Nový distriktní projekt Sběr upotřebených brýlí se rozbíhá v obou našich republikách. Europa Fóra n Vzpomínka na PDG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový distriktní projekt Sběr upotřebených brýlí se rozbíhá v obou našich republikách. Europa Fóra n Vzpomínka na PDG"

Transkript

1 lion_4_2006.qxd :28 StrÆnka 1 n Informace z lionského Europa Fóra n Vzpomínka na PDG Braňa Béreše n 15. výročí distriktu n Dobročinný koncert ke Světovému dni zraku v Plzni podzim/jeseú Dobročinný koncert Plzeňské filharmonie ke Světovému dni zraku byl mimořádným umělec- kým zážitkem a společenskou událostí se širokou publicitou. Bližší informace uvnitř vydání. oto: Josef Šperl Nový distriktní projekt Sběr upotřebených brýlí se rozbíhá v obou našich republikách.

2 lion_4_2006.qxd :29 StrÆnka 2 Dobročinný koncert ke Světovému dni zraku U p Ìleûitosti SvÏtovÈho dne zraku se v nedïli ve velkèm s le MÏöùanskÈ besedy uskuteënil slavnostnì koncert PlzeÚskÈ filharmonie pod vedenìm dirigenta Debashishe Chaudhiriho. Koncert uspo dal d msk Lions Club PlzeÚ Bohemia pod z ötitou JUDr. Marcely KrejsovÈ, n mïstkynï prim tora mïsta PlznÏ. (informace na stranï 12) JmÈnem vedenì distriktu 122 dïkujeme organiz tor m, ËinkujÌcÌm a sponzor m tèto nadmìru zda ilè akce a vï ÌmÏ, ûe se v p ÌötÌm roce poda Ì koncert opït uskuteënit. Fotografie poskytl Lions Club PlzeÚ Bohemia

3 lion_4_2006.qxd :29 StrÆnka 3»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR 3 OBSAH VYD NÕ: TitulnÌ strana - SlavnostnÌ koncert ke SvÏtovÈmu dni zraku... 1 Fotogalerie z DobroËinnÈho koncertu ke SvÏtovÈmu dni zraku... 2 vodnìk - slovo guvernèra ÖÖÖ Eberhard Wirfs je ofici lnym kandid tom EurÛpy na prezidenta LCI....4 SlovenskÈ humanitnè spoloënosti mali stretnutie...4 N vötïva medzin rodnèho riaditeæa LCI Mikloöa Horv tha...5 Informace ze sekretari tu kabinetu distriktu...5 Zem el PDG Branislav BÈreö (DG Tibor BuËek)...6 VzpomÌnka na BraÚa (PDG Alois K. DanÏk)...6 Pozn mky k dejin m Diötriktu Ëasù (PDG Zdeno Somora)...7 Letom lvìm svetom...8 Medzin rodnè stretnutie zmocnencov pre v menu ml deûe...9 MÙj pobyt vo ävèdsku (V mena ml deûe 2006)...9 SvÏtov konvent LCI v Chicagu...10 VyhodnocenÌ soutïûe "MÌrov plak t"...10 Semin funkcion Lions Club v»r let od zaloûenì Distriktu LC PlzeÚ Bohemia - informace z Ëinnosti LC PlzeÚ City - informace z Ëinnosti...14 LC Rokycany - informace z Ëinnosti...15 LC Teplice - informace z Ëinnosti...15 LC Praha Bohemia Ambassador - informace z Ëinnosti...16 LC Karlovy Vary Diana - informace z Ëinnosti...17 LC Bratislava Bona Fide - informace z Ëinnosti...18 LC Koöice - informace z Ëinnosti...19 LC Preöov - Charter Night...19 LC Brno äpilberk - informace z Ëinnosti...20 LC Pardubice - informace z Ëinnosti...20 LC T bor - informace z Ëinnosti...21 SbÏr upot eben ch br lì v zûnï PlzeÚ...22 LC Gala Hronsek - Charter Night...23 Inzerce: Restaurace Austria, Product Assistance...24 Slovo redakce: Konec kalend nìho roku je tu a s nìm opït Ëas p edv noënìch dobroëinn ch akcì, kterè po dajì Lions Cluby na celèm zemì distriktu. ProsÌm, abyste n m z nich nezapomnïli zaslat fotografie a kr tkè p ÌspÏvky, jeû bychom mohli otisknout v p ÌötÌm vyd nì bulletinu. Ten se jiû st v samoz ejmou sou- Ë stì naöì medi lnì pr ce. St le vöak m me starost, jak obstarat prost edky na jeho vyd v nì. HlavnÌ ale je, ûe jiû m me daleko mènï redakënìch strastì s obstar v nìm informacì o klubov ch akcìch. Za to dïkujeme vöem klubov m p ispïvatel m. P ejeme vöem naöim Ëten m hodnï ötïstì a vöe dobrè v novèm roce Za kolektiv redakce Ji Ì Zatloukal, PDG D122, »esk a slovensk Lion Ë.10, roënìk 3 - vyölo v prosinci 2006 Jako sv j obëasn informaënì bulletin vyd v Lions Clubs International, Distrikt 122,»esk republika a Slovensk republika Adresa redakce: Lions Clubs International, D122, kancel sekretari tu kabinetu distriktu, Pansk 1492, Rychnov nad KnÏûnou,»esk republika, RedakËnÌ rada: Ji Ì Zatloukal - Boris Hynek - Petra Dost lov - RedakËnÌ uz vïrka: Texty Ël nk jsou p evzaty z p ÌspÏvk klub, pokud jsou auto i zn mi, jsou u- vedeni u jednotliv ch Ël nk. P ÌspÏvky, prosìm, zasìlejte ve form tu WORD (tedy DOC), fotografie ve form tu JPEG (JPG), a to v dobrè kvalitï - velikost souboru min. 200kBy Sazba a tisk: UNIPRINT s.r.o., Rychnov n.kn.,»r, MilÌ lions! Vöetci, ktorì aktìvne pùsobìme v lions hnutì, veæmi dobre vieme, akè s ciele tohoto svetovèho hnutia. V princìpe je to moûnè zhrn ù do holej vety s jedn m predmetom a jedn m prìsudkom. Je to "KONAç DOBRO". Tak ako sa vyvìja spoloënosù v jeho soci lnom resp. technickom rozmere, tak sa vyvìjaj aj n stroje na konanie tohoto dobra. Z histûrie spoloëensk ch vied a svetov ch charitatìvnych hnutì, teda hnutì s cieæom konaù DOBRO, veæmi dobre vieme, ûe vöetky takèto spoloëenstv maj spoloën menovateæ, avöak ich Ëitateæ je rozdielny. Je to rozliönosù n stroja kaûdèho hnutia, ako chce onè DOBRO aktivovaù alebo implementovaù vo svojom okolì. PripomeÚme si, ûe takèto ambìcie okrem lions hnutia maj temer desiatky ÔalöÌch zn mych Ëi menej zn mych hnutì, Ëi r dov, ktorè sa umiestúuj na trhu dopytu DOBRA. PripomeÚme si aktìvnych rotari nov s cca 2000 Ëlenmi v oboch republik ch, Ôalej hnutie Kivaniz, Odd Fellows, MaltÈzkych rytierov, Johanitov, hnutie Round Table a mnoh ch ÔalöÌch tzv. arm d sp sy. Po osobnom kontakte so spomìnan mi spoloëenstvami, mùûem jednoznaëne prehl siù, ûe vöetky vznikli z nedostatku a z potreby. Nedostatok hmotn ch a duchovn ch potrieb soci lneho o- kolia viedla aj Melvin Johnesa temer pred 100 rokmi zaloûiù klub, ktor sa nazval Lions Clubs International. MilÌ lions, ako ste dobre spozorovali, hovoril som len o svetsk ch klubov ch hnutiach a r doch. Nehovoril som o akomkoævek n boûenstve, ktorè je plne inou kategûriou. A to nielenûe omnoho staröou a prepracovanejöou, ale kategûriou predovöetk m nezameniteænou. Takouto vahou, ktor som cieæavedome vyvolal, prich dzame na odpoveô mnoh ch ot zok, ktorè m m poëas mùjho guvernèrskeho roku. Na tlaëov ch konferenci ch a po niektor ch vyst peniach mi æudia d vaj divnè ot zky subsum cie n boûenstva a hnutia lions. Preto odpoved m. Lions hnutie nie je a nikdy nemùûe byù n boûenstvom. Kresùanstvo je n - boûenstvo s boûsk m princìpom. Lions je ötrukt rovan skupina æudì, ktor vyuûìva dobovè prostriedky na konanie charity. Jedna veliëina nevyluëuje druh, dokonca mùûe ju len podporiù. Demoniz cia akèhokoævek hnutia je len nedostatkom hlböìch vedomostì toho- ktorèho autora takejto proklam cie. MilÌ lions, cieæavedome som sa dotkol uvedenej problematiky. V öt toch, kde si nepretrpeli 40 rokov vöeobecnej i- zol cie, takèto vysvetlenia nemusia guvernèri poskytovaù, nakoæko ani nedost vaj takèto ot zky. Z verom si dovoæujem vo svojom mene ako aj v mene celèho kabinetu popriaù vöetk m Vaöim rodin m preûitie l skou naplnen ch vianoc. Nech Boh poûehn Vaöe prìbytky a Ëlenov rodiny. SpoloËne si zo srdca prajme zdravie na tele a na duchu. V ö Tibor BuËek NeprodejnÈ, urëeno Ëlen m Lions Clubs International a jejich p Ìznivc m.

4 lion_4_2006.qxd :29 StrÆnka 4 4»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR EBERHARD WIRFS JE OFICIÁLNYM KANDIDÁTOM EURÓPY NA SVETOVÉHO PREZIDENTA LCI V jednom z daûdiv ch oktûbrov ch vìkendov som sa spolu s ÔalöÌmi lions z Ëastnil EurÛpa Lions FÛra. Toto EurÛpa FÛrum sa konalo v anglickom Bournmonthe. JuûnÈ prìstavnè mesto n s privìtalo typicky daûdivo a cenovo neodùvodnene draho. Tak ako v kaûdom distrikte je najvyööìm koncilov m zhromaûdenìm KON- VENT DISTRIKTU a najvyööìm glob lnym koncilov m zhromaûdenìm je SVETOV KONVENT, tak zase najvyööìm koncilov m zhromaûdenìm starèho kontinentu je EUR PA F RUM. Semin rna Ëasù n s obohatila nov mi inform ciami o pohybe aktivìt a programov ch n strojoch hnutia. KonötituËno - jurisdikën Ëasù n m dala moûnosù nielen hlasovaù za n ö distrikt pri obmen ch pr vnych prav, ale dala n m moûnosù prenikn ù do eurûpskej lion kuchyne ich prìprav. Toto poodhalenie lobingovej opony n m uk zalo, kto a ak m spùsobom pracuje ako 1.medzin rodn viceprezident Mahendra Amarasuriya s manûelkou, Kokila Mehtov, DG Tibor BuËek a RCh SR Juraj Schwarz. Kingmaker. Prizn m sa, ûe mojìm konìëkom, okrem rutinn ch pr c, ktorè jednoducho tieû treba oddrieù, je aj obnaûovanie prameúov odkiaæ vych dzaj novè myölienky, resp. novì æudia Lions Clubs International. Na prìklade, ktor v eurûpskom lions eöte ned vno bol zahalen do tajuplnosti, chcem ËiastoËne vylìëiù postup, ktorèho s Ëasn v sledok n s veæmi poteöil. Je to prìklad sympatickèho karièrneho ùaûenia nemeckèho PID Eberharda Wirfsa za bud ceho II. SvetovÈho Viceprezidenta LCI. Toto jeho ùaûenie zaëalo uû v uplynulom roku na Stuttgartskom EurÛpa FÛre, kde sme sa dozvedeli o takejto kandidat re. Na jar tohoto roku, na nemeckom multidistriktnom konvente v Braunschweigu bol Eberhard Wirfs ofici lne predstaven vöetk m z Ëastnen m ako kandid t na II. VIP v Chicagu Na GuvernÈr D 122 odovzd va podporn list Eberhardovi Wirfsovi. tomto podujatì sa mi dostala mil moûnosù odovzdaù "podporn list" pre jeho kandidat ru za n ö distrikt, priamo na pûdiu. Totiû po, zdùvodnenì takèhoto ok zalèho odovzdania listu nemeckèmu manaûmentu, nemci mi ods hlasili 100 sek nd prejavu. PripomÌnam, ûe pûdium dostali k dispozìcii okrem n öho D-122 uû len FÌni a Taliani. Pri odovzd vanì listu som okrem prezent cie naöich aktivìt, navrhol aj n zorn slogan, ktor je moûnè pouûìvaù pri stretnutiach smeruj cich k podpore E. Wirfsa na najvyööiu funkciu. Tento slogan bolo "dvojitè W", ktorè ostatn m, d va ötyrmi prstami otvorenej dlane na zn mosù, ûe sa jedn o E. Wirfsa. Postupn m naberanìm podpùr z ÔalöÌch distriktov, Ëo sme v Anglicku citlivo sledovali, boli sme nakoniec svedkami vìùazstva Eberharda. PripomÌnam, ûe protikandid tmi boli PID z Turecka a Anglicka. Sme veæmi radi, ûe kandid t aj n öho distriktu na anglickom EurÛpa FÛre vyhral. D va to pre naöe kluby Ôalöiu n dej, aby sme sa aj my postupne viac implantovali do vyööìch ötrukt r svetovèho lions. MilÌ lions priatelia, vyjadrujem presvedëenie, ûe vieme ako na to. AktivÌt solìdneho v znamu m me dosù. Sekretari t sa rozbehol. Ch ba n m eöte jedno. Person lne obsadenie. Tento Ël nok sl ûi aj ako v zva, pre naöich ambiciûznych lions. Nech prìdu, nech sa prirodzene prihl sia. Reprezentantov je viac, ale skutoën ch pracovnìkov menej. V chova do person lneho svetovèho lions trv viac rokov - urëite viac neû 5, pripadne 10 rokov. Podmienky resp. doporu- Ëenia s tieû jasnè. Je to chuù, jazykov vybavenosù, ovl daù viac neû Ëesk, resp. slovensk manaûment, byù solìdny svojou nez vislou rentou a ostatnè vieme pridaù. Zost va mi len dodaù. "Kto m uöi na poë vanie nech poë va". Tibor BuËek, guvernèr distriktu SlovenskÈ humanitnè spoloënosti mali stretnutie. GuvernÈr Tibor BuËek, knieûa MaltÈzskeho r du Hugo. M.W. Graetz, riaditeæ SHR p n S kora spolu s ministrom r du z RÌma. Lions Clubs International D-122 dostal pozvanie na celoslovenskè stretnutie vöetk ch dobroëinn ch spoloënostì. Ako vieme vo svete, teda aj v»eskej a Slovenskej republike, pùsobia mnohè humanitnè a charitatìvne spoloënosti hnutia alebo r dy. So z ujmom som prijal pozvanie od Slovenskej humanitnej rady, ktor na Slovensku uû 15 rokov zdruûuje mladè novovyvìjaj ce sa spoloënosti s tak mito öæachetn mi myölienkami. JednotlivÈ spoloënosti s veæmi zko öpecializovanè na pomoc pre danè choroby, uteëencov apod. Bolo pozvanè aj knieûa ZvrchovanÈho r - du MaltÈzskych Rytierov Hugo M. Windisch Graetz, s ktor m som si vymenil mnoho poznatkov s visiacich s humanitn mi prìstupmi maltèzskeho r du a naöeho hnutia. Vzhæadom k tomu, ûe uû dlhöie sme osobnì priatelia obozn mil som ho s naöimi distriktn mi projektami. Samozrejme, ûe veæmi ocenil projekt v stavby nemocnice v Keni. T to vydaren akcia Slovenskej humanitnej rady ma op ù presvedëila o tom, ûe trh charity sa v naöom priestore st le zaplúuje æuômi, ktorì nielen chc pom haù, ale naozaj aj pom haj. Ku nim patrìme aj my-lions. Okrem Ëasti viacer ch ministrov vl dy SR z ötitu nad akciou prevzala prv d ma pani GaöparoviËov a pani ministerka pr ce a soci lnych vecì Ing.Viera Tomanov PhD.

