Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, Pohořelice, celoroční projekt OVOCE A ZELENINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, 691 23 Pohořelice, www.zsivan.cz, zsivan@seznam.cz, 519 427 430. celoroční projekt OVOCE A ZELENINA"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, Pohořelice, celoroční projekt OVOCE A ZELENINA časový rozsah: podle potřeby lze využít během celého roku autorka projektu: BcA. Bc. Martina Klaková

2 Obsah: 1. Charakteristika projektu 1.1 Věková skupina 1.2 Základní cíl projektu 2. Spolupráce s partnery 2.1 Spolupráce s rodiči a místními podnikateli 2.2 Spolupráce s pedagogy ZŠ a dětmi ZŠ 2.3 Spolupráce se zřizovatelem 2.4 Spolupráce s místní knihovnou 3. Pedagogický záměr 3.1 Klíčové kompetence 3.2 Dílčí vzdělávací cíle a očekávané výstupy 4. Vzdělávací činnosti 4.1 Ovoce a zelenina 4.2 Švestky 4.3 Jablíčko 4.4 Hrozny 4.5 Dýně 4.6 Řepa 4.7 Brambory 4.8 Zahradník 4.9 Úroda 4.10 Sklízíme 4.11 Co mi chutná 5. Příloha

3 1. Charakteristika projektu Děti se různorodými činnostmi seznamují s přírodou a jejími dary. Získávají poznatky a zkušenosti, jak se k přírodě chovat, jak o ní pečovat, aby nám dala, co potřebujeme. Projekt obsahuje cíle a výstupy korespondující s naším ŠVP. Činnosti a aktivity s nimi spojené probíhají jak ve třídě, tělocvičně tak i z velké části venku. Součástí projektu Ovoce a zelenina jsou podrobněji rozpracované vzdělávací činnosti s časovým zařazením do určitého ročního období. Každé činnosti musí předcházet motivační rozhovor či četba motivačního příběhu, závěrem děti společně s učitelkou zhodnotí jak činnosti, tak výsledný produkt. Činnosti jsou organizovány převážně skupinově, popř. individuálně. Pomocí tohoto projektu se děti dozví, jak se pěstuje ovoce a zelenina. Jak se o ní dá pečovat. Proč se sklízí a co se dá z ovoce a zeleniny dělat. Prostřednictvím prožitkových činností se děti naučí rozlišovat, porovnávat a pojmenovat různé druhy zeleniny a dalších přírodnin. Během projektu budou zachycovat své prožitky a tvořivě využívat fantazii. Děti se naučí mezi sebou spolupracovat, respektovat se navzájem, dělit se o pomůcky, počkat, až je druhý nebude potřebovat, vnímat a vážit si své a kamarádovy práce. Projekt Ovoce a zelenina je přiřazen do ŠVP Poznáváme svět aneb doma je doma. 1.1 Věková skupina Projekt je určen pro věkovou skupinu dětí 3 7 let. 1.2 Hlavní cíl projektu Být citlivý ve vztahu k přírodě, mít touhu ji poznávat a aktivně ochraňovat, osvojit si poznatky a dovednosti důležité k její ochraně. Vědět že pokud my se k přírodě budeme chovat slušně, bude ona k nám štědrá. Rozšířit si vědomosti o darech přírody, hlavně ovoci a zelenině. Umět s těmito informacemi pracovat v dalších činnostech a aktivitách. 2. Spolupráce s partnery 2.1 Spolupráce s rodiči a místními podnikateli zapojení do dílčích projektů materiální zajištění některých činností /ochutnávky, bramboriáda. zprostředkování exkurzí, práce na poli, v sadě, vinohradě prezentace aktivit - fotodokumentace,výstavy výrobků dětí a výsledných produktů z dílčích projektů 2.2 Spolupráce s pedagogy ZŠ a dětmi ZŠ spolupráce při organizaci různých akcí účast na určitých akcích a jejich prezentace 2.3 Spolupráce se zřizovatelem poskytnutí prostor k výstavám informovanost a osvěta / ohlašování akcí místním rozhlasem 2.4. Spolupráce s místní knihovnou besedy na dané téma 3. Pedagogický záměr 3.1 Klíčové kompetence K učení o Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů. o Má elementární poznatky o světě přírody, který ho obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu prostředí, ve kterém žije. o Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích. o Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo K řešení problémů o Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí. o Řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování). o Uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může ovlivnit situaci. o Zpřesňuje početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti Komunikativní o domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci 1.

4 Sociální a personální kompetence o Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky. o Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším. Činnostní a občanské kompetence o Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost a pohodlnost mají své důsledky. o Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit o Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se zodpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí. 3.2 Dílčí vzdělávací cíle a očekávané výstupy Dílčí vzdělávací cíle: Dítě a jeho tělo osvojení si věku přiměřených praktických dovedností osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře pohody prostředí rozvoj a užívání všech smyslů Dítě a jeho psychika rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování) rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání získání schopnosti záměrně řídit svoje chování Dítě a ten druhý rozvoj kooperativních dovedností Dítě a společnost rozvoj schopnosti spolupracovat a spolupodílet se vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu Dítě a svět seznamovaní se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, jeho rozmanitosti a proměnách poznávání jiných kultur pochopení, že změny z působené lidskou činností mohou prostředí chránit, zlepšovat, ale také poškozovat a ničit osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, planetou Zemí Očekávané konkretizované výstupy Dítě a jeho tělo zvládat jednoduché pracovní úkony (zalévání, hrabání, úklid po sobě, udržování pořádku apod.) zacházet s drobnými nástroji a běžnými pracovními pomůckami vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 2.

