužely, švihadlo, lavička, malé a velké míčky, obruče, koš Realizační tým a jeho kompetence pedagog volného času či externí pedagogický pracovník Cíle Příkladu dobré praxe Hlavní cíl zdokonalení pohybové aktivity dětí rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky ad.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí seznámení dětí s netradičními cvičebními pomůckami

3 Další cíle přizpůsobení se kolektivu, seznamování s pravidly chováni ve vztahu k druhému uvědomění si vlastního těla rozvoj psychické a psychické zdatnosti komunikační dovednosti kompetence používání pomůcek posilování přirozených poznávacích cílů (zvídavost, zájem, radost z objevování)

4 1. Stručná anotace Příkladu dobré praxe Do běžné hodiny kroužku pohybové výchovy pro předškoláky začlenit ukázky práce s netradičními cvičebními pomůckami. Jedná se o program jedné výukové hodiny, která je součástí celoročního výchovně vzdělávacího programu zájmového kroužku. 2. Cíle související s klíčovými kompetencemi KOMPETENCE K UČENÍ soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje všímá si souvislostí klade otázky a hledá na ně odpovědi na základě pochvaly se učí s chutí KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ přirozenou motivací k řešení problémů aktivně reaguje (= kompetence komunikativní) rozumí slyšenému dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky umí pojmenovat činnost, kterou právě koná, slovně reaguje a vede smysluplný dialog domlouvá se gesty i slovy KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým rozpozná nevhodné chování dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla, přizpůsobí se jim vnímá nespravedlnost, ubližování uvědomuje si, že za sebe i za své jednání odpovídá a nese důsledky umí se zařadit do skupiny, je člen týmu, spolupracuje KOMPETENCE OBČANSKÉ má smysl pro povinnost ve hře, práci i v učení k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně dokáže se přizpůsobovat daným okolnostem umí rozpoznat a využívat své silné stránky poznává své slabé stránky 3. Popis realizace Příkladu dobré praxe METODY Při realizaci cílů budou využity především interaktivní metody a praktické činnosti (ukázka, vysvětlování, komunikace, hra, pojmenování, nápodoba). FORMY individuální skupinová zpětná vazba

5 HARMONOGRAM říjen 2012 jedna schůzka kroužku POPIS REALIZACE PDP jedna schůzka zájmového kroužku a) uvítání včetně motivační fáze b) rozcvička a rozběhání (zahřívací hry, protažení) c) hlavní činnost práce s pomůckami d) relaxace, protažení e) evaluace hodiny f) rozloučení, motivace na příští setkání Ad a) Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den. Dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem. Nebo Bim bam zvoneček, cvičí každý chlapeček. Cink cink rolnička, cvičí každá holčička. Seznámení dětí s programem Ad b) Hra Vejdeme se všichni (rozloží se deky, hraje hudba, po vypnutí hudby všechny děti utíkají na deku; postupně deky ubíráme či přidáváme). Rybičky, rybičky (u dětí oblíbená hra). Na jednu stranu tělocvičny jde rybář a na druhou zbytek dětí rybiček. Rybář říká: rybičky, rybičky, rybáři jedou. A utíká proti rybičkám a snaží se je pochytat. Koho chytí, ten se spolu s ním stává rybářem. Protažení hlavy, rukou, zad, trupu, nohy, ramen. Využíváme básniček s ukazováním. Ad c) Používání netradičních pomůcek Padák je to látkový (často šitý z padákoviny) kruh (některé jsou i obdélníkového tvaru), tvořený barevnými poli látky (výsečemi) se středovým kruhovým otvorem. Na jeho okraji jsou často umístěna poutka pro lepší úchop. Nejčastěji je využíván padák o průměru 4 metry, ale existují až do průměru 20 metrů.