5 lion_4_2006.qxd :29 StrÆnka 5»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR 5 Návštěva medzinárodného riadite a LCI Mikloša Horvátha DÚa 11. novembra 2006 zasadnutie kabinetu poctil medzin rodn riaditeæ LCI - Miklos Horv th. Vo svojej predn öke n m prezentoval rozvoj lions hnutia nielen vo svete a strednej EurÛpe, ale veæmi zaujìmavo naërtol bud ci rastov trend Ëlenskej z kladne vo v chodnej EurÛpe a zii najm v»ìne. Veæmi zaujìmavè bolo ËÌselnÈ vyjadrenie historickej Ëlenskej sìnusoidy v kolìske lions hnutia v USA. Vekov ötrukt ra lions za ml kou je aû alarmuj ca. Ak to zhrnieme, tak rastov trend Ëlenstva je moûnè oëak vaù v tzv. nov ch öt toch, kde lions hnutie zap öùa svoje korene v t chto rokoch. M. Horv th veæmi trefne na ËÌslach pouk zal aj na pomernè zast penie vysok ch radnìkov v LCI. Tento pomer je vo- Ëi Ëlenstvu krajìn resp. svetadielov neodpovedaj ci. Je moûnè oëak vaù nov vietor a svieûi pohyb v LCIA? GuvernÈr D-122 Tibor BuËek odovzd va svoju ötandardu a mal darëek ID - Mikloöovi Horv thovi. SpoloËnÈ foto Ëlenov kabinetu D-122 s ID-Mikloöom Horv thom LCI - pred prezidentsk m pal com v Bratislave. PrÌhovor ID Mikloöa Horv tha na zasadnutì D122. O preklad sa starala p. Schwarzov. M.Horv th spoloëne s 2.VDG Janou Flanderovou. "M. Horv th sa n m zdùveril, ûe do svetovèho vedenia LCI potrebuje aj d my, ktorè maj s lions hnutìm dlhoroënè sk senosti. Je na spr vnej adrese". Informace ze sekretariátu kabinetu distriktu Na jedn nì kabinetu D 122 dne v BratislavÏ byly doplnïny n sledujìcì pozice v kabinetu. ZmocnÏncem pro konvent D 122, kter se uskuteënì v Nit e, byl jmenov n Ing. Rudolf HlavaËka, kter jiû zast v funkci zûnovèho chairmana SR. GuvernÈr d le jmenoval ceremoni e, jìmû se stal Jan Tajbl z LC Rokycany. D le doplúujeme seznam Ëlen kabinetu o fotografii Ing. BaranovÈ, Ëlenky kabinetu pro oblast mezin rodnìch vztah. Dovoluji si tìmto takè poû dat kluby, aby aktualizovali sv data na distriktnìch webov ch str nk ch. V p ÌpadÏ Vaöich dotaz jsem V m k dispozici na tel. ËÌsle: Ëi u: Petra Dost lov, asistentka sekretari tu D122 Ceremoni Jan Tajbl Lions Club Rokycany Mobil: ZmocnÏnec pro konvent Ing. Rudolf HlavaËka Lions Club Nitra Mobil: Mezin rodnì vztahy Ing. M ria Baranov Lions Club Pieöùany Mobil:

6 lion_4_2006.qxd :29 StrÆnka 6 6»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR Zemřel PDG Branislav Béreš V polovinï listopadu n s vöechny p ekvapila smutn zpr va o mrtì pastdistrikt guvernèra naöeho distriktu BraÚa BÈreöe. Na tèto str nce p in öìme nekrolog DG Tibora BuËeka a vzpomìnku PDG Aloise DaÚka. Je mojou povinnosùou obozn miù V s so smutnou udalosùou. DÚa po boji so z kernou chorobou navûdy odiöiel BRANISLAV B REä. T to smutn udalosù mi ozn mila MUDr. Eva Lackov, ktor ako jeho oöetruj ci lek r zotrvala s nìm aû do konca. Napriek tomu, ûe som spr vu zaslal vöetk m prezidentom obratom, dovoæujem si pripomen ù jeho pamiatku aj v tomto bulletine. Z roveú Ôakujem vöetk m, ktorì sa z Ëastnili poslednej spomienky na BraÚa v utorok dúa 14. novembra 2006 v KrematÛriu v Banskej Bystrici. BraÚo - tak sme ho famili rne volali, bol guvernèrom naöeho distriktu v rokoch PoËas jeho guvern tu n s v predvianoënom Ëase navötìvil Dr. Jean Beh r - svetov prezident LCI. V Ëöina z n s sme ho poznali z lions hnutì osobne. Ing. Branislav BÈreö sa narodil 25. j la 1952 v zn mej banskobystrickej rodine Gust va a EmÌlie BÈreöovej. Detstvo a ötudentskè roky preûil so svojimi rodiëmi a sestrou Jankou v rodnom meste, kde vyötudoval z kladn a stredn ökolu. Jeho t ûba po poznanì ho uû ako mladèho Ëloveka zaviala do Bratislavy, kde v sedemdesiatych rokoch ukonëil öt dium zahraniënèho obchodu na ekonomickej fakulte Univerzity KomenskÈho. VÔaka svojim schopnostiam a vedomostiam sa ako pracovnìk podniku zahraniënèho obchodu INCHEBA dostal do krajìn ÔalekÈho v chodu a neskùr celèho sveta. Jeho bohatè z ûitky a sk senosti sa stali z kladom v chovy jeho dvoch synov Janka a Jurka. Od ich tleho veku sa o nich staral s nesmiernou l skou a obetavosùou s m. Boli zmyslom jeho ûivota. Svoj osobn Ëas venoval ich v chove, vzdelaniu, pozn - vaniu a vnìmaniu sveta. Po roku 1989 zaloûil speön prosperuj cu s kromn firmu. Svoje rozsiahle ekonomickè poznatky a sk senosti sa neskùr snaûil uplatniù ako ekonomick expert aj v rezorte tak boæavèho slovenskèho zdravotnìctva. Od roku 2005 pracoval ako ekonomick n mestnìk riaditeæa nemocnice F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Po rokoch samostatnèho ûivota stretol aj svoju ûivotn l sku MUDr. Evu Lackov, ktor sa okrem najbliûöej rodiny stala zmyslom jeho ûivota a bola jeho najv Ëöou oporou. V Ëase, keô naöiel nov zmysel svojho ûivota a ûivotnej istoty v kruhu svojich blìzkych, osud bol ne prosn. Z kern choroba zmenila jeho veækè ûivotnè pl ny a ide ly. Napriek nezlomnej vùli a t ûbe ûiù. V jeho silì mu pom hali mnohì öpiëkovì lek ri Rooseweltovej nemocnice a osobnì priatelia. V nerovnom boji prehral a dúa v skor ch rann ch hodin ch tìöko odiöiel do veënosti. Mil BraÚo, nechù Ti je Boh milostiv. VzpomÌnaj Lions priatelia D 122. Tibor BuËek, DG Kdyû jsem ekl svè ûenï IvanÏ, ûe BraÚo zem el, oba jsme mïli mokrè oëi a knedlìk v krku. Vytanula n m vzpomìnka na Hawaii v roce Ve skupince pakist nsk ch guvernèr na Waikiki je jeden z nich asi o metr vyööì, ale jinak vypad stejnï jako oni. Hle, je to n ö nov guvernèr, BraÚo BÈreö, od tè doby n mi zvan Velk Pakist nec. A m v n m, skupince»ech a Slov k z D 122, kte Ì jsme ho p iöli doprovodit v pr vodu na konventu, jak bylo tehd zvykem. BraÚo p iöel do kabinetu z LC Bratislava v obdobì 1997/98 jako sekret tehdejöìho guvernèra Petera ätecka. Od tè doby se BraÚo vyskytoval na vöech akcìch po dan ch kabinetem, na kterè se dostavoval z sadnï se zpoûdïnìm, ale vûdy s hezk m, blonôat m doprovodem, kter se Ëasto mïnil. MÏl holt ötïstì a tak ani nikoho nep ekvapovalo, ûe v tombol ch lvìch ples vyhr val vûdy jen a jen zajìmavè ceny. Byl to svïtaznal, velmi p Ìjemn spoleënìk, kter miloval svè dva syny, byl hrd na svou Banskou Bystricu. MÏl r d lvy a ti mïli r di jeho. Vzpomínka na Braňa BraÚo v pr vodu Konventu na Hawaii. AËkoliv nebyly jìm organizovanè akce vûdy perfektnï p ipraveny, myslìm ûe na nï ËastnÌci nezapomenou - viz jumelage s FON 111 spojen s husacinou v roce VzpomÌn te? J ano. NÏkdo to r d horkè. ée? On ale prvnì vyslovil myölenku nezbytnosti profesion lnìho sekretari tu, kterou jsem j tehdy povaûoval za hloupost. Dnes to funguje. D le chci p ipomenout, ûe charteroval t i kluby - Brezno, Zvolen a Olomouc. Ty fungujì takè. Na BraÚa budeme vzpomìnat a p i tom by mne s ohledem na jeho nedochvilnost nep ekvapilo, kdyby se nïkdy objevil a zahlaholil: "Tak ako, Alois, Ëo robì Ivanka?". A kdyû se to nestane tady, tak tam naho e jistï ano. Alois K. DanÏk, Past GuvernÈr D 122 v letech 1998/99

