Certifikát ETA_ pro talírovou hmoždinku SUPERISOLATEfix

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Certifikát ETA_05-0267 pro talírovou hmoždinku SUPERISOLATEfix"

Transkript

1 Certifikát(C) Certifikát ETA_ pro talírovou hmoždinku SUPERISOLATEfix Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA_ _pro_talírovou_hmoždinku_SUPERISOLATEfix_48392[PDF]_cs.pdf

2 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L Berlin Germany Tel.: +49(0) Fax: +49(0) Internet: Zmocněn a notifikován podle článku 10 směrnice Rady z 21. prosince 1998 k harmonizaci právních a správních předpisů členských státůohledně stavebních produktů (89/106/EHS) Mitglied der EOTA Člen EOTA Evropské technické schválení ETA-05/0267 Obchodní označení Držitel osvědčení Předmět osvědčení A účel použití Platnost: od do Výrobní závod Allfa Iso - Berner SUPERISOLATEfix allfa Dübel GmbH Braukämperstraße Gelsenkirchen Talířová hmoždinka s rozpěrným ocelovým hřebíkem k upevnění vnějších kontaktních zateplovacích systémů s vrstvou omítky do betonu a zdiva 14. února února 2011 allfa Dübel GmbH Braukämperstraße Gelsenkirchen SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO Toto schválení zahrnuje 15 stran včetně 7 příloh Europäische Organisation für Technische Zulassungen European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technická schválení str. 1 (15)

3 I PRÁVNÍ PODKLADY A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Toto Evropské technické osvědčení vydává Německý institut stavební techniky V souladu se: - Směrnicí Rady č. 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988, o harmonizaci právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků 1, změněná na základě Směrnice Rady č. 93/68/EHS 2 a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/ ; - Zákonem o uvádění stavebních výrobků do oběhu a jejich volném pohybu, o realizaci Směrnice Rady č. 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988, za účelem harmonizace právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků a jiných právních úkonů Evropského společenství (Zákon o stavebních výrobcích) ze dne 28. dubna , naposledy změněno Zákonem ze dne ; - Společnými pravidly pro postupování ve věci žádání, přípravy a vydávání Evropských technických osvědčení dle Přílohy k rozhodnutí Komise č. 94/23/ES 6 ; - Směrnice pro Evropská technická osvědčení pro Plastovou hmoždinku pro upevnění kontaktních zateplovacích systémů do omítky, ETAG Německý institut stavební techniky je oprávněn kontrolovat, zda se plní ustanovení tohoto Evropského technického osvědčení. Tato kontrola může probíhat ve výrobním závodě. Držitel Evropského technického osvědčení však zůstává zodpovědný za shodu výrobků s Evropským technickým osvědčením a za jejich použitelnost pro předpokládaný účel použití. 3 Toto Evropské technické osvědčení nesmí být převedeno na jiné výrobce nebo jejich zástupce, než kteří jsou uvedeni na straně 1, nebo na jiné výrobní závody, než které jsou uvedeny na straně 1 tohoto Evropského technického osvědčení. 4 Německý institut stavební techniky může toto Evropské technické osvědčení odvolat, a to zvláště po sdělení komise dle čl. 5 odst. 1 směrnice 89/106/EHS. 5 Toto Evropské technické osvědčení se smí předávat dále pouze v nezkrácené podobě; toto platí i při doručování elektronickou cestou. Na základě písemného souhlasu Německého institutu stavební techniky však může být reprodukováno i v částečném znění, ale musí být jako takové označeno. Texty a obrázky v reklamních materiálech nesmí být v rozporu s Evropským technickým osvědčením ani používány neoprávněným způsobem. 6 Evropské technické osvědčení vydává příslušný schvalovací úřad ve svém úředním jazyce. Toto znění odpovídá znění uvedenému v EOTA. Překlady do jiných jazyků musí být jako takové označeny. 1 Úřední věstník Evropských společenství č. L 40 ze dne , strana 12 2 Úřední věstník Evropských společenství č. L 220 ze dne , strana 1 3 Úřední věstník Evropské unie č. L 284 ze dne , strana 25 4 Spolková sbírka zákonů I, strana Spolková sbírka zákonů I, strana 2, 15 6 Úřední věstník Evropských společenství č. L 17 ze dne , strana 34 str. 2 (15)

4 II ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉHO TECHNICKÉHO OSVĚDČENÍ 1 Popis výrobku a účel použití 1.1 Popis stavebního výrobku Iso-univerzální hmoždinka IUD se skládá z pouzdra s talířem z polyetylénu a z příslušného speciálního hřebíku z galvanicky pozinkované oceli s nalisovanou plastovou hlavou z polyamidu. Hmoždinka se smí dále kombinovat s talíři IUS 140, IUS 110 a IUS 90 z polyetylénu. V příloze 1 je hmoždinka zobrazena v namontovaném stavu. 1.2 Účel použití Hmoždinka je určena pro takové použití, při kterém musí být splněny požadavky na bezpečné používání dle podstatného požadavku 4 Směrnice č. 89/106/ES a při kterém selhání ukotvení vede k zanedbatelnému nebezpečí života nebo zdraví osob. Hmoždinka se smí používat pouze jako vícenásobné upevnění pro ukotvení lepených kontaktních zateplovacích systémů (WDVS) dle ETAG 004 v betonu a ve zdivu. Podklad pro toto ukotvení smí tvořit armovaný nebo nearmovaný normální beton pevnostní třídy minimálně C 12/15 a maximálně C 50/60 dle EN 206-1: a zděné stěny dle tabulky 4, příloha 4. Hmoždinka smí být používána pouze k přenosu namáhání způsobenému sáním větru a nikoliv k přenosu vlastního zatížení zateplovacího systému. Vlastnímu zatížení musí odolat lepený spoj zateplovacího systému. Požadavky tohoto evropského technického osvědčení jsou založeny na předpokládané době životnosti hmoždinky 25 let. Údaje o době životnosti nelze vykládat jako záruku výrobce, nýbrž je nutno je považovat pouze za pomůcku pro výběr správného výrobku vzhledem k předpokládané, ekonomicky přiměřené době životnosti stavby. 2 Charakteristické znaky výrobku a ověřovací procedura 2.1 Charakteristické znaky výrobku Hmoždinka odpovídá výkresům a údajům uvedeným v přílohách 2 a 3. Parametry materiálů, rozměry a tolerance hmoždinky v těchto přílohách neuvedené musí odpovídat údajům stanoveným v technické dokumentaci 7 tohoto evropského technického osvědčení. Parametry pro dimenzování ukotvení jsou uvedeny v příloze 4. Každá hmoždinka musí být označena názvem výrobce, typem, průměrem a délkou. Je nutno vyznačit minimální hloubku ukotvení. Hmoždinka se smí balit a dodávat pouze jako upevňovací prvek. 7 Technická dokumentace tohoto evropského technického osvědčení je uložena v Německém institutu stavební techniky a v případě, že je významná pro úkoly akreditovaných institucí zapojených do procesu osvědčování shody, pak musí být těmto institucím vydána. str. 3 (15)

