Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury VLIV IMAGINACE NA GYMNASTICKÝ TRÉNINK. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury VLIV IMAGINACE NA GYMNASTICKÝ TRÉNINK. Bakalářská práce"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury VLIV IMAGINACE NA GYMNASTICKÝ TRÉNINK Bakalářská práce Autor: Štěpánka Škrlová tělesná výchova francouzská filologie Vedoucí práce: Mgr. Hana Hřebíčková Olomouc 2011

2 Jméno a příjmení autora: Název bakalářské práce: Pracoviště: Vedoucí práce: Štěpánka Škrlová Vliv imaginace na gymnastický trénink Katedra společenských věd v kinantropologii Mgr. Hana Hřebíčková Rok obhajoby diplomové práce: 2011 Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá vlivem imaginace na sportovní výkon ve sportovní gymnastice a vlivem psychologické přípravy na prožitek během výkonu. Práce je hodnocena jako kvalitativní výzkumná studie. Sledovaným souborem je autor této práce, který chce pomocí imaginace dosáhnout lepšího výsledku ve sportovní gymnastice a odbourat pocity stresu a strachu, které pociťuje během tréninku a soutěže. Součástí práce je podrobný popis celého nácviku a vyhodnocení výsledků odborníkem. Práce informuje o základech psychologie sportu a sportovní gymnastiky. Klíčová slova: psychologie sportu, psychologická příprava, imaginace, sportovní gymnastika, PETTLEP Souhlasím s půjčováním diplomové práce v rámci knihovních služeb.

3 Author s name: Štěpánka Škrlová Title of the master thesis: Imagination impact on gymnastics training Workplace: Supervisor: Department of social sciences in kinanthropology Mgr. Hana Hřebíčková The year of presentation: 2011 Abstract: This undergraduate thesis is studying an imagination impact on physical workout in gymnastics and the influence of psychological preparation during the workout. We consider this thesis as a qualitative research study. Observation is done on the owner of the thesis, who wants to reach better results in gymnastics through imagination and reduce fear and stressful feeling which she feels during training and competition. A part of the thesis is a detailed description of training and assessment of the results by the subject expert. The thesis informs about sport psychology and gymnastics. Key words: sport psychology, psychological preparation, imagination, gymnastics, PETTLEP I agree the thesis paper to be lent within the library service.

4 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně pod vedením Mgr. Hany Hřebíčkové, uvedla všechny literární a odborné zdroje a řídila se zásadami vědecké etiky. V Olomouci, dne

5 Za odborné vedení, podnětné připomínky k tématu práce, za přívětivý a ochotný přístup děkuji Mgr. Haně Hřebíčkové. Děkuji také PaedDr. Soně Formánkové, Ph.D., za odbornou pomoc v oblasti sportovní gymnastiky a za ohodnocení gymnastické sestavy.

6 OBSAH 1 ÚVOD PŘEHLED POZNATKŮ Psychologie sportu Vymezení pojmu psychologie sportu Charakteristika sportu Psychologická typologie sportu Senzo-koncentrační sporty Funkčně mobilizační sporty Esteticko-koordinační sporty Rizikové sporty Heuristicko-individuální sporty Heuristicko-kolektivní sporty Psychologická příprava sportovce Mentální příprava Regulace aktuálních psychických stavů sportovce (APS) Imaginace Neurofyziologické aspekty imaginace...15

7 Představivost Ideomotorický trénink Gymnastika Charakteristika gymnastiky Sportovní gymnastika Pravidla sportovní gymnastiky Gymnastická sestava Použití metody PETTLEP Charakteristika PETTLEP PETTLEP v praxi CÍLE Cíle práce Výzkumné otázky Úkoly práce METODIKA Popis a charakteristika sledovaného souboru Kazuistika sledované osoby Metoda imaginace Edukační fáze...31

8 Nácviková fáze Pět pohromadě Představa známého místa Představa jednoduchých cviků Představa chůze Představa gymnastické sestavy Praktická fáze Kvalitativní hodnocení Hodnocení odborníkem VÝSLEDKY A DISKUSE Výsledky a diskuse k výzkumné otázce č Výsledky a diskuse k výzkumné otázce č ZÁVĚRY SOUHRN SUMMARY REFERENČNÍ SEZNAM PŘÍLOHY...48

9 1 ÚVOD Jste ve výborné fyzické kondici, podle tabulek jste na tom nejlépe ze soutěžících, svému tréninku věnujete každou volnou chvíli, máte ty nejlepší diagnostické předpoklady, můžete se stát vítězem. Na konci soutěže ovšem nestojíte na stupni vítězů, ale jste mezi posledními soutěžícími. Říkáte si proč? Trénoval jsem moc, nebo málo? Co se stalo během mého vystoupení? Tyto otázky si pokládá ne jeden sportovec, ať už na vysoké či nižší úrovni. V dnešní době, kdy je sportovní úroveň soupeřů téměř stejná, hraje psychika velkou roli. I výborný sportovec může zklamat, necítí-li se dobře. I dobrý sportovec může mít problém naučit se novému prvku, jestliže má strach, není si jistý, zda ho zvládne. Právě tyto problémy nás vedly k tomu, abychom se zajímali o další možnosti tréninku. Jelikož jsme se seznámili s metodou imaginace již dříve, rozhodli jsme se pro využití této metody. Našim cílem bylo přispět k rozšíření poznatků o vztahu imaginace a sportovního tréninku. Zaznamenání vlivu imaginace na výkon ve sportovní gymnastice, pomocí kvalitativní výzkumné metody. Imaginace spočívá v představení si určitých pohybů co možná nejživěji. Záměrem je tento pohyb zopakovat v realitě. Tato technika se také používá před výkonem, kde si sportovec představuje správné provedení a dostane se do psychické pohody. Imaginace také napomáhá k rychlejšímu procesu učení nových dovedností a může pomoci upřesnit si jednotlivé pohybu a jejich následnou návaznost. Imaginace může ovlivnit motivaci sportovce. Sportovec si představí závodní situaci a to jako správné předvést určitou akci a to mu může dodat energii, může přispět k zaměření pozornosti správným směrem, takže sportovec je potom lépe připravený na soutěž (Casmore, 2002). Při rozhodování, na jaký sport budeme imaginaci aplikovat, jsme nemuseli dlouho přemýšlet. Sportovní gymnastika byla výborná volba. Nejenom, že jsme našli 7

