KOPANINSKÉ. listy 3/2011. Městská policie informuje. Vážení spoluobčané,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOPANINSKÉ. listy 3/2011. Městská policie informuje. Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 KOPANINSKÉ listy 3/2011 Vážení spoluobčané, uplynul rok od chvíle, kdy jste si zvolili současné zastupitelstvo, dali hlas sdružení Za Kopaninu krásnější. Rok je poměrně dlouhá doba v životě lidském, ale jen okamžik v životě naší bezmála tisícileté obce, městské části Praha-Přední Kopanina. A tak je namístě zeptat se: Je ta Kopanina krásnější? Děje se něco, aby byla? Připomenu v této souvislosti několik projektů, které jsme iniciovali a které se podařilo posunout blíže k realizaci, případně již uskutečnit. Trvale se snažíme udržovat v naší městské části pořádek, starat se o zelené plochy a čistotu náměstí i chodníků. To je naše zásadní priorita. Vítáme připomínky v tomto směru, a pokud to je v našich silách, zjednáváme nápravu. Proběhla celková rekonstrukce ulice K Prelátům, kde jsme ke spokojenosti rezidentů navíc zřídili několik parkovacích stání. Do konce roku plánujeme ještě výstavbu opěrných zídek, aby zemina ze svahu nehrozila znečistit vozovku. Připravujeme dokončení revitalizace Hokešova náměstí. Proběhla fáze připojení dešťových svodů do kanalizace a nyní plánujeme zahájit výstavbu multifunkčního objektu v proluce náměstí tak, aby příští rok mohla být celá akce dokončena. Trvalé úsilí věnujeme výstavbě cyklostezek. Spolu s Magistrátem hl. m. Prahy připravujeme studii, jež by se měla stát podkladem pro postupnou realizaci několika cyklostezek na těchto trasách: 1. Kopanina Šárecké údolí, 2. Juliána Nebušice, 3. Kopanina Letiště Praha. Současně usilujeme o pěší spojení ve směru budoucí stanice metra nebo vlaku Dlouhá Míle a také o bezpečné pěší spojení na Letiště Praha přes plánované velké dálniční stavby, jako je obchvat Prahy a křižovatka Aviatická. Získali jsme do vlastnictví pozemek v sousedství bývalého koupaliště, kde příští rok plánujeme zřídit dětské hřiště a později v rámci úprav Kopaninského potoka i klidovou vodní plochu. Iniciovali jsme projekt revitalizace Kopaninského potoka a mám velkou radost, že jsme u představitelů hlavního města nalezli plné pochopení pro význam tohoto projektu (který je zcela mimo naše rozpočtové možnosti). S potěšením mohu konstatovat, že hlavní město Praha projekt schválilo jako projekt celopražského významu a přijalo ho za svůj. V současné době projekt předáváme k realizaci příslušnému odboru pražského magistrátu. Budeme se snažit, aby projektové práce vycházely z pojetí, kdy je koryto potoka v krajině ozdobou a přispívá ke kultivaci životního prostředí. Vnímáme tuto akci jako významný a potřebný příspěvek města ke zlepšení životního prostředí v městské části tak výrazně ovlivněné provozem letiště. Chystáme nenákladnou (ale o to významnější) rekonstrukci kapličky v parku u rotundy sv. Maří Magdaleny a její proměnu v malé Muzeum historie městské části Praha-Přední Kopanina. Připravili jsme studii rozsáhlého domu s pečovatelskou službou. Snažíme se získat souhlas města s jeho výstavbou a současně hledáme investora pro tuto významnou stavbu, která by do naší městské části přinesla některé potřebné služby a stala by se i jasným důkazem toho, že Přední Kopanina je navzdory blízkosti letiště žijící moderní městskou částí s vlastní dynamikou rozvoje. Milan Hofman, starosta Městská policie informuje Počátek školního roku je neodmyslitelně spjat se zvýšeným pohybem dětí v silničním provozu. Po prázdninách jsou děti ještě plné dojmů a vzpomínek na letní radovánky, takže na povinnosti spojené se školní docházkou a svou bezpečnost spíše nemyslí. Nejvíce dětí se pohybuje po pozemních komunikacích v okolí školských zařízení. Z tohoto důvodu žádám všechny řidiče o zvýšenou pozornost a pomalejší jízdu v okolí přechodů pro chodce využívaných školáky v době docházky do škol, zejména v ulici K Tuchoměřicům, Nebušická, ale samozřejmě i v dalších místech našeho hlavního města. Vždyť v mnohých případech může jen pozorný řidič vozidla napravit chybu dítěte, která by pro něj mohla mít i tragické následky. K bezpečnosti dětí mohou přispět i rodiče zakoupením barevně výrazného oblečení s reflexními prvky. V tomto období mohou rodiče také poučit své děti o tom, jak se bezpečně chovat v silničním provozu či vůči cizím osobám, které by je chtěly oslovit. Ze strany strážníků bude i nadále prováděn zvýšený dohled u ZŠ a MŠ v Nebušicích zaměřený na celkovou bezpečnost dětí. Kamil Krupička, strážník-okrskář 3/2011 / 1

