Soutěž Vesnice roku 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soutěž Vesnice roku 2015"

Transkript

1 Soutěž Vesnice roku 2015 Babice u Uh. Hradiště Slovácko je krásná zem, v jižním kraji moravském kde réva vinná ke slunci se vzpíná. Tam louky jsou a jezera, prostě samá nádhera v celém světě není hezčí jiná severní šířka: východní délka:

2 Obsah: Obec a její koncepční dokumenty Stručná charakteristika obce Urbanistická studie a územně plánovací dokumentace Program obnovy vesnice Rozpočet obce Přehled dotací Společenský život Kontinuita společenského života Činnost spolková Podpora obce Aktivity občanů Dobrovolná práce občanů Začlenění dětí a mládeže do života vesnice Péče o vesnickou pospolitost Spolupráce s občany Podnikání Podnikání v zemědělství Informace o zachování a propagaci místní zemědělské produkce Informace o podílu zemědělských subjektů na zachování původních druhů Zapojení zem. subjektů do přípravy a realizace dalších návrhů obnovy krajiny Spolupráce obce se zemědělským nebo lesnickým subjektem Popis spolupráce obce a zemědělských subjektů včetně dobrovolných Informace o výsledcích péče o veřejná prostranství a kulturní krajinu Spolupráce s obcí při hledání námětů na využití netradičních zdrojů a úspory energie Nezemědělské podnikání, rozvoj řemesel Zapojení zem. podniků na rozvoji venkovské turistiky Informace o uskutečněném projektu (Brownfields) Venkovská turistika Přímé podnikání obce Péče o stavební fond a obraz vesnice Péče o historickou zástavbu Soulad v zástavbě Nová zástavba Organizační opatření Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspory energií Stav občanské vybavenosti Inženýrské sítě Odpadové hospodářství Úspory energií Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci Koncepční přístup, dlouhodobé plánování Nové úpravy veřejných prostranství Udržování přírodních a přírodě blízkých prvků Péče o veřejná prostranství a o zeleň Ekologická výchova a vzdělání Péče o krajinu Zemědělské a lesní pozemky 2

3 Péče o prvky ekologické stability v krajině Ostatní opatření péče o kulturní krajinu Obnova prvků kulturní paměti krajiny Připravované záměry Stručná charakteristika plánovaných a v současné době připravovaných záměrů Informační technologie v obci Stručná charakteristika informační technologie 1. Obec a její koncepční dokumenty 1. 1 Charakteristika obce Babice leží v severní části Dolnomoravského úvalu, v údolní nivě řeky Moravy, která ji ohraničuje z východní strany spolu s Baťovým kanálem a slepými říčními rameny. Západní hranici tvoří začínající pásmo Chřibů. Babice leží v rovině na katastru 660ha, v nadmořské výšce m, 8km od Uherského Hradiště. Obcí protéká Kudlovický potok, do něhož se nad obcí vlévá potok Jankovický. Na severu je to potok Halenkovský, zvaný též Vrbka nebo Trávníčkový. Obec jižní částí katastru zasahuje do chráněného území Natura 2000 a do ochranného vodního pásma Kněžpolský les. První písemná zmínka o obci je z roku 1220 v listině, kterou olomoucký biskup Robert daroval velehradskému cisterciáckému klášteru obilné a vinné desátky. K velehradskému klášteru patřila obec až do roku 1784, kdy byl klášter zrušen. Při parcelaci vrchnostenských dvorů byl v roce 1786 rozdělen i babický dvůr a zřízena osada Cerony, která měla až do roku 1938 samostatné číslování domů. První stopy osídlení však pochází již z mladší doby kamenné. Z roku 1798 pochází pečeť obce v pečetním poli lemovaném vavřínovým věncem je vlevo vinařský nůž a vpravo hrozen. 25. září 2010 byla slavnostně vysvěcena nová vlajka a znak obce. Jablka a hrušky připomínají dřívější ovocnářskou tradici, polohu obce při řece Moravě symbolizují vlnitá břevna. Příslušnost k velehradskému klášteru symbolizuje opatská berla. Barevné řešení červeno-modro-stříbrné bylo převzato z erbu moravského markraběte Vladislava Jindřicha, zakladatele velehradského kláštera. Vznik názvu obce je vykládán dvěma způsoby. Babice jsou prý pojmenovány podle bájné pohanské bohyně Baby, která zde měla svůj chrám či háj nebo také po matce rodu báby. Pravděpodobně však byla obec pojmenována podle křestního jména Vavřín, Vava, neboť v roce 1321 je uváděna obec pod názvem Bawitz a roce 1386 Pawitz. K má obec 1752 obyvatel, z toho 857 mužů a 895 žen. Žijí zde občané všech věkových kategorií. Obec je spádovou a matriční obcí pro obce Kudlovice, Huštěnovice a Sušice. Spádovou oblastí pro naši obec je město Uherské Hradiště. Zástavbu obce tvoří převážně jedno až dvoupodlažní domky se sedlovými střechami a zahradami. V obci je nyní 637 čísel popisných. Z tohoto počtu 40 slouží jako rekreační objekty. Pracovní příležitosti poskytují jak podniky větší Hamé a. s., ZD Pomoraví, Metalvis, tak menší firmy - Zámečnictví Mlčák, Nábytek Hejda, Kovobath. 3

4 1. 2 Urbanistická studie Byla zpracovaná v roce 1993 ing. arch. Moravčíkem a projednávána na veřejných schůzích s občany. Zastupitelstvem obce byla schválena Následně bylo provedeno 16 změn územního plánu. V roce 2011 byl schválen nový územní plán, který zpracoval ing. arch. Špok z firmy Visualcad. Jednotlivé etapy přípravy nového územního plánu byly projednávány jak na zastupitelstvu obce, v komisi pro životní prostředí, tak na veřejných projednáváních s občany. Zájmem obce je zachování vesnického rázu a to i přes to, že ne vždy se to zcela daří a stavebníci mívají jiné představy o bydlení. Malou vadou na kráse obce je to, že nemá klasickou náves a že zde nejsou dochovány žádné domy v jejich původní podobě. Obci se však v posledních třech letech podařilo do podoby 30.let minulého století opravit budovu č. p. 121, která nyní slouží jako Muzeum myslivců a pytláků v Chřibech, vesnické muzeum a také jako společenské centrum. V roce 2009 proběhla digitalizace katastru, která značně usnadnila orientaci v pozemkových mapách Program obnovy vesnice Vypracoval ing. arch. Špok v roce 1999 a to jeho obrazovou podobu, textovou část zpracoval pan Milan Vyskočil tehdejší starosta obce. Vše bylo projednáno s občany i spolky a Zastupitelstvem obce schváleno. V roce 2007 byl zpracován Program socioekonomického rozvoje obce Babice, který v rámci své bakalářské práce zpracovala studentka Univerzity T. Bati ve Zlíně Michaela Anthová. V září roku 2008 byl v rámci přípravy nového územního plánu zpracován komisí životního prostředí návrh Klidová zóna Babice, který se zabývá zachováním území v lokalitě Uhliska a Jezera (jedná se oblast slepých ramen řeky Moravy). V roce 2009 byl zpracován nový Program obnovy venkova na období , který navazuje na předchozí POV a ze kterého vychází. Zastupitelstvem obce byl projednán a schválen V prosinci 2013 byla chválena jeho aktualizace Rozpočet obce Rozpočet obce na rok 2015 je sestaven jako rozpočet přebytkový. Obec se snaží při investičních akcích využívat možností dotací a grantů. Rozpočet je sestavován na základě hospodaření v uplynulém roce a dále na základě podkladů, které poskytují ZŠ, MŠ, jednotlivé spolky a organizace. Následně je podrobně projednáván a připravován finančním výborem, radou obce a poté projednán a schválen na zasedání zastupitelstva obce. Při větších kulturních akcích jako jsou hody či setkání Babic využívá obec sponzorských darů od místních firem. Při sestavování rozpočtu je také počítáno s bezplatnou pomocí organizací a spolků. Rozpočet byl podrobně projednáván a připravován finančním výborem, radou obce a následně schválen zastupitelstvem obce dne