5 2.2 Ověřovací procedura Posouzení použitelnosti hmoždinky pro předpokládaný účel použití s ohledem na požadavky bezpečného používání ve smyslu podstatného požadavku 4 proběhlo v souladu se Směrnicí pro evropské technické schvalování pro plastovou hmoždinku k upevnění vnějších kontaktních zateplovacích systémů s vrstvou omítky, ETAG 014, na základě užitné kategorie A, B a C. Kromě specifických ustanovení tohoto Evropského technického osvědčení, která se vztahují na nebezpečné látky, mohou výrobky, na které se vztahuje platnost tohoto osvědčení, podléhat dalším požadavkům (např. praktikované evropské legislativě a národním právním a správním předpisům). Pro splnění ustanovení Směrnice o stavebních výrobcích musí být případně dodrženy rovněž tyto požadavky. 3 Hodnocení a osvědčování shody a označení CE 3.1 Systém osvědčování shody Na základě Rozhodnutí 97/463/ES Evropské komise 8 se používá systém 2 (ii) (přiřazený systém 2+) osvědčování shody. Tento systém osvědčování shody je popsán níže. Systém 2+: prohlášení výrobce o shodě výrobku na základě: (a) úkolů výrobce: (1) úvodní kontrola výrobku, (2) vlastní kontrola ve výrobě, (3) zkouška vzorků odebraných z výroby dle stanoveného zkušebního plánu. (b) úkolů akreditované instituce: (4) certifikace vlastní kontroly ve výrobě na základě - vstupní kontroly výrobního závodu a vlastní kontroly výroby, - průběžné kontroly, posuzování a uznávání výsledků vlastní kontroly ve výrobě. 3.2 Kompetence Úkoly výrobce Vlastní kontrola ve výrobě Výrobce musí provádět stálou vlastní kontrolu výroby. Veškeré údaje, požadavky a předpisy předepsané výrobcem se systematicky kodifikují ve formě písemných provozních a metodických instrukcí (návodek). Vlastní kontrola ve výrobě musí zajišťovat, aby byl výrobek ve shodě s tímto Evropským technickým osvědčením. Výrobce smí používat pouze vstupní materiály, které jsou uvedeny v technické dokumentaci tohoto Evropského technického osvědčení. Vlastní kontrola výroby musí být v souladu s plánem kontrol ze dne 14. února 2006, který je součástí technické dokumentace tohoto Evropského technického osvědčení. Plán kontrol je stanoven v souvislosti s vlastním systémem kontroly výroby provozovaným výrobcem a uložen v Německém institutu stavební techniky 9. 8 Úřední věstník Evropských společenství č. L 198 ze dne Plán kontrol je důvěrnou součástí dokumentace tohoto Evropského technického osvědčení a vydává se pouze akreditované instituci zapojené do procesu osvědčování shody. Viz bod str. 4 (15)

6 Výsledky vlastní kontroly výroby se musí zaznamenávat a vyhodnocovat v souladu s ustanoveními plánu kontroly Ostatní úkoly výrobce Výrobce smluvně pověří instituci, která je akreditovaná pro úkoly dle bodu 3.1 pro oblast hmoždinek, prováděním opatření bodu 3.3. Za tímto účelem předloží výrobce akreditované instituci plán kontroly dle bodů a Výrobce odevzdá prohlášení o shodě včetně vyjádření, že stavební výrobek je v souladu s ustanoveními tohoto Evropského technického osvědčení Úkoly akreditovaných institucí Akreditovaná instituce provádí následující úkoly v souladu s plánem kontroly: - vstupní kontrola výrobního závodu a vlastní kontroly výroby, - průběžná kontrola, posuzování a uznávání výsledků vlastní kontroly ve výrobě. Akreditovaná instituce musí zachytit podstatné body svých výše uvedených opatření a zdokumentovat dosažené výsledky a závěry v písemné zprávě. Výrobcem pověřená certifikační instituce vydá certifikát o shodě dle ES včetně vyjádření, že vlastní výrobní kontrola odpovídá ustanovením tohoto Evropského technického osvědčení. Pokud již ustanovení Evropského technického osvědčení a příslušného plánu kontrol nejsou splněna, certifikační instituce jí vydaný certifikát o shodě odebere a o této skutečnosti neprodleně informuje Německý institut stavební techniky. 3.3 Označení CE Označení CE se umisťuje na každém obalu hmoždinek. Písmena "CE" je navíc nutno doplnit identifikačním číslem akreditované certifikační instituce dále následujícími údaji: jméno a adresa výrobce (právnické osoby zodpovědné za výrobu); obě poslední číslice roku, v němž proběhlo označení CE; číslo certifikátu o shodě dle ES, pro vlastní výrobní kontrolu; číslo Evropského technického osvědčení; číslo Směrnice pro Evropské technické osvědčení užitná kategorie A, B a C 4 PŘEDPOKLADY POUŽITELNOSTI VÝROBKU 4.1 Výroba Evropské technické osvědčení bylo vydáno pro výrobek na základě odsouhlasených údajů a informací, které jsou uloženy v Německém institutu stavební techniky a které slouží identifikaci posuzovaného a hodnoceného výrobku. Úpravy výrobku nebo výrobního procesu, které by mohly vést k tomu, že uložené údaje a informace již nebudou správné, je nutno před jejich zavedením sdělit Německému institutu stavební techniky. Německý institut stavební techniky rozhodne o tom, zda budou mít takové změny vliv na platnost osvědčení a následně na platnost označení CE uděleného na základě vydaného osvědčení nebo ne, a příp. stanoví, zda je nutné dodatečné posouzení nebo změna schválení. str. 5 (15)

