Psychologie. Hana Lorencová PSYCHOLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychologie. Hana Lorencová PSYCHOLOGIE"

Transkript

1 Psychologie Hana Lorencová PSYCHOLOGIE 2008

2 Osnova Pedmt a poslání psychologie Psychologické smry Osobnost pojem vývoj struktura

3 Osnova Chování a prožívání Motivace Frustrace a deprivace Výkon Teorie motivace lidského chování Teorie pracovního jednání Stimulace

4 Osnova Sociální skupina Pracovní skupina Pracovní tým

5 Struktura psychologických disciplín obecná práce osobnosti sportu vývojová kultury sociální reklamy pedagogická poradenská srovnávací forenzní psychopatologie klinická psychofyziologie

6 Psychologické smry Psychoanalýza Behaviorismus Humanistická psychologie

7 Psychoanalýza S. Freud ( ) fenomén nevdomí zdroje energie pud smrti a sexuální pud rozvrstvení osobnosti Ono (Id) Já (Ego) Nadjá (Superego)

8 Behaviorismus J. B. Watson ( ) vda o chování psychická innost má reflexní povahu základní je vše, co je pozorovatelné uení, experiment S R S O -R

9 Humanistická psychologie 60. léta USA Abraham Maslow erpá z humanismu a existencialismu snaha porozumt individuáln specifické povaze duševního i duchovního života jedince seberealizace

10 Znaky osobnosti Jedinenost - osobnost je to, co lovka (individuum) psychologicky odlišuje od ostatních. Souhrnnost a jednota - osobnost je souhrnem psychologických prvk, jakýchsi substruktur, které spolu tvoí nedlitelnou jednotu

11 Znaky osobnosti Relativní stálost - osobnost je to psychologické v lovku, co je relativn stálé a co umožuje pedpovdt chování lovka v urité situaci. Pizpsobení a vývoj - osobnost je nepetržitým procesem, zpsobem, jímž se vyrovnává se zmnami podmínek v sob i ve svém prostedí.

12 Vývoj osobnosti (ovlivující faktory) vnitní (biologické) ddiná výbava genová výbava vrozená výbava konstituní výbava

13 Ovlivující faktory vnjší faktory rodina autority malé sociální skupiny širší vztažné skupiny vliv kultury sebeutváecí aktivity

14 Základní substruktury osobnosti Temperament Schopnosti Charakter, postoje Motivace

15 Temperament Celkový stav emotivity, citové ladní, rychlost nervových proces intenzita reagování na podnty odolnost vi podntm citovost náladovost výrazovost

16 Temperament sangvinik dynamický, otevený, pátelský flegmatik pomalejší, klidný, uzavený cholerik prudký, prchlivý, vzteklý melancholik pesimistický, uzavený, zasmušilý

17 Schopnosti osobnostní pedpoklady pro úspšný výkon inností obecné speciální

18 Charakter relativn stálé duševní vlastnosti formují se a projevují ve vztazích ke svtu k innosti (práci) k druhým lidem k sob samému

19 Postoje vznik shodné (podobné) zkušenosti intenzivní citové prožitky pevzetí od jiných osob stránky kognitivní konativní emotivní

20 Aktivace uvedení organizmu do innosti hladina aktivace maximální zvýšená stední snížená nulová

21 innost (aktivita) smuje k cíli základní druhy hra uení práce

22 Chování jednání - prožívání chování molekulární (fyziologické projevy) molární (smysluplné projevy) jednání úmyslné chování prožívání vnitní prožívání situací, dj

23 Okénko JOHARI Oblasti chování Známé sob Samému Neznámé sob samému Známé Druhým lidem A C Neznámé Druhým lidem B D

24 Motto: Chceš-li postavit lo, nedlej to tak, že svoláš chlapy, aby sehnali devo a zaali stavt, ale dej jim, aby sami zatoužili po širém, nekoneném moi. Antoine de Saint-Exupéry

