ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC Čj.: ZSD/7/2008

2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družiny Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské školy, Dubenec Obsah: I. Konkrétní cíle a vzdělávání II. Formy a obsah III. Časový plán IV. Podmínky přijímání žáků, podmínky ukončení docházky V. Materiální, personální a ekonomické podmínky VI. Podmínky pro hygienické a bezpečné působení ŠD VII. Psychosociální podmínky VIII. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Konkrétní cíle a vzdělávání Připravit žáka pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím aktivit výchovy mimo vyučování ho vybavit žádoucími vědomostmi,dovednostmi a postoji. Obecné cíle: A) rozvoj osobnosti člověka,který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život,získávání informací a učení se v průběhu celého života B) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod C) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické národnostní,kulturní, jazykové a náboženské identitě každého D) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti E) poznávání kulturních hodnot a tradic F) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně Dílčí cíle: a) získávat vědomosti v mnoha různých předmětech,učit se objevovat věci,přizpůsobovat se novým situacím,vytvářet něco nového, řešit nový problém b) získávat širokou škálu osobních dovedností potřebných pro život, jako je schopnost komunikovat s druhými nebo pracovat jako část skupiny,stejně jako praktické dovednosti c) rozvíjet porozumění s jinými lidmi,poznání,že všichni mají právo a povinnosti chovat se k ostatním tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám, pracovat a řešit problémy společně d) rozvíjet vnitřní kvality, získávat schopnosti žít v souladu s tím, co považujeme za pravdivé a správné

3 II. Formy a obsah 1.Žák a jeho psychika a) jazyk a jazyková komunikace b) poznávání schopnosti a funkce,představivost a fantazie c) sebepojetí, city, vůle 2.Lidé kolem nás 3.Rozmanitost přírody 4.Člověk a jeho zdraví 1a)Vzdělávací cíle -rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění,vyjadřování, výslovnost, mluvní projev) -rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu -osvojení si poznatků a dovedností související s psaním a čtením,zdokonalování techniky písma, upevňování získaných znalostí ze čtení Formy: -artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, soutěže, didaktické hry -společné diskuze, rozhovory,individuální a skupinová konverzace(vyprávění zážitků, příběhů,vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie) -komentování zážitků, vyřizování vzkazů a zpráv -samostatný slovní projev na určité téma -poslech čtených nebo vyprávěných pohádek nebo příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů -vyprávění,co žák slyšel nebo shlédl -přednes recitace, dramatizace, zpěv -prohlížení a četba knih -jazykové hádanky, křížovky a rébusy Kompetence -vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky -vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se -porozumět slyšenému(zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej) -formulovat otázky, odpovídat -umět využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává(knihy, encyklopedie, PC, audio technika, telefon, internet)

4 1b)Vzdělávací cíle -rozvoj tvořivého myšlení,tvořivého sebevyjádření -posilování přirozených poznávacích citů(zvídavost,zájem) -vytváření pozitivního vztahu k učení,podpora a rozvoj zájmu o učení Formy: -přímé pozorování přírodních, kulturních a technických objektů a jevů v okolí žáka -záměrné pozorování běžných objektů -spontánní hra, volná hra, didaktické hry -smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, koncentrace pozornosti -námětové hry a činnosti -hry různého zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii -hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti -činnosti zaměřené k chápání pojmů a osvojování poznatků vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky(práce s knihou, s obrazovými materiály) -činnosti související s časovými pojmy a vztahy související s denním řádem Kompetence: -vědomě využívat všech smyslů -záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost -postupovat a učit se podle pokynů -vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci,využívat zkušeností k učení -orientovat se v čase,chápat časové pojmy -vyjadřovat svou představivost a fantazii tvořivých činnostech(konstruktivních, výtvarných,hudebních, pohybových, dramatických) 1c) Vzdělávací cíle -získávání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti -rozvoj schopnosti sebeovládání -rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a plně prožívat -rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity -rozvoj mravného a estetického vnímání,cítění a prožívání -získání schopnosti řídit svoje chování Formy: -spontánní hry -činnost zajištující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu -činnosti přiměřené silám a schopnostem žáka a úkoly s viditelným cílem a výsledkem -činnosti zaměřené na samostatné vystupování, vyjadřování, rozhodování a sebehodnocení -příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání

5 -cvičení organizačních dovedností -estetické aktivity -sledování pohádek a příběhu obohacující citový život žáka -hry na téma rodiny, přátelství -dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích, vyjadřování nálad Kompetence: -zaujímat vlastní názory a postoje -rozhodovat o svých činnostech -ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování -vyjádřit souhlas i nesouhlas v situacích, které to vyžadují, odmítnout podílet se na nedovolených nebo zakázaných činnostech -uvědomovat si své silné a slabé stránky -přijímat pozitivní ocenění i případný neúspěch a vyrovnat se sním -prožívat radost ze zvládnutého -soustředit se na činnost a její dokončení -respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla -zorganizovat hru -uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky -prožívat a projevovat soucit, radost, náklonnost, snažit se ovládat své afektivní chování -být citlivý ve vztahu k živým bytostem,k přírodě i k věcem -těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás -vyjádřit své prožitky 2.Vzdělávací cíle -osvojování si pravidel chování ve vztahu k druhému -ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích se spolužáky i dospělými -rozvoj schopnosti žít v kolektivu (spolupracovat, spolupodílet se) -osvojování si základních poznatků o prostředí,v němž žák žije -vytvoření pozitivních vztahů ke kultuře a umění -rozvoj společenského i estetického vkusu Formy -komunikační aktivity žáka se spolužákem i s dospělým -společenské hry, při nichž žák respektuje druhého -společné povídání -aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi(kamarádství, přátelství, úcta ke stáří) -hry a činnosti vedoucí k ohleduplnosti, k ochotě rozdělit se,půjčit hru a hračku, střídat se,pomoci druhému ke schopnosti vyřešit vzájemný spor -činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí v němž žák žije(rodina, školní kolektiv) -hry a situace, kde žák chrání svoje soukromí a bezpečí své i druhých -četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s poučením -běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

6 -aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci žáka v prostředí ŠD -dodržování pravidel stolování, sebeobslužné činnosti -předcházení šikaně -různorodé společenské hry umožňující žákům podílet se na jejich průběhu i výsledcích -spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití v kolektivu školní družiny -tvůrčí činnosti literární, výtvarné, hudební, hudebně pohybové,dramatické podněcující nápaditost, tvořivost, estetické vnímání a tříbení vkusu -hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí -tématické hry seznamující žáky s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání Kompetence -navazovat kontakty s dospělým,kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem -navazovat a udržovat přátelství se spolužáky -odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná -uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého -dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití ve ŠD, dodržovat herní pravidla -respektovat potřeby spolužáka, dělit se s ním o hračky a pomůcky -chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu nebo postiženému spolužákovi, nabídnout mu pomoc -bránit se projevům násilí spolužáka, ubližování, ponižování -uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i spolužáky -aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí ŠD a spoluvytvářet v tomto prostředí atmosféru pohody -chovat se zdvořile, přistupovat druhým lidem, dospělým i spolužákům s úctou, vážit si jejich práce a úsilí -dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě -zacházet opatrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami -zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik 3.Vzdělávací cíle -rozšiřování vědomostí získaných v rámci vyučování, získání nových vědomostí -prožívání vztahů k přírodnímu a sociálnímu prostředí, rozvíjení vyšších citů intelektuálních(radost a poznávání), estetických(vnímání a prožívání krásy v přírodě i lidských výtvorech), morálních(rozlišování a prožívání dobra a zla ve vztahu k životnímu prostředí a památkám dalším lidským výtvorům) -ovlivňování jednání žáků, vedení k aktivnímu podílu na ochraně a tvorbě životního prostředí -upevňování návyků v oblasti zdraví, předcházení nemocem a úrazům

7 Formy -přirozené pozorování blízkého prostředí a života něm, okolní přírody, vycházky do okolí, výlety v průběhu ročních období -poučení o možných nebezpečných situacích(dopravní situace..) -didaktické hry s dopravní tématikou -přirozené poznávání přírodního okolí, sledování změn v přírodě -práce s literárními texty, obrazovým materiálem, využívání encyklopedií, slovníků, atlasů -sběr přírodnin, výstavky -aktivity zaměřené na ochranu a tvorbu životního prostředí, sběr druhotných surovin, lesních plodů, léčivých rostli -aktivity zaměřené na chování při pohybu a pobytu přírodě Kompetence -orientovat se bezpečně ve známém prostředí -chovat se přiměřeně a bezpečně ve škole i na veřejnosti(ulice ) -uvědomovat si nebezpečí,se kterým se může ve svém okolí žák setkat, vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc -všímat si změn ve svém okolí -uvědomovat si, že způsobem, jakým se žák i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňuje vlastní zdraví i životní prostředí -rozlišovat aktivity které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádku a škod, upozornit na ně -pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 4.Vzdělávací cíle -rozvoj pohybových schopností a zdokonalování a ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí -rozvoj fyzické a psychické zdatnosti -osvojení si věku přiměřené praktické dovednosti -osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech jejich kvalitě -osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví -vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu -rozvíjení a upevňování charakterových vlastností v souvislosti s činnostmi tělovýchovného charakteru Formy -různé pohybové činnosti (chůze, běh.) -zdravotně zaměřené činnosti(vyrovnávací, protahovací.) -pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování,oblékání, úklidu -činnosti relaxační a odpočinkové -činnosti směřující k prevenci úrazů -tělovýchovné chvilky

