Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, Pohořelice, celoroční projekt OVOCE A ZELENINA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, 691 23 Pohořelice, www.zsivan.cz, zsivan@seznam.cz, 519 427 430. celoroční projekt OVOCE A ZELENINA"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, Pohořelice, celoroční projekt OVOCE A ZELENINA časový rozsah: podle potřeby lze využít během celého roku autorka projektu: BcA. Bc. Martina Klaková

2 Obsah: 1. Charakteristika projektu 1.1 Věková skupina 1.2 Základní cíl projektu 2. Spolupráce s partnery 2.1 Spolupráce s rodiči a místními podnikateli 2.2 Spolupráce s pedagogy ZŠ a dětmi ZŠ 2.3 Spolupráce se zřizovatelem 2.4 Spolupráce s místní knihovnou 3. Pedagogický záměr 3.1 Klíčové kompetence 3.2 Dílčí vzdělávací cíle a očekávané výstupy 4. Vzdělávací činnosti 4.1 Ovoce a zelenina 4.2 Švestky 4.3 Jablíčko 4.4 Hrozny 4.5 Dýně 4.6 Řepa 4.7 Brambory 4.8 Zahradník 4.9 Úroda 4.10 Sklízíme 4.11 Co mi chutná 5. Příloha

3 1. Charakteristika projektu Děti se různorodými činnostmi seznamují s přírodou a jejími dary. Získávají poznatky a zkušenosti, jak se k přírodě chovat, jak o ní pečovat, aby nám dala, co potřebujeme. Projekt obsahuje cíle a výstupy korespondující s naším ŠVP. Činnosti a aktivity s nimi spojené probíhají jak ve třídě, tělocvičně tak i z velké části venku. Součástí projektu Ovoce a zelenina jsou podrobněji rozpracované vzdělávací činnosti s časovým zařazením do určitého ročního období. Každé činnosti musí předcházet motivační rozhovor či četba motivačního příběhu, závěrem děti společně s učitelkou zhodnotí jak činnosti, tak výsledný produkt. Činnosti jsou organizovány převážně skupinově, popř. individuálně. Pomocí tohoto projektu se děti dozví, jak se pěstuje ovoce a zelenina. Jak se o ní dá pečovat. Proč se sklízí a co se dá z ovoce a zeleniny dělat. Prostřednictvím prožitkových činností se děti naučí rozlišovat, porovnávat a pojmenovat různé druhy zeleniny a dalších přírodnin. Během projektu budou zachycovat své prožitky a tvořivě využívat fantazii. Děti se naučí mezi sebou spolupracovat, respektovat se navzájem, dělit se o pomůcky, počkat, až je druhý nebude potřebovat, vnímat a vážit si své a kamarádovy práce. Projekt Ovoce a zelenina je přiřazen do ŠVP Poznáváme svět aneb doma je doma. 1.1 Věková skupina Projekt je určen pro věkovou skupinu dětí 3 7 let. 1.2 Hlavní cíl projektu Být citlivý ve vztahu k přírodě, mít touhu ji poznávat a aktivně ochraňovat, osvojit si poznatky a dovednosti důležité k její ochraně. Vědět že pokud my se k přírodě budeme chovat slušně, bude ona k nám štědrá. Rozšířit si vědomosti o darech přírody, hlavně ovoci a zelenině. Umět s těmito informacemi pracovat v dalších činnostech a aktivitách. 2. Spolupráce s partnery 2.1 Spolupráce s rodiči a místními podnikateli zapojení do dílčích projektů materiální zajištění některých činností /ochutnávky, bramboriáda. zprostředkování exkurzí, práce na poli, v sadě, vinohradě prezentace aktivit - fotodokumentace,výstavy výrobků dětí a výsledných produktů z dílčích projektů 2.2 Spolupráce s pedagogy ZŠ a dětmi ZŠ spolupráce při organizaci různých akcí účast na určitých akcích a jejich prezentace 2.3 Spolupráce se zřizovatelem poskytnutí prostor k výstavám informovanost a osvěta / ohlašování akcí místním rozhlasem 2.4. Spolupráce s místní knihovnou besedy na dané téma 3. Pedagogický záměr 3.1 Klíčové kompetence K učení o Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů. o Má elementární poznatky o světě přírody, který ho obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu prostředí, ve kterém žije. o Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích. o Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo K řešení problémů o Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí. o Řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování). o Uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může ovlivnit situaci. o Zpřesňuje početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti Komunikativní o domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci 1.

