VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Předkládá: Místo: Mgr. Věra Konečná Mgr. Věra Konečná Staré Splavy Datum zprac.: Razítko a podpis ředitelky školy: 1

2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY: A) ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole - název školy, sídlo, právní forma, IČO školy - zřizovatel školy, adresa zřizovatele - údaje o vedení školy - údaje o školské radě - datum zařazení do sítě, rejstříku - kapacita školy 2. Organizace vzdělávání a výchovy - přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku - organizace výchovy a vzdělávání - předpokládané změny v organizaci vzdělávání a výchovy pro školní rok 2009/ Rámcový popis personálního zabezpečení školy 4. Údaje o počtu žáků 5. Výsledky výchovy a vzdělávání celkový prospěch žáků za uplynulý školní rok,přehled klasifikace chování, výchovných opatření, počty zmeškaných a neomluvených hodin 6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání - přehled programů DV realizovaných školou 7. Spolupráce se sociálními partnery - spolupráce se zaměstnavateli, úřady práce 8. Zapojení do projektů 9. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy - seznam mimoškolních aktivit žáků - zavádění nových metod výuky a vzdělání 10. Poradenské služby - práce se žáky se SPUCH - zajištění speciální péče - realizace preventivního programu školy, údaje o prevenci soc. patolog. jevů odborná pomoc v oblasti práce s dětmi ve volném čase 11. Řízení školy - realizace hlavních úkolů pro šk. rok 20013/14 - spolupráce s radou školy, rodiči, dalšími školami 12. Další záměry školy, zhodnocení, závěr - předpokládaný vývoj(demograf. vývoj, změny ve struktuře vzdělávací nabídky) 2

3 - vzdělávací, výchovné a investiční záměry - vývojové trendy 13. Údaje o výsledcích kontrol - přílohy B) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1. Hlavní činnost organizace - Příjmy a výdaje zabezpečující hlavní činnost. 2. Doplňková činnost organizace 3. Výsledky inventarizace za rok Stav fondů 5. Ekonomické priority pro následující kalendářní rok 6. Přílohy 3

4 1. Základní údaje o škole Název zařízení: Sídlo zařízení : Základní škola a Mateřská škola Doksy - Staré Splavy, Jezerní 74, okres Česká Lípa Jezerní 74, Staré Splavy Právní forma školy: Od Příspěvková organizace, IČO Zřizovatel: Ředitelka školy: Město Doksy, IČO , náměstí Republiky 193, Doksy Mgr. Věra Konečná, jmenovaná do funkce ředitelky příspěvkové organizace k Zápis do sítě škol: IZO zařízení: Kapacita školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO Kapacita 35 ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO MATEŘSKÁ ŠKOLA IZO ŠKOLNÍ JÍDELNA IZO Organizace výchovy a vzdělávání Charakteristika školy: Základní a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, je integrované zařízení mateřské školy, základní školy a školní družiny rodinného typu. Škola je situována v malebném prostředí Máchova jezera, kde se nachází ideální místa pro výchovné, vzdělávací i relaxační vycházky. Co nejčastější pobyt venku nám umožňuje i školní hřiště, které jsme o letošních prázdninách vybavili novými herními prvky z akátového dřeva. V přízemí budovy se nachází jedna třída MŠ s hernou, lehárnou, pracovnou a soc. zařízením pro MŠ. Je zde umístěna i jídelna a kuchyň, ve které vaříme chutnou domácí stravu a zajišťujeme celodenní pitný režim. V prvním patře je umístěna ZŠ se dvěma třídami ročníku ZŠ, školní družinou, počítačovou učebnou a relaxační místností s TV. V podkroví budovy najdete útulný ateliér, prostornou hudebnu, sborovnu a ředitelnu. Máme velmi dobré technické zázemí. Jsme vybaveni interaktivní tabulí, pěti novými počítači, projektorem a multifunkční tiskárnou. Díky projektu Lag-Podralsko jsme získali i novou keramickou pec. ZŠ a MŠ Doksy Staré Splavy je malé zařízení rodinného typu s klidným prostředím, které je vzhledem k nízkému počtu dětí v jednotlivých ročnících ideální pro děti s potřebou individuálního přístupu. Od roku 2005 realizujeme projekt Inkluzivní školy a začleňujeme do běžné školy děti s různým postižením. Snažíme se vytvářet prostředí pochopení a tolerance odlišností i jedinečnosti každého dítěte. Přináší nám to velkou radost a poskytuje zázemí nejen pro plnění ŠVP, ale i pro vytváření pozitivních lidských hodnot. 4

