ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC Čj.: ZSD/7/2008

2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družiny Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské školy, Dubenec Obsah: I. Konkrétní cíle a vzdělávání II. Formy a obsah III. Časový plán IV. Podmínky přijímání žáků, podmínky ukončení docházky V. Materiální, personální a ekonomické podmínky VI. Podmínky pro hygienické a bezpečné působení ŠD VII. Psychosociální podmínky VIII. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Konkrétní cíle a vzdělávání Připravit žáka pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím aktivit výchovy mimo vyučování ho vybavit žádoucími vědomostmi,dovednostmi a postoji. Obecné cíle: A) rozvoj osobnosti člověka,který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život,získávání informací a učení se v průběhu celého života B) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod C) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické národnostní,kulturní, jazykové a náboženské identitě každého D) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti E) poznávání kulturních hodnot a tradic F) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně Dílčí cíle: a) získávat vědomosti v mnoha různých předmětech,učit se objevovat věci,přizpůsobovat se novým situacím,vytvářet něco nového, řešit nový problém b) získávat širokou škálu osobních dovedností potřebných pro život, jako je schopnost komunikovat s druhými nebo pracovat jako část skupiny,stejně jako praktické dovednosti c) rozvíjet porozumění s jinými lidmi,poznání,že všichni mají právo a povinnosti chovat se k ostatním tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám, pracovat a řešit problémy společně d) rozvíjet vnitřní kvality, získávat schopnosti žít v souladu s tím, co považujeme za pravdivé a správné

3 II. Formy a obsah 1.Žák a jeho psychika a) jazyk a jazyková komunikace b) poznávání schopnosti a funkce,představivost a fantazie c) sebepojetí, city, vůle 2.Lidé kolem nás 3.Rozmanitost přírody 4.Člověk a jeho zdraví 1a)Vzdělávací cíle -rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění,vyjadřování, výslovnost, mluvní projev) -rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu -osvojení si poznatků a dovedností související s psaním a čtením,zdokonalování techniky písma, upevňování získaných znalostí ze čtení Formy: -artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, soutěže, didaktické hry -společné diskuze, rozhovory,individuální a skupinová konverzace(vyprávění zážitků, příběhů,vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie) -komentování zážitků, vyřizování vzkazů a zpráv -samostatný slovní projev na určité téma -poslech čtených nebo vyprávěných pohádek nebo příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů -vyprávění,co žák slyšel nebo shlédl -přednes recitace, dramatizace, zpěv -prohlížení a četba knih -jazykové hádanky, křížovky a rébusy Kompetence -vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky -vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se -porozumět slyšenému(zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej) -formulovat otázky, odpovídat -umět využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává(knihy, encyklopedie, PC, audio technika, telefon, internet)

4 1b)Vzdělávací cíle -rozvoj tvořivého myšlení,tvořivého sebevyjádření -posilování přirozených poznávacích citů(zvídavost,zájem) -vytváření pozitivního vztahu k učení,podpora a rozvoj zájmu o učení Formy: -přímé pozorování přírodních, kulturních a technických objektů a jevů v okolí žáka -záměrné pozorování běžných objektů -spontánní hra, volná hra, didaktické hry -smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, koncentrace pozornosti -námětové hry a činnosti -hry různého zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii -hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti -činnosti zaměřené k chápání pojmů a osvojování poznatků vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky(práce s knihou, s obrazovými materiály) -činnosti související s časovými pojmy a vztahy související s denním řádem Kompetence: -vědomě využívat všech smyslů -záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost -postupovat a učit se podle pokynů -vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci,využívat zkušeností k učení -orientovat se v čase,chápat časové pojmy -vyjadřovat svou představivost a fantazii tvořivých činnostech(konstruktivních, výtvarných,hudebních, pohybových, dramatických) 1c) Vzdělávací cíle -získávání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti -rozvoj schopnosti sebeovládání -rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a plně prožívat -rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity -rozvoj mravného a estetického vnímání,cítění a prožívání -získání schopnosti řídit svoje chování Formy: -spontánní hry -činnost zajištující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu -činnosti přiměřené silám a schopnostem žáka a úkoly s viditelným cílem a výsledkem -činnosti zaměřené na samostatné vystupování, vyjadřování, rozhodování a sebehodnocení -příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání

5 -cvičení organizačních dovedností -estetické aktivity -sledování pohádek a příběhu obohacující citový život žáka -hry na téma rodiny, přátelství -dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích, vyjadřování nálad Kompetence: -zaujímat vlastní názory a postoje -rozhodovat o svých činnostech -ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování -vyjádřit souhlas i nesouhlas v situacích, které to vyžadují, odmítnout podílet se na nedovolených nebo zakázaných činnostech -uvědomovat si své silné a slabé stránky -přijímat pozitivní ocenění i případný neúspěch a vyrovnat se sním -prožívat radost ze zvládnutého -soustředit se na činnost a její dokončení -respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla -zorganizovat hru -uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky -prožívat a projevovat soucit, radost, náklonnost, snažit se ovládat své afektivní chování -být citlivý ve vztahu k živým bytostem,k přírodě i k věcem -těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás -vyjádřit své prožitky 2.Vzdělávací cíle -osvojování si pravidel chování ve vztahu k druhému -ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích se spolužáky i dospělými -rozvoj schopnosti žít v kolektivu (spolupracovat, spolupodílet se) -osvojování si základních poznatků o prostředí,v němž žák žije -vytvoření pozitivních vztahů ke kultuře a umění -rozvoj společenského i estetického vkusu Formy -komunikační aktivity žáka se spolužákem i s dospělým -společenské hry, při nichž žák respektuje druhého -společné povídání -aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi(kamarádství, přátelství, úcta ke stáří) -hry a činnosti vedoucí k ohleduplnosti, k ochotě rozdělit se,půjčit hru a hračku, střídat se,pomoci druhému ke schopnosti vyřešit vzájemný spor -činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí v němž žák žije(rodina, školní kolektiv) -hry a situace, kde žák chrání svoje soukromí a bezpečí své i druhých -četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s poučením -běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

6 -aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci žáka v prostředí ŠD -dodržování pravidel stolování, sebeobslužné činnosti -předcházení šikaně -různorodé společenské hry umožňující žákům podílet se na jejich průběhu i výsledcích -spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití v kolektivu školní družiny -tvůrčí činnosti literární, výtvarné, hudební, hudebně pohybové,dramatické podněcující nápaditost, tvořivost, estetické vnímání a tříbení vkusu -hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí -tématické hry seznamující žáky s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání Kompetence -navazovat kontakty s dospělým,kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem -navazovat a udržovat přátelství se spolužáky -odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná -uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého -dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití ve ŠD, dodržovat herní pravidla -respektovat potřeby spolužáka, dělit se s ním o hračky a pomůcky -chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu nebo postiženému spolužákovi, nabídnout mu pomoc -bránit se projevům násilí spolužáka, ubližování, ponižování -uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i spolužáky -aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí ŠD a spoluvytvářet v tomto prostředí atmosféru pohody -chovat se zdvořile, přistupovat druhým lidem, dospělým i spolužákům s úctou, vážit si jejich práce a úsilí -dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě -zacházet opatrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami -zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik 3.Vzdělávací cíle -rozšiřování vědomostí získaných v rámci vyučování, získání nových vědomostí -prožívání vztahů k přírodnímu a sociálnímu prostředí, rozvíjení vyšších citů intelektuálních(radost a poznávání), estetických(vnímání a prožívání krásy v přírodě i lidských výtvorech), morálních(rozlišování a prožívání dobra a zla ve vztahu k životnímu prostředí a památkám dalším lidským výtvorům) -ovlivňování jednání žáků, vedení k aktivnímu podílu na ochraně a tvorbě životního prostředí -upevňování návyků v oblasti zdraví, předcházení nemocem a úrazům

