PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ Analytická ást

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást"

Transkript

1

2

3 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ Analytická ást ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké u ení technické v Brn, Antonínská 548/1, Brno Masarykova univerzita, Žerotínovo nám stí 9, Brno GaREP, spol. s r.o., nám. 28. íjna 3, Brno Prosinec 2009

4 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ 2

5 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ REALIZA NÍ TÝM Vysoké u ení technické v Brn : prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA prof. Ing. Vojt ch Koráb, Ph.D., MBA doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. Ing. Radek Dosko il, Ph.D. Mgr. Petr Chládek Masarykova univerzita: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. Mgr. Ond ej Kone ný Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Lukáš Nev d l GaREP, spol. s r.o.: PhDr. Iva Galvasová doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. Ing. Jan Binek, Ph.D. Mgr. Jan Hole ek RNDr. Kate ina Chabi ovská Ing. Alena P ibylíková RNDr. Hana Svobodová Krajský ú ad Jihomoravského kraje: Ing. Ivo Mina ík Ing. Bc. Pavel Fišer Mgr. Tomáš Grulich 3

6 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ OBSAH ANALYTICKÉ I PRJMK SEZNAM ZKRATEK...6 ÚVOD A. PROFIL KRAJE CHARAKTERISTIKA KRAJE OBYVATELSTVO A SÍDLA Vývoj a struktura obyvatelstva Osídlení HOSPODÁ STVÍ Charakteristika hlavních hospodá ských odv tví Zem d lství a lesnictví...21 Pr mysl...23 Stavebnictví...23 Obchod a služby...25 Infrastruktura pro rozvoj podnikání a inovací...25 Export V da, výzkum a vysoké školství Vysoké školy a výzkumné instituce...28 Výzkum a vývoj Zam stnanost a nezam stnanost Zam stnanost...32 Nezam stnanost CESTOVNÍ RUCH Potenciál Jihomoravského kraje Turistická infrastruktura Návšt vnost a poptávka Organizace cestovního ruchu OB ANSKÁ INFRASTRUKTURA Školství Zdravotnictví Sociální pé e Kultura Sport a t lovýchova DOPRAVA

7 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ 6.1 Dopravní sít Obslužnost ŽIVOTNÍ PROST EDÍ Kvalita životního prost edí Ovzduší...59 Voda a vodní hospodá ství...59 Využití p dního fondu...60 T žba nerostných surovin...61 Odpady Ochrana p írody a krajiny B. ÚZEMNÍ DISPARITY KRAJE METODICKÝ P ÍSTUP DISPARITY ZJIŠT NÉ V RÁMCI JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Územní dopad ekonomické recese Komplexní zachycení disparit v JMK C. ZHODNOCENÍ REALIZACE PRK VÝVOJ PROGRAMU ROZVOJE KRAJE KONCEP NÍ DOKUMENTY KRAJE A JEJICH SOUVISLOSTI ZHODNOCENÍ V CNÉHO NAPL OVÁNÍ A DOPAD Zhodnocení napl ování Zhodnocení dopad DOTA NÍ PODPORA A ROZLOŽENÍ PROJEKT D. SWOT ANALÝZA S Silné stránky W Slabé stránky O P íležitosti T Ohrožení P ÍLOHY

8 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ SEZNAM ZKRATEK a. s. akciová spole nost AHR Asociace hotel a restaurací ANNO JMK Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje AV R Akademie v d eské republiky B.I.B.S. BK Brno International Business School basketbalový klub BVV Veletrhy Brno, a. s. CAF CCR JM CEITEC CEJIZA CENTROPE CERIT CO CO 2 CR CCR HMÚ OI OV R SÚ DDM DOL DPMB DSO spole ný hodnotící rámec (common assessment framework) Centrála cestovního ruchu Jižní Morava St edoevropský technologický institut (The Central European Institute of Technology) Centrální Jihomoravský Zadavatel St edoevropský region (Central European Region) Centrum vzd lávání, výzkumu a inovací pro ICT (Centre for Education, Research and Innovations in ICT) oxid uhelnatý oxid uhli itý cestovní ruch eská centrála cestovního ruchu (CzechTourism) eský hydrometeorologický ústav eská obchodní inspekce istírna odpadních vod eská republika eský statistický ú ad d m d tí a mládeže Dunaj Odra Labe Dopravní podnik m sta Brna dobrovolný svazek obcí EIA hodnocení vliv na životní prost edí (Environmental Impact Assessment) EU EVL EVVO FC FN GG OP VK HC HDP HPH CHKO Evropská unie evropsky významná lokalita environmentální výchova, vzd lávání a osv ta fotbalový klub fakultní nemocnice globální grant opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost hockey club hrubý domácí produkt hrubá p idaná hodnota chrán ná krajinná oblast 6

