PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ Analytická ást

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást"

Transkript

1

2

3 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ Analytická ást ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké u ení technické v Brn, Antonínská 548/1, Brno Masarykova univerzita, Žerotínovo nám stí 9, Brno GaREP, spol. s r.o., nám. 28. íjna 3, Brno Prosinec 2009

4 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ 2

5 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ REALIZA NÍ TÝM Vysoké u ení technické v Brn : prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA prof. Ing. Vojt ch Koráb, Ph.D., MBA doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. Ing. Radek Dosko il, Ph.D. Mgr. Petr Chládek Masarykova univerzita: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. Mgr. Ond ej Kone ný Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Lukáš Nev d l GaREP, spol. s r.o.: PhDr. Iva Galvasová doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. Ing. Jan Binek, Ph.D. Mgr. Jan Hole ek RNDr. Kate ina Chabi ovská Ing. Alena P ibylíková RNDr. Hana Svobodová Krajský ú ad Jihomoravského kraje: Ing. Ivo Mina ík Ing. Bc. Pavel Fišer Mgr. Tomáš Grulich 3

6 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ OBSAH ANALYTICKÉ I PRJMK SEZNAM ZKRATEK...6 ÚVOD A. PROFIL KRAJE CHARAKTERISTIKA KRAJE OBYVATELSTVO A SÍDLA Vývoj a struktura obyvatelstva Osídlení HOSPODÁ STVÍ Charakteristika hlavních hospodá ských odv tví Zem d lství a lesnictví...21 Pr mysl...23 Stavebnictví...23 Obchod a služby...25 Infrastruktura pro rozvoj podnikání a inovací...25 Export V da, výzkum a vysoké školství Vysoké školy a výzkumné instituce...28 Výzkum a vývoj Zam stnanost a nezam stnanost Zam stnanost...32 Nezam stnanost CESTOVNÍ RUCH Potenciál Jihomoravského kraje Turistická infrastruktura Návšt vnost a poptávka Organizace cestovního ruchu OB ANSKÁ INFRASTRUKTURA Školství Zdravotnictví Sociální pé e Kultura Sport a t lovýchova DOPRAVA

7 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ 6.1 Dopravní sít Obslužnost ŽIVOTNÍ PROST EDÍ Kvalita životního prost edí Ovzduší...59 Voda a vodní hospodá ství...59 Využití p dního fondu...60 T žba nerostných surovin...61 Odpady Ochrana p írody a krajiny B. ÚZEMNÍ DISPARITY KRAJE METODICKÝ P ÍSTUP DISPARITY ZJIŠT NÉ V RÁMCI JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Územní dopad ekonomické recese Komplexní zachycení disparit v JMK C. ZHODNOCENÍ REALIZACE PRK VÝVOJ PROGRAMU ROZVOJE KRAJE KONCEP NÍ DOKUMENTY KRAJE A JEJICH SOUVISLOSTI ZHODNOCENÍ V CNÉHO NAPL OVÁNÍ A DOPAD Zhodnocení napl ování Zhodnocení dopad DOTA NÍ PODPORA A ROZLOŽENÍ PROJEKT D. SWOT ANALÝZA S Silné stránky W Slabé stránky O P íležitosti T Ohrožení P ÍLOHY

8 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ SEZNAM ZKRATEK a. s. akciová spole nost AHR Asociace hotel a restaurací ANNO JMK Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje AV R Akademie v d eské republiky B.I.B.S. BK Brno International Business School basketbalový klub BVV Veletrhy Brno, a. s. CAF CCR JM CEITEC CEJIZA CENTROPE CERIT CO CO 2 CR CCR HMÚ OI OV R SÚ DDM DOL DPMB DSO spole ný hodnotící rámec (common assessment framework) Centrála cestovního ruchu Jižní Morava St edoevropský technologický institut (The Central European Institute of Technology) Centrální Jihomoravský Zadavatel St edoevropský region (Central European Region) Centrum vzd lávání, výzkumu a inovací pro ICT (Centre for Education, Research and Innovations in ICT) oxid uhelnatý oxid uhli itý cestovní ruch eská centrála cestovního ruchu (CzechTourism) eský hydrometeorologický ústav eská obchodní inspekce istírna odpadních vod eská republika eský statistický ú ad d m d tí a mládeže Dunaj Odra Labe Dopravní podnik m sta Brna dobrovolný svazek obcí EIA hodnocení vliv na životní prost edí (Environmental Impact Assessment) EU EVL EVVO FC FN GG OP VK HC HDP HPH CHKO Evropská unie evropsky významná lokalita environmentální výchova, vzd lávání a osv ta fotbalový klub fakultní nemocnice globální grant opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost hockey club hrubý domácí produkt hrubá p idaná hodnota chrán ná krajinná oblast 6