7 Formy -přirozené pozorování blízkého prostředí a života něm, okolní přírody, vycházky do okolí, výlety v průběhu ročních období -poučení o možných nebezpečných situacích(dopravní situace..) -didaktické hry s dopravní tématikou -přirozené poznávání přírodního okolí, sledování změn v přírodě -práce s literárními texty, obrazovým materiálem, využívání encyklopedií, slovníků, atlasů -sběr přírodnin, výstavky -aktivity zaměřené na ochranu a tvorbu životního prostředí, sběr druhotných surovin, lesních plodů, léčivých rostli -aktivity zaměřené na chování při pohybu a pobytu přírodě Kompetence -orientovat se bezpečně ve známém prostředí -chovat se přiměřeně a bezpečně ve škole i na veřejnosti(ulice ) -uvědomovat si nebezpečí,se kterým se může ve svém okolí žák setkat, vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc -všímat si změn ve svém okolí -uvědomovat si, že způsobem, jakým se žák i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňuje vlastní zdraví i životní prostředí -rozlišovat aktivity které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádku a škod, upozornit na ně -pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 4.Vzdělávací cíle -rozvoj pohybových schopností a zdokonalování a ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí -rozvoj fyzické a psychické zdatnosti -osvojení si věku přiměřené praktické dovednosti -osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech jejich kvalitě -osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví -vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu -rozvíjení a upevňování charakterových vlastností v souvislosti s činnostmi tělovýchovného charakteru Formy -různé pohybové činnosti (chůze, běh.) -zdravotně zaměřené činnosti(vyrovnávací, protahovací.) -pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování,oblékání, úklidu -činnosti relaxační a odpočinkové -činnosti směřující k prevenci úrazů -tělovýchovné chvilky

8 -tělovýchovné soutěže -sezonní sporty (sáňkování.) -sportovní hry(základní činnosti s míčem) -drobné pohybové hry a cvičení -pěší turistika s orientací v terénu, určování světových stran, -sledování sportovních událostí -účast na sportovních akcích -využívání sportovního náčiní a nářadí -kolektivní hry s jasně vymezenými pravidly Kompetence -zachovávat správné držení těla -zvládnout základní pohybové dovednosti, běžné způsoby pohybu v různém prostředí -koordinovat polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a se zpěvem -zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky(starat se o osobní hygienu, umět stolovat..) -zvládat obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky,.) -rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí -zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, drobnými nástroji, sportovním náčiním, běžnými pracovními pomůckami -nabýt přesvědčení o významu péče o čistotu zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy III. Roční plán výchovně - vzdělávací činnosti školní družiny Rozvoj klíčových kompetencí zahrnutých v měsíčních tématech 1. oddělení ŠD září Seznamujeme se seznámení s řádem, bezpečností a organizací ŠD péče o čistotu a udržování pořádku zahájení celoroční hry Cesta za pokladem stanovení pravidel a hodnocení seznamovací a kolektivní hry sportovní aktivity na hřišti a v tělocvičně výtvarné a rukodělné činnosti říjen Krásy přírody účast v soutěži Barevný podzim vycházky do přírody sběr přírodnin a výrobky z přírodních materiálů hry na rozvoj smyslových vjemů kontaktní hry sportovní aktivity na hřišti a v tělocvičně

9 listopad Vzájemná komunikace posilování komunikačních dovedností rozvoj slovní zásoby hry na dané téma výtvarné práce do soutěže výroba Anděla kolektivní práce sportovní hry na hřišti a v tělocvičně akce ŠD sobotní dílna pro rodiče s dětmi prosinec Vánoce přicházejí vánoční zvyky a tradice pečení a zdobení vánočního cukroví výtvarné a rukodělné práce s vánoční tématikou vánoční besídka poslech a nácvik vánočních písní, koled vycházky zimní přírodou, hry na sněhu sportovní hry v tělocvičně leden Kouzlo zimní přírody získávání pozitivního vztahu k přírodě - vycházky, krmení lesní zvěře, krmítka pro ptáky poznávání stop zvířat ve sněhu odlitky ze sádry kolektivní rukodělná práce Královna zimy hry na rozvoj fantazie rozvoj estetického cítění, sněhové stavby, obrazy ve sněhu, sněhuláci zimní sporty únor Pohádkový čas rozvoj čtenářské gramotnosti čtení pohádek dramatizace pohádky výroba loutek, loutkové představení ilustrace pohádkového příběhu výroba karnevalových masek karneval v tělocvičně zimní sporty, hry v tělocvičně březen Jaro se probouzí procházky do přírody a povídání o jarní přírodě seznámení s tradicí velikonoc velikonoční zvyky různé výtvarné techniky zdobení velikonočních vajíček

