Psychomotorická terapie využití aktivního pohybu v léčbě psychiatrických pacientů ve střední Evropě. Historie a současnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychomotorická terapie využití aktivního pohybu v léčbě psychiatrických pacientů ve střední Evropě. Historie a současnost"

Transkript

1

2 Psychomotorická terapie využití aktivního pohybu v léčbě psychiatrických pacientů ve střední Evropě Historie a současnost

3 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie, v Ústí nad Labem, Česká republika

4 Běla Hátlová, Ph.D. Ph.D. Kinantropologie (Karlova Univerzita). Zaměřuje se na klinickou psychologii zdraví, psychologii sportu, psychomotorickou terapii u psychiatrických a psychických poruch a nemocnění. Milena Adámková Ségard, Ph.D. Ph.D. Kinantropologie (Karlova Univerzita). Rehabilitation Sciences and Physiotherapy (KU Leuven). Zaměřuje se na psychologii zdraví, psychologii sportu, psychomotorickou terapii u psychiatrických a psychických poruch a nemocnění.

5 Vztahem mezi duševním zdravím a fyzickou aktivitou s ohledem na duševní zdraví a psychiatrickou rehabilitaci se zabývají medicínské, psychologické, psychoterapeutické, tělovýchovné, wellnes a další obory. Autoři pojímají psychomotorickou terapii jako vědecky podložený přístup klinické praxe v oblasti duševního zdraví. Psychomotorická terapie je definována jako způsob léčby, který využívá uvědomění těla a fyzické aktivity, jako základní prostředek svého působení.

6 Historická a teoretická východiska Psychomotorická terapie se rozvíjela ve stejném období jako psychosomatická medicína, na přelomu 19. a 20. století. Psychomotorika vychází z tradic přirozeného nevýkonově zaměřeného tělesného pohybu. V jejích základech je: Holistický psychosomatický přístup. Neurologické a psychologické poznání 19. a 20 století. Francouzská tradice přirozeného tělocviku. Teorie tanečních škol. Poznatky koncentračních a relaxačních přístupů východu.

7 Historická východiska

8 Francie - psychiatrická revoluce 1793 Radikální změna v nahlížení na psychiatrickou péči o duševně nemocné je spojena se jménem Philippa Pinela ( ) a je právem nazývána psychiatrickou revolucí. Philippe Pinel byl v roce 1793 pověřen Národním konventem provést reformu péče o duševně choré která byla uzákoněna Pinelův terapeutický režim byl naprosto původní a nový. Pinel: Odstranil vězeňský režim, prosadil hygienicko-terapeutické podmínky léčby, které doposud byly platné pouze u tělesně nemocných. Prokázal, že duševní choroby jsou léčitelné. V Pinelově díle pokračovali jeho žáci z nichž v hledání nových terapeutických metod vynikl Jean Etienne Dominique Esquirol ( ).

9 Moderní péče o duševně nemocné na území Rakousko-Uherska Vyhláškou císaře Josefa II ze dne 19. března 1783 bylo nařízeno: Zrušení azylů a vytvoření oddělení pro duševně nemocné lidi. První speciální oddělení pro psychicky nemocné ve Vídni 1784 Čechy byly součástí Rakousko-Uherska. 1.listopadu 1790 byl uveden do provozu první blázinec v Čechách určený pro neklidné pacienty. Dvoupatrová budova sloužila 57 pacientům z nichž na počátku měl každý svůj vlastní pokoj s toaletou. Roku 1823 byl zakoupen klášter svaté Kateřiny, na jehož pozemcích vznikl ústav pro 260 pacientů. Zde byla a do dnešních dnů je pěstována psychiatrie jako samostatný vědní obor. Ústav měl pro pacienty k dispozici společenskou místnost s kulečníkem, knihovnu, sbírku hudebních nástrojů, čtyři ústavní zahrady pro procházky, cvičení a rekreaci pacientů, dílny (Vencovský, E. 1983).