9 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ CHOPAV ICRC IDS JMK INBIT ISM ISO JAMU JCMM JIC JMK chrán ná oblast p irozené akumulace vod Mezinárodní centrum klinického výzkumu (International Clinical Research Center) Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Biotechnologický inkubátor (Biotechnological incubator) International School of Management Mezinárodní organizace pro normy (International Standard Organization) Janá kova akademie múzických um ní Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Jihomoravské inova ní centrum Jihomoravský kraj k. ú. katastrální území KHK JM KHS KORDIS JMK KrÚ LF MU LFA LSPP LVA MAS MHD MMR MPSV MSP MŠ MŠMT MU MV MZ MZe MZCHÚ MZLU MŽP NIPOS NNO NO 2 NO x NP Krajská hospodá ská komora jižní Moravy Krajská hygienická stanice Koordinátor integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje krajský ú ad Léka ská fakulta Masarykovy univerzity mén p íznivé oblasti (less favoured areas) léka ská služba první pomoci Lednicko-valtický areál místní ak ní skupina m stská hromadná doprava Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních v cí malé a st ední podnikání/podniky mate ská škola Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy Masarykova univerzita Ministerstvo vnitra Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zem d lství maloplošná zvlášt chrán ná území Mendelova zem d lská a lesnická univerzita Ministerstvo životního prost edí Národní informa ní a poradenské st edisko pro kulturu nestátní neziskové organizace oxid dusi itý oxidy dusíku národní park 7

10 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ NUTS o.p.s. OCR OR ORP PedF MU PFO PM 10 POH klasifikace územních statistických jednotek (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistigues) obecn prosp šná spole nost organizace cestovního ruchu obchodní rejst ík obec s rozší enou p sobností Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity podnik fyzických osob polétavý prach (particulate matter) Program odpadového hospodá ství POÚ pov ený obecní ú ad POV PPO PRJMK PRK PZ program obnovy venkova podnik právnické osoby Program rozvoje Jihomoravského kraje program rozvoje kraje projektový zám r REZZO registr emisí a zdroj zne iš ujících ovzduší RJMK ROP RRA JM SD s. p. státní podnik s.r.o. SDH SEA SEZ SITC SO SO 2 SOM JM SOMOPRO SOŠ SOU SRK SS SŠ SUDOP Rada Jihomoravského kraje regionální opera ní program Regionální rozvojová agentura jižní Moravy editelství silnic a dálnic spole nost s ru ením omezeným sbor dobrovolných hasi strategické posuzování vliv na životní prost edí (Strategic Enviromental Assesment) staré ekologické zát že Standardní mezinárodní klasifikace zboží (Standard International Trade Classification) správní obvod oxid si i itý Sdružení obcí a m st jižní Moravy Jihomoravský program pro špi kové v dce (South Moravian Programme for Distinguished Researchers) st ední odborná škola st ední odborné u ilišt strategie rozvoje kraje sociální služby st ední školy Státní ústav dopravního projektování 8

11 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ SÚS JMK SV SVŠE SZP EU SŽDC TEN-T TI TIC TTP ÚIV UNESCO ÚSES ÚZIS v.v.i. VaV VFU VOC VPM VRT VŠ VŠKE VTP VÚSH VUT Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje st edisko volného asu Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spole ná zem d lská politika EU Správa železni ní dopravní cesty transevropská dopravní sí (Trans-European Transport Networks) technologický inkubátor turistické informa ní centrum trvalé travní porosty Ústav pro informace ve vzd lávání Organizace OSN pro výchovu, v du a kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) územní systém ekologické stability Ústav zdravotnických informací a statistiky ve ejná výzkumná instituce v da a výzkum Veterinární a farmaceutická univerzita v Brn t kavé organické látky (Volatile Organic Compounds) volné pracovní místo vysokorychlostní tra vysoká škola Vysoká škola Karla Engliše v Brn v decko-technický park Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Vysoké u ení technické z. s. p. o. zájmové sdružení právnických osob ZOO ZSV ZŠ ZUŠ ZZS ŽP zoologická zahrada základní stavební výroba základní škola základní um lecká škola Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje životní prost edí 9