5 ROZPOČET NA ROK 2015 Rozpočet 2015 příjmy v tis. Kč Polož Text v tis. Kč daň z příj. fyz.o.ze záv. č. daň z přij. fyz. os. ze SVČ daň z příj. fyz. osob z kap. výnosů daň z příjmů právnických osob daň z příjmů pr. osob za obce DPH správní poplatky poplatek za komunální odpad poplatek ze psů poplatek za užívání veř.prostranství odvod výtěžku z provoz. loterií Odvod z výherních hracích přístrojů daň z nemovitostí splátky půjček soc. fondu neinv. přijaté dotace ze SR souhrn ost. neinv. dotace ze SR neinv. přijaté dotace od obcí převody z vlastních fondů Inv. transfer od reg. rad pronájem kanalizace a ČOV nařízený odvod odpisů MŠ nařízený odvod odpisů ZŠ kultura příjmy za služby Mezinárodní spolupráce v kultuře sdělovací prostředky ostatní zál. sděl. prost.- zpravodaj využití volného času dětí a mládeže nájem domek u přívozu bytové hospodářství-nájmy platby za plyn a stočné - byty na ZŠ příjmy z pronájmu nebyt. prostor pronájem hrobového místa pohřebnictví příjmy z pronájmu pozemků (buňky) příjmy z prodeje pozemků sběr a svoz komunálních odpadů péče o vzhled obcí a veř. zeleň nájmy DPS služby z nájmů dovoz obědů příjmy-sdh

6 2329 ostatní nedaňové příjmy obecné příjmy a výdaje z fin. oper ostatní příjmy z fin. vypořádání rozpočtové příjmy celkem Rozpočet 2015 výdaje v tis. Kč Para Text v tis. Kč silnice chodníky dopravní obslužnost pitná voda odvádění a čištění odp. vod úpravy drobných vodních toků předškolní zařízení odpisy MŠ základní škola neinv. dot.obcím+odpisy ZŠ investiční akce ZŠ knihovna kultura zachování a obnova sakrálních staveb rozhlas ostatní záležitosti sděl. prostředků mezinárodní spolupráce v kultuře zál. kultury-spol. a soc. komise sport. zař. v maj. obce tělovýchovná činnost j.n. využití volného času dětí a mládeže ostatní zájm. činnost a rekreace bytové hospodářství nebytové hospodářství veřejné osvětlení pohřebnictví komunální služby a územní rozvoj sběr a svoz komunálních odpadů sběr a svoz ostatních odpadů péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče ochrana obyvatelstva požární ochrana zastupitelstva obcí místní správa služby peněžních ústavů pojištění majetku převody vlastním fondům v rozp. platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

7 6409 příspěvky MAS a ost. CELKEM Přehled dotací Přehled přidělených dotací z programů národních (krajských), EU a dalších zahraničních od roku 2001 rok program název akce celkové náklady na realizaci akce (v tis Kč) Přidělená dotace (v tis. Kč) 2007 Drant Nadace Děti-kultura-sport Oprava kříže na Dílech Grant Nadace Děti-kultura-sport Babéry-sportovní dresy MMR Oprava fasády MŠ Fond Zlínského kraje Oprava kříže před hřbitovem Fond Zlínského kraje MMR Oprava sochy sv. Josefka Dokončení domu s upravitelnými chráněnými byty Fond Zlínského kraje hody Grant Nadace Děti-kultura-sport Babéry-sportovní vybavení Grant Nadace Děti-kultura-sport Fond Zlínského kraje Baňa-krojové vybavení Zajištění akceschopnosti SDH Fond Zlínského kraje Oprava pomníku padlým MMR Tréninková tenisová stěna Fond Zlínského kraje Provoz sociálních služeb Fond Zlínského kraje MMR ROP SFDI Oprava kříže před kostelem Technická infrastruktura Třeskovice II. Cyklostezka BabiceSpytihněv Cyklostezka Babice Huštěnovice Nadace Děti-kultura-sport Baňa - dovybavení Nadace Děti kultura-sport Babéry sportovní vybavení Nadace Děti-kultura-sport Pořízení jídlonosičů MMR Kulturní dům oprava soc. zařízení, rekonstrukce obřadní síně MMR Zahrada MŠ Rekonstrukce rozhlasu Zlínský Kraj Provoz sociálních služby Zajištění akceschopnosti SDH Nadace Děti-kultura-sport DPS Ministerstvo obrany Oprava pomníčku M. Čevely MMR Družinové hřiště

8 2010 MŠ oprava elektroinstalace Zlínský Kraj Oprava kříže na hřbitově SFŽP Regenerace zeleně Nadace Děti kultura - sport 2011 ROP 2011 Fond Mikroprojektů DPS Hrajeme si a sportujeme v Babicích Mikroprojekt Propojení generací Oprava střechy č. p Nadace Děti-kultura- sport Kalinka-krojové dovybavení MMR Oprava sochy p. Marie MMR Oprava kříže na Záhumení Nadace DKS Zlínský Kraj DPS-kola Zajištění akceschopnosti SDH Provoz sociálních služeb Provoz sociálních služeb Zajištění akceschopnosti SDH Fond Mikroprojektů Sportem k přátelství Č. p. 121-výměna oken Muzeum Myslivci a pytláci v Chřibech Provoz sociálních služeb Zajištění akceschopnosti SDH OPŽP Zateplení KD SFŽP Kompostování SFDI Bezpečný přechod SFŽP ROP Zateplení a výměna oken KD Muzeum Myslivců a pytláků v Chřibech SFŽP Protipovodňová opatření ROP Revitalizace středu obce Místní komunikace Školní SFŽP Přírodní zahrada MŠ MPSV Podpora soc. služeb Zajištění akceschopnosti SDH 148,5 148, Fond Mikroprojektů CELKEM ,5 Vesnice roku Poznáváme lidové tradice u nás a našich partnerů 8

