Mikroregion Touškovsko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mikroregion Touškovsko"

Transkript

1 Analýza Mikroregionu Touškovsko Podklad pro strategický plán mikroregionu Únor 2015 Zadavatel: Zpracovatel: Mikroregion Touškovsko Centrum pro komunitní práci západní Čechy Americká Plzeň

2 OBSAH: Analýza Mikroregionu Touškovsko Vymezení území a základní charakteristika Úvod Lokalizace Historie Přírodní, geomorfologické a klimatické podmínky Obyvatelstvo Počet a hustota obyvatel Věková struktura obyvatel Vzdělanostní struktura obyvatel Bydlení a domácnosti Infrastruktura Dopravní infrastruktura Technická infrastruktura inženýrské sítě Infrastruktura pro kulturní a sportovní činnost Služby v obcích Hospodářská činnost Podnikatelské subjekty Ekonomická aktivita obyvatel Nezaměstnanost Obce a život v obci Obce mikroregionu Místní správa Hospodaření obcí Meziobecní spolupráce Spolkový život a aktivity v obcích Školství Sociální oblast Zdravotnictví Kulturní dědictví, přírodní bohatství a cestovní ruch Atraktivity Infrastruktura pro cestovní ruch Zařízení pro cestovní ruch Územní rozvoj OŽP SWOT Analýza Shrnutí

3 1. Vymezení území a základní charakteristika 1.1. Úvod Mikroregion Touškovsko je dobrovolný svazek obcí, který v současnosti zahrnuje 6 obcí: Bdeněves, Kozolupy, Město Touškov, Myslinku, Újezd nade Mží a Vochov. Vznikl v roce 2006 jako svazek 7 obcí, z nichž dvě - Chotíkov a Čeminy již nejsou součástí DSO. Obec Myslinka se stala členem mikroregionu v roce Účelem vzniku mikroregionu bylo dosažení společných cílů zaměřených zejména na zkvalitnění a rozvoj života v dané oblasti. Cílem mikroregionu je maximální čerpání dotačních titulů a vzájemná spolupráce, která je pro svazek stěžejní především v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, zvyšování kvality života, ochraně životního prostředí, rozvoji cestovního ruchu a propagace regionu. Obrázek č. 1 Obce Mikroregionu Touškovsko Zdroj dat ČÚZK CpKP, zpracováno v QGIS Mikroregion se nachází v Plzeňském kraji, v jižní části okresu Plzeň-sever, v SO ORP Nýřany v blízkosti krajského města Plzeň. Celková výměra mikroregionu je 3749 ha, což je 0,49 % území celého kraje. Z celkové výměry tvoří zemědělská půda 69,9 % (2621 ha) a lesní pozemky 17,9 % (671 ha). Žije zde 4762 obyvatel. Největším městem je Město Touškov s 2063 obyvateli (ČSÚ 2013). Zároveň je Město Touškov městem s pověřeným obecním úřadem a všechny obce DSO patří do jeho působnosti. Hustota obyvatel (127,2 obyvatel na km²) je srovnatelná s celorepublikovým průměrem, v rámci Plzeňského kraje je nadprůměrná (viz tabulka č. 3) Obce mikroregionu leží v blízkosti silniční spojnice I/20 ve směru na Plzeň, dopravní osou mikroregionu je silnice II/605 ve směru Plzeň Rozvadov a železniční trať 170 (Praha 3

4 Beroun Plzeň Cheb). Mikroregion je napojený jak na autobusovou, tak i na železniční dopravu. Místní ekonomika je zaměřena převážně na průmyslovou výrobu. Největším zaměstnavatelem regionu, zaměstnávajícím zhruba 450 zaměstnanců, je firma NOVEM Car Interior Design, která vyrábí luxusní dřevěné a hliníkové díly do interiérů osobních automobilů všech výrobců. 1.2 Lokalizace Lokalizace území v rámci systém statistické klasifikace územních struktur v České republice, který je v souladu se systémem Eurostatu je: NUTS I : Česká republika NUTS II: Jihozápad NUTS III: Plzeňský kraj LAU1 (NUTS IV): Plzeň- sever LAU2 (NUTS V): Bdeněves, Kozolupy, Město Touškov, Myslinka, Újezd nade Mží, Vochov Obrázek č. 2 Zdroj dat ČÚZK CpKP, zpracováno v QGIS 4

5 1.3 Historie Celé území bylo díky své poloze v údolí řeky Mže osídleno již od pravěku. Většina obcí je zmiňována v různých listinách od středověku (12. století), kdy zde byla zemědělská oblast a obce byly často hospodářským zázemím kladrubského kláštera či tvrzí a jejich vlastníků. Období husitství znamenalo pro většinu obcí úpadek, zvláště období obléhání Plzně, kdy byly okolní vsi drancovány. Podobně negativně se zde podepsalo období 30ti leté války. Ve většině obcí převládalo od 18.století německé obyvatelstvo. Bdeněves Jde o velmi starou obec rozkládající se při řece Mži. První zápisy v listinách Kladrubského kláštera z roku 1197 hovoří o dědickém majetku Bdenewizi. Obec spadala do proboštství Touškovského. Jméno Bdeněves, které je dnes oficiálním názvem, je odvozeno od osobního jména Bděn. V období husitských válek byla obec vypálena Žižkovými vojsky. Roku 1555 koupil celé panství Šebastián Markvart z Hrádku a na Helmíři. Rod Markvartů vládl v Touškově až do roku 1622, kdy se jeho poslední pán Diviš Markvart z Hrádku a na Bělé zúčastnil českého povstání a byl roku 1622 odsouzen ke ztrátě dvou třetin svého jmění. Roku 1652 bylo rozhodnuto, že touškovské panství připadne zpět ve prospěch kladrubského kláštera. Také období 30-ti leté války bylo pro obec dobou úpadku. Koncem 18.století byla ves poněmčena. Kozolupy Počátky osídlení obce nejsou známy, ale nejstarší záznam o Kozolupech je v latinské listině kláštera kladrubského z r V ní se praví, že Bředslav z Kozolup daroval klášteru část své půdy. Hlavní obživu lidem v obci poskytovalo zemědělství, později zde vznikl i český průmyslový podnik na výrobu barev. Začátkem 17. století získávají statky majetní měšťané plzeňští, kteří zdejší úrodnou půdu využívají hlavně k pěstování ječmene pro pivovarský slad. Po 30leté válce se obec zcela poněmčila. V 19. století a pak až do 1. světové války patřily Kozolupy hrabatům ze Schonbornu. V roce 1905 vzniká česká vlastenecká organizace Národní jednota pošumavská, která podporovala nárůst osídlení obce českým obyvatelstvem. Po 2. světové válce je německé obyvatelstvo odsunuto a obec se nově osidluje a počešťuje. Město Touškov Historicky první dochovaná zmínka o Touškově pochází z falza benediktinského kláštera v Kladrubech a je datována k roku 1115.Původně šlo o osadu ležící na jedné z hlavních cest 5