2 Vážení občané, dovoluji si tvrdit, že někteří z vás v posledních letech zcela jistě zaregistrovali nevyhovující a bohužel stále se zhoršující stav Kopaninského potoka, a to především v chatové oblasti Preláty. V této souvislosti bych vás rád informoval o některých nastalých skutečnostech, vedoucích ke zlepšení celkového stavu. Ve snaze řešit tento palčivý problém se úřadu naší městské části podařilo převést požadavek realizace obnovy Kopaninského potoka na hlavní město Prahu, která by byla investorem této akce. Další krok ze strany našeho úřadu spočíval ve vyvolání vodoprávního dozoru u vodoprávního úřadu MČ Praha 6 k prošetření stavu břehu Kopaninského potoka, konkrétně v chatové oblasti Preláty. Při místním šetření bylo zjištěno, že koryto vodního toku je zanášeno naváženým materiálem, čímž dochází ke zmenšení profilu koryta toku. Navezením a zhutněním zeminy zde vznikla odstavná stání, na břehy potoka jsou pak pravidelně naváženy osekané větve a tráva, dokonce i odpadky. Jde o dlouhotrvající jev, přičemž v minulých letech naše městská část na svoje vlastní náklady několikrát tyto černé skládky odstraňovala. Bohužel, problém nadále přetrvává Na základě výše uvedeného si dovoluji upozornit, že touto činností dochází k porušování příslušného paragrafu vodního zákona, v důsledku čehož lze udělit pokutu až do výše Kč. Všem obyvatelům či rekreantům chatové osady Preláty proto důrazně připomínám, že rostlinný odpad mohou na svých zahradách kompostovat či k jeho likvidaci využít velkoobjemové kontejnery přistavené Magistrátem hl. m. Prahy či naší městskou částí. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval Svazu dobrovolných hasičů v Nebušicích za rychlou a nezištnou pomoc při likvidaci více než půlmetrového sršního hnízda v půdních prostorách objektu K Padesátníku 10. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Podzimní střípky Již třináctým rokem naší městskou částí projížděli na horských kolech účastníci závodu AUTHOR Pražská padesátka. KO NINY pa Na kraji lesa (u závory) ve směru od Nebušic ke sv. Juliáně vyrostly nedlouho po sobě tyto dvě černé skládky. Svatý Václav byl na počest svého svátku koncem září oděn do nového kabátku. Foto 4 Kamil Krupička 2/ 3/2011

3 Výběr ze zápisů zasedání ZMČ Zápis z 11. zasedání ZMČ ze dne Projednání problematické dopravní situace v úseku křižovatky Hokešovo náměstí ulice K Padesátníku, ve směru křižovatky ulic K Padesátníku a Ke Goniu, s možností výstavby chodníku v daném úseku. Zastupitelstvo navrhuje projednat obnovení jednosměrného provozu a spojit zřízení chodníku s pásem pro cyklisty. Bude projednáno s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy. Cyklostezka bude zahrnuta do připravované studie cyklostezek v naší městské části. Starosta informoval, že v návaznosti na rozpočet hlavního města Prahy pro rok 2012 bude v rámci akce Stavba č TV Přední Kopanina, etapa 0006 Hokešovo náměstí vybrán zhotovitel pro kompletní dokončení revitalizace centra Přední Kopaniny v roce 2012 včetně polyfunkčního objektu nové radnice. Současně starosta informoval o tom, že Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy v rámci aktualizace staveb technické vybavenosti rozšíří stavbu č TV Přední Kopanina o novou etapu č Kopaninská. Tato etapa bude zahrnovat přípravu k realizaci obnovy Kopaninského potoka. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Vážení sousedé a přátelé, milí spoluobčané! Úřad městské části Praha- -Přední Kopanina si vám dovoluje oznámit, že se dne v 15 hodin v restauraci U Housliček koná znovuobnovené slavnostní uvítání občánků narozených v letech 2008 až 2011 v naší městské části. Policie ČR informuje Za uplynulé období od posledního příspěvku došlo v MČ Praha-Přední Kopanina ve dvou případech k majetkové trestné činnosti, konkrétně to bylo vloupání do osobního motorového vozidla a chatky. Občané by mohli svými poznatky přispět k odhalení pachatele a zároveň svým chováním minimalizovat výskyt takovýchto případů, tedy neponechávat cenné věci ve vozidlech a na viditelných místech v objektech, kdy zde není nikdo přítomen. Dále byla hlídka MOP Ruzyně přivolána k vzájemnému napadení mezi partnery a rovněž došlo v chatové oblasti při Archiv Policie ČR rutinním zákroku policistů ke střelbě, kdy podnapilá osoba nelegálně drženou zbraní vystřelila do vzduchu. Včasný zásah policistů zabránil jakémukoli zranění osob i škodě na majetku. Věc byla následně předána na Službu kriminální policie a vyšetřování. Závěrem bych se rád prostřednictvím Kopaninských listů rozloučil s obyvateli Přední Kopaniny a popřál jim z celého srdce mnoho štěstí a životních úspěchů, neboť jsem na konci srpna přešel z MOP Ruzyně na jiné působiště v rámci hlavního města Prahy. npor. Milan Kavka, vedoucí oddělení Rozmístění velkoobjemových kontejnerů Kontejnery budou umístěny současně na stanovištích v ulicích K Padesátníku a K Prelátům ve dnech: Upozorňujeme občany, že kontejnery nejsou určeny pro odkládání komunálního odpadu, pneumatik, autobaterií, skla, plastů, barev, olejů, rozpouštědel, kyselin, léků, stavební sutě a veškerých odpadů z podnikatelské činnosti. Likvidaci biologického odpadu ze zahrad provádějte vlastním kompostováním. Tento odpad nelze ukládat do kontejnerů. Rovněž občany upozorňujeme na možnost celoročně zdarma odkládat vybrané druhy odpadů (objemný odpad, odpad ze zeleně bioodpad, dřevo, stavební suť u bytových úprav, kovový odpad, elektrošrot, papír, sklo, plasty a nebezpečné odpady) pod kontrolou obsluhy do jednotlivých velkoobjemových kontejnerů ve Sběrném dvoře hl. m. Prahy, Proboštská 1, Praha 6-Dejvice, tel.: Otevírací doba: Po Pá od 8.30 do hod.* So od 8.30 do hod. * v zimním čase do hod. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ 3/2011 / 3