7 4.2 Montáž Návrh ukotvení Všeobecné informace Evropské technické osvědčení se vztahuje pouze na výrobu a používání hmoždinky. Důkaz stability vnějšího kontaktního zateplovacího systému včetně přenosu zatížení do hmoždinky a do dodatečných izolačních talířů není předmětem tohoto Evropského technického osvědčení. Hmoždinka je použitelná za následujících předpokladů: Ukotvení je navrhováno v souladu s ETAG 014 "Směrnice pro evropské technické schválení pro plastové hmoždinky k upevnění vnějších kontaktních zateplovacích systémů s vrstvou omítky na zodpovědnost technika se zkušenostmi v oblasti kotvení. S ohledem na upevňovaná zatížení, na druh a pevnost podkladu pro kotvení, tloušťku tepelné izolace, rozměry stavebních dílů a tolerance je nutno zhotovit ověřitelné výpočty a konstrukční výkresy. Bezprostřední lokální přenos síly do podkladu pro kotvení je zdokladován. Hmoždinka smí být použita pouze pro přenos zatížení vzniklého sáním větru. Ostatní zatížení, např. vlastní hmotnost a dodatečně vznikající síly, musí být zachycena lepeným spojem zateplovacího systému Únosnost hmoždinky Charakteristické hodnoty únosností v tahu u hmoždinky jsou uvedeny v tabulce 4, příloha 4. V případě odchylky od charakteristických hodnot stavebního materiálu uvedených v tabulce 4 nebo použití jiného, podobného podkladu kategorie B nebo C, je nutno provést zkoušky na stavebním objektu dle odstavce a zjistit charakteristickou únosnost v tahu Parametry, vzdálenosti a rozměry stavebních dílů Je nutno dodržovat minimální vzdálenosti a rozměry stavebních dílů dle přílohy Posun hmoždinky v podkladním materiálu Při zatížení ve výši dimenzované hodnoty je u kotevního podkladu tvořeného zdivem z vápenopískových cihel nutno počítat s posunem o cca. 1,3 mm, u betonu a zdiva tvořeného pálenými cihlami o cca. 1,0 mm, u zdiva tvořeného děrovanými a vápenopískovými příčně děrovanými cihlami o cca. 0,8 mm a v případě zdiva tvořeného plnými cihlami z lehčeného betonu nebo dutinovými tvárnicemi z lehčeného betonu o cca. 0,5 mm ve směru zatížení Montáž hmoždinky Skutečnost, že hmoždinka bude mít stanovenou použitelnost, lze předpokládat pouze při dodržení následujících podmínek: hmoždinka bude namontována odpovídajícím způsobem proškolenými osobami pod dozorem stavbyvedoucího; hmoždinka bude namontována pouze v takovém stavu, jak byla dodána výrobcem, bez výměny jednotlivých částí; hmoždinka bude namontována na základě údajů výrobce a konstrukčních výkresů za pomoci nástrojů uvedených v technické dokumentaci tohoto evropského technického osvědčení; str. 6 (15)

8 před vsazením hmoždinky bude provedena kontrola, zda kotevní podklad, do nějž má být hmoždinka vsazena, je v souladu s materiálem, pro který platí hodnoty charakteristické únosnosti; bude dodržena technologie vrtání (otvory ve zdivu tvořeném děrovanými cihlami, plnými tvárnicemi nebo dutinovými tvárnicemi z lehčeného betonu lze provádět pouze bezpříklepovým vrtáním bez příklepu. Výjimku z tohoto pravidla je možné udělat pouze v případě, že se pomocí zkoušek na stavebním objektu dle odstavce posoudí vliv příklepového resp. kladivového vrtání na chování hmoždinky v tahu.); otvory budou uspořádány tak, aby se nepoškodilo armování; hmoždinka bude usazena při teplotě nad 0 C Zkoušky na stavebním objektu Charakteristická únosnost hmoždinky v tahu smí být zjišťována na základě výtažných zkoušek, prováděných na stavebním objektu ve skutečně použitém stavebním materiálu, pokud pro tento kotevní podklad dosud neexistují žádné charakteristické hodnoty (např. zdivo z jiných plných tvárnic, dutých nebo děrovaných cihel, dutinových tvárnic). Charakteristická únosnost, kterou je nutno stanovit pro plastovou hmoždinku, se zjišťuje na základě minimálně 15 výtažných zkoušek na stavebním objektu, a to axiálním zatížením v tahu působícím na plastovou hmoždinku. Tyto zkoušky je možné provádět za stejných podmínek i ve zkušebně. Provádění a vyhodnocování zkoušek, vyhotovení zkušebního protokolu a vypočtení charakteristické nosnosti by mělo spadat do kompetence akreditovaných institucí nebo by je měla kontrolovat osoba, která je zodpovědná za provádění prací na stavbě. Počet a umístění testovaných plastových hmoždinek je nutno přizpůsobit konkrétním speciálním podmínkám dotčeného stavebního objektu a např. u zakrytých nebo větších ploch je nutno je zvýšit tak, aby mohly být odvozeny spolehlivé údaje o charakteristické nosnosti plastové hmoždinky namontované v příslušném kotevním podkladu. Při zkouškách se musí zohlednit ty nejnepříznivější podmínky praktického provedení Instalace Testovaná plastová hmoždinka se instaluje (např. příprava otvoru po zasazení, používané vrtací nářadí, vrták) a přesně umisťuje s ohledem na vzdálenost od okraje a od osy tak, jak je pro upevnění zateplovacího systému naplánováno. V závislosti na druhu vrtacího nářadí resp. dle ISO 5468 je nutno použít příklepový vrták z tvrdokovu, který má řeznou hranu na horní hranici tolerance Provádění zkoušek Zařízení používané k provádění výtažných zkoušek musí umožňovat průběžné pomalé zvyšování zátěže, které je řízeno cejchovaným siloměrem. Zatížení musí působit kolmo na povrch kotevního podkladu a musí být na plastovou hmoždinku převáděno pomocí kloubu. Reakční síly musí být přenášeny na podklad v minimálním odstupu 15 cm od plastové hmoždinky. Zatížení se musí stále zvyšovat tak, aby mezní zatížení pevnosti bylo dosaženo po uplynutí jedné minuty. Zatížení se zaznamená při dosažení mezního zatížení (N 1 ). str. 7 (15)

9 Zkušební protokol Zkušební protokol musí obsahovat všechny údaje, které jsou nutné k posouzení nosnosti zkoumané plastové hmoždinky. Musí být přiložen k podkladům ke stavbě. Zapotřebí jsou následující minimální údaje: stavební objekt; stavebník; datum a místo zkoušek, teplota vzduchu, typ upevňovaného stavebního dílu (WDVS); zdivo (druh cihel, třída pevnosti, kompletní rozměry cihel, skupina malty); vizuální posouzení zdiva (spára, prostor mezi spárami, pravidelnost); plastové hmoždinky a šrouby; průměr ostří příklepového vrtáku z tvrdokovu, hodnota naměřená před a po vrtání; zkušební zařízení; výsledky zkoušek vč. uvedení hodnoty N 1 ; osoba odpovědná za provedení nebo kontrolu zkoušek; podpis Vyhodnocení výsledků zkoušek Charakteristická únosnost N Rk1 se zjistí z naměřené hodnoty N1 následujícím způsobem: N Rk1 = 0,6 N 1 1,5 kn N 1 = střední hodnota pěti nejnižších naměřených hodnot mezního zatížení Povinnosti výrobce Úkolem výrobce je zajistit, aby všichni zúčastnění byli seznámeni se Zvláštními ustanoveními dle bodů 1 a 2 včetně příloh, na něž je odkazováno, jakož i dle bodů a a 5. Informování může být provedeno formou reprodukce příslušných částí Evropského technického osvědčení. Kromě toho je na obalu a/nebo na příbalovém letáku nutno uvést všechny údaje týkající se montáže, oblast použití a užitnou kategorie, nejlépe grafickou formou. Minimálně potřebné údaje: kotevní podklad pro účel použití, průměr vrtáku, maximální tloušťka zateplovacího systému WDVS, minimální hloubka ukotvení, minimální hloubka vrtaného otvoru, údaje o postupu montáže, označení výrobní dávky. Všechny údaje musí být podané v jasné a srozumitelné formě. 5 Doporučení pro výrobce 5.1 Doporučení týkající se balení, přepravy a skladování Hmoždinka se smí balit a dodávat pouze jako upevňovací jednotka. Hmoždinku je nutno skladovat za normálních klimatických podmínek v originálním balení nepropouštějícím světlo. Před namontováním nesmí být hmoždinka extrémně vyschlá ani promrzlá. V zastoupení Dipl.-Ing. Seifert Ověřil: str. 8 (15)