5 Dítě a jeho psychika umí poznat a pojmenovat některé druhy zvířat, hmyzu a rostlin přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit odhalovat podstatné znaky, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy rostlin, zvířat a jevů a souvislostí mezi nimi řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady vyjadřovat svou představivost v tvořivých činnostech prožívat radost ze zvládnutého a poznaného odmítnout se podílet na nedovolených činnostech zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je být citlivý k živým bytostem, k přírodě i k věcem těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních krás zachytit a vyjádřit své prožitky Dítě a ten druhý spolupracovat s ostatními Dítě a společnost chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby apod.) Dítě a svět osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi mít povědomí o širším přírodním prostředí a v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý všímat si změn a dění v nejbližším okolí porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádku a škod, upozornit na ně pomáhat pečovat o okolní prostředí 4. Vzdělávací činnosti 4.1 Ovoce a zelenina komunitní kruh s dětmi si povídáme o ovoci a zelenině o Co je ovoce, co zelenina? o Víte, kde roste? o Jakou má barvu? o Jaký má tvar? o Jaké ovoce známe? o Jakou známe zeleninu? o Co nám chutná a co né? o Víte jakou má chuť? o Které ovoce má uvnitř pecku? A které jen jadérka? o Víte které ovoce a zeleninu musíme před jídlem oloupat? o Jaké ovoce neroste u nás? o Víte, kde si můžeme ovoce koupit? o Proč jíme ovoce a zeleninu? o Kterou zeleninu musíme před tím, než ji sníme uvařit? o Jaké pohádce se zelenina nebo ovoce objevuje / Sněhurka-jablíčko, O veliké řepě o K čemu je zelenina, ovoce dobré /zdravé, na vaření zavařování, pečení, sušení literární pohádka učitelka dětem přečte pohádku O Zuzce, ovoci a zelenině o práce s textem 3.

6 o opakování básniček o dramatizace básničky učitelka seznámí děti s básničkami, ta která se jim bude nejvíce líbit tak tu se naučí /příloha paměťová komunitní kruh s dětmi si povídáme o ovoci a zelenině a využíváme k tomu obrázky o děti podle obrázků poznávají zeleninu, ovoce, které děda Eda vypěstoval zraková paměť děti si krátce prohlédnout obrázky ovoce a zeleniny, pak se jeden obrázek ztratí. Děti určují, který obrázek chybí /co králík na zahradě ukradl pexeso děti hrají ve skupinkách oblíbenou hru hra Kousky ovoce o pomůcky: rozstříhané kousky obrázku postup: Děti jsou rozděleny do několika skupinek a každá má za úkol najít ve třídě poschovávané kousky ovoce (rozstříhaná čtvrtka). Po nalezení všech částí skupinka složí obrázek a pojmenuje ovoce. dramatická hra na prodavače/ku zeleniny o Jedno dítě bude prodavač/ka a ostatní si stoupnou do zástupu a budou nakupovat. Prodavač/ka jim bude za jednotlivou zeleninu říkat cenu, která nebude pro každého stejná. Tuto cenu ale musí dítěti zdůvodnit. Hra bude například vypadat takto: Paní prodavačko, já bych si vzala kilo okurek. Prodavačka odpoví: Dáte mi za ně 10 korun, protože jste mi velice sympatická. nebo Já bych poprosil jeden meloun. Prodavačka na to: Vy mi zaplatíte 100 korun, protože jste předbíhal ve frontě. Na závěr hry si děti samy vyhodnotí pozitiva a negativa ze hry. Vhodné pro děti od 5 let. logicko matematická zahradník děti třídí zeleninu a ovoce o do skupin o podle velikostí /mrkev, hruška, jablíčko o podle tvaru /jablíčko-kruh o podle barev výtvarná moje zahrádka o děti malují, kreslí o děti vytvoří koláž, stříhají, lepí naše pole o děti společně vytváří pole pomocí výtvarného materiálu s využitím techniky tisku, foukání. smyslovky čich - dětem zavážeme oči, nakrájíme nadrobno různé druhy ovoce, zeleniny a děti podle čichu hádají co je to za ovoce hmat - dětem zavážeme oči a podle hmatu děti poznávají co to je za plodinu o využijeme kouzelný pytlík, do kterého dáme ovoce, zeleninu a děti podle hmatu musí uhodnout co je v pytlíku sluch při této činnosti musí být naprostý klid, dětem zavážeme oči, jedno s dětí kousne do jablka a ostatní vnímají zvuk kousání o všechny děti koušou do jablka a navzájem se poslouchají o tak to vyzkouší více druhů ovoce i zeleniny diskutují nad rozdíly, která slyšely při kousání hra - děti stojí v kruhu, uprostřed leží pes Lap a před sebou má mrkvičku, kterou hlídá. Učitelka ukáže na jedno dítě, které se stává králíkem, to jde pak krást mrkev na zahrádku. Pokud Lap uslyší kroky, zaštěká. Pokud nezaštěká, děti si dají ruce za záda, vzbudí Lapa a Lap hádá, kdo ukradl mrkvičku. Můžeme dětem pomáhat indiciemi králík má zelené tričko. chuť - dětem zavážeme oči, nakrájíme nadrobno různé druhy ovoce, zeleniny a děti podle chuti hádají co je to za ovoce o děti si ochutnají syrovou a vařenou zeleninu - pokusí se popsat jaký je mezi nimi rozdíl /chuť, vzhled o děti si ochutnají syrové a zavařené ovoce - pokusí se popsat jaký je mezi nimi rozdíl /chuť, vzhled pracovní sluníčko - výroba sluníček z plátků cukety, párátek, koření - do plátků cukety děti zapichují po obvodu párátka jako paprsky a pak ozdobí obličej kořením - hřebíček, badyán ježci - výroba ježků z rozpůlených hrušek, párátek, koření - špička hrušky tvoří čumáček, na záda zapichujeme párátka jako bodlinky, oči dozdobíme z koření - rozkrojené plody děti pozorují (uložení jadérek v jádřinci) 4.