4 Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu označeném logem Pražské plynárenské, zaparkovaném na parkovišti u nájezdové rampy obchodu v ulici K Padesátníku, č. p Pražská plynárenská ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek plynu a ÚMČ Praha-Přední Kopanina nabízí odběratelům zemního plynu novou službu tzv. mobilní obchodní kancelář, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4. Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby: zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu vyřizování změn smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) převzetí reklamace výměnu, kontrolu a zaplombování plynoměru podávání informací k otázkám souvisejícím s dodávkami zemního plynu vydávání tiskopisů a informačních brožur TERMÍNY PŘISTAVENÍ MOBILNÍ KANCELÁŘE V ROCE od 9.00 do hod od do hod od do hod od do hod. Bližší informace na telefonních číslech a Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů na rostlinný odpad na podzim 2011 Kam za senátorem? Archiv P. Bratského Kontejnery budou rozmístěny následovně: So od 9 do 12 hod. So od 9 do 12 hod. So od 9 do 12 hod. So od 9 do 12 hod. So od 9 do 12 hod. ulice K Prelátům u sběrných nádob na tříděný odpad ulice Do Roklí u č. p. 17 naproti sběrným nádobám na tříděný odpad ulice K Padesátníku 118 u samoobsluhy ulice K Prelátům u sběrných nádob na tříděný odpad ulice Do Roklí u č. p. 17 naproti sběrným nádobám na tříděný odpad Upozorňujeme vás, že kontejner je určen pouze na rostlinný odpad. Ostatní druhy odpadu do něj nepatří. U kontejneru bude prováděna kontrola. Proto vás žádáme, abyste dbali na třídění odpadu a odkládali do tohoto kontejneru pouze rostlinný odpad. Kontejnery jsou financovány z prostředků hl. m. Prahy. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Rád bych využil možnosti zveřejnit pro občany Přední Kopaniny adresy mých dvou senátorských kanceláří: Objekt Delta Žukovského 887/ Praha 6-Dědina Makovského 1223/ Praha 17-Řepy Kontakt na sjednání schůzky: Petr Bratský, senátor 4/ 3/2011

5 Pojízdná prodejna bude každou sobotu přistavena v MČ Praha-Přední Kopanina v ulici K Padesátníku 118 (u samoobsluhy) od 8.05 hod. do 8.15 hod. 3/2011 / 5

6 Z kolumbária se stane muzeum Koncem minulého roku začala v místním kolumbáriu opadávat stropní omítka, zřejmě kvůli zatékání vody poškozenou střechou. Proto došlo k jeho přestěhování na nové místo. Původní objekt, kde se kolumbárium nacházelo, byl kaplí. Těší mě, že se dospělo k rozhodnutí bývalou kapli opravit a zřídit zde místní muzeum, které bude prezentovat naši městskou část. A co se lze o historii kaple dočíst z obecní kroniky? Jelikož kostelík sv. Maří Magdaleny byl malý, přistavěn byl k sousední zdi hospodářského dvora Kopaninský oltář, na němž za příznivého počasí sloužívala se pod širým nebem mše svatá a při něm i kázání se konávalo pod starou lípou. Jelikož oltář byl vydán dešti a větru, bylo nad ním r zřízeno přístřeší na způsob otevřené kaple, jež zasvěcena byla sv. Martě, jakožto patronce hospodářství, a sv. Ludmile, domnělé někdejší majitelce statku Kopanského. Kaple měla dlažbu kamennou, klenutí ze dřeva a omítky napodobené a 3 okna. Později zvána byla kaple tato pouze kaplí sv. Ludmily. Na oltáři byl obraz na dřevě malovaný sv. patronů českých ve slávě nebeské. Roku 1867 byla kaple prodána obci Kopanské, by si v ní zřídila umrlčí komoru a sklad hřbitovního a kostelního nářadí. Tomu účelu slouží dodnes, jak se píše v kopaninské kronice k roku Stavba byla v roce 1970 opravena a obec v ní zřídila kolumbárium, jež vyřešilo problém s nedostatkem místa na hřbitově, kde platil zákaz pohřbívat okolo kostela do vzdálenosti pěti metrů. V té době také došlo k poražení staré lípy, která stála před hřbitovem. Jedna její větev se při silném větru odlomila a poškodila střechu kaple. Záchrana lípy, jejíž stáří se odhadovalo na 500 let, nebyla možná. Nyní, po řádné analýze památkářů bude rozhodnuto, jakým způsobem proběhne celková rekonstrukce. Miroslav Novotný, místostarosta a kronikář Volný čas na Kopanině Milí občané Přední Kopaniny, vstoupili jsme do příjemného období babího léta, ale také podzimních dešťů a postupného ochlazování. Rozběhl se nám další školní rok a mnohým z nás začaly i trošku jiné povinnosti. Některé děti nově chodí do školek, do škol, jiné naopak školu opustily. Se všemi změnami, které to přináší, se musíme vyrovnat a já vám držím palce, abyste to zvládli co nejlépe. Na říjen chystáme jednu velice důležitou, milou a krásnou akci. Po roce přemýšlení a plánování se nám podařilo v naší obci obnovit vítání občánků, z čehož máme všichni velkou radost. Uskuteční se 22. října v 15 hodin v budově bývalé školy, v dnešním sálu restaurace U Housliček, a týká se dětí narozených v letech 2008 až Foto Milan Jamrich ml včetně. Rodiče těchto dětí budou písemně pozváni a já bych je chtěla poprosit o potvrzení účasti na telefonní číslo, které najdou v pozvánce. Právě děti jsou pro mnohé to nejdůležitější v životě, a proto jsme se rozhodli, že vítání našich kopaninských občánků bude veřejné. Všichni jste co nejsrdečněji zváni! Dále pak na začátek prosince plánujeme tradiční dovádění s Mikulášem a čerty pro děti i dospělé a ráda připomínám, že se tradičně všichni sejdeme u našeho vánočního stromku na Hokešově náměstí. S přáním krásného babího léta a pevného zdraví Markéta Paulová, kulturní komise Ze života... NARODILI SE: Homolka Filip JUBILEA: ČERVENEC Rákosníková Jiřina 80 let SRPEN Martínková Marie 85 let Marcela Filippi, sekretariát ÚMČ POZVÁNKA V pátek 9. prosince 2011 se od hodin uskuteční na Hokešově náměstí tradiční předvánoční setkání, na které vás všechny srdečně zvou členové místního zastupitelstva a ÚMČ Praha- -Přední Kopanina. U rozzářeného vánočního stromu si můžete již tradičně zazpívat koledy a u toho se třeba zahřát svařeným vínem. 6/ 3/2011

