PSYCHOMOTORIKA. v hodinách TV na 1. st. ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSYCHOMOTORIKA. v hodinách TV na 1. st. ZŠ"

Transkript

1 PSYCHOMOTORIKA v hodinách TV na 1. st. ZŠ

2 Obsah: Úvod.. 3 Kapitola 1 Úvod do problematiky. 4 Kapitola 2 Psychomotorika a tělesné poznání.. 6 Kapitola 3 Psychomotorika a poznání předmětu.. 8 Kapitola 4 Psychomotorika a společenská stránka Literatura Slovníček pojmů 12 2

3 Úvod Studijní materiál umožní studentům získat informace o psychomotorice a jejím využití v hodinách tělesné výchovy s cílem umožnit žákům hravou formou příjemného prožitku z pohybu. Cílem bude podat informace, jak naučit děti formou her poznávat své tělo, předměty, které nás obklopují, a jak reagovat na své okolí, na své spolužáky, jak se zachovat v daných situacích. Autoři učebního textu: PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc. : Katedra tělesné kultury PdF MU Brno, Poříčí 31 tel: 05/ , , fax: , PaedDr. Marie Blahutková, PhD.: Katedra tělesné kultury PdF MU Brno, Poříčí 31 tel: 05/ , fax: , Mgr. Hana Vacková: Katedra tělesné kultury PdF MU Brno, Poříčí 31 Tel: , Pojďme si nyní vysvětlit, co to vlastně je psychomotorika a jaké má přednosti a uplatnění v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základní školy. Určitě se vám bude líbit a jakmile ji začnete zařazovat do svých hodin, budete záhy pozorovat velké změny nejen u žáků, ale i sami u sebe. Obohatí se poznání vašich žáků, jejich citová stránka a celkově jejich osobnost. Tyto změny se projeví i u vás. 3

4 Kapitola 1 Úvod do problematiky Psychomotorika poukazuje na úzké spojení a prolínání psychiky a motoriky. Pohybový projev je výrazem našich duševních pochodů, je odrazem vnímání a prožívání sebe sama, svých vnitřních pocitů, svého okolí. Zjednodušeně řečeno, psychomotorika označuje všechny pohyby, které vyjadřují duševní činnost člověka. V užším slova smyslu představuje souhrn pohybových aktivit člověka, které jsou projevem jeho psychických funkcí a jeho psychického stavu. Je to určitá odpověď jednotlivce na podněty z oblasti psychických procesů (vnímání, myšlení, paměť, pozornost, představivost, aj.) nebo psychických stavů (nálada). V systému tělesné výchovy využívá psychomotorika pohyb jako výchovný prostředek. Zábavnou a hravou formou, ale vždy cílenou a odpovědnou, podporuje iniciativu, samostatnost, tvořivost při respektování individuálních zvláštností každého žáka. Psychomotorická cvičení a hry nejsou zaměřeny na výkon, ale na prožitek z pohybu. Název psychomotorika, který u nás stále hledá pochopení, se začal užívat ve dvacátých letech ve Francii pro léčebnou tělesnou výchovu mentálně postižených. Postupně se začaly psychomotorické hry uplatňovat u postižených tělesně a smyslově, u zdravotně oslabených a u rizikových skupin a nakonec, zejména v dnešní době jako prevence u zdravých. K nám začala pronikat psychomotorika až v devadesátých letech a uplatňuje se především v oblasti pedagogické. V současné době je v České republice psychomotorika zařazena již do studijních programů na některých pedagogických fakultách. Cílem psychomotoriky je rozvoj harmonické osobnosti z hlediska fyzického, psychického i společenského. Hlavním úkolem psychomotoriky je získat co nejvíce znalostí a zkušeností o sobě samém - o svém těle, o věcech a předmětech, které nás obklopují a o svém okolí. Zaměřuje se tedy na tři základní oblasti: 4

