KOPANINSKÉ. listy 3/2011. Městská policie informuje. Vážení spoluobčané,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOPANINSKÉ. listy 3/2011. Městská policie informuje. Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 KOPANINSKÉ listy 3/2011 Vážení spoluobčané, uplynul rok od chvíle, kdy jste si zvolili současné zastupitelstvo, dali hlas sdružení Za Kopaninu krásnější. Rok je poměrně dlouhá doba v životě lidském, ale jen okamžik v životě naší bezmála tisícileté obce, městské části Praha-Přední Kopanina. A tak je namístě zeptat se: Je ta Kopanina krásnější? Děje se něco, aby byla? Připomenu v této souvislosti několik projektů, které jsme iniciovali a které se podařilo posunout blíže k realizaci, případně již uskutečnit. Trvale se snažíme udržovat v naší městské části pořádek, starat se o zelené plochy a čistotu náměstí i chodníků. To je naše zásadní priorita. Vítáme připomínky v tomto směru, a pokud to je v našich silách, zjednáváme nápravu. Proběhla celková rekonstrukce ulice K Prelátům, kde jsme ke spokojenosti rezidentů navíc zřídili několik parkovacích stání. Do konce roku plánujeme ještě výstavbu opěrných zídek, aby zemina ze svahu nehrozila znečistit vozovku. Připravujeme dokončení revitalizace Hokešova náměstí. Proběhla fáze připojení dešťových svodů do kanalizace a nyní plánujeme zahájit výstavbu multifunkčního objektu v proluce náměstí tak, aby příští rok mohla být celá akce dokončena. Trvalé úsilí věnujeme výstavbě cyklostezek. Spolu s Magistrátem hl. m. Prahy připravujeme studii, jež by se měla stát podkladem pro postupnou realizaci několika cyklostezek na těchto trasách: 1. Kopanina Šárecké údolí, 2. Juliána Nebušice, 3. Kopanina Letiště Praha. Současně usilujeme o pěší spojení ve směru budoucí stanice metra nebo vlaku Dlouhá Míle a také o bezpečné pěší spojení na Letiště Praha přes plánované velké dálniční stavby, jako je obchvat Prahy a křižovatka Aviatická. Získali jsme do vlastnictví pozemek v sousedství bývalého koupaliště, kde příští rok plánujeme zřídit dětské hřiště a později v rámci úprav Kopaninského potoka i klidovou vodní plochu. Iniciovali jsme projekt revitalizace Kopaninského potoka a mám velkou radost, že jsme u představitelů hlavního města nalezli plné pochopení pro význam tohoto projektu (který je zcela mimo naše rozpočtové možnosti). S potěšením mohu konstatovat, že hlavní město Praha projekt schválilo jako projekt celopražského významu a přijalo ho za svůj. V současné době projekt předáváme k realizaci příslušnému odboru pražského magistrátu. Budeme se snažit, aby projektové práce vycházely z pojetí, kdy je koryto potoka v krajině ozdobou a přispívá ke kultivaci životního prostředí. Vnímáme tuto akci jako významný a potřebný příspěvek města ke zlepšení životního prostředí v městské části tak výrazně ovlivněné provozem letiště. Chystáme nenákladnou (ale o to významnější) rekonstrukci kapličky v parku u rotundy sv. Maří Magdaleny a její proměnu v malé Muzeum historie městské části Praha-Přední Kopanina. Připravili jsme studii rozsáhlého domu s pečovatelskou službou. Snažíme se získat souhlas města s jeho výstavbou a současně hledáme investora pro tuto významnou stavbu, která by do naší městské části přinesla některé potřebné služby a stala by se i jasným důkazem toho, že Přední Kopanina je navzdory blízkosti letiště žijící moderní městskou částí s vlastní dynamikou rozvoje. Milan Hofman, starosta Městská policie informuje Počátek školního roku je neodmyslitelně spjat se zvýšeným pohybem dětí v silničním provozu. Po prázdninách jsou děti ještě plné dojmů a vzpomínek na letní radovánky, takže na povinnosti spojené se školní docházkou a svou bezpečnost spíše nemyslí. Nejvíce dětí se pohybuje po pozemních komunikacích v okolí školských zařízení. Z tohoto důvodu žádám všechny řidiče o zvýšenou pozornost a pomalejší jízdu v okolí přechodů pro chodce využívaných školáky v době docházky do škol, zejména v ulici K Tuchoměřicům, Nebušická, ale samozřejmě i v dalších místech našeho hlavního města. Vždyť v mnohých případech může jen pozorný řidič vozidla napravit chybu dítěte, která by pro něj mohla mít i tragické následky. K bezpečnosti dětí mohou přispět i rodiče zakoupením barevně výrazného oblečení s reflexními prvky. V tomto období mohou rodiče také poučit své děti o tom, jak se bezpečně chovat v silničním provozu či vůči cizím osobám, které by je chtěly oslovit. Ze strany strážníků bude i nadále prováděn zvýšený dohled u ZŠ a MŠ v Nebušicích zaměřený na celkovou bezpečnost dětí. Kamil Krupička, strážník-okrskář 3/2011 / 1