9 2. Společenský život 2. 1 Kontinuita společenského života K nejstarším tradicím v obci patří císařské hody - od r pořádané 3. říjnový víkend. Na finančním zajištění se spolupodílejí sponzoři. Druhý den se hodové obchůzky účastní také ženáči. Dlouholetou tradicí je velikonoční hrkání a šlahačka. Mezi hojně navštěvované akce patří: Mikulášská nadílka pro děti do věku 10. let, vánoční koncert, vánoční Setkání u jesliček v kostele sv. Cyrila a Metoděje pořádané schólou, ohňostroj o silvestrovké půlnoci. Mezi novější tradice patří stavění máje či fašank, Babický Slavíček, Sečení humen, Svařákový pochod či Babská velikonoční obchůzka. Dlouholetou tradici má v obci pořádání Besed s důchodci. V počátcích, tj. v 60. letech minulého století - je organizovalo místní JZD. Bylo to dáno tím, že tam pracovala většina obyvatel a družstvo tak mělo i velkou roli společenskou. Nyní besedy pořádá společenská komise ve spolupráci s obcí a i nadále se těší hojné účasti. V roce 2010 se uskutečnila oslava u příležitosti 790. výročí první písemné zmínky o obci a při ní byl vysvěcen nový obecní znak a prapor. Proběhlo třináct ročníků plážového volejbalu Činnost spolková V obci pracují tyto spolky: Sbor dobrovolných hasičů Sbor byl založen r. 1899, má 34 členů a také družstvo mladých hasičů, ve sboru jsou i 4 ženy. Šesnáctičlenná zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů je zařazena do kategorie JPO II/1 a patří mezi třetí nejčastěji vyjíždějící jednotky ve Zlínském kraji. Jednotka pracuje v systému stálé pohotovosti a ke své práci používá hasičské auto CAS 24 MAN. Hasičská zbrojnice je po celkové rekonstrukci výměna oken, dveří, vrat a byla provedena plynofikace. V loňském roce byla provedena oprava střechy, zateplení budovy a nová fasáda. Hasiči vypomáhají obci při údržbě komunikací (např. jarní čištění, prorážení ucpaných přípojek kanalizací) nebo v zimě při odklízení sněhu ze střech. Uspořádali několik ročníků soutěže TFA Nejtvrdší hasič přežívá s celorepublikovou účastí. Český zahrádkářský svaz - založen v r. 1928, obnoven r Vybudoval vlastní dům Zahrádkářů - Krájanku, se sálem a kuchyní, které jsou pronajímány na různé oslavy. Dále je tu moštárna, sušírna ovoce, povidlárna a pálenice. Pálenice funguje sezóně cca 4 měsíce v roce. Spolek má 72 členů. V současné době na Krájance prošlo celkovou rekonstrukcí sociální zařízení a byla provedena částečná výměna oken. Svaz pořádá košty vína, na podzim výstavu plodů zahrádek. Dále pořádá odborné přednášky pro členy a příznivce svazu. Velmi oblíbený je Předsilvestrovský večer s hudbou, gulášem a tombolou či poznávací zájezdy. Fotbalový klub FC Babice Založen r. 1929, má 103 členů a trénuje mužstvo žen, první mužstvo, žáky a přípravku. Pečuje o vlastní areál - travnaté hřiště 102 x 60m, tréninkové plochy, víceúčelovou budovu, kde je posilovna a klubovna. Objekt prošel celkovou rekonstrukcí úprava vnitřních prostor, nová elektroinstalace, výměna oken, nová fasáda, nátěr střechy, objekt je plynofikován. Byla provedena celková rekonstrukce hrací plochy vybudování závlah, dosetí trávníku. Před pěti lety proběhly oslavy 80. výročí založení FC součástí oslav bylo také vydání publikace k 90. výročí vzniku tělovýchovy v obci tj. o založení TJ Sokol Babice, historii FC a významných sportovcích pocházejících z obce. Rybářský svaz - V současnosti má 202 členů. Pro svou činnost zde má výborné přírodní podmínky, které poskytují slepá ramena řeky Moravy, řeka Morava či Baťův kanál. Každý rok zajišťují 9

10 rybářský kroužek, školení uchazečů o členství, ve spolupráci se ZŠ pořádají výchovnou ekologickou akci. Pořádají pravidelné dvoudenní rybářské závody, do kterých se zapojují rybáři z širokého okolí. Dětem jsou určeny závody, které probíhají první červnový víkend. Děti nejen závodí, ale taktéž se učí technice rybolovu. Každoročně provedou několik brigád v zimě prosekávání ledu, v jarních měsících úklid kolem vodních ploch, prosekávání břehových porostů, obalování stromů proti poškození bobrem, který decimuje stromový porost kolem těchto vodních ploch. Český svaz chovatelů poštovních holubů založen r. 1946, počet členů 13. Každoročně pořádají hojně navštívenou oblastní výstavu poštovních holubů, účastní se okresního mistrovství poštovních holubů. Český myslivecký svaz založen r. 1923, počet členů 17. Honební pozemky mají 565ha z toho 35ha vodní plochy. Svaz vybudoval za finanční podpory obce vypouštěcí a komorovací zařízení na odchov bažantů, koroptví a kachen. Odchovává také divoké králíky. V zimním období se stará o přikrmování zvěře. Vyrobili a rozmístili řadu hnízdních budek pro kachny. Spolek aktivně vypomáhá zejména při akci vepřové hody. TJ Sokol založen r V minulosti se účastnil sokolských sletů v Praze, má svoji vlajku od roku Podařilo se získat řadu mladých členů, kteří se pravidelně setkávají v posilovně, která je v objektu FC Babice a byla rekonstruována a vybavena novým posilovacím strojem. Spolek nechal vyškolit dvě cvičitelky, které se věnují pravidelnému cvičení s dětmi v tělocvičně ZŠ. Cvičení navštěvuje v průměru 20 cvičících. Využívaná je také posilovna, kterou navštěvují převážně mladí ve věku let. Spolek pořádá řadu dalších vlastních akcí. Byla to např. i účast cvičenců na XV. všesokolském sletu v Praze. Dětský folklórní soubor Kalinka vznikl v srpnu r pro velký zájem rodičů i dětí. Má 36 členů. Za finanční podpory obecního úřadu byly pořízeny kroje. Pomocí dotací od Nadace Děti - kultura sport se podařilo soubor krojově dovybavit. Soubor už od svého vzniku absolvoval několik úspěšných vystoupení každoroční Slavnosti vína v Uh. Hradišti, vystupuje v sousedních obcích či na akcích pořádaných obecním úřadem např. Vánoční vystoupení, dětské folklórní odpoledne, besedy s důchodci či Den matek. Každoročně organizují pěveckou soutěž Babický slavíček. Vystupovali i v Senátu ČR. O prázdninách se členové souboru scházejí na víkendovém soustředění, kde nejen zkouší, ale také podnikají výlety po okolí a tak ještě více utužují kamarádské vztahy. Dechová hudba Stříbrňanka pořádá v obci pravidelné Vánoční koncerty a každoročně doprovází chasu při hodové obchůzce a hraje na hodových zábavách, obec jim poskytuje prostory a zázemí pro pravidelné zkoušky. Cimbálová muzika St. Gabriela ml. Vydala již několik CD. Každoročně prezentuje obec na řadě vystoupení jak v naší republice, tak v zahraničí. V roce 2006 byla Cimbálová muzika Stanislava Gabriela oceněna titulem Laureát Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2006 a v dubnu 2007 získala ocenění FOSKAR

11 Folklorní soubor Kalina soubor-kalina.sweb.cz Patří mezi nejmladší soubory uherskohradišťského Dolňácka. Vznikl v roce Pořádá tematická vystoupení besedy u cimbálu, vánoční koledování. Soubor se věnuje písním, tancům a obyčejům našich předků v jevištních úpravách, uchovávají obyčeje v jejich původní podobě velikonoční či štěpánská obchůzka. Představil se na významných folklórních festivalech ve Svatobořicích Mistříně, Kopaničářské slavnosti, Mezinárodní festival Tolštějnského panství, Jízda králů ve Vlčnově, Dolňácké slavnosti, Slavnosti vína, Zlínské besedování, MFF strážnice 2007, folklórní festival v Trenčíně. Část souboru se také prezentovala na Slavnostech květin a borůvek ve Francii (2005) a na Mezinárodním folklórním festivalu Integracje 2006 v Poznani (Polsko, 2006). V roce 2008 se soubor zúčastnil Mezinárodního tanečního festivalu mládeže v Macau (Čínská lidová republika). Rocková Skupina De Mood Seskupení čtyř mladých hudebníků. Pořádají pravidelné koncerty a to i za účasti zahraničních kapel. Absolvovali koncerty v Polsku, Moskvě, Rakousku, v USA, vydali již několik CD. Scrabble klub Žůdro Je to jediný scrabblový klub ve Zlínském kraji. Členové se schází pravidelně 1x měsíčně. Mezi členy patří hráči z Babic, Huštěnovic, Uh. Hradiště, Zlína, Kroměříže. Každoročně se v Babicích koná kvalifikační celostátní turnaj za účasti nejúspěšnějších hráčů republiky. Schází se i na 50 hráčů. Svaz včelařů - Patří pod základní organizaci v Traplicích, která sdružuje včelaře jak babické, tak kudlovické, huštěnovské, sušické, traplické, košické, jankovské a jalubské. Celkem v počtu 63 členů. V Babicích je vedeno 11 včelařů, kteří obhospodařují přes 70 včelstev. Baňa folkloristicko-recesistické sdružení Babičtí nadšenci Vzniklo v roce 2007, když se sešlo poprvé při obnovení fašanku v Babicích. Od té doby uspořádalo a zúčastnilo se řady akcí slet čarodějnic, otvírání cyklostezky, Slavnosti vína, prázdninové víkendy, hody, Sečení humen, silvestr, Svařákový pochod, Babská velikonoční obchůzka, účastnilo se Sečení pešuňkou v Kostelanech nad Moravou, vystupovalo v Popovicích na soutěži Zpívá celá dědina, na Jarmarku řemesel, v Boršicích na krojovém plese, společně s vinaři s Kudlovic uspořádali Zarážání hory nebo vystupovali na Folkmáji v Javorníku. Pořádají společné akce s kamarády z Hopsáku z Popovic, s Lajblem z Kostelan nad Moravou nebo souborem Evros z řecké obce Javorník. Již několikátým rokem pořádají burzu krojů, jejíž výtěžek z dobrovolného vstupného věnují postižené Barunce Volfové ze sousedních Huštěnovic. Klub důchodců Klub důchodců vznikl v září roku 2009 a to na podnět občanů, kteří vyslovili přání, zda by v obci takový klub nemohl fungovat. Obec poskytuje prostory kulturního domu, kde se naši senioři pravidelně každý první čtvrtek v měsíci schází. Jejich činnost je velmi pestrá. Členky klubu důchodců se věnují pletení čepiček, přikrývek a ponožek pro děti kojeneckého oddělení fakultní nemocnice v Brně či výrobě panenek pro UNICEF. Aktivně se účastní a vypomáhají při akcích v rámci mikroprojektu Propojení generací s družební obcí Bzince pod Javorinou. Členové absolvovali počítačový kurz pořádaný pod záštitou Nadace manželů Livie a Václava Klausových. Velmi aktivně se zapojují do přípravy a organizace obecních akcí. Římskokatolická farnost Babice stará se o údržbu a provoz kostela sv. Cyrila a Metoděje z roku Kostel byl nově vymalován, byla provedena výměna oken. 11