10 Strana 9 evropského technického osvědčení ETA-05/0267 Oblast použití - kotvení zateplovacích systémů WDVS v betonu a různých druzích zdiva Legenda: h D h ef h h 1 t tol = tloušťka izolace = hloubka kotvení = tloušťka stavebního dílu = hloubka vyvrtaného otvoru = kompenzace tolerance a nenosná krycí vrstva allfa Iso Berner SUPERISOLATEfix Výrobek v namontovaném stavu Příloha 1 evropského technického osvědčení ETA-05/0267 str. 9 (15)

11 Strana 10 evropského technického osvědčení ETA-05/0267 Tabulka 1: rozměry Velikost hmoždinky d nom Pouzdro hmoždinky min min h ef L a L a d s Rozměry v mm Odpovídající hřebík allfa IUD ,2 45 možné barvy čirá, bílá, šedá, modrá, oranžová, červená a zelená Stanovení maximální tloušťky izolačního materiálu h D pro allfa IUD: např. h D h D h Dmax = L a t tol h ef = = 50 (L a = např. 90; t tol = 10) c allfa Iso Berner SUPERISOLATEfix Typ hmoždinky Hřebík Rozměry Příloha 2 evropského technického osvědčení ETA-05/0267 str. 10 (15)

12 Strana 11 evropského technického osvědčení ETA-05/0267 Tabulka 2: materiály Název materiál Pouzdro hmoždinky polyetylén, hostalen GF 4750 Speciální hřebík ocel s galvanickým zinkováním 5 m dle EN ISO 4042, s žlutým nebo modrým chromátováním f yk 210 N/mm 2 ; f uk 345 N/mm 2 Plastová hlava polyamid 6.0 wekamid B 280 L šedá 2656/1 Tabulka 3: montážní parametry Velikost hmoždinky allfa IUD Jmenovitý průměr vrtáku mm 8 Řezný průměr vrtáku d cut mm 8,45 Hloubka vyvrtaného otvoru h 1 mm 40 Hloubka ukotvení h ef mm 30 allfa Iso Berner SUPERISOLATEfix Materiály Montážní parametry Příloha 3 evropského technického osvědčení ETA-05/0267 str. 11 (15)

13 Strana 12 evropského technického osvědčení ETA-05/0267 Tabulka 4: charakteristická únosnost v tahu N RK v betonu a zdivu na každou hmoždinku (v kn) Typ hmoždinky Stavební materiál Třída hustoty kg/dm 3 Minimáln í pevnost v tahu N/mm 2 allfa IUD Poznámky Metoda vrtání N RK kn Beton C12/15 (EN 206) příklepové vrtání 0,9 Beton C16/20 (EN 206) příklepové vrtání 1,2 Beton C50/60 (EN 206) příklepové vrtání 1,5 Vápenopísková plná cihla dle DIN 106, KS 12 Cihla dle DIN 105, Mz 12 Vápenopísková příčně děrova-ná cihla dle DIN 106, KSL 12 Děrovaná cihla dle DIN 105, Hlz 12 Děrovaná cihla (Önorm B6124), Hlz 12 Plná cihla z lehčeného betonu dle DIN 18152, Vbl 4 Dutinové tvárnice z lehčeného betonu dle DIN 18151, Hbl 2 1,8 12 2,0 12 1,4 12 1,0 12 1,0 12 0,9 4 0,7 2 viz příloha 6 průřez je redukován otvory svisle k základně až o 15% průřez je redukován otvory svisle k základně až o 15% průřez je redukován otvory svisle k základně až o 15%, tloušťka vnější stěny 24 mm průřez je redukován otvory svisle k základně o více než 15% a méně než 50%, tloušťka vnější stěny 14 mm tloušťka vnější stěny 10,3 mm, viz příloha 6 příklepové vrtání příklepové vrtání příklepové vrtání Odpovídající součinitel spolehlivosti 1.) M 2,0 1.) V nepřítomnosti jiných národních ustanovení vrtání vrtání vrtání vrtání 1,5 0,9 0,75 0,6 0,6 0,4 0,5 allfa Iso Berner SUPERISOLATEfix Charakteristická únosnost v tahu Příloha 4 evropského technického osvědčení ETA-05/0267 str. 12 (15)

14 Strana 13 evropského technického osvědčení ETA-05/0267 Tabulka 5: vzdálenosti mezi hmoždinkami a rozměry stavebních dílů Typ hmoždinky allfa IUD minimální osová vzdálenost s min mm 100 minimální vzdálenost od okraje c min mm 100 minimální tloušťka stavebního dílu h mm 100 Schématické zobrazení vzdáleností mezi hmoždinkami allfa Iso Berner SUPERISOLATEfix Minimální osové a okrajové vzdálenosti Minimální tloušťka stavebních dílů Příloha 5 evropského technického osvědčení ETA-05/0267 str. 13 (15)

15 Strana 14 evropského technického osvědčení ETA-05/0267 Tabulka 6: přiřazení velikosti hmoždinky k tvaru tvárnice u dutinových tvárnic z lehčeného betonu dle DIN Tvar Tloušťka d mm Vnější stěny podélné d mm Velikosti hmoždinek allfa IUD Referenční tvárnice podle návrhu normy ÖNORM B ,3 Hmoždinka se umisťuje, aby její rozpěrná část byla ukotvena ve stěně tvárnice. allfa Iso Berner SUPERISOLATEfix Přiřazení typů hmoždinky u dutinových tvárnic Referenční tvárnice podle normy ÖNORM B6124 Příloha 6 evropského technického osvědčení ETA-05/0267 str. 14 (15)