25 MOTIVACE je soubor vnitních hnacích sil lovka, které usmrují jeho jednání a ovlivují jeho prožívání. Motiv má 3 dimenze: Smru Intenzity trvání

26 MOTIVANÍ PROFIL Píznané, dominantní motivaní orientace (tendence), resp. skladba, vyhrannost a intenzita vnitních hnacích sil lovka - umožuje porozumt projevm (chování) jedince - jeho poznání je pedpokladem efektivního stimulování

27 STIMULACE je vnjší psobení na psychiku lovka, v jehož dsledku dochází k uritým zmnám jeho innosti prostednictvím zmny jeho psychických proces, prostednictvím zmny jeho motivace

28 ZDROJE MOTIVACE Poteby Návyky Zájmy Hodnoty a hodnotové orientace Ideály

29 Poteby prožívaný nebo pociovaný nedostatek neho subjektivn dležitého pro život jedince nedostatek poteba motivace na cíl zamená innosti saturace poteby poteby primární a sekundární

30 Návyky ucelený a zautomatizovaný zpsob jednání lovka v urité situaci

31 Zájmy trvalejší zamení lovka vzhledem k urité skutenosti, jevu, osob, pedmtu apod. hloubka a stálost zájmu

32 Hodnoty a hodnotové orientace hodnotový žebíek Typologie dle Sprangera teoretický (poznání) ekonomický (majetek) estetický (krása) sociální (altruismus) politický (moc) náboženský

33 Ideály vodítko jednání lovka idoly bezvýhradn pijímané vzory, obvykle vedou k vnjšímu napodobování

34 KONFLIKTY MOTIV Apetence apetence ( Buridanv osel ) Averze averze ( Scylla a Charibda ) Apetence averze ( Mám - nemám..? ) Nechci, ale musím ( Ml bys! ) Chci, ale nesmím ( Nesmíš! )

35 Frustrace zmaení motivované innosti reakce na frustraci adaptivní (kompenzace, racionalizace, sublimace, autoregulace) maladaptivní (agrese k sob, sebeobviování, trestání se, únik do snní, izolace od lidí )

36 Deprivace Deprivace dlouhodobé neuspokojení dležité poteby Typy sociální citová senzorická základní biologických poteb

37 MOTIVACE A VÝKON Moci, chtít, umt efektivnost práce V = f (M, S, O) V úrove výkonu M úrove motivace S úrove schopností O okolnosti (nap. pracovní podmínky)

38 MOTIVACE A VÝKON Yerkes-Dodsonv zákon (obrácená U- kivka) Výkonová motivace = poteba úspchu / poteba vyhnout se neúspchu Aspirace Motivace výkon spokojenost (?)

39 OBECNÉ TEORIE MOTIVACE Homeostatická teorie motivace (Cannon) Hédonistická teorie motivace Aktivaní (pobídková) teorie motivace Kognitivní teorie motivace Humanistické modely

40 Homeostatická teorie motivace W. B. Cannon homeostáze rovnováha biologický výkladový model vychýlení z rovnováhy naptí snaha o obnovení rovnováhy

41 Hédonistická teorie motivace princip slasti tendence piblížit se píjemnému tendence vyhnout se nepíjemnému emociáln založené

42 Aktivaní teorie motivace pobídka aktivizuje a orientuje chování prvotní pobídky (vrozený dynamický úinek) druhotné pobídky (získaný dynamický úinek)

43 Kognitivní modely poznávací procesy jako motivaní faktor Festinger teorie kognitivní dizonance (poteba vnitního souladu, která se uskuteuje zkreslováním reality ve vnímání)

44 Humanistické modely Abraham Maslow Hierarchická struktura poteb seberealizace poteby uznání a úcty poteby sounáležitosti a lásky poteba jistoty a bezpeí základní biologické poteby

45 funkní autonomie poteb seberealizace (sebeuskuteování)

46 SPECIFICKÉ TEORIE MOTIVACE PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ Dvoufaktorová teorie motivace F. Herzberga Teorie kompetence Teorie expektance Teorie spravedlnosti Teorie X a Y

