PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ Analytická ást

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást"

Transkript

1

2

3 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ Analytická ást ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké u ení technické v Brn, Antonínská 548/1, Brno Masarykova univerzita, Žerotínovo nám stí 9, Brno GaREP, spol. s r.o., nám. 28. íjna 3, Brno Prosinec 2009

4 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ 2

5 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ REALIZA NÍ TÝM Vysoké u ení technické v Brn : prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA prof. Ing. Vojt ch Koráb, Ph.D., MBA doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. Ing. Radek Dosko il, Ph.D. Mgr. Petr Chládek Masarykova univerzita: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. Mgr. Ond ej Kone ný Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Lukáš Nev d l GaREP, spol. s r.o.: PhDr. Iva Galvasová doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. Ing. Jan Binek, Ph.D. Mgr. Jan Hole ek RNDr. Kate ina Chabi ovská Ing. Alena P ibylíková RNDr. Hana Svobodová Krajský ú ad Jihomoravského kraje: Ing. Ivo Mina ík Ing. Bc. Pavel Fišer Mgr. Tomáš Grulich 3

6 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ OBSAH ANALYTICKÉ I PRJMK SEZNAM ZKRATEK...6 ÚVOD A. PROFIL KRAJE CHARAKTERISTIKA KRAJE OBYVATELSTVO A SÍDLA Vývoj a struktura obyvatelstva Osídlení HOSPODÁ STVÍ Charakteristika hlavních hospodá ských odv tví Zem d lství a lesnictví...21 Pr mysl...23 Stavebnictví...23 Obchod a služby...25 Infrastruktura pro rozvoj podnikání a inovací...25 Export V da, výzkum a vysoké školství Vysoké školy a výzkumné instituce...28 Výzkum a vývoj Zam stnanost a nezam stnanost Zam stnanost...32 Nezam stnanost CESTOVNÍ RUCH Potenciál Jihomoravského kraje Turistická infrastruktura Návšt vnost a poptávka Organizace cestovního ruchu OB ANSKÁ INFRASTRUKTURA Školství Zdravotnictví Sociální pé e Kultura Sport a t lovýchova DOPRAVA

7 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ 6.1 Dopravní sít Obslužnost ŽIVOTNÍ PROST EDÍ Kvalita životního prost edí Ovzduší...59 Voda a vodní hospodá ství...59 Využití p dního fondu...60 T žba nerostných surovin...61 Odpady Ochrana p írody a krajiny B. ÚZEMNÍ DISPARITY KRAJE METODICKÝ P ÍSTUP DISPARITY ZJIŠT NÉ V RÁMCI JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Územní dopad ekonomické recese Komplexní zachycení disparit v JMK C. ZHODNOCENÍ REALIZACE PRK VÝVOJ PROGRAMU ROZVOJE KRAJE KONCEP NÍ DOKUMENTY KRAJE A JEJICH SOUVISLOSTI ZHODNOCENÍ V CNÉHO NAPL OVÁNÍ A DOPAD Zhodnocení napl ování Zhodnocení dopad DOTA NÍ PODPORA A ROZLOŽENÍ PROJEKT D. SWOT ANALÝZA S Silné stránky W Slabé stránky O P íležitosti T Ohrožení P ÍLOHY

8 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ SEZNAM ZKRATEK a. s. akciová spole nost AHR Asociace hotel a restaurací ANNO JMK Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje AV R Akademie v d eské republiky B.I.B.S. BK Brno International Business School basketbalový klub BVV Veletrhy Brno, a. s. CAF CCR JM CEITEC CEJIZA CENTROPE CERIT CO CO 2 CR CCR HMÚ OI OV R SÚ DDM DOL DPMB DSO spole ný hodnotící rámec (common assessment framework) Centrála cestovního ruchu Jižní Morava St edoevropský technologický institut (The Central European Institute of Technology) Centrální Jihomoravský Zadavatel St edoevropský region (Central European Region) Centrum vzd lávání, výzkumu a inovací pro ICT (Centre for Education, Research and Innovations in ICT) oxid uhelnatý oxid uhli itý cestovní ruch eská centrála cestovního ruchu (CzechTourism) eský hydrometeorologický ústav eská obchodní inspekce istírna odpadních vod eská republika eský statistický ú ad d m d tí a mládeže Dunaj Odra Labe Dopravní podnik m sta Brna dobrovolný svazek obcí EIA hodnocení vliv na životní prost edí (Environmental Impact Assessment) EU EVL EVVO FC FN GG OP VK HC HDP HPH CHKO Evropská unie evropsky významná lokalita environmentální výchova, vzd lávání a osv ta fotbalový klub fakultní nemocnice globální grant opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost hockey club hrubý domácí produkt hrubá p idaná hodnota chrán ná krajinná oblast 6

9 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ CHOPAV ICRC IDS JMK INBIT ISM ISO JAMU JCMM JIC JMK chrán ná oblast p irozené akumulace vod Mezinárodní centrum klinického výzkumu (International Clinical Research Center) Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Biotechnologický inkubátor (Biotechnological incubator) International School of Management Mezinárodní organizace pro normy (International Standard Organization) Janá kova akademie múzických um ní Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Jihomoravské inova ní centrum Jihomoravský kraj k. ú. katastrální území KHK JM KHS KORDIS JMK KrÚ LF MU LFA LSPP LVA MAS MHD MMR MPSV MSP MŠ MŠMT MU MV MZ MZe MZCHÚ MZLU MŽP NIPOS NNO NO 2 NO x NP Krajská hospodá ská komora jižní Moravy Krajská hygienická stanice Koordinátor integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje krajský ú ad Léka ská fakulta Masarykovy univerzity mén p íznivé oblasti (less favoured areas) léka ská služba první pomoci Lednicko-valtický areál místní ak ní skupina m stská hromadná doprava Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních v cí malé a st ední podnikání/podniky mate ská škola Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy Masarykova univerzita Ministerstvo vnitra Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zem d lství maloplošná zvlášt chrán ná území Mendelova zem d lská a lesnická univerzita Ministerstvo životního prost edí Národní informa ní a poradenské st edisko pro kulturu nestátní neziskové organizace oxid dusi itý oxidy dusíku národní park 7

10 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ NUTS o.p.s. OCR OR ORP PedF MU PFO PM 10 POH klasifikace územních statistických jednotek (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistigues) obecn prosp šná spole nost organizace cestovního ruchu obchodní rejst ík obec s rozší enou p sobností Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity podnik fyzických osob polétavý prach (particulate matter) Program odpadového hospodá ství POÚ pov ený obecní ú ad POV PPO PRJMK PRK PZ program obnovy venkova podnik právnické osoby Program rozvoje Jihomoravského kraje program rozvoje kraje projektový zám r REZZO registr emisí a zdroj zne iš ujících ovzduší RJMK ROP RRA JM SD s. p. státní podnik s.r.o. SDH SEA SEZ SITC SO SO 2 SOM JM SOMOPRO SOŠ SOU SRK SS SŠ SUDOP Rada Jihomoravského kraje regionální opera ní program Regionální rozvojová agentura jižní Moravy editelství silnic a dálnic spole nost s ru ením omezeným sbor dobrovolných hasi strategické posuzování vliv na životní prost edí (Strategic Enviromental Assesment) staré ekologické zát že Standardní mezinárodní klasifikace zboží (Standard International Trade Classification) správní obvod oxid si i itý Sdružení obcí a m st jižní Moravy Jihomoravský program pro špi kové v dce (South Moravian Programme for Distinguished Researchers) st ední odborná škola st ední odborné u ilišt strategie rozvoje kraje sociální služby st ední školy Státní ústav dopravního projektování 8

