Aukční. Auction catalogue 24. DUBNA Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aukční. Auction catalogue 24. DUBNA 2013. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana"

Transkript

1 Aukční katalog Auction catalogue 24. DUBNA 2013 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

2 Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT TEL: FAX: Adolf Loos Apartment and Gallery U Starého hřbitova 40/ Praha 1 Josefov

3 Adolf Loos Apartment and Gallery, spol. s r. o. pořádá EVENING SALE PRAGUE exkluzivní večerní aukci vybraných děl výtvarného umění a designu STŘEDA 24. DUBNA 2013 OD 18:00 HODIN EVENING SALE PRAGUE PŘEDAUKČNÍ VÝSTAVA PŘEDAUKČNÍ VÝSTAVA EXPONÁTŮ: NEDĚLE 21. DUBNA OD 10:00 DO 18:00 HODIN PONDĚLÍ 22. DUBNA OD 11:00 DO 18:00 HODIN ÚTERÝ 23. DUBNA OD 11:00 DO 18:00 HODIN STŘEDA 24. DUBNA OD 11:00 DO 17:30 HODIN Adolf Loos Apartment and Gallery U Starého hřbitova 40/6 Praha 1 Josefov Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana A AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 3

4 Aukční řád Dražební podmínky 1. Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl aukční síní Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o. (dále jen dražebník ) formou aukcí. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a v souladu s právními normami České republiky. Aukce jsou přístupné pro klienty aukční síně a další osoby se souhlasem aukční síně Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o. U Starého hřbitova 40/6, Praha 1, Josefov, IČO: Aukční síň provádí dražbu na žádost vlastníků dražených předmětů dne 24. dubna 2013 od 18:00 hodin na adrese: Praha 1, Kaiserštejnský Palác, Malostranské náměstí 23/37. Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho dodržovat. Celý aukční řád je k dispozici na výstavě dražených předmětů. 2. Dražební předměty jsou označeny a popsány včetně uvedení vyvolávací ceny v aukčním katalogu, který je přílohou a nedílnou součástí aukčního řádu. Předměty budou draženy v pořadí uvedeném v katalogu. Dražitel se musí před aukcí řádně zaregistrovat. K registraci je zapotřebí se prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Registrovaný účastník se stává dražitelem a je mu přiděleno dražební číslo. Dražebník si vyhrazuje právo vyžádat si od dražitelů bankovní garanci či zálohu. 3. Dražebník zajistí při dražbě vyvolání předmětu jeho pořadovým číslem. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního čísla. Dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy. Za příhozy se přitom považuje: a) Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč b) Kč, činí-li okamžitá aukční cena Kč a více c) Kč, činí-li okamžitá aukční cena Kč a více O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby. 4. Vydražiteli je účtován k vydražené ceně aukční položky (tzv. kladívkové ceně) aukční poplatek (provize aukční síně) ve výši 21%, není-li v aukčním katalogu uvedeno jinak. Tato provize je konečná a zahrnuje jak DPH, tak 4% autorského poplatku. Po dohodě s dražebníkem je možno zaplatit celkovou částku bankovním převodem nebo hotově při převzetí věci v místě konání dražby či v kanceláři dražebníka, nejpozději však do čtrnácti dnů po skončení aukce, pokud není dohodnuto jinak. 5. Dražitel může dražit kteroukoli věc i bez osobní přítomnosti na dražbě: vyhotoví-li ověřenou písemnou plnou moc na dražebníka zastoupením na dražbě určí-li věci, které za něho má dražebník dražit určí-li limit, do kterého za něho má dražebník přihazovat, a to pro každou věc zvlášť dražit po telefonu lze po písemné dohodě Formulář pro aukci v zastoupení s pokyny je k dispozici na konci aukčního katalogu a na webových stránkách společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery (www.aloos.cz). 6. Vydražené předměty budou vydány ihned po zaplacení v místě konání dražby nebo na základě potvrzení o zaplacení ceny v galerii Adolf Loos Apartment and Gallery, U Starého hřbitova 40/6 Praha 1 Josefov v době od pondělí do pátku od 11:00 do 17:00 hodin. Doporučujeme si dohodnout předem termín vyzvednutí vydražené položky na telefonu: Veškeré náklady spojené s přepravou předmětu dražby nese vydražitel. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází na vydražitele okamžikem, kdy byl předmět dražby předán vydražiteli či na základě pověření vydražitele předán smluvnímu přepravci dražebníka, který zajišťuje přepravu předmětu dražby na místo určené vydražitelem. V případě, že si vydražitel nevyzvedne vydražený předmět dražby v sídle Adolf Loos Apartment and Gallery do čtrnácti dnů po termínu dražby (nebude-li dohodnuto písemně jinak), je dražebník oprávněn účtovat vydražiteli skladné ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Dražené předměty jsou kryty pojistkou dražebníka do okamžiku převzetí draženého předmětu vydražitelem, nejpozději však ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne skončení aukce. 7. Vydražené předměty jsou hrazeny na účet společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery vedeného u ČSOB (Československá obchodní banka), číslo účtu: /0300, IBAN: CZ , SWIFT CODE: CEKOCZPP. Ceny položek uvedených v aukčním katalogu v EUR (dle kurzu 25 CZK/EUR) jsou pouze orientační a budou přepočítány dle aktuálního devizového kurzu EUR/CZK stanoveného Českou národní bankou v den konání aukce. Na vyžádání je možné zaplatit za vydražený předmět též v EUR nebo USD pro přepočet bude použit aktuální kurz valuta nákup. 8. Dražebník neodpovídá za případné tiskové chyby a barevné odchylky v sazbě aukčního katalogu. 9. Odhad, odborné určení a popis předmětu dražby provádějí odborníci dražebníka. U uměleckých předmětů se uvádějí jen takové chyby a poškození, které ovlivňují uměleckou hodnotu. Každý zájemce má možnost si nabízené předměty před dražbou prohlédnout v průběhu předaukční výstavy. Reklamace týkající se ceny, jakosti, stavu a funkčnosti vydražených předmětů jsou po udělení příklepu vyloučeny. 10. K vývozu některých předmětů kulturní hodnoty je vyžadováno Vývozní povolení, které vydává příslušný odbor státní správy po posouzení kulturního charakteru. Adolf Loos Apartment and Gallery není oprávněn vydávat žádná prohlášení ani záruky o tom, zda dražený předmět kulturní hodnoty podléhá vývozním omezením. Následující výrazy uvedené v aukčním katalogu mají podle mínění našich expertů tento význam: signováno podepsáno rukou umělce připsáno pravděpodobné, ale nikoliv nutně autentické dílo umělce studio/dílna dílo vzniklé pravděpodobně v dílně, tj. v bezprostředním okolí umělce škola dílo vzniklé ve stylové a časové blízkosti umělce nebo regionální skupiny umělců okruh dílo vzniklé v širokém okruhu vlivu umělce následovník dílo vzniklé ve stylu umělce, ale případně později napodobitel umělec tvořící ve stylu mistra, napodobení nebo opakování díla vzniklého neurčitého data po díle 4 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 5

