Mikroregion Touškovsko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mikroregion Touškovsko"

Transkript

1 Analýza Mikroregionu Touškovsko Podklad pro strategický plán mikroregionu Únor 2015 Zadavatel: Zpracovatel: Mikroregion Touškovsko Centrum pro komunitní práci západní Čechy Americká Plzeň

2 OBSAH: Analýza Mikroregionu Touškovsko Vymezení území a základní charakteristika Úvod Lokalizace Historie Přírodní, geomorfologické a klimatické podmínky Obyvatelstvo Počet a hustota obyvatel Věková struktura obyvatel Vzdělanostní struktura obyvatel Bydlení a domácnosti Infrastruktura Dopravní infrastruktura Technická infrastruktura inženýrské sítě Infrastruktura pro kulturní a sportovní činnost Služby v obcích Hospodářská činnost Podnikatelské subjekty Ekonomická aktivita obyvatel Nezaměstnanost Obce a život v obci Obce mikroregionu Místní správa Hospodaření obcí Meziobecní spolupráce Spolkový život a aktivity v obcích Školství Sociální oblast Zdravotnictví Kulturní dědictví, přírodní bohatství a cestovní ruch Atraktivity Infrastruktura pro cestovní ruch Zařízení pro cestovní ruch Územní rozvoj OŽP SWOT Analýza Shrnutí

3 1. Vymezení území a základní charakteristika 1.1. Úvod Mikroregion Touškovsko je dobrovolný svazek obcí, který v současnosti zahrnuje 6 obcí: Bdeněves, Kozolupy, Město Touškov, Myslinku, Újezd nade Mží a Vochov. Vznikl v roce 2006 jako svazek 7 obcí, z nichž dvě - Chotíkov a Čeminy již nejsou součástí DSO. Obec Myslinka se stala členem mikroregionu v roce Účelem vzniku mikroregionu bylo dosažení společných cílů zaměřených zejména na zkvalitnění a rozvoj života v dané oblasti. Cílem mikroregionu je maximální čerpání dotačních titulů a vzájemná spolupráce, která je pro svazek stěžejní především v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, zvyšování kvality života, ochraně životního prostředí, rozvoji cestovního ruchu a propagace regionu. Obrázek č. 1 Obce Mikroregionu Touškovsko Zdroj dat ČÚZK CpKP, zpracováno v QGIS Mikroregion se nachází v Plzeňském kraji, v jižní části okresu Plzeň-sever, v SO ORP Nýřany v blízkosti krajského města Plzeň. Celková výměra mikroregionu je 3749 ha, což je 0,49 % území celého kraje. Z celkové výměry tvoří zemědělská půda 69,9 % (2621 ha) a lesní pozemky 17,9 % (671 ha). Žije zde 4762 obyvatel. Největším městem je Město Touškov s 2063 obyvateli (ČSÚ 2013). Zároveň je Město Touškov městem s pověřeným obecním úřadem a všechny obce DSO patří do jeho působnosti. Hustota obyvatel (127,2 obyvatel na km²) je srovnatelná s celorepublikovým průměrem, v rámci Plzeňského kraje je nadprůměrná (viz tabulka č. 3) Obce mikroregionu leží v blízkosti silniční spojnice I/20 ve směru na Plzeň, dopravní osou mikroregionu je silnice II/605 ve směru Plzeň Rozvadov a železniční trať 170 (Praha 3

4 Beroun Plzeň Cheb). Mikroregion je napojený jak na autobusovou, tak i na železniční dopravu. Místní ekonomika je zaměřena převážně na průmyslovou výrobu. Největším zaměstnavatelem regionu, zaměstnávajícím zhruba 450 zaměstnanců, je firma NOVEM Car Interior Design, která vyrábí luxusní dřevěné a hliníkové díly do interiérů osobních automobilů všech výrobců. 1.2 Lokalizace Lokalizace území v rámci systém statistické klasifikace územních struktur v České republice, který je v souladu se systémem Eurostatu je: NUTS I : Česká republika NUTS II: Jihozápad NUTS III: Plzeňský kraj LAU1 (NUTS IV): Plzeň- sever LAU2 (NUTS V): Bdeněves, Kozolupy, Město Touškov, Myslinka, Újezd nade Mží, Vochov Obrázek č. 2 Zdroj dat ČÚZK CpKP, zpracováno v QGIS 4

