Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, Pohořelice, celoroční projekt OVOCE A ZELENINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, 691 23 Pohořelice, www.zsivan.cz, zsivan@seznam.cz, 519 427 430. celoroční projekt OVOCE A ZELENINA"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, Pohořelice, celoroční projekt OVOCE A ZELENINA časový rozsah: podle potřeby lze využít během celého roku autorka projektu: BcA. Bc. Martina Klaková

2 Obsah: 1. Charakteristika projektu 1.1 Věková skupina 1.2 Základní cíl projektu 2. Spolupráce s partnery 2.1 Spolupráce s rodiči a místními podnikateli 2.2 Spolupráce s pedagogy ZŠ a dětmi ZŠ 2.3 Spolupráce se zřizovatelem 2.4 Spolupráce s místní knihovnou 3. Pedagogický záměr 3.1 Klíčové kompetence 3.2 Dílčí vzdělávací cíle a očekávané výstupy 4. Vzdělávací činnosti 4.1 Ovoce a zelenina 4.2 Švestky 4.3 Jablíčko 4.4 Hrozny 4.5 Dýně 4.6 Řepa 4.7 Brambory 4.8 Zahradník 4.9 Úroda 4.10 Sklízíme 4.11 Co mi chutná 5. Příloha

3 1. Charakteristika projektu Děti se různorodými činnostmi seznamují s přírodou a jejími dary. Získávají poznatky a zkušenosti, jak se k přírodě chovat, jak o ní pečovat, aby nám dala, co potřebujeme. Projekt obsahuje cíle a výstupy korespondující s naším ŠVP. Činnosti a aktivity s nimi spojené probíhají jak ve třídě, tělocvičně tak i z velké části venku. Součástí projektu Ovoce a zelenina jsou podrobněji rozpracované vzdělávací činnosti s časovým zařazením do určitého ročního období. Každé činnosti musí předcházet motivační rozhovor či četba motivačního příběhu, závěrem děti společně s učitelkou zhodnotí jak činnosti, tak výsledný produkt. Činnosti jsou organizovány převážně skupinově, popř. individuálně. Pomocí tohoto projektu se děti dozví, jak se pěstuje ovoce a zelenina. Jak se o ní dá pečovat. Proč se sklízí a co se dá z ovoce a zeleniny dělat. Prostřednictvím prožitkových činností se děti naučí rozlišovat, porovnávat a pojmenovat různé druhy zeleniny a dalších přírodnin. Během projektu budou zachycovat své prožitky a tvořivě využívat fantazii. Děti se naučí mezi sebou spolupracovat, respektovat se navzájem, dělit se o pomůcky, počkat, až je druhý nebude potřebovat, vnímat a vážit si své a kamarádovy práce. Projekt Ovoce a zelenina je přiřazen do ŠVP Poznáváme svět aneb doma je doma. 1.1 Věková skupina Projekt je určen pro věkovou skupinu dětí 3 7 let. 1.2 Hlavní cíl projektu Být citlivý ve vztahu k přírodě, mít touhu ji poznávat a aktivně ochraňovat, osvojit si poznatky a dovednosti důležité k její ochraně. Vědět že pokud my se k přírodě budeme chovat slušně, bude ona k nám štědrá. Rozšířit si vědomosti o darech přírody, hlavně ovoci a zelenině. Umět s těmito informacemi pracovat v dalších činnostech a aktivitách. 2. Spolupráce s partnery 2.1 Spolupráce s rodiči a místními podnikateli zapojení do dílčích projektů materiální zajištění některých činností /ochutnávky, bramboriáda. zprostředkování exkurzí, práce na poli, v sadě, vinohradě prezentace aktivit - fotodokumentace,výstavy výrobků dětí a výsledných produktů z dílčích projektů 2.2 Spolupráce s pedagogy ZŠ a dětmi ZŠ spolupráce při organizaci různých akcí účast na určitých akcích a jejich prezentace 2.3 Spolupráce se zřizovatelem poskytnutí prostor k výstavám informovanost a osvěta / ohlašování akcí místním rozhlasem 2.4. Spolupráce s místní knihovnou besedy na dané téma 3. Pedagogický záměr 3.1 Klíčové kompetence K učení o Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů. o Má elementární poznatky o světě přírody, který ho obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu prostředí, ve kterém žije. o Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích. o Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo K řešení problémů o Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí. o Řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování). o Uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může ovlivnit situaci. o Zpřesňuje početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti Komunikativní o domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci 1.

4 Sociální a personální kompetence o Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky. o Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším. Činnostní a občanské kompetence o Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost a pohodlnost mají své důsledky. o Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit o Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se zodpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí. 3.2 Dílčí vzdělávací cíle a očekávané výstupy Dílčí vzdělávací cíle: Dítě a jeho tělo osvojení si věku přiměřených praktických dovedností osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře pohody prostředí rozvoj a užívání všech smyslů Dítě a jeho psychika rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování) rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání získání schopnosti záměrně řídit svoje chování Dítě a ten druhý rozvoj kooperativních dovedností Dítě a společnost rozvoj schopnosti spolupracovat a spolupodílet se vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu Dítě a svět seznamovaní se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, jeho rozmanitosti a proměnách poznávání jiných kultur pochopení, že změny z působené lidskou činností mohou prostředí chránit, zlepšovat, ale také poškozovat a ničit osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, planetou Zemí Očekávané konkretizované výstupy Dítě a jeho tělo zvládat jednoduché pracovní úkony (zalévání, hrabání, úklid po sobě, udržování pořádku apod.) zacházet s drobnými nástroji a běžnými pracovními pomůckami vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 2.