7 korále - navlékání kousků ovoce, jeřabin a šípků na náhrdelník (děti navlékají na vlasec předem nasbírané a provrtané plody) pohybová Plíseň okurková - předem určíme jedno dítě, které bude představovat plíseň okurkovou, a ostatní děti budou okurky na poli. Plíseň okurky začne honit, a koho se dotkne, tak zplesniví. Znovu oživit je může jen zemědělec (další dítě), který je postříká postřikem proti plísni (je dobré, aby dítě předvádělo pohyb páky u rozprašovače a doprovázelo jej zvuky). Počet plísní můžeme zvýšit s ohledem na počet dětí. Stanovíme časový limit, po jehož skončení spočítáme, kolik je zdravých okurek a kolik jich zůstalo nakažených plísní. přírodní ovoce a zelenina po celou dobu projektu venku sledujeme změny v přírodě, hlavně se zaměříme na zeleninu a ovoce o pokud nadešel čas, zeleninu sadíme, staráme se o ni, sklízíme, uskladňujeme, ochutnáváme o pokud nadešel čas ovocné stromy pozorujeme jak se během roku mění, sklízíme, uskladňujeme, zavařujeme a ochutnáváme 4.2. Švestky komunitní kruh s dětmi si povídáme o ovoci jménem švestka o děti přinesou do školky švestku a společně si jí prohlíží o snaží se určit kdy roste a kdo z dětí ji má na zahradě slovní hříčky děti ke slovu švestka vymýšlí o rým o množné, jednotné číslo o přídavné jmého literární pohádka učitelka čte dětem pohádkový příběh Jak Křemílek a Vochomůrka vařili povidla o práce s textem o dramatizace pohádky pohybová psychomotorická hra Vaříme povidla děti se nechají inspirovat pohádkou děti se postaví po obvodu kruhu. Kruh je imaginární hrnec, ve kterém budou děti vařit povidla podle své chuti. První dítě řekne například: Dáme do hrnce švestky, protože mi chutnají. A všechny děti to zopakují a míchají při tom imaginární vařečkou. Druhé dítě: Dám do hrnce cukr, aby byla povidla sladká. Všichni opět opakují a míchají. nechte dávat děti do hrnce suroviny podle jejich fantazie. Vše můžou doprovodit pohybem. Povidla U babičky každým rokem, platí stejná pravidla. Když se podzim blíží skokem, dělají se povidla 4.3 Jablíčko literární pohádka - učitelka dětem přečte pohádku O jabloňce Martinkova čítanka; Eduard Petiška o práce s textem o co by se stalo kdyby úprava textu podle dětí o dramatizace básničky učitelka děti seznámí s básničkami, děti si sami vyberou, kterou se chtějí naučit /viz.příloha verš - prostřednictvím jednoduchého verše děti procvičují správnou výslovnost, tempo i intonaci řeči, vše se dá i zdramatizovat Pepíčku, Pepíčku, puč mi tu čepičku! Půjčím ti, Evičko, až mi dáš jablíčko slovní hříčky jablíčko, jablko, jabko vytleskávání hlásek, první písmeno, množné číslo /jablíčko-jablíčka, přídavné jméno /krásné jablíčko, kontrast /malé jablíčko x velké jablíčko rým děti vymýšlí ke slovu jablíčko rým / jablíčko kočičko 5.

