VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, spol. s r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, spol. s r. o."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, spol. s r. o. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a kondiční specialista (se specializací wellness) (SKS) Tematické okruhy SZZKb: I. KINEZIOLOGIE, TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ A FYZIOLOGIE TĚLESNÉ ZÁTĚŽE II. DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU A PSYCHOLOGIE SPORTU III. WELLNESS Průběh zkoušky: Z tématického okruhu I a II. si vylosuje student jednu otázku, která se skládá ze dvou částí. Z tematického okruhu wellness. Na přípravu každé části zkoušky má student min. 20 min. Samotná zkouška z každého okruhu trvá zpravidla 20 min. Její součástí je vedle připravené odpovědi na vylosované otázky také diskuse k danému tématu, při níž mohou členové komise klást doplňující otázky. Otázky se mohou týkat i obhájené bakalářské práce kandidáta. Vše v rozsahu odpovídajícímu studijnímu programu bakalářského studia. I. KINEZIOLOGIE, TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ A FYZIOLOGIE TĚLESNÉ ZÁTĚŽE 1. Stavba a mechanické vlastnosti kostí, chrupavek a vazů, kostní páky, vyšetření kloubní pohyblivosti. Reakce a adaptace kardiovaskulárního ústrojí na sportovní zátěž, prevence jeho poškození při sportu. 2. Stavba kosterního svalu, typy svalových vláken, svalový tonus a svalová kontrakce, tonické a fyzické, svaly, vyšetření svalové síly. Specifika sportu žen, fyziologie menstruačního cyklu a jeho možné poruchy při sportovní činnosti. 3. Osový systém těla: stavba, hybný segment, kinematika osového systému, úloha páteřního svalstva. Pohyb v ontogenezi: dětství a jeho vývojová období, vývoj lokomočních aktivit a pohybových schopností dítěte, působení pohybu na dětský organismus. 4. Kostra horní končetiny: artrokinematika kloubů horní končetiny, hlavní funkční svalové skupiny. Tělesná zátěž jako forma stresu, adrenergní systém neurohumorální regulace při zátěži, reakce a adaptace orgánů motoriky na sportovní zátěž. 5. Postavení a pohyby pánve, pánevní sklon, svaly ovládající držení pánve. Pohyb v léčbě tzv. civilizačních typů onemocnění (vč. psychosomatických onemocnění), vhodné pohybové aktivity při chronickém onemocnění oběhového a dýchacího systému. 6. Kostra volné dolní končetiny: artrokinematika nosných kloubů, hlavní funkční svalové skupiny. Reakce a adaptace respiračního ústrojí na sportovní zátěž, poruchy ventilace obstrukční a restrikční. 1

2 7. Klenba nohy, její stavby, význam a udržování, popř. poruchy, morfologické a funkční důsledky bipedie. Fyzická zdatnost a její význam pro prevenci především tzv. civilizačních nemocí (diabetes, hypertenze, ischemická choroba srdeční, obezita), měření a posuzování tělesné zdatnosti. 8. Podstata a příčiny svalových dysbalancí, hlavní syndromy, průkaz zkrácených a oslabených svalů. Energetický výdej při sportovních aktivitách, stanovení energetického příjmu a výdeje. 9. Základní principy biologické regenerace tkání: tkáň vazivová (pouzdro kloubní, vazy), kostní a svalová (kosterní sval, myokard). Sport a stáří: pohybové aktivity seniorů, specifika sportu starších osob. 10. Centrální nervový systém: stavební a funkční jednotky, motorika a senzitivita, fyziologie čidel, vegetativní nervový systém. Únava a zotavení, regenerace sil sportovce. 11. Řízení opěrné a volné (úmyslné) motoriky, úloha mozečku při udržování svalového tonu a rovnováhy těla, limbický systém, korové analyzátory, pyramidová dráha. Sport dětí, vhodné pohybové aktivity pro jednotlivé vývojové fáze dítěte. 12. Nervosvalová koordinace, paměťové stopy, dynamické stereotypy, motorická paměť a motorické učení. Různé druhy sportu z hlediska jejich působení na zdraví člověka, kontraindikace sportovních aktivit. 13. Vzpřímená poloha těla, posturální mechanismy, držení těla a hlavní typy vadného držení. Akutní přetížení a zchvácení, chronické přetrénování, hlavní příznaky přetížení a zchvácení Kineziologie sportovního pohybu: chůze, běh, skok, hod a vrh. Reakce a adaptace organismu na teplo a chlad, efektivní teplota, poškození organismu teplem a chladem, jejich prevence. 15. Kineziologie sportovního pohybu: plavání, gymnastika. Adaptace na vysokohorské prostředí, výšková nemoc 16. Kineziologie sportovního pohybu: cyklistika, hry, zimní sporty. Doping: zakázané a povolené podpůrné prostředky ke zvýšení výkonnosti, pozitivní a negativní vlivy dopingu na lidský organismu. 17. Krev, její složení a biologické vlastnosti, nespecifická a specifická obrana organismu. Rizikové sporty (sportovní potápění, horolezectví, box apod.), fyziologie potápění. 18. Srdce a cévy: stavba a funkce srdečního svalu, krevní oběh, úloha tepen, vlásečnic a žil. Profesní pohybové programy, negativní vliv inaktivity, sport invalidů. 19. Dýchací ústrojí: stavba a funkce plic a dýchacích cest, mechanika dýchání, regulace acidobázické rovnováhy. Specifika sportovních úrazů, základní zásady první pomoci a úrazové zábrany. 20. Spiroergometrie, ventilační, oběhové a metabolické ukazatele, anaerobní práh. Nejčastější sportovní úrazy osového systému a jejich prevence, poškození centrálního nervového systému při sportu. 21. Trávicí ústrojí: trávení, vstřebávání a zažívání, úloha jater v tzv. intermediárním metabolismu. Sportovní úrazy kloubů horní končetiny a jejich prevence, poškození kůže ve sportu. 2

