Nemanipulující a bulvární rozhlasová reportáž jako produkt dětské hry na masovou komunikaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemanipulující a bulvární rozhlasová reportáž jako produkt dětské hry na masovou komunikaci"

Transkript

1 Nemanipulující a bulvární rozhlasová reportáž jako produkt dětské hry na masovou komunikaci Andrea PITRONOVÁ Abstrakt Naším cílem je vypracovat metodiku pro zlepšení mediální gramotnosti dětí, a to zejména s ohledem na rychlý vývoj v oblasti mediálních obsahů. Pro ověření naší hypotézy jsme jako součást disertační práce uspořádali pilotní projekt zábavně-edukativní akci pro děti základní školy. Ta měla dětem stanovit hranice pro vlastní zkušenosti s médii, a to prostřednictvím projektového dne, v rámci kterého se děti během hry na masová média měly naučit rozeznávat rozdíl mezi bulvárním a nemanipulujícím zpravodajstvím. Tento příspěvek analyzuje výstupy z pilotního projektu bulvární a nemanipulující rozhlasovou reportáž, které natočily děti ve věku let. Kľíčová slova Mediální výchova, jazyk dětí, analýza textu, masmédia, masová komunikace Kontakt Univerzita Palackého v Olomouci, Mgr. Bc. Andrea Pitronová 1 Úvod V rámci pilotního projektu zábavně-edukativní akce pro děti zaměřené na mediální výchovu dětí vznikla nemanipulující a bulvární rozhlasová reportáž jako produkt dětské hry na masovou komunikaci. Cílem zábavně-edukativní akce pro děti nebylo primárně zajistit produkci textů pro jejich analýzu. Cílem této pilotní akce bylo zjistit, kde (v jakých textových postupech a zejména užitých jazykových prostředcích) jsou u dětí hranice posouzení textu. Posouzení směřujícího k rozlišení manipulujícího a nemanipulujícího sdělení. 1.2 Hypotéza Předpokládali jsme, že žáci základní školy ve věku let dokážou rozeznat formát informačního sdělení (zpráva) od reklamního sdělení (reklamní spot), ale neumějí identifikovat manipulativní techniky médií, které se objevují ve formátech informačního typu. 2 Koncept akce pro děti Zábavně-edukativní akce pro děti byla koncipovaná jako celodenní projekt. První dvě vyučovací hodiny byly věnovány přednášce. V prezentaci a zejména na