9 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ CHOPAV ICRC IDS JMK INBIT ISM ISO JAMU JCMM JIC JMK chrán ná oblast p irozené akumulace vod Mezinárodní centrum klinického výzkumu (International Clinical Research Center) Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Biotechnologický inkubátor (Biotechnological incubator) International School of Management Mezinárodní organizace pro normy (International Standard Organization) Janá kova akademie múzických um ní Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Jihomoravské inova ní centrum Jihomoravský kraj k. ú. katastrální území KHK JM KHS KORDIS JMK KrÚ LF MU LFA LSPP LVA MAS MHD MMR MPSV MSP MŠ MŠMT MU MV MZ MZe MZCHÚ MZLU MŽP NIPOS NNO NO 2 NO x NP Krajská hospodá ská komora jižní Moravy Krajská hygienická stanice Koordinátor integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje krajský ú ad Léka ská fakulta Masarykovy univerzity mén p íznivé oblasti (less favoured areas) léka ská služba první pomoci Lednicko-valtický areál místní ak ní skupina m stská hromadná doprava Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních v cí malé a st ední podnikání/podniky mate ská škola Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy Masarykova univerzita Ministerstvo vnitra Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zem d lství maloplošná zvlášt chrán ná území Mendelova zem d lská a lesnická univerzita Ministerstvo životního prost edí Národní informa ní a poradenské st edisko pro kulturu nestátní neziskové organizace oxid dusi itý oxidy dusíku národní park 7

10 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ NUTS o.p.s. OCR OR ORP PedF MU PFO PM 10 POH klasifikace územních statistických jednotek (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistigues) obecn prosp šná spole nost organizace cestovního ruchu obchodní rejst ík obec s rozší enou p sobností Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity podnik fyzických osob polétavý prach (particulate matter) Program odpadového hospodá ství POÚ pov ený obecní ú ad POV PPO PRJMK PRK PZ program obnovy venkova podnik právnické osoby Program rozvoje Jihomoravského kraje program rozvoje kraje projektový zám r REZZO registr emisí a zdroj zne iš ujících ovzduší RJMK ROP RRA JM SD s. p. státní podnik s.r.o. SDH SEA SEZ SITC SO SO 2 SOM JM SOMOPRO SOŠ SOU SRK SS SŠ SUDOP Rada Jihomoravského kraje regionální opera ní program Regionální rozvojová agentura jižní Moravy editelství silnic a dálnic spole nost s ru ením omezeným sbor dobrovolných hasi strategické posuzování vliv na životní prost edí (Strategic Enviromental Assesment) staré ekologické zát že Standardní mezinárodní klasifikace zboží (Standard International Trade Classification) správní obvod oxid si i itý Sdružení obcí a m st jižní Moravy Jihomoravský program pro špi kové v dce (South Moravian Programme for Distinguished Researchers) st ední odborná škola st ední odborné u ilišt strategie rozvoje kraje sociální služby st ední školy Státní ústav dopravního projektování 8

11 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ SÚS JMK SV SVŠE SZP EU SŽDC TEN-T TI TIC TTP ÚIV UNESCO ÚSES ÚZIS v.v.i. VaV VFU VOC VPM VRT VŠ VŠKE VTP VÚSH VUT Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje st edisko volného asu Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spole ná zem d lská politika EU Správa železni ní dopravní cesty transevropská dopravní sí (Trans-European Transport Networks) technologický inkubátor turistické informa ní centrum trvalé travní porosty Ústav pro informace ve vzd lávání Organizace OSN pro výchovu, v du a kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) územní systém ekologické stability Ústav zdravotnických informací a statistiky ve ejná výzkumná instituce v da a výzkum Veterinární a farmaceutická univerzita v Brn t kavé organické látky (Volatile Organic Compounds) volné pracovní místo vysokorychlostní tra vysoká škola Vysoká škola Karla Engliše v Brn v decko-technický park Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Vysoké u ení technické z. s. p. o. zájmové sdružení právnických osob ZOO ZSV ZŠ ZUŠ ZZS ŽP zoologická zahrada základní stavební výroba základní škola základní um lecká škola Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje životní prost edí 9

