e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD"

Transkript

1 e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax tel KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec 2005 PhDr. Jií Kubika pedseda GF

2 O B S A H 1. Úvodní ustanovení 2. Charakteristiky vzdlávacích akcí 3. Organizace vzdlávacích akcí 4. Získávání a udlování kvalifikací 5. Platnost získaných kvalifikací 6. Kritéria pro získání a udlení kvalifikace 7. Uební plány a uební osnovy 8. Pechodná ustanovení 9. Závrená ustanovení 2

3 1. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í 1.1 Kvalifikaní ád GF stanovuje podmínky pro vzdlávání trenér a rozhodích v rámci eské gymnastické federace a uruje zpsob pro získání a udržení píslušné kvalifikace. 1.2 Kvalifikaní ád zahrnuje tyto kvalifikace: a) Trenér trenér sportovní gymnastiky trenér akrobatické gymnastiky trenér skok na trampolín trenér gymnastického aerobiku b) Rozhodí rozhodí sportovní gymnastiky muž rozhodí sportovní gymnastiky žen rozhodí akrobatické gymnastiky rozhodí skok na trampolín rozhodí TeamGym rozhodí gymnastického aerobiku Názvy vzdlávacích akcí: školení trenér III. tídy sportovní gymnastiky školení trenér II. tídy sportovní gymnastiky školení trenér akrobatické gymnastiky školení trenér III. tídy gymnastického aerobiku školení trenér II. tídy gymnastického aerobiku školení trenér III. tídy skok na trampolín školení trenér II. tídy skok na trampolín školení rozhodích III. tídy sportovní gymnastiky muž školení rozhodích II. a I. tídy sportovní gymnastiky muž školení rozhodích III. tídy sportovní gymnastiky žen školení rozhodích II. a I. tídy sportovní gymnastiky žen školení rozhodích akrobatické gymnastiky školení rozhodích III. tídy gymnastického aerobiku školení rozhodích II. tídy gymnastického aerobiku školení rozhodích I. tídy gymnastického aerobiku školení rozhodích II. a I. tídy skok na trampolín školení rozhodích soutže TeamGym školení rozhodích soutže TeamGym junior 2. CHARAKTERISTIKY VZDLÁVACÍCH AKCÍ 2.1 Cílem vzdlávacích akcí kvalifikací trenér je zprostedkování a osvojení si teoretických poznatk o obsahu jednotlivých oblastí studovaného oboru, které jsou využitelné pro další studium oboru. 2.2 Cílem vzdlávacích akcí kvalifikace rozhodí je osvojení právní složky pravidel jednotlivých oblastí oboru. 2.3 Vyjádením dosažení cíle je udlení píslušného osvdení. Osvdení je dokument opravující jejího nositele k provádní innosti v daném oboru. Osvdení vydává GF. 3

4 2.4 Na základ Povení vydaného MŠMT R ve smyslu vyhlášky MPSV R. 21/1991 Sb. resp. 324/1992 Sb. poádá GF vzdlávací akce pro rekvalifikaci a je oprávnna vydat osvdení s celostátní psobností pro pracovní innost Trenér gymnastických sport. 3. ORGANIZACE VZDLÁVACÍCH AKCÍ 3.1 Poadatelem školení všech kvalifikací je eská gymnastická federace. 3.2 Organizací školení jednotlivých kvalifikací jsou poveny krajské svazy, resp. krajské soutžní komise GF, technické komise GF a metodická komise GF. Školení jsou organizována ve spolupráci s externími partnery. 3.3 Organizátor školení je povinen ped konáním akce pedložit metodické komisi GF termín konání akce, vetn programu a složení lektorského sboru. Lektorem mže být: trenér kvalifikace FIG a trenér I. nebo II. tídy odborník píslušné specializace mezinárodní rozhodí kvalifikace FIG nebo rozhodí I. tídy. 3.4 Rozsah školení musí odpovídat požadavkm Kvalifikaního ádu dle bodu 7. Uební plány a uební osnovy. 3.5 Organizátor školení je povinen po ukonení akce zaslat metodické komisi GF Zprávu o prbhu školení, která musí obsahovat: místo a datum konání složení lektorského sboru výsledky zkoušek seznam úastník. 4. ZÍSKÁVÁNÍ A UDLOVÁNÍ KVALIFIKACÍ Kvalifikace je získána na základ úspšného absolvování školení poádaného za daným úelem. 4.1 Kvalifikace trenér III. tídy sportovní gymnastiky Školení organizují krajské svazy, resp. krajské soutžní komise GF, pípadn metodická komise GF. Školení je organizováno zpravidla formou víkendových lekcí, zakonené zkouškami Na základ podané žádosti je kvalifikace piznána i absolventm Sportovního gymnázia se zamením na gymnastické sporty, kteí úspšn složí maturitní zkoušku ze základ sportovní pípravy. 4.2 Kvalifikace trenér II. tídy sportovní gymnastiky Školení organizuje metodická komise GF nebo technické komise sportovní gymnastiky. Školení je organizováno zpravidla formou týdenního souvislého vyuovacího bloku zakoneného zkouškami v rozsahu dle Kvalifikaního ádu a praktických cviení ve vybraných oddílech. Pedpokladem k úasti je kvalifikace trenéra III. tídy. 4.3 Kvalifikace trenér akrobatické gymnastiky Školení organizuje technická komise akrobatické gymnastiky nebo metodická komise GF. 4