5 Dítě a jeho psychika umí poznat a pojmenovat některé druhy zvířat, hmyzu a rostlin přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit odhalovat podstatné znaky, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy rostlin, zvířat a jevů a souvislostí mezi nimi řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady vyjadřovat svou představivost v tvořivých činnostech prožívat radost ze zvládnutého a poznaného odmítnout se podílet na nedovolených činnostech zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je být citlivý k živým bytostem, k přírodě i k věcem těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních krás zachytit a vyjádřit své prožitky Dítě a ten druhý spolupracovat s ostatními Dítě a společnost chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby apod.) Dítě a svět osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi mít povědomí o širším přírodním prostředí a v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý všímat si změn a dění v nejbližším okolí porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádku a škod, upozornit na ně pomáhat pečovat o okolní prostředí 4. Vzdělávací činnosti 4.1 Ovoce a zelenina komunitní kruh s dětmi si povídáme o ovoci a zelenině o Co je ovoce, co zelenina? o Víte, kde roste? o Jakou má barvu? o Jaký má tvar? o Jaké ovoce známe? o Jakou známe zeleninu? o Co nám chutná a co né? o Víte jakou má chuť? o Které ovoce má uvnitř pecku? A které jen jadérka? o Víte které ovoce a zeleninu musíme před jídlem oloupat? o Jaké ovoce neroste u nás? o Víte, kde si můžeme ovoce koupit? o Proč jíme ovoce a zeleninu? o Kterou zeleninu musíme před tím, než ji sníme uvařit? o Jaké pohádce se zelenina nebo ovoce objevuje / Sněhurka-jablíčko, O veliké řepě o K čemu je zelenina, ovoce dobré /zdravé, na vaření zavařování, pečení, sušení literární pohádka učitelka dětem přečte pohádku O Zuzce, ovoci a zelenině o práce s textem 3.

6 o opakování básniček o dramatizace básničky učitelka seznámí děti s básničkami, ta která se jim bude nejvíce líbit tak tu se naučí /příloha paměťová komunitní kruh s dětmi si povídáme o ovoci a zelenině a využíváme k tomu obrázky o děti podle obrázků poznávají zeleninu, ovoce, které děda Eda vypěstoval zraková paměť děti si krátce prohlédnout obrázky ovoce a zeleniny, pak se jeden obrázek ztratí. Děti určují, který obrázek chybí /co králík na zahradě ukradl pexeso děti hrají ve skupinkách oblíbenou hru hra Kousky ovoce o pomůcky: rozstříhané kousky obrázku postup: Děti jsou rozděleny do několika skupinek a každá má za úkol najít ve třídě poschovávané kousky ovoce (rozstříhaná čtvrtka). Po nalezení všech částí skupinka složí obrázek a pojmenuje ovoce. dramatická hra na prodavače/ku zeleniny o Jedno dítě bude prodavač/ka a ostatní si stoupnou do zástupu a budou nakupovat. Prodavač/ka jim bude za jednotlivou zeleninu říkat cenu, která nebude pro každého stejná. Tuto cenu ale musí dítěti zdůvodnit. Hra bude například vypadat takto: Paní prodavačko, já bych si vzala kilo okurek. Prodavačka odpoví: Dáte mi za ně 10 korun, protože jste mi velice sympatická. nebo Já bych poprosil jeden meloun. Prodavačka na to: Vy mi zaplatíte 100 korun, protože jste předbíhal ve frontě. Na závěr hry si děti samy vyhodnotí pozitiva a negativa ze hry. Vhodné pro děti od 5 let. logicko matematická zahradník děti třídí zeleninu a ovoce o do skupin o podle velikostí /mrkev, hruška, jablíčko o podle tvaru /jablíčko-kruh o podle barev výtvarná moje zahrádka o děti malují, kreslí o děti vytvoří koláž, stříhají, lepí naše pole o děti společně vytváří pole pomocí výtvarného materiálu s využitím techniky tisku, foukání. smyslovky čich - dětem zavážeme oči, nakrájíme nadrobno různé druhy ovoce, zeleniny a děti podle čichu hádají co je to za ovoce hmat - dětem zavážeme oči a podle hmatu děti poznávají co to je za plodinu o využijeme kouzelný pytlík, do kterého dáme ovoce, zeleninu a děti podle hmatu musí uhodnout co je v pytlíku sluch při této činnosti musí být naprostý klid, dětem zavážeme oči, jedno s dětí kousne do jablka a ostatní vnímají zvuk kousání o všechny děti koušou do jablka a navzájem se poslouchají o tak to vyzkouší více druhů ovoce i zeleniny diskutují nad rozdíly, která slyšely při kousání hra - děti stojí v kruhu, uprostřed leží pes Lap a před sebou má mrkvičku, kterou hlídá. Učitelka ukáže na jedno dítě, které se stává králíkem, to jde pak krást mrkev na zahrádku. Pokud Lap uslyší kroky, zaštěká. Pokud nezaštěká, děti si dají ruce za záda, vzbudí Lapa a Lap hádá, kdo ukradl mrkvičku. Můžeme dětem pomáhat indiciemi králík má zelené tričko. chuť - dětem zavážeme oči, nakrájíme nadrobno různé druhy ovoce, zeleniny a děti podle chuti hádají co je to za ovoce o děti si ochutnají syrovou a vařenou zeleninu - pokusí se popsat jaký je mezi nimi rozdíl /chuť, vzhled o děti si ochutnají syrové a zavařené ovoce - pokusí se popsat jaký je mezi nimi rozdíl /chuť, vzhled pracovní sluníčko - výroba sluníček z plátků cukety, párátek, koření - do plátků cukety děti zapichují po obvodu párátka jako paprsky a pak ozdobí obličej kořením - hřebíček, badyán ježci - výroba ježků z rozpůlených hrušek, párátek, koření - špička hrušky tvoří čumáček, na záda zapichujeme párátka jako bodlinky, oči dozdobíme z koření - rozkrojené plody děti pozorují (uložení jadérek v jádřinci) 4.