5 Auction Terms & Conditions 1. These auction terms and conditions were produced in order to organise the sale of works of art in the form of auction by the salesroom Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o. (further referred to as the Auctioneer ). Auctions organised according to these auction regulations are organised in respect of international customs relating art trade and are in compliance with the percepts of the law of Czech Republic. Auctions are accessible only to the clients of the salesroom, and also others who receive the salesroom s permission to attend. On request of the owners of the auctioned items, the salesroom Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o., U Starého hřbitova 40/6, Praha 1 Josefov, IČO: , organises a public auction of works of art at the Kaiserštejnský Palace, Malostranské náměstí 23/37, Praha 1 on 24th April 2013 at 6 p.m. These Auction Terms & Conditions are compulsory for everyone who participates in the auction, and by participating, one commits to comply with these Terms & Conditions. The complete set of auction regulations is available at the pre-auction exhibition. 2. All auctioned items are labelled and fully described in the auction catalogue that is an integral part of these Auction Terms & Conditions. The catalogue descriptions also include starting-selling prices. All the works of art will be auctioned in numerical order, as presented in the catalogue. The Bidder is obliged to register before the start of the auction. During registration, the Bidder must prove his identity by providing a valid photographic ID or a passport. Registered participant immediately becomes the Bidder, and will be assigned a paddle number. The Auctioneer reserves the right to request a bank guarantee or a deposit from the Bidder. 3. The Auctioneer commits to selling all auction items under a number assigned in this auction catalogue. After bidding is started, the Bidders bid using their paddles. The auction will continue until no further bids will be raised. The consecutive bids are raised as follows: a) CZK if the momentary auction price is at least CZK, but not more than CZK b) CZK if the momentary auction price is at least CZK, but not more than CZK c) CZK if the momentary auction price is at least CZK and more The sequence of bids is controlled by the Auctioneer. 4. The successful Bidder is obliged to pay the final price immediately after the end of the auction. The Buyer is obliged to pay the auctioned price and the 21% auction fee, unless indicated otherwise in the auction catalogue. These commissions are final and include VAT, as well as 4% copyright fees Droit de Suite. After agreement of the Auctioneer, it is possible to pay the whole outstanding amount by a bank transfer, or in cash at the auction or the office of the Auctioneer. Unless agreed otherwise, the whole amount must be settled within maximum of 14 days after the end of the auction. 5. The Bidder can participate in this public auction also in absentia provided that: he will prepare and submit Power of Attorney for the Auctioneer Adolf Loos Apartment and Gallery to represent him at the auction he will clearly specify the items to be bid on for him by Adolf Loos Apartment and Gallery he will set up the upper limit of bidding for each item required after a written consent, the Bidder can also bid by phone A form and further instructions for absentee bidders are attached at the end of this auction catalogue, and are available on the website of the company Adolf Loos Apartment and Gallery (www.aloos.cz). 6. Sold works of art will be handed over to the Bidder immediately after a payment is made in the auction room, or after payment is confirmed at the gallery and office of Adolf Loos Apartment and Gallery, U Starého hřbitova 40/6, Praha 1 Josefov (open Monday Friday from 11am to 5pm). We recommend you to arrange the collection date in advance by phone: The Bidder is responsible for all the costs related to the transport of the auctioned item. Responsibility for any possible damage to the auctioned item is passed onto the Bidder immediately after collection, both in person or by a shipper contracted on behalf of the Bidder who will provide the transport of the auctioned item to a place indicated by the Bidder. If the Bidder does not collect the auctioned items at the headquarters of the Adolf Loos Apartment and Gallery within 14 days after the bidding (unless arranged otherwise in writing), the Auctioneer is entitled to charge the fee of 100 CZK for every additional day of storage. The auctioned items are insured by the Auctioneer until collected by the Bidder, however for no more than 14 days after the end of the auction. 7. The auctioned items are to be paid for to the bank account of the company Adolf Loos Apartment and Gallery at ČSOB. The account number is: /0300, IBAN CZ , SWIFT CODE CEKOCZPP. All catalogue prices indicated in Euros are only orientational, are calculated at the rate of exchange 25 CZK/EUR, and serve as a guidance to the buyers. These prices will be recalculated in respect of the actual EUR/CZK rate of exchange of the Czech National Bank at the day of the auction. On request, it is possible to pay for all auctioned items in EUR or USD the final price will be calculated in respect of the current EUR/CZK or USD/CZK rate of exchange of the Czech National Bank. 8. The Auctioneer, Adolf Loos Apartment and Gallery, is not responsible for any print mistakes and colour differences in the auction catalogue. 9. The estimate, professional expertise and auction item identification and description is provided by experts contracted by the Auctioneer. Only damage that has a bearing on the artistic value of the auctioned item is disclosed by the auction catalogue. All clients have an equal opportunity to view the auction items prior to auction, at the pre-auction exhibition. Any complaints regarding the price, quality, condition and functionality of the auctioned items will not be taken into account after the end of the bidding. 10. The export of certain items of cultural value requires an export license that is issued by a relevant state administration department, after an examination of the cultural value of the item. Adolf Loos Apartment and Gallery is not authorised to release any statements and declarations as to whether the auction items are subject to any export restrictions. Our experts assign the following meaning to these terms used in the auction catalogue: signed signed by the artist s hand attributed probably, but not certainly, a work of art by a given artist studio/workshop work of art made at a workshop, in a close proximity of the artist school of work of art created in the style of the master and in the same period circle of work of art created in a wider circle of influence of the artist follower of work of art created by a follower of the master, can be an imitation or a repetition of a work of art of an unspecified date 6 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 7

6 Hlavní experti pro Evening Sale Prague Prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. (1941) přední český historik a teoretik umění, výtvarník a pedagog. Zabývá se moderním a současným uměním, publikoval řadu vědeckých studií o umění. Působil jako ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, jako vedoucí Departmentu dějin a filosofie umění a prorektor Středoevropské university, hostující profesor ETH v Curychu, ředitel Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze. Působí jako vedoucí Katedry dějin umění a architektury TU v Liberci a jako školitel doktorského studia UJEP v Ústí nad Labem. Dále jako člen oborových rad ČR pro studia umění a literatury. Byl oceněn řadou národních a mezinárodních cen a členstvím ve významných institucích v oborech estetiky, umění, designu a architektury. Prof. PhDr. Jaromír Zemina (1930) přední český historik a teoretik umění, pedagog. V letech pracoval v Národní galerii v Praze, kde po řadu let vedl Sbírku moderního umění. V současné době učí na katedře scénografie DAMU, působí v poradním sboru několika státních galerií a muzeí ČR, byl členem první Rady České televize. Připravil mnoho výstav českého a zahraničního umění, některé v cizině. Je členem sdružení kritiků ČR a AICA. Napsal několik odborných i beletristických knih. PhDr. Jiří Machalický (1952) Přední český teoretik a historik umění. Od roku 1977 pracoval v Národní galerii. Mezi léty 1994 a 1997 byl nejdřív pověřeným ředitelem, pak ředitelem Grafické sbírky Národní galerie. Od roku 2001 do současnosti je kurátorem pražského Muzea Kampa, které spravuje jednu z největších a nejucelenějších soukromých sbírek českého a středoevropského umění. Externě přednášel na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a na Západočeské univerzitě v Plzni. Má za sebou četné publikace o moderním umění a uspořádal přes 120 výstav doma i v zahraničí. INDEX UMĚLCŮ Baar Hugo Bauernfreund Jakub Benda Břetislav Blažíček Oldřich Boettinger Hugo Čermák Jaroslav (připsáno) Ceruti Giacomo zv. il Pitocchetto okruh (circle) Filla Emil Holý Miloslav Istler Josef Jiránek Miloš John Jiří Kars Georges (Jiří) Koblasa Jan Kokoschka Oskar kolář jiří Kotík Pravoslav Lhoták Kamil Matal Bohumil Matouš Dalibor Muzika František Navrátil Josef Nejedlý Otakar Nemes Endre Pelc Antonín Powolny Michael Schikaneder Jakub Smetana Jan Stehlík Ctirad Stephan Leopold Šaloun Ladislav Šetelík Jaroslav Souček Karel Špillar Karel Švabinský Max Toyen (vlastním jménem Marie Čermínová) Valenta Jiří Waldes Sigmund Část osobní knihovny AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 9

