SMÌRNICE hry. Praha, I. vydání, platnost od Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMÌRNICE hry. Praha, 2004. I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic"

Transkript

1 SMÌRNICE hry Praha, 2004 I. vydání, platnost od Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic 1

2 2

3 OBSAH 1. Všeobecné podmínky úèasti (podmínky úèasti) Požární útok Plamen (útok Plamen) Požární útok s pøekážkami CTIF (útok CTIF) Štafeta 4x 60 m s pøekážkami (štafeta 4x 60 m) Štafeta CTIF (štafeta CTIF) Štafeta požárních dvojic (štafeta dvojic) Závod hasièské všestrannosti (závod všestrannosti) Bìh na 60 m s pøekážkami (jednotlivci 60 m)

4 Vysvìtlivky: 1) Tímto písmem je psán základní text smìrnice hry Plamen, tak jak byl vydán tiskem (brožura) 2) Tímto písmem jsou psány komentáøe, vysvìtlivky, postupy rozhodování apod. výklad Smìrnic hry Plamen 4

5 SMÌRNICE hry Podmínky úèasti Praha, 2004 I. vydání, platnost od Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic # Sdružení hasièù ÈMS vydává pro celoroèní systematickou a všestrannou èinnost kolektivù mladých hasièù závaznou smìrnici. Posláním hry je rozvíjet dìtské znalosti, vìdomosti a dovednosti a získávat návyky v jednotlivých oblastech èinnosti s pøihlédnutím ke specifické oblasti požární ochrany. Cílem hry je soutìžní formou podporovat celoroèní mimoškolní pestrou èinnost dìtí se zájmem o požární ochranu. Vyhlašovatel: Vyhlašovatelem všech soutìží hry Plamen je v Èeské republice Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska. 1. PODMÍNKY ÚÈASTI Zúèastnit se mùže nejménì 9èlenný kolektiv mladých hasièù bez rozlišení pohlaví ve vìku do 15 let. V tomto pøípadì mùže soutìžit ve všech disciplínách hry podle Smìrnice, ale v ZPV má jen jeden pokus (mùže startovat pouze jedna hlídka). V pøípadì 18 a více èlenù kolektivu mùže vedoucí tento kolektiv rozdìlit na dvì soutìžní družstva. Maximální poèet soutìžících èlenù v družstvu je 10. Není možno se v podzimním kole zúèastnit ZPV pouze s jednou hlídkou, pokud je na evidenèním listu kolektivu zapsáno ménì než 9 èlenù (pokud pøíslušná OORM nerozhodne jinak). Pozn.: Kolektiv hry Plamen = skupina VŠECH mladých hasièù do 15 let evidovaných v SDH. Družstvo hry Plamen = vìkovì pøíbuzná skupina mladých hasièù (mladší kategorie, starší kategorie). Poèet družstev v kolektivu je dán celkovým poètem èlenù v kolektivu (napø. 20 èlenù kolektivu = 2 družstva). 5

6 Pokud v SDH evidují také mladé èleny, kteøí svým vìkem pøísluší do kategorie dorostu, mohou být tito èlenové uvedeni na stejném evidenèním listu jako mladí hasièi do 15 let. Jedná se o jeden kolektiv MH z jednoho SDH (viz Stanovy SH ÈMS mladí èlenové). Vedoucí kolektivu na zaèátku každého kalendáøního roku odevzdá vyplnìný evidenèní list kolektivu na OSH (vždy do ). Není možno pouze udìlat opravy v evidenèním listu kolektivu z minulého kalendáøního roku. Na zaèátku nového roèníku hry Plamen je možno udìlat pouze zmìny ve stávajícím evidenèním listu odevzdaném na OSH. Doporuèený vstupní vìk dìtí pro hru Plamen je 6 let, zúèastnit se mohou i dìti mladší. U dìtí mladších 6 let není možno provést registraci vystavení èlenského prùkazu (Stanovy SH ÈMS èl. 19 odst. 1), pøesto se na nì vztahuje pojištìní mladých èlenù, nebo se jejich poèet (tzv. pøípravka) uvádí v hlášení SDH odevzdávaném na OSH. Podle statutu mládeže mohou mít pøílohu èl. prùkazu s rodným èíslem a oznaèením P (pøípravka). V rámci pøípravy pøedškolní mládeže na jednotlivé disciplíny hry Plamen je nezbytné využívat výchovných metod, které odpovídají jejich vìku (hra, pochvala apod.). Konkrétní podmínky úèasti dìtí mladších 6 let v okresních kolech hry Plamen stanoví jednotlivé okresní odborné rady mládeže (OORM) OSH v okresních dodatcích Smìrnice hry Plamen dle místních podmínek a možností (uvedení možností, které úseky pøi štafetových bìzích mùže absolvovat dítì mladší 6 let, úpravy pøekážek, pøípadnì náøadí apod.). V okresních kolech se mohou podle možností a rozhodnutí vedoucích družstev a OORM zúèastnit soutìžních disciplín i družstva s nižším poètem èlenù (nejménì 5). Hodnocení tìchto družstev je v pravomoci okresní odborné rady mládeže OSH (tato družstva však nemohou postoupit do vyššího kola). KATEGORIE: Družstva soutìží ve høe Plamen bez rozlišení pohlaví v kategoriích: mladší: do 11 let starší: od 11 do 15 let K (vèetnì) v roce zahájení pøíslušného roèníku hry Plamen nesmí soutìžící mladší kategorie dovršit 11 let, v kategorii starší nesmí dosáhnout 15 let. Pøíklad: soutìžící, který je narozen , nemùže nastoupit v roèníku hry Plamen v kategorii mladších, ale pouze v kategorii starších. Pokud je narozen , mùže celý roèník absolvovat v kategorii mladších obdobnì soutìžící, narozený popø. døíve, nemùže soutìžit ve høe Plamen, ale pouze v kategorii dorostu (platí pro roèník ) 6

7 Kategorie mladší nesmí být doplnìna ani jedním èlenem kategorie starší. Kategorie starší mùže být doplnìna mladšími. Do vyšších kol (oblast kraj, republika) postupují jen družstva mladých hasièù, která soutìžila v kategorii starších. Vedoucí družstva mladších mùže rozhodnout zaøadit své družstvo do kategorie starších. ORGANIZACE HRY PLAMEN, TERMÍNY Roèníkem hry se rozumí období od 1. záøí do 31. srpna dalšího roku. Zpùsob pøihlášení soutìžních družstev urèí pøíslušné štáby hry. Obvodová a okresní kola se uskuteèní v prùbìhu roku do termínu konání vyšších kol. Obvodová a okresní kola jsou zpravidla rozdìlena na 2 èásti (napø. podzimní a jarní kolo). Program jednotlivých èástí urèí pøíslušné štáby hry. Program obvodových a okresních kol: zahájení celoroèní èinnosti (registrace, vyhlášení podmínek) závod požárnické všestrannosti (ZPV) požární útok štafeta 4x 60 metrù s pøekážkami požární útok s pøekážkami CTIF štafeta CTIF štafeta požárních dvojic vyhodnocení celoroèní èinnosti Podmínky úèasti # Je nutno nezapomenout, že o vyhlášení podmínek soutìže a úprav, kterými se bude nový roèník hry Plamen lišit od Smìrnice hry Plamen, je povinna OORM informovat pøihlášené kolektivy pøed zaèátkem roèníku (tj. pøed 1. 9.) viz odstavec níže. Je tedy nutno zaregistrovat a pøihlásit kolektiv do nového roèníku již v mìsíci srpnu, jinak se kolektiv vystavuje nebezpeèí, že o tìchto zmìnách jej OORM nebude nucena informovat vèas a kolektiv se je dozví až v okamžiku podání pøihlášky. Pøedpokládá se, že nový roèník hry Plamen je vyhlašován starostou SH ÈMS pøi ukonèení mistrovství Èeské republiky mládeže, které se koná zpravidla zaèátkem èervence pøíslušného roku. Obvodová a okresní kola zabezpeèuje po všech stránkách OSH. Poèet disciplín, zpùsob provádìní i hodnocení mùže OORM upravit podle místních podmínek. O tìchto úpravách informuje pøed zahájením roèníku pøihlášené kolektivy prostøednictvím organizaèního zabezpeèení nebo jinak dohodnutým zpùsobem. Vyšší kola pod pojmem vyšší kolo se rozumí kola nad rámec okresu (oblastní, krajské, republikové, mezinárodní). Vyšší kola probíhají do konce mìsíce èervence. Zúèastní se jich vítìzná družstva z okresních kol ve složení max. 10 soutìžících dìtí + 2 (vedoucí, øidiè). Úèast vyššího poètu úèastníkù (napø. fanouškù) závisí na konkrétních podmínkách a podléhá pøedchozímu schválení štábu soutìže pøíslušného kola. V tìchto kolech jsou soutìžní družstva hodnocena jen podle zde dosažených výsledkù v tìchto disciplínách: 7

8 požární útok štafeta 4x 60 m požární útok s pøekážkami CTIF štafeta CTIF závod požárnické všestrannosti štafeta požárních dvojic Organizátoøi jsou povinni informovat o termínech konání nejpozdìji do pøíslušného roèníku nižší a vyšší èlánky organizaèní výstavby SH ÈMS. POKYNY K PROVÁDÌNÍ VŠECH KOL HRY PLAMEN Štáby Za pøípravu a prùbìh každého kola hry Plamen odpovídá pøíslušný štáb soutìže, který schvaluje odpovídající orgán SH ÈMS. Štáb musí øešit pøípadné problémy neprodlenì v souladu se Smìrnicí hry Plamen i dalšími dokumenty pro èinnost SH ÈMS. Štáb soutìže se dìlí na dvì èásti: a) Organizaènì technická èást, kterou tvoøí sèítací komise, tiskové støedisko, stravovací komise, ubytovací komise, redaktor zpravodaje (pokud zpravodaj byl vydán), hlasatel, vedoucí technické èety a vedoucí jednotlivých komisí a støedisek, èlenové štábu zajiš ující technicko organizaèní èinnost. Organizaènì technický štáb zajiš uje organizaèní a technickou stránku soutìže. b) Øídicí èást, kterou tvoøí: náèelník štábu, zástupce náèelníka štábu, velitel soutìže, hlavní rozhodèí a rozhodèí jednotlivých disciplín. Tato èást štábu nepøímo øídí organizaènì technickou èást štábu a øeší pøípadné problémy vzniklé v prùbìhu soutìže. V pøípadì hlasování má pøi shodném poètu hlasù náèelník štábu hlas rozhodovací. POVINNOSTI ÚÈASTNÍKÙ Každý mladý hasiè smí v pøíslušném roèníku hry Plamen v jednotlivých kolech reprezentovat pouze JEDEN kolektiv mladých hasièù. Všichni úèastníci okresního, oblastního krajského nebo republikového kola, respektive jejich vedoucí, mají povinnost pøedložit pøi prezenci pøíslušné soutìže prùkazy èlenù družstva SH ÈMS s fotografií. Tuto podmínku nelze dodržet v pøípadì, že za družstvo startují èlenové, kterým ještì není 6 let (pøípravka). Doporuèujeme štábùm okresních soutìží, aby v tomto pøípadì vyžadovaly pouze souhlas rodièù s úèastí dítìte na soutìži a kopii rodného listu nebo prùkazu pojištìnce zdravotní pojiš ovny pro ovìøení vìku soutìžícího. Ve vyšších kolech se úèast èlenù pøípravky nepøedpokládá. Úèastníci, kteøí ke dni soutìže dovršili 15 let, mají povinnost pøedkládat k prezenci kromì prùkazu èlena SH ÈMS i platný obèanský prùkaz. Pokud OORM rozhodne, mùže být místo obèanského prùkazu pøedložen cestovní pas soutìžícího (doklad totožnosti s fotografií). Upozoròujeme vedoucí, že ve vìtšinì pøípadù lze obèanský prùkaz získat již pøed dovršením 15 let vìku. 8

9 Pro úèast v oblastním krajském kole: všichni èlenové družstva, které reprezentuje z titulu vítìze okresního kola pøíslušný okres, musí mít trvalé bydlištì v katastru okresu. Jako doklad totožnosti pøedloží vedoucí družstva u prezence OP èlenù starších 15 let a cestovní pasy èlenù mladších. Pro úèast v republikovém kole: všichni èlenové družstva, kteøí reprezentují z titulu vítìze z oblastního krajského kola pøíslušnou oblast kraj, musí mít trvalé bydlištì v katastru oblasti kraje. Jako doklad totožnosti pøedloží vedoucí družstva u prezence OP èlenù starších 15 let a cestovní pasy èlenù mladších. Možnosti pøestupu: V pøípadì, že mladý hasiè má zájem startovat ve vyšších kolech za jiné družstvo, než mu umožòuje trvalé bydlištì (napø. je èlenem SDH mimo katastr svého trvalého bydlištì), má možnost tuto skuteènost písemnou formou oznámit ÚORM dle níže uvedeného vzoru. Uzávìrka oznámení je pøíslušného roèníku. Oznámení doruèená ÚORM (adresa ÚORM je k dispozici na všech OSH) v øádném termínu budou akceptována. Mladý hasiè, který využije možnosti pøestupu, je však oprávnìn startovat ve vyšších kolech hry Plamen v daném roèníku POUZE za ten kolektiv, ke kterému se v rámci pøestupu pøihlásil. Pøestup lze uskuteènit pouze do jednoho kolektivu. ÚORM zveøejní vhodným zpùsobem seznam akceptovaných pøestupù vždy do (minimálnì na aktivních internetových stránkách SH ÈMS). V pøípadì nesrovnalostí ve zveøejnìném seznamu se mùže vedoucí proti nìmu písemnì odvolat na adresu kanceláøe SH ÈMS nejpozdìji do Podmínky úèasti # V pøípadì, že soutìžící má pøi startu na oblastním krajském nebo republikovém kole trvalé bydlištì mimo oblast, kterou reprezentuje, pøestože v reprezentované oblasti v souèasné dobì bydlí, je povinen pro pøíslušný roèník hry Plamen vyplnit oznámení o pøestupu, i když není èlenem jiného než reprezentovaného SDH. V tomto pøípadì bude v oznámení o pøestupu v kolonce Jsem èlenem SDH v i v kolonce budu ve všech kolech startovat za kolektiv mladých hasièù z SDH název stejného SDH, jehož je soutìžící èlenem. Oznámení pøestupu Jméno, pøíjmení:... RÈ:... è. OP (pasu):... Trvalé bydlištì:... okres:... oblast kraj:... Jsem èlenem SDH v:... okres:... oblast kraj:... V roèníku... hry Plamen budu ve všech kolech startovat za kolektiv mladých hasièù z SDH... okres... oblast kraj... Podpis mladého hasièe:... Podpis rodièù:... Podpis vedoucího družstva, do kterého se MH pøihlašuje:... Razítko SDH, do kterého se MH pøihlašuje:... 9

10 Každý èlen družstva mladých hasièù, vedoucí družstva a vedoucí delegace musí okamžitì uposlechnout pokynù èlenù štábu soutìže. V pøípadì hrubého porušení káznì nebo pokynù štábu rozhodne štáb o vylouèení pøíslušného družstva ze soutìže a jeho odeslání do místa bydlištì na náklady vysílajícího orgánu, resp. organizace. Porušením káznì se rozumí napø. hrubé nebo nevhodné vyjadøování se na adresu rozhodèích nebo èlenù štábu soutìže, požívání alkoholických nápojù èleny družstva, popø. vedoucího kolektivu nebo øidièe, úmyslné poškozování materiálu, vybavení nebo zaøízení, které se nachází v prostoru soutìže apod. Pozn.: Všichni vedoucí by na veškerých akcích s družstvem MH mìli mít u sebe prùkazy pojištìncù všech úèastníkù. POVINNOSTI SOUTÌŽÍCÍCH Družstvo soutìží ve sportovním obleèení pøekrývající lýtka a lokty, èi ve stejnokroji (v disciplínách, které toto mají uvedeno v pravidlech, soutìží družstvo s ochrannou pøilbou). Oficiální èásti soutìží se organizují v jednotném sportovním obleèení nebo ve stejnokrojích (zahájení, pøedávání ocenìní, ukonèení) dle uvedení v organizaèních pokynech soutìže. V rámci poøadové pøípravy pøivádí na každou disciplínu soutìžní družstvo jeho velitel a po pøíchodu na start disciplíny podá rozhodèímu hlášení: Pane rozhodèí, velitel družstva Novák. Družstvo MH ze Slavkova nastoupilo k plnìní disciplíny. Pøi ZPV se podává hlášení jen na startu, na kontrolách se hlášení nepodává. Z bezpeènostních dùvodù je pøi všech soutìžích hry Plamen zakázáno používat tretry obuv s høeby a obuv se špunty kopaèky. Pøi všech disciplínách mohou soutìžící používat jakýkoliv opasek. Z bezpeènostních dùvodù musí být v obou kategoriích použito pøi všech disciplínách kromì ZPV libovolných ochranných pøileb schváleného druhu (dle ÈSN), opatøené podbradníkem z libovolného materiálu, bez úprav na skeletu pøilby, (pøilby nemusí být pro celé družstvo jednotné). Závodníkùm, kteøí nesplní tuto podmínku, nebude umožnìn start. Pøedepsanou výstroj a výzbroj soutìžících je povinen zkontrolovat tìsnì pøed startem pomocník startéra a teprve potom mùže být odstartováno. Upadne-li v prùbìhu jakékoli disciplíny soutìžícímu pøilba, musí si ji ihned nasadit na hlavu. Do nasazení pøilby nesmí vykonat žádnou èinnost (jinak je hodnoceno jako neplatný pokus) Pokud pomocník startéra nebo startér provede start bez povinné kontroly výstroje a výzbroje závodníka, není to chyba závodníka pokus je platný, pøestože nebyly splnìny všechny náležitosti (je to chyba rozhodèího pomocníka startéra nebo startéra). Použití opasku pøi plnìní disciplín není povinné, není souèástí jednotného obleèení (mùže ho mít napø. pouze soutìžící, bìžící na 4. úseku štafety 4x 60 m, ostatní èlenové štafety mohou bìžet bez opasku). Pokud je však opasek pøi plnìní disciplíny použit, bere se jako souèást výstroje, se kterou soutìžící disciplyínu zapoèal a musí být tudíž disciplína dokonèena i s touto èástí výstroje (napø. na štafetì 4x 60 m musí soutìžící dokonèit plnìní úkolù na svém úseku disciplíny i s opaskem. Po 10

11 pøedání štafety nebo probìhnutí cílem mùže opasek odložit tato èinnost se již nehodnotí.). Podmínky úèasti POVINNOSTI A PRÁVA VEDOUCÍCH Vedoucí musí znát Smìrnici hry Plamen. Odpovídá za dodržování všech naøízení a pokynù poøadatelù soutìže. Dbá o šetrné zacházení s motorovou støíkaèkou a dalším náøadím, které bylo družstvu zapùjèeno, a o jejich vrácení poøadateli. Jedná jménem družstva s poøadateli soutìže o jeho potøebách, požadavcích a technických otázkách pøi plnìní kolektivních disciplín. Podává ve stanovené dobì písemné protesty a odvolání, má právo pøihlížet provedení pokusu svého družstva a po jeho ukonèení znát výsledek. PRÁVA A POVINNOSTI PRACOVNÍKÙ SOUTÌŽE Štáby Za pøípravu a prùbìh každého kola soutìže mládeže odpovídá pøíslušný štáb soutìže, který schvaluje odpovídající orgán SH ÈMS. Štáb musí øešit pøípadné problémy neprodlenì v souladu se Smìrnicí hry Plamen SH ÈMS i dalšími dokumenty SH ÈMS. Štáb soutìže se dìlí na dvì èásti: a) organizaènì technická èást, kterou tvoøí: sèítací komise, tiskové støedisko, stravovací komise, ubytovací komise, redaktor zpravodaje (pokud zpravodaj byl vydán), hlasatel, vedoucí technické skupiny a vedoucí jednotlivých komisí a støedisek, èlenové štábu zajiš ující technicko organizaèní èinnost. Organizaènì technický štáb zajiš uje organizaèní a technickou stránku soutìže. b) øídicí èást, kterou tvoøí: náèelník štábu, zástupce náèelníka štábu, velitel soutìže, hlavní rozhodèí a rozhodèí jednotlivých disciplín. Tato èást štábu nepøímo øídí organizaènì technickou èást štábu a øeší pøípadné problémy vzniklé v prùbìhu soutìže. V pøípadì hlasování má pøi shodném poètu hlasù náèelník štábu hlas rozhodovací. # Velitel soutìže, náèelník štábu a jeho zástupce, techniètí a organizaèní pracovníci musí znát Smìrnici hry Plamen SH ÈMS v rozsahu odpovídajícím jejich zaøazení na soutìži. Náèelník štábu Náèelníka štábu schvaluje poøádající odborná rada mládeže. Øídí a koordinuje èinnost všech èlenù štábu v prùbìhu soutìže. Musí znát Smìrnici hry Plamen SH ÈMS. Velitel soutìže 1. Velitele soutìže schvaluje poøádající Odborná rada mládeže. Odpovídá za pøípravu a organizaci soutìže. Musí znát Smìrnici hry Plamen SH ÈMS. 2. Øídí prùbìh soutìže po organizaèní stránce a odpovídá za dodržení stanoveného èasového rozvrhu. Kontroluje práci organizaèních pracovníkù soutìže a v pøípadì potøeby stanoví náhradníky tìchto pracovníkù a sboru rozhodèích. Je odpovìdný za to, že na soutìžní ploše (stadionu) nebudou jiné osoby než ty, které v daném okamžiku plní disciplínu nebo vykonávají pøidìlenou funkci. 11

12 3. Dbá, aby pøihlášení soutìžící byli vèas vyrozumìni o zmìnì programu. 4. Nedostaví-li se na soutìž hlavní rozhodèí stanovený poøadatelem, jmenuje nového hlavního rozhodèího. 5. Je povinen zajistit hlavnímu rozhodèímu na jeho žádost potøebný poèet rozhodèích a pracovníkù a zajistit veškerá opatøení týkající se provedení a prùbìhu soutìže. 6. Úèastní se porady rozhodèích s poradním hlasem. 7. Pøijímá zápisy o výsledcích soutìže po kontrole a podpisu hlavního rozhodèího od vedoucího sèítací komise. Po skonèení soutìže odevzdá zápisy, popøípadì pøehled o získaných výkonnostních tøídách. 8. Pøi soutìžích malého rozsahu zabezpeèuje velitel soutìže další úkoly stanovené jinak dalším organizaèním pracovníkùm. Pøi soutìžích velkého rozsahu naopak jmenuje tajemníka soutìže, který mu vypomáhá a v pøípadì jeho nepøítomnosti jej zastupuje. 9. Schvaluje OZ soutìže a zabezpeèuje jeho vydání. 10. Stanoví organizaèní pracovníky a sbor rozhodèích. 11. Zabezpeèuje losování startovních èísel. 12. Zabezpeèuje program a startovní listinu pro úèastníky soutìže. 13. Svolává a organizuje porady vedoucích družstev. 14. Zabezpeèuje veškerá opatøení týkající se provedení, prùbìhu a vyhodnocení soutìže. 15. Zabezpeèuje zahájení a ukonèení soutìže. 16. Zabezpeèuje vyhlášení výsledkù soutìže a pøedání cen. 17. Má právo pøeøadit, odvolat nebo vylouèit ze soutìže pracovníky soutìže zejména pro nepøístojné chování, jsou-li pod vlivem alkoholu a vážné nedostatky v jejich èinnosti. Má právo vylouèit ze soutìže soutìžící (družstvo). Jde-li o soutìžící nebo rozhodèí, uplatní toto právo zpravidla na návrh hlavního rozhodèího. 18. Má právo pøerušit, odložit nebo zrušit soutìž nebo zrušit její èást. Tajemník 1. Tajemník je podøízen veliteli soutìže, vypomáhá mu a v pøípadì jeho nepøítomnosti jej zastupuje. 2. Jeho povinností je starat se o všechna administrativní opatøení. 3. Pøijímá a vyøizuje korespondenci týkající se soutìže. 4. Je odpovìdný za svolání schùzí vedení soutìže, pøípadnì ustavených komisí a stará se o zápis z tìchto schùzí. 5. Plní další úkoly a povinnosti stanovené velitelem soutìže. Hlasatel 1. Hlasatel je podøízen veliteli soutìže. 2. Oznamuje obecenstvu jména a èísla soutìžících startujících v jednotlivých disciplínách, jakož i všechny dùležité informace týkající se soutìže. 3. Hlasatel má být na svùj úkol dobøe pøipraven, má ovládat Smìrnici hry Plamen SH ÈMS, ustanovení týkající se soutìže, znát nejlepší osobní výkony soutìžících, rekordy, má být obratný ve vyjadøování, nestranný pøi hlášení a pozorný pøi startech. 12

