Aukční. Auction catalogue 24. DUBNA Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aukční. Auction catalogue 24. DUBNA 2013. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana"

Transkript

1 Aukční katalog Auction catalogue 24. DUBNA 2013 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

2 Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT TEL: FAX: Adolf Loos Apartment and Gallery U Starého hřbitova 40/ Praha 1 Josefov

3 Adolf Loos Apartment and Gallery, spol. s r. o. pořádá EVENING SALE PRAGUE exkluzivní večerní aukci vybraných děl výtvarného umění a designu STŘEDA 24. DUBNA 2013 OD 18:00 HODIN EVENING SALE PRAGUE PŘEDAUKČNÍ VÝSTAVA PŘEDAUKČNÍ VÝSTAVA EXPONÁTŮ: NEDĚLE 21. DUBNA OD 10:00 DO 18:00 HODIN PONDĚLÍ 22. DUBNA OD 11:00 DO 18:00 HODIN ÚTERÝ 23. DUBNA OD 11:00 DO 18:00 HODIN STŘEDA 24. DUBNA OD 11:00 DO 17:30 HODIN Adolf Loos Apartment and Gallery U Starého hřbitova 40/6 Praha 1 Josefov Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana A AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 3

4 Aukční řád Dražební podmínky 1. Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl aukční síní Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o. (dále jen dražebník ) formou aukcí. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a v souladu s právními normami České republiky. Aukce jsou přístupné pro klienty aukční síně a další osoby se souhlasem aukční síně Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o. U Starého hřbitova 40/6, Praha 1, Josefov, IČO: Aukční síň provádí dražbu na žádost vlastníků dražených předmětů dne 24. dubna 2013 od 18:00 hodin na adrese: Praha 1, Kaiserštejnský Palác, Malostranské náměstí 23/37. Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho dodržovat. Celý aukční řád je k dispozici na výstavě dražených předmětů. 2. Dražební předměty jsou označeny a popsány včetně uvedení vyvolávací ceny v aukčním katalogu, který je přílohou a nedílnou součástí aukčního řádu. Předměty budou draženy v pořadí uvedeném v katalogu. Dražitel se musí před aukcí řádně zaregistrovat. K registraci je zapotřebí se prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Registrovaný účastník se stává dražitelem a je mu přiděleno dražební číslo. Dražebník si vyhrazuje právo vyžádat si od dražitelů bankovní garanci či zálohu. 3. Dražebník zajistí při dražbě vyvolání předmětu jeho pořadovým číslem. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního čísla. Dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy. Za příhozy se přitom považuje: a) Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč b) Kč, činí-li okamžitá aukční cena Kč a více c) Kč, činí-li okamžitá aukční cena Kč a více O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby. 4. Vydražiteli je účtován k vydražené ceně aukční položky (tzv. kladívkové ceně) aukční poplatek (provize aukční síně) ve výši 21%, není-li v aukčním katalogu uvedeno jinak. Tato provize je konečná a zahrnuje jak DPH, tak 4% autorského poplatku. Po dohodě s dražebníkem je možno zaplatit celkovou částku bankovním převodem nebo hotově při převzetí věci v místě konání dražby či v kanceláři dražebníka, nejpozději však do čtrnácti dnů po skončení aukce, pokud není dohodnuto jinak. 5. Dražitel může dražit kteroukoli věc i bez osobní přítomnosti na dražbě: vyhotoví-li ověřenou písemnou plnou moc na dražebníka zastoupením na dražbě určí-li věci, které za něho má dražebník dražit určí-li limit, do kterého za něho má dražebník přihazovat, a to pro každou věc zvlášť dražit po telefonu lze po písemné dohodě Formulář pro aukci v zastoupení s pokyny je k dispozici na konci aukčního katalogu a na webových stránkách společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery (www.aloos.cz). 6. Vydražené předměty budou vydány ihned po zaplacení v místě konání dražby nebo na základě potvrzení o zaplacení ceny v galerii Adolf Loos Apartment and Gallery, U Starého hřbitova 40/6 Praha 1 Josefov v době od pondělí do pátku od 11:00 do 17:00 hodin. Doporučujeme si dohodnout předem termín vyzvednutí vydražené položky na telefonu: Veškeré náklady spojené s přepravou předmětu dražby nese vydražitel. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází na vydražitele okamžikem, kdy byl předmět dražby předán vydražiteli či na základě pověření vydražitele předán smluvnímu přepravci dražebníka, který zajišťuje přepravu předmětu dražby na místo určené vydražitelem. V případě, že si vydražitel nevyzvedne vydražený předmět dražby v sídle Adolf Loos Apartment and Gallery do čtrnácti dnů po termínu dražby (nebude-li dohodnuto písemně jinak), je dražebník oprávněn účtovat vydražiteli skladné ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Dražené předměty jsou kryty pojistkou dražebníka do okamžiku převzetí draženého předmětu vydražitelem, nejpozději však ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne skončení aukce. 7. Vydražené předměty jsou hrazeny na účet společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery vedeného u ČSOB (Československá obchodní banka), číslo účtu: /0300, IBAN: CZ , SWIFT CODE: CEKOCZPP. Ceny položek uvedených v aukčním katalogu v EUR (dle kurzu 25 CZK/EUR) jsou pouze orientační a budou přepočítány dle aktuálního devizového kurzu EUR/CZK stanoveného Českou národní bankou v den konání aukce. Na vyžádání je možné zaplatit za vydražený předmět též v EUR nebo USD pro přepočet bude použit aktuální kurz valuta nákup. 8. Dražebník neodpovídá za případné tiskové chyby a barevné odchylky v sazbě aukčního katalogu. 9. Odhad, odborné určení a popis předmětu dražby provádějí odborníci dražebníka. U uměleckých předmětů se uvádějí jen takové chyby a poškození, které ovlivňují uměleckou hodnotu. Každý zájemce má možnost si nabízené předměty před dražbou prohlédnout v průběhu předaukční výstavy. Reklamace týkající se ceny, jakosti, stavu a funkčnosti vydražených předmětů jsou po udělení příklepu vyloučeny. 10. K vývozu některých předmětů kulturní hodnoty je vyžadováno Vývozní povolení, které vydává příslušný odbor státní správy po posouzení kulturního charakteru. Adolf Loos Apartment and Gallery není oprávněn vydávat žádná prohlášení ani záruky o tom, zda dražený předmět kulturní hodnoty podléhá vývozním omezením. Následující výrazy uvedené v aukčním katalogu mají podle mínění našich expertů tento význam: signováno podepsáno rukou umělce připsáno pravděpodobné, ale nikoliv nutně autentické dílo umělce studio/dílna dílo vzniklé pravděpodobně v dílně, tj. v bezprostředním okolí umělce škola dílo vzniklé ve stylové a časové blízkosti umělce nebo regionální skupiny umělců okruh dílo vzniklé v širokém okruhu vlivu umělce následovník dílo vzniklé ve stylu umělce, ale případně později napodobitel umělec tvořící ve stylu mistra, napodobení nebo opakování díla vzniklého neurčitého data po díle 4 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 5