8 -tělovýchovné soutěže -sezonní sporty (sáňkování.) -sportovní hry(základní činnosti s míčem) -drobné pohybové hry a cvičení -pěší turistika s orientací v terénu, určování světových stran, -sledování sportovních událostí -účast na sportovních akcích -využívání sportovního náčiní a nářadí -kolektivní hry s jasně vymezenými pravidly Kompetence -zachovávat správné držení těla -zvládnout základní pohybové dovednosti, běžné způsoby pohybu v různém prostředí -koordinovat polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a se zpěvem -zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky(starat se o osobní hygienu, umět stolovat..) -zvládat obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky,.) -rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí -zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, drobnými nástroji, sportovním náčiním, běžnými pracovními pomůckami -nabýt přesvědčení o významu péče o čistotu zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy III. Roční plán výchovně - vzdělávací činnosti školní družiny Rozvoj klíčových kompetencí zahrnutých v měsíčních tématech 1. oddělení ŠD září Seznamujeme se seznámení s řádem, bezpečností a organizací ŠD péče o čistotu a udržování pořádku zahájení celoroční hry Cesta za pokladem stanovení pravidel a hodnocení seznamovací a kolektivní hry sportovní aktivity na hřišti a v tělocvičně výtvarné a rukodělné činnosti říjen Krásy přírody účast v soutěži Barevný podzim vycházky do přírody sběr přírodnin a výrobky z přírodních materiálů hry na rozvoj smyslových vjemů kontaktní hry sportovní aktivity na hřišti a v tělocvičně

9 listopad Vzájemná komunikace posilování komunikačních dovedností rozvoj slovní zásoby hry na dané téma výtvarné práce do soutěže výroba Anděla kolektivní práce sportovní hry na hřišti a v tělocvičně akce ŠD sobotní dílna pro rodiče s dětmi prosinec Vánoce přicházejí vánoční zvyky a tradice pečení a zdobení vánočního cukroví výtvarné a rukodělné práce s vánoční tématikou vánoční besídka poslech a nácvik vánočních písní, koled vycházky zimní přírodou, hry na sněhu sportovní hry v tělocvičně leden Kouzlo zimní přírody získávání pozitivního vztahu k přírodě - vycházky, krmení lesní zvěře, krmítka pro ptáky poznávání stop zvířat ve sněhu odlitky ze sádry kolektivní rukodělná práce Královna zimy hry na rozvoj fantazie rozvoj estetického cítění, sněhové stavby, obrazy ve sněhu, sněhuláci zimní sporty únor Pohádkový čas rozvoj čtenářské gramotnosti čtení pohádek dramatizace pohádky výroba loutek, loutkové představení ilustrace pohádkového příběhu výroba karnevalových masek karneval v tělocvičně zimní sporty, hry v tělocvičně březen Jaro se probouzí procházky do přírody a povídání o jarní přírodě seznámení s tradicí velikonoc velikonoční zvyky různé výtvarné techniky zdobení velikonočních vajíček

10 výrobky s jarní tématikou získávání pozitivního vztahu k přírodě a životnímu prostředí ekologie kolektivní hry duben Bezpečnost na silnicích získávání základních informací o bezpečnosti na silnicích dopravní značky prohlubování znalostí o poskytnutí první pomoci kolektivní hra na dané téma rozvoj estetického cítění, taneční vystoupení s vlastní choreografií sportovní hry v neobvyklých disciplínách květen Mezilidské vztahy rozvíjení citové stránky osobnosti a posilování citových vazeb, vztah k rodičům a prarodičům, místo v rodině, úcta ke stáří, vztah ke kamarádům a spolužákům povídání na téma šikana využití různých výtvarných technik přáníčka a dárečky pro maminku kolektivní hra Den bublin, výroba bublifuku hry na rozvoj logického myšlení hlavolamy, hádanky, soutěže sportovní hry na hřišti, olympiáda červen Cesta kolem světa cizí země a jejich příroda, kultura a zajímavosti promítání filmů, čtení z knih samostatná práce na dané téma výrobky z přírodních materiálů, koláže z lučních květin, atd. hry a soutěže ve vytrvalosti a trpělivosti ukončení celoroční soutěže, vyhodnocení hledání pokladu 2. oddělení ŠD září Seznamujeme se seznámení s novým prostředím ŠD a školy, s řádem ŠD, poučení bezpečnosti navázání přátelských vztahů za pomoci společných her, pravidla společného soužití mezi dětmi bezpečná cesta a orientace ve škole a v jejím okolí, seznámení se s místy, která budeme v průběhu roku se ŠD navštěvovat. start celoroční družinové hry, stanovení pravidel a hodnocení. Stroj času - Pravěk - povídání o pravěku, výtvarné činnosti, soutěže a hry zaměřené na pravěk.