4 Sociální a personální kompetence o Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky. o Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším. Činnostní a občanské kompetence o Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost a pohodlnost mají své důsledky. o Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit o Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se zodpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí. 3.2 Dílčí vzdělávací cíle a očekávané výstupy Dílčí vzdělávací cíle: Dítě a jeho tělo osvojení si věku přiměřených praktických dovedností osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře pohody prostředí rozvoj a užívání všech smyslů Dítě a jeho psychika rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování) rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání získání schopnosti záměrně řídit svoje chování Dítě a ten druhý rozvoj kooperativních dovedností Dítě a společnost rozvoj schopnosti spolupracovat a spolupodílet se vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu Dítě a svět seznamovaní se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, jeho rozmanitosti a proměnách poznávání jiných kultur pochopení, že změny z působené lidskou činností mohou prostředí chránit, zlepšovat, ale také poškozovat a ničit osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, planetou Zemí Očekávané konkretizované výstupy Dítě a jeho tělo zvládat jednoduché pracovní úkony (zalévání, hrabání, úklid po sobě, udržování pořádku apod.) zacházet s drobnými nástroji a běžnými pracovními pomůckami vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 2.

5 Dítě a jeho psychika umí poznat a pojmenovat některé druhy zvířat, hmyzu a rostlin přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit odhalovat podstatné znaky, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy rostlin, zvířat a jevů a souvislostí mezi nimi řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady vyjadřovat svou představivost v tvořivých činnostech prožívat radost ze zvládnutého a poznaného odmítnout se podílet na nedovolených činnostech zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je být citlivý k živým bytostem, k přírodě i k věcem těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních krás zachytit a vyjádřit své prožitky Dítě a ten druhý spolupracovat s ostatními Dítě a společnost chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby apod.) Dítě a svět osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi mít povědomí o širším přírodním prostředí a v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý všímat si změn a dění v nejbližším okolí porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádku a škod, upozornit na ně pomáhat pečovat o okolní prostředí 4. Vzdělávací činnosti 4.1 Ovoce a zelenina komunitní kruh s dětmi si povídáme o ovoci a zelenině o Co je ovoce, co zelenina? o Víte, kde roste? o Jakou má barvu? o Jaký má tvar? o Jaké ovoce známe? o Jakou známe zeleninu? o Co nám chutná a co né? o Víte jakou má chuť? o Které ovoce má uvnitř pecku? A které jen jadérka? o Víte které ovoce a zeleninu musíme před jídlem oloupat? o Jaké ovoce neroste u nás? o Víte, kde si můžeme ovoce koupit? o Proč jíme ovoce a zeleninu? o Kterou zeleninu musíme před tím, než ji sníme uvařit? o Jaké pohádce se zelenina nebo ovoce objevuje / Sněhurka-jablíčko, O veliké řepě o K čemu je zelenina, ovoce dobré /zdravé, na vaření zavařování, pečení, sušení literární pohádka učitelka dětem přečte pohádku O Zuzce, ovoci a zelenině o práce s textem 3.