12 Farníci již několik let finančně podporují chlapce v Africe formou adopce na dálku. Finanční prostředky získávají prodejem rukodělných výrobků, které sami zhotovují. Schóla zpívá při nedělních bohoslužbách, vystupuje v čase vánočních svátků s pásmem koled nebo v době velikonoční. Ženy z farnosti dobrovolně udržují květinovou výzdobu a výsadbu kolem kostela a kolem křížů v obci. MAS Severní Chřiby a Pomoraví o. s. místní akční skupina vznikla v roce Sdružuje 16 obcí a dalších 24 subjektů. Jejím cílem je všestranná podpora rozvoje regionu, který je dán územní působností sdružení a to zejména činností ve prospěch občanů, drobných podnikatelů, neziskových organizací a dalších subjektů příslušných k danému území. Partnerská obec Bzince pod Javorinou V rámci mikroprojektů zaměřených na přeshraniční spolupráci se podařilo po letech obnovit partnerství s touto obcí. Proběhla řada kulturních, společenských a sportovních akcí, podařilo se navázat řadu nových přátelství. V průběhu roku se koná řada společných akcí např.: účast na Podjavorinských folklórních slavnostech, účast na dnech obce v Bzincích, předvánoční posezení v Babicích a celá řada sportovních akcí pinponk, lední hokej, fotbal, cyklovýlet. V loňském roce to byla řada akcí zaměřená na poznávání tradic, v letošním roce probíhají další akce v rámci mikroprojektu, které jsou zaměřené na mladé rodiny s dětmi. Obec je dále členem: Sdružení měst a obcí Východní Moravy Svaz měst a obcí Mikroregion Staroměstsko Občanské sdružení Vodovod Babicko Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě Česká asociace pečovatelské služby 2. 3 Podpora obce nepravidelně od roku 1982, pravidelně od r vychází 4x ročně Babický zpravodaj v rozsahu stran. Ve zpravodaji je dáván prostor také amatérským autorům z řad našich občanů. Pravidelně je každé číslo zpestřeno básničkami, kresbami či fotografiemi, které jsou dílem babických. Obec již několik let vydává aktualizovaný kapesní jízdní řád pro občany. Informace o obci jsou obsaženy v publikaci Obnova venkova Zlínského kraje nebo na aktualizovaném letáku Baťův kanál nové přístaviště na Baťově kanálu na území Zlínského kraje. Byla vydaná řada pohlednic obce, záložek, skládanka či pexeso. Webové stránky jsou pravidelně aktualizovány. Obec se podílela na vydání panoramatické mapy Chřibů a na mapě Mikroregion Staroměstsko. Několikrát byl vydán Babický kalendář a to jak stolní, tak kapesní. V roce 2009 byla vydána stostránková publikace k 90. výročí tělovýchovy v obci. V loňském roce vyšla publikace Babičtí a ceronstí vojáci I. světové války u příležitosti 100. výročí vypuknutí I. sv. války. Obecní kronika je vedená od r. 1945, v současnosti jak v psané, tak v elektronické podobě. Všechny akce jsou také dokumentovány fotograficky. Ve vestibulu obecního úřadu je celoročně aktualizovaná fotografická výstava o akcích, které se v obci uskutečnily. Místní knihovna s profesionálním vedením funguje od r a to tři dny v týdnu. K měla 264 čtenářů, z toho 81 dětí do 15 let. Loni ji navštívilo čtenářů a uživatelů internetu a bylo vypůjčeno knih a časopisů. Pro čtenáře bylo loni 12

13 uspořádáno 39 akcí, které navštívilo návštěvníků prázdninové hraní v knihovně, týden knihoven, čtvrteční večery v knihovně, knihovnické lekce, den pro dětskou knihu, besedy. Třináctým rokem se naše knihovna zapojila do akce Noc s Andersenem. Pro čtenáře jsou k dispozici 3 počítače s připojením na internet. Od r spadá knihovna pod obec, podílí se na řadě kulturních akcí v obci. Knihovna v soutěži Vesnice roku 2004 získala v krajském kole diplom za vzorné vedení knihovny. V soutěži Knihovna roku 2004 pak získala Zvláštní ocenění za rozvoj knihovnických služeb, cenu udělovanou Ministerstvem kultury. Každoročně jsou obcí pořádány velikonoční či vánoční výstavky, prodejní trhy a k tomu tematicky zaměřená vystoupení, Mikulášská nadílka, vánoční koncert, vánoční zpívání dětského souboru Kalinka a Cimbálové muziky St. Gabriela. Obec také poskytuje zázemí a pomoc při pořádání různých výstav, koncertů a setkání, které připravují spolky. Budova kulturního domu je po celý rok využívána k nácvikům a zkouškám folklórních souborů Kalina, Kalinka, Stříbrňanky, schůze zde pořádají holubáři či TJ Sokol, pravidelně se zde schází scrabble klub Žůdro, Klub důchodců, Baňa, hraje se zde pink ponk. Ale budova kulturního domu slouží i občanům k pořádání rodinných oslav či k setkávání ročníků. Protože je zde i obřadní síň konají se zde svatby, vítání občánků, deváťákům se zde slavnostně předává poslední vysvědčení, prvňáčci zde zahajují svou slavnostní první cestu do školy. Stejně je po celý týden využívána tělocvična ZŠ, kde cvičí TJ Sokol děti - cvičení a zdravověda, aerobik ženy, TJ Sokol volejbal, FC Babice fotbal děti a staří páni, floorbal SRPDŠ. Obec každoročně podporuje činnost spolků finančními příspěvky z obecního rozpočtu. 3. Aktivity občanů 3. 1 Dobrovolná práce občanů Sportovní komise při radě Obecního úřadu, členové SRPDŠ při MŠ a ZŠ se pravidelně setkávají a plánují akce pro děti i dospělé. Jejich činnost zahrnuje řadu aktivit: dětský karneval, Den Dětí, Ples SRPDŠ, sportovní turnaje, výstavy. Také činnost všech spolků a sdružení je založena na dobrovolné práci občanů a řada jejich akcí je přístupná také veřejnosti. Některé z těchto akcí mají již svou dlouholetou tradici myslivecké večery, předsilvestrovské setkání na Krájance či podzimní výstava plodů zahrádek, které pořádá Svaz zahrádkářů. Velkými pomocníky při zajišťování kulturních akcí se stali také členové Klubu důchodců. Zahrádkáři vybudovali a udržují objekt Krájanka společenské zařízení s pálenicí a sušárnou ovoce a pečlivě se starají o jeho okolí, myslivci pečují o honební revír, rybáři každoročně pořádají několik brigád na úklid okolí vodních ploch či ochranu stromů před okusem bobrů. Drtivá většina občanů vzorně udržuje okolí svých domů a případně také přilehlá veřejná prostranství, stará se o květinovou výzdobu svých domů, která obzvláště v letních měsících bývá velice bohatá. Babice nemají problém s neudržovanými domy. Šestým rokem se schází muži ve vestibulu kulturního domu, kde pravidelně 1x týdně hrají pink ponk a uspořádali již i několik turnajů. Z podnětu občanů se již řadu let pořádá dětský bazárek a na základě zájmu občanů začal svého času fungovat také Klub Důchodců Začlenění dětí a mládeže do života vesnice Obec je zřizovatelem MŠ a ZŠ. Při ZŠ funguje družina. Školáci mohou navštěvovat 12 kroužků (např. keramický, sportovní, taneční, dramatický). SRPDŠ při MŠ pořádá velmi oblíbené dětské maškarní karnevaly, které jsou navštěvovány i dětmi z okolních vesnic. Děti pravidelně vystupují na besedách s důchodci, při vítání občánků a jiných společenských událostech. Při škole velmi dobře pracuje SRPDŠ, které pravidelně pořádá školní ples zahajovaný polonézou žáků 9. tříd. Každoročně také spolu s obecním úřadem pořádá pro děti Dětský den s bohatým celodenním programem. Již několik 13