5 4.4 Kvalifikace trenér III. tídy skok na trampolín Školení organizují krajské svazy, resp. krajské soutžní komise GF, pípadn technická komise skok na trampolín. 4.5 Kvalifikace trenér II. tídy skok na trampolín Školení organizuje technická komise skok na trampolín, pípadn ve spolupráci s metodickou komisí GF. Školení je organizováno zpravidla formou týdenního souvislého vyuovacího bloku zakoneného zkouškami Pedpokladem k úasti je kvalifikace trenéra III. tídy. 4.6 Kvalifikace trenér III. tídy gymnastického aerobiku Školení organizují krajské svazy, resp. krajské soutžní komise GF, pípadn technická komise/subkomise gymnastického aerobiku. Na základ podané žádosti je kvalifikace piznána i absolventm Sportovního gymnázia se zamením na gymnastické sporty, kteí úspšn složí maturitní zkoušku ze základ sportovní pípravy. Pedpokladem k úasti je absolvování pípravného semináe, který organizuje komise/subkomise gymnastického aerobiku GF. 4.7 Kvalifikace trenér II. tídy gymnastického aerobiku Školení organizuje komise/subkomise gymnastického aerobiku GF ve spolupráci s metodickou komisí GF. Školení je organizováno zpravidla formou týdenního souvislého vyuovacího bloku + praktických cviení ve vybraných oddílech a 2 denním závreným semináem zakoneným zkouškami Pedpokladem k úasti je kvalifikace trenér III. tídy. 4.8 Kvalifikace rozhodí III. tídy sportovní gymnastiky muž a žen Školení organizují krajské svazy, resp. krajské soutžní komise GF ve spolupráci s technickou komisí GF, resp. subkomisí rozhodích. 4.9 Kvalifikace rozhodí II. a I. tídy sportovní gymnastiky muž a žen Školení organizují technické komise sportovní gymnastiky muž a žen GF, resp. subkomise rozhodích Kvalifikace rozhodí akrobatické gymnastiky Školení organizuje technická komisí akrobatické gymnastiky GF, resp. subkomise rozhodích Kvalifikace rozhodí II. a I. tídy skok na trampolín Školení organizuje technická komise skok na trampolín GF, resp. subkomise rozhodích. 5