7 Ceruti Giacomo zv. il Pitocchetto okruh (circle) (1698 Milán 1767 Milán) Ceruti Giacomo zv. il Pitocchetto okruh (circle) (1698 Milán 1767 Milán) 1 Zelinářka polovina 18. století olej na plátně 96 x 71 cm signatura nezjištěna Provenience: zámek Liteň u Berouna (údajně v majetku rytíře Daubka a operní pěvkyně Jarmily Novotné) 2 Řezník polovina 18. století olej na plátně 96 x 71 cm signatura nezjištěna Provenience: zámek Liteň u Berouna (údajně v majetku rytíře Daubka a operní pěvkyně Jarmily Novotné) Jedním z pozdějších a patrně nejznámějších malířů věnujících se malbě lidových typů tuláků, pobudů, otrhaných venkovanů, příštipkářů, dětských poslíčků, chudých žen a dívek, ve kterých zaznívá sociální aspekt byl lombardský malíř Giacomo Ceruti, zvaný il Pitocchetto (Malý tulák), který svá plátna ve velké míře maloval pro sbírku patricijské rodiny Avogadro v Brescii. Dále pobýval také v Padově a Bergamu. Jeho malířský styl je ovlivněný Piazzettou a také v jeho díle nalezneme po více než sto letech ozvuky Caravaggiova realismu. Lidé z nejnižších společenských vrstev jsou na jeho plátnech zachyceni s hlubokým porozuměním, lidskou důstojností, vyrovnaní se svým osudem Přiložena expertiza PhDr. G. Ebelové z Arcidiecézního muzea v Olomouci. Konzultováno s PhDr. Hanou Seifertovou. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR a naplněni vnitřní harmonií a klidem. Na protějškových plátnech představujících zelinářku a řezníka (takto jsou uvedeny názvy děl také na starých přípisech na rubu plátna) shledáváme mnohé analogie s Cerutiho tvorbou. Figury jsou podány v polopostavách, což bývá na jeho obrazech poměrně časté, jsou umístěny do předního obrazového plánu s jednobarevným neutrálním pozadím, barevnost malby se odehrává v zemitých tónech, které jsou souladně propojeny. Také typologické shody ve fyziognomii postav a psychologizující pojetí odkazují do blízkosti malířského okruhu tohoto lombardského mistra. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Přiložena expertiza PhDr. G. Ebelové z Arcidiecézního muzea v Olomouci. Konzultováno s PhDr. Hanou Seifertovou. 10 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 11

8 3 Čermák Jaroslav (připsáno) (1830 Praha 1878 Paříž) Portrét krásky polovina 18. století olej na lepence 52,5 x 38,5 cm signatura nezjištěna na zadní straně obrazu potvrzení autenticity* předního předválečného kunsthistorika Václava Vojtěcha Štecha ( ): Podle mého soudu je tato olejová hlava prací Jaroslava Čermáka, 5. X. 30. Dr. V. V. Štech. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Navrátil Josef (1798 Slaný 1865 Praha) 4 Rybáři v zátoce kvaš na papíře výřez pasparty: 20 x 20,5 cm signováno vlevo dole: Jos. Nawratil Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. Přiložena expertiza PhDr. Olgy Mackové CSc. (uznávané znalkyně díla malíře Josefa Navrátila a emeritní kurátorky sbírky 19. století Národní galerie v Praze). PhDr. Olga Macková ve své expertize píše: Příznačná a vynikající ukázka Navrátilovy krajinářské tvorby v malbě kvašem a virtuósního ovládání této techniky. Drobné kvašové krajiny vznikaly během čtyřicátých a padesátých let a během této doby zrálo jejich malířské mistrovství. Vybudování prostoru, iluze jeho hloubky, charakteristika přírodních hmot ať už vodní hladiny či daleké jakoby nadechnuté oblohy jsou tu vynikající ukázkou Navrátilovy malby v jeho vrcholném období. Signatura tvarem absolutně do detailu odpovídá umělcovým podpisům na všech krajinářských kvaších. Závěrem mohu shrnout, že pokládám toto dílo za vysoce kvalitní a působivé. Obraz je pandán (protiobraz) k obrazu Josefa Navrátila Pastevci u horského potoka. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 5 Pastevci u horského potoka kvaš na papíře výřez pasparty: 20 x 25,5 cm signováno vpravo dole: Jos. Nawratil *potvrzení autenticity v. v. štecha na zadní straně obrazu Přiložena expertiza PhDr. Olgy Mackové CSc. (uznávané znalkyně díla malíře jaroslava čermáka a emeritní kurátorky sbírky 19. století Národní galerie v Praze) a dále Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. Jaroslav Čermák byl žákem Ch. Rubena na pražské akademii. Roku 1849 odjel přes Mnichov, Drážďany, Berlín a Düsseldorf do Antverp, kde se zapsal na malířskou akademii. Po cestě do Holandska vstoupil r do Gallaitova ateliéru v Bruselu. V první polovině šedesátých let podnikl cesty do slovanských zemí, zvláště Černé Hory a Dalmácie,v druhé polovině šedesátých let pak cestoval po Francii, Riviéře a Pyrenejích. V letech pobýval v Itálii, r.1869 se usídlil v Roscoffu v Bretani. Čermák patřil ke generaci českých malířů-realistů, kteří se v polovině 19. století snažili navázat kontakty s pokrokovým uměním v západních zemích. Již ve své době si svými obrazy získal mezinárodní úspěch a patřil k čelným osobnostem nejen české, ale i evropské malby. Jméno Jaroslava Čermáka mělo v 19. století mimořádný zvuk a ohlas. Jestliže Josef Mánes ztělesňoval ideál umělce doma, pak Jaroslav Čermák se stal představitelem českého umění v cizině. Obraz je pandán (protiobraz) k obrazu Josefa Navrátila Rybáři v zátoce. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR PhDr. Olga Macková ve svojí expertize píše: Příznačná, vynikající ukázka Navrátilovy krajinářské tvorby v malbě kvašem a zároveň doklad virtuózního ovládání této techniky, v níž má tento pražský malíř nesporně ojedinělé postavení v celé střední Evropě. Typická a autentická je tu i forma podpisu, který byl u kvašových krajin v podstatě značkou kvality adresovanou patricijskému zákazníku. Motiv osamělého přírodního zákoutí se skaliskem, pěnícím se horským potokem, s velmi nenápadnou stafáží, nacházíme v kvaších ve velmi četných variantách. Malířský rukopis je obdivuhodně jemný, valérová barevnost přispívá k lyrickému vyznění motivu. Tuto mistrovskou drobnou krajinu datovala bych do doby kolem poloviny padesátých let. Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. Přiložena expertiza PhDr. Olgy Mackové CSc. (uznávané znalkyně díla malíře Josefa Navrátila a emeritní kurátorky sbírky 19. století Národní galerie v Praze). 12 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 13