10 Psychiatrická léčebna - Praha Bohnice

11 Terapie dobrodružstvím Adventure therapy

12 v Anglii otevření ústavu v Retreat Spojené státy Americké Neuspokojivou situaci ve způsobech léčby duševně chorých v Anglii řešil za podpory sekty kvakerů Wiliam Tuke ( ) otevřením ústavu v Retreat v roce 1795, jen pro členy této sekty. Ústav v Retreat je pravděpodobně nejstarším zařízením používajícím metodu pracovní terapie na světě. Dorothea Dix ( ) byla nejvlivnější reformátorkou psychiatrické péče ve Spojených státech Amerických. Během svého pobytu v Evropě ( ), se seznámila s prací Tukeho a Pinela. Přenesla principy ošetřování duševně chorých do prvních psychiatrických zařízení v USA. Shepherd Ivory Franz ( ), klinický neuropsycholog. Zásadní práce: Nervous and Mental Re-Education a The effects of exercise upon the retardation in conditions of depression. Počátky sportu v dnešním smyslu toho slova jsou obvykle spojovány s technickou revolucí, jejíž vůdčí zemí byla v 19. století Anglie. Sport je: pohybová aktivita která má jasná pravidla, které je nutné dodržovat pohybová aktivita má soutěžní charakter, dochází k poměřování jejích výsledků V Anglii vzniká: v roce 1863 Fotbalová asociace, v roce 1877 mistrovství v královském tenisu ve Wimbledonu. Sport adaptive activity, Paralympijské hry 1960 Řím (soutěže pro tělesně a intelektově postižené).

13

14 Itálie Ve Florencii vládl toskánský vévoda Petr Leopold ( ) - vědec, chemik, bratr rakouského císaře Josefa II, který se zasadil o prosazení psychiatrických reforem, které sám navrhl. V nemocnici v Palermu se zasloužil o reformu psychiatrické péče Pietro Pasini ( ). Založil nemocnici pro duševně choré pacienty jehož součástí byla regenerační zařízení, V režimové léčbě byly součástí léčby tance a gymnastická cvičení.

15

16 Vědecké historické a teoretické podněty pro vývoj psychomotorické terapie Německá neurologie a psychiatrie. Francouzské propojení psychoanalýzy a neurologie. Rozvoj psychosomatické medicíny. Vývoj na tělo zaměřených terapií.

17 Wilhelm Griesinger, ( ) Termín psychomotor použil poprvé v roce 1844 J. Dupré ( ) Dětský neuropsychiatr výchova a terapie Joseph Gottfried Ritter von Riedel ( ) rozšířil léčbu prací o léčebný tělocvik Jean Piaget ( ) Pohybový vývoj ve vztahu k rozvoji inteligence Paul Schilder ( ) propojení vnímání psychického a tělesného Já Julian de Ajuriaguerra ( ) Na klinice v Ženevě umožnil propojení neurologie a psychoanalýzy. psychomotoriku jemné koordinace Simon H ( ) Aktive Krankenbehandlung in der Irrenanstalt (1929) Aktivní léčba v azylovém zařízení

18 Psychomotorrická terapie vývoj termínu psychomotor psychomotricity Wilhelm Griesinger ( ) jako první použil termín psychomotor v roce 1844 Joseph Gottfried Ritter von Riedel ( ) Rozšířil léčbu zaměstnáváním o léčebný tělocvik. Rudolf Steiner ( ), Teoretik Waldorfské pedagogiky Hermann Simon ( ). Tělesná cvičení mají v jeho aktivní léčbě hlavní roli Paul Schilder ( ) propojení vnímání psychického a tělesného Já Psychomotorická terapie v léčbě psychiatrických pacientů I. kongres 2006 v Belgii je samostatnou organizací v rámci EFP Julian de Ajuriaguerra ( ) Od roku 1975 byl ředitelem psychiatrické léčebny v Ženevě kde podpořil spolupráci psychologů a neurologů. Jean Piaget ( ) Pro pohybový vývoj ve vztahu k rozvoji inteligence má podstatný význam stadium senzomotorické inteligence 0 2 roky. Vnímání informací prostřednictvím svého těla je důležité zejména v prvních disociacích Já od Já. Moshe Feldenkrais ( ) Pracoval s dětmi s mozkovou obrnou. Vytvořil vlastní somatopsychickou metodu sebeuvědomování a autoregulace. European Forum of Psychomotricity zal Malburg.V rámci EFP spolupracuje 15 evropských zemí