10 výrobky s jarní tématikou získávání pozitivního vztahu k přírodě a životnímu prostředí ekologie kolektivní hry duben Bezpečnost na silnicích získávání základních informací o bezpečnosti na silnicích dopravní značky prohlubování znalostí o poskytnutí první pomoci kolektivní hra na dané téma rozvoj estetického cítění, taneční vystoupení s vlastní choreografií sportovní hry v neobvyklých disciplínách květen Mezilidské vztahy rozvíjení citové stránky osobnosti a posilování citových vazeb, vztah k rodičům a prarodičům, místo v rodině, úcta ke stáří, vztah ke kamarádům a spolužákům povídání na téma šikana využití různých výtvarných technik přáníčka a dárečky pro maminku kolektivní hra Den bublin, výroba bublifuku hry na rozvoj logického myšlení hlavolamy, hádanky, soutěže sportovní hry na hřišti, olympiáda červen Cesta kolem světa cizí země a jejich příroda, kultura a zajímavosti promítání filmů, čtení z knih samostatná práce na dané téma výrobky z přírodních materiálů, koláže z lučních květin, atd. hry a soutěže ve vytrvalosti a trpělivosti ukončení celoroční soutěže, vyhodnocení hledání pokladu 2. oddělení ŠD září Seznamujeme se seznámení s novým prostředím ŠD a školy, s řádem ŠD, poučení bezpečnosti navázání přátelských vztahů za pomoci společných her, pravidla společného soužití mezi dětmi bezpečná cesta a orientace ve škole a v jejím okolí, seznámení se s místy, která budeme v průběhu roku se ŠD navštěvovat. start celoroční družinové hry, stanovení pravidel a hodnocení. Stroj času - Pravěk - povídání o pravěku, výtvarné činnosti, soutěže a hry zaměřené na pravěk.

11 Říjen Barevný podzim přírodovědné vycházky poznáváme podzimní plody, přírodniny, výtvarná soutěž Barevný podzim Stroj času - Egypt - povídání o životě ve starém Egyptě, výtvarné činnosti, soutěže a hry zaměřené na Egypt Vyhlášení sběru odpadových materiálů za účelem pomoci sběr hliníkových obalů v rámci ekologické výchovy a soutěže Stříbrná zeměkoule sběr PET víček na pomoc dítěti se zdravotním znevýhodněním Listopad Mezilidské vztahy vztahy mezi dětmi, mezi dětmi a rodiči a mezi dětmi a pedagogy Stroj času - Indiáni - povídání o životě indiánů, výtvarné činnosti, soutěže a hry s indiánskou tématikou výtvarná soutěž - Dotek andělů Podzimní dílnička plná barev - vyrábění gelových svíček, adventních věnců a svícnů, náušnic a batika za studena. Výrobky na prodejní vánoční výstavu Prosinec Mikuláš, čerti, tradiční české vánoční zvyky Vánoce ve družině - pečení vánočního cukroví, vánoční nadílka Stroj času - Středověk - povídání o životě ve středověku, výtvarné činnosti, soutěže a hry se středověkou tématikou. Leden Zima a sníh soutěž o nejhezčí a nejoriginálnější sněhovou stavbu Výtvarná soutěž - Vločkování a Příroda kolem nás Stroj času - Jak se žilo za časů našich babiček - povídání o životě našich prarodičů, výtvarné činnosti, soutěže a hry k tématu

