KOPANINSKÉ. listy 3/2011. Městská policie informuje. Vážení spoluobčané,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOPANINSKÉ. listy 3/2011. Městská policie informuje. Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 KOPANINSKÉ listy 3/2011 Vážení spoluobčané, uplynul rok od chvíle, kdy jste si zvolili současné zastupitelstvo, dali hlas sdružení Za Kopaninu krásnější. Rok je poměrně dlouhá doba v životě lidském, ale jen okamžik v životě naší bezmála tisícileté obce, městské části Praha-Přední Kopanina. A tak je namístě zeptat se: Je ta Kopanina krásnější? Děje se něco, aby byla? Připomenu v této souvislosti několik projektů, které jsme iniciovali a které se podařilo posunout blíže k realizaci, případně již uskutečnit. Trvale se snažíme udržovat v naší městské části pořádek, starat se o zelené plochy a čistotu náměstí i chodníků. To je naše zásadní priorita. Vítáme připomínky v tomto směru, a pokud to je v našich silách, zjednáváme nápravu. Proběhla celková rekonstrukce ulice K Prelátům, kde jsme ke spokojenosti rezidentů navíc zřídili několik parkovacích stání. Do konce roku plánujeme ještě výstavbu opěrných zídek, aby zemina ze svahu nehrozila znečistit vozovku. Připravujeme dokončení revitalizace Hokešova náměstí. Proběhla fáze připojení dešťových svodů do kanalizace a nyní plánujeme zahájit výstavbu multifunkčního objektu v proluce náměstí tak, aby příští rok mohla být celá akce dokončena. Trvalé úsilí věnujeme výstavbě cyklostezek. Spolu s Magistrátem hl. m. Prahy připravujeme studii, jež by se měla stát podkladem pro postupnou realizaci několika cyklostezek na těchto trasách: 1. Kopanina Šárecké údolí, 2. Juliána Nebušice, 3. Kopanina Letiště Praha. Současně usilujeme o pěší spojení ve směru budoucí stanice metra nebo vlaku Dlouhá Míle a také o bezpečné pěší spojení na Letiště Praha přes plánované velké dálniční stavby, jako je obchvat Prahy a křižovatka Aviatická. Získali jsme do vlastnictví pozemek v sousedství bývalého koupaliště, kde příští rok plánujeme zřídit dětské hřiště a později v rámci úprav Kopaninského potoka i klidovou vodní plochu. Iniciovali jsme projekt revitalizace Kopaninského potoka a mám velkou radost, že jsme u představitelů hlavního města nalezli plné pochopení pro význam tohoto projektu (který je zcela mimo naše rozpočtové možnosti). S potěšením mohu konstatovat, že hlavní město Praha projekt schválilo jako projekt celopražského významu a přijalo ho za svůj. V současné době projekt předáváme k realizaci příslušnému odboru pražského magistrátu. Budeme se snažit, aby projektové práce vycházely z pojetí, kdy je koryto potoka v krajině ozdobou a přispívá ke kultivaci životního prostředí. Vnímáme tuto akci jako významný a potřebný příspěvek města ke zlepšení životního prostředí v městské části tak výrazně ovlivněné provozem letiště. Chystáme nenákladnou (ale o to významnější) rekonstrukci kapličky v parku u rotundy sv. Maří Magdaleny a její proměnu v malé Muzeum historie městské části Praha-Přední Kopanina. Připravili jsme studii rozsáhlého domu s pečovatelskou službou. Snažíme se získat souhlas města s jeho výstavbou a současně hledáme investora pro tuto významnou stavbu, která by do naší městské části přinesla některé potřebné služby a stala by se i jasným důkazem toho, že Přední Kopanina je navzdory blízkosti letiště žijící moderní městskou částí s vlastní dynamikou rozvoje. Milan Hofman, starosta Městská policie informuje Počátek školního roku je neodmyslitelně spjat se zvýšeným pohybem dětí v silničním provozu. Po prázdninách jsou děti ještě plné dojmů a vzpomínek na letní radovánky, takže na povinnosti spojené se školní docházkou a svou bezpečnost spíše nemyslí. Nejvíce dětí se pohybuje po pozemních komunikacích v okolí školských zařízení. Z tohoto důvodu žádám všechny řidiče o zvýšenou pozornost a pomalejší jízdu v okolí přechodů pro chodce využívaných školáky v době docházky do škol, zejména v ulici K Tuchoměřicům, Nebušická, ale samozřejmě i v dalších místech našeho hlavního města. Vždyť v mnohých případech může jen pozorný řidič vozidla napravit chybu dítěte, která by pro něj mohla mít i tragické následky. K bezpečnosti dětí mohou přispět i rodiče zakoupením barevně výrazného oblečení s reflexními prvky. V tomto období mohou rodiče také poučit své děti o tom, jak se bezpečně chovat v silničním provozu či vůči cizím osobám, které by je chtěly oslovit. Ze strany strážníků bude i nadále prováděn zvýšený dohled u ZŠ a MŠ v Nebušicích zaměřený na celkovou bezpečnost dětí. Kamil Krupička, strážník-okrskář 3/2011 / 1