6 o opakování básniček o dramatizace básničky učitelka seznámí děti s básničkami, ta která se jim bude nejvíce líbit tak tu se naučí /příloha paměťová komunitní kruh s dětmi si povídáme o ovoci a zelenině a využíváme k tomu obrázky o děti podle obrázků poznávají zeleninu, ovoce, které děda Eda vypěstoval zraková paměť děti si krátce prohlédnout obrázky ovoce a zeleniny, pak se jeden obrázek ztratí. Děti určují, který obrázek chybí /co králík na zahradě ukradl pexeso děti hrají ve skupinkách oblíbenou hru hra Kousky ovoce o pomůcky: rozstříhané kousky obrázku postup: Děti jsou rozděleny do několika skupinek a každá má za úkol najít ve třídě poschovávané kousky ovoce (rozstříhaná čtvrtka). Po nalezení všech částí skupinka složí obrázek a pojmenuje ovoce. dramatická hra na prodavače/ku zeleniny o Jedno dítě bude prodavač/ka a ostatní si stoupnou do zástupu a budou nakupovat. Prodavač/ka jim bude za jednotlivou zeleninu říkat cenu, která nebude pro každého stejná. Tuto cenu ale musí dítěti zdůvodnit. Hra bude například vypadat takto: Paní prodavačko, já bych si vzala kilo okurek. Prodavačka odpoví: Dáte mi za ně 10 korun, protože jste mi velice sympatická. nebo Já bych poprosil jeden meloun. Prodavačka na to: Vy mi zaplatíte 100 korun, protože jste předbíhal ve frontě. Na závěr hry si děti samy vyhodnotí pozitiva a negativa ze hry. Vhodné pro děti od 5 let. logicko matematická zahradník děti třídí zeleninu a ovoce o do skupin o podle velikostí /mrkev, hruška, jablíčko o podle tvaru /jablíčko-kruh o podle barev výtvarná moje zahrádka o děti malují, kreslí o děti vytvoří koláž, stříhají, lepí naše pole o děti společně vytváří pole pomocí výtvarného materiálu s využitím techniky tisku, foukání. smyslovky čich - dětem zavážeme oči, nakrájíme nadrobno různé druhy ovoce, zeleniny a děti podle čichu hádají co je to za ovoce hmat - dětem zavážeme oči a podle hmatu děti poznávají co to je za plodinu o využijeme kouzelný pytlík, do kterého dáme ovoce, zeleninu a děti podle hmatu musí uhodnout co je v pytlíku sluch při této činnosti musí být naprostý klid, dětem zavážeme oči, jedno s dětí kousne do jablka a ostatní vnímají zvuk kousání o všechny děti koušou do jablka a navzájem se poslouchají o tak to vyzkouší více druhů ovoce i zeleniny diskutují nad rozdíly, která slyšely při kousání hra - děti stojí v kruhu, uprostřed leží pes Lap a před sebou má mrkvičku, kterou hlídá. Učitelka ukáže na jedno dítě, které se stává králíkem, to jde pak krást mrkev na zahrádku. Pokud Lap uslyší kroky, zaštěká. Pokud nezaštěká, děti si dají ruce za záda, vzbudí Lapa a Lap hádá, kdo ukradl mrkvičku. Můžeme dětem pomáhat indiciemi králík má zelené tričko. chuť - dětem zavážeme oči, nakrájíme nadrobno různé druhy ovoce, zeleniny a děti podle chuti hádají co je to za ovoce o děti si ochutnají syrovou a vařenou zeleninu - pokusí se popsat jaký je mezi nimi rozdíl /chuť, vzhled o děti si ochutnají syrové a zavařené ovoce - pokusí se popsat jaký je mezi nimi rozdíl /chuť, vzhled pracovní sluníčko - výroba sluníček z plátků cukety, párátek, koření - do plátků cukety děti zapichují po obvodu párátka jako paprsky a pak ozdobí obličej kořením - hřebíček, badyán ježci - výroba ježků z rozpůlených hrušek, párátek, koření - špička hrušky tvoří čumáček, na záda zapichujeme párátka jako bodlinky, oči dozdobíme z koření - rozkrojené plody děti pozorují (uložení jadérek v jádřinci) 4.

7 korále - navlékání kousků ovoce, jeřabin a šípků na náhrdelník (děti navlékají na vlasec předem nasbírané a provrtané plody) pohybová Plíseň okurková - předem určíme jedno dítě, které bude představovat plíseň okurkovou, a ostatní děti budou okurky na poli. Plíseň okurky začne honit, a koho se dotkne, tak zplesniví. Znovu oživit je může jen zemědělec (další dítě), který je postříká postřikem proti plísni (je dobré, aby dítě předvádělo pohyb páky u rozprašovače a doprovázelo jej zvuky). Počet plísní můžeme zvýšit s ohledem na počet dětí. Stanovíme časový limit, po jehož skončení spočítáme, kolik je zdravých okurek a kolik jich zůstalo nakažených plísní. přírodní ovoce a zelenina po celou dobu projektu venku sledujeme změny v přírodě, hlavně se zaměříme na zeleninu a ovoce o pokud nadešel čas, zeleninu sadíme, staráme se o ni, sklízíme, uskladňujeme, ochutnáváme o pokud nadešel čas ovocné stromy pozorujeme jak se během roku mění, sklízíme, uskladňujeme, zavařujeme a ochutnáváme 4.2. Švestky komunitní kruh s dětmi si povídáme o ovoci jménem švestka o děti přinesou do školky švestku a společně si jí prohlíží o snaží se určit kdy roste a kdo z dětí ji má na zahradě slovní hříčky děti ke slovu švestka vymýšlí o rým o množné, jednotné číslo o přídavné jmého literární pohádka učitelka čte dětem pohádkový příběh Jak Křemílek a Vochomůrka vařili povidla o práce s textem o dramatizace pohádky pohybová psychomotorická hra Vaříme povidla děti se nechají inspirovat pohádkou děti se postaví po obvodu kruhu. Kruh je imaginární hrnec, ve kterém budou děti vařit povidla podle své chuti. První dítě řekne například: Dáme do hrnce švestky, protože mi chutnají. A všechny děti to zopakují a míchají při tom imaginární vařečkou. Druhé dítě: Dám do hrnce cukr, aby byla povidla sladká. Všichni opět opakují a míchají. nechte dávat děti do hrnce suroviny podle jejich fantazie. Vše můžou doprovodit pohybem. Povidla U babičky každým rokem, platí stejná pravidla. Když se podzim blíží skokem, dělají se povidla 4.3 Jablíčko literární pohádka - učitelka dětem přečte pohádku O jabloňce Martinkova čítanka; Eduard Petiška o práce s textem o co by se stalo kdyby úprava textu podle dětí o dramatizace básničky učitelka děti seznámí s básničkami, děti si sami vyberou, kterou se chtějí naučit /viz.příloha verš - prostřednictvím jednoduchého verše děti procvičují správnou výslovnost, tempo i intonaci řeči, vše se dá i zdramatizovat Pepíčku, Pepíčku, puč mi tu čepičku! Půjčím ti, Evičko, až mi dáš jablíčko slovní hříčky jablíčko, jablko, jabko vytleskávání hlásek, první písmeno, množné číslo /jablíčko-jablíčka, přídavné jméno /krásné jablíčko, kontrast /malé jablíčko x velké jablíčko rým děti vymýšlí ke slovu jablíčko rým / jablíčko kočičko 5.