9 6 Navrátil Josef (1798 Slaný 1865 Praha) Na jezeře kvaš na papíře výřez pasparty: 20 x 25,5 cm signováno vpravo dole: Jos. Nawratil Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Dále Přiložena expertiza PhDr. Olgy Mackové CSc. (uznávané znalkyně díla malíře Josefa Navrátila a emeritní kurátorky sbírky 19. století Národní galerie v Praze). Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Josef Navrátil byl vedle K. Purkyně největším koloristou v českém malířství 19. století. Ve svém díle prošel vývojem od empírové veduty a romantické malby přes dekoraci druhého rokoka až k modernímu pojetí barvy. Ve svých romantických alpských krajinách vyjádřil příznačné biedermeierovské cítění studoval na pražské akademii u J. Berglera. Roku 1826 se oženil. V letech prováděl nástěnné malby v liběchovském zámku Antonína Veitha, kolem roku 1840 pro Václava Veitha v zámku Klenová a pro Martina Wagnera ve Velkých Jirnech. Hodně cestoval: 1843 do Německa a Švýcarska,1851 a 1852 do Německa, Belgie a Švýcarska a 1858 do Rakouska, Švýcarska, Belgie a Francie. Během let provedl výzdobu kapitulní síně v pražském klášteře křížovníků. Roku 1850 se stal předsedou Jednoty výtvarných umělců maluje v zámku Ploskovice a 1857 v knihovně a altánu v Jirnech. josef navrátil 7 Stephan Leopold (1826 Praha 1890 Praha) Údolí Váhu u Trenčína (Pohled na Trenčínský hrad) 1863 olej na plátně 96 x 159 cm signováno a datováno vpravo dole: L. Stephan 1863 Uvedeno v Tomanově slovníku (strana 486) Vrcholné dílo autora. Přiloženo potvrzení autenticity prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s PhDr. Naděždou Blažíčkovou-Horovou a Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Detail obrazu Stephan byl malířem horských, lesnatých krajin, žák pražské akademie ( ) u prof. J. M. Haushofera. Jako jediný z českých umělců byl svým dílem zastoupen ve slavné mnichovské Neue Pinakotheke. 14 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 15

10 8 Švabinský Max (1873 Kroměříž 1962 Praha) Stojící dívka (Dekorativní kresba) 1901 tuš, barevné tužky, kvaš na papíře 60 x 29, 7 cm signováno a datováno vlevo dole: M. Švabinský 1901 Publikováno a vystavováno: Marie Rakušanová Bytosti odnikud, reprodukováno na straně 294 pod číslem 286, vydala Academia 2008 u příležitosti výstavy v Galerii hl. m. Prahy Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Naděždou Blažíčkovou-horovou (emeritní ředitelkou sbírky 19. století Národní galerie v Praze). Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 9 Jiránek Miloš (1875 Lužec 1911 Praha) Akt kolem roku 1897 olej na plátně 75 x 40,5 cm signováno vpravo dole: M. Jiránek Publikováno a vystavováno: Marie Rakušanová: Bytosti odnikud, reprodukováno celostránkově na str. 29 pod číslem 9, vydala Academia 2008 u příležitosti výstavy v Galerii hl. m. Prahy Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR max švabinský V letech kolem roku 1900 užíval Švabinský k vyjádření krásy obdivované Ely poetické změkčení viděné skutečnosti. Podstatou idealizace a produchovnění obrazu ženské krásy byly lehké přechody mezi realitou a vizí, které Švabinskému umožňovala opora novoromantismu, s níž se ztotožnil již v raném mládí. Miloš Jiránek byl významná osobnost generace devadesátých let. Nejen jako malíř, ale i myslitel, podnětný kritik a organizátor výstavní a ediční činnosti SVU Mánes. Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Naděždou Blažíčkovou-horovou (emeritní ředitelkou sbírky 19. století Národní galerie v Praze). 16 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 17

11 Hugo Baar získal základy malířského umění na Škole uměleckých řemesel ve Vídni v ateliéru Rudolfa Ribarze a na Akademii výtvarných umění v Mnichově u H. Kniera. Uměleckou dráhu zahájil roku 1903 ve Vídni. Od počátku své výtvarné činnosti se věnoval zejména krajinomalbě. Účastnil se výstavy vídeňského výtvarného spolku Hagenbund, 1904 vystavoval i v Olomouci. Po návratu do rodného města se sblížil s malířem Bohumírem Jaroňkem a jeho prostřednictvím začal spolupracovat se Spolkem výtvarných umělců moravských (SVUM). V jeho tvorbě se často objevovaly motivy z moravského a slezského prostředí vystavoval v Hodoníně, obesílal rovněž výstavy spolku Mahrischer Kunstverein v Brně. Tehdy dozrál jeho malířský projev, v němž syntetizoval vlivy severoněmeckých secesních krajinářů, zejména vídeňského secesního malíře Gustava Klimta i působení kolegů a přátel ze SVUM. Hugo Baar se tak zařadil do širokého proudu středoevropských secesionistů. 11 Šaloun Ladislav (1870 Praha 1946 Praha) Dotek osudu původní bronzový odlitek 27 x 22 x 53 cm signováno na plintě: L. Šaloun Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR ladislav šaloun Přední český sochař, jeden z nejvýraznějších představitelů českého secesního sochařství. Roku 1901 obdržel první cenu za pomník Mistra Jana Husa pro Prahu a mnoho dalších prvních cen v soutěžích na výzdobu reprezentativních budov v českých zemích. 10 Baar Hugo (1873 Nový Jičín 1912 Mnichov) Krajina s rozkvetlou loukou a statkem kolem roku 1905 olej na plátně 99 x 98 cm signováno vlevo dole: Hugo Baar na rubu obrazu návrh dekorace Dílo Hugo Baara se velmi zřídka objevuje na uměleckém trhu. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR detail signatury Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. 18 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 19