2 Vážení občané, dovoluji si tvrdit, že někteří z vás v posledních letech zcela jistě zaregistrovali nevyhovující a bohužel stále se zhoršující stav Kopaninského potoka, a to především v chatové oblasti Preláty. V této souvislosti bych vás rád informoval o některých nastalých skutečnostech, vedoucích ke zlepšení celkového stavu. Ve snaze řešit tento palčivý problém se úřadu naší městské části podařilo převést požadavek realizace obnovy Kopaninského potoka na hlavní město Prahu, která by byla investorem této akce. Další krok ze strany našeho úřadu spočíval ve vyvolání vodoprávního dozoru u vodoprávního úřadu MČ Praha 6 k prošetření stavu břehu Kopaninského potoka, konkrétně v chatové oblasti Preláty. Při místním šetření bylo zjištěno, že koryto vodního toku je zanášeno naváženým materiálem, čímž dochází ke zmenšení profilu koryta toku. Navezením a zhutněním zeminy zde vznikla odstavná stání, na břehy potoka jsou pak pravidelně naváženy osekané větve a tráva, dokonce i odpadky. Jde o dlouhotrvající jev, přičemž v minulých letech naše městská část na svoje vlastní náklady několikrát tyto černé skládky odstraňovala. Bohužel, problém nadále přetrvává Na základě výše uvedeného si dovoluji upozornit, že touto činností dochází k porušování příslušného paragrafu vodního zákona, v důsledku čehož lze udělit pokutu až do výše Kč. Všem obyvatelům či rekreantům chatové osady Preláty proto důrazně připomínám, že rostlinný odpad mohou na svých zahradách kompostovat či k jeho likvidaci využít velkoobjemové kontejnery přistavené Magistrátem hl. m. Prahy či naší městskou částí. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval Svazu dobrovolných hasičů v Nebušicích za rychlou a nezištnou pomoc při likvidaci více než půlmetrového sršního hnízda v půdních prostorách objektu K Padesátníku 10. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Podzimní střípky Již třináctým rokem naší městskou částí projížděli na horských kolech účastníci závodu AUTHOR Pražská padesátka. KO NINY pa Na kraji lesa (u závory) ve směru od Nebušic ke sv. Juliáně vyrostly nedlouho po sobě tyto dvě černé skládky. Svatý Václav byl na počest svého svátku koncem září oděn do nového kabátku. Foto 4 Kamil Krupička 2/ 3/2011

3 Výběr ze zápisů zasedání ZMČ Zápis z 11. zasedání ZMČ ze dne Projednání problematické dopravní situace v úseku křižovatky Hokešovo náměstí ulice K Padesátníku, ve směru křižovatky ulic K Padesátníku a Ke Goniu, s možností výstavby chodníku v daném úseku. Zastupitelstvo navrhuje projednat obnovení jednosměrného provozu a spojit zřízení chodníku s pásem pro cyklisty. Bude projednáno s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy. Cyklostezka bude zahrnuta do připravované studie cyklostezek v naší městské části. Starosta informoval, že v návaznosti na rozpočet hlavního města Prahy pro rok 2012 bude v rámci akce Stavba č TV Přední Kopanina, etapa 0006 Hokešovo náměstí vybrán zhotovitel pro kompletní dokončení revitalizace centra Přední Kopaniny v roce 2012 včetně polyfunkčního objektu nové radnice. Současně starosta informoval o tom, že Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy v rámci aktualizace staveb technické vybavenosti rozšíří stavbu č TV Přední Kopanina o novou etapu č Kopaninská. Tato etapa bude zahrnovat přípravu k realizaci obnovy Kopaninského potoka. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Vážení sousedé a přátelé, milí spoluobčané! Úřad městské části Praha- -Přední Kopanina si vám dovoluje oznámit, že se dne v 15 hodin v restauraci U Housliček koná znovuobnovené slavnostní uvítání občánků narozených v letech 2008 až 2011 v naší městské části. Policie ČR informuje Za uplynulé období od posledního příspěvku došlo v MČ Praha-Přední Kopanina ve dvou případech k majetkové trestné činnosti, konkrétně to bylo vloupání do osobního motorového vozidla a chatky. Občané by mohli svými poznatky přispět k odhalení pachatele a zároveň svým chováním minimalizovat výskyt takovýchto případů, tedy neponechávat cenné věci ve vozidlech a na viditelných místech v objektech, kdy zde není nikdo přítomen. Dále byla hlídka MOP Ruzyně přivolána k vzájemnému napadení mezi partnery a rovněž došlo v chatové oblasti při Archiv Policie ČR rutinním zákroku policistů ke střelbě, kdy podnapilá osoba nelegálně drženou zbraní vystřelila do vzduchu. Včasný zásah policistů zabránil jakémukoli zranění osob i škodě na majetku. Věc byla následně předána na Službu kriminální policie a vyšetřování. Závěrem bych se rád prostřednictvím Kopaninských listů rozloučil s obyvateli Přední Kopaniny a popřál jim z celého srdce mnoho štěstí a životních úspěchů, neboť jsem na konci srpna přešel z MOP Ruzyně na jiné působiště v rámci hlavního města Prahy. npor. Milan Kavka, vedoucí oddělení Rozmístění velkoobjemových kontejnerů Kontejnery budou umístěny současně na stanovištích v ulicích K Padesátníku a K Prelátům ve dnech: Upozorňujeme občany, že kontejnery nejsou určeny pro odkládání komunálního odpadu, pneumatik, autobaterií, skla, plastů, barev, olejů, rozpouštědel, kyselin, léků, stavební sutě a veškerých odpadů z podnikatelské činnosti. Likvidaci biologického odpadu ze zahrad provádějte vlastním kompostováním. Tento odpad nelze ukládat do kontejnerů. Rovněž občany upozorňujeme na možnost celoročně zdarma odkládat vybrané druhy odpadů (objemný odpad, odpad ze zeleně bioodpad, dřevo, stavební suť u bytových úprav, kovový odpad, elektrošrot, papír, sklo, plasty a nebezpečné odpady) pod kontrolou obsluhy do jednotlivých velkoobjemových kontejnerů ve Sběrném dvoře hl. m. Prahy, Proboštská 1, Praha 6-Dejvice, tel.: Otevírací doba: Po Pá od 8.30 do hod.* So od 8.30 do hod. * v zimním čase do hod. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ 3/2011 / 3

