Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury VLIV IMAGINACE NA GYMNASTICKÝ TRÉNINK. Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury VLIV IMAGINACE NA GYMNASTICKÝ TRÉNINK. Bakalářská práce"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury VLIV IMAGINACE NA GYMNASTICKÝ TRÉNINK Bakalářská práce Autor: Štěpánka Škrlová tělesná výchova francouzská filologie Vedoucí práce: Mgr. Hana Hřebíčková Olomouc 2011

2 Jméno a příjmení autora: Název bakalářské práce: Pracoviště: Vedoucí práce: Štěpánka Škrlová Vliv imaginace na gymnastický trénink Katedra společenských věd v kinantropologii Mgr. Hana Hřebíčková Rok obhajoby diplomové práce: 2011 Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá vlivem imaginace na sportovní výkon ve sportovní gymnastice a vlivem psychologické přípravy na prožitek během výkonu. Práce je hodnocena jako kvalitativní výzkumná studie. Sledovaným souborem je autor této práce, který chce pomocí imaginace dosáhnout lepšího výsledku ve sportovní gymnastice a odbourat pocity stresu a strachu, které pociťuje během tréninku a soutěže. Součástí práce je podrobný popis celého nácviku a vyhodnocení výsledků odborníkem. Práce informuje o základech psychologie sportu a sportovní gymnastiky. Klíčová slova: psychologie sportu, psychologická příprava, imaginace, sportovní gymnastika, PETTLEP Souhlasím s půjčováním diplomové práce v rámci knihovních služeb.

3 Author s name: Štěpánka Škrlová Title of the master thesis: Imagination impact on gymnastics training Workplace: Supervisor: Department of social sciences in kinanthropology Mgr. Hana Hřebíčková The year of presentation: 2011 Abstract: This undergraduate thesis is studying an imagination impact on physical workout in gymnastics and the influence of psychological preparation during the workout. We consider this thesis as a qualitative research study. Observation is done on the owner of the thesis, who wants to reach better results in gymnastics through imagination and reduce fear and stressful feeling which she feels during training and competition. A part of the thesis is a detailed description of training and assessment of the results by the subject expert. The thesis informs about sport psychology and gymnastics. Key words: sport psychology, psychological preparation, imagination, gymnastics, PETTLEP I agree the thesis paper to be lent within the library service.

4 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně pod vedením Mgr. Hany Hřebíčkové, uvedla všechny literární a odborné zdroje a řídila se zásadami vědecké etiky. V Olomouci, dne

5 Za odborné vedení, podnětné připomínky k tématu práce, za přívětivý a ochotný přístup děkuji Mgr. Haně Hřebíčkové. Děkuji také PaedDr. Soně Formánkové, Ph.D., za odbornou pomoc v oblasti sportovní gymnastiky a za ohodnocení gymnastické sestavy.

6 OBSAH 1 ÚVOD PŘEHLED POZNATKŮ Psychologie sportu Vymezení pojmu psychologie sportu Charakteristika sportu Psychologická typologie sportu Senzo-koncentrační sporty Funkčně mobilizační sporty Esteticko-koordinační sporty Rizikové sporty Heuristicko-individuální sporty Heuristicko-kolektivní sporty Psychologická příprava sportovce Mentální příprava Regulace aktuálních psychických stavů sportovce (APS) Imaginace Neurofyziologické aspekty imaginace...15

7 Představivost Ideomotorický trénink Gymnastika Charakteristika gymnastiky Sportovní gymnastika Pravidla sportovní gymnastiky Gymnastická sestava Použití metody PETTLEP Charakteristika PETTLEP PETTLEP v praxi CÍLE Cíle práce Výzkumné otázky Úkoly práce METODIKA Popis a charakteristika sledovaného souboru Kazuistika sledované osoby Metoda imaginace Edukační fáze...31

8 Nácviková fáze Pět pohromadě Představa známého místa Představa jednoduchých cviků Představa chůze Představa gymnastické sestavy Praktická fáze Kvalitativní hodnocení Hodnocení odborníkem VÝSLEDKY A DISKUSE Výsledky a diskuse k výzkumné otázce č Výsledky a diskuse k výzkumné otázce č ZÁVĚRY SOUHRN SUMMARY REFERENČNÍ SEZNAM PŘÍLOHY...48

9 1 ÚVOD Jste ve výborné fyzické kondici, podle tabulek jste na tom nejlépe ze soutěžících, svému tréninku věnujete každou volnou chvíli, máte ty nejlepší diagnostické předpoklady, můžete se stát vítězem. Na konci soutěže ovšem nestojíte na stupni vítězů, ale jste mezi posledními soutěžícími. Říkáte si proč? Trénoval jsem moc, nebo málo? Co se stalo během mého vystoupení? Tyto otázky si pokládá ne jeden sportovec, ať už na vysoké či nižší úrovni. V dnešní době, kdy je sportovní úroveň soupeřů téměř stejná, hraje psychika velkou roli. I výborný sportovec může zklamat, necítí-li se dobře. I dobrý sportovec může mít problém naučit se novému prvku, jestliže má strach, není si jistý, zda ho zvládne. Právě tyto problémy nás vedly k tomu, abychom se zajímali o další možnosti tréninku. Jelikož jsme se seznámili s metodou imaginace již dříve, rozhodli jsme se pro využití této metody. Našim cílem bylo přispět k rozšíření poznatků o vztahu imaginace a sportovního tréninku. Zaznamenání vlivu imaginace na výkon ve sportovní gymnastice, pomocí kvalitativní výzkumné metody. Imaginace spočívá v představení si určitých pohybů co možná nejživěji. Záměrem je tento pohyb zopakovat v realitě. Tato technika se také používá před výkonem, kde si sportovec představuje správné provedení a dostane se do psychické pohody. Imaginace také napomáhá k rychlejšímu procesu učení nových dovedností a může pomoci upřesnit si jednotlivé pohybu a jejich následnou návaznost. Imaginace může ovlivnit motivaci sportovce. Sportovec si představí závodní situaci a to jako správné předvést určitou akci a to mu může dodat energii, může přispět k zaměření pozornosti správným směrem, takže sportovec je potom lépe připravený na soutěž (Casmore, 2002). Při rozhodování, na jaký sport budeme imaginaci aplikovat, jsme nemuseli dlouho přemýšlet. Sportovní gymnastika byla výborná volba. Nejenom, že jsme našli 7