12 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ ÚVOD Program rozvoje územního obvodu kraje (zkrácen program rozvoje kraje) je základním st edn dobým koncep ním dokumentem kraje. Slouží k podpo e rozvoje území kraje a sou asn i jako nástroj ízení této podpory. Jedním z pr ezových úkol programu rozvoje kraje je zformulovat a rozfázovat rozvojové aktivity kraje na období ty let tak, aby co nejú inn ji p ispívaly k vyváženému a udržitelnému rozvoji územního obvodu kraje. Limitem jsou mu vlastní disponibilní finan ní rozpo tové prost edky. V rámci programu rozvoje kraje musí být nastaveny priority, opat ení a aktivity tak, aby na jedné stran co nejefektivn ji sm ovaly k zajišt ní (zejména obligatorních) ve ejných služeb ze strany kraje, na druhé stran vytvá ely co nejvhodn jší podmínky pro život a podnikání a nevedly ke zhoršení kvality životního prost edí. Priority by m ly být formulovány s p ihlédnutím k jednotlivým složkám socioekonomické reality kraje a p edevším s ohledem na nosné rozvojové sm ry v nejbližších letech. Tato zacílenost umožní ešit rozvoj více provázan s ohledem na cíle a bez rezortní svázanosti. V roce 2009 kon í platnost Programu rozvoje Jihomoravského kraje , a proto bylo zadáno zpracování programu nového na období Vedle obvyklých výzev se v sou asné dob p idává i nutnost adaptace na dopady ekonomické recese a na z ní plynoucí výrazný pokles rozpo tových p íjm. Na naléhavosti tak nabývá pot eba racionálního využití rozpo tových prost edk kraje a výb r finan n dosažitelných rozvojových aktivit. Po formální stránce se program lení na t i základní ásti, a to ást analytickou, návrhovou a implementa ní (realiza ní). Jádro analytické (informa ní) ásti programu kraje tvo í profil kraje. Jeho cílem není vy erpávající charakteristika situace v kraji, nýbrž faktografické zhodnocení vývoje v posledních letech a identifikace rozvojových problém a rozvojových dispozic. V souladu s pot ebami kraje a v zájmu jasnosti a p ehlednosti byl proto profil zpracován stru n a ú eln. Pro podrobn jší informace lze odkázat na rozsáhlý profil Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a na tematické koncep ní dokumenty kraje, které se v nují vybraným oblastem podrobn ji. Hlubší pozornost je v samostatné ásti v novaná územním disparitám (rozdíl m) kraje, kde je zpracováno a graficky vyjád eno posouzení vnit ních územních rozdíl kraje v socioekonomické úrovni, zachycení vývoje t chto rozdíl a relevantních vliv. Nedílnou sou ást analytické ásti tvo í zhodnocení napl ování v sou asné dob kon ícího programu rozvoje a posouzení reálných dopad jeho aktivit dopln né o zachycení dota ní podpory ze strany kraje. St žejní poznatky z analytické ásti koncentruje a shrnuje poslední bod analytické ásti, SWOT analýza, která ve stru ných výrocích zachycuje klí ové skute nosti o silných a slabých stránkách kraje a o p íležitostech a hrozbách p sobících na kraj zvn jšku. 10

13 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ A. PROFIL KRAJE Profil v cn navazuje na detailní analýzy provedené ve Strategii rozvoje Jihomoravského kraje , která tvo ila analytický rámec Programu rozvoje Jihomoravského kraje , a hodnotí vývoj ve všech hlavních oblastech rozvoje. Struktura profilu byla mírn modifikována s ohledem na pot ebu aktualizace datové základny, dynamice vývoje v jednotlivých oblastech a vnit ní souvislosti jednotlivých ástí. Jádro p vodních analýz z stává v platnosti a pro detailní informace profil odkazuje na analytické pasáže p íslušných koncep ních dokument a do relevantních statistických výkaz. 1. CHARAKTERISTIKA KRAJE Jihomoravský kraj (rozloha km 2, obyvatel k podle p edb žných výsledk, 159 obyvatel/km 2 ) se nachází na jihovýchod eské republiky, jako v tšina kraj R je p íhrani ním regionem, kde na jihu sousedí s rakouskou spolkovou zemí Niederösterreich a na jihovýchod se slovenskými kraji Trnavským a Tren ínským. Jihomoravský kraj sousedí od západu na východ s Jiho eským krajem, s krajem Vyso ina, Pardubickým, Olomouckým a Zlínským krajem. Jihomoravský kraj zahrnuje území sedmi okres, a to Blansko, Brno-m sto, Brno-venkov, B eclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo. Na základ vyhlášky. 513/2006 Sb., kterou se m ní vyhláška. 564/2002 Sb., o stanovení území okres R, došlo s ú inností od ke zm n okresu u 26 obcí Jihomoravského kraje. Smyslem bylo slad ní území okres se správními obvody obcí s rozší enou p sobností. Do okresu Hodonín p ešla 1 obec, zbývajících 25 obcí p ešlo do okresu Brno-venkov. Jihomoravský kraj je tedy tvo en 673 obcemi, které jsou soust ed ny do 34 obvod obcí s pov eným obecním ú adem a do je p ekrývajících 21 obvod obcí s rozší enou p sobností (ORP Blansko, ORP Boskovice, ORP Brno, ORP B eclav, ORP Bu ovice, ORP Hodonín, ORP Hustope e, ORP Ivan ice, ORP Ku im, ORP Kyjov, ORP Mikulov, ORP Moravský Krumlov, ORP Poho elice, ORP Rosice, ORP Slavkov u Brna, ORP Šlapanice, ORP Tišnov, ORP Veselí nad Moravou, ORP Vyškov, ORP Znojmo, ORP Židlochovice). Správním centrem Jihomoravského kraje je druhé nejv tší m sto R, m sto Brno ( obyvatel k ). Na území kraje se nachází celkem 49 obcí se statutem m sta, m sto Brno je statutárním m stem. Na m sto Brno navazuje významná suburbánní zóna (ve statistikách azena do nem stského (venkovského) prostoru, proto má kraj nižší podíl obyvatelstva ve m stech nežli R). Dojíž ku áste n zajiš uje rozši ující se ve ejný Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Jihomoravský kraj je tvrtým nejlidnat jším krajem v rámci R, emuž pomáhá i jeho nadpr m rná rozloha ve srovnání s ostatními kraji R. D ležitou charakteristikou pro porovnání je hustota osídlení, kde Jihomoravský kraj pat í k nadpr m rn hust osídleným kraj m v R. Jihomoravský kraj není homogenním územím, regiony v rámci Jihomoravského kraje mají r zný druh osídlení, historií apod. (detailn ji je sídelní struktura zachycena ve Strategii rozvoje Jihomoravského kraje). Charakter krajiny ur uje poloha území ve dvou prvo adých evropských geologických soustavách, eské vyso in a Karpatech. Hranice mezi t mito soustavami probíhá Vyškovskou bránou, Brnem a severozápadním okrajem Dyjsko-svrateckého úvalu. V karpatské ásti kraje p evládají pahorkatiny v nadmo ské výšce 150 až 250 m n. m. Typické jsou pro n teplé klima a úrodné p dy (Dyjsko-svratecký a Dolnomoravský úval), 11