10 studie, které píší o využití psychologické přípravy v gymnastice, ale také jsme mohli jako probanda použít autora této práce, který měl problém se splněním zkoušky ze sportovní gymnastiky a chtěl svůj výkon pomocí imaginace zlepšit. Touto prací bychom chtěli pomoci všem sportovcům, kteří se potýkají s nervozitou, stresem, strachem, nedostatkem sebevědomí a motivace. Chtěli bychom, abyste poznali její přínos a začali ji aplikovat jak ve sportu, tak i v osobním životě. 8

11 2 PŘEHLED POZNATKŮ 2. 1 Psychologie sportu Vymezení pojmu psychologie sportu V systému psychologických věd je psychologie sportu začleněna mezi obory užité (aplikované, praktické) psychologie (Pardel, Koščo 1975). V systému věd o tělesné kultuře je psychologie sportu chápána jako jedna ze specializovaných disciplín pomáhajících řešit ze svých hledisek teoretické, metodologické a praktické otázky sportovní činnosti (Macák 1977). Psychologie sportu se zabývá osobností i skupinou při sportovní činnosti, sleduje vazby mezi vnitřní činností člověka (psychikou) a předmětnou činností (sportem). Hlavním cílem je zjistit, jak ovlivňuje psychika sportovní činnost jedince a jakým způsobem je psychika jedince touto činností zpětně ovlivňována. Psychologie sportu se zabývá: - motorickým učením - sportovní personologií - motivací sportovní činnosti - psychologickou stránkou trenérské práce - psychologií sportovní výkonnosti a její stabilizace - psychologickou přípravou sportovce - úspěšností sportovních skupin, ovlivněním výkonu před soutěží Charakteristika sportu Sport představuje zábavnou a průpravnou motoriku člověka, kde je prožitek cílem, ať už bezprostředním, nebo následným, většinou jako radost z dosaženého cíle. 9

12 Při sportu se uplatňuje senzomotorika člověka, mohutně jsou angažovány jeho emoční i volní procesy a to jsou právě důvody, proč je důležité ve sportu respektovat psychologické zákonitosti. Ve většině oblastí sportovního života je klíčovou otázkou motivace a její častá spletitost je přístupná především s použitím psychologických analýz. Sport je spojen s dosahováním limitních výkonů a vděčným tématem psychologie sportu je využití psychologických poznatků ke stimulaci lidské výkonnosti, k prosazení se ve vyrovnané sportovní konkurenci. Sport je spojen s osvojováním sportovní techniky, kde platí zákonitosti senzomotorického učení, těsně související s psychologickými poznatky o pamětních procesech a adaptabilitě člověka (Hošek, 2005) Psychologická typologie sportu V dnešní době je nepřeberné množství sportovních aktivit a také způsobů jak je rozdělit, podle počtu zúčastněných (kolektivní, individuální), podle prostředí (outdorové, sálové), podle období (zimní, letní), apod. M. Kodým vytvořil podle psychologických kritérií v 70. letech psychologickou typologii sportovních činností. Ve své práci Psychologická analýza a třídění sportovní činnosti dělí sport do několika skupin Senzoricko-koncentrační sporty golf, šipky, šachy, střelba, Aby sportovec, při těchto činnostech dosáhl co nejlepšího výkonu, musí maximálně zapojit smysly. Objevují se vysoké nároky na jemnou koordinaci pohybů v závislosti na rychlém a přesném vnímání podmínek. Patří zde především sporty střelecké, zaměřené na přesné míření. 10

13 Funkčně mobilizační sporty krátkodobé: atletické skoky, hody, vrhy, vzpěračské nadhozy a trhy, dlouhodobé: běhy, chůze, plavání, kanoistika, vytrvalecké víceboje, Do této skupiny patří sporty s vysokými nároky na mobilizaci energetických funkcí sportovce. Sportovec musí napnout veškeré svalové ústrojí, aby dosáhl nejlepšího výkonu. Tyto činnosti mají buď povahu krátkodobou, jednorázovou, kdy jde o koncentrovaný vzmach energie bodovým způsobem. Mobilizace může mít i povahu dlouhodobou a to především ve vytrvalostních sportech, kde psychologicky vystupuje do popředí otázka vůle, podmiňující spolu s energetickým krytím vytrvalost sportovce Esteticko-koordinační sporty akrobatické skoky na lyžích, skoky do vody, gymnastika, krasobruslení, Sportovní činnosti, při kterých je důležitá rovnováha, orientace v prostoru, smysl pro rytmus, výborná svalová koordinace a vysoká úroveň flexibility. Vysoké nároky na ladné provedení pohybu, které jsou zohledněny při hodnocení. Hodnocení provádí odborná porota, která se zaměřuje i na celkový umělecký dojem sportovcova vystoupení. 11