12 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ ÚVOD Program rozvoje územního obvodu kraje (zkrácen program rozvoje kraje) je základním st edn dobým koncep ním dokumentem kraje. Slouží k podpo e rozvoje území kraje a sou asn i jako nástroj ízení této podpory. Jedním z pr ezových úkol programu rozvoje kraje je zformulovat a rozfázovat rozvojové aktivity kraje na období ty let tak, aby co nejú inn ji p ispívaly k vyváženému a udržitelnému rozvoji územního obvodu kraje. Limitem jsou mu vlastní disponibilní finan ní rozpo tové prost edky. V rámci programu rozvoje kraje musí být nastaveny priority, opat ení a aktivity tak, aby na jedné stran co nejefektivn ji sm ovaly k zajišt ní (zejména obligatorních) ve ejných služeb ze strany kraje, na druhé stran vytvá ely co nejvhodn jší podmínky pro život a podnikání a nevedly ke zhoršení kvality životního prost edí. Priority by m ly být formulovány s p ihlédnutím k jednotlivým složkám socioekonomické reality kraje a p edevším s ohledem na nosné rozvojové sm ry v nejbližších letech. Tato zacílenost umožní ešit rozvoj více provázan s ohledem na cíle a bez rezortní svázanosti. V roce 2009 kon í platnost Programu rozvoje Jihomoravského kraje , a proto bylo zadáno zpracování programu nového na období Vedle obvyklých výzev se v sou asné dob p idává i nutnost adaptace na dopady ekonomické recese a na z ní plynoucí výrazný pokles rozpo tových p íjm. Na naléhavosti tak nabývá pot eba racionálního využití rozpo tových prost edk kraje a výb r finan n dosažitelných rozvojových aktivit. Po formální stránce se program lení na t i základní ásti, a to ást analytickou, návrhovou a implementa ní (realiza ní). Jádro analytické (informa ní) ásti programu kraje tvo í profil kraje. Jeho cílem není vy erpávající charakteristika situace v kraji, nýbrž faktografické zhodnocení vývoje v posledních letech a identifikace rozvojových problém a rozvojových dispozic. V souladu s pot ebami kraje a v zájmu jasnosti a p ehlednosti byl proto profil zpracován stru n a ú eln. Pro podrobn jší informace lze odkázat na rozsáhlý profil Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a na tematické koncep ní dokumenty kraje, které se v nují vybraným oblastem podrobn ji. Hlubší pozornost je v samostatné ásti v novaná územním disparitám (rozdíl m) kraje, kde je zpracováno a graficky vyjád eno posouzení vnit ních územních rozdíl kraje v socioekonomické úrovni, zachycení vývoje t chto rozdíl a relevantních vliv. Nedílnou sou ást analytické ásti tvo í zhodnocení napl ování v sou asné dob kon ícího programu rozvoje a posouzení reálných dopad jeho aktivit dopln né o zachycení dota ní podpory ze strany kraje. St žejní poznatky z analytické ásti koncentruje a shrnuje poslední bod analytické ásti, SWOT analýza, která ve stru ných výrocích zachycuje klí ové skute nosti o silných a slabých stránkách kraje a o p íležitostech a hrozbách p sobících na kraj zvn jšku. 10