19 Psychomotorrická terapie vývoj termínu Wilhelm Griesinger, byl německý neurolog a psychiatr, je připomínán pro jeho reformy o duševně nemocné a azylový systém. Věřil v integraci duševně nemocných do společnosti a navrhl, aby hospitalizace byly krátkodobé a byly kombinovány s aktivní terapií s využitím přírodních podpůrných systémů (balneologie, tělesná cvičení). Joseph Gottfried Ritter von Riedel ( ) Zdůrazňoval význam tělesných cvičení po stránce duševní, zejména z důvodu mravní výchovy a utváření charakteru. Rozšířil léčbu zaměstnáváním o léčebný tělocvik. Rudolf Steiner ( ), byl zakladatelem Waldorfského školství. Upozorňoval na celistvost vnímání a prožívání dítěte v předškolním věku. Dítě prožívá veškeré vjemy nediferencovaně, s odezvou v celém těle. Každé podráždění se obráží v reakci celého těla. Psychomotorika dítěte se váže na ty podněty, které je dítě v daném období schopno vnímat a zpracovat. Hermann Simon ( ). Vnímal duševně nemocné jako lidi s pozměněnou osobností. Věřil ve schopnost uzdravení změnou životních podmínek a aktivací zdravých částí osobnosti. V aktivační terapii měla významné místo tělesná cvičení (Simon,1929). Krankenbehandlung in der Irrenanstalt (1929). Paul Schilder ( ) Psychiatr a psychoanalytik zabývající se propojením psychiky a somatiky. Ve vnímání Já. uvažuje o možnostech rozvíjení vnitřního konceptu těla. Prostřednictvím prociťování vnímáme části svého těla, možnosti pohybu v prostoru a čase. Upozorňuje na sociální rozměr tělesného schématu vnímání vlastního těla které obsahuje i vnímání našeho těla druhými. Psychomotorická terapie v léčbě psychiatrických pacientů je samostatnou organizací v rámci Evropského fóra psychomotoriky. I. kongres byl 2006 v Belgii

20 psychomotricity vývoj termínu Julian de Ajuriaguerra ( ) Ajuriaguerra je jedním z průkopníků "odvětví psychiatrie" ve Francii. Od roku 1938 do roku 1946 pracoval jako asistent Jean Lhermitte v Laboratoři anatomie nervového systému. Po setkání s psychoanalytikem René Diatkine, si společně otevřeli ordinaci pro problémy psychomotoriky a jazykové problémy. Zájem o psychomotoriku jemné pohybové koordinace dokládají publikace Manuel de psychiatrie de l'enfant (de Ajuriaguerra, 1980) a L'Écriture de l'enfant (de Ajuriaguerra, 1989). Jean Piaget ( ), Pro pohybový vývoj ve vztahu k rozvoji inteligence má podstatný význam stadium senzomotorické inteligence 0 2 roky. Pohybové vzorce, většinou založené na raných preverbálních zkušenostech jsou nástrojem, který nám slouží k tomu, abychom se dokázali vyrovnat s životními změnami. Změny v pohybu těla vyvolávají odpovídající změny v psychice v závislosti na stupni svého vývoje (Piaget, 1952). Moshe Feldenkrais ( ) Vytvořil vlastní somatopsychickou metodu sebeuvědomování a autoregulace. Člověk jedná v souladu s obrazem, který si o sobě vytvořil. Obraz Já se neustále vyvíjí v souvislosti s naším jednáním. Je nutné přizpůsobovat se tomuto měnícímu se obrazu. Nepřizpůsobení se, znamená nepružnost a schématičnost v jednání. Má-li člověk změnit své chování, musí změnit svůj obraz o sobě. Metodou korekce Já je zvyšování kvality pohybu. European Forum of Psychomotricity založeno1996 Malburg. V rámci EFP spolupracuje 15 evropských zemí

21 prakticko -teoretické podněty Taneční směry Tělocvičná hnutí Pedagogické metody používající aktivní pohyb jako předmět výchovy Vývoj ergoterapeutické terapie

22 Rudolf Laban ( ) Dance artist and theoretist, pioneers of modern dance in Europe

23 Johny Ernst Kiphard ( ), V Německu se v padesátých letech o prosazení psychomotoriky zasluhuje E. J. Kiphard, původním povoláním artista. Po studiích tělesné výchovy a sportu na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem, pracoval 25 let jako kvalifikovaný sportovní učitel na dětské a dorostové psychiatrii. Od roku 1955 vyvíjel Kiphard koncept psychomotorických cvičení a použil je ve Vestfálské psychiatrické klinice pro děti a mládež v Gütersloh. V jeho práci se odrážely poznatky o souvislosti mezi psychickým zážitkem a motorickým chováním. Roce 1980, Kiphard obhájil doktorskou práci a stal se profesorem "Sportpädagogik" na Johann Wolfgang Goethe- Universität ve Frankfurtu nad Mohanem. Jeho žákem a pokračovatelem je profesor Gerd Holter

