Krajský pebor v šachu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajský pebor v šachu"

Transkript

1 Krajský pebor v šachu Dne se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn (erti zvítzili). Pesto se nám podailo dosáhnout velmi dobrého výsledku, kdy Šárka Tomanová se umístila v kategorii dívek do 14 let na velmi pkném druhém míst, v kategorii hoši do 12 let Karel Beránek na pátém míst a v té samé kategorii Pavel Mráz na šestém míst. Všichni jmenovaní hrái bojovali s plným nasazením ve velmi silné konkurenci a chtl bych jim za vzornou reprezentaci podkovat. Další turnaje budou v eských Budjovicích, v eském Krumlov a poslední pak ve Vimperku. Na tento turnaj se mohou pijít podívat všichni zájemci o šachovou hru do Mstského informaního stediska. Turnaj bude provázet i doprovodný program simultánky s nkterým šachovým reprezentantem. Pijte pomit své síly. mh ešení z minulého ísla: 1. d4+ cxd4 2. Va5+ Ke6 3. Va6+!! 1-0 Další diagram: Neznámý autor Bílý: pšci - a2, f2, g2, h2 Kg1, Da7, Ve1, Se4 erný: pšci - b6, f7, g7, h7 Kf8, De6, Se8, Vh8 Bílý je na tahu, získá rozhodující výhodu a vyhraje. Jak?

2 Existuji Opravdu existuji, už šedesát devt rok. Mím 180 cm a vážím 71 kg. Mám ídké, prošedivlé vlasy. Jsem ženatý a jsem v penzí. Do Vimperka jezdím pravideln od roku osobn m tu znají nap. prodavaky knížek a tisku u p. Štrbové, v restauraci U Marousk, paní Bartošová v redakci tvrtletníku Šumava, ti knihovnice v knihovn, pan Mgr. R. Hajník, p. Kantoíková z MÚ, p. Kantoík z MKS, ing. Bezdk, manželé Štrbovi. Dr. Bezdková, prodavai u p. Caise, nejen mnozí lenové Spolku pátel staré Šumavy, ale i pp. Krejí a Žampach, nkolik uitelek ze ZŠ, manželé Škopkovi z Kesanova, Altmanovi, Ostádalovi, Márovi z Lipky a mnozí jiní, v. soused Vimperk mám rád, práv tak jako jeho okolí a obany v nm. Mám dobrý pocit a jsem hrdý na to, když se podaí realizovat plány na zvelebení msta. Líbí se mi regulace Volyky a mstek pes Teštilku u nemocnice, nové chodníky, opravené kašny, dláždní, obchdky, prodejny se suvenýry. A nemám rád zejména kritiky, kteí asto kritizují jen aby kritizovali a zviditelnili se. Mnozí se pak cítí doteni, když jim jiný oponuje. Oni se pak jen snaží o zlehování, pseudovtipkování, shazování lehího i tžšího kalibru apod. Je snadné kritizovat jiného lovka, souseda, jinou profesi, obyvatele jiného msta, jiného státu, jinou rasu. Pro se to dje tak asto a u mnoha lidí, na to je obtížné objektivn odpovdt. Motivace je složitý psychologický proces, v chování navenek pak ješt složitjší. Každému co jeho jest! Radost a uznání tm, kterým se daí. Tm z druhého konce, i opaného pólu pak opak Žijeme ve Vimperku. A já vím, že drtivá vtšina obyvatel tohoto msta a jeho blízkého okolí chce, aby to tu bylo hezké. A po všech stránkách. A drtivá vtšina se o to snaží. Kritika, mnohdy nespravedlivá a asto nevhodná jim vadí. Práv tak jako mn. Proto píši to, co píši. Existuji. Jsem vskutku autorem všech lánk a verš, které pod mým jménem vyšly v posledních letech v našich Vimperských novinách. Dr. Jií Pfeifer z Prahy 6 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2004 Tak už je to tady. Co? No pece rok 2005! Do kterého všem píznivcm rybáova cechu, za odbor mládeže MO RS Vimperk, pejeme hodn štstí, zdraví a píjemné chvíle u vody. Než se rozepíši o tom co plánujeme pro dti v novém roce tak se trošku ohlédnu zatím uplynulým. Co se nám povedlo: hlavn udržet kroužky pro mladé adepty, když celorepublikový trend je spíše tyto kroužky rušit, i pes neustálý tlak ze strany RS na místní organizace kroužky udržet. Na poli závodním to byl velice dobrý rok, ze šesti závod jsme si pivezli v kat. dorostu: 6 x 2. místo, 6 x 3. místo. V kategorii kadet: 2 x 1. místo, 5 x 2. místo, 4 x 3. místo. Ve Zlaté Udici pi okresním kole 3. místo za družstvo, 3. místo v dorostu a postupové 3. místo ve str. žácích ( Lukáš Chadim). Lukáš potom pi krajském kole v jednotlivcích obsadil krásné 6. místo a nemalou mrou dopomohl družstvu za prachatický okres k prvnímu místu. Konen se objevil sponzor pro spolupoádání závod v lovu ryb udicí, který dosti znanou ástkou pomáhá k velkému zatraktivnní tchto závod. Každý závodník ( i poslední) si loni odnesl krom zážitk i pkné vcné ceny. A na tchto závodech se nevybírá žádné startovné a jsou pístupné každému kdo je lenem rybáského svazu a je roník 87 a mladší. Dále se opt povedlo zkvalitnit materiální vybavení pro závody v lovu ryb udicí o dva kusy matchových prut a jeden sedmimetrový bi. Co se nepovedlo: udržet úrove rybolovné techniky z let pedešlých. Snad letos. Ani už nepoádáme krajské halové závody v rybolovné technice. Dvody? Jako všude, finance a od nich se odvíjí vše ostatní jako tréninkové místo, zájem dtí, který je pro nás nejvtším mítkem. Zkvalitnní pomcek pro vyuování v kroužcích. Toto už bylo pro letošní rok odstranno. I pes velmi slušnou materiální základnu nám stále chybí nkteré prostedky pro vtší konkurenceschopnost jak v oblasti rybolovné techniky tak v lovu ryb udicí. Tady bych chtl apelovat na píznivce rybainy, kteí by byli ochotni pispt nebo dokonce sponzorovat dti v jejich úsilí tak se mžete obracet na m. Telefon , nebo el.pošta: Tak a co plánujeme v novém roce? Spoustu vcí a akcí. Te v lednu to bude soutž o dort, kterou jsme prvn dlali loni a protože se líbila bude letos v rozšíenjší verzi. V em soutž spoívá, jsou v ní obsažené otázky z test pro Zlatou Udici dále poznávaky ryb, živoich a rostlin. Pravidla jsou taková, že soutž probíhá ve dvojicích, nkde v pírod je umístno osm stanoviš s otázkami, které musí dvojice najít a pokud možno správn zodpovdt. Pi stejném potu bod pak o vítzích rozhodne as, který závodníci potebovali pro vyhledání otázek.

