Aukční. Auction catalogue 24. DUBNA Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aukční. Auction catalogue 24. DUBNA 2013. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana"

Transkript

1 Aukční katalog Auction catalogue 24. DUBNA 2013 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

2 Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT TEL: FAX: Adolf Loos Apartment and Gallery U Starého hřbitova 40/ Praha 1 Josefov

3 Adolf Loos Apartment and Gallery, spol. s r. o. pořádá EVENING SALE PRAGUE exkluzivní večerní aukci vybraných děl výtvarného umění a designu STŘEDA 24. DUBNA 2013 OD 18:00 HODIN EVENING SALE PRAGUE PŘEDAUKČNÍ VÝSTAVA PŘEDAUKČNÍ VÝSTAVA EXPONÁTŮ: NEDĚLE 21. DUBNA OD 10:00 DO 18:00 HODIN PONDĚLÍ 22. DUBNA OD 11:00 DO 18:00 HODIN ÚTERÝ 23. DUBNA OD 11:00 DO 18:00 HODIN STŘEDA 24. DUBNA OD 11:00 DO 17:30 HODIN Adolf Loos Apartment and Gallery U Starého hřbitova 40/6 Praha 1 Josefov Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana A AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 3

4 Aukční řád Dražební podmínky 1. Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl aukční síní Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o. (dále jen dražebník ) formou aukcí. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a v souladu s právními normami České republiky. Aukce jsou přístupné pro klienty aukční síně a další osoby se souhlasem aukční síně Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o. U Starého hřbitova 40/6, Praha 1, Josefov, IČO: Aukční síň provádí dražbu na žádost vlastníků dražených předmětů dne 24. dubna 2013 od 18:00 hodin na adrese: Praha 1, Kaiserštejnský Palác, Malostranské náměstí 23/37. Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho dodržovat. Celý aukční řád je k dispozici na výstavě dražených předmětů. 2. Dražební předměty jsou označeny a popsány včetně uvedení vyvolávací ceny v aukčním katalogu, který je přílohou a nedílnou součástí aukčního řádu. Předměty budou draženy v pořadí uvedeném v katalogu. Dražitel se musí před aukcí řádně zaregistrovat. K registraci je zapotřebí se prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Registrovaný účastník se stává dražitelem a je mu přiděleno dražební číslo. Dražebník si vyhrazuje právo vyžádat si od dražitelů bankovní garanci či zálohu. 3. Dražebník zajistí při dražbě vyvolání předmětu jeho pořadovým číslem. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního čísla. Dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy. Za příhozy se přitom považuje: a) Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč b) Kč, činí-li okamžitá aukční cena Kč a více c) Kč, činí-li okamžitá aukční cena Kč a více O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby. 4. Vydražiteli je účtován k vydražené ceně aukční položky (tzv. kladívkové ceně) aukční poplatek (provize aukční síně) ve výši 21%, není-li v aukčním katalogu uvedeno jinak. Tato provize je konečná a zahrnuje jak DPH, tak 4% autorského poplatku. Po dohodě s dražebníkem je možno zaplatit celkovou částku bankovním převodem nebo hotově při převzetí věci v místě konání dražby či v kanceláři dražebníka, nejpozději však do čtrnácti dnů po skončení aukce, pokud není dohodnuto jinak. 5. Dražitel může dražit kteroukoli věc i bez osobní přítomnosti na dražbě: vyhotoví-li ověřenou písemnou plnou moc na dražebníka zastoupením na dražbě určí-li věci, které za něho má dražebník dražit určí-li limit, do kterého za něho má dražebník přihazovat, a to pro každou věc zvlášť dražit po telefonu lze po písemné dohodě Formulář pro aukci v zastoupení s pokyny je k dispozici na konci aukčního katalogu a na webových stránkách společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery (www.aloos.cz). 6. Vydražené předměty budou vydány ihned po zaplacení v místě konání dražby nebo na základě potvrzení o zaplacení ceny v galerii Adolf Loos Apartment and Gallery, U Starého hřbitova 40/6 Praha 1 Josefov v době od pondělí do pátku od 11:00 do 17:00 hodin. Doporučujeme si dohodnout předem termín vyzvednutí vydražené položky na telefonu: Veškeré náklady spojené s přepravou předmětu dražby nese vydražitel. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází na vydražitele okamžikem, kdy byl předmět dražby předán vydražiteli či na základě pověření vydražitele předán smluvnímu přepravci dražebníka, který zajišťuje přepravu předmětu dražby na místo určené vydražitelem. V případě, že si vydražitel nevyzvedne vydražený předmět dražby v sídle Adolf Loos Apartment and Gallery do čtrnácti dnů po termínu dražby (nebude-li dohodnuto písemně jinak), je dražebník oprávněn účtovat vydražiteli skladné ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Dražené předměty jsou kryty pojistkou dražebníka do okamžiku převzetí draženého předmětu vydražitelem, nejpozději však ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne skončení aukce. 7. Vydražené předměty jsou hrazeny na účet společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery vedeného u ČSOB (Československá obchodní banka), číslo účtu: /0300, IBAN: CZ , SWIFT CODE: CEKOCZPP. Ceny položek uvedených v aukčním katalogu v EUR (dle kurzu 25 CZK/EUR) jsou pouze orientační a budou přepočítány dle aktuálního devizového kurzu EUR/CZK stanoveného Českou národní bankou v den konání aukce. Na vyžádání je možné zaplatit za vydražený předmět též v EUR nebo USD pro přepočet bude použit aktuální kurz valuta nákup. 8. Dražebník neodpovídá za případné tiskové chyby a barevné odchylky v sazbě aukčního katalogu. 9. Odhad, odborné určení a popis předmětu dražby provádějí odborníci dražebníka. U uměleckých předmětů se uvádějí jen takové chyby a poškození, které ovlivňují uměleckou hodnotu. Každý zájemce má možnost si nabízené předměty před dražbou prohlédnout v průběhu předaukční výstavy. Reklamace týkající se ceny, jakosti, stavu a funkčnosti vydražených předmětů jsou po udělení příklepu vyloučeny. 10. K vývozu některých předmětů kulturní hodnoty je vyžadováno Vývozní povolení, které vydává příslušný odbor státní správy po posouzení kulturního charakteru. Adolf Loos Apartment and Gallery není oprávněn vydávat žádná prohlášení ani záruky o tom, zda dražený předmět kulturní hodnoty podléhá vývozním omezením. Následující výrazy uvedené v aukčním katalogu mají podle mínění našich expertů tento význam: signováno podepsáno rukou umělce připsáno pravděpodobné, ale nikoliv nutně autentické dílo umělce studio/dílna dílo vzniklé pravděpodobně v dílně, tj. v bezprostředním okolí umělce škola dílo vzniklé ve stylové a časové blízkosti umělce nebo regionální skupiny umělců okruh dílo vzniklé v širokém okruhu vlivu umělce následovník dílo vzniklé ve stylu umělce, ale případně později napodobitel umělec tvořící ve stylu mistra, napodobení nebo opakování díla vzniklého neurčitého data po díle 4 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 5