13 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ A. PROFIL KRAJE Profil v cn navazuje na detailní analýzy provedené ve Strategii rozvoje Jihomoravského kraje , která tvo ila analytický rámec Programu rozvoje Jihomoravského kraje , a hodnotí vývoj ve všech hlavních oblastech rozvoje. Struktura profilu byla mírn modifikována s ohledem na pot ebu aktualizace datové základny, dynamice vývoje v jednotlivých oblastech a vnit ní souvislosti jednotlivých ástí. Jádro p vodních analýz z stává v platnosti a pro detailní informace profil odkazuje na analytické pasáže p íslušných koncep ních dokument a do relevantních statistických výkaz. 1. CHARAKTERISTIKA KRAJE Jihomoravský kraj (rozloha km 2, obyvatel k podle p edb žných výsledk, 159 obyvatel/km 2 ) se nachází na jihovýchod eské republiky, jako v tšina kraj R je p íhrani ním regionem, kde na jihu sousedí s rakouskou spolkovou zemí Niederösterreich a na jihovýchod se slovenskými kraji Trnavským a Tren ínským. Jihomoravský kraj sousedí od západu na východ s Jiho eským krajem, s krajem Vyso ina, Pardubickým, Olomouckým a Zlínským krajem. Jihomoravský kraj zahrnuje území sedmi okres, a to Blansko, Brno-m sto, Brno-venkov, B eclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo. Na základ vyhlášky. 513/2006 Sb., kterou se m ní vyhláška. 564/2002 Sb., o stanovení území okres R, došlo s ú inností od ke zm n okresu u 26 obcí Jihomoravského kraje. Smyslem bylo slad ní území okres se správními obvody obcí s rozší enou p sobností. Do okresu Hodonín p ešla 1 obec, zbývajících 25 obcí p ešlo do okresu Brno-venkov. Jihomoravský kraj je tedy tvo en 673 obcemi, které jsou soust ed ny do 34 obvod obcí s pov eným obecním ú adem a do je p ekrývajících 21 obvod obcí s rozší enou p sobností (ORP Blansko, ORP Boskovice, ORP Brno, ORP B eclav, ORP Bu ovice, ORP Hodonín, ORP Hustope e, ORP Ivan ice, ORP Ku im, ORP Kyjov, ORP Mikulov, ORP Moravský Krumlov, ORP Poho elice, ORP Rosice, ORP Slavkov u Brna, ORP Šlapanice, ORP Tišnov, ORP Veselí nad Moravou, ORP Vyškov, ORP Znojmo, ORP Židlochovice). Správním centrem Jihomoravského kraje je druhé nejv tší m sto R, m sto Brno ( obyvatel k ). Na území kraje se nachází celkem 49 obcí se statutem m sta, m sto Brno je statutárním m stem. Na m sto Brno navazuje významná suburbánní zóna (ve statistikách azena do nem stského (venkovského) prostoru, proto má kraj nižší podíl obyvatelstva ve m stech nežli R). Dojíž ku áste n zajiš uje rozši ující se ve ejný Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Jihomoravský kraj je tvrtým nejlidnat jším krajem v rámci R, emuž pomáhá i jeho nadpr m rná rozloha ve srovnání s ostatními kraji R. D ležitou charakteristikou pro porovnání je hustota osídlení, kde Jihomoravský kraj pat í k nadpr m rn hust osídleným kraj m v R. Jihomoravský kraj není homogenním územím, regiony v rámci Jihomoravského kraje mají r zný druh osídlení, historií apod. (detailn ji je sídelní struktura zachycena ve Strategii rozvoje Jihomoravského kraje). Charakter krajiny ur uje poloha území ve dvou prvo adých evropských geologických soustavách, eské vyso in a Karpatech. Hranice mezi t mito soustavami probíhá Vyškovskou bránou, Brnem a severozápadním okrajem Dyjsko-svrateckého úvalu. V karpatské ásti kraje p evládají pahorkatiny v nadmo ské výšce 150 až 250 m n. m. Typické jsou pro n teplé klima a úrodné p dy (Dyjsko-svratecký a Dolnomoravský úval), 11

14 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ které jsou základem pro p stování vinné révy. lenitost krajiny v karpatské ásti kraje zvyšují vrchoviny Pavlovských vrch (D vín 550 m n. m.), Ždánického lesa (U Slepice 437 m n. m.), Liten ické vrchoviny (Hradisko 518 m n. m.) a Ch ib (Bradlo 543 m n. m.). Území kraje leží v hlavním povodí eky Moravy, v tšina území kraje je však odvod ována jejím nejvýznamn jším pravostranným p ítokem, ekou Dyjí. Do ní odvádí vodu Jevišovka, Jihlava (se svými p ítoky Rokytnou a Oslavou), Svratka (Svitava, Litava), Trkmanka a Stupava/Kyjovka. Krajinu ástí í ních údolí zm nilo vybudování p ehradních nádrží soustava t í p ehradních jezer Nové Mlýny, Vranovská p ehrada (ob na Dyji) a Brn nská p ehrada na Svratce. Bohatou historii Jihomoravského kraje dokládají zdejší archeologická nalezišt, zámky, hradní z íceniny, kostely a synagogy. V okolí m sta Slavkov u Brna leží bojišt napoleonských válek, kde se odehrála slavná bitva t í císa. Lidovou architekturu mohou návšt vníci poznat ve strážnickém skanzenu. Na území Jihomoravského kraje se udržují lidové slavnosti jako fašanky, hody, stav ní májí a jarmarky. Verbu k, mužský lidový tanec, je zapsán na seznam UNESCO. V regionu, který je znám vina skou tradicí, se nachází ada unikátních vina ských staveb, nap. Petrov-Plže. Dále bude popsáno v kapitole 4. Z celkové rozlohy kraje tvo í 60 % zem d lská p da, z níž p ipadá 83 % na ornou p du. Nejvyšší stupe zorn ní (podíl orné p dy na zem d lské) mají okresy Znojmo a Vyškov. Z hlediska zem d lství je Jihomoravský kraj zam en p edevším na obiloviny, epku a cukrovku. V kraji se nachází více jak 90 % plochy vinic R. I když se Jihomoravský kraj ne adí mezi kraje s výrazným zalesn ním, nachází se zde velmi cen né lužní lesy (jižní ást) nebo naopak i oblasti s nadpr m rným zalesn ním (severní ást). V rámci živo išné výroby zaujímá Jihomoravský kraj jedno z p edních míst v chovu prasat a dr beže. Jistou roli sehrává i v oblasti rybníká ství, kde se producent Rybníká ství Poho elice adí mezi významné subjekty i v rámci celé R. Jihomoravský kraj pat í k region m s významným ekonomickým potenciálem. Hrubý domácí produkt v parit kupní síly p ipadající na 1 obyvatele Jihomoravského kraje v roce 2007 dosáhl 75,8 % pr m ru EU. Hlavními ekonomickými odv tvími jsou tržní služby a zpracovatelský pr mysl. Jihomoravský kraj se nachází na k ižovatce významných evropských dopravních tras. Z hlediska dopravy má Jihomoravský kraj d ležitou tranzitní funkci. Kostru dopravního systému tvo í dálnice D1, D2, R52 (s pokra ováním jako komunikace první t ídy I/52) a I/43 (v malém úseku na okraji Brna se za azením mezi rychlostní komunikace). Centrum kraje m že nabídnout i ve ejné mezinárodní letišt Brno-Tu any. Ve m st Brn jsou lokalizovány nejd ležit jší instituce soudnictví v R. Brno je zárove významným veletržním m stem. M sto Brno má nadregionální význam pro vysoké školství, v du a výzkum, ímž je p itažlivé pro nové obory a znalostní ekonomiku. Jihomoravský kraj má v této oblasti konkuren ní výhodu, kterou m že dále rozvíjet a upev ovat. Celkov míra ekonomické aktivity nedosahuje pr m ru R. Dominujícím odv tvím je zpracovatelský pr mysl, který se na celkové hrubé p idané hodnot kraje podílí 24,4 %. Pr m rné mzdy v Jihomoravském kraji jsou podpr m rné ve srovnání s R. Míra registrované nezam stnanosti pat í k nejvyšším v R. V sou asnosti se dramaticky prom uje vlivem celosv tové ekonomické recese. Regionáln se míra registrované nezam stnanosti významn liší, nap íklad okresy Znojmo a Hodonín pat í dlouhodob k ekonomicky slabým, respektive strukturáln postiženým region m v rámci R. 12