3 Dále jsme se sponzorem prodiskutovali optovné spolupoádání Jungvirt Cupu. A s velkou radostí musím oznámit, že tyto závody se budou opt konat. A možná budou ješt vtší než loni a bohatší o dalšího sponzora. Další novinkou bude, že pi rozšíení Jungvirt Cupu budou dti mít možnost ochutnat i jiné revíry než loni. S bližšími informacemi Vás seznámíme tak v beznu kdy už budou upesnny termíny konání. Novinkou je hlavn, že nejlepším bude nabídnuta spolupráce se sponzorem. Co to znamená? Ukázat své umní na závodech poádaných RS a vybojovat si úast teba ve druhé lize. Jako tradin probhne Zlatá Udice od místních kol až po národní. Tak te nco velice aktuálního, musím upozornit všechny, kteí chtjí v roce 2005 rybait, aby se neprodlen dostavili na rybáský kroužek, nejpozdji do konce ledna, aby mohli být pezkoušeni ze svých rybáských znalostí a nic nebránilo vydání povolenky pro tento rok. Kroužky jsou ve stedu od 15. hodin a ve tvrtek od 17. hodin v ZŠ TGM naproti lesnickému uilišti. Protože se obas stává, že dti doma požadují více penz než je skuten teba tak uvádím pro rodie jaké budou pro letošní rok náklady pro dít do patnácti let. Kurzovné 200 K, lenská známka 50 K, povolenka územní mimopstruhová, pi lovu na jeden prut 250 K, pi lovu na dva pruty 350 K. Pstruhová povolenka (územní) 350 K. Pak je to ješt roní rybáský lístek, který nezletilému musí vyzvednout zákonný zástupce na píslušném odboru Mstského Úadu. Ješt pidávám ceny povolenek celosvazových MP- 430 K, P 480 K. Další vc, která nám leží na srdci je to jak se nkteí snaží obcházet pravidla pro vydávání povolenek dtem, tak že své ratolesti pihlašují do organizací kde nemusí pro získání povolenky udlat ani to nejmenší. Nevím jestli je to dobrý piklad ukazovat dtem hned od mala jak se to nemá dlat. Jediné komu tím ublížíte je to dít a to jak v získání znalostí tak v neposlední ad pipravením ho o možnost teba závodních akcí. Dalším nešvarem je, když už váš potomek projevuje zájem a úastní se poádaných akcí tak tím nejhorším, je to, že teba pi špatných výsledcích ve škole je jako trest použito nenastoupení v závod. Byl bych rád kdyby se toto nedlo, protože tím trpí nejen to dít, ale i všichni, kteí se tomu vnují jak finann tak organizan a hlavn dít nenastupuje jenom za sebe, ale hlavn za družstvo, které pak pichází o pední píky. Píkladem je loský rok kdy nás nenastoupení jednoho takového lovka v okresním kole Zlaté Udice stálo možná i první místo v družstvech. Nemám rád pohled do tch zklamaných dtských tváí, které vydají ze sebe maximum a neuspjí ním co nemohou ovlivnit. Abych nebyl jen kritický, tak musím podkovat rodim, kteí se spolupodíleli pi doprav závodník do míst konání závod. Díky. Dále bych chtl rodim nabídnout jestli chtjí vdt jak vypadá taková innost na kroužku tak se pijte kdykoli podívat, rádi Vás pivítáme. Referent odboru mládeže MO RS Vimperk Stanislav Bláha ml.

4 Vážení tenái, vážení obané Dovolujeme si proto poskytnout Vám základní informace o blížícím se nejvýznamnjším automobilovém sportovním podniku Šumavského regionu, 40. MOGUL ŠUMAVA RALLYE KLATOVY KLATOVY Evropský pohár v rally FIA východ Mistrovství zóny stední Evropy FIA Mezinárodní mistrovství eské republiky Pohár Rallye Wintercup 2005 Mistrovství ech v rally Mistrovství Moravy v rally Rally Šumava je automobilová rally s nejstarší tradicí v eské republice a v letošním roce se pojede již její tyicátý roník. Poadatelé z Pošumavského auto moto klubu v AR Klatovy ve spolupráci s desítkami dalších organizací a za úzké spolupráce s mstem Vimperk pipravili pro letošní rok náronou tra, která je složena ze dvou etap v celkové délce 694 km a 20 rychlostních zkoušek (RZ) v celkové délce 213 km.na startu je oekáváno 120 podsádek z Italie, Nmecka, Rakouska, Švédska, Švýcarska, Slovenska a eské republiky Posádky se budou seznamovat s tratí RZ. Mají povoleny 3 prjezdy každou RZ, kontrolované poadateli pi nichž musí dodržovat pravidla silniního provozu. Po dobu tchto pípravných jízd Policie R provádí zvýšený dopravní dozor na trati rychlostních zkoušek. Administrativní a technická pejímka se uskutení v autosalonu Investtel Auto v Klatovech a od 17:30 hod. na zimním stadionu v Klatovech bude velké Rallyshow za úasti pedních zahraniních a domácích jezdc a vystoupení hudebních soubor. Slavnostní start 40. MOGUL ŠUMAVA RALLYE KLATOVY 2005 je v pátek v 11:00 hod. v Klatovech. I.etapa rally klatovská v celkové délce 230 km se 7 RZ v celkové délce 72 km je vedena v blízkosti Klatov a jednou z rychlostních zkoušek je i populární klatovský okruh u inova. Stále servisní parkovišt s možností vstupu veejnosti, bude v objektu sila PROAGRO a.s. Klatovy II.etapa rally vimperská bude odstartována v 06:30 hod. Klatovech o bude mit 465 km z nichž 141 km bude celková délka 13 RZ.Stálé servisní parkovišt rovnž pístupné divákm bude organizováno od 08:00 hod. v areálu Mstských služeb Vimperk s.r.o. bývalých kasárenách ve Vimperku U Sloupu. asový harmonogram vybraných rychlostních zkoušek II.etapy: RZ íslo: Místo: as uzavírky trati as prvního vozidla 10 Nuzín - kyn 07:38 08:38 11 Budilov - Boubská 08:01 09:01 13 V. Bezí Libotyn 09:44 10:44 14 Šum. Hoštice Lažišt 10:08 11:08 Peskupení Vimperk nám.svobody 11:37 13:45 hod. 16 V. Bezí Libotyn 12:30 13:30 17 Šum.Hoštice - Lažišt 12:54 13:54 19 Nuzín - kyn 14:58 15:58 20 Budilov - Boubská 15:21 16:21 Na všech RZ jsou vyhrazeny prostory pro diváky v jejichž blízkosti jsou parkovišt. Diváci do tchto prostor budou navádni smrovkami rally. Žádáme diváky, aby: - respektovali pokyny poadatel a píslušník Policie R a mstské policie ve Vimperku - respektovali dopravní znaení - nevstupovali do zakázaných prostor, - nepohybovali se v prbhu rally po trati RZ., - nevjíždli svými vozidly do polních porost, respektujte soukromé vlastnictví - odpadky odkládali do pipravených sbrných pytl

5 Všem obanm dkujeme za to, že mžeme 40. MOGUL ŠUMAVA RALLYE KLATOVY 2005 konat na Vimpersku, za jejich pochopení pro automobilový sport a nezbytnost dopravních omezení v prbhu rally, která se mnohých z nich dotknou. Podrobnjší informace o rally na Milan Pospíšil (mpm) Nezapomenutelný Jan Werich Letošní rok je jubilejním rokem vynikajícího herce a umlce Jana Wericha, kdy uplyne sto let od jeho narození ( ) a dvacet pt let od jeho smrti ( ). Jeho život nebyl rozhodn lehký. Byla v nm mnohá úskalí. Nezapomeme, že ped okupací utekl do Ameriky a ped podobným rozhodnutím stál i po roce asto byl bhem svého života vynášen, ale i zatracován. Ani vzpomínky prostých lidí na osobu Jana Wericha nejsou vždy jednoznan kladné. Pravdpodobn se v jeho jednání a vystupování odrážel doasný pobyt za moem, což nemuselo být vždy všemi dobe pijímáno. Všeobecn je známo, že Jan Werich se svou rodinou a asto i se svými páteli trávil hodn asu na své chat ve Velharticích na Klatovsku. V knize Jiího Pejši Doktor a jeho pátele lze se doíst, pro práv zde v polovin ticátých let si Werichovi chatu postavili. O stavb mla rozhodnout hojnost pstruh i blízký hrad. Místo mlo být chránno ped vtrem a chladem, mezi rameny íky Ostružná (zvaná Pstružná) a širokým ramenem náhonu mlýnu s pilou Na šlajfu. Na rovném lounatém ostrovu vyrostl pízemní domek ve stylu venkovských anglických obydlí, stále na oích hajného, jehož hájenka byla ve stráni nad loukou. Typický pro Werichovu chatu byl vyzdný komín, který i zvení prozrazoval vnitní krb. V minulosti bžn pístupný hrad a ojedinlost Werichovy chaty nás kluky as od asu lákala k osedlání kol a vydání se proti proudu Pstružné. Werich byl znám svým plnovousem, luxusními auty i jako velký rybá. Zejména v padesátých letech minulého století jsme jej mohli vidt s udicí po Pstružné až k Sušici a byl vítán i jako nimrod. Do Hrádku u Sušice jezdil pro plzeské pivo a tak tam i v Kolinci velmi asto nakupoval. S odstupem asu jsem si ovoval, jak J. W. vidly ženy, které jej již ve zmínném Kolinci obsluhovaly. Prodavaka tehdejšího konzumu paní Votavová uvedla, že má hezké vzpomínky. ekla, že byl svérázný a otevený. Shledával v ní píbuznou paní Horníkové, což ovšem nebyla pravda. Dti za ním bhaly a on íkal: Co umíte? Jsem já njaká gorila? Z vyhlášené cukrárny paní Kupková zase uvedla, že byl vtipný a mla jej ráda. Více že by vdli jeho posluchai, když sedával ped Radnicí. A po tchto jeho posluchaích jsem se již dále nepídil. Ješt v sedmdesátých letech jsem spolu s manželkou a dtmi podnikl malý turistický výlet z železniního nádraží Nemilkov pšky do Kolince. Byli jsme píjemn pekvapeni, že práv u jeho obydlí dlá Pstružná hezkou zákrutu a také i pohledem z opané strany na chatu. Vzpomínám také, že Werich i po Lednu 68 si pkn pouštl hubu na špacír a ml jsem dojem, že jeho slova jsou mínna práv na kraj, který ml tolik rád. Podepsal Dva tisíce slov a byl na jistý as umlen. Nicmén vím, že nedlouho ped svou smrtí na stránkách Mladého svta kritizoval regulaci Pstružné v blízkosti Mokrosuk, kde díve byla hojnost pstruh i sena. A nemohl se smíit s tím, že nejsou pstruzi a dle jeho názoru ani seno na pilehlých lukách. Postupn odešli blízcí z jeho rodiny i on sám. Chata pekonává v posledních deseti letech nepíze osudu v podob velké vody a nkdy i zlomyslných lidí. Na Jana Wericha zstaly už jen vzpomínky, ale i mnohé, co nám v podob svých her, písní a knih zanechal. I náš Vimperk má jist až dosud pamtníky, kteí se zúastnili jedné z besed. Mnohé najdeme na stránkách asopisu ŠUMAVA ZIMA 97. Ješt více se mžeme doíst v knize Františka Cingra (2004) Smjící se slzy aneb soukromý život Jana Wericha. Tšit nás mže, že se nyní vážn uvažuje o zízení muzea V + W v Praze na Kamp. Na závr jeden ze známých citát Jana Wericha: Život je jediná vc, kterou máme doživotn. Proto bychom si ho mli vážit, a když už žijeme, Tak pedevším koukat, abychom skuten žili. Karel Krejí

