PhDr. Irena Wagnerová, PhD., MBA PhDr. Michal Walter

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PhDr. Irena Wagnerová, PhD., MBA PhDr. Michal Walter"

Transkript

1 PhDr. Irena Wagnerová, PhD., MBA PhDr. Michal Walter

2 Proč etika, proč kodex? Priorita ČAPPO ČAPPO deklaruje a definuje požadavky na práci psychologů tak, aby byly v souladu s projektem Europsycholog -Evropský certifikát zpsychologie (The Europsy European Certificate in Psychology) Garantovaná kvalita služeb rozhoduje o úspěchu na trhu Psychologická komora v nedohlednu??? Konference Psychologie práce

3 Etický kodex v psychologické praxi Rozhodování na základě etických pravidel je nutné a nezbytné, etický kodex je vodítkem a oporou Důvodem dodržování EK je ochrana zaměstnanců, klientů i samotného psychologa V ČR neexistuje jednotný etický kodex pro práci v psychologii V rozvinutých státech jsou EK standardem práce Etická pravidla se týkají 3 oblastí : práce s daty, práce s klienty a práce s metodami Základní pravidlo : Primum non nocere především neškodit Konference Psychologie práce

4 Vyplatí se to? Tolerance k neetickému jednání je v ČR poměrně vysoká, respekt k pravidlům a zákonům relativně nízký Firemní kultura je různorodá, v některých firmách nedefinovaná Etické jednání se dlouhodobě vyplatí, i když krátkodobě se může jevit jako nevýhodné Vydělávat peníze se musí, ale za jakou cenu? Konference Psychologie práce

5 Etické kodexy v zahraničí Etický kodex Americké psychologické asociace (APA) byl poprvé vydám v roce 1953 (Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct) 11.verze Society forindustrial/organizationalpsychology (SIOP) je divizí APA a respektuje EK APA Ve Velké Británii existuje etický kodex The British Psychological Society Guidelines forprofessional Practice and Conduct foroccupational Psychologists Psychologové práce a organizace si cení osobní integrity, čestnosti a respektu ke klientům a ke kolegům a snaží se zavést nejvyšší etické standardy své práce Konference Psychologie práce

6 EFPA EFPA -Evropská federace psychologických asociací: Evropský metakodex etiky a Carta Ethica (1995, 2005) Meta-Code of Ethics Accepted by General Assembly Athens, July 1995 Revised by General Assembly Granada, July Konference Psychologie práce

7 The British Psychological Society 1. Je zdůrazněn princip rovných příležitostí a nediskriminujícího přístupu Kompetence odpovídajícím požadavkům a nárokům práce Povinnost udržovat a zvyšovat svou kvalifikaci Vědecká opatrnost, vědomí omezení současných poznatků Vyhnout se přehnaným a zveličeným tvrzením, honbě za senzacemi a povrchnosti Konference Psychologie práce

8 Odpovědnost při používání testů podle BPS Kompetence psychologa k používání psychometrických testů a standardizovaných testovacích postupů je nezbytnou podmínkou, stejně jako respekt ke klientovi, důvěrnost a sdělování výsledků Minimalizace distresu v průběhu testování, vyhodnocování, interpretace a sdělování pouze kvalifikovanými odborníky Zpětná vazba, rada a doporučení jsou součástí etického a profesionálního přístupu Používat výhradně testy, které odpovídají standardům BPS Konference Psychologie práce

9 Chování psychologa podle BPS Ve vztahu ke klientovi zajistit jasné osobní hranice a dodržovat je Zákaz profesionálního zneužití moci prostřednictvím manipulace a lži Ukončit poradenský vztah, když není klientovi prospěšný Ve vztahu ke kolegům dodržovat vzájemný respekt Informovaný souhlas předem je podmínkou péče či podpory (vyšetření, intervence) Informace klientovi o kvalifikaci psychologa, důvěrnosti informací a právu odvolat souhlas Konference Psychologie práce

10 Vztah k veřejnosti a k médiím Vyjádření do médií a odborné stanovisko by mělo být vždy kompetentní, pouze v oboru psychologa Je třeba vyvarovat se rizika dezinterpretace Žádat vždy o autorizaci textu nebo záznamu Komentář musí vycházet z ověřeného zdroje informací a validních výzkumů Konference Psychologie práce