6 trasy Norimberk - Praha. Od roku 1231 patřil Touškov ke kladrubskému klášteru a od roku 1239 je uváděn jako trhová ves (nebo-li městečko). Později patřil pod touškovské proboštství, které patřilo mezi velké a výnosné. Ve druhé polovině 13. století Touškov postihlo několik ničivých požárů, při kterých lehly popelem téměř dvě třetiny městečka. Shořel při nich (kolem roku 1260) i zdejší kostel a fara. I přes tyto pohromy se však Touškov čile rozvíjel a uplatňoval na zdejší důležité obchodní cestě tržní právo. Před založením královského města Nová Plzeň patřil Touškov mezi nejvýznamnější obce. V době husitství byl Touškov poničen natolik, že z prosperujícího města klesl na pouhou chudou ves. Při drancování byla zničena i farní budova benediktinského proboštství. Město začalo znovu vzkvétat za vlastnictví pánů z Roupova v 16.století, tehdy bylo také oficiálně povýšeno na město. V 18. století byl v městečku pivovar, špitál, mlýn a obecní rybník. Působila zde řada řemeslníků a obchodníků. Převažovalo obyvatelstvo německé národnosti. Proto také po Mnichovské dohodě připadl Touškov jako celé pohraničí Německu, součástí Československa se stal opět po osvobození americkou armádou v roce Myslinka Počátky osídlení zdejší oblasti se datují až do doby bronzové jak dokazují archeologické nálezy. První historicky doložená zmínka o obci pochází z roku 1239, kdy ji tehdejší majitel rytíř Zdeslav z Malesic postoupil kladrubskému klášteru výměnou za dvě jiné vsi. O historii Myslinky se dochovalo jen málo zpráv. V dobách husitských válek celý kraj značně trpěl průchody katolických i kališnických armád. Nejhorší byla situace v letech , kdy vojska Prokopa Holého marně obléhala přísně katolickou Plzeň. Velké škody zaznamenávaly právě klášterní majetky a kláštery. Když bylo roku 1848 zrušeno poddanství, stala se Myslinka samostatnou obcí. V té době zde žilo 177 německých obyvatel v 21 domech. V roce 1921 měla Myslinka 31 domů a žilo zde 248 obyvatel, z toho 29 Čechů. Újezd nade Mží Nejstarší lokalitou z katastru Újezd nade Mží je sídliště středního paleolitu (starší doby kamenné). Jedná se o soubor několika desítek kusů kamenné valounové industrie (úštěpů a jader), které lze datovat jen rámcově do doby před lety. Většina nálezů je podstatně mladší, ale je zřejmé že oblast byla osídlena díky své poloze již od pravěku. V oblasti se vyskytují nálezy z neolitu, z období chamské a halštatské kultury. První písemné zmínky o obci pochází již z roku 1115 (zakládací listina kladrubského kláštera) a z roku 1242 (listina tepelského kláštera). Ve středověku zde stála tvrz, jejíž majitelé byli většinou z nepříliš významných rodů včetně měšťanských, se často střídali. Koncem 18. století byla tvrz přestavěna na menší barokní zámek, který má od roku 1890 dnešní podobu. Vochov Ústí Vochovského potoka do nivy řeky Mže bylo hojně osídleno již v různých obdobích pravěku, jak to dokládají četné archeologické nálezy, které jsou ovšem známé i z vyšších míst vochovského katastru. Zdá se, že Vochovem byla nazývána již původní slovanská osada, i 6

7 když náhodné nálezy slovanské a středověké keramiky zatím nedovolují hovořit o kontinuitě osídlení údolí Vochovského potoka a tedy o stáří jména Vochov. Vesnice zde existovala i ve středověku. První písemná zpráva, v níž se byť nepřímo setkáváme s Vochovem, se dochovala z roku 1318 (žaloba Bohuslava z Vejprnic u pražského soudu na Miroslava z Vochova, že oblehl vejprnickou tvrz). Dnešní Vochov vznikl původně z 3 poplužních dvorů. Podle tzv. tereziánského katastru z poloviny 18. století bylo ve Vochově 18 hospodářů, 4 domy bez pozemků, panský dvůr, ovčín, hospoda a 5 rybníků. 1.4 Přírodní, geomorfologické a klimatické podmínky Sledované území patří geomorfologicky do Poberounské subprovincie, oblasti Plzeňská pahorkatina. Je součástí celku Plaská pahorkatina, který se nachází ve středu Plzeňské pahorkatiny. Přímo Touškovsko pak patří do okrsku Touškovská kotlina, který je severní částí geomorfologického podcelku Plzeňská kotlina. Jde o nejníže položenou část Plzeňské kotliny v soutokové oblasti plzeňských řek. Říční osou Touškovska je řeka Mže do jejíhož povodí patří celé území. Geologicky jde o denudační sníženinu tvořenou převážně karbonskými prachovci, jílovci, pískovci a slepenci, méně proterozoickými břidlicemi, drobami a spility a miocenními říčně jezerními písky a jíly. Údolí dolní Mže je typické široce rozevřenými údolími s výraznými nivami a říčními terasami. Zalesnění je spíše menší, tvořené převážně smrkovými, borovými a dubovými porosty. Převažuje zemědělská (orná) půda. Z hlediska pedologického zde převažují hnědé nasycené půdy, středně úrodné, u řek pak nivní nebo oglejené půdy. Klimaticky jde o mírně teplou oblast s dlouhými a suchými léty a suchou zimou s krátkodobým trváním sněhové pokrývky. Průměrné roční teploty se pohybují kolem 7,3-8ºC, průměrné roční srážky jsou obvykle okolo 530 mm. Území se nachází v nadmořské výšce od 320 do 400 m n.m. Nejníže položenou obcí je Bdeněves, nejvýše Újezd nade Mží. Tabulka č. 1 Nadmořská výška Nadmořská Obec výška (v m n.m.) Bdeněves 327 Kozolupy 350 Město Touškov 333 Myslinka 368 Újezd nade Mží 392 Vochov 351 Zdroj ČSÚ 2. Obyvatelstvo 2.1 Počet a hustota obyvatel V Mikroregionu Touškovsko žije k obyvatel, počet mužů a žen je prakticky stejný. Nejvíce obyvatel žije v jediném městě v oblasti a to ve Městě Touškov. Nejméně obyvatel má obec Újezd nade Mží. Průměrný věk obyvatel je 39,4 let (z toho u žen je průměrný věk vyšší a to 40,7 let). Průměrný věk obyvatel je nižší než je krajský i celorepublikový průměr. Tento příznivý stav je způsoben tím, že se mikroregion nachází v aglomeraci krajského města. Dojezdová vzdálenost do Plzně do 20 km a dostupnost, 7