4 Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu označeném logem Pražské plynárenské, zaparkovaném na parkovišti u nájezdové rampy obchodu v ulici K Padesátníku, č. p Pražská plynárenská ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek plynu a ÚMČ Praha-Přední Kopanina nabízí odběratelům zemního plynu novou službu tzv. mobilní obchodní kancelář, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4. Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby: zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu vyřizování změn smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) převzetí reklamace výměnu, kontrolu a zaplombování plynoměru podávání informací k otázkám souvisejícím s dodávkami zemního plynu vydávání tiskopisů a informačních brožur TERMÍNY PŘISTAVENÍ MOBILNÍ KANCELÁŘE V ROCE od 9.00 do hod od do hod od do hod od do hod. Bližší informace na telefonních číslech a Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů na rostlinný odpad na podzim 2011 Kam za senátorem? Archiv P. Bratského Kontejnery budou rozmístěny následovně: So od 9 do 12 hod. So od 9 do 12 hod. So od 9 do 12 hod. So od 9 do 12 hod. So od 9 do 12 hod. ulice K Prelátům u sběrných nádob na tříděný odpad ulice Do Roklí u č. p. 17 naproti sběrným nádobám na tříděný odpad ulice K Padesátníku 118 u samoobsluhy ulice K Prelátům u sběrných nádob na tříděný odpad ulice Do Roklí u č. p. 17 naproti sběrným nádobám na tříděný odpad Upozorňujeme vás, že kontejner je určen pouze na rostlinný odpad. Ostatní druhy odpadu do něj nepatří. U kontejneru bude prováděna kontrola. Proto vás žádáme, abyste dbali na třídění odpadu a odkládali do tohoto kontejneru pouze rostlinný odpad. Kontejnery jsou financovány z prostředků hl. m. Prahy. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Rád bych využil možnosti zveřejnit pro občany Přední Kopaniny adresy mých dvou senátorských kanceláří: Objekt Delta Žukovského 887/ Praha 6-Dědina Makovského 1223/ Praha 17-Řepy Kontakt na sjednání schůzky: Petr Bratský, senátor 4/ 3/2011

5 Pojízdná prodejna bude každou sobotu přistavena v MČ Praha-Přední Kopanina v ulici K Padesátníku 118 (u samoobsluhy) od 8.05 hod. do 8.15 hod. 3/2011 / 5