2 218 Nemanipulující a bulvární rozhlasová reportáž jako produkt dětské hry na masovou komunikaci kopiích výstřižků z médií a videoukázkách jsme prezentovali různé manipulativní techniky používané v médiích manipulaci slovem, manipulaci zvukem, manipulaci obrazem. Dětem byl vysvětlený základní rozdíl mezi seriózní zprávou jakožto věcnou, přesnou, spolehlivou a citově nijak nezabarvenou zprávou s cílem informovat o aktuální události a bulvární zprávou, která se zajímá o informace související se základními funkcemi lidské psychiky, především s lidskými pudy, a jejímž cílem je vyvolat u co nejširšího publika emoce, a to i za použití neověřených informací. Na příkladech bylo dětem ukázané, že bulvární zpravodajství často směšuje realitu s iluzemi a preferuje skandály a neštěstí, které prezentuje jako nejdůležitější zprávy (Osvaldová Halada, 1999, s. 32). Dalších pět vyučovacích hodin bylo věnováno projektové činnosti. 3 Vyhodnocení produkce rozhlasových reportáží 3.1 Podmínky vzniku textu Text vznikal v podmínkách blízkých experimentu, kdy skupina sedmi dětí šesté třídy základní školy dostala za úkol za supervize lektora natočit dvě rozhlasové reportáže jednu nemanipulující a jednu bulvární na téma Hořelo ve škole. Masová komunikace je označovaná za jednu z úrovní sociální komunikace. Všechny její aktivity se dějí pomocí a prostřednictvím masových médií, jsou to takové komunikační aktivity, na kterých se podílejí televize, rozhlas, noviny, časopisy, reklama a kino (Reifová, 2004, s. 100). Další z definic masové komunikace (Janowitz, 1986) pak říká: Masová komunikace zahrnuje instituce a postupy, jimiž specializované skupiny využívají technické prostředky (tisk, rozhlas, filmy apod.) pro šíření symbolického obsahu směrem k rozsáhlému, nesourodému a široce rozptýlenému publiku (McQuail, 2009, s. 31). V tomto pilotním projektu lze druh komunikace charakterizovat jako komunikaci v malé skupině (De Vito, 2008), ale zároveň je nutné zohlednit, že komunikanti vytvářeli rozhlasovou reportáž, která jako komunikace prostřednictvím masmédií, v tomto případě rozhlasu, patří do kategorie celospolečenské komunikace. (McQuail, 2009). Komunikanti, jako specializovaná skupina využívající profesionální rozhlasové nahrávací zařízení, tedy hráli jakousi hru na celospolečenskou komunikaci prostřednictvím masmédií. Komunikačním záměrem bylo vytvořit produkt rozhlasovou reportáž, která ponese charakteristické rysy bulvární publicistiky, a rozhlasovou reportáž seriózní, nemanipulující. Jednalo se o připravené mluvené projevy jednotlivých účastníků komunikace, kterým skupina dětí přidělila určité role. Dětem byla dána plná volnost zpracování tématu. Protože verbální projevy komunikantů jsou determinovány jejich společenskými rolemi, musíme při posuzování textu zvážit společenskou roli žáka, který se snaží splnit daný úkol, jehož realizace probíhá ve škole. A to i přes to, že děti věděly, že vzniklé produkty nijak neovlivní jejich školní hodnocení.

3 Registre jazyka a jazykovedy 219 Vzhledem k řízené hře na masovou komunikaci musíme také zvážit obraz sociálních rolí, které děti vytvořily a snažily se je imitovat. Projevy těchto rolí jsou často doprovázeny rituály a jsou vyvozované na základě sociálních statusů. Komunikanti věděli, že jsou nahráváni, jednalo se o cílený proces výroby reportáže. Komunikát bulvární reportáže tvoří 2 minuty a 40 sekund záznamu textu, komunikát nemanipulující reportáže 1 minutu a 20 sekund záznamu textu. 3.2 Analýza textu Analýza textu vyprodukovaného v pilotním projektu je pak jedním z prostředků, který využijeme pro vypracování optimální komunikační strategie v metodice zábavně-edukativní akce pro děti. Z tohoto důvodu jsme pro naše účely použili běžnou gramatickou transkripci a nikoliv transkripci fonetickou, a to pro lepší čitelnost. Neopravili jsme přeřeknutí, a přestože jsme je zaznamenali, nevěnujeme se analýze pauz, protože by to přesahovalo rámec této práce. Aktéři situace si byli plně vědomi toho, že jsou nahrávaní a své výpovědi tvořili s jiným cílem, než by tomu bylo v reálné situaci. Jako příklad můžeme uvést expresivní vyjádření matky žáka, která o učitelce, jež způsobila požár, říká:..zavřela bych ji až zčerná.. Je nutné tedy pochopit záměr aktéra svojí výpovědí zdůraznit expresivitu, emotivnost a subjektivnost bulvárního zpravodajství, a to včetně důrazu na negativní konotaci. Nelze hovořit o úplné spontánnosti ani jednoho z mluvčích, přesto byly výroky jednotlivých mluvčích ovlivněny jistou mírou improvizace. Vyskytují se zde vyšinutí z větné vazby (anakolut): Bylo to strašné se na ni dívat // nejdříve se jí začal škvařit obličej / potom jí začaly hořet i vlasy // dále ji odvezla záchranka ; subjektivní pořádek slov: děti ohroženy nebyly; spojka a zde plní spíše navazovací než spojovací funkci: Jsou celí zpocení protože ten požár byl veliký celí od popele mám tady rodiče/ kteří tam měli děti / u toho požáru / právě se bavím s maminkou malého Pepíčka / který byl u požáru. Jak vnímáte, to, co se stalo tedy některé znaky, které jsou charakteristické pro nepřipravený mluvený projev (Čechová a kol., 2008). V dichotomii spisovnost a nespisovnost textu je nutné vzít v úvahu hru na masovou komunikaci, v rámci níž komunikanti užívali spisovných výrazových prostředků, a to i u výpovědí aktérů z ulice (žákova matka, žákyně), u nichž se, na rozdíl od redakčních vstupů, v reálné masové komunikace nespisovná čeština zcela přirozeně objevuje. Na tomto místě bychom rádi zmínili vybrané jazykové jevy, které komunikáty obsahují a které nám z pohledu realizace zpravodajského formátu připadají významné.