12 Únor Zima končí Valentýn Karneval - příprava karnevalu, výroba masek Stroj času - Současnost - povídání o současném světě, o dnešním životním stylu, soutěže a hry k tématu Výtvarná soutěž - Poštovní známka Březen Jaro Březen měsíc knihy - Moje nejmilejší knížka, dramatizace pohádky Velikonoce - velikonoční tvoření, velikonoční tradice Vítání jara - vynášení zimy Stroj času - Vesmír - povídání o vesmíru, výtvarné činnosti, soutěže a hry s vesmírnou tématikou Duben Jaro Dopravní soutěž - základní znalosti a dovednosti v silničním provozu Třídíme odpad - ekologické hry Stroj času - Budoucnost - jak bude jednou náš svět vypadat? Co můžeme udělat pro to, abychom naši Zemi chránili? výtvarné činnosti, soutěže a hry na téma budoucnost Výtvarná soutěž - Dopis Zemi Květen Den matek Maminka - výrobky a přáníčka ke dni matek Maminky a jejich děti ze zvířecí říše Moje rodina Stroj času - vyhodnocení celoroční hry Výtvarná soutěž - Trpaslíci v Jedničce Červen Léto Mezinárodní den dětí - den plný her Prázdniny - léto, dovolená

13 IV. Podmínky přijímání žáků, podmínky ukončení docházky Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. stupně na základě žádosti zákonného zástupce. V případě, že oddělení školní družiny nebude naplněno, je možno přijmout na základě žádosti zákonného zástupce i žáka 2. stupně, a to až do naplněnosti oddělení. O přijetí žáka rozhoduje ředitel školy. Přednostně jsou přijímáni žáci nižších ročníků, v rámci ročníku mladší před staršími. Odhlášení žáka provádějí písemně jeho zákonní zástupci. O vyloučení žáka ze ŠD může rozhodnout ředitel školy školy po opakovaných prohřešcích proti Řádu školy a Řádu školní družiny. Vyloučení bude vždy projednáno se zákonnými zástupci žáka. V. Materiální, personální a ekonomické podmínky Provoz školní družiny probíhá ve dvou samostatných odděleních, personálně je zajištěn dvěma vychovatelkami. Finanční zajištění chodu školní družiny je kryto z rozpočtu školy a z úplaty zákonných zástupců. Výši úplaty pro daný školní rok stanoví vždy na začátku školního roku ředitel školy. VI. Podmínky pro hygienické a bezpečné působení školní družiny a) vhodná struktura režimu dne žáků ve ŠD s dostatkem relaxace a aktivního pohybu dané skladbou zaměstnání b)vhodný stravovací a pitný režim c) zdravé prostředí užívaných prostorů ŠD d) ochrana žáků před úrazy, zásady bezpečnosti v místnosti, v tělocvičně, při akcích mimo školu e) výrazné označení všech nebezpečných předmětů a částí využívaných prostor f) dostupnost prostředků první pomoci a) Při sestavování režimu dne přihlížíme ke křivce výkonnosti žáka, vycházíme z obecných pedagogicko-psychologických poznatků z konkrétních podmínek ŠD a ze znalosti individuálních zvláštností žáků -po vyučování a po obědě jsou vhodné fyzicky a psychicky nenáročné činnosti odpočinkového zaměření -po době klidného odpočinku následují činnosti zaměřené na pohybovou rekreaci a zájmové činnosti, které jsou vhodnou kompenzací dopoledního sedavého zaměstnání -doba mezi 14,30-15,30hod je vhodná pro přípravu na vyučování a odpočinkové a rekreační činnosti podle vlastní volby dětí b) Stravování je zajištěno školní jídelnou, oběd s dostatkem tekutin a vlastní odpolední svačina s dostatkem pití a ovoce. c) Vychovatelky ŠD využívají při zájmových činnostech s dětmi i další prostory školy.do vybavení družiny patří různé stolní hry, stavebnice, hudební pomůcky, kterými vychovatelky podněcují a doprovází hudební či pohybové aktivity žáků.pro výtvarné a pracovní činnosti je vybavení podle finančních možností.dobrou vizitkou školní družiny je výzdoba, která využívá výsledků

