ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY"

Transkript

1 ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

2 Vnìjší kontaktní tepelnì izolaèní systémy ETICS Tytan EOS Certifikované vnìjší tepelnì izolaèní kontaktní systémy Tytan EOS jsou schválené podle øídících pokynù pro evropské technické schválení ETAG 004 a nesoucí oznaèení CE. Splòují kriteria stanovená pro kvalitativní tøídu A dle doložitelného certifikátu. ETA ETICS Tytan EOS s izolantem na bázi pìnového polystyrenu Je urèen pro dodateèné tepelné izolace stávajících fasád, zvláštì pøi revitalizaci panelových domù, nebo pro tepelnou izolaci novostaveb. Variantou skladby tohoto systému je použití izolaèních desek z pìnového polystyrenu s pøídavkem grafitu. ETICS Tytan EOS s izolantem na bázi minerální vlny Je urèen pro dodateèné tepelné izolace stávajících fasád, zvláštì pøi revitalizaci panelových domù, nebo pro tepelnou izolaci novostaveb. Systém je nabízen s izolaèními deskami nebo lamelami. ETICS Tytan EOS pro stavební deskové materiály Je urèen k vnìjšímu zateplení fasád obytných, obèanských a prùmyslových budov stávajících i novostaveb, zhotovených ze zdiva, betonu, prefabrikovaných betonových panelù a stavebních deskových materiálù. Je zvláštì výhodný pro zateplení døevostaveb, kde mùže pøinést úsporu nákladù na aplikaci a materiál. Zvláštì výhodné je možnost použití PU lepidla. Tato lepící hmota je zvláštì vhodná na OSB desky, kde tradièní polymercementová lepidla vykazují minimální pøídržnost. Lepicí hmota Izolant Hmoždinky Stìrková hmota Skelná sí ovina (Perlinka) Stìrková hmota Základní barva Omítka Penetraèní nátìr Fasádní barva Ucelený systém zateplení TYTAN EOS

3 ETICS Tytan EOS s izolantem ETICS Tytan EOS s izolantem ETICS Tytan EOS pro stavební na bázi pìnového polystyrenu na bázi minerální vlny deskové materiály Vynikající pomìr užitných vlastností a ceny zateplovacího systému. Jednoduchá zpracovatelnost. Výborné tepelnì izolaèní vlastnosti. Chemická odolnost. Nízké statické zatížení fasády. Možnost použít PU lepidla, pro urychlení montáže systému a eliminace tepelných mostù. Výhody Vysoká požární odolnost. Vysoký zvukový útlum. Výborné tepelnì izolaèní vlastnosti. Velmi dobrá propustnost vodní páry. Pøi použití desek s kolmou orientaci vláken lze snadno øešit zateplení zakulacených stìn Jednoduchá zpracovatelnost. Výborné tepelnì izolaèní vlastnosti. Chemická odolnost a ekologická nezávadnost. Možnost použití PU lepidla pro zvýšení pøídržnosti zateplovacího systému na bìžných deskových stavebních podkladech. Bìžné stavebné podklady napø.: beton, lehèený beton a jeho prvky cihelné a pórobetonové zdivo keramické a pórobetonové prvky Podklady Bìžné stavebné podklady napø.: beton, lehèený beton a jeho prvky cihelné a pórobetonové zdivo keramické a pórobetonové prvky Bìžné stavební deskové materály napø.: sádrovláknité desky sádrokartonové desky cementotøískových desky OSB desky desky z rostlého døeva ocelového pozinkovaného plechu minimální tlouš ky 0,60 mm ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