7 korále - navlékání kousků ovoce, jeřabin a šípků na náhrdelník (děti navlékají na vlasec předem nasbírané a provrtané plody) pohybová Plíseň okurková - předem určíme jedno dítě, které bude představovat plíseň okurkovou, a ostatní děti budou okurky na poli. Plíseň okurky začne honit, a koho se dotkne, tak zplesniví. Znovu oživit je může jen zemědělec (další dítě), který je postříká postřikem proti plísni (je dobré, aby dítě předvádělo pohyb páky u rozprašovače a doprovázelo jej zvuky). Počet plísní můžeme zvýšit s ohledem na počet dětí. Stanovíme časový limit, po jehož skončení spočítáme, kolik je zdravých okurek a kolik jich zůstalo nakažených plísní. přírodní ovoce a zelenina po celou dobu projektu venku sledujeme změny v přírodě, hlavně se zaměříme na zeleninu a ovoce o pokud nadešel čas, zeleninu sadíme, staráme se o ni, sklízíme, uskladňujeme, ochutnáváme o pokud nadešel čas ovocné stromy pozorujeme jak se během roku mění, sklízíme, uskladňujeme, zavařujeme a ochutnáváme 4.2. Švestky komunitní kruh s dětmi si povídáme o ovoci jménem švestka o děti přinesou do školky švestku a společně si jí prohlíží o snaží se určit kdy roste a kdo z dětí ji má na zahradě slovní hříčky děti ke slovu švestka vymýšlí o rým o množné, jednotné číslo o přídavné jmého literární pohádka učitelka čte dětem pohádkový příběh Jak Křemílek a Vochomůrka vařili povidla o práce s textem o dramatizace pohádky pohybová psychomotorická hra Vaříme povidla děti se nechají inspirovat pohádkou děti se postaví po obvodu kruhu. Kruh je imaginární hrnec, ve kterém budou děti vařit povidla podle své chuti. První dítě řekne například: Dáme do hrnce švestky, protože mi chutnají. A všechny děti to zopakují a míchají při tom imaginární vařečkou. Druhé dítě: Dám do hrnce cukr, aby byla povidla sladká. Všichni opět opakují a míchají. nechte dávat děti do hrnce suroviny podle jejich fantazie. Vše můžou doprovodit pohybem. Povidla U babičky každým rokem, platí stejná pravidla. Když se podzim blíží skokem, dělají se povidla 4.3 Jablíčko literární pohádka - učitelka dětem přečte pohádku O jabloňce Martinkova čítanka; Eduard Petiška o práce s textem o co by se stalo kdyby úprava textu podle dětí o dramatizace básničky učitelka děti seznámí s básničkami, děti si sami vyberou, kterou se chtějí naučit /viz.příloha verš - prostřednictvím jednoduchého verše děti procvičují správnou výslovnost, tempo i intonaci řeči, vše se dá i zdramatizovat Pepíčku, Pepíčku, puč mi tu čepičku! Půjčím ti, Evičko, až mi dáš jablíčko slovní hříčky jablíčko, jablko, jabko vytleskávání hlásek, první písmeno, množné číslo /jablíčko-jablíčka, přídavné jméno /krásné jablíčko, kontrast /malé jablíčko x velké jablíčko rým děti vymýšlí ke slovu jablíčko rým / jablíčko kočičko 5.

8 logicko-matematická komunitní kruh učitelka děti seznámí s jablíčkem o stoje ovoce zelenina o jaké mají barvy o co jablíčko znamenalo pro naše předky /Jablíčko si naši předkové vybrali za nositele skromnosti a štěstí a které se již svou barvou a mnoha jadérky stalo i symbolem plodnosti a zdraví. tvary učitelka dětem ukáže celé jablko, půlku, čtvrtku o děti tyto části přiřazují ke tvarům, které mají k dispozici /koule, kruh, půlkruh, měsíček o děti třídí podle tvarů do skupin velikosti učitelka dětem ukáže celé jablko, půlku, čtvrtku o děti srovnávají dvě půlky, celé a půlku, čtvrtku a půlku.. /více, méně, stejně o děti srovnávají malé jablíčko velké jablíčko počítání děti počítají semínka, více méně, stejně. hravě tvořivá jablůňka činnost inspirovaná pohádkou o Jablůňce, děti využijí rozpůlená jablíčka k tiskání o poskládaným papírem namalují na velkou plochu balícího papíru strom na která tiskají jablíčka o děti pomačkají papír, potom ho narovnají a zapouští do něj vodové barvy, po zaschnutí na namalovanou plochu otiskují rozpůlené jablíčka jablíčko padá ze stromu děti využijí velkou plochu balícího papíru po kterém koulí jablíčka namočená v temperové barvě kolečka, kruhy děti z různých věcí, hraček tvoří kruhy /z papučí, kamínků, kostek, pastelek, hraček.. pohybová mazurka děti na písničku Měla babka čtyři jabka tančí mazurku přírodní jablíčka děti na zahradě posbírají zralá jablíčka o ve školce si je umyjí a připraví na ochutnání o během rozkrajování pozorují jádřinec 4.4. Hrozny komunitní kruh učitelka se ptá dětí, kde v Ivani si můžeme jít utrhnout hrozen o kdo doma pěstuje hrozny o co je to vinohrad a kde takové vinohrady v okolí Ivaně máme o co se s hrozny dělá, aby dobře zrály o jak a kdy se hrozny sklízí o a co se s takovým hroznem děje o výrobky z hroznů /hrozínky, víno, burčák, buchty. jemná motorika hrozínky učitelka každému dítěti přinese jeden hrozen o děti si je prohlíží o otrhávají jednotlivé kuličky a jí je korálky děti dostanou dispozici různé druhy korálků o hledají je a sbírají je po prostoru o třídí je podle barev o třídí je podle velikosti a tvar o navlékání logicko-matematická kuličky učitelka rozdá dětem stejný počet kuliček /6ks o hrajeme si s počtem, přiřazování k číslu o třídíme do skupin /více, méně, stejně o hra s tvary o děti hledají po prostoru stejný tvar /kuličku, kolečko výtvarně-pracovní hrozny učitelka dětem přinese hrozny různých barev o děti si hrozny prohlédnou, popisují je vzájemně a nakonec je ochutnávají o děti si natrhají malé kousky barevného papíru, s těchto kousku dělají kuličky, na velký papír takto připravené kuličky lepí do tvaru hroznů, nakonec tuží dokreslí stonky 6.