6 Podkování patí Mstským lesm Vimperk s.r.o., pedevším pak p. Stanislavu Hlavovi. Pi ešení otázky vánoní výzdoby v nov zrekonstruované horní ásti Pivovarské ulice pišel s nápadem postavit v prostoru u pizzerie devný betlém. Návazn na to zajistil také realizaci nápadu výrobu, instalaci a domluvil i osvtlení pístešku vánoní kometou. Sochy Josefa, Marie a Ježíška v životní velikosti doplnil živou ovekou, domluvena byla i spolupráce s charitou - pipojená kasika dávala možnost pispt na charitativní úely. Betlém lákal dti i rodie od 19. prosince až do 6. ledna. Msto se tak mohlo pochlubit novým netradiním doplkem vánoní výzdoby, sponzorsky zajištným Mstskými lesy Vimperk. Kateina Kantoíková odbor školství, kultury a CR Výroní ples zahrádká Plesy zahrádká patí bezesporu po léta k jednm z nejhezích a nejnavštvovanjších akcí každé plesové sezóny. Otevením velkého sálu v tzv. Ciheln se do Vimperku vrátily spoleensky zajímavé události, jež organizátoi dosud penášeli s ohledem na malou kapacitu MKS do bližších i vzdálenjších obcí. Devt ples to už tady dlouho nebylo. Pro nás organizátory to však znamená nejen více zábavy, ale také vtší konkurenci a více práce. V letošním roce pipravuje základní organizace eského zahrádkáského svazu ples, jež je ve Vimperku ojedinlý, nebo pízviskem TICÁTÝ se mže pochlubit jen málokterý i za hranicemi našeho msta. Ve spolupráci s agenturou LIVE pana Petra A.Jirotky jsme se pokusili pipravit tuto akci tak, aby se naši hosté nejen bavili, ale byla pro n i zajímavou vzpomínkou a pro naše leny, ale i neleny, rovnž hezkým startem do nové zahrádkáské sezóny. Vedle již tradiních kytiek pro ženy nabízíme našim hostm krátké vystoupení skupiny Vimperských gymnastek pi ZŠ Smetanova, pedtanení v podání mistr eské republiky, dámskou volenku s pekvapením, neformální soutž i nejlepší tanení pár i malou a velkou tombolu. O zábavu se po celý veer bude starat kapela GOOD COMPANY spolu s populárním moderátorem Vratislavem Mchurou. Ples se koná v pátek 11.bezna 2005 od hodin ve velkém sále domu kultury ve Vimperku (Cihelna). Pedprodej vstupenek laskav zajiš uje fa.smile - prodejna upomínkových pedmt (vedle zeleniny naproti hotelu Anna), a to od 10.února Cena vstupenky vetn malého oberstvení iní do hlavního sálu 170,- a do ozvueného pedsálí 140,- K. Program bude zveejnn i na plakátech. Zveme všechny zahrádkáe a píznivce zahrádkáského hnutí, jakož i ty, kteí se rádi dobe baví, tšíme se na Vás a víme, že spolen vytvoíme skvlou atmosféru a budeme mít radost z výborné zábavy. Za výbor základní organizace ZS ve Vimperku Dr.Vojtch Vlek - pedseda

7 ÚNOR 2005 V KULTUE A SPORTU Pokraování pednášek Doteky a aromaterapie ajovna U Zvonu Okresní kolo soutže ZUŠ(klavír, akordeon) ZUŠ Vimperk Povídání O sektách p. Vojtíšek ajovna U Zvonu Masopust MKS Vimperk XX. Šumavský skimaraton 2005, Zadov Ski klub Šumava Mogul Šumava Rallye Klatovy 2005 Autoklub Klatovy Vladimír Kojan: Sumatra a Malajsie ajovna U Zvonu (cestopis s diapozitivy) Zmna programu vyhrazena!!! Mstské informaní stedisko ve Vimperku Námstí Svobody 8, Vimperk Tel: Služby ve Vimperku Knihovna Mstská knihovna Vimperk Nádražní 274, tel.: Výpjní doba pro dosplé: po, t 10 11:30 hod., 12:30 18 hod. st 12:30 16 hod. Výpjní doba pro dti: po, st 12:30 16 hod., út 12:30 17 hod. Internet: Ve výpjních hodinách pro dosplé. Veejný internet Mstské informaní stedisko Vimperk po pá 9 16 hod. ajovna U Zvonu Domov mládeže, Námstí 44, Vimperk út pá hod. so ne hod. Výbr kvalitních aj a káv k posezení a koupi. Muzeum Zámek Vimperk Oteveno opt v kvtnu 2005 Galerie u Šaška pedsálí MKS Vimperk

8 Bohoslužby Kostel Navštívení Panny Marie: st 8:00, t so 18:00 hod. ne 8:30, 18:00 hod. KS Slovo života elakovského 345, Vimperk Modlitební setkání každé pondlí od 18:30 hod. Biblické vyuování každý tvrtek od 18:30 hod. Bohoslužba každou nedli od 15 hod. Kontakt: P. O. Box 6, Vimperk tel.: Tanec Disco Calypso 1.máje 477 Bowling 1.Máje 477/areál Strašík/ tel.: Fitness centrum FITKO + Solárium Ergoline Nad Stadionem 199, Vimperk tel.: , Provozní doba: po pá hod., ne hod.. Solárium, masáže Ludmila Kortanová + rehabilitaní práce Jiráskova 278 Provozní doba: po pá 9 21 hod., so, ne dle dohody tel.: , Kosmetika po t: 8 19 hod., pá ne: dle dohody Klostermannova 367, Vimperk Tel.:

9 Kosmetika po pá hod., 8 11 hod., pro objednané so ne - dle dohody Adresa: 1.Máje patro/budova Jednoty/ tel: Cviení pro pohodu a zdraví se sportovní agenturou JH-Sport každou stedu v tlocvin II. ZŠ, Smetanova ul. 405, VIMPERK Nabídka: 1. kurz Zdravotní cviení, steda v 19 hod. - bolesti zad životní realita - prevence 2. kurz Kalanetika, steda ve 20 hodin Kurzy povede J. Hrdinková, tel Cviení s Vendulkou út t hod. v malé tlocvin na II. ZŠ eká Vás posilování, protahování, aerobní cviení, relaxace Cena 20 K za 1 hodinu. Cviení s Martinou a Míšou každé úterý a tvrtek od 19 do 20 hodin Cena 30 K. Stedisko jógy 1. ZŠ TGM v parku: po zaáteníci 20 21:30 hod. út Šumavské Hoštice 20 21:30 hod. st pokroilí 20 21:30 hod. Bližší informace: pí Stejskalová tel: Aerobic nedle 18:30 19:30 hod. malá tlocvina II. ZŠ cena 25 K pedcviuje Mgr. Martina Vondráková, tel.:

10 Návrh k zlepšení hospodaení nemocnice Nemocnice ve Vimperku se dostává do finanních problém, protože se opožují platby od pojiš oven za faktury asi o 60 dn. Proto musela sjednat kontokorent, za který ruí Msto Vimperk jako zakladatel, aby byla schopna krýt provozní náklady. Finann by bylo výhodnjší, aby si nemocnice vytvoila finanní rezervu, která by jí pomohla pi opoždní plateb za výkony. Proto se provedla analýza hospodaení a vyšlo najevo, že provoz hlavní innosti není ztrátový, ale nemocnice dotuje pohotovostní provoz chirurgické ambulance po skonení normální pracovní doby asi K msín. Odpoledne a v noci je poet výkon kolísající, v prmru je to 3-4 výkony za službu, ale aby mohly být provedeny, musí být ve služb léka s chirurgickou atestací, sestra, zízenec a rentgenová laborantka. Mzdové náklady na tyto pracovníky jsou vyšší, než píjem za výkony v této dob. I v pípad, že by byla tato ambulance privatizována, nemohl by být provoz 24 hodin bez njaké dotace zajištn. Pípadné zkrácení pohotovostní doby není možné, protože úrazy, pro které je tato pohotovost provozována, se stávají v kteroukoli noní dobu. RZP nemže tuto službu nahradit, protože nemá k dispozici RTG a léka který ošetuje ambulantního pacienta musí tuto práci perušit, pokud je nahlášen výjezd. Za klub ODS v mstském zastupitelstvu budeme navrhovat zachování 24 hodinového provozu ambulance a zárove s tím i pokrytí finanní ztráty Nemocnice Vimperk o.p.s. z prostedk Msta Vimperk, protože tuto službu považujeme za potebnou pro obany i návštvníky msta. Nechceme, aby tuto ztrátu pokrývala Nemocnice Vimperk o.p.s., protože nám záleží na prhledném financování, aby bylo možné posoudit, co nás stojí jednotlivá rozhodnutí mstského zastupitelstva. MUDr. Karel eicha

11 MŽEME BÝT SPOKOJENI? Vedení vimperské radnice vstoupilo do druhé poloviny volebního období. V poslední dob jsme si mohli peíst lánky publikované na stránkách Vimperských novin od pedstavitel dnešní radnice, které tendenn a pozitivn prezentovali výsledky své dosavadní práce. Osobn takový optimismus nesdílím a naopak se domnívám, že vtšinu rozhodnutí stávajícího vedení radnice je možno nazvat jako údržbu msta, tj. pouze provádní inností, které jsou vyvolány vnjšími faktory (zejména oprava msta po povodních, innosti spojené se pesunem agendy výkonu státní správy na Msto Vimperk). Timto ovšem nejsme schopni se zaadit mezi úspšná prosperující msta a využít naší strategickou polohu v blízkostí hranic (hlavní silniní tah na Prahu) a v blízkosti lyžaského centra. Pokud se podíváme na investiní innost v uplynulém roce, tak nejvtší investice byly do tepelného hospodáství (cca 45% z celkových investic) a investice na spojené s obnovou škod z povodní z roku 2002 (cca 40% z celkových investic). Je nutno zdraznit, že investice do tepelného hospodáství byla také vyvolána povodnmi z roku 2002, kdy došlo k výraznému poškození stávající kotelny. Nelze než pozitivn hodnotit realizaci tchto investic, které pinesly zlepšení infrastruktury v našem mst. Na druhé stran se domnívám, že tyto akce by muselo a provedlo každé vedení radnice A piznejme si, že dnešní doba je píznivjší k získávání mimorozpotových zdroj (dotaní fondy, granty) než v minulosti. Ped volbami v roce 2002 strana nezávislých (dnes nejsilnjší strana ve vedení Msta) prohlašovala, že nejpozdji do 90 dn po volbách pedloží rozvojovou strategii pro msto Vimperk. Do dnešního dne nic takového nebylo pedloženo a to ani jako návrh k projednání. Domnívám se, že každý kdo se uchází o podporu oban a chce být zvolen do vedení radnice, by ml mít pipraveny základní vize a cíle kam chce msto dostat. Tyto vize a hlavní zámry by nemly zstat pouze na volebním letáku, ale mly by být dsledn realizovány.. Na bžnou operativní práci a ešení vzniklých denních problém jsou zde úedníci na jednotlivých odborech a nemže to být hlavní innost vedení radnice. Vedení radnice dnes nemá jasnou koncepci rozvoje podnikání a cestovního ruchu v regionu. Podpora bydlení se omezila pouze na prohlášení nebudeme privatizovat sídlišt Míru a z pvodního zámru výstavby 48 nových byt je po msíci pouze 28 byt, piemž ani na 28 byt není schválen státní píspvek (pesto radní Msta Vimperk prohlašují v.11 Vimperských novin, že píspvek je schválen a s výstavbou se zane možná již v roce 2004). Zde se ovšem opt nejedná o njakou podporu ešení bytové politiky, ale o vyvolanou investici ešící náhradu byt v Pasovské ulici, kde se pedpokládá realizace dlouhou dobu plánované výstavby (rozšíení) silniního tahu Strážný Vimperk. Domnívám se, že vedle zlepšení infrastruktury (toto mimochodem inila každá radnice v minulosti) je nutno se zabývat skutenou strategií rozvoje Msta. Jaké jsou prioritní cíle msta? Jaký je cílový stav rozvoje msta za 4, 6, 10 let? Co bude specifickou pedností Vimperka, která nás odliší od jiných mst a i návštvníci to budou vnímat jako naší pednost nebo vyjímenost? Na jakých stávajících atributech mžeme postavit rozvoj msta? Kam pednostn investovat a jak efektivn pracovat pro získání mimorozpotových zdroj jaké jsou klíové faktory úspchu k jejich získání? Pokud je mi známo, tak do dnešního dne Msto nežádá o žádný titul ze strukturálních fond EU (!). Pitom vtšina mst v echách se snaží, a asto se jim to i úspšn daí, využívat tyto finanní podpory pro jejich rozvoj. Problém vidím v tom, že tato doba bude asov omezená a nové vedení Msta po volbách v roce 2006 už nebude mít takové možnosti. V pedchozím jsem kritizoval vedení radnice z dvodu absence strategie, kdy její jednání je spíše reaktivní než proaktivní. Vtším problémem ovšem je, že vedení radnice není schopno ešit ani stávající vzniklé problémy. Už více než rok se projednává možnost pevodu zámku do vlastnictví Msta. Každé zastupitelstvo je ukoneno otázkou pana místostarosty, zda nkdo vymyslel co se zámkem a následn konstatováním, že toto zstává za domácí úkol na další zastupitelstvo. ešení bytové problematiky je také stále nevyešeno (viz výše) - chybí návrh koncepce výstavby nových byt vetn ešení zajištní zdroj na jejich realizaci. Problematika odkoupení telekomunikaní budovy (díve Telecom), v které je dnes Msto v nájmu (umístna ást administrativy státní správy) a došlo zde k významné investici ze strany Msta do nemovitosti, je stále nevyešena a hrozí zde reálné nebezpeí, že Msto o tuto budovu pijde, resp. bude prodáno na jiný subjekt. Zde bych oekával, že pro radní bude ešení tohoto problému prioritou. Namísto toho místostarosta pouze prohlašuje, že ho nikdo nechce na TELECOMu pijmout, a že vlastn za vše mže pedchozí radnice (pipomínám, že zámr prodeje budovy je známý dva roky!). Toto byly jen píklady. Všem obanm Vimperka vele doporuuji nkdy navštívit zastupitelstvo a následn si to porovnat s lánky ve Vimperských novinách od pedstavitel Msta.

