VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

2 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2010/2011 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhláškou č. 15/2005, kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme výroční zprávu o činnosti Malostranské základní školy. Mgr. Tomáš Ledvinka ředitel školy Schváleno Školskou radou Malostranské základní školy dne Mgr. Jitka Vacková předsedkyně Školské rady 1. Název ZŠ Škola: Malostranská základní škola Zřizovatel: Městská část Praha 1, Praha 1, Vodičkova 18 Ředitel: Mgr. Tomáš Ledvinka Zástupce ředitele: Mgr. Renata Turková Mgr. Dana Veverková Ing. Jitka Voldánová Kontaktní údaje: tel ,

3 2. Zhodnocení školního vzdělávacího programu vzdělávací program počet tříd počet ţáků Školní vzdělávací program Malostranské základní školy Základní škola 2 37 Celkem Hodnocení čtvrtého roku výuky dle školního vzdělávacího plánu Malostranské základní školy proběhlo několika způsoby. Jednak tradičně formou dotazníkového šetření u ţáků prvních a druhých tříd, jednak jsme v tomto roce formou SCIO testu prověřovali klíčové kompetence a čtenářskou gramotnost ţáků 8. ročníku. Standardně provádíme hodnocení formou srovnávacích testů. Výsledky testování v 8. ročníku čtenářské gramotnosti jsou průměrné aţ podprůměrné, coţ je dáno jednak velkým mnoţstvím ţáků cizinců v ročníku, jednak tím, ţe proběhly dva hodinové testy za sebou, ţáci si stěţovali na únavu a mnozí jiţ na dokončení testu rezignovali. Tuto skutečnost je nutno vzít v potaz při organizaci příštího testování a rozdělit jej do dvou dnů. Rovněţ je třeba motivovat ţáky ke čtení a rozvíjet čtenářskou gramotnost nejen v hodinách českého jazyka, ale i v jiných předmětech. Inspekční činnost ČŠI V červnu letošního roku působili na škole pracovníci České školní inspekce. Školní vzdělávací program je dle jejích závěrů v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a inspekce konstatovala, ţe :.Promyšlené využití disponibilních hodin v učebním plánu, nabídka volitelných předmětů i jazykových, sportovních, hudebních, výtvarných a počítačových zájmových útvarů, podporuje rozvoj osobnosti každého jedince Dále pracovníci inspekce konstatovali některé nedostatky ve vyuţití různých metod výuky, vhodných pomůcek a způsobu vedení hodin u některých pedagogů. Ze zprávy ČŠI citujeme: Efektivní vzdělávací postupy se dařilo učitelkám na prvním stupni jen občas implementovat do vzdělávání. V menší míře aplikovaly ve vyučovacích hodinách kooperativní a činnostní aktivity spojené s mezipředmětovými souvislostmi, chybělo vyuţití názorných pomůcek a odborné literatury (Vlastivěda), ale často účelně vyuţívaly informační a komunikační techniku. Zatím se zcela neoprostily od ověřených frontálních postupů, které nezaměstnávají všechny ţáky, vycházely z průměru třídy a rezignovaly na zdravotní či momentální odlišnosti ve výkonnosti ţáků. Chyběla individualizace a diferenciace výuky, poučená práce se ţáky se SVP (kromě vyuţití kráceného diktátu), sebehodnocení a vzájemnému hodnocení. Nevhodným motivačním prvkem bylo rozdávání bonbónů za dobře provedenou dílčí činnost. Motivace, vycházející např. z vyuţití názorných pomůcek, byla částečně opomíjená, stejně jako relaxace či odpočinek. Příkladná byla výuka matematiky ve 4. třídě a českého jazyka v 1., kde byla také vynikající spolupráce asistentky pedagoga s třídní učitelkou. Jen některé učitelky vyuţily závěry vyučovacích hodin pro hodnocení úspěšnosti ţáků nebo zopakování učiva. Učitelé na druhém stupni volili převáţně frontální výuku, do které zařazovali kooperativní činnosti. Ty ţáky společně s průběţnou zpětnou vazbou i verbálním hodnocením pozitivně motivovaly. Jejich moţnosti však nebyly vţdy účinně vyuţity k intenzivnějšímu rozvoji komunikativních, personálních a sociálních dovedností. Pedagogové aktivovali ţáky zajímavými úkoly v pracovních listech, vyuţívali ţákovských zkušeností, často zařazovali mezipředmětové vztahy. Někteří uplatnili diferenciaci v rozsahu úkolů zadávaných ţákům se 3

4 SVP, v případě potřeby s nimi pracovali individuálně, motivačně hodnotili. Ve speciální třídě byly někdy vyuţity počítačové programy k upevnění učiva. Působení asistentky pedagoga podporuje zlepšování sociální komunikace integrovaného ţáka. Přínosné bylo zařazení některých názorných pomůcek, chyběly však např. nástěnné přehledy učiva ve třídách, jazykové příručky a slovníky v hodinách českého jazyka. Učitelé málo vyuţívali didaktickou techniku, přestoţe v této oblasti je vybavení školy nadstandardní. V ţákovských kníţkách jsou opomíjeny při hodnocení výchovné předměty, slohová, komunikační a literární výchova, objevuje se i nerovnováha mezi ústní a písemnou klasifikací. V závěru hodin vyučující většinou shrnuli průběh vzdělávání, nevyuţili sebehodnocení ani vzájemné hodnocení ţáků. Vedení školy bude uvedené výhrady důsledně sledovat v rámci hospitační činnosti a pravidelně ve spolupráci s předsedy předmětových komisí sledovat způsob a vyrovnanost klasifikace a dále vybavenost tříd vhodnými a dostupnými pomůckami, včetně jejich vyuţívání ve výuce. 3. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Jazyk Počet fyzických osob k přepoč.prac. Odborná kvalifikace v % Anglický 4 1,18 75% Německý 2 0,27 100% Celkem 6 1,45 Ţáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět Ţáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět Ţáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět 1.stupeň 2.stupeň 2.stupeň 1.stupeň 2.stupeň AJ NJ Ost Ţáci II.stupně si mohou zvolit v rámci volitelných předmětů Konverzaci v anglickém jazyce. V rámci výuky jazyků se pravidelně účastní všech ročníkových projektů (Voda práce se slovníkem, tvorba obrázkového slovníku, počítačová prezentace o vodě, Země výroba plakátů v angličtině, prezentace na počítači, Oheň diskuse o velkém poţáru v Londýně roku 1666, Vzduch zaměřeno na slovní zásobu, fráze a dialogy na letišti). Od 4. ročníku jsou pravidelně realizovány a vyhodnocovány ročníkové srovnávací práce, na základě výsledků je pak výuka v dalším školním roce zaměřena ve větší míře na problematické okruhy. Ve všech ročnících je to především podpora mluvních dovedností, na druhém stupni pak také poslech. Ţáci druhého stupně se účastní olympiády v anglickém jazyce a pravidelně postupují do obvodního kola. V tomto školním roce byla nově vybudována další jazyková učebna a zakoupena anglicky psaná literatura do školní knihovny. Ve výuce jsou pravidelně vyuţívány interaktivní tabule a výukové počítačové programy. 4