8 četnost spojů je velmi dobrá i díky integrovanému dopravnímu systému. Plzeň nabízí dostatek pracovních příležitostí, mnoho příležitostí strávit volný čas, velkou nabídku kulturních i sportovních aktivit. Navíc i v mikroregionu nechybí pracovní příležitosti, existují zde školy a předškolní zařízení. Díky tomu a díky možnosti bydlení mimo město, v rodinných domech a za přijatelnějších finančních podmínek do oblasti přichází často mladé rodiny s dětmi. Tabulka č. 2 Počet obyvatel a jejich složení Počet obyvatel k Průměrný věk název celkem muži ženy celkem muži ženy Bdeněves ,9 35,9 40,0 Kozolupy ,9 40,9 42,9 Město Touškov ,9 38,9 40,8 Myslinka ,2 37,5 36,7 Újezd nade Mží ,3 37,6 43,4 Vochov ,5 38,8 40,2 Mikroregion Touškov ,4 38,3 40,7 ORP Nýřany ,1 39,2 41,1 okres Plzeň-sever ,9 40,0 41,9 Plzeňský kraj ,9 40,7 43,1 ČR , ,9 ČSÚ 2013 Celkově žije v mikroregionu 0,04% obyvatel ČR a 8,7% obyvatel ORP Nýřany. Hustota obyvatel je v mikroregionu vysoká, skoro dvojnásobná oproti Plzeňskému kraji. Je to způsobeno především blízkostí krajského města Plzně (cca 15 km). Vliv má i krátká dojezdová vzdálenost do Plzně, která nabízí dostatek příležitostí pro zaměstnání, ale i společenské, kulturní a sportovní vyžití. Díky tomu je tato oblast atraktivní pro bydlení. Větší hustota obyvatel je v rámci mikroregionu ve větších obcích, které nabízí více služeb a možnost zaměstnání přímo v místě. Tabulka č. 3 Hustota obyvatel Podíl obyvatel Lokalita Výměra (ha) Počet obyvatel Hustota obyvatel (%) Mikroregion Touškovsko ,02 0,04 ORP Nýřany ,69 0,50 okres Plzeň-sever ,57 0,70 Plzeňský kraj ,85 5,50 ČR ,29 100,00 ČSÚ 2013 Tabulka č. 4 Hustota obyvatel v obcích Mikroregionu Výměra (ha) Počet obyvatel Hustota obyvatel Bdeněves ,85 Kozolupy ,12 Město Touškov ,23 Myslinka ,46 Újezd nade Mží ,47 Vochov ,59 Mikroregion Touškov ,02 ČSÚ

9 Jak ukazuje tabulka níže, počet obyvatel v mikroregionu v posledních letech pozvolna narůstá. Od roku 2008 vzrostl počet obyvatel o 8%. Populace v ČR vzrostla za toto období o 1,7% což je téměř 5 krát méně než v mikroregionu, v Plzeňském kraji populace od roku 2008 vzrostla jen o 0,7%, tedy 10 krát méně. Přírůstek obyvatel ve sledovaném území od roku 2008 pozvolna narůstal až do roku 2012, v roce 2013 začal klesat. V kraji byl největší celkový přírůstek v roce 2009 a celkově v ČR v roce 2008 a od tohoto roku již klesal. V mikroregionu jde spíše o přírůstek migrační než přirozený. Ale i přirozený přírůstek obyvatel byl v posledních letech kladný (pouze o 1,1%), díky trendu nárůstu porodnosti, který byl v celé ČR. Přirozený přírůstek obyvatel je přesto oproti celorepublikovému průměru vyšší trojnásobný. Předpokládá se, že jde o dočasný jev a do budoucna bude porodnost spíše klesat. Již po roce 2012 se začal počet narozených dětí v mikroregionu opět snižovat. Přesto je zde vývoj příznivější oproti celorepublikovému průměru, kde byl celkový přírůstek již v roce 2013 záporný a to jak přirozený, tak migrační. Tabulka č. 5 Vývoj počtu obyvatel Počet obyvatel celkem Lokalita Bdeněves Kozolupy Město Touškov Myslinka Újezd nade Mží Vochov Mikroregion Touškov ČSÚ 2013, MVCR rok 2014 (neoficiální statistika, informativní charakter) Tabulka č. 6 Vývoj počtu obyvatel v závislosti na přirozeném přírůstku a migraci Název obce Bdeněves Kozolupy Město Touškov Myslinka rok Stav 1.1. Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek přirozený Přírůstek migrační Přírůstek celkový Stav Celkový přírůstek