2 Vážení občané, dovoluji si tvrdit, že někteří z vás v posledních letech zcela jistě zaregistrovali nevyhovující a bohužel stále se zhoršující stav Kopaninského potoka, a to především v chatové oblasti Preláty. V této souvislosti bych vás rád informoval o některých nastalých skutečnostech, vedoucích ke zlepšení celkového stavu. Ve snaze řešit tento palčivý problém se úřadu naší městské části podařilo převést požadavek realizace obnovy Kopaninského potoka na hlavní město Prahu, která by byla investorem této akce. Další krok ze strany našeho úřadu spočíval ve vyvolání vodoprávního dozoru u vodoprávního úřadu MČ Praha 6 k prošetření stavu břehu Kopaninského potoka, konkrétně v chatové oblasti Preláty. Při místním šetření bylo zjištěno, že koryto vodního toku je zanášeno naváženým materiálem, čímž dochází ke zmenšení profilu koryta toku. Navezením a zhutněním zeminy zde vznikla odstavná stání, na břehy potoka jsou pak pravidelně naváženy osekané větve a tráva, dokonce i odpadky. Jde o dlouhotrvající jev, přičemž v minulých letech naše městská část na svoje vlastní náklady několikrát tyto černé skládky odstraňovala. Bohužel, problém nadále přetrvává Na základě výše uvedeného si dovoluji upozornit, že touto činností dochází k porušování příslušného paragrafu vodního zákona, v důsledku čehož lze udělit pokutu až do výše Kč. Všem obyvatelům či rekreantům chatové osady Preláty proto důrazně připomínám, že rostlinný odpad mohou na svých zahradách kompostovat či k jeho likvidaci využít velkoobjemové kontejnery přistavené Magistrátem hl. m. Prahy či naší městskou částí. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval Svazu dobrovolných hasičů v Nebušicích za rychlou a nezištnou pomoc při likvidaci více než půlmetrového sršního hnízda v půdních prostorách objektu K Padesátníku 10. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Podzimní střípky Již třináctým rokem naší městskou částí projížděli na horských kolech účastníci závodu AUTHOR Pražská padesátka. KO NINY pa Na kraji lesa (u závory) ve směru od Nebušic ke sv. Juliáně vyrostly nedlouho po sobě tyto dvě černé skládky. Svatý Václav byl na počest svého svátku koncem září oděn do nového kabátku. Foto 4 Kamil Krupička 2/ 3/2011

3 Výběr ze zápisů zasedání ZMČ Zápis z 11. zasedání ZMČ ze dne Projednání problematické dopravní situace v úseku křižovatky Hokešovo náměstí ulice K Padesátníku, ve směru křižovatky ulic K Padesátníku a Ke Goniu, s možností výstavby chodníku v daném úseku. Zastupitelstvo navrhuje projednat obnovení jednosměrného provozu a spojit zřízení chodníku s pásem pro cyklisty. Bude projednáno s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy. Cyklostezka bude zahrnuta do připravované studie cyklostezek v naší městské části. Starosta informoval, že v návaznosti na rozpočet hlavního města Prahy pro rok 2012 bude v rámci akce Stavba č TV Přední Kopanina, etapa 0006 Hokešovo náměstí vybrán zhotovitel pro kompletní dokončení revitalizace centra Přední Kopaniny v roce 2012 včetně polyfunkčního objektu nové radnice. Současně starosta informoval o tom, že Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy v rámci aktualizace staveb technické vybavenosti rozšíří stavbu č TV Přední Kopanina o novou etapu č Kopaninská. Tato etapa bude zahrnovat přípravu k realizaci obnovy Kopaninského potoka. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Vážení sousedé a přátelé, milí spoluobčané! Úřad městské části Praha- -Přední Kopanina si vám dovoluje oznámit, že se dne v 15 hodin v restauraci U Housliček koná znovuobnovené slavnostní uvítání občánků narozených v letech 2008 až 2011 v naší městské části. Policie ČR informuje Za uplynulé období od posledního příspěvku došlo v MČ Praha-Přední Kopanina ve dvou případech k majetkové trestné činnosti, konkrétně to bylo vloupání do osobního motorového vozidla a chatky. Občané by mohli svými poznatky přispět k odhalení pachatele a zároveň svým chováním minimalizovat výskyt takovýchto případů, tedy neponechávat cenné věci ve vozidlech a na viditelných místech v objektech, kdy zde není nikdo přítomen. Dále byla hlídka MOP Ruzyně přivolána k vzájemnému napadení mezi partnery a rovněž došlo v chatové oblasti při Archiv Policie ČR rutinním zákroku policistů ke střelbě, kdy podnapilá osoba nelegálně drženou zbraní vystřelila do vzduchu. Včasný zásah policistů zabránil jakémukoli zranění osob i škodě na majetku. Věc byla následně předána na Službu kriminální policie a vyšetřování. Závěrem bych se rád prostřednictvím Kopaninských listů rozloučil s obyvateli Přední Kopaniny a popřál jim z celého srdce mnoho štěstí a životních úspěchů, neboť jsem na konci srpna přešel z MOP Ruzyně na jiné působiště v rámci hlavního města Prahy. npor. Milan Kavka, vedoucí oddělení Rozmístění velkoobjemových kontejnerů Kontejnery budou umístěny současně na stanovištích v ulicích K Padesátníku a K Prelátům ve dnech: Upozorňujeme občany, že kontejnery nejsou určeny pro odkládání komunálního odpadu, pneumatik, autobaterií, skla, plastů, barev, olejů, rozpouštědel, kyselin, léků, stavební sutě a veškerých odpadů z podnikatelské činnosti. Likvidaci biologického odpadu ze zahrad provádějte vlastním kompostováním. Tento odpad nelze ukládat do kontejnerů. Rovněž občany upozorňujeme na možnost celoročně zdarma odkládat vybrané druhy odpadů (objemný odpad, odpad ze zeleně bioodpad, dřevo, stavební suť u bytových úprav, kovový odpad, elektrošrot, papír, sklo, plasty a nebezpečné odpady) pod kontrolou obsluhy do jednotlivých velkoobjemových kontejnerů ve Sběrném dvoře hl. m. Prahy, Proboštská 1, Praha 6-Dejvice, tel.: Otevírací doba: Po Pá od 8.30 do hod.* So od 8.30 do hod. * v zimním čase do hod. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ 3/2011 / 3