3 22. Přeměna látek v organismu, anabolismus a katabolismus, obezita a podvýživa, anorexie a bulimie. Hygiena tělesné výchovy a sportu: hygiena tělovýchovných zařízení, osobní hygiena sportovce. 23. Energetický metabolismus: složky energetického metabolismu, bazální metabolismus, zdroje energie pro svalovou činnost, energetický ekvivalent. Preventivní lékařské prohlídky sportovců, součinnost trenéra a TV lékaře. 24. Vylučovací ústrojí: stavba a funkce ledvin, fyziologie vylučování, hospodaření organismu s vodou a minerály. Výživa a sport: zásady dietologie sportu, trojpoměr živin, potravinové doplňky 25. Anatomie a funkce kůže, termoregulace organismu (chemické a fyzikální prostředky). Sportovní aktivity dynamického a statického typu, prevence poškození aktivního a pasivního pohybového aparátu při sportu. 26. Žlázy s vnitřní sekrecí: hypotalomo-hypofyzární systém, hormonální sekrece a její zpětnovazebná regulace, účinky základních hormonů. Trénink: vytrvalostní, silový, obratnostní, rychlostní a jejich vliv na lidský organismus, stádia trénovanosti. 27. Antropologie: složení těla z antropologického hlediska, základní antropometrické body a antropometrické postupy, metody měření procenta tělesného tuku. Sportovní úrazy kloubů dolní končetiny a jejich prevence, chondroprotektiva. 28. Rozdíly ve stavbě těla muže, ženy a dítěte, somatotypy, morfologické i funkční dispozice k různým formám pohybové aktivity. Příjem potravy a trénink, prevence poškození organismu nesprávným stravováním, pitný režim, iontové nápoje, výživa sportovců různých odvětví. II. PSYCHOLOGIE A DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 1. P Psychologická podstata sportu, typologie sportů z psychologického hlediska. D Didaktika obecná, didaktika TVS, teorie a výzkum kurikula, teorie a výzkum vyučování. Organizační formy vyučování /sportovního tréninku, metody vyučování / sportovního tréninku, didaktické prostředky, didaktické zásady (principy). 2. P - Historie psychologie sportu. D - Historie sportu sport v Antickém Řecku, antické hry, sport v Římě, středověk a sport, vznik novodobého sportu v Anglii, počátky sportu v Českých zemích, obnovení olympijských her.vývoj sportu ve 20. a na začátku 21. století. Historie a současnost vybraného sportu. 3. P - Psychologická charakteristika hry a herních prožitků. D - Tělesná kultura, vztah TK a kultury, složky TK TV, rekreace, sport a jejich charakteristika. Herní podstata sportu, hra v životě člověka, teorie hry, společné znaky hry a sportu. Specifické znaky sportu. Struktura sportu jako společenského jevu, sport a politika, ekonomika, výchova a vzdělání, věda, umění. 4. P - Metody psychologie sportu. D - Vymezení základních pojmů z oblasti sportovního tréninku (ST). Sportovní výkonnost, sportovní výkon. Struktura sportovního výkonu (SV), faktory SV, dynamika struktury SV. 5. P - Aspirační úroveň a volní úsilí ve sportu. D - Teoretická interpretace sportovního tréninku (ST). Sportovní výkon jako výsledek adaptace jedince. Systémové pojetí ST. Zatížení. Efekt sportovního tréninku: trénovanost, sportovní forma, přepětí a přetrénování. Zotavení a regenerace. 3