10 Újezd nade Mží Vochov Mikroregion Touškovsko ČSÚ Věková struktura obyvatel Věková struktura obyvatel je důležitá pro další populační vývoj. V současnosti je v mikroregionu příznivá. Index stáří je v porovnání s krajským i celorepublikovým výrazně nižší. Převažuje obyvatelstvo v produktivním věku mezi 15 až 65 lety (3077 obyvatel), což tvoří více než 67 % obyvatel. Počet žen a mužů je vyrovnaný. Jediná obec kde je index stáří vyšší než 100 jsou Kozolupy. U ostatních obcí převažují děti do 15 let nad obyvateli staršími 65 let. Přesto je zřejmé, že v poslední letech narůstá počet obyvatel v důchodovém věku. Podíl obyvatel starších 65 let vzrostl o 2,2 %, počet dětí o 1,1 % a podíl produktivního obyvatelstva se snížil téměř o 2,6 %, jak vyplývá z analýzy pro Komunitní plán sociálních služeb z roku Tabulka č. 7 Věková struktura obyvatel Základní věkové skupiny Lokalita Index >65 stáří celkem ,4 muži ,5 Bdeněves ženy ,0 celkem ,1 muži ,5 Kozolupy ženy ,6 celkem ,3 muži ,1 Město Touškov ženy ,0 celkem ,0 muži ,1 Myslinka ženy ,9 celkem ,2 muži ,3 Újezd nade Mží ženy ,5 celkem ,5 muži ,0 Vochov ženy ,5 Mikroregion celkem ,6 10

11 Touškovsko muži ,5 ženy ,8 celkem ,8 muži ,7 Plzeňský kraj ženy ,6 celkem ,7 muži ,9 ČR ženy ,8 ČSÚ 2013 V roce 2013 v mikroregionu jako celku tvořila skupina obyvatel v produktivním věku (15-65 let) více než 67% obyvatel a dosud mírně převažovaly děti do 15 let nad obyvateli staršími 65 let. Můžeme tedy říci, že situace je zde lepší než jsou průměrné hodnoty kraje, kde se již viditelně projevuje stárnutí populace a kde převažují obyvatelé důchodového věku nad dětmi do 15 let. Celkově je trendem stárnutí populace, ke kterému v budoucnu dojde s největší pravděpodobností i ve sledovaném území. Podle prognóz ÚRS Praha k tomu dojde po roce Tabulka č. 8 Věková struktura obyvatel mikroregionu v % Základní věkové skupiny (%) Mikroregion Touškovsko ČSÚ 2013 Počet obyvatel (%) >65 celkem 100,00 17,34 67,28 15,38 muži 50,10 8,96 34,56 6,59 ženy 49,90 8,38 32,72 8, Vzdělanostní struktura obyvatel Popis vzdělanostní struktury obyvatelstva vychází ze Sčítání lidí, domů a bytů z roku Vyplývá z něj že v regionu převládá obyvatelstvo se středním nejvyšším ukončeným vzděláním, včetně učebních oborů a oborů s maturitou. Tato část tvoří 65,8 % obyvatelstva staršího 15 let. V tom je mikroregion srovnatelný s krajem. Oproti němu má mírně nižší % obyvatel s vyšším než středním vzděláním. Ve srovnání s ČR je v mikroregionu o 1/3 méně obyvatel s dokončeným vysokoškolským vzděláním, naopak je zde o 6% procent více vyučených a o2 % více obyvatel se základním vzděláním. Vzdělanostní struktura obyvatel je tedy horší než odpovídá celorepublikovému i krajskému průměru. Tabulka č.9 Vzdělanostní struktura obyvatel celkem Obec Počet obyvatel >15 let Nejvyšší ukončené vzdělání Bez vzdělání základní střední vč. učebních oborů úplné střední s maturitou nástavb ové studium vyšší odborné vysokošk olské Bdeněves Kozolupy Město Touškov Myslinka Újezd nade Mží Vochov Mikroregion Touškov Mikroregion Touškovsko (% obyvatel) 100 0,26 19,78 39,05 26,40 1,99 1,10 8,02 3,09 nezjištěn o Plzeňský kraj

12 Plzeňský kraj (% obyvatel) 100 0,41 18,15 34,71 27,21 2,59 1,13 10,40 5,38 ČR ČR (% obyvatel) 100 0,47 17,56 32,99 27, ,31 12,46 5,31 ČSÚ 2011 Graf č. 1 Složení obyvatel starších 15 let podle dokončeného vzdělání Bez vzdělání základní střední vč. učebních oborů úplné střední s maturitou nástavbové studium vyšší odborné vysokoškolské nezjištěno ČSÚ, SLBD 2011 Pokud srovnáváme nejvyšší dosažené vzdělání podle pohlaví, ženy převažují ve všech sledovaných skupinách kromě středoškolského vzdělání bez maturity, kde výrazněji převažují muži. Graf č. 2 Nejvyšší dosažené vzdělání dle pohlaví Porovnání nejvyššího dosaženého vzdělání podle pohlaví Bez vzdělání základní střední vč. učebních oborů úplné střední s maturitou nástavbové studium Typ vzdělání vyšší odborné vysokoškolské nezjištěno ČSÚ Zajímavé je srovnání jednotlivých vzdělanostních skupin v rámci SLDB z roku 2001 a Oproti roku 2001 je vidět trend zvyšování stupně vzdělání. Můžeme sledovat zvyšování procenta počtu obyvatel, kteří dosáhli maturitní nebo vyšší vzdělání. Oproti tomu se snižuje počet obyvatel, kteří mají jako nejvyšší ukončené vzdělání základní vzdělání nebo učební obor. V současnosti je v oblasti 41,6 % obyvatel vyučeno a každý 5. má základní vzdělání. Počet obyvatel, který dosáhl jako nejvyšší vzdělání základní se o 4,5 % snížil oproti roku Muži Ženy 12