6 4.12 Kvalifikace rozhodí TeamGym a TeamGym - junior Školení organizuje technická komise všeobecné gymnastiky, resp. subkomise TeamGym Kvalifikace rozhodí III. tídy gymnastického aerobiku Školení organizují krajské svazy, resp. krajské soutžní komise GF ve spolupráci s komisí/subkomisí gymnastického aerobiku GF, resp. subkomisí rozhodích Kvalifikace rozhodí II. a I. tídy gymnastického aerobiku Školení organizuje komise/subkomise gymnastického aerobiku GF, resp. subkomise rozhodích Kvalifikace trenér I. tídy sportovní gymnastiky, skok na trampolín, akrobatické gymnastiky, gymnastického aerobiku Podmínky pro udlení kvalifikace: Splnní nkteré z tchto podmínek: ukonené studium FTVS se zamením na gymnastické sporty ukonené studium na nkterém akreditovaném pracovišti pro vzdlávání trenér I. tídy se zamením na gymnastické sporty ukonené vysokoškolské vzdlání pedagogického smru se zamením na TV a kvalifikace trenéra II. tídy nkterého z gymnastických sport Odborná zpsobilost pro získání dokladu o rekvalifikaci pro pracovní innost Trenér gymnastických sport Odbornou zpsobilost získají absolventi uceleného systému školení kvalifikace trenér, kteí splní doplující požadavky v rozsahu dle Kvalifikaního ádu - lánek 7 Uební plány a uební osnovy. Plnní doplujících požadavk organizuje metodická komise GF ve spolupráci s píslušnou technickou komisí GF. Získání odborné zpsobilosti potvrzuje VV GF. O získané odborné zpsobilosti vydá GF, na základ Povení vydaného MŠMT R ve smyslu vyhlášky MPSV R. 21/1991 Sb. resp. 324/1992 Sb., doklad Osvdení o absolvování rekvalifikaního kurzu 5. PLATNOST ZÍSKANÝCH KVALIFIKACÍ 5.1 Platnost kvalifikace TRENÉR je trvalá. 5.2 Platnost kvalifikace ROZHODÍ sportovní gymnastiky muž a žen, skok na trampolín, gymnastického aerobiku všech tíd je po dobu olympijského cyklu + 1 rok. 5.3 Platnost kvalifikace ROZHODÍ akrobatické gymnastiky, TeamGym a TeamGym junior je po dobu olympijského cyklu + 1 rok, maximáln 5 let. 5.4 Registrace trenér a rozhodích se ídí Registraním a pestupním ádem GF. 6

7 6. KRITÉRIA PRO ZÍSKÁNÍ A UDLENÍ KVALIFIKACE a) dosažení 18ti let pro rozhodí III. tídy sportovní gymnastiky, II. tídy skok na trampolín a soutže TeamGym junior je minimální vková hranice 16 let b) ukonené základní školní vzdlání c) zpsobilost k právním úkonm d) obanská bezúhonnost. 7. UEBNÍ PLÁNY A UEBNÍ OSNOVY 7.1 Trenér III. a II. tídy sportovní gymnastiky trenér III. t. trenér II. t. Všeobecná ást 1. Právní normy, marketink 1 hod 1 hod 2. Anatomie, fyziologie, traumatologie 2 hod 6 hod 3. Pedagogika a pedagogická psychologie 2 hod 1 hod 4. Úrazová zábrana, první pomoc 2 hod 2 hod 5. Aplikovaná mechanika 1 hod 3 hod 6. Názvosloví 2 hod 2 hod 7. Pravidla 1 hod 3 hod 8. Teorie a didaktika sportovního tréninku 2 hod 4 hod 9. Hygiena, regenerace, masáže 1 hod 2 hod 14 hod 24 hod Speciální ást 1. Didaktika akrobacie 5 hod 6 hod 2. Didaktika muži - k naší, ženy - balet 3 hod 3 hod 3. Didaktika muži - kruhy, ženy - kladina 3 hod 3 hod 4. Didaktika peskoku 3 hod 3 hod 5. Didaktika muži - bradla, ženy - bradla o n.v.ž 3 hod 3 hod 6. Didaktika muži - hrazda, ženy - choreograf. prostných 3 hod 3 hod 7. Rozvoj funkních pedpoklad 4 hod 3 hod 24 hod 24 hod Trenérská praxe Bude provádna v praktických tréninkových jednotkách ve vybraných oddílech s externími partnery - hod 30 hod Zkoušky 1. Teoretická zkouška formou testu 1 hod 1 hod 2. Praktická zkouška 1 hod 1 hod Celkem: 40 hod 80 hod Odborná zpsobilost pro získání dokladu o rekvalifikaci pro pracovní innost Trenér gymnastických sport. Požadavky - kvalifikace trenéra II. tídy 120 hod - závrená práce v rozsahu 20 stran formátu A4 a její obhajoba 36 hod CELKEM: 156 hod 7