24 Ve střední Evropě je platný. Neurologický a neuropsychologický přístup jako historicky podmíněný přístup k pohybové terapii Karl Harry Pribram (*1919) Eugene T. Gendlin (*1926 ) Václav Vojta ( ), František Véle (*1921)

25 Karl Harry Pribram (*1919) Pribram dosáhl průkopnických poznatků v objasnění struktury a funkce mozkové kůry.. Z pohledu psychomotoriky je zásadní objev vztahu frontální mozkové kůry a limbického systému. Pribram také odhalil senzorické systémy sdružení kůry (v současnosti označované jako neuronální sítě) a dokládal, že tyto systémy pracují v organizovaných volbách, které se vytváří mezi smyslovými podněty. Nejde o pouhé snímání podnětů samotných (1971). Zpracování vjemů se děje v pavučině jemných vláken které tvoří sítě. Ve svých teoretických pracích rozebírá témata jako vjem, emoce, paměť a plánování (Pribram,1991).

26 Eugene T. Gendlin (*1926 ) Je přesvědčen, že změnu v chování těla lze podpořit nově naučeným pohybem. Pohybová forma však sama o sobě nestačí, je nutné ji spojit s prožitkovou rovinou. Změna musí proběhnout na pocitové úrovni (Gendlin, 1962). K zachycení prožívaného významu slouží tělesně zakotvené prožívání. Kotvení je proces, který vztahuje něco neznámého a rušivého do našeho systému kategorií. Znamená klasifikaci a pojmenování určité skutečnosti, která se tak pro nás stane méně ohrožující a dokážeme s ní lépe manipulovat. Tělesně zakotvené prožívání znamená pouhé spočívání mysli v tělesně ukotveném pocitu, který je nositelem prožívaného významu. Původně je focusing podle Gendlina (Gendlin, 1996) psychohygienickou technikou. Vychází z uvědomování si tělesného ohniska (focus), prožívání ohniska vedoucí k porozumění jeho významu (felt sense). Je to technika vedoucí k porozumění vlastnímu prožívání.

27 Neurologie pohybového systému Vojta, Lewit, Véle, Janda, Kolář, Kučera, Obrda, Pfeifer

28 František Vélé (*1926 ) Ontogenetický vývoj motoriky člověka je geneticky determinován, preformovanými motorickými programy zakódovanými v primárních nervových sítích. postup vývoje pohybových schopností je geneticky zakódován a se současným působením vnějších vlivů a motivace dochází k postupnému zrání nervového systému. každý nižší stupeň vývoje je možné vysledovat ve stupni následujícím vyšším. kvalita zvládnutí jednotlivých stupňů se promítá do všech stupňů následného vývoje

29 Poznatek rozdílu mezi účinností pasivně prováděné pohybové terapie a aktivně prováděné pohybové terapie pacientem z vlastního rozhodnutí a volní aktivitou významně ovlivnil rozvoj psychomotorické terapie v České republice.

30 Karol Matulay ( ) Pro rozvoj pracovní a pohybové terapie v ústavech pro choromyslné měl zásadní význam Karol Matulay ( ), který propagoval zaváděl pracovní terapie a vedle ní další činnostní terapie, mezi nimi i terapeutické provádění léčebného tělocviku a sportu. Na pracovištích na kterých působil (Bratislava,Pezinok, Martin) budoval hřiště a atletická sportoviště a sám prováděl s pacienty sportovní terapii (Tichý,Sedláčková 1997).

31 po II. světové válce Zájem o léčbu sportovními cvičeními stoupal. Prof. Matulay měl řadu obdivovatelů, kteří se i v době nástupu farmakoterapie snažili prosadit léčbu terapiemi dalšími. Jejich snahy jsou dokumentovány vznikem doposud užívaných sportovních zařízení vybudovaných v rámci pracovní terapie pacienty. Na pražské klinice v léčbě alkoholových závislostí vybudoval režimový systém léčby doc. MUDr. Jaroslav Skála ( ) psychiatr, alkoholog. Během svého působení vypracoval komplexní léčebný program závislostí v němž významnou část tvořila gymnastická cvičení (ranní rozcvičky) atletický běh. Tento systém se prosadil v léčbě závislostí po celé ČR a je znám i v zahraničí. Postupně byl doplněn o nekontaktní míčové hry a cvičení jógy (Nešpor) a v současnosti dobrodružnou terapií využívajících prvků her a pobytu v přírodě Adveture therapy ( Kirchner et al. 2001, 2009, 2010).