5 - oblast vlastního těla, vlastního "já" - oblast materiální (věcí a předmětů) - oblast společenskou Využívá k tomu prostředky z různých tělovýchovných oblastí - z pohybových a sportovních her, z rytmické i sportovní gymnastiky, z akrobacie, taneční prvky, pantomimy, jógy aj. V psychomotorice používáme různé druhy pomůcek, které jsou poutavé, barevné a podněcují žáky k aktivitě. Mohou být běžné - tělocvičné nářadí a náčiní, ale také atypické - předměty běžné denní potřeby a nakonec i specifické psychomotorické pomůcky (vozíčky, rolovací desky, šlapáky, padák, aj.). Náplň hodiny je pak pestrá a poutavá, není nudná a děti motivuje. Cílem každého pedagoga by mělo být získat žáky pro pohyb, pro pravidelnou pohybovou činnost. Právě psychomotorika může učiteli pomoci v tomto nesnadném úkolu. Umožňuje žákům pracovat samostatně a tvořivě a vždy podle svých schopností. Učí žáky buď samostatně, nebo ve skupinách řešit zadaný úkol, učí je také vyjadřovat své pocity a zkušenosti. Pomáhá učitelům odhalovat a odstraňovat vznikající projevy agresivity, frustrací a anxiozity u dětí. Veškeré hry mají nesoutěživý charakter, žáci nejsou trestáni za svoji "nešikovnost", dostávají všichni příležitost pokračovat ve hře dále. Pomocí psychomotorických her lze kladně působit na hyperaktivní žáky. Psychomotorická cvičení a hry můžeme zařazovat jak do jednotlivých částí hodin tělesné výchovy, tak po celou hodinu. Do rušné části hodiny lze využít různých pohybových her, do průpravné části hodiny můžeme zařadit cvičení s různými materiály, která mohou být zaměřena na celkové rozcvičení, do hlavní části hodiny lze zařadit cvičení například na rozvoj koordinačních schopností, v závěrečné části většinou využíváme velkého množství pestrých relaxačních cvičení a masáží. Shrnutí: 5

6 Psychomotorika pracuje nejen s dětmi, ale i dospělými. Cílem této nové formy tělesné výchovy je prožitek z pohybu, ze hry, z tělesných cvičení. Je velmi poutavá, jednoduchá a záměrná, je formou aktivního odpočinku, procesem regenerace a vhodnou aktivitou udržování duševní pohody. Otázky k zamyšlení: 1. Co je hlavním úkolem psychomotoriky? 2. Co je cílem psychomotoriky? 3. Kde a u koho lze využít psychomotoriky? Průvodce studiem: Jestliže jste nevěděli odpovědi na tyto otázky, znovu si pečlivě prostudujte kapitolu 1 Úvod do problematiky. Kapitola 2 Psychomotorika a tělesné poznání Znáte svoje tělo? K tělesnému poznání přistoupíme ze tří hledisek: - fyziologického, kognitivního a emocionálního. Z fyziologického hlediska vzniká na základě smyslového vnímání a pohybu v nervovém systému mapa těla (tělesné schéma). Z hlediska kognitivního získáte znalosti o svém těle, naučíte se mu rozumět a své chápání slovně vyjádřit. Z emocionálního hlediska pak získáte cit pro své tělo, postoj ke svému tělu. Velký význam zde hrají smyslové orgány jako je sluch, zrak a hmat. Získat co nejvíce zkušeností o svém těle - o jeho velikosti, proporcích, o jeho jednotlivých částech, o schopnosti vnímat rozdíl mezi svalovým napětím a uvolněním, mezi stabilitou a labilitou, o schopnosti prostorové orientace, je cílem pestrých psychomotorických cvičení a her zaměřených na tělesné poznání. Učte se při nich vyjadřovat svoje city a pocity vyjadřovat, vzájemně si je sdělovat verbálně (slovně) i neverbálně (mimikou, pohybem). 6

