Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu Motto:,,Co nevím a neznám, to objevím. Platnost dokumentu od 1. září 2006

2 Obsah 1. Charakteristika školní družiny a školního klubu 2. Personální a ekonomické podmínky 3. Charakteristika dětí a podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 4. Spolupráce s jinými subjekty 5. Podmínky pro činnost 6. Cíle výchovně vzdělávací práce 7. Klíčové kompetence v zájmovém vzdělávání 8. Obsah vzdělávacího programu 9. Formy činnosti 10. Časový plán a provoz, podmínky přijímání, průběhu a ukončování vzdělávání 11. Bezpečnost a ochrana zdraví 12. Celoroční hra Cesta objevů

3 1. Charakteristika školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub jsou nedílnou součástí školy. Plní úkoly zájmového vzdělávání především v odpoledních hodinách. Respektují a rozvíjejí věkové a individuální zvláštnosti žáků, učí děti vhodně využívat svůj volný čas k rozvoji zájmů, potřeb, nadání, zálib a rozvoji důležitých osobních a sociálních kompetencí. Mají důležitou roli v prevenci sociálně patologických jevů. Školní družina a školní klub jsou místem pro zájmové vzdělávání žáků, pro relaxaci sil žáků po školním vyučování, pro tvořivé rozvíjení a posilování sebevědomí, pro vzájemnou komunikaci žáků a vychovatelek, pro vzájemnou komunikaci dětí mezi sebou, pro vzájemnou komunikaci vychovatelek a zákonných zástupců žáků, kterým poskytují informace o činnosti. Stravování žáků ve školní družině a školním klubu probíhá v nově rekonstruované školní jídelně, ve které si mohou vybírat děti stravu ze tří nabídek jídla, které si zvolí pomocí čipových karet. Dětem nižších ročníků výběr dle přání dětí provádějí vychovatelky školní družiny. Kapacita školní družiny je uvedena v rejstříku škol. 2. Personální a ekonomické podmínky Ve školní družině a školním klubu pracují vychovatelky. Všechny si doplňují vzdělání studiem odborné literatury a časopisů, sledují nové trendy z problematiky zájmového vzdělávání, aktivně se účastní akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech sportovních a tělovýchovných, výtvarných, rukodělných a ručních prací, práce s keramikou a nekonvenčními technikami. Vychovatelky umí vytvořit příznivé sociální klima, mají organizační schopnosti, dokáží vybranými aktivitami u dětí vzbuzovat zájem o činnost, mají právní vědomí a znají bezpečnostní předpisy pro práci s dětmi. Výše úplaty za zájmové vzdělávání se řídí závaznou směrnicí o úplatě za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu. Provoz školní družiny a školního klubu je hrazen z prostředků zřizovatele a prostředky na platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu. K financování aktivit jsou využívány rovněž dotace. 3. Charakteristika dětí a podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Školní družinu a školní klub navštěvují žáci školy ročníku včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vychovatelky školní družiny a školního klubu spolupracují s poradenským centrem školy a společně stanovují vhodné formy integrace. Pro tyto žáky je možno zapůjčit didaktické a kompenzační pomůcky z inventáře školy. U dětí se zdravotním znevýhodněním je při pohybových aktivitách brán ohled na jejich zdravotní omezení. Dětem mimořádně nadaným jsou k dispozici různé encyklopedie, ze školní knihovny lze zapůjčit odbornou literaturu.