5 Auction Terms & Conditions 1. These auction terms and conditions were produced in order to organise the sale of works of art in the form of auction by the salesroom Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o. (further referred to as the Auctioneer ). Auctions organised according to these auction regulations are organised in respect of international customs relating art trade and are in compliance with the percepts of the law of Czech Republic. Auctions are accessible only to the clients of the salesroom, and also others who receive the salesroom s permission to attend. On request of the owners of the auctioned items, the salesroom Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o., U Starého hřbitova 40/6, Praha 1 Josefov, IČO: , organises a public auction of works of art at the Kaiserštejnský Palace, Malostranské náměstí 23/37, Praha 1 on 24th April 2013 at 6 p.m. These Auction Terms & Conditions are compulsory for everyone who participates in the auction, and by participating, one commits to comply with these Terms & Conditions. The complete set of auction regulations is available at the pre-auction exhibition. 2. All auctioned items are labelled and fully described in the auction catalogue that is an integral part of these Auction Terms & Conditions. The catalogue descriptions also include starting-selling prices. All the works of art will be auctioned in numerical order, as presented in the catalogue. The Bidder is obliged to register before the start of the auction. During registration, the Bidder must prove his identity by providing a valid photographic ID or a passport. Registered participant immediately becomes the Bidder, and will be assigned a paddle number. The Auctioneer reserves the right to request a bank guarantee or a deposit from the Bidder. 3. The Auctioneer commits to selling all auction items under a number assigned in this auction catalogue. After bidding is started, the Bidders bid using their paddles. The auction will continue until no further bids will be raised. The consecutive bids are raised as follows: a) CZK if the momentary auction price is at least CZK, but not more than CZK b) CZK if the momentary auction price is at least CZK, but not more than CZK c) CZK if the momentary auction price is at least CZK and more The sequence of bids is controlled by the Auctioneer. 4. The successful Bidder is obliged to pay the final price immediately after the end of the auction. The Buyer is obliged to pay the auctioned price and the 21% auction fee, unless indicated otherwise in the auction catalogue. These commissions are final and include VAT, as well as 4% copyright fees Droit de Suite. After agreement of the Auctioneer, it is possible to pay the whole outstanding amount by a bank transfer, or in cash at the auction or the office of the Auctioneer. Unless agreed otherwise, the whole amount must be settled within maximum of 14 days after the end of the auction. 5. The Bidder can participate in this public auction also in absentia provided that: he will prepare and submit Power of Attorney for the Auctioneer Adolf Loos Apartment and Gallery to represent him at the auction he will clearly specify the items to be bid on for him by Adolf Loos Apartment and Gallery he will set up the upper limit of bidding for each item required after a written consent, the Bidder can also bid by phone A form and further instructions for absentee bidders are attached at the end of this auction catalogue, and are available on the website of the company Adolf Loos Apartment and Gallery (www.aloos.cz). 6. Sold works of art will be handed over to the Bidder immediately after a payment is made in the auction room, or after payment is confirmed at the gallery and office of Adolf Loos Apartment and Gallery, U Starého hřbitova 40/6, Praha 1 Josefov (open Monday Friday from 11am to 5pm). We recommend you to arrange the collection date in advance by phone: The Bidder is responsible for all the costs related to the transport of the auctioned item. Responsibility for any possible damage to the auctioned item is passed onto the Bidder immediately after collection, both in person or by a shipper contracted on behalf of the Bidder who will provide the transport of the auctioned item to a place indicated by the Bidder. If the Bidder does not collect the auctioned items at the headquarters of the Adolf Loos Apartment and Gallery within 14 days after the bidding (unless arranged otherwise in writing), the Auctioneer is entitled to charge the fee of 100 CZK for every additional day of storage. The auctioned items are insured by the Auctioneer until collected by the Bidder, however for no more than 14 days after the end of the auction. 7. The auctioned items are to be paid for to the bank account of the company Adolf Loos Apartment and Gallery at ČSOB. The account number is: /0300, IBAN CZ , SWIFT CODE CEKOCZPP. All catalogue prices indicated in Euros are only orientational, are calculated at the rate of exchange 25 CZK/EUR, and serve as a guidance to the buyers. These prices will be recalculated in respect of the actual EUR/CZK rate of exchange of the Czech National Bank at the day of the auction. On request, it is possible to pay for all auctioned items in EUR or USD the final price will be calculated in respect of the current EUR/CZK or USD/CZK rate of exchange of the Czech National Bank. 8. The Auctioneer, Adolf Loos Apartment and Gallery, is not responsible for any print mistakes and colour differences in the auction catalogue. 9. The estimate, professional expertise and auction item identification and description is provided by experts contracted by the Auctioneer. Only damage that has a bearing on the artistic value of the auctioned item is disclosed by the auction catalogue. All clients have an equal opportunity to view the auction items prior to auction, at the pre-auction exhibition. Any complaints regarding the price, quality, condition and functionality of the auctioned items will not be taken into account after the end of the bidding. 10. The export of certain items of cultural value requires an export license that is issued by a relevant state administration department, after an examination of the cultural value of the item. Adolf Loos Apartment and Gallery is not authorised to release any statements and declarations as to whether the auction items are subject to any export restrictions. Our experts assign the following meaning to these terms used in the auction catalogue: signed signed by the artist s hand attributed probably, but not certainly, a work of art by a given artist studio/workshop work of art made at a workshop, in a close proximity of the artist school of work of art created in the style of the master and in the same period circle of work of art created in a wider circle of influence of the artist follower of work of art created by a follower of the master, can be an imitation or a repetition of a work of art of an unspecified date 6 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 7