4 ETICS Tytan EOS s izolantem ETICS Tytan EOS s izolantem ETICS Tytan EOS pro stavební na bázi pìnového polystyrenu na bázi minerální vlny deskové materiály Lepicí a stìrkový tmel E Lepicí tmel EO Lepicí a stìrkový tmel EO Lepicí a stìrkový tmel EOS PU lepidlo STYRO 753 E/B1 EPS 70 F EPS 100 F EPS s pøídavkem grafitu Lepící hmota Lepicí tmel EO Lepicí a stìrkový tmel EO Lepicí a stìrkový tmel EOS Lepící a stìrkový tmel O Izolant Lamely z minerální vlny TR 80 Desky z minerální vlny TR15 Desky z minerální vlny TR10 dual density Lepicí a stìrkový tmel EO Lepicí a stìrkový tmel EOS PU lepidlo STYRO 753 E/B1 EPS 70 F EPS 100 F EPS s pøídavkem grafitu Hmoždinky Lze použít širokou škálu hmoždinek dle dokumentace ETICS. Skelná sí ovina základní vrstva Lze použít skelné sí oviny dle dokumentace ETICS. Lepící a stìrkový tmel E Lepící a stìrkový tmel EO Lepící a stìrkový tmel EOS Stìrková hmota- základní vrstva Lepící a stìrkový tmel O Lepící a stìrkový tmel EO Lepící a stìrkový tmel EOS Lepící a stìrkový tmel EO Lepící a stìrkový tmel EOS Základní barva - penetrace Základní barva E Základní barva EO Základní barva EOS Základní barva OS Omítka - Koneèná povrchová úprava Omítka E strojní na bázi akrylové disperze Omítka E pro ruèní nanášení - na bázi akrylové disperze Omítka EO strojní silikátová na bázi koloidního køemíku Omítka EO pro ruèní nanášení silikátová na bázi koloidního køemíku Omítka EOS strojní silikonová omítkovina Omítka EOS pro ruèní nanášení silikonová omítkovina Omítka OS minerální cementová omítkovina Mozaiková omítka dekorativní omítkovina na bázi akrylové disperze Fasádní barva - egalizaèní nátìr Fasádní barva EO Fasádní barva EOS

5 Objekty zateplené systémy TYTAN EOS O firmì Skupina Selena, to je mezinárodní holding spoleèností, které se zabývají výrobou a distribucí stavební chemie, urèené pro: PROFESIONÁLY pro rekonstrukce a dokonèovací práce obytných budov, kanceláøských a prùmyslových objektù; INDIVIDUÁLNÍ UŽIVATELE pro drobné opravy a rekonstrukce v domácnostech, bez nutnosti zamìstnání specializovaných stavebních firem. Naše nabídka zahrnuje: - zateplovací systémy - polyuretanové pìny - silikony - akrylové a speciální tmely - montážní lepidla - univerzální lepidla - lepidla na døevo - lepidla na podlahy - impregnace na døevo - impregnace a pøísady pro zdìní - prostøedky na støechy - fólie - stavební pásky PØEVAHA DÍKY PRODUKTÙM Selena je jedním z lídrù na trhu stavební chemie. Skupinu tvoøí 29 spoleèností, vèetnì 18 zahranièních subjektù. Skupina Selena zahrnuje 11 výrobních závodù, umístìných v Nìmecku, Itálii, Èeské republice, Polsku, Brazílii, Turecku, USA, Jižní Koreji a v Èínì. Klíèovým prvkem strategie skupiny Selena je kvalita. Pojem: pøevaha díky produktùm znamená, že v každé kategorii produktù se firma snaží dosáhnout, aby její výrobky mìly nejvyšší kvalitu. Udržování stálé kvality produktù, dokonce i v dobì, kdy je cena silným determinantem konkurenèní pozice, je nejdùležitìjším faktorem, který se pøièinil k úspìchu firmy. Díky tomu se produkty firmy Selena staly synonymem nejen nejvyšší kvality, ale také technologické inovativnosti. Inovativní produkty a ochota poskytovat klientùm znalosti, umožòuje firmì získávat pøevahu na rùznorodém svìtovém trhu. Dnes je Selena ètvrtým nejvìtším výrobcem montážních polyuretanových pìn na svìtì. Prodej probíhá do více jak 50 zemí. V Èeské republice má Selena více jak 30% podíl na trhu polyuretanové pìny a tmelù v profi segmentu a je tak jednièkou mezi profesionály.

