VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

2 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2010/2011 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhláškou č. 15/2005, kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme výroční zprávu o činnosti Malostranské základní školy. Mgr. Tomáš Ledvinka ředitel školy Schváleno Školskou radou Malostranské základní školy dne Mgr. Jitka Vacková předsedkyně Školské rady 1. Název ZŠ Škola: Malostranská základní škola Zřizovatel: Městská část Praha 1, Praha 1, Vodičkova 18 Ředitel: Mgr. Tomáš Ledvinka Zástupce ředitele: Mgr. Renata Turková Mgr. Dana Veverková Ing. Jitka Voldánová Kontaktní údaje: tel ,

3 2. Zhodnocení školního vzdělávacího programu vzdělávací program počet tříd počet ţáků Školní vzdělávací program Malostranské základní školy Základní škola 2 37 Celkem Hodnocení čtvrtého roku výuky dle školního vzdělávacího plánu Malostranské základní školy proběhlo několika způsoby. Jednak tradičně formou dotazníkového šetření u ţáků prvních a druhých tříd, jednak jsme v tomto roce formou SCIO testu prověřovali klíčové kompetence a čtenářskou gramotnost ţáků 8. ročníku. Standardně provádíme hodnocení formou srovnávacích testů. Výsledky testování v 8. ročníku čtenářské gramotnosti jsou průměrné aţ podprůměrné, coţ je dáno jednak velkým mnoţstvím ţáků cizinců v ročníku, jednak tím, ţe proběhly dva hodinové testy za sebou, ţáci si stěţovali na únavu a mnozí jiţ na dokončení testu rezignovali. Tuto skutečnost je nutno vzít v potaz při organizaci příštího testování a rozdělit jej do dvou dnů. Rovněţ je třeba motivovat ţáky ke čtení a rozvíjet čtenářskou gramotnost nejen v hodinách českého jazyka, ale i v jiných předmětech. Inspekční činnost ČŠI V červnu letošního roku působili na škole pracovníci České školní inspekce. Školní vzdělávací program je dle jejích závěrů v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a inspekce konstatovala, ţe :.Promyšlené využití disponibilních hodin v učebním plánu, nabídka volitelných předmětů i jazykových, sportovních, hudebních, výtvarných a počítačových zájmových útvarů, podporuje rozvoj osobnosti každého jedince Dále pracovníci inspekce konstatovali některé nedostatky ve vyuţití různých metod výuky, vhodných pomůcek a způsobu vedení hodin u některých pedagogů. Ze zprávy ČŠI citujeme: Efektivní vzdělávací postupy se dařilo učitelkám na prvním stupni jen občas implementovat do vzdělávání. V menší míře aplikovaly ve vyučovacích hodinách kooperativní a činnostní aktivity spojené s mezipředmětovými souvislostmi, chybělo vyuţití názorných pomůcek a odborné literatury (Vlastivěda), ale často účelně vyuţívaly informační a komunikační techniku. Zatím se zcela neoprostily od ověřených frontálních postupů, které nezaměstnávají všechny ţáky, vycházely z průměru třídy a rezignovaly na zdravotní či momentální odlišnosti ve výkonnosti ţáků. Chyběla individualizace a diferenciace výuky, poučená práce se ţáky se SVP (kromě vyuţití kráceného diktátu), sebehodnocení a vzájemnému hodnocení. Nevhodným motivačním prvkem bylo rozdávání bonbónů za dobře provedenou dílčí činnost. Motivace, vycházející např. z vyuţití názorných pomůcek, byla částečně opomíjená, stejně jako relaxace či odpočinek. Příkladná byla výuka matematiky ve 4. třídě a českého jazyka v 1., kde byla také vynikající spolupráce asistentky pedagoga s třídní učitelkou. Jen některé učitelky vyuţily závěry vyučovacích hodin pro hodnocení úspěšnosti ţáků nebo zopakování učiva. Učitelé na druhém stupni volili převáţně frontální výuku, do které zařazovali kooperativní činnosti. Ty ţáky společně s průběţnou zpětnou vazbou i verbálním hodnocením pozitivně motivovaly. Jejich moţnosti však nebyly vţdy účinně vyuţity k intenzivnějšímu rozvoji komunikativních, personálních a sociálních dovedností. Pedagogové aktivovali ţáky zajímavými úkoly v pracovních listech, vyuţívali ţákovských zkušeností, často zařazovali mezipředmětové vztahy. Někteří uplatnili diferenciaci v rozsahu úkolů zadávaných ţákům se 3