14 Rizikové sporty automobilismus, parašutismus, sportovní lezení, jachting, Rizikové sporty nebo také technické jsou sporty, kde se do výkonu promítá úroveň ovládaného technického zařízení. Je to široká paleta sportů, dost se překrývající s oblastí sportů adrenalinových. Sportovec musí překonat obtížné překážky se značným rizikem zranění či smrti Heuristicko-individuální sporty badminton, tenis, stolní tenis, box, Jedná se o sportovní činnosti, jejíž psychologickým základem je předvídání následných dějů a tvořivé řešení vyskytujících se problémových situací. Pokud se jedná o individuální sport, je třeba předvídat činnost soupeře a tvořivě takticky na ni reagovat. Jednotlivec musí vyvinout maximální úsilí a svými schopnostmi, dovednostmi překonat odpor soupeře buď v přímém kontaktu, nebo prostřednictvím náčiní Heuristicko-kolektivní sporty volejbal, basketbal, vodní pólo, fotbal, 12

15 Jedná se o sportovní činnost kolektivního charakteru. Důležitá je součinnost týmu, zpravidla v reakci na činnost soupeře. Skupina svými schopnostmi, dovednostmi, pomocí techniky a taktiky se snaží překonat další skupinu Psychologická příprava sportovce Koncepci psychologické přípravy zavedl u nás Vaněk svým habilitačním spisem stejného názvu v r Jako prezident světové společnosti psychologie sportu (International society of Sport Psychology (od r do r. 1987) prosazoval tuto koncepci teoreticky a jako psycholog čsl. Olympijských výprav ( ) uplatňoval tyto přístupy prakticky (Hošek, 2005). V souvislosti s pojmem psychologická příprava je nutno upozornit, že v odborných i populárních textech je možné se setkat s pojmy mentální nebo psychický trénink. Zpravidla jde o doslovný překlad cizího pojmu mental training, který se správně překládá jako ideomotorický trénink a je považován za významnou složku psychologické přípravy (Seiler, 1996). Pojem psychologická příprava zdůrazňuje prostředky přípravy, tj. poznatky psychologické vědy. Podobný cíl jako má psychologická příprava sportovce má i psychohygiena sportovce. Psychohygiena je duševní propracovaná disciplína, která představuje soubor pravidel a rad sloužících k udržení, prohloubení nebo znovuzískání duševního zdraví, duševní rovnováhy (Míček, 1984). Hlavní zásadou je nedostat se nebo se rychle vymanit z vlivu stresujících podmínek. To je důležité hlavně při regeneraci sil mezi tréninkovým a soutěžním zatížením. Jinak je vrcholový sportovní trénink svou zátěživostí neustálé balancování na hranici stresu, takže důsledná aplikace psychohygie- 13

16 ny ve sportu je obtížná, využívá se především při předcházení nadbytečného stresu a likvidaci účinků extrémních psychických zátěží ve sportu Mentální příprava Mentální příprava může sportovci pomoci vyrovnat se s úspěchy a neúspěchy, které jsou nevyhnutelnou součástí každého sportu. Může také přispět ke změně chování a postojů, které negativně ovlivňují sportovní výkon. Je nutno říct, že pokud se bavíme o duševních schopnostech, nemáme na mysli osobnost sportovce. Osobnost je individuální spojení biologických, psychologických a sociálních aspektů každého jedince. Je utvářena ve vztazích mezi lidmi, prostředím a společností. Osobnost se vždy projevuje jako celek. Je soustavou vlastností charakterizujících celistvou individualitu konkrétního člověka, zaměřeného na realizaci životních cílů a rozvinutí svých potencialit. Osobnost sportovce se téměř stálé a typickým způsobem projevuje v konkrétních činnostech sportovce, ovlivňuje tak i dosahování výkonů. Osobnost sportovce se neustále dotváří a zároveň ovlivňuje kariéru sportovce. Duševní schopnosti jsou nástroje, které mohou být získány na základě kvality vzdělání, motivace, hloubky a do jaké míry mu jeho osobnost umožní se učit. Schopnost rozvíjet vůli a mít k ní přístup, dále pak mentální techniky jako aktivace, stanovení si cílů, relaxace, vizualizace mohou podstatně zvýšit šance sportovce na zlepšení fyzického výkonu a jeho nácviku. Bezchybná synchronizace, načasování a přesnost jsou potřebné pro provedení těchto dovedností. Poté sportovci nemají potíže se soustředěním nebo utužením mysli a těla, které se potýká s frustrací a hněvem. Proto musí být sportovec schopen tolerovat trénink fyzický i mentální. Mezi aktivity a způsoby, které jsou k dispozici během mentální přípravy řadíme: techniky autosugesce, mentální trénink, relaxační techniky a emoční inteligence. 14