5 Škola zahájila spolupráci s jazykovou agenturou Wattsenglish, která pro zájemce z řad ţáků prvního stupně zajišťovala konverzaci s rodilým mluvčím v rozsahu jedné hodiny týdně. V příštím školním roce nabídneme tuto moţnost i ţákům druhého stupně. 4. Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů) Počet (fyz.osoby) k ped.prac.celkem Ped.prac.s odbornou kvalifikací Ped.prac. bez odborné kvalifikace Odborná kvalifikace 75% Škola základní škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 47 75% nekvalifikovaných 16 25% Přehled pracovníků školy: 1. stupeň ZŠ - budova Karmelitská 11 Třídní učitelé: 1.A Mgr. Eva Papoušková 1.B Mgr. Naděţda Drgová 2.A Mgr. Dagmar Schusterová 2.B Mgr. Taťána Pavlíková 3.A Mgr. Helena Mühlbachová 3.B Mgr. Zuzana Kloudová - Dotlačilová 4.A Květa Joslová 4.B PaedDr. Zita Guttenbergerová 5.A Mgr. Jana Pohunková 5.B Mgr. Lenka Brychová Bazala Michal (Tv) Speciální pedagog: Mgr.Marcela Zobalová Asistentky pedagoga: Petra Koušová (1.B), Magdalena Zaţímalová (2.A) 2. stupeň ZŠ - budova Josefská 7 Vychovatelky ŠD, budova Karmelitská 11 6.A Mgr.Jitka Šiklová (M,Z) ved.vychovatelka : Terezie Omesová 7.A Mgr. Eva Adamcová (M, F) vychovatelky: Věra Říhová, 7.B Mgr. Petra Zemanová (Tv, Z) Petra Koušová 8.A Ondřej Bína (D, Ov) Veronika Přibilová 9.A Bc.Monika Novotná (Aj, Vv) Magdalena Zaţímalová Asistentka pedagoga: Marcela Pilecká Netřídní učitelé: Mgr. Eva Adamcová (M,F) Mgr. Eva Kácovská (Čj,Aj) Ing. Jana Horská (Nj) Mgr. Dana Pumprová (CvČ) Mgr. Petr Jerhot (M, Ov) Mgr. Kamila Hellerová (M, Př) Mgr. Martina Frydlová (D, Vv) Mgr. Markéta Šamalová (Aj) Mgr. Jan Čiţinský (D) Mgr. Jaroslava Lopourová (Čj, Ov) Miloš Heger (Tv) Mgr. Dana Veverková (Čj, Aj) Mgr. Stepan Bunda (F, Ivt) Mgr. Lukáš Petřvalský (D, Hv) 5

6 Mgr. Pavel Tulach (Z, Tv) Mgr. Jana Dlouhá (Vv, Tv) Yvona Šímová (D, Čj) Mgr. Renata Turková (Tv, Př) Ak.mal. Jaroslava Švarcová (Vv) Mgr. Jitka Voborníková (Z, Tv) Mgr. Šárka Lachnitová (Vv) Mgr. Jitka Vacková (Př, Rv) Mgr. Antonín Blomann (M,F) Mgr. Michaela Ditrichová (Čj, Hv) Mgr. Karel Doleţal (Ivt) Mgr. Jitka Doleţalová (Čj, D) Mgr. Radka Dvořáková (Vz) Mgr. Jáchym Glas (Tv, M) Mgr. Markéta Hamerníková (M,Ch) Mgr. Ivana Pintířová (Drv) Mgr. Monika Kolářová (D,Fj) Mgr. Lenka Ţďárská (Aj) Mgr. Hana Lásková (Čj, Tv) Mgr. Tomáš Ledvinka (Čj) Mgr. Lucie Nováková (Aj) Mgr. Jan Rychtr (M, Tv) Mgr. Michaela Švarcová (M, Čj) RNDr. Klára Urbanová (Ch) Ing. Jitka Voldánová (Nj) 5. Věková struktura pedagogických pracovníků, průměrný věk věk Počet k (fyz.osoby) 30 a méně a více 5 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci 14. Počet Semináře 28 Semináře pro ŠD 2 Studium Pedf.F UK Semináře v rámci projektu EU - OPPA PřF UK doktorandské studium 2 1 Zaměření I.stupeň, D,Z,Hv, Vv, F, preventista soc.pat.jevů, AJ, ČJ, ekologická výchova, Tv Administrativa v ŠD, Hry pro zklidnění učitelství I. Stupně, obor Čj - Zsv Problematika SPU pro nové ped.pracovníky školy počet účastníků 18 2 NIDV 2 UK 1 Vzdělávání v chemii 1 UK Průměrná délka vzdělávání na jednoho účastníka 2,5 hodiny. vzdělávací instituce Descartes,Portál, NIDV, UK, MHMP, Ţidovské muzeum, MFF UK, Oxford University Press, RWC, Vermier, Fraus, České muzeum hudby, NG, Akademie moderního vzdělávání, agentura Lanáč 6 Spec,pedagog školy 6