6 Z kolumbária se stane muzeum Koncem minulého roku začala v místním kolumbáriu opadávat stropní omítka, zřejmě kvůli zatékání vody poškozenou střechou. Proto došlo k jeho přestěhování na nové místo. Původní objekt, kde se kolumbárium nacházelo, byl kaplí. Těší mě, že se dospělo k rozhodnutí bývalou kapli opravit a zřídit zde místní muzeum, které bude prezentovat naši městskou část. A co se lze o historii kaple dočíst z obecní kroniky? Jelikož kostelík sv. Maří Magdaleny byl malý, přistavěn byl k sousední zdi hospodářského dvora Kopaninský oltář, na němž za příznivého počasí sloužívala se pod širým nebem mše svatá a při něm i kázání se konávalo pod starou lípou. Jelikož oltář byl vydán dešti a větru, bylo nad ním r zřízeno přístřeší na způsob otevřené kaple, jež zasvěcena byla sv. Martě, jakožto patronce hospodářství, a sv. Ludmile, domnělé někdejší majitelce statku Kopanského. Kaple měla dlažbu kamennou, klenutí ze dřeva a omítky napodobené a 3 okna. Později zvána byla kaple tato pouze kaplí sv. Ludmily. Na oltáři byl obraz na dřevě malovaný sv. patronů českých ve slávě nebeské. Roku 1867 byla kaple prodána obci Kopanské, by si v ní zřídila umrlčí komoru a sklad hřbitovního a kostelního nářadí. Tomu účelu slouží dodnes, jak se píše v kopaninské kronice k roku Stavba byla v roce 1970 opravena a obec v ní zřídila kolumbárium, jež vyřešilo problém s nedostatkem místa na hřbitově, kde platil zákaz pohřbívat okolo kostela do vzdálenosti pěti metrů. V té době také došlo k poražení staré lípy, která stála před hřbitovem. Jedna její větev se při silném větru odlomila a poškodila střechu kaple. Záchrana lípy, jejíž stáří se odhadovalo na 500 let, nebyla možná. Nyní, po řádné analýze památkářů bude rozhodnuto, jakým způsobem proběhne celková rekonstrukce. Miroslav Novotný, místostarosta a kronikář Volný čas na Kopanině Milí občané Přední Kopaniny, vstoupili jsme do příjemného období babího léta, ale také podzimních dešťů a postupného ochlazování. Rozběhl se nám další školní rok a mnohým z nás začaly i trošku jiné povinnosti. Některé děti nově chodí do školek, do škol, jiné naopak školu opustily. Se všemi změnami, které to přináší, se musíme vyrovnat a já vám držím palce, abyste to zvládli co nejlépe. Na říjen chystáme jednu velice důležitou, milou a krásnou akci. Po roce přemýšlení a plánování se nám podařilo v naší obci obnovit vítání občánků, z čehož máme všichni velkou radost. Uskuteční se 22. října v 15 hodin v budově bývalé školy, v dnešním sálu restaurace U Housliček, a týká se dětí narozených v letech 2008 až Foto Milan Jamrich ml včetně. Rodiče těchto dětí budou písemně pozváni a já bych je chtěla poprosit o potvrzení účasti na telefonní číslo, které najdou v pozvánce. Právě děti jsou pro mnohé to nejdůležitější v životě, a proto jsme se rozhodli, že vítání našich kopaninských občánků bude veřejné. Všichni jste co nejsrdečněji zváni! Dále pak na začátek prosince plánujeme tradiční dovádění s Mikulášem a čerty pro děti i dospělé a ráda připomínám, že se tradičně všichni sejdeme u našeho vánočního stromku na Hokešově náměstí. S přáním krásného babího léta a pevného zdraví Markéta Paulová, kulturní komise Ze života... NARODILI SE: Homolka Filip JUBILEA: ČERVENEC Rákosníková Jiřina 80 let SRPEN Martínková Marie 85 let Marcela Filippi, sekretariát ÚMČ POZVÁNKA V pátek 9. prosince 2011 se od hodin uskuteční na Hokešově náměstí tradiční předvánoční setkání, na které vás všechny srdečně zvou členové místního zastupitelstva a ÚMČ Praha- -Přední Kopanina. U rozzářeného vánočního stromu si můžete již tradičně zazpívat koledy a u toho se třeba zahřát svařeným vínem. 6/ 3/2011

7 Foto 4 Archaia Průzkum kaple sv. Marty a Ludmily V souvislosti s připravovanou opravou barokní kaple sv. Marty a Ludmily se v průběhu srpna a září uskutečnil průzkum této významné památky. V jeho rámci došlo k zaměření objektu, stejně jako k popisu i dokumentaci interiérů, fasád a krovu. Sondy provedené do omítek v rámci průzkumu odhalily v interiéru starší fáze výmalby a zaniklé výklenky. Vnější fasáda byla bohužel v průběhu 2. světové války zcela odstraněna a nahrazena stávající nevzhlednou omítkou. Archeologický výzkum zachytil pod betonovou podlahou starší cihlovou dlažbu a základ oltáře, zahloubený do vrstvy související s výstavbou zdejší románské rotundy sv. Maří Magdaleny (opukové kameny a zlomky keramiky z 2. poloviny 12. století). Sonda vně kaple odkryla přizdívku, jež původní osmiboký půdorys kaple zarovnala do stávajícího půdorysu obdélné lodi s trojbokým závěrem. Současně probíhal i archivní průzkum s cílem získat k objektu historické zprávy a staré obrazy, pohledy či fotografie. V této souvislosti bychom rádi oslovili majitele zajímavých podkladů, zda by je nezapůjčili na místní obecní úřad k pořízení kopií. Jezuitská kaple vznikla mezi léty 1712 až 1714, přičemž podle písemných zpráv nelze vyloučit, že kapli předcházel venkovní oltář, před nímž se sloužily mše a konala kázání, neboť zdejší rotunda kapacitně nepostačovala. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 byl Zaniklé niky Cihlová podlaha, základ oláře Pohled do krovu v soupisu majetku uveden v kapli obraz světice a tři obrázky. V roce 1826 je uváděno v kostelních účtech ke zdejší rotundě, že mše jsou slouženy v malé kapli, jelikož z kostela stojí pouze věž. Následně roku 1867 kapli koupila obec a zřídila v ní márnici, podobnou funkci ostatně plnila až do doby nedávné (kolumbárium). Cílem průzkumu nebylo pouze poznání kaple, ale snaha připravit projektovou dokumentaci ke kvalitní a citlivé rekonstrukci. Snaha o památkově ohleduplnou rekonstrukci tohoto historického objektu a jeho využití pro malé muzeum patří mezi ukázkové a nadstandardní příklady památkové péče o naše kulturní dědictví, za což představitelům Přední Kopaniny patří mimořádné poděkování. Vojtěch Kašpar, společnost Archaia 3/2011 / 7

