VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, spol. s r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, spol. s r. o."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, spol. s r. o. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a kondiční specialista (se specializací wellness) (SKS) Tematické okruhy SZZKb: I. KINEZIOLOGIE, TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ A FYZIOLOGIE TĚLESNÉ ZÁTĚŽE II. DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU A PSYCHOLOGIE SPORTU III. WELLNESS Průběh zkoušky: Z tématického okruhu I a II. si vylosuje student jednu otázku, která se skládá ze dvou částí. Z tematického okruhu wellness. Na přípravu každé části zkoušky má student min. 20 min. Samotná zkouška z každého okruhu trvá zpravidla 20 min. Její součástí je vedle připravené odpovědi na vylosované otázky také diskuse k danému tématu, při níž mohou členové komise klást doplňující otázky. Otázky se mohou týkat i obhájené bakalářské práce kandidáta. Vše v rozsahu odpovídajícímu studijnímu programu bakalářského studia. I. KINEZIOLOGIE, TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ A FYZIOLOGIE TĚLESNÉ ZÁTĚŽE 1. Stavba a mechanické vlastnosti kostí, chrupavek a vazů, kostní páky, vyšetření kloubní pohyblivosti. Reakce a adaptace kardiovaskulárního ústrojí na sportovní zátěž, prevence jeho poškození při sportu. 2. Stavba kosterního svalu, typy svalových vláken, svalový tonus a svalová kontrakce, tonické a fyzické, svaly, vyšetření svalové síly. Specifika sportu žen, fyziologie menstruačního cyklu a jeho možné poruchy při sportovní činnosti. 3. Osový systém těla: stavba, hybný segment, kinematika osového systému, úloha páteřního svalstva. Pohyb v ontogenezi: dětství a jeho vývojová období, vývoj lokomočních aktivit a pohybových schopností dítěte, působení pohybu na dětský organismus. 4. Kostra horní končetiny: artrokinematika kloubů horní končetiny, hlavní funkční svalové skupiny. Tělesná zátěž jako forma stresu, adrenergní systém neurohumorální regulace při zátěži, reakce a adaptace orgánů motoriky na sportovní zátěž. 5. Postavení a pohyby pánve, pánevní sklon, svaly ovládající držení pánve. Pohyb v léčbě tzv. civilizačních typů onemocnění (vč. psychosomatických onemocnění), vhodné pohybové aktivity při chronickém onemocnění oběhového a dýchacího systému. 6. Kostra volné dolní končetiny: artrokinematika nosných kloubů, hlavní funkční svalové skupiny. Reakce a adaptace respiračního ústrojí na sportovní zátěž, poruchy ventilace obstrukční a restrikční. 1

2 7. Klenba nohy, její stavby, význam a udržování, popř. poruchy, morfologické a funkční důsledky bipedie. Fyzická zdatnost a její význam pro prevenci především tzv. civilizačních nemocí (diabetes, hypertenze, ischemická choroba srdeční, obezita), měření a posuzování tělesné zdatnosti. 8. Podstata a příčiny svalových dysbalancí, hlavní syndromy, průkaz zkrácených a oslabených svalů. Energetický výdej při sportovních aktivitách, stanovení energetického příjmu a výdeje. 9. Základní principy biologické regenerace tkání: tkáň vazivová (pouzdro kloubní, vazy), kostní a svalová (kosterní sval, myokard). Sport a stáří: pohybové aktivity seniorů, specifika sportu starších osob. 10. Centrální nervový systém: stavební a funkční jednotky, motorika a senzitivita, fyziologie čidel, vegetativní nervový systém. Únava a zotavení, regenerace sil sportovce. 11. Řízení opěrné a volné (úmyslné) motoriky, úloha mozečku při udržování svalového tonu a rovnováhy těla, limbický systém, korové analyzátory, pyramidová dráha. Sport dětí, vhodné pohybové aktivity pro jednotlivé vývojové fáze dítěte. 12. Nervosvalová koordinace, paměťové stopy, dynamické stereotypy, motorická paměť a motorické učení. Různé druhy sportu z hlediska jejich působení na zdraví člověka, kontraindikace sportovních aktivit. 13. Vzpřímená poloha těla, posturální mechanismy, držení těla a hlavní typy vadného držení. Akutní přetížení a zchvácení, chronické přetrénování, hlavní příznaky přetížení a zchvácení Kineziologie sportovního pohybu: chůze, běh, skok, hod a vrh. Reakce a adaptace organismu na teplo a chlad, efektivní teplota, poškození organismu teplem a chladem, jejich prevence. 15. Kineziologie sportovního pohybu: plavání, gymnastika. Adaptace na vysokohorské prostředí, výšková nemoc 16. Kineziologie sportovního pohybu: cyklistika, hry, zimní sporty. Doping: zakázané a povolené podpůrné prostředky ke zvýšení výkonnosti, pozitivní a negativní vlivy dopingu na lidský organismu. 17. Krev, její složení a biologické vlastnosti, nespecifická a specifická obrana organismu. Rizikové sporty (sportovní potápění, horolezectví, box apod.), fyziologie potápění. 18. Srdce a cévy: stavba a funkce srdečního svalu, krevní oběh, úloha tepen, vlásečnic a žil. Profesní pohybové programy, negativní vliv inaktivity, sport invalidů. 19. Dýchací ústrojí: stavba a funkce plic a dýchacích cest, mechanika dýchání, regulace acidobázické rovnováhy. Specifika sportovních úrazů, základní zásady první pomoci a úrazové zábrany. 20. Spiroergometrie, ventilační, oběhové a metabolické ukazatele, anaerobní práh. Nejčastější sportovní úrazy osového systému a jejich prevence, poškození centrálního nervového systému při sportu. 21. Trávicí ústrojí: trávení, vstřebávání a zažívání, úloha jater v tzv. intermediárním metabolismu. Sportovní úrazy kloubů horní končetiny a jejich prevence, poškození kůže ve sportu. 2

