Nový distriktní projekt Sběr upotřebených brýlí se rozbíhá v obou našich republikách. Europa Fóra n Vzpomínka na PDG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový distriktní projekt Sběr upotřebených brýlí se rozbíhá v obou našich republikách. Europa Fóra n Vzpomínka na PDG"

Transkript

1 lion_4_2006.qxd :28 StrÆnka 1 n Informace z lionského Europa Fóra n Vzpomínka na PDG Braňa Béreše n 15. výročí distriktu n Dobročinný koncert ke Světovému dni zraku v Plzni podzim/jeseú Dobročinný koncert Plzeňské filharmonie ke Světovému dni zraku byl mimořádným umělec- kým zážitkem a společenskou událostí se širokou publicitou. Bližší informace uvnitř vydání. oto: Josef Šperl Nový distriktní projekt Sběr upotřebených brýlí se rozbíhá v obou našich republikách.

2 lion_4_2006.qxd :29 StrÆnka 2 Dobročinný koncert ke Světovému dni zraku U p Ìleûitosti SvÏtovÈho dne zraku se v nedïli ve velkèm s le MÏöùanskÈ besedy uskuteënil slavnostnì koncert PlzeÚskÈ filharmonie pod vedenìm dirigenta Debashishe Chaudhiriho. Koncert uspo dal d msk Lions Club PlzeÚ Bohemia pod z ötitou JUDr. Marcely KrejsovÈ, n mïstkynï prim tora mïsta PlznÏ. (informace na stranï 12) JmÈnem vedenì distriktu 122 dïkujeme organiz tor m, ËinkujÌcÌm a sponzor m tèto nadmìru zda ilè akce a vï ÌmÏ, ûe se v p ÌötÌm roce poda Ì koncert opït uskuteënit. Fotografie poskytl Lions Club PlzeÚ Bohemia

3 lion_4_2006.qxd :29 StrÆnka 3»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR 3 OBSAH VYD NÕ: TitulnÌ strana - SlavnostnÌ koncert ke SvÏtovÈmu dni zraku... 1 Fotogalerie z DobroËinnÈho koncertu ke SvÏtovÈmu dni zraku... 2 vodnìk - slovo guvernèra ÖÖÖ Eberhard Wirfs je ofici lnym kandid tom EurÛpy na prezidenta LCI....4 SlovenskÈ humanitnè spoloënosti mali stretnutie...4 N vötïva medzin rodnèho riaditeæa LCI Mikloöa Horv tha...5 Informace ze sekretari tu kabinetu distriktu...5 Zem el PDG Branislav BÈreö (DG Tibor BuËek)...6 VzpomÌnka na BraÚa (PDG Alois K. DanÏk)...6 Pozn mky k dejin m Diötriktu Ëasù (PDG Zdeno Somora)...7 Letom lvìm svetom...8 Medzin rodnè stretnutie zmocnencov pre v menu ml deûe...9 MÙj pobyt vo ävèdsku (V mena ml deûe 2006)...9 SvÏtov konvent LCI v Chicagu...10 VyhodnocenÌ soutïûe "MÌrov plak t"...10 Semin funkcion Lions Club v»r let od zaloûenì Distriktu LC PlzeÚ Bohemia - informace z Ëinnosti LC PlzeÚ City - informace z Ëinnosti...14 LC Rokycany - informace z Ëinnosti...15 LC Teplice - informace z Ëinnosti...15 LC Praha Bohemia Ambassador - informace z Ëinnosti...16 LC Karlovy Vary Diana - informace z Ëinnosti...17 LC Bratislava Bona Fide - informace z Ëinnosti...18 LC Koöice - informace z Ëinnosti...19 LC Preöov - Charter Night...19 LC Brno äpilberk - informace z Ëinnosti...20 LC Pardubice - informace z Ëinnosti...20 LC T bor - informace z Ëinnosti...21 SbÏr upot eben ch br lì v zûnï PlzeÚ...22 LC Gala Hronsek - Charter Night...23 Inzerce: Restaurace Austria, Product Assistance...24 Slovo redakce: Konec kalend nìho roku je tu a s nìm opït Ëas p edv noënìch dobroëinn ch akcì, kterè po dajì Lions Cluby na celèm zemì distriktu. ProsÌm, abyste n m z nich nezapomnïli zaslat fotografie a kr tkè p ÌspÏvky, jeû bychom mohli otisknout v p ÌötÌm vyd nì bulletinu. Ten se jiû st v samoz ejmou sou- Ë stì naöì medi lnì pr ce. St le vöak m me starost, jak obstarat prost edky na jeho vyd v nì. HlavnÌ ale je, ûe jiû m me daleko mènï redakënìch strastì s obstar v nìm informacì o klubov ch akcìch. Za to dïkujeme vöem klubov m p ispïvatel m. P ejeme vöem naöim Ëten m hodnï ötïstì a vöe dobrè v novèm roce Za kolektiv redakce Ji Ì Zatloukal, PDG D122, »esk a slovensk Lion Ë.10, roënìk 3 - vyölo v prosinci 2006 Jako sv j obëasn informaënì bulletin vyd v Lions Clubs International, Distrikt 122,»esk republika a Slovensk republika Adresa redakce: Lions Clubs International, D122, kancel sekretari tu kabinetu distriktu, Pansk 1492, Rychnov nad KnÏûnou,»esk republika, RedakËnÌ rada: Ji Ì Zatloukal - Boris Hynek - Petra Dost lov - RedakËnÌ uz vïrka: Texty Ël nk jsou p evzaty z p ÌspÏvk klub, pokud jsou auto i zn mi, jsou u- vedeni u jednotliv ch Ël nk. P ÌspÏvky, prosìm, zasìlejte ve form tu WORD (tedy DOC), fotografie ve form tu JPEG (JPG), a to v dobrè kvalitï - velikost souboru min. 200kBy Sazba a tisk: UNIPRINT s.r.o., Rychnov n.kn.,»r, MilÌ lions! Vöetci, ktorì aktìvne pùsobìme v lions hnutì, veæmi dobre vieme, akè s ciele tohoto svetovèho hnutia. V princìpe je to moûnè zhrn ù do holej vety s jedn m predmetom a jedn m prìsudkom. Je to "KONAç DOBRO". Tak ako sa vyvìja spoloënosù v jeho soci lnom resp. technickom rozmere, tak sa vyvìjaj aj n stroje na konanie tohoto dobra. Z histûrie spoloëensk ch vied a svetov ch charitatìvnych hnutì, teda hnutì s cieæom konaù DOBRO, veæmi dobre vieme, ûe vöetky takèto spoloëenstv maj spoloën menovateæ, avöak ich Ëitateæ je rozdielny. Je to rozliönosù n stroja kaûdèho hnutia, ako chce onè DOBRO aktivovaù alebo implementovaù vo svojom okolì. PripomeÚme si, ûe takèto ambìcie okrem lions hnutia maj temer desiatky ÔalöÌch zn mych Ëi menej zn mych hnutì, Ëi r dov, ktorè sa umiestúuj na trhu dopytu DOBRA. PripomeÚme si aktìvnych rotari nov s cca 2000 Ëlenmi v oboch republik ch, Ôalej hnutie Kivaniz, Odd Fellows, MaltÈzkych rytierov, Johanitov, hnutie Round Table a mnoh ch ÔalöÌch tzv. arm d sp sy. Po osobnom kontakte so spomìnan mi spoloëenstvami, mùûem jednoznaëne prehl siù, ûe vöetky vznikli z nedostatku a z potreby. Nedostatok hmotn ch a duchovn ch potrieb soci lneho o- kolia viedla aj Melvin Johnesa temer pred 100 rokmi zaloûiù klub, ktor sa nazval Lions Clubs International. MilÌ lions, ako ste dobre spozorovali, hovoril som len o svetsk ch klubov ch hnutiach a r doch. Nehovoril som o akomkoævek n boûenstve, ktorè je plne inou kategûriou. A to nielenûe omnoho staröou a prepracovanejöou, ale kategûriou predovöetk m nezameniteænou. Takouto vahou, ktor som cieæavedome vyvolal, prich dzame na odpoveô mnoh ch ot zok, ktorè m m poëas mùjho guvernèrskeho roku. Na tlaëov ch konferenci ch a po niektor ch vyst peniach mi æudia d vaj divnè ot zky subsum cie n boûenstva a hnutia lions. Preto odpoved m. Lions hnutie nie je a nikdy nemùûe byù n boûenstvom. Kresùanstvo je n - boûenstvo s boûsk m princìpom. Lions je ötrukt rovan skupina æudì, ktor vyuûìva dobovè prostriedky na konanie charity. Jedna veliëina nevyluëuje druh, dokonca mùûe ju len podporiù. Demoniz cia akèhokoævek hnutia je len nedostatkom hlböìch vedomostì toho- ktorèho autora takejto proklam cie. MilÌ lions, cieæavedome som sa dotkol uvedenej problematiky. V öt toch, kde si nepretrpeli 40 rokov vöeobecnej i- zol cie, takèto vysvetlenia nemusia guvernèri poskytovaù, nakoæko ani nedost vaj takèto ot zky. Z verom si dovoæujem vo svojom mene ako aj v mene celèho kabinetu popriaù vöetk m Vaöim rodin m preûitie l skou naplnen ch vianoc. Nech Boh poûehn Vaöe prìbytky a Ëlenov rodiny. SpoloËne si zo srdca prajme zdravie na tele a na duchu. V ö Tibor BuËek NeprodejnÈ, urëeno Ëlen m Lions Clubs International a jejich p Ìznivc m.