10 studie, které píší o využití psychologické přípravy v gymnastice, ale také jsme mohli jako probanda použít autora této práce, který měl problém se splněním zkoušky ze sportovní gymnastiky a chtěl svůj výkon pomocí imaginace zlepšit. Touto prací bychom chtěli pomoci všem sportovcům, kteří se potýkají s nervozitou, stresem, strachem, nedostatkem sebevědomí a motivace. Chtěli bychom, abyste poznali její přínos a začali ji aplikovat jak ve sportu, tak i v osobním životě. 8

11 2 PŘEHLED POZNATKŮ 2. 1 Psychologie sportu Vymezení pojmu psychologie sportu V systému psychologických věd je psychologie sportu začleněna mezi obory užité (aplikované, praktické) psychologie (Pardel, Koščo 1975). V systému věd o tělesné kultuře je psychologie sportu chápána jako jedna ze specializovaných disciplín pomáhajících řešit ze svých hledisek teoretické, metodologické a praktické otázky sportovní činnosti (Macák 1977). Psychologie sportu se zabývá osobností i skupinou při sportovní činnosti, sleduje vazby mezi vnitřní činností člověka (psychikou) a předmětnou činností (sportem). Hlavním cílem je zjistit, jak ovlivňuje psychika sportovní činnost jedince a jakým způsobem je psychika jedince touto činností zpětně ovlivňována. Psychologie sportu se zabývá: - motorickým učením - sportovní personologií - motivací sportovní činnosti - psychologickou stránkou trenérské práce - psychologií sportovní výkonnosti a její stabilizace - psychologickou přípravou sportovce - úspěšností sportovních skupin, ovlivněním výkonu před soutěží Charakteristika sportu Sport představuje zábavnou a průpravnou motoriku člověka, kde je prožitek cílem, ať už bezprostředním, nebo následným, většinou jako radost z dosaženého cíle. 9

12 Při sportu se uplatňuje senzomotorika člověka, mohutně jsou angažovány jeho emoční i volní procesy a to jsou právě důvody, proč je důležité ve sportu respektovat psychologické zákonitosti. Ve většině oblastí sportovního života je klíčovou otázkou motivace a její častá spletitost je přístupná především s použitím psychologických analýz. Sport je spojen s dosahováním limitních výkonů a vděčným tématem psychologie sportu je využití psychologických poznatků ke stimulaci lidské výkonnosti, k prosazení se ve vyrovnané sportovní konkurenci. Sport je spojen s osvojováním sportovní techniky, kde platí zákonitosti senzomotorického učení, těsně související s psychologickými poznatky o pamětních procesech a adaptabilitě člověka (Hošek, 2005) Psychologická typologie sportu V dnešní době je nepřeberné množství sportovních aktivit a také způsobů jak je rozdělit, podle počtu zúčastněných (kolektivní, individuální), podle prostředí (outdorové, sálové), podle období (zimní, letní), apod. M. Kodým vytvořil podle psychologických kritérií v 70. letech psychologickou typologii sportovních činností. Ve své práci Psychologická analýza a třídění sportovní činnosti dělí sport do několika skupin Senzoricko-koncentrační sporty golf, šipky, šachy, střelba, Aby sportovec, při těchto činnostech dosáhl co nejlepšího výkonu, musí maximálně zapojit smysly. Objevují se vysoké nároky na jemnou koordinaci pohybů v závislosti na rychlém a přesném vnímání podmínek. Patří zde především sporty střelecké, zaměřené na přesné míření. 10

13 Funkčně mobilizační sporty krátkodobé: atletické skoky, hody, vrhy, vzpěračské nadhozy a trhy, dlouhodobé: běhy, chůze, plavání, kanoistika, vytrvalecké víceboje, Do této skupiny patří sporty s vysokými nároky na mobilizaci energetických funkcí sportovce. Sportovec musí napnout veškeré svalové ústrojí, aby dosáhl nejlepšího výkonu. Tyto činnosti mají buď povahu krátkodobou, jednorázovou, kdy jde o koncentrovaný vzmach energie bodovým způsobem. Mobilizace může mít i povahu dlouhodobou a to především ve vytrvalostních sportech, kde psychologicky vystupuje do popředí otázka vůle, podmiňující spolu s energetickým krytím vytrvalost sportovce Esteticko-koordinační sporty akrobatické skoky na lyžích, skoky do vody, gymnastika, krasobruslení, Sportovní činnosti, při kterých je důležitá rovnováha, orientace v prostoru, smysl pro rytmus, výborná svalová koordinace a vysoká úroveň flexibility. Vysoké nároky na ladné provedení pohybu, které jsou zohledněny při hodnocení. Hodnocení provádí odborná porota, která se zaměřuje i na celkový umělecký dojem sportovcova vystoupení. 11

14 Rizikové sporty automobilismus, parašutismus, sportovní lezení, jachting, Rizikové sporty nebo také technické jsou sporty, kde se do výkonu promítá úroveň ovládaného technického zařízení. Je to široká paleta sportů, dost se překrývající s oblastí sportů adrenalinových. Sportovec musí překonat obtížné překážky se značným rizikem zranění či smrti Heuristicko-individuální sporty badminton, tenis, stolní tenis, box, Jedná se o sportovní činnosti, jejíž psychologickým základem je předvídání následných dějů a tvořivé řešení vyskytujících se problémových situací. Pokud se jedná o individuální sport, je třeba předvídat činnost soupeře a tvořivě takticky na ni reagovat. Jednotlivec musí vyvinout maximální úsilí a svými schopnostmi, dovednostmi překonat odpor soupeře buď v přímém kontaktu, nebo prostřednictvím náčiní Heuristicko-kolektivní sporty volejbal, basketbal, vodní pólo, fotbal, 12