47 Dvoufaktorová teorie (1967) Dissatisfaktory (frustrátory, hygienické faktory pracovní nespokojenost pracovní ne-nespokojenost Satisfaktory (motivátory) pracovní ne-nespokojenost pracovní spokojenost + motivace

48 Teorie kompetence R. W. White zdroj motivace v poteb ovládat a zvládat poteba prokázat svou pracovní kompetentnost získat respekt a uznání okolí

49 Teorie expektance V. H. Vroom M = V x E V valence (subjektivní hodnocení vcí, událostí, cíle) E expektance (oekávání, subjektivní hodnocení pravdpodobnosti dosažení cíle)

50 Teorie spravedlnosti J. S. Adams fenomén sociálního srovnání pomr dávám x dostávám pomr dává x dostává

51 Teorie X a Y Mc Gregor Pracovník X Pracovník Y nerad pracuje práce je pirozená je líný musí být k práci nucen nechtjí o práci pemýšlet vyhledává odpovdnost prostedek seberealizace odmítají odpovdnost

52 Teorie cukru a bie B. F. Skinner využívání pozitivních a negativních zpvnní cukr (odmna) mzda bi (trest) pokárání, pohržka

53 STIMULACE PRACOVNÍK Vykonávaná práce (její obsah ) Hmotná odmna Vedoucí pracovník (styl vedení, autorita, komunikace, hodnocení, zvládání konflikt, ) Spolupracovníci (vztahy na pracovišti ) Podnik (prac. podmínky, image, profese) další

54 MOTIVANÍ PROGRAM PODNIKU Komplexní dokument, která cílevdom usmruje aktivity zamstnanc informaní základna motivaního programu Etapy pípravy motivaního programu

55 Znaky sociální skupiny Velikost Typ vazby spojující leny Stálost vnitní vazby Charakter lenství Typ solidarity Význam skupinové vazby pro lena

56 Pracovní skupina Skupina lidí jednoho pracovišt, spjatých spolenou strukturou sociálních rolí a jednotným vedením

57 Základní znaky pracovní skupiny Spolené cíle Spolená innost Vnitní struktura pozic a rolí Osobní kontakty len Relativn stálé sociální vztahy Spolené pracovišt Vdomí píslušnosti ke skupin

58 Dimenze pracovní skupiny Velikost Soudržnost (identifikace) Flexibilita Uzavenost Polarizace Stabilita Intimita Pitažlivost Participace Autonomie

59 Pozice v pracovní skupin je objektivní postavení pracovníka v dané pracovní skupin a odvíjí se od souhrnu práv a povinností, které skupina (podnik) tomuto jedinci urila.

60 Role v pracovní skupin je ideál odvozený z píslušné pozice bez ohledu na konkrétního pracovníka, která ji bude vykonávat Roli hrají vlastní pedstavy o roli, pedstavy a oekávání spolupracovník, vedoucích, okolí a skutené zvládnutí pracovní role

61 Dynamika pracovní skupiny Sociální facilitace Deindividualizace Efekt pihlížejících Sociální lenost Konformita Poslušnost vi autorit Skupinové rozhodování Skupinové myšlení Soudržnost sociální skupiny

62 Pracovní tým Vnitn formáln nestrukturovaná skupina lidí, kteí v jejím rámci podávají po stanovenou dobu spolený výkon (spolená odpovdnost) Vhodné pro složité, interdisciplinární a nejednoznané úkoly

63 Týmová práce Velikost týmu Profesní, kvalifikaní a demografická struktura as Charakter pracovního úkolu Stanovení cíle

64 Sociometrie Metoda, která umožuje zjistit smry, etnost a intenzitu neformálních vztah, stupe neformální autority, dvryhodnosti a celkové oblíbenosti jednotlivc v rámci týmu (skupiny)

65 Znaky úspšného týmu Znalost spoleného cíle Synergické pole Tendence k aktivizaci odborné i sociální kompetence len Neformální sociální struktura Specifický systém odmn a postih Vysoké sebehodnocení a sebedvra