5 Auction Terms & Conditions 1. These auction terms and conditions were produced in order to organise the sale of works of art in the form of auction by the salesroom Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o. (further referred to as the Auctioneer ). Auctions organised according to these auction regulations are organised in respect of international customs relating art trade and are in compliance with the percepts of the law of Czech Republic. Auctions are accessible only to the clients of the salesroom, and also others who receive the salesroom s permission to attend. On request of the owners of the auctioned items, the salesroom Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o., U Starého hřbitova 40/6, Praha 1 Josefov, IČO: , organises a public auction of works of art at the Kaiserštejnský Palace, Malostranské náměstí 23/37, Praha 1 on 24th April 2013 at 6 p.m. These Auction Terms & Conditions are compulsory for everyone who participates in the auction, and by participating, one commits to comply with these Terms & Conditions. The complete set of auction regulations is available at the pre-auction exhibition. 2. All auctioned items are labelled and fully described in the auction catalogue that is an integral part of these Auction Terms & Conditions. The catalogue descriptions also include starting-selling prices. All the works of art will be auctioned in numerical order, as presented in the catalogue. The Bidder is obliged to register before the start of the auction. During registration, the Bidder must prove his identity by providing a valid photographic ID or a passport. Registered participant immediately becomes the Bidder, and will be assigned a paddle number. The Auctioneer reserves the right to request a bank guarantee or a deposit from the Bidder. 3. The Auctioneer commits to selling all auction items under a number assigned in this auction catalogue. After bidding is started, the Bidders bid using their paddles. The auction will continue until no further bids will be raised. The consecutive bids are raised as follows: a) CZK if the momentary auction price is at least CZK, but not more than CZK b) CZK if the momentary auction price is at least CZK, but not more than CZK c) CZK if the momentary auction price is at least CZK and more The sequence of bids is controlled by the Auctioneer. 4. The successful Bidder is obliged to pay the final price immediately after the end of the auction. The Buyer is obliged to pay the auctioned price and the 21% auction fee, unless indicated otherwise in the auction catalogue. These commissions are final and include VAT, as well as 4% copyright fees Droit de Suite. After agreement of the Auctioneer, it is possible to pay the whole outstanding amount by a bank transfer, or in cash at the auction or the office of the Auctioneer. Unless agreed otherwise, the whole amount must be settled within maximum of 14 days after the end of the auction. 5. The Bidder can participate in this public auction also in absentia provided that: he will prepare and submit Power of Attorney for the Auctioneer Adolf Loos Apartment and Gallery to represent him at the auction he will clearly specify the items to be bid on for him by Adolf Loos Apartment and Gallery he will set up the upper limit of bidding for each item required after a written consent, the Bidder can also bid by phone A form and further instructions for absentee bidders are attached at the end of this auction catalogue, and are available on the website of the company Adolf Loos Apartment and Gallery (www.aloos.cz). 6. Sold works of art will be handed over to the Bidder immediately after a payment is made in the auction room, or after payment is confirmed at the gallery and office of Adolf Loos Apartment and Gallery, U Starého hřbitova 40/6, Praha 1 Josefov (open Monday Friday from 11am to 5pm). We recommend you to arrange the collection date in advance by phone: The Bidder is responsible for all the costs related to the transport of the auctioned item. Responsibility for any possible damage to the auctioned item is passed onto the Bidder immediately after collection, both in person or by a shipper contracted on behalf of the Bidder who will provide the transport of the auctioned item to a place indicated by the Bidder. If the Bidder does not collect the auctioned items at the headquarters of the Adolf Loos Apartment and Gallery within 14 days after the bidding (unless arranged otherwise in writing), the Auctioneer is entitled to charge the fee of 100 CZK for every additional day of storage. The auctioned items are insured by the Auctioneer until collected by the Bidder, however for no more than 14 days after the end of the auction. 7. The auctioned items are to be paid for to the bank account of the company Adolf Loos Apartment and Gallery at ČSOB. The account number is: /0300, IBAN CZ , SWIFT CODE CEKOCZPP. All catalogue prices indicated in Euros are only orientational, are calculated at the rate of exchange 25 CZK/EUR, and serve as a guidance to the buyers. These prices will be recalculated in respect of the actual EUR/CZK rate of exchange of the Czech National Bank at the day of the auction. On request, it is possible to pay for all auctioned items in EUR or USD the final price will be calculated in respect of the current EUR/CZK or USD/CZK rate of exchange of the Czech National Bank. 8. The Auctioneer, Adolf Loos Apartment and Gallery, is not responsible for any print mistakes and colour differences in the auction catalogue. 9. The estimate, professional expertise and auction item identification and description is provided by experts contracted by the Auctioneer. Only damage that has a bearing on the artistic value of the auctioned item is disclosed by the auction catalogue. All clients have an equal opportunity to view the auction items prior to auction, at the pre-auction exhibition. Any complaints regarding the price, quality, condition and functionality of the auctioned items will not be taken into account after the end of the bidding. 10. The export of certain items of cultural value requires an export license that is issued by a relevant state administration department, after an examination of the cultural value of the item. Adolf Loos Apartment and Gallery is not authorised to release any statements and declarations as to whether the auction items are subject to any export restrictions. Our experts assign the following meaning to these terms used in the auction catalogue: signed signed by the artist s hand attributed probably, but not certainly, a work of art by a given artist studio/workshop work of art made at a workshop, in a close proximity of the artist school of work of art created in the style of the master and in the same period circle of work of art created in a wider circle of influence of the artist follower of work of art created by a follower of the master, can be an imitation or a repetition of a work of art of an unspecified date 6 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 7

6 Hlavní experti pro Evening Sale Prague Prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. (1941) přední český historik a teoretik umění, výtvarník a pedagog. Zabývá se moderním a současným uměním, publikoval řadu vědeckých studií o umění. Působil jako ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, jako vedoucí Departmentu dějin a filosofie umění a prorektor Středoevropské university, hostující profesor ETH v Curychu, ředitel Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze. Působí jako vedoucí Katedry dějin umění a architektury TU v Liberci a jako školitel doktorského studia UJEP v Ústí nad Labem. Dále jako člen oborových rad ČR pro studia umění a literatury. Byl oceněn řadou národních a mezinárodních cen a členstvím ve významných institucích v oborech estetiky, umění, designu a architektury. Prof. PhDr. Jaromír Zemina (1930) přední český historik a teoretik umění, pedagog. V letech pracoval v Národní galerii v Praze, kde po řadu let vedl Sbírku moderního umění. V současné době učí na katedře scénografie DAMU, působí v poradním sboru několika státních galerií a muzeí ČR, byl členem první Rady České televize. Připravil mnoho výstav českého a zahraničního umění, některé v cizině. Je členem sdružení kritiků ČR a AICA. Napsal několik odborných i beletristických knih. PhDr. Jiří Machalický (1952) Přední český teoretik a historik umění. Od roku 1977 pracoval v Národní galerii. Mezi léty 1994 a 1997 byl nejdřív pověřeným ředitelem, pak ředitelem Grafické sbírky Národní galerie. Od roku 2001 do současnosti je kurátorem pražského Muzea Kampa, které spravuje jednu z největších a nejucelenějších soukromých sbírek českého a středoevropského umění. Externě přednášel na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a na Západočeské univerzitě v Plzni. Má za sebou četné publikace o moderním umění a uspořádal přes 120 výstav doma i v zahraničí. INDEX UMĚLCŮ Baar Hugo Bauernfreund Jakub Benda Břetislav Blažíček Oldřich Boettinger Hugo Čermák Jaroslav (připsáno) Ceruti Giacomo zv. il Pitocchetto okruh (circle) Filla Emil Holý Miloslav Istler Josef Jiránek Miloš John Jiří Kars Georges (Jiří) Koblasa Jan Kokoschka Oskar kolář jiří Kotík Pravoslav Lhoták Kamil Matal Bohumil Matouš Dalibor Muzika František Navrátil Josef Nejedlý Otakar Nemes Endre Pelc Antonín Powolny Michael Schikaneder Jakub Smetana Jan Stehlík Ctirad Stephan Leopold Šaloun Ladislav Šetelík Jaroslav Souček Karel Špillar Karel Švabinský Max Toyen (vlastním jménem Marie Čermínová) Valenta Jiří Waldes Sigmund Část osobní knihovny AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 9