7 Foto 4 Archaia Průzkum kaple sv. Marty a Ludmily V souvislosti s připravovanou opravou barokní kaple sv. Marty a Ludmily se v průběhu srpna a září uskutečnil průzkum této významné památky. V jeho rámci došlo k zaměření objektu, stejně jako k popisu i dokumentaci interiérů, fasád a krovu. Sondy provedené do omítek v rámci průzkumu odhalily v interiéru starší fáze výmalby a zaniklé výklenky. Vnější fasáda byla bohužel v průběhu 2. světové války zcela odstraněna a nahrazena stávající nevzhlednou omítkou. Archeologický výzkum zachytil pod betonovou podlahou starší cihlovou dlažbu a základ oltáře, zahloubený do vrstvy související s výstavbou zdejší románské rotundy sv. Maří Magdaleny (opukové kameny a zlomky keramiky z 2. poloviny 12. století). Sonda vně kaple odkryla přizdívku, jež původní osmiboký půdorys kaple zarovnala do stávajícího půdorysu obdélné lodi s trojbokým závěrem. Současně probíhal i archivní průzkum s cílem získat k objektu historické zprávy a staré obrazy, pohledy či fotografie. V této souvislosti bychom rádi oslovili majitele zajímavých podkladů, zda by je nezapůjčili na místní obecní úřad k pořízení kopií. Jezuitská kaple vznikla mezi léty 1712 až 1714, přičemž podle písemných zpráv nelze vyloučit, že kapli předcházel venkovní oltář, před nímž se sloužily mše a konala kázání, neboť zdejší rotunda kapacitně nepostačovala. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 byl Zaniklé niky Cihlová podlaha, základ oláře Pohled do krovu v soupisu majetku uveden v kapli obraz světice a tři obrázky. V roce 1826 je uváděno v kostelních účtech ke zdejší rotundě, že mše jsou slouženy v malé kapli, jelikož z kostela stojí pouze věž. Následně roku 1867 kapli koupila obec a zřídila v ní márnici, podobnou funkci ostatně plnila až do doby nedávné (kolumbárium). Cílem průzkumu nebylo pouze poznání kaple, ale snaha připravit projektovou dokumentaci ke kvalitní a citlivé rekonstrukci. Snaha o památkově ohleduplnou rekonstrukci tohoto historického objektu a jeho využití pro malé muzeum patří mezi ukázkové a nadstandardní příklady památkové péče o naše kulturní dědictví, za což představitelům Přední Kopaniny patří mimořádné poděkování. Vojtěch Kašpar, společnost Archaia 3/2011 / 7

8 Dary z projektu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ Přední Kopanina bude mít i v letošním roce možnost získat příspěvek z projektu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ, který je vyhlašován Letištěm Praha a je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů a rozvoj občanské společnosti v obcích a městských částech, které se nacházejí v blízkosti letiště. Žádosti může podat prostřednictvím starosty sama městská část, občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost se sídlem v Přední Kopanině nebo s činností vázanou na tuto městskou část Prahy. Řádně vyplněný formulář žádosti, jenž je k dispozici na Úřadu městské části Praha-Přední Kopanina nebo na webových stránkách letiště v sekci O Letišti Praha Vztahy s okolím Dobré sousedství, musí být podán nejpozději do 31. října Došlé žádosti budou posouzeny nezávislou komisí složenou ze zástupců Letiště Praha, Středočeského kraje a hlavního města Prahy. Hodnocen bude zejména přínos pro obec a efektivnost projektu. Rallye Dakar na Letišti Praha Letiště Praha a KM Racing tým, parta motoristických maratonců, kterou rok co rok potkáte na Rallye Dakar, vás zvou na výstavu věnovanou této motoristické soutěži. Expozice bude k vidění od konce října 2011 ve veřejné části odletové haly Terminálu 2. Návštěvníci si budou moci prohlédnout více než 60 unikátních velkoformátových fotografií z legendární soutěže, které budou doplněny zajímavými exponáty elektroskútrů Guewer, které jsou držiteli světového rekordu v délce jízdy na elektroskútru. Výstava bude veřejnosti volně přístupná po dobu tří měsíců. Večerní exkurze Od 1. října 2011 jsou opět připraveny oblíbené večerní exkurze, a to vždy v sobotu od 17 nebo od hodin. V tuto dobu přistává letadlo typu Boeing 777, které bude možno doprovázet od přistání až na stojánku a seznámit se podrobněji s odbavením a technikou potřebnou na ploše letiště. Foto 3 Letiště Praha Letiště Praha vás zve na film do CINEMA TIME Říjnový program promítací místnosti CINEMA TIME na Letišti Praha nabízí zajímavé filmy z české kinematografie. Promítá se denně od 10 do 23 hodin a k vidění je vždy sedm filmů. Můžete se těšit třeba na komedii Muži v říji, psychologické drama Milenci a vrazi, drama Tajnosti nebo na romantickou komedii Nuda v Brně. Pro milovníky sci-fi je zase připraven film Tajemství hradu v Karpatech. S rodinou můžete zajít na pohádku Panna a netvor nebo na animovaný film Přežít svůj život. Kino naleznete v odletové hale Terminálu 2 v blízkosti vyhlídkové terasy. Aktuální program je ke stažení na www. prg.aero v sekci Služby a volný čas Kino na letišti. Vstup je zdarma! Marika Janoušková, Letiště Praha 8/ 3/2011