17 Regulace aktuálních psychických stavů sportovce (APS) Psychofyziologická námaha vyúsťuje do aktuálních psychických stavů, je prožívána jako psychická tenze určité úrovně. Ve sportu rozdělujeme 3 APS: Před soutěžní, soutěžní a po soutěžní. Při před soutěžních stavech si sportovec uvědomuje svou účast v soutěži a dochází k nadměrné aktivaci organizmu (,,startovní horečka ), ke snížené aktivaci (apatie) nebo k optimální aktivaci, kdy je sportovec schopen podat standardní výkon. Soutěžní stavy začínají těsně před samotnou soutěží a mohou trvat i během závodu. Po soutěžní stavy jsou vyvolány osobním zhodnocením soutěže, mohou trvat několik hodin. Aby bylo možné zvýšit odolnost sportovce vůči těmto stavům, používají se regulační prostředky. Tyto techniky směřují k cílenému ovlivnění psychických stavů přímo autoregulací nebo nepřímo regulací. K regulačním technikám řadíme biologické prostředky jako spánek a výživu. Mezi fyziologické prostředky patří rozcvičení, dechová cvičení, masáže. K psychologickým prostředkům se řadí slovní působení, mentální trénink tzv. ideomotorický trénink, autogenní trénink, pozitivní psychologie Imaginace Pojem imaginace pochází z latinského. imagio obraz a vyjadřuje komplexní proces seskupování představ do určitých struktur a jejich fungování. Významovým ekvivalentem pojmu imaginace je obrazotvornost, který je však obvykle pokládán za obsahově totožný se slovem fantazie, ačkoli ta by mohla být chápána jako jeden z mnoha druhů imaginace (Nakonečný,2004, s. 136). Imaginace bývá často označována jako vizualizace. Imaginace je ovšem komplexnější proces, která včetně zrakového smyslu zahrnuje i ostatní smysly jako 15

18 je čich, sluch, hmat. Otázka vlivu vizualizace v kognitivních procesech se jevila jako aktuální na začátku 20. století v Evropě a je dodnes aktuální v celosvětovém měřítku. Vizualizační proces svojí povahou vystupuje nejen jako komponenta obou základních typů základních typů představivosti, ale i u ostatních kognitivních funkcí. Ve vztahu k paměti se proces vizualizace uplatňuje zejména ve spojení s tzv. ikonickým druhem paměti. Vizualizace je považována za důležitou etapu při řešení problémové situace. Rovněž může znamenat facilitaci v každodenním učení a tréninku, např. představa místa, kam dopadne prst nebo ruka hráče na hudební nástroj, zahrnuje anticipační model a pomáhá zejména na začátku cvičení vedoucího k automatizaci koordinovat činnost. Usměrněné vizualizaci se přikládá velký význam také v duchovních cvičeních i různých mystických směrech. Je to proces vytváření mentálního obrazu nebo intence, toho co by jste chtěli, aby se stalo nebo jste cítili. Můžete zapojit všechny smysly. Mohou to být vizuální (obrázek, fotka), kinestetické (jak se cítí tělo) nebo sluchové (řev davu). Použitím mysli může sportovec vyvolat tyto představy znovu a znovu. Posílit svou kvalifikaci skrze opakování, které je podobné fyzickému cvičení. S mentálním opakováním se mysl a tělo spojí a jednají efektivně při dovednostech imaginace Neurofyziologické aspekty imaginace Imaginativní aspekty dnes již nepředstavují nějaký konstrukt bez neurofyziologických podkladů. Již před čtvrt stoletím zjistil R. Sperry rozdílnou funkci pravé a levé hemisféry. Pravá hemisféra zpracovává obrazný materiál spíše globálně, s využitím fantazijních kombinací a intuice. Levá hemisféra zpracovává hlavně verbální materiál formálně logickou cestou, v konkrétním čase, analyticky. Neuropsychologie stanovila jejich lokalizaci v nejvyšších oblastech centrálního nervového systému. Zdá se, že zatímco se levá hemisféra výrazněji podílí na myšlenkových operacích, jako je analýza, abstrakce, řešení logicky uchopitelných problémů verbálního či výpočtového charakteru, 16

19 pravá hemisféra se podílí spíše na nezávislých přístupech, subjektivní a intuitivní povahy, vizualizaci, představivosti, kreativitě, chápání metafor. Ukazuje se také, že dominance těchto procesů tíhne v aktuálním duševním dění, je podmíněna i řadou dalších faktorů např. konstitucí, pohlavím, výchovou, věkem (Čačka, 1997, s 295) Představivost Představa je zážitek, který je totožný s vlastní zkušeností. Jsme schopni si vybavit obraz, cítit pocity, vůni, chuť, slyšet zvuky, aniž by musely být skutečné. Občas, někteří věří, že zavírání očí nám pomůže vytvořit mentální obraz. Tato zkušenost je ovšem jiná než sen, protože jsme vzhůru a vědomě si tyto obrazy formujeme (White & Hardy,1998). Představa je obraz předmětu nebo jevu, které v daném okamžiku nevnímáme nebo které jsme v takové podobě ani nevnímali. V představě jsou obsaženy vlastnosti dříve vnímaného předmětu, jsou však méně jasné, intenzivní a stálé. Rozlišujeme představy pamětní, které jsou reprodukcí dříve vnímané skutečností (předmětů nebo jevů, které jsme předtím vnímali) a představy fantazijní, které se vždy od skutečnosti liší. Podle vědeckých výzkumů se lidé značně liší ve schopnosti vybavovat si představy co do obsahu zážitku. Vždy převládá jeden typ představivosti, kde je schopnost vybavovat si určité představy výrazná. Jozef Rosina (1963) píše o třech nejvýrazněji se projevujících se typech: lidé zrakového (vizuálního) typu si snadno vytvářejí a vybavují zrakové představy, jež zpravidla dominují nad ostatními druhy představ. Studenti tohoto typu si lehce pamatují a vybavují to, co je barevně výrazné, názorné apod. Za typické představitelé jsou považování malíři. 17