14 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ které jsou základem pro p stování vinné révy. lenitost krajiny v karpatské ásti kraje zvyšují vrchoviny Pavlovských vrch (D vín 550 m n. m.), Ždánického lesa (U Slepice 437 m n. m.), Liten ické vrchoviny (Hradisko 518 m n. m.) a Ch ib (Bradlo 543 m n. m.). Území kraje leží v hlavním povodí eky Moravy, v tšina území kraje je však odvod ována jejím nejvýznamn jším pravostranným p ítokem, ekou Dyjí. Do ní odvádí vodu Jevišovka, Jihlava (se svými p ítoky Rokytnou a Oslavou), Svratka (Svitava, Litava), Trkmanka a Stupava/Kyjovka. Krajinu ástí í ních údolí zm nilo vybudování p ehradních nádrží soustava t í p ehradních jezer Nové Mlýny, Vranovská p ehrada (ob na Dyji) a Brn nská p ehrada na Svratce. Bohatou historii Jihomoravského kraje dokládají zdejší archeologická nalezišt, zámky, hradní z íceniny, kostely a synagogy. V okolí m sta Slavkov u Brna leží bojišt napoleonských válek, kde se odehrála slavná bitva t í císa. Lidovou architekturu mohou návšt vníci poznat ve strážnickém skanzenu. Na území Jihomoravského kraje se udržují lidové slavnosti jako fašanky, hody, stav ní májí a jarmarky. Verbu k, mužský lidový tanec, je zapsán na seznam UNESCO. V regionu, který je znám vina skou tradicí, se nachází ada unikátních vina ských staveb, nap. Petrov-Plže. Dále bude popsáno v kapitole 4. Z celkové rozlohy kraje tvo í 60 % zem d lská p da, z níž p ipadá 83 % na ornou p du. Nejvyšší stupe zorn ní (podíl orné p dy na zem d lské) mají okresy Znojmo a Vyškov. Z hlediska zem d lství je Jihomoravský kraj zam en p edevším na obiloviny, epku a cukrovku. V kraji se nachází více jak 90 % plochy vinic R. I když se Jihomoravský kraj ne adí mezi kraje s výrazným zalesn ním, nachází se zde velmi cen né lužní lesy (jižní ást) nebo naopak i oblasti s nadpr m rným zalesn ním (severní ást). V rámci živo išné výroby zaujímá Jihomoravský kraj jedno z p edních míst v chovu prasat a dr beže. Jistou roli sehrává i v oblasti rybníká ství, kde se producent Rybníká ství Poho elice adí mezi významné subjekty i v rámci celé R. Jihomoravský kraj pat í k region m s významným ekonomickým potenciálem. Hrubý domácí produkt v parit kupní síly p ipadající na 1 obyvatele Jihomoravského kraje v roce 2007 dosáhl 75,8 % pr m ru EU. Hlavními ekonomickými odv tvími jsou tržní služby a zpracovatelský pr mysl. Jihomoravský kraj se nachází na k ižovatce významných evropských dopravních tras. Z hlediska dopravy má Jihomoravský kraj d ležitou tranzitní funkci. Kostru dopravního systému tvo í dálnice D1, D2, R52 (s pokra ováním jako komunikace první t ídy I/52) a I/43 (v malém úseku na okraji Brna se za azením mezi rychlostní komunikace). Centrum kraje m že nabídnout i ve ejné mezinárodní letišt Brno-Tu any. Ve m st Brn jsou lokalizovány nejd ležit jší instituce soudnictví v R. Brno je zárove významným veletržním m stem. M sto Brno má nadregionální význam pro vysoké školství, v du a výzkum, ímž je p itažlivé pro nové obory a znalostní ekonomiku. Jihomoravský kraj má v této oblasti konkuren ní výhodu, kterou m že dále rozvíjet a upev ovat. Celkov míra ekonomické aktivity nedosahuje pr m ru R. Dominujícím odv tvím je zpracovatelský pr mysl, který se na celkové hrubé p idané hodnot kraje podílí 24,4 %. Pr m rné mzdy v Jihomoravském kraji jsou podpr m rné ve srovnání s R. Míra registrované nezam stnanosti pat í k nejvyšším v R. V sou asnosti se dramaticky prom uje vlivem celosv tové ekonomické recese. Regionáln se míra registrované nezam stnanosti významn liší, nap íklad okresy Znojmo a Hodonín pat í dlouhodob k ekonomicky slabým, respektive strukturáln postiženým region m v rámci R. 12