11 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ SÚS JMK SV SVŠE SZP EU SŽDC TEN-T TI TIC TTP ÚIV UNESCO ÚSES ÚZIS v.v.i. VaV VFU VOC VPM VRT VŠ VŠKE VTP VÚSH VUT Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje st edisko volného asu Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spole ná zem d lská politika EU Správa železni ní dopravní cesty transevropská dopravní sí (Trans-European Transport Networks) technologický inkubátor turistické informa ní centrum trvalé travní porosty Ústav pro informace ve vzd lávání Organizace OSN pro výchovu, v du a kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) územní systém ekologické stability Ústav zdravotnických informací a statistiky ve ejná výzkumná instituce v da a výzkum Veterinární a farmaceutická univerzita v Brn t kavé organické látky (Volatile Organic Compounds) volné pracovní místo vysokorychlostní tra vysoká škola Vysoká škola Karla Engliše v Brn v decko-technický park Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Vysoké u ení technické z. s. p. o. zájmové sdružení právnických osob ZOO ZSV ZŠ ZUŠ ZZS ŽP zoologická zahrada základní stavební výroba základní škola základní um lecká škola Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje životní prost edí 9

12 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ ÚVOD Program rozvoje územního obvodu kraje (zkrácen program rozvoje kraje) je základním st edn dobým koncep ním dokumentem kraje. Slouží k podpo e rozvoje území kraje a sou asn i jako nástroj ízení této podpory. Jedním z pr ezových úkol programu rozvoje kraje je zformulovat a rozfázovat rozvojové aktivity kraje na období ty let tak, aby co nejú inn ji p ispívaly k vyváženému a udržitelnému rozvoji územního obvodu kraje. Limitem jsou mu vlastní disponibilní finan ní rozpo tové prost edky. V rámci programu rozvoje kraje musí být nastaveny priority, opat ení a aktivity tak, aby na jedné stran co nejefektivn ji sm ovaly k zajišt ní (zejména obligatorních) ve ejných služeb ze strany kraje, na druhé stran vytvá ely co nejvhodn jší podmínky pro život a podnikání a nevedly ke zhoršení kvality životního prost edí. Priority by m ly být formulovány s p ihlédnutím k jednotlivým složkám socioekonomické reality kraje a p edevším s ohledem na nosné rozvojové sm ry v nejbližších letech. Tato zacílenost umožní ešit rozvoj více provázan s ohledem na cíle a bez rezortní svázanosti. V roce 2009 kon í platnost Programu rozvoje Jihomoravského kraje , a proto bylo zadáno zpracování programu nového na období Vedle obvyklých výzev se v sou asné dob p idává i nutnost adaptace na dopady ekonomické recese a na z ní plynoucí výrazný pokles rozpo tových p íjm. Na naléhavosti tak nabývá pot eba racionálního využití rozpo tových prost edk kraje a výb r finan n dosažitelných rozvojových aktivit. Po formální stránce se program lení na t i základní ásti, a to ást analytickou, návrhovou a implementa ní (realiza ní). Jádro analytické (informa ní) ásti programu kraje tvo í profil kraje. Jeho cílem není vy erpávající charakteristika situace v kraji, nýbrž faktografické zhodnocení vývoje v posledních letech a identifikace rozvojových problém a rozvojových dispozic. V souladu s pot ebami kraje a v zájmu jasnosti a p ehlednosti byl proto profil zpracován stru n a ú eln. Pro podrobn jší informace lze odkázat na rozsáhlý profil Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a na tematické koncep ní dokumenty kraje, které se v nují vybraným oblastem podrobn ji. Hlubší pozornost je v samostatné ásti v novaná územním disparitám (rozdíl m) kraje, kde je zpracováno a graficky vyjád eno posouzení vnit ních územních rozdíl kraje v socioekonomické úrovni, zachycení vývoje t chto rozdíl a relevantních vliv. Nedílnou sou ást analytické ásti tvo í zhodnocení napl ování v sou asné dob kon ícího programu rozvoje a posouzení reálných dopad jeho aktivit dopln né o zachycení dota ní podpory ze strany kraje. St žejní poznatky z analytické ásti koncentruje a shrnuje poslední bod analytické ásti, SWOT analýza, která ve stru ných výrocích zachycuje klí ové skute nosti o silných a slabých stránkách kraje a o p íležitostech a hrozbách p sobících na kraj zvn jšku. 10

13 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ A. PROFIL KRAJE Profil v cn navazuje na detailní analýzy provedené ve Strategii rozvoje Jihomoravského kraje , která tvo ila analytický rámec Programu rozvoje Jihomoravského kraje , a hodnotí vývoj ve všech hlavních oblastech rozvoje. Struktura profilu byla mírn modifikována s ohledem na pot ebu aktualizace datové základny, dynamice vývoje v jednotlivých oblastech a vnit ní souvislosti jednotlivých ástí. Jádro p vodních analýz z stává v platnosti a pro detailní informace profil odkazuje na analytické pasáže p íslušných koncep ních dokument a do relevantních statistických výkaz. 1. CHARAKTERISTIKA KRAJE Jihomoravský kraj (rozloha km 2, obyvatel k podle p edb žných výsledk, 159 obyvatel/km 2 ) se nachází na jihovýchod eské republiky, jako v tšina kraj R je p íhrani ním regionem, kde na jihu sousedí s rakouskou spolkovou zemí Niederösterreich a na jihovýchod se slovenskými kraji Trnavským a Tren ínským. Jihomoravský kraj sousedí od západu na východ s Jiho eským krajem, s krajem Vyso ina, Pardubickým, Olomouckým a Zlínským krajem. Jihomoravský kraj zahrnuje území sedmi okres, a to Blansko, Brno-m sto, Brno-venkov, B eclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo. Na základ vyhlášky. 513/2006 Sb., kterou se m ní vyhláška. 564/2002 Sb., o stanovení území okres R, došlo s ú inností od ke zm n okresu u 26 obcí Jihomoravského kraje. Smyslem bylo slad ní území okres se správními obvody obcí s rozší enou p sobností. Do okresu Hodonín p ešla 1 obec, zbývajících 25 obcí p ešlo do okresu Brno-venkov. Jihomoravský kraj je tedy tvo en 673 obcemi, které jsou soust ed ny do 34 obvod obcí s pov eným obecním ú adem a do je p ekrývajících 21 obvod obcí s rozší enou p sobností (ORP Blansko, ORP Boskovice, ORP Brno, ORP B eclav, ORP Bu ovice, ORP Hodonín, ORP Hustope e, ORP Ivan ice, ORP Ku im, ORP Kyjov, ORP Mikulov, ORP Moravský Krumlov, ORP Poho elice, ORP Rosice, ORP Slavkov u Brna, ORP Šlapanice, ORP Tišnov, ORP Veselí nad Moravou, ORP Vyškov, ORP Znojmo, ORP Židlochovice). Správním centrem Jihomoravského kraje je druhé nejv tší m sto R, m sto Brno ( obyvatel k ). Na území kraje se nachází celkem 49 obcí se statutem m sta, m sto Brno je statutárním m stem. Na m sto Brno navazuje významná suburbánní zóna (ve statistikách azena do nem stského (venkovského) prostoru, proto má kraj nižší podíl obyvatelstva ve m stech nežli R). Dojíž ku áste n zajiš uje rozši ující se ve ejný Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Jihomoravský kraj je tvrtým nejlidnat jším krajem v rámci R, emuž pomáhá i jeho nadpr m rná rozloha ve srovnání s ostatními kraji R. D ležitou charakteristikou pro porovnání je hustota osídlení, kde Jihomoravský kraj pat í k nadpr m rn hust osídleným kraj m v R. Jihomoravský kraj není homogenním územím, regiony v rámci Jihomoravského kraje mají r zný druh osídlení, historií apod. (detailn ji je sídelní struktura zachycena ve Strategii rozvoje Jihomoravského kraje). Charakter krajiny ur uje poloha území ve dvou prvo adých evropských geologických soustavách, eské vyso in a Karpatech. Hranice mezi t mito soustavami probíhá Vyškovskou bránou, Brnem a severozápadním okrajem Dyjsko-svrateckého úvalu. V karpatské ásti kraje p evládají pahorkatiny v nadmo ské výšce 150 až 250 m n. m. Typické jsou pro n teplé klima a úrodné p dy (Dyjsko-svratecký a Dolnomoravský úval), 11