9 Aktuality z fotbalu Fotbalový klub Přední Kopanina spustil novinku: KLUBOVOU KARTU. Nová sezona s klubovou kartou FCPK. Plastová kartička nabízí řadu výhod pro členy klubu i fanoušky. Můžete získat levnější vstupné na fotbalové zápasy nebo dosáhnout na slevy a další výhody u partnerů klubu. Sleva na menu v McDonald s, pro děti k Happy Meal zmrzlina zdarma, dorty pro vaše oslavy a narozeniny v Café Girafe, dále výhodnější pojištění, nákup kol, bowling a mnoho dalšího. Sumář všech výhod najdete na webu fcpk.cz, odkaz klubová karta. Karta stojí 200 Kč a její platnost je do konce června příštího roku. Start do divize se vydařil. Fotbalisté Přední Kopaniny za tři roky v divizi odstartovali zatím nejlépe ze všech ročníků. Po šesti kolech získali devět bodů za tři výhry nad Čelákovicemi, Motorletem a Blšany. Tým nového trenéra Radka Dudy se snaží hrát atraktivní ofenzivní fotbal a všichni pevně věří v umístění v klidném středu tabulky. K tomu by bylo zapotřebí na podzim uhrát okolo 20 bodů. Domácí zápasy se hrají v termínu sobota odpoledne, jejich seznam najdete na webu fcpk.cz. Kopanina porazila exligové Blšany. Výborného výsledku dosáhli fotbalisté Přední Kopaniny v 6. kole divize. Na stadionu FK Chmel Blšany pro 2300 diváků, kde se ještě nedávno hrála 1. liga, zvítězila Kopanina 2:1. Soupeře vedl s kapitánskou páskou Horst Siegl, autor 176 ligových a 7 reprezentačních branek. Nastoupili i další hráči, kteří hrávali 1. ligu. Například Atraktivní výhody s klubovou kartou FCPK: McDonald s Evropská sleva 15 % na všechny McMenu Nike Teamstore sleva 20 % na zboží značky Nike Café Girafe sleva 15 % na narozeninové dorty Hotel Dolce Villa sleva 20 % na bowling v Nebušicích Polaris sleva 5 % na nákup čtyřkolky, 15 % na doplňky FCPK zlevněné vstupné na zápasy Uniqa sleva 15 % na pojištění nad rámec běžných slev Cyklo Šauer sleva 10 % na nákup jízdních kol Poláček (Sparta, Boleslav), Klinka, Šmerda nebo brankář Klíma. Vítězství 2:1 zajistili Kopanině svými góly Hrubý a Sdiri. Pokračuje úspěšný projekt s mládeží. Fotbalový klub Přední Kopanina pokračuje v činnosti své fotbalové akademie. V době, kdy sportu chybí peníze, dobrovolníci pro práci a kdy dětí ochotných sportovat ubývá, je to práce nelehká. Přesto FCPK nabízí alternativu sportovního tréninku specializovaného na fotbal pro děti z Přední Kopaniny a přilehlého regionu. Sportují zde děti a mládež od 5 do 18 let. Chlapci i děvčata. Trénují třikrát týdně a zúčastňují se zápasů i turnajů. Ocenění práce s mládeží pro FCPK bylo získání statutu Partnerský klub se slavnou Spartou Praha. Tomáš Cigánek, předseda Podzimní jezdecké závody na Přední Kopanině Ve dnech 17. až 18. září již tradičně Tělovýchovná jezdecká jednota (TJJ) v Přední Kopanině uspořádala jezdecké závody s mezinárodní účastí pod názvem CENA VERONY CDN Jelikož se jednalo o poslední velké drezurní závody, které se na konci sportovní sezony pořádají, přihlásil se velký počet jezdců nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Z toho důvodu začínaly jednotlivé soutěže v brzkých ranních hodinách a končily až večer. Hlavní soutěž GRAND PRIX VERO- NY dekoroval osobně starosta MČ Praha- -Přední Kopanina Milan Hofman (foto). Na tomto místě bych ráda poděkovala naší městské části za příspěvek na nákup čestných flotů, jimiž jsou oceňováni vítězové a další umístění jezdci v každé soutěži. Naši závodníci získali celkem šest umístění v jednotlivých soutěžích. V jedné soutěži středního stupně obtížnosti zvítězila z naší TJJ Kateřina Havlíčková s klisnou Seerose, kterou jsme zakoupili a převzali Foto Natálka Hofmanová do drezurního tréninku teprve před dvěma měsíci. Zajistit technické zázemí závodů nám vypomohl i Jezdecký klub Preláta. Konkrétně šlo o výpomoc s boxovým ustájením závodních koní, pro něž se již v našem areálu nenašlo místo. Tímto kolegiálnímu klubu děkujeme. Velký dík náleží i všem sponzorům za finanční podporu. Vlasta Kadlecová, statutární zástupce 3/2011 / 9