15 Jedná se o sportovní činnost kolektivního charakteru. Důležitá je součinnost týmu, zpravidla v reakci na činnost soupeře. Skupina svými schopnostmi, dovednostmi, pomocí techniky a taktiky se snaží překonat další skupinu Psychologická příprava sportovce Koncepci psychologické přípravy zavedl u nás Vaněk svým habilitačním spisem stejného názvu v r Jako prezident světové společnosti psychologie sportu (International society of Sport Psychology (od r do r. 1987) prosazoval tuto koncepci teoreticky a jako psycholog čsl. Olympijských výprav ( ) uplatňoval tyto přístupy prakticky (Hošek, 2005). V souvislosti s pojmem psychologická příprava je nutno upozornit, že v odborných i populárních textech je možné se setkat s pojmy mentální nebo psychický trénink. Zpravidla jde o doslovný překlad cizího pojmu mental training, který se správně překládá jako ideomotorický trénink a je považován za významnou složku psychologické přípravy (Seiler, 1996). Pojem psychologická příprava zdůrazňuje prostředky přípravy, tj. poznatky psychologické vědy. Podobný cíl jako má psychologická příprava sportovce má i psychohygiena sportovce. Psychohygiena je duševní propracovaná disciplína, která představuje soubor pravidel a rad sloužících k udržení, prohloubení nebo znovuzískání duševního zdraví, duševní rovnováhy (Míček, 1984). Hlavní zásadou je nedostat se nebo se rychle vymanit z vlivu stresujících podmínek. To je důležité hlavně při regeneraci sil mezi tréninkovým a soutěžním zatížením. Jinak je vrcholový sportovní trénink svou zátěživostí neustálé balancování na hranici stresu, takže důsledná aplikace psychohygie- 13

16 ny ve sportu je obtížná, využívá se především při předcházení nadbytečného stresu a likvidaci účinků extrémních psychických zátěží ve sportu Mentální příprava Mentální příprava může sportovci pomoci vyrovnat se s úspěchy a neúspěchy, které jsou nevyhnutelnou součástí každého sportu. Může také přispět ke změně chování a postojů, které negativně ovlivňují sportovní výkon. Je nutno říct, že pokud se bavíme o duševních schopnostech, nemáme na mysli osobnost sportovce. Osobnost je individuální spojení biologických, psychologických a sociálních aspektů každého jedince. Je utvářena ve vztazích mezi lidmi, prostředím a společností. Osobnost se vždy projevuje jako celek. Je soustavou vlastností charakterizujících celistvou individualitu konkrétního člověka, zaměřeného na realizaci životních cílů a rozvinutí svých potencialit. Osobnost sportovce se téměř stálé a typickým způsobem projevuje v konkrétních činnostech sportovce, ovlivňuje tak i dosahování výkonů. Osobnost sportovce se neustále dotváří a zároveň ovlivňuje kariéru sportovce. Duševní schopnosti jsou nástroje, které mohou být získány na základě kvality vzdělání, motivace, hloubky a do jaké míry mu jeho osobnost umožní se učit. Schopnost rozvíjet vůli a mít k ní přístup, dále pak mentální techniky jako aktivace, stanovení si cílů, relaxace, vizualizace mohou podstatně zvýšit šance sportovce na zlepšení fyzického výkonu a jeho nácviku. Bezchybná synchronizace, načasování a přesnost jsou potřebné pro provedení těchto dovedností. Poté sportovci nemají potíže se soustředěním nebo utužením mysli a těla, které se potýká s frustrací a hněvem. Proto musí být sportovec schopen tolerovat trénink fyzický i mentální. Mezi aktivity a způsoby, které jsou k dispozici během mentální přípravy řadíme: techniky autosugesce, mentální trénink, relaxační techniky a emoční inteligence. 14

17 Regulace aktuálních psychických stavů sportovce (APS) Psychofyziologická námaha vyúsťuje do aktuálních psychických stavů, je prožívána jako psychická tenze určité úrovně. Ve sportu rozdělujeme 3 APS: Před soutěžní, soutěžní a po soutěžní. Při před soutěžních stavech si sportovec uvědomuje svou účast v soutěži a dochází k nadměrné aktivaci organizmu (,,startovní horečka ), ke snížené aktivaci (apatie) nebo k optimální aktivaci, kdy je sportovec schopen podat standardní výkon. Soutěžní stavy začínají těsně před samotnou soutěží a mohou trvat i během závodu. Po soutěžní stavy jsou vyvolány osobním zhodnocením soutěže, mohou trvat několik hodin. Aby bylo možné zvýšit odolnost sportovce vůči těmto stavům, používají se regulační prostředky. Tyto techniky směřují k cílenému ovlivnění psychických stavů přímo autoregulací nebo nepřímo regulací. K regulačním technikám řadíme biologické prostředky jako spánek a výživu. Mezi fyziologické prostředky patří rozcvičení, dechová cvičení, masáže. K psychologickým prostředkům se řadí slovní působení, mentální trénink tzv. ideomotorický trénink, autogenní trénink, pozitivní psychologie Imaginace Pojem imaginace pochází z latinského. imagio obraz a vyjadřuje komplexní proces seskupování představ do určitých struktur a jejich fungování. Významovým ekvivalentem pojmu imaginace je obrazotvornost, který je však obvykle pokládán za obsahově totožný se slovem fantazie, ačkoli ta by mohla být chápána jako jeden z mnoha druhů imaginace (Nakonečný,2004, s. 136). Imaginace bývá často označována jako vizualizace. Imaginace je ovšem komplexnější proces, která včetně zrakového smyslu zahrnuje i ostatní smysly jako 15