6 SELENA FM S.A. ul. Strzegomska 2-4, Wroclaw, Poland ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Více informací o systémech Tytan EOS: V01

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy pro ještě lepší a zdravější bydlení Krásné a zdravé bydlení Systémové řešení pro každou stavbu Regenerace bytových domů Zateplovací systémy Energeticky úsporné bydlení a rentabilní

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Eternit tradièní materiál pro støechy i fasády

Eternit tradièní materiál pro støechy i fasády Eternit tradièní materiál pro støechy i fasády Tradice a budoucnost Eternit pochází z latinského slova Eterna, což znamená vìènost. Eternit je støešní krytina s více než 100 letou tradicí. Díky svému vzhledu

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Pøináší barvy do tvého života. mako malíøské náøadí a pøíslušenství

Pøináší barvy do tvého života. mako malíøské náøadí a pøíslušenství Pøináší barvy do tvého života mako malíøské náøadí a pøíslušenství Vážení obchodní pøátelé, vážení noví zákazníci, jsme velice rádi, že Vám mùžeme pøedstavit náš hlavní katalog mako Systém malíøského náøadí

Více

I l an y v ETICS ETICS t - epel é n vlastnosti Nové ETICS Servis

I l an y v ETICS ETICS t - epel é n vlastnosti Nové ETICS Servis Izolanty v ETICS-tepelné vlastnosti ti Nové ETICS Servis Weber je globální značka kvalitních, stavebních a systémových řešení Katalog Rádce-problém a řešení 2010 1990-2010 20 let na trhu Saint-Gobain Weber

Více

JAK ZATEPLIT FASÁDU SPRÁVNĚ A BEZ CHYB

JAK ZATEPLIT FASÁDU SPRÁVNĚ A BEZ CHYB JAK ZATEPLIT FASÁDU SPRÁVNĚ A BEZ CHYB Zkušenosti postřehy tipy a rady ROMAN STUDENÝ Rád bych poděkoval všem, co mi pomohli s realizací této knihy. Především společnostem BAUMIT, CERESIT, WEBER TERRANOVA,

Více

Systémová plochá střecha na trapézovém plechu na dřevě

Systémová plochá střecha na trapézovém plechu na dřevě CZ s.r.o. Zděbradská 65 251 01 Říčany-Jažlovice tel. 323 624 811 Systémová plochá střecha na trapézovém plechu na dřevě na betonu SP Střecha T SP Střecha D SP Střecha B Adam Zapadlo obchodně-technický

Více

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz Stavíme ze dřeva Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER www.egger.cz Dřevo mě učí pracovat přesně a hledat jednoduchá řešení. Hermann Kaufmann, architekt Obsah 4 Stavby trvalé

Více

Parapety. Schodnice. Pórobetonové dílce. Sádrokartón. Ceresit CX 10 UNIVERZÁLNÍ PU LEPIDLO» NA VEŠKERÉ BĚŽNÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY «

Parapety. Schodnice. Pórobetonové dílce. Sádrokartón. Ceresit CX 10 UNIVERZÁLNÍ PU LEPIDLO» NA VEŠKERÉ BĚŽNÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY « Parapety Schodnice Pórobetonové dílce Ceresit CX 10 Sádrokartón UNIVERZÁLNÍ PU LEPIDLO» NA VEŠKERÉ BĚŽNÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY « Nadešel čas změnit staré návyky! Dříve: ( Žádné těžké pytle... Žádné další

Více

LindabTopline TM. střešní krytina

LindabTopline TM. střešní krytina lindab střešní krytina Lehká střešní krytina lindab - máme řešení www.lindab.cz Lehká střešní krytina Vlny, které chrání LindabTopline je lehká střešní krytina vyráběná z vysoce kvalitního ocelového plechu

Více

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Volba osazování výplní stavebních otvorů okenním systémem Den Braven 3D, je nový, dokonalejší způsob, jak

Více

Průmysl. Výkon převažuje purenit promyšlený konstrukční materiál. PURe technology!