4 Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu označeném logem Pražské plynárenské, zaparkovaném na parkovišti u nájezdové rampy obchodu v ulici K Padesátníku, č. p Pražská plynárenská ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek plynu a ÚMČ Praha-Přední Kopanina nabízí odběratelům zemního plynu novou službu tzv. mobilní obchodní kancelář, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4. Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby: zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu vyřizování změn smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) převzetí reklamace výměnu, kontrolu a zaplombování plynoměru podávání informací k otázkám souvisejícím s dodávkami zemního plynu vydávání tiskopisů a informačních brožur TERMÍNY PŘISTAVENÍ MOBILNÍ KANCELÁŘE V ROCE od 9.00 do hod od do hod od do hod od do hod. Bližší informace na telefonních číslech a Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů na rostlinný odpad na podzim 2011 Kam za senátorem? Archiv P. Bratského Kontejnery budou rozmístěny následovně: So od 9 do 12 hod. So od 9 do 12 hod. So od 9 do 12 hod. So od 9 do 12 hod. So od 9 do 12 hod. ulice K Prelátům u sběrných nádob na tříděný odpad ulice Do Roklí u č. p. 17 naproti sběrným nádobám na tříděný odpad ulice K Padesátníku 118 u samoobsluhy ulice K Prelátům u sběrných nádob na tříděný odpad ulice Do Roklí u č. p. 17 naproti sběrným nádobám na tříděný odpad Upozorňujeme vás, že kontejner je určen pouze na rostlinný odpad. Ostatní druhy odpadu do něj nepatří. U kontejneru bude prováděna kontrola. Proto vás žádáme, abyste dbali na třídění odpadu a odkládali do tohoto kontejneru pouze rostlinný odpad. Kontejnery jsou financovány z prostředků hl. m. Prahy. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Rád bych využil možnosti zveřejnit pro občany Přední Kopaniny adresy mých dvou senátorských kanceláří: Objekt Delta Žukovského 887/ Praha 6-Dědina Makovského 1223/ Praha 17-Řepy Kontakt na sjednání schůzky: Petr Bratský, senátor 4/ 3/2011

5 Pojízdná prodejna bude každou sobotu přistavena v MČ Praha-Přední Kopanina v ulici K Padesátníku 118 (u samoobsluhy) od 8.05 hod. do 8.15 hod. 3/2011 / 5

6 Z kolumbária se stane muzeum Koncem minulého roku začala v místním kolumbáriu opadávat stropní omítka, zřejmě kvůli zatékání vody poškozenou střechou. Proto došlo k jeho přestěhování na nové místo. Původní objekt, kde se kolumbárium nacházelo, byl kaplí. Těší mě, že se dospělo k rozhodnutí bývalou kapli opravit a zřídit zde místní muzeum, které bude prezentovat naši městskou část. A co se lze o historii kaple dočíst z obecní kroniky? Jelikož kostelík sv. Maří Magdaleny byl malý, přistavěn byl k sousední zdi hospodářského dvora Kopaninský oltář, na němž za příznivého počasí sloužívala se pod širým nebem mše svatá a při něm i kázání se konávalo pod starou lípou. Jelikož oltář byl vydán dešti a větru, bylo nad ním r zřízeno přístřeší na způsob otevřené kaple, jež zasvěcena byla sv. Martě, jakožto patronce hospodářství, a sv. Ludmile, domnělé někdejší majitelce statku Kopanského. Kaple měla dlažbu kamennou, klenutí ze dřeva a omítky napodobené a 3 okna. Později zvána byla kaple tato pouze kaplí sv. Ludmily. Na oltáři byl obraz na dřevě malovaný sv. patronů českých ve slávě nebeské. Roku 1867 byla kaple prodána obci Kopanské, by si v ní zřídila umrlčí komoru a sklad hřbitovního a kostelního nářadí. Tomu účelu slouží dodnes, jak se píše v kopaninské kronice k roku Stavba byla v roce 1970 opravena a obec v ní zřídila kolumbárium, jež vyřešilo problém s nedostatkem místa na hřbitově, kde platil zákaz pohřbívat okolo kostela do vzdálenosti pěti metrů. V té době také došlo k poražení staré lípy, která stála před hřbitovem. Jedna její větev se při silném větru odlomila a poškodila střechu kaple. Záchrana lípy, jejíž stáří se odhadovalo na 500 let, nebyla možná. Nyní, po řádné analýze památkářů bude rozhodnuto, jakým způsobem proběhne celková rekonstrukce. Miroslav Novotný, místostarosta a kronikář Volný čas na Kopanině Milí občané Přední Kopaniny, vstoupili jsme do příjemného období babího léta, ale také podzimních dešťů a postupného ochlazování. Rozběhl se nám další školní rok a mnohým z nás začaly i trošku jiné povinnosti. Některé děti nově chodí do školek, do škol, jiné naopak školu opustily. Se všemi změnami, které to přináší, se musíme vyrovnat a já vám držím palce, abyste to zvládli co nejlépe. Na říjen chystáme jednu velice důležitou, milou a krásnou akci. Po roce přemýšlení a plánování se nám podařilo v naší obci obnovit vítání občánků, z čehož máme všichni velkou radost. Uskuteční se 22. října v 15 hodin v budově bývalé školy, v dnešním sálu restaurace U Housliček, a týká se dětí narozených v letech 2008 až Foto Milan Jamrich ml včetně. Rodiče těchto dětí budou písemně pozváni a já bych je chtěla poprosit o potvrzení účasti na telefonní číslo, které najdou v pozvánce. Právě děti jsou pro mnohé to nejdůležitější v životě, a proto jsme se rozhodli, že vítání našich kopaninských občánků bude veřejné. Všichni jste co nejsrdečněji zváni! Dále pak na začátek prosince plánujeme tradiční dovádění s Mikulášem a čerty pro děti i dospělé a ráda připomínám, že se tradičně všichni sejdeme u našeho vánočního stromku na Hokešově náměstí. S přáním krásného babího léta a pevného zdraví Markéta Paulová, kulturní komise Ze života... NARODILI SE: Homolka Filip JUBILEA: ČERVENEC Rákosníková Jiřina 80 let SRPEN Martínková Marie 85 let Marcela Filippi, sekretariát ÚMČ POZVÁNKA V pátek 9. prosince 2011 se od hodin uskuteční na Hokešově náměstí tradiční předvánoční setkání, na které vás všechny srdečně zvou členové místního zastupitelstva a ÚMČ Praha- -Přední Kopanina. U rozzářeného vánočního stromu si můžete již tradičně zazpívat koledy a u toho se třeba zahřát svařeným vínem. 6/ 3/2011