12 12 Powolny Michael (1871 Judenburg 1954 Vídeň) Satyr a dívka I Satyr and Girl tvrdé dřevo hard wood 55 x 83 x 14 cm Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Publikováno: Vladimír Šlapeta, Martin Strakoš, Jindřich Vybíral Slavné vily Moravskoslezského kraje, reprodukováno na str. 60 (viz. dobový snímek haly vily*). Published: Vladimír Šlapeta, Martin Strakoš, Jindřich Vybíral The famous villas of Moravia and Silesia, original photo of the interior design reproduced on page 60. Přiloženo povrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. Konzultováno s Dr. Alfredem Weidingerem, šéfkurátorem rakouské Národní galerie Belvedere ve Vídni. Expertise of authenticity written by Prof. Tomas Vlcek CSc. Consulted with Dr. Alfred Weidinger, chiefcurator of Belvedere Vienna. Michael Powolny byl významným rakouským sochařem, čelným představitelem slavných uměleckých dílen Wiener Werkstatte (od roku 1907). Zúčastnil se mnoha světových výstav např. Světové výstavy v Paříži roku 1900, Výstavy Secession ve Vídni (1902), Kunstschau ve Vídni (1908 a 1909) atd. Socha pochází z vily Flemmich v Krnově, kterou roku pro známého továrníka Theodora Flemmicha navrhnul architekt Otto Prutscher ( ) a na jejím vybavení se podíleli další architekti Wiener Werkstatte, především sochař a keramik Michael Powolny. O. Prutscher a M. Powolny se zde nechali inspirovat vídeňskými vilami Asta, Primavesi a Skywa. Přitom inspirace vilou Skywa je patrná zejména v interiérech především u haly s dřevěným schodištěm (jemuž dominovala Powolného socha Satyr a dívka), s níž jsou další vnitřní prostory důmyslně vizuálně propojeny. Michael Powolny was an important sculptor, and from 1907 a key representative of the famous artistic workshop Wiener Werkstatte. He participated in a number of exhibitions across the globe, including the World s Exhibition in Paris in 1900, The Secession Exhibition in Vienna in 1902, and Kunstschau in Vienna in 1908 and The sculpture comes from villa Flemmich in Krnov, designed for the well-known factory owner Theodor Flemmich by the architect Otto Prutscher in The interior of the villa was jointly designed also by other Wiener Werkstatte architects, in particular the sculptor and ceramist Michael Powolny. Prutscher and Powolny s designs were inspired by the Viennese villas, including villa Asta, Primavesi and Skywa. The influence of the Skywa residence is apparent especially in the interiors, above all in the design of the hall with a wooden staircase, effectively connected with the remaining rooms. The beautiful hall was dominated by Powolny s sculpture Satyr with a girl. *dobový snímek haly s nabízenou sochou vila Theodora flemmicha pohled na sochu zezadu 20 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 21

13 13 Šetelík Jaroslav (1881 Tábor 1955 Praha) Rodný dům se zahradou olej na plátně 66 x 66 cm signováno vpravo dole: Jaroslav Šetelík Publikováno: - Soupis díla Jakuba Schikanedera ( ), vydala Národní galerie v Praze Reprodukováno: - Jakub Schikaneder Nové objevy děl malíře tajemných nálad, vydala Východočeská galerie v Pardubicích, reprodukováno celostránkově ve výstavním katalogu - Veronika Hulíková: Jakub Schikaneder (průvodce výstavou), reprodukováno celostránkově na straně 105 Vystavováno: - Jakub Schikaneder Nové objevy malíře tajemných nálad Východočeská galerie v Pardubicích ( ), Oblastní galerie v Liberci ( ), Moravská galerie v Brně Místodržitelský palác ( ) - Jakub Schikaneder , Národní galerie v Praze ( ) Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou Vzácně se na trhu s uměním vyskytující obraz autora ze secesního období. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Přiložena expertiza uznávaného znalce díla Jakuba Schikanedera Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSC. Prof. PhDr. Tomáš Vlček píše: Obraz patří k vrcholným Schikanederovým dílům z let O autorství a dataci svědčí především námět a pojetí malby. Světlo v interiéru charakteristické jemným rozptýlením a přechody mezi valérem a barvou je zde dominantním motivem malby splývavého rukopisu. Technikou malby příznačnou pro pozdní období Schikanederova díla zde motiv interiéru ústí ve vizi harmonie pomíjivé skutečnosti. Civilní všednost námětu podtrhuje kultivovanost Schikanederova úsilí o krásnou malbu jako součást úsilí o vyvážení protikladů moderního života. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 14 Schikaneder Jakub (1855 Praha 1924 Praha) Interiér s hodinami a fotografií olej na plátně 79,5 x 68 cm signováno vpravo dole J Schikaneder 22 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 23

14 16 Nejedlý Otakar (1883 Roudnice nad Labem 1957 Praha) Les olej na plátně 70 x 90 cm signováno vlevo dole: Ot. Nejedlý 15 Špillar Karel (1871 Plzeň 1939 Praha) Pod jabloní pastel na kartonu 84 x 61 cm signováno a popsáno vpravo dole: Karel Špillar Pod jabloní Vystavováno: Plzeňská galerie (uvedeno v Tomanově slovníku str. 554) Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou Karel Špillar je čelný představitel české secese (podílel se například na výzdobě Obecního domu v Praze) Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 24 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 25

15 18 Filla Emil (1882 Chropyně 1953 Praha) Podnos hruškami a pohár 1926 akvarel a sépie-pero na papíře 30 x 40 cm (výřez pasparty) signováno a datováno vpravo dole: Emil Filla Boettinger Hugo Vyvolávací cena: Kč (1880 Plzeň 1934 Praha) Starting price: EUR Na kládách 1921 olej na plátně 101 x 121 cm signováno a datováno vlevo dole: Hugo Boettinger 1921 vzadu na rámu starý přípis: majitel Dr. Václav Rejholec, Praha III., U Železné lávky Vystaveno: Goltzova tvrz (2008) pod č.36 Publikováno: Zlatá Praha (1922) Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou Hugo boettinger Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr.Tomáše Vlčka CSc., Přiložena expertiza Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy. Jaromír Zemina ve své expertize k obrazu píše: Od dvacátých let minulého století Filla čím dál víc kreslil, v souvislosti s tím se hlavně ve třicátých letech věnoval grafice a brzy i v tomto oboru výtvarné činnosti dosáhl úrovně vskutku mistrovské. Posuzovaná kresba svědčí o tom, jak těsně souvisela povaha Fillových kreseb s charakterem jeho malby. Přibývalo v ní smyslovosti, malířský rukopis se víc a víc uvolňoval a působil bezprostředněji něž předtím. Tato tendence, vyvrcholivší na konci dvacátých let a na počátku desetiletí následujícího, se odrážela i ve Fillových pracích kreslířských a posuzovaná kresba je toho názorným dokladem. Její půvab zvyšuje rafinované kolorování, neobyčejně lehké a světlé, omezené jen na několik jemných odstínů zeleně. Je to dílo naplněné tvůrčí a lidskou pohodou, jehož kvality patřičně ocení jen znalec kreslířského umění. Emil Filla malíř, grafik a výtvarný teoretik. Vůdčí osobnost české umělecké avantgardy. Člen skupiny Osma, od roku 1909 člen SVU Mánes a v letech člen Skupiny výtvarných umělců. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 26 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 27