32 Mezi ergoterapeuticky orientované psychiatry, kteří v širší míře zaváděli na svých odděleních sportovní činnosti v rámci podpůrné režimové léčby patřil Zdeněk Bašný (*1920 ) který působil v největších českých psychiatrických léčebnách v Dobřanech a v Praze, Bohnicích. Na svých primariátech organizoval tělesná cvičení s aktivačními nebo relaxačními účinky. Postupně byly do cvičení zařazovány jednoduché jógové sestavy. Cvičení bylo voleno vzhledem k diagnóze, závažnosti onemocnění, aktuálnímu psychosomatickému stavu nemocného a zaměření léčby. Na základě jeho empirických zkušeností byly vytvořeny základy Psychomotorické terapie, která se v České republice nazývala Kinezioterapie. Jeho přímými pokračovateli je Běla Hátlová- Bašná a její žáci, A.Špůrková, M.Adámková Ségard, J. Kirchner, H.Kynštová.

33 psychologie sportu Pro rozvoj psychomotoriky v péči o psychiatrické pacienty měl význam vývoj psychologie sportu. Psychologové sportu se zajímali o propojení psychických procesů v průběhu pohybové činnosti a vlivem pohybové činnosti na psychiku a osobnost. v České republice profesor Václav Hošek, děkan FTVS podpořil vznik studijního oboru Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených(1990) předmět Kinezioterapie Psychomotorická terapie psychiatrických pacientů.

34 Psychologické a psychoterapeutické předpoklady Motorika pohyb souvisí přímo s jeho prostředkem a realizátorem, tělem. To jak se vnímáme a hodnotíme, ovlivňuje zásadním způsobem naše chování a prožívání. V popředí zájmu je vztah člověka k sobě, vztah mysli a těla. To co vnímáme a prožíváme jako vlastní identitu je výsledek vzájemně reagujících relativně stabilních emocionálních a kognitivních substruktur dynamického systému osobnosti.

35 Význam psychomotoriky z neuropsychologického pohledu spočívá v neverbální motorické aktivitě, včetně neverbální komunikace.

36 Jaké úkoly řeší psychomotorický terapeut z hlediska neuroplasticity. má za úkol snížit až eliminovat účinnost nevyhovujícího spínacího obvodu (snížit účinnost nevhodných hypertrofovaných nervových spojení). aktivovat původní obvod fungující před poruchou, který ještě nevyhasl (existuje v podobě ještě existujících ale nestimulovaných,utlumených paměťových stop) musí nalézt podněty na které pacient reaguje pozitivním prožíváním. To umožňuje kvalitnější učení nového. musí dojít k vytěsnění negativních pocitů (nemocný reaguje na pozitivní i negativní podněty velmi citlivě dotýkají se podstaty jeho bytí a stimulují neuronové sítě

37 psychomotorický terapeut si musí být vědom, že Každý podnět dotýkající se problému nemocného stimuluje vytvořené neuronové sítě. Ke spolupráci s nemocným je třeba vytvořit pozitivní neohrožující terapeutický vztah a neohrožující prostředí. Pozitivnímu prožívání a spolupráci bude docházet velmi pomalu, pravděpodobně až po určité době (role důvěry). Vybudování nových a posílení vyhasínajících synapsí vyžaduje průběžnou pravidelnou stimulaci nejlépe 3x týdně nejméně po dobu 12 týdnů.

38 Table 1 Psychomotor therapies and related approaches in European countries (Probst et al. 2010) in English speaking countries Pesso psychomotor therapy; Body and sensory awareness(therapy); Playtherapy; Adventure therapy & Wilderness therapy & Outdoor therapy; Body oriented therapy & Body centred therapy in French speaking countries Thèrapie à médiation corporelle; Somatothérapie; in other European countries Psychomotorische therapie (The Netherlands & Belgium); Basic body awareness therapy (Scandinavian countries); Kineziotherapy (Czech Republic); Haptonomie & haptotherapy (The Netherlands) in German speaking countries Bewegungpsychotherapie Functionele Entspannungstherapie Integratieve Bewegungstherapie KonzentrativeBewegungstherapie Köperpsychotherapie Körperzentrierte psychotherapie Sporttherapie Mototherapie Similar therapies in content Breathing therapies; Relaxation therapies: Sofrology, Progressive Relaxation, Autogenous Training; Mindfullness; Yoga; Massage therapy; Tai Chi and similar forms; Running therapy; Hydrotherapy; Hippotherapy; Feldenkrais; Eutonie; Postural Integration; Rolfing

