Soutěž Vesnice roku 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soutěž Vesnice roku 2015"

Transkript

1 Soutěž Vesnice roku 2015 Babice u Uh. Hradiště Slovácko je krásná zem, v jižním kraji moravském kde réva vinná ke slunci se vzpíná. Tam louky jsou a jezera, prostě samá nádhera v celém světě není hezčí jiná severní šířka: východní délka:

2 Obsah: Obec a její koncepční dokumenty Stručná charakteristika obce Urbanistická studie a územně plánovací dokumentace Program obnovy vesnice Rozpočet obce Přehled dotací Společenský život Kontinuita společenského života Činnost spolková Podpora obce Aktivity občanů Dobrovolná práce občanů Začlenění dětí a mládeže do života vesnice Péče o vesnickou pospolitost Spolupráce s občany Podnikání Podnikání v zemědělství Informace o zachování a propagaci místní zemědělské produkce Informace o podílu zemědělských subjektů na zachování původních druhů Zapojení zem. subjektů do přípravy a realizace dalších návrhů obnovy krajiny Spolupráce obce se zemědělským nebo lesnickým subjektem Popis spolupráce obce a zemědělských subjektů včetně dobrovolných Informace o výsledcích péče o veřejná prostranství a kulturní krajinu Spolupráce s obcí při hledání námětů na využití netradičních zdrojů a úspory energie Nezemědělské podnikání, rozvoj řemesel Zapojení zem. podniků na rozvoji venkovské turistiky Informace o uskutečněném projektu (Brownfields) Venkovská turistika Přímé podnikání obce Péče o stavební fond a obraz vesnice Péče o historickou zástavbu Soulad v zástavbě Nová zástavba Organizační opatření Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspory energií Stav občanské vybavenosti Inženýrské sítě Odpadové hospodářství Úspory energií Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci Koncepční přístup, dlouhodobé plánování Nové úpravy veřejných prostranství Udržování přírodních a přírodě blízkých prvků Péče o veřejná prostranství a o zeleň Ekologická výchova a vzdělání Péče o krajinu Zemědělské a lesní pozemky 2

3 Péče o prvky ekologické stability v krajině Ostatní opatření péče o kulturní krajinu Obnova prvků kulturní paměti krajiny Připravované záměry Stručná charakteristika plánovaných a v současné době připravovaných záměrů Informační technologie v obci Stručná charakteristika informační technologie 1. Obec a její koncepční dokumenty 1. 1 Charakteristika obce Babice leží v severní části Dolnomoravského úvalu, v údolní nivě řeky Moravy, která ji ohraničuje z východní strany spolu s Baťovým kanálem a slepými říčními rameny. Západní hranici tvoří začínající pásmo Chřibů. Babice leží v rovině na katastru 660ha, v nadmořské výšce m, 8km od Uherského Hradiště. Obcí protéká Kudlovický potok, do něhož se nad obcí vlévá potok Jankovický. Na severu je to potok Halenkovský, zvaný též Vrbka nebo Trávníčkový. Obec jižní částí katastru zasahuje do chráněného území Natura 2000 a do ochranného vodního pásma Kněžpolský les. První písemná zmínka o obci je z roku 1220 v listině, kterou olomoucký biskup Robert daroval velehradskému cisterciáckému klášteru obilné a vinné desátky. K velehradskému klášteru patřila obec až do roku 1784, kdy byl klášter zrušen. Při parcelaci vrchnostenských dvorů byl v roce 1786 rozdělen i babický dvůr a zřízena osada Cerony, která měla až do roku 1938 samostatné číslování domů. První stopy osídlení však pochází již z mladší doby kamenné. Z roku 1798 pochází pečeť obce v pečetním poli lemovaném vavřínovým věncem je vlevo vinařský nůž a vpravo hrozen. 25. září 2010 byla slavnostně vysvěcena nová vlajka a znak obce. Jablka a hrušky připomínají dřívější ovocnářskou tradici, polohu obce při řece Moravě symbolizují vlnitá břevna. Příslušnost k velehradskému klášteru symbolizuje opatská berla. Barevné řešení červeno-modro-stříbrné bylo převzato z erbu moravského markraběte Vladislava Jindřicha, zakladatele velehradského kláštera. Vznik názvu obce je vykládán dvěma způsoby. Babice jsou prý pojmenovány podle bájné pohanské bohyně Baby, která zde měla svůj chrám či háj nebo také po matce rodu báby. Pravděpodobně však byla obec pojmenována podle křestního jména Vavřín, Vava, neboť v roce 1321 je uváděna obec pod názvem Bawitz a roce 1386 Pawitz. K má obec 1752 obyvatel, z toho 857 mužů a 895 žen. Žijí zde občané všech věkových kategorií. Obec je spádovou a matriční obcí pro obce Kudlovice, Huštěnovice a Sušice. Spádovou oblastí pro naši obec je město Uherské Hradiště. Zástavbu obce tvoří převážně jedno až dvoupodlažní domky se sedlovými střechami a zahradami. V obci je nyní 637 čísel popisných. Z tohoto počtu 40 slouží jako rekreační objekty. Pracovní příležitosti poskytují jak podniky větší Hamé a. s., ZD Pomoraví, Metalvis, tak menší firmy - Zámečnictví Mlčák, Nábytek Hejda, Kovobath. 3

4 1. 2 Urbanistická studie Byla zpracovaná v roce 1993 ing. arch. Moravčíkem a projednávána na veřejných schůzích s občany. Zastupitelstvem obce byla schválena Následně bylo provedeno 16 změn územního plánu. V roce 2011 byl schválen nový územní plán, který zpracoval ing. arch. Špok z firmy Visualcad. Jednotlivé etapy přípravy nového územního plánu byly projednávány jak na zastupitelstvu obce, v komisi pro životní prostředí, tak na veřejných projednáváních s občany. Zájmem obce je zachování vesnického rázu a to i přes to, že ne vždy se to zcela daří a stavebníci mívají jiné představy o bydlení. Malou vadou na kráse obce je to, že nemá klasickou náves a že zde nejsou dochovány žádné domy v jejich původní podobě. Obci se však v posledních třech letech podařilo do podoby 30.let minulého století opravit budovu č. p. 121, která nyní slouží jako Muzeum myslivců a pytláků v Chřibech, vesnické muzeum a také jako společenské centrum. V roce 2009 proběhla digitalizace katastru, která značně usnadnila orientaci v pozemkových mapách Program obnovy vesnice Vypracoval ing. arch. Špok v roce 1999 a to jeho obrazovou podobu, textovou část zpracoval pan Milan Vyskočil tehdejší starosta obce. Vše bylo projednáno s občany i spolky a Zastupitelstvem obce schváleno. V roce 2007 byl zpracován Program socioekonomického rozvoje obce Babice, který v rámci své bakalářské práce zpracovala studentka Univerzity T. Bati ve Zlíně Michaela Anthová. V září roku 2008 byl v rámci přípravy nového územního plánu zpracován komisí životního prostředí návrh Klidová zóna Babice, který se zabývá zachováním území v lokalitě Uhliska a Jezera (jedná se oblast slepých ramen řeky Moravy). V roce 2009 byl zpracován nový Program obnovy venkova na období , který navazuje na předchozí POV a ze kterého vychází. Zastupitelstvem obce byl projednán a schválen V prosinci 2013 byla chválena jeho aktualizace Rozpočet obce Rozpočet obce na rok 2015 je sestaven jako rozpočet přebytkový. Obec se snaží při investičních akcích využívat možností dotací a grantů. Rozpočet je sestavován na základě hospodaření v uplynulém roce a dále na základě podkladů, které poskytují ZŠ, MŠ, jednotlivé spolky a organizace. Následně je podrobně projednáván a připravován finančním výborem, radou obce a poté projednán a schválen na zasedání zastupitelstva obce. Při větších kulturních akcích jako jsou hody či setkání Babic využívá obec sponzorských darů od místních firem. Při sestavování rozpočtu je také počítáno s bezplatnou pomocí organizací a spolků. Rozpočet byl podrobně projednáván a připravován finančním výborem, radou obce a následně schválen zastupitelstvem obce dne