3 22. Přeměna látek v organismu, anabolismus a katabolismus, obezita a podvýživa, anorexie a bulimie. Hygiena tělesné výchovy a sportu: hygiena tělovýchovných zařízení, osobní hygiena sportovce. 23. Energetický metabolismus: složky energetického metabolismu, bazální metabolismus, zdroje energie pro svalovou činnost, energetický ekvivalent. Preventivní lékařské prohlídky sportovců, součinnost trenéra a TV lékaře. 24. Vylučovací ústrojí: stavba a funkce ledvin, fyziologie vylučování, hospodaření organismu s vodou a minerály. Výživa a sport: zásady dietologie sportu, trojpoměr živin, potravinové doplňky 25. Anatomie a funkce kůže, termoregulace organismu (chemické a fyzikální prostředky). Sportovní aktivity dynamického a statického typu, prevence poškození aktivního a pasivního pohybového aparátu při sportu. 26. Žlázy s vnitřní sekrecí: hypotalomo-hypofyzární systém, hormonální sekrece a její zpětnovazebná regulace, účinky základních hormonů. Trénink: vytrvalostní, silový, obratnostní, rychlostní a jejich vliv na lidský organismus, stádia trénovanosti. 27. Antropologie: složení těla z antropologického hlediska, základní antropometrické body a antropometrické postupy, metody měření procenta tělesného tuku. Sportovní úrazy kloubů dolní končetiny a jejich prevence, chondroprotektiva. 28. Rozdíly ve stavbě těla muže, ženy a dítěte, somatotypy, morfologické i funkční dispozice k různým formám pohybové aktivity. Příjem potravy a trénink, prevence poškození organismu nesprávným stravováním, pitný režim, iontové nápoje, výživa sportovců různých odvětví. II. PSYCHOLOGIE A DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 1. P Psychologická podstata sportu, typologie sportů z psychologického hlediska. D Didaktika obecná, didaktika TVS, teorie a výzkum kurikula, teorie a výzkum vyučování. Organizační formy vyučování /sportovního tréninku, metody vyučování / sportovního tréninku, didaktické prostředky, didaktické zásady (principy). 2. P - Historie psychologie sportu. D - Historie sportu sport v Antickém Řecku, antické hry, sport v Římě, středověk a sport, vznik novodobého sportu v Anglii, počátky sportu v Českých zemích, obnovení olympijských her.vývoj sportu ve 20. a na začátku 21. století. Historie a současnost vybraného sportu. 3. P - Psychologická charakteristika hry a herních prožitků. D - Tělesná kultura, vztah TK a kultury, složky TK TV, rekreace, sport a jejich charakteristika. Herní podstata sportu, hra v životě člověka, teorie hry, společné znaky hry a sportu. Specifické znaky sportu. Struktura sportu jako společenského jevu, sport a politika, ekonomika, výchova a vzdělání, věda, umění. 4. P - Metody psychologie sportu. D - Vymezení základních pojmů z oblasti sportovního tréninku (ST). Sportovní výkonnost, sportovní výkon. Struktura sportovního výkonu (SV), faktory SV, dynamika struktury SV. 5. P - Aspirační úroveň a volní úsilí ve sportu. D - Teoretická interpretace sportovního tréninku (ST). Sportovní výkon jako výsledek adaptace jedince. Systémové pojetí ST. Zatížení. Efekt sportovního tréninku: trénovanost, sportovní forma, přepětí a přetrénování. Zotavení a regenerace. 3