14 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ které jsou základem pro p stování vinné révy. lenitost krajiny v karpatské ásti kraje zvyšují vrchoviny Pavlovských vrch (D vín 550 m n. m.), Ždánického lesa (U Slepice 437 m n. m.), Liten ické vrchoviny (Hradisko 518 m n. m.) a Ch ib (Bradlo 543 m n. m.). Území kraje leží v hlavním povodí eky Moravy, v tšina území kraje je však odvod ována jejím nejvýznamn jším pravostranným p ítokem, ekou Dyjí. Do ní odvádí vodu Jevišovka, Jihlava (se svými p ítoky Rokytnou a Oslavou), Svratka (Svitava, Litava), Trkmanka a Stupava/Kyjovka. Krajinu ástí í ních údolí zm nilo vybudování p ehradních nádrží soustava t í p ehradních jezer Nové Mlýny, Vranovská p ehrada (ob na Dyji) a Brn nská p ehrada na Svratce. Bohatou historii Jihomoravského kraje dokládají zdejší archeologická nalezišt, zámky, hradní z íceniny, kostely a synagogy. V okolí m sta Slavkov u Brna leží bojišt napoleonských válek, kde se odehrála slavná bitva t í císa. Lidovou architekturu mohou návšt vníci poznat ve strážnickém skanzenu. Na území Jihomoravského kraje se udržují lidové slavnosti jako fašanky, hody, stav ní májí a jarmarky. Verbu k, mužský lidový tanec, je zapsán na seznam UNESCO. V regionu, který je znám vina skou tradicí, se nachází ada unikátních vina ských staveb, nap. Petrov-Plže. Dále bude popsáno v kapitole 4. Z celkové rozlohy kraje tvo í 60 % zem d lská p da, z níž p ipadá 83 % na ornou p du. Nejvyšší stupe zorn ní (podíl orné p dy na zem d lské) mají okresy Znojmo a Vyškov. Z hlediska zem d lství je Jihomoravský kraj zam en p edevším na obiloviny, epku a cukrovku. V kraji se nachází více jak 90 % plochy vinic R. I když se Jihomoravský kraj ne adí mezi kraje s výrazným zalesn ním, nachází se zde velmi cen né lužní lesy (jižní ást) nebo naopak i oblasti s nadpr m rným zalesn ním (severní ást). V rámci živo išné výroby zaujímá Jihomoravský kraj jedno z p edních míst v chovu prasat a dr beže. Jistou roli sehrává i v oblasti rybníká ství, kde se producent Rybníká ství Poho elice adí mezi významné subjekty i v rámci celé R. Jihomoravský kraj pat í k region m s významným ekonomickým potenciálem. Hrubý domácí produkt v parit kupní síly p ipadající na 1 obyvatele Jihomoravského kraje v roce 2007 dosáhl 75,8 % pr m ru EU. Hlavními ekonomickými odv tvími jsou tržní služby a zpracovatelský pr mysl. Jihomoravský kraj se nachází na k ižovatce významných evropských dopravních tras. Z hlediska dopravy má Jihomoravský kraj d ležitou tranzitní funkci. Kostru dopravního systému tvo í dálnice D1, D2, R52 (s pokra ováním jako komunikace první t ídy I/52) a I/43 (v malém úseku na okraji Brna se za azením mezi rychlostní komunikace). Centrum kraje m že nabídnout i ve ejné mezinárodní letišt Brno-Tu any. Ve m st Brn jsou lokalizovány nejd ležit jší instituce soudnictví v R. Brno je zárove významným veletržním m stem. M sto Brno má nadregionální význam pro vysoké školství, v du a výzkum, ímž je p itažlivé pro nové obory a znalostní ekonomiku. Jihomoravský kraj má v této oblasti konkuren ní výhodu, kterou m že dále rozvíjet a upev ovat. Celkov míra ekonomické aktivity nedosahuje pr m ru R. Dominujícím odv tvím je zpracovatelský pr mysl, který se na celkové hrubé p idané hodnot kraje podílí 24,4 %. Pr m rné mzdy v Jihomoravském kraji jsou podpr m rné ve srovnání s R. Míra registrované nezam stnanosti pat í k nejvyšším v R. V sou asnosti se dramaticky prom uje vlivem celosv tové ekonomické recese. Regionáln se míra registrované nezam stnanosti významn liší, nap íklad okresy Znojmo a Hodonín pat í dlouhodob k ekonomicky slabým, respektive strukturáln postiženým region m v rámci R. 12

15 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ V kraji nar stá po et obyvatel, využívajících napojení na kanalizaci s isti kou odpadních vod, což je mimo jiné jedna z cest, jak zlepšit silné zne išt ní ásti vodních tok Moravy, Dyje a Svratky. Významnou sou ástí regionální spolupráce, podporovanou zejména ze strany Jihomoravského kraje, je vytvá ení mikroregion. Vznik mikroregion je d ležitým a pozitivním trendem pro spole né prosazování zájm a zám r zejména venkovských obcí s cílem dosažení žádoucích zm n ve všech obcích ur itého území. Zdravotní pé e v kraji je zabezpe ena jednak sítí 22 nemocnic s celkovým po tem l žek (údaje za všechny resorty), ale i dostate ným po tem ostatních samostatných zdravotnických za ízení, samostatných ordinací léka a lékáren, pop ípad výdejen lék. K pozitiv m kraje pat í dostate ná sí p edškolních a školských za ízení. D ti v p edškolním v ku sv ují rodi e 630 mate ským školám, základní vzd lání poskytuje 474 základních škol, z nichž p evážná ást žák p echází na další studium do 146 st edních škol. Kraj má pouze 110 míst v jeslích a to zejména ve m st Brn. Sí škol v tšinou pokrývá požadavky na umíst ní d tí. Do budoucna bude sí školských za ízení d ležitým tématem v rozvoji Jihomoravského kraje. Snahou st edního a u ovského školství je zabezpe ení provázanosti nabídky st edního školství s pot ebami trhu práce. Na nadpr m rné vzd lanostní úrovni obyvatel v kraji má podíl kvalitní systém vysokého školství. Pot ebné vzd lání poskytují student m ve ejné i soukromé vysoké školy, které jsou v drtivé v tšin lokalizované zejména v krajském m st Brn. 13

16 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ Obr. 1: Porovnání vybraných ukazatel pr m rem Pramen: eský statistický ú ad (dále jen SÚ) Jihomoravského kraje v roce 2007 s celorepublikovým 14