6 UKÁZKA RŮZNÝCH HER S PADÁKEM: 1) Černá díra Úkol: manipulace s padákem, odhad pro pohyb míče, spolupráce Pomůcky: padák, malý, lehký míček velikosti tenisového (různé míčky různých vah i velikostí maximální velikost však taková, aby míček prošel otvorem) Popis hry: Děti stojí okolo padáku a drží oběma rukama jeho poutka. Pedagog vhodí na padák malý míček. Děti se snaží pohybovat padákem (vesmírem) tak, aby míček (planeta) skončil v otvoru uprostřed padáku (v černé díře). Varianty: Na vypnutou plachtu položíme několik různých míčů. Úkolem dětí je nechat propadnout postupně všechny balony otvorem v co nejkratším čase. Další varianta pro skupinu předškoláků: Děti rozdělíme na dvě skupiny. Každá skupina má svůj míč (stejně velký, jen jiné barvy). Děti stojí kolem padáku a drží jeho poutka, střídavě hráči jedné a druhé skupiny. Cílem je dosáhnout toho, aby právě míč mé skupiny propadl otvorem jako první. 2) Mexická vlna Úkol: manipulace s padákem, odhad pro pohyb míče, vzájemná spolupráce Pomůcky: padák, větší a těžší míč (jako na sálovou kopanou) Popis hry: Všichni hráči drží oběma rukama padák za okraje. Pedagog položí míč na padák poblíž okraje. Snahou všech hráčů je udržet míč při okraji padáku (pozor, aby nevypadl) a zároveň ho rozpohybovat kolem dokola. Pokud se to podaří, vznikne mexická vlna (podobná známé z diváckých tribun). Varianta (pro mladší děti): Děti drží kolem dokola padák ve výši pasu. Jedno z dětí (nebo dvě proti sobě) běží kolem stojících dětí držících padák, a jak je míjí, dotýká se jich rukou. Když stojící dítě ucítí dotek, hned vzpaží a zase připaží. (Běžící děti mohou na povel pedagoga měnit směr.) 3) Výměna Úkol: procvičení barev, reakce na signál, orientace v prostoru Pomůcky: padák Popis hry: Děti stojí kolem padáku, každé drží jeho okraj u jedné z barev. Chodí dokola a říkají: Hádej, hádej hadači, která barva nestačí? Kterápak se změnit má? A bude to, a bude to: ČERVENÁ. Při vyřknutí určené barvy (např. červené) se všechny děti zastaví, vzpaží (nafouknou padák). Děti stojící u vybrané barvy se pustí a podběhnutím pod padákem si vzájemně vymění místa. Pozor na srážku dětí pod padákem! 4) Kdo je žabák? Úkol: manipulace s padákem v rytmu, paměť, posilování vzájemných vztahů ve skupině, smysl pro fair play (udržet oči zavřené) Pomůcky: padák Popis hry: Děti stojí se zavřenýma očima kolem padáku, každé drží poutko padáku. V rytmu říkanky pohybují padákem nahoru a dolů: Skáče šipky, lomeňáka, (ze vzporu dřepmo stoj, vzpažit padák vzhůru) za večerů koncert kváká. (vzpor dřepmo padák leží na zemi)

7 Na rybníku pod hrází, (stoj, vzpažit), když měsíček vychází (vzpor dřepmo pustit padák). Pedagog během říkanky dotykem označí žabáka, který se v rybníčku (pod padákem) schová. Když vyjde měsíček, děti mohou oči otevřít a hádat, kdo je žabákem. 5) Balonku, hop! Úkol: manipulace s padákem, odhad pro pohyb míče, vzájemná spolupráce Pomůcky: padák, velký nafukovací míč (nepropadne středovým otvorem) Popis hry: Děti stojí v kruhu a drží poutka padáku, v němž je velký míč. Odříkávají: Zatočíme balonek, dokolečka dokola. Pohoupáme balonek houpy hou, houpy hou. A pedagogem vybrané dítě zavolá: Balonku, hop! Děti chodí (s napnutým padákem) dokola, pak míč pohoupají a na povel (Hop!) se snaží vyhodit míč co nejvýše do vzduchu a následně ho zase chytit zpět do padáku. 6) Hrátky Pomůcky: padák Popis hry: Děti stojí okolo padáku a drží oběma rukama poutka padáku. Zpočátku děti padák pouze nafukují víří vzduch (jsou větříky, zprvu malé a mírné, později silnější, až se stanou vichrem z hor) zdviháním plachty vzpažováním a připažováním. Popis hry: Jedno z dětí si libovolně lehne či sedne doprostřed padáku, ostatní děti klečí, drží poutka padáku a dělají větříky, které vzdouvají nejprve malé a stále větší mořské vlny kolem velryby uprostřed. Popis hry: Děti stojí okolo padáku a drží oběma rukama poutko padáku. Na známou písničku: Houfem ovečky děti podle pokynů učitelky chodí za zpěvu písně dokola mění směr, pohybují se k sobě (do středu kruhu), dupou či cupitají, nadouvají padák apod. 7) Kočičí hrb Pomůcky: over ball

8 Popis hry: Děti si kleknou na podložku a sednou na paty. Míč si položí na stehna. S výdechem kutálíme míč přes stehna na podložku až do hlubokého předklonu. S výdechem se vracíme zpět. Over bally: Cvičení s tímto míčem snižuje napětí organismu, posiluje břišní a zádové svaly a aktivuje klouby. Over ball umožňuje provádět mnohostrannou činnost k upevnění zdraví i k relaxaci. 8) Had Pomůcky: over ball Popis hry: Děti sedí v zástupu za sebou. Houpou se na míči, případně houpání doprovázejí pohyby paží. Doprovázíme říkadlem: Had leze z díry, vystrkuje kníry, bába se ho lekla, na kolena klekla, nic se, bábo, nelekej, na kolena neklekej. Já jsem přece hodný had, já všechny lid rád. 9) Byl jeden plot Pomůcky: over ball Popis hry: Sedneme si na podložku, roznožíme a míč volně položíme před sebe. Dítě posadíme na míč. Opřeme si ho zády o sebe a chytneme ho pod koleny. Pohupujeme do rytmu básničky: Hop, hop, hop, byl jeden plot, za plotem dvůr, na dvorku dům, před domem pes, do boudy vlez. Překážková dráha přeskoky, podlézání, snožmo skákat, kladina, tunely, koberec (sudy, skoky ), hod na cíl míčky, skládání velkého pexesa 10) Opička v pralese Pomůcky: dílce bedny, žíněnka, žebřina, kužely Básnička: V Americe při muzice tancovaly tři opice, jedna tak, druhá tak a ta třetí všelijak. Popis hry: Poskládáme různě přes sebe dílce bedny, za ně žíněnku a kužely. Jako motivaci si řekneme básničku. Děti po jednom prolézají jako opičky bednami, na žíněnce udělají kotoul a prokličkují mezi kužely. A utíkají zpět ke kamarádům.