7 Foto 4 Archaia Průzkum kaple sv. Marty a Ludmily V souvislosti s připravovanou opravou barokní kaple sv. Marty a Ludmily se v průběhu srpna a září uskutečnil průzkum této významné památky. V jeho rámci došlo k zaměření objektu, stejně jako k popisu i dokumentaci interiérů, fasád a krovu. Sondy provedené do omítek v rámci průzkumu odhalily v interiéru starší fáze výmalby a zaniklé výklenky. Vnější fasáda byla bohužel v průběhu 2. světové války zcela odstraněna a nahrazena stávající nevzhlednou omítkou. Archeologický výzkum zachytil pod betonovou podlahou starší cihlovou dlažbu a základ oltáře, zahloubený do vrstvy související s výstavbou zdejší románské rotundy sv. Maří Magdaleny (opukové kameny a zlomky keramiky z 2. poloviny 12. století). Sonda vně kaple odkryla přizdívku, jež původní osmiboký půdorys kaple zarovnala do stávajícího půdorysu obdélné lodi s trojbokým závěrem. Současně probíhal i archivní průzkum s cílem získat k objektu historické zprávy a staré obrazy, pohledy či fotografie. V této souvislosti bychom rádi oslovili majitele zajímavých podkladů, zda by je nezapůjčili na místní obecní úřad k pořízení kopií. Jezuitská kaple vznikla mezi léty 1712 až 1714, přičemž podle písemných zpráv nelze vyloučit, že kapli předcházel venkovní oltář, před nímž se sloužily mše a konala kázání, neboť zdejší rotunda kapacitně nepostačovala. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 byl Zaniklé niky Cihlová podlaha, základ oláře Pohled do krovu v soupisu majetku uveden v kapli obraz světice a tři obrázky. V roce 1826 je uváděno v kostelních účtech ke zdejší rotundě, že mše jsou slouženy v malé kapli, jelikož z kostela stojí pouze věž. Následně roku 1867 kapli koupila obec a zřídila v ní márnici, podobnou funkci ostatně plnila až do doby nedávné (kolumbárium). Cílem průzkumu nebylo pouze poznání kaple, ale snaha připravit projektovou dokumentaci ke kvalitní a citlivé rekonstrukci. Snaha o památkově ohleduplnou rekonstrukci tohoto historického objektu a jeho využití pro malé muzeum patří mezi ukázkové a nadstandardní příklady památkové péče o naše kulturní dědictví, za což představitelům Přední Kopaniny patří mimořádné poděkování. Vojtěch Kašpar, společnost Archaia 3/2011 / 7

8 Dary z projektu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ Přední Kopanina bude mít i v letošním roce možnost získat příspěvek z projektu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ, který je vyhlašován Letištěm Praha a je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů a rozvoj občanské společnosti v obcích a městských částech, které se nacházejí v blízkosti letiště. Žádosti může podat prostřednictvím starosty sama městská část, občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost se sídlem v Přední Kopanině nebo s činností vázanou na tuto městskou část Prahy. Řádně vyplněný formulář žádosti, jenž je k dispozici na Úřadu městské části Praha-Přední Kopanina nebo na webových stránkách letiště v sekci O Letišti Praha Vztahy s okolím Dobré sousedství, musí být podán nejpozději do 31. října Došlé žádosti budou posouzeny nezávislou komisí složenou ze zástupců Letiště Praha, Středočeského kraje a hlavního města Prahy. Hodnocen bude zejména přínos pro obec a efektivnost projektu. Rallye Dakar na Letišti Praha Letiště Praha a KM Racing tým, parta motoristických maratonců, kterou rok co rok potkáte na Rallye Dakar, vás zvou na výstavu věnovanou této motoristické soutěži. Expozice bude k vidění od konce října 2011 ve veřejné části odletové haly Terminálu 2. Návštěvníci si budou moci prohlédnout více než 60 unikátních velkoformátových fotografií z legendární soutěže, které budou doplněny zajímavými exponáty elektroskútrů Guewer, které jsou držiteli světového rekordu v délce jízdy na elektroskútru. Výstava bude veřejnosti volně přístupná po dobu tří měsíců. Večerní exkurze Od 1. října 2011 jsou opět připraveny oblíbené večerní exkurze, a to vždy v sobotu od 17 nebo od hodin. V tuto dobu přistává letadlo typu Boeing 777, které bude možno doprovázet od přistání až na stojánku a seznámit se podrobněji s odbavením a technikou potřebnou na ploše letiště. Foto 3 Letiště Praha Letiště Praha vás zve na film do CINEMA TIME Říjnový program promítací místnosti CINEMA TIME na Letišti Praha nabízí zajímavé filmy z české kinematografie. Promítá se denně od 10 do 23 hodin a k vidění je vždy sedm filmů. Můžete se těšit třeba na komedii Muži v říji, psychologické drama Milenci a vrazi, drama Tajnosti nebo na romantickou komedii Nuda v Brně. Pro milovníky sci-fi je zase připraven film Tajemství hradu v Karpatech. S rodinou můžete zajít na pohádku Panna a netvor nebo na animovaný film Přežít svůj život. Kino naleznete v odletové hale Terminálu 2 v blízkosti vyhlídkové terasy. Aktuální program je ke stažení na www. prg.aero v sekci Služby a volný čas Kino na letišti. Vstup je zdarma! Marika Janoušková, Letiště Praha 8/ 3/2011