11 Pohoda a forma psychologa Vlastní bezpečí, osobní rozvoj a profesní činnost jsou prioritní Není-li schopen dělat svou práci kompetentně, neměl by ji dělat vůbec Zvážit pojistku odpovědnosti za škody Pokud vidí, že má jeho kolega problémy, měl by to ohlásit (???) Bránit se stresu a příznakům vyhoření Výuka, trénink a supervize je součástí práce, vztahy se studenty vždy korektní bez jakéhokoliv potenciálu ke zneužívání zranitelnosti studenta Konference Psychologie práce

12 Výcvik nepsychologů podle BPS Metody se nesmí dostat do nepovolaných rukou Nepsychologové si musí být vědomi svých omezení Potřebují odborné vedení Konference Psychologie práce

13 Situace v České republice Etický kodex Asociace klinických psychologů (1998), etický kodex psychologa Ministerstva vnitra (2007), etický kodex psychologa Hasičského záchranného sboru (2003) s 10 základními principy : zodpovědnost, kompetence, morální a právní aspekty, důvěrnost, prospěch klienta, profesionalita vztahů, používání technik, výzkum, aktivita na veřejnosti a zodpovědnost vůči zaměstnavateli Při ČMPS pracuje od roku 2005 Etická komise, členové ČMPS akceptují Etický kodex EFPA Konference Psychologie práce

14 EUROPSYCHOLOG 2009 Europsycholog -Evropský certifikát zpsychologie (The Europsy European Certificate in Psychology) Soubor standardů pro vzdělávání a praktický výcvik psychologů Obory psychologie : 1. Pedagogická a školní psychologie 2. Klinická psychologie a psychologie zdraví 3. Psychologie práce a organizace 4. Ostatní (např. forenzní psychologie, psychologiesportu apod.) Konference Psychologie práce

15 Certifikát EUROPSYCHOLOG Součástí certifikátu je vedle dvoustupňového vzdělání a supervize i podpis písemného slibu o dodržování principů profesionálního jednání Certifikát uděluje Národní komise Platnost certifikátu bude 7 let Každá členská organizace EFPA musí připravit vlastní etický kodex Při porušení etického kodexu může držiteli certifikát odebrat Konference Psychologie práce

16 Etika testování v České republice Výborná znalost metod (certifikovaný výcvik v nových metodách zajišťovaný vydavateli testů) Ohleduplný a lidský přístup k testovaným osobám (uchazečům/klientům/pacientům) zátěž jen v nezbytné míře Rovnost přístupu, zákaz diskriminace, dodržování standardních podmínek, zpětná vazba Problémy : zastaralé testy a normy, nestandardizované zahraniční testy i normy, jejichž kvalita není ověřena, on-line testování, assessment a development centra neodpovídající nárokům pracovní pozice, neexistují profesiogramy na jednotlivé pracovní pozice Konference Psychologie práce

17 On line testování stanovisko ČAPPO Česká asociace psychologů práce a organizace varuje uživatele psychologických služeb před užíváním izolovaných metod pro posuzování psychické pracovní způsobilosti a poradenská rozhodnutí, které se stále objevují vnabídkách různých agentur a slibují, co nelze těmito metodami objektivně zjistit. Barvy života, Worktest a další Stanovisko Unie psychologických asociací ČR k metodě Barvy života: Konference Psychologie práce

18 Prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. Etické problémy Etické problémy, před kterými psychodiagnostika bude stát v budoucích letech, se týkají především čtyř hlavních oblastí psychodiagnostického procesu, resp. jejich účastníků, kterými jsou Autoři testů. Kromě základních teoretických otázek definice testované entity jsou při konstrukci testů metody často jednoduše převedeny do počítačové podoby bez srovnávací studie Konference Psychologie práce