13 2001. Naopak o 7,5 % vzrostl počet obyvatel s dokončeným maturitním vzděláním a o 4 % s vysokoškolským. Tento trend je pro společnost pozitivní. Tabulka č.10 Vzdělanostní struktura obyvatel při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 a 2011 (%) celkem Nejvyšší ukončené vzdělání (% obyvatel) střední Počet vč. úplné Mikroregion obyvatel Bez učebních střední s nástavbové vyšší Touškovsko >15 let vzdělání základní oborů maturitou studium odborné vysokoškolské nezjištěno SLDB ,34 25,89 45,26 20,65 2,16 0 4,51 1,19 SLDB ,28 21,08 41,59 28,13 2,12 1,17 8,56 3,29 SLDB Graf č.3 Podíl vzdělanosti obyvatel (%) starších 15 let podle dokončeného vzdělání při SLDB v roce 2001 a 2011 Podíl vzdělanosti (%) % podíl obyvatel starších 15 let Bez vzdělání základní střední vč. učebních oborů úplné střední s maturitou nástavbové studium Typ vzdělání vyšší odborné vysokoškolské nezjištěno SLDB 2001 SLDB 2011 SLDB Bydlení a domácnosti Bydlení Mikroregion Touškovsko má charakter spíše venkovské zástavby s malou hustotou osídlení, převažují rodinné domy a je zde malý podíl (6,8%) bytových domů. Bytové domy jsou spíše ve větších obcích. Skladbu bytového fondu ukazuje následující tabulka. V celém mikroregionu je v současnosti 1270 domů, z toho 88% je obydlených. Rodinné domy tvoří 92% domovního fondu. Tabulka č 11 Bytový fond Obec Celkový domovní fond Celkem Rodinné domy Obydlené domy Bytové domy Ostatní Celkem Rodinné domy Bytové domy Bdeněves Kozolupy Město Touškov Myslinka Újezd nade Mží Vochov Mikroregion Touškov ČSÚ 2012 Ostatní 13

14 Co se týče obecních bytů, z dotazníkového šetření prováděného při zpracování KPSS vyplynulo, že obec Vochov nedisponuje žádným bytovým fondem, stejně jako Újezd nade Mží, Myslinka a Bdeněves. Kozolupy vlastnily v roce 2012 celkem 15 bytů a Město Touškov 125 bytů. Pouze Kozolupy mají byty určené pro občany nacházející se v sociálně nepříznivé situaci (12 bytů), ve kterých žilo v roce 2012 celkem 23 osob. Žádná z daných obcí nedisponuje bezbariérovými byty. Ve větších obcích (Kozolupy, Město Touškov) zaznamenávají poptávku po obecních bytech. Převažuje zájem o byty v novostavbách. Většina obecních bytů je ale ve staré zástavbě. Lokalita se nachází v blízkosti městské aglomerace Plzně a díky tomu se stává atraktivní zejména pro mladé rodiny s dětmi z Plzně, které hledají kvalitní bydlení za nižší cenu a v dobré dojezdové vzdálenosti od Plzně. Většinou mají zájem o bydlení v rodinných domech. Dostupnost lokality z Plzně a přesto klidný venkovský charakter je v tomto případě výhodou. Po roce 1989 došlo k utlumení výstavby bytových domů z důvodu snížení poptávky a nová výstavba se orientovala právě na rodinné domy. Přesto v současnosti poptávka po bytech začíná narůstat díky současné mladé generaci v regionu, které nemá dostatek finančních prostředků na stavbu rodinného domu. Nicméně poptávka je závislá i na existenci kvalitní občanské vybavenosti obcí a jejich dopravní dostupnosti směrem k Plzni, kde nachází většina obyvatel zaměstnání a je zde velké sociální i kulturní zázemí. Část mladší generace proto raději odchází do panelových bytů v Plzni. Tabulka ukazuje vývoj rekonstrukce a výstavby domů v území mikroregionu. Tabulka č.12 Výstavba domů Období výstavby či rekonstrukce Mikroregion Touškovsko do r Celkem Z toho rodinných domů SLBD 2011 Nárůst výstavby především rodinných domů je patrný zejména v období od roku 2001 do 2011, kdy došlo nárůstu počtu nově postavených nebo zrekonstruovaných domů o 65% oproti předchozímu období. Nejvýraznější nárůst byl v obci Bdeněves (pětinásobně oproti období let ), v území směrem k obci Kozolupy. Dnes jsou obě obce prakticky propojeny. Procentuální nárůst počtu nově postavených či zrekonstruovaných bytů je v tomto období dvojnásobný oproti Plzni a osminásobný oproti Plzeňskému kraji. V Plzeňském kraji byla největší výstavba domů v letech , stejně jako v celé České republice. V rámci celé ČR vzrostla procentuálně výstavba a rekonstrukce domů v posledních 10 letech oproti předchozímu období o 11%. Tabulka č. 13 Období výstavby domů v obcích Období výstavby či rekonstrukce Obec do r Bdeněves Kozolupy Město Touškov Myslinka Újezd nade Mží Vochov Mikroregion Touškov

15 Plzeň Plzeňský kraj ČR ČSÚ, SLDB 2011 Domácnosti V mikroregionu Touškovsko je 1838 hospodařících domácností, což je oproti roku 2001 nárůst o 270 domácností. Většina domácností je tvořena 1 rodinou (téměř 65%). 28% domácností je pouze jednočlenných. Zhruba polovina domácností je úplných, což je pokles oproti roku 2001, kdy úplné byly 2/3 rodin. Tento údaj je srovnatelný s celorepublikovým průměrem (v ČR je 48% úplných rodin). 61% domácností v ČR je tvořeno 1 rodinou, což je o 4% méně než v Mikroregionu Touškovsko a naopak o 4,5% více je v ČR jednočlenných domácností. Z toho tedy vyplývá, že je zde o něco méně jednočlenných domácností než je celorepublikový průměr. Tabulka č.14 Domácnosti Újezd Obec Bdeněves Kozolupy Město nade Mikroregion ČR Touškov Myslinka Mží Vochov Touškovsko Hospodařící domácnosti celkem v tom: tvořené 1 rodinou bez závislých úplné dětí 541 se závislými v tom dětmi 442 bez závislých dětí 85 neúplné se závislými dětmi 121 tvořené 2 a více rodinami domácnosti jednotlivců vícečlenné nerodinné domácnosti 75 ČSÚ Infrastruktura 4.1 Dopravní infrastruktura V mikroregionu se nenachází žádná dálnice ani silnice I. třídy. Osou mikroregionu je silnice II. třídy č. II/605, která spojuje Bdeněves, Kozolupy a Vochov s Plzní. Kolmo na ní navazuje silnice II/180. Ta propojuje Myslinku, Kozolupy, Město Touškov a pokračuje k silnici I.třídy I/20. Stav většiny silnic II. a III.třídy není vyhovující, v některých obcích chybí chodníky a přechody pro chodce (Bdeněves, Vochov). Do jejich kvality a rekonstrukce je třeba v budoucnu investovat. Silnici II/605 kopíruje železniční trať č. 170 z Plzně do Chebu. Trať provozují České dráhy a v mikroregionu jsou na této trati 2 zastávky (Vochov a Kozolupy). 15

