w.art projects uvádí Ve spolupráci s hl. m stem Prahou Sv telné um ní v Praze v dob p edsednictví eské republiky v EU 7. ledna 30.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "w.art projects uvádí Ve spolupráci s hl. m stem Prahou Sv telné um ní v Praze v dob p edsednictví eské republiky v EU 7. ledna 30."

Transkript

1 w.art projects uvádí Ve spolupráci s hl. m stem Prahou Sv telné um ní v Praze v dob p edsednictví eské republiky v EU 7. ledna 30. ervna 2008 Tisková zpráva

2 eské p edsednictví Evropské unie v pr b hu první poloviny roku 2009 umo uje Praze ukázat sv tové ve ejnosti svoji otev enost, vitalitu a joie de vivre. Projekt sv teln ch instalací s názvem Transparency, organizovan a realizovan agenturou w.art projects, vychází z koncepce zp ístupn ní sou asného um ní irokému publiku. Z tohoto d vodu jsme se rozhodli ukázat sv telné um ní ve ve ejném prostoru. Obyvatelé Prahy i její náv t vníci se tak budou moct seznámit se sv teln mi instalacemi dosud nevídan ch rozm r. est sv tov renomovan ch um lc, jak mi jsou Julian Opie (Anglie), Stephan Reusse (N mecko), Jaume Plensa ( pan lsko), Arthur Duff (USA/Itálie), Ulla Rauter (Rakousko) a Jenny Holzer (USA), p ipraví pro diváky v pr b hu eského p edsednictví EU vrcholné vizuální zá itky. Sv telné projekce na pr elích budov, na Vltav a dal ích ne ekan ch místech v centru Prahy p ekvapí a ohromí ka dého diváka. V chladn ch m sících za átku roku 2009 rozzá í sv mi barvami st ed m sta. Transparency je skv lou my lenkou jak upozornit na kouzlo hlavního m sta v tomto pro eskou republiku tak d le itém období. Um lec doba trvání místo: Jaume Plensa ( pan lsko), nám. Jana Palacha Rudolfinum Julian Opie (Anglie), Národní divadlo Stephan Reusse (N mecko), Du ní ul. p ed pan lskou synagógou Arthur Duff (USA/Itálie), Starom stské nám stí Ulla Rauter (Rakousko), ledolamy p ed Novotného lávkou Jenny Holzer (USA), Národní muzeum Kontakt : Tiskové informace: Select Agency Dr. Gisela Winkelhofer, Quirin Wimmer Petra Hanzliková T T

3 Jaume Plensa, WE Lorenzo Ceretta Jaume Plensa (E) p edstaví svou nejnov j í skulpturu WE od 7. ledna do 30. ervna na nám stí Jana Palacha naproti Rudolfinu. WE, 5 m vysoká, 2700 kg vá ící, bíle nat ená, laserem vy ezávaná socha z kartá ované oceli p edstavuje t lo sedícího lov ka vytvo ené z písmen. Její p ední strana je otev ená. Plensa ve svém nejnov j ím díle poprvé vytvo il sochu, která se skládá z písmenn ch znak r zn ch jazyk : latiny, hebrej tiny, arab tiny, ru tiny, hind tiny, e tiny, ín tiny a japon tiny. Intencí Jaume Plensy je stvo it znak nad je v mír a porozum ní mezi v emi národy na sv t. Podobn mi skulpturami vzdává Plensa hold lidskému t lu jako to nejdokonalej ímu architektonickému dílu, které je ochranou a p íst e ím pro du i, sny a p ání. asto p itom spojuje písmo s transparentními materiály, sv tlem a akustick mi prvky. Plensa, narozen v roce 1955, ije v Barcelon. Je jedním z nejv znamn j ích soudob ch pan lsk ch um lc. V roce 1997 se mu poda ilo prosadit se na mezinárodní scén velk mi v stavami a projekty ve ve ejném prostoru, které vzbudily velk ohlas. Pat ila k nim také pozoruhodná práce Crown Fountain pro Millenium Park v Chicagu V stavy (v b r): Jaume Plensa, Frederik Meijer Sculpture Park, Grand Rapids, Michigan; Save our Souls, Albion Gallery, Lond n Jaume Plensa, Musée d Art Contemporain, Nice; Jaume Plensa, Institut Valencia d Art Modern, Valencia; Nomade, Musée Picasso, Antibes; Barcelona , Fondation Marguerite et Aimé Maeght, Saint Paul de Vence; Silent Voices, Museum at Tamada Projects, Tokio.