14 let probíhá v ZŠ velmi úspěšná akce Vánoční dílničky na kterých si děti spolu s rodiči mohou vyrobit např. vánoční svícny, zhotovit přáníčko apod. Škola o své činnosti pravidelně informuje občany v Babickém zpravodaji a má své vlastní webové stránky. Škola se před 14 lety zúčastnila soutěže vyhlášené firmou Opavia, kde vyhrála jednu z hlavních cen vybudování dětského hřiště. Obec se k této akci finančně připojila a tak nejen pro děti vznikl krásný sportovní areál tenisové kurty, plocha na plážový volejbal, tartanová běžecká dráha, atletický sektor, plocha na košíkovou, rampy na skateboard, prolézačky pro děti. Před šesti lety byl areál doplněn o tréninkovou tenisovou stěnu a v roce 2011 prošel areál velkou rekonstrukcí. Na projektu Družinového hřiště se podílely také děti ze ZŠ, které psaly a malovaly, jak by hřiště mohlo vypadat. Díky tomu bylo vybudováno nové hřiště pro děti do 10 let. Za spoluúčasti dětí bylo podobným způsobem rekonstruováno nové oplocení zahrady MŠ. Žáci ZŠ se podíleli na zmapování zeleně v obci. Velmi dobrá je i spolupráce knihovny, ZŠ a MŠ. V obřadní síni jsou do 1. třídy vítáni prvňáčci a když se tyto děti se školou loučí, je jim zde slavnostně předáváno poslední vysvědčení za účasti pedagogů, členů SRPDŠ i zástupců obce. MŠ a ZŠ pravidelně prostřednictvím Babického zpravodaje informují občany o svých aktivitách a obě organizace pořádají řadu dalších vlastních akcí pro děti a také jejich rodiče Péče o vesnickou pospolitost V roce 2007 byl zprovozněn dům s upravitelnými chráněnými byty, kde našlo svůj nový domov 10 seniorů. V té době obec začala provozovat pečovatelskou službu a to nejen pro obyvatele tohoto domu. Starší spoluobčané tak mají možnost objednat si doprovod k lékaři, obstarání nákupu, úklid domácnosti, praní, žehlení, dovážku obědů. Čtyři pracovnice pečovatelské služby se v současné době starají o 69 klientů, jak seniorů, tak lidí, kteří mají nějaké zdravotní potíže (průměrný věk uživatelů byl 78,5 roku). Vloni bylo rozvezeno obědů, v přímé péči bylo stráveno u uživatelů 1211 hodin. K rozvozu obědů mají strávníci možnost používat jídlonosiče s termoobalem, které jsou jim zapůjčovány zdarma a podařilo na ně získat finanční prostředky z Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Pečovatelská služba nabízí své služby také pro obyvatele okolních obcí, s jejichž starosty úzce spolupracuje. Sociální služby poskytují pečovatelky z Babic, které byly většinou vedeny na úřadě práce a prošly odpovídajícími rekvalifikačními kurzy. V rámci předepsaného vzdělání se pracovnice PS zúčastňují nejrůznějších seminářů a kurzů. PS je rovněž zapojena do pracovní skupiny Senioři, která byla utvořena oddělením sociálních služeb města Uh. Hradiště. Zástupce PS Babice se zúčastňuje pravidelných schůzek uvedené skupiny, na kterých se řeší otázky seniorů a pracuje se na Střednědobém plánu soc. služeb. PS je také členem České asociace pečovatelských služeb. Každoročně je zpracovaná výroční zpráva PS, která je předkládána radě obce. Pro obyvatele DPS pořádají pracovnice PS různé kulturní a vzdělávací akce. U vchodu do DPS je zřízena schránka důvěry, která je určena pro připomínky či podněty týkající se pečovatelské služby. Z různých dotací a grantů se podařilo získat prostředky na činnost PS. Bylo např. zakoupeno jízdní kolo, počítače, tiskárna, dovybavení domu. Pečovatelská služba Babice dosáhla nejvyššího možného hodnocení v rámci Zlínského kraje za rok Každoročně je pořádaná Beseda s důchodci, zástupci obce, společenské a sociální komise pravidelně navštěvují jubilanty a také naše staré spoluobčany v domovech důchodců. Starší občané a zaměstnanci místních firem mají možnost stravovat se ve školní jídelně. Pro nemohoucí spoluobčany je rozvoz obědů zajištěn pečovatelskou službou. Občanům nad 70 let obec poskytuje slevy na obědy či svoz komunálního odpadu. Sociální komise ve spolupráci s pečovatelskou službou se také zabývá pomocí občanům v nouzi ať už sociální či morální. Občané ví, kam se mohou obrátit. Rozsah této pomoci je různorodý. Od zastupování při 14