17 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ 2. OBYVATELSTVO A SÍDLA 2.1 Vývoj a struktura obyvatelstva Na území Jihomoravského kraje žilo k celkem obyvatel, podíl žen v populaci iní 51,3 %. Po et obyvatel Jihomoravského kraje se od po átku roku 2008 zvýšil o osob, což p edstavovalo p ír stek 5,8 osob na obyvatel. Z okres Jihomoravského kraje se po et obyvatel zvýšil nejvýrazn ji v okrese Brno-venkov, a to jak v absolutním vyjád ení (o osob) tak i v p epo tu na tisíc obyvatel (13,6 osob na obyvatel). V okrese Hodonín bylo jako v jediném okrese kraje zaznamenáno snížení po tu obyvatel (o 26 osob). Obr. 2: Srovnání vývoje po tu obyvatel v R, v Jihomoravském kraji a v m st Brn v letech (2001=100) Pramen: SÚ, vlastní zpracování Jihomoravský kraj pat í v rámci R ke kraj m s nejstarší populací, p edevším vlivem m sta Brna zastoupení produktivní složky populace je nižší nežli pr m r R. Obyvatelstvo kraje, podobn jako v R, i nadále významn stárne. Již nyní p evažuje v JMK podíl složky poproduktivní populace nad složkou p edproduktivní. Pouze okresy Brno-venkov, Znojmo a B eclav mají vyšší podíl p edproduktivní složky nežli poproduktivní složky populace. Okres B eclav má nejvyšší podíl obyvatel v produktivní složce ze všech okres JMK. Tab. 1: Podíl (%) p edproduktivní, produktivní a poproduktivní složky obyvatelstva v okresech Jihomoravského kraje k v tom okresy Podíl obyvatel JMK ve v ku Brno - Brno - Blansko B eclav Hodonín Vyškov Znojmo m sto venkov 0 14 let 13,9 14,4 12,8 15,0 14,1 14,0 14,5 14, let 70,9 70,4 70,5 70,3 72,1 71,4 71,0 71,4 65 a více let 15,2 15,2 16,7 14,7 13,8 14,6 14,5 13,7 Pramen: Vybrané ukazatele podle okres v roce 2007, eský statistický ú ad Brno 15

18 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ Nad je dožití p i narození u muž v rámci R je mírn podpr m rná než v JMK (73,6 oproti 73,7 rok m), u žen pat í k nadpr m rným (80,3 let v JMK oproti 79,9 v R). Nad je dožití u žen je t etí nejvyšší po hlavním m st a po kraji Vyso ina. Vnitrokrajské rozdíly jsou nízké. Nejvyšší hodnoty v rámci kraje vykazuje u muž okres Brno-m sto a u žen Brno-venkov. V Jihomoravském kraji je hrubá míra porodnosti (tj. živ narození na obyvatel) podobná jako je pr m r eské republiky. Jihomoravský kraj pat í ke kraj m, kde je v roce 2007 druhá nejnižší hrubá míra úmrtnosti v rámci eské republiky. Z tohoto pohledu, v etn sou asné struktury, je demografická situace v p irozeném pohybu obyvatelstva (rození a umírání) v Jihomoravském kraji ve srovnání s eskou republikou nep íznivá. Vzhledem k výše popsanému lze o ekávat, že nár st hrubé míry porodnosti bude v Jihomoravském kraji asov kratším jevem nežli v R. Toto tvrzení m že být ovlivn no sou asnou ekonomickou recesí ve smyslu asového smršt ní pro zbylé kraje i R jako celek. V roce 2008 zem elo v Jihomoravském kraji osob (5 677 muž, žen), což bylo o 512 osob mén než v roce Hrubá míra úmrtnosti (p epo et po tu zem elých na obyvatel) inila 9,8 zem elých na tisíc osob a byla mezi kraji druhá nejnižší (po kraji Vyso ina 9,5 zem elých na obyvatel) spolu s Karlovarským krajem. Z okres Jihomoravského kraje nejvíce lidí zem elo v Brn -m st (3 816 osob), což znamenalo i nejvyšší úrove úmrtnosti v relativním vyjád ení (10,3 zem elých na obyvatel). Nejnižší úmrtnost (9,2 osob na obyvatel) byla v okrese Brno-venkov. Ve struktu e zem elých podle nej ast ji zastoupených p í in úmrtí první místo v kraji náleží nemocem ob hové soustavy, druhé místo nádorovým onemocn ním a na t etím míst v závislosti na pohlaví se st ídají vn jší p í iny úmrtí (poran ní, otravy apod.) u muž a nemoci dýchací soustavy u žen. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2007 vcelku výrazn poklesl po et s atk, v pr b hu roku 2008 bylo uzav eno s atk, což znamenalo snížení o 458 s atk. V relativním vyjád ení (po et s atk na obyvatel), které dosáhlo hodnoty 5,1 s atk na tisíc obyvatel, pat í Jihomoravskému kraji páté místo v R. U po tu rozvod byla situace prakticky stejná jako v roce 2007, došlo k rozvod m. S ate nost, rozvodovost i potratovost v kraji pat í k pr m ru eské republiky. V imigraci pat í Jihomoravský kraj statisticky k mírnému nadpr m ru R. P esto hodnoty Prahy a jejího zázemí, v širším vymezení celého St edo eského kraje, jsou dvoj- až trojnásobné. V rámci moravských kraj pat í Jihomoravský kraj k imigra n nejatraktivn jším. Co do celkového p ír stku na obyvatel pat í ale v porovnání v rámci R k podpr m rným kraj m. V Jihomoravském kraji je migra n atraktivní zejména okres Brno-venkov (suburbánní zóna m sta Brna). V území se projevuje polarizace. Do Jihomoravského kraje se v roce 2008 p ist hovalo osob, po et p ist hovalých byl oproti roku 2007 výrazn nižší (4 556). Z celkového po tu p ist hovalých se osob p ist hovalo ze zahrani í (o mén než v roce 2007). Nejvíce p ist hovalých z ciziny pocházelo z Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu a z Mongolska. V Jihomoravském kraji bylo v roce 2000 evidováno cizinc, bez osob s platným azylem, v roce 2007 již tento po et byl cizinc (2,9 % z populace, což je podpr m rná hodnota oproti R 3,8 %). Mezi moravskými kraji je ale podíl cizinc na populaci nejvyšší. Z kraje se od po átku roku vyst hovalo osob, po et vyst hovalých byl o osob nižší než v roce Z celkového po tu vyst hovalých se 701 osob vyst hovalo za hranice republiky. V roce 2008 se po et obyvatel Jihomoravského kraje zvýšil o osob, p irozený p ír stek obyvatelstva inil osob. P ír stek obyvatelstva st hováním inil osob, což tvo í cca 70 % podílu z celkového p ír stku obyvatelstva kraje. 16