14 tvořivosti dětí, je obměňovaná a sleduje práce dětí týkajících se ročních období a dalších námětů. d) Školní družina v době pobytu žáků na sebe bere odpovědnost za jejich bezpečnost.vychovatelky na začátku nového školního roku a následně v průběhu školního poučují všechny žáky o bezpečnosti při každé činnosti, při práci s materiálem.. e) Vychovatelky ŠD se řídí při činnostech se žáky provozním řádem využívaného prostoru školy. f) ŠD je vybavena lékárničkou pro první předlékařskou pomoc. VII. Psychosociální podmínky -žáci i dospělí se cítí v prostředí ŠD dobře, spokojeně, jistě a bezpečně -vychovatelky respektují potřeby žáků, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování -žáci nejsou neúměrně zatěžováni, či neerotizováni spěchem a chvatem -všichni žáci mají rovnocenné postavení, žádný není zvýhodňován ani znevýhodňován -volnost a osobní svoboda žáků je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení vyplývající z nutnosti dodržovat potřebný řád -žáci dostávají jasné srozumitelné pokyny, ŠD je pro žáky kamarádským společenstvím, v němž jsou zpravidla rádi -vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě školního dítěte a potřebám jeho života -ve vztazích mezi dospělými a mezi žáky se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora, dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě -vychovatelka se programově věnuje neformálním vztahům žáků v oddělení(prevence šikany..) -pedagogický styl, jakým jsou žáci vedeni, je podporující, sympatizující, projevuje se vstřícnou a naslouchající komunikací vychovatelky se žáky, je vyloučeno podporování nezdravé soutěživosti žáků -vychovatelka se vyhýbá negativním komentářům, je uznalá, dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony žáka VIII. Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných -žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost -pro rozvoj talentovaných jedinců bude nabízet ŠD další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů. účinnost od , ve znění z ředitel školy Mgr. Aleš Malý

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Roční plán družiny Modrá třída

Roční plán družiny Modrá třída Roční plán družiny Modrá třída 2017 / 2018 Kouzelné školy mateřská škola a základní škola Celoroční plán školní družiny Modrá třída Odpočinkové činnosti Odstraňování únavy žáků z vyučování Řešení odpočinku

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní družiny ZŠ J. Vohradského Šluknov Schváleno školskou radou dne

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní družiny ZŠ J. Vohradského Šluknov Schváleno školskou radou dne Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní družiny ZŠ J. Vohradského Šluknov Schváleno školskou radou dne 30. 8. 2017 2. verze Razítko: Mgr. Renata Sochorová, řed. školy Obsah ŠVP pro školní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

Školní družina. Základní charakteristika

Školní družina. Základní charakteristika Školní družina Základní charakteristika Školní družina je důležitý výchovný partner rodin žáků a školy. Zabezpečuje především zájmové činnosti, odpočinek a rekreaci žáků v době mimo vyučování. Současně

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Základní škola Votice, Pražská 235

Základní škola Votice, Pražská 235 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Votice, Pražská 235 Předkladatel: Základní škola Votice, okres Benešov Kontakt: zsvotice@centrum.cz www.zsvotice.cz

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Časový plán činností

Časový plán činností Časový plán činností 2017-2018 PODZIM Tematické okruhy: začátek školního roku, škola, ŠD, ŠJ (rozvíjení komunikace ve skupině, seznámení s prostory školy, hřiště a okolí školy, seznamovací hry), pravidla

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace - 1 - Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Škollníí vzděllávacíí program pro zájjmové vzdělláváníí Platnost: od 3. 2. 2014-1 - - 2 -

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola Votice, okres Benešov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola Votice, okres Benešov REDIZO 600042171 IZO 181045648 IČ 70568146 Adresa školy

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2017 2018 Vypracoval: kolektiv vychovatelek OBSAH: 1. Cíle 2. Výchovné cíle 3. Prostředky 4. Koncepce 5. Organizace školní družiny

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace REDIZO

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více