5 Vzdělávací program školy: Na základní škole vyučujeme podle učebních plánů schválených ministerstvem školství dle programu Základní škola s častým využitím prvků programu Obecná škola a dalších metod netradičního vyučování, zejména Instrumentálního obohacování. Základním pilířem této metody je tzv. zprostředkované učení. Učí děti umění vytvořit si strategii řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje impulzivitu a strach z chyby. Rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru, pomůže dětem lépe se orientovat ve vlastním životě. Někdy bývá výstižně charakterizována větou: UČÍME SE UČIT SE. Podstata práce spočívá v tom, že učitel vytváří pomocí souboru pracovních sešitů a instruktážních materiálů modelové situace, které mají sloužit k vytváření příležitostí pro rozvoj učebních strategií, efektivních učebních návyků a dovednosti myslet. Úkoly v jednotlivých pracovních sešitech jsou tedy záměrně voleny tak, aby více než co se dělá zdůrazňovaly jak se něco dělá. Škola má zpracovaný ŠVP SPLAVÁČEK a ve školním roce 2013/14 podle něj byli vyučováni žáci 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku. Integrovaní žáci mají vytvořený svůj IVP a podle svých dosažených kompetencí jsou zařazování do pracovních skupin, kde učivo zvládají, ale zároveň se také stále posouvají vpřed. Žáci s diagnózou LMP se vzdělávají podle Přílohy ŠVP - upravující vzdělávání žáků s LMP - Plaváček. Vzdělávací Čj.MŠMT Školní rok 2013/14 program v ročnících žáků Splaváček 1.2,3.4,5 30 Rámcový program /01-22 MŠ 25 Organizace výchovy a vzdělávání: Předmětem činnosti základní školy je poskytování základního vzdělání. Zabezpečování rozumové výchovy ve smyslu vědeckého poznání a poskytování mravní, estetické, pracovní, zdravotní, tělesné a ekologické výchovy žáků. Škola připravuje žáky pro další studium a praxi. Ve školním roce 2013/14 jsme jako dvoutřídka byli rozděleni do dvou skupin. 1. skupina mladší ž. : ročník/13 žáků 2. skupina starší ž. 3., 4., 5. ročník/17 žáků Ve výuce jsme kladli důraz na individuální přístup a inkluzivní vzdělávání. Zaměřili jsme se na rozvíjení čtení s porozuměním a práci s textem. Navázali jsme užší spolupráci s MěKS a knihovnou v Doksech. Zavedli jsme tzv. pojízdnou knihovnu a pravidelné pondělní předčítání. Žáky jsme vedli k sebehodnocení a snažili jsme se, aby prožívali úspěch. V průběhu roku jsme pořádali akce, při kterých se děti mohly prezentovat před rodiči (akademie, besídky, přehlídky). Vždy jsme se snažili vytvářet situace, v nichž má žák radost z učení. 5