18 je čich, sluch, hmat. Otázka vlivu vizualizace v kognitivních procesech se jevila jako aktuální na začátku 20. století v Evropě a je dodnes aktuální v celosvětovém měřítku. Vizualizační proces svojí povahou vystupuje nejen jako komponenta obou základních typů základních typů představivosti, ale i u ostatních kognitivních funkcí. Ve vztahu k paměti se proces vizualizace uplatňuje zejména ve spojení s tzv. ikonickým druhem paměti. Vizualizace je považována za důležitou etapu při řešení problémové situace. Rovněž může znamenat facilitaci v každodenním učení a tréninku, např. představa místa, kam dopadne prst nebo ruka hráče na hudební nástroj, zahrnuje anticipační model a pomáhá zejména na začátku cvičení vedoucího k automatizaci koordinovat činnost. Usměrněné vizualizaci se přikládá velký význam také v duchovních cvičeních i různých mystických směrech. Je to proces vytváření mentálního obrazu nebo intence, toho co by jste chtěli, aby se stalo nebo jste cítili. Můžete zapojit všechny smysly. Mohou to být vizuální (obrázek, fotka), kinestetické (jak se cítí tělo) nebo sluchové (řev davu). Použitím mysli může sportovec vyvolat tyto představy znovu a znovu. Posílit svou kvalifikaci skrze opakování, které je podobné fyzickému cvičení. S mentálním opakováním se mysl a tělo spojí a jednají efektivně při dovednostech imaginace Neurofyziologické aspekty imaginace Imaginativní aspekty dnes již nepředstavují nějaký konstrukt bez neurofyziologických podkladů. Již před čtvrt stoletím zjistil R. Sperry rozdílnou funkci pravé a levé hemisféry. Pravá hemisféra zpracovává obrazný materiál spíše globálně, s využitím fantazijních kombinací a intuice. Levá hemisféra zpracovává hlavně verbální materiál formálně logickou cestou, v konkrétním čase, analyticky. Neuropsychologie stanovila jejich lokalizaci v nejvyšších oblastech centrálního nervového systému. Zdá se, že zatímco se levá hemisféra výrazněji podílí na myšlenkových operacích, jako je analýza, abstrakce, řešení logicky uchopitelných problémů verbálního či výpočtového charakteru, 16

19 pravá hemisféra se podílí spíše na nezávislých přístupech, subjektivní a intuitivní povahy, vizualizaci, představivosti, kreativitě, chápání metafor. Ukazuje se také, že dominance těchto procesů tíhne v aktuálním duševním dění, je podmíněna i řadou dalších faktorů např. konstitucí, pohlavím, výchovou, věkem (Čačka, 1997, s 295) Představivost Představa je zážitek, který je totožný s vlastní zkušeností. Jsme schopni si vybavit obraz, cítit pocity, vůni, chuť, slyšet zvuky, aniž by musely být skutečné. Občas, někteří věří, že zavírání očí nám pomůže vytvořit mentální obraz. Tato zkušenost je ovšem jiná než sen, protože jsme vzhůru a vědomě si tyto obrazy formujeme (White & Hardy,1998). Představa je obraz předmětu nebo jevu, které v daném okamžiku nevnímáme nebo které jsme v takové podobě ani nevnímali. V představě jsou obsaženy vlastnosti dříve vnímaného předmětu, jsou však méně jasné, intenzivní a stálé. Rozlišujeme představy pamětní, které jsou reprodukcí dříve vnímané skutečností (předmětů nebo jevů, které jsme předtím vnímali) a představy fantazijní, které se vždy od skutečnosti liší. Podle vědeckých výzkumů se lidé značně liší ve schopnosti vybavovat si představy co do obsahu zážitku. Vždy převládá jeden typ představivosti, kde je schopnost vybavovat si určité představy výrazná. Jozef Rosina (1963) píše o třech nejvýrazněji se projevujících se typech: lidé zrakového (vizuálního) typu si snadno vytvářejí a vybavují zrakové představy, jež zpravidla dominují nad ostatními druhy představ. Studenti tohoto typu si lehce pamatují a vybavují to, co je barevně výrazné, názorné apod. Za typické představitelé jsou považování malíři. 17

20 lidé sluchového (auditivního) typu si snadno vytvářejí a vybavují sluchové představy, které zpravidla převládají nad ostatními druhy představ. Studenti tohoto typu si lehce zapamatovávají a vybavují to, co slyšeli. Typickým příkladem jsou hudebníci. Lidé pohybového (motorického) typu si snadno vytvářejí a vybavují pohybové představy. Studenti si dobře pamatují zejména to, co sami napsali, nakreslili, to znamená činnost, kterou sami vykonávali. Za výrazného představitele jsou považováni sportovci a tanečníci Mentální trénink Historicky se výraz mentální trénink používá ve dvou verzích. Na jedné straně vymezuje obsah představivosti někoho, jmenovitě subjektivní zkušenost,,vidět očima mysli,,. Na druhé straně se představivost odkazuje na interní zastoupení spojené se zkušeností cítění a vnímání bez senzorického podmětu. Psychologové používají tento termín mentální trénink pro popsání kognitivních procesů, které používáme každý den, abychom si představili věci (např. lidi, místa, zážitky) v pracovní paměti za nepřítomnosti odpovídajícího smyslového podmětu (Moran, 2002a). Například, když zavřete oči, měli byste být schopni si vybavit, jak vypadá váš pokoj, vaši rodiče. Získáváte tak vizuální dojem. Dále pak zvuk domovního zvonku pro sluchový dojem nebo pocit svalů, které jsou namáhány při dřepech, tady dochází ke kinestetické představě. Mentální trénink se skládá z představ samotných sportovců v určitém prostředí nebo provádějících určitou činnost. Tyto představy musejí být atletem vykonány velmi pečlivě a s úspěšným zobrazením. Sportovci by měli mít požitek z aktivity a být spokojeni se svým výkonem. Měli by se pokusit plně vstoupit do představy všemi svými smysly. Zrak, hmat, sluch, čich, cit používat je jako v reálném životě. 18