13 4. Výsledky (umístìní, èasy) každého soutìžícího ohlásí hlasatel ihned po dodání zprávy, kterou mu dodá vedoucí sèítací komise. Podmínky úèasti Poøadatel na stadionu 1. Je podøízen veliteli soutìže. 2. Poøadateli na soutìžní ploše (stadionu) pøísluší dozor nad soutìžním prostorem. Stará se o to, aby na dráhy nevstupoval a ani v blízkosti nich se nikdo nezdržoval, kromì povìøených pracovníkù a soutìžících shromáždìných k provedení disciplín. Dozírá na své pomocníky a pøidìluje jim úkoly. Stará se o zajištìní vyhrazeného prostoru pro soutìžící v dobì, kdy nesoutìží, a pro soutìžní pracovníky, kteøí nejsou pøi rozhodování disciplíny zaøazeni. Technická skupina Èinnost technické skupiny øídí její vedoucí, který je podøízen veliteli soutìže. Technická skupina zabezpeèuje a odpovídá zejména za: a) povrch a správné rozmìøení a oznaèení drah, za umístìní, technický stav a parametry pøekážek po celou dobu soutìže, b) technický stav, parametry a oznaèení pøenosných motorových støíkaèek, omezovaèù prùtoku vody, proudnic a dalšího náøadí dodávaného poøadatelem, c) kontrolu, oznaèení a pøípadnì úschovu náøadí soutìžících, d) zajištìní dostateèného poètu signalizaèních, mìøicích a dalších pomùcek pro sbor rozhodèích (praporky, stopky, pásma, startovní pistole, náboje, stolky apod.), e) doplòování vody pøi požárním útoku, f) rozhlas, stanovištì hlasatele, spojení a spojovací prostøedky, g) instalaci elektrické èasomíry, h) úklid stadionu pøed pøedáním pronajimateli po ukonèení soutìže. # Technik vìcných prostøedkù Je podøízen vedoucímu technické skupiny. Není-li stanoven veliteli soutìže. Technik vìcných prostøedkù pøemìøuje veškeré vìcné prostøedky, které si soutìžící pøivezou s sebou a nejsou dány poøadatelem k dispozici. Organizaèní pracovníci štábu 1. Èinnost organizaèních pracovníkù podléhá plnì pokynùm náèelníka štábu, velitele soutìže a vedoucích pøíslušných komisí. 2. Zabezpeèují a odpovídají zejména za: a) pøíjem a vyhodnocení pøihlášek soutìžících dle propozic soutìže, b) propagaci soutìže, tisk a distribuci pozvánek, plakátù a zpravodajù, c) prezenci úèastníkù soutìže, pøedání startovní listiny, startovních èísel, programu soutìže a pøípadnì dalších organizaèních pokynù úèastníkùm soutìže, d) informaèní službu a hlasatele na stadionu, e) ubytování a stravu úèastníkù dle propozic soutìže, f) organizaci parkování na stadionu a v místì ubytování, g) oznaèení dopravních tras, dopravu pracovníkù soutìže a hostù, h) zdravotní službu a evidenci pøípadných zranìní, 13

14 14 i) rozmístìní vedení soutìže, soutìžících, sèítací komise, tiskového støediska, zdravotní služby, hostù a sociálních zaøízení na stadionu, vèetnì oznaèení tìchto míst, j) poøádkovou èinnost na stadionu, zákaz vstupu do vyhrazených prostor a ostrahu na vyhrazených parkovištích, k) pøevzetí a pøedání stadionu, pronajatých prostor a jiných prostøedkù pronajimateli po ukonèení soutìže. Zdravotní služba 1. Pøi každé soutìži musí být zajištìna zdravotní služba odpovídající rozsahu a místním podmínkám soutìže. 2. Lékaø mùže zakázat soutìžícímu start nebo pokraèování v soutìži, jestliže zjistí, že by to ohrožovalo nebo poškozovalo zdraví soutìžícího. Toto rozhodnutí lékaøe musí soutìžící a další úèastníci soutìže respektovat. Sbor rozhodèích Sbor rozhodèích tvoøí hlavní rozhodèí, rozhodèí disciplín, rozhodèí, startér, pomocníci startéra, hlavní èasomìøiè, èasomìøièi, zapisovatel a sèítací komise. 1. Na soutìžích mládeže mohou právoplatnì rozhodovat pouze odbornì zpùsobilí rozhodèí s pøíslušnou kvalifikací pro soutìže mládeže SH ÈMS v souladu se Statutem rozhodèích SH ÈMS. Rozhodèí musí být nestranný, musí rozhodovat objektivnì a pøísnì dodržovat smìrnici. 2. Není-li pøítomen dostateèný poèet rozhodèích, mohou být povoláni jako pomocní rozhodèí pøíslušníci nebo pracovníci HZS, èlenové a zamìstnanci jednotek PO nebo èlenové obèanských sdružení, kteøí sami soutìžili nebo jsou pro tuto funkci pøipravováni. Pomocní rozhodèí však nemohou samostatnì rozhodovat ani ovìøovat rekordní výkony. 3. Rozhodèí mùže rozhodovat pouze v té funkci, pro kterou má požadovanou kvalifikaci. 4. Rozhodèí mùže v téže disciplínì zastávat pouze jednu funkci. 5. Rozhodèí není povinen upozoròovat soutìžící na závady náøadí pøed startem, pokud se nejedná o zjevné porušení pravidel nebo neohrožují-li zjevnì bezpeènost pøi pøípravì nebo provedení pokusu. 6. Rozhodèí jsou jednotnì ustrojeni a oznaèeni zpravidla viditelnou vizitkou. Zpùsob oznaèení urèí a zajistí poøadatel. 7. Rozhodèí mùže být ze své funkce na soutìži odvolán zejména pro nepøístojné chování, je-li pod vlivem alkoholu nebo za opakované chybné hodnocení výkonù soutìžících. Rozhodèí mùže být ze soutìže i vylouèen. Hlavní rozhodèí 1. Hlavní rozhodèí odpovídá za technické provedení soutìže, dodržení smìrnice a OZ soutìže. Jmenuje jej poøadatel soutìže. 2. Hlavní rozhodèí navrhuje veliteli soutìže èasový rozpis soutìže, jakož i zmìny zaèátkù disciplín, ukáže-li se v prùbìhu soutìže potøeba tyto zmìny provést.

15 3. Rozhoduje o poètu a zaøazení rozhodèích, pokud tak již neuèinil poøadatel soutìže. 4. Nestaèí-li poèet rozhodèích k øádnému provedení soutìže, požádá velitele soutìže o pøidìlení potøebného poètu pomocných rozhodèích. 5. Vyskytnou-li se v prùbìhu soutìže nedostatky v èinnosti rozhodèích, mùže je pøeøadit nebo odvolat z funkce, pøípadnì navrhnout veliteli soutìže jejich vylouèení ze soutìže. 6. Svolává porady rozhodèích, kde je seznamuje zejména s jejich zaøazením, úkoly, èasovým rozpisem soutìže a úpravami pravidel, jsou-li v propozicích soutìže uvedeny. 7. Zpravidla nevykonává jiný úkol rozhodèího. Dohlíží na dodržování smìrnice a OZ soutìže. Na zjištìné závady upozoròuje a požaduje jejich odstranìní cestou rozhodèího disciplíny nebo velitele soutìže, pøípadnì využije svých dalších pravomocí. 8. Rozhoduje o oprávnìní soutìžících startovat v pøíslušné disciplínì a soutìži. Má právo urèit soutìžícího k antidopingové zkoušce a testu na alkohol. 9. Rozhoduje o místì a èasu opakování pokusu, který naøídil rozhodèí disciplíny. 10. Rozhoduje o zpùsobilosti drah, pøípadnì stadionu k uspoøádání èi pokraèování soutìže (napøíklad pøi nezajištìní zdravotní služby). Má právo soutìž pøerušit a trvají-li hrubé nedostatky, které mohou negativnì ovlivnit regulérnost soutìže a zejména bezpeènost soutìžících, navrhne veliteli soutìže ukonèení soutìže. 11. Má právo vylouèit soutìžící (družstvo) ze soutìže za hrubé nebo úmyslné porušení pravidel, pøi pozitivní antidopingové kontrole èi zjištìní požití alkoholu nebo pro nepøístojné chování soutìžících nebo doprovodu. 12. Rozhoduje o protestech a odvoláních. 13. Rozhoduje o všech okolnostech, které se vyskytnou v prùbìhu disciplín a které smìrnice výslovnì neupravuje a o nichž již nerozhodl rozhodèí disciplíny. 14. Kontroluje a podepisuje výsledkové listiny. 15. Pøi soutìžích velkého rozsahu mùže hlavní rozhodèí urèit svého zástupce (pokud tak již neuèinil poøadatel soutìže), který mu vypomáhá a v pøípadì jeho nepøítomnosti jej zastupuje. Zástupce hlavního rozhodèího musí mít kvalifikaci stanovenou v dané soutìži pro hlavního rozhodèího. Podmínky úèasti # Rozhodèí disciplíny 1. Rozhodèí disciplíny je zkušený rozhodèí, který øídí prùbìh dané disciplíny. V prùbìhu soutìže je podøízen hlavnímu rozhodèímu. 2. Rozhodèí disciplíny je odpovìdný za dodržování smìrnice. Rozhoduje o všech technických otázkách, které vzniknou v prùbìhu disciplíny, o nichž není zøejmì v této smìrnici ustanovení. 3. Podøízeným rozhodèím pøidìlí jednotlivé úseky, stanoví úkoly a pøipomene ustanovení pravidel pro pøidìlený úsek. 4. Pøed zaèátkem a v prùbìhu plnìní disciplíny je povinen pøekontrolovat a sledovat stav dráhy, pøekážky, startovní èáry a èasomíry. Zjištìné závady nechá odstranit prostøednictvím hlavního rozhodèího velitelem soutìže. 5. Po skonèení pokusu potvrzuje jeho platnost. 6. Má právo vylouèit soutìžícího (družstvo) z provádìní disciplíny za hrubé nebo úmyslné porušení smìrnice a navrhnout hlavnímu rozhodèímu vylouèení soutì- 15

16 žícího (družstva) ze soutìže pøi pozitivní antidopingové kontrole èi zjištìní požití alkoholu nebo pro nepøístojné chování soutìžících nebo doprovodu. 7. Rozhoduje o protestech soutìžících. 8. Má právo povolit soutìžícímu (družstvu), kterému bylo prokazatelnì pøekáženo, opakování pokusu. 9. Nastanou-li v prùbìhu disciplíny takové okolnosti, že spravedlnost vyžaduje, aby disciplína byla opakována, má právo prohlásit tuto disciplínu za neplatnou. Ta se opakuje týž den nebo druhý den, podle rozhodnutí hlavního rozhodèího, které je koneèné. 10. Po skonèení disciplíny zùstane v prostoru startu do doby, v níž mùže být podán protest nebo odvolání. Po uplynutí této doby potvrdí výsledkovou listinu disciplíny a pøedá ji hlavnímu rozhodèímu. Rozhodèí 1. Rozhodèí je v prùbìhu disciplíny podøízen rozhodèímu disciplíny. 2. Rozhodèí pozornì sleduje plnìní disciplíny na úseku (místì), který mu rozhodèí disciplíny pøidìlil a informuje jej o porušení pravidel zvednutím èerveného praporku nebo jiným smluveným signálem. Po skonèení pokusu pøesnì informuje rozhodèího disciplíny o porušení pravidel, který dle této informace rozhodne. 3. Pøed startem dalšího pokusu signalizuje pøipravenost úseku bílým praporkem nebo jiným smluveným signálem. 4. Rozhodèí setrvá na svém stanovišti po celou dobu plnìní disciplíny. 5. Pøed odchodem ze stadionu odevzdá všechny vypùjèené pomùcky, které používal. Startér 1. Startér dohlíží na soutìžící na startu a rozhoduje o všech okolnostech spojených se startem pokusu. Je podøízen rozhodèímu disciplíny. 2. Kontroluje, aby soutìžící startovali podle startovní listiny ve správném pokusu a správné dráze. 3. Pokud nebyl start proveden podle ustanovení smìrnice o startování, vrátí jej zpìt druhým výstøelem nebo zapískáním na píš alku. 4. Dohlíží, aby soutìžící mìli pøed startem øádnì upevnìna startovní èísla a aby jejich odìv, obuv a osobní výstroj odpovídala pøíslušným pravidlùm. Zjištìné závady a pøestupky proti pravidlùm ihned hlásí rozhodèímu disciplíny zvednutím èerveného praporku nebo jiným smluveným signálem, pokud je soutìžící na místì ihned neodstraní. Pokud soutìžícího odstartuje se závadou na výstroji, nemùže ho již vrátit zpìt a není to dùvodem pro neplatnost pokusu. 5. Není-li provedeno losování drah napøed, provádí losování drah na stadionu pøed startem. 6. Plnìním úkolù uvedených v pøedchozích odstavcích 2 až 4 mùže startér povìøit svého pomocníka. Pøi vìtších soutìžích mùže mít startér i nìkolik pomocníkù. Závodèí na start 1. Závodèí obdrží od rozhodèího disciplíny startovní listiny, svolává soutìžící na urèená shromaždištì a zavádí je na start. Je podøízen rozhodèímu disciplíny. 16

17 2. Závodèí na startu se starají o to, aby soutìžící podle startovní listiny mìli správná startovní èísla, ta aby byla pevnì upevnìna a aby byli obleèeni v pøedepsané výzbroji. 3. Pomáhají startérovi pøi losování drah. 4. Zjištìné závady signalizují startérovi praporkem. 5. Nejsou-li závodèí na start ustanovení, vykonává jejich funkci pomocník startéra nebo startér sám. 6. Pøi vìtších soutìžích mùže mít i nìkolik pomocníkù. Rozhodèí v cíli Rozhodèí v cíli rozhodují: 1. o poøadí, v nìmž soutìžící ukonèili pokus, 2. zda má závodník napojenou proudnici, 3. zda závodník donesl do cíle výstroj a výzbroj, se kterou odstartoval 4. Rozhodèí v cíli by nemìl vykonávat souèasnì funkci èasomìøièe. 5. Rozhodèí v cíli musí být umístìn v cílové rovince ve vzdálenosti nejvíce pìt metrù od cílové èáry. Aby mìl dobrý pøehled, mùže se pro nìj zøídit vyvýšené stanovištì. 6. Poèet rozhodèích v cíli se øídí poètem drah. Doporuèuje se, aby jeden rozhodèí rozhodoval o prvním soutìžícím, druhý o druhém atd. Podmínky úèasti # Èasomìøièi, mìøení a urèování èasu 1. Za mìøení èasù dosažených v jednotlivých disciplínách odpovídá hlavní èasomìøiè. V prùbìhu plnìní disciplíny je podøízen rozhodèímu disciplíny. 2. Èasomìøièi a zapisovatel podléhají hlavnímu èasomìøièi. Ten jim pøidìlí jednotlivé dráhy, stanoví úkoly a pøipomene pravidla pro mìøení výkonù soutìžících. Hlavní èasomìøiè provádí zejména: a) kontrolu funkènosti stopek nebo elektrické èasomíry pøed zahájením plnìní disciplíny, b) potvrzení pøipravenosti èasomìøièù nebo elektrické èasomíry k dalšímu mìøení rozhodèímu disciplíny, c) kontrolu a záznam namìøených èasù všech èasomìøièù a vydává pokyn ke zrušení namìøených èasù, d) stanovení a pøedání platného (úøedního) èasu po každém pokusu zapisovateli, e) výmìnu èasomìøièe v pøípadì zjištìní nepøesností v jeho mìøení, f) vykonává zároveò funkci náhradního èasomìøièe. Pokud v nutném pøípadì nezastupuje nìkterého z èasomìøièù, je jím namìøený èas èasem kontrolním a nemùže být zaznamenán do výsledku. 3. Èas lze mìøit ve všech disciplínách ruènì pomocí stopek nebo elektrickou èasomírou. 4. Elektrickou èasomíru lze použít, pokud umožní mìøení výkonù ve všech drahách mìøené disciplíny. Mìøení èasu elektrickou èasomírou je povinné pøi republikových, mezinárodních a jiných urèených soutìžích. 5. Pøi mìøení èasu elektrickou èasomírou postupuje hlavní èasomìøiè, obsluha èasomíry a poøadatel dle technických podmínek a návodu pro mìøení touto èasomírou. 17

18 6. Pøi selhání elektrické èasomíry rozhodne hlavní rozhodèí po dohodì s velitelem soutìže o dalším postupu. 7. Èas se mìøí od záblesku pistole (kouøe) do okamžiku: a) kdy kterákoli èást tìla soutìžícího protne cílový pásek nebo dostihne-li svislou rovinu položenou kolmo okrajem cílové èáry bližším startu nebo protneli cílový paprsek elektrické èasomíry, b) signalizace obou terèù (pøi elektrickém mìøení dle technických podmínek této èasomíry) pøi požárním útoku c) kdy velitel družstva pøi disciplínì PÚ CTIF dá rukou znamení o ukonèení pokusu nebo když je družstvo po splnìní úkolù seøazeno v prostoru k tomu urèeném. 8. Se zpùsobem ukonèení mìøení èasu pøi použití elektrické èasomíry musí být soutìžící seznámeni nejpozdìji pøed zahájením disciplíny. 9. Ruènì mìøí èas soutìžícího zpravidla tøi, nejménì však dva èasomìøièi nezávisle na sobì. Své namìøené èasy si zapíší, aniž by o nich pøedem mluvili a pøedají je hlavnímu èasomìøièi. Namìøený èas zruší až na pokyn hlavního èasomìøièe. 10. Úøední èas se urèuje z namìøeného èasu dle tìchto pravidel: a) pøi ruèním mìøení s pøesností 1/10 s a pøi elektrickém mìøení s pøesností l/ 100 s. Èas namìøený elektrickou èasomírou je zároveò úøedním èasem, b) zastaví-li se ruèièka stopek mezi dvìma èárkami, které udávají èas, platí vždy horší èas. Použije-li se stopek s pøesností 1/100 s, urèí se úøední èas s pøesností 1/10 s dle pøevodní tabulky uvedené v následujícím odstavci, c) souhlasí-li èas dvou ze tøí stopek, je èas zaznamenaný touto dvojicí stopek èasem úøedním, d) rozchází-li se èas všech tøí stopek, úøedním èasem je èas zaznamenaný stopkami ukazujícími støední èas, e) byl-li èas zmìøen pouze dvojími stopkami a ty se rozcházejí, platí horší èas za èas úøední. 11. V pøípadì selhání elektrického mìøení a dokonèení mìøení disciplíny stopkami, se pro stanovení úøedního èasu již splnìných pokusù použije následující pøevodní tabulka: Elektrické mìøení Úøední èas Elektrické mìøení Úøední èas (s) (s) (s) (s) 0,05 0,14 = 0,1 0,55 0,64 = 0,6 0,15 0,24 = 0,2 0,65 0,74 = 0,7 0,25 0,34 = 0,3 0,75 0,84 = 0,8 0,35 0,44 = 0,4 0,85 0,94 = 0,9 0,45 0,54 = 0,5 0,95 1,04 = 1,0 12. Vrchní èasomìøiè stanoví po skonèení každého pokusu úøední èasy a zapisovatel je zapíše do záznamu èasu, rovnìž však všechny èasy, které byly èasomìøièi namìøeny. 18

19 Zapisovatel 1. Zapisovatel je zpravidla pomocníkem hlavního èasomìøièe. Zapisuje èasy namìøené èasomìøièi v jednotlivých pokusech a úøední èasy dle pokynù hlavního èasomìøièe. Úøední èasy dosažené v jednotlivých pokusech a potvrzené rozhodèím disciplíny pøedává zpravidla radiostanicí sèítací komisi a hlasateli. 2. Zapisovatel obdrží od rozhodèího disciplíny záznamníky èasù se jmény a èísly soutìžících nebo družstev. 3. Po ukonèení disciplíny pøedá záznamy èasù rozhodèímu disciplíny. 4. Všechny záznamy èasù musí být podepsány zapisovatelem a rozhodèím disciplíny. Sèítací komise 1. Èinnost sèítací komise øídí její vedoucí, který je podøízen hlavnímu rozhodèímu. 2. Sèítací komise: a) zaznamenává èasy soutìžících v jednotlivých pokusech a disciplínách soutìže, b) provádí hodnocení výkonù soutìžících podle smìrnice a OZ soutìže, c) zpracovává dílèí a celkové výsledkové listiny a po odsouhlasení pøíslušným rozhodèím je zveøejòuje a pøedává urèeným úèastníkùm soutìže, d) po ukonèení každé disciplíny pøedá zápis o výsledcích k podepsání rozhodèímu disciplíny a pøedá jej hlavnímu rozhodèímu. Podmínky úèasti # Odvolací komise 1. Odvolací komise rozhoduje o všech odvoláních, o kterých nerozhodl hlavní rozhodèí. 2. Rozhoduje na místì a její rozhodnutí je koneèné. 3. Odvolací komise je tøíèlenná. Tvoøí ji hlavní rozhodèí, náèelník štábu a velitel soutìže. 4. Odvolací komise rozhoduje vìtšinou hlasù. 5. Rozhodnutí týkající se okolností, které nejsou ve smìrnici jasnì popsány a vyžadují si delší èas pro objektivní posouzení, oznámí hlavní rozhodèí jménem odvolací komise dodateènì, nejpozdìji do zahájení následující disciplíny, pøípadnì do vyhlášení výsledkù. Po dobu jednání odvolací komise mùže být soutìž hlavním rozhodèím pøerušena a na jednání komise mohou být povolány další zainteresované osoby. PROTESTY Protest proti porušení Smìrnice hry Plamen a regulérnosti soutìže nebo disciplín mùže podat vedoucí družstva písemnì: a) rozhodèímu disciplíny do 10 minut od ukonèení pokusu, týká-li se sporná otázka provedení, prùbìhu nebo hodnocení pokusu, do 10 minut od ukonèení disciplíny, týká-li se sporná otázka prùbìhu disciplíny, b) hlavnímu rozhodèímu pøed zahájením první disciplíny, týká-li se sporná otázka úèasti družstva èi jednotlivce v soutìži, 19