9 vinohrad děti si do školky přinesou listy s hroznů o děti pozorují barevnost listů a snaží se je slovně popsat o na velkou plochu balicího papíru děti společně otiskují přinesené listy, na které nanesly temperové barvy tak to vytvoří vinohrad o děti mohou v práci pokračovat dál, pomocí špuntů na které nanáší temperovou barvu, děti na papír tiskají tvar hroznů, pokud chtějí po zaschnutí můžou tuží obtáhnout některé obrysy listů přírodní exkurze s dětmi využijeme možnost navštívit místní vinařství, kde nás provedou celým procesem pěstování vinné révy a výrobou vína 4.5 Dýně komunitní kruh učitelka si s dětmi povídá o dýních o jaké dýně známe o prohlédneme si je na obrázku nebo je do školky přineseme o zeptáme se, kde dýně rostou a proč je pěstujeme o co z nich doma maminka dělá /semínka, kompot, buchtu, salát o co potřebuje dýně ke svému růstu učitelka upozorní děti na pokojové květiny, které mají ve třídě v květináčícha naváže s dětmi rozhovor, co rostliny nejen v květináčích, ale obecně potřebují ke svému růstu (vodu, světlo, slunce, vzduch, zeminu). Následují praktické činnosti, jejichž prostřednictvím si děti vyzkouší správné pěstování rostlin: Dvě stejné rostliny, ale jiné podmínky: Děti s učitelkou zasadí do květináče rostliny dva květináče dvě stejné rostliny. Jeden květináč s rostlinou dají na místo, kde je hodně světla, svítí tam slunce a květinu děti pravidelně zalévají. Druhý květináč s rostlinou dají do prostoru, kde je přítmí, květinu nezalévají. Po několika dnech obě květiny porovnají a zjistí tak, jak vypadá květina, o kterou děti pečovaly, a květina, které péči nikdo nevěnoval. logicko matematická z čeho vyroste řepa - podle obrázků učitelka vysvětlí dětem, z čeho rostliny vyrostou. Dýně vyroste tak, že se zasejí semínka do země na poli, některé rostliny zapustí kořínky nejprve do vody (například pokojové květiny), po té se zasadí do země v květináči, apod. Prvopočátek je však vždy v semínku. Každá rostlina, květina, zelenina, bylina i strom vyroste ze semínka. o Učitelka ukazuje dětem papírové sáčky se semínky různých rostlin. Děti nahlížejí do sáčků a semínka si prohlížejí, podle obrázků na sáčcích určují, které rostliny z nich vyrostou. Poté vyučující rozdělí děti do menších skupin (3 4 děti), každá skupina dostane 3 mističky s různými semínky rostlin (mrkev, hrášek, salát, brokolice, bazalka, ředkvička, petržel a další). Na stolku jsou připraveny sáčky se semínky, které si děti prohlížely. Jejich úkolem je najít sáčky se stejnými semínky, které mají na svých mističkách. Učitelka zkontroluje, jak se činnost dětem vydařila, popřípadě jim pomůže doprovodnými otázkami sáček s totožnými semínky najít. semínka učitelka rozdá každému dítěti 10 dýňových semínek, se kterými si hrajeme počítáme x přiřazujeme k číslům, dělíme hromádky míň x víc.. přírodně pracovní dýně učitelka s dětmi zasadí na poli dýně, po celou dobu a ž do sklizně se o dýně starají a pozorují změny v jejich růstu; vše si pečlivě zaznamenávají, když dýně doroste do požadované velikosti tak si ji za pomocí školníka dopraví do školky strašidlo z dýně učitelka s dětmi vydlabává dýni, vyřezává a zdobí, večer dýni společně zapálí 4.6 Řepa komunitní kruh s dětmi si povídáme o řepě o proč pěstujeme řepu - S použitím obrázků učitelka vysvětlí dětem, že řepy je více druhů a používá se k více účelům. Například červenou řepu děti znají jako přílohu k jídlu je velmi zdravá pro velké množství vitamínů a pomáhá tak například posilovat jejich organismus, aby byly zdravé. Cukrová řepa se používá k výrobě cukru a krmnou řepou se krmí některá domácí zvířata. o využijeme možnost ukázat dětem skutečnou řepu - alespoň některý druh, dáme dětem ochutnat i zavařenou řepu, děti se snaží popsat své chutě literární komunitní kruh učitelka dětem přečte pohádku O veliké řepě /klasickou i rýmovanou o děti porovnávají texty mezi sebou o učitelka rozmístí obrázky k pohádce tak, aby na ně děti dobře viděly a podle obrázků jim pohádku vypráví, potom se vymění, děti podle obrázků postupně pohádku převypráví 7.