20 lidé sluchového (auditivního) typu si snadno vytvářejí a vybavují sluchové představy, které zpravidla převládají nad ostatními druhy představ. Studenti tohoto typu si lehce zapamatovávají a vybavují to, co slyšeli. Typickým příkladem jsou hudebníci. Lidé pohybového (motorického) typu si snadno vytvářejí a vybavují pohybové představy. Studenti si dobře pamatují zejména to, co sami napsali, nakreslili, to znamená činnost, kterou sami vykonávali. Za výrazného představitele jsou považováni sportovci a tanečníci Mentální trénink Historicky se výraz mentální trénink používá ve dvou verzích. Na jedné straně vymezuje obsah představivosti někoho, jmenovitě subjektivní zkušenost,,vidět očima mysli,,. Na druhé straně se představivost odkazuje na interní zastoupení spojené se zkušeností cítění a vnímání bez senzorického podmětu. Psychologové používají tento termín mentální trénink pro popsání kognitivních procesů, které používáme každý den, abychom si představili věci (např. lidi, místa, zážitky) v pracovní paměti za nepřítomnosti odpovídajícího smyslového podmětu (Moran, 2002a). Například, když zavřete oči, měli byste být schopni si vybavit, jak vypadá váš pokoj, vaši rodiče. Získáváte tak vizuální dojem. Dále pak zvuk domovního zvonku pro sluchový dojem nebo pocit svalů, které jsou namáhány při dřepech, tady dochází ke kinestetické představě. Mentální trénink se skládá z představ samotných sportovců v určitém prostředí nebo provádějících určitou činnost. Tyto představy musejí být atletem vykonány velmi pečlivě a s úspěšným zobrazením. Sportovci by měli mít požitek z aktivity a být spokojeni se svým výkonem. Měli by se pokusit plně vstoupit do představy všemi svými smysly. Zrak, hmat, sluch, čich, cit používat je jako v reálném životě. 18

21 Představivost podle Shepard et Cooper (1982) Forma mentální reprezentace, která umožňuje odvolat se na analogovou formu vnímání aspektů životního prostředí. Mentální trénink může být použit: chcete-li se motivovat: Před nebo v průběhu sezóny, vyvolání představ sportovních cílů, úspěchy, kterých jste již dosáhli nebo by jste chtěli dosáhnout. chcete-li zlepšit svou kvalifikaci: Mentální obrazy se často používají k usnadnění procesu učení a rozvoje dovedností. Nejlepší atleti vidí a cítí v sobě dokonalé provedení, kompetence, program, rutinu, soutěž pro přípravu cesty ke zlepšení: Mentální trénink se stává nedílnou součástí soutěží. Pomáhá nastavit duševní stav k dobrému výkonu. Sportovci si procházejí klíčové části jejich výkonu. Zabraňuje interferování negativních a pozitivních myšlenek před výkonem. Mentální trénink může být užitečný v řadě situací: před soutěží: rozvoj před soutěžní a soutěžní strategie, kde se učí sportovec vyrovnat s novými situacemi před tím, než k nim skutečně dojde pomáhá sportovci zaměřit svou pozornost nebo se soustředit na konkrétní dovednost, kterou se snaží naučit nebo rozvinout v situaci soutěže odstranění vznikajících stresových reakcí jako je například zvýšení svalového napětí vytvoření duševního a fyzického stavu, který více vnímá a užívá pozitivní mentální přípravu stanovení fixní úrovně fyzického a mentálního dráždění před rozcvičením, začátkem soutěže Existují dva způsoby mentálního tréninku interní: V tomto režimu jste vy sám aktér, dominuje zde kinestetická imaginační aktivita. Vše se odehrává ve vaší hlavě. Atlet si představuje sám sebe ve vlastním těle a prožívá pocity, které bývají vyvolány při skutečné situaci fyzického cvičení. 19

22 externí: Při tomto režimu jste to vy, kdo pozoruje sám sebe, jako by 3.osoba. Dominuje zde vizuální imaginační aktivita. Je to jako by jste se dívali na film, ve kterém jste hlavními aktéry Ideomotorický trénink Ideomotorický trénink (dále IT) je jedna z metod mentálního tréninku ke zlepšení, osvojení nebo přeučení herních činností a psychických stavů. Slepička, Hošek shrnují IT jako trénink: psychomotorických schémat v představách, které jsou přenášeny do provádění konkrétních pohybových struktur (2006, s. 201). V literatuře se můžeme setkat s termíny vizualizace, imaginace, představivost, v anglické literatuře se používá název positive images. Na rozdíl od klasického fyzického tréninku se během IT většinou nevyvíjí fyzická aktivita. Jedná se o tvorbu představ konkrétní činnosti, kterou chce sportovec natrénovat s pomocí imaginace. Jeden z důvodů, proč je mentální představivost tak hodnotná v kontextech výkonu je, že lidský mozek nedělá rozdíly mezi zkušeností z vizualizace a zkušeností reálnou. Mozek vnímá obě dvě stejnoměrně. Stejné oblasti mozku jsou aktivovány, jak v případě představy výkonu, tak i při reálném výkonu. Z tohoto důvodu má pozitivní imaginace enormní potenciál (Orlick 2006, s. 100) Gymnastika Charakteristika gymnastiky Gymnastika je soubor tělesných cvičení, jehož cílem je všestranný rozvoj lidského těla a udržení zdatnosti a celkové dobré výkonnosti. V užším slova smyslu se termín 20