8 logicko-matematická komunitní kruh učitelka děti seznámí s jablíčkem o stoje ovoce zelenina o jaké mají barvy o co jablíčko znamenalo pro naše předky /Jablíčko si naši předkové vybrali za nositele skromnosti a štěstí a které se již svou barvou a mnoha jadérky stalo i symbolem plodnosti a zdraví. tvary učitelka dětem ukáže celé jablko, půlku, čtvrtku o děti tyto části přiřazují ke tvarům, které mají k dispozici /koule, kruh, půlkruh, měsíček o děti třídí podle tvarů do skupin velikosti učitelka dětem ukáže celé jablko, půlku, čtvrtku o děti srovnávají dvě půlky, celé a půlku, čtvrtku a půlku.. /více, méně, stejně o děti srovnávají malé jablíčko velké jablíčko počítání děti počítají semínka, více méně, stejně. hravě tvořivá jablůňka činnost inspirovaná pohádkou o Jablůňce, děti využijí rozpůlená jablíčka k tiskání o poskládaným papírem namalují na velkou plochu balícího papíru strom na která tiskají jablíčka o děti pomačkají papír, potom ho narovnají a zapouští do něj vodové barvy, po zaschnutí na namalovanou plochu otiskují rozpůlené jablíčka jablíčko padá ze stromu děti využijí velkou plochu balícího papíru po kterém koulí jablíčka namočená v temperové barvě kolečka, kruhy děti z různých věcí, hraček tvoří kruhy /z papučí, kamínků, kostek, pastelek, hraček.. pohybová mazurka děti na písničku Měla babka čtyři jabka tančí mazurku přírodní jablíčka děti na zahradě posbírají zralá jablíčka o ve školce si je umyjí a připraví na ochutnání o během rozkrajování pozorují jádřinec 4.4. Hrozny komunitní kruh učitelka se ptá dětí, kde v Ivani si můžeme jít utrhnout hrozen o kdo doma pěstuje hrozny o co je to vinohrad a kde takové vinohrady v okolí Ivaně máme o co se s hrozny dělá, aby dobře zrály o jak a kdy se hrozny sklízí o a co se s takovým hroznem děje o výrobky z hroznů /hrozínky, víno, burčák, buchty. jemná motorika hrozínky učitelka každému dítěti přinese jeden hrozen o děti si je prohlíží o otrhávají jednotlivé kuličky a jí je korálky děti dostanou dispozici různé druhy korálků o hledají je a sbírají je po prostoru o třídí je podle barev o třídí je podle velikosti a tvar o navlékání logicko-matematická kuličky učitelka rozdá dětem stejný počet kuliček /6ks o hrajeme si s počtem, přiřazování k číslu o třídíme do skupin /více, méně, stejně o hra s tvary o děti hledají po prostoru stejný tvar /kuličku, kolečko výtvarně-pracovní hrozny učitelka dětem přinese hrozny různých barev o děti si hrozny prohlédnou, popisují je vzájemně a nakonec je ochutnávají o děti si natrhají malé kousky barevného papíru, s těchto kousku dělají kuličky, na velký papír takto připravené kuličky lepí do tvaru hroznů, nakonec tuží dokreslí stonky 6.