19 Distributoři testů Distributoři testů. Problém je v konfliktu odborných kritérií s ekonomickými hledisky (zejména u nás -malý stát s málo obyvateli i málo odběrateli). Vydavatel však nemůže být arbitrem, kdo smí provádět diagnostiku a kdo ne. Problémy s legitimováním se uživatelů nejsou vyřešeny a ani řešeny. Existují vydavatelé místní, ale i vydavatelé zahraniční, u nichž je situace ještě komplikovanější Konference Psychologie práce

20 Uživatelé testů Uživatelé testů (v praxi i ve výzkumu). Testy používají nepsychologové, testy se nezřídka používají bez adaptace na místní prostředí, aplikují se staré, neaktuální či zahraniční normy. Testovaní jedinci. Enormní zátěž testovaných subjektů, získávání dat, která přesahují legitimní požadavky, otázky jejich souhlasu a sdělování výsledků atd Konference Psychologie práce

21 Standardy APA k testům Americká psychologická asociace ve svých Standardech (Standardy pro pedagogické a psychologické testování, Praha, Testcentrum 2001) rozlišuje 3 skupiny testů : Testy nevyžadující buď žádnou nebo minimální kvalifikaci (např. testy dyslexie, dotazníky pro personalisty, Metody sebehodnocení dle Hollanda) Konference Psychologie práce

22 Nižší kvalifikace Testy vyžadující určitou, nikoliv však speciální kvalifikaci (kresba lidské postavy Harris, Inventář deprese Hamiltona, Inventář profesních preferencí Hollanda, NEO- FFI, Thurstonův dotazník temperamentu, Spielbergův inventář strachu, Gordonovozkoumání interpersonálních hodnot, Ravenovy matrice) Konference Psychologie práce

23 Nejvyšší kvalifikace Testy vyžadující nejvyšší kvalifikaci (Wechslerovytesty inteligence, Columbijská škála sensorickézralosti, Rorschachůvtest, Rotterůvtest nedokončených vět, TAT, Visuálně motorický test Benderové, Bentonůvtest visuální paměti, Bayleyovéškály vývoje, Wisconsinský test třídění karet, Reyovafigura). Sem patří hlavně individuální testy inteligence, vývojové škály, projektivní testy a jiné klinické testy Konference Psychologie práce

24 Velká Británie Psychological Corporation(Velká Británie) rozlišuje dvě základní kategorie testů: CL - určeny pro psychology, terapeuty, kliniky OC -použitelné pro výběr, nábor kádrů, profesní poradenství PAR (Psycholog Assessment Resources) z Velké Británie používá následující klasifikace uživatelů testů: nepotřebuje žádnou speciální kvalifikaci licenciát (BA) z psychologie magisterská kvalifikace z psychologie. Konference Psychologie práce

25 Výzkum Koncem roku 2003 byl dovršen tříletý výzkum (v rámci Grantové agentury České republiky) stavu české psychodiagnostiky, s jehož výsledky byla psychologická veřejnost seznámena. Je plánován další plošný výzkum, zaměřený právě na etické otázky psychodiagnostické činnosti Konference Psychologie práce

26 Grantový projekt GAČR Grantový projekt číslo 406/01/1076 GAČR s názvem "Zjištění stavu, potřeb a perspektiv psychologické diagnostiky v České republice". Cílem výzkumu bylo zmapování používaných, postrádaných a neakceptovaných psychodiagnostických metod v všech oblastech aplikované psychologie i ve výzkumu. Konkrétní výsledky jsou značně rozsáhlé a jsou z velké části publikovány v knize Aplikovaná psychodiagnostika v České republice (Svoboda, Řehanetal., 2004), případně na webových stránkách (http://www.phil.muni.cz/psych/grant/) Konference Psychologie práce

27 Poznámka autora MS Bylo by možno uvažovat o ještě rigorosnějším stupni dosažené kvalifikace, např. o postgraduálním studiu v psychodiagnostice nebo o absolvování specializačního kursu v konkrétní metodě, jak je to v některých zemích vyžadováno pro práci s určitými metodami, jako je např. TAT, ROR, MMPI aj Konference Psychologie práce