20 do 10 minut od zveøejnìní oficiálních výsledkù, jsou-li spornou otázkou tyto výsledky. Protest se musí bezprostøednì týkat vlastního družstva. Není-li protestující spokojen s rozhodnutím o protestu, mùže podat písemnì až 2 odvolání vždy do 10 minut po pøevzetí rozhodnutí: a) hlavnímu rozhodèímu prostøednictvím rozhodèího disciplíny, který o protestu rozhodl, b) odvolací komisi, prostøednictvím hlavního rozhodèího, který rozhodl o protestu nebo prvním odvolání, ve složení: hlavní rozhodèí, náèelník štábu a velitel soutìže. Vedoucí podávající protest by na nìm mìl uvést: své jméno a pøíjmení + SDH, za které protest podává, vlastní text protestu, který by mìl obsahovat popis události a hodnocení rozhodèím, se kterým vedoucí nesouhlasí, podpis vedoucího. Rozhodèí pøijímající protest musí: napsat na pøijatý protest èas, kdy protest pøijal (dle oficiálního mìøení èasu, kterým se mìøí èas ukonèení pokusu na disciplínì), nejlépe za úèasti protestujícího vedoucího a s jeho schválením zapsaného èasu, po vyøešení protestu napíše své vyjádøení buï pøímo pod text protestu nebo na zvláštní papír vèetnì svého podpisu, vedoucímu, který protest podal, pøedává protest spolu se zapsáním èasu pøedání protestu dle oficiálního mìøení èasu. Stejným zpùsobem se postupuje pøi podání odvolání, pouze vedoucí k napsanému textu odvolání pøipojí i text pùvodnì napsaného protestu nebo odvolání, proti kterému odvolání podává. Text protestu by mìl jak vedoucí, tak i rozhodèí psát tak, aby byla zaruèena jeho èitelnost, nejlépe hùlkovým písmem. 20 Pøíklad: JIØÍ POŽÁR, SDH JAROSLAVICE PODÁVÁM PROTEST PROTI HODNOCENÍ MÉHO KOLEKTIVU ROZHODÈÍM NA DISCIPLÍNÌ ŠTAFETA POŽÁRNÍCH DVOJIC. PØI HODNOCENÍ SPRÁVNÉHO SMOTÁ- NÍ HADICE V CÍLI DOŠLO K UPUŠTÌNÍ HADICE ZÁVODNÍKEM A K JEJÍMU ÈÁSTEÈ- NÉMU ROZPADNUTÍ. ROZHODÈÍ TOTO POSOUDIL JAKO NESPRÁVNÌ SVINUTOU HADICI A UDÌLIL KOLEKTIVU 10 TRESTNÝCH BODÙ. PODPIS: JIØÍ POŽÁR (dále píše rozhodèí disciplíny) Èas podání protestu: 9:43 Vyjádøení: protest proti hodnocení kolektivu Jaroslavice na disciplínì štafeta dvojic neuznávám z tohoto dùvodu: pøi kontrole hadice bylo zjištìno, že vnitøním

21 prùmìrem smotané hadice lze volnì prostrèit pùlspojku proudnice C, tudíž hodnocení rozhodèího bylo správné. Podpis: Jiøí Bláha, rozhodèí Štafety požárních dvojic Podmínky úèasti Èas pøedání rozhodnutí o protestu: 9:58 Vyvìšení výsledkù (disciplíny nebo celkových) na oficiální výsledkové tabuli by mìlo být odpovídajícím zpùsobem oznámeno vedoucím tak, aby mìli možnost v pøípadì nesouhlasu podat proti nim protest (napø. oznámeno rozhlasem). Jakýkoliv jiný zpùsob podání protestu než písemný je nepøípustný, stejnì jako podání protestu jinou osobou, než je vedoucí družstva. Protest, podávaný proti hodnocení na disciplínì PÚ CTIF mùže být podán do 10 min. od ukonèení pokusu, tzn. od èasu, který je uveden vedle zapsaného výsledného èasu toho soutìžního družstva. Výsledný èas je možno zapsat až po vyhodnocení disciplíny, tj. až po urèení a spoèítání všech trestných bodù. HODNOCENÍ Za umístìní v jednotlivých disciplínách se pøidìlují soutìžícímu družstvu body podle následujícího vzoru: 1. místo = 1 bod 2. místo = 2 body 3. místo = 3 body atd. # O celkovém poøadí rozhoduje menší souèet bodù za umístìní, u dvou nebo i více soutìžících družstev se stejným souètem bodù rozhoduje o celkovém poøadí lepší umístìní v disciplínì podle následujícího poøadí: 1. požární útok 2. požární útok s pøekážkami CTIF 3. štafeta 4x 60 m 4. štafeta CTIF 5. ZPV 6. štafeta požárních dvojic Vítìzem kola je družstvo s nejnižším souètem bodù za umístìní. V obvodovém nebo okresním kole je vítìzem družstvo, jenž má nejnižší souèet bodù za umístìní v jednotlivých disciplínách a trestných bodù za nesplnìní jednotlivých úkolù v prùbìhu celoroèní èinnosti. Pøi shodném èase v disciplínì se soutìžním družstvùm pøidìluje stejný poèet bodù za umístìní v dané disciplínì, následující poèet pøidìlených bodù (poøadí) je o tolik vyšší, kolik družstev dosáhlo shodného èasu. Vzor: 1. místo = SDH Jílové, 2. místo = SDH Hronov, 2. místo = SDH Království, 4. místo = SDH Louky apod. Soutìžní družstva, jejichž pokus v disciplínì byl hodnocen jako neplatný, se v hodnocení této disciplíny zaøadí pøed soutìžní družstva, která k plnìní disciplíny nenastoupila a obdrží body za umístìní následující za posledním z družstev s platným pokusem. 21

22 STARTY Start se ve všech disciplínách povoluje nízký i vysoký, kromì disciplíny požární útok s pøekážkami CTIF (pouze vysoký u všech èlenù). Pøi štafetách mùže první soutìžící startovat ze startovních blokù. Pomocník startéra umístí na startu každého soutìžícího v jeho pøíslušné dráze. Opustí-li soutìžící své místo rukou nebo nohou pøed odstartováním, považuje se to za chybný start. Soutìžící, který zavinil chybný start, je napomenut, zaviní-li soutìžící dva chybné starty, je štafeta vylouèena z daného pokusu. Rovnìž pøi požárním útoku má družstvo možnost jednoho chybného startu, pøi druhém je tento pokus neplatný. Pokus mùže být opakován, došlo-li k technické závadì pøekážek, motorové støíkaèky nebo jiného náøadí, které poskytl poøadatel. O použití jednotného nebo vlastního náøadí rozhodne pøíslušný štáb kola hry v organizaèních pokynech. Náøadím se rozumí i hadicové pøechody B/C u štafety dvojic. V pøípadì závady na vlastním náøadí se pokus neopakuje. Pøi zjištìní použití neodpovídajícího náøadí je pokus neplatný. FINANÈNÍ A MATERIÁLNÍ ZAJIŠTÌNÍ Obvodová a okresní kola hradí a materiálnì zabezpeèí podle finanèních možností organizátoøi ze svého rozpoètu. Je možné požádat pøíslušné orgány a organizace o poskytnutí sponzorských darù a pøíspìvkù. Vyšší kola soutìží mladých hasièù hradí ze svého rozpoètu SH ÈMS. Soutìže MH se po stránce materiálnì technické zabezpeèují v úzké spolupráci s pøíslušnými hasièskými záchrannými sbory. ZODPOVÌDNOST, BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ, POJIŠTÌNÍ ÚÈASTNÍKÙ 1. Vedoucí kolektivu a družstva mladých hasièù po celou dobu celoroèní èinnosti (schùzky, tréninky, výlety a další akce) plnì odpovídá za kázeò a bezpeènost èlenù kolektivu. Ve vyšších kolech soutìže odpovídá za kompletní odevzdání pøedepsané dokumentace i za veškerou èinnost všech èlenù družstva. 2. Organizátoøi soutìží mladých hasièù jsou povinni pøipravit materiálnì technické zabezpeèení všech soutìžních disciplín dle Smìrnice hry Plamen nebo Mezinárodního soutìžního øádu pro mladé hasièe (kvalifikace CTIF) a respektovat požadavky bezpeènosti práce. O organizaèních otázkách jsou povinni v potøebném rozsahu informovat všechny úèastníky soutìže prostøednictvím písemného organizaèního zabezpeèení. 3. Pøi každé akci v rámci celoroèní èinnosti jsou mladí hasièi i jejich vedoucí pojištìni na základì pojistných smluv sjednaných SH ÈMS a na základì registrace u OSH pøed zahájením daného roèníku. Èlenové kolektivù MH jsou pojištìni dvìma smlouvami: 1. smlouva s Hasièskou vzájemnou pojiš ovnou z titulu èlenství v SH ÈMS a na základì odvodu èlenských pøíspìvkù, 2. na základì èlenství SH ÈMS v Èeské radì dìtí a mládeže, která má uzavøenu další smlouvu s jinou pojiš ovnou. Podrobnosti i aktuální možnosti v pojištìní MH se mohou vedoucí dozvìdìt na pøíslušných OSH. 22

23 Èlenové kolektivu mladší 6 let, kteøí ještì nejsou registrováni u OSH, jsou pojištìni z titulu uvádìní jejich poètu na hlášení SDH (viz odst. PODMÍNKY ÚÈASTI) NÁMÌTY K CELOROÈNÍ ÈINNOSTI Má-li být úspìšnì plnìn výchovný cíl práce s dìtmi v hasièském hnutí, nelze tuto èinnost omezovat jen na získávání znalostí a dovedností v oblasti požární ochrany. Proto je nedílnou souèástí hry Plamen vyhodnocování prùbìžné celoroèní èinnosti. Každý kolektiv si vybere z nabízených námìtù v každém okruhu jednu podmínku, kterou splní do termínu konání 2. èásti okresního kola nebo obvodového kola a uèiní o tom zápis do kroniky. Výjimku tvoøí OKRUH III. V této èásti je povinné pro každý kolektiv získání minimálnì 5 odznakù odborností v každém roèníku, na které navazují odznaky specializací. Touto podmínkou je myšleno, že jednotliví èlenové kolektivu budou postupnì získávat odznaky odborností. Mladší kategorie s frekvencí max. 1 odznak / 1 rok a starší dle splnìní podmínek jednotlivých odznakù a vìkových možností. Napø.: Mladému hasièi kategorie starší, který se èlenem SH ÈMS stal až ve 14 letech a který prokazuje schopnost a snahu získat více odznakù, je nutné udìlit výjimku, aby odznaky odborností mohl splnit v rychlejším sledu než 1 odznak / 1 rok. Podmínky, které má plnit celý kolektiv, vyžadují úèast minimálnì 70 % èlenù. Podmínky úèasti # I. Okruh uskuteènit nejménì 3 výlety uskuteènit nejménì 2 besedy uskuteènit o prázdninách pøed soutìžním roèníkem letní tábor (nad sedm dnù) uskuteènit o zimních èi jarních prázdninách v prùbìhu soutìžního roèníku tábor (nad sedm dnù) navštívit 3 výstavy èi muzea uskuteènit minimálnì 3 spoleèné akce mimo den pravidelných schùzek (výstavka, beseda apod.) podmínka nabídnutá štábem hry okresního nebo obvodového kola II. Okruh každý èlen odpracuje min. 2 brigádnické hodiny na zlepšení životního prostøedí každý èlen odpracuje min. 2 brigádnické hodiny pøi údržbì výstroje, výzbroje nebo zbrojnice každý èlen odevzdá alespoò za 5 Kè druhotných surovin každý èlen odevzdá alespoò za 5 Kè léèivých rostlin kolektiv peèuje o starého obèana (nejménì po dobu 3 mìsícù) kolektiv uspoøádá soutìž (zejména zimní sportovní, požární) pro ostatní dìtské kolektivy podmínka nabídnutá štábem hry okresního nebo obvodového kola III. Okruh kolektiv získá nejménì 5 odznakù odbornosti MH nebo specializací => povinné pro všechna družstva 23

24 IV. Okruh kolektiv uskuteèní alespoò 2 kulturní programy (valná hromada, základní škola, mateøská škola, jiné) kolektiv zhotoví alespoò 3 nástìnky s tématikou PO kolektiv zašle kresbu èi povídku do soutìže PO oèima dìtí kolektiv se zúèastní min. 2 turistických nebo sportovních soutìží nad rámec kol hry Plamen podmínka nabídnutá štábem hry okresního nebo obvodového kola Hodnocení: za každou nesplnìnou podmínku obdrží družstvo zaøazené v kolektivu 5 trestných bodù k celkovému hodnocení (max. 20 trestných bodù) KRONIKA Celoroèní èinnost družstev MH plnìní vybraných podmínek ze 4 okruhù námìtù celoroèní èinnosti, úèast na 1. a 2. èásti okresního (obvodového) kola hry Plamen nebo úèast na kulturních a sportovních akcích se zaznamenává do kroniky kolektivu. Kronika kolektivu MH se pøedkládá pøi 2. èásti okresního (obvodového) kola a ve vyšších kolech. Kroniky mùže okresní rada mládeže (štáb soutìže ve vyšších kolech) vyhodnocovat výsledek se nezapoèítává do celkového hodnocení kolektivu MH. Pozn.: KOMENTÁØ K HODNOCENÍ KRONIK: Kroniku jako knihu, literární èi výtvarné dílo kolektivu MH, deník apod., její estetickou èi literární úroveò mohou hodnotit jednotlivé OORM dle vlastního systému a rozhodnutí. Výsledky tohoto hodnocení se nezapoèítávají do celkového hodnocení družstva ve høe Plamen. Ovšem hodnocení celoroèní èinnosti respektive záznam (prokázání) této èinnosti se do celkového hodnocení zapoèítává a to tím zpùsobem, že za každou nesplnìnou podmínku se družstvu zaøazenému do pøíslušného kolektivu k souètu bodù z poøadí v ostatních disciplínách pøiète 5 trestných bodù. Pø.: nepøedloží-li družstvo záznam o celoroèní èinnosti, kroniku => nesplnila družstva v nìm zaøazená 4 podmínky (okruhy) a k souètu poøadí z jednotlivých disciplín hry Plamen se jim pøiète 20 trestných bodù. Pø.: Výsledková listina okresního kola hry Plamen: kategorie mladší Start. èíslo 24 Družstvo SDH ZPV 4x60 Štafeta CTIF Disciplíny poøadí PÚ Štafeta CTIF Hodnocení dvojic PÚ celoroèní èinnosti Celkový souèet Koneèné poøadí 1. Drobkov Pìtín Horní Luèná* Karlov

25 *Kolektiv SDH Horní Luèná nepøedložil kroniku. Všechna soutìžní družstva zaøazená v tomto kolektivu obdrží 20 tb za neprokázání celoroèní èinnosti. Podmínky úèasti KULTURNÍ PROGRAM V rámci námìtù na celoroèní èinnost se doporuèuje pøipravit kulturní program a pøedvést ho na valné hromadì nebo pøi jiné vhodné pøíležitosti. V jednotlivých kolech hry Plamen mùže podle rozhodnutí štábu probíhat pøehlídka kulturních programù. Nejlepší programy mohou být ocenìny zvláštní cenou. Hodnotí se však zásadnì mimo disciplíny pøíslušného kola soutìže. # 25

26 Požárnì technické disciplíny Cílem disciplín je ovìøit získané znalosti mladých hasièù ve výcviku s požárním náøadím, rychlost v provedení požárního útoku a pohyblivost pøi štafetách. Ve všech disciplínách hry Plamen se považuje za dobu ukonèení pokusu èas, kdy soutìžní družstvo, hlídka nebo štafeta ukonèila provádìní disciplíny, rozhodèí prùbìh disciplíny zhodnotil a zapisovatel zapsal dosažený èas, udìlené trestné body, pøípadnì platnost nebo neplatnost pokusu. Zapisovatel je povinen zapsat do výsledkové listiny také èas ukonèení pokusu. 2. Požární útok V požárním útoku soutìží 7 èlenù. Organizátoøi okresních kol rozhodnou o pøípadné obsluze motorové støíkaèky dospìlým strojníkem a provádìní jednoho nebo dvou pokusù. Vyšší kola probíhají podle Smìrnice, ve dvou pokusech. Do hodnocení se zapoèítává lepší z obou pokusù. Materiální zabezpeèení: plošina 2x2 m zvýšená 10 cm od terénu, pøípadnì s podložkou pod pøívodní vedení ve formì gumových nebo textilních bìhounù (podložka nemusí být pro všechna družstva jednotná, družstvo mùže použít i vlastní) 2 savice o prùmìru 110 mm x 1,6 m ± 5 cm vèetnì šroubení, s klasickým savicovým šroubením (nikoli DIN) 1 sací koš o prùmìru 110 mm se zpìtnou klapkou 2 hadice B 75, min. délka 9,5 m izolované => min. plošná šíøe hadic = 113 mm 4 hadice C 52, min. délka 9,5 m izolované => min. plošná šíøe hadic = 79 mm 1 rozdìlovaè 2 proudnice C 52 (výstøiková hubice prùmìr 12,5 mm, max. délka 45 cm vèetnì pùlspojky, jednotné pro všechna družstva dodává poøadatel) 1 pøenosná motorová støíkaèka (bez nasazeného víèka na sacím hrdle stroje) s pøetlakovým ventilem nastaveným na 0,3 MPa (3 atm), jednotný pro všechna družstva dodá poøadatel 1 nádrž na vodu s obsahem nejménì 1000 litrù a o výšce 0,8 m 2 terèe 1 hadice B 75 (na odpadní vodu + napø. hydrantový nástavec) 4 hákové klíèe (nejsou nutnou souèástí) Všechny hadicové pùlspojky vèetnì pùlspojek rozdìlovaèe a pùlspojky na motorové støíkaèce mohou být osazeny pojistkami proti rozpojení. Poøadatel dodává tento materiál pro provedení útoku: plošina 2x2 m 26

27 2 proudnice C 52 pøetlakový ventil nádrž na vodu terèe 1 hadice B 75 na odpadní vodu Ostatní materiál si zajiš uje soutìžní družstvo vlastní (pokud dle rozhodnutí štábu nebude pøipraven ostatní materiál jednotný, který bude moci použít kterékoliv družstvo). Veškerý použitý materiál musí být bez úprav. Motorová støíkaèka musí odpovídat podmínkám uvedeným v pøíloze è. 4 vyhlášky è. 255/1999 Sb. Na motorových støíkaèkách nesmí být provádìny žádné technické úpravy odporující bezpeènosti práce, technickým podmínkám výrobce s výjimkou instalace spouštìèe (napø. odstranìná zpìtná klapka z výtlaèného potrubí, popø. nadzvednutá a zajištìná; upravené výfukové potrubí, upravenou vývìvu, upravené ovládání plynu zpùsob ovládání jiný než pøímo na karburátoru, na skøíni èerpadla nesmí být žádná vymezovací vložka apod.). Rozdìlovaè je možno použít klasický dvì protilehlá hrdla B 75 a dvì hrdla C 52. Nezáleží na typu ventilù (šroubovací i kloubový). Není povoleno použít typ bez støedního výstupního hrdla B 75. Savice nesmí být upravovány, tj. šroubení i matka savice musí mít nejménì 2,5 závitu v celé jeho délce, na stranì matky pouze jednu tìsnicí gumièku. Vodicí nábìh nesmí být delší než 35 mm vèetnì závitu, a to jak na stranì savice se závitem, tak na konci savice s matkou. Délka vodicího nábìhu se mìøí na stranì savice se závitem od èela savice po okraj zvýšeného lemu, na stranì savice s matkou od èela matky posunuté na doraz ke kraji savice po èelo vodicího nábìhu. Používání tzv. o kroužkù je povoleno. Plošná šíøka hadic se mìøí minimálnì 1 m od pùlspojky hadice pomocí pøípravku, který umožòuje úplné zploštìní hadice, a cejchovaným mìøidlem (nejlépe posuvné mìøidlo tzv. šupléra). Šíøku hadice mùže rozhodèí mìøit na více místech (problém se speciálnì vyrábìnými hadicemi støední èást je užší než okraje). Šíøka hadice se zpravidla mìøí pøed signálem startéra nebo jeho pomocníka, kterým zaèíná družstvu pøíprava základny. Mùže být mìøena i po skonèení útoku pøi kontrole délky hadic. Sací koš musí mít funkèní klapku, ovládanou z venkovní strany koše a musí mít pùvodní krycí møížku nebo krycí møížku s velikostí oka max. 25 mm 2. Pøetlakový ventil musí být nastaven na 0,3 MPa. Rozhodèí na základnì je povinen jej pøed každým pokusem zkontrolovat, je-li nastaven správnì. Doporuèuje se jeho zaplombování v poloze nastaveného tlaku. Manipulace èlenù družstva nebo vedoucího s pøetlakovým ventilem (zmìna nastaveného tlaku) je nepøípustná a bude hodnocena jako pøípad hrubého porušení káznì a vylouèení kolektivu ze soutìže. Útok Plamen # Popis základny a rozmístìní náøadí Základnu tvoøí plošina o rozmìrech 2x2 m zvýšená 10 cm od terénu. Na plošinì je náøadí a motorová støíkaèka s napojeným pøetlakovým ventilem. 27

28 Náøadí a motorová støíkaèka nesmí pøesahovat obrysy základny. Mezi ozuby spojek, pøípadnì mezi èelem závitu koše a èelem šroubení savice, musí být prostor pro proložení archu papíru. Veškeré náøadí na základnì se mùže dotýkat, opírat nebo položit na stroj, s výjimkou zavìšení spojky hadice B na pøetlakový ventil nebo motorovou støíkaèku. U kategorie starší mohou být savice i postaveny nebo položeny pøes motorovou støíkaèku. Pùlspojka hadice B nesmí být položena na pøetlakovém ventilu, pøípadnì pøes nìj pøehozena. Vyskládání èásti hadice B na její svinutý kotouè a následné položení pùlspojky na toto vyskládání není hodnoceno jako zavìšení pùlspojky, tzn. je povoleno. V tomto pøípadì je nutno dodržet pravidlo o dodržení vzdálenosti mezi zuby pùlspojek. Pokud je savice postavena nebo položena na stroji, nesmí pøitom pøesahovat obrysy základny. U kategorie mladší je pøívodní vedení, mimo sací koš, našroubované na stroj, mùže tedy pøesahovat obrysy základny. Základna musí být pøipravena k provedení disciplíny do 5 min. od pokynu rozhodèího disciplíny. Rozhodèí mùže dát pokyn k pøípravì základny tehdy, je-li na ní k dispozici pøetlakový ventil. Pøi pøípravì základny mùže pomáhat jen vedoucí družstva, po uplynutí èasového limitu musí opustit prostor plnìní disciplíny. Pøi pøípravì základny je povolena pomoc jiných dospìlých osob než vedoucího kolektivu pouze pøi umís ování stroje na základnu nebo pøi jeho odstranìní ze základny. Po dokonèení položení stroje na základnu musí tyto osoby bez prodlení opustit soutìžní prostor. Tyto osoby nesmí nadále nijak družstvu pomáhat, tzn. nesmí ani umis ovat znaèky na soutìžní dráhu apod. Nerespektování tohoto ustanovení bude hodnoceno jako pomoc cizí osoby pøi plnìní disciplíny a tím neplatný pokus. Pøi pøípravì základny si mùže soutìžní družstvo umístit na soutìžní dráhu znaèky (terèíky) napø. pro odložení rozdìlovaèe apod. Tyto znaèky musí mít takovou formu, aby na dráze soutìžícím nijak nepøekážely a aby díky nim nemohlo dojít k žádnému zranìní (terèík z umìlohmotné fólie, kousek hadru apod.). Kterýkoliv rozmìr znaèky je max. 10 cm. Startovní èára, vyznaèená 10 m od støedu základny, je èelem nebo bokem k základnì (viz obrázek è. 1). Na levé stranì, v rovinì se zadní stìnou základny (pøi pohledu od základny smìrem k terèùm viz obrázek è. 1) 2,5 m od støedu základny, je nádrž s vodou. Nádrž musí být pøed každým útokem plná vody. Po dobu trvání disciplíny musí být nádrž doplòována vodou. 35 m od støedu základny ve smìru útoku je vyznaèena hranice (èára støíkání), kterou soutìžící nesmí v prùbìhu nástøiku pøešlápnout, ani se jí žádnou èástí tìla dotknout. 5 m za èárou støíkání jsou umístìny terèe. Terè je štít o rozmìrech 50x50 cm, uprostøed s otvorem o prùmìru 50 mm ve výšce 160 cm nad zemí, za kterým je umístìna plechovka s objemem 4 5 litrù. Tam, kde jsou podmínky, mohou být použity mechanické nebo elektronické nástøikové terèe pro požární sport. 28