19 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ Tab. 2: Demografické charakteristiky Jihomoravského kraje v letech M icí Ukazatel jednotka Pr m rný v k obyvatel celkem roky 39,2 39,5 39,8 40,0 40,3 40,5 40,6 * Na obyvatel živ narození 8,5 9,0 8,9 9,5 9,9 10,2 10,9 11,5 zem elí 10,3 10,6 10,8 10,3 10,7 10,3 10,4 9,8 p ist hovalí 4,9 7,4 10,1 9,5 8,4 9,0 14,9 10,8 vyst hovalí 6,2 8,1 7,6 8,1 7,5 6,9 8,4 6,7 p irozený p ír stek -1,8-1,7-1,8-0,8-0,8-0,1 0,5 1,7 p ír stek st hováním -1,3-0,7 2,5 1,4 0,9 2,1 6,5 4,1 celkový p ír stek -3,1-2,4 0,7 0,6 0,1 1,9 7,0 5,8 s atky 5,0 5,0 4,9 5,0 5,0 5,2 5,5 * rozvody 2,8 2,8 2,8 2,9 2,8 2,7 3,0 * potraty 3,8 3,7 3,7 3,5 3,4 3,5 3,6 * Pramen: SÚ, * data budou dopln na po vydání Statistické ro enky JMK za rok P irozený p ír stek Migra ní saldo Celkový p ír stek Obr. 3: Vývoj pohybu obyvatelstva Jihomoravského kraje v letech Pramen: SÚ, vlastní zpracování Co do národnostního složení je sou asný Jihomoravský kraj pom rn homogenní (národnost eská, moravská a slezská je brána jako spole ná jednotka). Ve statistikách národnostní struktury není vykazován význam romské národnosti, nebo se tito lidé hlásí k národnosti v tšinové populace. Význam Rom nem že být ale zanedbán. Významn jší národností menšiny se nachází v p íhrani í a ve m st Brn a okrese Brno-venkov Slováci a Ukrajinci. Podíl Vietnamc, Mongol je v rámci celkové populace malý a rovnom rný, pouze se objevuje vyšší koncentrace Mongol na Blanensku. 17

20 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ANALYTICKÁ Jihomoravský kraj t ží ze své vzd lávací soustavy a získává kvalifikované obyvatelstvo. Vzd lanostní struktura odpovídá R, je diferencovaná dle velikostních kategorií obcí. Religiózní struktura je rovn ž homogenní, oproti R mírn nadpr m rná p edevším v okresech B eclav a Hodonín. Nejvíce v ících se hlásí k ímskokatolické církvi. Sou ástí kapitoly jsou grafické a mapové p ílohy jedná se o v kové složení v Jihomoravském kraji k (viz p íloha 7), kde je patrný druhý demografický p echod u ro ník narozených v devadesátých letech minulého století, až do poloviny sou asného desetiletí. A zárove je zde již patrný r st po tu narozených d tí, viz dále kapitola školství. 2.2 Osídlení Charakter osídlení Jihomoravského kraje je v posledních letech stabilní. Pom rn vysoký podíl obyvatelstva žije v menších velikostních kategoriích obcí. Jsou zde však významné rozdíly mezi osídlením na eskomoravské vrchovin a v nížinách, zejména v Dolnomoravském úvalu. Znojemsko doplatilo ve své sídelní struktu e na odsun n meckého obyvatelstva po druhé sv tové válce. V následné vln dosídlování nenastala obnova zdejších vesnic, což se dodnes, p edevším u starší a st ední generace, projevuje nižším vztahem lidí k vlastní obci a k okolí. Uvedené dokládá p íloha 2. Index rozdrobenosti sídelní struktury. Významným problémem Brn nské sídelní aglomerace je proces suburbanizace, který však ovliv uje celý region díky silné dominanci m sta Brna. M sto Brno a jeho suburbánní zóna, ba i d íve regiony v blízkém zázemí, se významn integrují a tvo í funk ní celek (okres Brnom sto, Brno-venkov mimo ORP Tišnov a Ivan ice, ORP Blansko, z okresu Vyškov minimáln ORP Slavkov u Brna). V uvedené zón se dynamicky rozvíjí i další funkce území pracovní a obslužná funkce. Nejvýznamn jší nár st individuální bytové výstavby v letech zaznamenal okres B eclav, který je z pohledu celorepublikového nadpr m rný. Individuální výstavba v kraji byla pr m rná ve srovnání v R. Podpr m rný zájem o individuální výstavbu zaznamenaly správní obvody obcí s rozší enou p sobností (SO ORP) Vyškov, Blansko a Moravský Krumlov a samoz ejm Brno. P esn opa né efekty u SO ORP lze sledovat u ve ejné bytové výstavby v území, krom Brna (dáno velikostí a finan ní neúnosností pro ve ejný sektor). Podle výsledk ze zpracování statistických výkaz o vodovodech a kanalizacích za rok 2008, bylo v Jihomoravském kraji zásobováno pitnou vodou z vodovod 96,1 % obyvatel. Délka vodovodní sít v Jihomoravském kraji se proti roku p edchozímu prodloužila o 242 km a dosáhla 7,1 tisíc kilometr. Meziro n p ibylo 8,8 tisíc vodovodních p ípojek. V roce 2008 žilo v Jihomoravském kraji v domech s napojením na kanalizaci odpadních vod 87,2 % z celkového po tu obyvatel. Meziro n se tento podíl zvýšil o 0,7 procentních bod. V domech napojených na kanalizaci ústící do istírny odpadních vod žilo 929 tisíc osob, což je o 21,2 tisíc osob více proti roku p edchozímu. Délka kanaliza ní sít se meziro n prodloužila o 138 km a v roce 2008 dosáhla km. V roce 2008 dosahovala celková kapacita 197 jihomoravských istíren odpadních vod tém 329 tisíc m 3 /den. P evažujícím zp sobem zneškodn ní kal z istíren je kompostování. Jihomoravský kraj má v oblasti technické infrastruktury zpracovanou velmi podrobnou koncepci Plán rozvoje vodovod a kanalizací, kterou pr b žn aktualizuje. Technická infrastruktura, ale i bytový a domovní fond, jsou nejpal iv jším problémem v okrese Znojmo, což souvisí s historií tohoto území. 18

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny.

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny. Podklad č. 3 ke Koncepci prevence kriminality hl.m. Prahy na léta 2009 až 2012 Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice 10 06/2011 Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností s velmi příznivým dopadem na hospodářský růst a zaměstnanost.

Více

Graf č. III.1.1 Dlouhodobý vývoj stavební výroby (indexy ze s. c., průměrný měsíc r. 1990 = 100) 97,8 94,3 93,4 86,1 82,0

Graf č. III.1.1 Dlouhodobý vývoj stavební výroby (indexy ze s. c., průměrný měsíc r. 1990 = 100) 97,8 94,3 93,4 86,1 82,0 III. STAVEBNICTVÍ III.1. Produkce, zaměstnanost a produktivita Stavebnictví patřilo svou dynamikou k odvětvím s nejvyšším růstem, který se téměř zdvojnásobil z 5,3 % v roce 2000 na 9,6 % v roce 2001. Stavební

Více

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje v roce 2010. Písek. Prachatice. Milevsko.

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje v roce 2010. Písek. Prachatice. Milevsko. Blatná Č.Budějovice Č.Krumlov Dačice J. Hradec Kaplice Milevsko Písek Prachatice Soběslav Strakonice Tábor Trhové Sviny Třeboň Týn n/vl. Vimperk Vodňany Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Trh práce ovlivňuje ekonomická situace Ekonomika rostla do roku, zaměstnanost však takový trend nevykazovala...podobný ne však stejný vývoj probíhal i v Libereckém kraji Situaci

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 ÚŘAD VLÁDY ČR Č.j.: 16473/2014-OLP V Praze dne 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 Důvod předložení: Materiál je

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014 Č. j.: 2014/25669-652 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění

Více

Long list ochrana životního prostředí

Long list ochrana životního prostředí Posouzení vlivů Programu územního obvodu Moravskoslezského kraje Long list ochrana životního Tabulka 1: Long list ochrana životního 1. Zvyšovat atraktivitu krajiny pro turistické využití a rekreaci. Chránit

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,5% vodní plochy 1,4% lesní pozemky 38,4%

zastavěné plochy a nádvoří 1,5% vodní plochy 1,4% lesní pozemky 38,4% Rakovník Správní obvod Rakovník se rozkládá v západním cípu Středočeského kraje, kde sousedí s kraji Plzeňským a Ústeckým. Hraničí s obvody Slaný, Kladno a Beroun. Území obvodu leží na rozhraní Plzeňské

Více

KARVINÁ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj 2004 1

KARVINÁ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj 2004 1 Správní obvod Karviná se rozkládá na severovýchodě Moravskoslezského kraje. Jeho severovýchodní hranici tvoří státní hranice s Polskem, na východě je ohraničena obcemi správních obvodů Orlová a Havířov

Více

Velikost pracovní síly

Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly v kraji rostla obdobně jako na celorepublikové úrovni. Velikost pracovní síly 1 na Vysočině se v posledních letech pohybuje v průměru kolem 257 tisíc osob

Více

KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI

KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI Definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 jsou poprvé zpracovány podle místa obvyklého bydliště sčítaných osob. Při porovnávání s předchozími sčítáními

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU tel./ fax : 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.

ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU tel./ fax : 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p. ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU tel./ fax : 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I : 13648594 Ú Z E M N A N A L Y T I C K É P O D K L A D Y p r o o b e c s r o

Více

4. Vývoj zemědělství a lesnictví v Olomouckém kraji

4. Vývoj zemědělství a lesnictví v Olomouckém kraji 4. Vývoj zemědělství a lesnictví v Olomouckém kraji S postavením a dalším vývojem venkovského prostoru souvisí i možnost najít v tomto prostoru zaměstnání pro jeho obyvatele. Historickým vývojem bylo hlavním

Více

3.3 Narození, zemřelí, sňatky, rozvody

3.3 Narození, zemřelí, sňatky, rozvody 3.3 Narození, zemřelí, sňatky, rozvody Přirozená měna obyvatel je základem demografických procesů ve smyslu bilance živě narozených a zemřelých. Pokud se zaměříme na přirozený přírůstek, resp. úbytek obyvatel

Více

Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací

Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací TÚ 4102 Operativní odborná činnost pro MZe ZADÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO TEMATICKÉHO ÚKOLU UZEI Č.J.: 23234/2016-MZE-17012, Č.Ú.: III/2016 Zadavatel:

Více

11. SOUHRN BYTOVÁ VÝSTAVBA 1997-2004 - SOUHRN 104

11. SOUHRN BYTOVÁ VÝSTAVBA 1997-2004 - SOUHRN 104 11. SOUHRN Rok 1997, který byl již druhým rokem vzestupu bytové výstavby po výrazném poklesu počtu dokončených bytů v první polovině devadesátých let, nebyl zvolen jako výchozí bod hodnoceného období náhodou.

Více

PŘÍLOHA 2 DETAILNÍ VYHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ STRATEGIÍ, POLITIK A PROGRAMŮ NA ÚROVNI KRAJŮ PRO NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

PŘÍLOHA 2 DETAILNÍ VYHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ STRATEGIÍ, POLITIK A PROGRAMŮ NA ÚROVNI KRAJŮ PRO NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PŘÍLOHA 2 DETAILNÍ VYHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ STRATEGIÍ, POLITIK A PROGRAMŮ NA ÚROVNI KRAJŮ PRO NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE I. JIHOMORAVSKÝ KRAJ I.1 Alokace a indikátory Příspěvek Jihomoravského

Více

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Ústeckého kraje v roce 2008

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Ústeckého kraje v roce 2008 Ústeckého kraje v roce 8 Úvod Regionální statistika Českého statistického úřadu je zaměřena spíše na zachycení strukturálních změn v čase než na konjunkturální ukazatele, i přesto však existuje poměrně

Více

BOHUMÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj 2004 1

BOHUMÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj 2004 1 Správní obvod Bohumín tvoří pouze území 2 měst, jimiž jsou Bohumín a Rychvald, takže počtem obcí je na posledním místě v kraji. Pověřeným úřadem je město Bohumín. Rozkládá se na severovýchodě Moravskoslezského

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 4.8.2005 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském kraji v

Více

2 Ukazatele plodnosti

2 Ukazatele plodnosti 2 Ukazatele plodnosti Intenzitní ukazatele vystihují lépe situaci ve vývoji porodnosti než absolutní počty, neboť jsou očištěny od vlivu věkové struktury. Pomalejší růst úhrnné plodnosti 2 ve srovnání

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

Insolvenční návrhy ČR* 2013 2014 2015. nepodnikajících živnostníků Celkem Firmy. nepodnikajících živnostníků

Insolvenční návrhy ČR* 2013 2014 2015. nepodnikajících živnostníků Celkem Firmy. nepodnikajících živnostníků TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice v roce 215 Praha, leden 216 Roční počty insolvenčních návrhů mají svá maxima konečně za sebou. Od vzniku Insolvenčního zákona v roce 28 do roku 213

Více

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku:

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku: bezpe nosti státu civilní ochrany požární ochrany další, není-li uvedeno výše....... 11. Stanoviska vlastník ve ejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a zp sobu napojení, vyzna ená na situa

Více

Tab. 1 Podíl emisí TZL a SO₂ v krajích z celkového objemu ČR v letech 2003 až 2009 (v %)

Tab. 1 Podíl emisí TZL a SO₂ v krajích z celkového objemu ČR v letech 2003 až 2009 (v %) 3. Emise Jednou ze základních složek životního prostředí je ovzduší. Jeho kvalita zcela zásadně ovlivňuje kvalitu lidského života. Kvalitu ovzduší lze sledovat 2 způsoby. Prvním, a statisticky uchopitelnějším,

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Vybrané aspekty vývoje hospodaření vládního sektoru v zemích EU kód 87-13 7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Potřeba podrobnějšího pohledu

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2014-2015 STRUČNÁ VERZE

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2014-2015 STRUČNÁ VERZE lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2014-2015 STRUČNÁ VERZE 1/45 Pořizovatel: Jihomoravský kraj Zpracovatel: HOPE-E.S., v.o.s. 2/45 Obsah: 1. ÚVOD... 5 2. ANALYTICKÁ ČÁST... 6 2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY...

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky eské republiky Ústí nad Labem 14 3.11.2003 Ekonomika vybraných samostatných ordinací a dalších zdravotnických za

Více

Metodický návod č. 3. Řádek číslo

Metodický návod č. 3. Řádek číslo Metodický návod č. 3 Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady (vyjma údajů o technické a dopravní infrastruktuře, které jsou obsaženy v metodických návodech č. 1 a 2): Zpodrobněná příloha

Více

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 22

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 22 V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 22 Obrat zahraničního obchodu byl ve 4. čtvrtletí 2005 proti 4. čtvrtletí 2004 vyšší o 7,4 %, tj. o 68,6 mld. Kč a dosáhl 1 001,0 mld. Kč. Na jeho navýšení

Více

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 V Praze dne 30. listopadu 2010 Sp. zn.: 150/10-NKU45/165/10 Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 (k sněmovnímu tisku č. 149) předkládané v souladu s ustanovením

Více

Tuto část Rozboru udržitelného rozvoje území SO ORP Jindřichův Hradec zpracovala společnost PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Tuto část Rozboru udržitelného rozvoje území SO ORP Jindřichův Hradec zpracovala společnost PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. PROCES 2010 Vyhodnocení změn Rozboru udržitelného rozvoje pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec od aktualizace v roce 2008 Pořizovatel: Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby

Více

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2007

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2007 Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2007 SRPEN Průmysl Průmyslová produkce sezónně očištěná byla v srpnu 2007 meziměsíčně nižší o 0,8 %. Meziroční index průmyslové produkce