7 Příklady cvičení: Tělesné schéma Děti si bílou křídou nakreslí na podlahu obrys svého těla podle své představy. Potom utvoří dvojice. Jeden si vždy lehne do svého nákresu a druhý z dvojice obkreslí jeho reálné tělo barevnou křídou. Nastane porovnání správnosti představy o svém těle. Projeví se zde i psychická stránka - pocit malého, velkého, silného, hubeného, krátkonohého, atd. Cvičení lze dále rozvíjet. Jeden z dvojice leží se zavřenýma očima v obrysu svého těla, druhý mu pokládá na jednotlivé části těla různé předměty. Ležící potom pojmenovává přesně místa, kde cítí předměty a druhý je z jeho těla odebírá. Vyzkoušejte si tuto hru a sledujte, jak jsou děti citlivé, které části těla vnímají více, které méně. Jistě vytvoříte různé obměny této hry. Poznávaní napětí a uvolnění Umíš se proměnit v sochu z kamene? Umíš se pohybovat jako hadrový panák, nebo jako dřevěný panák? Cítíš rozdíl mezi napětím (dřevěný panák) a uvolněním (hadrový panák)? Na získání uvedených tělesných zkušeností existuje velká skupina psychomotorických cvičení a her. Uvedeme jen dva příklady. Další se pokuste vytvořit. Můžete se více o této problematice dozvědět i z literatury o józe. Hra na sochy: Děti se pohybují (tancují, reagují pohybem, na sebe) v prostoru tělocvičny při pěkné melodické hudbě. Jakmile učitel hudbu zastaví, děti v ten moment "zkamení". Necháme chvíli děti prožít stav napětí a poté opět pustíme hudbu. Několikrát cvičení opakujeme. Hra na čokoládu: Děti si lehnou na zem a promění se ve ztuhlou čokoládu, kterou maminka vytáhne z ledničky. Když začne na čokoládu svítit sluníčko, pomaloučku měkne a rozpouští se. Děti tak pociťují stav napětí (ztuhlá čokoláda) a stav postupného uvolňování. Prostorová orientace 7

8 Domečky: Každé dítě si vezme jednu obruč a položí si ji v prostoru tělocvičny - to je jeho domeček. Když zazní hudba, děti se pohybují po celém prostoru tělocvičny mimo domečky. Když se hudba zastaví, děti mají za úkol se co nejrychleji dostat do svého domečku. Hru lze ztížit - děti přejdou do jiné obruče, do domečku č.2. Hra pokračuje. Po zastavení hudby učitel řekne číslo domečku, do kterého mají děti jít. Může také místo slovního určení ukázat číslo jen počtem prstů na ruce. Shrnutí: K tělesnému poznání přistupujeme z hlediska fyziologického, kognitivního a emocionálního. Všechna hlediska se navzájem prolínají. Korespondenční úkol: 1. Navrhněte vlastní psychomotorickou hru zaměřenou na tři hlavní uvedená hlediska tělesného poznání ( tělesné schéma, pocit napětí a uvolnění a prostorová orientace) vzhledem k věku skupiny dětí se kterou pracujete a sdělte vaše postřehy z reakce dětí a získané zkušenosti z práce s nimi. Průvodce studiem: Pokud jste měli problém s vypracováním korespondenčního úkolu a došla vám fantazie, můžete ji načerpat v doporučené literatuře uvedené v závěru. (Adamírová, Szabová, Dvořáková). Kapitola 3 Psychomotorika a poznání předmětu Nezbytnou součástí hodin tělesné výchovy s využitím psychomotorických cvičení je používání nejrůznějších pomůcek, předmětů, náčiní a nářadí. Jsou to předměty každodenní potřeby, ale i předměty netradiční, vytvořené speciálně pro hodiny psychomotoriky. 8