6 Vyučování probíhalo zejména podle učebnic nakladatelství FRAUS a NOVÁ ŠKOLA. Díky projektu EU-Peníze školám jsme prostřednictvím nových metod a nástrojů docílili dalšího zlepšení stavu počátečního vzdělávání na ZŠ a MŠ Doksy-Staré Splavy. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Výběrovým jazykem pro ročník je angličtina. Mladší děti mohou přicházet do kontaktu s cizím jazykem formou kroužku již od předškolního věku. Tělesnou výchovu a otužování dětí řešíme co nejčastějším pobytem v přírodě a na školním hřišti. Celoročně máme možnost využívat bazén v hotelu Bezděz a tělocvičnu v místním Sport centru Staré Splavy. Ve školním roce absolvovali všichni žáci plavecký výcvik v bazénu v České Lípě. Zúčastnili jsme se různých sportovních akcí a turnajů v rámci malotřídních škol na Českolipsku (atletika, vybíjená, přespolní běh). Samotný obsah výuky se opíral o několik projektů, které prolínaly základními předměty. VOŇAVÁ ZAHRÁDKA kde děti pěstovaly po celý rok nejrůznější druhy rostlin a bylin, ze kterých vařily čaje, pomazánky a saláty. SBĚR PAPÍRU vedl děti ke vztahu k životnímu prostředí a ekologii. Děti se zamýšlely nad efektivními způsoby nakládání s odpadem, učily se třídit a manipulovat s různými druhy odpadu. VŠEZNÁLEK projekt věnovaný těm, kteří chtějí vědět něco víc o přírodě, historii a věcech kolem nás. Stále zůstáváme zapojeni v projektu OVOCE DO ŠKOL. Jako nástroj učení používáme RYTMUS, ZPĚV a DRAMATICKOU VÝCHOVU. Tyto prvky prolínaly celým výchovně vzdělávacím programem a přinesly nám mnoho radosti a prožitků úspěchu( Sloupský tyátr, Malotřídky zpívají, Akademie...) Projekt DUHA Po celý rok děti aktivně pracovaly s metodou INSTRUMENTÁLNÍHO OBOHACOVÁNÍ Žáci se v uplynulém školním roce mohli věnovat několika kroužkům, ve kterých rozvíjeli své předpoklady a nadání. V nabídce byl kroužek Počítačový, Výtvarný, Angličtina, Flétnička, Zpívání a Všeználek. Předpokládané změny v organizaci vzdělání a výchovy ve školním roce 2014/15 Škola si udržela svoji naplněnost a bude pokračovat ve své vizi inkluzivní školy. 6

7 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy/zařízení Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem Celkem , z toho ženy 0 1,9 3, Pedagogické pracovnice v úsecích ZŠ, MŠ a ŠD. Ve škole máme asistentku pedagoga, která není zahrnuta v tabulce pedagog. pracovníků. Způsobilost pedagogických pracovníků ( ZŠ, MŠ, ŠD) v přepočtených úvazcích odborná i pedagogická způsobilost pouze odborná způsobilost pouze pedagogická způsobilost bez způsobilosti celkem 3,6 0 1,4 0 5 Nepedagogičtí pracovníci 1. vedoucí ŠJ 0,4 2. uklízečka 1,8 3. kuchařka 1 topič 0,25 Platové podmínky pracovnic 2013/ /13 Celkový počet pracovnic Počet pedagog. pracovnic Průměrná výše měsíční mzdy pedagog Průměrná výše měs. mzdy nepedagog. pr Průměr. výše nenárok.složky pedagog.pr Průměr.výše nenárok. složky nepedagog Celková výše nárokových i nenárokových složek se ve školním roce zvýšila. Hlavní důvod spočívá v nárůstu celkového počtu dětí v ZŠ. Dále také zvýšené financování pro děti s integračním zařazením a získání grantu pro financování asistenta pedagoga. Změny v pedagog. sboru Ve školním roce nedošlo k žádným změnám v pedagogickém sboru. 7

8 4. Údaje o počtech žáků,tříd Počet tříd Počet žáků na třídu/na učitelku Šk.rok 2012/ / / / / /14 ZŠ MŠ ,5 12,5 Ve školním roce 2013/14 škola opět žádala zřizovatele o výjimku (návýšení)z počtu dětí v MŠ. Počty zapsaných a zařazených žáků Školní rok 2013/14 Školní rok 2012/13 Zapsaní do 1.tř. Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1.tř. Zapsaní do 1.tř. Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1.tř Údaje o rozhodnutí ředitelky školy 2013/14 MŠ a ZŠ počet Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 8 Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 7 Rozhodnutí o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 Rozhodnutí o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 5 Rozhodnutí o IVP 5 celkem Výsledky výchovy a vzdělávání Přehled prospěchu žáků. Počet žáků Prospělo Neprospělo Ročník 2013/ / / / / / Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2013/2014 omluvených neomluvených celkem Q na žáka celkem Q na žáka 1.pololetí pololetí Celkem školní rok , Výchovná opatření počet 1. pololetí 2. pololetí 8