10 o učitelka seznámí děti s básničkou O veliké řepě, o hra se slovíčky - vyhledávání nových slovních spojení logicko matematická komunitní kruh s dětmi si povídáme o k čemu potřebujeme cukr učitelka připomene dětem, že z některého druhu řepy se vyrábí cukr a naváže s nimi rozhovor, k čemu potřebujeme cukr, k čemu ho používá maminka v kuchyni, co je sladké, co si sladíme apod. Následně rozdělí vyučující děti do skupin (4-5 dětí) a každé skupině rozloží na stolek kartičky, na kterých jsou znázorněny jednotlivé potraviny, popřípadě pokrmy koláče, koblihy, dorty, citron, okurky, maso, ryby, ovocné knedlíky, lívance, rýže, brambory a další. Každá skupina dětí třídí obrázky s potravinami (pokrmy) k obrázku cukru nebo řepy dávají obrázky, na nichž jsou vyznačeny sladké potraviny, na druhou stranu dávají ostatní nesladké potraviny. Na závěr si společně zopakují, které potraviny přiřadily k cukru řepě, které jsou sladké, popřípadě mohou jmenovat další, na které si vzpomenou. o kostky cukru děti okusí cukr, děti třídí dřevěné kostky podle barev, velikostí, podle daného počtu podle obrázků si děti zopakují pořadí postav v pohádce o kdo tahal řepu první, koho zavolal na pomoc, kdo přišel další, Vyjmenují postupně všechny postavy v pohádce, čímž si zároveň zopakují děj pohádky. o podle obrázků určují pořadí postav a zároveň procvičení pojmů první, poslední, před, za, hned za o procvičování pojmů, kolik bylo postav v pohádce celkem, kolik bylo lidí, kolik zvířátek, které zvířátko bylo první, poslední, kdo z lidí byl první, druhý, poslední. pohybová pohybová chvilka děti představují, jak řepa roste sed na bobku, hlavu a ruce sbalí do klubíčka řepa je v zemi, na pokyn vyučujícího děti pomalu rozbalují ruce, hlavu a ze sedu se vytáhnou do stoje až na špičky, ruce vztyčí vzhůru řepa roste, děti se ve stoji otáčí na jednu stranu, na druhou řepa se otáčí za sluncem, děti provádí úklony do stran řepa se kýve ve větru. Tyto jednoduché pohyby mohou děti zopakovat. řepa dědy Edy děti sedí na zemi v tureckém sedu a představují řepu. Jedno z dětí představuje dědu Edu, který se vydal na pole sbírat řepu. V prostoru na zemi je položená obruč představující košík. Děda chodí mezi dětmi a říká si říkanku: Vyrostla řepa veliká, na políčku, na poli, dědy velký košík má, řepou si ho naplní. Během říkanky se dotýká postupně všech dětí. Dítě, kterého se dotkne, jde se posadit do košíku. Hra končí když jsou všechny děti v košíku. na řepu - děti sedí na koberci v prostoru třídy v tureckém sedu a představují řepu. Jedno z dětí představuje dědu, který se vydal na pole sbírat řepu. Na kraji třídy je obrázek košíku nebo košík. Dítě-děda chodí mezi dětmi-řepou a říká říkanku: Vyrostla řepa veliká, na políčku, na poli, děda velký košík má, řepou si ho naplní. Během říkanky se dotýká postupně všech dětí. Dítě, kterého se dotkne se jde posadit na určené místo k obrázku košíku. Hra končí, když se přesunou všechny děti z pole do košíku. výtvarná malování řepy - děti si nejprve prohlédnou předlohu obrázek řepy nebo skutečnou řepu a určují její barvy. o dle předlohy malují vodovými barvami řepu. Děti pracují u stolku ve skupině (4 6 dětí) přičemž každé dítě ve skupině má jinou velikost řepy (tak, aby se dala posloupně seřadit dle velikosti). Po dokončení malování, nechají děti výkresy na stolcích zaschnout. o po zaschnutí se děti vrátí ke svým namalovaným řepám, společně s vyučujícím si je prohlížejí a přijdou na to, že nejsou všechny stejně velké. Děti je ve svých skupinách seřadí do řady podle velikosti od nejmenší po největší. Na závěr je spočítají. Zavařenina děti dostanou od učitelky do mističky zavařenou řepu. Na velká bílý papír touto řepou malují. Po zaschnutí si děti obrázky mezi sebou ukazují a diskutuj nad jeho obsahem. Kde roste řepa - učitelka s pomocí obrázků vysvětlí dětem, kde roste řepa a jak se pěstuje. Navrhne dětem, že si pole s řepou vyrobí. Na velký arch papíru položí každá skupina dětí do řádku své namalované řepy v jakémkoliv pořadí nezáleží na tom, zda budou seřazeny podle velikosti. Řádky s řepami jednotlivých skupin budou pod sebou. Když jsou již řepy v řádcích, přilepí je děti lepidlem. Dále si děti v každé skupině připraví širší pruh hnědého krepového papíru, který mírně pomačkají a přilepí na svůj řádek tak, aby bulvy řepy byly zakryté jako v hlíně na poli. Společně tak děti vytvoří pole s řepou 8.