4 SVP, v případě potřeby s nimi pracovali individuálně, motivačně hodnotili. Ve speciální třídě byly někdy vyuţity počítačové programy k upevnění učiva. Působení asistentky pedagoga podporuje zlepšování sociální komunikace integrovaného ţáka. Přínosné bylo zařazení některých názorných pomůcek, chyběly však např. nástěnné přehledy učiva ve třídách, jazykové příručky a slovníky v hodinách českého jazyka. Učitelé málo vyuţívali didaktickou techniku, přestoţe v této oblasti je vybavení školy nadstandardní. V ţákovských kníţkách jsou opomíjeny při hodnocení výchovné předměty, slohová, komunikační a literární výchova, objevuje se i nerovnováha mezi ústní a písemnou klasifikací. V závěru hodin vyučující většinou shrnuli průběh vzdělávání, nevyuţili sebehodnocení ani vzájemné hodnocení ţáků. Vedení školy bude uvedené výhrady důsledně sledovat v rámci hospitační činnosti a pravidelně ve spolupráci s předsedy předmětových komisí sledovat způsob a vyrovnanost klasifikace a dále vybavenost tříd vhodnými a dostupnými pomůckami, včetně jejich vyuţívání ve výuce. 3. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Jazyk Počet fyzických osob k přepoč.prac. Odborná kvalifikace v % Anglický 4 1,18 75% Německý 2 0,27 100% Celkem 6 1,45 Ţáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět Ţáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět Ţáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět 1.stupeň 2.stupeň 2.stupeň 1.stupeň 2.stupeň AJ NJ Ost Ţáci II.stupně si mohou zvolit v rámci volitelných předmětů Konverzaci v anglickém jazyce. V rámci výuky jazyků se pravidelně účastní všech ročníkových projektů (Voda práce se slovníkem, tvorba obrázkového slovníku, počítačová prezentace o vodě, Země výroba plakátů v angličtině, prezentace na počítači, Oheň diskuse o velkém poţáru v Londýně roku 1666, Vzduch zaměřeno na slovní zásobu, fráze a dialogy na letišti). Od 4. ročníku jsou pravidelně realizovány a vyhodnocovány ročníkové srovnávací práce, na základě výsledků je pak výuka v dalším školním roce zaměřena ve větší míře na problematické okruhy. Ve všech ročnících je to především podpora mluvních dovedností, na druhém stupni pak také poslech. Ţáci druhého stupně se účastní olympiády v anglickém jazyce a pravidelně postupují do obvodního kola. V tomto školním roce byla nově vybudována další jazyková učebna a zakoupena anglicky psaná literatura do školní knihovny. Ve výuce jsou pravidelně vyuţívány interaktivní tabule a výukové počítačové programy. 4

5 Škola zahájila spolupráci s jazykovou agenturou Wattsenglish, která pro zájemce z řad ţáků prvního stupně zajišťovala konverzaci s rodilým mluvčím v rozsahu jedné hodiny týdně. V příštím školním roce nabídneme tuto moţnost i ţákům druhého stupně. 4. Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů) Počet (fyz.osoby) k ped.prac.celkem Ped.prac.s odbornou kvalifikací Ped.prac. bez odborné kvalifikace Odborná kvalifikace 75% Škola základní škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 47 75% nekvalifikovaných 16 25% Přehled pracovníků školy: 1. stupeň ZŠ - budova Karmelitská 11 Třídní učitelé: 1.A Mgr. Eva Papoušková 1.B Mgr. Naděţda Drgová 2.A Mgr. Dagmar Schusterová 2.B Mgr. Taťána Pavlíková 3.A Mgr. Helena Mühlbachová 3.B Mgr. Zuzana Kloudová - Dotlačilová 4.A Květa Joslová 4.B PaedDr. Zita Guttenbergerová 5.A Mgr. Jana Pohunková 5.B Mgr. Lenka Brychová Bazala Michal (Tv) Speciální pedagog: Mgr.Marcela Zobalová Asistentky pedagoga: Petra Koušová (1.B), Magdalena Zaţímalová (2.A) 2. stupeň ZŠ - budova Josefská 7 Vychovatelky ŠD, budova Karmelitská 11 6.A Mgr.Jitka Šiklová (M,Z) ved.vychovatelka : Terezie Omesová 7.A Mgr. Eva Adamcová (M, F) vychovatelky: Věra Říhová, 7.B Mgr. Petra Zemanová (Tv, Z) Petra Koušová 8.A Ondřej Bína (D, Ov) Veronika Přibilová 9.A Bc.Monika Novotná (Aj, Vv) Magdalena Zaţímalová Asistentka pedagoga: Marcela Pilecká Netřídní učitelé: Mgr. Eva Adamcová (M,F) Mgr. Eva Kácovská (Čj,Aj) Ing. Jana Horská (Nj) Mgr. Dana Pumprová (CvČ) Mgr. Petr Jerhot (M, Ov) Mgr. Kamila Hellerová (M, Př) Mgr. Martina Frydlová (D, Vv) Mgr. Markéta Šamalová (Aj) Mgr. Jan Čiţinský (D) Mgr. Jaroslava Lopourová (Čj, Ov) Miloš Heger (Tv) Mgr. Dana Veverková (Čj, Aj) Mgr. Stepan Bunda (F, Ivt) Mgr. Lukáš Petřvalský (D, Hv) 5

6 Mgr. Pavel Tulach (Z, Tv) Mgr. Jana Dlouhá (Vv, Tv) Yvona Šímová (D, Čj) Mgr. Renata Turková (Tv, Př) Ak.mal. Jaroslava Švarcová (Vv) Mgr. Jitka Voborníková (Z, Tv) Mgr. Šárka Lachnitová (Vv) Mgr. Jitka Vacková (Př, Rv) Mgr. Antonín Blomann (M,F) Mgr. Michaela Ditrichová (Čj, Hv) Mgr. Karel Doleţal (Ivt) Mgr. Jitka Doleţalová (Čj, D) Mgr. Radka Dvořáková (Vz) Mgr. Jáchym Glas (Tv, M) Mgr. Markéta Hamerníková (M,Ch) Mgr. Ivana Pintířová (Drv) Mgr. Monika Kolářová (D,Fj) Mgr. Lenka Ţďárská (Aj) Mgr. Hana Lásková (Čj, Tv) Mgr. Tomáš Ledvinka (Čj) Mgr. Lucie Nováková (Aj) Mgr. Jan Rychtr (M, Tv) Mgr. Michaela Švarcová (M, Čj) RNDr. Klára Urbanová (Ch) Ing. Jitka Voldánová (Nj) 5. Věková struktura pedagogických pracovníků, průměrný věk věk Počet k (fyz.osoby) 30 a méně a více 5 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci 14. Počet Semináře 28 Semináře pro ŠD 2 Studium Pedf.F UK Semináře v rámci projektu EU - OPPA PřF UK doktorandské studium 2 1 Zaměření I.stupeň, D,Z,Hv, Vv, F, preventista soc.pat.jevů, AJ, ČJ, ekologická výchova, Tv Administrativa v ŠD, Hry pro zklidnění učitelství I. Stupně, obor Čj - Zsv Problematika SPU pro nové ped.pracovníky školy počet účastníků 18 2 NIDV 2 UK 1 Vzdělávání v chemii 1 UK Průměrná délka vzdělávání na jednoho účastníka 2,5 hodiny. vzdělávací instituce Descartes,Portál, NIDV, UK, MHMP, Ţidovské muzeum, MFF UK, Oxford University Press, RWC, Vermier, Fraus, České muzeum hudby, NG, Akademie moderního vzdělávání, agentura Lanáč 6 Spec,pedagog školy 6

