ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC Čj.: ZSD/7/2008

2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družiny Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské školy, Dubenec Obsah: I. Konkrétní cíle a vzdělávání II. Formy a obsah III. Časový plán IV. Podmínky přijímání žáků, podmínky ukončení docházky V. Materiální, personální a ekonomické podmínky VI. Podmínky pro hygienické a bezpečné působení ŠD VII. Psychosociální podmínky VIII. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Konkrétní cíle a vzdělávání Připravit žáka pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím aktivit výchovy mimo vyučování ho vybavit žádoucími vědomostmi,dovednostmi a postoji. Obecné cíle: A) rozvoj osobnosti člověka,který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život,získávání informací a učení se v průběhu celého života B) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod C) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické národnostní,kulturní, jazykové a náboženské identitě každého D) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti E) poznávání kulturních hodnot a tradic F) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně Dílčí cíle: a) získávat vědomosti v mnoha různých předmětech,učit se objevovat věci,přizpůsobovat se novým situacím,vytvářet něco nového, řešit nový problém b) získávat širokou škálu osobních dovedností potřebných pro život, jako je schopnost komunikovat s druhými nebo pracovat jako část skupiny,stejně jako praktické dovednosti c) rozvíjet porozumění s jinými lidmi,poznání,že všichni mají právo a povinnosti chovat se k ostatním tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám, pracovat a řešit problémy společně d) rozvíjet vnitřní kvality, získávat schopnosti žít v souladu s tím, co považujeme za pravdivé a správné

3 II. Formy a obsah 1.Žák a jeho psychika a) jazyk a jazyková komunikace b) poznávání schopnosti a funkce,představivost a fantazie c) sebepojetí, city, vůle 2.Lidé kolem nás 3.Rozmanitost přírody 4.Člověk a jeho zdraví 1a)Vzdělávací cíle -rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění,vyjadřování, výslovnost, mluvní projev) -rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu -osvojení si poznatků a dovedností související s psaním a čtením,zdokonalování techniky písma, upevňování získaných znalostí ze čtení Formy: -artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, soutěže, didaktické hry -společné diskuze, rozhovory,individuální a skupinová konverzace(vyprávění zážitků, příběhů,vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie) -komentování zážitků, vyřizování vzkazů a zpráv -samostatný slovní projev na určité téma -poslech čtených nebo vyprávěných pohádek nebo příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů -vyprávění,co žák slyšel nebo shlédl -přednes recitace, dramatizace, zpěv -prohlížení a četba knih -jazykové hádanky, křížovky a rébusy Kompetence -vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky -vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se -porozumět slyšenému(zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej) -formulovat otázky, odpovídat -umět využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává(knihy, encyklopedie, PC, audio technika, telefon, internet)

4 1b)Vzdělávací cíle -rozvoj tvořivého myšlení,tvořivého sebevyjádření -posilování přirozených poznávacích citů(zvídavost,zájem) -vytváření pozitivního vztahu k učení,podpora a rozvoj zájmu o učení Formy: -přímé pozorování přírodních, kulturních a technických objektů a jevů v okolí žáka -záměrné pozorování běžných objektů -spontánní hra, volná hra, didaktické hry -smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, koncentrace pozornosti -námětové hry a činnosti -hry různého zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii -hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti -činnosti zaměřené k chápání pojmů a osvojování poznatků vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky(práce s knihou, s obrazovými materiály) -činnosti související s časovými pojmy a vztahy související s denním řádem Kompetence: -vědomě využívat všech smyslů -záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost -postupovat a učit se podle pokynů -vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci,využívat zkušeností k učení -orientovat se v čase,chápat časové pojmy -vyjadřovat svou představivost a fantazii tvořivých činnostech(konstruktivních, výtvarných,hudebních, pohybových, dramatických) 1c) Vzdělávací cíle -získávání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti -rozvoj schopnosti sebeovládání -rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a plně prožívat -rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity -rozvoj mravného a estetického vnímání,cítění a prožívání -získání schopnosti řídit svoje chování Formy: -spontánní hry -činnost zajištující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu -činnosti přiměřené silám a schopnostem žáka a úkoly s viditelným cílem a výsledkem -činnosti zaměřené na samostatné vystupování, vyjadřování, rozhodování a sebehodnocení -příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání

5 -cvičení organizačních dovedností -estetické aktivity -sledování pohádek a příběhu obohacující citový život žáka -hry na téma rodiny, přátelství -dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích, vyjadřování nálad Kompetence: -zaujímat vlastní názory a postoje -rozhodovat o svých činnostech -ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování -vyjádřit souhlas i nesouhlas v situacích, které to vyžadují, odmítnout podílet se na nedovolených nebo zakázaných činnostech -uvědomovat si své silné a slabé stránky -přijímat pozitivní ocenění i případný neúspěch a vyrovnat se sním -prožívat radost ze zvládnutého -soustředit se na činnost a její dokončení -respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla -zorganizovat hru -uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky -prožívat a projevovat soucit, radost, náklonnost, snažit se ovládat své afektivní chování -být citlivý ve vztahu k živým bytostem,k přírodě i k věcem -těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás -vyjádřit své prožitky 2.Vzdělávací cíle -osvojování si pravidel chování ve vztahu k druhému -ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích se spolužáky i dospělými -rozvoj schopnosti žít v kolektivu (spolupracovat, spolupodílet se) -osvojování si základních poznatků o prostředí,v němž žák žije -vytvoření pozitivních vztahů ke kultuře a umění -rozvoj společenského i estetického vkusu Formy -komunikační aktivity žáka se spolužákem i s dospělým -společenské hry, při nichž žák respektuje druhého -společné povídání -aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi(kamarádství, přátelství, úcta ke stáří) -hry a činnosti vedoucí k ohleduplnosti, k ochotě rozdělit se,půjčit hru a hračku, střídat se,pomoci druhému ke schopnosti vyřešit vzájemný spor -činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí v němž žák žije(rodina, školní kolektiv) -hry a situace, kde žák chrání svoje soukromí a bezpečí své i druhých -četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s poučením -běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

6 -aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci žáka v prostředí ŠD -dodržování pravidel stolování, sebeobslužné činnosti -předcházení šikaně -různorodé společenské hry umožňující žákům podílet se na jejich průběhu i výsledcích -spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití v kolektivu školní družiny -tvůrčí činnosti literární, výtvarné, hudební, hudebně pohybové,dramatické podněcující nápaditost, tvořivost, estetické vnímání a tříbení vkusu -hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí -tématické hry seznamující žáky s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání Kompetence -navazovat kontakty s dospělým,kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem -navazovat a udržovat přátelství se spolužáky -odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná -uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého -dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití ve ŠD, dodržovat herní pravidla -respektovat potřeby spolužáka, dělit se s ním o hračky a pomůcky -chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu nebo postiženému spolužákovi, nabídnout mu pomoc -bránit se projevům násilí spolužáka, ubližování, ponižování -uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i spolužáky -aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí ŠD a spoluvytvářet v tomto prostředí atmosféru pohody -chovat se zdvořile, přistupovat druhým lidem, dospělým i spolužákům s úctou, vážit si jejich práce a úsilí -dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě -zacházet opatrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami -zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik 3.Vzdělávací cíle -rozšiřování vědomostí získaných v rámci vyučování, získání nových vědomostí -prožívání vztahů k přírodnímu a sociálnímu prostředí, rozvíjení vyšších citů intelektuálních(radost a poznávání), estetických(vnímání a prožívání krásy v přírodě i lidských výtvorech), morálních(rozlišování a prožívání dobra a zla ve vztahu k životnímu prostředí a památkám dalším lidským výtvorům) -ovlivňování jednání žáků, vedení k aktivnímu podílu na ochraně a tvorbě životního prostředí -upevňování návyků v oblasti zdraví, předcházení nemocem a úrazům