7 7. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2011/12 a odkladů školní docházky na školní rok 2011/12 Dle ročníků Celkem O Odklady školní docházky: Hodnocení činnosti školních druţin a klubů Do školní druţiny při Malostranské základní škole, budova Karmelitská se ve školním roce 2010/2011 přihlásilo 139 ţáků, kteří byli rozděleni do 5 oddělení. 1. oddělení 1.A, 5.B vych. Terezie Omesová 1. patro 2. oddělení 2.A, 4.B vych. Věra Říhová přízemí, společná ŠD 3. oddělení 3.AB vych. Petra Koušová přízemí 4. oddělení 1.B vych.magdalena Zaţímalová ve velké pracovně 1. patro 5. oddělení 2.B, 4.A vych. Veronika Přibilová přízemí Ve školním roce se uskutečnily tyto celodruţinové akce: SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŢE PRAHA 1 OČIMA ŢÁKŮ NA STAROMĚSTSKÉ RADNICI MÓDA SUPERTŘÍDA /grantová akce: módní šou s motem: Ze starého nové aneb recyklace / Listopad: MALUJEME PRO DŘÍVE NAROZENÉ /výtvarná soutěţ pod záštitou Sdruţení výtvarníků Karlova mostu/ AUTORSKÉ ČTENÍ SE SPISOVATELKOU DAGMAR ŠTĚTINOVOU /kniha: Nejkrásnější pohádky Evropy, autogramiáda, beseda se spisovatelkou, / Prosinec: MIKULÁŠSKÉ BESÍDKY a výtvarné soutěţe, účast na výstavě betlémů při ZŠ Tusarova a kostelů PHA JEŢÍŠEK /křest knihy v restauraci Starbrucks s herečkou Sabinou Laurinovou/ VÁNOČNÍ TRHY NA KAMPĚ AUTORSKÉ ČTENÍ SE SPISOVATELKOU TEREZIÍ JAROMĚŘICKOU /kniha: Vánoce pro kočku, beseda se spisovatelkou/ VÁNOČNÍ TRHY V KARMELITSKÉ /výroba vánočních přání, vánočních ozdob a dekorací za pouţití různých druhů materiálů a dalších drobných dárečků, zdobení perníčků,... týdenní prodej v rámci školní druţiny/ Leden: VÝSTAVA dětských prací dětí ŠD v Komunitním mateřském centru Kampa výroba drobných dárečků pro děti k zápisu a na Den otevřených dveří MĚSTSKÁ KNIHOVNA MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ PHA1 /čtení z knihy: Kuky se vrací / PRAXE STUDENTEK SOŠ PEDAGOGICKÉ MASOPUSTNÍ REJ /průvod dětí v maskách po budově školy, kterému předcházela výroba masek a plakátu. Scénky pro ostatní oddělení, diskotéka, návštěva v jednotlivých odděleních, tanec, soutěţe pro děti / Březen: VELIKONOCE - velikonoční tradice a zvyky - beseda Veselá vajíčka /Europark Hostivař, výtvarná soutěţ/ 7

8 9.3. AUTORSKÉ ČTENÍ MANŢELÉ LANCINGEROVI /kniha: Andělíčci z Telče, divadélko pro děti/ POLICEJNÍ SLUŢEBNA KAMPA /návštěva a prohlídka policejní sluţebny a auta, soutěţ, beseda, občerstvení/ Duben: POŘIĎ SI PRITTELE 2011 /výtvarná soutěţ, papírová zvířata/ HLEDÁ SE MASKOT /výtvarná soutěţ, environmentální výchova - Praţské vodovy a kanalizace/ POLICEJNÍ SLUŢEBNA KAMPA /návštěva a prohlídka policejní sluţebny, zdravověda, beseda, občerstvení/ JARNÍ TRHY V KARMELITSKÉ /výtěţek ve prospěch nadace Artevide / NATÁČENÍ ČT 1 /pořad Suma sumárum / ČARODĚJNICKÁ DISKOTÉKA SOUVISLÁ PRAXE STUDENTKY SOŠ PEDAGOGICKÉ Květen: DEN MATEK /aranţmá květin s floristkou p. Bubeníčkovou, přáníčka, dárečky, básničky/ 1.6. DĚTSKÁ DISKOTÉKA KE DNI DĚTÍ SBĚR STARÉHO TŘÍDĚNÉHO ODPADU SPORTOVNĚ HERNÍ ODPOLEDNE NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI SKÁKACÍ HRAD /Městská policie PHA1, sportovně herní odpoledne na Kampě/ V průběhu školního roku ŠD navštívila v rámci vycházek Muzeum hudby, výstavu jesliček a adventních věnců v okolí školy, vánoční trhy na Kampě, galerie a výstavní síně v okolí školy, vyuţívala vycházek k poznávání památek Malé Strany a Starého města (Kampa, Karlův most, zahrady, Nerudova ulice, Praţský hrad, významné budovy apod.) Školní druţina se zapojila do školních akcí např. při přípravě drobných dárků dětem k zápisu do prvních tříd a při návštěvě dětí z MŠ Hellichova, dnů otevřených dveří. Svojí činnosti plynule navazovala na RVP 1. stupně ZŠ a průběţně plnila ŠVP ŠD. Ve školním roce vyuţívala ŠD pro svoji činnost tyto prostory: 4 herny, velkou pracovnu, tělocvičnu, školní hřiště, pozemek před a u budovy školy a počítačovou učebnu. Vychovatelky ŠD zabezpečovaly provoz v době velikonočních prázdnin a drţely pohotovost při ostatních vedlejších prázdninách. Dále zajišťovaly a pomáhaly při organizaci a samotném suplování, při úpravě a náhlé změně rozvrhů, při organizování škol v přírodě a účast na nich, s doprovodem při akcích jednotlivých tříd (např. výlety, plavání), účast při třídních schůzkách. Spolupráce ŠD: 1. a 2. stupeň Malostranské ZŠ, Městská knihovna PHA1, Komunitní mateřské centrum Kampa, Městská policie hl. města Prahy, Sdruţení výtvarníků Karlova mostu, MČ PHA 1, Europark Hostivař, rodiče a přátelé školy, VOŠ Pedagogická. Na konci školního roku 2010/2011 ukončilo docházku do ŠD 119 přihlášených ţáků. 9. Poradenské sluţby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů-jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, s policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty) V letošním školním roce 2010/2011 pracovala na druhém stupni jedna mikrotřída pro ţáky s SPU v 7. ročníku. Všech 12 ţáků ročník úspěšně absolvovalo, jeden ţák bude v příštím školním 8