8 logicko-matematická komunitní kruh učitelka děti seznámí s jablíčkem o stoje ovoce zelenina o jaké mají barvy o co jablíčko znamenalo pro naše předky /Jablíčko si naši předkové vybrali za nositele skromnosti a štěstí a které se již svou barvou a mnoha jadérky stalo i symbolem plodnosti a zdraví. tvary učitelka dětem ukáže celé jablko, půlku, čtvrtku o děti tyto části přiřazují ke tvarům, které mají k dispozici /koule, kruh, půlkruh, měsíček o děti třídí podle tvarů do skupin velikosti učitelka dětem ukáže celé jablko, půlku, čtvrtku o děti srovnávají dvě půlky, celé a půlku, čtvrtku a půlku.. /více, méně, stejně o děti srovnávají malé jablíčko velké jablíčko počítání děti počítají semínka, více méně, stejně. hravě tvořivá jablůňka činnost inspirovaná pohádkou o Jablůňce, děti využijí rozpůlená jablíčka k tiskání o poskládaným papírem namalují na velkou plochu balícího papíru strom na která tiskají jablíčka o děti pomačkají papír, potom ho narovnají a zapouští do něj vodové barvy, po zaschnutí na namalovanou plochu otiskují rozpůlené jablíčka jablíčko padá ze stromu děti využijí velkou plochu balícího papíru po kterém koulí jablíčka namočená v temperové barvě kolečka, kruhy děti z různých věcí, hraček tvoří kruhy /z papučí, kamínků, kostek, pastelek, hraček.. pohybová mazurka děti na písničku Měla babka čtyři jabka tančí mazurku přírodní jablíčka děti na zahradě posbírají zralá jablíčka o ve školce si je umyjí a připraví na ochutnání o během rozkrajování pozorují jádřinec 4.4. Hrozny komunitní kruh učitelka se ptá dětí, kde v Ivani si můžeme jít utrhnout hrozen o kdo doma pěstuje hrozny o co je to vinohrad a kde takové vinohrady v okolí Ivaně máme o co se s hrozny dělá, aby dobře zrály o jak a kdy se hrozny sklízí o a co se s takovým hroznem děje o výrobky z hroznů /hrozínky, víno, burčák, buchty. jemná motorika hrozínky učitelka každému dítěti přinese jeden hrozen o děti si je prohlíží o otrhávají jednotlivé kuličky a jí je korálky děti dostanou dispozici různé druhy korálků o hledají je a sbírají je po prostoru o třídí je podle barev o třídí je podle velikosti a tvar o navlékání logicko-matematická kuličky učitelka rozdá dětem stejný počet kuliček /6ks o hrajeme si s počtem, přiřazování k číslu o třídíme do skupin /více, méně, stejně o hra s tvary o děti hledají po prostoru stejný tvar /kuličku, kolečko výtvarně-pracovní hrozny učitelka dětem přinese hrozny různých barev o děti si hrozny prohlédnou, popisují je vzájemně a nakonec je ochutnávají o děti si natrhají malé kousky barevného papíru, s těchto kousku dělají kuličky, na velký papír takto připravené kuličky lepí do tvaru hroznů, nakonec tuží dokreslí stonky 6.

9 vinohrad děti si do školky přinesou listy s hroznů o děti pozorují barevnost listů a snaží se je slovně popsat o na velkou plochu balicího papíru děti společně otiskují přinesené listy, na které nanesly temperové barvy tak to vytvoří vinohrad o děti mohou v práci pokračovat dál, pomocí špuntů na které nanáší temperovou barvu, děti na papír tiskají tvar hroznů, pokud chtějí po zaschnutí můžou tuží obtáhnout některé obrysy listů přírodní exkurze s dětmi využijeme možnost navštívit místní vinařství, kde nás provedou celým procesem pěstování vinné révy a výrobou vína 4.5 Dýně komunitní kruh učitelka si s dětmi povídá o dýních o jaké dýně známe o prohlédneme si je na obrázku nebo je do školky přineseme o zeptáme se, kde dýně rostou a proč je pěstujeme o co z nich doma maminka dělá /semínka, kompot, buchtu, salát o co potřebuje dýně ke svému růstu učitelka upozorní děti na pokojové květiny, které mají ve třídě v květináčícha naváže s dětmi rozhovor, co rostliny nejen v květináčích, ale obecně potřebují ke svému růstu (vodu, světlo, slunce, vzduch, zeminu). Následují praktické činnosti, jejichž prostřednictvím si děti vyzkouší správné pěstování rostlin: Dvě stejné rostliny, ale jiné podmínky: Děti s učitelkou zasadí do květináče rostliny dva květináče dvě stejné rostliny. Jeden květináč s rostlinou dají na místo, kde je hodně světla, svítí tam slunce a květinu děti pravidelně zalévají. Druhý květináč s rostlinou dají do prostoru, kde je přítmí, květinu nezalévají. Po několika dnech obě květiny porovnají a zjistí tak, jak vypadá květina, o kterou děti pečovaly, a květina, které péči nikdo nevěnoval. logicko matematická z čeho vyroste řepa - podle obrázků učitelka vysvětlí dětem, z čeho rostliny vyrostou. Dýně vyroste tak, že se zasejí semínka do země na poli, některé rostliny zapustí kořínky nejprve do vody (například pokojové květiny), po té se zasadí do země v květináči, apod. Prvopočátek je však vždy v semínku. Každá rostlina, květina, zelenina, bylina i strom vyroste ze semínka. o Učitelka ukazuje dětem papírové sáčky se semínky různých rostlin. Děti nahlížejí do sáčků a semínka si prohlížejí, podle obrázků na sáčcích určují, které rostliny z nich vyrostou. Poté vyučující rozdělí děti do menších skupin (3 4 děti), každá skupina dostane 3 mističky s různými semínky rostlin (mrkev, hrášek, salát, brokolice, bazalka, ředkvička, petržel a další). Na stolku jsou připraveny sáčky se semínky, které si děti prohlížely. Jejich úkolem je najít sáčky se stejnými semínky, které mají na svých mističkách. Učitelka zkontroluje, jak se činnost dětem vydařila, popřípadě jim pomůže doprovodnými otázkami sáček s totožnými semínky najít. semínka učitelka rozdá každému dítěti 10 dýňových semínek, se kterými si hrajeme počítáme x přiřazujeme k číslům, dělíme hromádky míň x víc.. přírodně pracovní dýně učitelka s dětmi zasadí na poli dýně, po celou dobu a ž do sklizně se o dýně starají a pozorují změny v jejich růstu; vše si pečlivě zaznamenávají, když dýně doroste do požadované velikosti tak si ji za pomocí školníka dopraví do školky strašidlo z dýně učitelka s dětmi vydlabává dýni, vyřezává a zdobí, večer dýni společně zapálí 4.6 Řepa komunitní kruh s dětmi si povídáme o řepě o proč pěstujeme řepu - S použitím obrázků učitelka vysvětlí dětem, že řepy je více druhů a používá se k více účelům. Například červenou řepu děti znají jako přílohu k jídlu je velmi zdravá pro velké množství vitamínů a pomáhá tak například posilovat jejich organismus, aby byly zdravé. Cukrová řepa se používá k výrobě cukru a krmnou řepou se krmí některá domácí zvířata. o využijeme možnost ukázat dětem skutečnou řepu - alespoň některý druh, dáme dětem ochutnat i zavařenou řepu, děti se snaží popsat své chutě literární komunitní kruh učitelka dětem přečte pohádku O veliké řepě /klasickou i rýmovanou o děti porovnávají texty mezi sebou o učitelka rozmístí obrázky k pohádce tak, aby na ně děti dobře viděly a podle obrázků jim pohádku vypráví, potom se vymění, děti podle obrázků postupně pohádku převypráví 7.