4 220 Nemanipulující a bulvární rozhlasová reportáž jako produkt dětské hry na masovou komunikaci Jevy syntaktické a morfologické Záměna slovesného čísla Redaktor v obou reportážích používá záměnu slovesného čísla autorský plurál Právě se nacházíme před školou. Na záměně slovesného čísla je založeno několik slohových prostředků: plurál autorský (skromnosti), jehož se užívá hlavně v odborných, popř. v jiných veřejných i mluvených projevech. Autor o sobě mluví v 1. os. pl., a tím se zahrnuje mezi své posluchače nebo čtenáře; čtenář/posluchač je tak vtažen do problému, které řeší autor: posluchač/čtenář se jakoby podílí na objevování, odkrývání skutečností, vztahů, na celé myšlenkové činnosti autora projevu. (Čechová a kol., 2008, s. 120). Autorský plurál je také jistou formou manipulace. Obecně platí zlatá poučka, že ich-formě je nejlepší se vyhnout, neboť: zaprvé čtenáři je opravdu zcela jedno, co si žurnalista myslí. Ale zadruhé každý text je manipulace a kdo chce manipulovat, nesmí být moc vidět. (Rybář, 2010, s. 53). Vycpávková slova V replikách ředitelky školy se jak v bulvární, tak i v nemanipulující reportáži vyskytují částice no uvozující No tak / jedna učitelka / chemie v její učebně zapálila cigaretu a bohužel / začalo hořet //. O užívání částic hovoří Čechová a kol. takto: Pro běžně mluvené i umělecké projevy je charakteristické užívání některých částic. Např. mluvčí začínají, popř. prokládají nepřipravené projevy mluvené nevědomky (a nevhodně) částicí tak, no tak. (Čechová, 2008, s. 124). V nemanipulující reportáži je použito vycpávkové slovo ten, signál nepřipravenosti mluveného projevu: se podařilo ten oheň uhasit celkem rychle. (Müllerová Hoffmanová Schneiderová, 1992) Užití slovesa pohybu a konstrukce typické pro odborný styl U odborného a publicistického stylu se hojně používají verbonominální konstrukce, různé parafráze, opisy. V určitých slovesných tvarech se uplatňují slovesa sponová a slovesa pohybu zejména jít v dokonavém préteritu a neosobním užití, a to jak v aktivu, tak často i v opisném pasivu zejména pro děje probíhající mimo současnost. (Bozděchová, 2003, s. 161). Tento jev lze najít v replice žákyně v bulvární reportáži: došlo k explozi. Konstrukce charakteristické pro odborný styl jsou zastoupené v replikách v reportáži nemanipulující:...policie vyčíslila škodu, vypukl požár, oheň se nerozšířil. Emocionalita výpovědi Vyjádření stanoviska mluvčího ke skutečnosti ve výpovědi je modalita výpovědi. Vyjádření citového vztahu mluvčího ke skutečnosti ve výpovědi je emocionalita výpovědi. (Čechová, 2011, s. 274). V bulvární reportáži pozorujeme jistotní modalitu v replice moderátorky: je možné / že se mnoho žáků ošklivě popálilo //; a emocionalitu výpovědi v citovém postoji redaktora ke skutečnosti: Jak sami slyšíte je neuvěřitelné / co se / na základní škole v dnešní době může stát //. V ne-