4 4. Spolupráce s jinými subjekty Spolupráce s jinými subjekty je nedílnou součástí činnosti školní družiny a školního klubu. Žáci se zapojují do aktivit Města Vítkova (vítání občánků do života, vystoupení pro důchodce), středisko volného času (florbalová utkání, střelecká liga). Školní družina a klub spolupracují s ostatními školními družinami a kluby v okolí, připravují pro ně a účastní se různých společenských aktivit a soutěží (turnaje v kopané, dopravní soutěž, výtvarné a pěvecké soutěže). Aktivně se zapojují do mimoškolních aktivit školy (velikonoční a vánoční dílny, maškarní ples, dny otevřených dveří, zápis žáků do prvních tříd). Pořádají akce pro žáky a jejich zákonné zástupce. V době prázdnin pořádají letní tábory. 5. Podmínky pro činnost Školní družina a školní klub mají k dispozici herny, učebny, gymnastický sál, keramickou dílnu a tělocvičnu. Prostory jsou vybaveny nábytkem, koberci, televizními přijímači, videem, CD a DVD přehrávačem, keramickým kruhem, keramickou pecí, stolními hrami, stavebnicemi, potřebami pro výtvarné a pracovní činnosti. Pro tělovýchovné a sportovní aktivity je k dispozici sportovní nářadí a náčiní, míče, švihadla, lana, možnost využívat také pomůcky z tělovýchovného kabinetu školy. Pro rozvoj čtenářských dovedností a návyků má družina i klub k dispozici dětské časopisy (Mateřídouška, Sluníčko, ABC, Junior) a knihy. Činnost školního klubu probíhá ve dvou klubovnách. Jedna klubovna je určena k odpočinkovým činnostem dětí (počítačové hry, pohovka, televizní přístroj s videem, DVD přehrávačem), druhá herna je určena k různým hrám (stolní kopaná, stolní hry, výtvarné činnosti). Žáci mají k dispozici také vybavenou školní kuchyňku. Školní družina a školní klub májí k dispozici hřiště před budovou školy (míčové a pohybové hry), travnaté hřiště (atletické soutěže, kopaná, košíková, pohybové hry), průlezky a houpačky v zahradě areálu školy, malou tělocvičnu a halu v objektu gymnázia a sportovní areál. 6. Cíle výchovně vzdělávací práce Cílem výchovně vzdělávací práce je rozvoj osobnosti člověka tak, aby byl připraven na další osobní a občanský život, na výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života, pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu Úmluva o právech dítěte, každý má svá práva, ale také povinnosti, utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k jiné etnické, kulturní, náboženské, jazykové a národnostní skupině, pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů, získávání a uplatňování znalostí o životním prostředí, jeho ochrany a ochrany bezpečnosti a zdraví, poznávání světových a evropských kulturních hodnot a tradic k pochopení zásad a pravidel pro soužití v národním a mezinárodním měřítku. 7. Klíčové kompetence Ve školní družině a školním klubu podněcujeme děti ke vzdělání pouze na základě jejich zájmu, zájmové vzdělávání je dlouhodobým procesem, souhrnem vědomostí, dovedností, schopností a postojů dětí, které získávají v průběhu docházky do školní

5 družiny a školního klubu a které se budou prolínat všemi činnostmi zájmového vzdělávání. a) Kompetence k učení - žák se učí s chutí, započatou práci vždy dokončí - získané dovednosti a vědomosti dává do souvislosti a uplatňuje je v praktických situacích a dalším učení - získává vědomosti z různých pramenů a zdrojů b) Kompetence k řešení problémů - všímá si dění a problémů kolem sebe, snaží se situace a problém pochopit, řešit a hledat různé způsoby jejich řešení - rozlišuje správná a chybná řešení a najde nová - uvědomuje si zodpovědnost za své rozhodnutí - chápe, že vyhýbání se řešení problémů nevede k cíli - započatou činnost vždy dokončuje c) Komunikativní kompetence - ovládá řeč, myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi a vyjadřuje je ve vhodně formulovaných větách - vyjádří svůj názor, komunikuje bez ostychu se svými vrstevníky i dospělými - správně se vyjádří i písemně a rozšiřuje si slovní zásobu - naslouchá jiným - komunikuje kultivovaně d) Sociální a interpersonální kompetence - samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně zodpovídá a nese důsledky - projevuje citlivost a ohleduplnost, rozpozná vhodné a nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu - spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit, přijmout kompromis, respektovat dohodnutá pravidla, respektovat ostatní členy skupiny, tolerovat odlišnosti mezi lidmi - naučit se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit činnost, obhajuje rizika svých nápadů e) Kompetence občanská - žák si uvědomuje svá práva, práva druhých, ale uvědomují si také své povinnosti - vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit - dbá na zdraví své i druhých, chová se zodpovědně s ohledem na zdraví, bezpečné prostředí (přírodní a společenské) - váží si tradic a kulturního dědictví národa - respektuje sociální a kulturní prostředí (národnostní, etnická, sociální) f) Kompetence k trávení volného času - orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času jak v organizovaných