7 7. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2011/12 a odkladů školní docházky na školní rok 2011/12 Dle ročníků Celkem O Odklady školní docházky: Hodnocení činnosti školních druţin a klubů Do školní druţiny při Malostranské základní škole, budova Karmelitská se ve školním roce 2010/2011 přihlásilo 139 ţáků, kteří byli rozděleni do 5 oddělení. 1. oddělení 1.A, 5.B vych. Terezie Omesová 1. patro 2. oddělení 2.A, 4.B vych. Věra Říhová přízemí, společná ŠD 3. oddělení 3.AB vych. Petra Koušová přízemí 4. oddělení 1.B vych.magdalena Zaţímalová ve velké pracovně 1. patro 5. oddělení 2.B, 4.A vych. Veronika Přibilová přízemí Ve školním roce se uskutečnily tyto celodruţinové akce: SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŢE PRAHA 1 OČIMA ŢÁKŮ NA STAROMĚSTSKÉ RADNICI MÓDA SUPERTŘÍDA /grantová akce: módní šou s motem: Ze starého nové aneb recyklace / Listopad: MALUJEME PRO DŘÍVE NAROZENÉ /výtvarná soutěţ pod záštitou Sdruţení výtvarníků Karlova mostu/ AUTORSKÉ ČTENÍ SE SPISOVATELKOU DAGMAR ŠTĚTINOVOU /kniha: Nejkrásnější pohádky Evropy, autogramiáda, beseda se spisovatelkou, / Prosinec: MIKULÁŠSKÉ BESÍDKY a výtvarné soutěţe, účast na výstavě betlémů při ZŠ Tusarova a kostelů PHA JEŢÍŠEK /křest knihy v restauraci Starbrucks s herečkou Sabinou Laurinovou/ VÁNOČNÍ TRHY NA KAMPĚ AUTORSKÉ ČTENÍ SE SPISOVATELKOU TEREZIÍ JAROMĚŘICKOU /kniha: Vánoce pro kočku, beseda se spisovatelkou/ VÁNOČNÍ TRHY V KARMELITSKÉ /výroba vánočních přání, vánočních ozdob a dekorací za pouţití různých druhů materiálů a dalších drobných dárečků, zdobení perníčků,... týdenní prodej v rámci školní druţiny/ Leden: VÝSTAVA dětských prací dětí ŠD v Komunitním mateřském centru Kampa výroba drobných dárečků pro děti k zápisu a na Den otevřených dveří MĚSTSKÁ KNIHOVNA MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ PHA1 /čtení z knihy: Kuky se vrací / PRAXE STUDENTEK SOŠ PEDAGOGICKÉ MASOPUSTNÍ REJ /průvod dětí v maskách po budově školy, kterému předcházela výroba masek a plakátu. Scénky pro ostatní oddělení, diskotéka, návštěva v jednotlivých odděleních, tanec, soutěţe pro děti / Březen: VELIKONOCE - velikonoční tradice a zvyky - beseda Veselá vajíčka /Europark Hostivař, výtvarná soutěţ/ 7

8 9.3. AUTORSKÉ ČTENÍ MANŢELÉ LANCINGEROVI /kniha: Andělíčci z Telče, divadélko pro děti/ POLICEJNÍ SLUŢEBNA KAMPA /návštěva a prohlídka policejní sluţebny a auta, soutěţ, beseda, občerstvení/ Duben: POŘIĎ SI PRITTELE 2011 /výtvarná soutěţ, papírová zvířata/ HLEDÁ SE MASKOT /výtvarná soutěţ, environmentální výchova - Praţské vodovy a kanalizace/ POLICEJNÍ SLUŢEBNA KAMPA /návštěva a prohlídka policejní sluţebny, zdravověda, beseda, občerstvení/ JARNÍ TRHY V KARMELITSKÉ /výtěţek ve prospěch nadace Artevide / NATÁČENÍ ČT 1 /pořad Suma sumárum / ČARODĚJNICKÁ DISKOTÉKA SOUVISLÁ PRAXE STUDENTKY SOŠ PEDAGOGICKÉ Květen: DEN MATEK /aranţmá květin s floristkou p. Bubeníčkovou, přáníčka, dárečky, básničky/ 1.6. DĚTSKÁ DISKOTÉKA KE DNI DĚTÍ SBĚR STARÉHO TŘÍDĚNÉHO ODPADU SPORTOVNĚ HERNÍ ODPOLEDNE NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI SKÁKACÍ HRAD /Městská policie PHA1, sportovně herní odpoledne na Kampě/ V průběhu školního roku ŠD navštívila v rámci vycházek Muzeum hudby, výstavu jesliček a adventních věnců v okolí školy, vánoční trhy na Kampě, galerie a výstavní síně v okolí školy, vyuţívala vycházek k poznávání památek Malé Strany a Starého města (Kampa, Karlův most, zahrady, Nerudova ulice, Praţský hrad, významné budovy apod.) Školní druţina se zapojila do školních akcí např. při přípravě drobných dárků dětem k zápisu do prvních tříd a při návštěvě dětí z MŠ Hellichova, dnů otevřených dveří. Svojí činnosti plynule navazovala na RVP 1. stupně ZŠ a průběţně plnila ŠVP ŠD. Ve školním roce vyuţívala ŠD pro svoji činnost tyto prostory: 4 herny, velkou pracovnu, tělocvičnu, školní hřiště, pozemek před a u budovy školy a počítačovou učebnu. Vychovatelky ŠD zabezpečovaly provoz v době velikonočních prázdnin a drţely pohotovost při ostatních vedlejších prázdninách. Dále zajišťovaly a pomáhaly při organizaci a samotném suplování, při úpravě a náhlé změně rozvrhů, při organizování škol v přírodě a účast na nich, s doprovodem při akcích jednotlivých tříd (např. výlety, plavání), účast při třídních schůzkách. Spolupráce ŠD: 1. a 2. stupeň Malostranské ZŠ, Městská knihovna PHA1, Komunitní mateřské centrum Kampa, Městská policie hl. města Prahy, Sdruţení výtvarníků Karlova mostu, MČ PHA 1, Europark Hostivař, rodiče a přátelé školy, VOŠ Pedagogická. Na konci školního roku 2010/2011 ukončilo docházku do ŠD 119 přihlášených ţáků. 9. Poradenské sluţby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů-jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, s policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty) V letošním školním roce 2010/2011 pracovala na druhém stupni jedna mikrotřída pro ţáky s SPU v 7. ročníku. Všech 12 ţáků ročník úspěšně absolvovalo, jeden ţák bude v příštím školním 8