9 vinohrad děti si do školky přinesou listy s hroznů o děti pozorují barevnost listů a snaží se je slovně popsat o na velkou plochu balicího papíru děti společně otiskují přinesené listy, na které nanesly temperové barvy tak to vytvoří vinohrad o děti mohou v práci pokračovat dál, pomocí špuntů na které nanáší temperovou barvu, děti na papír tiskají tvar hroznů, pokud chtějí po zaschnutí můžou tuží obtáhnout některé obrysy listů přírodní exkurze s dětmi využijeme možnost navštívit místní vinařství, kde nás provedou celým procesem pěstování vinné révy a výrobou vína 4.5 Dýně komunitní kruh učitelka si s dětmi povídá o dýních o jaké dýně známe o prohlédneme si je na obrázku nebo je do školky přineseme o zeptáme se, kde dýně rostou a proč je pěstujeme o co z nich doma maminka dělá /semínka, kompot, buchtu, salát o co potřebuje dýně ke svému růstu učitelka upozorní děti na pokojové květiny, které mají ve třídě v květináčícha naváže s dětmi rozhovor, co rostliny nejen v květináčích, ale obecně potřebují ke svému růstu (vodu, světlo, slunce, vzduch, zeminu). Následují praktické činnosti, jejichž prostřednictvím si děti vyzkouší správné pěstování rostlin: Dvě stejné rostliny, ale jiné podmínky: Děti s učitelkou zasadí do květináče rostliny dva květináče dvě stejné rostliny. Jeden květináč s rostlinou dají na místo, kde je hodně světla, svítí tam slunce a květinu děti pravidelně zalévají. Druhý květináč s rostlinou dají do prostoru, kde je přítmí, květinu nezalévají. Po několika dnech obě květiny porovnají a zjistí tak, jak vypadá květina, o kterou děti pečovaly, a květina, které péči nikdo nevěnoval. logicko matematická z čeho vyroste řepa - podle obrázků učitelka vysvětlí dětem, z čeho rostliny vyrostou. Dýně vyroste tak, že se zasejí semínka do země na poli, některé rostliny zapustí kořínky nejprve do vody (například pokojové květiny), po té se zasadí do země v květináči, apod. Prvopočátek je však vždy v semínku. Každá rostlina, květina, zelenina, bylina i strom vyroste ze semínka. o Učitelka ukazuje dětem papírové sáčky se semínky různých rostlin. Děti nahlížejí do sáčků a semínka si prohlížejí, podle obrázků na sáčcích určují, které rostliny z nich vyrostou. Poté vyučující rozdělí děti do menších skupin (3 4 děti), každá skupina dostane 3 mističky s různými semínky rostlin (mrkev, hrášek, salát, brokolice, bazalka, ředkvička, petržel a další). Na stolku jsou připraveny sáčky se semínky, které si děti prohlížely. Jejich úkolem je najít sáčky se stejnými semínky, které mají na svých mističkách. Učitelka zkontroluje, jak se činnost dětem vydařila, popřípadě jim pomůže doprovodnými otázkami sáček s totožnými semínky najít. semínka učitelka rozdá každému dítěti 10 dýňových semínek, se kterými si hrajeme počítáme x přiřazujeme k číslům, dělíme hromádky míň x víc.. přírodně pracovní dýně učitelka s dětmi zasadí na poli dýně, po celou dobu a ž do sklizně se o dýně starají a pozorují změny v jejich růstu; vše si pečlivě zaznamenávají, když dýně doroste do požadované velikosti tak si ji za pomocí školníka dopraví do školky strašidlo z dýně učitelka s dětmi vydlabává dýni, vyřezává a zdobí, večer dýni společně zapálí 4.6 Řepa komunitní kruh s dětmi si povídáme o řepě o proč pěstujeme řepu - S použitím obrázků učitelka vysvětlí dětem, že řepy je více druhů a používá se k více účelům. Například červenou řepu děti znají jako přílohu k jídlu je velmi zdravá pro velké množství vitamínů a pomáhá tak například posilovat jejich organismus, aby byly zdravé. Cukrová řepa se používá k výrobě cukru a krmnou řepou se krmí některá domácí zvířata. o využijeme možnost ukázat dětem skutečnou řepu - alespoň některý druh, dáme dětem ochutnat i zavařenou řepu, děti se snaží popsat své chutě literární komunitní kruh učitelka dětem přečte pohádku O veliké řepě /klasickou i rýmovanou o děti porovnávají texty mezi sebou o učitelka rozmístí obrázky k pohádce tak, aby na ně děti dobře viděly a podle obrázků jim pohádku vypráví, potom se vymění, děti podle obrázků postupně pohádku převypráví 7.