5 ROZPOČET NA ROK 2015 Rozpočet 2015 příjmy v tis. Kč Polož Text v tis. Kč daň z příj. fyz.o.ze záv. č. daň z přij. fyz. os. ze SVČ daň z příj. fyz. osob z kap. výnosů daň z příjmů právnických osob daň z příjmů pr. osob za obce DPH správní poplatky poplatek za komunální odpad poplatek ze psů poplatek za užívání veř.prostranství odvod výtěžku z provoz. loterií Odvod z výherních hracích přístrojů daň z nemovitostí splátky půjček soc. fondu neinv. přijaté dotace ze SR souhrn ost. neinv. dotace ze SR neinv. přijaté dotace od obcí převody z vlastních fondů Inv. transfer od reg. rad pronájem kanalizace a ČOV nařízený odvod odpisů MŠ nařízený odvod odpisů ZŠ kultura příjmy za služby Mezinárodní spolupráce v kultuře sdělovací prostředky ostatní zál. sděl. prost.- zpravodaj využití volného času dětí a mládeže nájem domek u přívozu bytové hospodářství-nájmy platby za plyn a stočné - byty na ZŠ příjmy z pronájmu nebyt. prostor pronájem hrobového místa pohřebnictví příjmy z pronájmu pozemků (buňky) příjmy z prodeje pozemků sběr a svoz komunálních odpadů péče o vzhled obcí a veř. zeleň nájmy DPS služby z nájmů dovoz obědů příjmy-sdh

6 2329 ostatní nedaňové příjmy obecné příjmy a výdaje z fin. oper ostatní příjmy z fin. vypořádání rozpočtové příjmy celkem Rozpočet 2015 výdaje v tis. Kč Para Text v tis. Kč silnice chodníky dopravní obslužnost pitná voda odvádění a čištění odp. vod úpravy drobných vodních toků předškolní zařízení odpisy MŠ základní škola neinv. dot.obcím+odpisy ZŠ investiční akce ZŠ knihovna kultura zachování a obnova sakrálních staveb rozhlas ostatní záležitosti sděl. prostředků mezinárodní spolupráce v kultuře zál. kultury-spol. a soc. komise sport. zař. v maj. obce tělovýchovná činnost j.n. využití volného času dětí a mládeže ostatní zájm. činnost a rekreace bytové hospodářství nebytové hospodářství veřejné osvětlení pohřebnictví komunální služby a územní rozvoj sběr a svoz komunálních odpadů sběr a svoz ostatních odpadů péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče ochrana obyvatelstva požární ochrana zastupitelstva obcí místní správa služby peněžních ústavů pojištění majetku převody vlastním fondům v rozp. platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

7 6409 příspěvky MAS a ost. CELKEM Přehled dotací Přehled přidělených dotací z programů národních (krajských), EU a dalších zahraničních od roku 2001 rok program název akce celkové náklady na realizaci akce (v tis Kč) Přidělená dotace (v tis. Kč) 2007 Drant Nadace Děti-kultura-sport Oprava kříže na Dílech Grant Nadace Děti-kultura-sport Babéry-sportovní dresy MMR Oprava fasády MŠ Fond Zlínského kraje Oprava kříže před hřbitovem Fond Zlínského kraje MMR Oprava sochy sv. Josefka Dokončení domu s upravitelnými chráněnými byty Fond Zlínského kraje hody Grant Nadace Děti-kultura-sport Babéry-sportovní vybavení Grant Nadace Děti-kultura-sport Fond Zlínského kraje Baňa-krojové vybavení Zajištění akceschopnosti SDH Fond Zlínského kraje Oprava pomníku padlým MMR Tréninková tenisová stěna Fond Zlínského kraje Provoz sociálních služeb Fond Zlínského kraje MMR ROP SFDI Oprava kříže před kostelem Technická infrastruktura Třeskovice II. Cyklostezka BabiceSpytihněv Cyklostezka Babice Huštěnovice Nadace Děti-kultura-sport Baňa - dovybavení Nadace Děti kultura-sport Babéry sportovní vybavení Nadace Děti-kultura-sport Pořízení jídlonosičů MMR Kulturní dům oprava soc. zařízení, rekonstrukce obřadní síně MMR Zahrada MŠ Rekonstrukce rozhlasu Zlínský Kraj Provoz sociálních služby Zajištění akceschopnosti SDH Nadace Děti-kultura-sport DPS Ministerstvo obrany Oprava pomníčku M. Čevely MMR Družinové hřiště

8 2010 MŠ oprava elektroinstalace Zlínský Kraj Oprava kříže na hřbitově SFŽP Regenerace zeleně Nadace Děti kultura - sport 2011 ROP 2011 Fond Mikroprojektů DPS Hrajeme si a sportujeme v Babicích Mikroprojekt Propojení generací Oprava střechy č. p Nadace Děti-kultura- sport Kalinka-krojové dovybavení MMR Oprava sochy p. Marie MMR Oprava kříže na Záhumení Nadace DKS Zlínský Kraj DPS-kola Zajištění akceschopnosti SDH Provoz sociálních služeb Provoz sociálních služeb Zajištění akceschopnosti SDH Fond Mikroprojektů Sportem k přátelství Č. p. 121-výměna oken Muzeum Myslivci a pytláci v Chřibech Provoz sociálních služeb Zajištění akceschopnosti SDH OPŽP Zateplení KD SFŽP Kompostování SFDI Bezpečný přechod SFŽP ROP Zateplení a výměna oken KD Muzeum Myslivců a pytláků v Chřibech SFŽP Protipovodňová opatření ROP Revitalizace středu obce Místní komunikace Školní SFŽP Přírodní zahrada MŠ MPSV Podpora soc. služeb Zajištění akceschopnosti SDH 148,5 148, Fond Mikroprojektů CELKEM ,5 Vesnice roku Poznáváme lidové tradice u nás a našich partnerů 8

9 2. Společenský život 2. 1 Kontinuita společenského života K nejstarším tradicím v obci patří císařské hody - od r pořádané 3. říjnový víkend. Na finančním zajištění se spolupodílejí sponzoři. Druhý den se hodové obchůzky účastní také ženáči. Dlouholetou tradicí je velikonoční hrkání a šlahačka. Mezi hojně navštěvované akce patří: Mikulášská nadílka pro děti do věku 10. let, vánoční koncert, vánoční Setkání u jesliček v kostele sv. Cyrila a Metoděje pořádané schólou, ohňostroj o silvestrovké půlnoci. Mezi novější tradice patří stavění máje či fašank, Babický Slavíček, Sečení humen, Svařákový pochod či Babská velikonoční obchůzka. Dlouholetou tradici má v obci pořádání Besed s důchodci. V počátcích, tj. v 60. letech minulého století - je organizovalo místní JZD. Bylo to dáno tím, že tam pracovala většina obyvatel a družstvo tak mělo i velkou roli společenskou. Nyní besedy pořádá společenská komise ve spolupráci s obcí a i nadále se těší hojné účasti. V roce 2010 se uskutečnila oslava u příležitosti 790. výročí první písemné zmínky o obci a při ní byl vysvěcen nový obecní znak a prapor. Proběhlo třináct ročníků plážového volejbalu Činnost spolková V obci pracují tyto spolky: Sbor dobrovolných hasičů Sbor byl založen r. 1899, má 34 členů a také družstvo mladých hasičů, ve sboru jsou i 4 ženy. Šesnáctičlenná zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů je zařazena do kategorie JPO II/1 a patří mezi třetí nejčastěji vyjíždějící jednotky ve Zlínském kraji. Jednotka pracuje v systému stálé pohotovosti a ke své práci používá hasičské auto CAS 24 MAN. Hasičská zbrojnice je po celkové rekonstrukci výměna oken, dveří, vrat a byla provedena plynofikace. V loňském roce byla provedena oprava střechy, zateplení budovy a nová fasáda. Hasiči vypomáhají obci při údržbě komunikací (např. jarní čištění, prorážení ucpaných přípojek kanalizací) nebo v zimě při odklízení sněhu ze střech. Uspořádali několik ročníků soutěže TFA Nejtvrdší hasič přežívá s celorepublikovou účastí. Český zahrádkářský svaz - založen v r. 1928, obnoven r Vybudoval vlastní dům Zahrádkářů - Krájanku, se sálem a kuchyní, které jsou pronajímány na různé oslavy. Dále je tu moštárna, sušírna ovoce, povidlárna a pálenice. Pálenice funguje sezóně cca 4 měsíce v roce. Spolek má 72 členů. V současné době na Krájance prošlo celkovou rekonstrukcí sociální zařízení a byla provedena částečná výměna oken. Svaz pořádá košty vína, na podzim výstavu plodů zahrádek. Dále pořádá odborné přednášky pro členy a příznivce svazu. Velmi oblíbený je Předsilvestrovský večer s hudbou, gulášem a tombolou či poznávací zájezdy. Fotbalový klub FC Babice Založen r. 1929, má 103 členů a trénuje mužstvo žen, první mužstvo, žáky a přípravku. Pečuje o vlastní areál - travnaté hřiště 102 x 60m, tréninkové plochy, víceúčelovou budovu, kde je posilovna a klubovna. Objekt prošel celkovou rekonstrukcí úprava vnitřních prostor, nová elektroinstalace, výměna oken, nová fasáda, nátěr střechy, objekt je plynofikován. Byla provedena celková rekonstrukce hrací plochy vybudování závlah, dosetí trávníku. Před pěti lety proběhly oslavy 80. výročí založení FC součástí oslav bylo také vydání publikace k 90. výročí vzniku tělovýchovy v obci tj. o založení TJ Sokol Babice, historii FC a významných sportovcích pocházejících z obce. Rybářský svaz - V současnosti má 202 členů. Pro svou činnost zde má výborné přírodní podmínky, které poskytují slepá ramena řeky Moravy, řeka Morava či Baťův kanál. Každý rok zajišťují 9