29 Provedení útoku Pøed zahájením útoku nastartuje dospìlý strojník motorovou støíkaèku. Povel ke startu se dává, až když je stroj v chodu. Na signál startéra vybíhá soutìžní družstvo od libovolné startovní èáry (celé družstvo pouze z jedné startovní èáry) k motorové støíkaèce, od níž: a) starší kategorie utvoøí pomocí dvou savic a sacího koše pøívodní vedení, dopravní a útoèné vedení s použitím dvou hadic B, rozdìlovaèe, dvou hadic C a proudnice C pro první útoèný proud a dvou hadic C a proudnice C pro druhý útoèný proud, b) mladší kategorie na pøedem utvoøené pøívodní vedení pøipojí sací koš a vytvoøí dopravní a útoèné vedení stejné jako u starší kategorie. Sací koš musí být našroubován na savici pøed ponoøením do vodního zdroje a rovnìž po vyjmutí savice z vodního zdroje po ukonèení pokusu. Do doby ukonèení pokusu musí být savice sešroubovány. Útok se mùže vykonávat libovolným zpùsobem, hadice se mohou po odstartování spojovat na základnì, mohou se pøenášet, rozvinovat nebo tahat. Urèený èlen soutìžního družstva starší kategorie obsluhuje pod dozorem dospìlého strojníka motorovou støíkaèku a bez pøímé pomoci zavodní èerpadlo. Hrozí-li nebezpeèí poškození stroje, má osoba povìøená štábem kola právo úèinnì zasáhnout, avšak pouze v pøípadì, že se jedná o stroj dodaný poøadatelem. V pøípadì, že soutìžící nastoupí s vlastním materiálem, má právo zasáhnout v pøípadì hrozby poškození stroje pouze øádnì oznaèená osoba (odpovìdný vedoucí družstva nebo osoba jím povìøená). V pøípadì ohrožení života nebo zdraví má právo zasáhnout kterákoli osoba. V tìchto pøípadech se pokus neopakuje. V kategorii mladších vykonává obsluhu stroje dospìlá osoba (dle rozhodnutí poøadatele): povìøená štábem soutìže (stejná pro všechna družstva) v pøípadì jednotného materiálu dodaného poøadatelem, jednotliví vedoucí družstev èi osoby jimi povìøené (každý u svého družstva) v pøípadì vlastního materiálu. Vzájemná pomoc jednotlivých èlenù družstva je povolena (napø. držení proudnice, vzájemná opora èlena o èlena, spojování hadic apod.). Disciplína je ukonèena sražením obou plechovek, resp. signalizací obou terèù po naplnìní obou nádrží vodou. Útok Plamen # Poèet rozhodèích: 1 rozhodèí disciplíny 1 rozhodèí (pomocný èasomìøiè po dobu sání a trvání požárního útoku) 1 startér 2 rozhodèí u terèù 3 èasomìøièi 1 dospìlý strojník u motorové støíkaèky 1 pomocník startéra (závodèí na start) 1 zapisovatel 29

30 Hodnocení: Pokus je neplatný, nejsou-li splnìny pøedepsané podmínky pro požární útok: a) není-li sací koš pøišroubován na savici pøed ponoøením do nádrže, rovnìž po ukonèení útoku a vyjmutí vedení z vodního zdroje, nejsou-li savice do ukonèení požárního útoku sešroubovány Rozumí se, že sací koš musí být našroubován na savici pøed svým ponoøením do kádì, tzn. pokud vypadne soutìžícímu z ruky a spadne do kádì ještì pøed našroubováním, je to hodnoceno jako neplatný pokus, i když jej závodník vytáhne, našroubuje a teprve potom savici i s košem ponoøí do kádì. Po vyjmutí savice z nádrže musí koš na savici prokazatelnì držet. Rozhodèí se jej pøi hodnocení nemùže dotýkat. Závodník nesmí koš pod hladinou vody dotahovat. b) nestøíká-li útoèný proud do svého terèe (køížení) nebo pomáhá-li pøi naplnìní terèe èi sražení plechovky druhý proud Køížením se rozumí situace, kdy proud z levého hrdla C rozdìlovaèe støíká do pravého terèe a opaènì. Pøi hodnocení køížení musí být rozdìlovaè postaven na nožkách, tzn. pokud je otoèen kohouty k zemi a proudy jsou pøekøíženy, je nutno jej otoèit. Pro posouzení pomoci pøi støíkání je rozhodující, jestli se vodní proud z proudnice dotkne terèe, do nìhož podle pravidel nesmí støíkat. Nemusí pøitom nutnì dojít ke sražení plechovky nebo naplnìní terèe. c) pomùže-li pøi plnìní disciplíny soutìžnímu družstvu jiná (cizí) osoba Cizí osobou se rozumí každá osoba, která není èlenem kolektivu, tzn. i vedoucí kolektivu nebo dospìlý strojník. Pomocí se rozumí jakákoliv fyzická pomoc (napø. dotek na ovládání plynu stroje, zvednutí upadnutého materiálu apod.) v prùbìhu plnìní disciplíny. Slovní pomoc pøi plnìní disciplíny (napø. pokyny vedoucího strojníkovi) se nehodnotí jako pomoc. Cizí osobou se také rozumí jiná osoba než vedoucí kolektivu, která by pomáhala družstvu s pøípravou základny nebo s umístìním znaèek na soutìžní dráhu. Pokud napø. spadne pøipravený sací koš ze základny po jejím schválení rozhodèím, mùže soutìžící nebo vedoucí požádat rozhodèího o opravu. Tato oprava musí být provedena v limitu na pøípravu základny. Pokud bude tento limit pøekroèen, bude pokus odstartován bez možnosti provedení úpravy materiálu na základnì. Po odstartování není možno již žádat o opravu ani ji provádìt. d) pokud není zavodnìno èerpadlo do 60 sekund od povelu startéra a pokud není útok ukonèen do 120 sekund Èerpadlo se považuje za zavodnìné, pokud se voda dostane z výtlaèného hrdla stroje do hadice B (nezáleží na tom, jak daleko). Rozhodèí, jemuž toto hodnocení pøísluší, musí upozornit rozhodèího disciplíny na pøekroèení èasového limitu pro zavodnìní èerpadla (napø. zvednutím èerveného praporku). Toto upozornìní musí následovat ihned po pøekroèení èasového limitu, nikoli až po ukonèení pokusu. e) pøekroèí-li v prùbìhu støíkání do terèù kterýkoli soutìžící èáru nástøiku nebo se jí dotýká Prùbìh støíkání do terèù je definován jako doba od výstøiku proudu vody z proudnice do ukonèení pokusu. Nezáleží pøitom na tom, jestli proud støíkal do terèe nebo mimo nìj. Pokud soutìžící pøekroèí vlastní èáru støíkání nebo její pomyslné prodloužení v celé šíøce dráhy disciplíny pøi støíkání, je toto hodnoceno jako 30

31 neplatný pokus. Dotek èáry støíkání lze hodnotit pouze na vyznaèené èáøe støíkání, nikoli na jejím pomyslném prodloužení. Doporuèuje se proto vyznaèit èáru støíkání nepøerušovanou po celé šíøce dráhy požárního útoku. Pøi hodnocení se jedná pouze o hodnocení dotyku èáry nebo pøekroèení èáry soutìžícím pøesáhnutí kolmé roviny èáry napø. proudnicí se nehodnotí. f) použije-li soutìžní družstvo saponát nebo jiný prostøedek k napìnìní a tím i rychlejší signalizaci terèù Použití mýdlového nebo jiného prostøedku pro mazání závitù savic nebo hadicových pùlspojek není považováno za chybu dle tohoto pravidla. g) pokud soutìžící nedokonèí disciplínu s výstrojí a výzbrojí, se kterou byla zahájena Napø. pokud soutìžícímu upadne v prùbìhu plnìní disciplíny pøilba, musí zastavit, nasadit si ji a teprve potom pokraèovat v plnìní disciplíny. Není pøípustné, aby ji jen vzal do ruky, plnil disciplínu bez ní a pøed ukonèením pokusu si ji nasadil pokus bude hodnocen jako neplatný. h) pokud pøi plnìní disciplíny není použit všechen materiál, který je pro plnìní disciplíny pøedepsán Doplnìní hodnocení: Pokud není pøi vytvoøení vedení použit materiál, který je k tomu urèen (napø. zapomenutá hadice B nebo C na základnì) a pøesto se podaøí družstvu pokus dokonèit, je tento pokus hodnocen jako neplatný, protože nebyly splnìny podmínky, které jsou popsány v kapitole PROVEDENÍ POKUSU. Hákové klíèe mohou být na základnì (není podmínkou), není však nutno je použít pro sešroubování savic. Obr Útok Plamen # sací koš nádrž o výšce 0,8 m a min. obsahu 1000 litrù 2,5 2 savice o prùmìru 110 mm a délce 1,6 m terè startovní èára základna 2 2 m 2 hadice B 75 mm 10 m PS 12 s pøetlakovým ventilem 2 hadice C 52 mm 10 m rozdìlovaè 2 hadice C 52 mm 10 m 2 proudnice 5 terè startovní èára Obr Vzdálenost nádrže 2,5 m ze støedu plechovka Nástøikové terèe elektronické, nebo plechovka umístìná za štítem o rozmìrech 50x50 cm a otvorem 5 cm 160 cm 31

32 3. Požární útok s pøekážkami CTIF V požárním útoku s pøekážkami CTIF soutìží 8 èlenù + velitel. V okresních kolech si o poètu provedených pokusù rozhodne poøadatel, ve vyšších kolech bude disciplína probíhat ve dvou pokusech. Do hodnocení se zapoèítává lepší z obou pokusù. Soutìžní dráha: V dráze požárního útoku není soutìžícím povoleno umís ovat žádné pomocné znaèky. První úsek dráhy od startu až ke znaèce 60 m. V tomto úseku se nachází 4 pøekážky, které jsou postaveny ve støedu dráhy napøíè ve smìru bìhu (vodní pøíkop a bariéra) a ve smìru bìhu (tunel a lávka). U znaèky 59 m je zakreslena ohranièující èára, vyznaèující místo ukonèení hadicového vedení. 1. Vodní pøíkop 1,8 m dlouhý a 2,0 m široký ve smìru bìhu (støed na znaèce 8 m) 2. Bariéra 0,7 m vysoká a 2,0 m široká (na znaèce 23 m) 3. Tunel 6,0 m dlouhý, 0,6 m široký, 0,8 m vysoký (støed na znaèce 38 m) 4. Lávka 2,0 m dlouhá, 0,35 m nad povrchem zemì (horní hrana) 0,2 m široká (støed na znaèce 53 m). Na zaèátku a konci lávky jsou vyznaèeny zaèátek a konec pøekonávaného úseku (pøekážky). Na startu ve støedu startovní èáry je pevnì umístìna spojka C. Vlevo jsou postaveny, koncovkami ve smìru bìhu, 4 dvojitì svinuté hadice C 52 dlouhé 15 m opatøené nosièi. Hadice musí být rozmístìny rovnomìrnì v max. šíøce 1 m od pevné spojky. Hadice pøipravené na startu jsou opatøeny nosièi takovým zpùsobem, že nosiè je provleèen støedem smotané hadice a na vrcholu hadice sepnut sponou. UPØESNÌNÍ K POUŽITÍ DRUHU HADIC NA DISCIPLÍNU HRY PLAMEN: Ústøední odborná rada mládeže SH ÈMS tímto dává na vìdomí všem OSH a SDH, že pro disciplíny požární útok CTIF a štafeta CTIF budou od roèníku 2001/ 2002 v rámci hry Plamen akceptovány jako hadice C 52 všechny typy klasických hadic C 52 a rovnìž i hadice C 52, které byly dodávány v rámci MTZ OSH z dotace MŠMT ÈR v roce 2001 a jsou vyrobeny pouze z hadicového úpletu a nemají uvnitø pryžovou výplò, fólii èi nástøik. Druhý úsek dráhy od znaèky 60 m až po znaèku 65 m. 2 ks džberových støíkaèek s 10 l vody jsou postaveny na znaèce 60 m vždy na levé a pravé stranì soutìžní dráhy, hadice D u džberových støíkaèek jsou dlouhé 3 m + max. 0,2 m a proudnice jsou opatøeny hubicí o prùmìru max. 4 mm. Hadice jsou dvojitì svinuty a jsou umístìny v držáku džberových støíkaèek nezavodnìné. Nástøikové stìny jsou opatøeny otvorem o prùmìru 100 mm a jsou postaveny na znaèce 65 m. 32

33 2 metry pøed nástøikovými stìnami je èervená la, oznaèující hranici støíkání. Na zadní stranì nástøikové stìny je namontována odmìrná nádoba s obsahem cca 6 l. Prostøednictvím impulsu (plovákový ventil) se projeví akustický (houkaèka) a optický (svìtlo) signál. Nádoba s 10 litry rezervní vody je umístìna vždy u každé støíkaèky na pravé i levé stranì soutìžní dráhy. Tøetí úsek dráhy od znaèky 65 m až po znaèku 70 m. Na pravé stranì soutìžní dráhy je umístìn stojan s vymìnitelnými obrazy (nákres, fotografie) uzlù. Stojan stojí na znaèce 70 m. Obrazy uzlù znázoròují: lodní uzel, úvaz na proudnici, tesaøský uzel a plochou spojku. Na uzlovém stojanu visí ètyøi lana, z toho musí být 3 ks spirálovì spletená lana nebo záchranná (horolezecká) lana o prùmìru min. 6 mm, 2 m dlouhá a jedno záchranné lano v sáèku, které slouží pro úvaz na proudnici. Pøed ním je položena svinutá hadice C s napojenou proudnicí C. Tato ètyøi místa jsou u obrazcù oznaèena èísly 6, 7, 8 a 9. Obrazy uzlù musí být vymìnitelné. Výška uzlového stojanu je 1,0 m, šíøka 2,0 m. Na levé stranì soutìžní dráhy je na znaèce 70 m umístìn stojan s osmi vyobrazeními (nákres, fotografie) technických prostøedkù na ètyøech tabulích, které jsou otoèné (jedna tabule dva obrazy). Zobrazení znázoròují: rozdìlovaè, proudnici C s uzávìrem, hadici C, sbìraè, hadicový vazák, hadicový nosiè, klíè na spojky a šroubení, sací koš. Toto náøadí je uloženo na zemi pøed stojanem. Nad odkládací plochou náøadí je oznaèení èísel 2, 3, 4 a 5. Útok CTIF # Ètvrtý úsek dráhy od znaèky 70 m až po znaèku 75 m je nástupní plocha družstva k ohlášení ukonèení disciplíny. Provedení disciplíny Družstvo v poètu 9 èlenù nastoupí pøed startovní èáru v dvojøadu k hlášení. Èlenové družstva jsou oznaèeni èísly 1 9, èíslo 1 je bílé, 2 5 èervené, 6 9 žluté. Èíslo jedna nosí velitel. Èlenové družstva nosí ta èísla, která jim pøidìlí velitel družstva nebo vedoucí. Velitel družstva pøivede družstvo do prostoru nástupištì a rozhodèímu è. 1 podá hlášení: Družstvo SDH Kroužek je nastoupeno k pøípravì disciplíny!. Na pokyn rozhodèího si družstvo pøipraví náøadí (džberové støíkaèky a hadice). Po provedené pøípravì družstvo znovu nastoupí do dvojøadu v prostoru nástupištì a velitel družstva podává hlášení: Družstvo je nastoupeno k plnìní disciplíny!. Hlavní rozhodèí dá povel Provìïte. Nyní velitel družstva velí Vpravo v bok, pohov a družstvo stojí èelem ke startovní èáøe ve dvojstupu. Velitel družstva dává povel Pøipravte se a následuje hvizd píš alkou. Èas pro provedení disciplíny se zaèíná mìøit od povelu píš alkou. Pøíprava družstva musí být ukonèena max. 5 minut od pokynu rozhodèího pøi využití vlastního náøadí a 10 min. od pokynu rozhodèího pøi využití spoleèného materiálu. Rozhodèí mùže družstvu urèit èas na pøípravu v délce 5 minut i v pøípadì využívání spoleèného materiálu, pokud jsou pøipraveny pro plnìní disciplíny min. 2 sady 33

34 hadic a dvì sady džberových støíkaèek vèetnì hadic. Proudnice jsou v tomto pøípadì jednotné pro obì sady. Po signálu ke startu pøekonává velitel pøekážky jako první až ke znaèce 65 m, tzn. až do prostoru mezi nástøikové stìny, a postaví se na znaèku postavení velitele pøi nástøiku terèù (èára, køížek apod.). Z tohoto místa pozoruje, jak první skupina støíká džberovou støíkaèkou do terèù. Své místo opouští velitel po nastøíkání èísly 2 a 3. Soutìžící s èísly 2 až 5 v libovolném poøadí za velitelem pøekonají pøekážky prvního úseku dráhy k pøipraveným džb. støíkaèkám na druhém úseku dráhy. Soutìžící s èísly 6 9 rozvinují hadice na pøekážkách, resp. pøes pøekážky (skrz nì) v 1. úseku dráhy. Zaèíná startovní è. 6. Uchopí jednu z položených hadic C, rozvine ji a napojí na pevnou spojku C, která je umístìna na startovní èáøe. Pøi napojování hadice na pevnou spojku musí soutìžící s èíslem 6 stát aspoò jednou nohou v soutìžní dráze. Soutìžící èíslo 7 uchopí jednu hadici C, pøevezme od èísla 6 jednu spojku rozvinuté hadice a rozloží ji pøes vodní pøíkop smìrem ke znaèce 60 m. Pøitom musí øádnì pøekonat pøekážku. Po rozložení první hadice rozvine druhou hadici, pøedá èíslu 8 jednu spojku druhé hadice a obì hadice spojí. Soutìžící èíslo 8 uchopí na startu rovnìž jednu hadici C, øádnì pøekoná vodní pøíkop, bìží k rozvinuté hadici èísla 7, uchopí spojku C, hadici rozloží, pøitom ji protáhne pod bariérou a pøekoná se svinutou hadicí C bariéru. Hadice nesmí být pøes bariéru pøehozena. Po pøekonání bariéry uchopí protaženou hadici, natáhne ji, rozvine donesenou tøetí hadici a spojí ji s hadicí druhou. Jednu spojku tøetí hadice pøedá èíslu 9. Pravidlo, že hadice nesmí být pøes bariéru pøehozena, se vysvìtluje tak, že soutìžící musí pøekonat bariéru s hadicí v ruce, tzn. že ji nemùže odložit, pøekonat bariéru a poté ji znovu vzít do ruky. Soutìžící s èíslem 9 se na startu vyzbrojí jednou hadicí, øádnì pøekoná pøekážky a bìží k rozvinuté hadici èísla 8. Tam uchopí podanou spojku tøetí hadice, tuto hadici rozloží a protáhne tunelem. Na konci rozložené tøetí hadice rozvine svoji ètvrtou hadici a obì hadice (tøetí a ètvrtou) spojí. Soutìžící s èíslem 6 po napojení rozvinuté první hadice na pevnou spojku pøekoná v urèeném poøadí pøekážky až k rozvinuté hadici èíslem 9. Zde uchopí spojku ètvrté rozvinuté hadice a rozkládá ji vpravo podél lávky, kterou pøekoná a bìží ke znaèce 60 m. Rozloženou hadici odloží tak, aby koncovka ležela za ohranièující èarou 59 m. Rozloží-li soutìžící hadici vlevo podél lávky, musí se s hadicí vrátit pøed lávku a znovu ji pøekonat tak, aby hadice byla rozložena vpravo. Pøi tvorbì hadicového vedení èísly 6 9 si jednotliví èlenové musí koncovky podávat. Není chybou, spojují-li spojky hadic vždy dva soutìžící spoleènì v tomto poøadí: 7/8, 8/9, 9/6. Není také chybou, když hadice pøed rozvinutím vypadne z kotouèe (rozsype se). Kromì èísla 6 musí ostatní soutìžící uvolnit nosiè z hadice až v místì jejího rozvinutí, nikoli na startu nebo bìhem pøesunu k místu rozvinutí hadice. 34

35 Pokud soutìžícímu pøi bìhu na jemu urèené místo rozvinutí hadice upadne a nosiè se samovolnì rozepne a pøíp. hadice vypadne z kotouèe, není to hodnoceno jako chyba, pokud nosiè nerozepnul úmyslnì sám soutìžící. Soutìžící s èíslem 6, 7, 8 a 9 po pøekonání lávky odloží nosièe hadic do bedny, která je umístìna v pravé èásti dráhy na znaèce 58 metrù tak, aby žádná èást nosièe z této nevyènívala. Soutìžící s èísly 2 a 3 po pøekonání 1. úseku dráhy pøibìhnou ke džberové støíkaèce na levém okraji závodní dráhy. Èíslo 2 uchopí proudnici a postoupí až k lati, která oznaèuje hranici støíkání, pøièemž se této latì nesmí dotknout žádnou èástí tìla ani jí pøekroèit pøed vlastním nástøikem ani bìhem nìho. Èíslo 3 uvede v èinnost džb. støíkaèku a è. 2 se snaží nastøíkat otvorem v terèi 5 litrù vody. Akustický a optický signál ohlásí splnìní úkolu. Pokud by nebylo možné úkol splnit s množstvím vody ve džb. støíkaèce (10 litrù), èíslo 3 doplní džb. støíkaèku z vedle postavené nádoby s vodou. Nepodaøí-li se nastøíkat pøedepsané množství vody a nerozsvítí se tedy optický signál nebo nezazní akustický signál, pokus je neplatný. Výjimku tvoøí situace, kdy se soutìžícím s èísly 2, 3 nepodaøí tento úkol splnit z dùvodu závady materiálu dodaného poøadatelem, pak se pokus opakuje. Totéž jako soutìžící s èíslem 2 a 3 mají za úkol provést soutìžící s èíslem 4 a 5, 4 jako 2 a 5 jako 3, ale se džb. støíkaèkou, která je postavena na pravém okraji dráhy. Rozhodèí u technických prostøedkù má možnost natoèit na stojanu vždy 4 z 8 vyobrazení. Pøed zahájením disciplíny musí dát znamení rukou hlavnímu rozhodèímu o provedené zmìnì. Soutìžící s èíslem 2 až 5 po naplnìní terèù bìží prostorem mezi nimi k tomuto stojanu a vždy každý u svého èísla odloží správný technický prostøedek k ukázanému vyobrazení do vyznaèeného prostoru pro své èíslo tak, že odložený prostøedek nesmí tento prostor pøesahovat (visící hadice, nosiè, vazák atd.). Tyto prostøedky leží v pøímce v blízkosti stojanu. Po splnìní tohoto úkolu se soutìžící odeberou za znaèku 70 m a seøadí se v tomto prostoru k ohlášení ukonèení disciplíny. Rozhodèí u uzlového stojanu má možnost pøed zahájením disciplíny pozmìnit 4 obrazce uzlù. Krátce pøed startem dá rukou znamení o provedení zmìny. Po oznámení zmìny již nesmí být provádìny další zmìny. Obraz uzlu úvaz na proudnici smí být vymìnìn pouze mezi èísly 7 a 8. Jakmile je hadicové vedení provedeno, soutìžící s èísly 6 až 9 se pøemístí na znaèku 70 m k uzlovému stojanu. U svého èísla mají obraz uzlu, který musí každý sám uvázat. Každý soutìžící uváže jeden uzel. Plochá spojka, tesaøský a lodní uzel se vážou na bøevnì, u úvazu na proudnici musí lano pøi vázání uzlu zùstat pøes bøevno. Po splnìní tohoto úkolu se seøadí v prostoru k ohlášení ukonèení disciplíny. Když jsou všechny úkoly splnìny, celé družstvo vèetnì velitele se prostorem mezi stojany odebere za znaèku 70 m k ohlášení ukonèení disciplíny. Teprve tehdy, když je celé družstvo nastoupeno do dvojøadu, dá velitel družstva zdvižením ruky znamení hlavnímu rozhodèímu, že družstvo splnilo všechny úkoly a nastoupilo v plném poètu, oba rozhodèí zastaví mìøení èasu. Útok CTIF # 35