28 Psychologická komora Etická pravidla zavazují jak vydavatele, tak uživatele testů. Kdo však bude rozhodčím v oblasti adekvátní konstrukce, distribuce i aplikace testů? Nejlepším řešením by byl vznik psychologické komory, což se zdá být bohužel otázkou daleké budoucnosti. Nezbývá nám v této chvíli než konstatovat, že zodpovědnost máme my všichni. Zatím však jen zodpovědnost morální neboť chybějí legislativní pojistky Konference Psychologie práce

29 Literatura zdroje Etické otázky v psychologii Petr Weiss a kol., Portál, Praha 2011 Etika pro evropské psychology -GeoffLindsay, CasperKoene, HaldorØvreeide, Fredi Lang, Hogrefe -Testcentrum, Praha 2010 (rovněž Triton 2010) Konference Psychologie práce

30 Kontakty PhDr. Irena Wagnerová, PhD., MBA PhDr. Mgr. Michal Walter Konference Psychologie práce

31 Děkuji Vám za pozornost Očekávám Vaše dotazy Konference Psychologie práce

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Miroslav Charvát Lucie Jurystová Michal Miovský u č e b n í t e x t y Čtyřúrovňový model kvalifikačních

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě

Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě Expertise of the recruiting of Employees of Prison service of The Czech Republic and its application in Security

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více

Základní metody používané při výběru zaměstnanců. Úvod. Tvrdá data. Analýza životopisu. Využití referencí

Základní metody používané při výběru zaměstnanců. Úvod. Tvrdá data. Analýza životopisu. Využití referencí Základní metody používané při výběru zaměstnanců Úvod Úspěšný výběr zaměstnanců zejména jedná-li se o exponovanou pozici - může značně přispět k úspěšnosti celé firmy. V opačném případě to může vést nejen

Více

Poradenská role školy Posuzovací arch. Bohumíra Lazarová, Petra Novotná

Poradenská role školy Posuzovací arch. Bohumíra Lazarová, Petra Novotná Poradenská role školy Posuzovací arch Bohumíra Lazarová, Petra Novotná 21 Poradenská role školy Posuzovací arch Bohumíra Lazarová, Petra Novotná Poradenská role školy. Posuzovací arch. Bohumíra Lazarová,

Více

Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci 4. Bulletin projektu pro akademické pracovníky, partnery a studenty 2 Vznik a rozvoj partnerské

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

PILOTNÍ OVĚŘENÍ STANDARDŮ KVALITY PÉČE V ZAŘÍZENÍCH ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY

PILOTNÍ OVĚŘENÍ STANDARDŮ KVALITY PÉČE V ZAŘÍZENÍCH ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY PILOTNÍ OVĚŘENÍ STANDARDŮ KVALITY PÉČE V ZAŘÍZENÍCH ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z REZORTNÍHO PROJEKTU (KÓD: 2037 6B 15 S3 PHÚ NÚV 2014) 2014 PhDr. HELENA PACNEROVÁ NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová VÚPSV říjen 2001 Obsah 1. Úvod 4 2. Pracovní činnosti, profesní struktura a systém

Více

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Zdroj: Výstup IpN Kvalita studie Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontetu zdravotního postižení.

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

AKTUALITY PRO LÉKAŘSKOU POSUDKOVOU SLUŽBU

AKTUALITY PRO LÉKAŘSKOU POSUDKOVOU SLUŽBU AKTUALITY PRO LÉKAŘSKOU POSUDKOVOU SLUŽBU Praha 2009 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2009 ISBN 978-80-7421-008-2 Obsah: Úvod 5 Perspektivy lékařské posudkové služby 7 Syndrom vyhoření u lékařů lékařské

Více

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 0 ÚVOD... 4 1 POJEM ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A JEHO VÝZNAM... 8 2 RECRUITING NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ... 9 2.1 EXTERNÍ VÝBĚR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ... 10 2.2 PRŮBĚH PROCESU EXTERNÍHO

Více

Psychodiagnostická činnost v jednotlivých oblastech psychologie

Psychodiagnostická činnost v jednotlivých oblastech psychologie Psychodiagnostická činnost v jednotlivých oblastech psychologie Mojmír Svoboda Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Úvod K základním činnostem psychologů patří psychodiagnostická

Více

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více