16 Strana 15 evropského technického osvědčení ETA-05/0267 IUS 140 Barva přírodní d d mm 20,0 d mm 3,0 materiál 1) IUS 110 Barva přírodní d d mm 20,0 d mm 2,5 materiál 1) IUS 90 Barva přírodní d d mm 20,0 d mm 2,5 materiál 1) 1) polyetylén hostalen GF 4750 allfa Iso Berner SUPERISOLATEfix Hmoždinkové talíře v kombinaci s SUPERISOLATEfix Příloha 7 evropského technického osvědčení ETA-05/0267 str. 15 (15)

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-08/0315 technické posouzení

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4 Evropské technické posouzení ETA-11/0192 z 5. ledna 2018 Obecná část PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik

Více

Certifikát Certifikát ETA-10/0456 pro svorníkové kotvy BA

Certifikát Certifikát ETA-10/0456 pro svorníkové kotvy BA Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56619.pdf 2012-11-01 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Germany Tel.: +49(0)30 787 30 0

Více

ETA-09/0394 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad

ETA-09/0394 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně-technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA-09/0394 z 18. března 2016 Anglická jazyková

Více

EJOT hmoždinka do pórobetonu SDP-S-10G a EJOT SDP-KB-10G EJOT SDP-S-10G and EJOT SDP-KB-10G

EJOT hmoždinka do pórobetonu SDP-S-10G a EJOT SDP-KB-10G EJOT SDP-S-10G and EJOT SDP-KB-10G Ermächtigt und notifiziert g em äß A rti kel 1 0 de r Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltung svorschriften d e r M it g l i e d s t a a t e n über B aup rodukte

Více

ETA-09/0171 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad

ETA-09/0171 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně-technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA-09/0171 z 18. března 2016 Anglická jazyková

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

Evropské technické posouzení. ETA 18/0393 z 29. května Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně technický zkušební úřad

Evropské technické posouzení. ETA 18/0393 z 29. května Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA 18/0393 z 29. května 2018 Anglická jazyková

Více

Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts

Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Deutsches Institut Deutsches für Bautechnik Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstraße 30 L 10829 Berlin Deutschland tel.: +49(0)30 787 30 0 fax: +49(0)30 787 30 320 e-mail:

Více

Evropské technické posouzení. ETA 18/0253 z 29. května Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně technický zkušební úřad

Evropské technické posouzení. ETA 18/0253 z 29. května Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA 18/0253 z 29. května 2018 Anglická jazyková

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-04/0030 technické posouzení

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku SPIT PTH-KZ 60/8

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku SPIT PTH-KZ 60/8 Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1103 30/01/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

ETA 18/ /01/2019. Evropské technické posouzení. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA Obchodní název stavebního výrobku

ETA 18/ /01/2019. Evropské technické posouzení. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA Obchodní název stavebního výrobku Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1095 30/01/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

16 stran včetně 6 příloh 16 pages including 6 annexes

16 stran včetně 6 příloh 16 pages including 6 annexes Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) E ETA-11/0192

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Evropské ETA-11/0192 technické posouzení z 29. května 2014 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Obchodní název výrobku Skupina výrobků, ke které výrobek

Více

ETA-15/0387 z 27. srpna 2015

ETA-15/0387 z 27. srpna 2015 Evropské technické posouzení ETA-15/0387 z 27. srpna 2015 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydává evropská technická posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0199

Evropské technické schválení ETA-05/0199 Německý institut pro stavební techniku Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Člen EOTA Evropské technické

Více

Evropské technické posouzení ETA 18/ /01/2019. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Evropské technické posouzení ETA 18/ /01/2019. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1102 30/01/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

Evropské technické posouzení ETA 18/ /02/2019. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Evropské technické posouzení ETA 18/ /02/2019. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1101 07/02/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Evropské ETA-14/0130 technické posouzení ze 17. června 2014 Všeobecná část PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Obchodní název výrobku Skupina

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA_11/0075_pro_natloukací_kotvy_BNA_56520[PDF]_cs.pdf 2015-12-03 Deutsches Institut

Více

Subjekt pro technické posuzování vydává ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku JANSA PTP SR 8/60-L a

Subjekt pro technické posuzování vydává ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku JANSA PTP SR 8/60-L a Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 15/0214 12/05/2015 Subjekt pro technické posuzování

Více

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56761.pdf 2012-11-01 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Germany Tel.: +49(0)30 787 30 0

Více

Evropské technické posouzení. ETA-12/0502 z 6. prosince Obecná část. Deutsches Institut für Bautechnik

Evropské technické posouzení. ETA-12/0502 z 6. prosince Obecná část. Deutsches Institut für Bautechnik Evropské technické posouzení ETA-12/0502 z 6. prosince 2017 Obecná část Technické posuzovací místo, které vydalo evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

ETA-15/0027 z 30. ledna 2015

ETA-15/0027 z 30. ledna 2015 Evropské technické posouzení ETA-15/0027 z 30. ledna 2015 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydává evropská technická posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0225

Evropské technické schválení ETA-05/0225 Institut stavební techniky PL 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Autorizovaný a notifikovaný podle článku 10 směrnice Rady ze

Více

Evropské technické posouzení ETA-15/0006 z

Evropské technické posouzení ETA-15/0006 z ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet ww.etadanmark.dk Autorizovaná a notifikovaná osoba podle Článku 29 Nařízení (EU) číslo 305/2011 Evropského

Více

Upevnění izolačních materiálů

Upevnění izolačních materiálů 61 Hmoždinka izolační zatloukací TSD ØD Hmoždinka izolační zatloukací KEW TSD galvanicky pozink. ocelový hřeb se speciální plastovou hlavou beton, přírodní kámen, plné cihly, omezeně pro děrované cihly,

Více

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Telefon: +49 (0)30-78730-0 Fax: +49 (0)30-78730-320 E-mail: dibt@dibt.de

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

trnem a DB LMX 10 s kovovým trnem

trnem a DB LMX 10 s kovovým trnem 1. Popis výrobku a rozsahu jejich použití 1.1 Popis výrobku Plastová hmoždinka WKRET-MET-ŁTX Ø10 se skládá z plastového pouzdra ŁIX, vyrobeného z polypropylenu, a z hřebíku TTX, který funguje jako rozpěrný

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA-0810384_pro_PREMIUM_II_do_betonu_48581[PDF]_cs.pdf 2016-01-09 Německý institut

Více

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy EJOT upevnění pro zvláštní použití Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně izolačních systémů nestandartní řešení. Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami

Více

Injektážní systém pro zdivo

Injektážní systém pro zdivo 67 Injektážní systém pro zdivo Beznapěťové upevnění pro profesionály. přehled FIS H K plastové sítko FIS HK prodloužené plastové sítko FIS H L kovová sítka v metráži FIS H N punčoška pro chemické kotvy

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Z m

Více

[mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] ,0 6,1 6, ,0 9,1 6, FIS A M10 A4

[mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] ,0 6,1 6, ,0 9,1 6, FIS A M10 A4 Injektážní systém FIS VT se svorníkem FIS A (pevnostní třídy 5.8) FIS A M8 FIS A M10 FIS A M12 FIS A M16 FIS A M20 FIS A M24 FIS A M30 64 100 10,0 6,1 5,1 40 40 96 130 10,0 9,1 5,1 40 40 80 110 20,0 9,5

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

Garanto- Garanto- V perm. s min. [mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] [kn] [kn] [mm] [mm]

Garanto- Garanto- V perm. s min. [mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] [kn] [kn] [mm] [mm] Injektážní systém FIS VL a FIS VL HIGHSPEED s kotevním šroubem FIS A (pevnostní třídy 5.8) Nejvyšší garantovaná zatížení jednotlivé kotvy v betonu C20/25 FIS A M6 (5.8) FIS A M8 (5.8) FIS A M10 (5.8) FIS

Více

Schválení Stavebne technicke schvaleni Z-21-1-1935 pro kotvy BHY

Schválení Stavebne technicke schvaleni Z-21-1-1935 pro kotvy BHY Schválení Stavebne technicke schvaleni Z-21-1-1935 pro kotvy BHY Císlo výr. / Article No.: 80464, 80463, 115037 Jazyky / Languages: cs BERNER_56465.pdf 2012-11-01 Všeobecné stavebně technické schválení

Více

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr ejotherm talířové hmoždinky ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr Při upevňování ETICS jsou izolační desky na fasádu nalepeny a následně mechanicky upevněny. Vlastní hmotnost je přenášena příčnými silami

Více

Údaje o úředním odběru nemá ústav pro zkoušení k dispozici.

Údaje o úředním odběru nemá ústav pro zkoušení k dispozici. Zkušební protokol Číslo dokumentu: (3068/324/11) CM ze dne 28.02.2013 Zadavatel Berner Trading Holding GmbH Bernerstrasse 6 74653 Künzelsau Zakázka ze dne: 14.03.2011 Označení zakázky: ústně Přijetí zakázky:

Více

trnem a DB LFM 10 s kovovým trnem

trnem a DB LFM 10 s kovovým trnem 1. Popis výrobku a rozsahu jejich použití 1.1 Popis výrobku Plastová hmoždinka WKRET-MET-ŁFN Ø10 se skládá z plastového pouzdra ŁF10, vyrobeného z polypropylenu, a z hřebíku TŁF5,3, který funguje jako

Více

Rámová hmoždinka SXRL-T

Rámová hmoždinka SXRL-T Všestranné riešene problémov s dlhým rozperným puzdrom PREVEDENIE SCHVÁLENIA oceľ galvanicky zinkovaná nerezová oceľ STAVEBNÉ MATERIÁLY Schválené pre: Zvislé dierované tehly Pórobetón Dutinové panely z

Více

EJOT SDF 10V a EJOT SDF 10H EJOT SDF 10V and EJOT SDF 10H. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese Bad Laasphe

EJOT SDF 10V a EJOT SDF 10H EJOT SDF 10V and EJOT SDF 10H. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese Bad Laasphe Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) E ETA-10/0305

Více

Popis. Technická data. : 25/65 1) mm Minimální hloubka vrtání h 1. Hodnoty za lomítkem platí pro pórobeton. Výhody. max. tloušťka izolace (mm)

Popis. Technická data. : 25/65 1) mm Minimální hloubka vrtání h 1. Hodnoty za lomítkem platí pro pórobeton. Výhody. max. tloušťka izolace (mm) BRAVOLL PTH-S ETA 08/0267 Šroubová talířová kotva s ocelovým šroubem k mechanickému upevnění běžně používaných tepelně-izolačních desek v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS) pro povrchovou i zápustnou

Více

Evropské technické schválení ETA-06/0105

Evropské technické schválení ETA-06/0105 Institut stavební techniky PL 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Autorizovaný a notifikovaný podle článku 10 směrnice Rady ze

Více

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS Popis výrobku EJOT Iso-Corner je montážní úhelník z polyuretanové tvrzené pěny pro plánované upevnění prvků na

Více

Popis. Technická data. : 35/55 mm 1) Maximální kotevní hloubka h max. Výhody. max. tloušťka izolace h D (mm) max. tloušťka izolace (mm)

Popis. Technická data. : 35/55 mm 1) Maximální kotevní hloubka h max. Výhody. max. tloušťka izolace h D (mm) max. tloušťka izolace (mm) BRAVOLL PTH-SX ETA Šroubová plastová talířová kotva s plastovým šroubem k mechanickému upevnění běžně používaných tepelně-izolačních desek v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS) pro povrchovou i

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

Evropské technické schválení ETA-09/0001

Evropské technické schválení ETA-09/0001 Institut stavební techniky PL 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Autorizovaný a notifikovaný podle článku 10 směrnice Rady ze

Více

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS. - Produktový list -

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS.   - Produktový list - EJOT Iso-Corner Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS - Produktový list - www.ejot.cz EJOT Iso-Corner Spolehlivý prvek pro upevnění na zateplené fasády

Více

Injektážní systém pro zdivo - kotevní svorník FIS G

Injektážní systém pro zdivo - kotevní svorník FIS G 69 Injektážní systém zdivo - kotevní svorník FIS G Beznapěťové upevnění fesionály. PŘEHLED FIS G kotevní svorník FIS E pouzdro s vnitřním závitem FIS M I pouzdro s vnitřním závitem FIS E K plastové pouzdro

Více

Evropské technické schválení ETA-11/0008

Evropské technické schválení ETA-11/0008 Schváleno a avizováno podle článku 10 Směrnice Rady z 21.12.1988 v přiblížení legislativy, směrnic a vyhlášek členských států vztahujících se ke stavebním výrobkům (89/106/EEC) Mitglied der EOTA Člen EOTA

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HUS3 0672-CPD-0361 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: upevňovací šroub Hilti HUS3 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce 11(4): Viz

Více

DEWALT BSC-PBZ-PRO. DeWalt Black & Decker Str Idstein Germany

DEWALT BSC-PBZ-PRO. DeWalt Black & Decker Str Idstein Germany TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH POV č. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M 500-8/07.14 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Vytlačovací systém Hilti HIT-HY 170 2. Typ, várka nebo sériové číslo, jak je vyžadováno

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ ETA-14/0125 z 26/05/2014 Injektážní kotvy pro použití v netrhlinovém betonu 3 VÝROBCE: Sika Services

Více

Evropské technické schválení ETA-08/0172

Evropské technické schválení ETA-08/0172 Institut stavební techniky PL 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Autorizovaný a notifikovaný podle článku 10 směrnice Rady ze