7 Ceruti Giacomo zv. il Pitocchetto okruh (circle) (1698 Milán 1767 Milán) Ceruti Giacomo zv. il Pitocchetto okruh (circle) (1698 Milán 1767 Milán) 1 Zelinářka polovina 18. století olej na plátně 96 x 71 cm signatura nezjištěna Provenience: zámek Liteň u Berouna (údajně v majetku rytíře Daubka a operní pěvkyně Jarmily Novotné) 2 Řezník polovina 18. století olej na plátně 96 x 71 cm signatura nezjištěna Provenience: zámek Liteň u Berouna (údajně v majetku rytíře Daubka a operní pěvkyně Jarmily Novotné) Jedním z pozdějších a patrně nejznámějších malířů věnujících se malbě lidových typů tuláků, pobudů, otrhaných venkovanů, příštipkářů, dětských poslíčků, chudých žen a dívek, ve kterých zaznívá sociální aspekt byl lombardský malíř Giacomo Ceruti, zvaný il Pitocchetto (Malý tulák), který svá plátna ve velké míře maloval pro sbírku patricijské rodiny Avogadro v Brescii. Dále pobýval také v Padově a Bergamu. Jeho malířský styl je ovlivněný Piazzettou a také v jeho díle nalezneme po více než sto letech ozvuky Caravaggiova realismu. Lidé z nejnižších společenských vrstev jsou na jeho plátnech zachyceni s hlubokým porozuměním, lidskou důstojností, vyrovnaní se svým osudem Přiložena expertiza PhDr. G. Ebelové z Arcidiecézního muzea v Olomouci. Konzultováno s PhDr. Hanou Seifertovou. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR a naplněni vnitřní harmonií a klidem. Na protějškových plátnech představujících zelinářku a řezníka (takto jsou uvedeny názvy děl také na starých přípisech na rubu plátna) shledáváme mnohé analogie s Cerutiho tvorbou. Figury jsou podány v polopostavách, což bývá na jeho obrazech poměrně časté, jsou umístěny do předního obrazového plánu s jednobarevným neutrálním pozadím, barevnost malby se odehrává v zemitých tónech, které jsou souladně propojeny. Také typologické shody ve fyziognomii postav a psychologizující pojetí odkazují do blízkosti malířského okruhu tohoto lombardského mistra. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Přiložena expertiza PhDr. G. Ebelové z Arcidiecézního muzea v Olomouci. Konzultováno s PhDr. Hanou Seifertovou. 10 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 11

8 3 Čermák Jaroslav (připsáno) (1830 Praha 1878 Paříž) Portrét krásky polovina 18. století olej na lepence 52,5 x 38,5 cm signatura nezjištěna na zadní straně obrazu potvrzení autenticity* předního předválečného kunsthistorika Václava Vojtěcha Štecha ( ): Podle mého soudu je tato olejová hlava prací Jaroslava Čermáka, 5. X. 30. Dr. V. V. Štech. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Navrátil Josef (1798 Slaný 1865 Praha) 4 Rybáři v zátoce kvaš na papíře výřez pasparty: 20 x 20,5 cm signováno vlevo dole: Jos. Nawratil Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. Přiložena expertiza PhDr. Olgy Mackové CSc. (uznávané znalkyně díla malíře Josefa Navrátila a emeritní kurátorky sbírky 19. století Národní galerie v Praze). PhDr. Olga Macková ve své expertize píše: Příznačná a vynikající ukázka Navrátilovy krajinářské tvorby v malbě kvašem a virtuósního ovládání této techniky. Drobné kvašové krajiny vznikaly během čtyřicátých a padesátých let a během této doby zrálo jejich malířské mistrovství. Vybudování prostoru, iluze jeho hloubky, charakteristika přírodních hmot ať už vodní hladiny či daleké jakoby nadechnuté oblohy jsou tu vynikající ukázkou Navrátilovy malby v jeho vrcholném období. Signatura tvarem absolutně do detailu odpovídá umělcovým podpisům na všech krajinářských kvaších. Závěrem mohu shrnout, že pokládám toto dílo za vysoce kvalitní a působivé. Obraz je pandán (protiobraz) k obrazu Josefa Navrátila Pastevci u horského potoka. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 5 Pastevci u horského potoka kvaš na papíře výřez pasparty: 20 x 25,5 cm signováno vpravo dole: Jos. Nawratil *potvrzení autenticity v. v. štecha na zadní straně obrazu Přiložena expertiza PhDr. Olgy Mackové CSc. (uznávané znalkyně díla malíře jaroslava čermáka a emeritní kurátorky sbírky 19. století Národní galerie v Praze) a dále Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. Jaroslav Čermák byl žákem Ch. Rubena na pražské akademii. Roku 1849 odjel přes Mnichov, Drážďany, Berlín a Düsseldorf do Antverp, kde se zapsal na malířskou akademii. Po cestě do Holandska vstoupil r do Gallaitova ateliéru v Bruselu. V první polovině šedesátých let podnikl cesty do slovanských zemí, zvláště Černé Hory a Dalmácie,v druhé polovině šedesátých let pak cestoval po Francii, Riviéře a Pyrenejích. V letech pobýval v Itálii, r.1869 se usídlil v Roscoffu v Bretani. Čermák patřil ke generaci českých malířů-realistů, kteří se v polovině 19. století snažili navázat kontakty s pokrokovým uměním v západních zemích. Již ve své době si svými obrazy získal mezinárodní úspěch a patřil k čelným osobnostem nejen české, ale i evropské malby. Jméno Jaroslava Čermáka mělo v 19. století mimořádný zvuk a ohlas. Jestliže Josef Mánes ztělesňoval ideál umělce doma, pak Jaroslav Čermák se stal představitelem českého umění v cizině. Obraz je pandán (protiobraz) k obrazu Josefa Navrátila Rybáři v zátoce. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR PhDr. Olga Macková ve svojí expertize píše: Příznačná, vynikající ukázka Navrátilovy krajinářské tvorby v malbě kvašem a zároveň doklad virtuózního ovládání této techniky, v níž má tento pražský malíř nesporně ojedinělé postavení v celé střední Evropě. Typická a autentická je tu i forma podpisu, který byl u kvašových krajin v podstatě značkou kvality adresovanou patricijskému zákazníku. Motiv osamělého přírodního zákoutí se skaliskem, pěnícím se horským potokem, s velmi nenápadnou stafáží, nacházíme v kvaších ve velmi četných variantách. Malířský rukopis je obdivuhodně jemný, valérová barevnost přispívá k lyrickému vyznění motivu. Tuto mistrovskou drobnou krajinu datovala bych do doby kolem poloviny padesátých let. Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. Přiložena expertiza PhDr. Olgy Mackové CSc. (uznávané znalkyně díla malíře Josefa Navrátila a emeritní kurátorky sbírky 19. století Národní galerie v Praze). 12 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 13

9 6 Navrátil Josef (1798 Slaný 1865 Praha) Na jezeře kvaš na papíře výřez pasparty: 20 x 25,5 cm signováno vpravo dole: Jos. Nawratil Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Dále Přiložena expertiza PhDr. Olgy Mackové CSc. (uznávané znalkyně díla malíře Josefa Navrátila a emeritní kurátorky sbírky 19. století Národní galerie v Praze). Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Josef Navrátil byl vedle K. Purkyně největším koloristou v českém malířství 19. století. Ve svém díle prošel vývojem od empírové veduty a romantické malby přes dekoraci druhého rokoka až k modernímu pojetí barvy. Ve svých romantických alpských krajinách vyjádřil příznačné biedermeierovské cítění studoval na pražské akademii u J. Berglera. Roku 1826 se oženil. V letech prováděl nástěnné malby v liběchovském zámku Antonína Veitha, kolem roku 1840 pro Václava Veitha v zámku Klenová a pro Martina Wagnera ve Velkých Jirnech. Hodně cestoval: 1843 do Německa a Švýcarska,1851 a 1852 do Německa, Belgie a Švýcarska a 1858 do Rakouska, Švýcarska, Belgie a Francie. Během let provedl výzdobu kapitulní síně v pražském klášteře křížovníků. Roku 1850 se stal předsedou Jednoty výtvarných umělců maluje v zámku Ploskovice a 1857 v knihovně a altánu v Jirnech. josef navrátil 7 Stephan Leopold (1826 Praha 1890 Praha) Údolí Váhu u Trenčína (Pohled na Trenčínský hrad) 1863 olej na plátně 96 x 159 cm signováno a datováno vpravo dole: L. Stephan 1863 Uvedeno v Tomanově slovníku (strana 486) Vrcholné dílo autora. Přiloženo potvrzení autenticity prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s PhDr. Naděždou Blažíčkovou-Horovou a Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Detail obrazu Stephan byl malířem horských, lesnatých krajin, žák pražské akademie ( ) u prof. J. M. Haushofera. Jako jediný z českých umělců byl svým dílem zastoupen ve slavné mnichovské Neue Pinakotheke. 14 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 15

