Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí , Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha"

Transkript

1 Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí , Praha 1

2 Program 9,15 9,55 10,00 10,15 10,15 11,00 11,00 11,15 11,15 11,30 Registrace úastník Úvodní slovo Principy EU ETV Upesnní informace Pestávka Doc.Ing. Miloslav Hájek, CSc. (MŽP) Ing. Jií Študent (CEMC) Ing. Evžen Ondráek (MŽP) 11,30 13,00 Úvod do diskuse & diskuse Ing. Jií Študent (CEMC) 2

3 Východiska Souást Evropské hospodáské strategie EU 2020 (nová Lisabonská strategie) Ekoprmysl pedstavuje cca 320 mld. eur (2008), tj. 2,5 % HDP, s rstem 6 % ron Odpady 43 % (OH 30 % + recyklace 13 %) Voda 33 % (dodávka vody 21% + ištní 13 %) 3

4 Przkum EK Krize dvry: Asociace spotebitel: Prohlášení výrobc/dodavatel o výrobcích pouze v 50 % odpovídá skutenosti Veejnost: jen 11% kupujících dvuje výrobci, 57 % požaduje dkazy, 26 % rezignuje Schází: finance + informovanost + autorizace 4

5 Cíle a pínosy EU ETV Rychleji prosadit ekoefektivníešení vytvoené v inovaním procesu do praxe Zvýšit informovanost a dvru cílové skupiny (spotebitel/investor, venture kapitál,státní správa a samospráva) v ekoinovativníešení snadnjší orientace pro spotebitele/investora a jeho rozhodování zprostedkování informace o inovaních technologií podpora environmentální politiky a podprných program Marketingová podpora pro výrobce/dovozce + vývojáe (žadatelé) Na úrovni EU vytvoit podmínky pro vzájemné uznávání ovení jak v Evrop, tak i na celém svt 5

6 Týká se Ekoinovace/ekoefektivníešení, s vysokým inovativním potenciálem a environmentálním ziskem Technologie: dílí výrobky, ucelené technologie, mící pístroje, pípravky a inženýrskáešení Technologií dle seznamu vyjmenovaných technologických odvtví Právnických subjekt z jakéhokoliv teritoria 6

7 Vybrané technologické oblasti Úprava vod a monitoring mící pístroje + technologie pro istní pitné vody istní odpadních vod Materiál, odpady a suroviny Technologie pro tídní odpad + recyklaci + na výrobu výrobk z biomasy Energetika OZE technologie + technologie využití energie z odpad. Možnost rozšíení o další technologie: Pda a podzemní vody (monitoring, odstranní zneistní) istší produkce a procesy Environmentální technologie v zemdlství Ochrana ovzduší 7

8 Základní podmínky pro žadatele Inovace pináší pozitivníešení ve vztahu k životnímu prostedí Inovace je pipravena pro trh/již se zde objevila Dokonené vývojové stádium, Znám výrobce/ dodavatel Inovace má vzhledem k rozsahu užití významný dopad na životní prostedí Inovace není ješt ošetena standardy a regulativy 8

9 Na konci procesu verifikace Je ovené a veejn zpístupnné prohlášení výrobce/dodavatele Prohlášení bude umístno na informaních stránkách EK Nastavení podprných program na zavádní ovenýchešení do praxe pímá podpora MSP (evropská národní úrove) 9

10 Vymezení se vi: IPPC, BAT, BREF Prohlášení o výrobku ada ISO až 14025, Národní program environmentálního znaení (UV 356/2007Sb.) Ekologicky šetrný výrobek LCA ada Posuzování shody výrobku ada ISO17000 až EU ETS týká se výrobk které ješt nebyly umístny na trh spoívá v nezávislé verifikaci prohlášení výrobce/dodavatele o výrobku opírá se o Všeobecný verifikaní protokol (GVP) 10

11 Proces verifikace (ETV) Zdroj: DG Environment EK 11

12 Proces ETV: Kontaktní fáze Dodavatel kontaktuje Ovovací centrum pímo a nebo nepímo, prostednictvím kontaktního místa Aplikaní fáze Dodavatel pedloží požadavek na ovení a pedkládá základní data, na základ kterých se rozhoduje, zda bude nutno produkt testovat Ovovací fáze Zpracování celkového pehledu dat, vytvoení souhrnné zprávy o verifikaci V pípad, že je test nezbytný Testovací fáze Sestavení podrobného testovacího plánu, realizace testu, zpracování zprávy o výsledku Publikaní fáze Vyhotovení oveného prohlášení žadatele, zveejnní souhrnné zprávy 12

13 Úvodní fáze - ovení pedložené žádosti Odpovídá technologie seznamu vybraných technologií? Je její popis dostaující pro identifikaci? Je prohlášení vzhledem k informaním potebám uživatel pochopitelné a nematoucí? Jsou parametry mitelné, ovitelné, porovnatelné Odpovídají potebám uživatel a klíovým environmentálním initelm? Technologie (T) uvedená v pedložené žádosti (Ž), provozované za podmínek (P), vykazuje ve vztahu k životnímu prostedí tyto parametry: - parametr a < = a0 - parametr b > b0 - parametr c < = c0 v souladu se standardem (S) Jsou stanoveny provozní podmínky jednoznané? Jaký je soulad s regulaním rámcem, popípad se specifickými standardy pro daný trh? 13