7 Formy -přirozené pozorování blízkého prostředí a života něm, okolní přírody, vycházky do okolí, výlety v průběhu ročních období -poučení o možných nebezpečných situacích(dopravní situace..) -didaktické hry s dopravní tématikou -přirozené poznávání přírodního okolí, sledování změn v přírodě -práce s literárními texty, obrazovým materiálem, využívání encyklopedií, slovníků, atlasů -sběr přírodnin, výstavky -aktivity zaměřené na ochranu a tvorbu životního prostředí, sběr druhotných surovin, lesních plodů, léčivých rostli -aktivity zaměřené na chování při pohybu a pobytu přírodě Kompetence -orientovat se bezpečně ve známém prostředí -chovat se přiměřeně a bezpečně ve škole i na veřejnosti(ulice ) -uvědomovat si nebezpečí,se kterým se může ve svém okolí žák setkat, vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc -všímat si změn ve svém okolí -uvědomovat si, že způsobem, jakým se žák i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňuje vlastní zdraví i životní prostředí -rozlišovat aktivity které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádku a škod, upozornit na ně -pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 4.Vzdělávací cíle -rozvoj pohybových schopností a zdokonalování a ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí -rozvoj fyzické a psychické zdatnosti -osvojení si věku přiměřené praktické dovednosti -osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech jejich kvalitě -osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví -vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu -rozvíjení a upevňování charakterových vlastností v souvislosti s činnostmi tělovýchovného charakteru Formy -různé pohybové činnosti (chůze, běh.) -zdravotně zaměřené činnosti(vyrovnávací, protahovací.) -pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování,oblékání, úklidu -činnosti relaxační a odpočinkové -činnosti směřující k prevenci úrazů -tělovýchovné chvilky

8 -tělovýchovné soutěže -sezonní sporty (sáňkování.) -sportovní hry(základní činnosti s míčem) -drobné pohybové hry a cvičení -pěší turistika s orientací v terénu, určování světových stran, -sledování sportovních událostí -účast na sportovních akcích -využívání sportovního náčiní a nářadí -kolektivní hry s jasně vymezenými pravidly Kompetence -zachovávat správné držení těla -zvládnout základní pohybové dovednosti, běžné způsoby pohybu v různém prostředí -koordinovat polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a se zpěvem -zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky(starat se o osobní hygienu, umět stolovat..) -zvládat obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky,.) -rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí -zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, drobnými nástroji, sportovním náčiním, běžnými pracovními pomůckami -nabýt přesvědčení o významu péče o čistotu zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy III. Roční plán výchovně - vzdělávací činnosti školní družiny Rozvoj klíčových kompetencí zahrnutých v měsíčních tématech 1. oddělení ŠD září Seznamujeme se seznámení s řádem, bezpečností a organizací ŠD péče o čistotu a udržování pořádku zahájení celoroční hry Cesta za pokladem stanovení pravidel a hodnocení seznamovací a kolektivní hry sportovní aktivity na hřišti a v tělocvičně výtvarné a rukodělné činnosti říjen Krásy přírody účast v soutěži Barevný podzim vycházky do přírody sběr přírodnin a výrobky z přírodních materiálů hry na rozvoj smyslových vjemů kontaktní hry sportovní aktivity na hřišti a v tělocvičně

9 listopad Vzájemná komunikace posilování komunikačních dovedností rozvoj slovní zásoby hry na dané téma výtvarné práce do soutěže výroba Anděla kolektivní práce sportovní hry na hřišti a v tělocvičně akce ŠD sobotní dílna pro rodiče s dětmi prosinec Vánoce přicházejí vánoční zvyky a tradice pečení a zdobení vánočního cukroví výtvarné a rukodělné práce s vánoční tématikou vánoční besídka poslech a nácvik vánočních písní, koled vycházky zimní přírodou, hry na sněhu sportovní hry v tělocvičně leden Kouzlo zimní přírody získávání pozitivního vztahu k přírodě - vycházky, krmení lesní zvěře, krmítka pro ptáky poznávání stop zvířat ve sněhu odlitky ze sádry kolektivní rukodělná práce Královna zimy hry na rozvoj fantazie rozvoj estetického cítění, sněhové stavby, obrazy ve sněhu, sněhuláci zimní sporty únor Pohádkový čas rozvoj čtenářské gramotnosti čtení pohádek dramatizace pohádky výroba loutek, loutkové představení ilustrace pohádkového příběhu výroba karnevalových masek karneval v tělocvičně zimní sporty, hry v tělocvičně březen Jaro se probouzí procházky do přírody a povídání o jarní přírodě seznámení s tradicí velikonoc velikonoční zvyky různé výtvarné techniky zdobení velikonočních vajíček