10 rybářský kroužek, školení uchazečů o členství, ve spolupráci se ZŠ pořádají výchovnou ekologickou akci. Pořádají pravidelné dvoudenní rybářské závody, do kterých se zapojují rybáři z širokého okolí. Dětem jsou určeny závody, které probíhají první červnový víkend. Děti nejen závodí, ale taktéž se učí technice rybolovu. Každoročně provedou několik brigád v zimě prosekávání ledu, v jarních měsících úklid kolem vodních ploch, prosekávání břehových porostů, obalování stromů proti poškození bobrem, který decimuje stromový porost kolem těchto vodních ploch. Český svaz chovatelů poštovních holubů založen r. 1946, počet členů 13. Každoročně pořádají hojně navštívenou oblastní výstavu poštovních holubů, účastní se okresního mistrovství poštovních holubů. Český myslivecký svaz založen r. 1923, počet členů 17. Honební pozemky mají 565ha z toho 35ha vodní plochy. Svaz vybudoval za finanční podpory obce vypouštěcí a komorovací zařízení na odchov bažantů, koroptví a kachen. Odchovává také divoké králíky. V zimním období se stará o přikrmování zvěře. Vyrobili a rozmístili řadu hnízdních budek pro kachny. Spolek aktivně vypomáhá zejména při akci vepřové hody. TJ Sokol založen r V minulosti se účastnil sokolských sletů v Praze, má svoji vlajku od roku Podařilo se získat řadu mladých členů, kteří se pravidelně setkávají v posilovně, která je v objektu FC Babice a byla rekonstruována a vybavena novým posilovacím strojem. Spolek nechal vyškolit dvě cvičitelky, které se věnují pravidelnému cvičení s dětmi v tělocvičně ZŠ. Cvičení navštěvuje v průměru 20 cvičících. Využívaná je také posilovna, kterou navštěvují převážně mladí ve věku let. Spolek pořádá řadu dalších vlastních akcí. Byla to např. i účast cvičenců na XV. všesokolském sletu v Praze. Dětský folklórní soubor Kalinka vznikl v srpnu r pro velký zájem rodičů i dětí. Má 36 členů. Za finanční podpory obecního úřadu byly pořízeny kroje. Pomocí dotací od Nadace Děti - kultura sport se podařilo soubor krojově dovybavit. Soubor už od svého vzniku absolvoval několik úspěšných vystoupení každoroční Slavnosti vína v Uh. Hradišti, vystupuje v sousedních obcích či na akcích pořádaných obecním úřadem např. Vánoční vystoupení, dětské folklórní odpoledne, besedy s důchodci či Den matek. Každoročně organizují pěveckou soutěž Babický slavíček. Vystupovali i v Senátu ČR. O prázdninách se členové souboru scházejí na víkendovém soustředění, kde nejen zkouší, ale také podnikají výlety po okolí a tak ještě více utužují kamarádské vztahy. Dechová hudba Stříbrňanka pořádá v obci pravidelné Vánoční koncerty a každoročně doprovází chasu při hodové obchůzce a hraje na hodových zábavách, obec jim poskytuje prostory a zázemí pro pravidelné zkoušky. Cimbálová muzika St. Gabriela ml. Vydala již několik CD. Každoročně prezentuje obec na řadě vystoupení jak v naší republice, tak v zahraničí. V roce 2006 byla Cimbálová muzika Stanislava Gabriela oceněna titulem Laureát Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2006 a v dubnu 2007 získala ocenění FOSKAR

11 Folklorní soubor Kalina soubor-kalina.sweb.cz Patří mezi nejmladší soubory uherskohradišťského Dolňácka. Vznikl v roce Pořádá tematická vystoupení besedy u cimbálu, vánoční koledování. Soubor se věnuje písním, tancům a obyčejům našich předků v jevištních úpravách, uchovávají obyčeje v jejich původní podobě velikonoční či štěpánská obchůzka. Představil se na významných folklórních festivalech ve Svatobořicích Mistříně, Kopaničářské slavnosti, Mezinárodní festival Tolštějnského panství, Jízda králů ve Vlčnově, Dolňácké slavnosti, Slavnosti vína, Zlínské besedování, MFF strážnice 2007, folklórní festival v Trenčíně. Část souboru se také prezentovala na Slavnostech květin a borůvek ve Francii (2005) a na Mezinárodním folklórním festivalu Integracje 2006 v Poznani (Polsko, 2006). V roce 2008 se soubor zúčastnil Mezinárodního tanečního festivalu mládeže v Macau (Čínská lidová republika). Rocková Skupina De Mood Seskupení čtyř mladých hudebníků. Pořádají pravidelné koncerty a to i za účasti zahraničních kapel. Absolvovali koncerty v Polsku, Moskvě, Rakousku, v USA, vydali již několik CD. Scrabble klub Žůdro Je to jediný scrabblový klub ve Zlínském kraji. Členové se schází pravidelně 1x měsíčně. Mezi členy patří hráči z Babic, Huštěnovic, Uh. Hradiště, Zlína, Kroměříže. Každoročně se v Babicích koná kvalifikační celostátní turnaj za účasti nejúspěšnějších hráčů republiky. Schází se i na 50 hráčů. Svaz včelařů - Patří pod základní organizaci v Traplicích, která sdružuje včelaře jak babické, tak kudlovické, huštěnovské, sušické, traplické, košické, jankovské a jalubské. Celkem v počtu 63 členů. V Babicích je vedeno 11 včelařů, kteří obhospodařují přes 70 včelstev. Baňa folkloristicko-recesistické sdružení Babičtí nadšenci Vzniklo v roce 2007, když se sešlo poprvé při obnovení fašanku v Babicích. Od té doby uspořádalo a zúčastnilo se řady akcí slet čarodějnic, otvírání cyklostezky, Slavnosti vína, prázdninové víkendy, hody, Sečení humen, silvestr, Svařákový pochod, Babská velikonoční obchůzka, účastnilo se Sečení pešuňkou v Kostelanech nad Moravou, vystupovalo v Popovicích na soutěži Zpívá celá dědina, na Jarmarku řemesel, v Boršicích na krojovém plese, společně s vinaři s Kudlovic uspořádali Zarážání hory nebo vystupovali na Folkmáji v Javorníku. Pořádají společné akce s kamarády z Hopsáku z Popovic, s Lajblem z Kostelan nad Moravou nebo souborem Evros z řecké obce Javorník. Již několikátým rokem pořádají burzu krojů, jejíž výtěžek z dobrovolného vstupného věnují postižené Barunce Volfové ze sousedních Huštěnovic. Klub důchodců Klub důchodců vznikl v září roku 2009 a to na podnět občanů, kteří vyslovili přání, zda by v obci takový klub nemohl fungovat. Obec poskytuje prostory kulturního domu, kde se naši senioři pravidelně každý první čtvrtek v měsíci schází. Jejich činnost je velmi pestrá. Členky klubu důchodců se věnují pletení čepiček, přikrývek a ponožek pro děti kojeneckého oddělení fakultní nemocnice v Brně či výrobě panenek pro UNICEF. Aktivně se účastní a vypomáhají při akcích v rámci mikroprojektu Propojení generací s družební obcí Bzince pod Javorinou. Členové absolvovali počítačový kurz pořádaný pod záštitou Nadace manželů Livie a Václava Klausových. Velmi aktivně se zapojují do přípravy a organizace obecních akcí. Římskokatolická farnost Babice stará se o údržbu a provoz kostela sv. Cyrila a Metoděje z roku Kostel byl nově vymalován, byla provedena výměna oken. 11