6 Hlavní experti pro Evening Sale Prague Prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. (1941) přední český historik a teoretik umění, výtvarník a pedagog. Zabývá se moderním a současným uměním, publikoval řadu vědeckých studií o umění. Působil jako ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, jako vedoucí Departmentu dějin a filosofie umění a prorektor Středoevropské university, hostující profesor ETH v Curychu, ředitel Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze. Působí jako vedoucí Katedry dějin umění a architektury TU v Liberci a jako školitel doktorského studia UJEP v Ústí nad Labem. Dále jako člen oborových rad ČR pro studia umění a literatury. Byl oceněn řadou národních a mezinárodních cen a členstvím ve významných institucích v oborech estetiky, umění, designu a architektury. Prof. PhDr. Jaromír Zemina (1930) přední český historik a teoretik umění, pedagog. V letech pracoval v Národní galerii v Praze, kde po řadu let vedl Sbírku moderního umění. V současné době učí na katedře scénografie DAMU, působí v poradním sboru několika státních galerií a muzeí ČR, byl členem první Rady České televize. Připravil mnoho výstav českého a zahraničního umění, některé v cizině. Je členem sdružení kritiků ČR a AICA. Napsal několik odborných i beletristických knih. PhDr. Jiří Machalický (1952) Přední český teoretik a historik umění. Od roku 1977 pracoval v Národní galerii. Mezi léty 1994 a 1997 byl nejdřív pověřeným ředitelem, pak ředitelem Grafické sbírky Národní galerie. Od roku 2001 do současnosti je kurátorem pražského Muzea Kampa, které spravuje jednu z největších a nejucelenějších soukromých sbírek českého a středoevropského umění. Externě přednášel na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a na Západočeské univerzitě v Plzni. Má za sebou četné publikace o moderním umění a uspořádal přes 120 výstav doma i v zahraničí. INDEX UMĚLCŮ Baar Hugo Bauernfreund Jakub Benda Břetislav Blažíček Oldřich Boettinger Hugo Čermák Jaroslav (připsáno) Ceruti Giacomo zv. il Pitocchetto okruh (circle) Filla Emil Holý Miloslav Istler Josef Jiránek Miloš John Jiří Kars Georges (Jiří) Koblasa Jan Kokoschka Oskar kolář jiří Kotík Pravoslav Lhoták Kamil Matal Bohumil Matouš Dalibor Muzika František Navrátil Josef Nejedlý Otakar Nemes Endre Pelc Antonín Powolny Michael Schikaneder Jakub Smetana Jan Stehlík Ctirad Stephan Leopold Šaloun Ladislav Šetelík Jaroslav Souček Karel Špillar Karel Švabinský Max Toyen (vlastním jménem Marie Čermínová) Valenta Jiří Waldes Sigmund Část osobní knihovny AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 9

7 Ceruti Giacomo zv. il Pitocchetto okruh (circle) (1698 Milán 1767 Milán) Ceruti Giacomo zv. il Pitocchetto okruh (circle) (1698 Milán 1767 Milán) 1 Zelinářka polovina 18. století olej na plátně 96 x 71 cm signatura nezjištěna Provenience: zámek Liteň u Berouna (údajně v majetku rytíře Daubka a operní pěvkyně Jarmily Novotné) 2 Řezník polovina 18. století olej na plátně 96 x 71 cm signatura nezjištěna Provenience: zámek Liteň u Berouna (údajně v majetku rytíře Daubka a operní pěvkyně Jarmily Novotné) Jedním z pozdějších a patrně nejznámějších malířů věnujících se malbě lidových typů tuláků, pobudů, otrhaných venkovanů, příštipkářů, dětských poslíčků, chudých žen a dívek, ve kterých zaznívá sociální aspekt byl lombardský malíř Giacomo Ceruti, zvaný il Pitocchetto (Malý tulák), který svá plátna ve velké míře maloval pro sbírku patricijské rodiny Avogadro v Brescii. Dále pobýval také v Padově a Bergamu. Jeho malířský styl je ovlivněný Piazzettou a také v jeho díle nalezneme po více než sto letech ozvuky Caravaggiova realismu. Lidé z nejnižších společenských vrstev jsou na jeho plátnech zachyceni s hlubokým porozuměním, lidskou důstojností, vyrovnaní se svým osudem Přiložena expertiza PhDr. G. Ebelové z Arcidiecézního muzea v Olomouci. Konzultováno s PhDr. Hanou Seifertovou. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR a naplněni vnitřní harmonií a klidem. Na protějškových plátnech představujících zelinářku a řezníka (takto jsou uvedeny názvy děl také na starých přípisech na rubu plátna) shledáváme mnohé analogie s Cerutiho tvorbou. Figury jsou podány v polopostavách, což bývá na jeho obrazech poměrně časté, jsou umístěny do předního obrazového plánu s jednobarevným neutrálním pozadím, barevnost malby se odehrává v zemitých tónech, které jsou souladně propojeny. Také typologické shody ve fyziognomii postav a psychologizující pojetí odkazují do blízkosti malířského okruhu tohoto lombardského mistra. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Přiložena expertiza PhDr. G. Ebelové z Arcidiecézního muzea v Olomouci. Konzultováno s PhDr. Hanou Seifertovou. 10 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 11