12 Zastupitelstvo odsouhlasilo na prosincovém zasedání rozpotové provizorium na rok 2005, piemž finální rozpoet na tento rok by ml být pedložen v prbhu bezna. Budu pozorn sledovat, zda v novém rozpotu najdeme rozvojové zámry, z kterých bude každému zejmé jakým smrem se naše msto bude dál profilovat a nebudeme tak tiše závidt schopnosti radnicí v Prachaticích, Písku.. Budu sledovat, zda tento rozpoet bude sestaven na základ jasn a srozumiteln prezentovaných cíl - strategie, což v koneném dsledku umožní lépe alokovat jak finanní tak personální zdroje (innost jednotlivých úedník). Jsem pesvden, že úspšné ízení msta není pouze o provádní inností, ale o smování k pedem stanovenému cíli Ing. Martin Paštika ŠUMAVA, MÁ LÁSKA je název další knihy od Karla Klostermanna, která se objevila krátce ped vánonímu svátky na pultech našich knihkupectví. Tentokrát vydavatelství a nakladatelství v Písku nejdíve zajistilo kest uvedené knihy na zámku ve Štkni a hned následn i její distribuci, aby tak obohatila pedvánoní knižní trh. Uvedený titul je upraveným vydáním pvodní knihy K.Klostermanna s názvem Karel Klostermann mládeži výbor ze spis Karla Klostermanna s etnými obrázky. Nové vydání urit mnohé z nás zaujme. Bylo by jen dobe, pokud si i v souasné dob najde cestu k mladým tenám. Již rok 2003 byl posledním jubilejním rokem spisovatele Šumavy Karla Klostermanna ( ). Postupn jsem na stránkách Vimperských novin uvedl tyi píspvky a další byl uveden v roce 2003 i v beznovém Kulturním magazínu MKS Vimperk. Pozornjší tenái jist ví,, že Karel Klostermann ml rád i Vimpersko a oblíbil si nedaleké Bohumilice (VN 11/02, 6 a 10/03). Tehdy jsem vážení tenái pedpokládal, že i s uskutenním vycházky Sudslavická stezka Bohumilice, bylo vykonáno v souvislosti s jubileem spisovatele pomrn hodn. Následoval další rok, ten minulý a je až k neuvení kolik rzných akcí se konalo z podntu Obanského sdružení Karla Klostermanna Srní a Štke. Výet všech akcí by zabral píliš místa a už další se pipravují pro tento rok. A snad i samotné Bohumilice nás brzy potší. Už ani tolik nebude záležet na tom, kdo se o pipomenutí Karla Klostermanna práv zde piiní. Pedpokládám, že jen dobrou spoluprací všech subjekt v obci dokáží využít možností ke svému rozvoji a úspšn naváží na svou minulost. S názvem nov vydané knihy se pln ztotožuji. Líbí se mi, rád se i trochu toulám po stopách spisovatele. Již v únoru OS Štke plánuje zájezd do jeho rodišt v Rakousku. Pravdpodobn v ervnu uskutení Spolek na ochranu šumavské pírody zájezd do Západních ech. Doufám, že mimo jiné budeme mít i možnost si prohlédnout nov upravený hrob Karla Klostermanna v Plzni. Nyní je pístupný zámek ve Štkni a je možno vidt památný pokoj spisovatele s nov upravenou expozicí, pípadn se projít po Klostermannov turistické stezce. Tím však zdaleka nekoní výet všech aktivit OS. V minulém roce jsme pak byli potšeni i adou dalších zajímavostí v našem okolí. Byla to nap. oprava rozhledny na Maském vrchu, kde došlo k obnov Kížové cesty a vyrostl zde pístešek pro turisty. O nco díve byla opravena kaple a kostel s. Vojtcha ve Lštní. Podailo se vybudovat rozhlednu na vrcholu Boubínu, odtud se naskytne pekrásný kruhový výhled na celou Šumavu i Alpy. V neposlední ad ezbá Karel Tittl z Horské Kvildy vas dokonil Sušický Betlém, který již o svátcích v muzeu msta Sušice dlal lidem radost. O všem by se dalo napsat, avšak to není smyslem tohoto píspvku. Pokrok se nezastaví, a tak i informace (máme-li zájem) k nám proudí s obdivuhodnou rychlostí. Karel Krejí

13 HARMONOGRAM SVOZU ODPAD Komunální odpad od oban: Pondlí: 1. Máje, Námstí Svobody, Svornosti, Steinbrennerova, Kostelní, Rožmberská, Pasovská, Kaplíova, Sadová, Pražská, Boubínská, Rckerova, Tovární, Brigádnická, Nerudova, Žižkova, Nádražní, Špidrova, Na Vyhlídce, Zlatá Stezka, Brantlova, Husova, Inocencova, Jircháská, Krátká, K. Svtlé, Na Bašt, Na Výslunní, Podzámí, U Lázní, Zahradní, Družstevní Sudé týdny: Pravtín, Boubská, Boanovice Úterý: Sušická, okolí ZŠ II., Smetanova, Palackého, Klostermannova, elakovského, Nad Stadionem, Johnova, Jiráskova, B. Nmcové, Hbitovní, Na Stráni, Purkártova, Zámek Steda: Pivovarská, Brantlv Dvr, Na ciheln + nádoby podnikatel (110 l) v Pivovarské ulici (v Suezu) Sudé týdny:lipka, Korkusova Hu, Klášterec, Solná Lhota, Skláe, Hajná Hora, Michlova Hu, Kesánov, Výškovice a okolí, Sudslavice, Arnoštka, Kubova Hu, Hrabice, Cejsice, Kesánov, Sloup tvrtek: (kontejnery l), K Rokli, K. Weise, Luní, Mírová, SNP, Pasovská, elakovského Pátek: Skláská velkoobjemový kontejner (14 m3) Málo pístupná místa runí svoz (zetor, M 25) Pondlí: zastávky, Vimperk: Karolíny svtlé Lach, Husova 281,282,283,293,298,303 Zlatá Stezka 94,119,154,155,241,270, Šumavnka 31,201,288,318, Inocencova 18,24, Brantlv Dvr 106, Pod Zámkem 71,75,90, Kostelní 17,138,166,306, Pivovarská 98, elakovského Novák, K Rokli 581, Za pilou 309,316,479, Hadrava - 21,91,109, Výškovice Vedral, Nuska, Mráz, Hajná Hora 323, Nad tratí 146,147, zastávky Výškovice 1, Výškovice 2, Sudslavice, Park WC, Tesla, Sudé týdny: Výškovice, Pravtín Tídný odpad: 1. týden v msíci - plasty 2. týden v msíci papír 3. týden v msíci plasty 4. týden v msíci - papír Svoz koš msto: pondlí, steda, pátek (kvten záí) pondlí, pátek (íjen duben) Podnikatelé: nádoby: 110 l pondlí 110 l úterý odpoledne run SAD koše, Zámek CHKOŠ, Zámek Vinárna, Vodárna (1x za 2 týdny) 1100 l pátek dopoledne Ing. Marie Hejlková Odbor životního prostedí

14 Knihtisk a rok 2005 Ped 520 léty v roce 1484 se ve Vimperku pechodn usadil pasovský knihtiska Jan Alacraw a vydal zde bhem let 1484 až 1485 ti tisky.vimperk se tak stal po Plzni druhým mstem v echách, kde se již v 15. století tiskly knihy. Tisk první knihy o 108 listech od Alberta Magna Summa de eucharistia byl dokonen 16. íjna Ješt téhož roku zaal Alacraw tisknout druhou knihu o 29 listech Soliloquita. Oba prvotisky byly tištny v latin.tetí, pro nás nejvýznamnjší, byl první esky tištný kalendá pro rok 1485 nazývaný Minucí, byl to pedchdce našich kalendá, ale jeho obsah se od dnešních kalendá znan lišil. Na zaátku bylo vysvtlení potu let i znamení a charakter planet a postavení obžnic ve zvrokruhu. Dále byl vyznaen každý msíc zvláštním vyobrazením a nauením, jak se každého msíce chovati sluší, pod kterým postavením obžnic co dobe nebo zle zaíti, nauení o pouštní krve podle ty tvrtí každého msíce a podle povahy lovka, pehled o postavení planet, o povaze roku, o úrodách, o zatmní slunce a msíce, o nemocech, o válkách a nepokojích. Nové knihtiskaské umní se ve Vimperku neujalo a špatný odbyt tisku ml za následek, že se Jan Alacraw již v roce 1485 vrátil zpt do Pasova. Ped 150 léty v roce 1855 Jan Steinbrener ( nar let od narození ) otevel v dom svého otce.p. 3(podle domovního znamení U slona ) knihaskou dílnu, která byla spojena s malou prodejnou. Nejprve zaal tisknout modlitební knihy na runím lisu a pozdji na rychlolisu - jeden náklad v jednom jazyce. Dm pi velkém požáru ve mst vyhoel a Steinbrener ho s nesmírným úsilím znovu vystavl a obnovil výrobu. Postupn získal koupí další domy. 17. února 1872 zahájil výrobu v nov postavené továrn. Ped 130 léty v roce 1875 zaal tisknout kalendáe - lidové, zábavné, pouné, vojenské a jiné, využil jejich obliby a zvýšené poptávky pedevším na venkov a na jejich výrob založil další rozvoj svého podniku. V roce 1867 zamstnával pouze 4 knihaské pomocníky v roce 1870 poet zamstnanc stoupl na 15 osob, v roce 1890 již na 400 a v roce 1930 tém na osob. Do roku 1930 bylo ve vimperské tiskárn vytištno kalendá a pes rzných modlitebních knih. Tisklo se více než 500 druh modlitebních knih ve dvaceti jazycích a kalendáe v osmi jazycích s roním nákladem výtisk. Krom modlitebních knih a kalendá byly ve Vimperku tištny knihy pro mládež, drobné píležitostné tisky, plakáty, pozvánky a jiné knihy. Výrobky Steinbrenerovy tiskárny dosáhly svtové povsti jak pro kvalitu tisku, tak i knižních vazeb. Pipomenout si tato výroí pi pohledu na krásné výrobky Vám umožní expozice knihtisku v Muzeu Správy národního parku a CHKO Šumava, která bude opt otevena od 1. kvtna Za muzeum Milena Smolová