6 tak také v individuálních činnostech - vybírá zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy, záliby a potřeby - odmítne nevhodné nabídky pro trávení volného času 8. Obsah vzdělávacího programu Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme Cíl: škola, město, stát, organizace života v rodině, škole, společnosti, obci Výchovně vzdělávací strategie: vycházky do okolí školy, poznávání různých zajímavých lokalit města bezpečnost při cestě do školy malování, vyprávění o svém bydlišti, zjišťování zajímavostí, dokumentů a fotografií Klíčové kompetence: č. 1, č. 2, č. 5, č Lidé kolem nás Cíl: vztahy mezi dětmi, pravidla slušného chování, hodnocení a sebehodnocení, příbuzenské vztahy v rodině, mediální výchova (rozhovory, vyprávění o tom, co se dozvěděly, slyšely a četly v médiích), základní práva a povinnosti dítěte Výchovně vzdělávací strategie: základní dovednosti společenského chování (pozdravit, poděkovat, slušně požádat) kultivovanost slovního i písemného projevu, umění naslouchat kladný vztah ke spolužákům, radost ze spolupráce, hodnocení (radost ze spolupráce, pozitivní klima v oddělení, zdůrazňovat klady a úspěchy) Klíčové kompetence: č. 1, č. 2, č.3, č Lidé a čas Cíl: pověsti a báje regionu, tradice, zvyky, různý způsob života, historie města a orientace v čase, správný režim dne Výchovně vzdělávací strategie: dodržování režimu školní družiny a klubu, jeho příprava a realizace hry a soutěže pravidelná příprava na vyučování úcta k času druhých a vhodné využití svého času hledání a zjišťování informací z historie svého bydliště Klíčové kompetence: č. 1, č. 2, č. 4, č. 5, č Rozmanitost přírody Cíl: seznámení se s proměnlivostí a rozmanitostí přírody Výchovně vzdělávací strategie: ochrana a pozorování přírody vliv člověka na přírodu (likvidace a třídění odpadů, chování v přírodě) živá a neživá příroda chráněná území v regionu a okolí školy

7 pokojové rostliny Klíčové kompetence: č. 1, č. 2, č Člověk a jeho zdraví Cíl: poznat sami sebe, odpovědnost za své zdraví Výchovně vzdělávací strategie: zdraví a nemoc zdravotní prevence (otužování, správný režim dne, zdravá výživa) poučení o úrazech a jejich předcházení umět ošetřit drobná poranění dodržování osobní hygieny a čistoty jak vyhledat první pomoc, telefonní čísla tísňového volání Klíčové kompetence: č. 1, č. 2, č. 3, č. 4., č Umění a kultura Cíl: vytvářet a formovat u dětí estetické cítění, vztah k umění, seznamovat je s kulturou regionu a státu, s uměním hudebním, literárním, malířským, ilustračním, architektonickým a filmovým dědictvím našeho státu Výchovně vzdělávací strategie: kultura chování, komunikace, stolování, oblékání, cestování osvojení estetiky krásna, vnímání světa a okolí citlivě a tvořivě vyjadřování se neverbálně pomocí linie, tvaru, barvy, gesta, mimiky použití nových výtvarných technik, dramatizace pohádek, dramatizace různých situací, účast na výstavách a kulturních akcích Kompetence: č. 1, č. 2, č. 3, č. 5, č Informační a komunikační technologie Cíl: základy práce s počítačem Výchovně vzdělávací strategie: využití základních funkcí počítače dodržování základních pravidel bezpečné práce s hardwarem a softwarem ochrana dat před poškozením, ztrátou, zneužitím vyhledávání informací a komunikace (internet) zpracování a využití informací (práce s textem, obrázkem), prezentace Klíčové kompetence: č. 1, č. 2, č. 3, č. 5, č Formy činnosti školní družiny a školního klubu Dobu, kterou děti pobývají ve školní družině a školním klubu, mohou využívat k rozvíjení svých zájmů a potřeb. Zájmová činnost školní družiny je orientována na pohybové a tělovýchovné aktivity, výtvarné a rukodělné činnosti, hudebně pohybovou činnost.