4 lion_4_2006.qxd :29 StrÆnka 4 4»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR EBERHARD WIRFS JE OFICIÁLNYM KANDIDÁTOM EURÓPY NA SVETOVÉHO PREZIDENTA LCI V jednom z daûdiv ch oktûbrov ch vìkendov som sa spolu s ÔalöÌmi lions z Ëastnil EurÛpa Lions FÛra. Toto EurÛpa FÛrum sa konalo v anglickom Bournmonthe. JuûnÈ prìstavnè mesto n s privìtalo typicky daûdivo a cenovo neodùvodnene draho. Tak ako v kaûdom distrikte je najvyööìm koncilov m zhromaûdenìm KON- VENT DISTRIKTU a najvyööìm glob lnym koncilov m zhromaûdenìm je SVETOV KONVENT, tak zase najvyööìm koncilov m zhromaûdenìm starèho kontinentu je EUR PA F RUM. Semin rna Ëasù n s obohatila nov mi inform ciami o pohybe aktivìt a programov ch n strojoch hnutia. KonötituËno - jurisdikën Ëasù n m dala moûnosù nielen hlasovaù za n ö distrikt pri obmen ch pr vnych prav, ale dala n m moûnosù prenikn ù do eurûpskej lion kuchyne ich prìprav. Toto poodhalenie lobingovej opony n m uk zalo, kto a ak m spùsobom pracuje ako 1.medzin rodn viceprezident Mahendra Amarasuriya s manûelkou, Kokila Mehtov, DG Tibor BuËek a RCh SR Juraj Schwarz. Kingmaker. Prizn m sa, ûe mojìm konìëkom, okrem rutinn ch pr c, ktorè jednoducho tieû treba oddrieù, je aj obnaûovanie prameúov odkiaæ vych dzaj novè myölienky, resp. novì æudia Lions Clubs International. Na prìklade, ktor v eurûpskom lions eöte ned vno bol zahalen do tajuplnosti, chcem ËiastoËne vylìëiù postup, ktorèho s Ëasn v sledok n s veæmi poteöil. Je to prìklad sympatickèho karièrneho ùaûenia nemeckèho PID Eberharda Wirfsa za bud ceho II. SvetovÈho Viceprezidenta LCI. Toto jeho ùaûenie zaëalo uû v uplynulom roku na Stuttgartskom EurÛpa FÛre, kde sme sa dozvedeli o takejto kandidat re. Na jar tohoto roku, na nemeckom multidistriktnom konvente v Braunschweigu bol Eberhard Wirfs ofici lne predstaven vöetk m z Ëastnen m ako kandid t na II. VIP v Chicagu Na GuvernÈr D 122 odovzd va podporn list Eberhardovi Wirfsovi. tomto podujatì sa mi dostala mil moûnosù odovzdaù "podporn list" pre jeho kandidat ru za n ö distrikt, priamo na pûdiu. Totiû po, zdùvodnenì takèhoto ok zalèho odovzdania listu nemeckèmu manaûmentu, nemci mi ods hlasili 100 sek nd prejavu. PripomÌnam, ûe pûdium dostali k dispozìcii okrem n öho D-122 uû len FÌni a Taliani. Pri odovzd vanì listu som okrem prezent cie naöich aktivìt, navrhol aj n zorn slogan, ktor je moûnè pouûìvaù pri stretnutiach smeruj cich k podpore E. Wirfsa na najvyööiu funkciu. Tento slogan bolo "dvojitè W", ktorè ostatn m, d va ötyrmi prstami otvorenej dlane na zn mosù, ûe sa jedn o E. Wirfsa. Postupn m naberanìm podpùr z ÔalöÌch distriktov, Ëo sme v Anglicku citlivo sledovali, boli sme nakoniec svedkami vìùazstva Eberharda. PripomÌnam, ûe protikandid tmi boli PID z Turecka a Anglicka. Sme veæmi radi, ûe kandid t aj n öho distriktu na anglickom EurÛpa FÛre vyhral. D va to pre naöe kluby Ôalöiu n dej, aby sme sa aj my postupne viac implantovali do vyööìch ötrukt r svetovèho lions. MilÌ lions priatelia, vyjadrujem presvedëenie, ûe vieme ako na to. AktivÌt solìdneho v znamu m me dosù. Sekretari t sa rozbehol. Ch ba n m eöte jedno. Person lne obsadenie. Tento Ël nok sl ûi aj ako v zva, pre naöich ambiciûznych lions. Nech prìdu, nech sa prirodzene prihl sia. Reprezentantov je viac, ale skutoën ch pracovnìkov menej. V chova do person lneho svetovèho lions trv viac rokov - urëite viac neû 5, pripadne 10 rokov. Podmienky resp. doporu- Ëenia s tieû jasnè. Je to chuù, jazykov vybavenosù, ovl daù viac neû Ëesk, resp. slovensk manaûment, byù solìdny svojou nez vislou rentou a ostatnè vieme pridaù. Zost va mi len dodaù. "Kto m uöi na poë vanie nech poë va". Tibor BuËek, guvernèr distriktu SlovenskÈ humanitnè spoloënosti mali stretnutie. GuvernÈr Tibor BuËek, knieûa MaltÈzskeho r du Hugo. M.W. Graetz, riaditeæ SHR p n S kora spolu s ministrom r du z RÌma. Lions Clubs International D-122 dostal pozvanie na celoslovenskè stretnutie vöetk ch dobroëinn ch spoloënostì. Ako vieme vo svete, teda aj v»eskej a Slovenskej republike, pùsobia mnohè humanitnè a charitatìvne spoloënosti hnutia alebo r dy. So z ujmom som prijal pozvanie od Slovenskej humanitnej rady, ktor na Slovensku uû 15 rokov zdruûuje mladè novovyvìjaj ce sa spoloënosti s tak mito öæachetn mi myölienkami. JednotlivÈ spoloënosti s veæmi zko öpecializovanè na pomoc pre danè choroby, uteëencov apod. Bolo pozvanè aj knieûa ZvrchovanÈho r - du MaltÈzskych Rytierov Hugo M. Windisch Graetz, s ktor m som si vymenil mnoho poznatkov s visiacich s humanitn mi prìstupmi maltèzskeho r du a naöeho hnutia. Vzhæadom k tomu, ûe uû dlhöie sme osobnì priatelia obozn mil som ho s naöimi distriktn mi projektami. Samozrejme, ûe veæmi ocenil projekt v stavby nemocnice v Keni. T to vydaren akcia Slovenskej humanitnej rady ma op ù presvedëila o tom, ûe trh charity sa v naöom priestore st le zaplúuje æuômi, ktorì nielen chc pom haù, ale naozaj aj pom haj. Ku nim patrìme aj my-lions. Okrem Ëasti viacer ch ministrov vl dy SR z ötitu nad akciou prevzala prv d ma pani GaöparoviËov a pani ministerka pr ce a soci lnych vecì Ing.Viera Tomanov PhD.