8 3 Čermák Jaroslav (připsáno) (1830 Praha 1878 Paříž) Portrét krásky polovina 18. století olej na lepence 52,5 x 38,5 cm signatura nezjištěna na zadní straně obrazu potvrzení autenticity* předního předválečného kunsthistorika Václava Vojtěcha Štecha ( ): Podle mého soudu je tato olejová hlava prací Jaroslava Čermáka, 5. X. 30. Dr. V. V. Štech. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Navrátil Josef (1798 Slaný 1865 Praha) 4 Rybáři v zátoce kvaš na papíře výřez pasparty: 20 x 20,5 cm signováno vlevo dole: Jos. Nawratil Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. Přiložena expertiza PhDr. Olgy Mackové CSc. (uznávané znalkyně díla malíře Josefa Navrátila a emeritní kurátorky sbírky 19. století Národní galerie v Praze). PhDr. Olga Macková ve své expertize píše: Příznačná a vynikající ukázka Navrátilovy krajinářské tvorby v malbě kvašem a virtuósního ovládání této techniky. Drobné kvašové krajiny vznikaly během čtyřicátých a padesátých let a během této doby zrálo jejich malířské mistrovství. Vybudování prostoru, iluze jeho hloubky, charakteristika přírodních hmot ať už vodní hladiny či daleké jakoby nadechnuté oblohy jsou tu vynikající ukázkou Navrátilovy malby v jeho vrcholném období. Signatura tvarem absolutně do detailu odpovídá umělcovým podpisům na všech krajinářských kvaších. Závěrem mohu shrnout, že pokládám toto dílo za vysoce kvalitní a působivé. Obraz je pandán (protiobraz) k obrazu Josefa Navrátila Pastevci u horského potoka. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 5 Pastevci u horského potoka kvaš na papíře výřez pasparty: 20 x 25,5 cm signováno vpravo dole: Jos. Nawratil *potvrzení autenticity v. v. štecha na zadní straně obrazu Přiložena expertiza PhDr. Olgy Mackové CSc. (uznávané znalkyně díla malíře jaroslava čermáka a emeritní kurátorky sbírky 19. století Národní galerie v Praze) a dále Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. Jaroslav Čermák byl žákem Ch. Rubena na pražské akademii. Roku 1849 odjel přes Mnichov, Drážďany, Berlín a Düsseldorf do Antverp, kde se zapsal na malířskou akademii. Po cestě do Holandska vstoupil r do Gallaitova ateliéru v Bruselu. V první polovině šedesátých let podnikl cesty do slovanských zemí, zvláště Černé Hory a Dalmácie,v druhé polovině šedesátých let pak cestoval po Francii, Riviéře a Pyrenejích. V letech pobýval v Itálii, r.1869 se usídlil v Roscoffu v Bretani. Čermák patřil ke generaci českých malířů-realistů, kteří se v polovině 19. století snažili navázat kontakty s pokrokovým uměním v západních zemích. Již ve své době si svými obrazy získal mezinárodní úspěch a patřil k čelným osobnostem nejen české, ale i evropské malby. Jméno Jaroslava Čermáka mělo v 19. století mimořádný zvuk a ohlas. Jestliže Josef Mánes ztělesňoval ideál umělce doma, pak Jaroslav Čermák se stal představitelem českého umění v cizině. Obraz je pandán (protiobraz) k obrazu Josefa Navrátila Rybáři v zátoce. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR PhDr. Olga Macková ve svojí expertize píše: Příznačná, vynikající ukázka Navrátilovy krajinářské tvorby v malbě kvašem a zároveň doklad virtuózního ovládání této techniky, v níž má tento pražský malíř nesporně ojedinělé postavení v celé střední Evropě. Typická a autentická je tu i forma podpisu, který byl u kvašových krajin v podstatě značkou kvality adresovanou patricijskému zákazníku. Motiv osamělého přírodního zákoutí se skaliskem, pěnícím se horským potokem, s velmi nenápadnou stafáží, nacházíme v kvaších ve velmi četných variantách. Malířský rukopis je obdivuhodně jemný, valérová barevnost přispívá k lyrickému vyznění motivu. Tuto mistrovskou drobnou krajinu datovala bych do doby kolem poloviny padesátých let. Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. Přiložena expertiza PhDr. Olgy Mackové CSc. (uznávané znalkyně díla malíře Josefa Navrátila a emeritní kurátorky sbírky 19. století Národní galerie v Praze). 12 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 13

9 6 Navrátil Josef (1798 Slaný 1865 Praha) Na jezeře kvaš na papíře výřez pasparty: 20 x 25,5 cm signováno vpravo dole: Jos. Nawratil Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Dále Přiložena expertiza PhDr. Olgy Mackové CSc. (uznávané znalkyně díla malíře Josefa Navrátila a emeritní kurátorky sbírky 19. století Národní galerie v Praze). Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Josef Navrátil byl vedle K. Purkyně největším koloristou v českém malířství 19. století. Ve svém díle prošel vývojem od empírové veduty a romantické malby přes dekoraci druhého rokoka až k modernímu pojetí barvy. Ve svých romantických alpských krajinách vyjádřil příznačné biedermeierovské cítění studoval na pražské akademii u J. Berglera. Roku 1826 se oženil. V letech prováděl nástěnné malby v liběchovském zámku Antonína Veitha, kolem roku 1840 pro Václava Veitha v zámku Klenová a pro Martina Wagnera ve Velkých Jirnech. Hodně cestoval: 1843 do Německa a Švýcarska,1851 a 1852 do Německa, Belgie a Švýcarska a 1858 do Rakouska, Švýcarska, Belgie a Francie. Během let provedl výzdobu kapitulní síně v pražském klášteře křížovníků. Roku 1850 se stal předsedou Jednoty výtvarných umělců maluje v zámku Ploskovice a 1857 v knihovně a altánu v Jirnech. josef navrátil 7 Stephan Leopold (1826 Praha 1890 Praha) Údolí Váhu u Trenčína (Pohled na Trenčínský hrad) 1863 olej na plátně 96 x 159 cm signováno a datováno vpravo dole: L. Stephan 1863 Uvedeno v Tomanově slovníku (strana 486) Vrcholné dílo autora. Přiloženo potvrzení autenticity prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s PhDr. Naděždou Blažíčkovou-Horovou a Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Detail obrazu Stephan byl malířem horských, lesnatých krajin, žák pražské akademie ( ) u prof. J. M. Haushofera. Jako jediný z českých umělců byl svým dílem zastoupen ve slavné mnichovské Neue Pinakotheke. 14 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 15

10 8 Švabinský Max (1873 Kroměříž 1962 Praha) Stojící dívka (Dekorativní kresba) 1901 tuš, barevné tužky, kvaš na papíře 60 x 29, 7 cm signováno a datováno vlevo dole: M. Švabinský 1901 Publikováno a vystavováno: Marie Rakušanová Bytosti odnikud, reprodukováno na straně 294 pod číslem 286, vydala Academia 2008 u příležitosti výstavy v Galerii hl. m. Prahy Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Naděždou Blažíčkovou-horovou (emeritní ředitelkou sbírky 19. století Národní galerie v Praze). Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 9 Jiránek Miloš (1875 Lužec 1911 Praha) Akt kolem roku 1897 olej na plátně 75 x 40,5 cm signováno vpravo dole: M. Jiránek Publikováno a vystavováno: Marie Rakušanová: Bytosti odnikud, reprodukováno celostránkově na str. 29 pod číslem 9, vydala Academia 2008 u příležitosti výstavy v Galerii hl. m. Prahy Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR max švabinský V letech kolem roku 1900 užíval Švabinský k vyjádření krásy obdivované Ely poetické změkčení viděné skutečnosti. Podstatou idealizace a produchovnění obrazu ženské krásy byly lehké přechody mezi realitou a vizí, které Švabinskému umožňovala opora novoromantismu, s níž se ztotožnil již v raném mládí. Miloš Jiránek byl významná osobnost generace devadesátých let. Nejen jako malíř, ale i myslitel, podnětný kritik a organizátor výstavní a ediční činnosti SVU Mánes. Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Naděždou Blažíčkovou-horovou (emeritní ředitelkou sbírky 19. století Národní galerie v Praze). 16 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 17