8 Dary z projektu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ Přední Kopanina bude mít i v letošním roce možnost získat příspěvek z projektu DOBRÉ SOUSEDSTVÍ, který je vyhlašován Letištěm Praha a je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů a rozvoj občanské společnosti v obcích a městských částech, které se nacházejí v blízkosti letiště. Žádosti může podat prostřednictvím starosty sama městská část, občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost se sídlem v Přední Kopanině nebo s činností vázanou na tuto městskou část Prahy. Řádně vyplněný formulář žádosti, jenž je k dispozici na Úřadu městské části Praha-Přední Kopanina nebo na webových stránkách letiště v sekci O Letišti Praha Vztahy s okolím Dobré sousedství, musí být podán nejpozději do 31. října Došlé žádosti budou posouzeny nezávislou komisí složenou ze zástupců Letiště Praha, Středočeského kraje a hlavního města Prahy. Hodnocen bude zejména přínos pro obec a efektivnost projektu. Rallye Dakar na Letišti Praha Letiště Praha a KM Racing tým, parta motoristických maratonců, kterou rok co rok potkáte na Rallye Dakar, vás zvou na výstavu věnovanou této motoristické soutěži. Expozice bude k vidění od konce října 2011 ve veřejné části odletové haly Terminálu 2. Návštěvníci si budou moci prohlédnout více než 60 unikátních velkoformátových fotografií z legendární soutěže, které budou doplněny zajímavými exponáty elektroskútrů Guewer, které jsou držiteli světového rekordu v délce jízdy na elektroskútru. Výstava bude veřejnosti volně přístupná po dobu tří měsíců. Večerní exkurze Od 1. října 2011 jsou opět připraveny oblíbené večerní exkurze, a to vždy v sobotu od 17 nebo od hodin. V tuto dobu přistává letadlo typu Boeing 777, které bude možno doprovázet od přistání až na stojánku a seznámit se podrobněji s odbavením a technikou potřebnou na ploše letiště. Foto 3 Letiště Praha Letiště Praha vás zve na film do CINEMA TIME Říjnový program promítací místnosti CINEMA TIME na Letišti Praha nabízí zajímavé filmy z české kinematografie. Promítá se denně od 10 do 23 hodin a k vidění je vždy sedm filmů. Můžete se těšit třeba na komedii Muži v říji, psychologické drama Milenci a vrazi, drama Tajnosti nebo na romantickou komedii Nuda v Brně. Pro milovníky sci-fi je zase připraven film Tajemství hradu v Karpatech. S rodinou můžete zajít na pohádku Panna a netvor nebo na animovaný film Přežít svůj život. Kino naleznete v odletové hale Terminálu 2 v blízkosti vyhlídkové terasy. Aktuální program je ke stažení na www. prg.aero v sekci Služby a volný čas Kino na letišti. Vstup je zdarma! Marika Janoušková, Letiště Praha 8/ 3/2011