5 lion_4_2006.qxd :29 StrÆnka 5»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR 5 Návštěva medzinárodného riadite a LCI Mikloša Horvátha DÚa 11. novembra 2006 zasadnutie kabinetu poctil medzin rodn riaditeæ LCI - Miklos Horv th. Vo svojej predn öke n m prezentoval rozvoj lions hnutia nielen vo svete a strednej EurÛpe, ale veæmi zaujìmavo naërtol bud ci rastov trend Ëlenskej z kladne vo v chodnej EurÛpe a zii najm v»ìne. Veæmi zaujìmavè bolo ËÌselnÈ vyjadrenie historickej Ëlenskej sìnusoidy v kolìske lions hnutia v USA. Vekov ötrukt ra lions za ml kou je aû alarmuj ca. Ak to zhrnieme, tak rastov trend Ëlenstva je moûnè oëak vaù v tzv. nov ch öt toch, kde lions hnutie zap öùa svoje korene v t chto rokoch. M. Horv th veæmi trefne na ËÌslach pouk zal aj na pomernè zast penie vysok ch radnìkov v LCI. Tento pomer je vo- Ëi Ëlenstvu krajìn resp. svetadielov neodpovedaj ci. Je moûnè oëak vaù nov vietor a svieûi pohyb v LCIA? GuvernÈr D-122 Tibor BuËek odovzd va svoju ötandardu a mal darëek ID - Mikloöovi Horv thovi. SpoloËnÈ foto Ëlenov kabinetu D-122 s ID-Mikloöom Horv thom LCI - pred prezidentsk m pal com v Bratislave. PrÌhovor ID Mikloöa Horv tha na zasadnutì D122. O preklad sa starala p. Schwarzov. M.Horv th spoloëne s 2.VDG Janou Flanderovou. "M. Horv th sa n m zdùveril, ûe do svetovèho vedenia LCI potrebuje aj d my, ktorè maj s lions hnutìm dlhoroënè sk senosti. Je na spr vnej adrese". Informace ze sekretariátu kabinetu distriktu Na jedn nì kabinetu D 122 dne v BratislavÏ byly doplnïny n sledujìcì pozice v kabinetu. ZmocnÏncem pro konvent D 122, kter se uskuteënì v Nit e, byl jmenov n Ing. Rudolf HlavaËka, kter jiû zast v funkci zûnovèho chairmana SR. GuvernÈr d le jmenoval ceremoni e, jìmû se stal Jan Tajbl z LC Rokycany. D le doplúujeme seznam Ëlen kabinetu o fotografii Ing. BaranovÈ, Ëlenky kabinetu pro oblast mezin rodnìch vztah. Dovoluji si tìmto takè poû dat kluby, aby aktualizovali sv data na distriktnìch webov ch str nk ch. V p ÌpadÏ Vaöich dotaz jsem V m k dispozici na tel. ËÌsle: Ëi u: Petra Dost lov, asistentka sekretari tu D122 Ceremoni Jan Tajbl Lions Club Rokycany Mobil: ZmocnÏnec pro konvent Ing. Rudolf HlavaËka Lions Club Nitra Mobil: Mezin rodnì vztahy Ing. M ria Baranov Lions Club Pieöùany Mobil:

6 lion_4_2006.qxd :29 StrÆnka 6 6»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR Zemřel PDG Branislav Béreš V polovinï listopadu n s vöechny p ekvapila smutn zpr va o mrtì pastdistrikt guvernèra naöeho distriktu BraÚa BÈreöe. Na tèto str nce p in öìme nekrolog DG Tibora BuËeka a vzpomìnku PDG Aloise DaÚka. Je mojou povinnosùou obozn miù V s so smutnou udalosùou. DÚa po boji so z kernou chorobou navûdy odiöiel BRANISLAV B REä. T to smutn udalosù mi ozn mila MUDr. Eva Lackov, ktor ako jeho oöetruj ci lek r zotrvala s nìm aû do konca. Napriek tomu, ûe som spr vu zaslal vöetk m prezidentom obratom, dovoæujem si pripomen ù jeho pamiatku aj v tomto bulletine. Z roveú Ôakujem vöetk m, ktorì sa z Ëastnili poslednej spomienky na BraÚa v utorok dúa 14. novembra 2006 v KrematÛriu v Banskej Bystrici. BraÚo - tak sme ho famili rne volali, bol guvernèrom naöeho distriktu v rokoch PoËas jeho guvern tu n s v predvianoënom Ëase navötìvil Dr. Jean Beh r - svetov prezident LCI. V Ëöina z n s sme ho poznali z lions hnutì osobne. Ing. Branislav BÈreö sa narodil 25. j la 1952 v zn mej banskobystrickej rodine Gust va a EmÌlie BÈreöovej. Detstvo a ötudentskè roky preûil so svojimi rodiëmi a sestrou Jankou v rodnom meste, kde vyötudoval z kladn a stredn ökolu. Jeho t ûba po poznanì ho uû ako mladèho Ëloveka zaviala do Bratislavy, kde v sedemdesiatych rokoch ukonëil öt dium zahraniënèho obchodu na ekonomickej fakulte Univerzity KomenskÈho. VÔaka svojim schopnostiam a vedomostiam sa ako pracovnìk podniku zahraniënèho obchodu INCHEBA dostal do krajìn ÔalekÈho v chodu a neskùr celèho sveta. Jeho bohatè z ûitky a sk senosti sa stali z kladom v chovy jeho dvoch synov Janka a Jurka. Od ich tleho veku sa o nich staral s nesmiernou l skou a obetavosùou s m. Boli zmyslom jeho ûivota. Svoj osobn Ëas venoval ich v chove, vzdelaniu, pozn - vaniu a vnìmaniu sveta. Po roku 1989 zaloûil speön prosperuj cu s kromn firmu. Svoje rozsiahle ekonomickè poznatky a sk senosti sa neskùr snaûil uplatniù ako ekonomick expert aj v rezorte tak boæavèho slovenskèho zdravotnìctva. Od roku 2005 pracoval ako ekonomick n mestnìk riaditeæa nemocnice F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Po rokoch samostatnèho ûivota stretol aj svoju ûivotn l sku MUDr. Evu Lackov, ktor sa okrem najbliûöej rodiny stala zmyslom jeho ûivota a bola jeho najv Ëöou oporou. V Ëase, keô naöiel nov zmysel svojho ûivota a ûivotnej istoty v kruhu svojich blìzkych, osud bol ne prosn. Z kern choroba zmenila jeho veækè ûivotnè pl ny a ide ly. Napriek nezlomnej vùli a t ûbe ûiù. V jeho silì mu pom hali mnohì öpiëkovì lek ri Rooseweltovej nemocnice a osobnì priatelia. V nerovnom boji prehral a dúa v skor ch rann ch hodin ch tìöko odiöiel do veënosti. Mil BraÚo, nechù Ti je Boh milostiv. VzpomÌnaj Lions priatelia D 122. Tibor BuËek, DG Kdyû jsem ekl svè ûenï IvanÏ, ûe BraÚo zem el, oba jsme mïli mokrè oëi a knedlìk v krku. Vytanula n m vzpomìnka na Hawaii v roce Ve skupince pakist nsk ch guvernèr na Waikiki je jeden z nich asi o metr vyööì, ale jinak vypad stejnï jako oni. Hle, je to n ö nov guvernèr, BraÚo BÈreö, od tè doby n mi zvan Velk Pakist nec. A m v n m, skupince»ech a Slov k z D 122, kte Ì jsme ho p iöli doprovodit v pr vodu na konventu, jak bylo tehd zvykem. BraÚo p iöel do kabinetu z LC Bratislava v obdobì 1997/98 jako sekret tehdejöìho guvernèra Petera ätecka. Od tè doby se BraÚo vyskytoval na vöech akcìch po dan ch kabinetem, na kterè se dostavoval z sadnï se zpoûdïnìm, ale vûdy s hezk m, blonôat m doprovodem, kter se Ëasto mïnil. MÏl holt ötïstì a tak ani nikoho nep ekvapovalo, ûe v tombol ch lvìch ples vyhr val vûdy jen a jen zajìmavè ceny. Byl to svïtaznal, velmi p Ìjemn spoleënìk, kter miloval svè dva syny, byl hrd na svou Banskou Bystricu. MÏl r d lvy a ti mïli r di jeho. Vzpomínka na Braňa BraÚo v pr vodu Konventu na Hawaii. AËkoliv nebyly jìm organizovanè akce vûdy perfektnï p ipraveny, myslìm ûe na nï ËastnÌci nezapomenou - viz jumelage s FON 111 spojen s husacinou v roce VzpomÌn te? J ano. NÏkdo to r d horkè. ée? On ale prvnì vyslovil myölenku nezbytnosti profesion lnìho sekretari tu, kterou jsem j tehdy povaûoval za hloupost. Dnes to funguje. D le chci p ipomenout, ûe charteroval t i kluby - Brezno, Zvolen a Olomouc. Ty fungujì takè. Na BraÚa budeme vzpomìnat a p i tom by mne s ohledem na jeho nedochvilnost nep ekvapilo, kdyby se nïkdy objevil a zahlaholil: "Tak ako, Alois, Ëo robì Ivanka?". A kdyû se to nestane tady, tak tam naho e jistï ano. Alois K. DanÏk, Past GuvernÈr D 122 v letech 1998/99