4 6. P Agrese ve sportu. D - Kondiční příprava stimulace silových schopností. 7. P - Emoce ve sportu. D - Kondiční příprava stimulace rychlostních schopností. 8. P - Motivace ve sportu. D - Kondiční příprava stimulace vytrvalostních schopností. 9. P - Osobnost a sport. D - Kondiční příprava stimulace koordinačních schopností, pohyblivost a její ovlivňování. 10. P - Představy ve sportu a jejich využití. D - Technická příprava ve sportu. 11. P - Poznávací funkce ve sportu a jejich zvláštnosti. D - Taktická příprava ve sportu. 12. P - Aktivační úroveň a výkon sportovce. D - Psychologická příprava ve sportu. 13. P - Psychologická charakteristika sociální skupiny ve sportu. D - Řízení sportovního tréninku. Technologie řízení. Prognózování, plánování, evidence, kontrola a vyhodnocování tréninku. 14. P - Socializace ve sportu a socializační vlivy sportovní činnosti. D - Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku, etapy sportovního tréninku. 15. P - Psychologické otázky vůdcovství ve sportu. D - Tréninkové cykly. Druhy tréninkových cyklů, přípravné, předzávodní, závodní a přechodné období, tréninková jednotka. Sportovní soutěže a příprava k nim. 16. P - Pohyb a ontogeneze psychiky. D - Výběr talentů a sportovní příprava dětí. Teoretické vymezení talentu, organizace výběru. Zvláštnosti sportovní přípravy dětí. 17. P - Vliv sociální skupiny na výkon, efektivita týmu. D - Sport zdravotně postižených. Sportovní organizace sportu handicapovaných, specifika sportovní přípravy handicapovaných. 18. P - Davové reakce a hromadné chování ve sportu. D - Sport pro všechny, sportovní služby, rekreační sport. 19. P - Psychická zátěž ve sportu, sport a stres. D - Východiska kondičního poradenství, individuální tréninkový plán a životní styl. 20. P - Sociopatogenní jevy ve sportu, psychologické otázky sportovní etiky. D - Motorické standardy, motorické testy, motorické kompetence moderního člověka. 4

5 III. WELLNESS 1. Definice pojmů ve wellness (wellness, fitness, klimatoterapie, well-beinig, ). Různé přístupy k vymezení pojmu wellness. 2. Historie a současnost wellness. 3. Wellness aktivity a jejich přínos pro jednotlivce i skupiny klientů. 4. Regenerace jako součást komplexu wellness služeb. Definice pojmů kondice, rekondice, regenerace, rekreace, revitalizace, relaxace, rehabilitace, kompenzace, odreagování, harmonizace. 5. Specifika wellness programů pro klienty a skupiny s různými specifickými potřebami a požadavky. Hendikepovaní klienti. 6. Vstupní diagnostika při poskytování wellness služeb. Možnosti využití získaných dat vstupní diagnostiky pro tvorbu wellness programů a pro důkazy efektivity wellness služeb. Testovací baterie sloužící k testování tělesné zdatnosti. 7. Indoorové a outdoorové wellness aktivity. Animační programy jako součást wellness aktivit. 8. Kritéria pro posouzení konkrétní lokality pro wellness aktivity v přírodě, pravidla tvorby outdoorových programů s ohledem na ochranu životního prostředí. 9. Kondiční sportovní aktivity a wellness. Cvičení ve fitness centrech jako součást wellness nabídky. Rozdíl mezi fitness a wellness. Začlenění rozvoje kondičních schopností do wellness aktivit. 10. Význam zdravotně orientované zdatnosti pro wellness. Rozvoj jednotlivých složek zdravotně orientované zdatnosti jako jeden z cílů wellness programů. Definice a charakteristika zdravotní tělesné výchovy. 11. Další aktivity v rámci služeb wellness. Umělecké aktivity ve wellness službách. Cílové skupiny, možnosti propojení sportovních a dalších aktivit. 12. Světové trendy ve wellness a jejich využití v konkrétních wellness programech. 13. Wellness a lázeňství. Definice pojmů, rozdíly, společné oblasti služeb. Lázeňství v ČR a ve světě, současný stav a výhled do budoucnosti. 14. Koncepce wellness zařízení. Obecná pravidla tvorby koncepce wellness zařízení. Rozvoj stávajících zařízení a možnosti nově vytvářených zařízení. Oslovení cílové skupiny. 15. Charakteristika jednotlivých wellness aktivit (dotekové procedury, hydroterapie, péče o tělo a obličej, beauty wellness, aqua wellness, natur wellness a další). 16. Specifika managementu a marketinku v oblasti wellness. 17. Kooperace s organizacemi a poskytovateli wellness služeb v rámci města/obce, regionu, kraje. Zajištění publicity wellness aktivit. 18. Regionální specifika nabídky. Význam regionálního klimatu a využití specifických klimatických charakteristik pro wellness. 19. Wellness team. Odborné kvalifikace, motivace, vzdělávání, odměňování. 20. Wellness provoz. Vybavení podle zaměření daného centra. Bezpečnost a hygiena. 5