11 Hugo Baar získal základy malířského umění na Škole uměleckých řemesel ve Vídni v ateliéru Rudolfa Ribarze a na Akademii výtvarných umění v Mnichově u H. Kniera. Uměleckou dráhu zahájil roku 1903 ve Vídni. Od počátku své výtvarné činnosti se věnoval zejména krajinomalbě. Účastnil se výstavy vídeňského výtvarného spolku Hagenbund, 1904 vystavoval i v Olomouci. Po návratu do rodného města se sblížil s malířem Bohumírem Jaroňkem a jeho prostřednictvím začal spolupracovat se Spolkem výtvarných umělců moravských (SVUM). V jeho tvorbě se často objevovaly motivy z moravského a slezského prostředí vystavoval v Hodoníně, obesílal rovněž výstavy spolku Mahrischer Kunstverein v Brně. Tehdy dozrál jeho malířský projev, v němž syntetizoval vlivy severoněmeckých secesních krajinářů, zejména vídeňského secesního malíře Gustava Klimta i působení kolegů a přátel ze SVUM. Hugo Baar se tak zařadil do širokého proudu středoevropských secesionistů. 11 Šaloun Ladislav (1870 Praha 1946 Praha) Dotek osudu původní bronzový odlitek 27 x 22 x 53 cm signováno na plintě: L. Šaloun Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR ladislav šaloun Přední český sochař, jeden z nejvýraznějších představitelů českého secesního sochařství. Roku 1901 obdržel první cenu za pomník Mistra Jana Husa pro Prahu a mnoho dalších prvních cen v soutěžích na výzdobu reprezentativních budov v českých zemích. 10 Baar Hugo (1873 Nový Jičín 1912 Mnichov) Krajina s rozkvetlou loukou a statkem kolem roku 1905 olej na plátně 99 x 98 cm signováno vlevo dole: Hugo Baar na rubu obrazu návrh dekorace Dílo Hugo Baara se velmi zřídka objevuje na uměleckém trhu. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR detail signatury Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. 18 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 19

12 12 Powolny Michael (1871 Judenburg 1954 Vídeň) Satyr a dívka I Satyr and Girl tvrdé dřevo hard wood 55 x 83 x 14 cm Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Publikováno: Vladimír Šlapeta, Martin Strakoš, Jindřich Vybíral Slavné vily Moravskoslezského kraje, reprodukováno na str. 60 (viz. dobový snímek haly vily*). Published: Vladimír Šlapeta, Martin Strakoš, Jindřich Vybíral The famous villas of Moravia and Silesia, original photo of the interior design reproduced on page 60. Přiloženo povrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. Konzultováno s Dr. Alfredem Weidingerem, šéfkurátorem rakouské Národní galerie Belvedere ve Vídni. Expertise of authenticity written by Prof. Tomas Vlcek CSc. Consulted with Dr. Alfred Weidinger, chiefcurator of Belvedere Vienna. Michael Powolny byl významným rakouským sochařem, čelným představitelem slavných uměleckých dílen Wiener Werkstatte (od roku 1907). Zúčastnil se mnoha světových výstav např. Světové výstavy v Paříži roku 1900, Výstavy Secession ve Vídni (1902), Kunstschau ve Vídni (1908 a 1909) atd. Socha pochází z vily Flemmich v Krnově, kterou roku pro známého továrníka Theodora Flemmicha navrhnul architekt Otto Prutscher ( ) a na jejím vybavení se podíleli další architekti Wiener Werkstatte, především sochař a keramik Michael Powolny. O. Prutscher a M. Powolny se zde nechali inspirovat vídeňskými vilami Asta, Primavesi a Skywa. Přitom inspirace vilou Skywa je patrná zejména v interiérech především u haly s dřevěným schodištěm (jemuž dominovala Powolného socha Satyr a dívka), s níž jsou další vnitřní prostory důmyslně vizuálně propojeny. Michael Powolny was an important sculptor, and from 1907 a key representative of the famous artistic workshop Wiener Werkstatte. He participated in a number of exhibitions across the globe, including the World s Exhibition in Paris in 1900, The Secession Exhibition in Vienna in 1902, and Kunstschau in Vienna in 1908 and The sculpture comes from villa Flemmich in Krnov, designed for the well-known factory owner Theodor Flemmich by the architect Otto Prutscher in The interior of the villa was jointly designed also by other Wiener Werkstatte architects, in particular the sculptor and ceramist Michael Powolny. Prutscher and Powolny s designs were inspired by the Viennese villas, including villa Asta, Primavesi and Skywa. The influence of the Skywa residence is apparent especially in the interiors, above all in the design of the hall with a wooden staircase, effectively connected with the remaining rooms. The beautiful hall was dominated by Powolny s sculpture Satyr with a girl. *dobový snímek haly s nabízenou sochou vila Theodora flemmicha pohled na sochu zezadu 20 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 21

13 13 Šetelík Jaroslav (1881 Tábor 1955 Praha) Rodný dům se zahradou olej na plátně 66 x 66 cm signováno vpravo dole: Jaroslav Šetelík Publikováno: - Soupis díla Jakuba Schikanedera ( ), vydala Národní galerie v Praze Reprodukováno: - Jakub Schikaneder Nové objevy děl malíře tajemných nálad, vydala Východočeská galerie v Pardubicích, reprodukováno celostránkově ve výstavním katalogu - Veronika Hulíková: Jakub Schikaneder (průvodce výstavou), reprodukováno celostránkově na straně 105 Vystavováno: - Jakub Schikaneder Nové objevy malíře tajemných nálad Východočeská galerie v Pardubicích ( ), Oblastní galerie v Liberci ( ), Moravská galerie v Brně Místodržitelský palác ( ) - Jakub Schikaneder , Národní galerie v Praze ( ) Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou Vzácně se na trhu s uměním vyskytující obraz autora ze secesního období. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Přiložena expertiza uznávaného znalce díla Jakuba Schikanedera Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSC. Prof. PhDr. Tomáš Vlček píše: Obraz patří k vrcholným Schikanederovým dílům z let O autorství a dataci svědčí především námět a pojetí malby. Světlo v interiéru charakteristické jemným rozptýlením a přechody mezi valérem a barvou je zde dominantním motivem malby splývavého rukopisu. Technikou malby příznačnou pro pozdní období Schikanederova díla zde motiv interiéru ústí ve vizi harmonie pomíjivé skutečnosti. Civilní všednost námětu podtrhuje kultivovanost Schikanederova úsilí o krásnou malbu jako součást úsilí o vyvážení protikladů moderního života. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 14 Schikaneder Jakub (1855 Praha 1924 Praha) Interiér s hodinami a fotografií olej na plátně 79,5 x 68 cm signováno vpravo dole J Schikaneder 22 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 23