15 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ V kraji nar stá po et obyvatel, využívajících napojení na kanalizaci s isti kou odpadních vod, což je mimo jiné jedna z cest, jak zlepšit silné zne išt ní ásti vodních tok Moravy, Dyje a Svratky. Významnou sou ástí regionální spolupráce, podporovanou zejména ze strany Jihomoravského kraje, je vytvá ení mikroregion. Vznik mikroregion je d ležitým a pozitivním trendem pro spole né prosazování zájm a zám r zejména venkovských obcí s cílem dosažení žádoucích zm n ve všech obcích ur itého území. Zdravotní pé e v kraji je zabezpe ena jednak sítí 22 nemocnic s celkovým po tem l žek (údaje za všechny resorty), ale i dostate ným po tem ostatních samostatných zdravotnických za ízení, samostatných ordinací léka a lékáren, pop ípad výdejen lék. K pozitiv m kraje pat í dostate ná sí p edškolních a školských za ízení. D ti v p edškolním v ku sv ují rodi e 630 mate ským školám, základní vzd lání poskytuje 474 základních škol, z nichž p evážná ást žák p echází na další studium do 146 st edních škol. Kraj má pouze 110 míst v jeslích a to zejména ve m st Brn. Sí škol v tšinou pokrývá požadavky na umíst ní d tí. Do budoucna bude sí školských za ízení d ležitým tématem v rozvoji Jihomoravského kraje. Snahou st edního a u ovského školství je zabezpe ení provázanosti nabídky st edního školství s pot ebami trhu práce. Na nadpr m rné vzd lanostní úrovni obyvatel v kraji má podíl kvalitní systém vysokého školství. Pot ebné vzd lání poskytují student m ve ejné i soukromé vysoké školy, které jsou v drtivé v tšin lokalizované zejména v krajském m st Brn. 13

16 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ Obr. 1: Porovnání vybraných ukazatel pr m rem Pramen: eský statistický ú ad (dále jen SÚ) Jihomoravského kraje v roce 2007 s celorepublikovým 14