10 výrobky s jarní tématikou získávání pozitivního vztahu k přírodě a životnímu prostředí ekologie kolektivní hry duben Bezpečnost na silnicích získávání základních informací o bezpečnosti na silnicích dopravní značky prohlubování znalostí o poskytnutí první pomoci kolektivní hra na dané téma rozvoj estetického cítění, taneční vystoupení s vlastní choreografií sportovní hry v neobvyklých disciplínách květen Mezilidské vztahy rozvíjení citové stránky osobnosti a posilování citových vazeb, vztah k rodičům a prarodičům, místo v rodině, úcta ke stáří, vztah ke kamarádům a spolužákům povídání na téma šikana využití různých výtvarných technik přáníčka a dárečky pro maminku kolektivní hra Den bublin, výroba bublifuku hry na rozvoj logického myšlení hlavolamy, hádanky, soutěže sportovní hry na hřišti, olympiáda červen Cesta kolem světa cizí země a jejich příroda, kultura a zajímavosti promítání filmů, čtení z knih samostatná práce na dané téma výrobky z přírodních materiálů, koláže z lučních květin, atd. hry a soutěže ve vytrvalosti a trpělivosti ukončení celoroční soutěže, vyhodnocení hledání pokladu 2. oddělení ŠD září Seznamujeme se seznámení s novým prostředím ŠD a školy, s řádem ŠD, poučení bezpečnosti navázání přátelských vztahů za pomoci společných her, pravidla společného soužití mezi dětmi bezpečná cesta a orientace ve škole a v jejím okolí, seznámení se s místy, která budeme v průběhu roku se ŠD navštěvovat. start celoroční družinové hry, stanovení pravidel a hodnocení. Stroj času - Pravěk - povídání o pravěku, výtvarné činnosti, soutěže a hry zaměřené na pravěk.

11 Říjen Barevný podzim přírodovědné vycházky poznáváme podzimní plody, přírodniny, výtvarná soutěž Barevný podzim Stroj času - Egypt - povídání o životě ve starém Egyptě, výtvarné činnosti, soutěže a hry zaměřené na Egypt Vyhlášení sběru odpadových materiálů za účelem pomoci sběr hliníkových obalů v rámci ekologické výchovy a soutěže Stříbrná zeměkoule sběr PET víček na pomoc dítěti se zdravotním znevýhodněním Listopad Mezilidské vztahy vztahy mezi dětmi, mezi dětmi a rodiči a mezi dětmi a pedagogy Stroj času - Indiáni - povídání o životě indiánů, výtvarné činnosti, soutěže a hry s indiánskou tématikou výtvarná soutěž - Dotek andělů Podzimní dílnička plná barev - vyrábění gelových svíček, adventních věnců a svícnů, náušnic a batika za studena. Výrobky na prodejní vánoční výstavu Prosinec Mikuláš, čerti, tradiční české vánoční zvyky Vánoce ve družině - pečení vánočního cukroví, vánoční nadílka Stroj času - Středověk - povídání o životě ve středověku, výtvarné činnosti, soutěže a hry se středověkou tématikou. Leden Zima a sníh soutěž o nejhezčí a nejoriginálnější sněhovou stavbu Výtvarná soutěž - Vločkování a Příroda kolem nás Stroj času - Jak se žilo za časů našich babiček - povídání o životě našich prarodičů, výtvarné činnosti, soutěže a hry k tématu