6 21. Hydroterapie. Definice, příklady, vodní procedury ve wellness. Otužování. 22. Cvičební aktivity ve vodním prostředí. Charakteristika jednotlivých druhů, cíle pohybových aktivit ve vodním prostředí. Výhody, nevýhody, zásady tvorby cvičební hodiny. 23. Obecná východiska wellness poradenství zaměřeného na změnu životního stylu. 24. Východiska wellness poradenství pro specifické skupiny klientů: senioři, klienti s disabilitou, osoby s hendikepem 25. Výživa jako součást wellness služeb. Dlouhodobá práce s klientem. 26. Výživové poradenství. Diagnostické metody. Obezita a specifika práce s obézními klienty. 27. Specifika potřeb klientů wellness center pocházejících z odlišných etnik a kultur. Charakteristika etických zásad při přípravě a realizaci wellness programů. 28. Wellness v kontextu životního stylu moderního člověka s poznatků o kvalitě života. STUDIJNÍ LITERATURA PLATÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 BIOMEDICÍNSKÉ PŘEDMĚTY Povinná HAVLÍČKOVÁ L. A KOL. Fyziologie tělesné zátěže I. Obecná část. Praha: Karolinum, DYLEVSKÝ, I. Základy funkční anatomie člověka I.Praha: VŠTVS PALESTRA, DYLEVSKÝ, I. Základy funkční anatomie člověka. II. Praha: VŠTVS PALESTRA, MÁČEK M. Fyziologie tělesných cvičení. Praha: Palestra, Doporučená: ESTON R., REILLY, T. Kinanthropometry and Exercise Physiology Laboratory Manual. E&FN Spon, London, MÁČEK M., VÁVRA, J. Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže. Praha: Avicenum, STEJSKAL, P. Proč a jak se zdravě hýbat. Břeclav: Presstempus Moraviapress a.s., VILIKUS Z., BRANDEJSKÝ P., NOVOTNÝ V. Tělovýchovné lékařství. Praha: Karolinum, 2004: - Základní lékařská prohlídka sportovce str Funkční antropologie str Spiroergometrie str Anaerobní práh str Energetický metabolizmus str Preskripce pohybových aktivit str Problematika dopingu str DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Povinná: DOVALIL, J. A KOL. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, HODAŇ, B. Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: UP, KOSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha: Karolinum, PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Úvod do studia oboru. Praha: Portál, (s ). RYCHECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: UK Karolinum, Doporučená: DOVALIL J A KOL. Olympismus. Praha: Olympia, DOVALIL, J., CHOUTKOVÁ, B. Abeceda tréninku chlapců a děvčat. Praha: Olympia, HOGENOVÁ, A. Etika a sport. Praha : FTVS UK,