9 Psychomotorická cvičení lze vhodně využívat, za použití konkrétních předmětů, při poruchách psaní, čtení, počítání, barvosleposti, apod. Využití předmětů lze uplatnit při cvičení jednotlivců, dvojic i skupin. Samostatné místo mají v psychomotorice vjemy, které jsou v běžném životě málo využity. Jsou to zejména vjemy senzomotorické. Mezi takovéto vjemy patří vjemy vizuální, taktilní a sluchové. Při provádění různých psychomotorických her dochází k jejich rozvoji a uvědomování, což vede k lepší soustředěnosti, vyrovnanosti a tím současně ke zlepšení psychosociální rovnováhy člověka. Každá hodina by měla obsahovat část zaměřenou na kontakt, jak s jinou osobou, tak i s předmětem. Jeho zkoumání a práce s ním může být prospěšná pro rozvoj dovedností či schopností dětí. Předměty, které jsou barevné (např. obarvené tenisové míčky, malé barevné textilní kostičky, barevná kostka s čísly pro počítání, nafukovací míčky, několikabarevný padák, ) upoutají snáze pozornost a soustředěnost dětí. Náplň hodiny je pestrá a poutavá, není nudná, děti motivuje a ty se na další hodiny více těší v očekávání, s jakými novými předměty si budou hrát. Hodiny psychomotoriky je vhodné kombinovat tak, aby první hodiny obsahovaly seznámení a nácvik s novým nářadím, náčiním a netradičními pomůckami a pak následovaly hodiny s jejich použitím, např. při kruhovém provozu či u překážkových drah a nakonec ve stížených a nezvyklých podmínkách a situacích.. Při práci lze využít i předmětů a věcí, které nás dennodenně obklopují, jsou přístupné dětem i dospělým a pro uplatnění nekladou vysoké nároky na úpravu. Příklad V hodinách výtvarné výchovy můžeme s dětmi vyrobit veselé hrkačky. Každé dítě si donese dva jogurtové kelímky a náplň, čím si tyto kelímky naplní. Mohou to být např. věci, které 9

10 najdou doma hrách, fazole, kuličky, knoflíky nebo co najdou po cestě do školy kamínky, písek, kaštany, oříšky. Tím naplníme jeden kelímek a druhý k němu přilepíme pomocí izolepy. V hodinách TV si pak děti s hrkačkami hrají a zvykají si na zvuk své hrkačky, pak pracují ve dvojicích a chodí, skáčou, běhají za svým zvukem. Na závěr pak překonávají překážkovou dráhu mezi kužely se zavázanýma očima. Z našich zkušeností s psychomotorikou jsme přesvědčeni, že vás budou napadat nejrůznější každodenní věci, které mohou mít uplatnění v hodinách tělesné výchovy s prvky psychomotoriky. Shrnutí: V hodinách psychomotoriky používáme různorodé, pestré a barevné pomůcky a předměty, které pomáhají rozvíjet senzomotorické vjemy a navozovat vhodné kontakty. Korespondenční úkol: Vypracujte 3 psychomotorické hry a uplatněte v nich netradiční pomůcky či předměty vzhledem k danému věku. Otázka, která vyžaduje písemnou odpověď: Jaké jiné pomůcky či materiály byste mohli využít ve vašich podmínkách v hodinách TV? Průvodce studiem: Pokud jste měli problém s vypracováním korespondenčního úkolu a odpovědí na otázku prostudujte si doporučenou literaturu uvedenou v závěru. (Adamírová). Kapitola 4 Psychomotorika a společenská stránka V této oblasti nám půjde zejména o výchovu osobnosti dítěte. Pomocí vhodných psychomotorických her a cvičení se učí děti navazovat vzájemné vztahy a udržovat je, komunikovat a spolupracovat, důvěřovat v druhé osoby, mít odpovědnost vůči nim. K tomuto cíli mohou sloužit pohybové prostředky herní, rytmicko-hudební, taneční a pantomimické. 10