9 roce plnit povinnou docházku na škole v zahraničí. Školní vzdělávací program je pro tuto třídu upraven tak, aby zohlednil potřeby ţáků a podpořil nápravu specifických poruch učení. Ostatní ţáci s SPU jsou integrováni v běţných třídách. Ve škole pracovaly tři asistentky pedagoga, ţáci pod jejich podpůrným vedením úspěšně absolvovali příslušný ročník. Výchovné komise Spolupráci s třídními učiteli probíhala bez problémů, ve vstřícné atmosféře. Výchovné problémy jsme řešili bezodkladně, případně za účasti rodičů ţáka. Výchovná komise se uskutečnila s rodiči 3 ţáků pro opakované porušování školního řádu či slabý prospěch. V této oblasti probíhá permanentně prevence a následná intervence, pracujeme s klimatem třídy, dle potřeby probíhají jednání s rodiči a operativně řešíme zjištěné skutečnosti. Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) Spolupráce s PPP pro Prahu 1,2 a 4 probíhá jiţ tradičně velmi efektivně. PhDr. Alţběta Michalová pravidelně 1x týdně přichází do školy, kde společně na místě řešíme vzniklé problémy, probíhají individuální konzultace se ţáky i pedagogy. Díky grantu z fondů EU (Operační program Praha - Adaptabilita), který škola získala, je spolupráce s psycholoţkou rozsáhlejší a umoţňuje systematicky pracovat s třídními kolektivy za účasti třídních učitelů a dalších vyučujících. V letošním roce byla provedena vyšetření v PPP všech ţáků s SPU, kterým skončila platnost vyšetření a také vyšetření nově příchozích ţáků do 6. tříd. Ţáci s SPU rovněţ navštěvují cvičení z českého jazyka, které vede speciální pedagog. Intenzivně jsme spolupracovali rovněţ s odborem péče o dítě v Praze 5 při řešení tíţivé rodinné situace ţáka 4. třídy, ţák byl v dubnu 2010 rozhodnutím soudu umístěn do Klokánku. Stále rovněţ pracujeme s třídními kolektivy, zejména v oblasti vzájemných vztahů ţáků - 6. ročník; identity v rámci třídy 7. ročník a sebepojetí v rámci třídy 8. Ročník. Šetření České školní inspekce z června 2011 konstatovalo menší nedostatky v oblasti zpracování individuálních vzdělávacích plánů, další se týkal nedostatečného zohledňování doporučení poradenských zařízení u ţáků s SPU: I přes úzkou spolupráci všech zúčastněných pedagogických pracovníků a psycholožky z PPP není zohledňování vzdělávacích potřeb a možností těchto žáků zatím zcela garantováno. Někteří učitelé mnohdy spoléhají na individuální práci odborníků se žáky se SVP,ve výuce zohledňují pouze pracovní tempo, ve většině případů nebyl pozorován individuální přístup v zadávání úkolů. Analýzou sešitů a žákovských knížek bylo shledáno, že doporučení poradenských zařízení se často nepromítají průkazně do způsobů klasifikace, např. chybí preference ústního ověřování vědomostí nad písemným. Většina vyučujících sice používá při psaní diktátů či při procvičování pravopisných jevů doplňovací cvičení, ale jejich hodnocení je mnohokrát demotivující. Vedení školy bude uvedené výhrady důsledně sledovat v rámci hospitační činnosti a ve spolupráci se speciálními pedagogy a výchovným poradcem připraví doporučení a pokyny ke klasifikaci ţáků s SPU. Volba povolání 9