15 Obané Vimperska, kteí oslavili svá životní výroí v lednu 2005: Anežka Blohubá Jiina Hradská Vilemína Hrubá Anežka Jelínková Marie Jiroušková Marie Jungwirthová Václav Ková Oldich Kuera Hedvika Kuerová Blažena Miklasová Marie Mrázová Eduard Peleška Evženie Rotreklová František íha Ludmila Seidlová Terezie Sobotková Mathylda Sovová Marie Stolzová Hilda Urbanová Emilie Vávrová Eliška Sofková Touto cestou peje Msto Vimperk oslavencm hodn štstí, spokojenosti a hlavn zdraví. Jana Czerwenková matrikáka

16 Kudy a kam? Vánoce jsou už v nedohledu asi už jen u nás v kostele zstávají stromeky a Betlém po starém až do Hromnic (nová, nedokavá tradice je staví už msíc ped Vánocemi). Velikonoce ješt píliš daleko, než aby na n nkdo myslel, nebo aby se jimi nkdo zabýval. A co te, v únoru? Pár dní karnevalu a pak pst! Hrozn nepopulární slovo, ale co se dá dlat, realita je realita. O popelení sted pijmeme posypání popelem na znamení pokání a Ježíš nám opt pipomene, o co v tom všem jde: Obra te se a vte evangeliu. Obrátit se. Jistý profesor logiky pi zkouškách dával za úkol bhat kolem jeho stolu. Když dotyný zaal bhat, profesor podkoval a do indexu zapsal ptku. Trvalo to tak dlouho, až se jeden ze zkoušených po vyslechnutí úkolu zeptal: A kterým smrem? Profesor se zasmál a v indexu zazáila jednika. Obrátit se. Ano, ale kam? by mla zaznít otázka. Vtšinou se otoíme smrem k hlasu, který nám to naídil. A postní volání je od Krista. On je vždycky blízko nás (v tom je celé tajemství Vánoc) a nepestává volat: Obra se. Sami si mžeme pidat: Obra se ke mn. A nejde jen o to, obrátit se od kouení, radovánek, alkoholu, televize (to má také svj význam), ale spíše o to, obrátit se ke Kristu, k Bohu, k lidem, k sob ke svému nitru, ze kterého konec konc to volání zní. A nemyslete si, ono se to týká každého z nás. M jako faráe, Lenky jako kostelnice, Vítka jako varhaníka- nejen tch nevících anebo zbloudilých. Jak to? Ano, tak to je. Ježíš nechce, abychom se jen obrátili, ale také abychom vili evangeliu, tj. Jeho slovu a to je teprve to pravé obrácení. Nestaí znát cíl, je teba také vdt, kudy se k nmu dostat a jakými prostedky. Jednou, když apoštolové rozložili bezradn ruce a ekli zoufale: Nevím, kudy a kam máme jít, ekl jim Ježíš: Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepichází k Otci, než skrze mne. (J 14, 6) Držet se Jeho, Jeho mít vždy ped oima, Jemu naslouchat, to znamená jít správnou cestou, žít ten pravý život a dosáhnout vytouženého cíle této cesty Života s velkým Ž. Tak do toho, vimperští lidé dobré vle. A se pro vás pst stane zaátkem pravé radosti a a se pro vás pouš (bez TV, ve vtším soustední a skromnjší v jídle si pipadáme jak poustevníci) stane oázou života, nového života. A i kdyby se to nepodailo úpln, tak pece tch pár kilo (teba i jedno) z celkové váhy a krapet klidnjší a delší spánek (díky vypnuté TV) také potší. Na zaátek je dobré i to. S páním krásného asu karnevalu a ješt krásnjšího asu doby postní doby duševního rstu, váš o. Jaroslav P.S. No a hlavn nezapomete na evangelium bez nj to prost nejde. Teba Janovo. Každý den pár vt. Je to živé slovo.

17 Mstská policie informuje Zaátkem nového roku 2005 bychom se chtli omluvit všem tenám, kteí pravideln tou informace o innosti mstské policie, že v lednovém ísle tato rubrika chybla. S píchodem nového roku bude sloupek opt ve Vimperských novinách vycházet. Oproti minulým rokm byl pelom roku 2004 a 2005 poznamenán zvýšeným vandalismem ze strany nkterých našich oban. Zejména sprejei, kteí se doposud našemu mstu ve vtší míe vyhýbali, ukázali, co v uvozovkách dokážou a jaké škody jejich innost napáchá, nehled na krásu jejich výtvarných dl. Byla pijata opatení ze strany mstské policie, ale bez pomoci a všímavosti oban je tento druh vandalismu jen tžko odhalitelný. Jak ukazují zkušenosti nkterých mst, zabránní vtším škodám mže ve znané míe pomoci kamerový systém, který bohužel v našem mst zatím není. A to se nejedná jen o sprejery. Velkou pozorností vandal se také stal úsek od ul. Pasovská pes mstský park po pší zón k nádraží SAD. Msto se zde snaží vybudovat pknou klidovou ást pro obany vetn odpadkových koš a laviek. Zejména odpadkové koše, kontejnery, vysázená zele a laviky se stávají terem tchto vandal. Nás jako obany a strážníky mstské policie toto ádní mrzí dvojnásobn a snažíme se uinit všechna opatení k zabránní jednání tchto jednotlivc. Nyní nkteré události, které mstská policie ešila na pelomu roku. 1. Strážníci zadrželi skupinu Rom, kteí niili vánoní výzdobu v ul. Kaplíova a dále obdobná skupina utrhla telefonické vedení z domu v ul. Rožmberské. 2. Hlídka zadržela pachatele, kteí rozezávali kolejnice na vlakové vlece stelnice Klášterec. 3. Strážníci pijali a ešili oznámení o nemocné lišce u silnice na Šumavnku 4. Hlídka pijala oznámení o ztrát kabelky s doklady starší pani. Vše nakonec dobe dopadlo. Kabelku pinesla strážníkm další obanka, která uvedla, že ji starší pani zapomnla v prodejn. Strážníci pani, která kabelku ztratila v poádku pedali. Na této události je vidt, že slušnost a ohleduplnost ješt mezi obany nevymela. 5. Dále ešili strážníci oznámení krádeže na prodejn. Chycený zlodj odmítl pestupek ešit v blokovém ízení a proto byla událost oznámena Správnímu orgánu msta, komisi pro projednání pestupk. 6. Na žádost Policie R asistovali strážníci pi ošetování alkoholem unaveného a zranného muže, který napadal zdravotní personál. 7. O vánoních svátcích strážníci pijali oznámení, že na nádraží SAD jsou ve veerních hodinách opuštné dti. Na míst bylo zjištno, že dti se vracejí z prázdnin u babiky domu do Prahy. Na nádraží je odvezl známý babiky, který si ani neovil, zda autobus do Prahy opravdu jede a dti zde zanechal. Protože autobus nejel, dti nevdli, jakým zpsobem se dostanou zpt k babice. Hlídka ob dti naložila do služebního vozidla a k babice do Vyškovic odvezla, kde je v poádku pedala. 8. Bylo pijato oznámení o poškození devného plotu v ul. Zlatá Stezka ve Vimperku. Zjištn pachatel, který vše uvedl do pvodního stavu. 9. V noních hodinách požádala Policie R o asistenci pi provení oznámení vloupání do rekreaní chalupy v osad Veselka. Na míst spolen s Policií zjištno, že pachatel se nachází ješt uvnit objektu. Bylo zajištno místo do píjezdu psovoda se služebním psem Policie R. Pes po vpuštní do objektu zde zadržel dva pachatele. Zákrok obou hlídek byl hodnocen jako ukázkový. 10. Pi hlídkové innosti v katastru msta strážníci zjistili násilné vniknutí do garáže. Zajistili místo trestného inu podle zákona a vc na míst pedali k dalšímu šetení. 11. Krom uvedené innosti v hlídkové služb, zajiš ování místních záležitostí veejného poádku a ešení dopravních pestupk, mstská policie pivolala Hasie ve Vimperku k hrozb požáru, kdy v komín objektu Pošty došlo ke vznícení sazí. Ve tech pípadech zajiš ovala místo dopravní nehody. Na žádost Okresního soudu a Správních orgán zjiš ovala a doruovala písemnosti osobám, v jednom pípad pijala oznámení o týrání psa, ve dvou pípadech pivolala Hasie k hoícím kontejnerm. V nkolika pípadech ešili strážníci rušení noního klidu a napadání v rodinách, ve dvou pípadech prasklý vodovodní ád. Ve tech pípadech asistence pi otvírání bytu a zajiš ování místa trestného inu, dále ízení dopravy pi odklízení padlého stromu pes vozovku. Strážníci odchytli pt toulavých ps, které umístili do kotce na MÚ a ešili nález penženky v ece Volyce. Strážník Rubeš Bohuslav