Více

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi OKEČ 19

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi OKEČ 19 Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi VÝROBA USNÍ A VÝROBKŮ Z USNÍ DC 4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi OKEČ 19 4.1. Charakteristika

Více

2. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ. 2.1 Vývoj počtu obyvatel

2. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ. 2.1 Vývoj počtu obyvatel 2. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ 2.1 Vývoj počtu obyvatel Město Kuřim zaznamenalo v uplynulých 100 letech výjimečně dynamický populační vývoj, výrazně předstihující populační růst většiny měst ČR. Hlavními impulzy

Více

3. Regionální rozdíly v Ústeckém kraji

3. Regionální rozdíly v Ústeckém kraji 3. Regionální rozdíly v Ústeckém kraji 3.1 Základní sídelní struktura Každé téma a každá charakteristika, kterou v této publikaci zkoumáme z hlediska regionálních rozdílů, byla a je s různou intenzitou

Více

Obce správního obvodu obce s rozšířenou působností Nový Bor

Obce správního obvodu obce s rozšířenou působností Nový Bor Obce správního obvodu obce s rozšířenou působností Nový Bor Název obce Kód ZÚJ Okres Název obce Kód ZÚJ Okres Cvikov 561479 Česká Lípa Polevsko 561959 Česká Lípa Chotovice 561622 Česká Lípa Prysk 561991

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

1 Indikátory pro monitoring a evaluaci

1 Indikátory pro monitoring a evaluaci 1 Indikátory pro monitoring a evaluaci Vlastnosti a charakteristiky indikátorové soustavy Soustava indikátorů ROP byla vytvořena pro účely efektivního řízení distribuce finančních prostředků čerpaných

Více

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR 1. DÁIČNÍ A SIIČNÍ SÍŤ V OKRESE ČR Pro dopravu nákladů, osob a informací jsou nutné podmínky pro její realizaci, jako je kupříkladu vhodná dopravní infrastruktura. V případě pozemní silniční dopravy to

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

ROZPOČTY ÚZEM ÍCH SAMOSPRÁV ÝCH CELKŮ, DOBROVOL ÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIO ÁL ÍCH RAD REGIO Ů SOUDRŽ OSTI

ROZPOČTY ÚZEM ÍCH SAMOSPRÁV ÝCH CELKŮ, DOBROVOL ÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIO ÁL ÍCH RAD REGIO Ů SOUDRŽ OSTI ROZPOČTY ÚZEM ÍCH SAMOSPRÁV ÝCH CELKŮ, DOBROVOL ÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIO ÁL ÍCH RAD REGIO Ů SOUDRŽ OSTI OBSAH: 1. ÚVOD... 2 2. HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH

Více

K. Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce 2010

K. Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce 2010 K. Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce 2010 K.1. Úvod Doporučené hodnoty krajských emisních stropů pro kraj Vysočina jsou v nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví

Více

Makroekonomie I. Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Shrnutí výpočtu výdajové metody HDP. Presentace výpočtu přidané hodnoty na příkladě

Makroekonomie I. Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Shrnutí výpočtu výdajové metody HDP. Presentace výpočtu přidané hodnoty na příkladě Přednáška 2. Ekonomický růst Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Podstatné ukazatele výkonnosti ekonomiky souhrnné opakování předchozí přednášky Potenciální produkt

Více

Regionální politika na příkladu vybraného kraje (teze)

Regionální politika na příkladu vybraného kraje (teze) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR EVROPSKÁ AGRÁRNÍ DIPLOMACIE KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY Regionální politika na příkladu vybraného kraje (teze) Vedoucí diplomové práce:

Více

ISBN

ISBN ÚIV 2008 Naše pod kování pat í hlavním len m projektového týmu Mgr. Pavle Cibulkové, Ing. Lence Havlákové, Bc. Jitce Konrádové, RNDr. Michaele Kle hové, Ing. Ji ímu Novotnému, Ing. Martin Šáchové a Ing.

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Téma: Zaměstnanost a podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Řízení cestovního ruchu v České republice - podkladový materiál pro přípravu věcného návrhu zákona o cestovním ruchu

Řízení cestovního ruchu v České republice - podkladový materiál pro přípravu věcného návrhu zákona o cestovním ruchu 1. Úvod 1.1. Cíle zákona Zákon upraví strukturu řízení cestovního ruchu v České republice, práva a povinnosti organizací v cestovním ruchu působících a tímto zákonem vymezených a způsob financování rozvoje

Více

Strategické plánování rozvoje obce Rašovice (okres Vyškov)

Strategické plánování rozvoje obce Rašovice (okres Vyškov) Strategické plánování rozvoje obce Rašovice (okres Vyškov) Strategické plánování umožňuje efektivnější řízení obce. Zaměřuje se na to, aby se obec mobilizovala a co nejefektivněji využívala všechny vlastní

Více

Prezentace pro tiskovou konferenci 12. červen 2007. Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady

Prezentace pro tiskovou konferenci 12. červen 2007. Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Zpráva o finanční stabilitě 2006 Prezentace pro tiskovou konferenci 12. červen 2007 Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Finanční stabilita je jedním m z cílůc ČNB 2 Péče o finanční stabilitu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Věc: Rozpočtové určení daní obcí od roku 2013

Věc: Rozpočtové určení daní obcí od roku 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 11. prosince 2012 Věc: Rozpočtové určení daní

Více

ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT

ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT PROFI ŠKOLA S.R.O. ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT PLÁN ROZVOJE OBCE/MĚSTA OBDOBÍ LET 2015 2020 STRUKTURA A SPECIFIKACE SOKOLOV ČERVENEC 2015 ÚVOD Jak jsme uvedli v materiálu o strukturálních fondech EU

Více

Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky

Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Pracovníci

Více

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími 3. 2. 2014 Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími V roce 2012 pracoval v rámci referenčního období čtyř týdnů alespoň někdy večer každý třetí respondent. Frekvence noční

Více

MIKROREGION NETOLICE DÍVČICE ČÍČENICE TÝN NAD VLTAVOU

MIKROREGION NETOLICE DÍVČICE ČÍČENICE TÝN NAD VLTAVOU ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI V MIKROREGIONECH JIHOČESKÉHO KRAJE MIKROREGION NETOLICE DÍVČICE ČÍČENICE TÝN NAD VLTAVOU České Budějovice, listopad 2010 Obsah 1 Analýza současné dopravní situace

Více

ZE KTERÝCH FONDŮ EU LZE ČERPAT?

ZE KTERÝCH FONDŮ EU LZE ČERPAT? ZE KTERÝCH FONDŮ EU LZE ČERPAT? Jako členský stát EU má ČR právo čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie, z Fondu soudržnosti a také lze požádat o podporu v rámci Iniciativ společenství.

Více

Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové

Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Současná doba přináší výrazné změny v pohledu na

Více

Srovnání hospodaření obce Brušperk a obce Nepomuk

Srovnání hospodaření obce Brušperk a obce Nepomuk Srovnání hospodaření obce a obce 1. Úvod Předmětem této seminární práce je zhodnotit a porovnat hospodaření dvou obcí České republiky. Obce jsou porovnávány pomocí výkazů FIN 2-12M za rok 2009, údaje o

Více

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Pořizovatel: Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov Zpracovatel: Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Vedoucí projektant: Zodpovědný projektant:

Více

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 Obsah Úvod 1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 2-3 Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 4-26 Grafická část 27-31 Příjmy 32-34 Financování 35 Struktura

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI) A.