21 Představivost podle Shepard et Cooper (1982) Forma mentální reprezentace, která umožňuje odvolat se na analogovou formu vnímání aspektů životního prostředí. Mentální trénink může být použit: chcete-li se motivovat: Před nebo v průběhu sezóny, vyvolání představ sportovních cílů, úspěchy, kterých jste již dosáhli nebo by jste chtěli dosáhnout. chcete-li zlepšit svou kvalifikaci: Mentální obrazy se často používají k usnadnění procesu učení a rozvoje dovedností. Nejlepší atleti vidí a cítí v sobě dokonalé provedení, kompetence, program, rutinu, soutěž pro přípravu cesty ke zlepšení: Mentální trénink se stává nedílnou součástí soutěží. Pomáhá nastavit duševní stav k dobrému výkonu. Sportovci si procházejí klíčové části jejich výkonu. Zabraňuje interferování negativních a pozitivních myšlenek před výkonem. Mentální trénink může být užitečný v řadě situací: před soutěží: rozvoj před soutěžní a soutěžní strategie, kde se učí sportovec vyrovnat s novými situacemi před tím, než k nim skutečně dojde pomáhá sportovci zaměřit svou pozornost nebo se soustředit na konkrétní dovednost, kterou se snaží naučit nebo rozvinout v situaci soutěže odstranění vznikajících stresových reakcí jako je například zvýšení svalového napětí vytvoření duševního a fyzického stavu, který více vnímá a užívá pozitivní mentální přípravu stanovení fixní úrovně fyzického a mentálního dráždění před rozcvičením, začátkem soutěže Existují dva způsoby mentálního tréninku interní: V tomto režimu jste vy sám aktér, dominuje zde kinestetická imaginační aktivita. Vše se odehrává ve vaší hlavě. Atlet si představuje sám sebe ve vlastním těle a prožívá pocity, které bývají vyvolány při skutečné situaci fyzického cvičení. 19

22 externí: Při tomto režimu jste to vy, kdo pozoruje sám sebe, jako by 3.osoba. Dominuje zde vizuální imaginační aktivita. Je to jako by jste se dívali na film, ve kterém jste hlavními aktéry Ideomotorický trénink Ideomotorický trénink (dále IT) je jedna z metod mentálního tréninku ke zlepšení, osvojení nebo přeučení herních činností a psychických stavů. Slepička, Hošek shrnují IT jako trénink: psychomotorických schémat v představách, které jsou přenášeny do provádění konkrétních pohybových struktur (2006, s. 201). V literatuře se můžeme setkat s termíny vizualizace, imaginace, představivost, v anglické literatuře se používá název positive images. Na rozdíl od klasického fyzického tréninku se během IT většinou nevyvíjí fyzická aktivita. Jedná se o tvorbu představ konkrétní činnosti, kterou chce sportovec natrénovat s pomocí imaginace. Jeden z důvodů, proč je mentální představivost tak hodnotná v kontextech výkonu je, že lidský mozek nedělá rozdíly mezi zkušeností z vizualizace a zkušeností reálnou. Mozek vnímá obě dvě stejnoměrně. Stejné oblasti mozku jsou aktivovány, jak v případě představy výkonu, tak i při reálném výkonu. Z tohoto důvodu má pozitivní imaginace enormní potenciál (Orlick 2006, s. 100) Gymnastika Charakteristika gymnastiky Gymnastika je soubor tělesných cvičení, jehož cílem je všestranný rozvoj lidského těla a udržení zdatnosti a celkové dobré výkonnosti. V užším slova smyslu se termín 20

23 gymnastika používá pro označení sportovních disciplín, jejichž společným znakem je důraz na čistotu provedení silově či koordinačně náročných tělesných prvků. V slova smyslu se někdy zaměňuje za sportovní gymnastiku, jedno z řady soutěžních gymnastických odvětví (http://www.gymnet.cz/sport.php). Pojem gymnastika pochází ze starořeckého slova gymnasein a gymnastes, jako nadřazený pojem pro systémy gymnastických cvičení navazující na ideály antické harmonie tělesné a duševní složky člověka kalokagathie (Kos,1990). Gymnastika má tedy dlouho tradici. Na začátku 19. století, v době národního obrození, vznikají v Evropě ucelené gymnastické systémy. Německý systém nářaďového tělocviku Friedricha Ludwiga Jahna a odvozeného sokolského tělocviku Miroslava Tyrše nebo Lingovy švédské zdravotní gymnastiky, francouzský námořní důstojník Georges Hébert ovlivnil vývoj gymnastiky svou přirozenou metodou tělesné výchovy, odmítající umělé cviky. Ve 20. století pak změnil gymnastiku jak rozmach rytmické gymnastiky (jejím sportovním pokračovatelem je moderní gymnastika), tak sportovní soutěžení v různých gymnastických disciplínách. Obsah pojmu gymnastika se vývojovým procesem zúžil, avšak současně se tvořivostí lidí, technickým pokrokem a vědeckým přístupem rozvinul do neomezené šíře pohybových činností, jejichž sjednocujícím základem je esteticko-koordinační hodnota tělesných cvičení. Gymnastika je druhem pohybové činnosti lidí, zaměřeným na rozvoj koordinačních schopností a na estetické působení, prožívání a vnímání činnosti (Kubička, 1993) Sportovní gymnastika Sportovní gymnastika je individuálním sportem, ve kterém je nezbytný smysl pro rytmus, rovnováhu, orientaci v prostoru a čase, dále je nutná vysoká úroveň flexibility a výborná svalová koordinace. 21