16 Obslužnost obcí Touškovsko je poměrně dobrá, zvláště na trase Bdeněves, Kozolupy, Vochov. Lepší je v pracovní dny a během dne. Nově byl doplněn i noční spoj z Plzně do Kozolup. Kromě železnice je zajišťována i autobusovou dopravou ČSAD a MHD v rámci Integrované dopravy Plzeňska, v rámci které mikroregion patří do zóny 121 Město Touškov. V mikroregionu není žádné letiště ani řeka vhodná pro vodní dopravu. Tabulka č.15 Stav komunikací Obec počet povrch nebezpečné úseky problémová místa pro bezpečnost km převažující stav komunikací chodců asfalt, Bdeněv stříkaný chodník podél silnice 605/II, es 3,5 povrch vyhovující přechod Kozolup y 5,6 asfalt, nezpevněné nevyhovující křižovatka II.180/II.605 nedostatek míst pro přecházení Město asfalt, Touškov 6 nezpevněné nevyhovující Myslink Asfalt, a 2 nezpevněné vyhovující chybí chodník Újezd nade Nevyhovující až Mží 2 asfalt havarijní chybí chodník Vochov 3 asfalt, penetrace, nezpevněné nevyhovující nutné zpomalovače a chodníky Geoportál Plzeňského kraje, Strategie MAS Radbuza 4.2 Technická infrastruktura inženýrské sítě Vodovod a kanalizace Ve všech obcích je vybudovaná vodovodní a kanalizační síť nebo ČOV. Vodovod je provozován společností Vodárna a.s. Plzeň pro obce Myslinka, Město Touškov, Kozolupy, Vochov a Bdeněves. Veřejný vodovod je i v Újezdě nade Mží. Jeho vlastníkem a provozovatelem je obec. Voda je rozváděna z obecního vrtu. Kromě vodovodu využívají lidé v obcích také vlastní studny. Kanalizace a ČOV provozuje Vodárna a.s. Plzeň pro obce Město Touškov, Myslinka, Kozolupy a Bdeněves. Město Touškov počítá s revitalizací kanalizace, neboť stávající je v současnosti již nedostatečná. Za účelem realizace a správy kanalizace a čistírny vzniklo v roce 1997 zájmové sdružení obcí DSO Čistírna. Újezd nade Mží a Vochov mají vybudovanou dešťovou kanalizaci, kterou vlastní a provozuje obec. V současnosti nejsou napojeny na ČOV. Část se předčišťuje v domácích mikročistírnách a septicích před odtokem do dešťové kanalizace a zbytek splašků z jímek se z obcí vyváží do ČOV (Tlučná, Nýřany). Elektrická energie, plyn a teplo Poskytovatelem rozvodu elektrické energie do všech obcí mikroregionu je pověřena společnost ČEZ distribuce,a.s. Provozovatel vede elektrickou energii prostřednictvím vzdušného vedení. Plyn je rozváděn do všech obcí mikroregionu, provozovatelem je RWE GasNet, s.r.o. Teplo je ve Městě Touškov zajištěno formou vytápění plynem nájemních a rodinných domů. Ve většině obcí jsou domy vytápěny buď plynem nebo pevnými palivy. Telekomunikace a radiokomunikace Obce mikroregionu Touškovsko a jejich spádová oblast jsou začleněny do telefonního obvodu Plzeňského kraje (předvolba je 37). Tato síť je v současné době plně digitalizovaná. 16

17 Provozovatel je O 2 Czech republic a.s. Území obcí mikroregionu je pokryto signálem všech tří provozovatelů mobilních sítí Vodafone, T-Mobile i O 2. Internet, kromě již zmíněných provozovatelů mobilních sítí, provozují v oblasti také UPC, PilsFree nebo Touškov.NET. 4.3 Infrastruktura pro kulturní a sportovní činnost Zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí či sportovních aktivit je důležitým předpokladem toho, aby se takovéto činnosti konaly. V mikroregionu není v tomto směru příliš velké zázemí. Je zde provozováno jedno kino (Město Touškov) a dva kulturní domy (Kozolupy a Vochov). V území je soukromé Muzeum hospodářství, které na Zámeckém statku v Újezdě nade Mží provozuje zájmové sdružení Žinafa. Přínosem je existence 3 knihoven (či poboček knihovny). Ze sportovních zařízení je zde dostupných 9 venkovních hřišť (fotbal, tenis, odbíjená) a 3 tělocvičny. Největší zázemí pro sport je v Městě Touškov, kde je sportovní areál a celkem 6 hřišť z 9 dostupných v mikroregionu. Chybí kvalitní vodní plochy ke koupání, hřiště zaměřené na aktivity, které preferuje místní mládež. Dle průzkumu mezi žáky ZŠ pro KPSS chybí zejména prostory pro trávení volného času zejména starších dětí a mládeže jako např. skatepark, inline dráhy, bikepark. Tabulka č.16 uvádí výčet těchto zařízení. Tabulka č.16 Infrastruktura pro kulturní a sportovní činnost Obec Knihovna Kino/Divadlo Kulturní zařízení Muzeum/galerie SVČ Koupaliště Hřiště Tělocvičny Bdeněves Kozolupy Město Touškov Myslinka Újezd nade Mží Vochov Jiné objekty pro sport Mikroregion RISY2011,ČSÚ Tím, že se mikroregion nachází v blízkosti Plzně, kde je velké spektrum nabídky sportovních i kulturních aktivit, není pravděpodobná velká výstavba nových zařízení. Infrastruktura však není jedinou a nejdůležitější podmínkou pro společenský život v obcích. Velkou důležitost má i existence spolků, sdružení a zájmových skupin nebo aktivita obecních úřadů. Vedle kulturních, společenských a sportovních zařízení či objektů jsou důležitým prvkem občanské vybavenosti i budovy obecních úřadů. Jsou centrem samosprávní činnosti každé obce a zázemím pro fungování místní samosprávy, zároveň mohou být v některých případech jejich prostory využity pro společenské akce. Zejména v malých obcích se společenský život odehrává především díky spolkům a sdružením jako jsou sbory dobrovolných hasičů, sportovně zaměřené organizace (TJ, Sokol, sportovní kluby) nebo zájmová sdružení (Myslivecké, Svaz žen apod.) Jejich výčet a akce pořádané v území jsou v kapitole Služby v obcích Z hlediska dostupnosti a kvality služeb jsou podmínky v jednotlivých obcích mikroregionu odlišné. Dobrá základní nabídka služeb je především ve větších centrech jako Město Touškov nebo Kozolupy. Zde je pošta, škola a školka, zdravotnické zařízení nebo obchody. Základní 17