10 8 Švabinský Max (1873 Kroměříž 1962 Praha) Stojící dívka (Dekorativní kresba) 1901 tuš, barevné tužky, kvaš na papíře 60 x 29, 7 cm signováno a datováno vlevo dole: M. Švabinský 1901 Publikováno a vystavováno: Marie Rakušanová Bytosti odnikud, reprodukováno na straně 294 pod číslem 286, vydala Academia 2008 u příležitosti výstavy v Galerii hl. m. Prahy Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Naděždou Blažíčkovou-horovou (emeritní ředitelkou sbírky 19. století Národní galerie v Praze). Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 9 Jiránek Miloš (1875 Lužec 1911 Praha) Akt kolem roku 1897 olej na plátně 75 x 40,5 cm signováno vpravo dole: M. Jiránek Publikováno a vystavováno: Marie Rakušanová: Bytosti odnikud, reprodukováno celostránkově na str. 29 pod číslem 9, vydala Academia 2008 u příležitosti výstavy v Galerii hl. m. Prahy Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR max švabinský V letech kolem roku 1900 užíval Švabinský k vyjádření krásy obdivované Ely poetické změkčení viděné skutečnosti. Podstatou idealizace a produchovnění obrazu ženské krásy byly lehké přechody mezi realitou a vizí, které Švabinskému umožňovala opora novoromantismu, s níž se ztotožnil již v raném mládí. Miloš Jiránek byl významná osobnost generace devadesátých let. Nejen jako malíř, ale i myslitel, podnětný kritik a organizátor výstavní a ediční činnosti SVU Mánes. Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Naděždou Blažíčkovou-horovou (emeritní ředitelkou sbírky 19. století Národní galerie v Praze). 16 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 17

11 Hugo Baar získal základy malířského umění na Škole uměleckých řemesel ve Vídni v ateliéru Rudolfa Ribarze a na Akademii výtvarných umění v Mnichově u H. Kniera. Uměleckou dráhu zahájil roku 1903 ve Vídni. Od počátku své výtvarné činnosti se věnoval zejména krajinomalbě. Účastnil se výstavy vídeňského výtvarného spolku Hagenbund, 1904 vystavoval i v Olomouci. Po návratu do rodného města se sblížil s malířem Bohumírem Jaroňkem a jeho prostřednictvím začal spolupracovat se Spolkem výtvarných umělců moravských (SVUM). V jeho tvorbě se často objevovaly motivy z moravského a slezského prostředí vystavoval v Hodoníně, obesílal rovněž výstavy spolku Mahrischer Kunstverein v Brně. Tehdy dozrál jeho malířský projev, v němž syntetizoval vlivy severoněmeckých secesních krajinářů, zejména vídeňského secesního malíře Gustava Klimta i působení kolegů a přátel ze SVUM. Hugo Baar se tak zařadil do širokého proudu středoevropských secesionistů. 11 Šaloun Ladislav (1870 Praha 1946 Praha) Dotek osudu původní bronzový odlitek 27 x 22 x 53 cm signováno na plintě: L. Šaloun Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR ladislav šaloun Přední český sochař, jeden z nejvýraznějších představitelů českého secesního sochařství. Roku 1901 obdržel první cenu za pomník Mistra Jana Husa pro Prahu a mnoho dalších prvních cen v soutěžích na výzdobu reprezentativních budov v českých zemích. 10 Baar Hugo (1873 Nový Jičín 1912 Mnichov) Krajina s rozkvetlou loukou a statkem kolem roku 1905 olej na plátně 99 x 98 cm signováno vlevo dole: Hugo Baar na rubu obrazu návrh dekorace Dílo Hugo Baara se velmi zřídka objevuje na uměleckém trhu. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR detail signatury Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. 18 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 19

12 12 Powolny Michael (1871 Judenburg 1954 Vídeň) Satyr a dívka I Satyr and Girl tvrdé dřevo hard wood 55 x 83 x 14 cm Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Publikováno: Vladimír Šlapeta, Martin Strakoš, Jindřich Vybíral Slavné vily Moravskoslezského kraje, reprodukováno na str. 60 (viz. dobový snímek haly vily*). Published: Vladimír Šlapeta, Martin Strakoš, Jindřich Vybíral The famous villas of Moravia and Silesia, original photo of the interior design reproduced on page 60. Přiloženo povrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. Konzultováno s Dr. Alfredem Weidingerem, šéfkurátorem rakouské Národní galerie Belvedere ve Vídni. Expertise of authenticity written by Prof. Tomas Vlcek CSc. Consulted with Dr. Alfred Weidinger, chiefcurator of Belvedere Vienna. Michael Powolny byl významným rakouským sochařem, čelným představitelem slavných uměleckých dílen Wiener Werkstatte (od roku 1907). Zúčastnil se mnoha světových výstav např. Světové výstavy v Paříži roku 1900, Výstavy Secession ve Vídni (1902), Kunstschau ve Vídni (1908 a 1909) atd. Socha pochází z vily Flemmich v Krnově, kterou roku pro známého továrníka Theodora Flemmicha navrhnul architekt Otto Prutscher ( ) a na jejím vybavení se podíleli další architekti Wiener Werkstatte, především sochař a keramik Michael Powolny. O. Prutscher a M. Powolny se zde nechali inspirovat vídeňskými vilami Asta, Primavesi a Skywa. Přitom inspirace vilou Skywa je patrná zejména v interiérech především u haly s dřevěným schodištěm (jemuž dominovala Powolného socha Satyr a dívka), s níž jsou další vnitřní prostory důmyslně vizuálně propojeny. Michael Powolny was an important sculptor, and from 1907 a key representative of the famous artistic workshop Wiener Werkstatte. He participated in a number of exhibitions across the globe, including the World s Exhibition in Paris in 1900, The Secession Exhibition in Vienna in 1902, and Kunstschau in Vienna in 1908 and The sculpture comes from villa Flemmich in Krnov, designed for the well-known factory owner Theodor Flemmich by the architect Otto Prutscher in The interior of the villa was jointly designed also by other Wiener Werkstatte architects, in particular the sculptor and ceramist Michael Powolny. Prutscher and Powolny s designs were inspired by the Viennese villas, including villa Asta, Primavesi and Skywa. The influence of the Skywa residence is apparent especially in the interiors, above all in the design of the hall with a wooden staircase, effectively connected with the remaining rooms. The beautiful hall was dominated by Powolny s sculpture Satyr with a girl. *dobový snímek haly s nabízenou sochou vila Theodora flemmicha pohled na sochu zezadu 20 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 21

13 13 Šetelík Jaroslav (1881 Tábor 1955 Praha) Rodný dům se zahradou olej na plátně 66 x 66 cm signováno vpravo dole: Jaroslav Šetelík Publikováno: - Soupis díla Jakuba Schikanedera ( ), vydala Národní galerie v Praze Reprodukováno: - Jakub Schikaneder Nové objevy děl malíře tajemných nálad, vydala Východočeská galerie v Pardubicích, reprodukováno celostránkově ve výstavním katalogu - Veronika Hulíková: Jakub Schikaneder (průvodce výstavou), reprodukováno celostránkově na straně 105 Vystavováno: - Jakub Schikaneder Nové objevy malíře tajemných nálad Východočeská galerie v Pardubicích ( ), Oblastní galerie v Liberci ( ), Moravská galerie v Brně Místodržitelský palác ( ) - Jakub Schikaneder , Národní galerie v Praze ( ) Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou Vzácně se na trhu s uměním vyskytující obraz autora ze secesního období. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Přiložena expertiza uznávaného znalce díla Jakuba Schikanedera Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSC. Prof. PhDr. Tomáš Vlček píše: Obraz patří k vrcholným Schikanederovým dílům z let O autorství a dataci svědčí především námět a pojetí malby. Světlo v interiéru charakteristické jemným rozptýlením a přechody mezi valérem a barvou je zde dominantním motivem malby splývavého rukopisu. Technikou malby příznačnou pro pozdní období Schikanederova díla zde motiv interiéru ústí ve vizi harmonie pomíjivé skutečnosti. Civilní všednost námětu podtrhuje kultivovanost Schikanederova úsilí o krásnou malbu jako součást úsilí o vyvážení protikladů moderního života. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 14 Schikaneder Jakub (1855 Praha 1924 Praha) Interiér s hodinami a fotografií olej na plátně 79,5 x 68 cm signováno vpravo dole J Schikaneder 22 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 23