7 lion_4_2006.qxd :29 StrÆnka 7»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR 7 Poznámky k dejinám Dištriktu čas (SpracovanÈ na z klade pozn mok PDG Z.Somoru) V dúoch 15. aû 17. m ja 1992 na podnet CL Dr. Ernst A. Musila a DG VojtÏcha Trapla zorganizoval Lions Club Bratislava Istropolis v Bratislave (0.) Konvent diötriktu 122 (vtedy pod n zvom Zhromaûdenie provizûrneho diötriktu) a Pracovn semin r z - stupcov maôarsk ch, rumunsk ch a Ëeskoslovensk ch lionsk ch klubov. Obe podujatia sa konali v Bratislave, v ubytovni BAZ "U Pas ta". Konvent diötriktu sa proti programu konal namiesto 17. m ja uû 16. m ja v popoludúajöìch hodin ch. PrerokovanÈ boli ot zky organiz cie diötriktu, rozpoëtu diötriktu, volieb do prezìdiì klubov. Schv len bol roën prìspevok klubov do pokladnice diötriktu vo v öke 5000,-KËs a rozpoëet diötriktu na - radnè obdobie 1992/93. Za zmienku iste stojì zoznam deleg tov a klubov, ktorè sa konventu z Ëastnili: DG VojtÏch Trapl, YEC Tibor KraöËeniË, Zdeno Somora (LC Bratislava Istropolis), Ivan BÌlik (LC Bratislava Danubius), M ria Paluöov (LC Bratislava Dovina), Jan Loukotka (LC»eskÈ BudÏjovice), Eduard Mayer (LC Karlovy Vary), Karel Herr (LC Mari nskè L znï), Jan Sikora (LC Praha Ambassador), Ji Ì Kalina (LC Praha Kampa), Josef Nov (LC Praha Orel), LudÏk»ern (LC Praha TGM). Deleg tov nevyslali: LC Bratislava, LC Brno, LC Praha PrvnÌ, LC PlzeÚ a LC Teplice. PracovnÈho semin ra sa z Ëastnilo 9 lionov z MaÔarska, 4 z Rumunska, 8 z Rak ska a 16 z»sfr. Celkove 37 lionov z 23 lionsk ch klubov uveden ch krajìn (bez Rak ska). Semin r trvaj ci od piatka odpoludnia do nedele dopoludnia viedol CL Ernst A. Musil. FinanËne ho kryli MD 114- Rak sko, ËastnÌci semin ra a LC Bratislava Istropolis. 8. oktûbra 1992 schv lilo Ministerstvo vn tra»r Stanovy diötriktu janu r 1993: napriek rozdeleniu»eskoslovenska na dva samostatnè öt ty»esk republiku a Slovensk republiku sa Diötrikt 122, spoloën diötrikt lionov»eska a Slovenska nerozdelil. Okrem argumentu "idey lionizmu nepoznaj hranice" viedli k tomuto rozhodnutiu aj praktickè dùvody. V radnom obdobì 1992/93 sa konalo 5 zasadnutì Kabinetu D- 122 a to , , , a Okrem Kabinetu D aprìla 1993, ktor sa konal v Brne pred 1.Konventom diötriktu (hotel "BelvedÈr"), konali sa vöetky ostatnè schùdze v Prahe, na RevoluËnÌ 16, u DG Trapla. Kabinet diötriktu, ako poradn org n guvernèra diötriktu pracoval v tomto zloûenì: VojtÏch Trapl - guvernèr diötriktu, Marie Petr Úov - pokladnìëka, Zdeno Somora - poverenec pre zakladanie klubov, Tibor KraöËeniË - poverenec pre v menu ml - deûe, Eduard Mayer - poverenec pre ûivotnè prostredie, Karel Herr - poverenec pre drogov a inè z vislosti, J n OndrejkoviË - poverenec pre LCIF a kampaú Sight First. V dúoch 10. aû 12. marca 1993 navötìvil Prahu 3. medzin rodn viceprezident William H. Wunder (neskùr, v radnom obdobì 1995/96 navötìvil ako medzin rodn prezident diötrikt eöte raz). StojÌ iste za zmienku, ûe vznikaj cemu Diötriktu 122, ale aj ÔalöÌm nov m diötriktom stredo- a v chodo-eurûpskych krajìn pom hal pri pr ci a v orient cii rak sky Lions Club Mˆdling (D- 114 O), v Úom lion Hubert Zimmermann. V rokoch 1991 aû 1993 (ale eöte aj v roku 1996) zostavoval, vyd val a bezplatne zasielal menovitè zoznamy Ëlenov a klubov na kluby diötriktu. 3. aprìla 1993 sa v Brne, v hotelu BelvedÈre konal 1.Konvent diötriktu 122. Na konvente, ktor dozoroval Advising Lion Ernst A. Musil a s pomocou LC Brno zorganizoval a viedol DG Vojtech Trapl sa z Ëastnilo 22 deleg tov klubov zo 14 klubov diötriktu (LC Bratislava - A. Glatz, J. Havl t; LC B Dovina ñ M. Paluöov ; LC B Istropolis - K. Bezecn, T. KraöËeniË; LC Brno - R. VÈvoda, J.Venhodov ; LC». BudÏjovice - J. Loukotka; LC K. Vary - V. Majkus, J. Ciglansk ; LC M. L znï - P. Streblov, K. Herr; LC P City - V. Tesa, J. SlÌpka; LC P Ambassador - J. Sikora, J. BedrnÌËek; LC P Orel - F. Struûka; LC P Kampa - P. Hor k; LC P PrvnÌ - M. Petr Úov ; LC P T.G.M. - L.»ern ; LC Rychnov n. Kn. - R. Dvo k, K. Hulec). 4 kluby (LC B Danubius, LC B Karpaty, LC P Strahov - San Giorgio, LC Teplice) svojich deleg tov na konvent nevyslali. Za guvernèra D122 na radnè obdobie 93/94 bol na konvente zvolen Zdeno Somora (LC Bratislava Istropolis), za viceguvernèra diötriktu Jan Loukotka (LC»eskÈ BudÏjovice). Zaznamenal: PDG Somora Bratislava, november 2005 Fotografie z prvè n vötevy mezin rodnìho prezidenta LCI na Slovensku. IP James T. Coffey s manûelkou Betty, kterè p ijal na bratislavskèm HradÏ prezident SR Michal Kov Ë s manûelkou EmÌliou, vzadu uprost ed PDG Zdeno Somora. ProsÌme vöechny pamïtnìky, kte Ì majì k dispozici fotografie z v znamn ch ud lostì z historie naöeho distriktu, aby je poskytli pro pot eby otisknutì v p ipravovanè publikaci k 15.v roëì trv nì D122. Kontaktujte prosìm IPDG J.Zatloukala: Mobil: +420 ñ

8 lion_4_2006.qxd :29 StrÆnka 8 8»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR l 8. septembra 2006 som sa spolu s II. ViceguvernÈrkou distriktu Janou Flanderovou z Ëastnil jednania s vedenìm LC-PlzeÚ Chateau Kozel za Ëelom jeho uzdravenia a implement cie do distriktn ch programov. l 9. septembra 2006 sa konal 1-v kabinet distriktu, ktor bol v znamn aj t m, ûe sa prijala z sada tzv. VOLNEJ KARTY»ASTI akèhokoævek pastguvernèra na kaûdom zasadnutì kabinetu. DÙvod je prozaick, najm vöak vysoko racion lny. Kaûd b val guvernèr distriktu svojimi znalosùami sk senosùami a vybudovan mi vzùahmi trvale patrì medzi lionsk manaûèrsku elitu a kaûd kabinet cieævedome chce vyuûiù jeho prìspevok do neust leho vylepöovania pr ce v distrikte. l 9. septembra 2006 sa konala v Suöiciach tradiën jumelage nemeckèho LC-AU a p nskeho LC z Plzne, kde sme boli svedkami prijatia Ëeskej ötudentky do nemeckèho lions klubu. l 10. septembra 2006 sme spolu s nemeck m guvernèrom Zitzmanom odovzd vali ocenenia naöich jumelagnych distriktov vìùazom medzin rodnèho golfovèho turnaja na ktorom sa z Ëastnilo 180 lionov z Nemecka a 11 z»iech. l 27. septembra 2006 LC-Zvolen uû tradiëne poriadal streleck turnaj bansk ch klubov, kde sme si z chuti zastrielali z brokovnice. l 7. oktûbra 2006 som prijal ofici lne pozvanie veæmajstra Odd Fellows do Prahy na 100. v roëie ich pùsobenia v»eskoslovensku a 10. v roëie Ëinnosti v»ech ch. Toto hnutie m svoje korene sp ù v USA. SilnÈ zast penie je v äkandin vskych krajin ch. Hnutie pùsobì tieû charitatìvne avöak ich forma je menej o- k zal, no silne Ëinn. l Koncom septembra prebehli rokovania s Alenkou Slanou bud cou prezidentkou LC-v B. Bystrici. Dohodli sme sa re lne zaloûiù d msky klub v termìne, aprìl l 9. oktûbra spolu s PDG J. Zatloukalom a II. VDG J. Flanderovou sme sa z Ëastnili na charitatìvnom podujatì d mskeho LC z Plzne. PlzeÚsk filharmûnia pom hala. l 13. oktûbra 2006 v pohraniënom nemeckom meste SELB som mal t Ëesù, z Ëastniù sa v znamn ch osl v jubilanta Manfreda Zollfranka. PripomÌnam, ûe v malebnom mesteëku Rosentalskeho porcel nu budeme maù tohtoroën Jumelage a pr ve lion Zollfrank je za Úu zodpovedn. l V dúoch oktûbra 2006 sa konalo v anglickom Bourmonthe Lions EurÛpa FÛrum spojenè so ökolenìm v meny ml deûe a draftom na v menu ml deûe. l 24. oktûber 2006 sa v B evnovskom kl ötore poëas osl v v roëia zaloûenia spoloënosti QUARANT konalo prvè ofici lne stretnutie s majiteæom spoloënosti p. Proch dzkom vo veci organizovania svetovèho konventu LCI v Prahe. l oktûbra n vöteva rak skych lions z LC Schwarzach pri Salzburgu v Nitre za Ëelom spolupr ce s organiz ciou nepoëuj cich EFFETA. l 25. oktûbra 2006 sa konalo ökolenie funkcion rov lions klubov»eskej republiky v priestoroch zariadenia naöeho liona Jana Kalaöa, ktorèmu Ôakujeme za prijatie. l 10. novembra sa konalo ökolenie funkcion rov lions klubu Slovenskej republiky v priestoroch strednej ökoly s domiciliom PDG Danky Vojtuöovej. œakujeme I. VDG Tom öovi Rybovi a RCH-SR Jurajovi Schwarzovi za organiz ciu. l 11. novembra 2006 sa konal 2-h kabinet distriktu. Bol v znamn t m, ûe Ëasù na Úom prijal svetov branûov riaditeæ LCI-Mikloö Horv th, ktor n s informoval o hlböìch prìëinn ch Letom lvím svetom s vislostiach hnutia a naërtol Ôalöie moûnosti nov ch krajìn. SrdeËne Ôakujeme pani Schwarzovej, Jurajovej manûelke za perfektne veden preklad z anglickèho jazyka. l 14. novembra sme v Banskej Bystrici odprevadili PDG Branislava Bereöa na jeho poslednej ceste. Nech mu je Boh milostiv. l 18. novembra som mal ofici lne stretnutie s Rotari nskym guvernèrom»eskej a Slovenskej republiky. Stretnutie sa konalo z mku u GrÛfa. Zhodli sme sa na princìpoch spoloën ch silì konaù dobro, kaûd svojimi n strojmi, pri akceptovanì svojich vlastn ch z sad hnutia a ötat tu. P n guvernèr prijal pozvanie na veækolep ples do Nitry 27. janu ra 2007, ktor organizuje LC- Nitra spolu s klubom Homonitriensis. l 19. novembra sme spolu so z stupcami LC-Koöice uzavreli koneën prìpravu Charter Night LC-Preöov, ktor bude dúa 7.decembra l 19. november 2006 LC-Koöice pripravil prekr snu akciu koöickej filharmûnie spolu s rockovou skupinou, poëas ktorej odovzdali trom organiz ci m ,- Sk. SÛlista Dvorsk so svojìm spev ckym umeleck m sprievodom n m sprìjemnil veëernè chvìle. œakujeme lions z v chodnèho Slovenska. l 19. novembra 2006 som sa stretol s PD-guvernÈrom hnutia KIWANIZ, ktorè je o 10 rokov staröie neû Rotary a o 20 rokov staröie neû LIONS a je zameranè na ml deû a ötudentov. SÌdlo je v USA. GuvernÈr distriktu prisæ bil Ëasù na megaplese v Nitre. Kam se v zimě podívat za lvy: q ñ Euro Lions Ples, SliaË (po dajì LC ze zûny SR-bansk region) q ñ Ples LC Olomouc q ñ ReprezentaËnÌ Ples v Nit e (po d LC Nitra) q Ples v BrnÏ (po dajì LC Brno a LC Brno äpilberk) q ñ IX. Ples Lions Club T bor q Lyûa skè z vody T le q Lionsk benefiënì ples (po dajì LC Rychnov nad KnÏûnou a LC Rychnov nad KnÏûnou Dobromila) Lions Club Rychnov n.kn. & Lions Club Rychnov n.kn. Dobromila Pozvánka na 13. lionský benefiční ples v Rychnově nad Kněžnou který se koná v sobotu 24. února 2007 Zpívá král českého swingu La a Kerndl v prostorách Společenského centra v Rychnově n.kn. Slavnostní zahájení v 19:30 hod. Cena vstupenky: 500 Kč Rezervace vstupenek:

9 lion_4_2006.qxd :29 StrÆnka 9»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR 9 Medzinárodné stretnutie zmocnencov pre výmenu mládeže v Bournemouthe. Stalo sa uû tradìciou, ûe kaûd rok sa v oktûbri stret vaj zmocnenci pre v menu ml deûe. Tento rok sa viac ako 50 zmocnencov z EurÛpy, spolu s hosùami z Japonska a USA stretlo v Bournemouthe v Ëase konania Europa Forum. Stretnutie priöiel pozdraviù aj medzin rodn prezident Jimmy Ross. Na stretnutì sa diskutovali ot zky Ôalöieho rozvoja a skvalitúovania programu v meny ml deûe do bud cnosti. Druh Ëasù programu bola venovan dvojstrann m kontrakt ciam, v r mci ktor ch sme sa dohodli na kvûtach pre jednotlivè krajiny. T to Ëasù je pre n s veæmi dùleûit, lebo n m zaisùuje urëit poëet miest v kempoch jednotliv ch z Ëastnen ch krajìn. ReciproËne my mùûeme pon knuù miesta v naöom kempe. V r mci diskutovan ch ot zok sa znovu zdùrazúovali z kladnè pravidl v meny ml deûe, ktorè by sme si mohli pripomen ù. Vekov limit rokov. N vrh na zjednotenie vekovèho limitu nebol prijat, nakoæko na stretnutì sa z Ëastnili len z stupcovia eurûpskych krajìn, kde sa vek pos va k 17 (dokonca s zvaûoval vek 18 rokov), zatiaæ Ëo v z morì s organizovanè kempe pr ve pre t ch mladöìch, a Ëasto je pr ve t horn hranica 18 rokov. Vekov limit, ktor kemp predpisuje je z v zn pre vöetk ch ËastnÌkov a obvykle sa neprip öùaj v nimky. V menn program pozost va z pobytu v medzin rodnom kempe a pobytu v rodine, priëom pomer medzi nimi nie je jednotne dohodnut. V r mci EurÛpy je to zvyëajne 1 t ûdeú v rodiny a 2 t ûne v kempe. V niektor ch prìpadoch sa v menn pobyt organizuje len v hostiteæsk ch rodin ch. Hlavn m cieæom kempov je spojaù mlad ch æudì rùznych n rodov. Kempy by mali byù bez poplatkov. Stret vame sa vöak s t m, ûe st - le prib daj kempy s poplatkami. Poplatky s rùzne a pohytuj sa od 50,- do 700,- USD.»asov harmonogram: Koniec decembra: podrobnè inform cie o kempe Koniec marca: obdrûanie prihl öok prijìmaj cim districtom Koniec aprìla: zaslanie akcept cie ËastnÌka vysielaj cemu districtu Inform cia o d tume a mieste prìchodu a odchodu Koniec m ja: Inform cia o hostiteæskej rodine Mesiac pred prìchodom (najneskùr 2 t ûdne): podrobnè inform cie o prichode a odchode Prihl öky a komunik cia: Prihl öky musia byù natypovanè. Prihl öky s rukopisom sa neakceptuj. Odpor Ëa sa pouûitie ötandardn ch prihl öok v Excelly. NajskÙr sa prihl öky posielaj ektronicky, po akcept cii sa posieæaj elektronicky. Z kladn m spùsobom komunik cie je . Z kladn m komunikaën m jazykom je angliëtina. V r mci diskusie sa znovu nastolil problèm spr vneho v beru ËastnÌkov. Veæk m problèmom v tomto roku bolo veækè mnoûstvo zruöenì, niekedy tesne pre n stupom. KeÔ sa to bude opakovaù, bud sa musieù prijaù opatrenie na elimin ciu tejto situ cie. œalöìm problèmom je jazykov znalosù ËastnÌkov. Pokiaæ naöi nominanti neovl daj jazyk, nemùûu komunikovaù a plne sa zapojiù do programu kempu. Str ca sa tak hlavn zmysel v meny ml deûe. Prajeme vöetk m klubom, aby spr vne vybrali mlad ch æudì, ktorì bud reprezentovaù sponzorsk klub, n ö distrikt ale aj naöe krajiny. Prihl öky s potvrdenìm o zaplatenì poplatku vo v öke EUR 50,- oëak vame do 15. decembra. Eva JanËÌkov Youth Exchange Chairman Môj pobyt vo Švédsku V obdobì od 8. do 31. J la som mal moûnosù navötìviù jednu z troch ökandin vskych krajìn ñ ävèdsko. Pretoûe som zvolil cestu autobusom, mùj prv kontakt s touto krajinou sa zaëal po prekroëenì 16 kilometrov dlhèho mosta resund medzi d nskou KodaÚou a ävèdskym Malmo. Z Malmo som cestoval asi 750 kilometrov naprieë ävèdskom do ätokholmu. Cestou som mal moûnosù vidieù niekoæko pekn ch miest, jazier a samozrejme obrovskè lesy. MÙj pobyt sa zaëal t ûdúom v rodine v meste G vle, asi 200 kilometrov severne od hlavnèho mesta. G vle je asi sto tisìcovè kr sne mïsto leûiace pri mori. B val som v byte p na Lennarta Lˆffa a jeho manûelky Inger. Pobyt v rodine bol trochu netradiën, pretoûe n s v bolo spolu öesù. Ja, EstÛnec Denis, Turek Ozan, IzraelËan Dan a dve dievëat z rak ska, Julia a Maria. O to viac sme vöak zaûili z bavy. Naöi "host parents" Inger a Lˆff n s brali na veæa v letov do okolia mesta. NavötÌvili sme na prìklad prìrodn rezerv ciu losov, kde sme asi p ù metrov od n s videli s boj dvoch obrovsk ch samcov. V meste G vle b vali v in ch rodin ch aj ÔalöÌ Ëlenovia kempu. Nikdy nezabudnem na naöu spoloën opekaëku na malom ostrove, na ktor n s odviezli na Ëlnoch. Na ostrove sa potom zaëala pekn party, ktor trvala aû do noci. Prv t ûdeú ubehol ako voda, a my sme sa museli rozl Ëiù s naöimi rodinami. Presnejöie ja som sa l Ëil len s Lennartom, pretoûe Inger bola ved ca celèho kempu a zostala s nami. V kempe som stretol ÔalöÌch skvel ch æudì z celèho sveta. Spolu n s bolo 24 plus dve super anim - torky Jessica a Jozefin a samozrejme naöa övèdska mamina Inger. Kemp Sagarbo bol umiestnen v n rodnom parku asi p ù min t cesty peöo od mora. Z kempu sme denne robili v lety do blìzkeho, ale aj vzdialenejöieho okolia kempu. Chodili sme do rùznych miest, na pl ûe k moru, do z bavn ch parkov, alebo do zoo. Asi najkrajöie spomienky z kempu m m na v chody slnka. Chodili sme pozeraù takmer kaûdè r no. Zobrali sme si zo sebou periny a vybrali sme sa k moru. Posadali sme si na mûlo, zakryli sme sa perinami, lebo r no b vala skutoën zima, a Ëakali sme na prìchod slnka. To vych dzalo asi o ötvrtej hodine. Z upren mi pohæadmi sme sledovali ako sa z malej ûiariacej bodky st va obrovsk slneën kot Ë. Takto sme presedeli asi do piatej a potom, hor sa do postele. Tieto v chody slnka sme chodili pozeraù asi len Ùsmi. R no sme potom vûdy rozpr vali o- statn m naöe z ûitky, a tì n m len ticho z videli. Raz sme si takto r no aj zapl vali. Studenöiu vodu som eöte nezaûil! Po kr snych desiatich dúoch sme sa museli rozl Ëiù s naöim kempom, a vöetci sme sa presunuli do "Ben tok severu", pretoûe aj takto sa ätokholm naz va. B vali sme v peknom hoteli na okraji mesta. Do centra sme chodili metrom. V centre sme dostali rozchod a my sme nevedeli Ëo skùr navötìviù. NiektorÌ (hlavne dievëat ) sa vydali po n kupoch nov ch top nok a öiat. Ostatn sme zv Ëöa navötevovali m ze. VeÔ v ätokholme ich je 66! Ja som stihol len M zeum Pipi Dlhej PanËuchy, morskè akv rium, Royal Palace a samozrejme som neobiöiel ävèdsku akadèmiu vied a Nobelovo m zeum. PoËas pobytu v ätokholme vöak bolo medzi Ëlenmi programu cìtiù sm tok z blìûiaceho sa konca. Ale ako to v ûivote b va, ûe nië netrv veëne, v nedeæu 30. J la r no sme sa museli z nov mi priateæmi a krajinou, ktor n s k sebe prich lila na tri t ûdne, rozl Ëiù. Vöetci sme mali slzy v oëiach, ale sæ bili sme si, ûe sa eöte ur- Ëite niekedy stretneme. Takto sa skonëili doteraz moje najkrajöie pr zdniny. A Ëo mi pobyt dal? ZÌskal som nov ch priateæov, stretol som veæa nov ch æudì, spoznal nov krajinu a jej kult ru zdokonalil som sa v jazyku a priniesol som si mnoûstvo kr snych z ûitkov, ktorè mi zostan aj keô posledn fotka vybledne... A za to vöetko patrì veæk vôaka slovenskèmu aj övèdskemu Lions Clubu. œakujem! Andrej RÈcky ( ËastnÌk projektu ÑV meny ml deûeì v roku 2006)

10 lion_4_2006.qxd :29 StrÆnka 10 10»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR Světový konvent LCI v Chicagu V ûenì lionötì p telè, r di bychom V s co nejsrdeënïji pozvali na 90. kongres LCI, kter se uskuteënì v termìnu od 2. do 6. Ëervence 2007 v Chicagu. Chicago Ëek na naöe ËastnÌky svïtovèho konventu LCI! K vrchol m setk nì, kter jsou pl nov na na tento kongresov t den budou pat it nejen t i plen rnì zased nì, slavnostnì mezin - rodnì pr vod, zajìmavè mezin rodnì show, ale takè uvedenì do funkce novèho mezin rodnìho prezidenta pro obdobì Chicago je nejvïtöì mïsto ve st edoz padnìm americkèm st tï Illinois a takè t etì nejlidnatïjöì mïsto USA a je d leûit m p epravnìm spojenìm mezi v chodnìmi a z padnìmi Spojen mi st ty. LeûÌ na jihoz padnìm b ehu Lake Michigan. Zaloûeno bylo v roce Od roku 1870 vzrostlo Chicago z na 1,7 mil. v roce V souëasnè dobï (rok 2006) m mïsto vìce jak 3 mil. obyvatel, coû je tèmï 4923 obyvatel na ËtvereËnÌ km. Architektura Chicaga se stala vlivnou na celèm svïtï a zde byl takè postaven v roce 1885 prvnì mrakodrap vyuûìvajìcì ocelovou konstrukci. MÏsto je postaveno na relativnï plochè zemi. Pr mïrn v öka je 176m/m. V Chicagu je pomïrnï promïnlivè po- ËasÌ a mïsto zaûìv z etelnï Ëty i roënì obdobì.»ervenec, kdy se kon konvent je pr mïrem nejteplejöìm mïsìcem v roce a pr mïrnè teploty jsou 84 F coû odpovìd naöim 29 C, deöùovè sr ûky jsou cca 94 mm. 90. kongres LCI, kter se uskuteënì ve dnech Ëervence se bude konat ve mïstï, kde "vöechno zaëalo". Chicago je perfektnì mìsto pro setk nì lionek, lion a Leo a pat Ì mezi nejlepöì kongresov mïsta USA. ZajÌmav historie, typick pohostinnost st edoz padu, gourmenskè restaurace, kolos lnì mrakodrapy a v teënè moûnosti n kup jsou takè jednìm z d vod pro navötìvit Chicago. Kongres takè nabìzì jedineënou moûnost navötìvit hlavnì sìdlo LCI v Oak Brooku, kterè je cca 30 min. z padnìm smïrem od mïsta.»lenovè delegace D122 by dle p edbïûn ch informacì mïli b t u- bytov ni v hotelu Hyatt Regency, kter je cca 4 km od kongresovèho centra. Stav p Ìprav k dneönìmu dni : doprava zatìm nenì ani rezervov na, protoûe moje idea spoleënè cesty s rakousk mi liony zatìm nem konkrètnì podobu. PanÌ guvernèrka Musilov - LCI DG 114- Rakousko se snaûì zajistit cenovï p ijatelnè letenky a ËastnÌky. K dneönìmu dni je takè ve h e spoleën cesta s liony z NÏmecka (ke kter m by se p idali lioni z Rakouska a my). Pan guvernèr BuËek poëìt s 15ti Ëlennou delegacì. Jak to vidìte vy? Kdo bude mìt Ëas, chuù a pochopitelnï finance na cestu do Chicaga. Nezanedbateln je takè chuù vyst t si frontu na vìza a podrobit se v slechu na konzul tu. NejpozdÏjöÌ termìn pro p ihl öky na kongres je sice 1. kvïten 2007, ale protoûe je nutno uhradit i p ihlaöovacì poplatek doporu- Ëuji se p ihl sit do , kdy je p ihlaöovacì poplatek 100,- US dolar, p i p ihl öenì do konce b ezna uû je poplatek 115,- US dolar a pozdïjöì p ihl öenì, to uû je 130 US. SouËasnÏ s tìmto poplatkem je nutno uhradit z lohu na hotel a dalöì poplatky. Moûno hradit jak kartami Visa, tak i MasterCard. Tom ö Ryba, 1.VDG Vyhodnocení soutěže Mírový plakát Stalo se jiû tradicì, ûe celosvïtov organizace Lions Clubs International vyhlaöuje kaûdoroënï v tvarnou soutïû ÑMÌrov plak tì. TÈto soutïûe se mohou z Ëastnit dïti ve vïku od 11 do 13 let ve vöech 200 zemìch svïta, ve kter ch lions kluby p sobì. I letos byly jednotliv mi kluby naöeho distriktu osloveny ökoly v»eskè a SlovenskÈ republice a soutïûe se mohl z Ëastnit kdokoliv, kdo mïl z jem a splúoval stanovenou vïkovou kategorii. TÈma letoönìho roku ÑCelebrate Peaceì (Oslavme MÌr), umoûnilo opït dïtem popustit uzdu jejich fantazii a n paditosti, Ëehoû skuteënï vyuûily. SoutÏûe se z Ëastnily p edevöìm dïti z Bratislavy, T bora, Teplic a Brna.Vöichni z ËastnÏnÌ p edëili sv mi v tvory oëek v nì poroty a na mìstï byla krom nadöenì i slova lìtosti, ûe nenì moûno poslat do dalöìho v bïru vöechny pr ce naöich dïtì. Dne probïhlo v BratislavÏ, v r mci 2. zased nì kabinetu distriktu, vyhodnocenì nejzda ilejöì pr ce. Porota mïla vybrat pouze jeden jedin obr zek. JejÌ pr ce byla opravdu nez vidïnìhodn, neboù vöechny p edloûenè v kresy, kterè postoupily z region lnìch kol do kola distriktnìho, byly zajìmavè a n paditè. Porota vybrala po dlouhèm p emìt nì obr zek dìvenky Alexandry GoæovÈ, kter navötïvuje Soukromou z kladnì umïleckou ökolu ve SninÏ, Slovensko. JejÌ kresba bude reprezentovat n ö distrikt p i fin lovèm v bïru soutïûe MÌrov plak t, kdy hlavnì vìtïz bude osobnï pozv n na slavnostnì vyhl öenì v sledk, kterè probïhne dne v New York City, USA. Alexandra GOºOV : Mier je len v ruk ch Ëloveka