15 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ V kraji nar stá po et obyvatel, využívajících napojení na kanalizaci s isti kou odpadních vod, což je mimo jiné jedna z cest, jak zlepšit silné zne išt ní ásti vodních tok Moravy, Dyje a Svratky. Významnou sou ástí regionální spolupráce, podporovanou zejména ze strany Jihomoravského kraje, je vytvá ení mikroregion. Vznik mikroregion je d ležitým a pozitivním trendem pro spole né prosazování zájm a zám r zejména venkovských obcí s cílem dosažení žádoucích zm n ve všech obcích ur itého území. Zdravotní pé e v kraji je zabezpe ena jednak sítí 22 nemocnic s celkovým po tem l žek (údaje za všechny resorty), ale i dostate ným po tem ostatních samostatných zdravotnických za ízení, samostatných ordinací léka a lékáren, pop ípad výdejen lék. K pozitiv m kraje pat í dostate ná sí p edškolních a školských za ízení. D ti v p edškolním v ku sv ují rodi e 630 mate ským školám, základní vzd lání poskytuje 474 základních škol, z nichž p evážná ást žák p echází na další studium do 146 st edních škol. Kraj má pouze 110 míst v jeslích a to zejména ve m st Brn. Sí škol v tšinou pokrývá požadavky na umíst ní d tí. Do budoucna bude sí školských za ízení d ležitým tématem v rozvoji Jihomoravského kraje. Snahou st edního a u ovského školství je zabezpe ení provázanosti nabídky st edního školství s pot ebami trhu práce. Na nadpr m rné vzd lanostní úrovni obyvatel v kraji má podíl kvalitní systém vysokého školství. Pot ebné vzd lání poskytují student m ve ejné i soukromé vysoké školy, které jsou v drtivé v tšin lokalizované zejména v krajském m st Brn. 13

16 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ Obr. 1: Porovnání vybraných ukazatel pr m rem Pramen: eský statistický ú ad (dále jen SÚ) Jihomoravského kraje v roce 2007 s celorepublikovým 14

17 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ 2. OBYVATELSTVO A SÍDLA 2.1 Vývoj a struktura obyvatelstva Na území Jihomoravského kraje žilo k celkem obyvatel, podíl žen v populaci iní 51,3 %. Po et obyvatel Jihomoravského kraje se od po átku roku 2008 zvýšil o osob, což p edstavovalo p ír stek 5,8 osob na obyvatel. Z okres Jihomoravského kraje se po et obyvatel zvýšil nejvýrazn ji v okrese Brno-venkov, a to jak v absolutním vyjád ení (o osob) tak i v p epo tu na tisíc obyvatel (13,6 osob na obyvatel). V okrese Hodonín bylo jako v jediném okrese kraje zaznamenáno snížení po tu obyvatel (o 26 osob). Obr. 2: Srovnání vývoje po tu obyvatel v R, v Jihomoravském kraji a v m st Brn v letech (2001=100) Pramen: SÚ, vlastní zpracování Jihomoravský kraj pat í v rámci R ke kraj m s nejstarší populací, p edevším vlivem m sta Brna zastoupení produktivní složky populace je nižší nežli pr m r R. Obyvatelstvo kraje, podobn jako v R, i nadále významn stárne. Již nyní p evažuje v JMK podíl složky poproduktivní populace nad složkou p edproduktivní. Pouze okresy Brno-venkov, Znojmo a B eclav mají vyšší podíl p edproduktivní složky nežli poproduktivní složky populace. Okres B eclav má nejvyšší podíl obyvatel v produktivní složce ze všech okres JMK. Tab. 1: Podíl (%) p edproduktivní, produktivní a poproduktivní složky obyvatelstva v okresech Jihomoravského kraje k v tom okresy Podíl obyvatel JMK ve v ku Brno - Brno - Blansko B eclav Hodonín Vyškov Znojmo m sto venkov 0 14 let 13,9 14,4 12,8 15,0 14,1 14,0 14,5 14, let 70,9 70,4 70,5 70,3 72,1 71,4 71,0 71,4 65 a více let 15,2 15,2 16,7 14,7 13,8 14,6 14,5 13,7 Pramen: Vybrané ukazatele podle okres v roce 2007, eský statistický ú ad Brno 15