11 Hry by měly být přístupné každému podle jeho schopností, není poraženého, všichni jsou vítězi, neboť se jim podařilo svým způsobem zadaný úkol splnit. Při hrách v psychomotorice nikdy nedochází k vylučování. V této oblasti zařazujeme hry na seznamování bez dotyků, s dotykem, s předměty i bez nich. Ve dvojicích je možné zaměřit hry na vytváření a prohlubování důvěry v druhého a pocitu odpovědnosti za druhého cvičence, cvičení na přizpůsobení se jeden druhému. Vzájemné kontakty vytváříme dále ve trojicích, v menších skupinách a nakonec v celé třídě (kolektivu), stejně tak učíme a prohlubujeme u dětí pocit sounáležitosti. Významnou složkou oblasti společenské výchovy je řešení zadaného úkolu. Podporujete tím tvůrčí sounáležitost. Můžete nechat samotné děti, aby si zvolily hry, pomůcky a rozdělily se do skupin. Dáte jim tak prostor pro sebeuplatnění. Dovolíte jim aktivně se podílet na výběru cvičení a tím docílíme, že vybrané pohybové hry a cvičení, budou odpovídat momentálním potřebám a přáním dětí. Děti se tak budou učit toleranci, spolupráci ve skupině, sportovnímu jednání vůči sobě navzájem, asertivitě, přičemž budou respektovat autoritu učitele, který řídí, pozoruje a nenásilnou formou usměrňuje vybraná cvičení a hry. Shrnutí: V psychomotorice není důležité splnit normami předepsané limity, ale umět dát příležitost každému se rozvinout v rámci svých individuálních možností. Korespondenční úkol: Vypracujte přípravu na 2 vyučovací hodiny tělesné výchovy na 1. st. základní školy s využitím psychomotorických her a cvičení, které jste si s dětmi prakticky vyzkoušeli. Nezapomeňte vyučovací jednotku rozdělit do jednotlivých částí hodin. Průvodce studiem: Pokud jste měli problém s vypracováním korespondenčního úkolu a odpovědí na otázku prostudujte si doporučenou literaturu uvedenou v závěru. (Adamírová). 11

12 Doporučená literatura: 1. ADAMÍROVÁ, J. Hravá a zábavná výchova pohybem. Praha: Unie Zdr. TV ČASPV, 1995., 2000 (2. vyd.). 2. BLAHUTKOVÁ, M., KOUBOVÁ, J. Psychomotorika aneb prožitek z pohybu. Brno: CDVU MU, DVOŘÁKOVÁ, H. Cvičíme a hrajeme si. Olomouc: Hanex, HERMOVÁ, S. Psychomotorické hry. Praha: Portál, SZABOVÁ, M. Cvičení pro rozvoj psychomotoriky. Praha: Portál,

13 Slovníček pojmů: agresivita - násilné jednání člověka vůči okolí anxiozita patologický projev opakované frustrace city psychické stavy prožitku ( nižší city emoce, které prožívají zvířata, specificky lidské city člověk prožívá svůj vztah ke společenskému prostředí ) emoce - způsoby prožívání projevující se v chování, jsou doprovázeny fyziologickými změnami v organismu - psychické změny, které jsou prožívány frustrace opakovaný negativní prožitek z neúspěšné činnosti komunikace sdělení pomocí slov (verbální), pohybu gest, mimiky (neverbální) kreativita (tvořivost) je schopnost vytvářet nové hodnoty obohacující člověka, činnost směřující ke zdokonalování a změně stavu věcí, myšlenek a osobnosti člověka - schopnost spojení asociativních elementů v nové kombinaci, které vyhovují nějakým specifickým potřebám nebo jsou nějak užitečné. Čím jsou elementy nové kombinace více vzdálené, tím je proces nebo řešení tvořivější. motorika souhrn tělesných pohybů, které je člověk schopen provádět díky vzpřímenému držení těla osobnost organizovaný celek duševního života člověka, individuální jednota duševních vlastností a procesů, které jsou poměrně stálé a typickým způsobem se projevují v každé konkrétní činnosti daného jedince, neustále se dotváří a současně svým vlivem modifikuje růst sebe sama 13