36 Družstvo je nastoupeno ve dvojøadu tehdy, je li mezi soutìžícími taková max. mezera, která odpovídá vzdálenosti pøi vyrovnání ve dvojøadu, tzn. vzdálenosti lokte ruky, kterou soutìžící dá tzv. v bok (viz. obr. 3.1). Pokud je mezi soutìžícími pøi pokynu velitele vzdálenost vìtší než popsaná, hodnotí se jako nesprávná práce tìch soutìžících, kteøí nejsou správnì zaøazeni (viz obr. 3.2). Obr. 3.1 Obr. 3.2 Posuzování správné a špatné vzdálenosti pøi postavení družstva do dvojøadu V pøípadì, že velitel chybnì naznaèí ukonèení disciplíny: pøípad a) velitel zvedne ruku døíve, než bylo družstvo kompletní èasomìøièi zastaví mìøení èasu až po zaøazení všech závodníkù a nesprávná práce velitele bude hodnocena 10 trestnými body. pøípad b) velitel nenaznaèil ukonèení disciplíny, zapomnìl zvednout ruku èasomìøièi zastaví èas v okamžiku, kdy je družstvo kompletní a nesprávná práce velitele bude hodnocena 10 trestnými body. Velitel družstva má za úkol sledovat plnìní disciplíny, avšak nesmí v jejím prùbìhu dávat žádné pokyny. Bìhem plnìní disciplíny nesmí nikdo ze soutìžících mluvit. Po skonèení disciplíny dává velitel družstva hlavnímu rozhodèímu hlášení: Družstvo SDH Kroužek ukonèilo disciplínu! Poèet rozhodèích: rozhodèí è. 1 hodnotí pøekonávání pøekážek vodního pøíkopu a bariéry vèetnì rozvinutí pøíslušných hadic C, mluvení rozhodèí è. 2 hodnotí pøekonávání pøekážek tunel a lávka vèetnì rozvinutí hadic C na tomto úseku, mluvení rozhodèí è. 3 hodnotí práci se džberovou støíkaèkou, kontroluje, zda byl úkol splnìn a zda velitel družstva správnì zaujal své místo a toto opustil s èíslem 2 a 3, mluvení rozhodèí è. 4 hodnotí vázání uzlù, mluvení rozhodèí è. 5 hodnotí urèování technických prostøedkù, mluvení 2 èasomìøièi v pøípadì dvou èasomìøièù se za výsledný èas považuje èas horší nebo 3 èasomìøièi v tomto pøípadì se za èas úøední považuje èas støední rozhodèí disciplíny funguje jako jeden z èasomìøièù a kontroluje všechny úseky dráhy, zapisuje èas a ztrátové body. 36

37 Poèet rozhodèích lze rozšíøit a jednotlivé úkoly rozdìlit dle potøeb a možností poøadatele. Trestné body = ztrátové sekundy: a) za nesprávné pøekonání pøekážek za každého soutìžícího za každý pøípad 10 tb. = sekund Vodní pøíkop: Bariéra: Tunel: Lávka: pøi pøeskoku se soutìžící dotkne kteréhokoliv oznaèení kraje pøíkopu nebo došlápne dovnitø oznaèeného prostoru, dále pokud pøíkop pøeskoèí mimo vyznaèený prostor (provede pøekonání pøekážky jinde než nad oznaèeným prostorem) pokud soutìžící pøekážku obìhne nebo provede pøekonání pøekážky jinde než pøímo nad ní (kolena soutìžícího vždy musí pøekonat pøekážku musí být pøi pøekonání nad ní) pokud soutìžící neprobìhne vnitøkem tunelu pokud soutìžící pøi výskoku na lávku nebo seskoku z lávky došlápne vedle stojící lávky (dovnitø pøekonávaného úseku vyznaèeného ohranièujícími èarami) Útok CTIF b) za celé pøetoèení hadice za každý pøípad (každá hadice se posuzuje samostatnì) 5 tb. = sekund # Vždy kontrolují dva rozhodèí jeden pøidrží konec kontrolované hadice v poloze, v jaké se v okamžiku ukonèení pokusu nacházel, a druhý provede kontrolu hadice. Celým pøetoèením hadice se rozumí pøetoèení hadice o 360 stupòù. c) za rozpojení spojky nebo zapojení na 1 ozub za každý pøípad 20 tb. = sekund d) za nesprávné rozložení hadice nebo nesprávné položení hadic u pøekážek za každý pøípad 10 tb. = sekund Nesprávné rozložení hadice napø. soutìžící rozloží hadici vlevo od lávky a potom ji jen pøehodí na druhou stranu lávky. Nesprávné položení hadic u pøekážek: hadice není podvleèena pod bariérou, neprochází vnitøkem tunelu nebo není rozložena vpravo ve smìru bìhu od lávky. e) za zapomenuté, ztracené nebo špatnì odložené náøadí za každý pøípad 5 tb. = sekund Napø. zapomenutý nosiè na hadici nìkde v prostoru dráhy 0 60 m, nosiè èásteènì vyènívá z bedny pro jeho uložení, nosiè leží mimo bednu pro uložení, poèet nosièù v bednì je menší než 4. Špatnì odložené náøadí je i technický prostøedek, který je správnì zaøazen na stojanu, ale pøesahuje prostor, který je pro odložení prostøedku urèen. Tento prostor je definován jako vnitøní hrana oznaèení místa pro odložení prostøedku. 37

38 f) za nesprávné zaøazení tech. prostøedku u stojanu za každý pøípad 10 tb. = sekund Napø. u vyobrazení rozdìlovaèe je odložen sbìraè apod. Pokud nìkterý ze soutìžících odloží na stojan na místo, které má urèeno, nesprávný druh technického prostøedku, je to hodnoceno jako špatné zaøazení tech. prostøedku. Další situace: a) pokud jiný soutìžící vezme svùj tech. prostøedek ze stojanu, na který tento prostøedek odložil jiný soutìžící, a dá jej na své místo hodnoceno jako nesprávné zaøazení tech. prostøedku prvního soutìžícího = 10 tb. b) pokud jeden ze soutìžících odloží tech. prostøedek na místo, které patøí jinému soutìžícímu (pøesto, že na nìj odložil správný tech. prostøedek), a druhý soutìžící již tedy žádnou èinnost neprovádí hodnoceno jako nesprávná práce + nesprávné zaøazení tech. prostøedku prvního soutìžícího = 20 tb. c) pokud jeden ze soutìžících odloží svùj správný tech. prostøedek na místo, které patøí jinému soutìžícímu, druhý soutìžící tento tech. prostøedek sundá a nahradí jej svým správným tech. prostøedkem hodnoceno jako nesprávné zaøazení tech. prostøedku prvního soutìžícího + nesprávná práce prvního soutìžícího + nesprávná práce druhého soutìžícího = 30 tb. (pokud druhý soutìžící cizí tech. prostøedek nesundá a odloží na nìj svùj tech. prostøedek tak, že tento nepøesahuje obrysy, nehodnotí se nesprávná práce druhého soutìžícího, t.j. udìluje se pouze 20 tb.) d) pokud jeden ze soutìžících odloží svùj správný tech. prostøedek na místo, které patøí jinému soutìžícímu, druhý soutìžící tento tech. prostøedek dá na místo, na které jej mìl položit první soutìžící a nahradí jej svým správným tech. prostøedkem hodnotí se jako u bodu c). g) za nesprávnì uvázaný uzel za každý pøípad 10 tb. = sekund Nesprávnì uvázaný uzel je takový, který není vázán nebo uvázán tak, jak je popsáno ve smìrnici. Tesaøský a lodní uzel musí být uvázán na bøevnì stojanu, plochá spojka musí být uvázána tak, aby spojené lano zùstalo obtoèeno kolem bøevna stojanu. U vázání úvazu na proudnici musí lano v každém okamžiku vázání uzlu zùstat pøes bøevno není možno lano stáhnout z bøevna, uvázat uzel a poté lano pøehodit zpìt pøes bøevno. Pøi hodnocení uvázání uzlu je rozhodující tzv. funkènost uzlu, tzn. hodnocení uvázání uzlù je shodné s hodnocením uvázání uzlù na kontrole Uzlování ZPV. h) za mluvení bìhem plnìní disciplíny za každý pøípad 10 tb. = sekund Hodnotí se každý pøípad mluvení a každý soutìžící zvláš. Každý rozhodèí hodnotí mluvení soutìžících samostatnì na svém úseku. i) nesprávná práce 10 tb. = sekund 38

39 Jako nesprávná práce je hodnocena èinnost soutìžícího, která není provádìna tak, jak je v této smìrnici popsána. Výjimku tvoøí chyby soutìžících, které podléhají jinému hodnocení. Provedou-li chyby soutìžící, kteøí pøíslušnou èinnost nemají v jejich náplni a tyto jsou odstranìny, hodnotí se toto jako nesprávná práce. Pozn. hodnotí se jako nesprávná práce toho soutìžícího, který pøíslušnou èinnost nemìl v náplni. a) pokud tuto chybu opravil soutìžící, v jehož náplni tato èinnost je = 10 tb. za nesprávnou práci soutìžícího, který chybu zpùsobil, b) pokud tuto chybu opravil soutìžící, v jehož náplni tato èinnost není = 20 tb. za nesprávnou práci obou soutìžících. Jako nesprávná práce se hodnotí napø. také pøekroèení nebo dotyk la ky, oznaèující èáru nástøiku u džberové støíkaèky pøi støíkání nebo pøed ním. Pokud kolmou rovinu této èáry pøi plnìní disciplíny pøesahuje napø. proudnièka nebo i ruce závodníka, není to hodnoceno jako chyba. Po nastøíkání terèe a jeho signalizaci mùže soutìžící pøi odbìhnutí z místa plnìní úkolu pøekroèit èáru støíkání nebo se jí dotknout není hodnoceno jako chyba. Proudnice pøitom mùže zùstat ležet pøed èárou nástøiku, na ní nebo za ní. Nesprávnou prací je i situace, kdy soutìžící sundá nosiè z hadice døíve, než dosáhne místa rozvinutí hadice nebo pokud si jednotliví èlenové s èísly 6 9 pøi tvorbì hadicového vedení koncovky nepodávají. Pokud soutìžící v cíli PÚ CTIF nejsou správnì seøazeni ve dvojøadu, hodnotí se jako nesprávná práce tìch soutìžících, kteøí jsou nesprávnì zaøazeni v nástupovém tvaru. Útok CTIF # Jestliže spojí soutìžící rozpojené hadice a tato èinnost mu nepøísluší, zùstává chyba podle písm. c). Pozn. k hodnocení podle písm. c) je nutno pøièíst také tr. body za nesprávnou práci soutìžícího, který hadice spojil a nemìl tuto èinnost v náplni práce. Vyšlápnutí z ohranièeného prostoru pro PÚ CTIF obìma nohama se hodnotí rovnìž jako nesprávná práce. Disciplína musí být každým èlenem družstva dokonèena se všemi pomùckami, se kterými byla zapoèata (ochranná pøilba, píš alka). V této smìrnici se na chybu nesprávná práce výslovnì vždy nepoukazuje. Pokus je neplatný: a) nedojde-li k nastøíkání terèù z jiného dùvodu než je závada materiálu dodaného poøadatelem, b) dojde-li k závadì na vlastním materiálu a v dùsledku toho nesplní soutìžící pøedepsané úkony, c) pokud družstvo disciplínu nedokonèí se všemi pomùckami, se kterými byla zapoèata. 39

40 Hodnocení disciplíny: Základem pro urèení poøadí v disciplínì je dosažený èas od startu po signál velitele družstva o jejich ukonèení. K dosaženému èasu jsou pøipoèteny trestné sekundy. Nejmenší hodnota souètu èasu a trestných sekund urèuje vítìze disciplíny. Obr. 3.3 Nákresy pøekážek pro požární útok s pøekážkami CTIF 200 cm 1. bariéra 55 cm 2. roura tunel 80 cm 600 cm 60 cm 3. lávka 200 cm 20 cm 35 cm 70 cm 40

41 # 4. stojan s pøístroji a armaturami 200 cm cm 5. uzlový stojan 200 cm cm 100 cm 100 cm 50 cm 150 cm 100 cm 100 cm 50 cm 150 cm Útok CTIF 41

42 optický ukazatel 6. nástøiková stìna pohled (s mìøicím zaøízením jakož i optickou a akustickou signalizací 5 litrù vody rozmìry v cm) 110 cm 75 cm 35 cm 100 akustický signál mìøicí zaøízení odmìrná nádoba 80 cm 7. nástøiková stìna øez 110 cm 75 cm 35 cm 30 cm 30 cm cm 42

43 Obr. 3.4 Nákres dráhy požárního útoku CTIF nástupní plocha 75 m k ohlášení ukonèení disciplíny 3 5 m uzlový stojan Útok CTIF stojan pro techn. 70 m prostøedky 65 m nástøiková stìna hranice støíkání 63 m 60 m 2 ks džberových støíkaèek 2 ks 10litr. nádoby s vodou lávka 53 m ,5 m znaèka postavení velitele 59 m 1 m 8 ètvrtý úsek dráhy (70 75 m) tøetí úsek dráhy (65 70 m) druhý úsek dráhy (60 65 m) 58 m bedna na odložení nosièù hadic # tunel 38 m 9 (9/6) bariéra 23 m 8 (8/9) 8 m vodní pøíkop 7 (7/8) první úsek dráhy (0 60 m) 4 ks hadic C pevná spojka C 0 m nástupištì

44 Obr. 3.5 Vyobrazení uzlù plochá spojka lodní smyèka 15 cm á lano v sáèku znaèení tesaøský uzel úvaz na proudnici Obr. 3.6 Vyobrazení technických prostøedkù klíè na spojky a šroubení 2 sací koš 3 rozdìlovaè 4 hadicový vazák 5 sbìraè 6 proudnice C 7 hadice C v kotouèi 8 hadicový nosiè 44

45 4. Štafeta 4x 60 m Štafeta se uskuteèní v jedné nebo více drahách souèasnì. Každá dráha je 2,5 m široká a je rozdìlena na 4 úseky po 60 m. Dráhy musí být dostateènì povrchovì rovné, pøedevším však bezpeèné. O použití travnaté dráhy rozhodne poøadatel. Všechny dráhy musí mít cíl v jedné rovinì. V okresních nebo obvodových kolech urèuje poøadatel, jakým zpùsobem na sebe navazují jednotlivé úseky (v pøímce, protismìrným zpùsobem èlunkovì, ovál), ve vyšších kolech se štafeta provádí na oválu. Doba na pøípravu pokusu je 5 min. Složení soutìžního družstva Družstvo pøipraví ze svých èlenù 2 ètyøèlenné štafety, každý mùže být zaøazen pouze v jedné štafetì a na jednom úseku. Do hodnocení se poèítá lepší z èasù dosažených obìma štafetami. Každá štafeta má jen jeden pokus. Soutìží-li na každé z obou drah jiné družstvo, musí si pro pokus druhé štafety dráhy vymìnit. Materiální zabezpeèení kladina délka 4 m, šíøka 0,18 m, výška 0,80 m od zemì k povrchu kladiny, 2 ks podpìr, 1 nábìhový a 1 sbíhavý (2 m dlouhý, 0,25 m široký, se vzdáleností latìk po 0,35 m od vrchu kladiny) bariéra výška 1,50 m, šíøka 2 m, tlouš ka min. 40 mm pøenosný hasicí pøístroj (PHP) práškový 6kg prázdný 2 hadice C 52 (mohou být i cvièné), min. délka 9,5 m, spojky DIN (nikoliv ROTT), min. plošné šíøky 65 mm 1 rozdìlovaè (povoleny podpìry do 60 mm od tìlesa rozdìlovaèe, všechny tøi stejné, ostatní úpravy nejsou povoleny) 1 proudnice C štafetová, minimální délka 0,25 m, minimální hmotnost 0,20 kg pøíèné bøevno s výplní výška 0,80 m, šíøka 1,8 2 m, tlouš ka min. 40 mm pevná podložka rozmìry 0,80 x 0,80 x 0,03 m pro odložení PHP Úpravou rozdìlovaèe se rozumí napø. pokud nemá všechny pùlspojky na hrdlech, pokud nemá všechny kohouty, pokud kohouty rozdìlovaèe nejsou funkèní, pokud je rozdìlovaè dodateènì zatížen (vylití vnitøku rozdìlovaèe betonem nebo jiným druhem zátìže), pokud v pùlspojkách rozdìlovaèe jsou vloženy pøedmìty, které nejsou souèástí rozdìlovaèe (pìnovky, houbièky apod.), pokud rozdìlovaè nemá tìsnicí gumy atd. Snížení kohoutù rozdìlovaèe není bráno jako úprava, pokud rozdìlovaè zùstane plnì funkèní. PHP na štafetu dodává poøadatel soutìže není možno startovat s vlastním PHP. Štafeta 4x 60 m # 45

46 Pøekážky a jejich umístìní Na prvním úseku ve vzdálenosti 21 m od startu se postaví kladina. Na konci sbíhavého mùstku se vyznaèí ohranièující èára. Na druhém úseku ve vzdálenosti 30 m od etapové èáry úseku se postaví bariéra pro chlapce o výšce 1,50 m nebo pøíèné bøevno s výplní o výšce 0,80 m pro dívky a mladší kategorii. Na tøetím úseku ve vzdálenosti 30 m od etapové èáry se postaví pøenosný hasicí pøístroj (prázdný), 5 m od nìj je pevná podložka o rozmìrech 0,8 x 0,8 m pro postavení PHP. Síla podložky je max. 3 cm. Na ètvrtém úseku ve vzdálenosti 25 m od etapové èáry jsou postaveny v kotouèích dvì hadice C mohou být i cvièné, smìr spojek je libovolný, mezi jejich ozuby musí být prostor na proložení archu papíru, pùlspojky se nesmìjí dotýkat zemì. 45 m od etapové èáry je postaven rozdìlovaè v základním postavení (ventily nahoru, natoèení spojek libovolné). Pozn.: Hadice musí být svinuty v kotouèi, konce hadic nesmí být odmotány a pùlspojky nesmí být položeny na zemi proti sobì. Pro kategorii starší chlapci je na druhé dráze postavena bariéra 1,5 m, i když je v této štafetì zaøazen na druhém úseku chlapec, který by vìkovì mìl patøit do kategorie mladších. Pøekážky na dráze musí být dostateènì ukotveny, umožòuje-li to povrch dráhy. Provedení štafety 4 x 60 m Na pokyn rozhodèího disciplíny se soutìžící podle vlastní dohody rozmístí do jednotlivých úsekù. Soutìžící v prvém úseku se postaví se štafetou pøed startovní èáru v libovolném postavení. Soutìžící na ostatních úsecích se mohou postavit na zaèátek rozbìhového území, které je max. 5 m pøed zaèátkem pøedávacího území. Na signál startéra bìží první soutìžící ke kladinì, pøebìhne ji a v pøedávacím území pøedá štafetu druhému soutìžícímu. Ohranièující èára oznaèuje konec sbíhavého mùstku. Z dùvodu bezpeènosti musí být kladina pøekonána tak, že pøi sbíhání musí soutìžící minimálnì 1x šlápnout na mùstek a následnì seskoèit za ohranièující èáru. Je-li kladina chybnì pøekonána (napø. pád) soutìžící se mùže vrátit a kladinu znovu pøekonat. Soutìžící na druhém úseku pøevezme štafetu, bìží k pøekážce, pøekoná ji a v pøedávacím území pøedá štafetu tøetímu. Soutìžící na tøetím úseku po pøevzetí štafety bìží k pøenosnému hasicímu pøístroji, který pøenese k oznaèenému místu s podložkou, na kterou ho postaví a v pøedávacím území pøedá štafetu ètvrtému soutìžícímu. Pokud PHP spadl pøed pøedáním štafety, mùže se soutìžící ve tøetím úseku vrátit a znovu jej postavit. Soutìžící na ètvrtém úseku po pøevzetí štafety bìží k hadicím, které rozloží a spojí libovolným zpùsobem a v libovolném poøadí (není pøesnì urèeno, který z úkonù se musí provést jako první rozložení nebo spojení), jednu spojku pøipojí k rozdìlovaèi a na druhou spojku pøipojí štafetovou proudnici. Pøi napojování hadice na rozdìlovaè nesmí být tento nesen. Spojky musí být spojeny na oba ozuby a v prùbìhu plnìní disciplíny se nesmí rozpojit. S napojenou proudnicí probìhne cílem tak, že viditelnì drží buï proudnici nebo hadici. K odpojení proudnice v cíli mùže dojít teprve na pokyn rozhodèího. 46

47 Štafeta se v prùbìhu disciplíny nesmí pøenášet v ústech a mùže se pøedávat jen z ruky do ruky. Pro hodnocení chybné pøedávky je vždy rozhodující postavení proudnice pøi pøedávce. Pøi upadnutí štafety v okamžiku pøedávky ji mùže zvednout jenom pøedávající. Nepøekoná-li kterýkoliv èlen pøekážku, mùže se vrátit a znovu ji pøekonat. Pravidlo o rozhodujícím postavení proudnice pøi pøedávce neplatí pouze v pøípadì, že je štafeta rozmìøena èlunkovì. V tomto pøípadì platí, že pro posouzení správné pøedávky jsou rozhodující nohy závodníka (závodník stojí mimo vytýèené území a nesmí do nìj došlápnout pøed dokonèením pøedávky). Pøedpokládá se pøitom, že vytýèené dráhy štafety jsou v délce 60 m bez vyznaèených pøedávacích území. Èas se mìøí od signálu startéra soutìžícímu na prvním úseku do probìhnutí soutìžícího na ètvrtém úseku cílovou èárou. Poèet rozhodèích 1 rozhodèí disciplíny 3 rozhodèí na pøedávkách pro jednu dráhu 1 startér 1 cílový rozhodèí 1 pomocník startéra 3 èasomìøièi pro jednu dráhu 4 etapoví rozhodèí 1 zapisovatel Hodnocení Pokus je neplatný, nejsou-li splnìny pøedepsané podmínky: a) seskoèí-li nebo spadne-li soutìžící z kladiny pøed ohranièující èárou (konec sbíhavého mùstku) a znovu ji nepøekoná nebo nepøekoná-li ji pøedepsaným zpùsobem (napø. dotyk mùstku pøi sbíhání, nepøekonání pøekážky s proudnicí) Za správné pøekonání se považuje doskoèení za ohranièující èáru, tzn. pokud soutìžící pøi doskoku došlápne na ohranièující èáru, je hodnoceno jako neplatný pokus. b) pøekážka na druhém úseku mùže být pøekonána libovolným zpùsobem, nesmí však být k jejímu pøekonání použito cizí pomoci nebo zavìtrovacích vzpìr u bariéry skok plavmo pøes pøekážku je zakázán Zavìtrovací vzpìrou je myšlena šikmá spojnice mezi nohou bariéry a bariérou. Pro pøekonání pøekážky platí taktéž pravidlo o pøekonání s proudnicí, tzn. pokud proudnice vypadla závodníkovi pøed bariérou, on se pro ni vrátí a nepøekoná znovu bariéru i s proudnicí, je hodnoceno jako neplatný pokus. Štafeta 4x 60 m # c) pokud pøedepsaný PHP pøi pøedání štafety stojí mimo podložku nebo vyznaèenou plochu dotýká se zemì nebo spadl-li pøed pøedáním štafety soutìžícímu na ètvrtém úseku (spadne-li PHP po pøedání štafety, pokus je platný) PHP musí stát na podložce tak, aby se pøitom nedotýkal zemì, tzn. mùže pøesahovat obrys podložky. 47