14 16 Nejedlý Otakar (1883 Roudnice nad Labem 1957 Praha) Les olej na plátně 70 x 90 cm signováno vlevo dole: Ot. Nejedlý 15 Špillar Karel (1871 Plzeň 1939 Praha) Pod jabloní pastel na kartonu 84 x 61 cm signováno a popsáno vpravo dole: Karel Špillar Pod jabloní Vystavováno: Plzeňská galerie (uvedeno v Tomanově slovníku str. 554) Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou Karel Špillar je čelný představitel české secese (podílel se například na výzdobě Obecního domu v Praze) Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 24 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 25

15 18 Filla Emil (1882 Chropyně 1953 Praha) Podnos hruškami a pohár 1926 akvarel a sépie-pero na papíře 30 x 40 cm (výřez pasparty) signováno a datováno vpravo dole: Emil Filla Boettinger Hugo Vyvolávací cena: Kč (1880 Plzeň 1934 Praha) Starting price: EUR Na kládách 1921 olej na plátně 101 x 121 cm signováno a datováno vlevo dole: Hugo Boettinger 1921 vzadu na rámu starý přípis: majitel Dr. Václav Rejholec, Praha III., U Železné lávky Vystaveno: Goltzova tvrz (2008) pod č.36 Publikováno: Zlatá Praha (1922) Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou Hugo boettinger Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr.Tomáše Vlčka CSc., Přiložena expertiza Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy. Jaromír Zemina ve své expertize k obrazu píše: Od dvacátých let minulého století Filla čím dál víc kreslil, v souvislosti s tím se hlavně ve třicátých letech věnoval grafice a brzy i v tomto oboru výtvarné činnosti dosáhl úrovně vskutku mistrovské. Posuzovaná kresba svědčí o tom, jak těsně souvisela povaha Fillových kreseb s charakterem jeho malby. Přibývalo v ní smyslovosti, malířský rukopis se víc a víc uvolňoval a působil bezprostředněji něž předtím. Tato tendence, vyvrcholivší na konci dvacátých let a na počátku desetiletí následujícího, se odrážela i ve Fillových pracích kreslířských a posuzovaná kresba je toho názorným dokladem. Její půvab zvyšuje rafinované kolorování, neobyčejně lehké a světlé, omezené jen na několik jemných odstínů zeleně. Je to dílo naplněné tvůrčí a lidskou pohodou, jehož kvality patřičně ocení jen znalec kreslířského umění. Emil Filla malíř, grafik a výtvarný teoretik. Vůdčí osobnost české umělecké avantgardy. Člen skupiny Osma, od roku 1909 člen SVU Mánes a v letech člen Skupiny výtvarných umělců. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 26 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 27

16 19 Kotík Pravoslav (1889 Slabce u Rakovníka 1970 Praha) Koupaní v Dinard 1930 olej na plátně 60 x 56,5 cm signováno a datováno vpravo dole: P. Kotík vzadu razítka vystaveno v Mánesu a v Topičově salonu Vystaveno: 1934 Kračmarova galerie 1939 Obecní dům 1945 Pošova galerie 1960 Mánes 1970 Galerie města Rakovníka Obraz G. Karse této umělecké kvality se na českém aukčním trhu ještě nedražil. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. Kars v letech pobýval na Akademii výtvarných umění v Mnichově u F. Stucka. Po ročním pobytu v Praze odjel roku 1906 nejprve do Paříže, potom do Španělska. Na rok se opět vrátil do Prahy, ale r odjel znovu do Paříže a stal se naturalizovaným Francouzem. Za druhé světové války se uchýlil do Švýcarska a v zajetí těžké melancholie volil dobrovolný odchod ze života. Do roku 1908 jsou Karsovy začátky impresionistické, později jej zkoumání prostředků intenzívnější výrazovosti přivedlo k syntéze linie a barvy, vázaných na přírodní model, ale řízených rytmem a logikou osobního stylu. georges kars Pravoslav Kotík byl v tomto obraze inspirován obrazy Pabla Picassa z výstavy v Praze r Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Přiložena expertiza Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy. Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. 20 Kars Georges (Jiří) (1882 Kralupy nad Vltavou 1945 Ženeva) Milenci z cirkusu 1936 olej na plátně 100,5 x 81 cm signováno a datováno vlevo dole: Kars 36 vzadu razítka z výstav Vystaveno: Robinot Fréres et Cie, Exposition de Prague pod číslem 59 Vystaveno Skupina VU, 18. březen 1982 další razítka z výstav nečitelná 28 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 29

17 Blažíček Oldřich (1887 Slavkovice u Nového Města na Moravě 1953 Praha) 21 Jaro na vsi 1932 olej na lepence 50 x 70 cm signováno a datováno vpravo dole: O. Blažíček 32 Blažíček Oldřich (1887 Slavkovice u Nového Města na Moravě 1953 Praha) 22 Zima na periférii Prahy 1936 olej na malířské lepence 40 x 50 cm signováno a datováno vlevo dole: O. Blažíček 36 V letech studoval u prof. Dítěte a Maška, pak přešel na Akademii výtvarných umění, kde byl tři roky žákem prof. H. Schwaigera. Studia ukončil roku Záhy projevil zájem o architektonické motivy. Vykonal studijní cestu po Dalmácii a severní Itálii. Od staré architektury a z malířských koutů staré Prahy odbíhá malíř do české krajiny, maluje v plenéru. Zajíždí nejčastěji tam, kde vyrostl a kde se s krajem důvěrně seznámil. Maluje krajiny z rodného Novoměstska, z moravského Valašska. Na vrcholu svého uměleckého zrání dosáhl Blažíček schopnosti sledovat přírodu od jara do zimy ve všech jejích stavech a hnutích, zachycovat její tvářnost v proměnách počasí a prchavých chvílích. Konzultováno s PhDr. naděždou Blažíčkovou-horovou, dcerou malíře. Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Konzultováno s PhDr. naděždou Blažíčkovou-horovou, dcerou malíře. Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 30 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 31