9 Aktuality z fotbalu Fotbalový klub Přední Kopanina spustil novinku: KLUBOVOU KARTU. Nová sezona s klubovou kartou FCPK. Plastová kartička nabízí řadu výhod pro členy klubu i fanoušky. Můžete získat levnější vstupné na fotbalové zápasy nebo dosáhnout na slevy a další výhody u partnerů klubu. Sleva na menu v McDonald s, pro děti k Happy Meal zmrzlina zdarma, dorty pro vaše oslavy a narozeniny v Café Girafe, dále výhodnější pojištění, nákup kol, bowling a mnoho dalšího. Sumář všech výhod najdete na webu fcpk.cz, odkaz klubová karta. Karta stojí 200 Kč a její platnost je do konce června příštího roku. Start do divize se vydařil. Fotbalisté Přední Kopaniny za tři roky v divizi odstartovali zatím nejlépe ze všech ročníků. Po šesti kolech získali devět bodů za tři výhry nad Čelákovicemi, Motorletem a Blšany. Tým nového trenéra Radka Dudy se snaží hrát atraktivní ofenzivní fotbal a všichni pevně věří v umístění v klidném středu tabulky. K tomu by bylo zapotřebí na podzim uhrát okolo 20 bodů. Domácí zápasy se hrají v termínu sobota odpoledne, jejich seznam najdete na webu fcpk.cz. Kopanina porazila exligové Blšany. Výborného výsledku dosáhli fotbalisté Přední Kopaniny v 6. kole divize. Na stadionu FK Chmel Blšany pro 2300 diváků, kde se ještě nedávno hrála 1. liga, zvítězila Kopanina 2:1. Soupeře vedl s kapitánskou páskou Horst Siegl, autor 176 ligových a 7 reprezentačních branek. Nastoupili i další hráči, kteří hrávali 1. ligu. Například Atraktivní výhody s klubovou kartou FCPK: McDonald s Evropská sleva 15 % na všechny McMenu Nike Teamstore sleva 20 % na zboží značky Nike Café Girafe sleva 15 % na narozeninové dorty Hotel Dolce Villa sleva 20 % na bowling v Nebušicích Polaris sleva 5 % na nákup čtyřkolky, 15 % na doplňky FCPK zlevněné vstupné na zápasy Uniqa sleva 15 % na pojištění nad rámec běžných slev Cyklo Šauer sleva 10 % na nákup jízdních kol Poláček (Sparta, Boleslav), Klinka, Šmerda nebo brankář Klíma. Vítězství 2:1 zajistili Kopanině svými góly Hrubý a Sdiri. Pokračuje úspěšný projekt s mládeží. Fotbalový klub Přední Kopanina pokračuje v činnosti své fotbalové akademie. V době, kdy sportu chybí peníze, dobrovolníci pro práci a kdy dětí ochotných sportovat ubývá, je to práce nelehká. Přesto FCPK nabízí alternativu sportovního tréninku specializovaného na fotbal pro děti z Přední Kopaniny a přilehlého regionu. Sportují zde děti a mládež od 5 do 18 let. Chlapci i děvčata. Trénují třikrát týdně a zúčastňují se zápasů i turnajů. Ocenění práce s mládeží pro FCPK bylo získání statutu Partnerský klub se slavnou Spartou Praha. Tomáš Cigánek, předseda Podzimní jezdecké závody na Přední Kopanině Ve dnech 17. až 18. září již tradičně Tělovýchovná jezdecká jednota (TJJ) v Přední Kopanině uspořádala jezdecké závody s mezinárodní účastí pod názvem CENA VERONY CDN Jelikož se jednalo o poslední velké drezurní závody, které se na konci sportovní sezony pořádají, přihlásil se velký počet jezdců nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Z toho důvodu začínaly jednotlivé soutěže v brzkých ranních hodinách a končily až večer. Hlavní soutěž GRAND PRIX VERO- NY dekoroval osobně starosta MČ Praha- -Přední Kopanina Milan Hofman (foto). Na tomto místě bych ráda poděkovala naší městské části za příspěvek na nákup čestných flotů, jimiž jsou oceňováni vítězové a další umístění jezdci v každé soutěži. Naši závodníci získali celkem šest umístění v jednotlivých soutěžích. V jedné soutěži středního stupně obtížnosti zvítězila z naší TJJ Kateřina Havlíčková s klisnou Seerose, kterou jsme zakoupili a převzali Foto Natálka Hofmanová do drezurního tréninku teprve před dvěma měsíci. Zajistit technické zázemí závodů nám vypomohl i Jezdecký klub Preláta. Konkrétně šlo o výpomoc s boxovým ustájením závodních koní, pro něž se již v našem areálu nenašlo místo. Tímto kolegiálnímu klubu děkujeme. Velký dík náleží i všem sponzorům za finanční podporu. Vlasta Kadlecová, statutární zástupce 3/2011 / 9