48 d) nespojí-li soutìžící spojky nebo jsou-li spojky zapojeny jen na jeden ozub, nebo se v prùbìhu disciplíny rozpojí Pøi kontrole spojení hadic nebo jejich napojení na rozdìlovaè nebo proudnici se jich nesmí rozhodèí žádným zpùsobem dotýkat. Spojky jsou správnì spojeny tehdy, jestli jsou všechny zuby pùlspojek v drážkách protìjší pùlspojky a jsou otoèeny tak, že je spoj pevný. Rozhodèí nehodnotí, je-li spoj pùlspojek dotažen až do konce. e) spadne-li soutìžícímu štafeta pøed pøekážkou, kterou soutìžící následnì pøekoná bez této štafety, a nevrátí-li se zpìt pro štafetu a pøekážku opìt nepøekoná (vrátí- -li se soutìžící pro štafetu a pøekážku znovu pøekoná, je pokus platný), f) køíží-li soutìžící dráhu nebo ztìžuje-li plnìní disciplíny jinému soutìžícímu ve druhé dráze, nebo použije-li sousední dráhu ke zkrácení vzdálenosti Køížením dráhy se myslí napø. vbìhnutí soutìžícího, který právì pøedal štafetu, do druhé dráhy, ve které v tu chvíli bìží soutìžící z jiného družstva (platí pokud tímto zpùsobem druhého soutìžícího omezil nebo jinak poškodil). Zkrácením dráhy se rozumí vybìhnutí soutìžícího z jeho dráhy za úèelem zkrácení dráhy (ve své podstatì možné pouze v oblouku oválu pøi vybìhnutí z vnìjší dráhy do vnitøní). Neplatí napø. pøi vybìhnutí z dráhy za úèelem obìhnutí pøekážky pro možnost jejího nového pøekonání apod. g) je-li štafeta proudnice pøedána mimo pøedávací území; zvedne-li štafetu pøi upadnutí v okamžiku pøedávky soutìžící, kterému je pøedávána, je-li pøi pøedávání nebo pøi pøekonávání pøekážky hozena nebo nesena v ústech Pøedávka zaèíná okamžikem, kdy proudnici drží pøedávající i pøebírající a konèí okamžikem, kdy proudnici drží pouze pøebírající. Celá pøedávka musí probìhnout v pøedávacím území, v rozbìhovém území se proudnice nesmí pøebírající dotknout. Zákaz nesení štafety v ústech není omezen jen na pøekonávání pøekážek, ale na celý prùbìh plnìní disciplíny. h) startuje-li ve štafetì kterýkoliv soutìžící dvakrát Soutìžící nesmí startovat v obou štafetách, i když by napø. bìžel v každé štafetì jinou dráhu. Doporuèení rozhodèím nechat nastoupit na dráhu celý kolektiv (obì štafety), každý úsekový rozhodèí si potom pohlídá, který soutìžící mu bìží v jeho posuzované dráze. ch) pokud pøi plnìní disciplíny jakýmkoliv zpùsobem pomùže soutìžícímu družstvu jiná osoba Toto pravidlo platí i pro pøípad, kdy po odstartování štafety vedoucí vbìhne do dráhy, aby v ní položil nebo upravil rozdìlovaè, nachystal na správné místo PHP apod. Pravidlo platí také pro pøípad, kdy vedoucí kolektivu nebo jiná osoba bìží vedle dráhy a tím vede soutìžícího. i) odpojí-li soutìžící na ètvrtém úseku proudnici v cíli pøed kontrolou a pokynem rozhodèího; nebyla-li pøipojena vùbec; byla-li pøi prùbìhu cílem držena souèasnì proudnice i hadice 48

49 # Držení proudnice musí být takové, aby bylo možno jednoznaènì urèit, zda je proudnice pøi probìhnutí cílem napojena nebo ne. Musí být držena buï za proudnici nebo za hadici, nesmí být držena za spoj pùlspojek nebo obìma rukama jednou za hadici a jednou za proudnici. Mùže být držena napø. proudnice obìma rukama. j) pokud náøadí zasahuje do druhé dráhy a brání v plnìní pokusu v druhé dráze Napø. rozvinutí hadic takovým zpùsobem, že tyto zasahují do vedlejší dráhy a rozhodným zpùsobem omezují v plnìní disciplíny jiného závodníka. k) pokud soutìžící nedokonèí disciplínu s výstrojí a výzbrojí, se kterou byla zahájena Napø. pokud soutìžícímu upadne v prùbìhu plnìní disciplíny pøilba, musí pøerušit plnìní disciplíny, nasadit si ji a teprve potom pokraèovat v plnìní disciplíny. Není pøípustné, aby ji jen vzal do ruky, plnil disciplínu bez ní a pøed ukonèením pokusu si ji nasadil pokus bude hodnocen jako neplatný. Pokud soutìžící odstartuje bez pøilby, aniž by ho startér na tuto závadu upozornil, není to chyba závodníka, ale chyba startéra, který nesmí disciplínu odstartovat bez kontroly soutìžících nelze pokus hodnotit jako neplatný. Po pøedání štafety pro soutìžícího, který štafetu pøedal, plnìní disciplíny konèí, tzn. mùže si napø. i sundat pøilbu (tato situace nebude hodnocena jako nedokonèení disciplíny se všemi pomùckami, se kterými byla zapoèata) Štafeta 4x 60 m Obr

50 Obr cm KLADINA 200 cm nábìhové území pøedávací území BARIÉRA dívky, ml. chlapci starší chlapci ,5 Obr. 4.3 Obr. 4.4 l) nepøekoná-li soutìžící pøekážku m) pokud byl rozdìlovaè pøi napojování hadice na nìj nesen n) neprotne-li soutìžící v pøípadì použití el. èasomíry cílový paprsek èasomíry o) neprobìhne-li soutìžící cílem ve své dráze 50

51 metrù štafetový bìh s pøekážkami CTIF Štafetový bìh provádí 9 závodníkù. V okresních kolech si o poètu pokusù rozhodne poøadatel, ve vyšších kolech bude disciplína probíhat ve dvou pokusech. Do hodnocení se zapoèítává lepší z obou pokusù. Doba na pøípravu družstva k pokusu je 5 min. Bìžecká dráha, štafeta, postavení pøekážek Délka dráhy pro štafetový bìh mìøí 400 metrù a je rozdìlena do 9 dráhových úsekù. Bìžecká dráha je vyznaèena startovní a cílovou èarou. Šíøka bìžecké dráhy musí být nejménì 1,2 metry. Jako štafeta slouží proudnice C 52 bez uzávìru. Proudnice C 52 nesmí být zamìòována se štafetovou proudnicí, nelze použít také proudnice C 52 rùzným zpùsobem upravované (zkracované apod.) Postavení pøekážek: První úsek dráhy u znaèky 20 m je postavena jedna 2 m vysoká a 1,2 m široká žebøíková stìna se ètyømi pøíèkami. Na levé stranì ve smìru bìhu na konci žebøíkové stìny leží proudnice C bez uzávìru. Štafetový bìh CTIF Druhý úsek dráhy je èistá bìžecká dráha bez pøekážek, u znaèky 37,5 m od startu (v polovinì druhého úseku) je pùlící èára, která ohranièuje konec pøedávky štafety mezi prvním a druhým úsekem. Tøetí úsek dráhy u znaèky 70 m od startu stojí ve støedu dráhy dvojitì svinutá hadice C 52 dlouhá 15 m s nosièem hadic. 5 m za hadicí ve smìru k cíli a ve støedu dráhy je umístìna pevná døevìná podložka o rozmìrech 0,8 x 0,8 x 0,03 m, která slouží k odložení hadice. Ètvrtý úsek dráhy je èistá bìžecká dráha bez pøekážek, u znaèky 125 m od startu (v polovinì ètvrtého úseku) je pùlící èára, která oznaèuje konec pøedávky mezi tøetím a ètvrtým úsekem. # Pátý úsek dráhy u znaèky 175 m od startu jsou dva stojany s volnì položenou la kou ve výšce 0,8 m. Stojany jsou od sebe vzdáleny 1,2 m. Šestý úsek dráhy u znaèky 225 m od startu je postavena lehkoatletická pøekážka pro pøeskok vysoká 0,6 m. Sedmý úsek dráhy u znaèky 275 m od startu je postaven prázdný PHP práškový 6 kg. Ve vzdálenosti 5 m od PHP ve smìru k cíli a ve støedu dráhy je umístìna døevìná podložka o rozmìrech 0,8 x 0,8 x 0,03 m pro odložení PHP. 51

52 Osmý úsek dráhy je èistá bìžecká dráha bez pøekážek, u znaèky 325 m od startu (v polovinì osmého úseku) je pùlící èára, která oznaèuje konec pøedávky mezi sedmým a osmým úsekem. Devátý úsek dráhy u znaèky 365 m od startu je ohranièující èára, která oznaèuje konec pøedávky mezi osmým a devátým úsekem, u znaèky 380 m od startu jsou ve smìru bìhu postaveny dvì svinuté hadice C 52 v kotouèích, 15 m dlouhé, DIN spojky (hadice nesmí být stuhy), bez nosièù hadic. Smìr nastavení spojek je libovolný, nesmí se však dotýkat zemì a musí být mezi nimi prostor na proložení archu papíru. Vpravo od hadic je koncovkami ve smìru bìhu postaven rozdìlovaè (nesmí se jakkoli natáèet). Soutìž štafetového bìhu probíhá zpravidla ve dvou drahách. Každý z devíti èlenù družstva musí pøekonat buï pøekážku ve svém úseku, nebo urèený úsek probìhnout. Rozestavení soutìžících 1. úsek soutìžící stojí pøed startovní èárou 2. úsek u znaèky 25 m 6. úsek u znaèky 200 m 3. úsek u znaèky 50 m 7. úsek u znaèky 250 m 4. úsek u znaèky 100 m 8. úsek u znaèky 300 m 5. úsek u znaèky 150 m 9. úsek u znaèky 350 m Platí pravidlo, že soutìžící musí stát pøi startu štafety ve svém úseku dráhy v místì urèeném pro pøedávku. Jako èas bìhu štafety platí horší z obou namìøených èasù pøi mìøení dvìma èasomìøièi nebo støední, mìøí-li tøi èasomìøièi. Mùže se také nasadit elektronická èasomíra její èas je potom èasem úøedním. Pøedání štafety zaèíná vždy u pøíslušné pøedávací znaèky (nikoliv pøed touto znaèkou), pøièemž délka pøedávacího území se liší podle jednotlivých úsekù. Na úsecích è. 2, 4, 8, 9 musí být štafeta pøedána od poèátku daného úseku do úrovnì tzv. pùlící èáry nebo ohranièující èáry. Není chybou, jestliže pøebírající ve snaze prùbìžné pøedávky štafety vybìhne pøed pøímou pøedávkou. Na úsecích 3, 5, 6, 7 musí být pøedávka dokonèena pøed zaèátkem pøekonávání pøekážky pøebírajícím èlenem družstva nebo pøed dotykem náøadí. Soutìžící, který štafetu pøedal, opustí dráhu tak, aby nepøekážel soutìžícímu v sousední dráze. Po pøedání štafety pro soutìžícího, který štafetu pøedal, plnìní disciplíny konèí, tzn. mùže si napø. i sundat pøilbu (tato situace nebude hodnocena jako nedokonèení disciplíny se všemi pomùckami, se kterými byla zapoèata) Soutìžící v prvním úseku startuje na pokyn startéra bez štafety. V následujících úsecích vybíhají soutìžící bez pokynù. Na jednotlivých úsecích dráhy mohou nést soutìžící štafetu libovolným zpùsobem, s výjimkou pøenášení v ústech. Pøekážky musí být vždy pøekonávány se štafetou, mimo 1. úseku. 52

53 Provedení disciplíny Pøed odstartováním štafety musí všichni soutìžící stát ve svém úseku. 1. úsek dráhy na pokyn startéra vybíhá 1. èlen družstva. U znaèky 20 m pøekoná žebøíkovou stìnu, pøièemž musí ruce uchopit alespoò tøetí a ètvrtou pøíèku a nohy šlápnout na první a druhou pøíèku. To platí jak pro výstup, tak i pro sestup. Na levém konci žebøíkové stìny (ve smìru bìhu) je položena štafeta (pùlspojkou smìrem k žebøíkové stìnì), kterou soutìžící zdvihne a po probìhnutí svého úseku ji pøedá do úrovnì 37,5 m druhému èlenu družstva. V praxi se hovoøí o viditelném uchopení rukou a viditelném šlápnutí, tzn. nestaèí jen letmý dotyk pøíèek rukou nebo nohou. 2. úsek dráhy Pøevezme štafetu a po probìhnutí svého úseku pøedává tøetímu èlenu družstva 3. úsek dráhy Soutìžící pøevezme štafetu, u znaèky 70 m uchopí tam postavenou hadici s nosièem a odloží ji na podložku. Žádná èást hadice ani nosièe, kterým je hadice opatøena, nesmí podložku pøesahovat. Po splnìní tohoto úkolu pøedá štafetu do úrovnì 125 m dalšímu èlenu družstva. Soutìžící pøi pøenášení hadice ji mùže držet libovolnì (za hadici nebo za nosiè). 4. úsek dráhy Soutìžící pøevezme štafetu a po probìhnutí svého úseku pøedává pátému èlenu družstva. 5. úsek dráhy Soutìžící pøevezme štafetu a musí podbìhnout la ku, aniž by ji shodil. Shodí-li la ku, má možnost znovu tuto la ku usadit a znovu ji pøekonat. 6. úsek dráhy Soutìžící pøevezme štafetu a pak pøekoná vrchem lehkoatletickou pøekážku. Shodí-li pøekážku, má možnost ji znovu postavit a musí ji znovu pøekonat. 7. úsek dráhy Soutìžící pøevezme štafetu, bìží k PHP, uchopí jej a pøenese k odkládací desce, na kterou jej postaví. Spadne-li PHP pøed pøedáním štafety, musí jej soutìžící znovu postavit na desku. V praxi dodává PHP pro 7. úsek dráhy poøadatel soutìže, stejnì jako všechny pøekážky a podložky. Štafetový bìh CTIF # 8. úsek dráhy Soutìžící pøevezme štafetu do úrovnì 325 m a po probìhnutí svého úseku ji pøedá do úrovnì 365 m dalšímu èlenu družstva. 9. úsek dráhy Soutìžící pøevezme štafetu, dobìhne k hadicím, tyto spojí, pøipojí k rozdìlovaèi a s napojenou proudnicí štafetou (pouze proudnici lze spojovat za bìhu) probìhne cílem tak, že viditelnì drží buï proudnici nebo hadici. Odpojit proudnici v cíli mùže až na pokyn rozhodèího. Poøadí spojování hadic a pøipojení k rozdìlovaèi je libovolné. Pøi napojování hadice na rozdìlovaè nesmí být tento nesen. Upozornìní: Štafeta se nesmí nést v ústech a musí být pøedávána jen z ruky do ruky. Nepøekoná-li nìkterý soutìžící øádnì pøekážku, mùže ji pøekonat opakovanì. 53

54 Zásady pro opakované pøekonání pøekážek: u žebøíkové stìny by musela být celá pøekážka obìhnuta. Napø. sklouznutí soutìžícího pøi sestupu z pøekážky nelze napravit tím, že vystoupí zpìt na první a druhý pøíèel a uchopí tøetí a ètvrtý pøíèel ze strany, která je odvrácena od startu. Pøi obìhnutí pøekážky je nutno poèítat s tím, že soutìžící pravdìpodobnì vykroèí z dráhy obìma nohama, tj. 10 tb. jako za nesprávnì pøekonanou pøekážku, u podbíhací la ky musí soutìžící projít zpìt pøes prázdné stojany a poté teprve položit la ku na stojany a znovu ji podbìhnout jinak pøi obcházení opìt vyšlápne obìma nohama z dráhy. Stejný problém nastává u lehkoatletické pøekážky rozhodèí musí správnì posoudit vyšlápnutí z dráhy obìma nohama, podbíhací la ku na stojany musí položit soutìžící, který ji má podbìhnout. Nemùže to za nìj udìlat soutìžící, který mu pøedal štafetu jinak hodnoceno jako nesprávnì provedený úkon. Stejné pravidlo platí pro lehkoatletickou pøekážku, hodnocení vyšlápnutí obìma nohama z dráhy, jak je popsáno, se pøedpokládá pøi šíøce dráhy 120 cm. Pøi šíøce dráhy vìtší než 120 cm musí posoudit rozhodèí, zda soutìžící opustil dráhu obìma nohama (napø. pokud soutìžící pøi šíøce dráhy 2 m pøi obíhání pøekážky nevyšlápl z oznaèené dráhy, není možno tuto situaci hodnotit jako vyšlápnutí z dráhy o šíøce 1,2 m, protože tato šíøka není vyznaèena). Pøi postavení PHP na podložku hodnotí rozhodèí, zda PHP stojí na podložce do okamžiku pøedávky štafety na další úsek, nikoli jestli jeho obrys pøesahuje okraje podložky. Pøi pøípravì materiálu na 9. úseku není možno z kotouèù hadic odmotat èást hadice, tu položit na zem a na ni pùlspojku hadice. Hadice musí zùstat úplnì svinuty v kotouèi a postaveny tak, že se pùlspojky nedotýkají zemì, i když mohou být natoèeny libovolným zpùsobem (tzv. odmotávky sloní uši nejsou povoleny). Celá disciplína je ukonèena až tehdy, kdy soutìžící na 9. úseku probìhne cílovou èarou s náøadím. Hadice s nosièem, PHP a hadice s rozdìlovaèem se smí soutìžící dotknout až po pøevzetí štafety. Trestné body: a) nesprávné spojení spojek (hadice, rozdìlovaè, proudnice) za každý pøípad 10 tb. = sekund Pokud soutìžící probìhne cílem s nenapojenou proudnicí, není to tedy neplatný pokus, ale pouze 10 tb. rozdíl oproti štafetì 4x 60 m. Stejné hodnocení bude použito, pokud soutìžící odpojí proudnici v cíli pøed pokynem rozhodèího. Pokud byl rozdìlovaè pøi napojování hadice nesen, je hodnoceno jako nesprávné spojení spojek. b) nesprávnì pøekonaná pøekážka nebo nesprávnì provedený úkon (provedený jinak než je popsáno ve Smìrnici) za každý pøípad 10 tb. = sekund Napø. postavení spadlé pøekážky (podbíhací la ka, lehkoatletická pøekážka) jiným soutìžícím, než kterému to pøísluší apod. Pøi upadnutí štafety v okamžiku pøedávky ji mùže zvednout pouze pøedávající, jinak bude hodnoceno jako nesprávnì provedený úkon. c) vyšlápnutí z dráhy obìma nohama za každý pøípad 10 tb. = sekund 54

55 Pokus je neplatný: a) nenastoupí-li všichni soutìžící ve stanovených úsecích Napø. pokud má družstvo málo èlenù a jeden z nich by tedy bìžel více úsekù. Pravidlo platí i pro pøípad, kdy soutìžící pøi startu štafety nestojí ve svém úseku dráhy. b) dopustí-li se dvou chybných startù c) pokud poslední soutìžící nedosáhne cílové èáry d) nebyla-li proudnice štafeta øádnì pøenesena pøes cíl Napø. když tìsnì pøed cílem proudnice vypadne soutìžícímu z ruky a ten probìhne cílem bez ní. Pokud svou chybu napraví, vrátí se pro ni a znovu probìhne cílem, zùstává chyba podle pravidla d) není možná oprava úkonu. e) nebyla-li štafeta pøedávána v pøedepsaném poøadí a v pøedávacím území Napø. pokud nìkterý ze soutìžících probìhne svùj úsek dráhy, v pøedávacím území nepøedá štafetu dalšímu soutìžícímu, ale probìhne další úsek štafety sám, a teprve poté pøedá štafetu v poøadí dalšímu soutìžícímu. f) pøekáží-li soutìžící v prùbìhu plnìní disciplíny nebo pøi opouštìní své dráhy ostatním soutìžícím Napø. rozvinutí hadic u rozdìlovaèe takovým zpùsobem, že o nì soutìžící, bìžící ve vedlejší dráze zakopne, nebo ho jinak viditelnì omezí. Opouštìt dráhu po pøedání štafety se doporuèuje vždy tak, aby soutìžící nekøížil druhou dráhu. Štafetový bìh CTIF g) Nedokonèí-li soutìžící disciplínu s výstrojí a výzbrojí, se kterou byla zapoèata Napø. ztracená pøilba. Soutìžící musí provádìt všechny úkony s pøilbou na hlavì. Pokud mu pøilba pøitom spadne, musí pøerušit plnìní disciplíny, pøilbu si nasadit a poté teprve pokraèovat v plnìní disciplíny. Nelze pøilbu pøi plnìní disciplíny pouze nést v ruce. h) neprotne-li soutìžící v pøípadì použití el. èasomíry cílový paprsek èasomíry i) pokud pøi plnìní disciplíny jakýmkoliv zpùsobem pomùže soutìžícímu družstvu jiná osoba Toto pravidlo platí i pro pøípad, kdy po odstartování štafety vedoucí vbìhne do dráhy, aby v ní položil nebo upravil rozdìlovaè, nachystal na správné místo PHP apod. Pravidlo platí také pro pøípad, kdy vedoucí kolektivu nebo jiná osoba bìží vedle dráhy a tím vede soutìžícího. # j) neprobìhne-li soutìžící cílem ve své dráze Hodnocení disciplíny: Základem pro urèení poøadí v disciplínì je dosažený èas od startu po probìhnutí cílem soutìžícím na 9. úseku. K dosaženému èasu jsou pøipoèteny trestné sekundy. Nejmenší hodnota souètu èasu a trestných sekund urèuje vítìze disciplíny. 55

56 Obr. 5.1 Žebøíková stìna 120 cm 4 20 cmdoporuèený rozmìr Obr. 5.2 Podložka pod hadici nebo pod ruèní hasicí pøístroj 200 cm cm 1 3 cm 110 cm 80 cm 100 cm 200 m 150 m 250 m 125 m 100 cm 275 m 225 m 175 m cm 60 cm 120 cm Obr. 5.3 Stojany s la kou Obr. 5.4 Lehkoatletická pøekážka 75 m 70 m 380 m START 20 m 300 m 50 m 325 m 365 m 350 m Obr m štafetový bìh s pøekážkami CTIF 400 m CÍL 25 m 37,5 m 56