17 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ 2. OBYVATELSTVO A SÍDLA 2.1 Vývoj a struktura obyvatelstva Na území Jihomoravského kraje žilo k celkem obyvatel, podíl žen v populaci iní 51,3 %. Po et obyvatel Jihomoravského kraje se od po átku roku 2008 zvýšil o osob, což p edstavovalo p ír stek 5,8 osob na obyvatel. Z okres Jihomoravského kraje se po et obyvatel zvýšil nejvýrazn ji v okrese Brno-venkov, a to jak v absolutním vyjád ení (o osob) tak i v p epo tu na tisíc obyvatel (13,6 osob na obyvatel). V okrese Hodonín bylo jako v jediném okrese kraje zaznamenáno snížení po tu obyvatel (o 26 osob). Obr. 2: Srovnání vývoje po tu obyvatel v R, v Jihomoravském kraji a v m st Brn v letech (2001=100) Pramen: SÚ, vlastní zpracování Jihomoravský kraj pat í v rámci R ke kraj m s nejstarší populací, p edevším vlivem m sta Brna zastoupení produktivní složky populace je nižší nežli pr m r R. Obyvatelstvo kraje, podobn jako v R, i nadále významn stárne. Již nyní p evažuje v JMK podíl složky poproduktivní populace nad složkou p edproduktivní. Pouze okresy Brno-venkov, Znojmo a B eclav mají vyšší podíl p edproduktivní složky nežli poproduktivní složky populace. Okres B eclav má nejvyšší podíl obyvatel v produktivní složce ze všech okres JMK. Tab. 1: Podíl (%) p edproduktivní, produktivní a poproduktivní složky obyvatelstva v okresech Jihomoravského kraje k v tom okresy Podíl obyvatel JMK ve v ku Brno - Brno - Blansko B eclav Hodonín Vyškov Znojmo m sto venkov 0 14 let 13,9 14,4 12,8 15,0 14,1 14,0 14,5 14, let 70,9 70,4 70,5 70,3 72,1 71,4 71,0 71,4 65 a více let 15,2 15,2 16,7 14,7 13,8 14,6 14,5 13,7 Pramen: Vybrané ukazatele podle okres v roce 2007, eský statistický ú ad Brno 15

18 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ Nad je dožití p i narození u muž v rámci R je mírn podpr m rná než v JMK (73,6 oproti 73,7 rok m), u žen pat í k nadpr m rným (80,3 let v JMK oproti 79,9 v R). Nad je dožití u žen je t etí nejvyšší po hlavním m st a po kraji Vyso ina. Vnitrokrajské rozdíly jsou nízké. Nejvyšší hodnoty v rámci kraje vykazuje u muž okres Brno-m sto a u žen Brno-venkov. V Jihomoravském kraji je hrubá míra porodnosti (tj. živ narození na obyvatel) podobná jako je pr m r eské republiky. Jihomoravský kraj pat í ke kraj m, kde je v roce 2007 druhá nejnižší hrubá míra úmrtnosti v rámci eské republiky. Z tohoto pohledu, v etn sou asné struktury, je demografická situace v p irozeném pohybu obyvatelstva (rození a umírání) v Jihomoravském kraji ve srovnání s eskou republikou nep íznivá. Vzhledem k výše popsanému lze o ekávat, že nár st hrubé míry porodnosti bude v Jihomoravském kraji asov kratším jevem nežli v R. Toto tvrzení m že být ovlivn no sou asnou ekonomickou recesí ve smyslu asového smršt ní pro zbylé kraje i R jako celek. V roce 2008 zem elo v Jihomoravském kraji osob (5 677 muž, žen), což bylo o 512 osob mén než v roce Hrubá míra úmrtnosti (p epo et po tu zem elých na obyvatel) inila 9,8 zem elých na tisíc osob a byla mezi kraji druhá nejnižší (po kraji Vyso ina 9,5 zem elých na obyvatel) spolu s Karlovarským krajem. Z okres Jihomoravského kraje nejvíce lidí zem elo v Brn -m st (3 816 osob), což znamenalo i nejvyšší úrove úmrtnosti v relativním vyjád ení (10,3 zem elých na obyvatel). Nejnižší úmrtnost (9,2 osob na obyvatel) byla v okrese Brno-venkov. Ve struktu e zem elých podle nej ast ji zastoupených p í in úmrtí první místo v kraji náleží nemocem ob hové soustavy, druhé místo nádorovým onemocn ním a na t etím míst v závislosti na pohlaví se st ídají vn jší p í iny úmrtí (poran ní, otravy apod.) u muž a nemoci dýchací soustavy u žen. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2007 vcelku výrazn poklesl po et s atk, v pr b hu roku 2008 bylo uzav eno s atk, což znamenalo snížení o 458 s atk. V relativním vyjád ení (po et s atk na obyvatel), které dosáhlo hodnoty 5,1 s atk na tisíc obyvatel, pat í Jihomoravskému kraji páté místo v R. U po tu rozvod byla situace prakticky stejná jako v roce 2007, došlo k rozvod m. S ate nost, rozvodovost i potratovost v kraji pat í k pr m ru eské republiky. V imigraci pat í Jihomoravský kraj statisticky k mírnému nadpr m ru R. P esto hodnoty Prahy a jejího zázemí, v širším vymezení celého St edo eského kraje, jsou dvoj- až trojnásobné. V rámci moravských kraj pat í Jihomoravský kraj k imigra n nejatraktivn jším. Co do celkového p ír stku na obyvatel pat í ale v porovnání v rámci R k podpr m rným kraj m. V Jihomoravském kraji je migra n atraktivní zejména okres Brno-venkov (suburbánní zóna m sta Brna). V území se projevuje polarizace. Do Jihomoravského kraje se v roce 2008 p ist hovalo osob, po et p ist hovalých byl oproti roku 2007 výrazn nižší (4 556). Z celkového po tu p ist hovalých se osob p ist hovalo ze zahrani í (o mén než v roce 2007). Nejvíce p ist hovalých z ciziny pocházelo z Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu a z Mongolska. V Jihomoravském kraji bylo v roce 2000 evidováno cizinc, bez osob s platným azylem, v roce 2007 již tento po et byl cizinc (2,9 % z populace, což je podpr m rná hodnota oproti R 3,8 %). Mezi moravskými kraji je ale podíl cizinc na populaci nejvyšší. Z kraje se od po átku roku vyst hovalo osob, po et vyst hovalých byl o osob nižší než v roce Z celkového po tu vyst hovalých se 701 osob vyst hovalo za hranice republiky. V roce 2008 se po et obyvatel Jihomoravského kraje zvýšil o osob, p irozený p ír stek obyvatelstva inil osob. P ír stek obyvatelstva st hováním inil osob, což tvo í cca 70 % podílu z celkového p ír stku obyvatelstva kraje. 16