14 16 Nejedlý Otakar (1883 Roudnice nad Labem 1957 Praha) Les olej na plátně 70 x 90 cm signováno vlevo dole: Ot. Nejedlý 15 Špillar Karel (1871 Plzeň 1939 Praha) Pod jabloní pastel na kartonu 84 x 61 cm signováno a popsáno vpravo dole: Karel Špillar Pod jabloní Vystavováno: Plzeňská galerie (uvedeno v Tomanově slovníku str. 554) Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou Karel Špillar je čelný představitel české secese (podílel se například na výzdobě Obecního domu v Praze) Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 24 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 25

15 18 Filla Emil (1882 Chropyně 1953 Praha) Podnos hruškami a pohár 1926 akvarel a sépie-pero na papíře 30 x 40 cm (výřez pasparty) signováno a datováno vpravo dole: Emil Filla Boettinger Hugo Vyvolávací cena: Kč (1880 Plzeň 1934 Praha) Starting price: EUR Na kládách 1921 olej na plátně 101 x 121 cm signováno a datováno vlevo dole: Hugo Boettinger 1921 vzadu na rámu starý přípis: majitel Dr. Václav Rejholec, Praha III., U Železné lávky Vystaveno: Goltzova tvrz (2008) pod č.36 Publikováno: Zlatá Praha (1922) Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou Hugo boettinger Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr.Tomáše Vlčka CSc., Přiložena expertiza Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy. Jaromír Zemina ve své expertize k obrazu píše: Od dvacátých let minulého století Filla čím dál víc kreslil, v souvislosti s tím se hlavně ve třicátých letech věnoval grafice a brzy i v tomto oboru výtvarné činnosti dosáhl úrovně vskutku mistrovské. Posuzovaná kresba svědčí o tom, jak těsně souvisela povaha Fillových kreseb s charakterem jeho malby. Přibývalo v ní smyslovosti, malířský rukopis se víc a víc uvolňoval a působil bezprostředněji něž předtím. Tato tendence, vyvrcholivší na konci dvacátých let a na počátku desetiletí následujícího, se odrážela i ve Fillových pracích kreslířských a posuzovaná kresba je toho názorným dokladem. Její půvab zvyšuje rafinované kolorování, neobyčejně lehké a světlé, omezené jen na několik jemných odstínů zeleně. Je to dílo naplněné tvůrčí a lidskou pohodou, jehož kvality patřičně ocení jen znalec kreslířského umění. Emil Filla malíř, grafik a výtvarný teoretik. Vůdčí osobnost české umělecké avantgardy. Člen skupiny Osma, od roku 1909 člen SVU Mánes a v letech člen Skupiny výtvarných umělců. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 26 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 27

16 19 Kotík Pravoslav (1889 Slabce u Rakovníka 1970 Praha) Koupaní v Dinard 1930 olej na plátně 60 x 56,5 cm signováno a datováno vpravo dole: P. Kotík vzadu razítka vystaveno v Mánesu a v Topičově salonu Vystaveno: 1934 Kračmarova galerie 1939 Obecní dům 1945 Pošova galerie 1960 Mánes 1970 Galerie města Rakovníka Obraz G. Karse této umělecké kvality se na českém aukčním trhu ještě nedražil. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. Kars v letech pobýval na Akademii výtvarných umění v Mnichově u F. Stucka. Po ročním pobytu v Praze odjel roku 1906 nejprve do Paříže, potom do Španělska. Na rok se opět vrátil do Prahy, ale r odjel znovu do Paříže a stal se naturalizovaným Francouzem. Za druhé světové války se uchýlil do Švýcarska a v zajetí těžké melancholie volil dobrovolný odchod ze života. Do roku 1908 jsou Karsovy začátky impresionistické, později jej zkoumání prostředků intenzívnější výrazovosti přivedlo k syntéze linie a barvy, vázaných na přírodní model, ale řízených rytmem a logikou osobního stylu. georges kars Pravoslav Kotík byl v tomto obraze inspirován obrazy Pabla Picassa z výstavy v Praze r Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Přiložena expertiza Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy. Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. 20 Kars Georges (Jiří) (1882 Kralupy nad Vltavou 1945 Ženeva) Milenci z cirkusu 1936 olej na plátně 100,5 x 81 cm signováno a datováno vlevo dole: Kars 36 vzadu razítka z výstav Vystaveno: Robinot Fréres et Cie, Exposition de Prague pod číslem 59 Vystaveno Skupina VU, 18. březen 1982 další razítka z výstav nečitelná 28 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 29

17 Blažíček Oldřich (1887 Slavkovice u Nového Města na Moravě 1953 Praha) 21 Jaro na vsi 1932 olej na lepence 50 x 70 cm signováno a datováno vpravo dole: O. Blažíček 32 Blažíček Oldřich (1887 Slavkovice u Nového Města na Moravě 1953 Praha) 22 Zima na periférii Prahy 1936 olej na malířské lepence 40 x 50 cm signováno a datováno vlevo dole: O. Blažíček 36 V letech studoval u prof. Dítěte a Maška, pak přešel na Akademii výtvarných umění, kde byl tři roky žákem prof. H. Schwaigera. Studia ukončil roku Záhy projevil zájem o architektonické motivy. Vykonal studijní cestu po Dalmácii a severní Itálii. Od staré architektury a z malířských koutů staré Prahy odbíhá malíř do české krajiny, maluje v plenéru. Zajíždí nejčastěji tam, kde vyrostl a kde se s krajem důvěrně seznámil. Maluje krajiny z rodného Novoměstska, z moravského Valašska. Na vrcholu svého uměleckého zrání dosáhl Blažíček schopnosti sledovat přírodu od jara do zimy ve všech jejích stavech a hnutích, zachycovat její tvářnost v proměnách počasí a prchavých chvílích. Konzultováno s PhDr. naděždou Blažíčkovou-horovou, dcerou malíře. Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Konzultováno s PhDr. naděždou Blažíčkovou-horovou, dcerou malíře. Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 30 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 31