11 lion_4_2006.qxd :29 StrÆnka 11»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR 11 Semin funkcion Lions Club v»r Dne se v Praze na SmÌchovÏ konal semin pro funkcion e Lions Club se sìdlem v ËeskÈ republice. Jiû t etì rok po sobï se takto setk v guvernèr v vodu lionskèho roku s funkcion i klub, aby je informoval o pr bïhu svïtovèho konventu LCI, aby jim ËlenovÈ kabinetu poskytli aktu lnì informace z oblasti distriktnìch aktivit a administrativy. Semin funkcion Ëesk ch Lions club se tento rok konal v Praze na SmÌchovÏ v p ÌjemnÈm prost edì kongresovèho s lu Restaurace Pal c Austria. P ÌtomnÌ lioni ocenili pohodlnè prostory pro jedn nì, ozvuëenì, promìtacì techniku a stejnï tak obëerstvenì, kterè pracovnìci Restaurace Pal c Austria pro jedn nì zajistili. V znam setk nì s funkcion i klub podtrhovala p Ìtomnost nejenom guvernèra distriktu Tibora BuËeka, poslednìho p edchozìho guvernèra Ji Ìho Zatloukala, ale takè p Ìtomnost öarmantnì druhè viceguvernèrky distriktu Jany FlanderovÈ a p edchozìch guvernèr Ladislava BouËka a Martina Harta. Semin uvedl IPDG Ji Ì Zatloukal, kter ocenil vysokou Ëast funkcion klub a jejich z jem o Ëinnost distriktu. Na programu semin e byla informace o celodistriktnìch programech. PDG Ladislav BouËek, kter v kabinetï zast v funkci zmocnïnce pro projekt Lions Quest, informoval o etablov nì NadaËnÌho fondu, o spïönï probïhl ch workshopech, na kter ch se na zemì naöeho distriktu edukujì lekto i z dalöìch evropsk ch zemì. DÌky silì PDG BouËka, je n ö distrikt z hlediska projektu Lions Quest vysoce oceúov n. ZmocnÏnec kabinetu pro projekt SbÏru upot eben ch br lì ve svè opravdu profesion lnï p ipravenè prezentaci rekapituloval cìle a podstatu celèho projektu, kter je zamï en na poskytnutì br lì pro zrakovï postiûenè v rozvojov ch krajin ch. Poskytl podrobnè informace o dosavadnìch aktivit ch klub s tìm, ûe jiû byly odesl - ny z silky br lì na sbïrn mìsta v It lii. PokladnÌk kabinetu Ivan ViËar informoval p ÌtomnÈ o z sad ch tvorby rozpoëtu a Ëtov nì financì urëen ch na charitu a financì urëen ch na aktivity klubu, kterè musì b t evidov ny oddïlenï. IPDG Ji Ì Zatloukal rekapituloval p Ìtomn m z sady pr ce s webovsk mi str nkami distriktu a LCI podle prezentace zmocnïnce kabinetu pro IT Bohuöe Kr tkèho. Sekret kabinetu Boris Hynek informoval p ÌtomnÈ o aktu lnì ËlenskÈ z kladnï. GuvernÈr distriktu Tibor BuËek, kter p ijel do Prahy v doprovodu zûnovèho chairmana Rudolfa HlavaËky informoval p ÌtomnÈ o pr bïhu celosvïtovèho konventu v Bostonu, d le potom o aktu lnìm stavu celodistritknìho programu, kterèho cìlem je zajiötïnì postavenì malè nemocnice v AfrickÈ Keni. D le potom p edal aktu lnì informace o programu v mïny ml deûe pro tento lionsk rok. AtmosfÈra na semin i funkcion Lions Club byla, jak se stalo jiû tradicì, dïln a p telsk. Semin e nejsou jenom pracovnì setk nì lidì se spoleën m cìlem pom hat pot ebn m, ale jsou p ÌleûitostÌ setkat se s p teli. Boris Hynek, Cabinet Secretary 2004 ñ let od založení Distriktu 122 V tomto klubovèm roce vzpomìn me 15. v roëì od vzniku a zaloûenì naöeho distriktu. K tomuto v roëì bychom r di vydali sbornìk, kter by popsal a shrnul toto obdobì. Je to vöak olb ÌmÌ pr ce a zb v jen vï it a doufat, ûe se to povede. Jak vlastnï n ö distrikt vznikl? PrvnÌ lionskè kluby byly zaloûeny v Praze a v BratislavÏ bezprost ednï po Listopadu Podle identifikaënìho ËÌsla, jeû p idïluje centr la LCI v Oak Brooku, je prvnìm registrovan m klubem v tehdejöìm»eskoslovensku LC Praha Eagle (zaregistrovan pod ËÌslem ), na Slovenku to je LC Bratislava (zaregistrovan pod ËÌslem ). DÏjin m distriktu je vïnov n samostatn Ël nek od PDG Zdeno Somory, jehoû druhou Ë st p in öìme na jinèm mìstï tohoto vyd nì bulletinu. P i vzniku, resp. zaloûenì naöeho distriktu jsou d leûitè tyto datumy: v Praze se konal prvnì semin pro funkcion e tehdy jiû zaloûen ch LC, na nïm bylo dohodnuto, ûe bude poû d no o ustanovenì novèho distriktu pro»sfr mezin rodnì prezident LCI Donald E.Baker p i svè n vötïvï Prahy v hotelu Palace za Ëasti z stupc ze vöech tehdejöìch lionsk ch klub ustanovil provizornì Distrikt 122 -»SFR v Praze v RevoluËnÌ Ëp. 16 se uskuteënilo prvnì zased nì kabinetu D poprvè se konalo "Shrom ûdïnì provizornìho distriktu", jeû tehdy nahrazovalo konvent a odsouhlasilo distriktnì stanovy Ministerstvo vnitra»r schv lilo stanovy D122 K 15. v roëì od vzniku D122 p ipravujeme publikaci, jeû bude mapovat dosavadnì historii a v voj v naöem distriktu. NabÌzÌme moûnost umìstit ve sbornìku firemnì reklamu a tìm p ispït k jeho vyd nì v reprezentativnì formï. Z jemci o sponzorstvì se mohou informovat u PDG Ji Ìho Zatloukala na jeho ovè adrese:

12 lion_4_2006.qxd :29 StrÆnka 12 12»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR LC PlzeÚ Bohemia SlavnostnÌ koncert ke SvÏtovÈmu dni zraku V nedïli se uskuteënil ve velkèm s le MÏöùanskÈ besedy slavnostnì koncert PlzeÚskÈ filharmonie ke SvÏtovÈmu dni zraku. Od r si lioni po celèm svïtï kaûdè druhè ter v Ìjnu p ipomìnajì d leûitost zraku, neboù zrak je nejd leûitïjöìm smyslem pro kaûdèho z n s a je t eba ho neust le chr nit. Tento den je proto vïnov n zraku, ale takè osvïtï a vzdïl v nì, kterè s touto problematikou zce souvisì. Jeho pr bïh je koordinov n svïtovou zdravotnickou organizacì WHO a agenturami OSN. Na svïtï je asi 40 mil. nevidom ch a pokud se nezlepöì pè- Ëe o zrak, jejich poëet se bïhem 10 let m ûe zdvojn sobit. Koncert v Plzni se konal jako jedin v»eskè republice a uspo dal jej d msk Lions Club PlzeÚ Bohemia ve spolupr ci s MÏstem PlzeÚ. Byl o nïj velik z jem nejen mezi nevidom mi a zrakovï postiûen mi, Ëastnili se ho rovnïû v znamnì hostè, mnoho sponzor, sympatizujìcì ve ejnost a nïkterè lionskè kluby. S l pro 500 n vötïvnìk byl plnï obsazen. Koncert se konal pod z - ötitou n mïstkynï prim tora mïsta PlznÏ JUDr. Marcely KrejsovÈ. V znamn m hostem byla hrabïnka Mathilda Nostitzov, kter je symbolem pomoci zrakovï postiûen m, guvernèr lionskèho distriktu»r a SR Tibor BuËek, pastguvernè i Jaroslav SlÌpka a Ji Ì Zatloukal, prezident SONS Josef Stiborsk a editel Tyfloservisu Josef Cerha. K v znamn m osobnostem pat ili ministr spravedlnosti Ji Ì PospÌöil, Pavel Rˆdl, Ji Ì UhlÌk, sen tor Richard Sequens s chotì, poslanec ZdenÏk Prosek a dalöì. SlavnostnÌm veëerem prov zeli s velkou noblesou Milan Friedl a p vabn Marie M lkov. Vöechny p ÌtomnÈ uvìtala prezidentka klubu Eva R ûiëkov. doprovodu klavìru zn mou modernì skladbu. Se sv m handicapem se umì poprat i jako lyûa ka ËeskÈho paralympijskèho t mu. V Torinu 2006 zìskala 2. mìsto v super-g a 4. mìsto v ob Ìm slalomu. Je prvnì d mou zapsanou v galerii zrakovï postiûen ch, kte Ì jsou vzorem vöem ostatnìm. VelkÈ podïkov nì pat ilo vedoucì KnihovnÏ pro nevidomè v Plzni JanÏ AniËka KulÌökov s n mïstkynì prim tora Dr. Krejsovou ÿeditel Tyfloservisu J. Cerha, guvernèr T. BuËek, prezident SONS J. Stiborsk SlavnostnÌ lionsk veëer byl tradiënï zah jen skladbou Jaroslava Jeûka Tmavomodr svït, po tè n sledoval Dvo k v opus 91 V p ÌrodÏ. Hostem PlzeÚskÈ filharmonie byla vìtïzka Smetanovy klavìrnì soutïûe Jana T mov, kter brilantnï p ednesla Beethoven v Koncert pro klavìr a orchestr Ë.3 c mol. JejÌ v kon byl na öpiëkovè rovni. Potvrdila, ûe naöi mladì umïlci umì p ednèst tak n roënè skladby svïtovèho reperto ru, jako je tato. PlzeÚsk filharmonie p ednesla v z vïru Symfonii Mendelssohna- Bartholdyho Ë. 4 A dur "Italskou" a sklidila opït velik potlesk. Indick dirigent Debashish Chaudhuri vybral skladby s ûasn m citem, vystihl bohatstvì n lad a zpïvnost jednotliv ch dïl, jeho pr ce s orchestrem byla skvïl. Sv m v konem PlzeÚsk filharmonie opït potvrdila, ûe se vypracovala mezi nejlepöì symfonickè orchestry v republice. V pr bïhu koncertu obdrûela finanënì ocenïnì zrakovï postiûen studentka Konzervato e J. Deyla v Praze, plzeúsk rodaëka AniËka KulÌökov. Tato ûasn a kr sn dìvka studuje obor flètna a p ednesla za JankovÈ. JejÌ vytrval a systematick Ëinnost se zrakovï postiûen mi je celost tnï uzn v na jako vysoce odborn a my jsme vöichni pyönì, ûe takovè osobnosti v naöem st edu m me. O p est vce si ËastnÌci prohlèdli i doprovodn program. äkola pro zrakovï postiûenè vystavila n dhernè obrazy sv ch û k, Knihovna pro nevidomè v Plzni informovala o novink ch v technickèm vybavenì, kterè v hodnotï 159 tis. KË po Ìdila z v tïûk akcì LC PlzeÚ Bohemia, firma Spektra p edvedla technickè pom cky pro zrakovï postiûenè, firma OKAMéIK prod vala knihy, jejichû v nos byl p ed n na asisteënì sluûby. Na tomto slavnostnìm veëeru byl spïönï zah jen rovnïû "SbÏr upot eben ch br lì pro rozvojovè zemï". Ve ejnost byla informov na o Ëty- ech kontaktnìch mìstech, kde budou umìstïny sbïrnè n doby. Vloûen ch 352 ks br lì je z kladem sbìrky vöech lionsk ch klub v plzeúskè zûnï. V z vïru vystoupil guvernèr distriktu»r a SR Tibor BuËek, podïkoval vöem za kr sn a d stojn veëer s neopakovatelnou atmosfèrou. Vysoce hodnotil projekt klubu na podporu vzdïl nì dïtì a ml deûe ve ökol ch pro zrakovï postiûenè, kter byl na tomto veëeru odstartov n a kter je ve ejnostì a MÏstem PlzeÚ v ele p ivìt n. D msk Lions Club PlzeÚ Bohemia mu zcela jistï vytvo Ì podmìnky pro jeho spïönou postupnou realizaci. V tïûek z tèto kr snè akce Ëinil 83 tis. KË. V p edv noënìm obdobì obdrûì äkola pro zrakovï postiûenè 40 tis. KË, St edisko ranè pèëe 5 tis. KË, SP Jit enka 5 tis. KË, asistenënì sluûby zrakovï postiûen m 13 tis. KË. LionskÈ hnutì, kterè v Plzni m dobrou z kladnu, opït uk zalo, ûe pomocnou ruku p i eöenì v ûn ch lidsk ch problèm m ûe podat kaûd z n s. Jana Flanderov