4 6. P Agrese ve sportu. D - Kondiční příprava stimulace silových schopností. 7. P - Emoce ve sportu. D - Kondiční příprava stimulace rychlostních schopností. 8. P - Motivace ve sportu. D - Kondiční příprava stimulace vytrvalostních schopností. 9. P - Osobnost a sport. D - Kondiční příprava stimulace koordinačních schopností, pohyblivost a její ovlivňování. 10. P - Představy ve sportu a jejich využití. D - Technická příprava ve sportu. 11. P - Poznávací funkce ve sportu a jejich zvláštnosti. D - Taktická příprava ve sportu. 12. P - Aktivační úroveň a výkon sportovce. D - Psychologická příprava ve sportu. 13. P - Psychologická charakteristika sociální skupiny ve sportu. D - Řízení sportovního tréninku. Technologie řízení. Prognózování, plánování, evidence, kontrola a vyhodnocování tréninku. 14. P - Socializace ve sportu a socializační vlivy sportovní činnosti. D - Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku, etapy sportovního tréninku. 15. P - Psychologické otázky vůdcovství ve sportu. D - Tréninkové cykly. Druhy tréninkových cyklů, přípravné, předzávodní, závodní a přechodné období, tréninková jednotka. Sportovní soutěže a příprava k nim. 16. P - Pohyb a ontogeneze psychiky. D - Výběr talentů a sportovní příprava dětí. Teoretické vymezení talentu, organizace výběru. Zvláštnosti sportovní přípravy dětí. 17. P - Vliv sociální skupiny na výkon, efektivita týmu. D - Sport zdravotně postižených. Sportovní organizace sportu handicapovaných, specifika sportovní přípravy handicapovaných. 18. P - Davové reakce a hromadné chování ve sportu. D - Sport pro všechny, sportovní služby, rekreační sport. 19. P - Psychická zátěž ve sportu, sport a stres. D - Východiska kondičního poradenství, individuální tréninkový plán a životní styl. 20. P - Sociopatogenní jevy ve sportu, psychologické otázky sportovní etiky. D - Motorické standardy, motorické testy, motorické kompetence moderního člověka. 4

5 III. WELLNESS 1. Definice pojmů ve wellness (wellness, fitness, klimatoterapie, well-beinig, ). Různé přístupy k vymezení pojmu wellness. 2. Historie a současnost wellness. 3. Wellness aktivity a jejich přínos pro jednotlivce i skupiny klientů. 4. Regenerace jako součást komplexu wellness služeb. Definice pojmů kondice, rekondice, regenerace, rekreace, revitalizace, relaxace, rehabilitace, kompenzace, odreagování, harmonizace. 5. Specifika wellness programů pro klienty a skupiny s různými specifickými potřebami a požadavky. Hendikepovaní klienti. 6. Vstupní diagnostika při poskytování wellness služeb. Možnosti využití získaných dat vstupní diagnostiky pro tvorbu wellness programů a pro důkazy efektivity wellness služeb. Testovací baterie sloužící k testování tělesné zdatnosti. 7. Indoorové a outdoorové wellness aktivity. Animační programy jako součást wellness aktivit. 8. Kritéria pro posouzení konkrétní lokality pro wellness aktivity v přírodě, pravidla tvorby outdoorových programů s ohledem na ochranu životního prostředí. 9. Kondiční sportovní aktivity a wellness. Cvičení ve fitness centrech jako součást wellness nabídky. Rozdíl mezi fitness a wellness. Začlenění rozvoje kondičních schopností do wellness aktivit. 10. Význam zdravotně orientované zdatnosti pro wellness. Rozvoj jednotlivých složek zdravotně orientované zdatnosti jako jeden z cílů wellness programů. Definice a charakteristika zdravotní tělesné výchovy. 11. Další aktivity v rámci služeb wellness. Umělecké aktivity ve wellness službách. Cílové skupiny, možnosti propojení sportovních a dalších aktivit. 12. Světové trendy ve wellness a jejich využití v konkrétních wellness programech. 13. Wellness a lázeňství. Definice pojmů, rozdíly, společné oblasti služeb. Lázeňství v ČR a ve světě, současný stav a výhled do budoucnosti. 14. Koncepce wellness zařízení. Obecná pravidla tvorby koncepce wellness zařízení. Rozvoj stávajících zařízení a možnosti nově vytvářených zařízení. Oslovení cílové skupiny. 15. Charakteristika jednotlivých wellness aktivit (dotekové procedury, hydroterapie, péče o tělo a obličej, beauty wellness, aqua wellness, natur wellness a další). 16. Specifika managementu a marketinku v oblasti wellness. 17. Kooperace s organizacemi a poskytovateli wellness služeb v rámci města/obce, regionu, kraje. Zajištění publicity wellness aktivit. 18. Regionální specifika nabídky. Význam regionálního klimatu a využití specifických klimatických charakteristik pro wellness. 19. Wellness team. Odborné kvalifikace, motivace, vzdělávání, odměňování. 20. Wellness provoz. Vybavení podle zaměření daného centra. Bezpečnost a hygiena. 5