18 23 Smetana Jan (1918 Praha 1998 Praha) Ohrožení civilizace 1940 olej na plátně 73 x 62 cm signováno a datováno nahoře uprostřed: Jan Smetana 40 Malíř Jan Smetana spoluzakládal Skupinu 42, účastnil se všech jejích výstav. Od roku 1943 vystavoval na členských výstavách Umělecké besedy, jejímž členem se stal roku O rok později se stal členem SČUG Hollar. Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. a PhDr. Jiřího Machalického. Konzultováno s uznávaným znalcem díla Skupiny 42 MUDr. Janem Vykoukalem, dále Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. Jaromír Zemina zná obraz Cihelna II z ateliéru Bohumila Matala. Dle jeho názoru se jedná o mimořádně kvalitní dílo malíře. K obrazu v expertize uvádí: Je to jeden z Matalových nejzdařilejších obrazů z doby, kdy byl členem pražské Skupiny 42, členem nejmladším a posledním, ale nikoli nejméně výrazným: lze říci, že jeho obrazy z volného cyklu Člověk ve městě, město v člověku patřily k těm, které vyjadřovaly program Skupiny nejpregnantněji. Matal byl mimořádný malířský talent, a není divu, že se svým až francouzsky rafinovaným zacházením s barevnou hmotou měl ve Skupině nejblíže k Františku Grossovi. V roce 1945 namaloval třiadvacetiletý Matal své první mistrovské obrazy, jako byl Podvečer s Giorgiem de Chirico a Zahradnictví tety Marie, jejichž melancholická nálada pozoruhodně koresponduje s básněmi ze sbírky Melancholické procházky Ivana Blatného, dalšího člena Skupiny pocházejícího z Brna. Totéž platí i o Cihelně, jejíž brněnskost plně vychutná jenom ten, kdo jako já ve čtyřicátých letech v Brně žil. Na Cihelnu navázal Matal některými pozdějšími obrazy, například obrazem Člověk ve městě, město v člověku z roku 1947, který měl dlouho ve svém bytě v Bílovicích nad Svitavou, na nějž odkazuje údaj na zadní straně Cihelny. Významný člen Skupiny 42 a Umělecké besedy. Jeden z nejvýraznějších českých umělců druhé poloviny dvacátého století. V roce 1946 se zúčastnil výstavy konané v Paříži Umění Československa , která představila světu československé poválečné hnutí. zadní strana obrazu se signaturou* * Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc a PhDr. Jiřího Machalického. Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 24 Matal Bohumil (1922 Brno 1988 Prudká) Cihelna II 1945 olej a písek na plátně 62 x 78 cm signováno a popsáno vzadu: B. Matal Cihelna II. S 1945 Bílovice a starý štítek Paris Art Studio Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Vystaveno: Bohumil Matal Stříhali dohola malého chlapečka, Boskovice (2008), výstava k dvacátému výročí úmrtí autora. 32 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 33

19 25 Benda Břetislav (1897 Líšnice 1983 Praha) Žena se džbánem 1941 původní bronzový odlitek 61 (s podstavcem 64 cm) x 30 x 20 cm signováno na plintě: B. Benda Břetislav Benda pokračuje ve Štursově podnětu, který má pro něj inspirativnost především lyrickým tématem a motivem ženy, v sochařské sféře pak důrazem nikoli na světelnou, nýbrž hmatovou kvalitu a plnost plasticky rozvíjeného objemu. Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 26 Pelc Antonín (1895 Lišany 1967 Praha) Kráska z Martinique 1945 olej, tempera na lepence 80 x 62 cm signováno a datováno vpravo dole: Pelc 45 vzadu dva staré štítky: Martinique Anton Pelc a číslo 1251 Provenience: významná sbírka Londýn Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. Dále konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Jiřím Machalickým. Antonín Pelc studoval na pražské Akademii výtvarných umění u Bukovace a Pirnera. Roku 1939 unikl před zatčením do Francie, byl vězněn v koncentračních táborech a přes Maroko a Martinik odjel do USA. Byl členem skupiny SVU Mánes. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 34 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 35

20 27 John Jiří (1923 Třešť 1972 Praha) Zima 1947 olej na plátně 30 x 55 cm signatura nezjištěna Publikováno: Jaromír Zemina: Jiří John, vydala Národní galerie v Praze 1988, reprodukováno celostránkově pod číslem 3 Jakub Baeurnfreund v roce studoval na AVU v Praze u prof. W. Nowaka. V roce 1931 vystavoval s Prager Sezession. V roce 1933 a 1936 byl na delších studijních pobytech v Paříži. Roku 1936 se stal členem pražské Umělecké besedy. Roku 1939 emigroval do Londýna, kde žil a pracoval pod jménem Jacob Bornfriend. Samostatně vystavoval v Praze (1936 s E. Nemesem), Košicích (1936), Londýně (1940, ), Goteborgu (1953, 1962), v Národní galerii v Praze (1963 s E. Nemesem). Jakub Bauernfreund je zastoupen ve Slovenské národní galerii v Bratislavě, v Národní galerii v Praze, v Gothenburg Museum, The Tate Gallery v Londýně, Southampton City Gallery a Gallery of Oxford. Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Jiřím Machalickým. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Vystaveno: Galerie Roland, Browse and Delbanco, Cork Street, London (1952)* 36 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE *štítek z výstavy Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. 28 Bauernfreund Jakub (1904 Zborov u Bardejova 1976 Londýn) Two white tables (Dva bílé stoly) kolem roku 1950 olej na plátně 130 x 82 cm signováno dole uprostřed: J. Bornfriend (Jakub Bauernfreund se signoval na svých obrazech po odchodu do Anglie J. Bornfriend) Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 37

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 22. LEDNA 2014 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue 18. dubna. 2012 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

Aukční katalog č. 44. Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015

Aukční katalog č. 44. Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015 Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015 Aukční katalog č. 44 44. výběrová aukce výtvarného umění, 28. února 2015 v Hotelu Malý pivovar, ul. Karla IV. č. 8, České Budějovice PROGRAM 44. AUKCE VÝTVARNÉHO

Více

AUKČNÍ DEN. neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník

AUKČNÍ DEN. neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník AUKČNÍ DEN 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník 23 Jakub Schikaneder, Kontemplace neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha 65. aukce Aukční Galerie Kodl

Více

AUKČNÍ DEN. Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin. obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21.