10 o učitelka seznámí děti s básničkou O veliké řepě, o hra se slovíčky - vyhledávání nových slovních spojení logicko matematická komunitní kruh s dětmi si povídáme o k čemu potřebujeme cukr učitelka připomene dětem, že z některého druhu řepy se vyrábí cukr a naváže s nimi rozhovor, k čemu potřebujeme cukr, k čemu ho používá maminka v kuchyni, co je sladké, co si sladíme apod. Následně rozdělí vyučující děti do skupin (4-5 dětí) a každé skupině rozloží na stolek kartičky, na kterých jsou znázorněny jednotlivé potraviny, popřípadě pokrmy koláče, koblihy, dorty, citron, okurky, maso, ryby, ovocné knedlíky, lívance, rýže, brambory a další. Každá skupina dětí třídí obrázky s potravinami (pokrmy) k obrázku cukru nebo řepy dávají obrázky, na nichž jsou vyznačeny sladké potraviny, na druhou stranu dávají ostatní nesladké potraviny. Na závěr si společně zopakují, které potraviny přiřadily k cukru řepě, které jsou sladké, popřípadě mohou jmenovat další, na které si vzpomenou. o kostky cukru děti okusí cukr, děti třídí dřevěné kostky podle barev, velikostí, podle daného počtu podle obrázků si děti zopakují pořadí postav v pohádce o kdo tahal řepu první, koho zavolal na pomoc, kdo přišel další, Vyjmenují postupně všechny postavy v pohádce, čímž si zároveň zopakují děj pohádky. o podle obrázků určují pořadí postav a zároveň procvičení pojmů první, poslední, před, za, hned za o procvičování pojmů, kolik bylo postav v pohádce celkem, kolik bylo lidí, kolik zvířátek, které zvířátko bylo první, poslední, kdo z lidí byl první, druhý, poslední. pohybová pohybová chvilka děti představují, jak řepa roste sed na bobku, hlavu a ruce sbalí do klubíčka řepa je v zemi, na pokyn vyučujícího děti pomalu rozbalují ruce, hlavu a ze sedu se vytáhnou do stoje až na špičky, ruce vztyčí vzhůru řepa roste, děti se ve stoji otáčí na jednu stranu, na druhou řepa se otáčí za sluncem, děti provádí úklony do stran řepa se kýve ve větru. Tyto jednoduché pohyby mohou děti zopakovat. řepa dědy Edy děti sedí na zemi v tureckém sedu a představují řepu. Jedno z dětí představuje dědu Edu, který se vydal na pole sbírat řepu. V prostoru na zemi je položená obruč představující košík. Děda chodí mezi dětmi a říká si říkanku: Vyrostla řepa veliká, na políčku, na poli, dědy velký košík má, řepou si ho naplní. Během říkanky se dotýká postupně všech dětí. Dítě, kterého se dotkne, jde se posadit do košíku. Hra končí když jsou všechny děti v košíku. na řepu - děti sedí na koberci v prostoru třídy v tureckém sedu a představují řepu. Jedno z dětí představuje dědu, který se vydal na pole sbírat řepu. Na kraji třídy je obrázek košíku nebo košík. Dítě-děda chodí mezi dětmi-řepou a říká říkanku: Vyrostla řepa veliká, na políčku, na poli, děda velký košík má, řepou si ho naplní. Během říkanky se dotýká postupně všech dětí. Dítě, kterého se dotkne se jde posadit na určené místo k obrázku košíku. Hra končí, když se přesunou všechny děti z pole do košíku. výtvarná malování řepy - děti si nejprve prohlédnou předlohu obrázek řepy nebo skutečnou řepu a určují její barvy. o dle předlohy malují vodovými barvami řepu. Děti pracují u stolku ve skupině (4 6 dětí) přičemž každé dítě ve skupině má jinou velikost řepy (tak, aby se dala posloupně seřadit dle velikosti). Po dokončení malování, nechají děti výkresy na stolcích zaschnout. o po zaschnutí se děti vrátí ke svým namalovaným řepám, společně s vyučujícím si je prohlížejí a přijdou na to, že nejsou všechny stejně velké. Děti je ve svých skupinách seřadí do řady podle velikosti od nejmenší po největší. Na závěr je spočítají. Zavařenina děti dostanou od učitelky do mističky zavařenou řepu. Na velká bílý papír touto řepou malují. Po zaschnutí si děti obrázky mezi sebou ukazují a diskutuj nad jeho obsahem. Kde roste řepa - učitelka s pomocí obrázků vysvětlí dětem, kde roste řepa a jak se pěstuje. Navrhne dětem, že si pole s řepou vyrobí. Na velký arch papíru položí každá skupina dětí do řádku své namalované řepy v jakémkoliv pořadí nezáleží na tom, zda budou seřazeny podle velikosti. Řádky s řepami jednotlivých skupin budou pod sebou. Když jsou již řepy v řádcích, přilepí je děti lepidlem. Dále si děti v každé skupině připraví širší pruh hnědého krepového papíru, který mírně pomačkají a přilepí na svůj řádek tak, aby bulvy řepy byly zakryté jako v hlíně na poli. Společně tak děti vytvoří pole s řepou 8.