18 23 Smetana Jan (1918 Praha 1998 Praha) Ohrožení civilizace 1940 olej na plátně 73 x 62 cm signováno a datováno nahoře uprostřed: Jan Smetana 40 Malíř Jan Smetana spoluzakládal Skupinu 42, účastnil se všech jejích výstav. Od roku 1943 vystavoval na členských výstavách Umělecké besedy, jejímž členem se stal roku O rok později se stal členem SČUG Hollar. Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. a PhDr. Jiřího Machalického. Konzultováno s uznávaným znalcem díla Skupiny 42 MUDr. Janem Vykoukalem, dále Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. Jaromír Zemina zná obraz Cihelna II z ateliéru Bohumila Matala. Dle jeho názoru se jedná o mimořádně kvalitní dílo malíře. K obrazu v expertize uvádí: Je to jeden z Matalových nejzdařilejších obrazů z doby, kdy byl členem pražské Skupiny 42, členem nejmladším a posledním, ale nikoli nejméně výrazným: lze říci, že jeho obrazy z volného cyklu Člověk ve městě, město v člověku patřily k těm, které vyjadřovaly program Skupiny nejpregnantněji. Matal byl mimořádný malířský talent, a není divu, že se svým až francouzsky rafinovaným zacházením s barevnou hmotou měl ve Skupině nejblíže k Františku Grossovi. V roce 1945 namaloval třiadvacetiletý Matal své první mistrovské obrazy, jako byl Podvečer s Giorgiem de Chirico a Zahradnictví tety Marie, jejichž melancholická nálada pozoruhodně koresponduje s básněmi ze sbírky Melancholické procházky Ivana Blatného, dalšího člena Skupiny pocházejícího z Brna. Totéž platí i o Cihelně, jejíž brněnskost plně vychutná jenom ten, kdo jako já ve čtyřicátých letech v Brně žil. Na Cihelnu navázal Matal některými pozdějšími obrazy, například obrazem Člověk ve městě, město v člověku z roku 1947, který měl dlouho ve svém bytě v Bílovicích nad Svitavou, na nějž odkazuje údaj na zadní straně Cihelny. Významný člen Skupiny 42 a Umělecké besedy. Jeden z nejvýraznějších českých umělců druhé poloviny dvacátého století. V roce 1946 se zúčastnil výstavy konané v Paříži Umění Československa , která představila světu československé poválečné hnutí. zadní strana obrazu se signaturou* * Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc a PhDr. Jiřího Machalického. Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 24 Matal Bohumil (1922 Brno 1988 Prudká) Cihelna II 1945 olej a písek na plátně 62 x 78 cm signováno a popsáno vzadu: B. Matal Cihelna II. S 1945 Bílovice a starý štítek Paris Art Studio Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Vystaveno: Bohumil Matal Stříhali dohola malého chlapečka, Boskovice (2008), výstava k dvacátému výročí úmrtí autora. 32 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 33

19 25 Benda Břetislav (1897 Líšnice 1983 Praha) Žena se džbánem 1941 původní bronzový odlitek 61 (s podstavcem 64 cm) x 30 x 20 cm signováno na plintě: B. Benda Břetislav Benda pokračuje ve Štursově podnětu, který má pro něj inspirativnost především lyrickým tématem a motivem ženy, v sochařské sféře pak důrazem nikoli na světelnou, nýbrž hmatovou kvalitu a plnost plasticky rozvíjeného objemu. Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc., Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 26 Pelc Antonín (1895 Lišany 1967 Praha) Kráska z Martinique 1945 olej, tempera na lepence 80 x 62 cm signováno a datováno vpravo dole: Pelc 45 vzadu dva staré štítky: Martinique Anton Pelc a číslo 1251 Provenience: významná sbírka Londýn Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. Dále konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Jiřím Machalickým. Antonín Pelc studoval na pražské Akademii výtvarných umění u Bukovace a Pirnera. Roku 1939 unikl před zatčením do Francie, byl vězněn v koncentračních táborech a přes Maroko a Martinik odjel do USA. Byl členem skupiny SVU Mánes. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 34 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 35

20 27 John Jiří (1923 Třešť 1972 Praha) Zima 1947 olej na plátně 30 x 55 cm signatura nezjištěna Publikováno: Jaromír Zemina: Jiří John, vydala Národní galerie v Praze 1988, reprodukováno celostránkově pod číslem 3 Jakub Baeurnfreund v roce studoval na AVU v Praze u prof. W. Nowaka. V roce 1931 vystavoval s Prager Sezession. V roce 1933 a 1936 byl na delších studijních pobytech v Paříži. Roku 1936 se stal členem pražské Umělecké besedy. Roku 1939 emigroval do Londýna, kde žil a pracoval pod jménem Jacob Bornfriend. Samostatně vystavoval v Praze (1936 s E. Nemesem), Košicích (1936), Londýně (1940, ), Goteborgu (1953, 1962), v Národní galerii v Praze (1963 s E. Nemesem). Jakub Bauernfreund je zastoupen ve Slovenské národní galerii v Bratislavě, v Národní galerii v Praze, v Gothenburg Museum, The Tate Gallery v Londýně, Southampton City Gallery a Gallery of Oxford. Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. Konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Jiřím Machalickým. Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR Vystaveno: Galerie Roland, Browse and Delbanco, Cork Street, London (1952)* 36 AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE *štítek z výstavy Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc. konzultováno s Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou. 28 Bauernfreund Jakub (1904 Zborov u Bardejova 1976 Londýn) Two white tables (Dva bílé stoly) kolem roku 1950 olej na plátně 130 x 82 cm signováno dole uprostřed: J. Bornfriend (Jakub Bauernfreund se signoval na svých obrazech po odchodu do Anglie J. Bornfriend) Vyvolávací cena: Kč Starting price: EUR 37

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Bohumír Matal Červenec, 1945

Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal (1922-1988) Červenec, 1945 olej, 24 x 41,5 cm sign. PD Matal 45, na rubu BMATAL ČERVENEC S.1945 BÍLOVICE vystaveno Skupina 42, Síň Jaroslava Krále, Dům umění

Více

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché geometrické tvary) Používána byla především krychle (lat.

Více

JOSEF SYROVÝ (* ) Inventář osobního fondu

JOSEF SYROVÝ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JOSEF SYROVÝ (* 1879-1956) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1911-1956 Značka fondu: 47 Číslo evidenčního listu NAD: 16 Evidenční číslo inventáře: 124 Zpracovala:

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 23. LEDNA 2013 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ

Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ TISKOVÁ ZPRÁVA Východočeská galerie v Pardubicích V Pardubicích dne 7. září 2016 Východočeská galerie v Pardubicích vás zve na výstavu: Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ Věnováno Christine Dašek termín výstavy:

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

JULIUS MAŘÁK (* ) Inventář osobního fondu

JULIUS MAŘÁK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JULIUS MAŘÁK (* 1832-1899) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu:1871 1899 (1960) Značka fondu: 10 Číslo evidenčního listu NAD: 31 Evidenční číslo inventáře: 128 Zpracovala:

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, jsem rád, že se po roce potkáváme v čase adventu na XI. ročníku benefiční akce pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Dovolte mi, přivítat Vás zde v Rytířském sále pardubického zámku,

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue 18. dubna. 2012 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

ADOLF ZAHEL (* ) Inventář osobního fondu

ADOLF ZAHEL (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ADOLF ZAHEL (* 1888-1958) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1909-1958 (1959) Značka fondu: 133 Číslo evidenčního listu NAD: 147 Evidenční číslo inventáře: 99

Více

VÁCLAV NEBESKÝ (* ) Inventář osobního fondu

VÁCLAV NEBESKÝ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE VÁCLAV NEBESKÝ (* 889-949) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 99-948 Značka fondu: 3 Číslo evidenčního listu NAD: 28 Evidenční číslo inventáře: 80 Zpracovala:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

VILÍM AMORT (* ) Inventář osobního fondu

VILÍM AMORT (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE VILÍM AMORT (* 1864-1913) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1884-1913 (1970) Značka fondu: 119 Číslo evidenčního listu NAD: 92 Evidenční číslo inventáře: 82 Zpracovala:

Více

Ladislav Šaloun externí učitel / speciální škola sochařská

Ladislav Šaloun externí učitel / speciální škola sochařská Ladislav Šaloun 1906 1914 externí učitel / speciální škola sochařská 1870 1. 8. narozen v Praze. 1886 1889 navštěvuje kreslířskou školu profesora Reyniera v Praze. 1889 1891 soukromě studuje sochařství

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

(sobota) od 12:00 hod. Albrecht Dürer: renesance za Alpami První německý umělec, který psal o svém životě a s autoportrétem zacházel jako s

(sobota) od 12:00 hod. Albrecht Dürer: renesance za Alpami První německý umělec, který psal o svém životě a s autoportrétem zacházel jako s Letní univerzita pro každého 2016 Již 5. ročník oblíbeného letního vzdělávání přednášek, komentovaných vycházek a prohlídek. Poznáte nová místa, dozvíte se plno zajímavých informací, zažijete pohodový

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě

veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě PRACOVNÍ LISTY PRO DOSPĚLÉ A N T O N Í N C H I T T U S S I veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě Antonín Chittussi se narodil roku 1847 v