6 21. Hydroterapie. Definice, příklady, vodní procedury ve wellness. Otužování. 22. Cvičební aktivity ve vodním prostředí. Charakteristika jednotlivých druhů, cíle pohybových aktivit ve vodním prostředí. Výhody, nevýhody, zásady tvorby cvičební hodiny. 23. Obecná východiska wellness poradenství zaměřeného na změnu životního stylu. 24. Východiska wellness poradenství pro specifické skupiny klientů: senioři, klienti s disabilitou, osoby s hendikepem 25. Výživa jako součást wellness služeb. Dlouhodobá práce s klientem. 26. Výživové poradenství. Diagnostické metody. Obezita a specifika práce s obézními klienty. 27. Specifika potřeb klientů wellness center pocházejících z odlišných etnik a kultur. Charakteristika etických zásad při přípravě a realizaci wellness programů. 28. Wellness v kontextu životního stylu moderního člověka s poznatků o kvalitě života. STUDIJNÍ LITERATURA PLATÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 BIOMEDICÍNSKÉ PŘEDMĚTY Povinná HAVLÍČKOVÁ L. A KOL. Fyziologie tělesné zátěže I. Obecná část. Praha: Karolinum, DYLEVSKÝ, I. Základy funkční anatomie člověka I.Praha: VŠTVS PALESTRA, DYLEVSKÝ, I. Základy funkční anatomie člověka. II. Praha: VŠTVS PALESTRA, MÁČEK M. Fyziologie tělesných cvičení. Praha: Palestra, Doporučená: ESTON R., REILLY, T. Kinanthropometry and Exercise Physiology Laboratory Manual. E&FN Spon, London, MÁČEK M., VÁVRA, J. Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže. Praha: Avicenum, STEJSKAL, P. Proč a jak se zdravě hýbat. Břeclav: Presstempus Moraviapress a.s., VILIKUS Z., BRANDEJSKÝ P., NOVOTNÝ V. Tělovýchovné lékařství. Praha: Karolinum, 2004: - Základní lékařská prohlídka sportovce str Funkční antropologie str Spiroergometrie str Anaerobní práh str Energetický metabolizmus str Preskripce pohybových aktivit str Problematika dopingu str DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Povinná: DOVALIL, J. A KOL. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, HODAŇ, B. Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: UP, KOSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha: Karolinum, PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Úvod do studia oboru. Praha: Portál, (s ). RYCHECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: UK Karolinum, Doporučená: DOVALIL J A KOL. Olympismus. Praha: Olympia, DOVALIL, J., CHOUTKOVÁ, B. Abeceda tréninku chlapců a děvčat. Praha: Olympia, HOGENOVÁ, A. Etika a sport. Praha : FTVS UK,