16 19 Kotík Pravoslav (1889 Slabce u Rakovníka 1970 Praha) Koupaní v Dinard 1930 olej na plátně 60 x 56,5 cm signováno a datováno vpravo dole: P. Kotík vzadu razítka vystaveno v Mánesu a v Topičově salonu Vystaveno: 1934 Kračmarova galerie 1939 Obecní dům 1945 Pošova galerie 1960 Mánes 1970 Galerie města Rakovníka Obraz G. Karse této umělecké kvality se na českém aukčním trhu ještě nedražil. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. Kars v letech pobýval na Akademii výtvarných umění v Mnichově u F. Stucka. Po ročním pobytu v Praze odjel roku 1906 nejprve do Paříže, potom do Španělska. Na rok se opět vrátil do Prahy, ale r odjel znovu do Paříže a stal se naturalizovaným Francouzem. Za druhé světové války se uchýlil do Švýcarska a v zajetí těžké melancholie volil dobrovolný odchod ze života. Do roku 1908 jsou Karsovy začátky impresionistické, později jej zkoumání prostředků intenzívnější výrazovosti přivedlo k syntéze linie a barvy, vázaných na přírodní model, ale řízených rytmem a logikou osobního stylu. georges kars Pravoslav Kotík byl v tomto obraze inspirován obrazy Pabla Picassa z výstavy v Praze r Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Přiložena expertiza Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy. Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. 20 Kars Georges (Jiří) (1882 Kralupy nad Vltavou 1945 Ženeva) Milenci z cirkusu 1936 olej na plátně 100,5 x 81 cm signováno a datováno vlevo dole: Kars 36 vzadu razítka z výstav Vystaveno: Robinot Fréres et Cie, Exposition de Prague pod číslem 59 Vystaveno Skupina VU, 18. březen 1982 další razítka z výstav nečitelná 28 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 29

17 Blažíček Oldřich (1887 Slavkovice u Nového Města na Moravě 1953 Praha) 21 Jaro na vsi 1932 olej na lepence 50 x 70 cm signováno a datováno vpravo dole: O. Blažíček 32 Blažíček Oldřich (1887 Slavkovice u Nového Města na Moravě 1953 Praha) 22 Zima na periférii Prahy 1936 olej na malířské lepence 40 x 50 cm signováno a datováno vlevo dole: O. Blažíček 36 V letech studoval u prof. Dítěte a Maška, pak přešel na Akademii výtvarných umění, kde byl tři roky žákem prof. H. Schwaigera. Studia ukončil roku Záhy projevil zájem o architektonické motivy. Vykonal studijní cestu po Dalmácii a severní Itálii. Od staré architektury a z malířských koutů staré Prahy odbíhá malíř do české krajiny, maluje v plenéru. Zajíždí nejčastěji tam, kde vyrostl a kde se s krajem důvěrně seznámil. Maluje krajiny z rodného Novoměstska, z moravského Valašska. Na vrcholu svého uměleckého zrání dosáhl Blažíček schopnosti sledovat přírodu od jara do zimy ve všech jejích stavech a hnutích, zachycovat její tvářnost v proměnách počasí a prchavých chvílích. Konzultováno s PhDr. naděždou Blažíčkovou-horovou, dcerou malíře. Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Konzultováno s PhDr. naděždou Blažíčkovou-horovou, dcerou malíře. Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 30 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 31

18 23 Smetana Jan (1918 Praha 1998 Praha) Ohrožení civilizace 1940 olej na plátně 73 x 62 cm signováno a datováno nahoře uprostřed: Jan Smetana 40 Malíř Jan Smetana spoluzakládal Skupinu 42, účastnil se všech jejích výstav. Od roku 1943 vystavoval na členských výstavách Umělecké besedy, jejímž členem se stal roku O rok později se stal členem SČUG Hollar. Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. a PhDr. Jiřího Machalického. Konzultováno s uznávaným znalcem díla Skupiny 42 MUDr. Janem Vykoukalem, dále Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. Jaromír Zemina zná obraz Cihelna II z ateliéru Bohumila Matala. Dle jeho názoru se jedná o mimořádně kvalitní dílo malíře. K obrazu v expertize uvádí: Je to jeden z Matalových nejzdařilejších obrazů z doby, kdy byl členem pražské Skupiny 42, členem nejmladším a posledním, ale nikoli nejméně výrazným: lze říci, že jeho obrazy z volného cyklu Člověk ve městě, město v člověku patřily k těm, které vyjadřovaly program Skupiny nejpregnantněji. Matal byl mimořádný malířský talent, a není divu, že se svým až francouzsky rafinovaným zacházením s barevnou hmotou měl ve Skupině nejblíže k Františku Grossovi. V roce 1945 namaloval třiadvacetiletý Matal své první mistrovské obrazy, jako byl Podvečer s Giorgiem de Chirico a Zahradnictví tety Marie, jejichž melancholická nálada pozoruhodně koresponduje s básněmi ze sbírky Melancholické procházky Ivana Blatného, dalšího člena Skupiny pocházejícího z Brna. Totéž platí i o Cihelně, jejíž brněnskost plně vychutná jenom ten, kdo jako já ve čtyřicátých letech v Brně žil. Na Cihelnu navázal Matal některými pozdějšími obrazy, například obrazem Člověk ve městě, město v člověku z roku 1947, který měl dlouho ve svém bytě v Bílovicích nad Svitavou, na nějž odkazuje údaj na zadní straně Cihelny. Významný člen Skupiny 42 a Umělecké besedy. Jeden z nejvýraznějších českých umělců druhé poloviny dvacátého století. V roce 1946 se zúčastnil výstavy konané v Paříži Umění Československa , která představila světu československé poválečné hnutí. zadní strana obrazu se signaturou* * Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc a PhDr. Jiřího Machalického. Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 24 Matal Bohumil (1922 Brno 1988 Prudká) Cihelna II 1945 olej a písek na plátně 62 x 78 cm signováno a popsáno vzadu: B. Matal Cihelna II. S 1945 Bílovice a starý štítek Paris Art Studio Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Vystaveno: Bohumil Matal Stříhali dohola malého chlapečka, Boskovice (2008), výstava k dvacátému výročí úmrtí autora. 32 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 33

19 25 Benda Břetislav (1897 Líšnice 1983 Praha) Žena se džbánem 1941 původní bronzový odlitek 61 (s podstavcem 64 cm) x 30 x 20 cm signováno na plintě: B. Benda Břetislav Benda pokračuje ve Štursově podnětu, který má pro něj inspirativnost především lyrickým tématem a motivem ženy, v sochařské sféře pak důrazem nikoli na světelnou, nýbrž hmatovou kvalitu a plnost plasticky rozvíjeného objemu. Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 26 Pelc Antonín (1895 Lišany 1967 Praha) Kráska z Martinique 1945 olej, tempera na lepence 80 x 62 cm signováno a datováno vpravo dole: Pelc 45 vzadu dva staré štítky: Martinique Anton Pelc a číslo 1251 Provenience: významná sbírka Londýn Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. Dále konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Jiřím Machalickým. Antonín Pelc studoval na pražské Akademii výtvarných umění u Bukovace a Pirnera. Roku 1939 unikl před zatčením do Francie, byl vězněn v koncentračních táborech a přes Maroko a Martinik odjel do USA. Byl členem skupiny SVU Mánes. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 34 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 35