66 Výhody týmové práce Týmy bývají tvoivjší Snadnji se rozpoznávají a odstraují chyby Motivace jednotlivc, identifikace s týmem Zvyšuje se ochota k riziku Zmírují se extrémní názory a ešení Rozšiuje se a prohlubuje informaní základna Usnaduje koordinaci a celkovou organizaci práce

67 Výhody týmové práce Výchovný dopad na mladší spolupracovník Stimulující podmínky pro rozvoj Usnaduje nepopulární rozhodnutí Podmiuje vtší neformální autoritu než v pípad rozhodování jednotlivce Uspokojení ady sociáln psychologických poteb len

68 Nevýhody týmové práce Iluze úspšnosti, možnosti vysokého rizika a spolené nezranitelnosti, které vedou k nereálnému optimismu Skupinový tlak proti argumentm, které zpochybují spolenou iluzi Stereotypní pohled na vnjší okolí Autocenzura vlastních názor, postoj (pokud se liší od týmového koncensu) Peceování jednoty vlastního týmu

69 Nežádoucí jednání v týmu Agresivní chování Blokování / obstrukce Osobní pedstavování Rivalizace Vyhledávání sympatií Klaunerie Pitahování pozornosti Stažení se

70 Použité zdroje BEDRNOVÁ, E. NOVÝ, I. a kol.: Psychologie a sociologie ízení. Management Press, Praha ISBN PAUKNEROVÁ, D. a kol.: Psychologie pro ekonomy a manažery. Grada Publishing, Praha ISBN

71

Manažerské dovednosti

Manažerské dovednosti Manažerské dovednosti Petra Rohlíková MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI 2008 Obsah: Sociální pozice a role manažera Osobnost manažera Osobní kvalita manažera Kompetence manažera Autorita manažera Urení kompetence

Více

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) 1. Osobnost Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který zpsobuje, že v téže situaci reagují rzní

Více

Závrená práce posluchae kurzu

Závrená práce posluchae kurzu Závrená práce posluchae kurzu Manažei - kurz efektivního ízení 2004/2005 Název práce: Motivace k dobrovolnictví Jméno a píjmení Jaroslav Hynek Rok: 2005 PROHLAŠUJI, že jsem tuto závrenou práci vypracoval

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Bakaláská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁÍ NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Bc. Lucie Holková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zjištěním spokojenosti zaměstnanců Centra služeb pro seniory Kyjov,

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení a motivace pracovníků v ICT společnosti Autor BP: Jan Rys Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D. 2014 Praha Čestné prohlášení

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Psychologie. PhDr. Eva Půlkrábková. Vysoká škola polytechnická Jihlava

Psychologie. PhDr. Eva Půlkrábková. Vysoká škola polytechnická Jihlava Psychologie PhDr. Eva Půlkrábková Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 Psychologie Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2006. Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, www.mmr.cz Za

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Práce se skupinou. 1. Teoretická východiska

Práce se skupinou. 1. Teoretická východiska Práce se skupinou 1. Teoretická východiska 1 východiska Struktura 1. bloku specifika práce s handicapovanými dětmi mapa handicapů a jejich možné důsledky pro rozvoj klíčových kompetencí fáze vývoje skupiny

Více

Seminář pro pracovníky knihoven 2. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz

Seminář pro pracovníky knihoven 2. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Seminář pro pracovníky knihoven 2. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Úvodní část Základní pojmy z psychologie a psychologie osobnosti Přestávka Sebevědomý pedagog Přestávka Role a autorita

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OBECNÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY Tomáš Šobáň OSTRAVA 2008 Nepublikováno text k vnitřnímu použití Šobáň: Obecná psychologie a psychologie

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I 1/38 1/ PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI V období vzniku psychologie se autoři soustřeďují i na výzkum rozdílů mezi lidmi. Sledují se jednotlivé individuální diference,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

doc. Ing. Jan Lojda, CSc., MBA MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

doc. Ing. Jan Lojda, CSc., MBA MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více