12 Farníci již několik let finančně podporují chlapce v Africe formou adopce na dálku. Finanční prostředky získávají prodejem rukodělných výrobků, které sami zhotovují. Schóla zpívá při nedělních bohoslužbách, vystupuje v čase vánočních svátků s pásmem koled nebo v době velikonoční. Ženy z farnosti dobrovolně udržují květinovou výzdobu a výsadbu kolem kostela a kolem křížů v obci. MAS Severní Chřiby a Pomoraví o. s. místní akční skupina vznikla v roce Sdružuje 16 obcí a dalších 24 subjektů. Jejím cílem je všestranná podpora rozvoje regionu, který je dán územní působností sdružení a to zejména činností ve prospěch občanů, drobných podnikatelů, neziskových organizací a dalších subjektů příslušných k danému území. Partnerská obec Bzince pod Javorinou V rámci mikroprojektů zaměřených na přeshraniční spolupráci se podařilo po letech obnovit partnerství s touto obcí. Proběhla řada kulturních, společenských a sportovních akcí, podařilo se navázat řadu nových přátelství. V průběhu roku se koná řada společných akcí např.: účast na Podjavorinských folklórních slavnostech, účast na dnech obce v Bzincích, předvánoční posezení v Babicích a celá řada sportovních akcí pinponk, lední hokej, fotbal, cyklovýlet. V loňském roce to byla řada akcí zaměřená na poznávání tradic, v letošním roce probíhají další akce v rámci mikroprojektu, které jsou zaměřené na mladé rodiny s dětmi. Obec je dále členem: Sdružení měst a obcí Východní Moravy Svaz měst a obcí Mikroregion Staroměstsko Občanské sdružení Vodovod Babicko Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě Česká asociace pečovatelské služby 2. 3 Podpora obce nepravidelně od roku 1982, pravidelně od r vychází 4x ročně Babický zpravodaj v rozsahu stran. Ve zpravodaji je dáván prostor také amatérským autorům z řad našich občanů. Pravidelně je každé číslo zpestřeno básničkami, kresbami či fotografiemi, které jsou dílem babických. Obec již několik let vydává aktualizovaný kapesní jízdní řád pro občany. Informace o obci jsou obsaženy v publikaci Obnova venkova Zlínského kraje nebo na aktualizovaném letáku Baťův kanál nové přístaviště na Baťově kanálu na území Zlínského kraje. Byla vydaná řada pohlednic obce, záložek, skládanka či pexeso. Webové stránky jsou pravidelně aktualizovány. Obec se podílela na vydání panoramatické mapy Chřibů a na mapě Mikroregion Staroměstsko. Několikrát byl vydán Babický kalendář a to jak stolní, tak kapesní. V roce 2009 byla vydána stostránková publikace k 90. výročí tělovýchovy v obci. V loňském roce vyšla publikace Babičtí a ceronstí vojáci I. světové války u příležitosti 100. výročí vypuknutí I. sv. války. Obecní kronika je vedená od r. 1945, v současnosti jak v psané, tak v elektronické podobě. Všechny akce jsou také dokumentovány fotograficky. Ve vestibulu obecního úřadu je celoročně aktualizovaná fotografická výstava o akcích, které se v obci uskutečnily. Místní knihovna s profesionálním vedením funguje od r a to tři dny v týdnu. K měla 264 čtenářů, z toho 81 dětí do 15 let. Loni ji navštívilo čtenářů a uživatelů internetu a bylo vypůjčeno knih a časopisů. Pro čtenáře bylo loni 12

13 uspořádáno 39 akcí, které navštívilo návštěvníků prázdninové hraní v knihovně, týden knihoven, čtvrteční večery v knihovně, knihovnické lekce, den pro dětskou knihu, besedy. Třináctým rokem se naše knihovna zapojila do akce Noc s Andersenem. Pro čtenáře jsou k dispozici 3 počítače s připojením na internet. Od r spadá knihovna pod obec, podílí se na řadě kulturních akcí v obci. Knihovna v soutěži Vesnice roku 2004 získala v krajském kole diplom za vzorné vedení knihovny. V soutěži Knihovna roku 2004 pak získala Zvláštní ocenění za rozvoj knihovnických služeb, cenu udělovanou Ministerstvem kultury. Každoročně jsou obcí pořádány velikonoční či vánoční výstavky, prodejní trhy a k tomu tematicky zaměřená vystoupení, Mikulášská nadílka, vánoční koncert, vánoční zpívání dětského souboru Kalinka a Cimbálové muziky St. Gabriela. Obec také poskytuje zázemí a pomoc při pořádání různých výstav, koncertů a setkání, které připravují spolky. Budova kulturního domu je po celý rok využívána k nácvikům a zkouškám folklórních souborů Kalina, Kalinka, Stříbrňanky, schůze zde pořádají holubáři či TJ Sokol, pravidelně se zde schází scrabble klub Žůdro, Klub důchodců, Baňa, hraje se zde pink ponk. Ale budova kulturního domu slouží i občanům k pořádání rodinných oslav či k setkávání ročníků. Protože je zde i obřadní síň konají se zde svatby, vítání občánků, deváťákům se zde slavnostně předává poslední vysvědčení, prvňáčci zde zahajují svou slavnostní první cestu do školy. Stejně je po celý týden využívána tělocvična ZŠ, kde cvičí TJ Sokol děti - cvičení a zdravověda, aerobik ženy, TJ Sokol volejbal, FC Babice fotbal děti a staří páni, floorbal SRPDŠ. Obec každoročně podporuje činnost spolků finančními příspěvky z obecního rozpočtu. 3. Aktivity občanů 3. 1 Dobrovolná práce občanů Sportovní komise při radě Obecního úřadu, členové SRPDŠ při MŠ a ZŠ se pravidelně setkávají a plánují akce pro děti i dospělé. Jejich činnost zahrnuje řadu aktivit: dětský karneval, Den Dětí, Ples SRPDŠ, sportovní turnaje, výstavy. Také činnost všech spolků a sdružení je založena na dobrovolné práci občanů a řada jejich akcí je přístupná také veřejnosti. Některé z těchto akcí mají již svou dlouholetou tradici myslivecké večery, předsilvestrovské setkání na Krájance či podzimní výstava plodů zahrádek, které pořádá Svaz zahrádkářů. Velkými pomocníky při zajišťování kulturních akcí se stali také členové Klubu důchodců. Zahrádkáři vybudovali a udržují objekt Krájanka společenské zařízení s pálenicí a sušárnou ovoce a pečlivě se starají o jeho okolí, myslivci pečují o honební revír, rybáři každoročně pořádají několik brigád na úklid okolí vodních ploch či ochranu stromů před okusem bobrů. Drtivá většina občanů vzorně udržuje okolí svých domů a případně také přilehlá veřejná prostranství, stará se o květinovou výzdobu svých domů, která obzvláště v letních měsících bývá velice bohatá. Babice nemají problém s neudržovanými domy. Šestým rokem se schází muži ve vestibulu kulturního domu, kde pravidelně 1x týdně hrají pink ponk a uspořádali již i několik turnajů. Z podnětu občanů se již řadu let pořádá dětský bazárek a na základě zájmu občanů začal svého času fungovat také Klub Důchodců Začlenění dětí a mládeže do života vesnice Obec je zřizovatelem MŠ a ZŠ. Při ZŠ funguje družina. Školáci mohou navštěvovat 12 kroužků (např. keramický, sportovní, taneční, dramatický). SRPDŠ při MŠ pořádá velmi oblíbené dětské maškarní karnevaly, které jsou navštěvovány i dětmi z okolních vesnic. Děti pravidelně vystupují na besedách s důchodci, při vítání občánků a jiných společenských událostech. Při škole velmi dobře pracuje SRPDŠ, které pravidelně pořádá školní ples zahajovaný polonézou žáků 9. tříd. Každoročně také spolu s obecním úřadem pořádá pro děti Dětský den s bohatým celodenním programem. Již několik 13