10 o učitelka seznámí děti s básničkou O veliké řepě, o hra se slovíčky - vyhledávání nových slovních spojení logicko matematická komunitní kruh s dětmi si povídáme o k čemu potřebujeme cukr učitelka připomene dětem, že z některého druhu řepy se vyrábí cukr a naváže s nimi rozhovor, k čemu potřebujeme cukr, k čemu ho používá maminka v kuchyni, co je sladké, co si sladíme apod. Následně rozdělí vyučující děti do skupin (4-5 dětí) a každé skupině rozloží na stolek kartičky, na kterých jsou znázorněny jednotlivé potraviny, popřípadě pokrmy koláče, koblihy, dorty, citron, okurky, maso, ryby, ovocné knedlíky, lívance, rýže, brambory a další. Každá skupina dětí třídí obrázky s potravinami (pokrmy) k obrázku cukru nebo řepy dávají obrázky, na nichž jsou vyznačeny sladké potraviny, na druhou stranu dávají ostatní nesladké potraviny. Na závěr si společně zopakují, které potraviny přiřadily k cukru řepě, které jsou sladké, popřípadě mohou jmenovat další, na které si vzpomenou. o kostky cukru děti okusí cukr, děti třídí dřevěné kostky podle barev, velikostí, podle daného počtu podle obrázků si děti zopakují pořadí postav v pohádce o kdo tahal řepu první, koho zavolal na pomoc, kdo přišel další, Vyjmenují postupně všechny postavy v pohádce, čímž si zároveň zopakují děj pohádky. o podle obrázků určují pořadí postav a zároveň procvičení pojmů první, poslední, před, za, hned za o procvičování pojmů, kolik bylo postav v pohádce celkem, kolik bylo lidí, kolik zvířátek, které zvířátko bylo první, poslední, kdo z lidí byl první, druhý, poslední. pohybová pohybová chvilka děti představují, jak řepa roste sed na bobku, hlavu a ruce sbalí do klubíčka řepa je v zemi, na pokyn vyučujícího děti pomalu rozbalují ruce, hlavu a ze sedu se vytáhnou do stoje až na špičky, ruce vztyčí vzhůru řepa roste, děti se ve stoji otáčí na jednu stranu, na druhou řepa se otáčí za sluncem, děti provádí úklony do stran řepa se kýve ve větru. Tyto jednoduché pohyby mohou děti zopakovat. řepa dědy Edy děti sedí na zemi v tureckém sedu a představují řepu. Jedno z dětí představuje dědu Edu, který se vydal na pole sbírat řepu. V prostoru na zemi je položená obruč představující košík. Děda chodí mezi dětmi a říká si říkanku: Vyrostla řepa veliká, na políčku, na poli, dědy velký košík má, řepou si ho naplní. Během říkanky se dotýká postupně všech dětí. Dítě, kterého se dotkne, jde se posadit do košíku. Hra končí když jsou všechny děti v košíku. na řepu - děti sedí na koberci v prostoru třídy v tureckém sedu a představují řepu. Jedno z dětí představuje dědu, který se vydal na pole sbírat řepu. Na kraji třídy je obrázek košíku nebo košík. Dítě-děda chodí mezi dětmi-řepou a říká říkanku: Vyrostla řepa veliká, na políčku, na poli, děda velký košík má, řepou si ho naplní. Během říkanky se dotýká postupně všech dětí. Dítě, kterého se dotkne se jde posadit na určené místo k obrázku košíku. Hra končí, když se přesunou všechny děti z pole do košíku. výtvarná malování řepy - děti si nejprve prohlédnou předlohu obrázek řepy nebo skutečnou řepu a určují její barvy. o dle předlohy malují vodovými barvami řepu. Děti pracují u stolku ve skupině (4 6 dětí) přičemž každé dítě ve skupině má jinou velikost řepy (tak, aby se dala posloupně seřadit dle velikosti). Po dokončení malování, nechají děti výkresy na stolcích zaschnout. o po zaschnutí se děti vrátí ke svým namalovaným řepám, společně s vyučujícím si je prohlížejí a přijdou na to, že nejsou všechny stejně velké. Děti je ve svých skupinách seřadí do řady podle velikosti od nejmenší po největší. Na závěr je spočítají. Zavařenina děti dostanou od učitelky do mističky zavařenou řepu. Na velká bílý papír touto řepou malují. Po zaschnutí si děti obrázky mezi sebou ukazují a diskutuj nad jeho obsahem. Kde roste řepa - učitelka s pomocí obrázků vysvětlí dětem, kde roste řepa a jak se pěstuje. Navrhne dětem, že si pole s řepou vyrobí. Na velký arch papíru položí každá skupina dětí do řádku své namalované řepy v jakémkoliv pořadí nezáleží na tom, zda budou seřazeny podle velikosti. Řádky s řepami jednotlivých skupin budou pod sebou. Když jsou již řepy v řádcích, přilepí je děti lepidlem. Dále si děti v každé skupině připraví širší pruh hnědého krepového papíru, který mírně pomačkají a přilepí na svůj řádek tak, aby bulvy řepy byly zakryté jako v hlíně na poli. Společně tak děti vytvoří pole s řepou 8.