11 Říjen Barevný podzim přírodovědné vycházky poznáváme podzimní plody, přírodniny, výtvarná soutěž Barevný podzim Stroj času - Egypt - povídání o životě ve starém Egyptě, výtvarné činnosti, soutěže a hry zaměřené na Egypt Vyhlášení sběru odpadových materiálů za účelem pomoci sběr hliníkových obalů v rámci ekologické výchovy a soutěže Stříbrná zeměkoule sběr PET víček na pomoc dítěti se zdravotním znevýhodněním Listopad Mezilidské vztahy vztahy mezi dětmi, mezi dětmi a rodiči a mezi dětmi a pedagogy Stroj času - Indiáni - povídání o životě indiánů, výtvarné činnosti, soutěže a hry s indiánskou tématikou výtvarná soutěž - Dotek andělů Podzimní dílnička plná barev - vyrábění gelových svíček, adventních věnců a svícnů, náušnic a batika za studena. Výrobky na prodejní vánoční výstavu Prosinec Mikuláš, čerti, tradiční české vánoční zvyky Vánoce ve družině - pečení vánočního cukroví, vánoční nadílka Stroj času - Středověk - povídání o životě ve středověku, výtvarné činnosti, soutěže a hry se středověkou tématikou. Leden Zima a sníh soutěž o nejhezčí a nejoriginálnější sněhovou stavbu Výtvarná soutěž - Vločkování a Příroda kolem nás Stroj času - Jak se žilo za časů našich babiček - povídání o životě našich prarodičů, výtvarné činnosti, soutěže a hry k tématu

12 Únor Zima končí Valentýn Karneval - příprava karnevalu, výroba masek Stroj času - Současnost - povídání o současném světě, o dnešním životním stylu, soutěže a hry k tématu Výtvarná soutěž - Poštovní známka Březen Jaro Březen měsíc knihy - Moje nejmilejší knížka, dramatizace pohádky Velikonoce - velikonoční tvoření, velikonoční tradice Vítání jara - vynášení zimy Stroj času - Vesmír - povídání o vesmíru, výtvarné činnosti, soutěže a hry s vesmírnou tématikou Duben Jaro Dopravní soutěž - základní znalosti a dovednosti v silničním provozu Třídíme odpad - ekologické hry Stroj času - Budoucnost - jak bude jednou náš svět vypadat? Co můžeme udělat pro to, abychom naši Zemi chránili? výtvarné činnosti, soutěže a hry na téma budoucnost Výtvarná soutěž - Dopis Zemi Květen Den matek Maminka - výrobky a přáníčka ke dni matek Maminky a jejich děti ze zvířecí říše Moje rodina Stroj času - vyhodnocení celoroční hry Výtvarná soutěž - Trpaslíci v Jedničce Červen Léto Mezinárodní den dětí - den plný her Prázdniny - léto, dovolená