5 Registre jazyka a jazykovedy 221 manipulující reportáži je citový postoj vyjádřen v replice ředitelky: No / naštěstí nikdo zraněn nebyl / Jevy lexikální Použití slovních druhů Styl projevu je ovlivněn použitím druhů slov, jejich četností a rozložením. Např. v projevech z běžně-dorozumívací oblasti, v dialogu, dramatech mají vysokou frekvenci slovesa, jejich frekvence je nižší v poezii, v informačních útvarech, v administrativním stylu. (Čechová a kol., 2008, s. 101). Ve všech oblastech stylových je patrný vzestup frekvence příslovcí; přitom pro různé oblasti jsou příznačné jisté typy příslovcí. (Čechová, 1994, s. 121). Bulvární reportáž obsahuje malý počet příslovcí, místo toho v nich byla použita slovesa s příznakem: škvařit; a přídavná jména s příznakem: obrovský, celí špinaví. Objektivní reportáž využívá příslovce odvozená ze jmen přídavných: rychle; a příslovce vzniklá z pádů jmen (celkem) k vyjádření časové posloupnosti událostí. (Čechová, 2011). Expresivita Za příklad nositelů expresivity nám v analyzovaném bulvárním komunikátu mohou sloužit také použitá obrazná pojmenování:...bleskově dorazili, zavřít až zčerná, rádio Pecka; či expresivní pojmenování škvařit obličej. Obrazná pojmenování nesporně oživují a zpestřují projev, a tak zvyšují jeho přitažlivost, z věcněobsahového hlediska však mohou snižovat určitost sdělení, a tím je v podstatě beletrizovat. (Bozděchová, s. 168). V nemanipulujícím textu se obrazná ani expresivní pojmenování nevyskytují. V nemanipulující reportáži nalezneme narozdíl od bulvární reportáže místo příznakové slovní zásoby informace obsahující číselné údaje:... popáleniny na 40 procentech těla; požár vypukl před třemi hodinami; hasiči přijeli kolem 13. hodiny; policie vyčíslila škodu na korun. Sociální status V komunikátu jsou aktéři hry na masovou komunikaci a osoby, ke kterým se odkazuje, označovaní sociálními statusy. V bulvární reportáži to jsou: paní učitelka, ředitelka školy, maminka malého Pepíčka. Pouze v případě dotazované žákyně a redaktora je uvedeno jejich jméno a příjmení. V nemanipulující reportáži jsou sociálním statusem označeni tito komunikanti: vedoucí hasičského oddílu, ředitelka školy, redaktor je uveden plným jménem. Deminutiva Co se deminutiv týče, podle Čechové se v publicistické oblasti používají v závislosti na žánrových formách a cíli projevu. Naopak v projevech s převažující funkcí ovlivňovací, přesvědčovací se uplatňují zdrobněliny vedle jiných prvků emocionálních a expresivních. (Čechová a kol., 2008, s. 126). V komunikátu označeném jako bulvární reportáž jsou použita deminutiva maminka malého Pepíčka odkazují nejen na sociální status osoby, ale také na obecné označení malého anonymního