11 4.7 Brambory komunitní kruh učitelka si s dětmi povídá o bramborech o jak se pěstují, kde rostou, jak se sklízí -brambory rostou pod zemí v hlíně, kde je tma a chladno. Na zimu je schováváme do sklepa, kde je také tma a chladno (proto se brambory nechají nosit ze sklepa po schodech až nahoru). o jestli mají děti doma na zahrádce/poli zasázené brambory o jaké znají pokrmy z brambor o co škodí bramborům /mandelinky, housenky, sucho hra se slovy tvoření množného čísla jedna brambora/dvě brambory o vytleskávání hlásek o hledání rýmu na slovo brambora literární komunitní kruh učitelka děti seznámí s veršovanou pohádkou Princeznička na bále o děti se jí pokusí zdramatizovat o děti improvizují na hudbu - Bál pro princeznu básničky učitelka seznámí děti s básničkami, ta která se jim bude nejvíce líbit tak tu se naučí/příloha pracovně výtvarná pohádka činnost je inspirována veršovanou pohádkou Princeznička na bále o Najdi poztrácené korále - děti hledají po prostoru brambory o Honzík nakopal brambory - děti třídí brambory podle velikostí, barev o Pytel brambor děti tiskají rozpůlenými brambory na velký balicí papír ve tvaru pytle o Šaty pro princeznu zdobení papírových šatů pomocí tiskátek z brambor o Bramboráček výroba panáčka z brambor pohybová sběr brambor - učitelka vytyčí dva stejné prostory vzdálené od sebe asi 3 metry. Každý prostor představuje pole, na která dáme stejný počet papírových koulí-brambor. Dvě družstva dětí se postaví ke svému poli a na povel učitelky po dobu časového limitu se obě družstva snaží posbírat co nejvíce brambor. děti odnáší do velkého koše/kruh. Děti mohou sbírat jen po jedné bramboře. mandelinka bramborová na chytačku o děti na motivujeme krátkou říkankou o děti mezi sebou určí zahradníka, který sbírá mandelinky, ostatní děti jsou mandelinky, zahradník chytá mandelinky - chycená mandelinka odchází na určené místo, hra končí, když zahradník vysbírá všechny mandelinky Mandelinka bramborová Kdo se u nás drze chová, jako doma, na poli? Mandelinka bramborová požírá nám brambory říkanka doplněna pohybem Brambora Koulela se ze dvora velikánská brambora. (točíme rukama před sebou, ukazujeme velikou bramboru) Neviděla, (překryjeme oči dlaněmi) neslyšela, (překryjeme uši) že odněkud ze shora (prstem ukazujeme vzhůru) spadla na ní závora! (paží jedné ruky udeříme do druhé ruky) Kam koukáš, ty závoro? (ukazujeme ty, ty, ty) Na tebe, ty bramboro. (ukazujeme na kamaráda) Kdyby tudy projel vlak, (krouživými pohyby skrčených rukou představujeme vlak) byl by z tebe bramborák. (tleskáme střídavě do dlaní sluchová paměť hra děti sedí v kruhu a postupně říkají : Šla babička do městečka, koupila tam bramboru. Další dítě pokračuje: Šla babička do městečka, koupila tam bramboru a cibuli.... Každý postupně opakuje nákup a přidává další. Pro mladší děti je lépe použít obrázky 9.