18 nabídka služeb je s ohledem na blízkost Plzně dostačující, přestože zejména v malých obcích není ideální. Tabulka č.17 Služby Obec Pošta Škola Zdravotnické zařízení Bdeněves ne ne ne ne ne Policie Příspěvkové organizace Kozolupy ano ano ano ne ZŠ a MŠ Kozolupy ZŠ a MŠ Město Touškov Centrum pečovatelských a Město Touškov ano ano ano ano ošetřovatelských služeb Myslinka ne ne ne ne ne Újezd nade Mží ne ne ne ne ne Vochov ne ano ne ne MŠ Vochov RISY Hospodářská činnost Zemědělská činnost Celková výměra Mikroregion Touškovsko je 3749 ha, z toho zemědělská půda tvoří téměř 70 % a lesní půda 17,9% výměry. Orná půda tvoří 57% výměry. V oblasti působí několik zemědělských subjektů. Mezi významnější patří od roku 2002 rodinná farma Jana a Jaroslavy Slepičkových, kteří se věnují ekologickému zemědělství na rozloze 330 hektarů. Náplní rodinné farmy v ekologickém zemědělství je pěstování obilnin a jiných plodin, dále chov skotu, prasat a slepic. Dalším zemědělským subjektem je Huclův dvůr v Kozolupech, který se zaměřuje jak na rostlinou tak na živočišnou výrobu a zároveň provozuje v obci pilu, a Agro MACU s.r.o. Bdeněves. Na zhruba 170 ha v Bdeněvsi hospodaří soukromý zemědělec Josef Šmíd, který se zaměřuje na rostlinnou výrobu. Zemědělská výroba je umístěna zejména v bývalých objektech zemědělských družstev a větších původních soukromých statcích jako např. Statek Kumberk Jaroslava Vykoukala u Města Touškov nebo Zámecký statek v Újezdě nade Mží. Tabulka č.18 Výměra půdy Mikroregion 2013 Celková výměra (ha) 3 749,43 z toho (v zemědělská půda 2 621,41 ha) z toho: orná půda 2 123,65 zahrady 88,19 sady 34,53 chmelnice 0,00 vinice 0,00 trvalé travní porosty 375,04 lesní půda 670,56 vodní plochy 58,65 zastavěné plochy 72,20 ostatní plochy 326,61 ČSÚ

19 Tabulka č.19 Výměra půdy v obcích Bdeněves Kozolupy Město Touškov Myslinka Újezd nade Mží Vochov Celková výměra (ha) 477,38 551,17 963,21 369,86 845,68 542,13 z toho zemědělská půda 385,28 404,72 639,32 247,00 468,58 476,51 (v ha) z toho: orná 332,63 366,52 566,05 197,30 220,76 440,39 půda zahrady 19,72 15,50 26,96 4,27 3,74 18,00 sady 5,44 12,16 5,04-9,43 2,46 chmelnice vinice trvalé 27,50 10,54 41,27 45,42 234,66 15,65 travní porosty lesní půda 22,91 86,05 154,09 90,51 314,52 2,48 vodní plochy 12,44 5,63 13,78 1,65 17,39 7,76 zastavěné plochy 9,91 12,94 24,66 4,72 6,85 13,12 ostatní plochy 46,84 41,83 131,35 25,99 38,33 42,27 ČSÚ 2013 Průmyslová činnost V Mikroregion Touškovsko převažuje průmyslová činnost. Největším zaměstnavatelem v mikroregionu je německá společnost NOVEM CAR Interior Design, která se zabývá výrobou dřevěných doplňků do luxusních osobních automobilů a zaměstnává 450 osob. V regionu působí od roku 2001 a sídlí ve Městě Touškov. Další významný zaměstnavatel je německá společnost Schwer Fittings v Touškově zabývající se výrobou spojovací potrubní techniky z nerez materiálů a Elkamet v Myslince, který vyrábí plastové nádrže do vozidel. Ve Městě Touškov je výroba lokalizována v severní části obce jednak v bývalém zemědělském objektu (SIVA s.r.o.) a jednak v přilehlé průmyslové zóně, kde vznikly na zelené louce objekty firmy NOVEM CAR interiér Design a Schwer Fittings. V Myslince vznikla jižně od obce nově průmyslová zóna, kde byly postaveny objekty firem Rino Europe, Agromex a Elkamet. V ostatních obcích jsou výrobní objekty v bývalých objektech zemědělských družstev nebo v budovách uvnitř obce. Kapacita průmyslových zón v oblasti je v současnosti využita z 44%, zbylých 56% ploch je dosud nevyužíváno. Přehled průmyslových zón a jejich využití je v tabulce níže. Tabulka č.20 Průmyslové zóny Průmyslová zóna Výměra (ha) Využitá plocha (ha) Volná plocha (ha) Umístění Funkční využití (určena) Subjekty v zóně Touškov -sever 21 8 (38%) 13 (62%) Severně od Města Touškov, má 3 části předělené obslužnou komunikací pro lehkou výrobu, skladovací a logistickou funkci, komerční využití NOVEM CAR Interior Design Schwer Fittings,s.r.o. Myslinka 20 10,2 (51%) 9,8 (49%) Jižně a jihovýchodně od Myslinky, směrem na Nýřany, oddělená obslužnou komunikací průmysl, služby Rino Europe,s.r.o. Agromex Elkamet,s.r.o. RISY