14 pocity následek zážitku, vjemu, představy a myšlenky, který vedle aspektu poznávacího má i citové zabarvení a může iniciovat chtění pozornost schopnost člověka soustředit se na konkrétní cíl (krátkodobě, dlouhodobě) prožívání určité obsahy vědomí, základní kategorie prožívání jsou obsahy (vjemy, představy, myšlenky), city a snahy psychika - duševní činnost, subjektivní odraz objektivní skutečnosti, který bezprostředně probíhá prostřednictvím počitků, vjemů a představ a potom zprostředkovaně díky myšlení - proces vázaný na činnost organismu a charakter situace,v níž se organismus nachází. Hlavní dimense psychiky jsou prožívání a chování psychomotorika motorický projev vyjadřující duševní činnost člověka - pohybová aktivita zaměřená na prožitek z pohybu senzomotorika soubor procesů spojujících oblast receptorů a senzorického (smyslového) vnímání s oblastí motoriky v rámci psychické regulace činnosti člověka socializace proces, v němž se člověk jako biologická bytost postupně přetváří v bytost společenskou prostřednictvím učení vnímání je proces subjektivního odrážení objektivní reality v našem vědomí prostřednictvím receptorů činnosti smyslových orgánů vjem celistvý smyslový obraz předmětu a jevu, vzniklý bezprostředním působením reality na smyslové orgány zkušenost - soubor poznatků získaných smysly a souhrn prakticky osvojených znalostí a dovedností 14

15 15

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě zpracovaný podle RVP PV Verze 1 platnost od 1.9.2014 Příloha k ŠVP verze 1 byla

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE

ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE Vzdělávací program ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE Autorky: Mgr. et Mgr. Šárka Morávková, Mgr. Alena Bartošková Plzeň, listopad 2014 Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY NC: Uveďte autora

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, p. o. Školní vzdělávací program PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ RVP PV Školní vzdělávací program je platný od 1.

Více

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MARIE LATKOVÁ PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES Olomouc 2012 Vedoucí práce: PhDr. Hrdličková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Platnost dokumentu od 1.9.2009 Verze č. 2 č.j.: 83/09 Podpis ředitele: 1 OBSAH

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2009 Vypracovala: Vedoucí diplomové

Více

Univerzita Karlova v Praze. Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze. Husitská teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářská práce Vliv žonglování na rozvoj koordinace a motoriky Juggling influence on coordination and motor skills Vedoucí práce: PhDr. Hana Dvořáčková

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARVINÁ RÁJ ŠKOLSKÁ 432 1 ŠKOLA V RÁJI RÁJ VE ŠKOLE 2 Obsah 1 Identifikační údaje 4 2 Charakteristika školy 7 3 Charakteristika školního

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola JUTA Riegrova 717 544 01 Dvůr Králové n.l. IČO: 71 341 161 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní rok 2014/2015 Mateřská škola JUTA Platný od 1.9.2010 Aktualizovaný 1.9.2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ

Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY Vedoucí práce:

Více

Aktivizace nejen pro seniory

Aktivizace nejen pro seniory Učební text pro Dívčí katolické střední školy Aktivizace nejen pro seniory Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky. BARBORA SLOŽILOVÁ Jednoleté specializační studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky. BARBORA SLOŽILOVÁ Jednoleté specializační studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky BARBORA SLOŽILOVÁ Jednoleté specializační studium Obor: speciální pedagogika pro učitele, pedagogické a výchovné pracovníky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV a modelového školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov Obsah 1 Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

Podej mi ruku, budeme spolu poznávat Svět

Podej mi ruku, budeme spolu poznávat Svět Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé, Luže, Košumberk 37 Č.j. Jen/438/2015 Podej mi ruku, budeme spolu poznávat Svět Platnost dokumentu je od 1.9.2015 1 Obsah

Více