9 roce plnit povinnou docházku na škole v zahraničí. Školní vzdělávací program je pro tuto třídu upraven tak, aby zohlednil potřeby ţáků a podpořil nápravu specifických poruch učení. Ostatní ţáci s SPU jsou integrováni v běţných třídách. Ve škole pracovaly tři asistentky pedagoga, ţáci pod jejich podpůrným vedením úspěšně absolvovali příslušný ročník. Výchovné komise Spolupráci s třídními učiteli probíhala bez problémů, ve vstřícné atmosféře. Výchovné problémy jsme řešili bezodkladně, případně za účasti rodičů ţáka. Výchovná komise se uskutečnila s rodiči 3 ţáků pro opakované porušování školního řádu či slabý prospěch. V této oblasti probíhá permanentně prevence a následná intervence, pracujeme s klimatem třídy, dle potřeby probíhají jednání s rodiči a operativně řešíme zjištěné skutečnosti. Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) Spolupráce s PPP pro Prahu 1,2 a 4 probíhá jiţ tradičně velmi efektivně. PhDr. Alţběta Michalová pravidelně 1x týdně přichází do školy, kde společně na místě řešíme vzniklé problémy, probíhají individuální konzultace se ţáky i pedagogy. Díky grantu z fondů EU (Operační program Praha - Adaptabilita), který škola získala, je spolupráce s psycholoţkou rozsáhlejší a umoţňuje systematicky pracovat s třídními kolektivy za účasti třídních učitelů a dalších vyučujících. V letošním roce byla provedena vyšetření v PPP všech ţáků s SPU, kterým skončila platnost vyšetření a také vyšetření nově příchozích ţáků do 6. tříd. Ţáci s SPU rovněţ navštěvují cvičení z českého jazyka, které vede speciální pedagog. Intenzivně jsme spolupracovali rovněţ s odborem péče o dítě v Praze 5 při řešení tíţivé rodinné situace ţáka 4. třídy, ţák byl v dubnu 2010 rozhodnutím soudu umístěn do Klokánku. Stále rovněţ pracujeme s třídními kolektivy, zejména v oblasti vzájemných vztahů ţáků - 6. ročník; identity v rámci třídy 7. ročník a sebepojetí v rámci třídy 8. Ročník. Šetření České školní inspekce z června 2011 konstatovalo menší nedostatky v oblasti zpracování individuálních vzdělávacích plánů, další se týkal nedostatečného zohledňování doporučení poradenských zařízení u ţáků s SPU: I přes úzkou spolupráci všech zúčastněných pedagogických pracovníků a psycholožky z PPP není zohledňování vzdělávacích potřeb a možností těchto žáků zatím zcela garantováno. Někteří učitelé mnohdy spoléhají na individuální práci odborníků se žáky se SVP,ve výuce zohledňují pouze pracovní tempo, ve většině případů nebyl pozorován individuální přístup v zadávání úkolů. Analýzou sešitů a žákovských knížek bylo shledáno, že doporučení poradenských zařízení se často nepromítají průkazně do způsobů klasifikace, např. chybí preference ústního ověřování vědomostí nad písemným. Většina vyučujících sice používá při psaní diktátů či při procvičování pravopisných jevů doplňovací cvičení, ale jejich hodnocení je mnohokrát demotivující. Vedení školy bude uvedené výhrady důsledně sledovat v rámci hospitační činnosti a ve spolupráci se speciálními pedagogy a výchovným poradcem připraví doporučení a pokyny ke klasifikaci ţáků s SPU. Volba povolání 9