15 vyřizování osobních záležitostí na nejrůznějších úřadech, až po pomoc při řešení problémů finančních ve spolupráci s poradnami v tísni. Byl vybudován společenský areál U Střešně, kde jsou pořádány taneční zábavy, dětské dny, lení kino, ale také soukromé oslavy. Dá se říct, že mezi udržování dobrých sousedských vztahů patří víc než desetileté setkávání obcí Babic z České republiky a Polska. Setkání se pravidelně účastní 9 Babic z ČR a dvoje z Polska. Každý rok je setkání v jedné z těchto obcí. Bylo obnoveno partnerství se slovenskou obcí Bzince pod Javorinou. Několik společných setkání dalo podnět k podání žádostí do programu Mikroprojektů přeshraniční spolupráce, zaměřených na posílení kulturních, společenských a sportovních vazeb mezi našimi obcemi. V rámci tohoto projektu se uskutečnil třeba společný Česko-slovenský vánoční jarmark či Zazpívej slavíčku z Bzinců a Babic. Následně byl tento projekt rozšířen ještě o aktivity zaměřené sport, tradice a pro rodiče s dětmi. Každoročně probíhá v obci Tříkrálová sbírka, která má již svou tradici, což dokazuje vybraná částka letos ,-Kč. Od podzimu 2009 pracuje v obci Klub důchodců. Obec poskytuje dobré podmínky pro život občanů a tak přesto, že se některá místa potýkají s odlivem občanů ať už v důsledku hledání lepších pracovních podmínek, úmrtnosti starší populace či nízké porodnosti, zůstává v naší obci počet obyvatel již po řadu let víceméně konstantní. Obec si také váží lidí, kteří se tu narodili nebo zde žijí a jsou něčím zajímaví či něčeho významného dosáhli. A tak již osmým rokem vychází v Babickém zpravodaji rubrika Babičtí, která čtenáře seznámila s řadou zajímavých osobností. Také v publikaci 90 let tělovýchovy je zmíněna řada významných sportovních osobností. Z Babic vzešlo např. 19 ligových fotbalistů, máme tu účastníka maratónského běhu, profesionálního hráče hokeje, který hrál i za NHL, mistryni republiky v kulturistice či mistra světa a vicemistra světa v kickboxu Spolupráce s občany Od roku 1990 volí občané 15ti členné zastupitelstvo, které pak volí starostu, místostarostu a tři radní. Zastupitelstvo obce se schází minimálně 4x ročně, rada obce zasedá každých čtrnáct dní a tak je dostatek příležitostí řešit případné problémy občanů aktuálně. V obci pracují tyto komise a výbory: komise sportovní, společenská a sociální zajišťuje akce s prohlubováním mezilidských vztahů: návštěvy občanů žijících v domovech důchodců, návštěvy při významných životních jubileích, vítání nově narozených občánků s příspěvkem 3000Kč, organizují občanské pohřby či svatby, rada školy, výbor finanční a kontrolní. Své názory mohou občané vyjadřovat na veřejných zasedáních zastupitelstva obce, dále lze podněty a připomínky podávat na podatelně obecního úřadu, formou listárny ve zpravodaji, zasílat em či klasickou poštou a nově jsme zavedli schránky důvěry, kam mohou občané vkládat své dotazy a připomínky. Informace pro občany jsou také zveřejňovány ve vývěskách na pěti místech v obci, obecním rozhlasem a na webových stránkách. Tady mají občané možnost využívat zasílání aktuálních zpráv formou ů. Při zásadnějších rozhodnutích se osvědčilo pořádání anket. Děti pomáhají s distribucí anketních lístků, či případně s anketami samotnými. 4. Podnikání 4. 1 Podnikání v zemědělství Obec byla odpradávna svou polohou předurčena k intenzivnímu zemědělskému využití. V současné době zemědělskou produkci zajišťuje ZD Pomoraví, které od klasického JZD přešlo transformací na akciovou společnost. Kolem 35 zaměstnanců obhospodařuje 1120ha, z toho 519ha v katastru Babic. Zbylé polnosti leží v katastru obcí Kudlovice, Traplice, Jankovice, Košíky, okrajově v katastru obcí Huštěnovice a Spytihněv. 100ha tvoří louky a pastviny. 15

16 Svůj podíl na produkci ZD má také výroba živočišná. Je to 280 kusů hovězího dobytka. Z toho je 198 krav, dojících 170. Zbylý podíl tvoří mladý dobytek. Šetrnější používání hnojiv a postřiků se v posledních letech příznivě odráží na stavu krajiny. Objevuje se větší množství zpěvného ptactva a zvěře. Na katastru obce se díky intenzivnímu obhospodařování nenachází žádné nevyužité či zanedbané plochy. Louky jsou sečeny 2x ročně. Družstvo pomáhá při pravidelném sečení lokality Žleby a pomáhá obci v zimním období s udržováním místních komunikací Informace o zachování a propagaci místní zemědělské produkce Místní zemědělská produkce je dlouhodobě zaměřena na výrobu osiv, osivové kukuřice a na tradiční polní výrobu tj. obiloviny, okopaniny. ZD Pomoraví je na uherskohradišťsku jedním ze tří posledních pěstitelů cukrovky. Z dalších pěstovaných plodin to je ozimá řepka a silážní kukuřice. V naší obci není historicky dochovaná žádná místní specialita, či produkce výjimečně zajímavé plodiny. Ovšem téměř v každé rodině se sušívalo ovoce, které bývalo v zimě důležitou složkou jídelníčku, vařila se povidla, pálila slivovice. Je potěšitelné, že ač ne již v takovém množství, i dnes je řada těch, kteří se této činnosti věnují. Své výpěstky či výrobky z nich pak každoročně prezentují na zahrádkářské podzimní výstavce, někdy spojené i s ochutnávkou. Např. v rámci miktoprojektu to byla ochutnávka starých místních jídel báleše, šlíšky, metyja. Řada z našich zahrádkářů vlastní i nemalé množství ocenění a to jak oblastních, tak celorepublikových - za rozvoj zahrádkářství či za prezentaci výpěstků. Přesto, že v katastru naší obce není mnoho vinic, je v Babicích řada vynikajících vinařů, kteří vlastní řadu ocenění a jejichž jména mají mezi znalci váhu a obci se v roce 2008 podařilo od pořadatelů Slováckých slavností vína a otevřených památek získat titul Vinařská obec roku. V rámci prezentace na Slováckých slavnostech vína v Uh. Hradišti se pokoušíme navázat na ovocnářskou tradici obce a to nabídkou sušeného ovoce Informace o podílu zemědělských subjektů na zachování původních druhů ovocných a okrasných stromů na veřejných prostranstvích Jak bylo řečeno již v předchozím bodě, aktivními v tomto směru jsou převážně naši zahrádkáři. Téměř každý z nich má nějakou starou odrůdu ovocného stromu na své zahrádce. Podíleli se také na zmapování odrůd, které se v naší obci dříve pěstovaly. Tyto podklady posloužily k založení sadu s těmito odrůdami, který se za pomoci sponzora podařilo vysadit v zahradě Na Mýtince Zapojení zemědělských subjektů do přípravy a realizace dalších návrhů obnovy krajiny Zemědělský podnik, stejně tak jako spolky zahrádkáři, myslivci, rybáři, včelaři byli konzultanty při přípravě nového ÚP či jsou žádáni o stanovisko k dílčím akcím např. připravovaná výsadba aleje Spolupráce obce se zemědělským subjektem Jak je uvedeno v předchozím bodě, ZD se zapojuje do údržby obce. Starosta bývá pravidelně zván na valné hromady ZD Pomoraví a ředitel ZD je naopak pravidelně zván na veřejná zasedání obecního zastupitelstva. Oba subjekty jsou tak informovány o aktuálním dění. ZD Pomoraví, stejně tak jako myslivecké sdružení, rybářský svaz či členové komise životního prostředí byli zváni k projednávání nového územního plánu obce. Tímto způsobem se 16