57 6. Štafeta požárních dvojic Každé družstvo mùže postavit jednu (4 èlenové družstva nastoupení ve dvojstupu + velitel stojící vlevo) nebo dvì štafety ve dvou variantách: a) 4 + velitel = 1. štafeta, 4 + velitel = 2. štafeta, b) dvì ètveøice + jeden velitel = velitel je spoleèný pro obì štafety, stojí vlevo u levé štafety a na jeho dobìhnutí vybíhají první dvojice obou štafet, zapoèítává se èas lepší štafety ( jedna ze ètveøic + velitel ). V pøípadì dvou štafet, vykonávají disciplínu obì souèasnì, soutìž probíhá ve dvou drahách a jako výsledný èas družstva se zapoèítává èas lepší štafety. Materiální zabezpeèení 2 hydrantové nástavce, poøadatel zajistí jejich pevné zajištìní proti pøevrhnutí 2 pøechody B 75 / C 52 2 hadice C 52, min. délka 9,5 m (nikoli cvièné) 2 proudnice C 52 2 kužely pro oznaèení mety (z bezp. dùvodù není možno použít praporky nebo jiné ostré pøedmìty) Proudnici a hadici vèetnì pøechodu mùže mít kolektiv vlastní, hydrantové nástavce dodává poøadatel. Proudnice C 52 nesmí být zamìòována se štafetovou proudnicí, nelze použít také proudnice C 52 rùzným zpùsobem upravované (zkracované apod.) Popis dráhy 2 m od startovní èáry je hadice C v kotouèi spojkami vzad a vlevo od ní je položena proudnice C (viz nákres). 20 m od startovní èáry je vyznaèena èára a na ní je umístìn hydrantový nástavec s pøechodem (smìr natoèení nástavce je libovolný), 9 m od nìj je vyznaèena èára pro odložení proudnice a 15 m od hydrantového nástavce je vyznaèena meta (napø. praporkem). Provedení štafety požárních dvojic Na signál startéra vybìhne velitel, obìhne metu a vrátí se na startovní èáru. Pøi obíhání mety velitelem nebo jiným èlenem štafety je zakázáno se jí dotknout jakoukoliv èástí tìla. Žádný z èlenù štafety nesmí provést obìhnutí okolo mety tzv. úkrokem. To znamená, že nesmí mít v žádném okamžiku metu pøi obíhání po levé ruce. Štafeta dvojic # První dvojice se po vybìhnutí vyzbrojí náøadím a dobìhne k hydrantovému nástavci. Jeden z nich rozvine hadici tak, aby kotouè hadice dopadl za vyznaèenou èáru a pøipojí ji na hydrantový nástavec. Upøesnìní zpùsobu rozvinutí a napojení hadice na hydrantový nástavec: soutìžící vyzbrojený hadicí ji u hydrantového nástavce rozvine tak, že podá za úrovní hydrantového nástavce (smìrem k metì) jednu koncovku soutìžícímu, který nese proudnici. Po tomto rozvinutí provede napojení na hydrantový nástavec. 57

58 Druhý hadici rozloží, pøipojí na ni proudnici a odloží ji tak, aby kteroukoliv svou èástí ležela na vyznaèené èáøe nebo za ní smìrem k metì. Po skonèení èinnosti oba obìhnou metu a vrátí se na startovní èáru. Po návratu první dvojice na startovní èáru vybíhá dvojice druhá. Obìhne metu a pøi cestì zpìt jeden èlen v libovolném poøadí odpojí proudnici, pøeloží jednou hadici a odpojí ji od hydrantového nástavce. Neodpojení proudnice nebo hadice èlenem družstva, který hadici pøekládá se hodnotí jako chybné 10 tb. Druhý bez pomoci musí hadici úplnì svinout do dosažení úrovnì hydrantového nástavce. Hadice musí být svinuta tak, aby ani jeden z obou koncù hadice nebyl delší než je prùmìr kotouèe hadice. Upøesnìní svinování: soutìžící, který hadici svinuje, mùže zaèít svinovat v kterémkoli okamžiku po pøeložení hadice, avšak za dodržení podmínky, že obì pùlspojky hadice má pøed zahájením svinování pøed sebou ve smìru k hydrantu. Pøi pøekládání hadice nesmí druhý èlen prvnímu žádným zpùsobem pomáhat, nesmí tedy hadici ani držet, provlékání èi prohazování hadice jakýmkoliv zpùsobem pod kteroukoli z èástí tìla závodníka nebo podbíhání závodníka je zakázáno. Po skonèení èinnosti se oba vrací s náøadím zpìt za startovní èáru. Pokus skonèí probìhnutím posledního závodníka s náøadím cílem, náøadí se v cíli neodhazuje. Opustit prostor startu mùže družstvo až na pokyn rozhodèího, který provede kontrolu správnì svinuté hadice. Každý èlen soutìžního družstva musí obìhnout metu a musí se podél hadicového vedení, obìhové mety a hydrantového nástavce pohybovat po levé stranì, tedy po své pravé ruce. Pokud se pøi cestì k metì rozpadne kotouè hadice pøed dosažením úrovnì hydrantového nástavce, musí ho soutìžící opìt svinout, teprve poté mùže v èinnosti pokraèovat, podobnì i pøi cestì se sbalenou hadicí od hydrantového nástavce do cíle. Poèet rozhodèích 1 rozhodèí disciplíny 1 startér 4 pomocní rozhodèí 6 èasomìøièù 1 zapisovatel Hodnocení Základem pro hodnocení je èas namìøený od zadání signálu startéra do probìhnutí posledního závodníka cílem. K tomu se pøipoèítávají trestné sekundy za každý pøípad: za pomoc pøi svinování hadice 10 sekund Pomocí pøi svinování hadice se rozumí aktivní pomoc soutìžícího, který hadici pøeložil a odpojil od proudnice a hydrantového nástavce. Tento se po ukonèení své èinnosti (nebo i bìhem ní) nesmí zabývat napø. rovnáním hadice (pokud tuto hadici nerovná již pøi pøekládání), jejím pøidržováním apod. pøedèasné vybìhnutí každého èlena kromì velitele 10 sekund (pøedèasné vybìhnutí velitele se hodnotí jako pøedèasný start pøi druhém chybném startu velitele je pokus pøíslušné štafety hodnocen jako neplatný) 58

59 Pøedèasným vybìhnutím èlena štafety se rozumí i taková situace, kdy pøed svým vybìhnutím (než probìhne velitel nebo poslední èlen pøedchozí dvojice) soutìžící posune nohu na startovní èáru. Pøedèasný start se hodnotí pro každého èlena štafety zvláš max. poèet 40 tb. u jedné štafety. Pøi hodnocení pøedèasného startu velitele: pokud je velitel jednotný pro obì štafety, platí jeho pøedèasný start pro obì štafety, pokud má každá štafeta svého velitele, platí jeho pøedèasný start pouze pro štafetu, ke které velitel pøísluší. V tomto pøípadì se vrací oba velitelé na start, chybný start se však poèítá pouze tomu veliteli, který jej zpùsobil. nesvinutí rozpadnutého kotouèe (tj. mezi startovní èárou a hydr. nástavcem pøi cestì k metì a mezi hydrantovým nástavcem a cílovou èárou pøi cestì do cíle) 10 sekund Rozpadnutím kotouèe se rozumí každá situace, pøi které hadice pøestane mít celistvý tvar hadice smotané v kotouèi (napø. konec hadice delší než její prùmìr, vypadnuté vnitøní závity ze støedu smotané hadice apod.). Pokud hadice závodníkovi po probìhnutí cílem upadne a rozvine se, není možno zkontrolovat její svinutí a bude hodnoceno jako nesvinutí rozpadnutého kotouèe. nerozložení hadice tak, aby proudnice (jakákoli její èást) ležela nejménì na vyznaèené èáøe 10 sekund Událost, kdy proudnice leží na vyznaèené èáøe, je definována tak, že jakákoliv èást proudnice se musí dotýkat vyznaèené èáry pro odložení. nesprávné napojení hadice na hydrantový nástavec nebo nesprávné spojení hadice a proudnice 10 sekund Nesprávným napojením se rozumí napojení na jeden ozub, popø. situace, kdy soutìžící sice hadici na hydrantový nástavec napojí, po jeho odbìhnutí a natažení hadice se však hadice samovolnì odpojí. nesprávné rozvinutí hadice u hydrantového nástavce 10 sekund Štafeta dvojic # Není možno podat pùlspojku hadice druhému soutìžícímu pøed dosažením úrovnì hydrantového nástavce (druhý soutìžící se jí pøed dosažením úrovnì hydr. nástavce nesmí dotknout). Porušení tohoto pravidla bude posuzováno jako nesprávné rozvinutí hadice u hydrantového nástavce. neobìhnutí nebo nesprávné obìhnutí mety 10 sekund Situace, kdy kterýkoliv ze soutìžících (vèetnì velitele) ve snaze zkrátit si bìžeckou dráhu neobìhne metu nebo se jí pøi obíhání dotkne kteroukoliv èástí tìla. Obìhnutí mety tzv. úkrokem je hodnoceno jako nesprávné obìhnutí mety. 59

60 neúplné svinutí hadice do dosažení úrovnì hydrantového nástavce (tj. mezi metou a nástavcem) 10 sekund Neúplným svinutím hadice se rozumí takové svinutí hadice, kdy jeden nebo oba konce hadice jsou delší, než je prùmìr smotané hadice. hození hadice (smotaného kotouèe v cíli nebo koncovky hadice pøi pøekládání u hydr. nást.) nebo proudnice (na èáøe nebo v cíli) 10 sekund Hozením proudnice na èáøe odložení se myslí úmyslné hození proudnice, nikoliv situace, kdy soutìžící špatnì odhadne vzdálenost nebo rychlost bìhu a proudnice je mu po natažení hadice vytržena z ruky. chození po nesprávné stranì hadicového vedení, mety nebo hydrantového nástavce (za každý pøípad) 10 sekund Pøi chození se musí soutìžící pohybovat po levé stranì vedení, mety nebo hydr. nástavce. Pøíklady špatného chození, které je trestáno 10 sekundami: soutìžící pøi bìhu pøeskoèí neúplnì rozvinutou hadici, soutìžící pøejde neúmyslnì na druhou stranu hadice (trestá se každý takový pøípad, i vícekrát u jednoho soutìžícího). Trestá se i pouhé pøekroèení hadice jednou nohou, soutìžící pøi bìhu pøebìhne hydrantový nástavec a musí se k nìmu vrátit zpìt, soutìžící z nìjakého dùvodu pùjde pozpátku v tu chvíli se pohybuje po pravé stranì vedení myšleno ve smìru chùze, i když má vedení po pravé ruce soutìžící obìhne metu tzv. úkrokem (otoèkou kolem své osy o 180 stupòù za metou), pokud pøi motání hadice soutìžící pøejde na její pravou stranu, pokud soutìžící zapomene odpojit hadici od hydrantového nástavce a poté se k nìmu vrátí a odpojí ji (pokud se vrátí tak, že bude mít hydrant po pravé ruce, je to v poøádku, ale musí potom znovu obìhnout i metu). Špatné chození se týká i velitele v pøípadì nesprávného obìhnutí kolem hydrantového nástavce, mety a náøadí položeného na pøípravné èáøe. Situace, kdy se soutìžící pøi pøipojení hadice na hydrantový nástavec otoèí tak, že má hadici po levé ruce, se hodnotí jako správné provedení, pokud pøitom stojí na místì (nesmí udìlat krok smìrem od mety k hydrantovému nástavci). Situace, kdy soutìžící pøi plnìní úkolu šlápne na hadici, není hodnocena jako chození po nesprávné stranì hadicového vedení. nesprávné svinutí hadice (dvojité pøeložení, delší konce než prùmìr hadice) (za každý pøípad) 10 sekund Pokud soutìžící zaène svinovat hadici døíve než po pøeložení hadice. Pøíklad dvojitého pøeložení ukazuje obr Nesprávným svinutím hadice se rozumí i stav, kdy hadice není svinuta natìsno a má vnitøní prùmìr volného støedu takové velikosti, že jím projde pùlspojka proudnice C 52, aniž by se kotouè rozpadl. Tuto situaci kontroluje rozhodèí v cíli 60

61 po dobìhnutí závodníka s hadicí do cíle. Delší konec, než je prùmìr hadice znamená i situaci, kdy je hadice smotána dle obr. (venkovní konec hadice pøesahuje pùlspojku vnitøního konce hadice), kdy venkovní konec hadice pøesahuje vnitøní pùlspojku o více než prùmìr smotané hadice. Hodnotí se zpùsobem uvedeným na obr Obr. 6.1 Obr. 6.2 Hadice svinutá pomocí dvojího pøeložení, hadice s venkovním koncem pøesahujícím vnitøní pùlspojku o více než prùmìr smotané hadice pøíklad. nesprávné odpojení proudnice nebo hadice od hydrantového nástavce (odpojení jiným èlenem družstva, než který má tuto èinnost pøedepsánu) (za každý pøípad) 10 sekund Nesprávným odpojením se rozumí také situace, kdy soutìžící pøi odpojení hadice ji neodpojí od pøechodu, ale odpojí pøechod z hydrantového nástavce i s hadicí a hadice je s tímto pøechodem smotána a donesena do cíle. Pokud soutìžící, který hadici odpojuje, pøechod odpojí z hadice a napojí zpìt na hydrantový nástavec, nejedná se o chybu. Pokus je neplatný: pokud poslední èlenové družstva neprobìhnou s náøadím cílem Štafeta dvojic # Napø. když soutìžící odloží materiál (hadici nebo proudnici) na pøípravnou èáru nebo na cílovou èáru, nebo pokud jim pøed probìhnutím cílem hadice nebo proudnice vypadne z ruky. I když se pro upadnutý materiál vrátí, zùstává chyba dle tohoto pravidla. v pøípadì nesvinutí hadice vùbec Definice nesvinuté hadice: pokud ji soutìžící pouze napø. pøenese pøes úroveò hydrantového nástavce nìjakým zpùsobem poskládanou, popø. ji motá takovým zpùsobem, že hadice nemá tvar smotané hadice (pøibližnì kruhový tvar viz.obr.). 61

62 v pøípadì, že závodník opustí prostor cíle bez pokynu rozhodèího (bez provedení kontroly správnosti svinutí hadice) Pokud po probìhnutí cílem soutìžícímu vypadne hadice z ruky a èásteènì se rozvine nebo rozpadne, je hodnoceno jako nesvinutí rozpadnutého kotouèe. v pøípadì provlékání èi prohazování hadice pod tìlem závodníka, který hadici svinuje nebo v pøípadì podbíhání závodníka nedokonèí-li soutìžící disciplínu s výstrojí a výzbrojí, se kterou byla zapoèata Obr. 6.3 ŠTAFETA POŽÁRNÍCH DVOJIC velitel po odstartování velitel obìhne metu 1. dvojice po vyzbrojení a vybìhnutí napojení hadice na hydr. nástavec napojení proudnice 2. dvojice po vybìhnutí svinování hadice odpojení proudnice hadice svinuta dosažením úrovnì do hydrantového nástavce 2 m 18 m 9 m 6 m 62

63 # Obr. 6.4 l d l > d d l Ani jeden z koncù nesmí být delší než je prùmìr hadice. Štafeta dvojic 63

64 7. Závod požárnické všestrannosti Cíl: Získávat a upevòovat všestrannou sportovní zdatnost soutìžících a zároveò zvyšovat jejich znalosti. Úèast: Velitel + 4 èlenové hlídky Vedoucí mùže z jednoho družstva pøipravit 2 hlídky, každý èlen družstva mùže bìžet pouze jednou. Zapoèítává se lepší výsledek. Materiální zabezpeèení: 30 špalíkù o rozmìrech 7x5x2 cm podkladové desky pod špalíky dlouhé min. 4 m 5 vzduchovek + opory pro støelbu v kategorii mladší 2 soubory topografických znaèek mladší, starší 2 buzoly typu SPORT 1 cvièná mapa 1 : trojcípé šátky a spínací špendlíky obrázky znázoròující soubory hoøících pøedmìtù nebo prostøedí technické prostøedky a grafické znaèky technických prostøedkù PO 1 záchranné nebo horolezecké lano pro pøekonání pøekážky 4 záchranná nebo záchytná lana (min. 4 m dlouhá) + 2 hadice C proudnice C52 s uzávìrem 1 sáèek se záchranným lanem na úvaz na proudnici Popis tratì Tra je umístìna v mírnì zvlnìném terénu a vyznaèena barevnými fáborky. Na trati jsou rozmístìna a viditelnì oznaèena stanovištì K1 K6, úmìrnì po celé trati, o jejich poøadí rozhoduje organizátor podle terénních podmínek. Tra pro mladší kategorii mìøí cca 2 km, pro starší cca 3 km. Provedení Hlídka musí absolvovat tra a plnit úkoly na všech stanovištích. Èasový interval startù hlídek urèuje organizátor tak, aby se na kontrolách nehromadily (doporuèuje se min. 5 minut). Plnìní úkolù na kontrolách zaèíná teprve po dobìhnutí posledního èlena hlídky. Na tra nemá nikdo pøístup s výjimkou tìch závodníkù, kteøí jsou na trati podle èasového rozpisu, rozhodèích a èlenù štábu (kteøí mohou doprovázet hosty). Hodnocení Základem pro hodnocení je èas, v nìmž hlídka absolvuje závod. K nìmu se pøipoèítávají trestné body za nesplnìné úkoly na kontrolách a odeèítá se èekací èas 64

65 (doba nezavinìného zdržení hlídky na kontrolních stanovištích). Vítìzí hlídka s nejnižším èasem. 1 bod = 1 minuta Hlídka je vylouèena ze ZPV: opustí-li pøedstartovní prostor s cílem získat informace o trati a tím i neoprávnìné zvýhodnìní Na tra ZPV nesmí bez povolení štábu soutìže nejen hlídka, ale ani vedoucí kolektivu, popø. instruktoøi, trenér a další osoby, které ke kolektivu patøí. vynechá-li kontrolní stanovištì (staèí jeden èlen) nebo si prokazatelnì zkrátí vyznaèenou tra Za šíøku tratì se obecnì považuje prostor o šíøce metrù na každou stranu od vytýèené tratì. Pokud družstvo opustí tento prostor, je to považováno za porušení tohoto pravidla, pokud si tímto zpùsobem hlídka prokazatelnì zkrátila tra nebo pokud neprobìhne cílem ZPV. odmítne plnit úkol na kontrolním stanovišti Za odmítnutí plnìní úkolu je považována i situace, kdy soutìžící napø. na stanovišti uzlování po vylosování uzlu, který má uvázat prohlásí, že tento uzel neumí a tudíž ho neuváže. Nezáleží na tom, zda odmítla plnit úkol celá hlídka, nebo pouze jeden z jejích èlenù. pøijme-li na trati pomoc jiné osoby (s výjimkou pøi zranìní èlena hlídky) Povolenou pomoc mohou poskytnout pouze rozhodèí na kontrolních stanovištích, napø. na kontrole støelba ze vzduchovky pøi nabíjení nebo kontrole Pøekonání pøekážky po vodorovném lanì pøi výskoku na lano. Tato možná pomoc rozhodèími je u všech kontrol jasnì definována. poruší-li nebo znehodnotí znaèení tratì nebo jinak naruší prùbìh závodu Vedoucí je povinen upozornit soutìžící svého kolektivu na toto pravidlo. Narušením prùbìhu závodu je i pozdní dostavení se hlídky na start ZPV. Závod všestrannosti neprobìhne-li cílem úplná hlídka Pøi zranìní èlena hlídky mu mohou ostatní èlenové hlídky pomoci dostat se do cíle. V pøípadì, že není schopen pokraèovat v plnìní disciplíny, je hlídka posuzována podle tohoto pravidla. ztratí-li startovní prùkaz pokud byl vydán pokud manipuluje s míøidly na stanovišti støelby # Za manipulování s míøidly lze považovat i situaci, kdy soutìžící nešetrnì zachází se vzduchovkou (úmyslnì s ní uhodí o zem apod.). 65

66 Poèet rozhodèích 1 hlavní rozhodèí 1 startér 1 zapisovatel 6 rozhodèích na kontrolních stanovištích a potøebný poèet pomocných rozhodèích (vèetnì mìøení èekacího èasu) K 1 STØELBA ZE VZDUCHOVKY Úkol Støílí se na špalíèky o rozmìrech 7x5x2 cm, postavené na podkladové desce. Špalíèky jsou postaveny 10 cm od sebe, ve výšce 30 cm nad zemí. Støílí se na plochu 7x5 cm. Všichni èlenové soutìžní hlídky støílí na pokyn rozhodèího z pìti stanoviš. Každý èlen hlídky vystøelí tøi rány na tøi špalíèky ve vzdálenosti 10 m v poloze ležícího støelce bez pevné opory (u mladší kategorie opora povolena). Podaøí-li se nìkterému ze soutìžících povalit své tøi špalíky na ménì než tøi rány, zbývajícími náboji nesmí vystøelit na špalíky jiného èlena ani je žádnému vìnovat. Každý soutìžící signalizuje ukonèení støelby zdvižením ruky. Po skonèení støelby posledním èlenem hlídky pokraèuje hlídka v závodì. Vzduchovky a støelivo Zabezpeèuje a technicky provìøí poøadatel. Použít vlastní zbraò a støelivo je nepøípustné. Rozhodèí i soutìžící dbají na pøísnou disciplínu a na dùsledné dodržování bezpeènostních pøedpisù. Na støeleckém stavu je závodník povinen držet zbraò vždy ve smìru støelby bez ohledu na to, je-li zbraò nabita nebo ne. Nabíjet zbraò mimo palebnou èáru a pøed zaujetím støelecké polohy je zakázáno. V pøípadì, že se vyskytne závada na zbrani, závodník zvedne ruku a zavolá Závada. Dále smí manipulovat se zbraní jen v pøítomnosti rozhodèího a za jeho pomoci. Závodník nesmí manipulovat s míøidly. Je povolena pomoc rozhodèího pøi nabíjení zbraní. Hodnocení Za každý nepovalený špalíèek obdrží hlídka 1 trestný bod. V pøípadì, že kterýkoliv èlen hlídky vystøelí poètvrté (použije vlastní nebo nalezený náboj), nezapoèítává se mu žádný pøedchozí pokus. (max. 15 trestných bodù) Tzn. pokud èlen vystøelí poètvrté, automaticky obdrží 3 trestné body. Pomoc rozhodèího pøi nabíjení zbranì je povolena jak pro mladší, tak i pro starší kategorii. Za povalený špalíèek se považuje ten, který po ukonèení støelby nestojí na plošce 5x2 cm (pokud se zásahem pouze pootoèí do jiné polohy a zùstane stát na plošce, na kterou byl postaven, není to hodnoceno jako povalený špalíèek). Pokud závodník manipuluje s míøidly nebo zachází se zbraní nešetrnì, bude hlídka hodnocena podle pravidla Vylouèení z hodnocení ZPV. Soutìžící, který již vystøelil všechny rány, musí zùstat na stanovišti ležet až do okamžiku, než ukonèí støelbu poslední soutìžící této hlídky. Poté teprve 66

67 všichni soutìžící vstanou a mohou opustit kontrolní stanovištì (bezpeènostní opatøení). K 2 ZÁKLADY TOPOGRAFIE 1. úkol každý èlen hlídky si vylosuje a urèí 1 topografickou znaèku (viz obr. v) Hodnocení: za každou nesprávnì urèenou znaèku obdrží hlídka 1 trestný bod (pomoc jiným èlenem hlídky se hodnotí jako nesprávná odpovìï) Pøi hodnocení správnosti odpovìdí je nutno, aby soutìžící odpovìdìl pøesným názvem topografické znaèky, tak jak je uveden ve Smìrnici (napø. na znaèku è. 12 není možno odpovìdìt pouze hájovny správná odpovìï je hájovny, myslivny). Poøadí jednotlivých názvù mùže být pøehozeno, název však musí být kompletní. 2. úkol hlídka zorientuje mapu pomocí buzoly Hodnocení: za nesprávné zorientování mapy obdrží hlídka 5 trestných bodù (povolená tolerance pøi orientování mapy je ± 5 stupòù) Pøi hodnocení musí rozhodèí posuzovat pouze to, je-li mapa zorientována správnì (je-li zorientována v urèené toleranci). Není možno hodnotit postup, jakým hlídka mapu orientuje (napø. na kterou èást mapy pokládá buzolu apod.), tento záleží pouze na hlídce. Obr j Závod všestrannosti tunel # S64 Ag Šachta 67