14 Dílí úkoly v procesu verifikace - Úvodní fáze: - Kontakt s žadatelem a kontrola pípustnosti žádosti - Vstupní ovení žádosti - Uzavení smlouvy - Píprava verifikaního protokolu - Upesnní definice provozních parametr - Návrh zpsobu ovení a stanovení požadavk na kvalitu dat - Vyhodnocení pedložených dat - Zkušební fáze - Urení místa a stanovení plánu zkoušky - Zpráva o zkoušce - Vyhodnocení získaných dat a ovení procesu - Vyhodnocení zkušebních dat a kontrola zkušebních procedur - Vyhodnocení dodatených informací - Informaní fáze - Protokol o ovení prohlášení a jeho publikování 14

15 Organizaní struktura EU ETV na národní úrovni EU ETV pilotní program Ovovací orgán Výrobce/dod avatel = Žadatel Pokud jsou zapotebí dodatené zkoušky Zkušební & analytické laboratoe 15

16 Europe Cooperation for Acreditation (EA) ídící skupina pi EK a lenské státy Akreditace a monitoring ovovacího orgánu Národní akreditaní orgán Verification Body Verification Body Ovovací orgány Nominace len Technické skupiny Technické skupiny Koordinace, nastavení konceptu spolených procedur Poradenství Poradenské fórum: prodejci a uživatelé, zájmové skupiny Prmysl: výrobci technologií a investoi 16

17 Kvalifikaní požadavky Ovovací orgán: Právnická osoba nezávislá na žadateli Akreditace podle GVP + ISO 17020/ EN Odpovídá za ovovací proces v píslušné technologické oblasti a za kvalitu vydaného ovení (provádí sám, nebo jeho jménem) Odpovídá EK za vytvoení organizaní struktury a za kvalitu procesu ETV a za podporu MSP Vydává Zprávu a Ovené prohlášení žadatele Je metodicky ízen Technickou skupinou pi DG Environment Uzavírá smlouvu na období s EK (výzva v polovin 2011) 17

18 Kvalifikaní požadavky Zkušební orgán a analytické laboratoe: Zkušební orgán:certifikace podle ISO 9001 Analytická laborato: Certifikace podle ISO Odpovídá za realizaci test a analýz v. zpracování dat v souladu s EU ETV Pedložená data žadatelem musí odpovídat požadavku Ovovatele 18

19 Akreditaní standardy & ETV 19

20 Poznámka 20

21 Kvalifikaní požadavky Technická skupina: Za každou technologickou skupinu Zástupci Ovovacích orgán jmenovaných EK Zajišuje metodickéízení Ovovacích orgán v oblasti klíových environmentálních faktor, specifických požadavk a požadavk uživatel eší pípadné rozpory mezi Žadatelem a Ovovacím orgánem Poradní fórum Pro ETV (proces, rozsah, výsledky) Je složena ze zástupc uživatel Bude ustavena v druhé polovin

22 Státy podílející se na pilotním programu EU ETV Aktivní: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Polsko, UK a R! Pozorovatelé: Nmecko, Švédsko, Slovensko Žadatelé, ovovatelé, zkušební a analytické laboratoe mohou pocházet z jakéhokoliv státu Jednání o uznání ovení i mimo EU cestou spolupráce s Kanadou, USA a Filipíny, kde tyto systémy jsou již funkní 22

23 Náklady systému a finanní Hrubý odhad náklad: podpora EU eur/technologie v závislosti na technologické oblasti komplexnosti, kvality a dostupnosti dat (oveno dílími projekty) EU + lenské státy podpoí: Koordinaci, studie, komunikaní náklady Fixní náklady Ovovatele (ásten pokryto rozpotem EU v období ) Podpora MSP: Uvažováno s EU programy (CIP, LIFE+) Národními schématy (granty, pjky) 23

24 Harmonogram 2010 Finalizace Všeobecného ovovacího protokolu (ETV General Verification Protocol) Rozhodnutí orgán o uznání akreditaního procesu a o vybraných technologiích První polovina 2011 Akreditace Ovovatel Pijímání žádostí Ovovatel o podporu Ustavení Technických skupin Druhá polovina 2011 Zahájení EU ETV procesu Pijímání návrh žádostí o ovení Ustavení Poradenského fóra 24

25 Otevené otázky pro EK Jak zapojit veejnost? Jsou zapotebí legislativní nástroje? Je teba zahájit standardizaní proces? Usilovat o globální rozšíení EU ETV? Komise pedpokládá, že tyto aspekty vyhodnotí za dva až ti roky. 25

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM

MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM Modelový projekt je indikativní a má sloužit jako návod pro přípravu projektů dle metodického rámce. Jedná se o obsahový projekt v komunikačním okruhu Rozcestník pro evropské

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Závazný plán činností CENIA pro rok 2012

Závazný plán činností CENIA pro rok 2012 Závazný plán činností CENIA pro rok 2012 Úkol č. 6110/2012 SUDPLAN - Sustainable Urban Development Planner for Climate Change Adaptation Vladimíra Vajsejtlová Jiří Hradec 1.14 - zabezpečovat v rámci předmětu

Více

MODEL PRO OVLIVŇOVÁNÍ SYSTÉMU SPOTŘEBY A VÝROBY Z POHLEDU VÝROBCE. Účel. Východiska. Tvorba modelu. Popis součástí modelu

MODEL PRO OVLIVŇOVÁNÍ SYSTÉMU SPOTŘEBY A VÝROBY Z POHLEDU VÝROBCE. Účel. Východiska. Tvorba modelu. Popis součástí modelu MODEL PRO OVLIVŇOVÁNÍ SYSTÉMU SPOTŘEBY A VÝROBY Z POHLEDU VÝROBCE Účel Vytvoření modelu, který by popisoval hlavní faktory působící na systém udržitelné spotřeby a výroby (USV) z pohledu výrobce, bylo

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více