4 Julian Opie, ANN, DANCING Lorenzo Ceretta Julian Opie (UK) p edstaví LED panel ANN, DANCING v jednom z oken Národního divadla obrácen ch na Národní t ídu od 7. ledna do 30. ervna. Julian Opie pat í k p edním soudob m um lc m mezinárodního renomé. Narodil se v roce 1958, ije a pracuje v Lond n. Opie studoval na Goldsmith College of Art a brzy vystavoval v Lisson Gallery a ICA v Lond n, Kunstverein v Kolín nad R nem a Fondation Cartier pour l art contemporain. Jeho um lecká díla jsou zastoupena v nejd le it j ích sbírkách a muzeích na sv t, nap íklad v The Tate Modern a The National Portrait Gallery v Lond n, MoMA v New Yorku, MOMAT v Tokiu a Stedelijk Museum v Amsterdamu. Díky po íta ové animaci, zvuku a obrazovkám s LED p edvádí Opie ne ekanou interpretaci plastik. Tak iroké, jako je spektrum vliv, z nich Julian Opie erpá od klasick ch portrét a plastik a po japonské komiksy manga je iroké i spektrum nejr zn j ích médií a technologií, které p i své tvorb pou ívá. Pro jeho práci je charakteristická redukce na podstatné. Tento princip je zjevn zejména u portrét. Jeho vysoce stylizovaná práce zahrnuje p evod fotografií (nebo krátk ch film ) do figurativních reprodukcí vytvo en ch pomocí po íta ové animace. Jeho ilustrace p edstavují nov p ístup k obraz m a formám, které prost ednictvím moderních materiál a médií odkazují na souvislost se sou asn m sv tem. V roce 2001 získal Julian Opie za ztvárn ní obálky alba britské skupiny Blur s názvem Best of Blur cenu za nejlep í ilustraci ud lovanou asopisem Musik Week. V podob dvou LED panel Bruce and Suzanne walking umíst n ch na jezu na Vltav poblí Karlova mostu a doprovázen ch v stavou v Muzeu Kampa ji w.art projects p edstavila v dubnu a kv tnu 2007 v Praze ve ve ejném prostoru práce Juliana Opieho.

5 Staphan Reusse, Mice Lorenzo Ceretta Stephan Reusse (D) bude promítat své My i (Mice) na pr elí akademie v Du ní poblí pan lské synagogy od 7. ledna do 30. ervna, denn od hodin. Reusseho práce se zab vají vnímáním a vzpomínkami. Tato instalace se soust e uje na my i, které v noci ovládají na e p íbytky. Laserov paprsek kreslí na ze stopy pohybu a siluety t chto zví at. Jejich tvar vychází z anal zy infra erven ch videozáznam my í, které autor schematicky zjednodu en reprodukuje. Takto vytvo ené pohybové vzorce a formy jsou v sledkem kombinace reálného filmu a animace. Pro sv telnou show My i je charakteristick p irozen hektick, ustra en opatrn a neklidn pohyb, kter je p ízna n pro ka dodenní lidsk ivot. My i jsou ve své nefyzické p ítomnosti pro autora metaforou pomíjivosti. V okam iku, kdy má lov k pocit, e je vidí, se ji manifestují jen ve vzpomínce. Práv vzpomínky konstruují na základ zku enosti my, kterou ale lov k nem e vid t, proto e tu není. Bylo tu jen pár linií, které se mihly a které se ve své áste n abstraktní znakovosti odrá ejí v na ich vzpomínkách jako pro itá realita. V mnoha autorov ch pracích slou í technická transformace k tomu, aby umo nila imaginaci dot kat se zón nev dom ch vzpomínek pozorovatele. Obrazy vytvá í pozorovatel. On je zná ze sv ch vzpomínek a sám si je zaost uje. Stephan Reusse se narodil v roce 1954, ije v Kolín nad R nem. V roce 1997 byl hostem ve Villa Romana. V letech vyu oval na Um lecké vysoké kole pro média v Kolín nad R nem v oboru fotografie a nová média. K jeho p edním projekt m um ní na budovách pat í laserové skeny v Münsteru, Torontu, Vancouveru a anghaji. V stavy v roce 2008 (v b r): Monkey Talk, Galerie Feichtner, Víde ; Now Jump, Nam June Paik Art Center, Korea; The Dream Machine, Shortlist FIAC s Parcours, Pa í ; Stephan Reusse, ParkRyuSook Gallery, anghaj, ína; Drawing By Chairs, Galerie Johnssen, Mnichov; Monkey, ShContemporary, anghaj.