7 CHOUTKA, M., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Olympia, MĚKOTA, K., NOVOSAD, J. Motorické schopnosti. Olomouc: UP v Olomouci, PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada, TILINGER, P. Prognózování vývoje výkonnosti ve sportu. Praha: Karolinum, PSYCHOLOGIE SPORTU Povinná: HOŠEK, V. Psychologie odolnosti. Praha: Karolinum, JANSA, P., DOVALIL, J. a kol. Sportovní příprava. Příbram: Q-art, KERN, H., MEHL, CH., NOLZ, H., PETER, M., WINTERSPERGER, R. Přehled psychologie. Praha: Portál, MACÁK, I., HOŠEK, V. Psychologie tělesné výchovy a sportu. Praha: SPN, SLEPIČKA, P., HOŠEK, V., HÁTLOVÁ, B. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, Doporučená: VANĚK, M., HOŠEK, V., RYCHECKÝ, A., SLEPIČKA, P. Psychologie sportu. Praha: SPN, WEINBERG, R.S., GOULD, D. Foundation of Sport and Exercise Psychology. Champaign, Human Kinetice, WELLNESS BENEŠOVÁ, M. Cvičení ve vodě: aquagymnastika, 2. vyd. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, BLAHUŠOVÁ, E. Wellness, fitness. Praha : Karolinum, ISBN X. CATHALA, H. Wellness. Praha: Grada, ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V., MILEROVÁ, H. Aqua- fitness. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2003, 136 s. ISBN FOŘT, P. Výživa pro dokonalou kondici a zdraví. Praha : Grada. HOŠEK, V. a kol. Trendy ve wellness. Praha : PALESTRA, ISBN HOŠEK, V., TILINGER, P. (Eds.) Wellness jako odbornost. Praha : VŠTVS Palestra, HOŠEK, V, TILINGER, P. (Eds.) Psychosociální funkce pohybových aktivit jako součást kvality života dospělých. Praha: UK FTVS, JANDA V. a kol. Vyšetření hybnosti. Praha : Avicenum, JANDA, V. a kol. Svalové funkční testy. Praha : Grada, 2004, vyd. 1, ISBN JANDOVÁ, D. Balneologie. Praha: Grada,2009. ISBN JIRKA, J. Regenerace a sport.praha: Olympia KORVAS, P. a kol. Aktivní formy cestovního ruchu. Učební text. Brno : Masarykova univerzita, KOTLER, P. Marketing. Praha : Grada Publishing, ISBN MARTINČA, J., ŠKORPIL, M., LOJKOVÁ, D. Výživa. Praha : PALESTRA, ISBN MÜLLEROVÁ, A. Wellness jako životní styl. Praha : ERA, ISBN NEUMAN, J. Wellness a aktivity v přírodě. In HOŠEK,V., TILINGER,P. (Editoři) Wellness jako odbornost. Praha : PALESTRA, s PODĚBRADSKÝ, J. Wellness v ČR. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, ŘEHOŘ, P., STACKEOVÁ, D., KRUKOVÁ, J. Tvorba kondičních programů. Praha : Palestra, ŠMÍD, M. Legislativní systém pro bazény a wellness. [online]. Praha : Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér [cit ]. Dostupné z: Vyhláška 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. [online]. [cit ]. Dostupné z: TICHÝ, M. Funkční diagnostika pohybového aparátu. Praha: TRITON, ISBN VECHETA, V. Outdoor aktivity. 50 aktivit pro trénink, školení a zábavu. Praha : Computer Press, VILIKUS,Z. Funkční vyšetření.praha: PALESTRA,

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, spol. s r. o.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, spol. s r. o. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, spol. s r. o. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a kondiční specialista (SKS) Tematické okruhy SZZKb: I. KINEZIOLOGIE,

Více

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL.SR.O.

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL.SR.O. - 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL.SR.O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce (SZZKb) Studijní obor Sportovní a kondiční specialista (SKS) Tematické okruhy SZZKb: I.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, spol. s r.o.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, spol. s r.o. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, spol. s r.o. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce (SZZKb) Studijní obor Sportovní a kondiční specialista (SKS) specializace wellness Tematické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, spol. s r. o.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, spol. s r. o. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, spol. s r. o. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a kondiční specialista (se specializací wellness) (SKS) Tematické

Více

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce - 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA TV

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní

Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých organel tkáně typy tkání, stavba, funkce tělní tekutiny složení, funkce krve,

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

Biologie - Septima, 3. ročník

Biologie - Septima, 3. ročník - Septima, 3. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata, Opakování - zařadí člověka do systému živočišné říše - charakterizuje biologickou a společenskou podstatu člověka - uvede význam kůže, objasní její stavbu a funkci - popíše odlišnosti barvy kůže lidských

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA

Více

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Studijní rok: 2011/12 Studijní obor, ročník: navazující Mgr. Počet hodin: 12/12 Vyučující: Doc. PaedDr. M. Lehnert, Dr. Cíl vyučovacího předmětu: prohloubit

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří.