68 NÁZVY MAPOVÝCH ZNAÈEK 3. úkol plní pouze starší kategorie Hlídka si vylosuje jeden ze tøí možných orientaèních bodù (v terénu oznaèených). S pomocí buzoly spoleènì urèí z oznaèeného místa azimut viditelného bodu. Hodnocení: za nesprávné urèení azimutu obdrží hlídka 5 trestných bodù (povolená tolerance pøi urèování azimutu je ± 5 stupòù v porovnání s pøehledem správných azimutù ovìøených hlavním rozhodèím závodu). Kategorie mladší plní pouze úkoly è. 1 a 2. Hodnocení, zda byl azimut urèen správnì, provádí sèítací komise po dobìhnutí hlídky do cíle ZPV. Rozhodèí na stanovišti pouze zapíše do pøíslušné kolonky (1, 2 nebo 3) startovního prùkazu hodnotu azimutu, kterou družstvo namìøilo. K 3 UZLOVÁNÍ Každý èlen hlídky si vylosuje jeden z tìchto uzlù: TESAØSKÝ, ZKRACOVAÈKA, PLOCHÁ SPOJKA, LODNÍ, ÚVAZ NA PROUDNICI Zpùsob vázání TESAØSKÝ váže se na ležící hadici, jedním koncem provazu, druhý konec provazu je jakýmkoliv zpùsobem upevnìn (ke stromu, k vìtvièce apod.) PLOCHÁ SPOJKA v ruce, libovolnì jedním nebo obìma konci provazu (k dispozici je celý provaz s obìma konci) ZKRACOVAÈKA libovolnì (na zemi, v ruce apod.), v libovolném úseku provazu LODNÍ na slabším svislém stromu nebo na hadici, jedním koncem provazu, druhý konec je upevnìn ÚVAZ NA PROUDNICI ( nekoneèné lano v sáèku) na proudnici napojenou na hadici, jedním koncem provazu Hodnocení: za každý nesprávnì uvázaný uzel 3 trestné body max. 15 tb. (pomoc i slovní jiným èlenem hlídky èi jiné osoby se hodnotí jako nesprávnì uvázaný uzel) 68 PRO MLADŠÍ KATEGORII JE URÈENO POUZE PRVNÍCH 15 TOPOGR. ZNAÈEK. 1. louky 2. mosty 3. prameny 4. kaple 5. kostel 6. jeskynì 7. zøícenina 8. elektrárny 9. telefonní stanice 10. vodní mlýny 11. osamìlé skály 12. hájovny, myslivny 13. tovární komíny 14.zámek 15. lesy 16. trigonometrické body 17. obydlené a neobydlené budovy 18. elektrické vedení 19. vrstevnice 20. tunely 21. památník 22. nivelaèní znaèky 23. sklady hoølavin a plynojemy 24. šachty, štoly a doly v provozu 25. nezpevnìné lesní a polní cesty

69 # U uzlù se hodnotí pouze funkènost, a to tak: TESAØSKÝ je funkèní, pokud jsou na nìm dvì celé otoèky konce lana (pøi vázání soutìžící musí tøikrát provléci konec lana smyèkou, protože ve skuteènosti první otoèení provazu dává dohromady pouze 1/2 otáèky) PLOCHÁ SPOJKA je funkèní tehdy, je-li dodržena kresba uzlu tak, jak je uvedena na obr. 7.2 ZKRACOVAÈKA je funkèní, pokud pøi zatažení za volné konce provazu nedojde k rozpadnutí uzlu a k jeho rozvázání. Rozhodèí pøi hodnocení musí dávat pozor, aby nešetrným zacházením nedošlo pøi jeho kontrole k rozvázání uzlu. LODNÍ je funkèní tehdy, je-li dodržena kresba uzlu tak, jak je uvedena na obr. w ÚVAZ NA PROUDNICI je funkèní tehdy, když: konec lana je pod pùlspojkou hadice (nikoliv u hubice proudnice) a zbytek lana vedoucí do sáèku je u hubice proudnice. Lano pro vázání úvazu na proudnici nemusí mít na svém konci oko. Stejnì tak se nehodnotí délka konce lana, vyènívajícího ze smyèky kolem pùlspojky hadice, oka vytvoøená na lanì kolem spojení hadice a proudnice jsou tìsnì za obìma pùlspojkami. U hadice se poèítá jako správná vzdálenost max. po konec pevné èásti pùlspojky, zasunuté do hadice (není vidìt, lze pouze zjistit hmatem), u proudnice se poèítá jako správná vzdálenost umístìní mezi pùlspojkou a uzávìrem proudnice, na konci proudnice je kolem hubice stoèena smyèka, která se váže pro udržení svislé polohy proudnice pøi jejím vytahování lanem. Nezáleží na tom, na kterou stranu je smyèka otoèena. Rozhodèím se doporuèuje pøed vlastním hodnocením uzlu zeptat se soutìžícího, jestli ukonèil vázání uzlu. Po zhodnocení uzlu je vhodné soutìžícímu ukázat, proè je uvázání uzlu hodnoceno jako chybné. Pøi hodnocení chybnì uvázaného uzlu je vhodné, pokud jsou pøítomni min. 2 rozhodèí (oba potvrdí chybné uvázání) z dùvodu eliminace možných neshod pøi projednávání pøípadného protestu. Rozhodèí nesmí žádným zpùsobem zasahovat do vázání uzlù mimo pøidìlení jednotlivých vázacích míst soutìžícím podle toho, který uzel si vylosovali. Závod všestrannosti Obr. 7.2 Lodní smyèka á lano v sáèku Tesaøský uzel Plochá spojka Zkracovaèka Úvaz na proudnici 69

70 K 4 ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI Èlenové hlídky se rozdìlí na trojici a dvojici. 1. úkol ve trojici provedou na jednom soutìžícím obvaz zranìného kolena tøícípým šátkem a pøenesou jej na vzdálenost 20 m (pomocí stolièky z lidských rukou). Šátek je nutné nejprve složit dle obr. j. Takto pøipravený pøiložit na ránu (koleno) a upevnit zkøížením vzadu a vytvoøením libovolného uzlu vpøedu nad ránou nebo na vnìjší stranì konèetiny tak, aby uzel nepøekážel zranìnému. Ošetøení zranìní musí odpovídat pøedchozímu popisu i po provedení transportu. Posouzení správnosti ošetøení: zranìné koleno musí být pøekryto šátkem, nesmí být volné (napø. cípy šátku nad a pod ním), uzel, kterým je šátek upevnìn, musí být nad kolenem, a to buï pøímo nad ním, nebo na vnìjší stranì nohy. Nesmí být na vnitøní stranì nohy nebo pod kolenem na kterékoliv stranì, pøi transportu se nesmí obvaz posunout tak, aby zùstalo koleno odkryté, není definováno, které koleno je nutno ošetøit, výbìr je na soutìžní hlídce. V pøípadì, že po ukonèení transportu ošetøení neodpovídá popisu, hodnotí se jako nesprávné ošetøení, pøestože pøed transportem bylo v poøádku (transport se hodnotí zvláš ) Posouzení správnosti transportu: zranìný soutìžící se bìhem transportu nesmí v žádném okamžiku dotknout jakoukoliv èástí tìla zemì, pøi transportu je možno vytýèit trasu pro transport tak, aby zaèátek i konec transportu byl na jednom místì. 2. úkol ve dvojici znehybní jeden soutìžící druhému poranìnou horní konèetinu pomocí tøícípého šátku a doprovodí jej, tzv. živou berlou = nezranìnou horní konèetinu položí zranìný ošetøovateli okolo krku dle obr. 7.3, ošetøovatel uchopí zranìného v pase, na urèitou vzdálenost. Znehybnìní musí být provedeno dle nákresu na obr. 7.3, prsty zranìné ruky musí být pevnì fixovány v šátku, nesmí vyènívat více než 2 cm. Šátek je za krkem spojen pomocí libovolného uzlu a u loktu je zpevnìn buï uzlem nebo pomocí spínacího špendlíku. Odsun zranìného se provádí na vzdálenost 20 m, pøièemž výchozí i cílová místa pøesunu mohou být na jednom místì stanovištì disciplíny. Fixace zranìné horní konèetiny musí být pevná i po provedení transportu. Organizátor mùže upravit disciplínu pro kategorii mladší. Zranìný èlen hlídky nesmí pøi plnìní disciplíny jakýmkoliv zpùsobem pomáhat nebo spolupracovat ani náznakem èi pøímou radou!!! Posouzení správnosti ošetøení: cíp šátku, který má zranìný soutìžící blíž k tìlu, musí vést na stranu krku u zranìné ruky, vzdálenìjší cíp šátku na stranu krku ke zdravé ruce, prsty nesmìjí vyènívat ze šátku více než 2 cm, 70

71 na loktu zranìné ruky musí být šátek zpevnìn spínacím špendlíkem nebo libovolným uzlem, zpùsob uvázání uzlu, kterým je šátek spojen za krkem, se nehodnotí. Posouzení správnosti pøesunu: zranìný soutìžící musí mít nezranìnou ruku po dobu transportu kolem ramen ošetøovatele, ošetøovatel musí mít ruku po dobu transportu kolem pasu zranìného. Pro ošetøení obou druhù zranìní se doporuèuje pøipravit dostateènì veliké tøícípé šátky, aby se zamezilo pøípadným problémùm s ošetøením vyspìlejších soutìžících. Obr. 7.3 Hodnocení 1. Za nesprávné ošetøení ve trojici 5 trestných bodù. Pøi chybném odsunu ve trojici se hlídka (napø. dotek zemì zranìným, nešetrné zacházení) zatìžuje 3 trestnými body. 2. Za nesprávnì provedené ošetøení ve dvojici 5 trestných bodù. Pøi chybném nebo nedokonèeném pøesunu zranìného na urèenou vzdálenost 20 m se hlídka zatìžuje 2 trestnými body (max. 15 trestných bodù) K 5 POŽÁRNÍ OCHRANA 1. Každý èlen hlídky si vylosuje jednu grafickou znaèku technických prostøedkù PO a pøiøadí ji k odpovídajícímu prostøedku. 2. Každý èlen hlídky si vylosuje 1 obrázek a ústnì k nìmu urèí jeden vhodný jeden nevhodný hasební prostøedek (je možno použít pouze prostøedky urèené tabulkou). Prostøedky užité jiným èlenem družstva se mohou opakovat. 71 Závod všestrannosti #

72 Hodnocení Za nesprávné pøiøazení grafické znaèky obdrží hlídka 1 trestný bod (max. 5 trestných bodù). Za každé nevhodné pøiøazení hasebního prostøedku obdrží hlídka 1 trestný bod (max. 10 tr. bodù, celkem max. 15 trestných bodù) Hasební látky: 1. voda, PHP vodní 3. písek, škvára, hlína 5. pìna, PHP pìnový 2. tlumice 4. PHP CO 2 snìhový 6. PHP práškový Obrázky: 1. benzín, nafta, olej 2. el. rozvadìè pod proudem 3. knihy, archívy 4. sypké látky, volnì ložené hobliny 5. jemná mechanika, video, poèítaèe Øešení: Obrázek Vhodné Nevhodné benzín, nafta, olej 1. PHP práškový 1. voda 2. pìna, PHP pìnový 2. tlumice el. rozvadìè pod proudem 1. PHP CO 2 snìhový 1. voda, PHP vodní 2. PHP práškový 2. tlumice 3. pìna, PHP pìnový knihy, archívy 1. PHP práškový 1. PHP CO 2 snìhový 2. tlumice sypké látky, 1. voda, PHP vodní 1. PHP CO 2 snìhový volnì ložené hobliny 2. písek, škvára, hlína 2. PHP práškový 3. pìna, PHP pìnový jemná mechanika, video, poèítaèe 1. PHP CO 2 snìhový 1. voda, PHP vodní 2. písek, škvára, hlína 3. pìna, PHP pìnový 4. PHP práškový Pokud není možno zabezpeèit fyzicky všechny technické prostøedky na stanovišti kontroly, mohou být nahrazeny napø. fotografiemi nebo obrázky. Pøi hodnocení správnosti odpovìdí v úkolu è. 2 je nutno se øídit správným øešením, uvedeným ve Smìrnici (není možno uznat za správnou odpovìï takovou, která není v souladu s øešením úkolu è. 2, i když by v praxi mìla své opodstatnìní). 72

73 Obr PS 8 PRO MLADŠÍ KATEGORII PLATÍ POUZE PRVNÍCH 5 GR. ZNAÈEK: 1 plnoproudá proudnice C, 2 hadice v kotouèi, 3 rozdìlovaè, 4 ruèní støíkaèka (džberová støíkaèka), 5 sací koš, 6 požární automobil napø. CAS 25, 7 savice, 8 sbìraè, 9 pøetlakový ventil, 10 pøenosný agregát napø. požární støíkaèka K 6 PØEKONÁNÍ PØEKÁŽKY PO VODOROVNÉM LANÌ Úkol Každý èlen hlídky pøekoná ruèkováním nebo jiným libovolným zpùsobem na lanì zavìšeném bezpeènì mezi dvìma stromy vzdálenost 3 m kategorie mladší a 4 m kategorie starší (tuto vzdálenost musí pøekonat ruce závodníka). Maximální bod prohnutí lana nad terénem je 2 metry. Pøekonávání pøekážky dvìma nebo více èleny družstva najednou je zakázáno. Následující závodník mùže zaèít s plnìním disciplíny až po seskoku závodníka pøedcházejícího. Pomoc pøi výskoku na pøekážku je dovolena jen èleny hlídky, u kategorie mladších je povolena i pomoc rozhodèího. Soutìžní úsek musí být pro mladší i starší kategorii na obou stranách lana vyznaèen (napø. izolepou nebo jiným vhodným zpùsobem) a pøekonán tak, že na zaèátku úseku se závodník musí obìma rukama uchopit pøed oznaèením zaèátku úseku a koneènou metu musí pøekonat opìt rukama. Lano v prùbìhu soutìže napínáme. Hodnocení Za nesplnìní, nedokonèení úkolu, pøedèasné zahájení nebo dotyk zemì obdrží hlídka za každého èlena 3 trestné body (max. 15 trestných bodù). V tomto pøípadì již nemusí èlen hlídky úkol dokonèit. Zpùsob hodnocení nesplnìní úkolu: pokud se soutìžící pøi výskoku na lano nechytí obìma rukama pøed znaèkou oznaèující zaèátek pøekonávaného úseku (dotek na znaèku pøi výskoku je považován za nesplnìní úkolu), pokud se soutìžící v prùbìhu pøekonávání úseku dotkne zemì (pøekonávání úseku zaèíná dohmátnutím alespoò jednou rukou dovnitø úseku oznaèeného znaèkami), pokud soutìžící pøi pøekonávání úseku na konci nedohmátne obìma rukama za znaèku oznaèující konec pøekonávaného úseku, 73 Závod všestrannosti #

74 pokud se soutìžící dotkne lana døíve, než ho pustí z rukou soutìžící pøed ním (pøedèasné zahájení), pokud pøi pomoci pøi výskoku na lano soutìžící, který právì plní disciplínu, dohmátne i jen jednou rukou za znaèku oznaèující zaèátek úseku, a pøitom ho ještì soutìžící, který mu pomáhal vyskoèit na lano, podpírá nebo jej drží (hodnotí se jako dotyk zemì). Pøi pøípravì lana je nutno poèítat s prostorem min. 1,5 m od zaèátku pøekonávaného úseku k uchycení lana na strom, aby byl soutìžícímu zabezpeèen prostor pro zachycení se nohama na lanì. Obr. 7.5 min. 6 m starší 4 m mladší 3 m Náskoková strana max. 2 m Oznaèení zaèátku a konce soutìžního úseku Napínák Pøíklad jednoduchého napínání lana 74

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Všeobecná ustanovení:

Všeobecná ustanovení: Všeobecná ustanovení: Základní informace: Závod kombinovaných dvojic ve vodním záchranném sportu mládeže Poøadatel: VZS ÈÈK Praha 15 Datum konání: Sobota 5.listopadu 2011 Místo konání: Krytý bazén (25m)

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013 spolu s Okresním sdružením hasičů Zlín pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a města Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 0 Organizátor soutěže : Termín konání soutěže : Místo konání : OSH

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001

PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001 PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001 Pravidla Svojsíkova závodu pro rok 2001 obsahují další zmìny. K tìm nejdùležitìjším patøí další posílení role družiny v závodì, zaøazení hodnocení èinnosti bìhem roku a

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

Popis provedení požárního útoku ( HRBÁČ ) (oficiální text) 1. Požární útok provádí 7 členů soutěžního družstva, kteří běží na signál startéra od

Popis provedení požárního útoku ( HRBÁČ ) (oficiální text) 1. Požární útok provádí 7 členů soutěžního družstva, kteří běží na signál startéra od Popis provedení požárního útoku ( HRBÁČ ) (oficiální text) 1. Požární útok provádí 7 členů soutěžního družstva, kteří běží na signál startéra od startovní čáry k základně (celé družstvo od jedné startovní

Více

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í Sdružení hasičů ČMS, okres Plzeň sever, odborná rada mládeže vydává O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í 42. ročníku hry "PLAMEN" pro rok 2013-2014 Vážení přátelé, Se zahájením nového školního roku

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje pod záštitou Rady Pardubického kraje pořádají krajskou soutěž v celostátní

Více

Odborná rada mládeže okresu Brno-venkov

Odborná rada mládeže okresu Brno-venkov Odborná rada mládeže okresu Brno-venkov v y d á v á Úpravu SMĚRNICE hry Plamen pro družstva mladých hasičů v kategorii přípravka Ročník 2013/2014 Projednáno a schváleno na OORM konané 26. 8. 2013 Projednáno

Více

Zpravodaj ORM č. 1/ 2013

Zpravodaj ORM č. 1/ 2013 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Tel. 724 874 049, e-mail: osh.novyjicin@c-mail.cz Nový Jičín dne 20.února 2013 Zpravodaj ORM č. 1/ 2013 Všem: vedoucím kolektivů MH, vedoucím

Více

Pravidla soutěže Memoriál Františka Pizy, XVI. ročník

Pravidla soutěže Memoriál Františka Pizy, XVI. ročník 1. Pořadatel Pravidla soutěže Memoriál Františka Pizy, XVI. ročník Pořadatelem soutěže je SDH Kaliště (okres Jihlava). 2. Čas a místo konání Soutěže se koná v obci Kaliště pravidelně na začátku května.

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Soubor předpisů SH ČMS - 1/17-201107 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Schváleno VV SH ČMS dne 162. 610. 2011 07 s okamžitou s účinností od

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová stříkačka (úpravy i viditelné povoleny).

Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová stříkačka (úpravy i viditelné povoleny). (Příloha č. 1) Provedení požárního útoku (Pravidla pro PHL) (odsouhlasená výkonnou radou PHL dne 12. 5. 2013 platná od 13. 5. 2013 pro sezonu 2013) pracovní verze Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

Uèební texty. pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù. Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska

Uèební texty. pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù. Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska Uèební texty pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska Studijní materiál pro pøípravu vedoucích a instruktorù kolektivù mladých hasièù k získání kvalifikace

Více

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ------------------------------------------------------------------------------------------------- H L A V A I. Článek

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE 2011 Pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Pravidla Ligy okresu Chrudim v požárním útoku pro rok 2015. 20. ročník. I. Liga okresu Chrudim

Pravidla Ligy okresu Chrudim v požárním útoku pro rok 2015. 20. ročník. I. Liga okresu Chrudim Pravidla Ligy okresu Chrudim v požárním útoku pro rok 2015 20. ročník I. Liga okresu Chrudim Liga okresu Chrudim (dále jen Liga ) zahrnuje celkem 11 hasičských soutěží v PÚ pořádaných v rámci okresu Chrudim

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 22.5.2015

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 22.5.2015 Program: 1) Zahájení 2) Kontrola usnesení 3) Příprava okrskové soutěže 4) Diskuse 5) Závěr Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 22.5.2015 Zahájení p. Dolejš přivítal hosta -

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ------------------------------------------------------------------------------------------------- H L A V A I Článek

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Stravování: bude zajištěno pouze rozhodčím, technické četě a štábu, pro soutěžící v místě soutěže na vlastní náklady KSH poskytne fin.

Stravování: bude zajištěno pouze rozhodčím, technické četě a štábu, pro soutěžící v místě soutěže na vlastní náklady KSH poskytne fin. Propozice II. kola soutěže v požárním sportu družstev SH ČMS Pardubického a Královéhradeckého kraje 2015 pořadatel Krajská sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického a Královéhradeckého kraje

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média.

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Èeská komora architektù vyhlašuje veøejnou neanonymní soutìž: Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Pøedmìt Termín Cena Cílem soutìže je návrh a realizace nové jednotné

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

KIN-BALL sport. oficiální pravidla VERZE 6. Vydává Èeský svaz kin-ballu ve spolupráci s ÈASPV, pøeklad z anglického originálu Martina Mlýnková 120905

KIN-BALL sport. oficiální pravidla VERZE 6. Vydává Èeský svaz kin-ballu ve spolupráci s ÈASPV, pøeklad z anglického originálu Martina Mlýnková 120905 KIN-BALL sport oficiální pravidla P Vydává Èeský svaz kin-ballu ve spolupráci s ÈASPV, pøeklad z anglického originálu Martina Mlýnková 120905 VERZE 6 Oficiální pravidla Kin-ball èerven 2012 Všechna práva

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA mladých hasičů v poţárním útoku

MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA mladých hasičů v poţárním útoku MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA mladých hasičů v poţárním útoku 2012 Pravidla pro ligu Mladých hasičů MSL-MH Verze 2.3-9. 1. 2012 1. SYSTÉM A ORGANIZACE MSL-MH 1.1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA mladých

Více

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality Pøíruèka systému managementu kvality 1. Prohlášení Tato pøíruèka systému managementu kvality popisuje systém managementu kvality (dále

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

DOBROVOLNÝ ŽELEZNÝ HASIČ Senohraby 6. č erven 2015

DOBROVOLNÝ ŽELEZNÝ HASIČ Senohraby 6. č erven 2015 DOBROVOLNÝ ŽELEZNÝ HASIČ Senohraby 6. č erven 2015 O r g a nizačn í zabezp e č en í s outěže Termín konání: 6. června 2015 od 10,00 hodin. Místo konání: Prostor cvičiště za hasičskou zbrojnicí. Hlavní

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

LÉTO 2007 CHORVATSKO ŠPANÌLSKO FRIEND-TOUR, s. r. o. Kvìtinková 16, 130 00 Praha 3-Jarov e-mail: info@friendtour.cz, www.friendtour.cz tel./fax: 266 314 296, mobil: 607 176 706 Již 17 let na trhu Podgora

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI Verze 3/2011 platnost od: 1. 10. 2011 PØÍLOHA è. 4 Obsah 1 SLOVNÍÈEK POJMÙ: 1 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI 4 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Staré díly BOSCH k repasi :

Staré díly BOSCH k repasi : Staré díly BOSCH k repasi : - startéry a generátory - měřiče množství vzduchu - vstřikovače - jednotky centrálního vstřikování Podmínky vrácení: - originální obal - díl je dostatečně očištěn, aby bylo

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s.

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s. JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Společnost pro projektové řízení, o. s. PRAHA 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní údaje o společnosti 1. Název: Společnost pro projektové řízení, o. s. (dále jen

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více