23 gymnastika používá pro označení sportovních disciplín, jejichž společným znakem je důraz na čistotu provedení silově či koordinačně náročných tělesných prvků. V slova smyslu se někdy zaměňuje za sportovní gymnastiku, jedno z řady soutěžních gymnastických odvětví (http://www.gymnet.cz/sport.php). Pojem gymnastika pochází ze starořeckého slova gymnasein a gymnastes, jako nadřazený pojem pro systémy gymnastických cvičení navazující na ideály antické harmonie tělesné a duševní složky člověka kalokagathie (Kos,1990). Gymnastika má tedy dlouho tradici. Na začátku 19. století, v době národního obrození, vznikají v Evropě ucelené gymnastické systémy. Německý systém nářaďového tělocviku Friedricha Ludwiga Jahna a odvozeného sokolského tělocviku Miroslava Tyrše nebo Lingovy švédské zdravotní gymnastiky, francouzský námořní důstojník Georges Hébert ovlivnil vývoj gymnastiky svou přirozenou metodou tělesné výchovy, odmítající umělé cviky. Ve 20. století pak změnil gymnastiku jak rozmach rytmické gymnastiky (jejím sportovním pokračovatelem je moderní gymnastika), tak sportovní soutěžení v různých gymnastických disciplínách. Obsah pojmu gymnastika se vývojovým procesem zúžil, avšak současně se tvořivostí lidí, technickým pokrokem a vědeckým přístupem rozvinul do neomezené šíře pohybových činností, jejichž sjednocujícím základem je esteticko-koordinační hodnota tělesných cvičení. Gymnastika je druhem pohybové činnosti lidí, zaměřeným na rozvoj koordinačních schopností a na estetické působení, prožívání a vnímání činnosti (Kubička, 1993) Sportovní gymnastika Sportovní gymnastika je individuálním sportem, ve kterém je nezbytný smysl pro rytmus, rovnováhu, orientaci v prostoru a čase, dále je nutná vysoká úroveň flexibility a výborná svalová koordinace. 21

24 Dle Zítka a Skopové (2005) je gymnastika záměrnou pohybovou činností splňující tyto specifické úkoly: Kultivace pohybového projevu a držení těla Rozvoj tělesné zdatnosti Osvojování dovedností s kladným prožitkem jako předpoklad vytvoření trvalého vztahu ke gymnastickým pohybovým činnostem Pochopení vlivu pravidelné pohybové činnosti na zdraví člověka Sportovní gymnastika je jedním ze sportovních odvětví, kde pohybový obsah přes jistou strukturní podobnost je u žen zcela jiný než u mužů. Odlišné disciplíny vícebojů ženských složek vyžadují nácvik odlišných souborů cvičebních tvarů za zcela jiných mechanických podmínek, než je tomu u složek mužských (Libra et al., 1973). Je třeba připomenout, že v ženské sportovní gymnastice zasluhují zvláštní pozornosti vedle svalové síly i pohybové schopnosti, jako jsou obratnost, kloubní pohyblivost a rovnováha. Vytrvalost má ve sportovní gymnastice spíše charakter vytrvalosti koordinační, tj. schopnosti dlouhodobé a bystré regulace pohybů. Technická účelnost souboru pohybů ve sportovní gymnastice žen závisí na těchto činitelích: na využívání biofyzikálních zákonitostí pohybu, souvisejících s mechanickými podmínkami jednotlivých disciplín víceboje, na biologických a psychologických dispozicích gymnastek (Libra a kol., 1973). Obsahem sportovní gymnastiky žen jsou cvičení prostná, která jsou vlastně kombinací pohybu moderní gymnastiky a akrobatických cvičení, dále cvičení na bradlech o nestejné výši žerdí, která u začátečnic jsou kombinována se cvičením na hrazdě, cvičení na přeskoku a posledním nářadím, na kterém ženy cvičí je kladina, kam převážně přecházejí cvičební tvary a vazby z prostných (Šišková et al., 1982). V další části bych ráda stručně popsala disciplínu na prostná, která byla součástí našeho výzkumu. Cvičení na prostná jsou cvičení bez nářadí, prováděno na koberci o rozměrech metrů. Cvičí se sestava, jejíž trvání je omezeno časem (u mužů sekund, u žen sekund). Sestava obsahuje akrobatické prvky u žen pak ještě prvky výrazového tance a baletu. Ženská sestava je doprovázena hudbou a součástí hodnocení je i posu- 22