9 Aktuality z fotbalu Fotbalový klub Přední Kopanina spustil novinku: KLUBOVOU KARTU. Nová sezona s klubovou kartou FCPK. Plastová kartička nabízí řadu výhod pro členy klubu i fanoušky. Můžete získat levnější vstupné na fotbalové zápasy nebo dosáhnout na slevy a další výhody u partnerů klubu. Sleva na menu v McDonald s, pro děti k Happy Meal zmrzlina zdarma, dorty pro vaše oslavy a narozeniny v Café Girafe, dále výhodnější pojištění, nákup kol, bowling a mnoho dalšího. Sumář všech výhod najdete na webu fcpk.cz, odkaz klubová karta. Karta stojí 200 Kč a její platnost je do konce června příštího roku. Start do divize se vydařil. Fotbalisté Přední Kopaniny za tři roky v divizi odstartovali zatím nejlépe ze všech ročníků. Po šesti kolech získali devět bodů za tři výhry nad Čelákovicemi, Motorletem a Blšany. Tým nového trenéra Radka Dudy se snaží hrát atraktivní ofenzivní fotbal a všichni pevně věří v umístění v klidném středu tabulky. K tomu by bylo zapotřebí na podzim uhrát okolo 20 bodů. Domácí zápasy se hrají v termínu sobota odpoledne, jejich seznam najdete na webu fcpk.cz. Kopanina porazila exligové Blšany. Výborného výsledku dosáhli fotbalisté Přední Kopaniny v 6. kole divize. Na stadionu FK Chmel Blšany pro 2300 diváků, kde se ještě nedávno hrála 1. liga, zvítězila Kopanina 2:1. Soupeře vedl s kapitánskou páskou Horst Siegl, autor 176 ligových a 7 reprezentačních branek. Nastoupili i další hráči, kteří hrávali 1. ligu. Například Atraktivní výhody s klubovou kartou FCPK: McDonald s Evropská sleva 15 % na všechny McMenu Nike Teamstore sleva 20 % na zboží značky Nike Café Girafe sleva 15 % na narozeninové dorty Hotel Dolce Villa sleva 20 % na bowling v Nebušicích Polaris sleva 5 % na nákup čtyřkolky, 15 % na doplňky FCPK zlevněné vstupné na zápasy Uniqa sleva 15 % na pojištění nad rámec běžných slev Cyklo Šauer sleva 10 % na nákup jízdních kol Poláček (Sparta, Boleslav), Klinka, Šmerda nebo brankář Klíma. Vítězství 2:1 zajistili Kopanině svými góly Hrubý a Sdiri. Pokračuje úspěšný projekt s mládeží. Fotbalový klub Přední Kopanina pokračuje v činnosti své fotbalové akademie. V době, kdy sportu chybí peníze, dobrovolníci pro práci a kdy dětí ochotných sportovat ubývá, je to práce nelehká. Přesto FCPK nabízí alternativu sportovního tréninku specializovaného na fotbal pro děti z Přední Kopaniny a přilehlého regionu. Sportují zde děti a mládež od 5 do 18 let. Chlapci i děvčata. Trénují třikrát týdně a zúčastňují se zápasů i turnajů. Ocenění práce s mládeží pro FCPK bylo získání statutu Partnerský klub se slavnou Spartou Praha. Tomáš Cigánek, předseda Podzimní jezdecké závody na Přední Kopanině Ve dnech 17. až 18. září již tradičně Tělovýchovná jezdecká jednota (TJJ) v Přední Kopanině uspořádala jezdecké závody s mezinárodní účastí pod názvem CENA VERONY CDN Jelikož se jednalo o poslední velké drezurní závody, které se na konci sportovní sezony pořádají, přihlásil se velký počet jezdců nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Z toho důvodu začínaly jednotlivé soutěže v brzkých ranních hodinách a končily až večer. Hlavní soutěž GRAND PRIX VERO- NY dekoroval osobně starosta MČ Praha- -Přední Kopanina Milan Hofman (foto). Na tomto místě bych ráda poděkovala naší městské části za příspěvek na nákup čestných flotů, jimiž jsou oceňováni vítězové a další umístění jezdci v každé soutěži. Naši závodníci získali celkem šest umístění v jednotlivých soutěžích. V jedné soutěži středního stupně obtížnosti zvítězila z naší TJJ Kateřina Havlíčková s klisnou Seerose, kterou jsme zakoupili a převzali Foto Natálka Hofmanová do drezurního tréninku teprve před dvěma měsíci. Zajistit technické zázemí závodů nám vypomohl i Jezdecký klub Preláta. Konkrétně šlo o výpomoc s boxovým ustájením závodních koní, pro něž se již v našem areálu nenašlo místo. Tímto kolegiálnímu klubu děkujeme. Velký dík náleží i všem sponzorům za finanční podporu. Vlasta Kadlecová, statutární zástupce 3/2011 / 9