10 Ţákům 9. třídy v září byla PPP nabídnuta moţnost testování profesionální orientace. Tuto moţnost vyuţilo 12 ţáků. Jiţ od září byli ţáci průběţně seznamováni s moţnostmi studia na gymnáziích, středních odborných školách nebo odborných učilištích pomocí letáků, informačních materiálů, nabídky návštěv Dnů otevřených dveří. K talentovým zkouškám podali přihlášku 3 ţáci. Rodiče ţáků 9. ročníku byli na třídní schůzce informováni o vyplňování přihlášek a bylo jim doporučeno spolu s dětmi navštívit den otevřených dveří na vybrané škole. V lednu byly ţákům 9., 7., 5. tříd rozdány přihlášky na střední školy. Po přijímacích zkouškách (1. i 2. kole) a odvolacím řízení bylo přijato 7 ţáků z 5. tříd na osmiletá gymnázia, 3 ţáci ze 7. třídy na šestiletá gymnázia a z 9. tříd na: gymnázium 6 ţáků střední odborné školy 10 ţáků střední odborná učiliště 8 ţáků 10. Spolupráce s rodiči a s ostatními partnery Spolupráce s rodiči probíhá zejména v rámci třídních schůzek a individuálních konzultací s třídními učiteli zejména ve třídách prvního stupně. Intenzivnější je tato spolupráce ve školní druţině, kdy je vychovatel s rodiči téměř v denním kontaktu. Na druhém stupni se v této oblasti osvědčila forma elektronické komunikace ( , ) s rodiči a samozřejmě i osobní forma komunikace na třídních schůzkách, individuálních konzultacích či výchovných komisích. Výbor sdruţení rodičů se pravidelně schází kaţdé čtvrtletí v rámci termínu konání třídních schůzek a také operativně dle potřeby. Podílí se na organizaci různých akcí školy a rovněţ na tyto akce finančně přispívá, např. výtvarné soutěţe a vernisáţe, lyţařské kurzy, školy v přírodě, atd., ţákům ze sociálně slabších rodin přispívá na výjezdní akce školy. Spolupráce školy a sdruţení rodičů má dlouholetou tradici a je pro činnost i úspěšný chod školy přínosem. Školská rada pracuje na škole od roku 2005 a řádně plní úkoly dle školského zákona. Ve školním roce 2009/2010 se rada zabývala především projednáním a schválením Výroční zprávy o činnosti školy a změn ve Školním řádu a pravidlech pro hodnocení a klasifikaci ţáků. Ve školním roce jsme intenzivně spolupracovali se zřizovatelem, městskou částí Praha 1, při zajištění financování školy a péči o nemovitý majetek. Také jsme se zúčastnili akcí organizovaných zřizovatelem, např. soutěţ Amos tour a soutěţ pro ţáky 4. a 7.tříd základních škol zřizovaných městskou částí Praha 1, na téma Osobnost Prahy 1. Ţáci i učitelé se aktivně účastnili také dalších akcí, pořádaných zřizovatelem, např. sportovních soutěţí, klání učitelských týmů apod. Povaţujeme tyto aktivity za přínosné pro spolupráci škol a zřizovatele, jiţ se lépe dařilo volit jejich vhodný termín a obsah tak, aby akce byly pro školy organizačně nenáročné a nenarušovaly výuku. Díky finanční podpoře zřizovatele byla na vnitřním dvorku školy vybudována lezecká a boulderová stěna. Kromě vyţití v rámci výuky tělesné výchovy budou mít ţáci moţnost ji vyuţít i ve volném čase. Škola pro tento účel získala finanční dotaci z grantu zřizovatele pro volnočasové aktivity. Ze stejných prostředků jsme také získali grant na logopedický krouţek na prvním stupni a krouţek psaní na PC všemi deseti. Všechny zahájí svoji činnost v září

11 V tomto školním roce se ţáci školy v souladu s cíli výuky finanční gramotnosti účastní natáčení pořadu České televize Suma Sumárum aneb kde jsou mé peníze. Ţákům tato netradiční forma umoţňuje rovněţ poznat způsob práce veřejnoprávního média, v mnohých třídách se po natáčení rozvinula ţivá diskuse o způsobu výroby takového pořadu. 11. Účast školy v mezinárodních a rozvojových programech Ve školním roce 2010/2011 Malostranská základní škola druhým rokem realizuje projekt ESF - 2. výzvy Operačního programu Praha Adaptabilita, prioritní osy Modernizace počátečního vzdělávání, na : Vytvoření systému podpory a integrace ţáků se specifickými poruchami učení na Malostranské základní škole. V období školního roku 2010/2011 jsme se zaměřili převáţně na sestavení souboru metodických materiálů a učebních pomůcek, tvorbu systému hodnocení ţáků se specifickými poruchami učení, které budeme ověřovat ve výuce. V září 2010 začal pracovat krouţek D klub, který nabídl ţákům se specifickými poruchami učení moţnost nenásilnou a přirozenou formou pohybové aktivity podpořit nápravu poruch učení. Hlavní náplní je kombinace cvičení s netradičními balančními pomůckami, prvků zdravotní tělesné výchovy a běţných her, jak pohybových tak míčových a další vhodné aktivity, včetně blokové výuky plavání. O krouţek byl velký zájem a jeho činnost bude pokračovat i v dalším školním roce. 12. Zkušenosti s péčí o nadané ţáky Při práci s nadanými ţáky ve třídách I. stupně volí vyučující takový styl výuky, který těmto ţákům umoţňuje rozvíjet vlastní schopnosti, nadání a talent, zejména způsobem obohacování a rozšiřování učiva. Příkladem můţe být talentovaný ţák, cizinec, který díky svým schopnostem řeší ve třetí třídě matematické učivo vyšších ročníků. Učitel má tak moţnost zadávat problémové úlohy, zapojovat je do prací a projektů nad rámec učiva, zadávat řešení různých specifických úkolů, atd. Ţákům je umoţněno prezentovat svoji práci před ostatními spoluţáky a při akcích školy i před rodiči. I. na II. stupni vyučující přistupují k talentovaným ţákům individuálně. Kromě jiţ uvedených metod, vyuţívaných na I. stupni, nechávají např. tyto ţáky vést skupinovou práci či práci v celé hodině, poskytují jim v hodinách prostor k prezentaci vlastních názorů a prací v souvislosti i nad rámec probíraných témat formou referátů, seminárních prací, diskusí a mnoha jinými vhodnými prostředky. Ţáci se mají rovněţ moţnost zapojit do mnoţství pořádaných soutěţí, ve kterých dosahují velmi dobrých výsledků. Vzhledem k tomu, ţe v budově Josefská 7 sídlí také víceleté gymnázium, mají talentovaní ţáci základní školy jedinečnou moţnost navštěvovat výuku v různých ročnících víceletého gymnázia (např. konverzace Aj, Nj, laboratorní práce Ch, Př, F, ). V případě zájmu je ve spolupráci s gymnáziem pro takového ţáka zpracován individuální studijní plán, jenţ mu umoţní hlouběji se věnovat oboru, který ho zajímá. 13. Polytechnická výchova (volitelné předměty, krouţky ) 11