6 222 Nemanipulující a bulvární rozhlasová reportáž jako produkt dětské hry na masovou komunikaci dítěte. V tomto případě se jednalo o ovlivňovací funkci ve vztahu k možné oběti požáru ve škole. Floskule V replikách ředitelky školy nacházíme v bulvární reportáži módní výrazy, například floskule přijde mi a nebudeme řešit. (Just, 2005). Ve stejném textu je v replice žákyně další floskule došlo k (Just, 2003) Stylistika Pro účely této práce jsme se rozhodli zkoumat text z hlediska stylistiky publicistického formátu (Bartošek, 1993), protože nám později poskytne cenný základ pro přípravu metodiky. Text bulvární rozhlasové reportáže využívá slohově příznakovou slovní zásobu, podobá se reklamním textů, které spoléhají a ovlivňují tzv. základní lidské motivy. Pro bulvár je typický negativistický postoj. Nárůst negativistického pohledu na svět (věci se stále vyvíjejí k horšímu) i nárůst pochybností o tom, zda odpovědné instituce proti tomu něco dělají, zvyšuje nervozitu společnosti v celku i vztahy jednotlivců navzájem. (Bartošek, 1993, s. 21). Slohotvorným činitelem bulvárního zpravodajství je připoutání pozornosti posluchače. Negativistický postoj přitahující pozornost posluchače můžeme najít v závěru bulvární reportáže v pseudopublicistických otázkách: jsou naše děti v bezpečí vyvodí / z toho policie nějaké závěry / které naše děti ochrání /. Rozlišuje se rovněž tzv. negativní či pozitivní událost od negativního či pozitivního pozadí. Negativním pozadím se rozumí téma, např. dopravní nehoda, a její pozitivní událostí je např. zdařilá záchrana postižených; na negativním pozadí loupeže lze využít pozitivní události v podobě úspěšného zásahu policie apod. Událost je pozitivní, když přispívá k odstranění problému, a negativní, když ho prohlubuje. Existují i události z tohoto hlediska neutrální. (Bartošek, 1993, s. 21). V obou analyzovaných komunikátech nacházíme na negativním pozadí požár ve škole pozitivní událost nebyly zraněny žádné děti. Bulvární reportáž dává užitím expresivních výrazů do popředí negativní pozadí, v nemanipulujícím textu je uvedeno negativní pozadí i pozitivní událost v rovnováze. Horizontální členění bulvární reportáže je následující: úvod v podobě moderátorského vstupu a předání slova redaktorovi na místě požáru, úvod redaktora shrnující událost a uvádějící lokalizaci události, dialog s dotazovanými v tomto pořadí: matka dítěte, ředitelka školy, žákyně, která byla u založení požáru, závěrečné slovo moderátora s publicistickými otázkami a příslibem informování o dalším vývoji situace. Vertikální členění textu obsahuje tyto roviny: rovina objektivní skutečnosti, rovina informace v podání moderátora, rovina informace v podání redaktora, rovina informace v podání žákovy matky, rovina informace v podání ředitelky školy, rovi-

7 Registre jazyka a jazykovedy 223 na informace v podání žákyně, rovina informace v interpretaci reaktora/posluchače. V bulvárním komunikátu absentuje rovina informace v podání společensky uznávané autority, která je v takových komunikačních situacích obvyklá, a to je rovina informace např. v podání velitele hasičského záchranného sboru, lékaře apod. Horizontální členění nemanipulující reportáže je následující: úvod v podobě moderátorského vstupu a předání slova redaktorovi na místě požáru, úvod redaktora shrnující událost a uvádějící lokalizaci události, dialog s dotazovanými v tomto pořadí: vedoucí hasičského oddílu, ředitelka školy, závěrečné slovo moderátora s příslibem informování o dalším vývoji situace. Vertikální členění nemanipulujícího textu obsahuje tyto roviny: rovina objektivní skutečnosti, rovina informace v podání moderátora, rovina informace v podání redaktora, rovina informace v podání vedoucího hasičského oddílu, rovina informace v podání ředitelky školy, rovina informace v interpretaci reaktora/posluchače. Bulvární zpravodajství je charakteristické určitým stupněm manipulace skutečnosti. Bartošek (1993, s. 31) popisuje manipulaci vyjádřením rozdílu mezi přesvědčováním a manipulací takto: I když asi neexistují přesné hranice mezi přesvědčováním a manipulací, dají se (pro naše zjednodušené potřeby) na ose objektivita subjektivita, racionalita iracionalita, rovnoprávnost nerovnoprávnost produktora s reaktorem stanovit např. tyto způsoby přesvědčování a manipulace: racionální tvrzení podložená argumenty; tvrzení s logickými chybami a s falešnými argumenty; texty (komunikáty) obsahující rétorické prvky; texty vyjadřující postoje (nálepky); texty působící na city (vyšší emoce); texty působící na základní lidské motivy (nižší emoce, pudy); texty manipulující se skutečností. Tuto osu můžeme považovat i za základ rozdílu mezi objektivním a bulvárním zpravodajstvím. Mezi manipulativní techniky patří tvrzení s logickými chybami a falešnými argumenty. V analyzovaném komunikátu bulvární reportáže komunikanti využili manipulace v úvodním slově moderátorky v podobě volné (a mylné asociace): Je možné/ že se mnoho žáků ošklivě popálilo//. V textu se objevuje i argumentace falešnou autoritou matkou žáka, který byl u požáru přítomen. Falešná autorita je také jedním z typických prvků bulvárního zpravodajství využívá společenské prestiže osoby, v tomto případě vyzdvihuje důležitost názoru matky žáka na potrestání učitelky, která učebnu zapálila. Do nemanipujícího textu komunikanti nezařadili žádné volné asociace, použili ale ne zcela přesné vyjádření časové posloupnosti (celkem rychle, brzy), které sice není manipulativní, ale svojí neurčitostí nechává prostor příjemcům pro subjektivní interpretaci.