25 zování estetické stránky pohybu. Každá sestavu musí být složena z 10 prvků. Gymnastky cvičí gymnastické i akrobatické prvky, jakými jsou přemety a salta Pravidla sportovní gymnastiky Pravidla pro hodnocení sestav a jednotlivých prvků jsou přesně určena v pravidlech vydávaných Mezinárodní gymnastickou federací. Jejich součástí je i přehled prvků a vazeb na jednotlivých nářadích včetně jejich bodového ohodnocení. Před rokem 2006 byla každé sestavě dle její obtížnosti přiřazena takzvaná výchozí známka, jejíž maximum bylo stanoveno na 10,00 bodu. To znamená, že nejobtížnější sestava provedená precizně a bez jediné chybičky mohla být ohodnocena maximálně touto známkou. Sestava splňující všechny kladené požadavky měla danou základní výchozí známku (před poslední změnou pravidel to bylo 8,8 bodu), její zvýšení mohl gymnasta dosáhnout zařazením více obtížných prvků a jejich vazeb. Jejich součástí je i přehled prvků a vazeb na jednotlivých nářadích včetně jejich bodového ohodnocení. V roce 2006 byla tato koncepce i přes protesty části gymnastické veřejnosti přehodnocena a vytoužená "desítka" přestala být snem gymnastů i diváků. Podle nových závodních pravidel se nyní ohodnocení sestavy skládá ze součtu dvou samostatných známek, takzvané známky A a známky B. Známka A je složena ze součtu hodnot obtížnosti deseti nejobtížnějších prvků, hodnot vazeb mezi nimi podle pravidel pro každé nářadí a hodnoty splněných požadovaných skupin prvků. Tato známka tedy odráží obtížnost dané sestavy (obtížnější sestava = vyšší známka). Známka B vychází z hodnoty 10 bodů, od které se odečítají jednotlivé srážky za chyby provedení a estetické, dále za chyby technické a skladební; tato známka tedy odráží preciznost provedení sestavy (vetší počet chyb = nižší známka). Známka A a známka B se tedy nakonec sčítají a tvoří konečné ohodnocení závodníka (www.gymnet.cz). 23

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava Popis

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

ZÁVODNÍ SESTAVY SPORTOVNÍ GYMNASTIKY MUŽSKÉ SLOŽKY

ZÁVODNÍ SESTAVY SPORTOVNÍ GYMNASTIKY MUŽSKÉ SLOŽKY ZÁVODNÍ SESTAVY SPORTOVNÍ GYMNASTIKY MUŽSKÉ SLOŽKY Tyto sestavy jsou platné pro členy České asociace Sport pro všechny a České obce sokolské od 1. září 2013. Vycházejí ze schválených závodních sestav sportovní

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

Psychologická příprava

Psychologická příprava Psychologická příprava Psychologická příprava znamená cílevědomé využití psychologických poznatků ke zvýšení efektivity tréninkového procesu Cílem psychologické přípravy je zvýšit účinnost ostatních složek

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 13. ročník prosinec 2009 METODICKÁ PŘÍLOHA 49. GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI (4-5 a 6-7 let) DOPORUČENÉ PRO ODDÍLY VŠEOBECNÉ GYMNASTIKY

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

Koncepce fitness programu FAKTORY

Koncepce fitness programu FAKTORY Koncepce fitness programu FAKTORY Představujeme Vám ojedinělý koncept funkčního cvičení venku v přírodě, který je určený pro širokou veřejnost různého věku s různou kondicí. Byl vytvořen ve spolupráci

Více

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Uveřejněno: Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G. Zdravotní plavání 8 Protahovací

Více

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Podstata sportovní přípravy dětí * Jejím hlavním rysem je přípravný charakter,ve kterém se budují základní kameny vrcholového výkonu,

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc Očekávaný výstup předmětu: Tv 6 - užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence - zná a užívá základní tělocvičné pojmy - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje, - usiluje o zlepšení

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

Koordinační schopnosti

Koordinační schopnosti Koordinační schopnosti Koordinační schopnosti dříve nazývané obratnostní schopnosti, též koordinačně-psychomotorické, zaujímají mezi ostatními pohybovými schopnostmi zvláštní postavení, vyplývající z různorodosti

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák se chová ukázněně při TV i sportu, předvídá nebezpečí úrazu a přizpůsobí mu svou činnost

Více

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 9. lekce Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 1. AEROBNÍ ZDATNOST Tento složitý komplex dispozic se v literatuře někdy

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE,

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu: Tělesná výchova svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na 1. stupni.

Více

Povinný předmět (verze 2013)

Povinný předmět (verze 2013) Povinný předmět (verze 2013) Název kurzu: Rozvoj pohybových schopností Počet kb.: 2 Identifikační kód: KTV/6219 KTV/0397 KTV/6137 Hodinová dotace: 1/1, KS 3hod. Semestr: letni Forma výuky: semestrální

Více

sport-up / Masarykova univerzita Praktická zkouška z tělesné výchovy pro studijní obory: Animátor sportovních aktivit a Tělesná výchova a sport

sport-up / Masarykova univerzita Praktická zkouška z tělesné výchovy pro studijní obory: Animátor sportovních aktivit a Tělesná výchova a sport sport-up / Masarykova univerzita Praktická zkouška z tělesné výchovy pro studijní obory: Animátor sportovních aktivit a Tělesná výchova a sport Přijímací zkouška z tělesné výchovy je jednodenní a pouze

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 Zedník 36-67-H/01

Více

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH DOVEDNOSTI Spektrum herní činnosti tvoří hokejové dovednosti. Bruslení, střelba, přihrávání, kličkování. Opakováním se dovednost stává návykem. Dovednostní návyky

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Základní pohyby LOKOMOCE = pohyb člověka ve smyslu změny místa = pohyb v prostoru pomocí svalové činnosti Lokomoční

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.2 Obor: Tělesná výchova Předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu tělesná výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována vzdělávacím oborem Tělesná

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Tělesná výchova nižší gymnázium

Tělesná výchova nižší gymnázium Tělesná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ZV ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Možnosti aktivizace mentálních funkcí v knihovnách. Mgr. Martina Burianová trenérka paměti III. stupně

Možnosti aktivizace mentálních funkcí v knihovnách. Mgr. Martina Burianová trenérka paměti III. stupně Možnosti aktivizace mentálních funkcí v knihovnách Mgr. Martina Burianová trenérka paměti III. stupně Organizace vzdělávání trenérů paměti Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging = akreditovaná

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Sportovní hry košíková, odbíjená, florbal, házená, gymnastika Rozvoj pohybových schopností a dovedností v daných sportovních odvětvích a zvyšování fyzické zdatnosti.