8 7.2 Trenér akrobatické gymnastiky 1. Anatomie 3 hod 2. Fyziologie 3 hod 3. Aplikovaná mechanika 3 hod 4. Sportovní píprava 17 hod 5. Choreografie a pohybová prprava 8 hod 6. Názvosloví 2 hod 7. Pravidla soutží a hodnocení 2 hod 8. Plánovaní sportovní pípravy a její vyhodnocení 2 hod 9. Pedagogika a pedagogická psychologie 2 hod 10. Praktická ást výuky a zkoušky 16 hod Celkem: 60 hod Odborná zpsobilost pro získání dokladu o rekvalifikaci pro pracovní innost Trenér gymnastických sport. Požadavky : - kvalifikace trenéra 60 hod - závrená práce v rozsahu 20 stran formátu A4 a její obhajoba 36 hod - vedená praxe 60 hod CELKEM: 156 hod 7.3 Trenér III. a II. tídy skok na trampolín trenér III. t. trenér II. t. Všeobecná ást 1. Anatomie 1 hod 3 hod 2. Fyziologie 1 hod 4 hod 3. Pedagogika a pedagogická psychologie 2 hod 1 hod 4. Zdravovda, první pomoc, úrazová zábrana, hygiena, regenerace, masáže 3 hod 2 hod 5. Aplikovaná mechanika 1 hod 2 hod 6. Názvosloví 2 hod 2 hod 7. Pravidla, právní normy, marketink 2 hod 4 hod 8. Teorie a didaktika sportovního tréninku 2 hod 4 hod 9. Traumatologie 2 hod 14 hod 24 hod Speciální ást 1. Pedsportovní a sportovní píprava 3 hod 3 hod 2. Kondiní píprava 3 hod 3 hod 3. Akrobatická píprava 4 hod 6 hod 4. Exkurze v tréninkovém procesu 2 hod 5. Penos vlastních zkušeností 2 hod 6. Technika a didaktika skok na trampolín 6 hod 8 hod 7. Metodika, záchrana a dopomoc 4 hod 6 hod 8. Technika vícenásobných salt 4 hod 9. Technika skok a vazeb s vícenásobnými salty 6 hod 10. Metodika nácviku povinných a volných sestav 4 hod 6 hod 11. Analýza videozáznam 6 hod 24 hod 52 hod Závrené zkoušky 2 hod 4 hod 8

9 Celkem: 40 hod 80 hod Odborná zpsobilost pro získání dokladu o rekvalifikaci pro pracovní innost Trenér gymnastických sport. Požadavky : - kvalifikace trenéra II. tídy 120 hod - závrená práce v rozsahu 20 stran formátu A4 a její obhajoba 36 hod CELKEM: 156 hod 7.4. Trenér III. a II. tídy gymnastického aerobiku pípravný trenér III. t. trenér II. t. seminá Všeobecná ást 1. Anatomie 1 hod 2 hod 2 hod 2. Fyziologie 1 hod 1 hod 4 hod 3. Psychologie sportu 1 hod 2 hod 2 hod 4. Zdravovda, první pomoc, úrazová zábrana, hygiena, regenerace, masáže 2 hod 3 hod 5. Aplikovaná mechanika 1 hod 2 hod 6. Názvosloví 2 hod 2 hod 7. Pravidla 1 hod 8. Pravidla, právní normy, marketink 2 hod 4 hod 9. Teorie a didaktika sportovního tréninku 1 hod 2 hod 4 hod 10. Traumatologie 2 hod 11. Plánování 1 hod 5 hod 14 hod 26 hod Speciální ást 12. Didaktika gymnastického aerobiku 1 hod 3 hod 6 hod 13. Rozvoj funkních pedpoklad 2 hod 4 hod 1 hod 5 hod 10 hod Praktická ást Praktické vedení tréninku, metodika nácviku prvk obtížnosti, pohybová prprava, rozvoj funkních pedpoklad,choreografie 4 hod 14 hod 32 hod Plnní bude provádno v praktických tréninkových jednotkách ve vybraných oddílech s externími partnery. Zkoušky 14. Teoretická zkouška formou testu 1 hod 3 hod 15. Praktická zkouška 1 hod 4 hod Celkem: 10 hod 35 hod 75 hod Odborná zpsobilost pro získání dokladu o rekvalifikaci pro pracovní innost Trenér gymnastických sport. Požadavky : - kvalifikace trenéra II. tídy 120 hod - závrená práce v rozsahu 20 stran formátu A4 a její obhajoba 36 hod CELKEM: 156 hod 9