12 ekologická - pokusy pokus s bramborem: Jaké podmínky pro růst mají brambory? (tmu a chlad) o Co se stane s bramborou, když ji necháme na světle v teple? dlouhodobé pozorování překonávání strachu ze tmy brambory se ve tmě vůbec nebojí, naopak se jim tam strašně líbí. Naopak se bojí světla. Zkusme prolézt tmou ve sklepě prolézání strachovým pytlem. jemná motorika pytel brambor děti se učí/procvičují dělat uzel korále pro princeznu navlékání korálků, starší děti navlékají osušené brambory mňamka loupání uvařených brambor přírodní sázení brambor využijeme nabídky místního zemědělce a pomůžeme mu při sázení brambor sbírání brambor využijeme nabídky místního zemědělce a pomůžeme mu při sklizni brambor uskladnění brambor využijeme nabídky místního zemědělce a pomůžeme mu pytlovat a vážit brambory 4.8 Zahradník komunitní kruh zahradník děti si povídají zda ví co dělá zahradník a potom si na něj zahrají o vyjmenují, co jim roste na zahradě o jak se starat o rostlinky a stromy o kdy se co sklízí o kde co roste o jak co se skladuje o co zahradníkovi/dítěti nejvíce chutná slovní hříčky hry se slovy, vytleskávání hlásek, první písmeno, množné číslo/brambora, brambory, přídavné jméno /krásné jablíčko, kontrast /malá mrkev x velké petržel, kulaté rajče x dlouhá okurka literární pohádka učitelka dětem přečte pohádku Princezna na hrášku o práce s textem o o jaké zelenině se v pohádce povídá o jak taková zelenina vypadá, tvar, barvu, velikost o najdi ve školce stejný tvar, jaký má hrášek písnička seznámení s textem písničky Šel zahradník do zahrady zpěv děti za doprovodu kytary, klavíru zpívají písničku děti zpívají písničky z tématikou ovoce, zelenina /koulelo se koulelo, tři citronky, Řípa se vdávala rytmizace děti vytleskávají rytmus pomocí bubínků, ozvučných dřívek vydupávání rytmu, skákání dramatizace učitelka dětem přečte text písničky a pak děti se pokusí písničku zdramatizovat Taneček Mám jablíčko učitelka dá dětem jablíčko, děti se drží za ruce a v rytmu písně jdou po kruhu. Jedno dítě je uprostřed, drží jablko a jde v protisměru. V závěru písně se před někým zastaví, pohladí jej a předá jablko. Taneček se opakuje. přírodní návštěva zahradnictví v rámci malého výletu navštívíme zahradnictví ve Vranovicích co jsme viděli děti reagují na to, co v zahradnictví viděli o povídání v kruhu o malování zážitků o tvarování z hlíny 4.9 Úroda práce s textem dětem přečteme, převyprávíme pohádkový příběh Na zahradě dědy Edy o Na zahradě dědy Edy příběh o zahradě dědy Edy, který pěstoval zelí, mrkev, kedlubny... Zelenina dědovi vyrostla krásná, jen se do ní zakousnout. Každé ráno se děda chodil na ni dívat a plánoval, že ještě počká pár dní a bude sklízet. V noci však přišel králík a jednu mrkvičku mu schroupal. Další den jde děda opět na 10.

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr Třídní vzdělávací program třídy na měsíc: říjen 2007 Vezu pohádku O ČERVENÉ KARKULCE Jede, jede, čoudí vláček, nese téma na obláček. Vynese ho na měsíc, povíme si o něm víc Záměrem projektu je seznámení

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Metodika vzdělávacího programu: Ovoce a zelenina všemi smysly

Metodika vzdělávacího programu: Ovoce a zelenina všemi smysly Metodika vzdělávacího programu: Ovoce a zelenina všemi smysly 1 Realizátor projektu: Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna, o.p.s. Nám. St. Pavla 44 272 01 Kladno Název projektu: Akce naplňující

Více

ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT

ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT Šk.rok: 2013/2014 Zpracoval(a): Mgr.Věra Purnochová Základní údaje Rozsah projektu: celoškolní Termín (datum): září 2013, prezentace práce 5.10.2013 na Jablečném dni Časová

Více

Co nosí podzim v košíčku

Co nosí podzim v košíčku Co nosí podzim v košíčku Projektový den Co nosí podzim v košíčku je název společného setkání rodinných příslušníků společně se svými dětmi a dětmi z přípravné třídy. Námět projektu vychází z témat ŠVP.

Více

14. Labyrint živý plot se zónami na hry

14. Labyrint živý plot se zónami na hry 14. Labyrint živý plot se zónami na hry Kouzelná zahrada staveniště a pískoviště - labyrint s centry (kamenné, pískové, dřevěné) pro hry dětí, stavění z přírodnin hra na stavbaře převoz auty, kolečkem

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, lesní 147, 747 35 Hněvošice. Věc: P ř i h l á š k a d o s o u t ě ţ e V Hněvošicích dne 27.4.

Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, lesní 147, 747 35 Hněvošice. Věc: P ř i h l á š k a d o s o u t ě ţ e V Hněvošicích dne 27.4. Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, lesní 147, 747 35 Hněvošice Věc: P ř i h l á š k a d o s o u t ě ţ e V Hněvošicích dne 27.4.2012 ZŠ a MŠ Hněvošice se přihlašuje do soutěţe Škola plná ovoce.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Projekt: Ovoce do škol

Projekt: Ovoce do škol Cílová skupina: 1.-5. ročník Projekt: Ovoce do škol Časová dotace: 2 x 9 hodin (ČJ, M, PRV, PČ, VV, HV,TV) tzn. 2x ročně (podzim,jaro) Metody: skupinová práce, práce s textem, praktické činnosti, grafické

Více

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách.

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách. Projekty 2010/2011 Projekt Z pohádky do pohádky (vypracovala M. Hurtová) Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 1. ročníků. Děti vstupují do pohádek a stávají se součástí děje. Všechny pohádky

Více

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny Zdravá strava Vypracovaly: Anna Matušková, Jana Pavelová Typ studia: PS Obor: Učitelství pro I. stupeň ZŠ Skupina: E Ročník: 5. Školní rok: 2007/2008 I. NÁVRH PROJEKTU Název: Zdravá strava Autoři: Anna

Více

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi Básnička o mandarince Básnička o mrkvi U nás doma na zahradě, vedle sebe v jedné řadě, mrkvička si v zemi leží, šťavnatá a krásně svěží. Oranžová se zelenými vlasy, kandidátka na královnu krásy, křupavá

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová

Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová Září 1t - Já a moje školka - Dvojice Najdi dvojice slov s opačným významem:

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Projekt Plody podzimu. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2010/2011

Projekt Plody podzimu. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2010/2011 Projekt Plody podzimu 1. třída Zajíčci šk. rok 2010/2011 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Plody podzimu

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Název: Jím, tedy jsem

Název: Jím, tedy jsem Název: Jím, tedy jsem Výukové materiály Téma: Potraviny rostlinného původu Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Výživa a zdraví Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 2. 5. třída Doba

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Práce s barvou Žák: vnímá, rozliší a použije barvy míchá barvy, vytváří odstíny - míchání barev, rozlévání barev - hra s barvou - podzimní krajina, duha Angličtina

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Roční motivační vzdělávací program

Roční motivační vzdělávací program Roční motivační vzdělávací program Programy a jejich hlavní cíle: seznámení s novým prostředím, s dětmi, s pečujícími osobami adaptace dítěte v novém prostředí, získání pocitu důvěry a bezpečí v novém

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

DOPROVODNÝ PROGRAM 2013/2014

DOPROVODNÝ PROGRAM 2013/2014 Základní škola J. A. Komenského Kly, okres Mělník IČ: 710 00 241 DOPROVODNÝ PROGRAM 2013/2014 Vzdělávací oblast Tematický okruh Očekávané výstupy ze ŠVP Cíl hodiny Zdravé jídlo 1. stupeň ZŠ 1. ročník Člověk

Více

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová BERUŠKOVÉ PROSTŘENO Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová Kompetence: Kompetence k učení. Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá přitom jednoduchých pojmů, znaků

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

www.zdrava5.cz Tento sešit patří:

www.zdrava5.cz Tento sešit patří: www.zdrava5.cz Kancelář Světové zdravotnické organizace v České a Slovenské republice podporuje projekt Zdravá 5, který je v souladu s Globální strategií pro zdraví, výživu a pohyb. Tento sešit patří:

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku

Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku Nepovinná příloha k projektu: Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku Soukromá mateřská škola Petrklíč Obsah přílohy: Projekt Speciálně-pedagogický

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. období 4. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Speciální základní škola

Speciální základní škola Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 7204890tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0116 Název: Zkvalitnění vzdělávání na SpZŠ Skuteč 1. Jméno

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení Piráti Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 3. ročníku. Děti se stávají piráty a překonávají různé překážky jako tyto postavy. Motivace pirátským námětem je pro děti velmi přitažlivá. Děti

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Adresa: Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov Telefon: 380 711 626, 380 715 090 E-mail: info@zskrumlov.cz Zřizovatel: Jihočeský

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí. Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 1.subtest 2.subtest 3.subtest 4.subtest 5.

Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí. Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 1.subtest 2.subtest 3.subtest 4.subtest 5. Příloha č. 3 Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí Chlapec T., 3. třída Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 9 7 5 5 9 35 3 Tab. 2 Výsledky druhého vyšetření chlapce T. 9 8 5 5 9 36

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom Září 1. třída Míša jde do MŠ Seznamování s novým prosředím 1 den v MŠ Psych-poz Vzáří... D1 str.10 D32/D1.3 posilování vztahu k MŠ Začlenění dětí do třídy Radost v MŠ psych-sebep radostný vstup do MŠ Seznamování

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Projekt Malý zahradník Téma: Koloběh v přírodě

Projekt Malý zahradník Téma: Koloběh v přírodě Projekt Malý zahradník. Cílem projektu je, mimo jiné, i vytvořit zahrady plné podnětů, kde se tvoří, zkoumá, objevuje. Školní zahrada by se v rámci projektu měla stát místem s bohatou možností výběru činností

Více

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě Matematické procvičování a upevňování znalostí v oboru 0-10. Nový kamarád ve vyučování počítač. Jméno autora: Renata PÁVKOVÁ Název práce: MATEMATICKÉ procvičování a upevňování znalostí v číselném oboru

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více