24 Dle Zítka a Skopové (2005) je gymnastika záměrnou pohybovou činností splňující tyto specifické úkoly: Kultivace pohybového projevu a držení těla Rozvoj tělesné zdatnosti Osvojování dovedností s kladným prožitkem jako předpoklad vytvoření trvalého vztahu ke gymnastickým pohybovým činnostem Pochopení vlivu pravidelné pohybové činnosti na zdraví člověka Sportovní gymnastika je jedním ze sportovních odvětví, kde pohybový obsah přes jistou strukturní podobnost je u žen zcela jiný než u mužů. Odlišné disciplíny vícebojů ženských složek vyžadují nácvik odlišných souborů cvičebních tvarů za zcela jiných mechanických podmínek, než je tomu u složek mužských (Libra et al., 1973). Je třeba připomenout, že v ženské sportovní gymnastice zasluhují zvláštní pozornosti vedle svalové síly i pohybové schopnosti, jako jsou obratnost, kloubní pohyblivost a rovnováha. Vytrvalost má ve sportovní gymnastice spíše charakter vytrvalosti koordinační, tj. schopnosti dlouhodobé a bystré regulace pohybů. Technická účelnost souboru pohybů ve sportovní gymnastice žen závisí na těchto činitelích: na využívání biofyzikálních zákonitostí pohybu, souvisejících s mechanickými podmínkami jednotlivých disciplín víceboje, na biologických a psychologických dispozicích gymnastek (Libra a kol., 1973). Obsahem sportovní gymnastiky žen jsou cvičení prostná, která jsou vlastně kombinací pohybu moderní gymnastiky a akrobatických cvičení, dále cvičení na bradlech o nestejné výši žerdí, která u začátečnic jsou kombinována se cvičením na hrazdě, cvičení na přeskoku a posledním nářadím, na kterém ženy cvičí je kladina, kam převážně přecházejí cvičební tvary a vazby z prostných (Šišková et al., 1982). V další části bych ráda stručně popsala disciplínu na prostná, která byla součástí našeho výzkumu. Cvičení na prostná jsou cvičení bez nářadí, prováděno na koberci o rozměrech metrů. Cvičí se sestava, jejíž trvání je omezeno časem (u mužů sekund, u žen sekund). Sestava obsahuje akrobatické prvky u žen pak ještě prvky výrazového tance a baletu. Ženská sestava je doprovázena hudbou a součástí hodnocení je i posu- 22

25 zování estetické stránky pohybu. Každá sestavu musí být složena z 10 prvků. Gymnastky cvičí gymnastické i akrobatické prvky, jakými jsou přemety a salta Pravidla sportovní gymnastiky Pravidla pro hodnocení sestav a jednotlivých prvků jsou přesně určena v pravidlech vydávaných Mezinárodní gymnastickou federací. Jejich součástí je i přehled prvků a vazeb na jednotlivých nářadích včetně jejich bodového ohodnocení. Před rokem 2006 byla každé sestavě dle její obtížnosti přiřazena takzvaná výchozí známka, jejíž maximum bylo stanoveno na 10,00 bodu. To znamená, že nejobtížnější sestava provedená precizně a bez jediné chybičky mohla být ohodnocena maximálně touto známkou. Sestava splňující všechny kladené požadavky měla danou základní výchozí známku (před poslední změnou pravidel to bylo 8,8 bodu), její zvýšení mohl gymnasta dosáhnout zařazením více obtížných prvků a jejich vazeb. Jejich součástí je i přehled prvků a vazeb na jednotlivých nářadích včetně jejich bodového ohodnocení. V roce 2006 byla tato koncepce i přes protesty části gymnastické veřejnosti přehodnocena a vytoužená "desítka" přestala být snem gymnastů i diváků. Podle nových závodních pravidel se nyní ohodnocení sestavy skládá ze součtu dvou samostatných známek, takzvané známky A a známky B. Známka A je složena ze součtu hodnot obtížnosti deseti nejobtížnějších prvků, hodnot vazeb mezi nimi podle pravidel pro každé nářadí a hodnoty splněných požadovaných skupin prvků. Tato známka tedy odráží obtížnost dané sestavy (obtížnější sestava = vyšší známka). Známka B vychází z hodnoty 10 bodů, od které se odečítají jednotlivé srážky za chyby provedení a estetické, dále za chyby technické a skladební; tato známka tedy odráží preciznost provedení sestavy (vetší počet chyb = nižší známka). Známka A a známka B se tedy nakonec sčítají a tvoří konečné ohodnocení závodníka (www.gymnet.cz). 23

Sportovní gymnastika. Esteticko koordinační sport

Sportovní gymnastika. Esteticko koordinační sport Sportovní gymnastika Esteticko koordinační sport Předpoklady Somatotyp sportovce silný, pružný, výškově menší postava = menší pákové poměry, rychlejší rotace Psychické vlastnosti spíše extrovert; odolnost

Více

Technická příprava teorie motorického učení,

Technická příprava teorie motorického učení, Technická příprava je realizována podle zákonitostí, principů odvozených z teorie motorického učení, je určována činiteli vnitřními a vnějšími, můžeme ji považovat za synonymum motorického učení probíhající

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

Předmět: Základy gymnastiky

Předmět: Základy gymnastiky Předmět: Základy gymnastiky Charakteristika volitelného předmětu základy gymnastiky 1. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013/2014 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava Popis

Více

Obsah taktické přípravy

Obsah taktické přípravy Taktická příprava je proces osvojování a zdokonalování vědomostí, dovedností, schopností a postupů, které umožní sportovci vybírat v každé situaci optimální řešení a toto řešení efektivně prakticky uskutečňovat.

Více

Tělesná výchova pro 1. ročník

Tělesná výchova pro 1. ročník 1V2, 1V4, 1V5 1V2, 1V3, 1V4, 1V5 Sportovní hry 1V1, 1V2,1V3, 1V4, 1V5 Kondiční a relaxační cvičení 1V4, 1V5 Tělesná výchova pro 1. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky dodržuje přesně

Více

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost Psychologie 09 Otázka číslo: 1 Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat osobnost neurotik Otázka číslo: 2 Osobnost je individuální jednotou aspektů: biologických psychologických rozumových

Více

Antropomotorika PhDr.Radek Vobr, Ph.D.

Antropomotorika PhDr.Radek Vobr, Ph.D. Antropomotorika PhDr.Radek Vobr, Ph.D. jazyky v kinantropologii 1 Osnova prezentace Klasifikace lidského pohybu Teorie tělesných cvičení (TC) Strukturální stránka TC Procesuální stránka TC Finální stránka

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí.