18 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ Nad je dožití p i narození u muž v rámci R je mírn podpr m rná než v JMK (73,6 oproti 73,7 rok m), u žen pat í k nadpr m rným (80,3 let v JMK oproti 79,9 v R). Nad je dožití u žen je t etí nejvyšší po hlavním m st a po kraji Vyso ina. Vnitrokrajské rozdíly jsou nízké. Nejvyšší hodnoty v rámci kraje vykazuje u muž okres Brno-m sto a u žen Brno-venkov. V Jihomoravském kraji je hrubá míra porodnosti (tj. živ narození na obyvatel) podobná jako je pr m r eské republiky. Jihomoravský kraj pat í ke kraj m, kde je v roce 2007 druhá nejnižší hrubá míra úmrtnosti v rámci eské republiky. Z tohoto pohledu, v etn sou asné struktury, je demografická situace v p irozeném pohybu obyvatelstva (rození a umírání) v Jihomoravském kraji ve srovnání s eskou republikou nep íznivá. Vzhledem k výše popsanému lze o ekávat, že nár st hrubé míry porodnosti bude v Jihomoravském kraji asov kratším jevem nežli v R. Toto tvrzení m že být ovlivn no sou asnou ekonomickou recesí ve smyslu asového smršt ní pro zbylé kraje i R jako celek. V roce 2008 zem elo v Jihomoravském kraji osob (5 677 muž, žen), což bylo o 512 osob mén než v roce Hrubá míra úmrtnosti (p epo et po tu zem elých na obyvatel) inila 9,8 zem elých na tisíc osob a byla mezi kraji druhá nejnižší (po kraji Vyso ina 9,5 zem elých na obyvatel) spolu s Karlovarským krajem. Z okres Jihomoravského kraje nejvíce lidí zem elo v Brn -m st (3 816 osob), což znamenalo i nejvyšší úrove úmrtnosti v relativním vyjád ení (10,3 zem elých na obyvatel). Nejnižší úmrtnost (9,2 osob na obyvatel) byla v okrese Brno-venkov. Ve struktu e zem elých podle nej ast ji zastoupených p í in úmrtí první místo v kraji náleží nemocem ob hové soustavy, druhé místo nádorovým onemocn ním a na t etím míst v závislosti na pohlaví se st ídají vn jší p í iny úmrtí (poran ní, otravy apod.) u muž a nemoci dýchací soustavy u žen. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2007 vcelku výrazn poklesl po et s atk, v pr b hu roku 2008 bylo uzav eno s atk, což znamenalo snížení o 458 s atk. V relativním vyjád ení (po et s atk na obyvatel), které dosáhlo hodnoty 5,1 s atk na tisíc obyvatel, pat í Jihomoravskému kraji páté místo v R. U po tu rozvod byla situace prakticky stejná jako v roce 2007, došlo k rozvod m. S ate nost, rozvodovost i potratovost v kraji pat í k pr m ru eské republiky. V imigraci pat í Jihomoravský kraj statisticky k mírnému nadpr m ru R. P esto hodnoty Prahy a jejího zázemí, v širším vymezení celého St edo eského kraje, jsou dvoj- až trojnásobné. V rámci moravských kraj pat í Jihomoravský kraj k imigra n nejatraktivn jším. Co do celkového p ír stku na obyvatel pat í ale v porovnání v rámci R k podpr m rným kraj m. V Jihomoravském kraji je migra n atraktivní zejména okres Brno-venkov (suburbánní zóna m sta Brna). V území se projevuje polarizace. Do Jihomoravského kraje se v roce 2008 p ist hovalo osob, po et p ist hovalých byl oproti roku 2007 výrazn nižší (4 556). Z celkového po tu p ist hovalých se osob p ist hovalo ze zahrani í (o mén než v roce 2007). Nejvíce p ist hovalých z ciziny pocházelo z Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu a z Mongolska. V Jihomoravském kraji bylo v roce 2000 evidováno cizinc, bez osob s platným azylem, v roce 2007 již tento po et byl cizinc (2,9 % z populace, což je podpr m rná hodnota oproti R 3,8 %). Mezi moravskými kraji je ale podíl cizinc na populaci nejvyšší. Z kraje se od po átku roku vyst hovalo osob, po et vyst hovalých byl o osob nižší než v roce Z celkového po tu vyst hovalých se 701 osob vyst hovalo za hranice republiky. V roce 2008 se po et obyvatel Jihomoravského kraje zvýšil o osob, p irozený p ír stek obyvatelstva inil osob. P ír stek obyvatelstva st hováním inil osob, což tvo í cca 70 % podílu z celkového p ír stku obyvatelstva kraje. 16