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI) A. INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI) A. ANALYTICKÁ ČÁST 2015 Zadavatel: Zpracovatelé: Statutární město Brno, Dominikánské

Více

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce Zadavatel: Národní ústav odborného vzdělávání v Praze se sídlem: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, IČ: 00022179 zastoupený : RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc. prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

Metoda Lokální multiplikátor LM3. Lokální multiplikátor obecně. Ing. Stanislav Kutáček. červen 2010

Metoda Lokální multiplikátor LM3. Lokální multiplikátor obecně. Ing. Stanislav Kutáček. červen 2010 Metoda Lokální multiplikátor LM3 Ing. Stanislav Kutáček červen 2010 Lokální multiplikátor obecně Lokální multiplikátor 1, vyvinutý v londýnské New Economics Foundation (NEF), 2 pomáhá popsat míru lokalizace

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

VÝPIS. ZÁPIS ZE 6. JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY konaného 26. května 2009

VÝPIS. ZÁPIS ZE 6. JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY konaného 26. května 2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE BEZPEČNOSTNÍ RADA VÝPIS ZÁPIS ZE 6. JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY konaného 26. května 2009 Přítomnost: viz prezenční listina Začátek jednání: 13:30 hod Ukončení jednání: 15:15 hod

Více

I. Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2011

I. Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2011 I. Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2011 Výsledky hospodaření územních rozpočtů v loňském roce byly ovlivněny především

Více

VŠERUBY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice

VŠERUBY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ VŠERUBY Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

Průmyslová produkce a její struktura. Emise. prekurzorů ozonu. Emise. skleníkových plynů. Hluková zátěž. Využití území a suburbanizace

Průmyslová produkce a její struktura. Emise. prekurzorů ozonu. Emise. skleníkových plynů. Hluková zátěž. Využití území a suburbanizace 23/ Přepravní výkony osobní a nákladní dopravy KLÍČOVÁ OTÁZKA Jak se vyvíjejí charakteristiky dopravy v ČR a na ně navázané zátěže životního prostředí z dopravy? KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Celkové přepravní výkony

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

PR MYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ

PR MYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon / Fax: 499 320 111 / 499 320 178 www: www.mudk.cz e-mail: starosta@mudk.cz

Více

Znalecký posudek č. 5741 181/2014

Znalecký posudek č. 5741 181/2014 Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5741 181/2014 o obvyklé ceně nemovitostí bytové jednotky č. 4562/15 v budově čp. 4562 na pozemku

Více

TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE. Propojení zemědělských trhů: ČR Visegrad

TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE. Propojení zemědělských trhů: ČR Visegrad ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra ekonomických teorií TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE Propojení zemědělských trhů: ČR Visegrad Vedoucí práce: Ing. Jaroslava Burianová Autor diplomové

Více

Název obce: DOUDLEBY NAD ORLICÍ. Kód obce PRVK: 3607.5208.021.01. Kód obce UIR: 03142 PODKLADY:

Název obce: DOUDLEBY NAD ORLICÍ. Kód obce PRVK: 3607.5208.021.01. Kód obce UIR: 03142 PODKLADY: Kód obce PRVK: 3607.5208.021.01 Kód obce UIR: 03142 Název obce: DOUDLEBY NAD ORLICÍ PODKLADY: - dotazník s údaji o vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odp.vod - územní plán z roku 1993 zpracovatel

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Domovní fond Olomouckého kraje zahrnoval podle sčítání lidu,

Více

Stránka 1 1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 1013 Genetický potenciál

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

Využívání území v prumyslové krajině Land use in the industrial landscape

Využívání území v prumyslové krajině Land use in the industrial landscape Využívání území v prumyslové krajině Land use in the industrial landscape J. VRÁBLIKOVÁ and P. VRÁBLÍK Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Česká republika (e-mail: Vrablikova@fzp. ujep.cz) Abstract

Více

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC)

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC) 3. Výdaje veřejných rozpočtů 3.1. Výdaje veřejných rozpočtů podle druhu péče (ICHA-HC) Veřejné rozpočty fungují jako doplňkový zdroj financování zdravotnické péče a nejinak tomu bylo i v roce 2004. Jejich

Více

ÚZEMNÍ STUDIE US-02 ZA DR BEŽÁRNOU, MALEŠOVICE. 00508_70 ÚZEMNÍ STUDIE US-02 ZA DR BEŽÁRNOU, MALEŠOVICE knesl + kyn l architekti

ÚZEMNÍ STUDIE US-02 ZA DR BEŽÁRNOU, MALEŠOVICE. 00508_70 ÚZEMNÍ STUDIE US-02 ZA DR BEŽÁRNOU, MALEŠOVICE knesl + kyn l architekti ÚZEMNÍ STUDIE US-02 ZA DR BEŽÁRNOU, MALEŠOVICE 00508_70 ÚZEMNÍ STUDIE US-02 ZA DR BEŽÁRNOU, MALEŠOVICE knesl + kyn l architekti ÚZEMNÍ STUDIE US-02 ZA DR BEŽÁRNOU, MALEŠOVICE lokalita: po izovatel: zpracovatel:

Více

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Zásady pro poskytování dotací POV z rozpo tu Olomouckého kraje Vznik obsah a ízení POV Podmínky pro poskytnutí dotace Základní kritéria pro hodnocení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

HORNÍ PĚNA. ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem

HORNÍ PĚNA. ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem PODKLADOVÁ ANALÝZA VYBRANÝCH PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ NEŽÁRKY ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem HORNÍ PĚNA BŘEZEN 2011 Obsah 1 Úvodní informace 3 2 Popis

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení

Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

METODICKÉ VYSVĚTLIVKY

METODICKÉ VYSVĚTLIVKY OBYVATELSTVO Základem pro údaje o počtu a struktuře obyvatelstva jsou výsledky sčítání lidu, domů a bytů, která jsou uskutečňována zhruba v desetiletých intervalech. Na tyto výsledky pak průběžně navazují

Více

VÝVOZ ZBOŽÍ JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2009

VÝVOZ ZBOŽÍ JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2009 Kód: w-6009-10 Praha, 30. června 2010 VÝVOZ ZBOŽÍ JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2009 Obsah strana Úvod 1 Metodická poznámka 2 1. Hlavní charakteristiky celkového České republiky 3 2. Vývoz

Více

Úkoly a úsp chy naší esko-saské p eshrani ní spolupráce

Úkoly a úsp chy naší esko-saské p eshrani ní spolupráce Úkoly a úsp chy naší esko-saské p eshrani ní spolupráce Ing. Petr Navrátil, Karlovarský kraj Informa ní systém pro územní plánování pom že p ekonat hranice plánování, Dráž any Obsah presentace 1. P eshrani

Více

Dokončení přesídlení Přesídlení krajanů z Kazachstánu v roce 2007

Dokončení přesídlení Přesídlení krajanů z Kazachstánu v roce 2007 Dokončení přesídlení Přesídlení krajanů z Kazachstánu v roce 27 V úvodu projektu byly v únoru 27 uspořádány tzv. konzulární dny přímo u krajanské komunity v Aktjubinsku. V rámci této akce byli na místě

Více

Vzorový spisový a skarta ní plán pro obce, které nemají pov ený obecní ad nebo nejsou obcí s rozší enou p sobností, m stské obvody a m

Vzorový spisový a skarta ní plán pro obce, které nemají pov ený obecní ad nebo nejsou obcí s rozší enou p sobností, m stské obvody a m Vzorový spisový a skartační plán pro obce, které nemají pověřený obecní úřad nebo nejsou obcí s rozšířenou působností, městské obvody a městské části statutárních měst Obce, které nemají pověřený obecní

Více