9 11) Já mám koně Pomůcky: švihadlo, lavička, malé míčky, obruče, koš Popis hry: Poskládáme lavičky a obruče za sebou. Do koše dáme míčky. Děti se rozdělí do dvojic. Jedno z dětí si dá švihadlo pod paže, druhé drží konce jako otěže. Běžíme kolem tělocvičny a zpíváme písničku: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí. Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí. Seřadíme děti před dráhu, koníčci si vezmou z koše oves (míčky). Přeběhnou lavičky, přeskáčou obručemi a donesou zpět do koše míčky. Poté se ve dvojici vymění. Ad d) Relaxace, protažení hodinu končíme klidnou společnou aktivitou (známé hry pešek, zlatá brána). Ad e) Evaluace hodiny zhodnocení hodiny, pochvala, společný potlesk, popřípadě si řekneme, co příště zlepšíme. Ad f) Rozloučení básničkou Teď se hezky rozloučíme, s kamarády pozdravíme, hezký den, hezký den, na shledanou za týden. Potlesk, zamávání, rozchod, motivace na příště.

10 4. Evaluace závěrečné zhodnocení realizace (klady, zápory a další doporučení) KLADY: hodiny mají strukturu přesně reagují na cílovou skupinu podpora osobnostního a pohybového rozvoje dítěte podpora týmové spolupráce kooperace s ostatními dětmi i pedagogem podpora využívání a používání nových, netradičních pomůcek hodina přesně reaguje na věk a pohybové schopnosti dětí hodina je připravena tak, aby ji pedagog zcela využil a s danou skupinou zvládl ZÁPORY: může dojít k tomu, že děti nebudou dostatečně soustředěné malá motivace špatně nastavená hodina HROZBA: PDP by nebyl uchopen správně pedagog neumí pružně reagovat na potřeby skupiny DOPORUČENÍ: vytvořit karty s motivačními činnostmi podpořit práci s předškolními dětmi používat pomůcky pro cvičení další vzdělávání pedagogů v oblasti předškolní výchovy, pedagogiky a psychologie LITERATURA: Funková, V., Stará, G., Jadvidžák, I.: Psychomotorická cvičení s padákem. Praha: Grada, Kišová, H.: Říkadla a jednoduchá cvičení. Praha: Grada, Kišová, H., Malá, H.: Cvičíme, posilujeme a hrajeme si s dětmi. Praha: Grada, Suchá R.: Šikovné básničky pro kluky holčičky. Praha: Portál, 2011.

11 Přílohy

12

Signály Úkol: nácvik základních poloh, postřeh, paměť SOUBOR HER

Signály Úkol: nácvik základních poloh, postřeh, paměť SOUBOR HER SOUBOR HER Zvaţte pro jakou věkovou skupinu dětí jsou jednotlivé hry určeny. Rozmyslete, zda některé lze hrát ve smíšené skupině dětí. Případně jak by je bylo nutno upravit. Přemýšlejte k jakým oblastem

Více

Umím to. Metodická příručka

Umím to. Metodická příručka I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Umím to Metodická příručka 2 Publikace byla vydána v rámci operačního programu CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 7.1 Počáteční

Více

Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín

Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín OBSAH strana 1. Identifikační údaje o škole 2 2. Obecná charakteristika školy 3 3. Podmínky vzdělávání 3

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě zpracovaný podle RVP PV Verze 1 platnost od 1.9.2014 Příloha k ŠVP verze 1 byla

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

BAREVNÉ SLUNÍČKO Hrajeme si a poznáváme svět

BAREVNÉ SLUNÍČKO Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Kostelec nad Černými lesy, okres Praha - východ K Jatkám 982, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, tel. 321 697 473 Zřizovatel: Město Kostelec nad Černými lesy náměstí Smiřických 53, 281 63

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

Aktivizace nejen pro seniory

Aktivizace nejen pro seniory Učební text pro Dívčí katolické střední školy Aktivizace nejen pro seniory Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Úplnost a velikost

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Platnost dokumentu od 1.9.2009 Verze č. 2 č.j.: 83/09 Podpis ředitele: 1 OBSAH

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Vypracovala:

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

PROGRAM pro předškolní vzdělávání

PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA TOMÁŠE JEŽKA KUŘÍVODY - RALSKO MOJE ŠKOLKA, MŮJ PRVNÍ KROK DO ŽIVOTA 1 OBECNÁ ČÁST IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní a mateřská škola Tomáše

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Univerzity obrany Dobrovského 27 612 00 Brno Email:skolka@skolkauo.cz, info@skolkauo.cz Tel. 778018012, 778018013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motivační název: Se

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více