19 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ Tab. 2: Demografické charakteristiky Jihomoravského kraje v letech M icí Ukazatel jednotka Pr m rný v k obyvatel celkem roky 39,2 39,5 39,8 40,0 40,3 40,5 40,6 * Na obyvatel živ narození 8,5 9,0 8,9 9,5 9,9 10,2 10,9 11,5 zem elí 10,3 10,6 10,8 10,3 10,7 10,3 10,4 9,8 p ist hovalí 4,9 7,4 10,1 9,5 8,4 9,0 14,9 10,8 vyst hovalí 6,2 8,1 7,6 8,1 7,5 6,9 8,4 6,7 p irozený p ír stek -1,8-1,7-1,8-0,8-0,8-0,1 0,5 1,7 p ír stek st hováním -1,3-0,7 2,5 1,4 0,9 2,1 6,5 4,1 celkový p ír stek -3,1-2,4 0,7 0,6 0,1 1,9 7,0 5,8 s atky 5,0 5,0 4,9 5,0 5,0 5,2 5,5 * rozvody 2,8 2,8 2,8 2,9 2,8 2,7 3,0 * potraty 3,8 3,7 3,7 3,5 3,4 3,5 3,6 * Pramen: SÚ, * data budou dopln na po vydání Statistické ro enky JMK za rok P irozený p ír stek Migra ní saldo Celkový p ír stek Obr. 3: Vývoj pohybu obyvatelstva Jihomoravského kraje v letech Pramen: SÚ, vlastní zpracování Co do národnostního složení je sou asný Jihomoravský kraj pom rn homogenní (národnost eská, moravská a slezská je brána jako spole ná jednotka). Ve statistikách národnostní struktury není vykazován význam romské národnosti, nebo se tito lidé hlásí k národnosti v tšinové populace. Význam Rom nem že být ale zanedbán. Významn jší národností menšiny se nachází v p íhrani í a ve m st Brn a okrese Brno-venkov Slováci a Ukrajinci. Podíl Vietnamc, Mongol je v rámci celkové populace malý a rovnom rný, pouze se objevuje vyšší koncentrace Mongol na Blanensku. 17