Více

Evropské technické schválení ETA-08/0010

Evropské technické schválení ETA-08/0010 Německý institut pro stavební techniku Schvalovací ústav pro stavební výrobky a postupy Zkušební ústav pro stavební techniku Kolonnenstrasse 30 B D-10829 Berlin Tel.: +49 30 78730-0 Fax: +49 30 78730-320

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstraße 30 B 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Zmocněný

Více

PROFESIONÁLNÍ VOLBA UPEVŇOVACÍ TECHNIKA PRO IZOLAČNÍ SYSTÉMY

PROFESIONÁLNÍ VOLBA UPEVŇOVACÍ TECHNIKA PRO IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRODUKTOVÝ KATALOG PROFESIONÁLNÍ VOLBA UPEVŇOVACÍ TECHNIKA PRO IZOLAČNÍ SYSTÉMY PTH-S PTH-SX PTH-EX PTH-KZ PTH-X TIT ETA ETA ETA ETA ETA IZOLAČNÍ MATERIÁL Pevný izolační materiál - EPS Pružný izolační

Více

ení lešení tv o K 356

ení lešení tv o K 356 356 Strana Lešenářské oko GS 12 +hmoždinka 358 Lešenářské oko FI G 360 Vrut s okem GS 362 Matice s okem RI 364 357 Lešenářské oko GS 12 + hmoždinka Fasádnická lešení Fasádnická lešení STAVEBNÍ MATERIÁLY

Více

ZATÍŽENÍ ZATÍŽENÍ FIS A M6 (8.8) FIS A M8 (8.8) FIS A M10 (8.8) FIS A M12 (8.8) FIS A M16 (8.8) FIS A M20 (8.8) FIS A M24 (8.8) FIS A M30 (8.

ZATÍŽENÍ ZATÍŽENÍ FIS A M6 (8.8) FIS A M8 (8.8) FIS A M10 (8.8) FIS A M12 (8.8) FIS A M16 (8.8) FIS A M20 (8.8) FIS A M24 (8.8) FIS A M30 (8. Injektážní systém FIS V, FIS VW, FIS VS se svorníkem FIS A (pevnostní třídy 8.8) Nejvyšší garantovaná jednotlivé kotvy, v betonu C20/25 FIS A M6 (8.8) FIS A M8 (8.8) FIS A M10 (8.8) FIS A M12 (8.8) FIS

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické ~osouzen1, ETA 13/0951 29/08/2014 Subjekt pro technické posuzování

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifik ován podle článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložkové lepidlo na bázi syntetických pryskyřic, vytvrzující chemickým procesem, vytváří trvale pevný spoj vhodný ke kotvení různých materiálů. Okamžitě použitelný,

Více

Všeobecné stavebně technické schválení

Všeobecné stavebně technické schválení Všeobecné stavebně technické schválení Registrační místo pro stavební výrobky a stavby Stavebně technický zkušební úřad Svazem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce. Člen Evropského úřadu

Více

Kotvení lešení. Lešenářské oko GS 12 + hmoždinka... Lešenářské oko FI G... Vrut s okem GS... Oko se závitem RI... Kotvení lešení 9

Kotvení lešení. Lešenářské oko GS 12 + hmoždinka... Lešenářské oko FI G... Vrut s okem GS... Oko se závitem RI... Kotvení lešení 9 Lešenářské oko GS 12 + hmoždinka... Lešenářské oko FI G... Vrut s okem GS... Oko se závitem RI... 30 311 313 315 308 Lešenářské oko GS 12 + hmoždinka Standardní kotvení lešení Fasádnická lešení Fasádnická

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení (Ověřený překlad z angličtiny) Evropské technické schválení ETA-05/0179 (Anglický překlad připravený DIbt - originální verze je v německém jazyce) Obchodní firma System Dennert Typ A System Dennert Typ

Více

Univerzální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS)

Univerzální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Spiral Anksys Technický list výrobku TL/ESA/01/2013 Obchodní název výrobku Druh výrobku Použití Kotva Spiral Anksys Univerzální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS)

Více

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Evropské technické posouzení ETA-15/0342 z 30.06.2015 Všeobecná část Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Obchodní název stavebního výrobku Skupina výrobků, ke které stavební

Více

Technický list výrobku NOVABRIK REGULAR

Technický list výrobku NOVABRIK REGULAR NOVABRIK CZECH, s.r.o. Lezník 133, 572 01 Polička Technický list výrobku NOVABRIK REGULAR Definice a skladba sestavy Předmětem Evropského technického posouzení (ETA) je odvětrávaná obkladová sestava pro

Více

posouzení ze 14. března 2017 (český překlad z německého originálu)

posouzení ze 14. března 2017 (český překlad z německého originálu) Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby člen EOTA Stavebně-technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Jmenován v souladu s článkem 29 nařízení (EU) č. 305/2011 a

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PoV č. Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Kotva k těžkému kotvení Hilti HSL-3 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce

Více

Evropské technické schválení ETA-03/0044

Evropské technické schválení ETA-03/0044 Německý ústav stavební techniky ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Zmocnění a notifikace

Více

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Zak. č. 75/05/2014 DPU REVIT s.r.o. D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Název stavby: Energetické úspory Městského úřadu ve Ždánicích Místo stavby: Městečko 787 696 32, Ždánice Investor: Město Ždánice Městečko

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

kotvení technologií ETICS, Climasys, Sanasys ETICS, Sanasys DUPLEX

kotvení technologií ETICS, Climasys, Sanasys ETICS, Sanasys DUPLEX Spiral Anksys Technický list výrobku TL/ESA/01/2012 Popis výrobku Kotvicí systém Spiral Anksys je založen na kombinovaném působení armovacího kotevního prvku Spiral Anksys +15 s lepicím účinkem výplňové

Více

I-SYS.

I-SYS. I-SYS Evropská Europäische organizace Organisation pro technická für Technische schválenízulassungen www.carlstahl-architektur.de Deutsches Německý institut Institut für pro Bautechnik stavební techniku

Více

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe VTT VTT EXPERT SERVICES LTD Kemistintie 3, Espoo P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, FINLAND www.vttexpertservices.fi 29 (EU) 350/2011 Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-14/0219 (český překlad

Více

Svorníková kotva FBN II

Svorníková kotva FBN II Ekonomická montáž pro flexibilní aplikaci do betonu bez trhlin PROVEDENÍ SCHVÁLENÍ ocel galvanicky zinkovaná nerezová ocel ocel žárově zinkovaná STAVEBNÍ MATERIÁLY Schváleno pro: Beton C20/25 až C50/60,

Více

Člen EOTA. (překlad do českého jazyka, originální verze je v německém jazyce) Obchodní jméno: Střešní vodotěsná izolace ENKRYL. Držitel schválení:

Člen EOTA. (překlad do českého jazyka, originální verze je v německém jazyce) Obchodní jméno: Střešní vodotěsná izolace ENKRYL. Držitel schválení: Zmocnění a notifikace podle článku 10 směrnice Rady z 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států o stavebních výrobcích (89/106/EHS) Člen EOTA Evropské technické schválení

Více

Všeobecné osvědčení stavebního dozoru P-HFM B3142. Dřevotřísková deska wodego Pyroex a wodego Pyroex s povlakem

Všeobecné osvědčení stavebního dozoru P-HFM B3142. Dřevotřísková deska wodego Pyroex a wodego Pyroex s povlakem Všeobecné osvědčení stavebního dozoru P-HFM B3142 Předmět: Dřevotřísková deska wodego Pyroex a wodego Pyroex s povlakem Určené použití: Deskový stavební materiál pro konstrukci interiérů Zadavatel: wodego

Více

Evropský technický certifikát pro beton a zdivo F 90. MFR 10 a 14. Multifunkční rámová hmoždinka MFR. Vhodná pro všeobecné použití.