10 Šetřím, šetříš, šetříme Ekonomická krize s sebou přináší mnoho změn, nejistot i dohadů. Lidé jsou nuceni více šetřit, méně utrácet za zbytné a bohužel někdy i nezbytné věci. Kardinální otázka tedy zní, jak a kde správně šetřit, kde nám mohou zbytečně protékat peníze? Začněme hned u samotného placení, vždyť třeba platit složenky na poště každou zvlášť je poměrně nákladné. DOPORUČENÍ: Vhodným řešením je internetové bankovnictví a platby pomocí trvalých nebo hromadných příkazů, kde rozhodně oceníte úsporu času i peněz. A co doprava? Jezdíte do práce sami autem nebo několikrát přestupujete mezi jednotlivými přepravci? DOPORUČENÍ: Zkuste se domluvit například pomocí inzerátu a nalézt spolujezdce do auta, případně propočtěte jinou trasu autobus za vlak nebo obráceně. Utrácíte zbytečně za předražené nákupy za jídlo? Politikou některých obchodních řetězců je, že drží (garantují) nejnižší cenu na vybrané zboží, ale jen polohlasně dodávají, že tyto ceny se vztahují pouze na dané město. DOPORUČENÍ: Je vhodné sledovat slevy, popřípadě kupovat větší ekonomicky výhodnější balení. Ovšem pozor na křiklavé nápisy výhodné balení, výhodná cena, ne vždy tomu tak je. Držte se napsaného seznamu, protože lákavé mňamky nebo různé nepotřebné drobnosti jsou v celkovém rozpočtu zřetelně znát. TIP: Čerstvé maso před uložením do mrazničky rozporcujte na ideální díly, podle toho, co z něj budete dělat a pro kolik lidí budete vařit. Předejdete tak tomu, že byste připravovali příliš velká množství. Vařené jídlo, které zbylo a ten den je již nikdo nebude jíst, je lepší zamrazit do krabičky. V lednici by se jen postupně zkazilo a poté vyhodilo. Protékají vám peníze za účty za vodu? Nejen kapající kohoutky nebo protékající záchod, ale jsou i méně nápadné varianty nadměrné spotřeby vody. Třeba neúsporné splachování toalety, pokud nemáte dělené splachování na tři a deset litrů, takže vám pokaždé proteče o sedm litrů více vody, než by muselo. U čtyřčlenné rodiny se jedná o navýšení nákladů za vodu zhruba o 2000 Kč za rok. Dalším nenápadným únikem je neúsporná pračka. Některé pračky, zvláště ty starší po babičce, vám vyperou v téměř 100 litrech vody na jednu dávku prádla. Oproti tomu pračky s označením A+ perou s pouhými 23 až 33 litry na jednu dávku prádla. Pokud stále ještě myjete nádobí pod tekoucí vodou, také zbytečně spotřebujete velké množství vody. Moderní myčky umyjí jednu dávku nádobí s přibližně 16 až 18 litry vody. Kde zbytečně spotřebováváte elektrickou energii? Nemá smysl zbytečně šetřit na koupi nových ekonomičtějších spotřebičů a používat starou lednici nebo pračku jen proto, že ještě spolehlivě slouží. Až dvě třetiny nákladů za elektrickou energii vám ušetří spotřebiče s označením A+ oproti mrazáku po babičce. Svícením levnými klasickými žárovkami také neušetříte. Úsporné žárovky jsou sice dražší, ale vydrží vám i několik let. S 20% spotřebou oproti klasickým žárovkám se vám vynaložené peníze brzy vrátí. Víte, že pokud necháváte puštěnou televizi, DVD či počítač v režimu stand- -by, tak spotřebiče spotřebovávají elektrickou energii, téměř jako by byly v provozu? A protože spotřebiče nikdy nespí, tak je raději vypínejte ze sítě. Protopíte hodně peněz, ale doma máte chladno a průvan? Nepodceňujte utěsnění oken či dveří. Ideálním řešením je samolepící těsnění. Velmi často táhne mezi rámem okna a parapetem. Tyto prostory lze utěsnit silikonovým těsněním. Před nanášením silikonu nezapomeňte utěsňovanou spáru odmastit, aby se silikon dobře chytil. TIP: Pokud vše dobře utěsníte, prohlédněte byt, zda nemáte přistavený nábytek k topení, například gauč stojící v těsné blízkosti topného tělesa zamezuje proudění tepla a ubírá mu zhruba až 30 % z jeho výkonu. Vhodné nejsou ani záclony a závěsy zakrývající celé topení. Za radiátor umístěte speciální odrazovou fólii, která zabrání, aby zeď zbytečně odjímala teplo, a naopak ho odráží zpět do prostoru. Kateřina Zemanová, Magistrát hl. m. Prahy V dohledné době dojde prostřednictvím Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy k umístění kontejneru, určeného pro sběr drobných elektrozařízení a baterií od kolektivního systému ASEKOL, na stanoviště v ulici K Padesátníku 118 (samoobsluha) u sběrných nádob na tříděný odpad. 10 / 3/2011