8 224 Nemanipulující a bulvární rozhlasová reportáž jako produkt dětské hry na masovou komunikaci Vyjadřování postojů je součástí bulvárního zpravodajství, přičemž takovým postojem je myšleno vyjadřování vlastního (subjektivního) názoru redaktora či redakce k objektivní skutečnosti. Tento prvek manipulace, tzv. negativní nálepka, je použit v závěru bulvární reportáže: Jak sami slyšíte je neuvěřitelné / co se / na základní škole v dnešní době může stát //. Nemanipulující reportáž neobsahuje osobní hodnocení redaktora či redakce. 4 Závěr Zadání úkolu pro skupinu sedmi žáků 6. třídy základní školy spočívalo ve vytvoření dvou zpravodajských textů rozhlasových reportáží nemanipulující a bulvární reportáže, ve kterých měly být použity odpovídající jazykové i nejazykové prostředky. Záměrem tohoto posuzování textu nebyla komplexní analýza komunikátu, ale konstatování úspěšnosti akce pro děti na základě vyhodnocení jejich řečového chování, tedy verbálních a neverbálních prostředků použitých při plnění úkolu. Proto jsme se soustředili na vybrané lexikální, morfologické, syntaktické a stylistické jevy. Na základě uvedených skutečností můžeme konstatovat, že v souladu se zadáním komunikanti v bulvární rozhlasové reportáži použili odpovídají jazykové prostředky obrazná a expresivní pojmenování, slovesa s příznakem, deminutiva a velké množství vycpávkových slov. Komunikanti v bulvární reportáži správně potlačili pozitivní skutečnost a pozornost reportáže soustředili na negativní pozadí. Využili negativistický publicistický styl používaný bulvárním zpravodajstvím. Komunikanti aplikovali do bulvární reportáže manipulativní techniky používané bulvárem autorský plurál pro vtažení reaktorů do problému, mylnou asociaci pro vyvolání emocí, vyjadřování osobních postojů redaktora a negativních nálepek a množství morfo-syntaktických prostředků, které podpořily to, že komunikační funkce jednotlivých výpovědí pomohly naplnit záměr vytvořit manipulující, bulvární text. V nemanipulující reportáži se komunikanti soustředili na sdělování faktů podložených čísly. Úvodní výpověď moderátora odpovídala na základní zpravodajské otázky kdo, kdy, kde a co. Komunikanti vyváženě informovali o negativním pozadí a pozitivní události skutečnosti. Nebyla zde použita expresivní vyjádření, hodnocení moderátora či redakce ani negativní nálepky. Nemanipulující reportáž obsahuje výpověď vedoucího hasičského sboru a ředitelky školy, nebyly zde zařazeny výpovědi dětí či rodičů. Oba komunikáty obsahovaly základní komunikační funkce výpovědi: oznamovací a tázací, přičemž bulvární reportáž v poslední replice redaktora obsahovala i řečnické otázky. V obou komunikátech je zřetelný sociální status komunikantů, který se projevuje jak zvolenými jazykovými prostředky, tak i konstrukcí situace na volné téma Hořelo ve škole.