9 pochvala 0 9 jiná ocenění 0 0 napomenutí 5 5 důtka třídního učitele 2 2 důtka ředitele školy 0 1 sníž. známka z chování 0 0 Ve školním roce 2012/13 se na naší škole počet neomluvených hodin výrazně zvýšil díky jednomu žákovi, který vykázal 106 neomluvených hodin za druhé pololetí. Případ byl řešen několika komisemi a spoluprací s rodinou. Ve školním roce 2013/14 nepostoupil jeden žák a bude opakovat první ročník. Tento fakt byl způsoben zejména extrémně špatnou docházkou a problémy v rodině. S rodinou jsme intenzivně pracovaly a byla vytvořena dohoda o dalším způsobu a podmínkách vzdělávání ze strany rodiny i školy. Za výborný prospěch a reprezentaci školy dostalo 9 dětí knižní odměnu a pochvalu. 6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání Přehled dalšího vzdělávání PP Počty pracovnic Druh vzdělávání Celkem dlouhodobé Krátkodobé (kurzy) Ve školním roce 2013/14 jsme se vzdělávaly v oblasti legislativy, integrace a inkluze, AJ, v oblasti nápravy SPUCH metoda Instrumentálního obohacování, kurz AP. Dále pak v oblasti tvořivých, zejména hudebních a pracovních činností. 7. Spolupráce se sociálními a dalšími partnery Škola v uplynulém školním roce spolupracovala se zřizovatelem, Domovem důchodců Doksy, Policií ČR, Městskou Policií (besedy, projekty);ekologickými organizacemi Libereckého kraje - Divizna, Čmeláci (výukové programy ), Lesy ČR,spádovou školou ZŠ K. H. Máchy, Doksy ( kulturní a sportovní akce ) dalšími málotřídními školami na Českolipsku a Novoborsku ( soutěže - sportovní, recitační, pěvecké, divadelní, další vzdělávání pedagogických pracovníků, společné návštěvy a prezentace jednotlivých škol ),zákonnými zástupci žáků ( besídky a kulturní vystoupení, pobytové letní akce, tvůrčí dílny, sběr odpadových surovin ). 9

10 8. zapojení do projektů Ve školním roce 2013/14 jsme se zapojili jako škola do těchto projektů: 1. Projekt Ovoce do škol 3. Sběr papíru 4. Projekt Duha-IO 5. Projekt Lag-Podralsko Žadatelé bez občanky 6. Bylinková zahrádka 7. Botanická zahrádka 8. Profil na jednu stranu 9. Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy 2013/ Dopravní hřiště Turnaj malotřídních škol ve vybíjené - Zahrádky Turnaj v petangu Den zvířat vlastivědné muzeum Papoušci a sovy Pasování čtenářů , Vlastivědné muzeum Jiráskovo divadlo Princ a chuďas Návštěva svíčkárny Vánoční besídka v hotelu Pasáž Vystoupení v domově důchodců Masopust Kytarový koncert 8.4. Divadlo ČL- Kocour Modroočko Malotřídky hledají talent-pěvecká přehlídka v Horní Libchavě Průvod čarodějnic Vystoupení ke dni matek DD Divadlo kampa - MOMO 21.5.Sloupský tyátr Škola v přírodě Kristýna Týden aktivit: atletický trojboj Cesta za pokladem pro kamarády z ZŠ Svíčkárna Kouzlení v kuchyni výroba bylinkových octů Zřícenina hradu Zvířetice u Bakova Kreativní dílna kouzelný ptáček, egyptský náhrdelník Školní akademie 10