14 let probíhá v ZŠ velmi úspěšná akce Vánoční dílničky na kterých si děti spolu s rodiči mohou vyrobit např. vánoční svícny, zhotovit přáníčko apod. Škola o své činnosti pravidelně informuje občany v Babickém zpravodaji a má své vlastní webové stránky. Škola se před 14 lety zúčastnila soutěže vyhlášené firmou Opavia, kde vyhrála jednu z hlavních cen vybudování dětského hřiště. Obec se k této akci finančně připojila a tak nejen pro děti vznikl krásný sportovní areál tenisové kurty, plocha na plážový volejbal, tartanová běžecká dráha, atletický sektor, plocha na košíkovou, rampy na skateboard, prolézačky pro děti. Před šesti lety byl areál doplněn o tréninkovou tenisovou stěnu a v roce 2011 prošel areál velkou rekonstrukcí. Na projektu Družinového hřiště se podílely také děti ze ZŠ, které psaly a malovaly, jak by hřiště mohlo vypadat. Díky tomu bylo vybudováno nové hřiště pro děti do 10 let. Za spoluúčasti dětí bylo podobným způsobem rekonstruováno nové oplocení zahrady MŠ. Žáci ZŠ se podíleli na zmapování zeleně v obci. Velmi dobrá je i spolupráce knihovny, ZŠ a MŠ. V obřadní síni jsou do 1. třídy vítáni prvňáčci a když se tyto děti se školou loučí, je jim zde slavnostně předáváno poslední vysvědčení za účasti pedagogů, členů SRPDŠ i zástupců obce. MŠ a ZŠ pravidelně prostřednictvím Babického zpravodaje informují občany o svých aktivitách a obě organizace pořádají řadu dalších vlastních akcí pro děti a také jejich rodiče Péče o vesnickou pospolitost V roce 2007 byl zprovozněn dům s upravitelnými chráněnými byty, kde našlo svůj nový domov 10 seniorů. V té době obec začala provozovat pečovatelskou službu a to nejen pro obyvatele tohoto domu. Starší spoluobčané tak mají možnost objednat si doprovod k lékaři, obstarání nákupu, úklid domácnosti, praní, žehlení, dovážku obědů. Čtyři pracovnice pečovatelské služby se v současné době starají o 69 klientů, jak seniorů, tak lidí, kteří mají nějaké zdravotní potíže (průměrný věk uživatelů byl 78,5 roku). Vloni bylo rozvezeno obědů, v přímé péči bylo stráveno u uživatelů 1211 hodin. K rozvozu obědů mají strávníci možnost používat jídlonosiče s termoobalem, které jsou jim zapůjčovány zdarma a podařilo na ně získat finanční prostředky z Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Pečovatelská služba nabízí své služby také pro obyvatele okolních obcí, s jejichž starosty úzce spolupracuje. Sociální služby poskytují pečovatelky z Babic, které byly většinou vedeny na úřadě práce a prošly odpovídajícími rekvalifikačními kurzy. V rámci předepsaného vzdělání se pracovnice PS zúčastňují nejrůznějších seminářů a kurzů. PS je rovněž zapojena do pracovní skupiny Senioři, která byla utvořena oddělením sociálních služeb města Uh. Hradiště. Zástupce PS Babice se zúčastňuje pravidelných schůzek uvedené skupiny, na kterých se řeší otázky seniorů a pracuje se na Střednědobém plánu soc. služeb. PS je také členem České asociace pečovatelských služeb. Každoročně je zpracovaná výroční zpráva PS, která je předkládána radě obce. Pro obyvatele DPS pořádají pracovnice PS různé kulturní a vzdělávací akce. U vchodu do DPS je zřízena schránka důvěry, která je určena pro připomínky či podněty týkající se pečovatelské služby. Z různých dotací a grantů se podařilo získat prostředky na činnost PS. Bylo např. zakoupeno jízdní kolo, počítače, tiskárna, dovybavení domu. Pečovatelská služba Babice dosáhla nejvyššího možného hodnocení v rámci Zlínského kraje za rok Každoročně je pořádaná Beseda s důchodci, zástupci obce, společenské a sociální komise pravidelně navštěvují jubilanty a také naše staré spoluobčany v domovech důchodců. Starší občané a zaměstnanci místních firem mají možnost stravovat se ve školní jídelně. Pro nemohoucí spoluobčany je rozvoz obědů zajištěn pečovatelskou službou. Občanům nad 70 let obec poskytuje slevy na obědy či svoz komunálního odpadu. Sociální komise ve spolupráci s pečovatelskou službou se také zabývá pomocí občanům v nouzi ať už sociální či morální. Občané ví, kam se mohou obrátit. Rozsah této pomoci je různorodý. Od zastupování při 14

15 vyřizování osobních záležitostí na nejrůznějších úřadech, až po pomoc při řešení problémů finančních ve spolupráci s poradnami v tísni. Byl vybudován společenský areál U Střešně, kde jsou pořádány taneční zábavy, dětské dny, lení kino, ale také soukromé oslavy. Dá se říct, že mezi udržování dobrých sousedských vztahů patří víc než desetileté setkávání obcí Babic z České republiky a Polska. Setkání se pravidelně účastní 9 Babic z ČR a dvoje z Polska. Každý rok je setkání v jedné z těchto obcí. Bylo obnoveno partnerství se slovenskou obcí Bzince pod Javorinou. Několik společných setkání dalo podnět k podání žádostí do programu Mikroprojektů přeshraniční spolupráce, zaměřených na posílení kulturních, společenských a sportovních vazeb mezi našimi obcemi. V rámci tohoto projektu se uskutečnil třeba společný Česko-slovenský vánoční jarmark či Zazpívej slavíčku z Bzinců a Babic. Následně byl tento projekt rozšířen ještě o aktivity zaměřené sport, tradice a pro rodiče s dětmi. Každoročně probíhá v obci Tříkrálová sbírka, která má již svou tradici, což dokazuje vybraná částka letos ,-Kč. Od podzimu 2009 pracuje v obci Klub důchodců. Obec poskytuje dobré podmínky pro život občanů a tak přesto, že se některá místa potýkají s odlivem občanů ať už v důsledku hledání lepších pracovních podmínek, úmrtnosti starší populace či nízké porodnosti, zůstává v naší obci počet obyvatel již po řadu let víceméně konstantní. Obec si také váží lidí, kteří se tu narodili nebo zde žijí a jsou něčím zajímaví či něčeho významného dosáhli. A tak již osmým rokem vychází v Babickém zpravodaji rubrika Babičtí, která čtenáře seznámila s řadou zajímavých osobností. Také v publikaci 90 let tělovýchovy je zmíněna řada významných sportovních osobností. Z Babic vzešlo např. 19 ligových fotbalistů, máme tu účastníka maratónského běhu, profesionálního hráče hokeje, který hrál i za NHL, mistryni republiky v kulturistice či mistra světa a vicemistra světa v kickboxu Spolupráce s občany Od roku 1990 volí občané 15ti členné zastupitelstvo, které pak volí starostu, místostarostu a tři radní. Zastupitelstvo obce se schází minimálně 4x ročně, rada obce zasedá každých čtrnáct dní a tak je dostatek příležitostí řešit případné problémy občanů aktuálně. V obci pracují tyto komise a výbory: komise sportovní, společenská a sociální zajišťuje akce s prohlubováním mezilidských vztahů: návštěvy občanů žijících v domovech důchodců, návštěvy při významných životních jubileích, vítání nově narozených občánků s příspěvkem 3000Kč, organizují občanské pohřby či svatby, rada školy, výbor finanční a kontrolní. Své názory mohou občané vyjadřovat na veřejných zasedáních zastupitelstva obce, dále lze podněty a připomínky podávat na podatelně obecního úřadu, formou listárny ve zpravodaji, zasílat em či klasickou poštou a nově jsme zavedli schránky důvěry, kam mohou občané vkládat své dotazy a připomínky. Informace pro občany jsou také zveřejňovány ve vývěskách na pěti místech v obci, obecním rozhlasem a na webových stránkách. Tady mají občané možnost využívat zasílání aktuálních zpráv formou ů. Při zásadnějších rozhodnutích se osvědčilo pořádání anket. Děti pomáhají s distribucí anketních lístků, či případně s anketami samotnými. 4. Podnikání 4. 1 Podnikání v zemědělství Obec byla odpradávna svou polohou předurčena k intenzivnímu zemědělskému využití. V současné době zemědělskou produkci zajišťuje ZD Pomoraví, které od klasického JZD přešlo transformací na akciovou společnost. Kolem 35 zaměstnanců obhospodařuje 1120ha, z toho 519ha v katastru Babic. Zbylé polnosti leží v katastru obcí Kudlovice, Traplice, Jankovice, Košíky, okrajově v katastru obcí Huštěnovice a Spytihněv. 100ha tvoří louky a pastviny. 15