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii I. GERONTOLOGIE

Více

TEMATICKÉ PLÁNY K VÝUCE KURZŮ JEZDECTVÍ

TEMATICKÉ PLÁNY K VÝUCE KURZŮ JEZDECTVÍ jezdeckaakademie@email.cz TEMATICKÉ PLÁNY K VÝUCE KURZŮ JEZDECTVÍ AKREDITOVANÉ STŘEDISKO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Škola Jezdecká akademie střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o IČO: 264 066 24 IZO: 151 011

Více

Proč rehabilitace osob vyššího věku?

Proč rehabilitace osob vyššího věku? Proč rehabilitace osob vyššího věku? Opavský J., Urban J., Ošťádal O. Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc Co je to stárnutí a stáří Stárnutí - postupné změny ve struktuře organizmu,

Více

Biologie - Tercie. života uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se zvířaty. života

Biologie - Tercie. života uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se zvířaty. života - Tercie Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Povinný předmět (verze 2013)

Povinný předmět (verze 2013) Povinný předmět (verze 2013) Název kurzu: Rozvoj pohybových schopností Počet kb.: 2 Identifikační kód: KTV/6219 KTV/0397 KTV/6137 Hodinová dotace: 1/1, KS 3hod. Semestr: letni Forma výuky: semestrální

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví

Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví 1) Předmět psychologie zdraví, historie předmětu, aplikační oblasti, hlavní literatura. 2) Způsoby chápání zdraví a nemoci (laické,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

DIAGNOSTIKA VE FITNESS

DIAGNOSTIKA VE FITNESS DIAGNOSTIKA VE FITNESS Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2106 (Diagnostika ve fitness) Autor

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI Termín: 27. 29. 4. 2012 Místo: PRAHA 6 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy José Martího 31 162 52 Praha 6 - Veleslavín Cena: 4 000 Kč;

Více

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT 1. Gymnastika základní: její cíle, úkoly a funkce, obsah, anatomicko-fyziologická podstata cvičení. 2. Gymnastika nářaďová- kruhy, hrazda,

Více

Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách

Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách Jitka Pokorná, Gabriela Břečková Uveřejněno: POKORNÁ, J.,

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_166 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží jako didaktická pomůcka při výuce tématického celku reedukace pohybu. KLÍČOVÁ SLOVA: Pohybový režim, pohybový

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 8. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie živočichů porovná základní vnější a vnitřní stavbu těla vybraných živočichů; určí vybrané zástupce

Více

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Klíčová stadia Embryonální vývoj ovlivnění pohybem matky (přetěžování x úrazy), stresové situace Novorozenec pohybové automatismy

Více

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Fyziologie stárnutí Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Praha, 2014 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén (stoupá podíl osob nad 50let věku)

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

aqua-fitness Peslová Eva učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS

aqua-fitness Peslová Eva učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS Peslová Eva učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS Pohybové aktivity ve vodě aqua-fitness Zpracovala: Pokorná Jitka (katedra plaveckých sportů UK FTVS) Pod pojmem aqua-fitness rozumíme různé druhy

Více

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 9. lekce Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 1. AEROBNÍ ZDATNOST Tento složitý komplex dispozic se v literatuře někdy

Více

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Název: Autor: Běhání (+ DVD) Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar Formát: 16x24 cm, 248 stran Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Anotace Kniha, doplněná DVD, poradí s technikou a nastavením

Více

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti základní definice ZATÍŽENÍ záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti (v úrovni dovedností, schopností

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

Poznámka: Zkouší se v rozsahu látky odpřednášené na přednáškách, seminářích a témat, zadaných k samostudiu.