11 4.7 Brambory komunitní kruh učitelka si s dětmi povídá o bramborech o jak se pěstují, kde rostou, jak se sklízí -brambory rostou pod zemí v hlíně, kde je tma a chladno. Na zimu je schováváme do sklepa, kde je také tma a chladno (proto se brambory nechají nosit ze sklepa po schodech až nahoru). o jestli mají děti doma na zahrádce/poli zasázené brambory o jaké znají pokrmy z brambor o co škodí bramborům /mandelinky, housenky, sucho hra se slovy tvoření množného čísla jedna brambora/dvě brambory o vytleskávání hlásek o hledání rýmu na slovo brambora literární komunitní kruh učitelka děti seznámí s veršovanou pohádkou Princeznička na bále o děti se jí pokusí zdramatizovat o děti improvizují na hudbu - Bál pro princeznu básničky učitelka seznámí děti s básničkami, ta která se jim bude nejvíce líbit tak tu se naučí/příloha pracovně výtvarná pohádka činnost je inspirována veršovanou pohádkou Princeznička na bále o Najdi poztrácené korále - děti hledají po prostoru brambory o Honzík nakopal brambory - děti třídí brambory podle velikostí, barev o Pytel brambor děti tiskají rozpůlenými brambory na velký balicí papír ve tvaru pytle o Šaty pro princeznu zdobení papírových šatů pomocí tiskátek z brambor o Bramboráček výroba panáčka z brambor pohybová sběr brambor - učitelka vytyčí dva stejné prostory vzdálené od sebe asi 3 metry. Každý prostor představuje pole, na která dáme stejný počet papírových koulí-brambor. Dvě družstva dětí se postaví ke svému poli a na povel učitelky po dobu časového limitu se obě družstva snaží posbírat co nejvíce brambor. děti odnáší do velkého koše/kruh. Děti mohou sbírat jen po jedné bramboře. mandelinka bramborová na chytačku o děti na motivujeme krátkou říkankou o děti mezi sebou určí zahradníka, který sbírá mandelinky, ostatní děti jsou mandelinky, zahradník chytá mandelinky - chycená mandelinka odchází na určené místo, hra končí, když zahradník vysbírá všechny mandelinky Mandelinka bramborová Kdo se u nás drze chová, jako doma, na poli? Mandelinka bramborová požírá nám brambory říkanka doplněna pohybem Brambora Koulela se ze dvora velikánská brambora. (točíme rukama před sebou, ukazujeme velikou bramboru) Neviděla, (překryjeme oči dlaněmi) neslyšela, (překryjeme uši) že odněkud ze shora (prstem ukazujeme vzhůru) spadla na ní závora! (paží jedné ruky udeříme do druhé ruky) Kam koukáš, ty závoro? (ukazujeme ty, ty, ty) Na tebe, ty bramboro. (ukazujeme na kamaráda) Kdyby tudy projel vlak, (krouživými pohyby skrčených rukou představujeme vlak) byl by z tebe bramborák. (tleskáme střídavě do dlaní sluchová paměť hra děti sedí v kruhu a postupně říkají : Šla babička do městečka, koupila tam bramboru. Další dítě pokračuje: Šla babička do městečka, koupila tam bramboru a cibuli.... Každý postupně opakuje nákup a přidává další. Pro mladší děti je lépe použít obrázky 9.

12 ekologická - pokusy pokus s bramborem: Jaké podmínky pro růst mají brambory? (tmu a chlad) o Co se stane s bramborou, když ji necháme na světle v teple? dlouhodobé pozorování překonávání strachu ze tmy brambory se ve tmě vůbec nebojí, naopak se jim tam strašně líbí. Naopak se bojí světla. Zkusme prolézt tmou ve sklepě prolézání strachovým pytlem. jemná motorika pytel brambor děti se učí/procvičují dělat uzel korále pro princeznu navlékání korálků, starší děti navlékají osušené brambory mňamka loupání uvařených brambor přírodní sázení brambor využijeme nabídky místního zemědělce a pomůžeme mu při sázení brambor sbírání brambor využijeme nabídky místního zemědělce a pomůžeme mu při sklizni brambor uskladnění brambor využijeme nabídky místního zemědělce a pomůžeme mu pytlovat a vážit brambory 4.8 Zahradník komunitní kruh zahradník děti si povídají zda ví co dělá zahradník a potom si na něj zahrají o vyjmenují, co jim roste na zahradě o jak se starat o rostlinky a stromy o kdy se co sklízí o kde co roste o jak co se skladuje o co zahradníkovi/dítěti nejvíce chutná slovní hříčky hry se slovy, vytleskávání hlásek, první písmeno, množné číslo/brambora, brambory, přídavné jméno /krásné jablíčko, kontrast /malá mrkev x velké petržel, kulaté rajče x dlouhá okurka literární pohádka učitelka dětem přečte pohádku Princezna na hrášku o práce s textem o o jaké zelenině se v pohádce povídá o jak taková zelenina vypadá, tvar, barvu, velikost o najdi ve školce stejný tvar, jaký má hrášek písnička seznámení s textem písničky Šel zahradník do zahrady zpěv děti za doprovodu kytary, klavíru zpívají písničku děti zpívají písničky z tématikou ovoce, zelenina /koulelo se koulelo, tři citronky, Řípa se vdávala rytmizace děti vytleskávají rytmus pomocí bubínků, ozvučných dřívek vydupávání rytmu, skákání dramatizace učitelka dětem přečte text písničky a pak děti se pokusí písničku zdramatizovat Taneček Mám jablíčko učitelka dá dětem jablíčko, děti se drží za ruce a v rytmu písně jdou po kruhu. Jedno dítě je uprostřed, drží jablko a jde v protisměru. V závěru písně se před někým zastaví, pohladí jej a předá jablko. Taneček se opakuje. přírodní návštěva zahradnictví v rámci malého výletu navštívíme zahradnictví ve Vranovicích co jsme viděli děti reagují na to, co v zahradnictví viděli o povídání v kruhu o malování zážitků o tvarování z hlíny 4.9 Úroda práce s textem dětem přečteme, převyprávíme pohádkový příběh Na zahradě dědy Edy o Na zahradě dědy Edy příběh o zahradě dědy Edy, který pěstoval zelí, mrkev, kedlubny... Zelenina dědovi vyrostla krásná, jen se do ní zakousnout. Každé ráno se děda chodil na ni dívat a plánoval, že ještě počká pár dní a bude sklízet. V noci však přišel králík a jednu mrkvičku mu schroupal. Další den jde děda opět na 10.