39 Děkuji vám za pozornost Přeji příjemný a inspirativní průběh konference

40

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Klára Čížková TANEČNĚ-POHYBOVÁ TERAPIE Klára Čížková Tanečně-pohybová terapie Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována

Více

Kapitoly z teorie psychomotorické terapie. Běla Hátlová & Jiří Kirchner (eds.)

Kapitoly z teorie psychomotorické terapie. Běla Hátlová & Jiří Kirchner (eds.) Kapitoly z teorie psychomotorické terapie Běla Hátlová & Jiří Kirchner (eds.) 1 European Science and Art Publishing & Asociace psychologů sportu, 2010 Běla Hátlová & Jiří Kirchner (eds.), 2010 ISBN 978-80-87504-01-7

Více

POJEM PSYCHOMOTORIKA, HISTORICKÉ PRAMENY: PŘEHLEDOVÁ STUDIE

POJEM PSYCHOMOTORIKA, HISTORICKÉ PRAMENY: PŘEHLEDOVÁ STUDIE Lidská motorika & tělesná výkonnost POJEM PSYCHOMOTORIKA, HISTORICKÉ PRAMENY: PŘEHLEDOVÁ STUDIE Běla Hátlová, Iva Wedlichová, Milena Adámková Ségard Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Období do r. 1918 České země součástí Rakousko-Uherska (Rakouského

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba

název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba Ergoterapie Definice: název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba zdravotnická disciplína, která nabízí aktivní pomoc lidem každého věku, s fyzickým, psychickým či intelektovým postižením,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

kovæ_tanełn -pohybovæ terapie.qxd 9.1.2005 16:32 Page 1 TRITON

kovæ_tanełn -pohybovæ terapie.qxd 9.1.2005 16:32 Page 1 TRITON TRITON Klára Čížková TANEČNĚ-POHYBOVÁ TERAPIE TITULNÍ LIST (DODÁ GRAFIK) Klára Čížková Tanečně-pohybová terapie Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani jinak šířena bez

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb. O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP

Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb. O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP Bio-psycho-sociální koncept duševních poruch BIO PSYCHO SOCIÁLNÍ Lékař, psychiatr

Více

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Ošetřovatelství

Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako věda (Charakteristika oboru ošetřovatelství) Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako vědní obor Samostatná vědní disciplína s vlastní teoretickou základnou. Teorie umožňuje: - třídit

Více

Udržitelné financování komunitní péče MUDR. SIMONA PAPEŽOVÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

Udržitelné financování komunitní péče MUDR. SIMONA PAPEŽOVÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP Udržitelné financování komunitní péče MUDR. SIMONA PAPEŽOVÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP 9.11.2017 Úhrady zdravotní péče! Číselník VZP! Seznam zdravotních výkonů (Vyhláška č. 421/2016 Sb.)! Úhradová

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Bazální stimulace v péči a ve vzdělávání osob s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením

Bazální stimulace v péči a ve vzdělávání osob s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením Bazální stimulace v péči a ve vzdělávání osob s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením PhDr. Karolína Friedlová, Praxisbegleiter für Basale Stimulation, Nr. 608 v EU certifikovaný lektor a supervizor

Více

Předmět psychologie zdraví

Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví 1. Historie 2. Předmět psychologie zdraví 3. Definice zdraví 4. Přehled teorií zdraví 5. Legislativa Historie Vývoj vědního oboru také ovlivnil

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

Neurorehabilitační péče po CMP

Neurorehabilitační péče po CMP Neurorehabilitační péče po CMP As. MUDr. Martina Hoskovcová Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Ucelená rehabilitace výcvik nebo znovuzískání co možná nejvyššího stupně funkčních

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Psychologická setkávání Jan Poněšický Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí Jan Poněšický Psychosomatika pro

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Rehabilitace je samozřejmá a nezbytná součást komplexní péče o spinální pacienty. Po chirurgickém řešení je jedinou léčbou, která může pacientovi

Rehabilitace je samozřejmá a nezbytná součást komplexní péče o spinální pacienty. Po chirurgickém řešení je jedinou léčbou, která může pacientovi Mgr. Lucie Slámová, Hana Jakšová Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Rehabilitace je samozřejmá a nezbytná součást komplexní péče o spinální pacienty. Po chirurgickém řešení

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům lůžkové péče na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic

Odborné podkladové materiály ke standardům lůžkové péče na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic Odborné podkladové materiály ke standardům lůžkové péče na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic Kolektiv autorů: Doc. MUDr. Martin Anders, PhD. Zuzana Fišarová Prim. MUDr. Jaromír Hons, PhD.