8 Zájmová činnost školního klubu je zaměřena na sportovní oblast florbal, střeleckou ligu, ale také výtvarné a rukodělné činnosti keramika a kulturní činnosti nácvik divadla. Zájmové vzdělávání dětí probíhá také v dalších činnostech a aktivitách, které jsou rozpracovány v týdenních plánech vychovatelek a obsahují tyto činností: pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání, kterou si každá vychovatelka vytvoří dle věkového složení a rozvrhu dětí svého oddělení spontánní činnosti - četba, poslechové činnosti, klidové zájmové činnosti, samostatná četba knih a časopisů, relaxace na koberci, rozhovory s dětmi (kompetence č. 1, č. 2, č. 3, č. 4. č. 5, č. 6) odpočinkové činnosti aktivní odpočinek, tělovýchovné a pohybové aktivity, výtvarné a rukodělné činnosti, hudba, zpěv, tanec, dramatická, přírodovědná a vlastivědná činnost (kompetence č. 1, č. 2. č. 3, č. 4, č. 5, č. 6) příprava na vyučování samostatná příprava na vyučování dle přání rodičů, didaktické hry (kompetence č. 1) příležitostné akce - akce nad rámec týdenní skladby - výlety, akademie, velikonoční a vánoční dílny, soutěže okrskového a okresního rázu, prázdninové tábory (kompetence č. 1, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6) 10. Časový plán a provoz, podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání Školní družina a školní klub jsou v provozu denně od pondělí do pátku v ranních i odpoledních hodinách. Oddělení školní družiny jsou naplňována do počtu 30 dětí. Časový harmonogram pro daný školní rok je podrobně rozpracován v Organizačním řádu školy. Časové rozvržení a uspořádání se řídí požadavky psychohygieny. Každá vychovatelka si vytvoří týdenní skladbu činnosti, která odpovídá hygienickým a pedagogickým požadavkům a vychází z požadavků školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání. Docházka žáků školního klubu je denně evidována v docházkové knize. Žáci školní družiny využívají pro komunikaci s rodiči mimo jiné zápisník školní družiny. Dojíždějící žáky z okolních vesnic převádějí vychovatelky školní družiny ráno i odpoledne z autobusového nádraží do školy. Zákonní zástupci žáků přihlásí dítě do školní družiny a klubu na základě řádně vyplněné přihlášky. Odhlašování se provádí písemnou formou zákonným zástupcem žáka. Doklady o ukončení zájmového vzdělávání nejsou vydány. 11. Bezpečnost a ochrana zdraví Pro činnost školní družiny a školního klubu byl vydán,,vnitřní řád školní družiny a školního klubu. Žáci přihlášení do školní družiny a školního klubu jsou poučeni o BOZP a záznam je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení. Všechny vychovatelky dbají na dodržování bezpečnosti při všech činnostech, při hrách v hernách, při práci s ostrými nástroji a při chůzi po chodbách. Při činnostech na hřišti dbají na bezpečnost při pohybových aktivitách, míčových hrách, při pobytu na průlezkách. Vychovatelky zajišťují bezpečné převádění dětí k autobusovým spojům. Dodržování pitného režimu - děti si přinášejí vlastní nápoje z domova, nebo si je mohou zakoupit v automatech ve vestibulu či v kiosku školy.

9 12. Využití školního vzdělávacího programu v celoroční hře Cesta objevů Motivace hry:,,co nevím a neznám, to objevím. Organizace: Celoroční plán hry je rozvržen do desíti oblastí činností. Bude realizován jako celoroční hra pro děti všech oddělení. Vychovatelky rozpracují jednotlivé okruhy činností dle věku a schopnostem dětí svého oddělení. Pravidla a hodnocení hry: Při stanovení kritérií hry není podmínkou v jednotlivých úkolech vyhrát, ale zúčastnit se. I to lze považovat za splnění úkolu. Cílem je vhodnou motivací s přesně stanovenými podmínkami hry, hodnocením a bodováním zapojit co nejvíce dětí. Ve hře hodnotit také plnění úkolů, povinností určených ve školní družině a klubu, kamarádské a slušné chování zacházení s vybavením. Zapojit do hry co nejvíce dětí tím, že se budou spolupodílet na námětech, nápadech a obsahu úkolů a činnosti ve hře. Témata: 1. Moje škola - z historie školy (kroniky, pamětníci, změny ve škole) - běh do schodů, orientace ve škole,,podzimní 60 - škola mých snů stavebnice, výtvarné a literární práce 2. Tady bydlím já - orientace ve městě, okolní vesnice vycházky, práce s mapou, hledání informací - historie města a svého bydliště pověsti, báje - kulturní a historické památky vycházka -,,Město, jak ho vidím já kresba koláž, práce s hlínou, literární práce 3. Moje vlast - najdi 5 (10) nej o Česku - z historie našeho státu státní symboly, významné dny, řeč, nářečí, tradice - náš region co už víme a co ještě zjistíme - naše města, přírodní krásy, sportovní úspěchy 4. Já, minulost a budoucnost - lidové tradice (vánoce, velikonoce, přísloví, pranostiky) - A přece se točí (sluneční soustava, základní informace) - život ve vesmíru (literární a výtvarná činnost mimozemšťané) - organizace zájezdu do planetária