16 Svůj podíl na produkci ZD má také výroba živočišná. Je to 280 kusů hovězího dobytka. Z toho je 198 krav, dojících 170. Zbylý podíl tvoří mladý dobytek. Šetrnější používání hnojiv a postřiků se v posledních letech příznivě odráží na stavu krajiny. Objevuje se větší množství zpěvného ptactva a zvěře. Na katastru obce se díky intenzivnímu obhospodařování nenachází žádné nevyužité či zanedbané plochy. Louky jsou sečeny 2x ročně. Družstvo pomáhá při pravidelném sečení lokality Žleby a pomáhá obci v zimním období s udržováním místních komunikací Informace o zachování a propagaci místní zemědělské produkce Místní zemědělská produkce je dlouhodobě zaměřena na výrobu osiv, osivové kukuřice a na tradiční polní výrobu tj. obiloviny, okopaniny. ZD Pomoraví je na uherskohradišťsku jedním ze tří posledních pěstitelů cukrovky. Z dalších pěstovaných plodin to je ozimá řepka a silážní kukuřice. V naší obci není historicky dochovaná žádná místní specialita, či produkce výjimečně zajímavé plodiny. Ovšem téměř v každé rodině se sušívalo ovoce, které bývalo v zimě důležitou složkou jídelníčku, vařila se povidla, pálila slivovice. Je potěšitelné, že ač ne již v takovém množství, i dnes je řada těch, kteří se této činnosti věnují. Své výpěstky či výrobky z nich pak každoročně prezentují na zahrádkářské podzimní výstavce, někdy spojené i s ochutnávkou. Např. v rámci miktoprojektu to byla ochutnávka starých místních jídel báleše, šlíšky, metyja. Řada z našich zahrádkářů vlastní i nemalé množství ocenění a to jak oblastních, tak celorepublikových - za rozvoj zahrádkářství či za prezentaci výpěstků. Přesto, že v katastru naší obce není mnoho vinic, je v Babicích řada vynikajících vinařů, kteří vlastní řadu ocenění a jejichž jména mají mezi znalci váhu a obci se v roce 2008 podařilo od pořadatelů Slováckých slavností vína a otevřených památek získat titul Vinařská obec roku. V rámci prezentace na Slováckých slavnostech vína v Uh. Hradišti se pokoušíme navázat na ovocnářskou tradici obce a to nabídkou sušeného ovoce Informace o podílu zemědělských subjektů na zachování původních druhů ovocných a okrasných stromů na veřejných prostranstvích Jak bylo řečeno již v předchozím bodě, aktivními v tomto směru jsou převážně naši zahrádkáři. Téměř každý z nich má nějakou starou odrůdu ovocného stromu na své zahrádce. Podíleli se také na zmapování odrůd, které se v naší obci dříve pěstovaly. Tyto podklady posloužily k založení sadu s těmito odrůdami, který se za pomoci sponzora podařilo vysadit v zahradě Na Mýtince Zapojení zemědělských subjektů do přípravy a realizace dalších návrhů obnovy krajiny Zemědělský podnik, stejně tak jako spolky zahrádkáři, myslivci, rybáři, včelaři byli konzultanty při přípravě nového ÚP či jsou žádáni o stanovisko k dílčím akcím např. připravovaná výsadba aleje Spolupráce obce se zemědělským subjektem Jak je uvedeno v předchozím bodě, ZD se zapojuje do údržby obce. Starosta bývá pravidelně zván na valné hromady ZD Pomoraví a ředitel ZD je naopak pravidelně zván na veřejná zasedání obecního zastupitelstva. Oba subjekty jsou tak informovány o aktuálním dění. ZD Pomoraví, stejně tak jako myslivecké sdružení, rybářský svaz či členové komise životního prostředí byli zváni k projednávání nového územního plánu obce. Tímto způsobem se 16

17 podařilo do plánu zapracovat řadu podnětných připomínek, které by měly přispět k zachování přírody kolem nás a k zachování, případně obnově míst příhodných pro život ptactva a zvěře Popis spolupráce obce a zemědělských subjektů včetně dobrovolných Spolu se svazem myslivců zahájilo ZD Pomoraví přípravu a realizaci vybudování remízků a bio pásů pro zvěř, protože ani naše obec není ušetřena záboru zemědělské půdy a zvěř tak ztrácí svá přirozená útočiště. Přesto, že ZD má v této situaci složité postavení, jelikož hospodaří na pronajatých pozemcích a nemá tak možnost zajistit trvalé udržovaní podobných ploch, snaží se vedení firmy vyjít těmto aktivitám vstříc. Řada členů mysliveckého sdružení je současně zaměstnanci ZD a tak je cesta k hledání společných řešení o něco jednodušší. Díky tomu se již v lokalitě Žleby podařilo založit tři biopásy. Jedná se o plochy, které jsou vyčleněny ze zemědělské půdy a jsou obhospodařovány takovým způsobem, aby poskytovaly co nejvíce obživy a případně také útočiště zvěři. ZD také zapůjčuje mysliveckému sdružení potřebnou mechanizaci k jejich údržbě. V zimním období zapůjčuje traktor pro pravidelný rozvoz krmení a konečně je to i poskytování samotného krmení pro zvěř. Myslivecká činnost je ze strany ZD podporována také poskytnutím prostor v areálu ZD. Myslivecké sdružení zde tak mohlo vybudovat odchovnu bažantů a v posledních letech to byl i odchov divokých prasat. Vzájemně spolupracuje také myslivecké sdružení s rybáři třeba při vysazování káčat, budování hnízdních budek či zapůjčováním mechanizace. Finančně je z obecního rozpočtu také každoročně podporován Svaz včelařů, kterému se v posledních letech podařilo získat další mladé členy. Prostředky jsou poskytovány především na vakcinaci proti varoáze Informace o výsledcích péče o veřejná prostranství Zájmem všech je, aby prostředí kolem nás bylo příjemné a udržované. Obec udržuje přes 45 tisíc m2 veřejných ploch. O tuto údržbu se starají převážně zaměstnanci obce, v létě brigádníci a částečně samotní občané. Ale svým dílem přispívají i výše uvedené subjekty. ZD pomáhá v zimních měsících s údržbou komunikací. V létě je to sečení lučních porostů v lokalitě Žleby. Rybáři ve spolupráci se ZŠ Babice se zapojují do projektu Den Země, což znamená, že společně provádí úklid břehů vodních ploch Spolupráce s obcí při hledání námětů na využití netradičních zdrojů a úspory energie Obec Babice má značnou výhodu v tom, že je zcela plynofikovaná. Přesto jsou občané, kteří hledají další cesty k úsporám energií. V tomto směru jsou aktivní zejména mladí stavebníci v lokalitě Třeskovice, kde jsou k vytápění nových domů využívána tepelná čerpadla, částečně kolektory či kotle na biopaliva. Obec byla nápomocná občanům při získávání dotací v rámci programu zelená úsporám. Výměnou tepelného zdroje prošel také kulturní dům, kde bylo vytápění změněno z plynu na plynové tepelné čerpadlo Nezemědělské podnikání, rozvoj řemesel V obci je několik větších podniků i menších firem, které zajišťují poměrně dostatek pracovních příležitostí a přispívají tak k zaměstnanosti v obci. Po snížení produkce ZD Pomoraví byly volné objekty v areálu pronajaty a tak zde vznikla menší podnikatelská zóna Metalvis(spojovací materiál), Mandy vonné oleje, Rehos zemědělská technika. Soukromé podnikání je v obci zastoupeno jak službami (kadeřnictví, pedikúra, kosmetika, masáže, pneuservis, vodo-topo-plyn), tak řemesly stolařství, kovovýroba, zámečnictví, autoservis. Zemědělské družstvo nabízí možnost ubytování a to zejména pro dělníky a sezónní zaměstnance další ubytování je 17