6 Arthur Duff, love letters Lorenzo Ceretta Arthur Duff (USA) se p edstaví s projekcí s názvem Love Letters na Starom stském nám stí v termínu od 7. ledna do 1. února, a to ka d ve er od do DARLING WAVE MY CONFUSION FLATLY BRUSHES YOUR BIGOTED IDENTITY. YOU ARE MY MATURE BOD. MY NEED PROPERLY LAUGHS AT YOUR HOSTILE PERSPECTIVE. MY SUBJECTIVE PAST SCRATCHES YOUR DIFFERENCE. MY DARLING FANTASY HURRIEDLY STARTS YELLING FOR YOUR WARNING. YOURS MYSTERIOUSLY Jednotlivé texty jsou v sledkem kombinace milostn ch dopis autorov ch rodi, které si napsali p ed více ne t iceti lety, pomocí programu Christophera Stracheye Love Letters. Tento program vytvo en v roce 1952 pro Manchester Mark 1 náhodn sestavuje milostné dopisy. Arthur rozebral dopisy sv ch rodi na slovesa, p íslovce, podstatná a p ídavná jména a ty zasadil do osnovy básní vytvo en ch Stracheyov m programem. V sledné záhadné vzkazy s podmaniv m efektem budou v konn m zelen m laseren promítány na Starom stské nám stí. Ve svém díle Love Letters se Arthur Duff zam il na osobit proces interpretace, kter je vyvoláván náhodn generovan m textem, kter umo uje pozorovateli p i adit mu vlastní v znam. Arthur Duff se narodil v roce 1973 ve Wiesbadenu americk m rodi m. Rodina se asto st hovala a ila v r zn ch zemích nap. ve Spojen ch státech, Ji ní Korei, N mecku, Japonsku i Itálii. Arthur se aktivn zapojuje do d ní na italské scén sou asného um ní. ije v Benátkách, pracuje v Marghe e, kde má ji n kolik let i své studio. Nedávno se zú astnil v stavy The word in art Research and the avant-garde in the 20 th century v Muzeu moderního a sou asného um ní v Trentu a Roveretu, své speciální projekty p edstavil té na XIV. Quadrenniale v ím, GAM a Palazzu delle Papesse v Sien. Jeho poslední projekt Borrowing You uvedl v Castelfranco Venetu, kde nainstaloval ob í laser, kter promítal na budovy st edov kého centra borrowed words ob an m sta. V sou asné dob pracuje pro galerii Galica Arte Contemporanea v Milán a Studio La Cittá ve Veron, se kter mi se pravideln ú astní v ech velk ch mezinárodních veletrh um ní. Pracoval na didaktickém projektu muzea Peggy Guggenheim a p isp l k vyhran nému p ístupu ke vzd lávání aplikovanému v nov otev eném C4-Contemporary Culture Centre v Caldognu.

7 Ulla Rauter, Tacet Ulla Rauter (A) p edstaví sv j TACET od 21. února do 30. ervna v dy od setm ní do p lnoci na Vltav u Muzea Bed icha Smetany. Intervence TACET upozor uje na akustické pauzy, a vytvá í tak ze zvukové kulisy m sta nepsanou partituru. Rozsvícení textu je vizuálním akcentem, kter vyzna uje jen z ídka v dom vnímané okam iky ticha, kdy dochází k p eru ení tém konstantní hladiny m stsk ch hluk. Pokynem k ml ení jsou sou asn pokládané otázky: Kdo má ml et a kdo ml í? TACET se obrací na nep ítomn subjekt provozující hudbu nebo naopak na skrumá hluk produkujících v cí a ivo ich v bezprost edním okolí a vyjad uje jejich boj o v sostné akustické postavení v daném míst. Ulla Rauter, narozená v roce 1980, pracuje ve Vídni. V letech nav t vovala Kolleg für Grafik-Design na Graphische Wien, následn mistrovskou t ídu pro komunika ní design na té e kole. Od roku 2003 studuje transmediální um ní na Univerzit pro aplikované um ní ve Vídni ve t íd prof. Brigitte Kowanz. Ú ast na v stavách/performancích: Cena nadace Karl-Anton-Wolf-Stiftung v rámci prvního stipendia pro talenty Ö1, Víde, 2008; Sound of Art, Museum der Moderne, Salzburg, 2008; Parasite-Paradise, Sammlung Esterházy, hrad Forchtenstein, 2008; Sensationen, ve er s performancemi, Univerzita pro aplikované um ní ve Vídni, 2008; Lightness of Action, Nitrianská Galéria, Nitra 2008; Performance, Kunsthalle Project Space, Víde 2007; Projekce ve ve ejném prostoru, Heiligenkreuzerhof, Víde 2007; Sculpture Grande, Generation Next, Praha 2007; 1. cena, sout Gedenksymbol Servitengasse 1938, 2007; Christian Eisenberger skupinová v stava Galerie Lisi Hämmerle, Bregenz, 2006; 1wand, schodi t MAK, Víde 2005; The Essence, MAK, Víde 2005; Natalagranagranata, Galerie Schloß Porcia, Korutany, 2004.