10 Šetřím, šetříš, šetříme Ekonomická krize s sebou přináší mnoho změn, nejistot i dohadů. Lidé jsou nuceni více šetřit, méně utrácet za zbytné a bohužel někdy i nezbytné věci. Kardinální otázka tedy zní, jak a kde správně šetřit, kde nám mohou zbytečně protékat peníze? Začněme hned u samotného placení, vždyť třeba platit složenky na poště každou zvlášť je poměrně nákladné. DOPORUČENÍ: Vhodným řešením je internetové bankovnictví a platby pomocí trvalých nebo hromadných příkazů, kde rozhodně oceníte úsporu času i peněz. A co doprava? Jezdíte do práce sami autem nebo několikrát přestupujete mezi jednotlivými přepravci? DOPORUČENÍ: Zkuste se domluvit například pomocí inzerátu a nalézt spolujezdce do auta, případně propočtěte jinou trasu autobus za vlak nebo obráceně. Utrácíte zbytečně za předražené nákupy za jídlo? Politikou některých obchodních řetězců je, že drží (garantují) nejnižší cenu na vybrané zboží, ale jen polohlasně dodávají, že tyto ceny se vztahují pouze na dané město. DOPORUČENÍ: Je vhodné sledovat slevy, popřípadě kupovat větší ekonomicky výhodnější balení. Ovšem pozor na křiklavé nápisy výhodné balení, výhodná cena, ne vždy tomu tak je. Držte se napsaného seznamu, protože lákavé mňamky nebo různé nepotřebné drobnosti jsou v celkovém rozpočtu zřetelně znát. TIP: Čerstvé maso před uložením do mrazničky rozporcujte na ideální díly, podle toho, co z něj budete dělat a pro kolik lidí budete vařit. Předejdete tak tomu, že byste připravovali příliš velká množství. Vařené jídlo, které zbylo a ten den je již nikdo nebude jíst, je lepší zamrazit do krabičky. V lednici by se jen postupně zkazilo a poté vyhodilo. Protékají vám peníze za účty za vodu? Nejen kapající kohoutky nebo protékající záchod, ale jsou i méně nápadné varianty nadměrné spotřeby vody. Třeba neúsporné splachování toalety, pokud nemáte dělené splachování na tři a deset litrů, takže vám pokaždé proteče o sedm litrů více vody, než by muselo. U čtyřčlenné rodiny se jedná o navýšení nákladů za vodu zhruba o 2000 Kč za rok. Dalším nenápadným únikem je neúsporná pračka. Některé pračky, zvláště ty starší po babičce, vám vyperou v téměř 100 litrech vody na jednu dávku prádla. Oproti tomu pračky s označením A+ perou s pouhými 23 až 33 litry na jednu dávku prádla. Pokud stále ještě myjete nádobí pod tekoucí vodou, také zbytečně spotřebujete velké množství vody. Moderní myčky umyjí jednu dávku nádobí s přibližně 16 až 18 litry vody. Kde zbytečně spotřebováváte elektrickou energii? Nemá smysl zbytečně šetřit na koupi nových ekonomičtějších spotřebičů a používat starou lednici nebo pračku jen proto, že ještě spolehlivě slouží. Až dvě třetiny nákladů za elektrickou energii vám ušetří spotřebiče s označením A+ oproti mrazáku po babičce. Svícením levnými klasickými žárovkami také neušetříte. Úsporné žárovky jsou sice dražší, ale vydrží vám i několik let. S 20% spotřebou oproti klasickým žárovkám se vám vynaložené peníze brzy vrátí. Víte, že pokud necháváte puštěnou televizi, DVD či počítač v režimu stand- -by, tak spotřebiče spotřebovávají elektrickou energii, téměř jako by byly v provozu? A protože spotřebiče nikdy nespí, tak je raději vypínejte ze sítě. Protopíte hodně peněz, ale doma máte chladno a průvan? Nepodceňujte utěsnění oken či dveří. Ideálním řešením je samolepící těsnění. Velmi často táhne mezi rámem okna a parapetem. Tyto prostory lze utěsnit silikonovým těsněním. Před nanášením silikonu nezapomeňte utěsňovanou spáru odmastit, aby se silikon dobře chytil. TIP: Pokud vše dobře utěsníte, prohlédněte byt, zda nemáte přistavený nábytek k topení, například gauč stojící v těsné blízkosti topného tělesa zamezuje proudění tepla a ubírá mu zhruba až 30 % z jeho výkonu. Vhodné nejsou ani záclony a závěsy zakrývající celé topení. Za radiátor umístěte speciální odrazovou fólii, která zabrání, aby zeď zbytečně odjímala teplo, a naopak ho odráží zpět do prostoru. Kateřina Zemanová, Magistrát hl. m. Prahy V dohledné době dojde prostřednictvím Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy k umístění kontejneru, určeného pro sběr drobných elektrozařízení a baterií od kolektivního systému ASEKOL, na stanoviště v ulici K Padesátníku 118 (samoobsluha) u sběrných nádob na tříděný odpad. 10 / 3/2011