7 lion_4_2006.qxd :29 StrÆnka 7»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR 7 Poznámky k dejinám Dištriktu čas (SpracovanÈ na z klade pozn mok PDG Z.Somoru) V dúoch 15. aû 17. m ja 1992 na podnet CL Dr. Ernst A. Musila a DG VojtÏcha Trapla zorganizoval Lions Club Bratislava Istropolis v Bratislave (0.) Konvent diötriktu 122 (vtedy pod n zvom Zhromaûdenie provizûrneho diötriktu) a Pracovn semin r z - stupcov maôarsk ch, rumunsk ch a Ëeskoslovensk ch lionsk ch klubov. Obe podujatia sa konali v Bratislave, v ubytovni BAZ "U Pas ta". Konvent diötriktu sa proti programu konal namiesto 17. m ja uû 16. m ja v popoludúajöìch hodin ch. PrerokovanÈ boli ot zky organiz cie diötriktu, rozpoëtu diötriktu, volieb do prezìdiì klubov. Schv len bol roën prìspevok klubov do pokladnice diötriktu vo v öke 5000,-KËs a rozpoëet diötriktu na - radnè obdobie 1992/93. Za zmienku iste stojì zoznam deleg tov a klubov, ktorè sa konventu z Ëastnili: DG VojtÏch Trapl, YEC Tibor KraöËeniË, Zdeno Somora (LC Bratislava Istropolis), Ivan BÌlik (LC Bratislava Danubius), M ria Paluöov (LC Bratislava Dovina), Jan Loukotka (LC»eskÈ BudÏjovice), Eduard Mayer (LC Karlovy Vary), Karel Herr (LC Mari nskè L znï), Jan Sikora (LC Praha Ambassador), Ji Ì Kalina (LC Praha Kampa), Josef Nov (LC Praha Orel), LudÏk»ern (LC Praha TGM). Deleg tov nevyslali: LC Bratislava, LC Brno, LC Praha PrvnÌ, LC PlzeÚ a LC Teplice. PracovnÈho semin ra sa z Ëastnilo 9 lionov z MaÔarska, 4 z Rumunska, 8 z Rak ska a 16 z»sfr. Celkove 37 lionov z 23 lionsk ch klubov uveden ch krajìn (bez Rak ska). Semin r trvaj ci od piatka odpoludnia do nedele dopoludnia viedol CL Ernst A. Musil. FinanËne ho kryli MD 114- Rak sko, ËastnÌci semin ra a LC Bratislava Istropolis. 8. oktûbra 1992 schv lilo Ministerstvo vn tra»r Stanovy diötriktu janu r 1993: napriek rozdeleniu»eskoslovenska na dva samostatnè öt ty»esk republiku a Slovensk republiku sa Diötrikt 122, spoloën diötrikt lionov»eska a Slovenska nerozdelil. Okrem argumentu "idey lionizmu nepoznaj hranice" viedli k tomuto rozhodnutiu aj praktickè dùvody. V radnom obdobì 1992/93 sa konalo 5 zasadnutì Kabinetu D- 122 a to , , , a Okrem Kabinetu D aprìla 1993, ktor sa konal v Brne pred 1.Konventom diötriktu (hotel "BelvedÈr"), konali sa vöetky ostatnè schùdze v Prahe, na RevoluËnÌ 16, u DG Trapla. Kabinet diötriktu, ako poradn org n guvernèra diötriktu pracoval v tomto zloûenì: VojtÏch Trapl - guvernèr diötriktu, Marie Petr Úov - pokladnìëka, Zdeno Somora - poverenec pre zakladanie klubov, Tibor KraöËeniË - poverenec pre v menu ml - deûe, Eduard Mayer - poverenec pre ûivotnè prostredie, Karel Herr - poverenec pre drogov a inè z vislosti, J n OndrejkoviË - poverenec pre LCIF a kampaú Sight First. V dúoch 10. aû 12. marca 1993 navötìvil Prahu 3. medzin rodn viceprezident William H. Wunder (neskùr, v radnom obdobì 1995/96 navötìvil ako medzin rodn prezident diötrikt eöte raz). StojÌ iste za zmienku, ûe vznikaj cemu Diötriktu 122, ale aj ÔalöÌm nov m diötriktom stredo- a v chodo-eurûpskych krajìn pom hal pri pr ci a v orient cii rak sky Lions Club Mˆdling (D- 114 O), v Úom lion Hubert Zimmermann. V rokoch 1991 aû 1993 (ale eöte aj v roku 1996) zostavoval, vyd val a bezplatne zasielal menovitè zoznamy Ëlenov a klubov na kluby diötriktu. 3. aprìla 1993 sa v Brne, v hotelu BelvedÈre konal 1.Konvent diötriktu 122. Na konvente, ktor dozoroval Advising Lion Ernst A. Musil a s pomocou LC Brno zorganizoval a viedol DG Vojtech Trapl sa z Ëastnilo 22 deleg tov klubov zo 14 klubov diötriktu (LC Bratislava - A. Glatz, J. Havl t; LC B Dovina ñ M. Paluöov ; LC B Istropolis - K. Bezecn, T. KraöËeniË; LC Brno - R. VÈvoda, J.Venhodov ; LC». BudÏjovice - J. Loukotka; LC K. Vary - V. Majkus, J. Ciglansk ; LC M. L znï - P. Streblov, K. Herr; LC P City - V. Tesa, J. SlÌpka; LC P Ambassador - J. Sikora, J. BedrnÌËek; LC P Orel - F. Struûka; LC P Kampa - P. Hor k; LC P PrvnÌ - M. Petr Úov ; LC P T.G.M. - L.»ern ; LC Rychnov n. Kn. - R. Dvo k, K. Hulec). 4 kluby (LC B Danubius, LC B Karpaty, LC P Strahov - San Giorgio, LC Teplice) svojich deleg tov na konvent nevyslali. Za guvernèra D122 na radnè obdobie 93/94 bol na konvente zvolen Zdeno Somora (LC Bratislava Istropolis), za viceguvernèra diötriktu Jan Loukotka (LC»eskÈ BudÏjovice). Zaznamenal: PDG Somora Bratislava, november 2005 Fotografie z prvè n vötevy mezin rodnìho prezidenta LCI na Slovensku. IP James T. Coffey s manûelkou Betty, kterè p ijal na bratislavskèm HradÏ prezident SR Michal Kov Ë s manûelkou EmÌliou, vzadu uprost ed PDG Zdeno Somora. ProsÌme vöechny pamïtnìky, kte Ì majì k dispozici fotografie z v znamn ch ud lostì z historie naöeho distriktu, aby je poskytli pro pot eby otisknutì v p ipravovanè publikaci k 15.v roëì trv nì D122. Kontaktujte prosìm IPDG J.Zatloukala: Mobil: +420 ñ