12 Polytechnická výchova je vzhledem k prostorovým podmínkám a vybavenosti školy realizována zejména v předmětech Pracovní činnosti na prvním stupni a Příprava pokrmů a Vedení domácnosti na druhém stupni. Volitelné předměty jsou nabízeny ţákům od sedmého ročníku. První volitelný předmět si ţák volí z nabídky Cizí jazyk (NJ) a Keramická dílna na dobu tří let; další volitelný předmět si ţák volí z nabídky 4 6 předmětů vţdy na jeden školní rok. V tomto školním roce to byly předměty: Konverzace v anglickém jazyce, Poznáváme svět, Fyzika v pokusech, Svět informací a Ekologie. Vzhledem k tomu, ţe na druhém stupni je v kaţdém ročníku pouze jedna třída, škola se snaţí umoţnit ţákům pracovat ve zvoleném předmětu ve skupinách sloţených z ţáků více ročníků. Je tak zajištěna moţnost otevřít více volitelných předmětů a neomezovat volbu ţáků kapacitními moţnostmi školy. Krouţky na prvním stupni škola zajišťuje jednak ve spolupráci s agenturou Krouţky, jednak za podpory grantů pro volnočasové aktivity z prostředků zřizovatele, Městské části Praha 1. Nabídka je velmi široká a různorodá. Ve školním roce 2010/2011 probíhaly krouţky: Sportovní hry, Aerobic, Flétna, Počítačový krouţek, Keramika, Výtvarný krouţek, Hip Hop,.. Na druhém stupni je nabídka krouţků omezena jinými volnočasovými aktivitami ţáků v základních uměleckých školách a sportovních oddílech. Přesto jsou díky podpoře z grantů pro volnočasové aktivity městské části Praha 1 realizovány krouţky Karate a Pěvecký sbor Josef. V příštím školním roce tuto nabídku rozšíříme o krouţek lezení na nově zbudované lezecké stěně a krouţek psaní na PC všemi deseti. Na prvním stupni kromě tradičních krouţků otevřeme také logopedický krouţek pod vedením kvalifikované logopedické asistentky. 14. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Přípravné třídy nejsou na škole zřízeny. V běţných třídách jsou integrovány děti s vývojovými poruchami učení, dle doporučení poradenského zařízení mají stanoven individuální vzdělávací plán, jejich třídní učitel a další vyučující spolupracují s výchovným poradcem, školním psychologem a speciálními pedagogy. Ne vţdy je však tato spolupráce optimální, zejména na druhém stupni někteří pedagogové ne vţdy při práci s těmito ţáky respektují doporučení poradenských zařízení, coţ konstatovala i zpráva České školní inspekce z června Tuto situaci bude vedení školy řešit ve spolupráci s výchovným poradcem, školním psychologem a speciálním pedagogem a bude tuto skutečnost sledovat v rámci pravidelných hospitací. V tomto školním roce pracovali 3 ţáci s asistentem pedagoga. Ve všech případech spolupráce s asistentem pedagoga probíhala bez problémů a ţáci úspěšně absolvovali příslušný ročník. Práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí se odvíjí jednak v blízké spolupráci třídního učitele, výchovného poradce a rodičů, jednak probíhá spolupráce s PPP a příslušnými odbory MČ. Hlavním hlediskem je snaha, aby dítě mohlo ve třídě úspěšně pracovat a nedocházelo k jeho moţnému vyčlenění z kolektivu např. neúčastí na škole v přírodě apod. V této oblasti se také angaţuje např. sdruţení rodičů. V letošním školním roce učitelky a vychovatelky na prvním stupni z osobní iniciativy pomáhaly řešit krizovou rodinnou situaci ţáka čtvrté třídy (finanční sbírka na obědy ve školní jídelně, sbírka šatstva apod.). Díky spolupráci školy s odborem péče o dítě Praha 5, byl tento ţák v dubnu letošního roku umístěn do Klokánku. 12

13 Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem 15. Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Stát počet ţáků Bosna a Hercegovina 1 Chorvatsko 3 Čína 1 Ukrajina 3 Filipíny 1 Polsko 1 Rusko 2 Francie 2 Bělorusko 1 Kanada 1 Slovensko 1 Srbsko 2 Integrace těchto ţáků probíhá s dobrými výsledky. Jazyková bariéra není u všech hlavním problémem, neboť alespoň jeden rodič je české národnosti a dítě ovládá český jazyk na dobré úrovni. U ostatních škola úzce spolupracuje jak s rodiči, tak s PPP, která zprostředkovává rodičům těchto ţáků kontakty na organizace provádějící výuku cizinců. 16. Počet dětí s trvalým bydlištěm mimo území HMP K r a j kraj počet ţáků celkem z toho nově přijatí Environmentální výchova Témata environmentální výchovy jsou probírána v rámci výuky zeměpisu, rodinné výchovy, výchovy ke zdraví, biologie a tělesné výchovy. 13