20 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ Jihomoravský kraj t ží ze své vzd lávací soustavy a získává kvalifikované obyvatelstvo. Vzd lanostní struktura odpovídá R, je diferencovaná dle velikostních kategorií obcí. Religiózní struktura je rovn ž homogenní, oproti R mírn nadpr m rná p edevším v okresech B eclav a Hodonín. Nejvíce v ících se hlásí k ímskokatolické církvi. Sou ástí kapitoly jsou grafické a mapové p ílohy jedná se o v kové složení v Jihomoravském kraji k (viz p íloha 7), kde je patrný druhý demografický p echod u ro ník narozených v devadesátých letech minulého století, až do poloviny sou asného desetiletí. A zárove je zde již patrný r st po tu narozených d tí, viz dále kapitola školství. 2.2 Osídlení Charakter osídlení Jihomoravského kraje je v posledních letech stabilní. Pom rn vysoký podíl obyvatelstva žije v menších velikostních kategoriích obcí. Jsou zde však významné rozdíly mezi osídlením na eskomoravské vrchovin a v nížinách, zejména v Dolnomoravském úvalu. Znojemsko doplatilo ve své sídelní struktu e na odsun n meckého obyvatelstva po druhé sv tové válce. V následné vln dosídlování nenastala obnova zdejších vesnic, což se dodnes, p edevším u starší a st ední generace, projevuje nižším vztahem lidí k vlastní obci a k okolí. Uvedené dokládá p íloha 2. Index rozdrobenosti sídelní struktury. Významným problémem Brn nské sídelní aglomerace je proces suburbanizace, který však ovliv uje celý region díky silné dominanci m sta Brna. M sto Brno a jeho suburbánní zóna, ba i d íve regiony v blízkém zázemí, se významn integrují a tvo í funk ní celek (okres Brnom sto, Brno-venkov mimo ORP Tišnov a Ivan ice, ORP Blansko, z okresu Vyškov minimáln ORP Slavkov u Brna). V uvedené zón se dynamicky rozvíjí i další funkce území pracovní a obslužná funkce. Nejvýznamn jší nár st individuální bytové výstavby v letech zaznamenal okres B eclav, který je z pohledu celorepublikového nadpr m rný. Individuální výstavba v kraji byla pr m rná ve srovnání v R. Podpr m rný zájem o individuální výstavbu zaznamenaly správní obvody obcí s rozší enou p sobností (SO ORP) Vyškov, Blansko a Moravský Krumlov a samoz ejm Brno. P esn opa né efekty u SO ORP lze sledovat u ve ejné bytové výstavby v území, krom Brna (dáno velikostí a finan ní neúnosností pro ve ejný sektor). Podle výsledk ze zpracování statistických výkaz o vodovodech a kanalizacích za rok 2008, bylo v Jihomoravském kraji zásobováno pitnou vodou z vodovod 96,1 % obyvatel. Délka vodovodní sít v Jihomoravském kraji se proti roku p edchozímu prodloužila o 242 km a dosáhla 7,1 tisíc kilometr. Meziro n p ibylo 8,8 tisíc vodovodních p ípojek. V roce 2008 žilo v Jihomoravském kraji v domech s napojením na kanalizaci odpadních vod 87,2 % z celkového po tu obyvatel. Meziro n se tento podíl zvýšil o 0,7 procentních bod. V domech napojených na kanalizaci ústící do istírny odpadních vod žilo 929 tisíc osob, což je o 21,2 tisíc osob více proti roku p edchozímu. Délka kanaliza ní sít se meziro n prodloužila o 138 km a v roce 2008 dosáhla km. V roce 2008 dosahovala celková kapacita 197 jihomoravských istíren odpadních vod tém 329 tisíc m 3 /den. P evažujícím zp sobem zneškodn ní kal z istíren je kompostování. Jihomoravský kraj má v oblasti technické infrastruktury zpracovanou velmi podrobnou koncepci Plán rozvoje vodovod a kanalizací, kterou pr b žn aktualizuje. Technická infrastruktura, ale i bytový a domovní fond, jsou nejpal iv jším problémem v okrese Znojmo, což souvisí s historií tohoto území. 18

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno GaREP,

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík.

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Úvod edseda OU R p ivítal p ítomné v p edve er tradi

Více

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ OBSAH A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ...2 B. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000...2 C. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH

Více

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov Romana Gre ová Bakalá ská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalá ské práce bylo zjišt ní nedostatk HZS p i mimo ádné události

Více

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e:

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e: Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT Praha 24. ervna 2008 Zam ení seminá e: Cílem seminá e je podat objektivní informace o sou asném stavu a vývoji našich les nejen odborné ve ejnosti

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura 2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 2.1 Sídelní struktura ešené území tvo í 9 rekrea ních celk, 100 obcí, z nichž má 11 statut m sta a jedna statut m styse. ešené území t chto rekrea ních celk tvo í cca 25% území

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky. (Studie proveditelnosti)

Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky. (Studie proveditelnosti) Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky (Studie proveditelnosti) 1 Společnost Tady a teď, o.p.s. Demografické informační centrum, o.s. Plzeň, červen 2015

Více

Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016.

Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016. Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016. Obsah krajského stranického volebního programu sleduje následující obsahové linie: 1. Z analýzy dat vyplývá,

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

Finance a management

Finance a management Finance a management E-learning v teorii a Moodle praxi (sborník p ísp vk ze seminá e) 4/4 - loga barevn - p esázet Lukáš Heller Kolektiv autor Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA Ústav teorie a praxe ošet ovatelství Navazující magisterské studium u itelství zdravotnických p edm pro st ední školy DIPLOMOVÁ PRÁCE Zm ny v postojích vedoucích

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 verze září 2013 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 SEZNAM ZKRATEK... 9 ÚVOD... 12 1 SOUČASNÁ

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více