11 Během každého školního roku se snažíme pro děti zařazovat maximum mimoškolních aktivit. Vybíráme si zejména takové akce a projekty, které výuku doplní, nebo probírané téma obohatí. Snažíme se o široké spektrum okruhů, aby měly všechny děti možnost uplatnit své specifické dovednosti, nadání a prožily tak vlastní pocit úspěchu. 10. Poradenské služby Vzhledem k nízkému počtu dětí, úzké spolupráci s rodinami a malému výskytu výchovných problémů a patolog jevů nemáme na škole výchovného poradce. Situace řešíme většinou na místě, v kolektivu. V oblasti prevence patolog. Jevů vycházíme zejména z konkrétního pozorování a hodnocení běžného života a situací. Velice dobře, intenzivně a pravidelně probíhá spolupráce se Školskou komisí města Doksy a se sociálním odborem města Doksy a Česká Lípa. Pravidelně sledujeme vztahy mezi spolužáky ve třídě, vedeme děti k vzájemné pomoci a dovednosti vyjádřit své pocity a názory. K této výchově využíváme i filmové, literární a divadelní tvorby, besed, exkurzí. Individuelně pracujeme s talentovanými žáky jak v hodinách, tak na kroužcích a v mimoškolní činnosti. Individuelně pracujeme rovněž se žáky integrovanými a sociokulturně znevýhodněnými. Součinnost našeho zařízení s PPP poradnami se ve školním roce 2013/14 zlepšilo. Vzhledem k vysokému počtu integrovaných dětí jsme věnovali hodně času tvorbě IVP, navštívily nás pracovnice SPC Turnov a p. učitelka ze ZŠ začala studovat speciální pedagogiku. 11. Spolupráce s radou školy, rodiči, školami, dalšími organizacemi Na spolupráci s rodiči klademe velký důraz. Čtyřikrát do roka svoláváme třídní schůzky ale i vzhledem k typu našeho zařízení jsme v kontaktu s rodiči téměř denně. Rodiče se mohou na dítě informovat kdykoliv po dohodě s třídní učitelkou a mimo dobu školního vyučování. Dvakrát do roka se schází rada školy, aby schválila důležité dokumenty a zhodnotila, popř. naplánovala koncepční strategie školy. Ve školním roce 20013/14 jsme aktivně spolupracovali s okolními malotřídními školami při pořádání sportovních a kulturních akcí viz přehled mimoškolních aktivit. Každý měsíc se scházíme s ředitelkami těchto škol a řešíme specifické problémy, možnosti a cesty spolupráce v otázkách legislativy, práva, grantové politiky apod. Pořádáme například společně plavecký výcvik a šetříme tak finanční prostředky za pronájem bazénu i výuku. Ředitelka ZŠ a MŠ Doksy Staré Splavy je členkou školské komise MÚ Doksy, která se také pravidelně schází a řeší aktuální témata v součinnosti se zřizovatelem školských zařízení města Doksy. Realizace hlavních úkolů pro školní rok 2013/14 1. Investiční záměr: Na příští školní rok plánujeme investici vybudování šaten pro ZŠ. 2. Škole se podařilo získat grant pro sociálně znevýhodněné žáky a od září má k dispozici dva asistenty pedagoga pro tyto děti. To se odrazí na možnostech a kvalitě práce pro všechny děti. Rozšíří se možnosti kroužků, doučování i dalších mimoškolních aktivit. 11

12 12. Další záměry školy, zhodnocení, závěr Předpokládaný demografický vývoj: V dalších letech nadále očekáváme dlouhodobější stabilizaci počtu žáků v ZŠ a v MŠ. Přetrvává zvýšený zájem rodičů mimospádových obcí a rodičů dětí s různými zdravotními problémy a SPUCH o naši školu. Našim dlouhodobým cílem je i nadále budovat fungující a otevřenou inkluzivní školu školu ON IKLUSIVE, která se stane příkladem těm, kteří dosud váhají nebo se bojí změnit zaběhlý způsob vzdělávání. Vzdělávací, výchovné a investiční záměry O vzdělávacích a investičních záměrech jsem podrobně psala v předchozích kapitolách. 13. Údaje o průběhu a výsledku kontrol V uplynulém školním roce navštívila naši základní školu ČŠI. Proběhly průběžné kontroly hospodaření ze strany zřizovatele, kontroly OHES, VZP, OSSZ v České Lípě. Všechny protokoly z výše uvedených kontrol jsou součástí originálu přílohy výroční zprávy. Ve Starých Splavech

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace tel. 778 525 991, e-mail reditel@zskamennajbc.cz, http://zskamennajbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 31. 10. 2007 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace adresa: Lužická 920/7, 460 01 Liberec, telefon: 485 110 677, e-mail: stastny.zsms@seznam.cz, webové

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily PSČ 512 02, tel. 481 689 225 IČO : 701 56 565 E-mail: skola@kostalov.cz č.ú. 162 254 329/0600 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Habartice okres Liberec, příspěvková organizace Habartice 213, Habartice u Frýdlantu, 463 73 IČO 72741601 tel. 482 345052 www.zsmshabartice.cz Výroční zpráva školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Údaje o zařazování dětí

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u tel.: 233 930 826 e-mail: skola@ skola.libcice.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah (dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více