8 lion_4_2006.qxd :29 StrÆnka 8 8»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR l 8. septembra 2006 som sa spolu s II. ViceguvernÈrkou distriktu Janou Flanderovou z Ëastnil jednania s vedenìm LC-PlzeÚ Chateau Kozel za Ëelom jeho uzdravenia a implement cie do distriktn ch programov. l 9. septembra 2006 sa konal 1-v kabinet distriktu, ktor bol v znamn aj t m, ûe sa prijala z sada tzv. VOLNEJ KARTY»ASTI akèhokoævek pastguvernèra na kaûdom zasadnutì kabinetu. DÙvod je prozaick, najm vöak vysoko racion lny. Kaûd b val guvernèr distriktu svojimi znalosùami sk senosùami a vybudovan mi vzùahmi trvale patrì medzi lionsk manaûèrsku elitu a kaûd kabinet cieævedome chce vyuûiù jeho prìspevok do neust leho vylepöovania pr ce v distrikte. l 9. septembra 2006 sa konala v Suöiciach tradiën jumelage nemeckèho LC-AU a p nskeho LC z Plzne, kde sme boli svedkami prijatia Ëeskej ötudentky do nemeckèho lions klubu. l 10. septembra 2006 sme spolu s nemeck m guvernèrom Zitzmanom odovzd vali ocenenia naöich jumelagnych distriktov vìùazom medzin rodnèho golfovèho turnaja na ktorom sa z Ëastnilo 180 lionov z Nemecka a 11 z»iech. l 27. septembra 2006 LC-Zvolen uû tradiëne poriadal streleck turnaj bansk ch klubov, kde sme si z chuti zastrielali z brokovnice. l 7. oktûbra 2006 som prijal ofici lne pozvanie veæmajstra Odd Fellows do Prahy na 100. v roëie ich pùsobenia v»eskoslovensku a 10. v roëie Ëinnosti v»ech ch. Toto hnutie m svoje korene sp ù v USA. SilnÈ zast penie je v äkandin vskych krajin ch. Hnutie pùsobì tieû charitatìvne avöak ich forma je menej o- k zal, no silne Ëinn. l Koncom septembra prebehli rokovania s Alenkou Slanou bud cou prezidentkou LC-v B. Bystrici. Dohodli sme sa re lne zaloûiù d msky klub v termìne, aprìl l 9. oktûbra spolu s PDG J. Zatloukalom a II. VDG J. Flanderovou sme sa z Ëastnili na charitatìvnom podujatì d mskeho LC z Plzne. PlzeÚsk filharmûnia pom hala. l 13. oktûbra 2006 v pohraniënom nemeckom meste SELB som mal t Ëesù, z Ëastniù sa v znamn ch osl v jubilanta Manfreda Zollfranka. PripomÌnam, ûe v malebnom mesteëku Rosentalskeho porcel nu budeme maù tohtoroën Jumelage a pr ve lion Zollfrank je za Úu zodpovedn. l V dúoch oktûbra 2006 sa konalo v anglickom Bourmonthe Lions EurÛpa FÛrum spojenè so ökolenìm v meny ml deûe a draftom na v menu ml deûe. l 24. oktûber 2006 sa v B evnovskom kl ötore poëas osl v v roëia zaloûenia spoloënosti QUARANT konalo prvè ofici lne stretnutie s majiteæom spoloënosti p. Proch dzkom vo veci organizovania svetovèho konventu LCI v Prahe. l oktûbra n vöteva rak skych lions z LC Schwarzach pri Salzburgu v Nitre za Ëelom spolupr ce s organiz ciou nepoëuj cich EFFETA. l 25. oktûbra 2006 sa konalo ökolenie funkcion rov lions klubov»eskej republiky v priestoroch zariadenia naöeho liona Jana Kalaöa, ktorèmu Ôakujeme za prijatie. l 10. novembra sa konalo ökolenie funkcion rov lions klubu Slovenskej republiky v priestoroch strednej ökoly s domiciliom PDG Danky Vojtuöovej. œakujeme I. VDG Tom öovi Rybovi a RCH-SR Jurajovi Schwarzovi za organiz ciu. l 11. novembra 2006 sa konal 2-h kabinet distriktu. Bol v znamn t m, ûe Ëasù na Úom prijal svetov branûov riaditeæ LCI-Mikloö Horv th, ktor n s informoval o hlböìch prìëinn ch Letom lvím svetom s vislostiach hnutia a naërtol Ôalöie moûnosti nov ch krajìn. SrdeËne Ôakujeme pani Schwarzovej, Jurajovej manûelke za perfektne veden preklad z anglickèho jazyka. l 14. novembra sme v Banskej Bystrici odprevadili PDG Branislava Bereöa na jeho poslednej ceste. Nech mu je Boh milostiv. l 18. novembra som mal ofici lne stretnutie s Rotari nskym guvernèrom»eskej a Slovenskej republiky. Stretnutie sa konalo z mku u GrÛfa. Zhodli sme sa na princìpoch spoloën ch silì konaù dobro, kaûd svojimi n strojmi, pri akceptovanì svojich vlastn ch z sad hnutia a ötat tu. P n guvernèr prijal pozvanie na veækolep ples do Nitry 27. janu ra 2007, ktor organizuje LC- Nitra spolu s klubom Homonitriensis. l 19. novembra sme spolu so z stupcami LC-Koöice uzavreli koneën prìpravu Charter Night LC-Preöov, ktor bude dúa 7.decembra l 19. november 2006 LC-Koöice pripravil prekr snu akciu koöickej filharmûnie spolu s rockovou skupinou, poëas ktorej odovzdali trom organiz ci m ,- Sk. SÛlista Dvorsk so svojìm spev ckym umeleck m sprievodom n m sprìjemnil veëernè chvìle. œakujeme lions z v chodnèho Slovenska. l 19. novembra 2006 som sa stretol s PD-guvernÈrom hnutia KIWANIZ, ktorè je o 10 rokov staröie neû Rotary a o 20 rokov staröie neû LIONS a je zameranè na ml deû a ötudentov. SÌdlo je v USA. GuvernÈr distriktu prisæ bil Ëasù na megaplese v Nitre. Kam se v zimě podívat za lvy: q ñ Euro Lions Ples, SliaË (po dajì LC ze zûny SR-bansk region) q ñ Ples LC Olomouc q ñ ReprezentaËnÌ Ples v Nit e (po d LC Nitra) q Ples v BrnÏ (po dajì LC Brno a LC Brno äpilberk) q ñ IX. Ples Lions Club T bor q Lyûa skè z vody T le q Lionsk benefiënì ples (po dajì LC Rychnov nad KnÏûnou a LC Rychnov nad KnÏûnou Dobromila) Lions Club Rychnov n.kn. & Lions Club Rychnov n.kn. Dobromila Pozvánka na 13. lionský benefiční ples v Rychnově nad Kněžnou který se koná v sobotu 24. února 2007 Zpívá král českého swingu La a Kerndl v prostorách Společenského centra v Rychnově n.kn. Slavnostní zahájení v 19:30 hod. Cena vstupenky: 500 Kč Rezervace vstupenek:

9 lion_4_2006.qxd :29 StrÆnka 9»esk a Slovensk Lion - informaënì bulletin LCI D122»R a SR 9 Medzinárodné stretnutie zmocnencov pre výmenu mládeže v Bournemouthe. Stalo sa uû tradìciou, ûe kaûd rok sa v oktûbri stret vaj zmocnenci pre v menu ml deûe. Tento rok sa viac ako 50 zmocnencov z EurÛpy, spolu s hosùami z Japonska a USA stretlo v Bournemouthe v Ëase konania Europa Forum. Stretnutie priöiel pozdraviù aj medzin rodn prezident Jimmy Ross. Na stretnutì sa diskutovali ot zky Ôalöieho rozvoja a skvalitúovania programu v meny ml deûe do bud cnosti. Druh Ëasù programu bola venovan dvojstrann m kontrakt ciam, v r mci ktor ch sme sa dohodli na kvûtach pre jednotlivè krajiny. T to Ëasù je pre n s veæmi dùleûit, lebo n m zaisùuje urëit poëet miest v kempoch jednotliv ch z Ëastnen ch krajìn. ReciproËne my mùûeme pon knuù miesta v naöom kempe. V r mci diskutovan ch ot zok sa znovu zdùrazúovali z kladnè pravidl v meny ml deûe, ktorè by sme si mohli pripomen ù. Vekov limit rokov. N vrh na zjednotenie vekovèho limitu nebol prijat, nakoæko na stretnutì sa z Ëastnili len z stupcovia eurûpskych krajìn, kde sa vek pos va k 17 (dokonca s zvaûoval vek 18 rokov), zatiaæ Ëo v z morì s organizovanè kempe pr ve pre t ch mladöìch, a Ëasto je pr ve t horn hranica 18 rokov. Vekov limit, ktor kemp predpisuje je z v zn pre vöetk ch ËastnÌkov a obvykle sa neprip öùaj v nimky. V menn program pozost va z pobytu v medzin rodnom kempe a pobytu v rodine, priëom pomer medzi nimi nie je jednotne dohodnut. V r mci EurÛpy je to zvyëajne 1 t ûdeú v rodiny a 2 t ûne v kempe. V niektor ch prìpadoch sa v menn pobyt organizuje len v hostiteæsk ch rodin ch. Hlavn m cieæom kempov je spojaù mlad ch æudì rùznych n rodov. Kempy by mali byù bez poplatkov. Stret vame sa vöak s t m, ûe st - le prib daj kempy s poplatkami. Poplatky s rùzne a pohytuj sa od 50,- do 700,- USD.»asov harmonogram: Koniec decembra: podrobnè inform cie o kempe Koniec marca: obdrûanie prihl öok prijìmaj cim districtom Koniec aprìla: zaslanie akcept cie ËastnÌka vysielaj cemu districtu Inform cia o d tume a mieste prìchodu a odchodu Koniec m ja: Inform cia o hostiteæskej rodine Mesiac pred prìchodom (najneskùr 2 t ûdne): podrobnè inform cie o prichode a odchode Prihl öky a komunik cia: Prihl öky musia byù natypovanè. Prihl öky s rukopisom sa neakceptuj. Odpor Ëa sa pouûitie ötandardn ch prihl öok v Excelly. NajskÙr sa prihl öky posielaj ektronicky, po akcept cii sa posieæaj elektronicky. Z kladn m spùsobom komunik cie je . Z kladn m komunikaën m jazykom je angliëtina. V r mci diskusie sa znovu nastolil problèm spr vneho v beru ËastnÌkov. Veæk m problèmom v tomto roku bolo veækè mnoûstvo zruöenì, niekedy tesne pre n stupom. KeÔ sa to bude opakovaù, bud sa musieù prijaù opatrenie na elimin ciu tejto situ cie. œalöìm problèmom je jazykov znalosù ËastnÌkov. Pokiaæ naöi nominanti neovl daj jazyk, nemùûu komunikovaù a plne sa zapojiù do programu kempu. Str ca sa tak hlavn zmysel v meny ml deûe. Prajeme vöetk m klubom, aby spr vne vybrali mlad ch æudì, ktorì bud reprezentovaù sponzorsk klub, n ö distrikt ale aj naöe krajiny. Prihl öky s potvrdenìm o zaplatenì poplatku vo v öke EUR 50,- oëak vame do 15. decembra. Eva JanËÌkov Youth Exchange Chairman Môj pobyt vo Švédsku V obdobì od 8. do 31. J la som mal moûnosù navötìviù jednu z troch ökandin vskych krajìn ñ ävèdsko. Pretoûe som zvolil cestu autobusom, mùj prv kontakt s touto krajinou sa zaëal po prekroëenì 16 kilometrov dlhèho mosta resund medzi d nskou KodaÚou a ävèdskym Malmo. Z Malmo som cestoval asi 750 kilometrov naprieë ävèdskom do ätokholmu. Cestou som mal moûnosù vidieù niekoæko pekn ch miest, jazier a samozrejme obrovskè lesy. MÙj pobyt sa zaëal t ûdúom v rodine v meste G vle, asi 200 kilometrov severne od hlavnèho mesta. G vle je asi sto tisìcovè kr sne mïsto leûiace pri mori. B val som v byte p na Lennarta Lˆffa a jeho manûelky Inger. Pobyt v rodine bol trochu netradiën, pretoûe n s v bolo spolu öesù. Ja, EstÛnec Denis, Turek Ozan, IzraelËan Dan a dve dievëat z rak ska, Julia a Maria. O to viac sme vöak zaûili z bavy. Naöi "host parents" Inger a Lˆff n s brali na veæa v letov do okolia mesta. NavötÌvili sme na prìklad prìrodn rezerv ciu losov, kde sme asi p ù metrov od n s videli s boj dvoch obrovsk ch samcov. V meste G vle b vali v in ch rodin ch aj ÔalöÌ Ëlenovia kempu. Nikdy nezabudnem na naöu spoloën opekaëku na malom ostrove, na ktor n s odviezli na Ëlnoch. Na ostrove sa potom zaëala pekn party, ktor trvala aû do noci. Prv t ûdeú ubehol ako voda, a my sme sa museli rozl Ëiù s naöimi rodinami. Presnejöie ja som sa l Ëil len s Lennartom, pretoûe Inger bola ved ca celèho kempu a zostala s nami. V kempe som stretol ÔalöÌch skvel ch æudì z celèho sveta. Spolu n s bolo 24 plus dve super anim - torky Jessica a Jozefin a samozrejme naöa övèdska mamina Inger. Kemp Sagarbo bol umiestnen v n rodnom parku asi p ù min t cesty peöo od mora. Z kempu sme denne robili v lety do blìzkeho, ale aj vzdialenejöieho okolia kempu. Chodili sme do rùznych miest, na pl ûe k moru, do z bavn ch parkov, alebo do zoo. Asi najkrajöie spomienky z kempu m m na v chody slnka. Chodili sme pozeraù takmer kaûdè r no. Zobrali sme si zo sebou periny a vybrali sme sa k moru. Posadali sme si na mûlo, zakryli sme sa perinami, lebo r no b vala skutoën zima, a Ëakali sme na prìchod slnka. To vych dzalo asi o ötvrtej hodine. Z upren mi pohæadmi sme sledovali ako sa z malej ûiariacej bodky st va obrovsk slneën kot Ë. Takto sme presedeli asi do piatej a potom, hor sa do postele. Tieto v chody slnka sme chodili pozeraù asi len Ùsmi. R no sme potom vûdy rozpr vali o- statn m naöe z ûitky, a tì n m len ticho z videli. Raz sme si takto r no aj zapl vali. Studenöiu vodu som eöte nezaûil! Po kr snych desiatich dúoch sme sa museli rozl Ëiù s naöim kempom, a vöetci sme sa presunuli do "Ben tok severu", pretoûe aj takto sa ätokholm naz va. B vali sme v peknom hoteli na okraji mesta. Do centra sme chodili metrom. V centre sme dostali rozchod a my sme nevedeli Ëo skùr navötìviù. NiektorÌ (hlavne dievëat ) sa vydali po n kupoch nov ch top nok a öiat. Ostatn sme zv Ëöa navötevovali m ze. VeÔ v ätokholme ich je 66! Ja som stihol len M zeum Pipi Dlhej PanËuchy, morskè akv rium, Royal Palace a samozrejme som neobiöiel ävèdsku akadèmiu vied a Nobelovo m zeum. PoËas pobytu v ätokholme vöak bolo medzi Ëlenmi programu cìtiù sm tok z blìûiaceho sa konca. Ale ako to v ûivote b va, ûe nië netrv veëne, v nedeæu 30. J la r no sme sa museli z nov mi priateæmi a krajinou, ktor n s k sebe prich lila na tri t ûdne, rozl Ëiù. Vöetci sme mali slzy v oëiach, ale sæ bili sme si, ûe sa eöte ur- Ëite niekedy stretneme. Takto sa skonëili doteraz moje najkrajöie pr zdniny. A Ëo mi pobyt dal? ZÌskal som nov ch priateæov, stretol som veæa nov ch æudì, spoznal nov krajinu a jej kult ru zdokonalil som sa v jazyku a priniesol som si mnoûstvo kr snych z ûitkov, ktorè mi zostan aj keô posledn fotka vybledne... A za to vöetko patrì veæk vôaka slovenskèmu aj övèdskemu Lions Clubu. œakujem! Andrej RÈcky ( ËastnÌk projektu ÑV meny ml deûeì v roku 2006)