11 Každá koruna dobrá Ceny energií stále stoupají. A tak se každá domácnost snaží ušetřit, kde se dá. Nárůst spotřeby elektrické energie v České republice za období let činil osm procent, v oblasti domácností ovšem až 53 %. Málokdo si však uvědomí, že velkých úspor může dosáhnout i koupí nových, energeticky úsporných elektrospotřebičů. Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává o 44 % méně elektrické energie a o 62 % méně vody než průměrný model z roku Špičkové lednice si dnes vystačí s pouhou čtvrtinou energie ve srovnání s typickým modelem z roku O nákupu velkých domácích spotřebičů, jako jsou lednice nebo pračky, rozhoduje ze 43 % případů celá rodina. O způsobu likvidace vysloužilců se ale tento kolektivní orgán radí jen ve 28 % případů. Většinou se o ni tedy musí postarat jeden konkrétní člen domácnosti, podle zjištění výzkumníků nejčastěji ten, kdo domů přináší nejvíce peněz. A musíme si přiznat, že právě během posledních dvou let se českým domácnostem peníze nevydělávaly právě snadno, což ukazuje prodlužování doby, po kterou dnes musejí spotřebiče sloužit bez ohledu na to, že na trhu jsou v bohaté nabídce jiné, výkonnější a úspornější. Zřejmě tak ubylo i času, který mohou ekonomicky aktivní lidé věnovat čemukoli mimo výdělečné činnosti. Možná by stálo za to sednout si a spočítat, kolik bychom v domácnosti ušetřili, kdybychom si koupili spotřebič nový, Na akcích Elektrowinu se dětí učí, kam patří vysloužilé elektro. I moderní rychlovarná konvice může šetřit rozpočet domácnosti. Archiv společnosti ELEKTROWIN energeticky úsporný. I když jde jednorázově o nezanedbatelný výdaj, návratnost se kvůli rostoucím cenám energií výrazně zrychluje. Orientaci, který spotřebič je úsporný a který ne, by nám měl poskytnout energetický štítek. Základní vodítko je označení energetické třídy, jež se značí písmeny od A pro ty nejúspornější až po G. Štítek zařazuje spotřebič do konkrétní energetické třídy a přináší i další užitečné informace (spotřeba vody, hlučnost apod.). Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič V každém případě při nákupu nového výrobku vyvstává otázka: Kam s tím starým? S tím, jak roste informovanost o celém systému zpětného odběru vysloužilých spotřebičů, rovněž stoupají nároky Čechů na jeho komfortní fungování. Opakované průzkumy například ukazují, že o celé desítky procent klesá deklarovaná vzdálenost, kterou jsou lidé ochotni ujít nebo ujet s nefunkčním elektrospotřebičem na sběrné místo. Malé spotřebiče, jako třeba fény, jsou obyvatelé ochotni dopravit průměrně na vzdálenost 1417 metrů, velké na 1475 metrů. Společnost ELEKTROWIN vybudovala v České republice pro občany síť míst, kde je možné vysloužilé elektrozařízení odložit s průměrnou dostupností 3900 obyvatel. Dnes jejím prostřednictvím pokrývá města a obce, ve kterých žije přes 93 % obyvatel ČR. Sběrná místa jsou vytvořena především ve sběrných dvorech měst a obcí a u prodejců elektrozařízení. Společnost ELEKTROWIN, a. s. Zumba party Nejžhavější fitness novinka, která hýbe světem! Zapomeňte na cvičení přijďte se pobavit na Zumba party s dynamickou latinskoamerickou hudbou. Za jednu hodinu spálíte neuvěřitelné množství kalorií. Cvičení až dosud nebylo tak zábavné! Pouze 80 Kč/hod., nebo ještě výhodněji při předplacení deseti hodin jen 75 Kč/hod. Cvičíme každý pátek od do hodin. Místo: restaurace U Drahušky Těším se na vás, Martina Maříková! Více informací na: Tel: /2011 / 11

12 INZERCE Grafické práce KALENDÁŘE VIZITKY POZVÁNKY OZNÁMENÍ BROŽURY KNIHY RESTAURACE denně hodin, polední menu i bohatý stálý jídelní lístek, víkendové grilování SPORTCENTRUM stolní tenis, ricochet, sauna, trénink & relaxace rezervace na čísle FOTBALOVÝ KLUB tradice od roku 1934, muži v divizi a 10 mládežnických týmů, sledujte PAVLÍNA PITROVÁ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ prolézačky, houpačky, kolotoč občerstvení pro rodiče KONTAKT AREÁL U DRAHUŠKY, Ke Goniu 123, Praha 6-Přední Kopanina telefon restaurace ( ) telefon sportcentrum ( ) web: K PADESÁTNÍKU PRAHA 6 PŘEDNÍ KOPANINA TEL./FAX: VÝROBA PONOŽEK Ceník inzerce: A4 à 500 Kč, A5 à 250 Kč, A6 à 130 Kč; pro zájemce možnost kontaktu na ÚMČ Praha-Přední Kopanina, tel. č.: , případně na ové adrese ceny jsou uvedeny bez DPH. Čtvrtletník MČ Praha-Přední Kopanina, ročník 2 Vychází 4 ročně Místo vydání Praha Registrace MK ČR E Šéfredaktor: Martin Pitro Redakční rada: Petr Vokáč (předseda), Milan Hofman, Markéta Paulová, Barbora Ježková, Alena Kovářová, Marcela Filippi (členové) Grafická úprava: Pavlína Pitrová Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu Tisk: Tygr U Stromovky, s. r. o. Čtvrtletník slouží k informování občanů MČ Praha-Přední Kopanina a není periodikem žádného politického subjektu Náklad 300 výtisků Uzávěrka: Tištěno na recyklovaném papíru. 12 / 3/2011

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé,

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé, KOPANINSKÉ4/2014 listy Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina Hezké Vánoce a šťastný nový rok, řekl by jeden. A také spokojený život, hodně zdraví a mějte se rádi, přidal by možná druhý. A další by doplnil:

Více

KOPANINSKÉ1/2015. a knihovnou. Pokud se nestane nic mimořádného,

KOPANINSKÉ1/2015. a knihovnou. Pokud se nestane nic mimořádného, KOPANINSKÉ1/2015 listy Vážení spoluobčané, po letech stavební stagnace vznikají v Přední Kopanině nové obytné projekty. Na Hokešově náměstí plánuje developer výstavbu 22 bytů, v ulici K Padesátníku se