10 7.5 Rozhodí sportovní gymnastiky Uební plán, osnova i zkouškové požadavky jsou odvozeny od požadavk Technické komise sportovní gymnastiky muž a žen FIG pro školení mezinárodních rozhodích. Školení a zkoušky jsou v rozsahu: rozhodí III. t. rozhodí II. a I. t. 1. teorie 6 hod 10 hod 2. praktická cviení 6 hod 10 hod 3. zkoušky 3 hod 5 hod minimáln 15 hod 25 hod Podmínky pro udlení kvalifikace: rozhodí III. tídy dosud neml kvalifikaci a úspšn zakonil absolvované školení rozhodích III. t. v pedchozím OH cyklu ml kvalifikaci rozhodího III., II. nebo I. tídy a získal v testech GF pro I. a II. t. rozhodích u muž minimáln 50% a mén než 60% možných bod u žen minimáln 50% a mén než 75% možných bod rozhodí II. tídy dosud neml kvalifikaci a byl lenem juniorské nebo seniorské reprezentace nebo trenér I. tídy a úspšn zakonil absolvované školení rozhodích II. tídy v pedchozím OH cyklu ml kvalifikaci rozhodího III. tídy nebo ve stejném OH cyklu po uplynutí dvou let od získání kvalifikace III. tídy získal v závrených testech u muž minimáln 70% možných bod u žen minimáln 75% možných bod v pedchozím OH cyklu ml kvalifikaci rozhodího I. nebo II. tídy a získal v závrených testech u muž 60-70% možných bod u žen minimáln 75% a mén než 85% možných bod rozhodí I. tídy v pedchozím cyklu ml kvalifikaci rozhodího II. nebo I. tídy a získal v závrených testech u muž minimáln 70% možných bod u žen minimáln 85% možných bod úastník školení mezinárodních rozhodích, který získal v testech FIG minimáln 65 % bod Pokud rozhodí vynechá jeden olympijský cyklus, mže si pi absolvování školení v novém cyklu obnovit pvodní kvalifikaci, resp. získat kvalifikaci podle procentuálního potu získaných bod. 10

11 7.6 Rozhodí akrobatické gymnastiky Uební plán, osnova i zkouškové požadavky jsou odvozeny od požadavk Technické komise akrobatické gymnastiky FIG pro školení mezinárodních rozhodích. Školení je organizováno formou víkendových akcí v rozsahu minimáln 20 hodin. Podmínky pro udlení kvalifikace: úspšné absolvování školení poádané komisí AG GF nebo úspšné absolvování mezinárodního kurzu rozhodích poádané svtovou nebo evropskou mezinárodní federací (FIG, UEG). 7.7 Rozhodí skok na trampolín Uební plán, osnova i zkouškové požadavky jsou odvozeny od požadavk Technické komise skok na trampolín FIG pro školení mezinárodních rozhodích. Školení je organizováno formou víkendových lekcí v rozsahu minimáln 16 hodin. Podmínky pro udlení kvalifikace: rozhodí II. tídy absolvoval úspšn závrené zkoušky v rozsahu: písemný test, hodnocení provedení, hodnocení synchronnosti rozhodí I. tídy absolvoval úspšn závrené zkoušky v rozsahu: písemný test, hodnocení provedení, hodnocení obtížnosti, hodnocení synchronnosti získá úastník mezinárodního školení, který: získal nebo si obnovil kvalifikaci mezinárodního rozhodího FIG pro nový olympijský cyklus 7.8 Rozhodí gymnastického aerobiku Uební plán, osnova i zkouškové požadavky jsou odvozeny od požadavk Technické komise gymnastického aerobiku FIG pro školení mezinárodních rozhodích. Školení a zkoušky jsou v rozsahu: rozhodí III. t. rozhodí II. a I. t. 1. teorie 6 hod 10 hod 2. praktická cviení 6 hod 10 hod 3. zkoušky 3 hod 5 hod minimáln 15 hod 25 hod Podmínky pro udlení kvalifikace: rozhodí III. tídy dosud neml kvalifikaci a úspšn zakonil absolvované školení rozhodích III. t. rozhodí II. tídy absolvoval školení rozhodích II. tídy a úspšn zakonil závrené zkoušky tohoto školení 11