Průmysl. Výkon převažuje purenit promyšlený konstrukční materiál. PURe technology! Průmysl Výkon převažuje purenit promyšlený konstrukční materiál PURe technology! 2 purenit klenot mezi konstrukčními materiály Průmysl purenit co to vlastně je? Odpověď je jednoduchá: purenit je multifunkční

Více

VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie

VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ Řešení vedoucí k úsporám energie VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací 2 Zateplení se opravdu

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Pavel ORAVEC 1, Marek JAŠEK 2 ZMĚNA POLOHY VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘI

Více

Armovací systém Jedinečný systém na sanaci nevyhovujících podkladů

Armovací systém Jedinečný systém na sanaci nevyhovujících podkladů Armovací systém Jedinečný systém na sanaci nevyhovujících podkladů Praktické příklady nevyhovujících podkladů, které lze velmi jednoduše vyřešit pomocí armovacího systému PCI. Popraskané potěry, u kterých

Více

Ceník a přehled výrobků 2013/2014 Roth originální Tacker systém

Ceník a přehled výrobků 2013/2014 Roth originální Tacker systém Ceník a přehled výrobků 2013/2014 Roth originální Tacker systém... profesionální řešení pro podlahové teplovodní vytápění... život plný energie Roth systémy pro plošné vytápění a chlazení Roth systémy

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY Koncern Xella patří mezi nejvýznamnější výrobce na trhu se stavebními řešeními a naše značky Ytong, Silka a Multipor jsou

Více

vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl okna ze systému Euro-DESIGN ed86 vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl okna z Euro-DESIGN ED86 plus vyšší hodnota pro váš domov Úspora energií díky

Více

Environmentálně. šetrné stavby 4. ročník. ENVIC, o.s. a kolektiv

Environmentálně. šetrné stavby 4. ročník. ENVIC, o.s. a kolektiv Environmentálně šetrné stavby 4. ročník ENVIC, o.s. a kolektiv Obsah Předmět: KONSTRUKCE Konstrukční systémy nízkoenergetických a pasivních domů 3 Rekonstrukce a výměna otvorových výplní 3 Řešení rekonstrukce

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Střešní fólie Trocal SGmA/SG Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (plošná fólie) Trocal Typ SG (alt.

Více

Program dveří Teckentrup

Program dveří Teckentrup Program dveří Teckentrup FUNKČNÍ DVEŘE Z OCELI, NEREZOVÉ OCELI A HLINÍKU Protipožární dveře Bezpečnostní dveře Víceúčelové dveře Vnitřní dveře Dveře z uzavřených profilů O T V Í R Á M E V R A T A A D V

Více

K ATALOG KOTEVN Í TECH N I KY. Dovozce pro ČR: S.T.C. a.s. Praha Koněvova 33, 130 00 Praha 3 www.stcnet.cz

K ATALOG KOTEVN Í TECH N I KY. Dovozce pro ČR: S.T.C. a.s. Praha Koněvova 33, 130 00 Praha 3 www.stcnet.cz K ATALOG KOTEVN Í TECH N I KY VÁ Š O D B O R N Ý P R O D E J C E Dovozce pro ČR: S.T.C. a.s. Praha Koněvova 33, 130 00 Praha 3 www.stcnet.cz - upevňovací systémy ve stavebnictví Kdo jsme? Trutek Fasteners

Více

KOMPOZITNÍ MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA. Ing. arch. Petr Čáslava 25.1.2009

KOMPOZITNÍ MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA. Ing. arch. Petr Čáslava 25.1.2009 KOMPOZITNÍ MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA Ing. arch. Petr Čáslava 25.1.2009 \1. Úvod Dřevo patří k nejstarším a nejoblíbenějším přírodním materiálům s nejvšestrannějším využitím. Postupné prohlubování poznatků

Více