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily lion_1_2007.qxd 16.3.2007 15:09 StrÆnka 1 n n n n n Předvánoční klubové dobročinné akce Plesová sezóna lionských klubů Zasedání kabinetu Příprava na konvent D122 v Nitře Výstavba nemocnice v Keni zahájena

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

Hospodaření v obci řeší kriminálka JIŘÍ LUKEŠ

Hospodaření v obci řeší kriminálka JIŘÍ LUKEŠ Moravský jih tento týden přináší: Zrod nového Územního plánu kraje provázejí další skandály.»tïte na stranï 3. MikulovskÈ VinnÈ trhy nabìdnou nejen vìno.»tïte na stranï 3 NejvyööÌ soud znovu otev el kauzu

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost kontakt Ìjen 2001 ï roënìk 6 ï ËÌslo 10 ï zdarma Praha hostí zasedání Řídícího výboru UITP Na pozv nì p edsedy p edstavenstva a gener lnìho editele DopravnÌho

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády. REUNION 2006 1 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXX J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI.

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. REUNION 2007 5 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. POUŤ NA SKALACE 21. 7. 2007 Slovo na cestu Dnes si p edstavìme dalöìho dovèho patrona, kter m byl velk cìrkevnì reform tor 12.

Více

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky LIBOR DUäEK LIBER LNÕ INSTITUT»ERVEN 1998 KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! ÿõjen 1998

P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! ÿõjen 1998 Z PAS P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! OBSAH Uk iûov n svïtu 1 ExistujÌ z zraky? 4 Transcendent lnì meditace 9 Dve e do kr lovstvì 12 PouËenÌ 13 Duhov festival 16 Larry Flynt 17 Zatloukat 18 Volba ûivotnìho

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT

FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT LIBER LNÕ INSTITUT a CENTRUM LIBER LNÕCH STUDIÕ dïkujì za podporu, kterou jim p i vyd nì tèto knihy poskytla CREDIT LYONNAIS BANK PRAHA, a.s. a ATLAS ECONOMIC

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 KVÃTEN 2006 Zpr va o Ëinnosti za rok 2005 1 Obsah vod... Kapitola I. IMPLEMENTACE NOV HO REGULA»NÕHO R MCE EVROPSK UNIE... RegulaËnÌ pravidla

Více

str. 2 str. 5 str. 10

str. 2 str. 5 str. 10 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM Změna Živnostenského zákona Program MC Beruška Nepomuk str. 2 str.

Více

hr is te Na Danıć ka ch.

hr is te Na Danıć ka ch. MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 9, zaří 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM SMS informace pro občany Den otevřených dveří ve FÉNIXU str. 4 str. 5 str.

Více