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Tv Mezipředmět. vazby Pr Tělesná výchova (Tv) Školní výstupy Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech

Více

PRŮBĚH A FÁZE MOTORICKÉHO UČENÍ. Zapletalová Silvie

PRŮBĚH A FÁZE MOTORICKÉHO UČENÍ. Zapletalová Silvie PRŮBĚH A FÁZE MOTORICKÉHO UČENÍ Zapletalová Silvie ČINITELÉ MOTORICKÉHO UČENÍ Průběh učení je ovlivněn celou řadou činitelů. Působení činitelů je různě silné a závisí např. na věku sportovce, pohybové

Více

Závodní program pro soutěže v gymnastických sportech. Komise gymnastiky

Závodní program pro soutěže v gymnastických sportech. Komise gymnastiky Závodní program pro soutěže v gymnastických sportech Komise gymnastiky Obsah 1 Úvod... 3 2 Sportovní gymnastika... 4 2.1. Sportovní přebory vysokých škol... 4 2.1.2 Muži... 4 2.1.3 Ženy... 7 3 Moderní

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zná základní taneční kroky, respektuje rytmus

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Školení trenérů II. třídy specializace Moderní gymnastika

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Školení trenérů II. třídy specializace Moderní gymnastika ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Školení trenérů II. třídy specializace Moderní gymnastika Vazby pro povinnou sestavu se švihadlem I. kategorie KPMG Vypracovala: Martina Havelíková Odborný konzultant: Mgr. Šárka Panská

Více

Rozvoj komunikačních dovedností trenérů pomocí metody VTI. Mgr. Veronika Baláková, PhD.

Rozvoj komunikačních dovedností trenérů pomocí metody VTI. Mgr. Veronika Baláková, PhD. Rozvoj komunikačních dovedností trenérů pomocí metody VTI Mgr. Veronika Baláková, PhD. Úvod - sport a pohybová aktivita mohou mít pro děti a mládež velmi příznivý přínos rozvoj osobnostních charakteristik

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Gymnastika

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Gymnastika A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence komunikativní formuje a vyjadřuje své myšlenky a názory

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Národní učební osnovy pro Anglii TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Stupeň 1 Vyučování by mělo zajistit, že při hodnocení a zlepšování výkonu se vzájemně propojí Získání a rozvíjení dovedností a) objevovat základní

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

V E R O N I K A H O R Á K O V Á

V E R O N I K A H O R Á K O V Á Edukace jako proces V E R O N I K A H O R Á K O V Á Náplň prezentace Vyučování a učení v tělesné výchově, motorické učení Učení a motorické učení Pedagogické základy motorického učení Obsah učiva a jeho

Více

Tělesná výchova - Kvarta

Tělesná výchova - Kvarta - Kvarta Tělesná výchova Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

ČLÁNEK 5 - Hodnocení cvičení

ČLÁNEK 5 - Hodnocení cvičení ČLÁNEK 5 - Hodnocení cvičení 5.1 Všeobecné zásady V kvalifikaci (závodě I), finále družstev (závodě IV), finále jednotlivkyň (závodě II) a finále na jednotlivých nářadích (závodě III) je možno předvést

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Uplatňuje

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

pořádá dne ročník závodu

pořádá dne ročník závodu S O K O L HORNÍ POČERNICE - ODDÍL SPORTOVNÍ GYMNASTIKY pořádá dne 22.6.2014 36. ročník závodu o PUTOVNÍ VÁZU Horních Počernic - závod družstev ( juniorka / žena + starší žákyně + mladší žákyně) a závod

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

ZÁVODNÍ SESTAVY SPORTOVNÍ GYMNASTIKY MUŽSKÉ SLOŽKY

ZÁVODNÍ SESTAVY SPORTOVNÍ GYMNASTIKY MUŽSKÉ SLOŽKY ZÁVODNÍ SESTAVY SPORTOVNÍ GYMNASTIKY MUŽSKÉ SLOŽKY Tyto sestavy jsou platné pro členy České asociace Sport pro všechny a České obce sokolské od 1. září 2013. Vycházejí ze schválených závodních sestav sportovní

Více

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA 1-2 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii;

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. ročník Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV5101 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;

Více

GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 13. ročník prosinec 2009 METODICKÁ PŘÍLOHA 49. GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI (4-5 a 6-7 let) DOPORUČENÉ PRO ODDÍLY VŠEOBECNÉ GYMNASTIKY

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽSKÁ STRAKONICE Nad Školou 560, Strakonice IČ: , tel.: ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽSKÁ STRAKONICE Nad Školou 560, Strakonice IČ: , tel.: , : Kroužek Ekodomeček naučit děti základním znalostem a dovednostem v oblasti environmentální výchovy dát možnost k rozvoji lásky k přírodě, ochrana životního prostředí, třídění druhotných surovin, pěstování

Více

Závodní program pro soutěže v gymnastických sportech

Závodní program pro soutěže v gymnastických sportech Závodní program pro soutěže v gymnastických sportech Komise gymnastiky Obsah 1 Úvod... 3 2 Sportovní gymnastika... 4 2.1. Sportovní přebory vysokých škol... 4 2.1.2 Muži... 4 2.1.3 Ženy... 7 3 Moderní

Více

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI 1. Test č. 1 Člunkový běh 4 krát 10 m 1.1 Popis TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI K testu je třeba rovný terén, na kterém je dvěma metami vyznačen úsek o vzdálenosti mezi vnějšími okraji met v délce 10 metrů a stopky.

Více

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

ČLÁNEK 10 - Kladina Všeobecné zásady

ČLÁNEK 10 - Kladina Všeobecné zásady ČLÁNEK 10 - Kladina 10.1 Všeobecné zásady Hodnocení sestavy začíná odrazem z můstku nebo žíněnky. Přídavné zpevňující podložky pod můstek (např. další můstek) nejsou povoleny. Druhý rozběh k náskoku na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti základní definice ZATÍŽENÍ záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti (v úrovni dovedností, schopností

Více

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH DOVEDNOSTI Spektrum herní činnosti tvoří hokejové dovednosti. Bruslení, střelba, přihrávání, kličkování. Opakováním se dovednost stává návykem. Dovednostní návyky

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka Obsah příspěvku Cerebrum kdo jsme, co děláme Jak vnímáme trénink kognitivních funkcí Čeho chceme tréninkem dosáhnout Komponenty

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Změny Pravidel FIG sportovní gymnastiky žen platné od r PRVKY OBTÍŽNOSTI doplňuje se prvek obtížnosti I = 0,90 b.