13 lion_4_2006.qxd :30 StrÆnka 13»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR 13 LC PlzeÚ Bohemia»innost LC PlzeÚ Bohemia v lionskèm roce 2006/7 V zaë tku novèho lionskèho roku zhodnotily Ëlenky LC PlzeÚ Bohemia uplynul ch deset let Ëinnosti. PlzeÚskÈ lvice se r dy pobavì, na sch zk ch se seznamujì se zajìmavostmi a s novinkami, vz jemnï si pom hajì a p itom chtïjì dïlat nïco navìc ñ b t uûiteënè tïm, kte Ì to pot ebujì. Je neuvï itelnè, ûe za tuto dobu bylo sponzorovan m za ÌzenÌm p ed no finanënï, formou dar Ëi jinou zprost edkovanou pomocì p es 1,5 mil. KË. V znamn finanënì pomoc z akcì byla pr bïûnï vïnov na ve v öi 550 tis. KË dïtsk m za ÌzenÌm regionu na rekreaënì a sportovnì vyûitì nebo pravu prostor (ökola pro zrakovï postiûenè, DD Trnov, DD Domino a SP Jit enka), d le na ozvuëenì l ûek pacient OËnÌ kliniky FN PlzeÚ Ë stka 124 tis. KË, KnihovnÏ pro nevidomè celkem 159 tis. KË, Diakonii»CE 55 tis. na zakoupenì dvojkola, fotoapar tu a videokamery, SP Jit enka 70 tis. KË na vypalovacì pec, tkalcovsk stav a p ÌspÏvek na rehabilitaënì vanu. To vöe bylo p ed no za ËinnÈ pomoci sponzor, kterè Ëlenky vyzvaly ke spolupr ci. Klub svojì Na n vötïvï ve StudijnÌ a vïdeckè knihovnï v Plzni. Oslava narozenin prezidentky klubu Mgr. E. R ûiëkovè (druh zprava) ËinnostÌ zìskal pevnè postavenì v plzeúskèm regionu. Co jsme jiû proûily v prvnì polovinï novèho lionskèho roku? Kr snè lèto jsme tradiënï oslavily na chalupï - tentokr t u naöì kronik ky EviËky HecovÈ v ÿeb Ì. Od z Ì se sch zìme pravidelnï dvakr t do mïsìce. P ed n mi st l velk kol, zajistit slavnostnì koncert PlzeÚskÈ filharmonie p i p Ìleûitosti SvÏtovÈho dne zraku v termìnu Uspo d nì tèto akce navrhl naöemu klubu pastguverner Ji Ì Zatloukal. Netuöily jsme, co n s vöe Ëek. Bylo n m vöak jasnè, ûe na tak velkou akci je straönï m lo Ëasu a naöe kroky musì b t rychlè, pevnè a neomylnè. Oslovily jsme adu sponzor a takè MÏsto PlzeÚ, kterè n s podpo ilo v Ëele s n mïstkynì prim tora JUDr. Krejsovou. Ta p evzala z ötitu nad celou akcì. I kdyû se s - koly od poloviny srpna roztrhl pytel, v sledek vöechny proûitè strasti zahladil. Koncert se vyda il a klub spïönï p i tèto p Ìleûitosti odstartoval projekt podpory vzdïl v nì ve ökol ch pro zdravotnï postiûenè a takè sbïr opot eben ch br lì. Do galerie osobnostì se zrakov m postiûenìm byla slavnostnï zaps na jako prvnì d ma AniËka KulÌökov. Jelikoû v poslednì dobï jsme vïnovaly hodnï Ëasu spoleëensk m akcìm, chceme si nynì oddechnout a zp Ìjemnit sch zky tèmaty, kterè vïtöinu Ëlenek zajìmajì. Chceme b t kr snè, a proto jsme vyslechly p edn öku kosmetickè poradkynï o produktech Collagen beauty line a protoûe r dy oslavujeme, Bohemia Sekt uspo dal pro n s ochutn vku vìn. V listopadu jsme oslavily ûivotnì jubileum naöì souëasnè prezidentky Mgr. Evy R ûiëkovè, kter je z rukou dalöì spïönè cesty naöeho klubu. Kr sn den jsme takè proûily ve StudijnÌ a vïdeckè knihovnï v Plzni. Byly jsme pozv ny editelem PhDr. VyËichlem, kter podïkoval za finanënì dar KnihovnÏ pro nevidomè.»lenky si prohlèdly vöechny prostory, kterè knihovna pouûìv v centru PlznÏ, sezn mily se s organizacì a pl ny do budoucna. VidÏly i depozit e se star mi tisky, kterè jsou uchov v ny ve specifick ch podmìnk ch, restaurovanè historickè tisky, hudebnì knihovnu aj. zajìmavosti v prostor ch b v. kl ötera. Listopad byl zajìmav takè tìm, ûe bylo zah jeno jedn nì s o.p.s. PomocnÈ tlapky, protoûe Ëlenky chtïjì tomuto za ÌzenÌ p edat finanënì dar a p ispït na v cvik psa pro nevidomè. TradiËnÌ turnaj d mskèho LC PlzeÚ Bohemia a p nskèho klubu LC PlzeÚ City v bowlingu, kter opït sponzoroval LIONS GENTLEMAN pastprezident Jaroslav Kodet, jsme sice prohr ly, ale veëe e byla skvïl. Prosinec je pro LC PlzeÚ Bohemia vûdy n roën. Zahajujeme Mikul ösk m veëerem, na nïmû budou letos p ed ny finanënì dary z koncertu PlzeÚskÈ filharmonie, a to 40 tis. KË äkole pro zrakovï postiûenè, 5 tis. KË St edisku ranè pèëe, 5 tis. KË SP Jit enka, 13 tis. KË asistenënìm sluûb m pro zrakovï postiûenè OKAMéIK. Ze sponzorskèho konta d le p ed v me 20 tis. KË o.p.s PomocnÈ tlapky. Mikul ö, Ëert a andïl jiû po sedmè navötìvì s velk m dortem DÏtsk domov Trnov, kde je 40 dïtiëek ve vïku od 1 r. do 6 let, dennì stacion pro ment lnï postiûenè SP Jit enka s 25 dïtmi a Domov pro seniory LongevitaSenio v TrnovÈ s 25 seniory, kte Ì vyûadujì zvl ötnì pèëi. Je to vûdy v jimeënï kr sn den pln l sky a v noënìch myölenek. Brzy potom je naöì vlasteneckou povinnostì ochutn v nì vynikajìcìho sva enèho vìna u Branky, kde velice r dy podporujeme p nsk klub p i jejich jedineënè akci. P edv noënì posezenì klubu proûijeme tradiënï v p ÌjemnÈ pohodï s plzeúsk m astrologem Holmanem a tïöìme se jiû na dalöì silvestrovskè setk nì u AniËky»ernÈ. N ö klub se rozrostl o novou Ëlenku ZdeniËku Kol ovou, a postupnï bude poëet Ëlenek zv öen o dalöì kandid tky na ËlenstvÌ. V novèm roce 2007 jsme napl novaly na prvnì jarnì den 9. benefiënì koncert VlÌdn tmavomodr svït se Z padoëeskou galeriì a 11. garden party v zaë tku Ëervna opït v CD Hotelu PlzeÚ. DalöÌ pl ny - uspo dat dobrè lionskè akce - m me velkè, chceme je naplnit a chceme pomoci, ale chceme takè v nadch zejìcìm obdobì p ÌjemnÏ lionsky ûìt v naöem klubu, proûìt hezkè chvìle i s jin mi kluby, zejmèna d msk mi a takè s liony v sousednìch zemìch.

14 lion_4_2006.qxd :30 StrÆnka 14 14»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR LC PlzeÚ City Aktivity LIONS CLUBU PlzeÚ-City v podzimnìm obdobì 2006 PodzimnÌ aktivita naöeho klubu zaëala v znamnou n vötïvou Lions Clubu Aue-Schwarzenberg v r mci Jumelage. Pro nïmeckè p tele, kter ch k n m p ijelo 33, jsme p ipravili 3 dennì v let po oblasti centr lnì äumavy. Celou akci peëlivï napl noval, s partnery z Aue projednal a organizaënï zajistil Jaroslav Kojzar, kter m skuteënï ÑlvÌì podìl na jejìm zdaru. Ubytov nì bylo zajiötïno v hotelu U Daliborky v Suöici. ProhlÌdka mïsta Suöice zahrnovala i n vötïvu Muzea s unik tnì sbìrkou skla Bruna Schreibra, cinovèho n dobì, dobovèho n bytku i vz cn ch knih. DalöÌ den pak n vötïva Kaöpersk ch Hor, HorskÈ Kvildy a Modravy s polednì zast vkou na obïd v KlostermannovÏ chatï. V let pokraëoval k pramen m Vltavy a d le p es SrnÌ, Pr öily do DobrÈ Vody, kde panì VladÏna Tesa ov, autorka ûasnèho sklenïnèho olt e a k ÌûovÈ cesty v chr mu sv. VintÌ e sezn mila v letnìky se sv m vz cn m dìlem. Tato exkurze byla odmïnïna srdeën m potleskem s nejednou slzou dojetì nad kr sou dìla i procìtïn m a zasvïcen m v kladem autorky dìla. NÏmeËtÌ p telè byli pozv ni na pohoötïnì k naöemu Ëlenu MUDr. Mirko Rymeöovi v LibÏticÌch. VyvrcholenÌm v letu bylo setk nì naöich Lion s nïmeck mi p teli ve Sport hotelu Pek rna v Suöici. Po vodnìm slovu naöeho prezidenta MUDr. Jana Velka shrom ûdïnè pozdravil distrikt guvernèr Tibor BuËek, kter se s n mi podïlil o z ûitky z kongresu Lion v Bostonu. Nutno dodat, ûe ve stejnèm z ijovèm vìkendu byl organizov n pro ostatnì Ëleny Lions Clubu PlzeÚ-City i tradiënì sbïr hub v Pohorsku, kter velice obïtavï p ipravuje Jaroslav Kodet s manûelkou. T û vìkend probìhal v Plzni i kabinet distriktu, a pr vï guvernèr se sv m kolegou ze Slovenska p ijali pozv nì na Jumelage v Suöici. Past president LC Aue Heinrich Petzold zhodnotil v voj naöich vz jemn ch vztah, kterè byly nav z ny jiû v r. l998 a 1. kvïtna 2004, v den vstupu naöì republiky do EU, stvrzeny podpisem smlouvy o spolupr ci obou klub p i rozvìjenì Ëesko nïmeckè aktivity p i humanit rnì Ëinnosti a pozn v nì kulturnìch pam tek a kr s p Ìrody v ËeskÈ i nïmeckè p ÌhraniËnÌ oblasti. SlavnostnÌ veëer pokraëoval rautem s grilov nìm za doprovodu hudby. Jumelage dala velk prostor pro v mïnu n zor, z ûitk a zkuöenostì. PoslednÌ taneënì p r opouötïl parket kolem 1 hod. po p lnoci. Tento podzim byl opravdu bohat na Ëesko nïmeck setk nì. Od Lion z LC Schwandorf jsme dostali pozv nì na spoleënou n vötïvu ÑKrajinnÈ v stavy bez hranic Marktredwitz Cheb 2006ì, kter probïhla ObÏ p ÌhraniËnÌ mïsta byla tento rok vybr na ke zvelebenì dosud nevyuûit ch okolnìch prostor, kterè pravou v r mci v stavy budou i nad le mïst m slouûit ke kulturnìmu sportovnìmu a rekreaënìmu vyuûitì.je to velice kr sn myölenka. SkuteËn p emïna tïchto prostor je obdivuhodn. Podm ËenÈ louky v okolì Marktredwitz byly zkultivov ny v luûnì park s mnoha pavilony, koupaliötïm, mìstem pro odpoëinek a z zemì pro zahr dk e. Star textilnì tov rna byla vyuûita jako vyhlìdkov vïû s kr sn m pohledem na celou plochu v staviötï. PodhradÌ v Chebu s p ilehl mi loukami nynì slouûì jako prostor pro hry, s pravami ve stylu anglickè, irskè, ruskè, holandskè i vodnì zahrady. HradebnÌ p Ìkop je upraven ve stylu amfite tru a je zp ÌstupnÏn Ëetn mi l vkami, kterè spojujì podhradì s kl öternì zahradou a sportovnìm are lem. Vöe bylo vybudov no za podpory EU, jednotliv ch mïst, region lnìch institucì i soukrom ch firem. Tento projekt prezentuje konkrètnì p Ìklady spolupr - ce obou pohraniënìch oblastì, a to je jedna z nej ËinnÏjöÌch forem sbliûov nì»ech a NÏmc. Na n ö spoleën v let jsme odjìûdïli autobusem z Nabburgu, kde jsme se setkali s naöimi nïmeck mi p teli. N vötïva KrajinnÈ v stavy v Marktredwitz byla velice p Ìjemn a zajìmav v mnoha oblastech i obdivuhodn zejmèna v celkovèm pojetì zahradnì architektury a uspo d nì jednotliv ch pavilon. Cestou k n vötïvï KrajinnÈ v stavy v Chebu jsme se zastavili na spoleënèm obïdï v lesnì restauraci a takè jsme navötìvili muzeum porcel nu v Hohenbergu a.d. Eger. Zde jsme obdivovali kr su star ch, ale i modernìch kolekcì uûitnèho porcel nu. Velmi dobr dojem jsme mïli i z prohlìdky v Chebu. Nejen vlastnì are l KrajinnÈ v stavy v Chebu, ale i prava objekt, kolem kter ch jsme proch zeli, mnohdy obst ly ve srovn - nì s nïmeck mi. Byl to velmi kr sn a zda il spoleën v let. PoslednÌ mezin rodnì aktivitou naöeho klubu s liony LC Schwandorf v tomto podzimnìm obdobì byla spoleën n vötïva Tylova divadla v Plzni dne 17. listopadu, kde jsme shlèdli operu A. Dvo ka ñ Rusalku. Tato poh dkovï romantick lìbiv opera mïla velmi zda ilou v pravu s dobr mi v kony vöech sûlist i s vysokou profesion lnì rovnì orchestru, a proto nadchla naöe nïmeckè p tele. Schwandorfsk m Lion m jsme jejich pohostinnost oplatili pohoötïnìm o p est vce a po skonëenì p edstavenì spoleën m posezenìm a veëe Ì v novï otev enè stylovè restauraci EGO poblìû divadla. SrdeËnÈho p telstvì obou naöich nïmeck ch lionsk ch klub si velice v ûìme a chceme je d le rozvìjet vz jemnou participacì na z jmov ch, ale i charitativnìch akcìch (nap. sbïr obnoöenèho öatstva pro plzeúskou Charitu spolu s LC Aue, kde se n m poda ilo spoleënï zajistit okolo 1000 kg odïv pro pot ebnè lidi). Jak to na z vïr naöeho listopadovèho setk nì velmi pïknï vyj d il n ö dlouholet lionsk p Ìtel pan Ferdinand St mpfel z klubu ve Schwandorfu: tìm, ûe se spoleënï setk v me na nejr znïjöìch lionsk ch akcìch, tìm se takè vz jemnï lèpe pozn v me, nejen jako Lioni, ale hlavnï jako lidskè bytosti. Frantiöek Loöan, spolupr ce s mèdii, LC PlzeÚ City