12 Únor Zima končí Valentýn Karneval - příprava karnevalu, výroba masek Stroj času - Současnost - povídání o současném světě, o dnešním životním stylu, soutěže a hry k tématu Výtvarná soutěž - Poštovní známka Březen Jaro Březen měsíc knihy - Moje nejmilejší knížka, dramatizace pohádky Velikonoce - velikonoční tvoření, velikonoční tradice Vítání jara - vynášení zimy Stroj času - Vesmír - povídání o vesmíru, výtvarné činnosti, soutěže a hry s vesmírnou tématikou Duben Jaro Dopravní soutěž - základní znalosti a dovednosti v silničním provozu Třídíme odpad - ekologické hry Stroj času - Budoucnost - jak bude jednou náš svět vypadat? Co můžeme udělat pro to, abychom naši Zemi chránili? výtvarné činnosti, soutěže a hry na téma budoucnost Výtvarná soutěž - Dopis Zemi Květen Den matek Maminka - výrobky a přáníčka ke dni matek Maminky a jejich děti ze zvířecí říše Moje rodina Stroj času - vyhodnocení celoroční hry Výtvarná soutěž - Trpaslíci v Jedničce Červen Léto Mezinárodní den dětí - den plný her Prázdniny - léto, dovolená

13 IV. Podmínky přijímání žáků, podmínky ukončení docházky Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. stupně na základě žádosti zákonného zástupce. V případě, že oddělení školní družiny nebude naplněno, je možno přijmout na základě žádosti zákonného zástupce i žáka 2. stupně, a to až do naplněnosti oddělení. O přijetí žáka rozhoduje ředitel školy. Přednostně jsou přijímáni žáci nižších ročníků, v rámci ročníku mladší před staršími. Odhlášení žáka provádějí písemně jeho zákonní zástupci. O vyloučení žáka ze ŠD může rozhodnout ředitel školy školy po opakovaných prohřešcích proti Řádu školy a Řádu školní družiny. Vyloučení bude vždy projednáno se zákonnými zástupci žáka. V. Materiální, personální a ekonomické podmínky Provoz školní družiny probíhá ve dvou samostatných odděleních, personálně je zajištěn dvěma vychovatelkami. Finanční zajištění chodu školní družiny je kryto z rozpočtu školy a z úplaty zákonných zástupců. Výši úplaty pro daný školní rok stanoví vždy na začátku školního roku ředitel školy. VI. Podmínky pro hygienické a bezpečné působení školní družiny a) vhodná struktura režimu dne žáků ve ŠD s dostatkem relaxace a aktivního pohybu dané skladbou zaměstnání b)vhodný stravovací a pitný režim c) zdravé prostředí užívaných prostorů ŠD d) ochrana žáků před úrazy, zásady bezpečnosti v místnosti, v tělocvičně, při akcích mimo školu e) výrazné označení všech nebezpečných předmětů a částí využívaných prostor f) dostupnost prostředků první pomoci a) Při sestavování režimu dne přihlížíme ke křivce výkonnosti žáka, vycházíme z obecných pedagogicko-psychologických poznatků z konkrétních podmínek ŠD a ze znalosti individuálních zvláštností žáků -po vyučování a po obědě jsou vhodné fyzicky a psychicky nenáročné činnosti odpočinkového zaměření -po době klidného odpočinku následují činnosti zaměřené na pohybovou rekreaci a zájmové činnosti, které jsou vhodnou kompenzací dopoledního sedavého zaměstnání -doba mezi 14,30-15,30hod je vhodná pro přípravu na vyučování a odpočinkové a rekreační činnosti podle vlastní volby dětí b) Stravování je zajištěno školní jídelnou, oběd s dostatkem tekutin a vlastní odpolední svačina s dostatkem pití a ovoce. c) Vychovatelky ŠD využívají při zájmových činnostech s dětmi i další prostory školy.do vybavení družiny patří různé stolní hry, stavebnice, hudební pomůcky, kterými vychovatelky podněcují a doprovází hudební či pohybové aktivity žáků.pro výtvarné a pracovní činnosti je vybavení podle finančních možností.dobrou vizitkou školní družiny je výzdoba, která využívá výsledků