8 Jenny Holzer, Xenon for Bordeaux, Jenny Holzer, member Artists Rights Society (ARS), NY. Photo: Vincent Monthiers Jenny Holzer (USA) se p edstaví sv telnou instalací na pr elí Národního muzea v termínu od 30. dubna do 6. kv tna. Pro Prahu si p ipravila projekci básní Franze Kafky a Wislawy Szymborské. Jenny Holzer se narodila v roce 1950 v Ohiu, ije a pracuje v Hoosicku, New York. Sv telné instalace jsou nedílnou sou ástí tvorby Jenny Holzer ji více ne jedno desetiletí. Velkoplo né projekty vytvá í u od roku 1996, kdy laserem promítala texty na památník bitvy národ v Lipsku. Ve svém díle v sou asné dob up ednost uje ob í pohyblivé filmové projekce, které byly poprvé p edstaveny na sklonku roku 1996 na Biennale di Firenze: il Tepo e la Moda ve Florencii. Své projekty Holzer uskute nila ji na ty ech kontinentech, ve trnácti zemích a více ne t iceti m stech, k nim pat í Florencie, ím, Rio de Janiero, Benátky, Oslo, Buenos Aires, Berlín, Pa í, Singapur, San Diego i New York. Její sv telné instalace se objevily na jedn ch z nejzajímav j ích architektonick ch staveb, po ínaje novou Národní galerií Miese van der Roheho a idovsk m muzeem Daniela Liebeskinda v Berlín a po pyramidu I.M.Peie v Louvru, na poho í nad Rio de Janierem, vodních plochách ek Sieny a Arno nebo skokansk ch m stcích v Lillehammeru. Jeden z jejích nejv jime n j ích projekt se uskute nil v zá í Holzer promítala z Kennedyho Centra na Roosevelt v ostrov ve Washingtonu, D.C.proslovy prezident Johna F. Kennedyho a Theodora Roosevelta.

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Hlasy mlad ch Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání V této zpráv jsou shrnuty prezentace a v sledky Evropského sly ení pro mladé lidi se speciálními vzd

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Revizionismus Holocaustu a jeho politické d sledky

Revizionismus Holocaustu a jeho politické d sledky Organizace NATIONAL SOCIALIST EDUCATION CENTER vám v nuje sv j ji druh p eklad odborné kní ní NS literatury. Tentokrát se jedná o dílo Jürgena Grafa, jednoho z p edních revizionist dne ní doby, kter se

Více

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory.

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. LEUCHTEROVA ZPRÁVA KONEC MÝTU Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. Obsah 1. Poznámka vydavatele 2. P edmluva

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalá ská práce Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Veronika Plachá Plze 2012 Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra historických

Více

David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman

David Irving a osv timská le  Pavel Zeman AAARGH esky a Slovensky PROTI REVISIONISMUS David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman T ko bychom hledali mezi zahrani ními specialisty na d jiny druhé sv tové války a t etí í e kontroverzn j í postavu,

Více

e tí a slovin tí vojáci za první sv tové války na italské front - v osobních sv dectvích

e tí a slovin tí vojáci za první sv tové války na italské front - v osobních sv dectvích Univerzita Pardubice Fakulta filozofická e tí a slovin tí vojáci za první sv tové války na italské front - v osobních sv dectvích Jaroslava Patermanová Bakalá ská práce 2011 Prohla uji: Tuto práci jsem

Více

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko Miguel Benito 1 O autorovi: Miguel Benito je zakladatelem Immigrant-institutet (IMMI) v Boråsu, védsku. Dlouhodob se v nuje situaci migrant v vedsku.

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy 5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011

GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011 GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KOLE 1. Název koly Gymnázium Na Praa ce Nad Ohradou 23, 130 00 Praha 3 I O: 60461675, IZO: 000335398 Identifikátor za

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O.

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V ÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI A HOSPODA ENÍ KOLY VE KOLNÍM ROCE 2005/2006 Autor: Ing. Vladimíra Ilievová editelka 1 SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

John Sack: Bez pravdy není nic

John Sack: Bez pravdy není nic AAARGH esky a Slovensky John Sack: Bez pravdy není nic John Sack (1930) - americk noviná, autor desítky reportá ních knih, p edev ím z míst r zn ch vále n ch konflikt. Jako reportér byl v Koreji, Vietnamu,

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více