Více

Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky. Praha, 2014 Miroslav Zítko

Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky. Praha, 2014 Miroslav Zítko Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky Praha, 2014 Miroslav Zítko Gymnastika Gymnastiku chápeme jako otevřený systém metodicky uspořádaných pohybových činností esteticko-koordinačního charakteru

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr. školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA Test tělesné způsobilosti před přijetím k městské policii jsou povinni absolvovat všichni uchazeči o zaměstnání

Více

Sada pro atletickou pfiípravku. Literatura: DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992.

Sada pro atletickou pfiípravku. Literatura: DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992. Český atletický svaz ve spolupráci s firmou Jipast a.s. navrhl Sadu pro atletickou přípravku, která obsahuje nářadí a náčiní využitelné v tréninku desetiletých a jedenáctiletých atletů. SADA PRO ATLETICKOU

Více

Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu OSV: 1 OSV: 1 + 2 OSV: 1 + 2 + 3

Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu OSV: 1 OSV: 1 + 2 OSV: 1 + 2 + 3 Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Niepel Miroslav 29.5.2014 1 Obsah 1. Úvod 2. Síla obecně 3. Druhy síly 4. Obecná silová příprava 5. Způsob rozvoje síly 6. Speciální

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace je spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Aerobní kapacita množství energie uvolněné oxidativním způsobem Vyjadřuje se hodnotou VO 2 max (ml

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu kompetence komunikativní učí se rozumět základní terminologii, využívat informační a komunikační prostředky pro získávání informací kompetence k učení učí se vyhledávat a třídit informace na základě jejich

Více

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let BABY AEROBIC pro děti 3 5 let Dbáme na všestranný rozvoj, správné držení těla, správné pohybové stereotypy. Děti naučíme základy rytmiky, rozvíjíme pohybovou paměť, soustředění, udržujeme přirozenou touhu

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň - je realizována v 1. - 5. ročníku - v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: a) činnosti

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_14 Název materiálu: Nejčastější sportovní úrazy úrazy Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém.

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 tel./fax:+420 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz tel.: +420

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

Tělesná výchova vyšší gymnázium

Tělesná výchova vyšší gymnázium Tělesná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1.

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Ročník: 1. - Dodržuje a uplatňuje za pomoci učitele pravidla bezpečnosti a hygieny při atletických činnostech - Používá vhodný sportovní oděv a obuv, umí se samostatně převléci - Zná a reaguje na smluvené

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Pro pedagogické a didaktické účely jsou nejvýstižnější psychologické zákonitosti učení. Podle Čápa (1980) jde o tři obecné zákony učení:

Pro pedagogické a didaktické účely jsou nejvýstižnější psychologické zákonitosti učení. Podle Čápa (1980) jde o tři obecné zákony učení: UČENÍ Proces učení (motorické, verbální, sociální) tvoří jádro učební činnosti žáka. Učení spolu s hrou a prací patří k základním lidským činnostem. Učením získává člověk všechny své vědomosti, dovednosti,

Více

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení Vyučovací předmět: Tělesná výchova (zpracováno do bloků,, kvinta - oktáva) Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti Ověří jednoduchými testy úroveň stále se zvyšující zdatnosti Jednoduchými testy si ověří

Více

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času)

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Studijní program: Studijní obor: Forma studia: Tělesná výchova a sport Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) kombinovaná Tématické okruhy pro

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat zdraví jako nejdůležitější životní hodnotu chápat zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní i sociální

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů Vyučovací předmět Tělesná výchova je zařazen samostatně v 1. 5. ročníku v hodinové dotaci

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Paměť a učení. Druhy paměti. Vztah paměti a učení. Praktické využití teorie pro kvalitu učení. PaS3 1

Paměť a učení. Druhy paměti. Vztah paměti a učení. Praktické využití teorie pro kvalitu učení. PaS3 1 Paměť a učení Druhy paměti. Vztah paměti a učení. Praktické využití teorie pro kvalitu učení. PaS3 1 Paměť Fukncí paměti je uchování minulé zkušenosti. Některá vymezení paměti: obecná funkce obnovení nebo

Více

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.23 Tělesná výchova 2.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehož cíle, zaměření

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Název předmětu: Základy pohybových dovedností v Tv (PXVK)

Název předmětu: Základy pohybových dovedností v Tv (PXVK) Název předmětu: Základy pohybových dovedností v Tv (PXVK) Garant předmětu: PhDr. Renata Malátová, PhD. Vyučující předmětu: Mgr. Dominika Hýsková, PaedDr. Jaroslava Tenglová, CSc., Mgr. Zdeněk Tomšíček

Více