10 Ţákům 9. třídy v září byla PPP nabídnuta moţnost testování profesionální orientace. Tuto moţnost vyuţilo 12 ţáků. Jiţ od září byli ţáci průběţně seznamováni s moţnostmi studia na gymnáziích, středních odborných školách nebo odborných učilištích pomocí letáků, informačních materiálů, nabídky návštěv Dnů otevřených dveří. K talentovým zkouškám podali přihlášku 3 ţáci. Rodiče ţáků 9. ročníku byli na třídní schůzce informováni o vyplňování přihlášek a bylo jim doporučeno spolu s dětmi navštívit den otevřených dveří na vybrané škole. V lednu byly ţákům 9., 7., 5. tříd rozdány přihlášky na střední školy. Po přijímacích zkouškách (1. i 2. kole) a odvolacím řízení bylo přijato 7 ţáků z 5. tříd na osmiletá gymnázia, 3 ţáci ze 7. třídy na šestiletá gymnázia a z 9. tříd na: gymnázium 6 ţáků střední odborné školy 10 ţáků střední odborná učiliště 8 ţáků 10. Spolupráce s rodiči a s ostatními partnery Spolupráce s rodiči probíhá zejména v rámci třídních schůzek a individuálních konzultací s třídními učiteli zejména ve třídách prvního stupně. Intenzivnější je tato spolupráce ve školní druţině, kdy je vychovatel s rodiči téměř v denním kontaktu. Na druhém stupni se v této oblasti osvědčila forma elektronické komunikace ( , ) s rodiči a samozřejmě i osobní forma komunikace na třídních schůzkách, individuálních konzultacích či výchovných komisích. Výbor sdruţení rodičů se pravidelně schází kaţdé čtvrtletí v rámci termínu konání třídních schůzek a také operativně dle potřeby. Podílí se na organizaci různých akcí školy a rovněţ na tyto akce finančně přispívá, např. výtvarné soutěţe a vernisáţe, lyţařské kurzy, školy v přírodě, atd., ţákům ze sociálně slabších rodin přispívá na výjezdní akce školy. Spolupráce školy a sdruţení rodičů má dlouholetou tradici a je pro činnost i úspěšný chod školy přínosem. Školská rada pracuje na škole od roku 2005 a řádně plní úkoly dle školského zákona. Ve školním roce 2009/2010 se rada zabývala především projednáním a schválením Výroční zprávy o činnosti školy a změn ve Školním řádu a pravidlech pro hodnocení a klasifikaci ţáků. Ve školním roce jsme intenzivně spolupracovali se zřizovatelem, městskou částí Praha 1, při zajištění financování školy a péči o nemovitý majetek. Také jsme se zúčastnili akcí organizovaných zřizovatelem, např. soutěţ Amos tour a soutěţ pro ţáky 4. a 7.tříd základních škol zřizovaných městskou částí Praha 1, na téma Osobnost Prahy 1. Ţáci i učitelé se aktivně účastnili také dalších akcí, pořádaných zřizovatelem, např. sportovních soutěţí, klání učitelských týmů apod. Povaţujeme tyto aktivity za přínosné pro spolupráci škol a zřizovatele, jiţ se lépe dařilo volit jejich vhodný termín a obsah tak, aby akce byly pro školy organizačně nenáročné a nenarušovaly výuku. Díky finanční podpoře zřizovatele byla na vnitřním dvorku školy vybudována lezecká a boulderová stěna. Kromě vyţití v rámci výuky tělesné výchovy budou mít ţáci moţnost ji vyuţít i ve volném čase. Škola pro tento účel získala finanční dotaci z grantu zřizovatele pro volnočasové aktivity. Ze stejných prostředků jsme také získali grant na logopedický krouţek na prvním stupni a krouţek psaní na PC všemi deseti. Všechny zahájí svoji činnost v září

11 V tomto školním roce se ţáci školy v souladu s cíli výuky finanční gramotnosti účastní natáčení pořadu České televize Suma Sumárum aneb kde jsou mé peníze. Ţákům tato netradiční forma umoţňuje rovněţ poznat způsob práce veřejnoprávního média, v mnohých třídách se po natáčení rozvinula ţivá diskuse o způsobu výroby takového pořadu. 11. Účast školy v mezinárodních a rozvojových programech Ve školním roce 2010/2011 Malostranská základní škola druhým rokem realizuje projekt ESF - 2. výzvy Operačního programu Praha Adaptabilita, prioritní osy Modernizace počátečního vzdělávání, na : Vytvoření systému podpory a integrace ţáků se specifickými poruchami učení na Malostranské základní škole. V období školního roku 2010/2011 jsme se zaměřili převáţně na sestavení souboru metodických materiálů a učebních pomůcek, tvorbu systému hodnocení ţáků se specifickými poruchami učení, které budeme ověřovat ve výuce. V září 2010 začal pracovat krouţek D klub, který nabídl ţákům se specifickými poruchami učení moţnost nenásilnou a přirozenou formou pohybové aktivity podpořit nápravu poruch učení. Hlavní náplní je kombinace cvičení s netradičními balančními pomůckami, prvků zdravotní tělesné výchovy a běţných her, jak pohybových tak míčových a další vhodné aktivity, včetně blokové výuky plavání. O krouţek byl velký zájem a jeho činnost bude pokračovat i v dalším školním roce. 12. Zkušenosti s péčí o nadané ţáky Při práci s nadanými ţáky ve třídách I. stupně volí vyučující takový styl výuky, který těmto ţákům umoţňuje rozvíjet vlastní schopnosti, nadání a talent, zejména způsobem obohacování a rozšiřování učiva. Příkladem můţe být talentovaný ţák, cizinec, který díky svým schopnostem řeší ve třetí třídě matematické učivo vyšších ročníků. Učitel má tak moţnost zadávat problémové úlohy, zapojovat je do prací a projektů nad rámec učiva, zadávat řešení různých specifických úkolů, atd. Ţákům je umoţněno prezentovat svoji práci před ostatními spoluţáky a při akcích školy i před rodiči. I. na II. stupni vyučující přistupují k talentovaným ţákům individuálně. Kromě jiţ uvedených metod, vyuţívaných na I. stupni, nechávají např. tyto ţáky vést skupinovou práci či práci v celé hodině, poskytují jim v hodinách prostor k prezentaci vlastních názorů a prací v souvislosti i nad rámec probíraných témat formou referátů, seminárních prací, diskusí a mnoha jinými vhodnými prostředky. Ţáci se mají rovněţ moţnost zapojit do mnoţství pořádaných soutěţí, ve kterých dosahují velmi dobrých výsledků. Vzhledem k tomu, ţe v budově Josefská 7 sídlí také víceleté gymnázium, mají talentovaní ţáci základní školy jedinečnou moţnost navštěvovat výuku v různých ročnících víceletého gymnázia (např. konverzace Aj, Nj, laboratorní práce Ch, Př, F, ). V případě zájmu je ve spolupráci s gymnáziem pro takového ţáka zpracován individuální studijní plán, jenţ mu umoţní hlouběji se věnovat oboru, který ho zajímá. 13. Polytechnická výchova (volitelné předměty, krouţky ) 11