14 Ve škole třídíme odpad, na chodbách a ve třídách jsou kontejnery na papír a plasty. Škola je třetím rokem zapojena do projektu Recyklohraní, v obou budovách školy je umístěna červená popelnice na elektroodpad a baterie. Do projektu byl zařazen i svoz větších elektrozařízení počítačů, televizí apod. zdarma, coţ škole ušetří nemalé prostředky, které by jinak vynaloţila za odvoz do sběrného dvora. Společně s ředitelkou projektu jsme byli představit projekt Recyklohraní v pořadu TV Nova Snídaně s Novou ( ). Jsme jedna z nejaktivnějších škol projektu v celé republice a nejaktivnější škola v Praze. Zvlášť sbíráme plastová víčka, která jsou následně vyţívána při výuce výtvarné výchovy, matematiky na I.stupni, aktivitách školní druţiny nebo jsou posílána do recyklační linky. Kaţdoročně škola pořádá velkou soutěţ ve sběru papíru. Letos jsme do sběrové akce zapojili i náš první stupeň v Karmelitské ulici. U kaţdé budovy byl přistaven kontejner, nasbíralo se přes 5,5 tuny papíru. Škola se věnuje i charitativním aktivitám. Jednou z nich je adopce zvířat v ZOO Praha. Vybrali jsme si vejcoţrouta rezavého a číţka lesního, ţáci I. stupně dlouhodobě sponzorují dikobraza. Ve škole také sbíráme hračky a oblečení, které potom předáváme do dětských domovů v Kazachstánu, Rusku a na Ukrajině podle toho, kde je potřeba. Další věci putují do kojeneckého ústavu v Krči, Klokánka ve Štěrboholech, na dětské onkologické oddělení v nemocnici a do Diakonie Broumov s pobočkou v Praze. Škola podporuje projekty Ţivot dětem (Srdíčkové dny) a Světluška (nevidomí). Ţáci prodávají upomínkové předměty. Výtěţek jde pak na pomoc dětem a nevidomým. Vlastní novou půdu z kompostu, umístěného u budovy I. stupně jsme vyuţili při sázení dvou buků v Oboře Hvězda (v oboře není příliš kvalitní půda), na počest Dne Země. Jeden strom jsme tedy věnovali základní škole a druhý gymnáziu a řádně je opatřili visačkami. Jezdíme je průběţně zalévat. Stromy jsme vysadili jako náhradu za dva stromy, které musely ustoupit výstavbě nového školního hřiště ve vnitřním dvoře budovy v Josefské ulici. Ve školním roce 2010/2011 se Mgr. Jitka Voborníková zúčastnila konference EVVO. Akce byla přínosná zejména z hlediska získání dalších kontaktů na organizace, jejichţ ekologické programy se dají vyuţívat při výuce. 18. Multikulturní výchova Multikulturní výchova se prolíná výukou ve všech ročnících i předmětech. Jejím cílem je zejména prevence nesnášenlivosti, zamezení předsudků stereotypů, respektování zvláštností jiných etnik. Vzhledem k tomu, ţe téměř v kaţdé třídě je ţák, který pochází z jiného kulturního prostředí, jedná se o denní kontakt a ţáci to jiţ nepovaţují za mimořádnou situaci. Ţáci mají moţnost představit svoji zemi a její speciality nejen v rámci školních projektů a třídních akcí, ale i v běţné výuce. Ve školním roce patří mezi významnější aktivity multikulturní výchovy zejména: o Mezipředmětový projekt Země (7. třída) rovnocennost etnik kulturní vlivy a propojenost světa, odlišnost kultur v různých částech světa o Ročníkové projekty v rámci výtvarné výchovy - čínská malba, mýty primitivních národů, australské tetování, černošské masky o Celoškolní projekt Cesta kolem světa 14

15 o V rámci výuky ČJ mýty různých národů 6 a 7. třída - ukázky četby se soudobými společenskými problémy o OV besedy na témata filmů z cyklu Příběhy bezpráví o Filmové představení Nickyho rodina 9. třída o Z tradice méně známých zemí 8. třída 19. Prevence sociálně patologických jevů V souladu s plněním minimálního programu protidrogové prevence ve školním roce proběhly následující akce: V období září prosinec 2010 byl realizován projekt Bráníme se závislosti 10, na který škola obdrţela od MČ Praha 1 finanční příspěvek ,- Kč. Externím realizátorem projektu byl odborný lektor z Institutu FILIA, tedy organizace, která se aktivně zabývá specifickou prevencí mládeţe a je certifikovaná MŠMT. Projektu se účastnili ţáci všech tříd II. stupně. Kaţdá třída absolvovala cyklus 3 besed, třídy 8.A a 9.A absolvovaly besedu s hostem a navštívily i Psychiatrickou kliniku Bohnice, kde se na oddělení závislosti setkaly s vybranými pacientkami. Po kaţdé besedě následovalo vyhodnocení s pedagogy, školním metodikem prevence a výchovným poradcem, kde byly probírány a diskutovány zjištěné skutečnosti. Školní metodik prevence pak zpracoval anketu, ve které 91ţáků hodnotilo známkami 1-5 obsah a průběh jednotlivých besed, výkon lektora, a přínos programu k zvýšení informovanosti o pojmu závislost. Ţáci projekt hodnotili velice pozitivně. Vzhledem k tomu se škola znovu ucházela o příspěvek pro oblast specifické primární prevence projektem Bráníme se závislosti 11, na který jsme obdrţeli dotaci ve výši ,- Kč. Tento projekt bude znovu realizován ve spolupráci s Institutem FILIA. Dne se v rámci protidrogové prevence uskutečnila beseda pro rodiče s názvem Rodiče + děti + drogy. Na dotazy rodičů odpovídala Jarmila Honsová, terapeutka oddělení závislosti Praha 8 Bohnice a externí lektorka Institutu FILIA. Tradičně pokračovala spolupráce s výchovným poradcem a se školním psychologem Tomášem Libertem, který ve svých konzultačních hodinách pomáhal dětem řešit nejen jejich problémy s učením, ale zabývá se i aktuálním klimatem na škole, problematikou závislosti, šikany a jiných sociálně patologických jevů. J.Horská se účastnila pravidelných setkání školních metodiků prevence, které pořádá Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 1, konkrétně PhDr. Lenka Vatrtová. Tématy těchto setkání byly: Týmová spolupráce a vymezení kompetencí, Děti cizinců na školách, Legislativní rámec pobytu cizinců na území ČR, Právní minimum pro ţáky a učitele, Kazuistika kyberšikana (příklady z praxe), Projektová podpora primární prevence. Škola vyuţila nabídku Městské policie Praha 1, která připravila pro ţáky ZŠ bezplatné programy, které byly zaměřeny na témata právního povědomí ţáků, jejich bezpečného chování, přednášky byly spojeny s ukázkami sebeobrany, moţností prohlédnout si technické zázemí Městské policie Praha. Programy byly realizovány v prostorách školy a na sluţebně v Hroznové ulici ve dnech. Tuto spolupráci povaţujeme za velmi vhodnou a efektivní a rádi bychom v ní pokračovali i v příštím školním roce. 15