19 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ Tab. 2: Demografické charakteristiky Jihomoravského kraje v letech M icí Ukazatel jednotka Pr m rný v k obyvatel celkem roky 39,2 39,5 39,8 40,0 40,3 40,5 40,6 * Na obyvatel živ narození 8,5 9,0 8,9 9,5 9,9 10,2 10,9 11,5 zem elí 10,3 10,6 10,8 10,3 10,7 10,3 10,4 9,8 p ist hovalí 4,9 7,4 10,1 9,5 8,4 9,0 14,9 10,8 vyst hovalí 6,2 8,1 7,6 8,1 7,5 6,9 8,4 6,7 p irozený p ír stek -1,8-1,7-1,8-0,8-0,8-0,1 0,5 1,7 p ír stek st hováním -1,3-0,7 2,5 1,4 0,9 2,1 6,5 4,1 celkový p ír stek -3,1-2,4 0,7 0,6 0,1 1,9 7,0 5,8 s atky 5,0 5,0 4,9 5,0 5,0 5,2 5,5 * rozvody 2,8 2,8 2,8 2,9 2,8 2,7 3,0 * potraty 3,8 3,7 3,7 3,5 3,4 3,5 3,6 * Pramen: SÚ, * data budou dopln na po vydání Statistické ro enky JMK za rok P irozený p ír stek Migra ní saldo Celkový p ír stek Obr. 3: Vývoj pohybu obyvatelstva Jihomoravského kraje v letech Pramen: SÚ, vlastní zpracování Co do národnostního složení je sou asný Jihomoravský kraj pom rn homogenní (národnost eská, moravská a slezská je brána jako spole ná jednotka). Ve statistikách národnostní struktury není vykazován význam romské národnosti, nebo se tito lidé hlásí k národnosti v tšinové populace. Význam Rom nem že být ale zanedbán. Významn jší národností menšiny se nachází v p íhrani í a ve m st Brn a okrese Brno-venkov Slováci a Ukrajinci. Podíl Vietnamc, Mongol je v rámci celkové populace malý a rovnom rný, pouze se objevuje vyšší koncentrace Mongol na Blanensku. 17

20 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ Jihomoravský kraj t ží ze své vzd lávací soustavy a získává kvalifikované obyvatelstvo. Vzd lanostní struktura odpovídá R, je diferencovaná dle velikostních kategorií obcí. Religiózní struktura je rovn ž homogenní, oproti R mírn nadpr m rná p edevším v okresech B eclav a Hodonín. Nejvíce v ících se hlásí k ímskokatolické církvi. Sou ástí kapitoly jsou grafické a mapové p ílohy jedná se o v kové složení v Jihomoravském kraji k (viz p íloha 7), kde je patrný druhý demografický p echod u ro ník narozených v devadesátých letech minulého století, až do poloviny sou asného desetiletí. A zárove je zde již patrný r st po tu narozených d tí, viz dále kapitola školství. 2.2 Osídlení Charakter osídlení Jihomoravského kraje je v posledních letech stabilní. Pom rn vysoký podíl obyvatelstva žije v menších velikostních kategoriích obcí. Jsou zde však významné rozdíly mezi osídlením na eskomoravské vrchovin a v nížinách, zejména v Dolnomoravském úvalu. Znojemsko doplatilo ve své sídelní struktu e na odsun n meckého obyvatelstva po druhé sv tové válce. V následné vln dosídlování nenastala obnova zdejších vesnic, což se dodnes, p edevším u starší a st ední generace, projevuje nižším vztahem lidí k vlastní obci a k okolí. Uvedené dokládá p íloha 2. Index rozdrobenosti sídelní struktury. Významným problémem Brn nské sídelní aglomerace je proces suburbanizace, který však ovliv uje celý region díky silné dominanci m sta Brna. M sto Brno a jeho suburbánní zóna, ba i d íve regiony v blízkém zázemí, se významn integrují a tvo í funk ní celek (okres Brnom sto, Brno-venkov mimo ORP Tišnov a Ivan ice, ORP Blansko, z okresu Vyškov minimáln ORP Slavkov u Brna). V uvedené zón se dynamicky rozvíjí i další funkce území pracovní a obslužná funkce. Nejvýznamn jší nár st individuální bytové výstavby v letech zaznamenal okres B eclav, který je z pohledu celorepublikového nadpr m rný. Individuální výstavba v kraji byla pr m rná ve srovnání v R. Podpr m rný zájem o individuální výstavbu zaznamenaly správní obvody obcí s rozší enou p sobností (SO ORP) Vyškov, Blansko a Moravský Krumlov a samoz ejm Brno. P esn opa né efekty u SO ORP lze sledovat u ve ejné bytové výstavby v území, krom Brna (dáno velikostí a finan ní neúnosností pro ve ejný sektor). Podle výsledk ze zpracování statistických výkaz o vodovodech a kanalizacích za rok 2008, bylo v Jihomoravském kraji zásobováno pitnou vodou z vodovod 96,1 % obyvatel. Délka vodovodní sít v Jihomoravském kraji se proti roku p edchozímu prodloužila o 242 km a dosáhla 7,1 tisíc kilometr. Meziro n p ibylo 8,8 tisíc vodovodních p ípojek. V roce 2008 žilo v Jihomoravském kraji v domech s napojením na kanalizaci odpadních vod 87,2 % z celkového po tu obyvatel. Meziro n se tento podíl zvýšil o 0,7 procentních bod. V domech napojených na kanalizaci ústící do istírny odpadních vod žilo 929 tisíc osob, což je o 21,2 tisíc osob více proti roku p edchozímu. Délka kanaliza ní sít se meziro n prodloužila o 138 km a v roce 2008 dosáhla km. V roce 2008 dosahovala celková kapacita 197 jihomoravských istíren odpadních vod tém 329 tisíc m 3 /den. P evažujícím zp sobem zneškodn ní kal z istíren je kompostování. Jihomoravský kraj má v oblasti technické infrastruktury zpracovanou velmi podrobnou koncepci Plán rozvoje vodovod a kanalizací, kterou pr b žn aktualizuje. Technická infrastruktura, ale i bytový a domovní fond, jsou nejpal iv jším problémem v okrese Znojmo, což souvisí s historií tohoto území. 18