14 tvořivosti dětí, je obměňovaná a sleduje práce dětí týkajících se ročních období a dalších námětů. d) Školní družina v době pobytu žáků na sebe bere odpovědnost za jejich bezpečnost.vychovatelky na začátku nového školního roku a následně v průběhu školního poučují všechny žáky o bezpečnosti při každé činnosti, při práci s materiálem.. e) Vychovatelky ŠD se řídí při činnostech se žáky provozním řádem využívaného prostoru školy. f) ŠD je vybavena lékárničkou pro první předlékařskou pomoc. VII. Psychosociální podmínky -žáci i dospělí se cítí v prostředí ŠD dobře, spokojeně, jistě a bezpečně -vychovatelky respektují potřeby žáků, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování -žáci nejsou neúměrně zatěžováni, či neerotizováni spěchem a chvatem -všichni žáci mají rovnocenné postavení, žádný není zvýhodňován ani znevýhodňován -volnost a osobní svoboda žáků je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení vyplývající z nutnosti dodržovat potřebný řád -žáci dostávají jasné srozumitelné pokyny, ŠD je pro žáky kamarádským společenstvím, v němž jsou zpravidla rádi -vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě školního dítěte a potřebám jeho života -ve vztazích mezi dospělými a mezi žáky se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora, dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě -vychovatelka se programově věnuje neformálním vztahům žáků v oddělení(prevence šikany..) -pedagogický styl, jakým jsou žáci vedeni, je podporující, sympatizující, projevuje se vstřícnou a naslouchající komunikací vychovatelky se žáky, je vyloučeno podporování nezdravé soutěživosti žáků -vychovatelka se vyhýbá negativním komentářům, je uznalá, dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony žáka VIII. Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných -žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost -pro rozvoj talentovaných jedinců bude nabízet ŠD další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů. účinnost od , ve znění z ředitel školy Mgr. Aleš Malý

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola Votice, okres Benešov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola Votice, okres Benešov REDIZO 600042171 IZO 181045648 IČ 70568146 Adresa školy

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Daria Hlaváčková, vychovatelka ŠD Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání Platnost dokumentu 1.9.2007 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠD Školní družina při ZŠ Turnov - Mašov, U Školy 56, IČO 72742739 Sídlo Turnov-Mašov,

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Adresa: Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov Telefon: 380 711 626, 380 715 090 E-mail: info@zskrumlov.cz Zřizovatel: Jihočeský

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Votice, okres Benešov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Votice, okres Benešov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Votice, okres Benešov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola Votice, okres Benešov REDIZO 600042171 IZO 113000235 IČ 70568146 Adresa školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ, LIBEREC, LESNÍ 575/12, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ, LIBEREC, LESNÍ 575/12, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ, LIBEREC, LESNÍ 575/12, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Č.j.: 35-09-14 Účinnost od data: 1. 9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: ŘEDITEL ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557 Koordinátor tvorby: Petra Cajthamlová, vedoucí vychovatelka ŠD platnost

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ A MŠ PLZEŃ BOŽKOV ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PRO VŠECHNY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ A MŠ PLZEŃ BOŽKOV ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PRO VŠECHNY Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, Příspěvková organizace VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ A MŠ PLZEŃ BOŽKOV ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PRO VŠECHNY Část I Obecné ustanovení...strana

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Speciální základní škola Augustina Bartoše

Speciální základní škola Augustina Bartoše Speciální základní škola Augustina Bartoše Školní vzdělávací program pro školní družinu Září Škola začíná, poznáváme se Říjen Barevný podzim Listopad Svět kolem nás Prosinec Kouzlo adventu a Vánoc Leden

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl I.Identifikační údaje Adresa: Základní škola Radomyšl, okres Strakonice, Školní 187, Radomyšl, 387 31 IZO zařízení: 114 800 171 Kontakty: 383

Více

OBSAH. Identifikační údaje 1. Charakteristika ŠD 1. Provoz a režim práce ŠD.. 2. ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3. Délka vzdělávacího programu.

OBSAH. Identifikační údaje 1. Charakteristika ŠD 1. Provoz a režim práce ŠD.. 2. ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3. Délka vzdělávacího programu. OBSAH Identifikační údaje 1 Charakteristika ŠD 1 Provoz a režim práce ŠD.. 2 ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3 Délka vzdělávacího programu. 3 Formy vzdělávacího programu 4 Obsah a časový plán vzdělávacího

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více