Více

Ergoterapie (Occupational. therapy) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK

Ergoterapie (Occupational. therapy) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního ho lékal kařství 1. LékaL kařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice ergoterapie=léčba prací ergoterapie=vedení k soběstačnosti Skládá se ze

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUDERTOVÁ, H., DORAZILOVÁ, A., HUMPOLÍČEK P. ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY

Více

Jak a kde byla za normalizace aplikovaná teorie původně zakázané autorky Marie Krakešové

Jak a kde byla za normalizace aplikovaná teorie původně zakázané autorky Marie Krakešové Jak a kde byla za normalizace aplikovaná teorie původně zakázané autorky Marie Krakešové Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D. Fakulta sociálních studií OU 20.5.2015 Teorie Marie Krakešové v kontextu vývoje postpenitenciární

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, obecně prospěšná společnost Společnost zabývající se rozpracováváním a rozšiřováním koncepce

Více

Přehled základních psychoterapeutických směrů a postupů MUDr. Michal Kryl

Přehled základních psychoterapeutických směrů a postupů MUDr. Michal Kryl Přehled základních psychoterapeutických směrů a postupů MUDr. Michal Kryl Psychiatrická léčebna Šternberk Od historie k současnosti Sigmund FREUD 1900 Carl R.ROGERS 1942 Josef WOLPE a Hans EYSENCK 1958

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Povinné předměty Inkluzivní (speciální) pedagogika Umět vyložit pojmy v oboru speciální pedagogika se zaměřením na inkluzi, inkluzivní vzdělávání

Více

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Callista Roy Adaptační model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *14.10.1939 Los Angeles Základní ošetřovatelské vzdělání Sestra, staniční sestra pediatrie 1963 bc., 1966

Více

Působení pohybového programu na psychotické klienty s diagnózou schizofrenie.

Působení pohybového programu na psychotické klienty s diagnózou schizofrenie. Působení pohybového programu na psychotické klienty s diagnózou schizofrenie. Mgr.Zdeněk Melichárek Ústav tělesné výchovy Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Obhajoba disertační

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

Vojtova terapie z pohledu rodičů a význam dětské sestry. Bc. Zuzana Tomanová Bc. Hana Skulová NO PMDV FN Brno 2011

Vojtova terapie z pohledu rodičů a význam dětské sestry. Bc. Zuzana Tomanová Bc. Hana Skulová NO PMDV FN Brno 2011 Vojtova terapie z pohledu rodičů a význam dětské sestry Bc. Zuzana Tomanová Bc. Hana Skulová NO PMDV FN Brno 2011 Zátěžová situace u rodičů Během těhotenství vzniká těsné spojení mezi matkou a dítětem.

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Kolektiv autorů: Jan Běhounek Erik Herman Martin Hollý Karel Koblic

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Sociální práce v předválečném období představy a realita Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Nedostatek lůžek Velká Praha nejméně 2.000 lůžek navíc Celé Čechy nejméně 20.000 lůžek. Lékařský a ošetřovatelský

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie. Diplomová práce obor Psychoterapeutická studia

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie. Diplomová práce obor Psychoterapeutická studia Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Diplomová práce obor Psychoterapeutická studia VYUŽITÍ EXPRESIVNÍCH TERAPIÍ V PROCESU LÉČBY DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ Vypracovala: Mgr. Klára

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Obecná psychologie. Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013

Obecná psychologie. Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 Přehled doporučené literatury o o o o o o o o Atkinsonová, R.L., Atkinson, R.C. (2003). Psychologie. Victoria Publishing. Kern, H. a kol.(1997):

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Sociální politika Chudoba a sociální vyloučení Zdravotní politika Vzdělávací politika Sociální služby Sociální pracovník Sociální práce u seniorů Senior v

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to didaktika? didaktické...poučné umělecké dílo přednášené rytmicky, s fantazií, půvabně nebo energicky (J. W. Goethe

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Obecná psychologie: základní pojmy