12 Polytechnická výchova je vzhledem k prostorovým podmínkám a vybavenosti školy realizována zejména v předmětech Pracovní činnosti na prvním stupni a Příprava pokrmů a Vedení domácnosti na druhém stupni. Volitelné předměty jsou nabízeny ţákům od sedmého ročníku. První volitelný předmět si ţák volí z nabídky Cizí jazyk (NJ) a Keramická dílna na dobu tří let; další volitelný předmět si ţák volí z nabídky 4 6 předmětů vţdy na jeden školní rok. V tomto školním roce to byly předměty: Konverzace v anglickém jazyce, Poznáváme svět, Fyzika v pokusech, Svět informací a Ekologie. Vzhledem k tomu, ţe na druhém stupni je v kaţdém ročníku pouze jedna třída, škola se snaţí umoţnit ţákům pracovat ve zvoleném předmětu ve skupinách sloţených z ţáků více ročníků. Je tak zajištěna moţnost otevřít více volitelných předmětů a neomezovat volbu ţáků kapacitními moţnostmi školy. Krouţky na prvním stupni škola zajišťuje jednak ve spolupráci s agenturou Krouţky, jednak za podpory grantů pro volnočasové aktivity z prostředků zřizovatele, Městské části Praha 1. Nabídka je velmi široká a různorodá. Ve školním roce 2010/2011 probíhaly krouţky: Sportovní hry, Aerobic, Flétna, Počítačový krouţek, Keramika, Výtvarný krouţek, Hip Hop,.. Na druhém stupni je nabídka krouţků omezena jinými volnočasovými aktivitami ţáků v základních uměleckých školách a sportovních oddílech. Přesto jsou díky podpoře z grantů pro volnočasové aktivity městské části Praha 1 realizovány krouţky Karate a Pěvecký sbor Josef. V příštím školním roce tuto nabídku rozšíříme o krouţek lezení na nově zbudované lezecké stěně a krouţek psaní na PC všemi deseti. Na prvním stupni kromě tradičních krouţků otevřeme také logopedický krouţek pod vedením kvalifikované logopedické asistentky. 14. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Přípravné třídy nejsou na škole zřízeny. V běţných třídách jsou integrovány děti s vývojovými poruchami učení, dle doporučení poradenského zařízení mají stanoven individuální vzdělávací plán, jejich třídní učitel a další vyučující spolupracují s výchovným poradcem, školním psychologem a speciálními pedagogy. Ne vţdy je však tato spolupráce optimální, zejména na druhém stupni někteří pedagogové ne vţdy při práci s těmito ţáky respektují doporučení poradenských zařízení, coţ konstatovala i zpráva České školní inspekce z června Tuto situaci bude vedení školy řešit ve spolupráci s výchovným poradcem, školním psychologem a speciálním pedagogem a bude tuto skutečnost sledovat v rámci pravidelných hospitací. V tomto školním roce pracovali 3 ţáci s asistentem pedagoga. Ve všech případech spolupráce s asistentem pedagoga probíhala bez problémů a ţáci úspěšně absolvovali příslušný ročník. Práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí se odvíjí jednak v blízké spolupráci třídního učitele, výchovného poradce a rodičů, jednak probíhá spolupráce s PPP a příslušnými odbory MČ. Hlavním hlediskem je snaha, aby dítě mohlo ve třídě úspěšně pracovat a nedocházelo k jeho moţnému vyčlenění z kolektivu např. neúčastí na škole v přírodě apod. V této oblasti se také angaţuje např. sdruţení rodičů. V letošním školním roce učitelky a vychovatelky na prvním stupni z osobní iniciativy pomáhaly řešit krizovou rodinnou situaci ţáka čtvrté třídy (finanční sbírka na obědy ve školní jídelně, sbírka šatstva apod.). Díky spolupráci školy s odborem péče o dítě Praha 5, byl tento ţák v dubnu letošního roku umístěn do Klokánku. 12

13 Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem 15. Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Stát počet ţáků Bosna a Hercegovina 1 Chorvatsko 3 Čína 1 Ukrajina 3 Filipíny 1 Polsko 1 Rusko 2 Francie 2 Bělorusko 1 Kanada 1 Slovensko 1 Srbsko 2 Integrace těchto ţáků probíhá s dobrými výsledky. Jazyková bariéra není u všech hlavním problémem, neboť alespoň jeden rodič je české národnosti a dítě ovládá český jazyk na dobré úrovni. U ostatních škola úzce spolupracuje jak s rodiči, tak s PPP, která zprostředkovává rodičům těchto ţáků kontakty na organizace provádějící výuku cizinců. 16. Počet dětí s trvalým bydlištěm mimo území HMP K r a j kraj počet ţáků celkem z toho nově přijatí Environmentální výchova Témata environmentální výchovy jsou probírána v rámci výuky zeměpisu, rodinné výchovy, výchovy ke zdraví, biologie a tělesné výchovy. 13