9 Registre jazyka a jazykovedy 225 Analýza tedy ukázala, že děti mají schopnost komunikačně realizovat zadaný úkol a podařilo se jim vyprodukovat srozumitelné komunikáty, které reflektují očekávání příjemce/posluchače bulvárního či seriózního rozhlasového zpravodajství. Na základě výše uvedeného můžeme konstatovat, že se naše hypotéza nepotvrdila. Děti uměly použít náležité jazykové prostředky pro vytvoření bulvární a nemanipulující rozhlasové reportáže. Seznam bibliografických odkazů: BARTOŠEK, J.: Jazyk současné české politiky. [The language of contemporary Czech politics.] Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci BOZDĚCHOVÁ, I.: K jazykové úrovni současných televizních debat. [About the language standards of current television debates.] In: Jazyk, média, politika. Praha: Academia ČECHOVÁ, M.: Čeština řeč a jazyk. [Czech speech and language.] Praha: SPN ČECHOVÁ, M. KRČMOVÁ, M. MINÁŘOVÁ, M.: Současná stylistika. [Modern stylistics.] Praha: NLN, Nakladatelství lidové noviny DE VITO, J.: Základy mezilidské komunikace. [The basics of interpersonal communication.] Praha: Grada Publishing JUST, V.: Slovník floskulí. [Dictionary of platitudes.] Praha: Academia JUST, V.: Slovník floskulí. [Dictionary of platitudes.] Praha: Academia MCQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace. [Introduction to the theory of mass communication.] Praha: Portál MÜLLEROVÁ, O. HOFFMANNOVÁ, J. SCHNEIDEROVÁ, E.: Mluvená čeština v autentických textech. [Spoken Czech in authentic texts.] Praha: H+H OSVALDOVÁ, B. HALADA, J.: Encyklopedie praktické žurnalistiky. [Encyclopaedia of practical journalism.] Praha: Libri RYBÁŘ, J.: Dobrodružství reportáže a kouzlo manipulace. [Adventures in reporting and the magic of manipulation.] In: O reportáži, o reportérech. Praha: Karolinum 2010, s Resumé Non-manipulative and tabloid radio reporting as a product of children s games in mass communication An entertaining educational event for children should make it possible for them to set personal boundaries to their own experience with the media. They should draw on this experience during project work focusing on mass-media and so learn the difference between tabloid and non-manipulative news. The analysis in this paper of one tabloid and one non-manipulative radio report recorded by children themselves shows that they used appropriate language tools to produce two different reports about one event which meet the expectations of recipients of both tabloid and non-manipulative news.

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA ZÁKLADY STYLISTKY II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Uplatnění jazyka v jednotlivých funkčních stylech Český jazyk a literatura Pavla Jamborová

Více

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu Teorie komunikace - odborná komunikace téma žánr cílová skupina Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu 1 Komunikace sdělování přenos informačních

Více

Český jazyk a literatura Mluvené projevy

Český jazyk a literatura Mluvené projevy Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA Písemný projev Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA Téma Výtah Učivo Charakteristika literární

Více

ÚVOD DO STUDIA JAZYKA - JAZYK A ŘEČ

ÚVOD DO STUDIA JAZYKA - JAZYK A ŘEČ 1 z 5 Čtyřleté gymnázium ÚVOD DO STUDIA JAZYKA - JAZYK A ŘEČ Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Vyučovací předmět Úvod do studia jazyka realizuje část vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

ADMINISTRATIVNÍ STYL Doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D.

ADMINISTRATIVNÍ STYL Doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D. ADMINISTRATIVNÍ STYL Doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D. Studijní opora Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 1 ADMINISTRATIVNÍ STYL - jeden ze soustavy funkčních

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Jazyk jako prostředek komunikace Český jazyk a literatura Alexandra Vokřálová 01 -

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÉ POSTUPY A SLOHOVÉ ÚTVARY VY_32_INOVACE_CJ_2_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti SLOHOVÉ POSTUPY A SLOHOVÉ

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Předmět: Český jazyk. Vypravování ústní. Popis pracovního postupu. Popis popis uměl. díla. Vypravování ústní

Předmět: Český jazyk. Vypravování ústní. Popis pracovního postupu. Popis popis uměl. díla. Vypravování ústní Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk jako občan Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možnou doplňkovou aktivitou hodin občanské nauky. Má podobu pracovního

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické a vnímání mediálních sdělení 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě oznámení, kritické ; TV - diskuse

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy; -

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

Prezentace slouží k zopakování učiva o slohových útvarech. Blíže popisuje některé základní slohové útvary, a to vyprávění, popis a charakteristiku.