18 NOVÉ SPRÁVNÍ POPLATKY Od 17. ledna 2005 nabývá úinnosti zákon.634/2004 Sb. o správních poplatcích. Správním poplatkem je poplatek za správní ízení upravené zákonem související s výkonem státní správy, který vymuje, vybírá a vymáhá píslušný správní úad v našem pípad Mstský úad od fyzických i právnických osob. Není možné, ani úelem uvést zde všechny správní poplatky které Mstský úad vymuje, vybírá a pípadn vymáhá, uvádíme zde poplatky nejastjší. Pol. 2 - Nahlédnutí do matriní knihy, živnostenského rejstíku 20,-K Pol. 3 - Vydání druhopisu rodného, úmrtního, oddacího listu 100,-K - Vydání stejnopisu, opisu, kopie 50,-K Pol. 4 - Ovení listiny (za každou i zapoatou stránku) 30,-K Pol. 5 - Ovení podpisu nebo otisku razítka 30,-K Pol. 6 - Zápis zemdlského podnikatele do evidence 1.000,-K - Zmna zápisu zemdlského podnikatele v evidenci 500,-K Pol. 8 - Udlení státního obanství ,-K - Vydání potvrzení o státním obanství R nebo národnosti 100,- K Pol. 9 - Vydání prkazu pro ZTP 30,- K Pol Pijetí žádosti o vydání výpisu z evidence 50,- K Pol Zmna hanlivého, smšného, výstedního píjmení 100,-K - Zmna jména nebo píjmení v ostatních pípadech 1.000,-K Pol Uzavení manželství mezi snoubenci nemají-li trvalý pobyt v R 3.000,-K - Uzavení manželství mezi snoubenci, jeden má trvalý pobyt v R 2.000,-K - Vydání povolení uzavít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úedn urenou místnost 1.000,- K Pol Vydání loveckého lístku na 1 den 30,-K - Vydání loveckého lístku na 5 dní 50,-K - Vydání loveckého lístku na 30 dní 70,- K - Vydání loveckého lístku na 6 msíc 100,- K - Vydání loveckého lístku na 12 msíc 150,- K - Vydání loveckého lístku na dobu neuritou 1.000,-K - Zápis honebního spoleenstva do rejstíku 500,-K - Zmna zápisu do rejstíku honebních spoleenstvech 200,- K Pol Vydání nebo prodloužení rybáského lístku kratší než 1rok 60,-K - Vydání nebo prodloužení rybáského lístku l rok 100,-K - Vydání nebo prodloužení rybáského lístku 3 roky 200,- K - Vydání nebo prodloužení rybáského lístku 10 let 2.000,-K

19 - Penechání výkonu rybáského práva 2.000,- K Pol Vydání dokladu, prkazu, osvdení náhradou za poškozený, zniený, ztracený doklad, prkaz (duplikát) 100,-K - Vydání nového obanského prkazu za prkaz poškozený, zniený, ztracený, odcizený 100,- K Pol Vydání stavebního povolení bydlení do 3 byt 300,-K - Vydání stavebního povolení bydlení více než 3 byty 1.000,- K - Vydání stavebního povolení pro individuální rekreaci 300,-K - Vydání stavebního povolení ke stavb garáže do 3 stání 300,-K - Vydání stavebního povolení ke zmn stavby (nástavba, pístavba, stavební úpravy), studna, OV, pípojky 300,-K - Vydání stavebního povolení k drobným stavbám 300,-K - Vydání stavebního povolení k doasným stavbám zaízení staveništ 300,- K - Vydání rozhodnutí o zmn stavby ped dokonením prodloužení platnosti stavebního povolení 300,-K - Vydání povolení terénních úprav 1.000,-K - Vydání povolení informaního, reklamního, propaganího zaízení 1.000,-K Pol Vydání územního rozhodnutí o umístní stavby nebo rozhodnutí o využití území 1.000,-K - Vydání územního rozhodnutí o dlení nebo scelování pozemk 500,-K Pol Vydání povolení ke zmn užívání stavby 500,-K - Vydání povolení k odstranní stavby 100,-K Pol Místní šetení za každou zapoatou hodinu v pracovní dob 100,-K - Místní šetení za každou zapoatou hodinu mimo pracovní dobu 150,-K - Místní šetení za každou zapoatou hodinu ve dnech pracovního klidu 300,-K Pol Vydání živnostenského listu 1.000,-K - Vydání koncesní listiny 2.000,-K - Zmna živnostenského listu nebo koncesní listiny 500,-K - Zmna údaj v živnostenském list nebo koncesní listin 100,-K - Zmna rozhodnutí o udlení koncese 1.000,-K - Vydání osvdení o prkazu živnostenského oprávnní 100,-K Pol Zápis do registru vozidel motocykl do 50 cm 300,-K - Zápis do registru vozidel motocykl nad 50 cm 500,-K - Zápis do registru vozidel motorové vozidlo tyi kola 800,-K - Zápis do registru vozidel pípojné vozidlo do 750 kg 500,-K - Zápis do registru vozidel pípojné vozidlo nad 750 kg 700,-K - Doasné vyazení vozidla z registru vozidel 100,-K - Vydání tabulky registraní znaky (za každou tabulku) 200,-K - Vydání tabulky zvláštní registraní znaky (za každou tabulku) 500,-K - Zápis zmny do technického prkazu vozidla a registru vozidel 50,-K - Vydání idiského prkazu 50,-K - Zmna v idiském prkazu 10,-K Pol Vydání rozhodnutí technické zpsobilosti typu vozidla 2.000,-K - Vydání rozhodnutí technické zpsobilosti systému vozidla, konstrukní ásti vozidla, výbavy vozidla 1.000,-K

20 - Vydání rozhodnutí technické zpsobilosti pi hromadné pestavb vozidla 500,-K - Schválení technické zpsobilosti jednotliv dovezeného vozidla 2.000,-K - Schválení technické zpsobilosti dovezeného vozidla, jemuž bylo udleno osvdení o homologaci ES 1.500,-K - Schválení technické zpsobilosti vozidla po pestavb benzín-plyn 500,-K Pol Vydání registrace k provozování autoškoly 2.000,-K - Zmna rozsahu registrace k provozování autoškoly 1.000,-K - Vydání nebo rozšíení osvdení uitele AŠ 300,-K - Zmna, prodloužení platnosti osvdení uitele AŠ 100,-K Pol Vydání povolení ke zvláštnímu používání silnice, místní komunikace do 10 dn 100,-K - Vydání povolení ke zvláštnímu používání silnice, místní komunikace do 6 msíc 500,-K - Vydání povolení ke zvláštnímu používání silnice, místní komunikace delší 6 msíc 1.000,-K Pol Vydání pasu se strojov itelnou zónou 200,-K - Vydání pasu se strojov itelnou zónou osoby mladší 15 let 50,-K - Vydání pasu bez strojov itelné zóny 600,-K - Vydání hraniního prkazu 100,-K - Zápis obana mladšího 15 let do pasu rodie 50,-K - Zmna v cestovním pasu 50,-K Pol Vydání rozhodnutí o udlení souhlasu k upuštní od tídní nebo oddleného shromažování nebo soustední odpad 1.000,-K Vybral a zpracoval Zdenk Ženíšek, tajemník MÚ