Více

Aukční. Auction catalogue. Mimořádná aukce vybraných děl umění a sbírky prof. E. A. Safarika 31. ledna 2016. výstavní síň Mánes

Aukční. Auction catalogue. Mimořádná aukce vybraných děl umění a sbírky prof. E. A. Safarika 31. ledna 2016. výstavní síň Mánes Aukční katalog Auction catalogue Mimořádná aukce vybraných děl umění a sbírky prof. E. A. Safarika 31. ledna 2016 od 14:00 HODIN výstavní síň Mánes Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION

Více

Lenka Tichá 9-Vý t arná k ultura ult

Lenka Tichá 9-Vý t arná k ultura ult VÝTVARNÁ KULTURA 16. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 2. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

milan dobeš dynamický konstruktivizmus

milan dobeš dynamický konstruktivizmus milan dobeš dynamický konstruktivizmus Milan Dobeš malíř, grafik, sochař, performer, autor světelně-kinetických objektů a monumentálních realizací v architektuře. Narozen 29. července 1929 v Přerově. V

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, každoročně se v čase adventním setkáváme na benefičních akcích pro SKP-CENTRUM, o.p.s., v letošním roce se jedná již o jubilejní X. ročník. Vítám Vás na charitativní dražbě

Více

Vyobrazení. 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší

Vyobrazení. 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší Vyobrazení 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší 2. Mikoláš Aleš: Zasviť mi ty slunko zlaté na 3. Mikoláš Aleš: Májový triptych poslední z vlasti krok,

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 166/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 166/2015 Mgr. Hana Nováková Sídl. Pražská 2892 580 01 Havlíčkův Brod ZNALECKÝ POSUDEK č. 166/2015 Počet stran včetně titulního listu: 15 Počet vyhotovení: 2 Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* 1877-1942) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1904-1937 Značka fondu: 22 Číslo evidenčního listu NAD: 17 Evidenční číslo inventáře: 91

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie TISKOVÁ ZPRÁVA TISKOVÁ ZPRÁVA představí novou tvorbu Jiřího Sopka V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie Od 6. září 2007 bude v pražské Galerii Rudolfinum probíhat výstava zcela

Více

MARTIN SALCMAN (* ) Inventář osobního fondu

MARTIN SALCMAN (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MARTIN SALCMAN (* 1896 1979) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1933 1974 Značka fondu: 71 Číslo evidenčního listu NAD: 111 Evidenční číslo inventáře: 63 Zpracovala:

Více

atelier sochařky hany wichterlové

atelier sochařky hany wichterlové okolí újezdu_praha 1_malá strana atelier josefa sudka atelier sochařky hany wichterlové samostatně stojící stavba se zahradou na pozemku patřícímu mč praha 1 v současné době přístupná přes bytový dům újezd

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST

AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST 30. ZÁŘÍ 2012 GALERIE MALDOROR AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS Milan Mikuš tel. 0042 0728 374 378 milanmikus@orlysartauctions.com Ing. Roman Mejstřík tel. 0042 0603 418 940 romanmejstrik@orlysartauctions.com

Více

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK MACHÁČEK (* 1882-1945) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1806 1931 Značka fondu: 104 Číslo evidenčního listu NAD: 122 Evidenční číslo inventáře: 73

Více

VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň října 14. listopadu 2010

VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň října 14. listopadu 2010 VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2010 7. října 14. listopadu 2010 7th October 14th November 2010 VII. International Biennial of Drawing Pilsen 2010 Co to je Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2010?

Více

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám.

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám. Letní univerzita pro každého 2015 Již 4. ročník oblíbeného letního vzdělávání přednášek, komentovaných vycházek a prohlídek. Poznáte nová místa, dozvíte se plno zajímavých informací, zažijete pohodový

Více

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization)

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Gaudia proti rakovině o.s. Vás srdečně zve na benefiční aukci Gaudia against cancer

Více

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Uvedené příklady představují určité typy autoritních záznamů, u nichž chceme upozornit

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Vyvolávací cena: 500 Kč Minimální výše příhozu: 100 Kč

Vyvolávací cena: 500 Kč Minimální výše příhozu: 100 Kč Aukční položka č. 51 Jana Kremanová: Pantarhei I. Umělec: Jana Kremanová Technika: Serigrafie Žánr: Kompozice Rok vzniku díla: 1992 Rozměry: 500 700 mm Autorský tisk Signatura: Kremanová 92, PD Adjustace:

Více

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MINKA PODHAJSKÁ (* 1881 1963) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1903-1961 Značka fondu: 29 Číslo evidenčního listu NAD: 91 Evidenční číslo inventáře: 112 Zpracovala:

Více

R E A C H R E G I S T R A C E S T Ř E D A

R E A C H R E G I S T R A C E S T Ř E D A R E A C H R E G I S T R A C E S T Ř E D A 2 4. 5. 2 0 1 7 Praktický seminář REACH REGISTRACE Registrovat chemické látky musí podle nařízení REACH: výrobce nebo dovozce (EU) látek jako takových nebo ve

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Alberto Giacometti. Alberto Giacometti. Lothar III

Alberto Giacometti. Alberto Giacometti. Lothar III NOVÁ FIGURACE Alberto Giacometti 1901-1966 Syn švýcarského malíře, kterému se dostalo základů uměleckého vzdělání již v rodném Švýcarsku a sousední Itálii, pokračoval v akademických studiích u Bourdella

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PŘEDNÁŠKY A BESEDY

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PŘEDNÁŠKY A BESEDY PŘEDNÁŠKY A BESEDY Koncepce tematických celků přednášek a besed, případně také kursů a tvůrčích dílen je popsána v jedné z úvodních kapitol, která se věnuje charakteru vzdělávání nabízeného Muzeem umění

Více

JAN SMETANA (* ) Inventář osobního fondu

JAN SMETANA (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN SMETANA (* 1918-1998) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1943 1991 Značka fondu: 143 Číslo evidenčního listu NAD: 162 Evidenční číslo inventáře: 120 Zpracovala:

Více

ENCAUSTIC ART- žehličkové malování. Hana Stadlerová

ENCAUSTIC ART- žehličkové malování. Hana Stadlerová ENCAUSTIC ART- žehličkové malování Hana Stadlerová Pětiletá Maruška maluje na plátno (foto: R. Stadler) Nabídka výtvarných materiálů a výtvarných prostředků je mnohdy pro školní praxi limitem, pokud je

Více

CELNÍ ÚŘAD PRAHA 1 Washingtonova 11, Praha 1

CELNÍ ÚŘAD PRAHA 1 Washingtonova 11, Praha 1 CELNÍ ÚŘAD PRAHA 1 Washingtonova 11, 110 00 Praha 1 V Praze dne 12. listopadu 2010 Č.j.: 33158-2/2010-176100-021 Vyřizuje: Hana Menšíková, Jiří Špaček Telefon: 261334656 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

Více

Pořadatelé Aukčního dne: Aukční Galerie Kodl Aukční síň Vltavín

Pořadatelé Aukčního dne: Aukční Galerie Kodl Aukční síň Vltavín Tisková zpráva 68. aukce Aukční Galerie Kodl a 103. aukce Aukční síně Vltavín, neděle 6.května 2012-13:00 hodin Palác Žofín - Slovanský ostrov Praha 1, Slovanský ostrov 226 Celkový počet položek: 411 Prodaných

Více

MARTIN REINER (* ) Inventář osobního fondu

MARTIN REINER (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MARTIN REINER (* 1900-1973) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1948-1973 Značka fondu: 59 Číslo evidenčního listu NAD: 84 Evidenční číslo inventáře: 85 Zpracovala:

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

8. Rokycanské bienále grafiky

8. Rokycanské bienále grafiky 8. Rokycanské bienále grafiky Datum konání: 22.9.2016 POŘADATELÉ Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech pobočka Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace Město Rokycany Agentura AM art, s.r.o.