15 lion_4_2006.qxd :30 StrÆnka 15»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR 15 Lions Club Rokycany uspo dal 12. Ìjna 2006 besedu s lèka em, publicistou, vydavatelem a v neposlednì adï naöìm Ëlenem Martinem Str nsk m. Besedu jsme uspo dali p edevöìm pro lèka skou ve ejnost a diskutovalo se o aktu lnìm a oûehavèm tèmatu - ËeskÈm zdravotnictvì, jeho problèmech a moûn ch perspektiv ch. Pozv nì na besedu p ijal starosta mïsta Rokycan Ing. Jan Baloun, 1. mìstostarostka Marie Hl vkov, sen tor MUDr. LudÏk Sefzig, lèka i z Rokycan, PlznÏ a Lions Clubu PlzeÚ City a samoz ejmï ËlenovÈ naöeho klubu. Martin Str nsk m na lèka skè problèmy nadhled zkuöenèho neurologa, vlastnìka soukromè neurologickè kliniky v Praze a p edevöìm p edn öejìcìho i praktikujìcìho lèka e na UniverzitÏ v Yale v USA a na LÈka skè fakultï Univerzity Karlovy v Praze. Hovo il o zdravotnictvì v obou zemìch, dok zal pouk zat na problèmy zdravotnick ch systèm v USA i»r a p ednesl svoji p edstavu o eöenì nïkter ch problèm ve zdravotnictvì. Na toto tèma se pak rozproudila ûiv diskuze, jejìmû hlavnìm p Ìnosem byla odbornost diskutujìcìch a snaha o nalezenì erudovan ch eöenì, kter by zdravotnictvì prospïla. Z tèmï dvouhodinovè diskuze vyplynulo, ûe û dnèmu z p Ìtomn ch lèka nenì osud ËeskÈho ZajÌmavou akci p ipravil n ö Ëlen Dr. Ji Ì ä len. V listopadu pozval do Rokycan skupinu koleg lèk rnìk. V sobotnìm dopoledni p ipravil historicky motivovanou proch zku po rokycansk ch pamïtihodnostech. Rokycany byly bohat m kr lovsk m mïstem a dnes majì 45 nemovit ch historick ch objekt. BÏhem proch zky vidïli ËastnÌci pozoruhodnï zachoval Dumetovsk d m, navötìvili kostel Panny Marie SnÏûnÈ, kde probìhala möe, prohlèdli si budovu radnice s pamïtnìmi deskami. V Muzeu Dr. Bohumila Hor ka shlèdli novï otev enou v stavu betlèm a pozoruhodnï koncipovanou paleontologickou expozici se svïtozn m mi ìrokycansk mi kuliëkamiî, v nichû jsou dochov ny otisky trilobit, plavunì a pod. Tato expozice m evropskou roveú a je interesantnì pro kaûdèho n vötïvnìka muzea. LC Rokycany Setkání lékařů Setkání lékárníků zdravotnictvì lhostejn. VeËer se vyda il ke vöeobecnè spokojenosti vöech p Ìtomn ch a neform lnì diskuze pokraëovala jeötï po ofici lnìm ukonëenì programu. Blanka Rozumov, sekret LC Rokycany KoneËn m cìlem proch zky byla n vötïva historickè lèk rny, vybudovanè Dr. Pavlem Niebauerem. Jedn se o kompletnï za Ìzenou lèk rnu z t ic t ch let minulèho stoletì se vöìm, co do lèk rny pat Ì ñ lèk rensk m n bytkem (peëlivï a citlivï restaurovan m), stojatkami na suroviny, v hami, ËÌpkovnicÌ, pilulovnicì, ale i kancel sk m stolem s veökerou v bavou tïch let, odbornou knihovnou, specialitami a vöìm, co dokresluje funkënì lèk rnu. Expozice vyvol v dojem, ûe pan lèk rnìk pr vï odeöel, aby zìtra opït p iöel slouûit pacient m. ZajÌmav byla i prohlìdka soukromè umïleckè galerie umìstïnè nad historickou lèk rnou. Galerie prezentuje dìla a v tvarn z jem tv rce historickè lèk rny. ProhlÌdka skonëila p telsk m posezenìm s Dr. Niebauerem, besedou a prohlìdkou materi l o lèk rn ch kraje, kterè formou posport tv rce lèk rny shromaûôuje. LC Teplice Soutěžní výkresy dětí za pomoci teplických lionů OznaËenÌ Liberty Intelligence Our Nation s Safety, tj. voln m p ekladem Svodoba, PorozumÏnÌ, BezpeËÌ naöich vlastì. Tato prvnì pìsmena anglickè zkratky tvo Ì n zev organizace, kter jiû vìce neû 80 let p sobì po celèm svïtï a snaûì se pom hat lidem, kte Ì se bez pomoci cizìch neobejdou. Lions Club International je nejvïtöì ve ejnï prospïönou organizacì na svïtï. JejÌm motem je ÑWe serve = slouûìmeì a nejlèpe vystihuje Ëinnost cca 1,5 milionu lidì po celèm svïtï. SouË stì tohoto hnutì je i mal skupina Ëlen v TeplicÌch, kte Ì jsou organizov ni v obëanskèm sdruûenì Lions klub Teplice. st edì tohoto hnutì ve Spojen ch st tech vyhl silo soutïû, kter znì ÑCelebrate Peaceì ñ ÑSlouûit mìruì. Jedn se o soutïû pro dïti ve vïku let ve zhotovenì kresby nejlepöìho plak tu s mìrovou tèmatikou. Na v zvu teplick ch lion reagovalo devït z kladnìch ökol. Klub obdrûel vìce jak 90 pracì-v kres jednotliv ch û kyú a û k. Bylo velice obtìûnè vybrat pït nejlepöìch. Za tèmaticky nezajìmavïjöì byly do dalöì soutïûe doporuëeny pr ce Jitky HolÈ a Barbory KoblihovÈ (obï ze Zä Buzuluck ), Nikoly HurtovÈ (Zä U Nov ch l znì), Thu Ha Nguyen (Zä Plyn rensk ) a MatÏje PastÌra (Zä Na StÌnadlech). Tyto nejlepöì pr ce spolu s charitativnìm p ÌspÏvkem na pomoc zrakovï postiûen m byly z Lions klubu Teplice odesl ny k Ëasti v celosvïtovè soutïûi, kter bude v noru 2007 vyhodnocena v USA. PodÏkov nì pat Ì vöem, kte Ì soutïûili i tïm, kte Ì s organizacì soutïûe pom hali.

16 lion_4_2006.qxd :30 StrÆnka 16 16»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR LC Praha Bohemia Ambassador Patn ct let LC Dresden Centrum LC Dresden Centrum je jednìm z prvnìch lionsk ch klub, kterè vznikly na zemì tzv. nov ch spolkov ch zemì. Zaloûila jej ada v znamn ch osobnostì, kterè v lionskèm hnutì p sobily jiû v z padnìm NÏmecku a kterè p esìdlily do Dr ûôan. Jen pro zajìmavost v souëasnè dobï je v Dr ûôanech 13 lionsk ch klub, p iëemû 95% jejich Ëlen p iölo pr vï ze z padonïmeck ch klub. Dr ûôanskè kluby se spïönï zapojily do spoleëenskèho ûivota, po dajì kulturnì, sportovnì a jinè akce a svojì charitativnì ËinnostÌ naplúujì posl nì lionskèho hnutì. LC Dresden Centrum nap Ìklad v znamnou mïrou p ispïl k rekonstrukci Frauenkirche, kter se opït stala v raznou dominantou Dr ûôan. Na obnovu byl mimo jinè pouûit i v tïûek z vystoupenì hudebnìch soubor americk ch univerzit, kterè se konalo p ed pr zdninami pod patron tem LC Dresden Centrum ve zn mè SemperovÏ Ope e. Oslavy 15. v roëì zaloûenì LC Dresden Centrum se uskuteënily v Dr ûôanech. Z Ëastnili se jej ËlenovÈ lionsk ch klub nejen z Dr ûôan, ale z celèho NÏmecka. Byli zde lioni z Mnichova, KolÌna nad R nem, Hamburku, D sseldorfu atd. Lze Ìci, ûe nechybïli p edstavitelè lionsk ch klub ze û dnèho vïtöìho nïmeckèho mïsta. P ijeli i lioni z partnersk ch klub ve Francii. Protoûe s LC Dresden Centrum mïl dlouholetou jumelage LC Praha Ambassador, z Ëastnili jsme se i my jako ËlenovÈ LC Praha Bohemia Ambassador. Ofici lnì Ë st oslav byla zah jena v z meëku Carolaschlˆsschen, kde p ÌtomnÈ p ivìtal prezident klubu Rolf Riecken. Setk nì se prot hlo do pozdnìch noënìch hodin, ale to nebr nilo lion m, aby se setkali jiû n sledujìcì dopoledne p ed hotelem Hilton v lèk rnï past prezidenta klubu Christiana Flossnera. Po malèm pohoötïnì n sledovala prohlìdka Dr ûôan. PotÈ vöichni odjeli do z mku Wackerbarth na obïd a prohlìdku z meckèho vinnèho sklepa spojenou s ochutn vkou. Oslavy vyvrcholily slavnostnì veëe Ì v z mku Eckberg, kde po slavnostnìch projevech prezident jednotliv ch klub byla slavnostnì veëe e. N sledujìcìho dne se lioni na z mku Eckberg rozlouëili sklenkou sektu. LC Praha Bohemia Ambassador je r d, ûe m ûe pokraëovat ve zd rnï se rozvìjejìcì jumelage s LC Dresden Centrem zah jenou LC Praha Ambassador a tïöìme se, ûe se s naöimi lionsk mi p - teli z Dr ûôan opït setk me v Ëervnu p ÌötÌho roku. JUDr. PhDr. Old ich ChodÏra, prezident klubu Z meëek Wackerbarth Delegace LC Praha Bohemia Ambassador na zah jenì oslav v z meëku Carolaschlˆsschen VinnÈ sklepy na z mku Wackerbarth P edstavitelè LC Praha Bohemia O.ChodÏra a V.Trapl p ed vajì na z mku Eckberg z stupc m LC Dresden Centrum upomìnkov dar

17 lion_4_2006.qxd :30 StrÆnka 17»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR 17 LC Karlovy Vary Diana»as letì a blìûì se prosincov klubov sch zka, na kterè Ëlenky klubu jiû tradiënï hodnotì prvnì polovinu lionskèho roku. A jak byl? Prezidentka klubu se bïhem svè dovolenè na Kypru, zcela n hodou setkala s mìstnìmi liony. Bylo to velmi milè a neform lnì p telskè setk nì. A tak jiû i na Kypru jsou informov ni,ûe existuje n ö klub. Jak jsme jiû p edeslaly v naöem minulèm p ÌspÏvku, v hotelu Imperi l v Karlov ch Varech a dne v SadovÈ kav rnï ve Frantiökov ch L znìch, se uskuteënily mûdnì p ehlìdky, kterè pro n s p ipravila skupina Image Industry No.1. FinanËnÌ v tïûek z obou akcì byl formou öeku na ,-KË p ed n na BenefiËnÌm koncertu, kter byl po d n FarnÌ charitou v MÏstskÈm divadle v Karlov ch Varech. Zde bude pouûit k zakoupenì pot ebnèho vybavenì Domu Sv. Zdislavy pro matku a dìtï v tìsni. V polovinï mïsìce Ìjna navötìvil K.Vary z stupce lion z Turecka s manûelkou. Po p ÌjemnÈm setk nì se s prezidentkou klubu J.Jeûkovou domluvili, ûe p. Hamdi Sarikayay p i p ÌötÌ n vötïvï Karlov ch Var navötìvì naöì klubovou sch zku jsme se s naöimi p Ìznivci a mil mi hosty ze sp telen ch LC jiû tradiënï seöli na ZvÏ inov ch hodech v hotelu Na äpici v RadoöovÏ. Jako pokaûdè, i tentokr t jsme spoleënï p i zvï inov ch lah dk ch od mìstnìho öèfkucha e, dobrèm pitì a p ÌjemnÈ Ve dnech 24. aû navötìvilo nïkolik Ëlenek se sv mi manûeli n ö zakl dajìcì p nsk Lions club v Gladbecku v NÏmecku. Zde byli v ele p ivìt ni a Ëekal je zajìmav program.»lenky LC Diana na n vötïvï v p nskèm LC v Gladbecku. Mimo spoleën ch setk nì si prohlèdli mïsto z v ökovè budovy, navötìvili v stavu "Design budoucnosti" v zav enèm dole ve mïstï Essenu, katedr lu a museum. P nsk Ë st v pravy obdivovala p i fotbalovèm utk nì arènu v Schalke. Na sobotnìm spoleëenskèm veëeru se prezident p nskèho klubu, Eckhart Schwerhoff a prezidentka LC Diana, dohodli na partnerstvì obou klub a zaloûenì tradice spoleën ch p telsk ch setk nì a v mïn zkuöenostì v duchu lionskèho hnutì. DalöÌ setk nì se uskuteënì v Karlov ch Varech v p ÌötÌm roce. hudbï pohovo ili nejen o klubovèm ûivotï. Druh den se naöi hostè vëetnï past guvernera Ji Ìho Zatloukala podìvali do l zeúskè Ë sti mïsta i do podzemì, kde vyvïr karlovarskè V Ìdlo. JeötÏ jednou dïkujeme vöem host m za p Ìjemnou spoleënost a tïöìme se na dalöì setk nì zase za rok se v n dhernèm prost edì Radium Palace v J chymovï u- skuteënil jiû Ëtvrt BenefiËnÌ koncert, kter pro n vötïvnìky L znì J chymov a pro naöe hosty p ipravily Ëlenky klubu a û ci Z kladnì umïleckè ökoly v Karlov ch Varech. V souëasnè dobï se Ëlenky klubu pilnï p ipravujì na prodej sva- enèho vìna a v noënìho punëe, kterè budeme obëan m mïsta nabìzet na hlavnì obchodnì t ÌdÏ v Karlov ch Varech ve dnech Po vz jemnè dohodï spojìme sìly s p nsk m klubem. P novè zajistì technickè z zemì a budou okrasou st nku, d my se postarajì o p Ìsun pot ebn ch ingrediencì. FinanËnÌ v tïûek ze ZvÏ inov ch hod, BenefiËnÌho koncertu a prodeje v noënìch specialit pak bude pouûit na n kup mikul ösk ch a v noënìch d rk pro dïti z Domu Sv. Zdislavy a pro dalöì charitativnì aktivity klubu. MÛdnÌ p ehlìdka v hotelu Imperi l. MilÌ p telè, vöechny Ëlenky LC Diana V m p ejì kr snè a klidnè v noënì sv tky a do novèho roku pevnè zdravì, ötïstì, pohodu a mnoho pracovnìch spïch v lionskèm ale i v osobnìm ûivotï.

18 lion_4_2006.qxd :30 StrÆnka 18 18»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR Sponzorsk dar za vyöe pol miliûna kor n pre Detsk fakultn nemocnicu (DFN) v Bratislave Zariadenie Mira Ophthalmic Cryo umoûúuje predch dzaù - plnèmu oslepnutiu nedonosen ch detì Stredu 22. novembra 2006 sa uskutoënilo sl vnostnè odovzdanie öpeci lneho prìstroja na lieëenie retinopatie (poruchy sietnice) u nedonosen ch detì. Zariadenie Mira Ophthalmic Cryo, ktorè umoûúuje predch dzaù - plnèmu oslepnutiu nedonosen ch detì m hodnotu vyöe pol miliûna kor n. OËnej klinike ho venuje Lions club Bratislava Bona Fide, a to vôaka finanën m prostriedkom, ktorè mu na charitatìvne Ëely poskytla spoloënosù Diverso, a.s. Na Slovensku sa v s Ëasnosti rodì pribliûne detì, z toho pred- Ëasne naroden ch je okolo 7 %. Vzhæadom na to, ûe u predëasne naroden ch detì neust le narast poëet detì s poruchami sietnice, s vöetci tìto novorodenci sledovanì oftalmolûgom. Len v uplynulom roku bola retinopatia diagnostikovan u 110 nedonosen ch detì. Ako jedin oën klinika na Slovensku sa v hradne deùom venuje len Detsk oën klinika DFN v Bratislave. Tu je tieû zriadenè centrum na lieëbu retinopatie nedonosen ch detì (ROP). Cryo-prÌstroj bude teda vyuûìvan na lieëenie predëasne naroden ch detì s ROP z celèho Slovenska. Okrem spomìnanèho ochorenia umoûúuje Cryo-prÌstroj aj lieëbu ÔalöÌch oën ch chorùb u detì. Ide naprìklad o tzv. retinoblastûm (zhubn n dor sietnice), ktor je kaûdoroëne diagnostikovan v desiatich nov ch prìpadoch, Ôalej umoûúuje lieëbu vern lneho kataru spojovky, odl Ëenia sietnice a in ch ochorenì. Zariadenie Mira Ophthalmic Cryo, je prv m zariadenìm svojho druhu na Slovensku, ktorè m öpeci lne sondy urëenè na lieëenie detì. InötalovanÈ je v oënej operaënej s le na -2 poschodì DFK na Kram roch, Limbovej ulici 1. Cryo-prÌstroj odovzdali za LC Bratislava Bona Fide prezidentka klubu Jarmila Thomasov (druh sprava) a Elena Klimeöov. LC Bratislava Bona Fide Detské domovy tradične s ve kou priazňou Uû po siedmykr t sa v posledn novembrov nedeæu predstavili na Hlavnom n mestì v Bratislave deti z detsk ch domov v r mci programu Deti samy sebe. Podujatie, ktorè sa uû tradiëne stret va s mimoriadne priaznivou odozvou okolostojacich div kov, pripravuj v detsk ch domovoch s nadöenìm, Ëo sa odzrkadlilo nielen na rovnì vyst penì detì, ale aj na ich zv öenom z - ujme o tvorivè Ëinnosti poëas celèho roka. VianoËn atmosfèru priniesli do Bratislavy prostrednìctvom pestrèho programu scènok, kolied, tancov i spevu. Medzi Ëinkuj cimi boli dokonca aj trojroënè deti. Na pûdiu sa spolu s nimi predstavil Robo Opatovsk ako aj ËastnÌci 2. roënìka s ùaûe Slovensko hæad superstar. S Ëasùou programu, ktor v spolupr ci s detsk mi domovmi pripravuje Lions klub Bratislava Bona Fide, bola draûba vianoën ch darëekov a ozdùb, ktorè deti vlastnoruëne vyrobili. ZÌskali tak vyöe 37-tisÌc kor n od okolostojacich div kov. œalöìmi finanën mi prostriedkami a darmi v hodnote okolo 200-tisÌc kor n im Vianoce v ich domovoch sprìjemnili sponzori podujatia, medzi ktor mi bola Tatra banka, Slovensk sporiteæúa a Ôalöie firmy a fyzickè osoby.