20 Výčet významnějších průmyslových podniků je v tabulce č.21 Tabulka č.21 Průmyslové podniky Podnik Činnost Obec EUROM dřevovýroba Bdeněves Sintertechnik CZ,s.r.o. Výroba elektrosoučástek Bdeněves Kozolupská pila, s.r.o. pila Bdeněves FOX INTERIÉR Dřevoprodej s.r.o. dřevoprodej Kozolupy Schwer fittings,s.r.o. Výroba nerez hydraulického Kozolupy šroubení AVE CZ Odpadové hospodářství Kozolupy Jednota Plasy potraviny Kozolupy Duratec s.r.o. Výroba kol na míru Město Touškov NOVEM CAR Interior Design Doplňky do aut Město Touškov SIVA s.r.o kovovýroba Město Touškov Metal, a.s. Klempířské práce Město Touškov Elkosat Výroba a prodej anten Město Touškov Plotry MT Servis, údržba plotterů Město Touškov Austin s.r.o. Revitalizace panelových domů, Město Touškov stavební práce Autoservis Weko Nákladní auta Město Touškov Folrent servis s.r.o. Silniční motorová doprava Město Touškov DigiArt s.r.o. Vzdělávání, školení, zvukové a Město Touškov obrazové záznamy ELKAMET, s.r.o. Plastové výrobky, nádrže do Myslinka vozidel RINA Europe s.r.o. Výroby pekařských produktů Myslinka Agromex Zemědělská technika - distribuce Myslinka Sejrek SV s.r.o. Tavební práce, zateplení budov Město Touškov HK okna Výroba plast. Oken, dveří, rolet Město Touškov COLORLAK-servi Nátěrové hmoty Město Touškov Gastro Interiér s.r.o. Výroba nábytku, podlah Vochov G-Team Zařízení pro elektrárenský a Vochov teplárenský průmysl Duo Krixa s.r.o. Kurýrní přeprava Vochov TOJA Vochov s.r.o. Dýhované dveře Vochov Wapos, s.r.o. Přestavby vozidel na LPG Vochov Vlastní šetření,obce 5.1. Podnikatelské subjekty V Mikroregionu Touškovsko je celkem 605 podnikatelských subjektů se zjištěnou aktivitou. Většina z nich působí v průmyslu, stavebnictví a službách především velkoobchod a maloobchod. V zemědělství a lesnictví působí 35 subjektů tedy pouze 5,8 % podnikatelských subjektů. Více než 80% subjektů tvoří podnikatelé fyzické osoby. Tabulka č.22 Ekonomické subjekty Ekonomické subjekty celkem 605 Zemědělství, lesnictví, rybářství 35 Průmysl 104 Stavebnictví 121 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí I. Statistické a kontaktní údaje Oficiální název: Město Choceň Starosta / starostka: Miroslav Kučera Adresa úřadu: Choceň, Jungmanova 301,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 Obec Věrovany Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 1 Obsah STRATEGICKÝ PLÁN... 3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE... 3 1. Charakteristika obce Věrovany... 3 Základní údaje... 3 Geografická

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Program rozvoje. Obce Slavošov

Program rozvoje. Obce Slavošov Program rozvoje Obce Slavošov 2003-2006 Obsah 1. Úvod. 2. Charakteristika a základní analýza obce 2.1. Základní charakteristika obyvatelstvo 2.2. Zemědělství... 2.3. Průmysl.. 2.4. Komunikace... 2.5. Technická

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

MAS NAD ORLICÍ. Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ. Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví 2. jednání místních aktérů PŘÍPRAVY INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS Horní Pomoraví pro období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu:

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: Benchmarking pro správní obvod ORP Moravská Třebová s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 1 SO ORP Moravská Třebová charakteristika území Správní obvod obce s rozšířenou působností

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS Hradská 52, 344 01 Domažlice IČ: 266 79 973 web: http://www.masceskyles.cz/ Dokument Strategie spolupráce obcí na platformě MAS je dodatkem Strategie komunitně

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E. - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument. Metodika vyhodnocení vyváženosti

PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E. - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument. Metodika vyhodnocení vyváženosti PŘÍLOHA D - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument PŘÍLOHA E Metodika vyhodnocení vyváženosti Všechna data použitá k vyhodnocení se vztahují k závěru roku 2012. Postup vyhodnocení:

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Územní plán Plzeň krajina ve městě

Územní plán Plzeň krajina ve městě Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Územní plán Plzeň krajina ve městě WORKSHOP 17. LEDNA 2013 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Program workshopu 1. pohled na město a okolí 2. krajina ve městě 3.

Více

Program rozvoje obce JÍKEV

Program rozvoje obce JÍKEV Program rozvoje obce JÍKEV Říjen 2014 Úvod Program rozvoje obce je základním strategickým dokumentem budoucího rozvoje obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Cílem tohoto programu je vytvoření

Více

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název

Více

Znalecký posudek č.4561-101/14 ve věci zjištění obvyklé ceny

Znalecký posudek č.4561-101/14 ve věci zjištění obvyklé ceny Znalecký posudek č.4561-101/14 ve věci zjištění obvyklé ceny Typ nemovitosti Pozemky parc.č. 1503/37, parc.č. 1503/38 a parc.č. 2049/1 v KU Jablůnka Účel ocenění Zjištění ceny pro exekuční řízení proti

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Hlavatce. Pamětihodnosti

Hlavatce. Pamětihodnosti Hlavatce Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Hřiště

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

březen 2015 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

březen 2015 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Strategie území správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, cestovního ruchu a dopravní obslužnosti regionu a

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY PŘEDPOKLADY A ZÁVĚRY - STRUČNÝ PŘEHLED Dle údajů uvedených v návrhu ÚPD vypracoval Ing. Ivan Franc Charakteristika stávajícího stavu Plocha řešeného území celkem: 823,21 ha (dle

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více