12 dosud neml kvalifikaci a byl lenem juniorské nebo seniorské reprezentace nebo trenér I. tídy a úspšn zakonil absolvované školení rozhodích II. tídy minimáln 75% možných bod rozhodí I. tídy absolvoval školení rozhodích I. tídy, poádané komisí gymnastického aerobiku GF a úspšn zakonil závrené zkoušky tohoto školení v rozsahu: písemný teoretický test praktický test - hodnocení obtížnosti technického provedení, umleckého projevu Pokud rozhodí vynechá jeden olympijský cyklus, mže si pi absolvování školení v novém cyklu obnovit pvodní kvalifikaci, resp. získat kvalifikaci podle procentuálního potu získaných bod. 7.9 Rozhodí soutže TeamGym Uební plán, osnova i zkouškové požadavky jsou odvozeny od požadavk Technické komise TeamGym UEG pro školení mezinárodních rozhodích. Školení a zkoušky jsou v rozsahu: 1. teorie 4 hod 2. praktická cviení 6 hod 3. zkoušky 2 hod minimáln Podmínky pro udlení kvalifikace: rozhodí soutže TeamGym junior absolvoval úspšn závrené zkoušky a dosáhl v teoretickém testu 75% možných bod 12 hod v praktické zkoušce 70% možných bod je nositelem kvalifikace Rozhodí TeamGym a absolvoval školení TeamGym junior zakonené teoretickým testem absolvoval úspšn mezinárodní kurz rozhodích poádaný Evropskou gymnastickou unií (UEG) rozhodí soutže TeamGym absolvoval úspšn závrené zkoušky a dosáhl v teoretickém testu 75% možných bod v praktické zkoušce 70% možných bod je nositelem kvalifikace Rozhodí TeamGym Junior a absolvoval školení TeamGym zakonené teoretickým testem absolvoval úspšn mezinárodní kurz rozhodích poádaný evropskou mezinárodní federací (UEG). 12

13 8. PECHODNÁ USTANOVENÍ 8.1 Tento dodatek eší pechod z Kvalifikaního ádu GF, který koní svou platnost a tímto novým Kvalifikaním ádem. 8.2 Kvalifikace Trenér licence P bude podle nového Kvalifikaního ádu a stupn dosaženého vzdlání dlen na kvalifikace TRENÉR II. tídy a TRENÉR I. tídy. 8.3 Platnost kvalifikace ROZHODÍ TeamGym a TeamGym junior mže být v pípad zásadní zmny pravidel v meziobdobí OH cyklu na základ doporuení píslušné komise a rozhodnutím VV GF omezena. 9. ZÁVRENÁ USTANOVENÍ 9.1 Tento Kvalifikaní ád schválil Výkonný výbor eské gymnastické federace na svém zasedání dne Kvalifikaní ád nabývá platnosti dnem Pípadné zmny a doplky Kvalifikaního ádu schvaluje Výkonný výbor GF. 9.4 Dnem koní platnost Kvalifikaního ádu GF ze dne

14 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax tel O S V D E N Í íslo: Jméno, píjmení: Den, msíc, rok narození: Absolvoval/a školení v rozsahu hodin, v dob Osvdení opravuje držitele k této innosti: do V dne podpis pedsedy zkušební komise razítko, podpis organizaního lánku GF 14

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PŘÍPRAVA RADIOFARMAK...........

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu

Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Zátopkova 100/2 box 40 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic tel.: +420-2-33355280, fax:+420-2-57214265 Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více