20 27 John Jiří (1923 Třešť 1972 Praha) Zima 1947 olej na plátně 30 x 55 cm signatura nezjištěna Publikováno: Jaromír Zemina: Jiří John, vydala Národní galerie v Praze 1988, reprodukováno celostránkově pod číslem 3 Jakub Baeurnfreund v roce studoval na AVU v Praze u prof. W. Nowaka. V roce 1931 vystavoval s Prager Sezession. V roce 1933 a 1936 byl na delších studijních pobytech v Paříži. Roku 1936 se stal členem pražské Umělecké besedy. Roku 1939 emigroval do Londýna, kde žil a pracoval pod jménem Jacob Bornfriend. Samostatně vystavoval v Praze (1936 s E. Nemesem), Košicích (1936), Londýně (1940, ), Goteborgu (1953, 1962), v Národní galerii v Praze (1963 s E. Nemesem). Jakub Bauernfreund je zastoupen ve Slovenské národní galerii v Bratislavě, v Národní galerii v Praze, v Gothenburg Museum, The Tate Gallery v Londýně, Southampton City Gallery a Gallery of Oxford. Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Jiřím Machalickým. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Vystaveno: Galerie Roland, Browse and Delbanco, Cork Street, London (1952)* 36 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE *štítek z výstavy Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. 28 Bauernfreund Jakub (1904 Zborov u Bardejova 1976 Londýn) Two white tables (Dva bílé stoly) kolem roku 1950 olej na plátně 130 x 82 cm signováno dole uprostřed: J. Bornfriend (Jakub Bauernfreund se signoval na svých obrazech po odchodu do Anglie J. Bornfriend) Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 37

Bohumír Matal Červenec, 1945

Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal (1922-1988) Červenec, 1945 olej, 24 x 41,5 cm sign. PD Matal 45, na rubu BMATAL ČERVENEC S.1945 BÍLOVICE vystaveno Skupina 42, Síň Jaroslava Krále, Dům umění

Více

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 23. LEDNA 2013 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue 18. dubna. 2012 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization)

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Gaudia proti rakovině o.s. Vás srdečně zve na benefiční aukci Gaudia against cancer

Více

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 22. LEDNA 2014 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Praha, 27. - 28. 11. 2013 Obsah O Radě galerií České republiky

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

VÝTVARNÉ UMĚNÍ A FOTOGRAFIE

VÝTVARNÉ UMĚNÍ A FOTOGRAFIE VÝTVARNÉ UMĚNÍ A FOTOGRAFIE 24. LISTOPADU 2013 GALERIE MALDOROR aukční a informační servis Milan Mikuš tel. 0042 0728 374 378 milanmikus@orlysartauctions.com Ing. Roman Mejstřík tel. 0042 0603 418 940

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B F2C INVITE YOU TO 2015 WORLD CUP Open International Contest No 4

Více

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES /Popelková / akad.malířka Pocházím ze Strání, kde jsem chodila na základní školu, po té jsem studovala na Umělecko průmyslové škole v Uherském

Více

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a Evid enčn í číslo Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla 001 Anderle Jiří Jiřímu Kotalíkovi k 75 lept 20x8,5 cm 002 Benda Jan Zátiší 30. léta skica tužkou 10,2x14,5

Více

Aukční katalog č. 44. Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015

Aukční katalog č. 44. Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015 Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015 Aukční katalog č. 44 44. výběrová aukce výtvarného umění, 28. února 2015 v Hotelu Malý pivovar, ul. Karla IV. č. 8, České Budějovice PROGRAM 44. AUKCE VÝTVARNÉHO

Více

Krajina v historickém kontextu byla vždy kategorií, kde se nejpříměji rozvíjel vztah člověka k univerzu. ZS, 1986

Krajina v historickém kontextu byla vždy kategorií, kde se nejpříměji rozvíjel vztah člověka k univerzu. ZS, 1986 Ohře, 1953, olej / plátno, 74 98 cm, soukromá sbírka Krajina v historickém kontextu byla vždy kategorií, kde se nejpříměji rozvíjel vztah člověka k univerzu. ZS, 1986 ( 8 ) Setkání s krajinou (1950 1960)

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B INVITE YOU TO 2011 WORLD CUP Open International Contest CL/CF Speed

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3 Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Emil Filla. 1 Dílo. Studijní materiál pro pedagogy k výstavě

Emil Filla. 1 Dílo. Studijní materiál pro pedagogy k výstavě Studijní materiál pro pedagogy k výstavě Emil Filla 1 Dílo Emil Filla patří mezi nejvýznamnější osobnosti českého umění 1. poloviny 20. století. Narodil se 4. dubna roku 1882 v Chropyni na Hané. Studoval

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie)

FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie) FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie) František Kupka se narodil 23. září 1871 v Opočně ve východních Čechách, jako nejstarší z pěti dětí notářského úředníka Václava Kupky a

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ METODICKÝ POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH HRÁČŮ NA BEACHVOLEJBALOVÉ TURNAJE ABV REGISTRATION OF FOREIGN PLAYERS IN THE ABV BEACHVOLLEYBALL TOURNAMENTS KROK 1 REGISTRACE HRÁČE A. Zahraniční hráči registrovaní

Více

Galerie Natura Zámek Průhonice Gallery natura Průhonice castle, CZ

Galerie Natura Zámek Průhonice Gallery natura Průhonice castle, CZ Galerie Natura Zámek Průhonice Gallery natura Průhonice castle, CZ Václav Fiala a jeho hosté václav Fiala and his guests Libor Teplý / Igor Hlavinka / Toni Scheubeck 2014 BOTANICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČR

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2014 WORLD CUP Open International Contest No5 C/L Speed Models

Více

Aukční řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Aukce a předmět aukce

Aukční řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Aukce a předmět aukce Strana 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1850/12, 602 00 Brno, IČ 04163893, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 88523 (dále jen ETCETERA ) prodává svým jménem a na účet

Více

Pořadatelé Aukčního dne: Aukční Galerie Kodl Aukční síň Vltavín

Pořadatelé Aukčního dne: Aukční Galerie Kodl Aukční síň Vltavín Tisková zpráva 69. aukce Aukční Galerie Kodl a 107. aukce Aukční síně Vltavín, neděle 2. prosince 2012-13:00 hodin Palác Žofín - Slovanský ostrov Praha 1, Slovanský ostrov 226 Celkový počet položek: 477

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Mezinárodní šipkový turnaj WDF jako kategorie 3 a BDO kategorie C

Mezinárodní šipkový turnaj WDF jako kategorie 3 a BDO kategorie C ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE ŘÁDNÝ ČLEN WORLD DARTS FEDERATION (WDF) WORLD 13. CZECH OPEN Mezinárodní šipkový turnaj WDF jako kategorie 3 a BDO kategorie C Pátek 2. listopadu 2007 Smíšené páry, Zahřívací turnaj

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague TENTO NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ, VYDANÝ NA PODPORU ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima A 2 hodiny týdně Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Jmenovka linie, bod, plocha, písmo Portrét kresba, šrafování, kánon lidské hlavy Keramika modelování základních tvarů, lepení, glazování; plastika

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Charles square center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Karlovo náměstí 10, Praha 2

Charles square center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Karlovo náměstí 10, Praha 2 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Charles square center Karlovo náměstí 10, Praha 2 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1

Více

La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést. do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy.