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Malíř Vladimír Houdek nový laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého. Napsal uživatel čtk,ić Neděle, 02 Prosinec :17 -

Malíř Vladimír Houdek nový laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého. Napsal uživatel čtk,ić Neděle, 02 Prosinec :17 - Cenu Jindřicha Chalupeckého za rok 2012 získal Vladimír Houdek, jediný zástupce malby ve finále. Ve finále prestižní soutěže pro výtvarné umělce do 35 let se letos utkali čtyři jednotlivci a jedna autorská

Více

Východočeská galerie v Pardubicích

Východočeská galerie v Pardubicích Východočeská galerie v Pardubicích je specializovaná instituce v Pardubickém kraji, která je svojí činností zaměřena na oblast vizuálního umění pořádápravidelné výstavy výtvarného umění, ale i řadu dalších

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES /Popelková / akad.malířka Pocházím ze Strání, kde jsem chodila na základní školu, po té jsem studovala na Umělecko průmyslové škole v Uherském

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Nejdražší obrazy (dalšího) rekordního roku

Nejdražší obrazy (dalšího) rekordního roku Nejdražší obrazy (dalšího) rekordního roku Top 10 roku 2017 text SKŘIVÁNEK JAN datum 14.12.2017 Ke koupi deseti nejdražších obrazů roku 2017 by případný zájemce potřeboval více než čtvrt miliardy, konkrétně

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník vyhlašuje konání dražby dobrovolné souboru věcí movitých dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (d

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník vyhlašuje konání dražby dobrovolné souboru věcí movitých dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (d !!!POZOR!!! Dražba dne: úterý 22.12.2015 od 15:00 hod. nutno vidět zabavený sklad: soubor nových věcí, celkem 90 089ks, viz. seznam věcí, tvořený: domácí potřeby, oblečení, sportovní potřeby, pracovní

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3 Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Datum a čas konání dražby se stanovuje na 16.června 2010.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU o provedení elektronické dobrovolné dražby nemovitosti

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU o provedení elektronické dobrovolné dražby nemovitosti sp. značka 120 DDr 2/13 JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor Exekutorského úřadu Klatovy, se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, vydává na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby ze dne

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

BANKOVNÍ ZÁRUKY A ARABSKÝ SVĚT

BANKOVNÍ ZÁRUKY A ARABSKÝ SVĚT BANKOVNÍ ZÁRUKY A ARABSKÝ SVĚT Jiří Schveinert Komerční banka, a.s. Praha, 23.4.2014 Neplatební záruky v praxi Neplatební záruky hlavní druhy a) za nabídku (Bid Bond) - jako forma jistoty pro účast ve

Více

Zpráva ze studijní cesty do Brugg a Londýna v rámci Programu na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů

Zpráva ze studijní cesty do Brugg a Londýna v rámci Programu na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů Zpráva ze studijní cesty do Brugg a Londýna v rámci Programu na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů Poskytovatel grantu: Magistrát hlavního města Prahy. Příjemce grantu: Vyšší odborná škola

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

DRAŽBA středa od hodin. Atraktivní ideální 1/2 pozemku o výměře m2 v obci Záříčí

DRAŽBA středa od hodin. Atraktivní ideální 1/2 pozemku o výměře m2 v obci Záříčí DRAŽBA středa 13.4. 2016 od 14.00 hodin Atraktivní ideální 1/2 pozemku o výměře 22.782m2 v obci Záříčí.Více na tel.: 602 14 14 04 nebo na www.bussmark.cz Cena obvyklá stanovená soudním znalcem: 900.000,-Kč

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_119_VV9 KUBISMUS. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_119_VV9 KUBISMUS. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_119_VV9 KUBISMUS Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková Kubismus Kubismus je umělecká směr, která se zrodil v Paříži

Více

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 22. LEDNA 2014 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

VÝTVARNÉ KURZY týdenní družební akce výtvarné výchovy. Gymnázium Havlíčkův Brod

VÝTVARNÉ KURZY týdenní družební akce výtvarné výchovy. Gymnázium Havlíčkův Brod VÝTVARNÉ KURZY týdenní družební akce výtvarné výchovy Gymnázium Havlíčkův Brod Informace o výtvarném kurzu Naše škola ve spolupráci s Gymnáziem Vrchlabí nabízí studentům od školního roku 2010/ 2011 odborně

Více

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014)

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Základní informace o projektu Charakteristika: mezinárodní výtvarně-architektonický

Více

AUKCE STARÉHO MODERNÍHO A SOUČASNÉHO UMĚNÍ 30. ŘÍJNA 2011 AUGUSTINE HOTEL PRAGUE

AUKCE STARÉHO MODERNÍHO A SOUČASNÉHO UMĚNÍ 30. ŘÍJNA 2011 AUGUSTINE HOTEL PRAGUE AUKCE STARÉHO MODERNÍHO A SOUČASNÉHO UMĚNÍ 30. ŘÍJNA 2011 AUGUSTINE HOTEL PRAGUE DRAŽBA Augustine Hotel Prague Letenská 12/33, 118 00 Praha 1 30. ŘÍJNA 2011 13.30 hod. PŘEDAUKČNÍ VÝSTAVA Augustine Hotel

Více

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a Evid enčn í číslo Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla 001 Anderle Jiří Jiřímu Kotalíkovi k 75 lept 20x8,5 cm 002 Benda Jan Zátiší 30. léta skica tužkou 10,2x14,5

Více

O knize. MIROSLAV HOLUB (13. září 1923, Plzeň 14. července 1998, Praha) Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

O knize. MIROSLAV HOLUB (13. září 1923, Plzeň 14. července 1998, Praha) Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz O knize Kam teče krev (1963), pátá básnická sbírka Miroslava Holuba je ze stejného rodu jako sbírky předchozí: Denní služba (1958), Achilles a želva (1960), Slabikář (1961), Jdi a otevří dveře (1961).

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod.

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. Dražba dobrovolná souboru věcí movitých Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. V případě zmocnění Vám umožníme dražit i po telefonu z domova! (viz nezbytné podmínky účasti na dražbě ) Kontaktní spojení:,

Více

Uměleckopr leck ůmys my lo l v o á v muze muz a jako jak nový ý fenomén

Uměleckopr leck ůmys my lo l v o á v muze muz a jako jak nový ý fenomén Uměleckoprůmyslová muzea jako nový fenomén Vznik muzeí Zakládání uměleckoprůmyslových muzeí v 2. polovině 19. století bylo podmíněno mezinárodním reformním hnutím, které chtělo odstranit roztržkumeziuměleckým

Více

Roeland Savery dvorní malíř císaře Rudolfa II.

Roeland Savery dvorní malíř císaře Rudolfa II. Roeland Savery dvorní malíř císaře Rudolfa II. Praha, Národní galerie v Praze 7.12. 2010 20.3. 2011 Kortrijk, Broelmuseum 20. 4. 2011 18. 7. 2011 Výstava Roeland Savery dvorní malíř císaře Rudolfa II.

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

23. září 2013. Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška

23. září 2013. Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška 23. září 2013 Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška City Digitální tisk (plakát) Autor: Martin Czeller Rozměry: 86,5 x 70 cm Vyvolávací cena 100 Kč 2 Children

Více

Moravská galerie v Brně Husova Brno

Moravská galerie v Brně Husova Brno Moravská galerie v Brně Husova 18 622 26 Brno Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2015 a 2016 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět

Více

D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001 Výroční zpráva Galerie moderního umění v Roudnici n.l. za rok 2001 Galerie moderního umění v Roudnici n.l. Očkova 5, Roudnice n.l., tel. a fax 0411 837301 Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad

Více

Aukční katalog č. 44. Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015

Aukční katalog č. 44. Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015 Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015 Aukční katalog č. 44 44. výběrová aukce výtvarného umění, 28. února 2015 v Hotelu Malý pivovar, ul. Karla IV. č. 8, České Budějovice PROGRAM 44. AUKCE VÝTVARNÉHO

Více

Aukční vyhláška č. 1/10 2013

Aukční vyhláška č. 1/10 2013 Aukční vyhláška č. 1/10 2013 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku 2. Místo a datum konání aukce: 2.1. Aukce

Více