Obecná psychologie: základní pojmy Obecná psychologie: základní pojmy ZS 2009/2010 Přednáška 1 Mgr. Ondřej Bezdíček Definice psychologie Je věda o chování a prožívání, o vědomých i mimovědomých oblastech lidské psychiky. Cíle psychologie

Více

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Stati a zprávy z výzkumu HUDBA TĚLA - ČESKÁ MUZIKOTERAPEUTICKÁ METODIKA* (1. díl) Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Anotace: První díl článku popisuje základní koncepci české muzikoterapeutické metodiky

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Pacienti s duáln v ordinaci pro návykovn. vykové nemoci. MUDr. Olga Kasková, OAT Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Pacienti s duáln v ordinaci pro návykovn. vykové nemoci. MUDr. Olga Kasková, OAT Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Pacienti s duáln lní diagnózou v ordinaci pro návykovn vykové nemoci MUDr. Olga Kasková, OAT Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. leden 2005 říjen 2006 323 klientů / 142 v systematické léčbě z nich

Více

Ostrov objevů multismyslové kurzy pro nejmenší Konference Mensa pro rozvoj nadání 13.3.2014

Ostrov objevů multismyslové kurzy pro nejmenší Konference Mensa pro rozvoj nadání 13.3.2014 Ostrov objevů multismyslové kurzy pro nejmenší Konference Mensa pro rozvoj nadání 13.3.2014 MUDr. Zuzana Ludvíková Ostrov objevů Ostrov objevů je unikátní program pro děti od 1-3 let, který si na základě

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Zahradní terapie jako součást ergoterapie

Zahradní terapie jako součást ergoterapie Zahradní terapie jako součást ergoterapie zahradní terapie ergoterapie - psychiatrie Zakladatelé: - Philippe Pinel, Benjamin Rush 18 stol. morální léčba a zaměstnávání - Friends hospital ve Filadelfii

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Historie managementu

Historie managementu Historie managementu Historický vývoj managementu 1. klasická škola teorie řízení 2. škola mezilidských vztahů 3. empirická škola teorie řízení 4. škola sociálních systémů 5. nová škola teorie řízení Klasická

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Jméno a příjmení školence: K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu v oboru dětská

Více

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43 OBSAH 1. ÚVOD il 1.1 VYMEZENÍ OBECNÉ PSYCHOLOGIE 11 1.2 METODY POUŽÍVANÉ K HODNOCENÍ PSYCHICKÝCH PROCESŮ A FUNKCÍ 12 1.3 DÍLČÍ OBLASTI, NA NĚŽ JE ZAMĚŘENA OBECNÁ PSYCHOLOGIE 14 1.3.1 Psychologie poznávacích

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního lékařství 1. Lékařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice

Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního lékařství 1. Lékařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního lékařství 1. Lékařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice ergoterapie=léčba prací ergoterapie=vedení k soběstačnosti Skládá se ze dvou řeckých

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychologické Ročník 1. Datum tvorby 17.9.2012

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Dobrý den z Prahy Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Taneční a pohybový program pro seniory se specifickými potřebami

Více

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování (zahájení provozu v březnu 2011) za tým DS vypracovaly PhDr. Lenka Havlíčková a Mgr. Eliška Hrbková Charakteristika

Více

Porucha na duchu nebo životní dilema? Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi. David Skorunka

Porucha na duchu nebo životní dilema? Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi. David Skorunka Porucha na duchu nebo životní dilema? Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi David Skorunka skor@lfhk.cuni.cz Základní teze č.1. Bio-psycho-sociální model a tedy i tzv. psychosomatickou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

výcvik integrace v psychoterapii

výcvik integrace v psychoterapii výcvik integrace v psychoterapii OBSAH VÝCVIKU Základní charakteristika Výcvik integrace v psychoterapii je připravován a organizován Katedrou psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Psychoterapie a její dostupnost

Psychoterapie a její dostupnost Psychoterapie a její dostupnost prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta University Palackého Fakultní nemocnice Olomouc Témata potřebnost versus reálná dostupnost psychoterapie

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Specifikace vzdělávacích potřeb

Specifikace vzdělávacích potřeb Příloha č. 1 Specifikace vzdělávacích potřeb Specifikace cílové skupiny: Cílovou skupinou zakázky bude 21 pracovnic v sociálních službách, 1 sociální pracovnice a 1 vedoucí sociální pracovnice. Cílová

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více