17 podařilo do plánu zapracovat řadu podnětných připomínek, které by měly přispět k zachování přírody kolem nás a k zachování, případně obnově míst příhodných pro život ptactva a zvěře Popis spolupráce obce a zemědělských subjektů včetně dobrovolných Spolu se svazem myslivců zahájilo ZD Pomoraví přípravu a realizaci vybudování remízků a bio pásů pro zvěř, protože ani naše obec není ušetřena záboru zemědělské půdy a zvěř tak ztrácí svá přirozená útočiště. Přesto, že ZD má v této situaci složité postavení, jelikož hospodaří na pronajatých pozemcích a nemá tak možnost zajistit trvalé udržovaní podobných ploch, snaží se vedení firmy vyjít těmto aktivitám vstříc. Řada členů mysliveckého sdružení je současně zaměstnanci ZD a tak je cesta k hledání společných řešení o něco jednodušší. Díky tomu se již v lokalitě Žleby podařilo založit tři biopásy. Jedná se o plochy, které jsou vyčleněny ze zemědělské půdy a jsou obhospodařovány takovým způsobem, aby poskytovaly co nejvíce obživy a případně také útočiště zvěři. ZD také zapůjčuje mysliveckému sdružení potřebnou mechanizaci k jejich údržbě. V zimním období zapůjčuje traktor pro pravidelný rozvoz krmení a konečně je to i poskytování samotného krmení pro zvěř. Myslivecká činnost je ze strany ZD podporována také poskytnutím prostor v areálu ZD. Myslivecké sdružení zde tak mohlo vybudovat odchovnu bažantů a v posledních letech to byl i odchov divokých prasat. Vzájemně spolupracuje také myslivecké sdružení s rybáři třeba při vysazování káčat, budování hnízdních budek či zapůjčováním mechanizace. Finančně je z obecního rozpočtu také každoročně podporován Svaz včelařů, kterému se v posledních letech podařilo získat další mladé členy. Prostředky jsou poskytovány především na vakcinaci proti varoáze Informace o výsledcích péče o veřejná prostranství Zájmem všech je, aby prostředí kolem nás bylo příjemné a udržované. Obec udržuje přes 45 tisíc m2 veřejných ploch. O tuto údržbu se starají převážně zaměstnanci obce, v létě brigádníci a částečně samotní občané. Ale svým dílem přispívají i výše uvedené subjekty. ZD pomáhá v zimních měsících s údržbou komunikací. V létě je to sečení lučních porostů v lokalitě Žleby. Rybáři ve spolupráci se ZŠ Babice se zapojují do projektu Den Země, což znamená, že společně provádí úklid břehů vodních ploch Spolupráce s obcí při hledání námětů na využití netradičních zdrojů a úspory energie Obec Babice má značnou výhodu v tom, že je zcela plynofikovaná. Přesto jsou občané, kteří hledají další cesty k úsporám energií. V tomto směru jsou aktivní zejména mladí stavebníci v lokalitě Třeskovice, kde jsou k vytápění nových domů využívána tepelná čerpadla, částečně kolektory či kotle na biopaliva. Obec byla nápomocná občanům při získávání dotací v rámci programu zelená úsporám. Výměnou tepelného zdroje prošel také kulturní dům, kde bylo vytápění změněno z plynu na plynové tepelné čerpadlo Nezemědělské podnikání, rozvoj řemesel V obci je několik větších podniků i menších firem, které zajišťují poměrně dostatek pracovních příležitostí a přispívají tak k zaměstnanosti v obci. Po snížení produkce ZD Pomoraví byly volné objekty v areálu pronajaty a tak zde vznikla menší podnikatelská zóna Metalvis(spojovací materiál), Mandy vonné oleje, Rehos zemědělská technika. Soukromé podnikání je v obci zastoupeno jak službami (kadeřnictví, pedikúra, kosmetika, masáže, pneuservis, vodo-topo-plyn), tak řemesly stolařství, kovovýroba, zámečnictví, autoservis. Zemědělské družstvo nabízí možnost ubytování a to zejména pro dělníky a sezónní zaměstnance další ubytování je 17

18 možné v hostinci U Jakuba či v domku U Přívozu. V obci je také řada lidí, kteří se ve svém volném čase věnují starým řemeslům šití krojových bot, zhotovení krojového vyšívání, výroba panenek z kukuřičného šustí, paličkování, háčkované vánoční ozdoby, pletení košíků apod. V letošním roce obec podala žádost o dotaci na vybudování školních dílen záměrem je prohlubovat manuální zručnost a dovednost dětí již od školního věku Zapojení zemědělských podniků na rozvoji venkovské turistiky Zemědělský podnik se přímo na podnikání v oblasti turistiky nepodílí. Provozuje ubytovnu, která je však vhodná spíše pro sezónní dělníky. Ovšem tím, že svědomitě obhospodařuje polnosti, řádně udržuje areál družstva i jeho okolí, přispívá tak k celkovému pěknému vzhledu naší obce a tedy k tomu, že se sem lidé rádi podívají a také vracejí Informace o uskutečněném projektu brownfields Naše obec byla naštěstí takového projektu ušetřena. Zemědělský podnik nikdy nepřerušil svoji činnost a i přesto, že ji značně omezil, dokázal se s touto skutečností vypořádat. Uvolněné budovy v areálu družstva byly buď pronajaty či prodány soukromým firmám, které zde podnikají. Celý areál je tak celoročně udržovaný a využitý Venkovská turistika k rekreaci, koupání a rybolovu slouží především ramena na pravém břehu řeky Moravy - zejména lokalita Uhliska. V okolí obce jsou cyklostezky blízkou chřibskou krajinou nebo při Baťově kanálu, která je součástí Moravské cyklotrasy č. 47. V obci je možnost ubytování v hostinci U Jakuba či na ubytovně ZD Pomoraví, občerstvení v restauraci Sport, v hospodě Na Palmě, Na hřišti či U Rybičky. Je možné si pronajmout tenisové kurty, tenisovou stěnu a využít sportovní areál (dětské hřiště, plážový volejbal, skatebortové rampy, posilovací stroje). Přes katastr obce protéká Baťův kanál, který poskytuje možnost projížděk na loďkách. V létě 2006 byl zahájen provoz babického přístaviště. V sousedství přístaviště je Odpočívárna pro cyklisty U Rybičky. Je zde možnost občerstvení, venkovní posezení, WC, sprchy. Zajímavostí v této lokalitě je Kudlovický potok podtékající pod Baťovým kanálem = akvadukt. Druhou atrakcí naší obce je v lokalitě Uhliska plavební komora na Baťově kanále, kde místní komunikace přechází přes most, který je vlastně součástí této komory. Obec vlastní bývalý domek převozníka, který stojí v blízkosti Moravy a zmiňované cyklostezky. Před pěti roky byl domek opraven a je pronajímán jako rekreační objekt. V loňském roce této možnosti využilo 140 rekreantů ze všech koutů naší země. O spokojenosti návštěvníků svědčí zápisy v knize hostů a hlavně to, že se k nám lidé opětovně vrací. Již v tuto chvíli máme zaplněný kalendář rezervacemi pro letošní rok a téměř i celý rok Domek U Přívozu tak plní nejen funkci rekreační, ale také propagační. Rekreanti se často účastní i místních akcí a není snad lepší pocit, než když vám cizí řeknou, jak se jim u nás líbilo. Domek také slouží jako zázemí pro pořádání každoročních rybářských závodů jak pro děti, tak dospělé. Lokality Uhliska, Jezera a na druhé straně obce lokalita Žleby jsou cílem častých procházek místních i přespolních občanů Přímé podnikání obce Vlastní hospodářskou činnost průmyslového charakteru obec neprovozuje. Menší zdroj příjmů je z pronájmu nebytových prostor, z nájmu obecních bytů, veřejných ploch a poskytování sociálních služeb. 18