16 20. Další údaje o škole SPOLUPRÁCE S MALOSTRANSKÝM GYMNÁZIEM Ţáci i učitelé druhého stupně stejně jako v minulých letech aktivně spolupracovali s ţáky a vyučujícími gymnázia v budově v Josefské ulici. Společně pracovali zejména v oblasti projektové výuky, výtvarných aktivit, sportovních soutěţí a při dalších celoškolních akcích. Jedná se o spolupráci dlouhodobou a osvědčenou, ţáci v podstatě nerozlišují, kdo je ţákem základní školy a kdo je ţákem gymnázia, udrţují vzájemná přátelství a společně se podílejí i na chodu školy členstvím v ţákovské a studentské radě. Úzké propojení obou škol přispívá velmi výrazně k formování osobnostních rysů ţáků, jejich vzájemné úctě a toleranci. Vedení školy má zájem tuto přirozenou spolupráci dále rozvíjet v mnoha oblastech, mimo jiné přípravou projektu partnerských tříd ţáků gymnázia a prvního stupně základní školy. Po organizační a personální stránce je velmi úzce provázán II. stupeň Malostranské ZŠ s gymnáziem. PROJEKTOVÁ VÝUKA Tradice projektové výuky je samozřejmou součástí ţivota školy jiţ dlouhou dobu. V průběhu školního roku je projektová výuka začleněna do mnoha hodin a vyučovacích předmětů. Jejím hlavním přínosem je mimo jiné úspěšné zapojení všech ţáků dle jejich moţností a schopností, coţ je velmi důleţité zejména pro ţáky se specifickými poruchami učení. Z mnoţství realizovaných projektů uvádíme dva nejrozsáhlejší. Na prvním stupni projekt CO DĚLÁ MÁMA, CO DĚLÁ TÁTA aneb Poznej zaměstnání svých rodičů - celoroční projekt, který začal a probíhal jiţ v loňském školním roce navázal na zájem dětí, rodičů a vyučujících. Věříme, ţe se podaří jej dále realizovat i v příštím školním roce a vybudovat tak zajímavou tradici. Na druhém stupni to byl projekt CESTA KOLEM SVĚTA, inspirovaný filmem Cesta kolem světa za 80 dní a realizovaný jako jiţ tradičně ve spolupráci s Malostranským gymnáziem. Kaţdá třída si vylosovala zemi, kterou pak různými způsoby představila ostatním v rámci projektového soutěţního dne. Příloha: Přehled hospodaření za rok 2010 s komentářem Na zpracování výroční zprávy se podíleli: Jana Horská, protidrogový koordinátor, Mgr.Hana Lásková, výchovná poradkyně, Mgr. Jitka Voborníková, Mgr. Pavel Tulach, Mgr. Jitka Šiklová, Mgr. Jaroslava Lopourová, PhDr. Klára Urbanová, Mgr.Martina Frydlová, Antonín Blooman, Mgr. Lukáš Petřvalský, Mgr. Jaroslava Švarcová, Bc.Monika Novotná, Mgr. Lenka Brychová, Mgr. Helena Mühlbachová, Mgr. Jana Pohunková, Mgr. Naděţda Drgová, Mgr. Renata Turková, Mgr. Tomáš Ledvinka. 16

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2011/2012 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2012/2013 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA. fakultní škola pedagogické fakulty UK

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA. fakultní škola pedagogické fakulty UK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA fakultní škola pedagogické fakulty UK ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 2 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2013/2014 V souladu se zákonem č.561/2004

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA (školní rok 2004-2005) Zpracovala: Mgr. Jana Hindlsová, ředitelka školy Praha 2005 OBSAH 1. Název školy 2. Zřizovatel 3. Charakteristika školy

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-567/11 A. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-567/11 A. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-567/11 A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČO: 60 436 221 Identifikátor: 600 037 151 Právní forma: Zastoupená:

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Hodnocení v současné škole zaměřené na hodnocení žáka i školy z pohledu školního psychologa a školního speciálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor školy: 600 009 751 Termín konání inspekce: 12., 13. a 14. prosince

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 Tyršova 400, 667 01 Židlochovice Identifikátor školy: 600 014 100 Termín konání inspekce: 9. a 10. leden

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-466/10-A. Základní škola Praha Radotín,

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-466/10-A. Základní škola Praha Radotín, Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-466/10-A Základní škola Praha Radotín, Loučanská 1112/3 Adresa: Loučanská 1112/3, 153 00 Praha - Radotín Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1 Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Identifikátor školy: 600 037 193 Termín

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-145/11A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-145/11A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-145/11A Název kontrolované osoby: Škola Kavčí hory-mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1088/11-B. RNDr. Josefem Palíkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1088/11-B. RNDr. Josefem Palíkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1088/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov Sídlo: Mokrá 352, Mokrá-Horákov,

Více

KONCEPCE STŘEDNĚDOBÉHO ROZVOJE ŠKOLY, KONCEPCE NA ŠKOLNÍ LÉTA 2014/15 2017/2018

KONCEPCE STŘEDNĚDOBÉHO ROZVOJE ŠKOLY, KONCEPCE NA ŠKOLNÍ LÉTA 2014/15 2017/2018 KONCEPCE STŘEDNĚDOBÉHO ROZVOJE ŠKOLY, KONCEPCE NA ŠKOLNÍ LÉTA 2014/15 2017/2018 Koncepci střednědobého rozvoje školy projednala pedagogická rada školy dne 19. 6. 2014 a školská rada dne 25. 6. 2014. Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, SMETANOVA 745, OKRES HAVLÍČK ŮV BROD Účelem vzdělání není jen vědět, ale i jednat. Platnost od 1.9.2013 1. Identifikační údaje

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-465/11-S. Jaroslava Seiferta 148, 276 01 Mělník. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-465/11-S. Jaroslava Seiferta 148, 276 01 Mělník. příspěvková organizace Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-465/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více