Poznámka: Zkouší se v rozsahu látky odpřednášené na přednáškách, seminářích a témat, zadaných k samostudiu. STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY STUDIJNÍ OBOR REKREOLOGIE PREZENČNÍ, BAKALÁŘSKÝ Zahájení studia v akademickém roce 2008/2009 a později Cílem státní závěrečné zkoušky je prokázat úroveň

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM. ČTVRTEK 6. října 2015

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM. ČTVRTEK 6. října 2015 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM ČTVRTEK 6. října 2015 14.00 14.10 Zahájení Poděkování partnerům České společnosti tělovýchovného lékařství Matoulek M. předseda ČSTL 14.10 15.40 POHYBOVÝ APARÁT Objektivizace klíčových

Více

UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE

UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE 1. TEORIE SPORTOVNÍHO TRÉNINKU V LH 1.1. Koučink Profesní etika Základ koučování Vzdělanost a zkušenost jako základ pro koučování Inovace tréninku neustálý

Více

Fyziologie člověka. Aplikovaná tělesná výchova a sport. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu

Fyziologie člověka. Aplikovaná tělesná výchova a sport. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Fyziologie člověka studijní opora pro kombinovanou formu studia Aplikovaná tělesná výchova a sport Doc.MUDr.Staša Bartůňková, CSc. Praha 2011

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Pohybové hry s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních

Více

STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY

STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY STAVBA CVIČEBNÍ JEDNOTKY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2107 (Stavba cvičební jednotky)

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA

SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_14_BI2 SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA NS: anatomický a funkční celek řídí kosterní a útrobní orgány > řízeny odděleně

Více

Stáří a význam pohybu

Stáří a význam pohybu Stáří a význam pohybu 1 / 5 Stáří a význam pohybu z hlediska psychického, fyzického a sociálního Proces stárnutí Začíná od samotného početí. Po dosažení sexuální dospělosti již nastává pokles funkcí (atrofie).

Více

INTENZITA ZATÍŽENÍ V KARATE Bc. Martin Sláma Pokud je karate správně vyučováno a trénováno, má jeho cvičení jako pravidelná pohybová aktivita pozitivní vliv na naše zdraví. Nezbytný je systematický a vědecky

Více

únava Psychická Fyzická Místní Celková Akutní Chronická Fyziologická Patologická

únava Psychická Fyzická Místní Celková Akutní Chronická Fyziologická Patologická 6 ÚNAVA únava Fyzická Místní Akutní Komplex dějů, při kterém nastává snížená odpověď tkání buď na podněty stejné intenzity nebo nutnosti užití větší intenzity podnětu při získání odpovědi stejné (pokles

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava Popis

Více

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Václav Bunc a Marie Skalská UK FTVS Praha Obezita nebo nadváha je jedním ze základních problémů současnosti. Je komplikací jak v rozvojových tak

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

METODY POSILOVÁNÍ ZLÍNSKÝ KRAJ

METODY POSILOVÁNÍ ZLÍNSKÝ KRAJ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2105 (Metody posilování) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum

Více

5. 17 Člověk, podpora a ochrana zdraví

5. 17 Člověk, podpora a ochrana zdraví Charakteristika integrovaného předmětu 5. 17 Člověk, podpora a ochrana zdraví Vyučovací předmět Člověk, podpora a ochrana zdraví je integrovaným předmětem, který je určený pro tercii. Propojuje v sobě

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Stáří a význam pohybu 1 / 6

Stáří a význam pohybu 1 / 6 Stáří a význam pohybu 1 / 6 Obsah STÁŘÍ A VÝZNAM POHYBU... 2 PROCES STÁRNUTÍ... 2 STÁŘÍ... 2 NEZDATNOST ORGANISMU... 3 Doporučení... 3 Vhodné pohybové aktivity... 4 Nevhodná cvičení... 4 Cíl ZTV... 5 Stáří

Více

SÍLA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

SÍLA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie SÍLA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2104 (Síla) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 18. 2. 2014

Více

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY Zákonná úprava Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (ZSZS) upravuje poskytování SZS a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti

Více

Otazníky zdraví. možnosti zvyšování zdravotní gramotnosti dětí a mládeže. Projekt OPVK, výzva 53

Otazníky zdraví. možnosti zvyšování zdravotní gramotnosti dětí a mládeže. Projekt OPVK, výzva 53 + Otazníky zdraví možnosti zvyšování zdravotní gramotnosti dětí a mládeže Projekt OPVK, výzva 53 + Měření fyzické zdatnosti - teorie, historie v ČR PhDr. Martin Musálek, Ph.D. Fakulta tělesné výchovy a

Více

Coaches Conference FISA 2013

Coaches Conference FISA 2013 Coaches Conference FISA 2013 Posádka roku M2-, NZL W1x, AUS Trenér roku 2013 Johan Flodin, SWE Johan Flodin Závodník mezinárodní úrovně Vystudoval sportovní fyziologii Bakalářská práce - psychologie ve