11 4.7 Brambory komunitní kruh učitelka si s dětmi povídá o bramborech o jak se pěstují, kde rostou, jak se sklízí -brambory rostou pod zemí v hlíně, kde je tma a chladno. Na zimu je schováváme do sklepa, kde je také tma a chladno (proto se brambory nechají nosit ze sklepa po schodech až nahoru). o jestli mají děti doma na zahrádce/poli zasázené brambory o jaké znají pokrmy z brambor o co škodí bramborům /mandelinky, housenky, sucho hra se slovy tvoření množného čísla jedna brambora/dvě brambory o vytleskávání hlásek o hledání rýmu na slovo brambora literární komunitní kruh učitelka děti seznámí s veršovanou pohádkou Princeznička na bále o děti se jí pokusí zdramatizovat o děti improvizují na hudbu - Bál pro princeznu básničky učitelka seznámí děti s básničkami, ta která se jim bude nejvíce líbit tak tu se naučí/příloha pracovně výtvarná pohádka činnost je inspirována veršovanou pohádkou Princeznička na bále o Najdi poztrácené korále - děti hledají po prostoru brambory o Honzík nakopal brambory - děti třídí brambory podle velikostí, barev o Pytel brambor děti tiskají rozpůlenými brambory na velký balicí papír ve tvaru pytle o Šaty pro princeznu zdobení papírových šatů pomocí tiskátek z brambor o Bramboráček výroba panáčka z brambor pohybová sběr brambor - učitelka vytyčí dva stejné prostory vzdálené od sebe asi 3 metry. Každý prostor představuje pole, na která dáme stejný počet papírových koulí-brambor. Dvě družstva dětí se postaví ke svému poli a na povel učitelky po dobu časového limitu se obě družstva snaží posbírat co nejvíce brambor. děti odnáší do velkého koše/kruh. Děti mohou sbírat jen po jedné bramboře. mandelinka bramborová na chytačku o děti na motivujeme krátkou říkankou o děti mezi sebou určí zahradníka, který sbírá mandelinky, ostatní děti jsou mandelinky, zahradník chytá mandelinky - chycená mandelinka odchází na určené místo, hra končí, když zahradník vysbírá všechny mandelinky Mandelinka bramborová Kdo se u nás drze chová, jako doma, na poli? Mandelinka bramborová požírá nám brambory říkanka doplněna pohybem Brambora Koulela se ze dvora velikánská brambora. (točíme rukama před sebou, ukazujeme velikou bramboru) Neviděla, (překryjeme oči dlaněmi) neslyšela, (překryjeme uši) že odněkud ze shora (prstem ukazujeme vzhůru) spadla na ní závora! (paží jedné ruky udeříme do druhé ruky) Kam koukáš, ty závoro? (ukazujeme ty, ty, ty) Na tebe, ty bramboro. (ukazujeme na kamaráda) Kdyby tudy projel vlak, (krouživými pohyby skrčených rukou představujeme vlak) byl by z tebe bramborák. (tleskáme střídavě do dlaní sluchová paměť hra děti sedí v kruhu a postupně říkají : Šla babička do městečka, koupila tam bramboru. Další dítě pokračuje: Šla babička do městečka, koupila tam bramboru a cibuli.... Každý postupně opakuje nákup a přidává další. Pro mladší děti je lépe použít obrázky 9.

12 ekologická - pokusy pokus s bramborem: Jaké podmínky pro růst mají brambory? (tmu a chlad) o Co se stane s bramborou, když ji necháme na světle v teple? dlouhodobé pozorování překonávání strachu ze tmy brambory se ve tmě vůbec nebojí, naopak se jim tam strašně líbí. Naopak se bojí světla. Zkusme prolézt tmou ve sklepě prolézání strachovým pytlem. jemná motorika pytel brambor děti se učí/procvičují dělat uzel korále pro princeznu navlékání korálků, starší děti navlékají osušené brambory mňamka loupání uvařených brambor přírodní sázení brambor využijeme nabídky místního zemědělce a pomůžeme mu při sázení brambor sbírání brambor využijeme nabídky místního zemědělce a pomůžeme mu při sklizni brambor uskladnění brambor využijeme nabídky místního zemědělce a pomůžeme mu pytlovat a vážit brambory 4.8 Zahradník komunitní kruh zahradník děti si povídají zda ví co dělá zahradník a potom si na něj zahrají o vyjmenují, co jim roste na zahradě o jak se starat o rostlinky a stromy o kdy se co sklízí o kde co roste o jak co se skladuje o co zahradníkovi/dítěti nejvíce chutná slovní hříčky hry se slovy, vytleskávání hlásek, první písmeno, množné číslo/brambora, brambory, přídavné jméno /krásné jablíčko, kontrast /malá mrkev x velké petržel, kulaté rajče x dlouhá okurka literární pohádka učitelka dětem přečte pohádku Princezna na hrášku o práce s textem o o jaké zelenině se v pohádce povídá o jak taková zelenina vypadá, tvar, barvu, velikost o najdi ve školce stejný tvar, jaký má hrášek písnička seznámení s textem písničky Šel zahradník do zahrady zpěv děti za doprovodu kytary, klavíru zpívají písničku děti zpívají písničky z tématikou ovoce, zelenina /koulelo se koulelo, tři citronky, Řípa se vdávala rytmizace děti vytleskávají rytmus pomocí bubínků, ozvučných dřívek vydupávání rytmu, skákání dramatizace učitelka dětem přečte text písničky a pak děti se pokusí písničku zdramatizovat Taneček Mám jablíčko učitelka dá dětem jablíčko, děti se drží za ruce a v rytmu písně jdou po kruhu. Jedno dítě je uprostřed, drží jablko a jde v protisměru. V závěru písně se před někým zastaví, pohladí jej a předá jablko. Taneček se opakuje. přírodní návštěva zahradnictví v rámci malého výletu navštívíme zahradnictví ve Vranovicích co jsme viděli děti reagují na to, co v zahradnictví viděli o povídání v kruhu o malování zážitků o tvarování z hlíny 4.9 Úroda práce s textem dětem přečteme, převyprávíme pohádkový příběh Na zahradě dědy Edy o Na zahradě dědy Edy příběh o zahradě dědy Edy, který pěstoval zelí, mrkev, kedlubny... Zelenina dědovi vyrostla krásná, jen se do ní zakousnout. Každé ráno se děda chodil na ni dívat a plánoval, že ještě počká pár dní a bude sklízet. V noci však přišel králík a jednu mrkvičku mu schroupal. Další den jde děda opět na 10.