11 Každá koruna dobrá Ceny energií stále stoupají. A tak se každá domácnost snaží ušetřit, kde se dá. Nárůst spotřeby elektrické energie v České republice za období let činil osm procent, v oblasti domácností ovšem až 53 %. Málokdo si však uvědomí, že velkých úspor může dosáhnout i koupí nových, energeticky úsporných elektrospotřebičů. Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává o 44 % méně elektrické energie a o 62 % méně vody než průměrný model z roku Špičkové lednice si dnes vystačí s pouhou čtvrtinou energie ve srovnání s typickým modelem z roku O nákupu velkých domácích spotřebičů, jako jsou lednice nebo pračky, rozhoduje ze 43 % případů celá rodina. O způsobu likvidace vysloužilců se ale tento kolektivní orgán radí jen ve 28 % případů. Většinou se o ni tedy musí postarat jeden konkrétní člen domácnosti, podle zjištění výzkumníků nejčastěji ten, kdo domů přináší nejvíce peněz. A musíme si přiznat, že právě během posledních dvou let se českým domácnostem peníze nevydělávaly právě snadno, což ukazuje prodlužování doby, po kterou dnes musejí spotřebiče sloužit bez ohledu na to, že na trhu jsou v bohaté nabídce jiné, výkonnější a úspornější. Zřejmě tak ubylo i času, který mohou ekonomicky aktivní lidé věnovat čemukoli mimo výdělečné činnosti. Možná by stálo za to sednout si a spočítat, kolik bychom v domácnosti ušetřili, kdybychom si koupili spotřebič nový, Na akcích Elektrowinu se dětí učí, kam patří vysloužilé elektro. I moderní rychlovarná konvice může šetřit rozpočet domácnosti. Archiv společnosti ELEKTROWIN energeticky úsporný. I když jde jednorázově o nezanedbatelný výdaj, návratnost se kvůli rostoucím cenám energií výrazně zrychluje. Orientaci, který spotřebič je úsporný a který ne, by nám měl poskytnout energetický štítek. Základní vodítko je označení energetické třídy, jež se značí písmeny od A pro ty nejúspornější až po G. Štítek zařazuje spotřebič do konkrétní energetické třídy a přináší i další užitečné informace (spotřeba vody, hlučnost apod.). Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič V každém případě při nákupu nového výrobku vyvstává otázka: Kam s tím starým? S tím, jak roste informovanost o celém systému zpětného odběru vysloužilých spotřebičů, rovněž stoupají nároky Čechů na jeho komfortní fungování. Opakované průzkumy například ukazují, že o celé desítky procent klesá deklarovaná vzdálenost, kterou jsou lidé ochotni ujít nebo ujet s nefunkčním elektrospotřebičem na sběrné místo. Malé spotřebiče, jako třeba fény, jsou obyvatelé ochotni dopravit průměrně na vzdálenost 1417 metrů, velké na 1475 metrů. Společnost ELEKTROWIN vybudovala v České republice pro občany síť míst, kde je možné vysloužilé elektrozařízení odložit s průměrnou dostupností 3900 obyvatel. Dnes jejím prostřednictvím pokrývá města a obce, ve kterých žije přes 93 % obyvatel ČR. Sběrná místa jsou vytvořena především ve sběrných dvorech měst a obcí a u prodejců elektrozařízení. Společnost ELEKTROWIN, a. s. Zumba party Nejžhavější fitness novinka, která hýbe světem! Zapomeňte na cvičení přijďte se pobavit na Zumba party s dynamickou latinskoamerickou hudbou. Za jednu hodinu spálíte neuvěřitelné množství kalorií. Cvičení až dosud nebylo tak zábavné! Pouze 80 Kč/hod., nebo ještě výhodněji při předplacení deseti hodin jen 75 Kč/hod. Cvičíme každý pátek od do hodin. Místo: restaurace U Drahušky Těším se na vás, Martina Maříková! Více informací na: Tel: /2011 / 11

12 INZERCE Grafické práce KALENDÁŘE VIZITKY POZVÁNKY OZNÁMENÍ BROŽURY KNIHY RESTAURACE denně hodin, polední menu i bohatý stálý jídelní lístek, víkendové grilování SPORTCENTRUM stolní tenis, ricochet, sauna, trénink & relaxace rezervace na čísle FOTBALOVÝ KLUB tradice od roku 1934, muži v divizi a 10 mládežnických týmů, sledujte PAVLÍNA PITROVÁ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ prolézačky, houpačky, kolotoč občerstvení pro rodiče KONTAKT AREÁL U DRAHUŠKY, Ke Goniu 123, Praha 6-Přední Kopanina telefon restaurace ( ) telefon sportcentrum ( ) web: K PADESÁTNÍKU PRAHA 6 PŘEDNÍ KOPANINA TEL./FAX: VÝROBA PONOŽEK Ceník inzerce: A4 à 500 Kč, A5 à 250 Kč, A6 à 130 Kč; pro zájemce možnost kontaktu na ÚMČ Praha-Přední Kopanina, tel. č.: , případně na ové adrese ceny jsou uvedeny bez DPH. Čtvrtletník MČ Praha-Přední Kopanina, ročník 2 Vychází 4 ročně Místo vydání Praha Registrace MK ČR E Šéfredaktor: Martin Pitro Redakční rada: Petr Vokáč (předseda), Milan Hofman, Markéta Paulová, Barbora Ježková, Alena Kovářová, Marcela Filippi (členové) Grafická úprava: Pavlína Pitrová Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu Tisk: Tygr U Stromovky, s. r. o. Čtvrtletník slouží k informování občanů MČ Praha-Přední Kopanina a není periodikem žádného politického subjektu Náklad 300 výtisků Uzávěrka: Tištěno na recyklovaném papíru. 12 / 3/2011

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

O B E C V E L K É B Ř E Z N O

O B E C V E L K É B Ř E Z N O O B E C V E L K É B Ř E Z N O Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, OBEC NOVÉ SEDLO Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

2. Obec v kostce (pokračování) a v žádném případě nezaplacení tohoto poplatku, přes nespravedlnost, přes tvrzení, že poplatník nemá žádný odpad atd., jsme si již na tento poplatek zvykli. Nikdo z nás nemůže

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci.