10 5. Příroda je můj život - flóra a fauna v okolí bydliště a města - péče o pokojové rostliny - Kimova hra, kvízy, rébusy - naučné a přírodovědné stezky v okolí bydliště 6. Svět zvířat - najdi 5 (10) nej o zvířatech - Můj mazlíček výtvarná soutěž, zpíváme o zvířatech - opičí dráha - stavíme ZOO 7. Co dokáže člověk - práce s různým materiálem - zaměstnání rodičů, čím chci být literární práce, vyprávění - co originálního dokážeš vyrobit - významné osobnosti našeho regionu, státu 8. Pohádkový svět se skřítky - skřítci zpěváčci, tanečníci, výtvarníci - dramatizace pohádky - pohádková stezka odvahy - čteme a tvoříme pohádky 9. Poznej sám sebe - udělej pro někoho drobný dárek - znáš sebe - testy, hlavolamy - dramatizace životních situací - znáš kouzelná slovíčka a umíš je používat 10. Překonej sám sebe - zúčastni se soutěží, které organizuje školní družina školní klub a překonej svůj strach - nauč se v průběhu roku alespoň 3 nové hry a jednu se pokus sám organizovat Ve Vítkově dne 26. června 2006 Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola, Chrast, okres Chrudim Ředitelka školy: Mgr. Lenka Bubínská Vychovatelky: Hana Pátková, Leona Tesařová,Petra Dušková Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK Základní a mateřská škola Heřmánek Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK 1 1. Identifikační údaje Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Zástupce ředitelky školy pověření řízením školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. s názvem

Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. s názvem Školní vzdělávací program pro školní družinu s názvem ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611 373 72 Lišov telefon: 387994343 e-mail: zs@zslisov.cz Ředitel školy: Zástupkyně

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Rámcový vzdělávací program ŠD Identifikační údaje: Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Ředitelka školy:

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY BAREVNÉ CESTIČKY K DUZE Duhová cesta pro malého školáka, prosvícená barvami hledání a poznání. Vyjádření sama sebe a pochopení

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV Název

Více

Bavíme se a poznáváme

Bavíme se a poznáváme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bavíme se a poznáváme Název školy: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 4, 679 04 Adamov IČ: 657 659 07

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu DRUŽINA PLNÁ POHODY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN V., OVČÁRECKÁ 374 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP pro školní družinu

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod.

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod. ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) Ve ŠD se dítě zdokonaluje v sociálních dovednostech důležitých pro život. Učí se zde žít a spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti. Tráví tu velkou část svého volného času a

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost dokumentu od: 1. 9. 2013 Aktualizace k: 15. 10. 2014 Obsah 2 Identifikační údaje 3 Charakteristika ŠD 4 Materiální podmínky 4

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní vzdělávací program pro školní družinu Vypracovala: Kamila Mazálková, vychovatelka školní družiny Školská rada projednala dne: 25. 11. 2008

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace, Šanov, Komenského 241, 671 68 Hrabětice, okres Znojmo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina Účinnost od 1. 9. 2013 č. j.:

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ a ZUŠ Jabloňová LIBEREC 1. ÚVOD Školní družina je

Více

zpracovaný podle 5 školského zákona s názvem: Č. j. 18/08

zpracovaný podle 5 školského zákona s názvem: Č. j. 18/08 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání zpracovaný podle 5 školského zákona s názvem: BOBŘÍCI Č. j. 18/08 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy 1 Předkladatel: Identifikační údaje: ŠVP

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Frýdek Místek, 1.máje 1700, příspěvková organizace se sídlem 1.máje 1700, 738 01 Frýdek Místek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU IČO: 68157860 Kontakty: Telefon školní družina

Více