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

1) Název a fotografie pomůcky: Lilek brambor

1) Název a fotografie pomůcky: Lilek brambor Seminární práce ZAJÍMAVÁ POMŮCKA (brambory) do předmětu MSBP_PPS Praktikum k poznávání přírody a společnosti UČO: 430230 jméno: Hlavicová Anna akademický rok: 2013/2014 1) Název a fotografie pomůcky: Lilek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Seminární práce ZAJÍMAVÁ POMŮCKA (jablka)

Seminární práce ZAJÍMAVÁ POMŮCKA (jablka) Seminární práce ZAJÍMAVÁ POMŮCKA (jablka) do předmětu MSBP_PPS Praktikum k poznávání přírody a společnosti UČO: 425397 jméno: Kubánková Michaela akademický rok 2013/2014 1. Název a fotografie pomůcky:

Více

Projekt JARNÍ OSENÍ Třída: Štěňátka Školní rok:

Projekt JARNÍ OSENÍ Třída: Štěňátka Školní rok: Vzdělávací program Projekt JARNÍ OSENÍ Třída: Štěňátka Školní rok: 2015-2016 Cíle projektu: Vzbudit u dětí zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají, budovat v dětech zodpovědnost

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

PROJEKTOVÉ TÉMA: U BABKY KOŘENÁŘKY

PROJEKTOVÉ TÉMA: U BABKY KOŘENÁŘKY PROJEKTOVÉ TÉMA: U BABKY KOŘENÁŘKY Toto téma jsme si z nabídky projektů Malého zahradníka vybrali proto, že naše zahrada nabízí mnoho druhů rostlin, ať už na potěšení oka a nebo na léčení. S dětmi často

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Mateřská centra, centra pro předškoláky. Mgr. Ludmila Huboňová Štufková

POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Mateřská centra, centra pro předškoláky. Mgr. Ludmila Huboňová Štufková 60 Minut 2 6 Let 35 Účastníků POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Místo konání Průřezové téma, vzdělávací oblast Mateřská centra, centra pro předškoláky Mgr.

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr Třídní vzdělávací program třídy na měsíc: říjen 2007 Vezu pohádku O ČERVENÉ KARKULCE Jede, jede, čoudí vláček, nese téma na obláček. Vynese ho na měsíc, povíme si o něm víc Záměrem projektu je seznámení

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny Zdravá strava Vypracovaly: Anna Matušková, Jana Pavelová Typ studia: PS Obor: Učitelství pro I. stupeň ZŠ Skupina: E Ročník: 5. Školní rok: 2007/2008 I. NÁVRH PROJEKTU Název: Zdravá strava Autoři: Anna

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02. Ježek na zahradě Kateřina Klementová Cíl: rozvoj a užívání všech smyslů, rozvoj dovedností při tvořivých činnostech, rozvoj rytmizace Věk: 4-5 let Pomůcky: vystřižené obrázky polních a lesních zvířat,

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách.

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách. Projekty 2010/2011 Projekt Z pohádky do pohádky (vypracovala M. Hurtová) Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 1. ročníků. Děti vstupují do pohádek a stávají se součástí děje. Všechny pohádky

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče )

LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče ) LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče ) Příprava a realizace: Irena Klečková, Bc. Jana Tomášková logopedický preventista Termín: 6.5.2016 od 15.00 hodin Úvod přivítání, seznámení s logopedickou

Více

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí Vzdělávací oblast: PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: ŠKOLA NANEČISTO ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Kamarádi Moje rodina Blízké okolí školy Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození

Více

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi Básnička o mandarince Básnička o mrkvi U nás doma na zahradě, vedle sebe v jedné řadě, mrkvička si v zemi leží, šťavnatá a krásně svěží. Oranžová se zelenými vlasy, kandidátka na královnu krásy, křupavá

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

kachna beruška prase

kachna beruška prase Příloha č. 5: Metodické pracovní listy (pracovní listy) SLOVNÍ ZÁSOBA Pojmenuj, co vidíš na každém obrázku. Zkus tleskáním naznačit slabiky. Řekni, jakou hlásku slyšíš na začátku (konci) slova. pes kočka

Více

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Ve školním roce 2016-2016 jsme připravily pro rodiče ukázky práce s dětmi, zaměřené na logopedickou prevenci. Pedagogové, kteří připravovali a realizovali ukázky

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová

Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová Září 1t - Já a moje školka - Dvojice Najdi dvojice slov s opačným významem:

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

MALÝ ZAHRADNÍK PROJEKT KULIHRÁŠEK

MALÝ ZAHRADNÍK PROJEKT KULIHRÁŠEK MALÝ ZAHRADNÍK PROJEKT KULIHRÁŠEK KOMPETENCE: Kompetence k učení: Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení. Kompetence

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Seminární práce ZAJÍMAVÁ POMŮCKA (brambory)

Seminární práce ZAJÍMAVÁ POMŮCKA (brambory) Seminární práce ZAJÍMAVÁ POMŮCKA (brambory) do předmětu MSBP_PPS Praktikum k poznávání přírody a společnosti UČO: 118030 jméno: Sedláková Lada akademický rok 2013/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Měsíc: březen Týden: Třída: myšky Příjmení: Gondeková. Téma: JARO UŽ JE TU

Měsíc: březen Týden: Třída: myšky Příjmení: Gondeková. Téma: JARO UŽ JE TU Měsíc: březen Týden: 1. 3. - 5. 3. 2010 Třída: myšky Příjmení: Gondeková Téma: JARO UŽ JE TU Podtémata: Jak vypadá jaro - rozlišit a prohloubit poznatky dětí o změnách v přírodě v jarním období Okno počasí

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: VY_12_INOVACE_1A_Čtení _na_1.stupni Název DUM: VY_12_INOVACE_1A_23_Mášenka_a_ medvěd Vyučovací předmět:

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Environmentální výchova v naší školce

Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova je nauka o světě o prostředí a člověku v něm. Je to tedy něco, co se dotýká každého z nás. Náš vztah k prostředí odráží naše potřeby i to,