13 IV. Podmínky přijímání žáků, podmínky ukončení docházky Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. stupně na základě žádosti zákonného zástupce. V případě, že oddělení školní družiny nebude naplněno, je možno přijmout na základě žádosti zákonného zástupce i žáka 2. stupně, a to až do naplněnosti oddělení. O přijetí žáka rozhoduje ředitel školy. Přednostně jsou přijímáni žáci nižších ročníků, v rámci ročníku mladší před staršími. Odhlášení žáka provádějí písemně jeho zákonní zástupci. O vyloučení žáka ze ŠD může rozhodnout ředitel školy školy po opakovaných prohřešcích proti Řádu školy a Řádu školní družiny. Vyloučení bude vždy projednáno se zákonnými zástupci žáka. V. Materiální, personální a ekonomické podmínky Provoz školní družiny probíhá ve dvou samostatných odděleních, personálně je zajištěn dvěma vychovatelkami. Finanční zajištění chodu školní družiny je kryto z rozpočtu školy a z úplaty zákonných zástupců. Výši úplaty pro daný školní rok stanoví vždy na začátku školního roku ředitel školy. VI. Podmínky pro hygienické a bezpečné působení školní družiny a) vhodná struktura režimu dne žáků ve ŠD s dostatkem relaxace a aktivního pohybu dané skladbou zaměstnání b)vhodný stravovací a pitný režim c) zdravé prostředí užívaných prostorů ŠD d) ochrana žáků před úrazy, zásady bezpečnosti v místnosti, v tělocvičně, při akcích mimo školu e) výrazné označení všech nebezpečných předmětů a částí využívaných prostor f) dostupnost prostředků první pomoci a) Při sestavování režimu dne přihlížíme ke křivce výkonnosti žáka, vycházíme z obecných pedagogicko-psychologických poznatků z konkrétních podmínek ŠD a ze znalosti individuálních zvláštností žáků -po vyučování a po obědě jsou vhodné fyzicky a psychicky nenáročné činnosti odpočinkového zaměření -po době klidného odpočinku následují činnosti zaměřené na pohybovou rekreaci a zájmové činnosti, které jsou vhodnou kompenzací dopoledního sedavého zaměstnání -doba mezi 14,30-15,30hod je vhodná pro přípravu na vyučování a odpočinkové a rekreační činnosti podle vlastní volby dětí b) Stravování je zajištěno školní jídelnou, oběd s dostatkem tekutin a vlastní odpolední svačina s dostatkem pití a ovoce. c) Vychovatelky ŠD využívají při zájmových činnostech s dětmi i další prostory školy.do vybavení družiny patří různé stolní hry, stavebnice, hudební pomůcky, kterými vychovatelky podněcují a doprovází hudební či pohybové aktivity žáků.pro výtvarné a pracovní činnosti je vybavení podle finančních možností.dobrou vizitkou školní družiny je výzdoba, která využívá výsledků

14 tvořivosti dětí, je obměňovaná a sleduje práce dětí týkajících se ročních období a dalších námětů. d) Školní družina v době pobytu žáků na sebe bere odpovědnost za jejich bezpečnost.vychovatelky na začátku nového školního roku a následně v průběhu školního poučují všechny žáky o bezpečnosti při každé činnosti, při práci s materiálem.. e) Vychovatelky ŠD se řídí při činnostech se žáky provozním řádem využívaného prostoru školy. f) ŠD je vybavena lékárničkou pro první předlékařskou pomoc. VII. Psychosociální podmínky -žáci i dospělí se cítí v prostředí ŠD dobře, spokojeně, jistě a bezpečně -vychovatelky respektují potřeby žáků, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování -žáci nejsou neúměrně zatěžováni, či neerotizováni spěchem a chvatem -všichni žáci mají rovnocenné postavení, žádný není zvýhodňován ani znevýhodňován -volnost a osobní svoboda žáků je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení vyplývající z nutnosti dodržovat potřebný řád -žáci dostávají jasné srozumitelné pokyny, ŠD je pro žáky kamarádským společenstvím, v němž jsou zpravidla rádi -vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě školního dítěte a potřebám jeho života -ve vztazích mezi dospělými a mezi žáky se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora, dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě -vychovatelka se programově věnuje neformálním vztahům žáků v oddělení(prevence šikany..) -pedagogický styl, jakým jsou žáci vedeni, je podporující, sympatizující, projevuje se vstřícnou a naslouchající komunikací vychovatelky se žáky, je vyloučeno podporování nezdravé soutěživosti žáků -vychovatelka se vyhýbá negativním komentářům, je uznalá, dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony žáka VIII. Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných -žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost -pro rozvoj talentovaných jedinců bude nabízet ŠD další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů. účinnost od , ve znění z ředitel školy Mgr. Aleš Malý

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi Základní škola a Mateřská škola,nedašovská 328,Praha 5 Zličín Zřizovatel MČ Praha Zličín,Tylovská 207 Ředitelka Mgr.Jana Kuhnová Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ve školce jsme rádi,všichni

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012 Mateřská škola a školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KRTEČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ, aneb JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Školní

Více

Vzdělávací program pro přípravnou třídu

Vzdělávací program pro přípravnou třídu Vzdělávací program pro přípravnou třídu (Příloha školního vzdělávacího programu Škola porozumění ze dne 20. 6. 2007 Základní školy Praha 3 Havlíčkovo náměstí 10/300) Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Mgr. Marie Málková ředitelka školy Platnost: 1. 9. 2010 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE:...

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov Školní 76, 753 62 Potštát Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok 2011/2012 OBJEVUJEME SVĚT Platnost od 1.9.2011 V Potštátě

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více