7 CHOUTKA, M., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Olympia, MĚKOTA, K., NOVOSAD, J. Motorické schopnosti. Olomouc: UP v Olomouci, PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada, TILINGER, P. Prognózování vývoje výkonnosti ve sportu. Praha: Karolinum, PSYCHOLOGIE SPORTU Povinná: HOŠEK, V. Psychologie odolnosti. Praha: Karolinum, JANSA, P., DOVALIL, J. a kol. Sportovní příprava. Příbram: Q-art, KERN, H., MEHL, CH., NOLZ, H., PETER, M., WINTERSPERGER, R. Přehled psychologie. Praha: Portál, MACÁK, I., HOŠEK, V. Psychologie tělesné výchovy a sportu. Praha: SPN, SLEPIČKA, P., HOŠEK, V., HÁTLOVÁ, B. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, Doporučená: VANĚK, M., HOŠEK, V., RYCHECKÝ, A., SLEPIČKA, P. Psychologie sportu. Praha: SPN, WEINBERG, R.S., GOULD, D. Foundation of Sport and Exercise Psychology. Champaign, Human Kinetice, WELLNESS BENEŠOVÁ, M. Cvičení ve vodě: aquagymnastika, 2. vyd. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, BLAHUŠOVÁ, E. Wellness, fitness. Praha : Karolinum, ISBN X. CATHALA, H. Wellness. Praha: Grada, ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V., MILEROVÁ, H. Aqua- fitness. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2003, 136 s. ISBN FOŘT, P. Výživa pro dokonalou kondici a zdraví. Praha : Grada. HOŠEK, V. a kol. Trendy ve wellness. Praha : PALESTRA, ISBN HOŠEK, V., TILINGER, P. (Eds.) Wellness jako odbornost. Praha : VŠTVS Palestra, HOŠEK, V, TILINGER, P. (Eds.) Psychosociální funkce pohybových aktivit jako součást kvality života dospělých. Praha: UK FTVS, JANDA V. a kol. Vyšetření hybnosti. Praha : Avicenum, JANDA, V. a kol. Svalové funkční testy. Praha : Grada, 2004, vyd. 1, ISBN JANDOVÁ, D. Balneologie. Praha: Grada,2009. ISBN JIRKA, J. Regenerace a sport.praha: Olympia KORVAS, P. a kol. Aktivní formy cestovního ruchu. Učební text. Brno : Masarykova univerzita, KOTLER, P. Marketing. Praha : Grada Publishing, ISBN MARTINČA, J., ŠKORPIL, M., LOJKOVÁ, D. Výživa. Praha : PALESTRA, ISBN MÜLLEROVÁ, A. Wellness jako životní styl. Praha : ERA, ISBN NEUMAN, J. Wellness a aktivity v přírodě. In HOŠEK,V., TILINGER,P. (Editoři) Wellness jako odbornost. Praha : PALESTRA, s PODĚBRADSKÝ, J. Wellness v ČR. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, ŘEHOŘ, P., STACKEOVÁ, D., KRUKOVÁ, J. Tvorba kondičních programů. Praha : Palestra, ŠMÍD, M. Legislativní systém pro bazény a wellness. [online]. Praha : Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér [cit ]. Dostupné z: Vyhláška 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. [online]. [cit ]. Dostupné z: TICHÝ, M. Funkční diagnostika pohybového aparátu. Praha: TRITON, ISBN VECHETA, V. Outdoor aktivity. 50 aktivit pro trénink, školení a zábavu. Praha : Computer Press, VILIKUS,Z. Funkční vyšetření.praha: PALESTRA,

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA

Více

Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví

Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví 1) Předmět psychologie zdraví, historie předmětu, aplikační oblasti, hlavní literatura. 2) Způsoby chápání zdraví a nemoci (laické,

Více

tělesná výchova s metodikou

tělesná výchova s metodikou Mgr. Lucie Schwarzová tělesná výchova s metodikou Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná

Více

zdravotní tělesná výchova

zdravotní tělesná výchova Mgr. Lucie Schwarzová zdravotní tělesná výchova Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Více

1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA

1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA 1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA Obor tělovýchovné lékařství má v naší republice velmi bohatou historii a tradici. Je také zakládajícím členem světové federace sportovní medicíny FIMS

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU POHYBOVÁ AKTIVITA ŽÁKŮ NA VYBRANÉ STŘEDNÍ ŠKOLE V KLATOVECH DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jakub Topinka Učitelství pro SŠ, Obor

Více

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ.

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ. IKS-ATLETIKA 1 Předkládám teoretické podklady (učební text) k praktickému studijnímu předmětu Atletika 1 (zkr. KAS/AT1, KAS/KAT2) v podobě distančního textu pro studijní obor Tělesná výchova a sport v

Více

ABECEDA BĚHU NA LYŽÍCH

ABECEDA BĚHU NA LYŽÍCH ABECEDA BĚHU NA LYŽÍCH METODICKÝ DOPIS Autor: Ján ILAVSKÝ, Aleš SUK Verze 1.1 Datum: 1.4.05 OBSAH: 1. Charakteristika běhu na lyžích ( Ilavský )...... 5 1.1. Pohybová charakteristika...... 5 1.2. Biomechanická

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (bakalářská) 2012 Alexandra Libová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (bakalářská) 2012 Alexandra Libová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (bakalářská) 2012 Alexandra Libová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury ROLE A VÝZNAM POHYBOVÉ AKTIVITY V ŽIVOTNÍM

Více

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D.