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: VY_12_INOVACE_1A_Čtení _na_1.stupni Název DUM: VY_12_INOVACE_1A_10_Devět Vyučovací předmět: Český

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce ( Příloha k ŠVP PV - Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Enviromentální výchova je veškeré výchovné a vzdělávací

Více

Metodika vzdělávacího programu: Ovoce a zelenina všemi smysly

Metodika vzdělávacího programu: Ovoce a zelenina všemi smysly Metodika vzdělávacího programu: Ovoce a zelenina všemi smysly 1 Realizátor projektu: Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna, o.p.s. Nám. St. Pavla 44 272 01 Kladno Název projektu: Akce naplňující

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_61-80

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE

KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE I.oddělení KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE Témata na červen Na světě je plno dětí Pozor,to se nesmí Máme se jak v pohádce Už jedeme na prázdniny Písničky Opičí kapela Svátek zvířátek Pohybové hry

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Se skřítky po planetě Zemi

Se skřítky po planetě Zemi Se skřítky po planetě Zemi Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se života na planetě Zemi. Děti celým rokem budou provázet čtyři skřítci, kteří je hravou formou seznámí s obměnami ročních

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Vzdělávací program MALÝ ZAHRADNÍK

Vzdělávací program MALÝ ZAHRADNÍK Vzdělávací program MALÝ ZAHRADNÍK Projekt BRAMBORAČKA Třída: 3.Štěňátka Školní rok: 2014-2015 Cíle projektu: Vzbudit u dětí zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají, budovat

Více

ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT

ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT Šk.rok: 2013/2014 Zpracoval(a): Mgr.Věra Purnochová Základní údaje Rozsah projektu: celoškolní Termín (datum): září 2013, prezentace práce 5.10.2013 na Jablečném dni Časová

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

STARÉ KNIHY NEPATŘÍ DO KOŠE vzdělávací projekt

STARÉ KNIHY NEPATŘÍ DO KOŠE vzdělávací projekt Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, 691 23 Pohořelice, www.zsivan.cz, zsivan@seznam.cz, 519 427 430 STARÉ KNIHY NEPATŘÍ DO KOŠE vzdělávací projekt Časový rozsah: 6 vyučovacích hodin /duben-měsíc

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Den zdraví Víme, co jíme

Den zdraví Víme, co jíme Den zdraví Víme, co jíme I. Návrh projektu Název: Víme, co jíme Autoři: Jana Lažová, Jana Lamačová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, KS, 5. ročník Realizace: 2. ročník Typ projektu: podle organizace vícepředmětový

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02. Už je tady podzim Kateřina Klementová Cíl: seznámit děti s charakteristikou ročního období, rozvoj myšlení, paměti, spolupráce, jemné a hrubé motoriky Věk: 4-5 let Postup: PONDĚLÍ Komunitní kruh: povídání

Více

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu.

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu. Slovo autorky Didaktické listy jsou určeny rodičům, učitelkám mateřských škol a dětem. Rodičům, aby uměli svým dětem ukázat možnosti dané hračky, učitelkám mateřských škol, které může jedna hračka inspirovat

Více

BAREVNÝ PODZIM NA KEJBALECH

BAREVNÝ PODZIM NA KEJBALECH BAREVNÝ PODZIM NA KEJBALECH Seminární práce z předmětu IVZ 3 Hana Müllerová (učo: 321901) Marta Marková (učo: 13138 ) Modelová příprava pro výuku na výstavě Barevný podzim Téma: BAREVNÝ PODZIM NA KEJBALECH

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení Piráti Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 3. ročníku. Děti se stávají piráty a překonávají různé překážky jako tyto postavy. Motivace pirátským námětem je pro děti velmi přitažlivá. Děti

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo:

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo: ČAS PROMĚN Záměr: Za většinu současných proměn krajiny je zodpovědný člověk tím, jak v krajině hospodaří a jak ji využívá. Anotace: Tento výukový program vznikl jako součást projektu Venkovská krajina

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

14. Labyrint živý plot se zónami na hry

14. Labyrint živý plot se zónami na hry 14. Labyrint živý plot se zónami na hry Kouzelná zahrada staveniště a pískoviště - labyrint s centry (kamenné, pískové, dřevěné) pro hry dětí, stavění z přírodnin hra na stavbaře převoz auty, kolečkem

Více

Co nosí podzim v košíčku

Co nosí podzim v košíčku Co nosí podzim v košíčku Projektový den Co nosí podzim v košíčku je název společného setkání rodinných příslušníků společně se svými dětmi a dětmi z přípravné třídy. Námět projektu vychází z témat ŠVP.

Více

PES KOČKA SLEPICE KOZA KRÁVA KŮŇ KACHNA BERUŠKA PRASE

PES KOČKA SLEPICE KOZA KRÁVA KŮŇ KACHNA BERUŠKA PRASE SLOVNÍ ZÁSOBA Pojmenuj, co vidíš na každém obrázku. Zkus tleskáním naznačit slabiky. Řekni, jakou hlásku slyšíš na začátku (konci) slova. PES KOČKA SLEPICE KOZA KRÁVA KŮŇ KACHNA BERUŠKA PRASE Procvičujeme:

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE PROJEKT VANOCE 2010 TERMÍN REALIZACE PROJEKTU 16.12. - 22.12.2010 ÚČASTNÍCI PROJEKTU třídy ZŠ SPECIÁLNÍ MÍSTO REALIZACE třída VI. C Klíčové kompetence: v projektu usilujeme především o rozvoj těchto kompetencí:

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012 Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Mláďátka Domácí zvířátka u nás na statku Moje rodina Cíle : - Osvojení poznatků a dovedností

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2016/2017 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Zpívánky Angličtina Muzikoterapie Tvoření Těšíme se na školu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více