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 2.1. Historie školy 4 2.2. Areál školy...4 3. Podmínky vzdělávání.6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Babí léto. Pozorovat proměny v přírodě s přicházejícím podzimem ( barvy, počasí, plody, typické znaky podzimu).

Babí léto. Pozorovat proměny v přírodě s přicházejícím podzimem ( barvy, počasí, plody, typické znaky podzimu). Babí léto Charakteristika integrovaného bloku: Pozorovat proměny v přírodě s přicházejícím podzimem ( barvy, počasí, plody, typické znaky podzimu). Časový rozsah : 1- týden Věková skupina: 3-6- let Cíle

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NAHOŘANY, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NAHOŘANY, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, NAHOŘANY, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Upravený v září 2013 WHAT IS IT THE WORLD? ŠVP zpracovaly: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

ZAHRADA, VE KTERÉ SE ŽIJE PO STOPÁCH FILIPA CELOROČNÍ PLÁN EVVO

ZAHRADA, VE KTERÉ SE ŽIJE PO STOPÁCH FILIPA CELOROČNÍ PLÁN EVVO Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most MŠ LADOVA 1676, LITVÍNOV ZAHRADA, VE KTERÉ SE ŽIJE PO STOPÁCH FILIPA CELOROČNÍ PLÁN EVVO 2013/2014

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MŠ Mozaika Jihlava 2012 MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol Autoři

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vesele a hravě, žijeme tu zdravě

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vesele a hravě, žijeme tu zdravě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vesele a hravě, žijeme tu zdravě Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Platnost od: 1. 9. 2013 Platnost do: 31. 8. 2018 Č.j.: 32/2013 Zpracovala: Olga

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín

Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín OBSAH strana 1. Identifikační údaje o škole 2 2. Obecná charakteristika školy 3 3. Podmínky vzdělávání 3

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

Č. j.118/2011. Školní program. Škol. rok 2013/14 MŠ Kamínek. Pardubice

Č. j.118/2011. Školní program. Škol. rok 2013/14 MŠ Kamínek. Pardubice Č. j.118/2011 Školní program Škol. rok 2013/14 MŠ Kamínek Pardubice Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika MŠ a okolí 3. Podmínky 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva 3.3. Psychosociální

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Č. j.118/2014. Školní program. Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice

Č. j.118/2014. Školní program. Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice Č. j.118/2014 Školní program Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika MŠ a okolí 3. Podmínky 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva 3.3. Psychosociální

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Úplnost a velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014 Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov Školní rok 2013/2014 MOTTO: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Jde o to, nabídnout jim pěkné místo, a tak dlouho je podporovat a dodávat jim jistotu,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz Příloha č. 1 5.1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM okres Břeclav, příspěvková organizace, Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM Zpracovala: Bc. Růžena Harmáčková ředitelka školy Datum: 6.10.2014 Č.j.

Více

Základní škola a mateřská škola prof. V. Vejdovského, Tomkova č. 411/42, Olomouc-Hejčín. Poznáváme svět

Základní škola a mateřská škola prof. V. Vejdovského, Tomkova č. 411/42, Olomouc-Hejčín. Poznáváme svět Základní škola a mateřská škola prof. V. Vejdovského, Tomkova č. 411/42, Olomouc-Hejčín Poznáváme svět školní vzdělávací plán pro předškolní vzdělávání platný pro roky 2012/2013 2014/2015 Vydal: Mgr. Jiří

Více