10 Šetřím, šetříš, šetříme Ekonomická krize s sebou přináší mnoho změn, nejistot i dohadů. Lidé jsou nuceni více šetřit, méně utrácet za zbytné a bohužel někdy i nezbytné věci. Kardinální otázka tedy zní, jak a kde správně šetřit, kde nám mohou zbytečně protékat peníze? Začněme hned u samotného placení, vždyť třeba platit složenky na poště každou zvlášť je poměrně nákladné. DOPORUČENÍ: Vhodným řešením je internetové bankovnictví a platby pomocí trvalých nebo hromadných příkazů, kde rozhodně oceníte úsporu času i peněz. A co doprava? Jezdíte do práce sami autem nebo několikrát přestupujete mezi jednotlivými přepravci? DOPORUČENÍ: Zkuste se domluvit například pomocí inzerátu a nalézt spolujezdce do auta, případně propočtěte jinou trasu autobus za vlak nebo obráceně. Utrácíte zbytečně za předražené nákupy za jídlo? Politikou některých obchodních řetězců je, že drží (garantují) nejnižší cenu na vybrané zboží, ale jen polohlasně dodávají, že tyto ceny se vztahují pouze na dané město. DOPORUČENÍ: Je vhodné sledovat slevy, popřípadě kupovat větší ekonomicky výhodnější balení. Ovšem pozor na křiklavé nápisy výhodné balení, výhodná cena, ne vždy tomu tak je. Držte se napsaného seznamu, protože lákavé mňamky nebo různé nepotřebné drobnosti jsou v celkovém rozpočtu zřetelně znát. TIP: Čerstvé maso před uložením do mrazničky rozporcujte na ideální díly, podle toho, co z něj budete dělat a pro kolik lidí budete vařit. Předejdete tak tomu, že byste připravovali příliš velká množství. Vařené jídlo, které zbylo a ten den je již nikdo nebude jíst, je lepší zamrazit do krabičky. V lednici by se jen postupně zkazilo a poté vyhodilo. Protékají vám peníze za účty za vodu? Nejen kapající kohoutky nebo protékající záchod, ale jsou i méně nápadné varianty nadměrné spotřeby vody. Třeba neúsporné splachování toalety, pokud nemáte dělené splachování na tři a deset litrů, takže vám pokaždé proteče o sedm litrů více vody, než by muselo. U čtyřčlenné rodiny se jedná o navýšení nákladů za vodu zhruba o 2000 Kč za rok. Dalším nenápadným únikem je neúsporná pračka. Některé pračky, zvláště ty starší po babičce, vám vyperou v téměř 100 litrech vody na jednu dávku prádla. Oproti tomu pračky s označením A+ perou s pouhými 23 až 33 litry na jednu dávku prádla. Pokud stále ještě myjete nádobí pod tekoucí vodou, také zbytečně spotřebujete velké množství vody. Moderní myčky umyjí jednu dávku nádobí s přibližně 16 až 18 litry vody. Kde zbytečně spotřebováváte elektrickou energii? Nemá smysl zbytečně šetřit na koupi nových ekonomičtějších spotřebičů a používat starou lednici nebo pračku jen proto, že ještě spolehlivě slouží. Až dvě třetiny nákladů za elektrickou energii vám ušetří spotřebiče s označením A+ oproti mrazáku po babičce. Svícením levnými klasickými žárovkami také neušetříte. Úsporné žárovky jsou sice dražší, ale vydrží vám i několik let. S 20% spotřebou oproti klasickým žárovkám se vám vynaložené peníze brzy vrátí. Víte, že pokud necháváte puštěnou televizi, DVD či počítač v režimu stand- -by, tak spotřebiče spotřebovávají elektrickou energii, téměř jako by byly v provozu? A protože spotřebiče nikdy nespí, tak je raději vypínejte ze sítě. Protopíte hodně peněz, ale doma máte chladno a průvan? Nepodceňujte utěsnění oken či dveří. Ideálním řešením je samolepící těsnění. Velmi často táhne mezi rámem okna a parapetem. Tyto prostory lze utěsnit silikonovým těsněním. Před nanášením silikonu nezapomeňte utěsňovanou spáru odmastit, aby se silikon dobře chytil. TIP: Pokud vše dobře utěsníte, prohlédněte byt, zda nemáte přistavený nábytek k topení, například gauč stojící v těsné blízkosti topného tělesa zamezuje proudění tepla a ubírá mu zhruba až 30 % z jeho výkonu. Vhodné nejsou ani záclony a závěsy zakrývající celé topení. Za radiátor umístěte speciální odrazovou fólii, která zabrání, aby zeď zbytečně odjímala teplo, a naopak ho odráží zpět do prostoru. Kateřina Zemanová, Magistrát hl. m. Prahy V dohledné době dojde prostřednictvím Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy k umístění kontejneru, určeného pro sběr drobných elektrozařízení a baterií od kolektivního systému ASEKOL, na stanoviště v ulici K Padesátníku 118 (samoobsluha) u sběrných nádob na tříděný odpad. 10 / 3/2011

11 Každá koruna dobrá Ceny energií stále stoupají. A tak se každá domácnost snaží ušetřit, kde se dá. Nárůst spotřeby elektrické energie v České republice za období let činil osm procent, v oblasti domácností ovšem až 53 %. Málokdo si však uvědomí, že velkých úspor může dosáhnout i koupí nových, energeticky úsporných elektrospotřebičů. Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává o 44 % méně elektrické energie a o 62 % méně vody než průměrný model z roku Špičkové lednice si dnes vystačí s pouhou čtvrtinou energie ve srovnání s typickým modelem z roku O nákupu velkých domácích spotřebičů, jako jsou lednice nebo pračky, rozhoduje ze 43 % případů celá rodina. O způsobu likvidace vysloužilců se ale tento kolektivní orgán radí jen ve 28 % případů. Většinou se o ni tedy musí postarat jeden konkrétní člen domácnosti, podle zjištění výzkumníků nejčastěji ten, kdo domů přináší nejvíce peněz. A musíme si přiznat, že právě během posledních dvou let se českým domácnostem peníze nevydělávaly právě snadno, což ukazuje prodlužování doby, po kterou dnes musejí spotřebiče sloužit bez ohledu na to, že na trhu jsou v bohaté nabídce jiné, výkonnější a úspornější. Zřejmě tak ubylo i času, který mohou ekonomicky aktivní lidé věnovat čemukoli mimo výdělečné činnosti. Možná by stálo za to sednout si a spočítat, kolik bychom v domácnosti ušetřili, kdybychom si koupili spotřebič nový, Na akcích Elektrowinu se dětí učí, kam patří vysloužilé elektro. I moderní rychlovarná konvice může šetřit rozpočet domácnosti. Archiv společnosti ELEKTROWIN energeticky úsporný. I když jde jednorázově o nezanedbatelný výdaj, návratnost se kvůli rostoucím cenám energií výrazně zrychluje. Orientaci, který spotřebič je úsporný a který ne, by nám měl poskytnout energetický štítek. Základní vodítko je označení energetické třídy, jež se značí písmeny od A pro ty nejúspornější až po G. Štítek zařazuje spotřebič do konkrétní energetické třídy a přináší i další užitečné informace (spotřeba vody, hlučnost apod.). Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič V každém případě při nákupu nového výrobku vyvstává otázka: Kam s tím starým? S tím, jak roste informovanost o celém systému zpětného odběru vysloužilých spotřebičů, rovněž stoupají nároky Čechů na jeho komfortní fungování. Opakované průzkumy například ukazují, že o celé desítky procent klesá deklarovaná vzdálenost, kterou jsou lidé ochotni ujít nebo ujet s nefunkčním elektrospotřebičem na sběrné místo. Malé spotřebiče, jako třeba fény, jsou obyvatelé ochotni dopravit průměrně na vzdálenost 1417 metrů, velké na 1475 metrů. Společnost ELEKTROWIN vybudovala v České republice pro občany síť míst, kde je možné vysloužilé elektrozařízení odložit s průměrnou dostupností 3900 obyvatel. Dnes jejím prostřednictvím pokrývá města a obce, ve kterých žije přes 93 % obyvatel ČR. Sběrná místa jsou vytvořena především ve sběrných dvorech měst a obcí a u prodejců elektrozařízení. Společnost ELEKTROWIN, a. s. Zumba party Nejžhavější fitness novinka, která hýbe světem! Zapomeňte na cvičení přijďte se pobavit na Zumba party s dynamickou latinskoamerickou hudbou. Za jednu hodinu spálíte neuvěřitelné množství kalorií. Cvičení až dosud nebylo tak zábavné! Pouze 80 Kč/hod., nebo ještě výhodněji při předplacení deseti hodin jen 75 Kč/hod. Cvičíme každý pátek od do hodin. Místo: restaurace U Drahušky Těším se na vás, Martina Maříková! Více informací na: Tel: /2011 / 11