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci. Obecní úřad Dolany u Klatov tel. 376 313 620, fax 376 323 620, e-mail obec.dolany@worldonline.cz, www.obec-dolany.cz úřední dny: PO, St 7.30 17.00 hodin, Čt 7.30 15.00 hodin Obecní zpravodaj č. 2/2010

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze

Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze A) Směsný komunální odpad Na území hl. m. Prahy je v současné době rozmístěno přibližně 118 tisíc sběrných nádob na směsný komunální odpad

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2 0 1 3

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2 0 1 3 TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za Porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2 0 1 3 Lipník nad Bečvou 5. února 2014 Popis činnosti

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Plán činnosti 2 Sběrný dvůr Postup Seznámit se s fungováním

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Bydlení s nejhezčími výhledy

Bydlení s nejhezčími výhledy Bydlení s nejhezčími výhledy REZIDENCE NA VESELÉ KRÁSNÝ SVĚT 40 bytových jednotek 1+kk až 5+kk K nastěhování začátkem roku 2014 V bytovém domě o čtyřech nadzemních podlažích na severo-východním okraji

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Energetický dotazník

Energetický dotazník Energetický dotazník Prosím vyplňte tento dotazník jako součást energetického šetření a vraťte jej zpět svému projektovému koordinátorovi. Formulář by měl být vyplněn během energetického šetření společně

Více

Zobrazování provozních nákladů

Zobrazování provozních nákladů Zobrazování provozních nákladů Národní kontakt Michal Staša michal.stasa@svn.cz, tel.: 224 252 115 SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Americká 17, 120 00 Praha 2 1 Krátké shrnutí

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Bydlení v nejlepší lokalitě

Bydlení v nejlepší lokalitě Bydlení s nejhezčími výhledy REZIDENCE NA VESELÉ KRÁSNÝ SVĚT 40 bytových jednotek 1+kk až 5+kk K nastěhování na jaře roku 2014 V bytovém domě o čtyřech nadzemních podlažích na severo-východním okraji města

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Václav Kadlec v.r., starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 24.11.2016 Návrh rozpočtu byl

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev

Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev zpět Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev č. 2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v Obci Korouhev Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u Nařízení č. 1/2015 města Bakov nad Jizerou kterým se vydává Tržní řád ve znění nařízení č. 2/2015 Rada města Bakov nad Jizerou se na svém zasedání dne 29. 6. 2015

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obec Radějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Zastupitelstvo obce Radějovice

Více

HISTORIE A SOUČASNOST

HISTORIE A SOUČASNOST HISTORIE A SOUČASNOST Osídlení Dolní Kalné a Slemena patří v regionu k nejstarším, historická data sahají do 11. století. Nejvýznamnější památkou je kostel sv. Václava, jehož oltář zdobí soška Panny Marie

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna Realizace projektů v období 2011-2014 prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna léto 2012 MŠ Kvíčovice rekonstrukce koupelny a kuchyně jaro, léto 2012 MŠ Kvíčovice zateplení stropu - půda Rekonstrukcí kotelny,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Sběrná místa. 1) Na sběrném místě v ul. dr. Milady Horákové lze odevzdat: 2) Na sběrném dvoře v Ampérové ulici lze dále odevzdat:

Sběrná místa. 1) Na sběrném místě v ul. dr. Milady Horákové lze odevzdat: 2) Na sběrném dvoře v Ampérové ulici lze dále odevzdat: Sběrná místa Na území města Liberce je v současné době v provozu několik sběrných míst. V ulici Ampérová a v ulici Dr. Milady Horákové mohou občané města Liberce odložit zdarma až 500 kilogramů odpadu

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Občanské průkazy Při žádosti o první občanský průkaz musí žadatel doložit: - 1 fotografii - rodný list - platný cestovní doklad ( jen pokud jej má) - osvědčení o státním občanství

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 10.-té zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

Obecně závazná vyhláška č.2/2001

Obecně závazná vyhláška č.2/2001 Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá. Zastupitelstvo obce

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

1, Jste spokojeni s podobou naší obce? Újezd Zbečno? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19 3 ne 2 9 1

1, Jste spokojeni s podobou naší obce? Újezd Zbečno? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19 3 ne 2 9 1 Celkem odevzdáno: 109 dotazníků 5 bez udání bydliště 38 Újezd 66 Zbečno 39 spíše osobní názor, 64 spíše názor celé domácnosti 1, Jste spokojeni s podobou naší obce? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19

Více

Provozní řád. Sběrné místo Zabrušany

Provozní řád. Sběrné místo Zabrušany Provozní řád Sběrné místo Zabrušany Čl. 1 Základní informace 1. Název zařízení: Sběrné místo Zabrušany 2. Majitel zařízení: Obec Zabrušany zastoupená Ing. Jaroslavem Černým starostou obce Zabrušany 1,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf INVESTIČNÍ AKCE 2014 Město Varnsdorf Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská Varnsdorf Kompletní zateplení obvodového pláště a střechy budovy včetně výměny oken a dveří Zhotovitel: S-BAU BOHEMIA, spol.

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Rozpočet na rok 2011 výdaje

Rozpočet na rok 2011 výdaje Rozpočet na rok 2011 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

město FULNEK AKČNÍ PLÁN MĚSTA FULNEK NA ROKY

město FULNEK AKČNÍ PLÁN MĚSTA FULNEK NA ROKY AKČNÍ PLÁN MĚSTA FULNEK NA ROKY 2016-2018 Akční plán na roky 2016-2018 pro město Fulnek: - schválen ZMF usnesením č. 196/09/16 ze dne 22.02.2016, - vznikl v návaznosti na Strategický plán rozvoje města

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ OBEC LIBOUCHEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ KOTI HYACINT Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ budova E pasivní budova F budova D Všechny vizualizace uvedené v této brožuře jsou pouze informativní. Bydlení ve finském stylu O projektu Hyacint

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více