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA SYLVÁROV Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon/Fax: 499 320 111 / 499 320 134 www: www.mudk.cz, www.dvurkralove.cz

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

P O S O U Z E N Í. Alternativní koncepce komunika ní sít. v širším okolí brn nské aglomerace. Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, 602 00 Brno

P O S O U Z E N Í. Alternativní koncepce komunika ní sít. v širším okolí brn nské aglomerace. Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, 602 00 Brno P O S O U Z E N Í Alternativní koncepce komunika ní sít v širším okolí brn nské aglomerace Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, 602 00 Brno Zhotovitel: Ing.Milan Strnad autorizovaný inženýr Keltská 109,

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno GaREP,

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 Textová ást 2004 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

3.11 Ob anská vybavenost

3.11 Ob anská vybavenost 3.11 Ob anská vybavenost Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména za ízení charakteru ve ejných služeb, která z podstatné ásti jsou zabezpe ována ve ejnou správou (stát, kraj, obec). Za ízení republikové

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Austrálie Váš obchodní partner Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Dobrý den! Austrálie - politické uspo ádání, demografie Federace spole enství 6 stát a 2 teritorií Státní vlády s rozsáhlými pravomocemi Federální

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Autorský tým Mgr. Jakub Bucek Mgr. Jana Vi arová Ing. Dita Jane ková Ing. Jaromír Pokoj Velké pod kování pracovník m KU Zlínského Kraje odd lení životního

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje sto Desná na rok Výdaje poznámka 2212 5139 Nákup materiálu 200 000 200 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 350 000 2212 5171 Opravy a udržování 100 000 100 000 2212 Silnice 650 000 650 000 2219

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7 Textová ást 2006 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení BASF Stavební hmoty eská republika s.r.o. Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení ednášející: Mgr. Ji í P lpytel Tel.: 724 521 171 Email: jiri.pulpytel@basf.com 23.9.2013 1 BASF SE BASF je celosv

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich

Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich Mezinárodní odborný seminář Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou Brno, 14. listopadu 2007, Kongresové centrum MU Vinař Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich Doc. Ing. Stanislav

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Ing. Ji í Vojt ch Ing. Daniela Chamoutová

Ing. Ji í Vojt ch Ing. Daniela Chamoutová Vývoj vzd lanostní a oborové struktury žák a student ve st edním a vyšším odborném vzd lávání v R a v krajích R a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2007/08 Ing.

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 .SPISU: EX 1932/03 NEMOVITOST : ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku Pozemky

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva -

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva - Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy - Záv re ná zpráva - Tento projekt je realizován firmou MKW GmbH, Mnichov na zakázku odborové organizace DGB Region Oberpfalz-Nord a EURES Bavorsko-

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS Josef Vilášek Anotace: V souvislosti s výukou p edm tu Krizové ízení ve ve ejné správ se u student projevují problémy s pochopením nejen

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah

Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah Umíst ní pr myslové zóny Srovnání výrobních kapacit v rámci R Základní data o investi ním zám ru Vliv na ŽP - hluk, dopravní zát ž Vliv na ŽP emise, ekologie

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více