Prezentace slouží k zopakování učiva o slohových útvarech. Blíže popisuje některé základní slohové útvary, a to vyprávění, popis a charakteristiku. NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2623 AUTOR: Mgr. Lucie Čechovičová NÁZEV: VY_32_Inovace_Český_jazyk_2

Více

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové Poznámka k přechodnému období Naše škola se snaží pružně reagovat na poptávku žáků vzhledem k volbě seminářů a volitelných předmětů. Protože chceme nabídnout žákům co nejširší rozsah těchto předmětů, rozhodli

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Mediální výchova Obsah předmětu Mediální výchova byl vytvořen propojením a upravením obsahů části

Více

Komunikační a slohová výchova

Komunikační a slohová výchova Komunikační a slohová výchova Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah CVIČEBNICE Komunikace... 7 Komunikace a komunikační proces... 7 Historie

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Riedlová Opakování slohových útvarů I. Vypravování

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

Český jazyk a literatura Prostě-sdělovací funkční styl

Český jazyk a literatura Prostě-sdělovací funkční styl Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Sociální komunikace v knihovnách I

Sociální komunikace v knihovnách I Sociální komunikace v knihovnách I Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Vědecká knihovna v Olomouci Terminologie - Komunikace Communicare (latinské slovo) znamená spojovat se, spoluúčastnit se Communicatio (latinské

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě ; TV - diskuse o ČJ - zpráva, oznámení; VkZ- život bez závislostí (reklama

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Riedlová Opakování slohových útvarů II. Vypravování

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické, poslouchání a pozorování mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě rozlišování zábavních

Více

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL)

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ÚVAHA VY_32_INOVACE_CJ_2_11 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti jeden z nejnáročnějších slohových útvarů osvětluje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Konverzace ve francouzském jazyce

Konverzace ve francouzském jazyce školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída Masová média Mediální výchova Masová média VY_32_INOVACE_02_02_01 Prezentace obsahuje vysvětlení pojmu masová média, stručnou historii televize, novin, rozhlasu a internetu. Žáci se zamyslí nad významem

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis, tvarosloví

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Volitelný český jazyk

Volitelný český jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

FUNKČNÍ STYLY. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

FUNKČNÍ STYLY. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 FUNKČNÍ

Více

Slohové postupy: úvahový, ale také informační a výkladový

Slohové postupy: úvahový, ale také informační a výkladový Recenze Teoretická část útvar publicistického stylu hodnotící a analyzující žánr, určený většinou poloodbornému či odbornému publiku posuzuje umělecké dílo knihy, filmy, divadelní hry, výstavy...atd. Autor

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba 5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba Ročník 1. 2 3. 4. Hodinová dotace Mediální a literární tvorba 0 R (1-2) R (1-2) 0 Mediální a literární tvorba v AJ 0 R (1-2)

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 108 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák: vysvětlí pojem jazyk a řeč,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Vytvoření Map učebního pokroku umožňuje vyhodnotit v testování Stonožka i dílčí oblasti učiva. Mapy učebního pokroku sledují individuální pokrok žáka a nabízejí

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Diplomových prací Bakalářských prací pro školní rok 2014/2015 zadání DP a BP do

Diplomových prací Bakalářských prací pro školní rok 2014/2015 zadání DP a BP do KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA TÉMATA Diplomových prací Bakalářských prací pro školní rok 2014/2015 zadání DP a BP do 10.2.2015 Doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. BP a DP 1. Jazykový a slohový rozbor vybraného textu

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje

Více