14 Ve škole třídíme odpad, na chodbách a ve třídách jsou kontejnery na papír a plasty. Škola je třetím rokem zapojena do projektu Recyklohraní, v obou budovách školy je umístěna červená popelnice na elektroodpad a baterie. Do projektu byl zařazen i svoz větších elektrozařízení počítačů, televizí apod. zdarma, coţ škole ušetří nemalé prostředky, které by jinak vynaloţila za odvoz do sběrného dvora. Společně s ředitelkou projektu jsme byli představit projekt Recyklohraní v pořadu TV Nova Snídaně s Novou ( ). Jsme jedna z nejaktivnějších škol projektu v celé republice a nejaktivnější škola v Praze. Zvlášť sbíráme plastová víčka, která jsou následně vyţívána při výuce výtvarné výchovy, matematiky na I.stupni, aktivitách školní druţiny nebo jsou posílána do recyklační linky. Kaţdoročně škola pořádá velkou soutěţ ve sběru papíru. Letos jsme do sběrové akce zapojili i náš první stupeň v Karmelitské ulici. U kaţdé budovy byl přistaven kontejner, nasbíralo se přes 5,5 tuny papíru. Škola se věnuje i charitativním aktivitám. Jednou z nich je adopce zvířat v ZOO Praha. Vybrali jsme si vejcoţrouta rezavého a číţka lesního, ţáci I. stupně dlouhodobě sponzorují dikobraza. Ve škole také sbíráme hračky a oblečení, které potom předáváme do dětských domovů v Kazachstánu, Rusku a na Ukrajině podle toho, kde je potřeba. Další věci putují do kojeneckého ústavu v Krči, Klokánka ve Štěrboholech, na dětské onkologické oddělení v nemocnici a do Diakonie Broumov s pobočkou v Praze. Škola podporuje projekty Ţivot dětem (Srdíčkové dny) a Světluška (nevidomí). Ţáci prodávají upomínkové předměty. Výtěţek jde pak na pomoc dětem a nevidomým. Vlastní novou půdu z kompostu, umístěného u budovy I. stupně jsme vyuţili při sázení dvou buků v Oboře Hvězda (v oboře není příliš kvalitní půda), na počest Dne Země. Jeden strom jsme tedy věnovali základní škole a druhý gymnáziu a řádně je opatřili visačkami. Jezdíme je průběţně zalévat. Stromy jsme vysadili jako náhradu za dva stromy, které musely ustoupit výstavbě nového školního hřiště ve vnitřním dvoře budovy v Josefské ulici. Ve školním roce 2010/2011 se Mgr. Jitka Voborníková zúčastnila konference EVVO. Akce byla přínosná zejména z hlediska získání dalších kontaktů na organizace, jejichţ ekologické programy se dají vyuţívat při výuce. 18. Multikulturní výchova Multikulturní výchova se prolíná výukou ve všech ročnících i předmětech. Jejím cílem je zejména prevence nesnášenlivosti, zamezení předsudků stereotypů, respektování zvláštností jiných etnik. Vzhledem k tomu, ţe téměř v kaţdé třídě je ţák, který pochází z jiného kulturního prostředí, jedná se o denní kontakt a ţáci to jiţ nepovaţují za mimořádnou situaci. Ţáci mají moţnost představit svoji zemi a její speciality nejen v rámci školních projektů a třídních akcí, ale i v běţné výuce. Ve školním roce patří mezi významnější aktivity multikulturní výchovy zejména: o Mezipředmětový projekt Země (7. třída) rovnocennost etnik kulturní vlivy a propojenost světa, odlišnost kultur v různých částech světa o Ročníkové projekty v rámci výtvarné výchovy - čínská malba, mýty primitivních národů, australské tetování, černošské masky o Celoškolní projekt Cesta kolem světa 14

15 o V rámci výuky ČJ mýty různých národů 6 a 7. třída - ukázky četby se soudobými společenskými problémy o OV besedy na témata filmů z cyklu Příběhy bezpráví o Filmové představení Nickyho rodina 9. třída o Z tradice méně známých zemí 8. třída 19. Prevence sociálně patologických jevů V souladu s plněním minimálního programu protidrogové prevence ve školním roce proběhly následující akce: V období září prosinec 2010 byl realizován projekt Bráníme se závislosti 10, na který škola obdrţela od MČ Praha 1 finanční příspěvek ,- Kč. Externím realizátorem projektu byl odborný lektor z Institutu FILIA, tedy organizace, která se aktivně zabývá specifickou prevencí mládeţe a je certifikovaná MŠMT. Projektu se účastnili ţáci všech tříd II. stupně. Kaţdá třída absolvovala cyklus 3 besed, třídy 8.A a 9.A absolvovaly besedu s hostem a navštívily i Psychiatrickou kliniku Bohnice, kde se na oddělení závislosti setkaly s vybranými pacientkami. Po kaţdé besedě následovalo vyhodnocení s pedagogy, školním metodikem prevence a výchovným poradcem, kde byly probírány a diskutovány zjištěné skutečnosti. Školní metodik prevence pak zpracoval anketu, ve které 91ţáků hodnotilo známkami 1-5 obsah a průběh jednotlivých besed, výkon lektora, a přínos programu k zvýšení informovanosti o pojmu závislost. Ţáci projekt hodnotili velice pozitivně. Vzhledem k tomu se škola znovu ucházela o příspěvek pro oblast specifické primární prevence projektem Bráníme se závislosti 11, na který jsme obdrţeli dotaci ve výši ,- Kč. Tento projekt bude znovu realizován ve spolupráci s Institutem FILIA. Dne se v rámci protidrogové prevence uskutečnila beseda pro rodiče s názvem Rodiče + děti + drogy. Na dotazy rodičů odpovídala Jarmila Honsová, terapeutka oddělení závislosti Praha 8 Bohnice a externí lektorka Institutu FILIA. Tradičně pokračovala spolupráce s výchovným poradcem a se školním psychologem Tomášem Libertem, který ve svých konzultačních hodinách pomáhal dětem řešit nejen jejich problémy s učením, ale zabývá se i aktuálním klimatem na škole, problematikou závislosti, šikany a jiných sociálně patologických jevů. J.Horská se účastnila pravidelných setkání školních metodiků prevence, které pořádá Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 1, konkrétně PhDr. Lenka Vatrtová. Tématy těchto setkání byly: Týmová spolupráce a vymezení kompetencí, Děti cizinců na školách, Legislativní rámec pobytu cizinců na území ČR, Právní minimum pro ţáky a učitele, Kazuistika kyberšikana (příklady z praxe), Projektová podpora primární prevence. Škola vyuţila nabídku Městské policie Praha 1, která připravila pro ţáky ZŠ bezplatné programy, které byly zaměřeny na témata právního povědomí ţáků, jejich bezpečného chování, přednášky byly spojeny s ukázkami sebeobrany, moţností prohlédnout si technické zázemí Městské policie Praha. Programy byly realizovány v prostorách školy a na sluţebně v Hroznové ulici ve dnech. Tuto spolupráci povaţujeme za velmi vhodnou a efektivní a rádi bychom v ní pokračovali i v příštím školním roce. 15