Změny Pravidel FIG sportovní gymnastiky žen platné od r PRVKY OBTÍŽNOSTI doplňuje se prvek obtížnosti I = 0,90 b. Změny Pravidel FIG sportovní gymnastiky žen platné od r. 2014 Tento materiál představuje přehled všech změn pravidel FIG vydaných v různých materiálech platných pro rok 2014. Pro výkonnostní soutěže v

Více

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 3. lekce Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 1. TĚLESNÁ ZDATNOST Tělesná zdatnost v moderním

Více

Programové možnosti. Ukázka monoski a sledgehokeje

Programové možnosti. Ukázka monoski a sledgehokeje Programové možnosti Ukázka monoski a sledgehokeje - Části skořepina, nosná konstrukce, lyže/nože, stabilizátory/hokejky - Základní ukázka: sed, náklon, podpora stabilizátorů vše s dopomocí Sportovní vozíky

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Učivo předmětu. Činnosti ovlivňující zdraví

Učivo předmětu. Činnosti ovlivňující zdraví Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Příloha č. 7 učební osnovy

Příloha č. 7 učební osnovy Příloha č. 7 učební osnovy Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací obor: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je zastoupena vzdělávacím oborem Tělesná výchova. Je realizována ve všech

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Povinný předmět (verze 2013)

Povinný předmět (verze 2013) Povinný předmět (verze 2013) Název kurzu: Rozvoj pohybových schopností Počet kb.: 2 Identifikační kód: KTV/6219 KTV/0397 KTV/6137 Hodinová dotace: 1/1, KS 3hod. Semestr: letni Forma výuky: semestrální

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Pohybové hry s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení Vyučovací předmět: Tělesná výchova (zpracováno do bloků,, kvinta - oktáva) Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti Ověří jednoduchými testy úroveň stále se zvyšující zdatnosti Jednoduchými testy si ověří

Více

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43 OBSAH 1. ÚVOD il 1.1 VYMEZENÍ OBECNÉ PSYCHOLOGIE 11 1.2 METODY POUŽÍVANÉ K HODNOCENÍ PSYCHICKÝCH PROCESŮ A FUNKCÍ 12 1.3 DÍLČÍ OBLASTI, NA NĚŽ JE ZAMĚŘENA OBECNÁ PSYCHOLOGIE 14 1.3.1 Psychologie poznávacích

Více

Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky. Praha, 2014 Miroslav Zítko

Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky. Praha, 2014 Miroslav Zítko Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky Praha, 2014 Miroslav Zítko Gymnastika Gymnastiku chápeme jako otevřený systém metodicky uspořádaných pohybových činností esteticko-koordinačního charakteru

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 25. - TĚLESNÁ

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

pořádá dne ročník závodu

pořádá dne ročník závodu S O K O L HORNÍ POČERNICE - ODDÍL SPORTOVNÍ GYMNASTIKY pořádá dne 26.6.2016 38. ročník závodu o PUTOVNÍ VÁZU Horních Počernic - závod družstev ( juniorka / žena + starší žákyně + mladší žákyně) a závod

Více

Psychologická příprava

Psychologická příprava Psychologická příprava Psychologická příprava znamená cílevědomé využití psychologických poznatků ke zvýšení efektivity tréninkového procesu Cílem psychologické přípravy je zvýšit účinnost ostatních složek

Více

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Základní pohyby LOKOMOCE = pohyb člověka ve smyslu změny místa = pohyb v prostoru pomocí svalové činnosti Lokomoční

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Tělesná výchova. TÉMATA 1/3, 1/8 - sebepoznání

Tělesná výchova. TÉMATA 1/3, 1/8 - sebepoznání Atletika Běhy atletická abeceda běžecká abeceda, sprinty vytrvalostní běhy cvičení na rozvoj výbušné síly obratnostní cvičení Skok daleký odrazová cvičení pro skok daleký Hod míčkem Gymnastika organizace

Více

Tělesná výchova. TÉMATA 1/3, 1/8 - sebepoznání

Tělesná výchova. TÉMATA 1/3, 1/8 - sebepoznání Atletika Běhy atletická abeceda běžecká abeceda, sprinty vytrvalostní běhy cvičení na rozvoj výbušné síly obratnostní cvičení Skok daleký odrazová cvičení pro skok daleký Hod míčkem Gymnastika organizace

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Požadavky zkoušky z předmětu Základy pohybových dovedností - PXVP studijní program Učitelství 1. stupeň základních škol

Požadavky zkoušky z předmětu Základy pohybových dovedností - PXVP studijní program Učitelství 1. stupeň základních škol Požadavky zkoušky z předmětu Základy pohybových dovedností - PXVP studijní program Učitelství 1. stupeň základních škol I. Plavání 1.40 m znak se startem a obrátkou (hodnocena technika plaveckého způsobu,

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

Jak uvolňovat mentální, emoční a tělesnou energii v koučování jednotlivců a týmů

Jak uvolňovat mentální, emoční a tělesnou energii v koučování jednotlivců a týmů Jak uvolňovat mentální, emoční a tělesnou energii v koučování jednotlivců a týmů HLAVA = mentální energie SRDCE = emoční energie BŘICHO = tělesná energie k rozvoji motivace po vítězství Mgr. Dagmar Svobodová,

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova 3. období 6. 7. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Název materiálu: Paměť a učení Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Paměť a učení Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově Průběžně osvojované vědomosti a dovednosti: TĚLESNÁ VÝCHOVA - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově - Základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi - Základní organizační činnosti

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Analýza běžecké techniky

Analýza běžecké techniky Analýza běžecké techniky Obsah Základní informace... 2 Video-analýza rychlý souhrn... 3 Zdravotní anamnéza... 4 Obecný postup k odstranění chyb... 5 HLAVNÍ CHYBA Zvýšená hmotnost, nedostatečné posílení

Více