18 možné v hostinci U Jakuba či v domku U Přívozu. V obci je také řada lidí, kteří se ve svém volném čase věnují starým řemeslům šití krojových bot, zhotovení krojového vyšívání, výroba panenek z kukuřičného šustí, paličkování, háčkované vánoční ozdoby, pletení košíků apod. V letošním roce obec podala žádost o dotaci na vybudování školních dílen záměrem je prohlubovat manuální zručnost a dovednost dětí již od školního věku Zapojení zemědělských podniků na rozvoji venkovské turistiky Zemědělský podnik se přímo na podnikání v oblasti turistiky nepodílí. Provozuje ubytovnu, která je však vhodná spíše pro sezónní dělníky. Ovšem tím, že svědomitě obhospodařuje polnosti, řádně udržuje areál družstva i jeho okolí, přispívá tak k celkovému pěknému vzhledu naší obce a tedy k tomu, že se sem lidé rádi podívají a také vracejí Informace o uskutečněném projektu brownfields Naše obec byla naštěstí takového projektu ušetřena. Zemědělský podnik nikdy nepřerušil svoji činnost a i přesto, že ji značně omezil, dokázal se s touto skutečností vypořádat. Uvolněné budovy v areálu družstva byly buď pronajaty či prodány soukromým firmám, které zde podnikají. Celý areál je tak celoročně udržovaný a využitý Venkovská turistika k rekreaci, koupání a rybolovu slouží především ramena na pravém břehu řeky Moravy - zejména lokalita Uhliska. V okolí obce jsou cyklostezky blízkou chřibskou krajinou nebo při Baťově kanálu, která je součástí Moravské cyklotrasy č. 47. V obci je možnost ubytování v hostinci U Jakuba či na ubytovně ZD Pomoraví, občerstvení v restauraci Sport, v hospodě Na Palmě, Na hřišti či U Rybičky. Je možné si pronajmout tenisové kurty, tenisovou stěnu a využít sportovní areál (dětské hřiště, plážový volejbal, skatebortové rampy, posilovací stroje). Přes katastr obce protéká Baťův kanál, který poskytuje možnost projížděk na loďkách. V létě 2006 byl zahájen provoz babického přístaviště. V sousedství přístaviště je Odpočívárna pro cyklisty U Rybičky. Je zde možnost občerstvení, venkovní posezení, WC, sprchy. Zajímavostí v této lokalitě je Kudlovický potok podtékající pod Baťovým kanálem = akvadukt. Druhou atrakcí naší obce je v lokalitě Uhliska plavební komora na Baťově kanále, kde místní komunikace přechází přes most, který je vlastně součástí této komory. Obec vlastní bývalý domek převozníka, který stojí v blízkosti Moravy a zmiňované cyklostezky. Před pěti roky byl domek opraven a je pronajímán jako rekreační objekt. V loňském roce této možnosti využilo 140 rekreantů ze všech koutů naší země. O spokojenosti návštěvníků svědčí zápisy v knize hostů a hlavně to, že se k nám lidé opětovně vrací. Již v tuto chvíli máme zaplněný kalendář rezervacemi pro letošní rok a téměř i celý rok Domek U Přívozu tak plní nejen funkci rekreační, ale také propagační. Rekreanti se často účastní i místních akcí a není snad lepší pocit, než když vám cizí řeknou, jak se jim u nás líbilo. Domek také slouží jako zázemí pro pořádání každoročních rybářských závodů jak pro děti, tak dospělé. Lokality Uhliska, Jezera a na druhé straně obce lokalita Žleby jsou cílem častých procházek místních i přespolních občanů Přímé podnikání obce Vlastní hospodářskou činnost průmyslového charakteru obec neprovozuje. Menší zdroj příjmů je z pronájmu nebytových prostor, z nájmu obecních bytů, veřejných ploch a poskytování sociálních služeb. 18

19 5. Péče o stavební fond a obraz vesnice 5. 1 Péče o historickou zástavbu Místní obyvatelé se snažili jít vždy s dobou a tak jsou Babice přes své stáří vlastně mladou obcí. Historické jádro obce leží v části obce zvané Luža. Mělo tvar podkovy a vstupovalo se do něj branami. Dnes se v této části nachází nejklidnější část obce, jejímž středem je veliká zahrada Mateřské školy. Nejstarší budovou v obci je právě budova Mateřské školy, která dle historických pramenů existovala již v roce 1802 jako filiální škola. Budova prošla postupnou rekonstrukcí. Byly vyměněny krovy a střešní krytina, okna a nakonec dostala budova novou fasádu. Původní obytná zástavba obce je vlastníky postupně opravována. Z historických památek zde najdeme kostel sv. Cyrila a Metoděje postavený v r na místě dřevěné zvonice - nyní udržovaný ze sbírek farníků, kříž na Prašnicích a osm dalších sakrálních památek v katastru obce. Nejstarší kříž pochází z roku Obec postupně kříže a sochy opravuje a tak se novým kabátem pyšní kříž na Prašnicích, před hřbitovem, na hřbitově, na Dílech, u Horníčkového, před kostelem, socha sv. Josefka, která byla nejen opravena, ale také přemístěna na důstojnější místo, protože v 70. letech bylo v její blízkosti postaveno hnojiště a dále také kříž na Záhumení či socha Panny Marie. Ve vlastnictví obce se nachází dům č. p. 121, kde bylo v loňském roce otevřeno muzeum Myslivců a pytláků v Chřibech. Současně slouží také jako klubovna mysliveckého sdružení a místo kulturních akcí. Byl zde také vysazen sad se starými ovocnými odrůdami, které se v naší oblasti dříve pěstovaly. Řada občanů má také velmi zajímavé koníčky navazující na místní tradice šití krojových bot, krojové vyšívání, pečení koláčků, cukroví, dortů, zdobení kraslic, pletení košíků, drátování, paličkování, háčkování různých ozdob, výrobky z kukuřičného šustí, výroba keramiky, mýdla, šperků z kůže, máme zde uměleckého kováře a keramičku Soulad v zástavbě obec spolupracuje s pověřeným stavebním úřadem a architektem Špokem. Snaží se, aby byly povolovány pouze stavby, které nenarušují ráz vesnické zástavby. Díky své výhodné poloze, dobrému silničnímu i železničnímu spojení čelí obec značnému tlaku podnikatelů, kteří mají zájem o neustálé rozšiřování průmyslové zástavby, či v minulé době to byl neutuchající zájem o budování solárních elektráren. Zastupitelstvo obce však dalo jasně najevo, že další rozšiřování těchto zón by bylo na úkor kvality života místních občanů a došlo by k nevratným záborům kvalitní zemědělské půdy Nová zástavba Obec vybudovala v podkroví ZŠ 12 obecních bytů o celkové výměře 735m2. Byla dokončena výstavba I. etapy nového stavebního obvodu Třeskovice, kde bylo v první etapě postaveno 13 rodinných domků. Ve druhé etapě probíhá výstavba dalších 15 rodinných domů. Celý obvod byl zasíťován - kanalizace, plyn, voda, komunikace, chodníky. Také samotní občané mají zájem na nové výstavbě a časté jsou rekonstrukce a půdní vestavby ve starší zástavbě. U všech nově povolovaných staveb se obec snaží, aby odpovídaly charakteru vesnické zástavby, ne vždy se však setkává s pochopením stavebníků. Celkovou rekonstrukcí prošla budova ZŠ elektroinstalace, zdravotechnika, zateplení budovy a nová fasáda, výměna oken. Objevují se také drobnější stavby jako je pergola u tenisových kurtů, turistická odpočívadla u Baťova kanálu či ve Žlebech, odpočívárna pro cyklisty. Za posledních dvacet let bylo v obci postaveno zhruba 80 nových rodinných domů Organizační opatření Obec má schválený územní plán, který poskytuje základní informace o tom, jak by obec měla vypadat. Nadřízeným stavebním úřadem pro naši obec je stavební úřad v Uh. Hradišti. Při utváření obecního rozpočtu jsou plánovány investiční akce na příští léta. Postupně jsou vypracovávány studie k těmto akcím. Ty jsou pak realizovány v případě, že se obci na konkrétní akci podaří získat dotaci. Připravované akce jsou postupně 19