19 lion_4_2006.qxd :30 StrÆnka 19»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR 19 LC Koöice JESENNÁ HARMONIA Jedn m z nosn ch projektov koöickèho klubu je benefiën koncert, ktor je od roku 2003 organizovan pod n zvom Jesenn harmûnia. V nedeæu 19. novembra sa tak konal uû jeho 4. roënìk a mnohì zo st lych hostì ho oznaëili za vynikaj ci. Prispeli k tomu tak skvelì hudobnìci ale i vnìmavì posluch Ëi, ktorì sa nechali strhn ù zaujìmav m stv rnenìm diel Mozarta, Vivaldiho Ëi Lehara v podanì orchestra Musica Iuvenalis a rockovej form cie Sexit. Hviezdou veëera bol i Jaroslav Dvorsk a jeho kolegovia z opery äd Koöice. Medzi Ëestn mi hosùami koncertu nech bal ani guvernèr Districtu 122 p n Tibor BuËek, ktor bol svedkom troch benefiën ch aktov. V nos z koncertu v celkovej v öke Sk putoval nevidiacej ötudentke Duöane Blaökovej, nii nevidiacich Slovenska a Intern tnej ökole v LevoËi, ktor v tomto starobylom meste vychov va zrakovo postihnut ml deû. S Ëasùou koncertu bola i zbierka opotrebovan ch okuliarov, ktor nadviazala na vöeobecne zn my lionsky projekt. Hostia koncertu naú doniesli viac neû 200 r mov, ktorè 1. Lions Club Koöice doplnì r mami z ostan ch zbern ch miest na v chode Slovenska a pripravì na expedìciu do Talianska. Branislav Koniar, 1. LC Koöice LC Preöov Na východe Slovenska pribudol nový člen LCI Sl vnostnou charter night v n dhern ch priestoroch preöovskèho PKO Ëierny Orol bol 7. decembra do celosvetovej rodiny LCI uveden Lions Club Preöov. 20 zakladaj cich Ëlenov na Ëele s prezidentom Ing. Petrom äioviëom sa zaviazalo riadiù sa etick m kûdexom liona a hneô pri tejto sl vnostnej prìleûitosti napâúaù slogan ÑWe serveì. SpoloËne s 1. LC Koöice odovzdali öek na sumu Sk KrajskÈmu stredisku nie nevidiacich a slabozrak ch Slovenska. FinanËnÈ prostriedky v r mci tejto sumy pouûitè vûdy na konkrètnu pomoc konkrètnym æuôom.»lenovia LC Preöov v t chto dúoch uû pl nuj svoje charitatìvne aktivity na rok SpoloËn fotografia Ëlenov LC Preöov, v popredì guvernèr districtu 122 Ing. Tibor BuËek, vedæa neho past guvernèr Ing. Daniela Vojtuöov. Prezident 1. LC Koöice Ing. Peter Cacara (druh zæava) a prezident novovzniknutèho LC Preöov Ing. Peter äiovië odovzd vaj öek na Sk ved cemu KrajskÈho strediska NSS Mgr. Jozefovi HluboviËovi.

20 lion_4_2006.qxd :30 StrÆnka 20 20»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR LC Brno äpilberk Mezin rodnì konference o koktavosti v BrnÏ ObËanskÈ sdruûenì LOGO ve spolupr ci se Soukromou klinikou LO- GO s.r.o. a Lions Clubem Brno äpilberk po dalo konferenci u p Ìleûitosti Mezin rodnìho dne porozumïnì koktavosti. Touto z vaûnou poruchou plynulosti eëi v»eskè republice trpì vìce neû osob. Tato akce je kaûdoroënï velkou podporou a povzbuzenìm pro osoby koktavostì trpìcì a jejich blìzkè. Konference se konala 13. listopadu 2006 v prostor ch SoukromÈ vysokè ökoly NEWTON COLLEGE. Z ötitu nad konferencì p evzal vedoucì odboru zdravotnictvì JihomoravskÈho kraje MUDr. Josef Drbal.»estn m hostem letoönìho roënìku byl Prof. David Allen Shapiro z Western Carolina University ze Spojen ch st t americk ch, p ednì odbornìk na problematiku koktavosti, kter pronesl hlavnì p ÌspÏvek. On s m koktavostì trpì, poda ilo se mu tento problèm zvl dnout a dnes o tèto problematice p edn öì na svïtov ch kongresech. Byl opït pozv n pro velk z jem odbornìk, kter ch se konference z Ëastnilo vìce neû 120. V r mci konference probìhala panelov diskuze, kterè se z Ëastnili p ednì ËeötÌ odbornìci na problematiku koktavosti - doc. MUDr. Olga Dlouh, CSc., Doc. PaedDr. AlûbÏta Peutelschmiedov, PhD., PaedDr. Eva äkodov, Prof.PhDr. Viktor Lechta, Ph.D., PaedDr. Ilona KejklÌËkov, PhD. SouË stì konference byly takè workshopy, kterè probìhaly od 10 hodin. CÌlem tïchto workshop bylo co nejvìce p iblìûit metody a kolektivnì techniky pr ce s lidmi postiûen mi koktavostì. Konference se setkala s velk m z jmem odbornè ve ejnosti i mèdiì -»esk televize za adila blok i do TeleviznÌch novin. Poda ilo se tak prost ednictvìm zpr v v mèdiìch informovat öirokou ve ejnost a upozornit na z vaûnè problèmy, se kter mi bojujì lidè trpìcì koktavostì. ObËanskÈ sdruûenì LOGO vzniklo v roce Pom h klient m se z vaûn mi poruchami komunikace vëetnï osob trpìcìch koktavostì a jejich blìzk m. Usiluje o soci lnì rehabilitaci takto postiûen ch osob a jejich zaëlenïnì do spoleënosti. NabÌzÌ komplexnì soci lnì sluûby s d razem na vzdïl v nì a uplatnïnì na trhu pr ce. V adï projekt spolupracuje s LIONS Clubem Brno äpilberk. VÌce informacì o tomto obëanskèm sdruûenì najdete na SbÏr upot eben ch br lì JednÌm z tïch, kte Ì se aktivnï zapojili do celosvïtovè sbìrky star ch br lì ve spolupr ci s LC Brno - äpilberk je i p Ìtel lionismu, majitel firmy EXPERT OPTIK, pan Thomas Scheibl, kter m svoji provozovnu v samèm centru Brna, v pas ûi obchodnìho domu RozkvÏt. DalöÌ z jeho provozoven, kterè se do sbìrky zapojili jsou v obchodnìm centru AVION d le v BrnÏ-KomÌnÏ a v OstravÏ. LC Pardubice Od p tku 24. listopadu roste v PardubicÌch prvnìch deset platan, kterè jsou prvnìmi stromy v budoucì "LionskÈ aleji". Cel alej platan by mïla Ëasem vzniknout na PospÌöilovÏ n - mïstì p ed Z kladnì ökolou Spo ilov v PardubicÌch. Tato akce probïhla za podpory PardubickÈho kraje, konkrètnï pana radnìho Petra äilara, kter je radnìm zodpovïdn m za ûivotnì prost edì. Myölenka zaloûenì "LionskÈ aleje" uzr la v rodinï minulèho presidenta Frantiöka Vacka a pokraëov nì v sadby by mïlo bïhem dvou let skonëit tìm, ûe si kaûd Ëlen klubu vysadì sv j strom. Touto aktivitou chtïjì ËlenovÈ klubu p ispït ke zkr ölenì a zlepöenì ûivotnìho prost edì a souëasnï trvalejöìm zp sobem propagovat existenci lionskèho hnutì v PardubicÌch. Ing. Jaroslav V vra, vicepresident LC Pardubice

Uvnit vyd nì naleznete fotogalerii a report û z pobytu IP LCI Ashoka Mehty spolu s chotì v naöem distriktu. 2005 - podzim. s chotí v našem distriktu

Uvnit vyd nì naleznete fotogalerii a report û z pobytu IP LCI Ashoka Mehty spolu s chotì v naöem distriktu. 2005 - podzim. s chotí v našem distriktu lion_4_2005.qxd 8.12.2005 14:57 StrÆnka 1 n Návštěva IP A. Mehty s chotí v našem distriktu n n Projekt LIONS QUEST - 1. část Lions EUROPA FORUM - Stuttgart n LCIF - příspěvky a využití n Informace z klubů

Více

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily lion_1_2007.qxd 16.3.2007 15:09 StrÆnka 1 n n n n n Předvánoční klubové dobročinné akce Plesová sezóna lionských klubů Zasedání kabinetu Příprava na konvent D122 v Nitře Výstavba nemocnice v Keni zahájena

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé Ročník 12 (32) ČERVENÉHO KŘÍŽE Číslo 2 2005 Cena 10, Kč»ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ Navzdory velmi hektickè atmosfè e vyvolanè koaliënì krizì se dne 24. nora 2005 v PoslaneckÈ snïmovnï

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html Reportáže a články týkající se odtržení Ž elech ov i c nad D ř ev ni cí od Z lína (č e r v e n é o d k a z y j s o u n o v i n k y ) 1. bř e z n a 2 0 0 9 http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

ZLATO JAKO INVESTICE

ZLATO JAKO INVESTICE ZLATO JAKO INVESTICE Jiû v roce 1966 napsal Alan Greenspan ve své stati Zlato a finanëní svoboda : «...bez zlatého standardu neexistuje moûnost, jak ochránit úspory p ed zcizením inflací. Bez nïj neexistuje

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

V noce 2008. dárková balení. od 10. listopadu. OlejovÈ perly do koupele mix 33 ks v krabiëce Cena 349 Kč * po slevě od 209 Kč. www.body-basics.

V noce 2008. dárková balení. od 10. listopadu. OlejovÈ perly do koupele mix 33 ks v krabiëce Cena 349 Kč * po slevě od 209 Kč. www.body-basics. dárková balení OlejovÈ perly do koupele mix 33 ks v krabiëce Cena 349 Kč po slevě od 209 Kč V noce 2008 od 10. listopadu Přírodní péče o r ty Balzámy na rty pro stálou krásu vašeho úsměvu na bázi mandlového

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

ĺ ř Ě É Á Ě Ý ĺ ř é ŕ ě ř ý ě ě š ř ů ä ř é Č ě řč Č ĺ ě é Š ě ě ě č ě ř é š ě Ř Ě Ř É ř é ř ř Ž ř é ří é Ž ř ř é č ř ř é é ě ř é ř ř é ýš řĺ č ř ř ř é č ž ý ě ĺ ř č ř č ýš ý ý Ž ě ř é ř ĺ č č úč ŕ ř

Více

Thajsko "země úsměvů" lèto - podzim 2008. 15. konvent v Brně. Bangkok - místo světového konventu. Představení vedení D122. EEP nový projekt LCI

Thajsko země úsměvů lèto - podzim 2008. 15. konvent v Brně. Bangkok - místo světového konventu. Představení vedení D122. EEP nový projekt LCI 15. konvent v Brně Bangkok - místo světového konventu Představení vedení D122 EEP nový projekt LCI Zprávy z činnosti klubů Dnes s PDG T. Bučekem lèto - podzim 2008 BANGKOK přivítal delegáty světového konventu

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

ř á á ü č ů á ř ř á ě ř ý á á ě á á ř á Č á á á ě řč á Č á ě á ř ř á ě ý ů á ě ř á á Ř Ě Ě Ř É Á ř á á ř ř á á Ž ř ř ř ě ě ř á á ě ěá ě ř á á ě ě ě ěá ř ě ě ř á á čá ř ě ě ř á ý ů č ě šíř č Š á ř á á

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

č É Á Á Ě É Í É Á Ří É Ř Á é Íá ě ď é ě Á Í Ř ř éč á Ť ě ě ý ý á í Žá ř á ě á Ě áž á í áž ý á á Žá í á ř ň á é ý ý í ř í í č í Č é ý ý é ň á í ú á Ž ř ě š á é á ř ří š á í ěá é á ě ý ú í é á á ú á ě ý

Více

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace je základním atributem a pot ebou každého živého tvora. Jako spole

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace 3/2013 C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O INDIVIDUÁLNÍHO DÁRCE ZÍSKAL MARTIN HAUSENBLAS Ve čtvrtek 3. října 2013 proběhlo v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí slavnostní vyhlášení vítězů 16. ročníku

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více