Více

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013/2014 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava

Více

SEZNAM AUTORŮ PŘEDMLUVA

SEZNAM AUTORŮ PŘEDMLUVA Obsah VII SEZNAM AUTORŮ PŘEDMLUVA V XV 1. FYZIOLOGIE TĚLESNÉ ZÁTĚŽE 1 1.1. Základní pojmy zátěžové fyziologie (Miloš Máček) 1 1.2. Fyzikální jednotky 1 1.3. Nové poznatky o vlivu pohybu na funkce i adaptaci

Více

Hlas nejen jako nástroj (vybrané poznatky z hlasové výchovy)

Hlas nejen jako nástroj (vybrané poznatky z hlasové výchovy) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Hlas nejen jako nástroj (vybrané poznatky

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Vytrvalostní schopnosti

Vytrvalostní schopnosti Vytrvalostní schopnosti komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase (odolávat únavě) Ve vytrvalostních schopnostech má rozhodující

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015 Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví na 2. st. základních škol - pohled žáků i pedagogů. PRO VÍCE STUDENTŮ Výzkum osvojeného kurikula žáky ve výchově ke zdraví na konci 9. ročníku

Více

Cíl: Osvojení si základních znalostí z oboru psychologie osobnosti a posílení schopností umožňujících efektivně se orientovat v mezilidských vztazích.

Cíl: Osvojení si základních znalostí z oboru psychologie osobnosti a posílení schopností umožňujících efektivně se orientovat v mezilidských vztazích. METODICKÝ LIST Předmět Typ studia Semestr Způsob zakončení Přednášející Psychologie mezilidských vztahů (B-PMV) Kombinované studium 6. semestr zápočet PhDr. Jiří Němec Název tématického celku: Psychologie

Více

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Cíl plánování - připravit podmínky pro dlouhodobý rozvoj sportovce a vytvoření

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

Okruhy témat k SZZ pro NMgr. studium UTV a TV45 Název předmětu SZZ: Tělesná výchova s didaktikou

Okruhy témat k SZZ pro NMgr. studium UTV a TV45 Název předmětu SZZ: Tělesná výchova s didaktikou Okruhy témat k SZZ pro NMgr. studium UTV a TV45 Název předmětu SZZ: Tělesná výchova s didaktikou Otázky A 1. Projekt vzdělávání a výchovy ve školní tělesné výchově. Kurikulární dokumenty pro sekundární

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : o š e t ř o v a t e l s t v í, 4. r. D S Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/

Více

Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3)

Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3) Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3) Autor: Mgr. Šárka Vopěnková Vytvořeno: leden až duben 2013 Anotace: Digitální učební materiály popisují anatomii a fyziologii člověka, seznamují žáky s

Více

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ MUDr. Boris Živný ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ Fyziologické předpoklady pro výkonnostní jachting Vývojové aspekty juniorských výkonnostních

Více

Instruktor lyžování. jen pro vnitřní potřebu. Metodická komise ÚZL SL ČR

Instruktor lyžování. jen pro vnitřní potřebu. Metodická komise ÚZL SL ČR Instruktor lyžování 2008 jen pro vnitřní potřebu Metodická komise ÚZL SL ČR Studijní plán: Podle zásad MŠMT ČR (2004) a směrnice ÚZL SL ČR o vzdělávání obsahuje navazující kurz pro kvalifikaci Instruktor

Více

Zásady školení trenérů licence B

Zásady školení trenérů licence B Zásady školení trenérů licence B Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu je na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Zadání VŠKP STAG (AR 2016/17)

Zadání VŠKP STAG (AR 2016/17) Zadání VŠKP STAG (AR 2016/17) 1. Fyzioterapie jako součást primární a sekundární prevence u ischemické choroby srdeční a) Teoretická analýza odborné literatury shrnující problematiku využití fyzioterapie

Více

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené Zásady licencování trenérů Českého svazu házené leden 2015 1 Článek 1 1. Tyto Zásady provádí ta ustanovení Licenčního řádu Českého svazu házené (dále jen ČSH ), která se týkají trenérů. 2. Za realizaci

Více

Pohybové aktivity ve vodě zdravotně orientované programy

Pohybové aktivity ve vodě zdravotně orientované programy Felgrová Ivana učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS Pohybové aktivity ve vodě zdravotně orientované programy Zpracovala: Pokorná Jitka (katedra plaveckých sportů UK FTVS) Co představuje zdravotní

Více