Evropský technický certifikát pro beton a zdivo F 90. MFR 10 a 14. Multifunkční rámová hmoždinka MFR. Vhodná pro všeobecné použití. Evropský technický certifikát pro beton a zdivo MFR 10 a 14 F 90 Multifunkční rámová hmoždinka MFR Vhodná pro všeobecné použití Nově Multifunkční rámová hmoždinka MFR Přednosti a vlastnosti výrobku Rozsáhlá

Více

Technický list výrobku NOVABRIK THERM

Technický list výrobku NOVABRIK THERM NOVABRIK CZECH, s.r.o. Lezník 133, 572 01 Polička Technický list výrobku NOVABRIK THERM Definice a skladba sestavy Předmětem Evropského technického posouzení (ETA 15/0211) je obkladová sestava pro vnější

Více

Baumit KlebeAnker 88. Baumit KlebeAnker 88. Technický list 1560

Baumit KlebeAnker 88. Baumit KlebeAnker 88. Technický list 1560 Výrobek Použití Technické údaje Plastová lepicí kotva pro lepení tepelně izolačních desek systémů Baumit open a Baumit Wärmedämmverbundsystem EPS bez dodatečného kotvení hmoždinkami. Vhodná pro zdivo z

Více

Technický list č.: ST15. Chemická kotva POLYESTER Dvousložková chemická malta CHARAKTERISTIKA POUŽITÍ APLIKAČNÍ POSTUP

Technický list č.: ST15. Chemická kotva POLYESTER Dvousložková chemická malta CHARAKTERISTIKA POUŽITÍ APLIKAČNÍ POSTUP CHARAKTERISTIKA MASTERsil - bez styrenu je 2-složkový systém chemické kotvy s vysokou pevností na bázi živice v poměru 10:1 s rychlým vytvrzením pro vysoké a střední zátěže a zvláště vhodná pro kotvení

Více

kotvení v betonu a plném stavebním materiálu minimální kotevní hloubka vynikající parametry pro beton šroub zápustná hlava T40 balení

kotvení v betonu a plném stavebním materiálu minimální kotevní hloubka vynikající parametry pro beton šroub zápustná hlava T40 balení EJO SDF-10 kotvení v betonu a plném stavebním materiálu minimální kotevní hloubka vynikající parametry beton Příklad objednávky: SDF-S-10 60-V tlouška SDF - S - 10 60 10 520,-* 1 120,-* 100 10 80 30 620,-*

Více

Expert's report (E) MCS Uni Plus, znalecký posudek. Article Number: 117579, 177823. Languages: cs

Expert's report (E) MCS Uni Plus, znalecký posudek. Article Number: 117579, 177823. Languages: cs Expert's report (E) MCS Uni Plus, znalecký posudek Article Number: 117579, 177823 Languages: cs BERNER_Expert's_report_(E)_MCS_Uni_Plus,_znalecký_posudek_75730[PDF]_cs.pdf 2015-02-07 Zkušební laboratoř

Více

Chemická patrona R (Eurobond)

Chemická patrona R (Eurobond) 45 Beznapěťové upevnění v tlačeném betonu. PŘEHLED R M chemická patrona fischer RG M kotevní svorník, galvanicky pozinkovaná ocel RG M A4 / C Kotevní svorník, nerez ocel A4 nebo vysoce korozivzdorná ocel

Více

Evropské technické posouzení ETA-14/0372 ze dne

Evropské technické posouzení ETA-14/0372 ze dne ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK- 2150 Nordhavn Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet ww.etadanmark.dk Soudní překlad z anglického jazyka Schválení a notifikace podle článku 29 předpisu

Více

vnění ní upe ár Sanit 346

vnění ní upe ár Sanit 346 346 Strana Upevnění sanitárního vybavení na deskové materiály 34 Montáže keramiky 3 Upevnění umyvadel a pisoárů 352 347 Upevnění sanitárního vybavení na deskové materiály Kompletní montážní sady pro upevnění

Více

Prohlášení o vlastnostech číslo

Prohlášení o vlastnostech číslo Prohlášení o vlastnostech číslo 4489 2015 06 Výrobek Průvleková kotva MKT 1. Jedinečný identifikační kód výrobku: MKT; MKT A4; MKT HDG; MKT HCR 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek

Více

posouzení ze 4. června 2018 (český překlad z německého originálu)

posouzení ze 4. června 2018 (český překlad z německého originálu) Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby člen EOTA Stavebně-technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Jmenován v souladu s článkem 29 nařízení (EU) č. 305/2011 a

Více

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

I. OBECNÁ USTANOVENÍ Z-156.603-615 Strana 1 z 5 22.října 2009 Všeobecné osvědčení stavebního dozoru Německý institut pro stavební techniku VEŘEJNOPRÁVNÍ INSTITUCE Povolovací úřad pro stavební výrobky a stavební konstrukce

Více

Rámové hmoždinky / distanční montáž

Rámové hmoždinky / distanční montáž Rámová hmoždinka SXR... Rámová hmoždinka SXRL... Univerzální rámová hmoždinka FUR... Rámová hmoždinka SXS... Natloukací hmoždinka N... Trubková kotva FNH... Rámová hmoždinka pro okenní rámy F-S... Kovová

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

L 254/62 Úřední věstník Evropských společenství 8. 10. 96

L 254/62 Úřední věstník Evropských společenství 8. 10. 96 L 254/62 Úřední věstník Evropských společenství 8. 10. 96 ROZHODNUTÍ KOMISE z 24. června 1996 o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu článku 20 (2) Směrnice Rady 89/106/EHS pokud jde o

Více

Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS)

Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Obchodní název výrobku: Druh výrobku: Použití: Kotva Spiral Anksys Speciální kotvy s expanzními výplňovými hmotami pro tepelně-izolační systémy (ETICS) Kotva Spiral Anksys, typ Spiral Anksys SA15+, je

Více