AUKČNÍ DEN. Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin. obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21. R 74. Václav Špála AUKČNÍ DEN obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21.století Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin 67.František Kupka 53. aukce Antikva Nova Kodl

Více

Aukce. www.artinprague.cz. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange

Aukce. www.artinprague.cz. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange Aukce výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Místo konání aukce: Luxusní centrum Blue Orange Tupolevova 676 Praha 9 Letňany Více informací najdete na: www.artinprague.cz

Více

AUKCE. čtvrtek 28. května 2015 Arthouse Hejtmánek, galerie a aukční dům Krupkovo náměstí 3, Praha 6 GALERIE A AUKČNÍ DŮM

AUKCE. čtvrtek 28. května 2015 Arthouse Hejtmánek, galerie a aukční dům Krupkovo náměstí 3, Praha 6 GALERIE A AUKČNÍ DŮM AUKCE čtvrtek 28. května 2015 Arthouse Hejtmánek, galerie a aukční dům Krupkovo náměstí 3, Praha 6 GALERIE A AUKČNÍ DŮM VÝTVARNÉ UMĚNÍ STAROŽITNOSTI DESIGN 15. 21. století Z EVROPSKÝCH SBÍREK AUKCE SALE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část 2/2007 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část Než se stal KAREL DEMEL (65) fenomenálním grafikem, urazil tento pražský rodák (28. 2. 1942) od hudebního vzdělání ke grafice dlouhou cestu. Vystudoval konzervatoř

Více

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012 mu...tváří v tvář modernímu umění Obsah I. Základní údaje o organizaci................... 3 II. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti

Více

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2007

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2007 1 České muzeum výtvarných umění v Praze, Husova 19-21, 110 00 Praha 1 Staré Město telefon: (420) 222 220 218, fax: (420) 222 221 190, e-mail: muzeum@cmvu.cz, http://www.cmvu.cz Výroční zpráva Českého muzea

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines

Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines Současné české umění Generační paralely Czech Contemporary Art Parallel Lines Galerie MIRO vyslovuje poděkování MIRO Gallery extends its thanks to Museum Kampa-Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha Galerie

Více

Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012

Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012 Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012 Úvodem Introduction V horkém létě se jen těžko uvažuje nad barevným a chladným podzimem, dokonce bych snad ani neřekl, že se na něj těšíme. Nicméně čas k němu

Více

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2001

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2001 Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2001 Úvodem Váţení přátelé, vydávání pravidelných výročních zpráv se jiţ stává pěknou tradicí, a tak rádi vyuţíváme této příleţitosti k tomu, abychom Vám nabídli

Více

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o. Výroční zpráva za rok 2012

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o. Výroční zpráva za rok 2012 Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o. Výroční zpráva za rok 2012 Obsah 1. Úvod 3 1.1. Rekapitulace stavu činnosti instituce v roce 2012 3 1.2. Základní informace o galerii 4 1.3. Organizační struktura

Více

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2002 Úvodem Váţení přátelé, je naší milou povinností předloţit Vám zprávu o činnosti naší galerie za rok 2002. Činíme tak s přáním, abyste v ní nalezli víc

Více

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 Cambridge, sídlo druhé nejstarší anglické univerzity (byla založena roku 1205 nespokojenými studenty z Oxfordu), je známo především architekturou starých univerzitních

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více

2/2008. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI II. část LADISLAV HODNÝ,

2/2008. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI II. část LADISLAV HODNÝ, 2/2008 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI II. část LADISLAV HODNÝ, narozený 14. února 1943, patří k onomu velkému překvapení z nepoddajné generace, která v nelehké době po první polovině sedmdesátých let přemohla

Více

23. aukce, 17. dubna 2004 13.30 hod., Hotel EXPO

23. aukce, 17. dubna 2004 13.30 hod., Hotel EXPO Pr ce Jind icha Kocha 23. aukce, 17. dubna 2004 13.30 hod., Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Esoterica a iudaica 1 38 II. Fotografie Photography 39 56 III. Avantgarda Avant

Více

TRH S UMĚNÍM. Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Jan Skřivánek 2010

TRH S UMĚNÍM. Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Jan Skřivánek 2010 TRH S UMĚNÍM Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Jan Skřivánek 2010 Studie je vydávána Institutem umění Divadelním ústavem v rámci projektu Ministerstva

Více

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2014 4/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2014 4/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz 4/2014 časopis spolku sběratelů a přátel exlibris www.sspe.cz 109 Petr Alois Hampl, C3+C5, 2014 Vážení přátelé, jsme na počátku nového roku, a tak již tradiční pohled zpět nám přiblíží, jaký byl rok 2014

Více

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc. 13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.cz 1 OBSAH Úvod 1 Centrální mapa 2 Seznam institucí 4 Centrální přestup

Více

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2013 Rok 2013 znamenal pro činnost Moravské galerie v Brně výrazný obrat v několika oblastech: Od 1.

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2013 Rok 2013 znamenal pro činnost Moravské galerie v Brně výrazný obrat v několika oblastech: Od 1. Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2013 Rok 2013 znamenal pro činnost Moravské galerie v Brně výrazný obrat v několika oblastech: Od 1. dubna byl po osmiletém působení Marka Pokorného jmenován

Více

10. AUKČNÍ SALON VÝTVARNÍKŮ. 347 dárců pro Konto BARIÉRY

10. AUKČNÍ SALON VÝTVARNÍKŮ. 347 dárců pro Konto BARIÉRY 10. AUKČNÍ SALON VÝTVARNÍKŮ 347 dárců pro Konto BARIÉRY Nadace Charty 77 Konto BARIÉRY Sýkora Zdeněk / Barevná struktura, 1967/ 2009, 70 x 70 cm, serigrafie Color Structure, 1967/ 2009, 70 x 70 cm, serigraph

Více

A K T U A L I T Y 6 4 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

A K T U A L I T Y 6 4 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Proměny středoevropského prostoru výroční konference Evropské rady urbanistů (ECTP) a konference Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, včetně shromáždění

Více

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Havlíčkův Brod, únor 2005 POSLÁNÍ GALERIE Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě je od 1.7.2001 příspěvkovou organizací Kraje

Více