La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést. do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy. Nábytek La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy. Kombinace bílých a šedých tónů rezonuje s vnímáním čistoty a elegance. Pevnost masivního

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Návod k vyplnění evidenčního formuláře

Návod k vyplnění evidenčního formuláře Návod k vyplnění evidenčního formuláře Evidenční formulář slouží pro prvotní evidenci dat v systému slev a pro provádění změn některých evidenčních údajů. Před vlastním vyplněním formuláře si připravte

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části:

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části: Fenomén B! Výstavní projekt k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně Písecká 203 391 65 Bechyně tel.: +420 381 213 121 fax: +420 381 213 079 e-mail: reditel@supsbechyne.cz

Více

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization)

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Gaudia proti rakovině o.s. Vás srdečně zve na benefiční aukci Gaudia against cancer

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

AUKČNÍ DEN. neděle 25. dubna 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 55 Toyen (Marie Čermínová), Zbytek noci

AUKČNÍ DEN. neděle 25. dubna 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 55 Toyen (Marie Čermínová), Zbytek noci AUKČNÍ DEN 55 Toyen (Marie Čermínová), Zbytek noci 50 Vlaho Bukovac, Sedící ženský akt neděle 25. dubna 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha 64. aukce Aukční Galerie Kodl a 83. aukce Aukční

Více

OBRAZY, SOCHY, ČESKÁ A SVĚTOVÁ GRAFIKA 18. 21. STOLETÍ

OBRAZY, SOCHY, ČESKÁ A SVĚTOVÁ GRAFIKA 18. 21. STOLETÍ AUKČNÍ SÍŇ VLTAVÍN AUKČNÍ GALERIE KODL A U K Č N Í D E N 8 6. J o s e f Š í m a - K r a j i n a v A u v e r g n e - P a y s a g e d A u v e r g n e ( t r i p t y c h ) 7 7. To y e n - Z t r o s k o t á

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Op-art (zkráceně z angl. optical art optické umění) je směr výtvarného umění, jenž se začal rozvíjet koncem 50. a počátkem 60. let 20. století.

Op-art (zkráceně z angl. optical art optické umění) je směr výtvarného umění, jenž se začal rozvíjet koncem 50. a počátkem 60. let 20. století. OP ART O P A R T Op-art (zkráceně z angl. optical art optické umění) je směr výtvarného umění, jenž se začal rozvíjet koncem 50. a počátkem 60. let 20. století. Autoři op-artových děl využívají poznatky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břeţany zpracovala v rámci projektu DUMY: 9. ročník, výtvarná výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alţběta Sousedíková sousedikova.obl@seznam.cz květen 2012 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

Pražská muzejní noc 2015 Program Národní galerie v Praze

Pražská muzejní noc 2015 Program Národní galerie v Praze Pražská muzejní noc 2015 Program Národní galerie v Praze Datum a čas: sobota 13. června 2015 od 19:00 do 01:00 Místo: objekty Národní galerie v Praze Valdštejnská jízdárna, palác Kinských, klášter Sv.

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

PODMÍNKY OPAKOVANÉ ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. PRO ROČNÍ SMLOUVU O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU

PODMÍNKY OPAKOVANÉ ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. PRO ROČNÍ SMLOUVU O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU PODMÍNKY OPAKOVANÉ ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. PRO ROČNÍ SMLOUVU O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU TERMÍN KONÁNÍ AUKCE: 26. 9. 2014 NABÍZENÁ KAPACITA: 15 000 000 m 3 SKLADOVACÍ OBDOBÍ: 1.

Více

marek trizuljak sklokrajina

marek trizuljak sklokrajina marek trizuljak sklokrajina 21. 9. 22. 11. 2013 moře II., tavená skleněná plastika marek trizuljak sklokrajina s markem trizuljakem jsem se seznámil (dnes se tomu nechce věřit) před více než dvaceti lety.

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

29.11.2014 od 13:30 hodin

29.11.2014 od 13:30 hodin EXKLUZIVNÍ AUKCE ČESKÉHO, SLOVENSKÉHO A EVROPSKÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ Filla Emil, č. 122 29.11.2014 od 13:30 hodin HOTEL HILTON PRAGUE, POBŘEŽNÍ 1, PRAHA 8 KRESBY A GRAFIKY PRÁCE NA PAPÍŘE 17 EXKLUZIVNÍ

Více

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí E x e k u t o r ský úř a d P ra h a 2 J UDr. Jan Fendrych, so u d n í e x e k u t o r Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3 DS: jrcg8dh, www.se.cz, e-mail: podatelna@se.cz, call centrum: 725 777 991-6 Sberbank,

Více

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU Usnesení Č. j. 099 EX 554/03-99 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Klatovy

Více

Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007)

Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007) Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007) Solomon Sol LeWitt byl americký umělec, který je spojený s mnoha um. hnutími, hlavně konceptuálním uměním a minimalismem. Bývá považován za jednoho z nejvlivnějších

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

6th SPRING GASSHUKU with. SENSEI ERNIE MOLYNEUX 7th Dan

6th SPRING GASSHUKU with. SENSEI ERNIE MOLYNEUX 7th Dan CZECH ASSOCIATION OF OKINAWAN GOJU RYU KARATE DO 6th SPRING GASSHUKU with SENSEI ERNIE MOLYNEUX 7th Dan Location : Sportovní hala ( Sport Hall), Jindřichův Hradec, South Bohemia (150 km from Prag) Schedule

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Sculpture forum winter liberec 2008/2009

Sculpture forum winter liberec 2008/2009 Sculpture forum winter liberec 2008/2009 Lubomír Typlt náměstek hejtmana Ivona Raimanová Michal Klega Kryštof Rybák Jaroslav Róna Jan Morávek Václav Fiala Alena Kupčíková Laco Sorokáč Róze Sofii z toho

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

AUKČNÍ DEN. neděle 27. listopadu 2011 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha AUKČNÍ SÍŇ VLTAVÍN. 55. Jindřich Štyrský - Černý pierot

AUKČNÍ DEN. neděle 27. listopadu 2011 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha AUKČNÍ SÍŇ VLTAVÍN. 55. Jindřich Štyrský - Černý pierot AUKČNÍ SÍŇ VLTAVÍN AUKČNÍ GALERIE KODL AUKČNÍ DEN A U K Č N Í K A T A L O G 55. Jindřich Štyrský - Černý pierot 114. Jan Preisler - Studie k obrazu Koupání neděle 27. listopadu 2011 ve 13 hodin, Žofín

Více