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Didaktika atletiky Vítězslav Prukner, Iva Machová Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Publikace byla zpracována a vydána v rámci projektu ESF Inovace kombinované formy

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 Cizí jazyk (AJ, NJ) Doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání, rozvíjet jazykové znalosti získané na střední škole na úroveň B 2 (popř. C 1) podle SERR. problematika zdraví a zdravého ţivotního

Více

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE KLINIKA FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY A REHABILITACE, FN u sv. Anny v Brně: Prof. MUDr. Petr DOBŠÁK, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk PLACHETA,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ PALESTRA 2012 Autoři: Petr Řehoř Daniela Stackeová Jana Kruková Palestra 2012 ISBN 978-80-87723-06-7 Obsah 1. Hodnocení pohybového

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STAV ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V OLOMOUCI. Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STAV ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V OLOMOUCI. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STAV ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V OLOMOUCI Bakalářská práce Autor: Michal Opavský, obor Rekreologie Olomouc 2010 BIBLIOGRAFICKÁ IDENTIFIKACE Jméno

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her ROZVOJ MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ VE FOTBALOVÉM TRÉNINKU PŘÍPRAVEK V ROČNÍM MAKROCYKLU Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Akreditovaný kvalifikační kurz v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a

Více

Psychologie sportu. Marie Blahutková Viktor Pacholík

Psychologie sportu. Marie Blahutková Viktor Pacholík Marie Blahutková Viktor Pacholík Obsah 1.1 Psychologie sportu jako vědní disciplína 3 1.2 VÝVOJ PSYCHOLOGIE SPORTU 3 2. Psychologická typologie sportů 4 2.1 PODLE POČTU ZÚČASTNĚNÝCH 4 2.2 SPECIFICKÁ (PSYCHOLOGICKÁ)

Více

Roční tréninkový plán starší žactvo a mladší dorost

Roční tréninkový plán starší žactvo a mladší dorost Alena ROSECKÁ Roční tréninkový plán starší žactvo a mladší dorost Závěrečná práce školení trenéru T2 Horní Jelení 12. a 13. února a března 2011 1. Sportovní trénink... 5 2. Cykly ve sportovním tréninku...

Více

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra: Studijní program: Studijní obor: Tělesné výchovy Ekonomika a management Sportovní management Srovnání činností Akademického

Více

Vliv HIIT intervence na úroveň kondice studentů střední školy Diplomová práce

Vliv HIIT intervence na úroveň kondice studentů střední školy Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her Vliv HIIT intervence na úroveň kondice studentů střední školy Diplomová práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Eduard Hrazdíra Vypracovala:

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Zkušební okruhy ke státním bakalářským zkouškám z psychologie (kombinované bakalářské studium Vychovatelství)

Zkušební okruhy ke státním bakalářským zkouškám z psychologie (kombinované bakalářské studium Vychovatelství) Upozorňujeme autory bakalářských prací na povinnost odevzdat na katedře školní a sociální pedagogiky písemné zadání, které musí mj. obsahovat i překlad názvu práce do angličtiny. Dále upozorňujeme, že

Více

OKRUHY OTÁZEK A DOPORUČENÁ LITERATURA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA FZV UP

OKRUHY OTÁZEK A DOPORUČENÁ LITERATURA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA FZV UP OKRUHY OTÁZEK A DOPORUČENÁ LITERATURA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA FZV UP Ukázky testů z přijímacího řízení na FZV UP v Olomouci pro ak. rok 2013/2014 naleznou uchazeči na webových stránkách FZV UP v Závěrečné

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

Věda v pohybu pohyb ve vědě 2010

Věda v pohybu pohyb ve vědě 2010 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu Mezinárodní studentská vědecká konference Věda v pohybu pohyb ve vědě 2010 Editor: Tomáš Gryc Praha 2010 Partneři konference Česká kinantropologická

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj.

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra tělesné výchovy ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Ústí nad Labem 2009 Vědecký redaktor: PhDr. Jan Šíma, CSc. Autoři:

Více

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchova ke zdraví je předmětem určený pro 7., 8., 9. ročník. Spolu se vzdělávacím

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více