16 20. Další údaje o škole SPOLUPRÁCE S MALOSTRANSKÝM GYMNÁZIEM Ţáci i učitelé druhého stupně stejně jako v minulých letech aktivně spolupracovali s ţáky a vyučujícími gymnázia v budově v Josefské ulici. Společně pracovali zejména v oblasti projektové výuky, výtvarných aktivit, sportovních soutěţí a při dalších celoškolních akcích. Jedná se o spolupráci dlouhodobou a osvědčenou, ţáci v podstatě nerozlišují, kdo je ţákem základní školy a kdo je ţákem gymnázia, udrţují vzájemná přátelství a společně se podílejí i na chodu školy členstvím v ţákovské a studentské radě. Úzké propojení obou škol přispívá velmi výrazně k formování osobnostních rysů ţáků, jejich vzájemné úctě a toleranci. Vedení školy má zájem tuto přirozenou spolupráci dále rozvíjet v mnoha oblastech, mimo jiné přípravou projektu partnerských tříd ţáků gymnázia a prvního stupně základní školy. Po organizační a personální stránce je velmi úzce provázán II. stupeň Malostranské ZŠ s gymnáziem. PROJEKTOVÁ VÝUKA Tradice projektové výuky je samozřejmou součástí ţivota školy jiţ dlouhou dobu. V průběhu školního roku je projektová výuka začleněna do mnoha hodin a vyučovacích předmětů. Jejím hlavním přínosem je mimo jiné úspěšné zapojení všech ţáků dle jejich moţností a schopností, coţ je velmi důleţité zejména pro ţáky se specifickými poruchami učení. Z mnoţství realizovaných projektů uvádíme dva nejrozsáhlejší. Na prvním stupni projekt CO DĚLÁ MÁMA, CO DĚLÁ TÁTA aneb Poznej zaměstnání svých rodičů - celoroční projekt, který začal a probíhal jiţ v loňském školním roce navázal na zájem dětí, rodičů a vyučujících. Věříme, ţe se podaří jej dále realizovat i v příštím školním roce a vybudovat tak zajímavou tradici. Na druhém stupni to byl projekt CESTA KOLEM SVĚTA, inspirovaný filmem Cesta kolem světa za 80 dní a realizovaný jako jiţ tradičně ve spolupráci s Malostranským gymnáziem. Kaţdá třída si vylosovala zemi, kterou pak různými způsoby představila ostatním v rámci projektového soutěţního dne. Příloha: Přehled hospodaření za rok 2010 s komentářem Na zpracování výroční zprávy se podíleli: Jana Horská, protidrogový koordinátor, Mgr.Hana Lásková, výchovná poradkyně, Mgr. Jitka Voborníková, Mgr. Pavel Tulach, Mgr. Jitka Šiklová, Mgr. Jaroslava Lopourová, PhDr. Klára Urbanová, Mgr.Martina Frydlová, Antonín Blooman, Mgr. Lukáš Petřvalský, Mgr. Jaroslava Švarcová, Bc.Monika Novotná, Mgr. Lenka Brychová, Mgr. Helena Mühlbachová, Mgr. Jana Pohunková, Mgr. Naděţda Drgová, Mgr. Renata Turková, Mgr. Tomáš Ledvinka. 16

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2011/2012 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2012/2013 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 847/07-01. Jánošíkova 1320

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 847/07-01. Jánošíkova 1320 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 847/07-01 Název školy: Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320 Adresa: Jánošíkova 1320, 142 00 Praha 4 - Krč Identifikátor:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13. Slovanská alej 13, Plzeň. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13. Slovanská alej 13, Plzeň. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13 Slovanská alej 13, 326 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 788 Termín konání inspekce: 14. března

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zajistit práci školy, aby probíhala v souladu s platnými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání a se ŠVP

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2012 2013 Č. j.: 905/2013 V Praze dne 29. října 2013 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012/2013

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-907/11-A. Malostranská základní škola

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-907/11-A. Malostranská základní škola Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-907/11-A Název kontrolované osoby vykonávající činnost školy: Malostranská základní škola Sídlo: Josefská 7/626, 118 00 Praha 1 IČO:

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016 Tematický plán výchovného poradce Školní rok 2015/2016 Oblasti působení výchovného poradce: 1.Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství v této

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více