19 5. Péče o stavební fond a obraz vesnice 5. 1 Péče o historickou zástavbu Místní obyvatelé se snažili jít vždy s dobou a tak jsou Babice přes své stáří vlastně mladou obcí. Historické jádro obce leží v části obce zvané Luža. Mělo tvar podkovy a vstupovalo se do něj branami. Dnes se v této části nachází nejklidnější část obce, jejímž středem je veliká zahrada Mateřské školy. Nejstarší budovou v obci je právě budova Mateřské školy, která dle historických pramenů existovala již v roce 1802 jako filiální škola. Budova prošla postupnou rekonstrukcí. Byly vyměněny krovy a střešní krytina, okna a nakonec dostala budova novou fasádu. Původní obytná zástavba obce je vlastníky postupně opravována. Z historických památek zde najdeme kostel sv. Cyrila a Metoděje postavený v r na místě dřevěné zvonice - nyní udržovaný ze sbírek farníků, kříž na Prašnicích a osm dalších sakrálních památek v katastru obce. Nejstarší kříž pochází z roku Obec postupně kříže a sochy opravuje a tak se novým kabátem pyšní kříž na Prašnicích, před hřbitovem, na hřbitově, na Dílech, u Horníčkového, před kostelem, socha sv. Josefka, která byla nejen opravena, ale také přemístěna na důstojnější místo, protože v 70. letech bylo v její blízkosti postaveno hnojiště a dále také kříž na Záhumení či socha Panny Marie. Ve vlastnictví obce se nachází dům č. p. 121, kde bylo v loňském roce otevřeno muzeum Myslivců a pytláků v Chřibech. Současně slouží také jako klubovna mysliveckého sdružení a místo kulturních akcí. Byl zde také vysazen sad se starými ovocnými odrůdami, které se v naší oblasti dříve pěstovaly. Řada občanů má také velmi zajímavé koníčky navazující na místní tradice šití krojových bot, krojové vyšívání, pečení koláčků, cukroví, dortů, zdobení kraslic, pletení košíků, drátování, paličkování, háčkování různých ozdob, výrobky z kukuřičného šustí, výroba keramiky, mýdla, šperků z kůže, máme zde uměleckého kováře a keramičku Soulad v zástavbě obec spolupracuje s pověřeným stavebním úřadem a architektem Špokem. Snaží se, aby byly povolovány pouze stavby, které nenarušují ráz vesnické zástavby. Díky své výhodné poloze, dobrému silničnímu i železničnímu spojení čelí obec značnému tlaku podnikatelů, kteří mají zájem o neustálé rozšiřování průmyslové zástavby, či v minulé době to byl neutuchající zájem o budování solárních elektráren. Zastupitelstvo obce však dalo jasně najevo, že další rozšiřování těchto zón by bylo na úkor kvality života místních občanů a došlo by k nevratným záborům kvalitní zemědělské půdy Nová zástavba Obec vybudovala v podkroví ZŠ 12 obecních bytů o celkové výměře 735m2. Byla dokončena výstavba I. etapy nového stavebního obvodu Třeskovice, kde bylo v první etapě postaveno 13 rodinných domků. Ve druhé etapě probíhá výstavba dalších 15 rodinných domů. Celý obvod byl zasíťován - kanalizace, plyn, voda, komunikace, chodníky. Také samotní občané mají zájem na nové výstavbě a časté jsou rekonstrukce a půdní vestavby ve starší zástavbě. U všech nově povolovaných staveb se obec snaží, aby odpovídaly charakteru vesnické zástavby, ne vždy se však setkává s pochopením stavebníků. Celkovou rekonstrukcí prošla budova ZŠ elektroinstalace, zdravotechnika, zateplení budovy a nová fasáda, výměna oken. Objevují se také drobnější stavby jako je pergola u tenisových kurtů, turistická odpočívadla u Baťova kanálu či ve Žlebech, odpočívárna pro cyklisty. Za posledních dvacet let bylo v obci postaveno zhruba 80 nových rodinných domů Organizační opatření Obec má schválený územní plán, který poskytuje základní informace o tom, jak by obec měla vypadat. Nadřízeným stavebním úřadem pro naši obec je stavební úřad v Uh. Hradišti. Při utváření obecního rozpočtu jsou plánovány investiční akce na příští léta. Postupně jsou vypracovávány studie k těmto akcím. Ty jsou pak realizovány v případě, že se obci na konkrétní akci podaří získat dotaci. Připravované akce jsou postupně 19

20 projednávány v radě obce a zastupitelstvu, kde mají možnost se k nim vyjádřit i občané. Připravované záměry výkresová dokumentace - bývá také vystavena ve vestibulu obecního úřadu, kde mají možnost občané se s ní předem podrobně seznámit či vyjádřit své připomínky. Osvědčilo se také veřejné projednávání formou brainstorming například při přípravě akce regenerace zeleně v obci. 6. Občanská vybavenost 6. 1 Stav občanské vybavenosti Občanská vybavenost poměrně dobře pokrývá potřeby občanů. V obci jsou 3 prodejny potravin, několik soukromých prodejen - květin, vinotéka, prodej použitého nábytku, Haberl - koupelnové studio, TVT - eurookna. prodejna holandských sýrů. Je zde matriční úřad, pošta, základní škola, mateřská škola, zdravotní středisko praktický lékař, stomatolog, dětský lékař 2x týdně, lékárna, veterinární klinika, knihovna s veřejně přístupným internetem, kadeřnictví, manikúra, pedikúra, kosmetika, masáže, benzínka, autobazar, autoopravna, zahradnictví, pneuservis, šest hospod, restaurace, hřbitov, smuteční síň, kostel, fotbalové hřiště, sportovní areál, tenisové kurty, dětské hřiště, hasičská zbrojnice, kulturní dům, ČOV. Budovy ve vlastnictví obce jsou postupně opravovány a udržovány. Rada obce se zabývá přípravou investičních záměrů, které jsou pak dále projednávány na zastupitelstvu obce, případně formou anket je zjišťován zájem občanů. Tímto způsobem byla například zrealizována výstavba cyklostezky po hrázi Baťova kanálu, výstavba domu s upravitelnými chráněnými byty a proběhla anketa, zda je mezi občany zájem o vybudování denního stacionáře. Pracovní příležitosti nabízí podniky jako je Hamé a. s., Nábytek Hejda výroba nábytku a dřevěných briket, Metalvis spojovací materiál, Zámečnictví Mlčák, TVT Eurookna, ZD Pomoraví, Kovo Bath. Dopravní obslužnost zajišťuje autobusová a vlaková doprava. Dobré spojení je tak do Uherského Hradiště i do Zlína. Jelikož Babice leží na frekventované silnici I 55 byl předloni z prostředků SFDI vybudován světelný přechod pro chodce v části obce Cerony, zpomalovací ostrůvek a osvětlení přechodu u Kudlovické křižovatky a na své náklady ještě obec pořídila nové osvětlení přechodu u lékárny. Touto investicí se podařilo značně zvýšit bezpečnost občanů Inženýrské sítě Obec je plynofikovaná od r Je zde zbudován obecní vodovod od r v majetku sdružení Vodovod Babicko, na který je napojeno téměř 100% obyvatel. Dobudování kanalizace a současně napojení na ČOV proběhlo v roce Obec je elektrifikovaná od r. 1928, má veřejné osvětlení též v majetku obce, místní rozhlas generální oprava v r a v roce 2009 vybudování nového bezdrátového rozhlasu s napojením na záchranný systém. Obcí prochází státní silnice I/55 se současným průjezdem cca 15 tis. motorových vozidel za 24 hod. a dvoukolejná železniční trať Přerov Břeclav, která prošla v rámci výstavby koridoru II rekonstrukcí. Připravuje se rychlostní obchvat R55. Byl vybudován místní chodník ke hřbitovu. Každoročně je v obci prováděna na místních komunikacích oprava výtluků po zimním období. V loňském roce byly opraveny silnice a chodníky v ulici Školní a Souhrady. V ulici Školní byla před dvěma lety vybudovaná nová přípojka kanalizace Odpadové hospodářství V obci je prováděn hromadný svoz komunálního odpadu. Původní čtyři sběrná místa na sklo, plastové hmoty a papír byla rozšířena na pět a od roku 2006 byl zaveden pytlový sběr plastů přímo od jednotlivých domácností. Dále je v areálu obecního dvora možno odevzdávat stavební, komunální, elekto a jiný odpad a to každý pátek a sobotu, případně po domluvě i v jinou dobu. Dvakrát ročně je zajištěn svoz odpadu nebezpečného. Obec je zapojena do systému Eco-com, Elektrowin, Asekol. Žáci základní 20

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE Schválený zastupitelstvem obce Chlumín na veřejném zasedání dne 12.12. 2005 jako program obnovy na rok 2006 OBSAH: I. ÚVOD II. PROGRAM

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Hospodaření k 31. 12. 2014 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty)

Hospodaření k 31. 12. 2014 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) 1 Hospodaření k 31. 12. 2014 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) DANĚ - Daň z příjmu FO ze záv.čin. a fun. pož. 1111 470000 470000 472158,53 100,46

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015

OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015 0B 1B NÁVRH ROZPOČTU OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015 Příjmy Rozpočet je navržen jako schodkový v paragrafovém znění, schodek bude pokryt z přebytků předešlých let. Příjmy celkem : Výdaje celkem : Rozdíl

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23036,40 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1228,30 Dotace z MPSV na

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY ZA ROK 2008 v tisících Kč NÁVRH P Ř Í J M Y ORG položka rozpočtu Daňové příjmy - celkem 28722 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2400 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 Účetní jednotka Obec Jíkev Sídlo Jíkev 58, 289 32 Oskořínek IČ: 00 239 216 DIČ: CZ: 00239216 Starostka obce Ing. Dana Wiehlová Zákonná úprava Obsah a náležitosti

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více