20 projednávány v radě obce a zastupitelstvu, kde mají možnost se k nim vyjádřit i občané. Připravované záměry výkresová dokumentace - bývá také vystavena ve vestibulu obecního úřadu, kde mají možnost občané se s ní předem podrobně seznámit či vyjádřit své připomínky. Osvědčilo se také veřejné projednávání formou brainstorming například při přípravě akce regenerace zeleně v obci. 6. Občanská vybavenost 6. 1 Stav občanské vybavenosti Občanská vybavenost poměrně dobře pokrývá potřeby občanů. V obci jsou 3 prodejny potravin, několik soukromých prodejen - květin, vinotéka, prodej použitého nábytku, Haberl - koupelnové studio, TVT - eurookna. prodejna holandských sýrů. Je zde matriční úřad, pošta, základní škola, mateřská škola, zdravotní středisko praktický lékař, stomatolog, dětský lékař 2x týdně, lékárna, veterinární klinika, knihovna s veřejně přístupným internetem, kadeřnictví, manikúra, pedikúra, kosmetika, masáže, benzínka, autobazar, autoopravna, zahradnictví, pneuservis, šest hospod, restaurace, hřbitov, smuteční síň, kostel, fotbalové hřiště, sportovní areál, tenisové kurty, dětské hřiště, hasičská zbrojnice, kulturní dům, ČOV. Budovy ve vlastnictví obce jsou postupně opravovány a udržovány. Rada obce se zabývá přípravou investičních záměrů, které jsou pak dále projednávány na zastupitelstvu obce, případně formou anket je zjišťován zájem občanů. Tímto způsobem byla například zrealizována výstavba cyklostezky po hrázi Baťova kanálu, výstavba domu s upravitelnými chráněnými byty a proběhla anketa, zda je mezi občany zájem o vybudování denního stacionáře. Pracovní příležitosti nabízí podniky jako je Hamé a. s., Nábytek Hejda výroba nábytku a dřevěných briket, Metalvis spojovací materiál, Zámečnictví Mlčák, TVT Eurookna, ZD Pomoraví, Kovo Bath. Dopravní obslužnost zajišťuje autobusová a vlaková doprava. Dobré spojení je tak do Uherského Hradiště i do Zlína. Jelikož Babice leží na frekventované silnici I 55 byl předloni z prostředků SFDI vybudován světelný přechod pro chodce v části obce Cerony, zpomalovací ostrůvek a osvětlení přechodu u Kudlovické křižovatky a na své náklady ještě obec pořídila nové osvětlení přechodu u lékárny. Touto investicí se podařilo značně zvýšit bezpečnost občanů Inženýrské sítě Obec je plynofikovaná od r Je zde zbudován obecní vodovod od r v majetku sdružení Vodovod Babicko, na který je napojeno téměř 100% obyvatel. Dobudování kanalizace a současně napojení na ČOV proběhlo v roce Obec je elektrifikovaná od r. 1928, má veřejné osvětlení též v majetku obce, místní rozhlas generální oprava v r a v roce 2009 vybudování nového bezdrátového rozhlasu s napojením na záchranný systém. Obcí prochází státní silnice I/55 se současným průjezdem cca 15 tis. motorových vozidel za 24 hod. a dvoukolejná železniční trať Přerov Břeclav, která prošla v rámci výstavby koridoru II rekonstrukcí. Připravuje se rychlostní obchvat R55. Byl vybudován místní chodník ke hřbitovu. Každoročně je v obci prováděna na místních komunikacích oprava výtluků po zimním období. V loňském roce byly opraveny silnice a chodníky v ulici Školní a Souhrady. V ulici Školní byla před dvěma lety vybudovaná nová přípojka kanalizace Odpadové hospodářství V obci je prováděn hromadný svoz komunálního odpadu. Původní čtyři sběrná místa na sklo, plastové hmoty a papír byla rozšířena na pět a od roku 2006 byl zaveden pytlový sběr plastů přímo od jednotlivých domácností. Dále je v areálu obecního dvora možno odevzdávat stavební, komunální, elekto a jiný odpad a to každý pátek a sobotu, případně po domluvě i v jinou dobu. Dvakrát ročně je zajištěn svoz odpadu nebezpečného. Obec je zapojena do systému Eco-com, Elektrowin, Asekol. Žáci základní 20

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice, IČ:00271471

Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice, IČ:00271471 Obec Dětenice, Dětenice 141, 57 24 Dětenice, IČ:271471 Charakteristika předmětu soutěže Vesnice roku 214 1. Obec a její koncepční dokumenty 1.1.Stručná charakteristika obce stáří obce, struktura a počet

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 1 2 OBSAH 1 ÚVOD... 6 1.1 Strategie rozvoje MAS Slezská BRána... 6 1.2 Způsob budoucích Aktualizací strategického plánu... 6 2 ZÁKLADNÍ

Více

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám ZPRAVODAJ Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH Původní obecní hospoda U Barmana 1667-1958 Džbánečku maličký které ruce tě vykouzlily ty můj milý? Džbánečku kulatý ty malý prťatý pestře zbarvený

Více

Analýza mikroregionu Střední Haná a představení jednotlivých obcí

Analýza mikroregionu Střední Haná a představení jednotlivých obcí ANALÝZA MIIKROREGIIONU STŘEDNÍÍ HANÁ A PŘEDSTAVENÍÍ JEDNOTLIIVÝCH OBCÍÍ BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. MIKROREGION STŘEDNÍ HANÁ... 4 3. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA... 5 4. OBCE MIKROREGIONU...

Více

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011)

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010 ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) Obsah 1. Lidé a společnost... 7 1.1 Sociodemografické

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku.

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku. Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska SOBE B l a t e n s k o O Bezdědovicích Informační servis Z obcí regionu Ze školství Sociální okénko ž i v e a n o v e Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020 Program rozvoje obce Čankovice na období od 2014 do 2020 Úvod Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotven v platném zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní

Více

DOLINEČKA Mezi skupiny, které se starají o dodržování lidových tradic a zvyků patří také dětský folklórní soubor Dolinečka. Byl založen již v roce

DOLINEČKA Mezi skupiny, které se starají o dodržování lidových tradic a zvyků patří také dětský folklórní soubor Dolinečka. Byl založen již v roce DOLINEČKA Mezi skupiny, které se starají o dodržování lidových tradic a zvyků patří také dětský folklórní soubor Dolinečka. Byl založen již v roce 1955 učitelkou Ludmilou Stuchlíkovou při Základní škole

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Ročník 7 / 2014 Číslo 1 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ se budou konat: v pátek 10.10.2010 od 14.00 do 22.00 hodin v sobotu 11.10.2010 od 8.00 do 14.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. DEBATA S KANDIDÁTY v

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Prodloužená... Výročí bitvy Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce Informace 4 Další informace 4 203. výročí bitvy u Slavkova 4 Poděkování 5 Kulatá

Více

Program rozvoje obce Hostětín. na období od 2013 do 2020

Program rozvoje obce Hostětín. na období od 2013 do 2020 Program rozvoje obce Hostětín na období od 2013 do 2020 Úvod Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Název strategie: Barevná venkovská harmonie na Východním Slovácku

Název strategie: Barevná venkovská harmonie na Východním Slovácku Název strategie: Barevná venkovská harmonie na Východním Slovácku Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Východní Slovácko pro období 2014 2020 1 REALIZAČNÍ TÝM SCLLD: Ing. Pavel Rada (MAS Východní

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit Prioritní oblast 1: Priorita 1.1. Region atraktivní Životní prostředí a přírodní dědictví regionu Opatření 1.1.1. 1.1.1.1.Likvidace černých skládek Existence černých skládek Odpady 1.1.1.2.Osvěta a motivace

Více

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2004. Antonín Štětka kronikář města

KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE. Rok 2004. Antonín Štětka kronikář města KRONIKA MĚSTA HOSTIVICE Rok 2004 Antonín Štětka kronikář města Hostivice, listopad 2008 Rok 2004 2 Kronika města Hostivice zápis za rok 2004 Pro město Hostivice zpracoval Antonín Štětka Graficky upravil,

Více

bude nesmírně důležitá pro určení finanční alokace a účast v programech napříč více sektory v následujícím

bude nesmírně důležitá pro určení finanční alokace a účast v programech napříč více sektory v následujícím číslo 2, ročník 2012 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO slovo úvodem Přiblížil se poslední rok plánovacího období 2007 2013 a tím i naše poslední výzva. Nastal opět čas bilancovat uplynulé období

Více

O Místní akční skupině Sdružení Růže

O Místní akční skupině Sdružení Růže Druhé číslo Regionálního zpravodaje, které právě držíte v ruce, mapuje ve zkratce některé aktivity a události na území mikroregionu Sdružení Růže v období 2004-2006. V minulém čísle jste si mohli přečíst

Více

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce, které bychom letos mohli nazvat letními jen velmi těžko, máme už za sebou. Školáci už opět začínají vstřebávat nové učivo ve školních lavicích a my starší zase rekapitulujeme

Více