Více

KOPANINSKÉ. listy 2/2014. Vážení spoluobčané, Dovolená praktické lékařky MUDr. Lenky Fejfarové

KOPANINSKÉ. listy 2/2014. Vážení spoluobčané, Dovolená praktické lékařky MUDr. Lenky Fejfarové KOPANINSKÉ listy 2/2014 Vážení spoluobčané, věřím, že Přední Kopanina díky úsilí nás všech roste do krásy. Proběhly náročné úpravy kolem rotundy, po letech průtahů se pracuje i na dokončení revitalizace

Více

KOPANINSKÉ. listy 2/2010. Představuje se nový strážník okrskář. Vážení spoluobčané,

KOPANINSKÉ. listy 2/2010. Představuje se nový strážník okrskář. Vážení spoluobčané, KOPANINSKÉ listy 2/2010 Vážení spoluobčané, od prvního vydání Kopaninských listů proteklo naším potokem již mnoho vody a odehrála se řada událostí. Dokonce se v posledních dnech zdá, že léto se neusídlilo

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí 05/2013 U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí JARNÍ EKO-BIO JARMARK OTEVŘEL CESTU K LÉTU Více na str. 7 Kulturní památka

Více

PROSEK: Park Přátelství zní dětským smíchem POHÁDKOVÝ DVOREČEK POCHOD PRAHOU 9 FOLKOVÉ PODVINÍ. 1. července 2013

PROSEK: Park Přátelství zní dětským smíchem POHÁDKOVÝ DVOREČEK POCHOD PRAHOU 9 FOLKOVÉ PODVINÍ. 1. července 2013 ČERVEN 2013 DEVÍTKA USILUJE O VYTVOŘENÍ PAMÁTKOVÉ ZÓNY STARÝ PROSEK OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: UŽ ZNÁME PODOBU BUDOUCÍHO POMNÍKU K UCTĚNÍ EMILA KOLBENA

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI.

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI. informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 61 únor prosinec 2012013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Koterovská stojí zanáves to žít, jedno končí, j Co Kostel

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

www.prostejov.eu Radnièní listy ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Radnièní listy www.prostejov.eu Ročník Ročn Ro R čník ík 1 13 3 číslo čís íslo lo 1 10 0 31. 2012 3. října 31 říjn j a 20 012 ZDARMA ZD ZDAR ARMA MA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Hradby ve Školní

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

Radniční listy 3 / 2015. Měsíčník občanů statutárního města Olomouce. Titulní foto Robert Mročka

Radniční listy 3 / 2015. Měsíčník občanů statutárního města Olomouce. Titulní foto Robert Mročka Radniční listy 3 / 2015 Měsíčník občanů statutárního města Olomouce AFO a Pevnost poznání: duben ve znamení vědy Zoo chystá další část safari str. 4 Opravy silnic přinesou řadu uzavírek str. 11 13 Na sídlišti

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

hlučínskénoviny Ing. Bernard Ostárek starosta města

hlučínskénoviny Ing. Bernard Ostárek starosta města hlučínskénoviny Vážení spoluobčané, v Hlučíně máme jedinečný a jediný útvar svého druhu v ČR, a to Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR. Važme si toho! Specialisté i speciální technika přešli

Více

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. periodický tisk MČ Praha 21 z d a r m a. červenec FOTO MĚSÍCE. Chystají se investice str. 2 Děti, sport a hobby str.

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. periodický tisk MČ Praha 21 z d a r m a. červenec FOTO MĚSÍCE. Chystají se investice str. 2 Děti, sport a hobby str. ÚJEZDSKÝ periodický tisk MČ Praha 21 z d a r m a červenec srpen 2014 ZPRAVODAJ Chystají se investice str. 2 Děti, sport a hobby str. 4-5 ÚZ pokračuje v elektronické verzi na www.praha21.cz Vzhledem k blížícím

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

měsíčník Roztok a Žalova 11/2014

měsíčník Roztok a Žalova 11/2014 11/2014 Ustavující zasedání nového zastupitelstva (str. 3) Jak jsme volili v Roztokách (str. 10) Linka č. 359: problém nebo výhra? (str. 17) Společné zpívání u vánočního stromu (str. 20) V Roztokách se

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Telnický zpravodaj ročník XXII. číslo 2 květen 2012 www.telnice.cz Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Rozhovor s Jindřichem Bartkem Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Reportáže

Více

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘEŠTICÍCH str. 3 MISTROVSTVÍ V ESKYMOVÁNÍ

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

DEVÍTIMILIONOVÁ DOTACE VÝLET VLAKEM JE ZÁŽITEK NOVÝ BEZBARIÉROVÝ PŘECHOD O VYUČENÉ ŘEZNÍKY JE ABNORMÁLNÍ ZÁJEM SPOKOJENÉ SOUSEDSTVÍ

DEVÍTIMILIONOVÁ DOTACE VÝLET VLAKEM JE ZÁŽITEK NOVÝ BEZBARIÉROVÝ PŘECHOD O VYUČENÉ ŘEZNÍKY JE ABNORMÁLNÍ ZÁJEM SPOKOJENÉ SOUSEDSTVÍ 10 Libuš a Písnice 2 0 1 1 DEVÍTIMILIONOVÁ DOTACE VÝLET VLAKEM JE ZÁŽITEK NOVÝ BEZBARIÉROVÝ PŘECHOD O VYUČENÉ ŘEZNÍKY JE ABNORMÁLNÍ ZÁJEM SPOKOJENÉ SOUSEDSTVÍ 1 2 4 5 3 6 1 Začal školní rok i v družině

Více