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.01.2007 Usnesení. 19 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 8. 1. 2007. Usnesení. 20 Rada msta souhlasí v souladu s 715 obanského zákoníku s výmnou

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Usnesení. 272 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 12. 3. 2007. Usnesení. 273 Rada msta trvá na svém usnesení. 48 ze 16. 1. 2006. Usnesení.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 30.04.2007 Usnesení. 451 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 23.04.2007. Usnesení. 452 Rada msta souhlasí se zveejnním zámru pronájmu a budoucího prodeje

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Usnesení. 650 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 27.06.2006. Usnesení. 651 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo jejíž pedmtem je zakázka

Více

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 17. 5. 2010 v kancelái

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE 6. 12. 2010 Zasedání zahájeno: v 18.00 hodin Místo konání: kancelá obecního úadu Poet zastupitel: 9 Pítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Usnesení. 1357 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 11. 12. 2006. Usnesení. 1358 Rada msta souhlasí se zveejnním zámru prodeje nemovitostí

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2008. Toto íslo vyšlo v únoru 2008. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 17.12.2007 1. Plnní rozpotu obce v

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU Zastupitelstvo msta Vizovice rozhodlo dne 26. listopadu 2001 usnesením. VIII/149/01 vydat

Více

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu.

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu. usnesením. 227 Rady msta Vimperk ze dne 1.3.2004, usnesením. 697 Rady msta Vimperk ze dne 28.6.2004 a usnesením. 636 Rady msta Vimperk ze dne 11.6.2007 zámr.74/19/07 pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 27.06.2006 Usnesení. 617 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19. 06. 2006. Usnesení. 618 Rada msta rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu. 2

Více

Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 1. 3. 2010 v kancelái

Více

Zápis. z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od hodin.

Zápis. z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od hodin. Zápis z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Uspoádání užívacího vztahu k.ú. Trhové Sviny Úad pro zastupování státu ve vcech 2) Ohlášení píslušnosti

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 04.09.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 04.09.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 04.09.2006 Pítomni: Hosté: Stanislava Chumanová, Ing. Jaroslav Zámeník, Mgr. Karel Steleek, Luboš Dreneni, Mgr. Pavel Dvoák Zdenk Ženíšek, tajemník MÚ Ing. Jana

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006 Usnesení. 492 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 15. 05. 2006 Usnesení. 493 Rada msta Vimperk bere na vdomí zprávu o aktivitách a zámrech

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 16.04.2007 Usnesení. 360 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 02.04.2007. Usnesení. 361 Rada msta rozhodla povit odbor investic a údržby pípravou a realizací

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Jií Novák, Ing. Petr Kocián. Program:

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Jií Novák, Ing. Petr Kocián. Program: Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí, které se konalo dne 1.11.2006 v 17.00 hodin ve velkém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni:

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Petr Kocián. Program:

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Petr Kocián. Program: Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí, konaného dne 10.11.2010 od 17:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Žádost pana Kotase o prodej

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích.

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Krásno na svém zasedání dne 21.2.2005 se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona íslo 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002. ást první

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002. ást první Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002 o závazných ástech regulaního plánu Mstské památkové zóny Stíbro Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 2.5.2002 v souladu s ustanovením 10 písm. a) a 84 odst.

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

PR VODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifika ní údaje. Zahájení stavby: p edpoklad rok Objednatel dokumentace: M sto Nasavrky Nám stí Nasavrky

PR VODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifika ní údaje. Zahájení stavby: p edpoklad rok Objednatel dokumentace: M sto Nasavrky Nám stí Nasavrky Dopravn inženýrská opatení PRVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikaní údaje Název stavby: Nasavrky - dostavba splaškové kanalizace, II. etapa Místo stavby: Nasavrky Kraj: Pardubický Zahájení stavby: pedpoklad rok

Více

Roní zpráva Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005 Sb.)

Roní zpráva Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005 Sb.) Roní zpráva 2007 dle 21 odst. 3 zákona. 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech a o zmn nkterých souvisejících zákon (rozpotová pravidla) ve znní zákona. 482/2004 Sb. Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.01.2007 Usnesení. 75 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 15.01.2006 Usnesení. 76 Rada msta rozhodla uzavít mandátní smlouvu, jejíž pedmtem je poskytovat

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOET NA ROK 2001 (v tis. K) SR UR I.PÍJMY CELKEM 79 878 82 340

SCHVÁLENÝ ROZPOET NA ROK 2001 (v tis. K) SR UR I.PÍJMY CELKEM 79 878 82 340 P í l o h a. 3 SCHVÁLENÝ ROZPOET NA ROK 2001 (v tis. K) SR UR I.PÍJMY CELKEM 79 878 82 340 z toho: daové 39 068 39 068 nedaové 11 928 14 387 kapitálové 5 777 5 777 dotace neinvestiní 21 670 21 673 FRBMS

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Vyvšeno dne : - 4 08-1998 Sejmuto dne : Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Mstské zastupitelstvo v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady msta Jirkov ze dne

U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady msta Jirkov ze dne U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady msta Jirkov ze dne 28.12.2005 Usnesení.758/05 Kontrola plnní usnesení 1.Usnesení splnná splnná usnesení.534/05, 569/05, 671/05. 2. Inventarizace Mstský úad Jirkov projednala

Více

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Znaka íslo jednací Vyizuje Trhové Sviny ODSH/05/200/.- II/157 8910/05

Více

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích)

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo obce Telnice vydává dne v souladu s ustanoveními 10 písm. D) a 84 odst. 2, písm. I) zákona.

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích Msto Stíbro obecn závazná vyhláška. 27/97 o místních poplatcích Msto Stíbro vydává podle 16 a 14 písm. h) zákona. 367/90 Sb., o obcích ve znní pozdjších novel a podle 15 zákona. 565/90 Sb., o místních

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více

Zápis. ze III. zasedání Zastupitelstva M Brno-Bohunice, které se konalo dne v sále bohunické radnice Dlouhá 3

Zápis. ze III. zasedání Zastupitelstva M Brno-Bohunice, které se konalo dne v sále bohunické radnice Dlouhá 3 Zápis ze III. zasedání Zastupitelstva M Brno-Bohunice, které se konalo dne 09.03.2011 v sále bohunické radnice Dlouhá 3 Pítomni: dle prezenní listiny Zasedání ídil starosta M Brno-Bohunice Ing. Miloš Vrážel,

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Monika Malinská Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Cíle akce...4 Dležité innosti nutné k zajištní

Více

Msto Lomnice nad Popelkou U S N E S E N Í. z 34. schze Rady msta Lomnice nad Popelkou konané dne 13. února 2008

Msto Lomnice nad Popelkou U S N E S E N Í. z 34. schze Rady msta Lomnice nad Popelkou konané dne 13. února 2008 Msto Lomnice nad Popelkou U S N E S E N Í z 34. schze Rady msta Lomnice nad Popelkou konané dne 13. února 2008 133 / 08 / R - odpisové plány všech píspvkových organizací Msta Lomnice nad Popelkou na rok

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái starostky

Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 Píloha. 6 usnesení z 30. zasedání zastupitelstva msta Stíbra dne 13.12.2001 Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 o místních poplatcích Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 13.12.2001 v souladu s

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Termín dalšího zasedání bude uveejnn na internetových stránkách Obce Maletín a na úední desce. V dob mezi svátky bude obecní úad pro veejnost uzaven.

Termín dalšího zasedání bude uveejnn na internetových stránkách Obce Maletín a na úední desce. V dob mezi svátky bude obecní úad pro veejnost uzaven. Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 14. 12. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 9, roník 17, prosinec 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 8. 12. 2011 Zastupitelstvo

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady msta Jirkova ze dne

U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady msta Jirkova ze dne U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady msta Jirkova ze dne 13.12.2006 Usnesení.819/06 Kontrola plnní usnesení 1.Usnesení splnná b e r e n a v d o m í splnná usnesení.689-3b/06, 746/06, 768/06, 784/06, 809/06,

Více