12 INZERCE Grafické práce KALENDÁŘE VIZITKY POZVÁNKY OZNÁMENÍ BROŽURY KNIHY RESTAURACE denně hodin, polední menu i bohatý stálý jídelní lístek, víkendové grilování SPORTCENTRUM stolní tenis, ricochet, sauna, trénink & relaxace rezervace na čísle FOTBALOVÝ KLUB tradice od roku 1934, muži v divizi a 10 mládežnických týmů, sledujte PAVLÍNA PITROVÁ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ prolézačky, houpačky, kolotoč občerstvení pro rodiče KONTAKT AREÁL U DRAHUŠKY, Ke Goniu 123, Praha 6-Přední Kopanina telefon restaurace ( ) telefon sportcentrum ( ) web: K PADESÁTNÍKU PRAHA 6 PŘEDNÍ KOPANINA TEL./FAX: VÝROBA PONOŽEK Ceník inzerce: A4 à 500 Kč, A5 à 250 Kč, A6 à 130 Kč; pro zájemce možnost kontaktu na ÚMČ Praha-Přední Kopanina, tel. č.: , případně na ové adrese ceny jsou uvedeny bez DPH. Čtvrtletník MČ Praha-Přední Kopanina, ročník 2 Vychází 4 ročně Místo vydání Praha Registrace MK ČR E Šéfredaktor: Martin Pitro Redakční rada: Petr Vokáč (předseda), Milan Hofman, Markéta Paulová, Barbora Ježková, Alena Kovářová, Marcela Filippi (členové) Grafická úprava: Pavlína Pitrová Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu Tisk: Tygr U Stromovky, s. r. o. Čtvrtletník slouží k informování občanů MČ Praha-Přední Kopanina a není periodikem žádného politického subjektu Náklad 300 výtisků Uzávěrka: Tištěno na recyklovaném papíru. 12 / 3/2011

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

ODPADY rok 2010/2011. ODPADY rok 2011/2013

ODPADY rok 2010/2011. ODPADY rok 2011/2013 ODPADY rok 2010/2011 S odpadovým materiálem se pracuje dále ve výuce Papíry popsané z jedné strany jsou využívány opakovaně Na školním dvoře jsou kontejnery na tříděný odpad Ve škole není dostatek nádob

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Plán činnosti 2 Sběrný dvůr Postup Seznámit se s fungováním

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Bydlení v nejlepší lokalitě

Bydlení v nejlepší lokalitě Bydlení s nejhezčími výhledy REZIDENCE NA VESELÉ KRÁSNÝ SVĚT 40 bytových jednotek 1+kk až 5+kk K nastěhování na jaře roku 2014 V bytovém domě o čtyřech nadzemních podlažích na severo-východním okraji města

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Jak ušetřit elektřinu v domácnosti

Jak ušetřit elektřinu v domácnosti POSVIŤTE SI NA ÚSPORY Jak ušetřit elektřinu v domácnosti JAK UŠETŘIT V DOMÁCNOSTI ELEKTŘINU Co je cílem semináře přinést důležité a praktické informace a tipy, které vám pomohou v domácnosti s elektřinou

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů, v kanceláři školy Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů Oboustranné kopírování Využívání

Více

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf INVESTIČNÍ AKCE 2014 Město Varnsdorf Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská Varnsdorf Kompletní zateplení obvodového pláště a střechy budovy včetně výměny oken a dveří Zhotovitel: S-BAU BOHEMIA, spol.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská

Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská Město Orlová odbor správy majetku města 3.09. V Orlové dne 17.12.2013 Pro 54. schůzi Rady města Orlová, konanou dne 15.01.2014 Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Svoz komunálního a tříděného odpadu v roce 2016 2.

Více

Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie

Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie Spotřeba energie v domácnostech představuje asi 25 % celkové průměrné spotřeby energie Evropské unie (v České republice

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více