5 1.3 Historie Celé území bylo díky své poloze v údolí řeky Mže osídleno již od pravěku. Většina obcí je zmiňována v různých listinách od středověku (12. století), kdy zde byla zemědělská oblast a obce byly často hospodářským zázemím kladrubského kláštera či tvrzí a jejich vlastníků. Období husitství znamenalo pro většinu obcí úpadek, zvláště období obléhání Plzně, kdy byly okolní vsi drancovány. Podobně negativně se zde podepsalo období 30ti leté války. Ve většině obcí převládalo od 18.století německé obyvatelstvo. Bdeněves Jde o velmi starou obec rozkládající se při řece Mži. První zápisy v listinách Kladrubského kláštera z roku 1197 hovoří o dědickém majetku Bdenewizi. Obec spadala do proboštství Touškovského. Jméno Bdeněves, které je dnes oficiálním názvem, je odvozeno od osobního jména Bděn. V období husitských válek byla obec vypálena Žižkovými vojsky. Roku 1555 koupil celé panství Šebastián Markvart z Hrádku a na Helmíři. Rod Markvartů vládl v Touškově až do roku 1622, kdy se jeho poslední pán Diviš Markvart z Hrádku a na Bělé zúčastnil českého povstání a byl roku 1622 odsouzen ke ztrátě dvou třetin svého jmění. Roku 1652 bylo rozhodnuto, že touškovské panství připadne zpět ve prospěch kladrubského kláštera. Také období 30-ti leté války bylo pro obec dobou úpadku. Koncem 18.století byla ves poněmčena. Kozolupy Počátky osídlení obce nejsou známy, ale nejstarší záznam o Kozolupech je v latinské listině kláštera kladrubského z r V ní se praví, že Bředslav z Kozolup daroval klášteru část své půdy. Hlavní obživu lidem v obci poskytovalo zemědělství, později zde vznikl i český průmyslový podnik na výrobu barev. Začátkem 17. století získávají statky majetní měšťané plzeňští, kteří zdejší úrodnou půdu využívají hlavně k pěstování ječmene pro pivovarský slad. Po 30leté válce se obec zcela poněmčila. V 19. století a pak až do 1. světové války patřily Kozolupy hrabatům ze Schonbornu. V roce 1905 vzniká česká vlastenecká organizace Národní jednota pošumavská, která podporovala nárůst osídlení obce českým obyvatelstvem. Po 2. světové válce je německé obyvatelstvo odsunuto a obec se nově osidluje a počešťuje. Město Touškov Historicky první dochovaná zmínka o Touškově pochází z falza benediktinského kláštera v Kladrubech a je datována k roku 1115.Původně šlo o osadu ležící na jedné z hlavních cest 5

6 trasy Norimberk - Praha. Od roku 1231 patřil Touškov ke kladrubskému klášteru a od roku 1239 je uváděn jako trhová ves (nebo-li městečko). Později patřil pod touškovské proboštství, které patřilo mezi velké a výnosné. Ve druhé polovině 13. století Touškov postihlo několik ničivých požárů, při kterých lehly popelem téměř dvě třetiny městečka. Shořel při nich (kolem roku 1260) i zdejší kostel a fara. I přes tyto pohromy se však Touškov čile rozvíjel a uplatňoval na zdejší důležité obchodní cestě tržní právo. Před založením královského města Nová Plzeň patřil Touškov mezi nejvýznamnější obce. V době husitství byl Touškov poničen natolik, že z prosperujícího města klesl na pouhou chudou ves. Při drancování byla zničena i farní budova benediktinského proboštství. Město začalo znovu vzkvétat za vlastnictví pánů z Roupova v 16.století, tehdy bylo také oficiálně povýšeno na město. V 18. století byl v městečku pivovar, špitál, mlýn a obecní rybník. Působila zde řada řemeslníků a obchodníků. Převažovalo obyvatelstvo německé národnosti. Proto také po Mnichovské dohodě připadl Touškov jako celé pohraničí Německu, součástí Československa se stal opět po osvobození americkou armádou v roce Myslinka Počátky osídlení zdejší oblasti se datují až do doby bronzové jak dokazují archeologické nálezy. První historicky doložená zmínka o obci pochází z roku 1239, kdy ji tehdejší majitel rytíř Zdeslav z Malesic postoupil kladrubskému klášteru výměnou za dvě jiné vsi. O historii Myslinky se dochovalo jen málo zpráv. V dobách husitských válek celý kraj značně trpěl průchody katolických i kališnických armád. Nejhorší byla situace v letech , kdy vojska Prokopa Holého marně obléhala přísně katolickou Plzeň. Velké škody zaznamenávaly právě klášterní majetky a kláštery. Když bylo roku 1848 zrušeno poddanství, stala se Myslinka samostatnou obcí. V té době zde žilo 177 německých obyvatel v 21 domech. V roce 1921 měla Myslinka 31 domů a žilo zde 248 obyvatel, z toho 29 Čechů. Újezd nade Mží Nejstarší lokalitou z katastru Újezd nade Mží je sídliště středního paleolitu (starší doby kamenné). Jedná se o soubor několika desítek kusů kamenné valounové industrie (úštěpů a jader), které lze datovat jen rámcově do doby před lety. Většina nálezů je podstatně mladší, ale je zřejmé že oblast byla osídlena díky své poloze již od pravěku. V oblasti se vyskytují nálezy z neolitu, z období chamské a halštatské kultury. První písemné zmínky o obci pochází již z roku 1115 (zakládací listina kladrubského kláštera) a z roku 1242 (listina tepelského kláštera). Ve středověku zde stála tvrz, jejíž majitelé byli většinou z nepříliš významných rodů včetně měšťanských, se často střídali. Koncem 18. století byla tvrz přestavěna na menší barokní zámek, který má od roku 1890 dnešní podobu. Vochov Ústí Vochovského potoka do nivy řeky Mže bylo hojně osídleno již v různých obdobích pravěku, jak to dokládají četné archeologické nálezy, které jsou ovšem známé i z vyšších míst vochovského katastru. Zdá se, že Vochovem byla nazývána již původní slovanská osada, i 6

7 když náhodné nálezy slovanské a středověké keramiky zatím nedovolují hovořit o kontinuitě osídlení údolí Vochovského potoka a tedy o stáří jména Vochov. Vesnice zde existovala i ve středověku. První písemná zpráva, v níž se byť nepřímo setkáváme s Vochovem, se dochovala z roku 1318 (žaloba Bohuslava z Vejprnic u pražského soudu na Miroslava z Vochova, že oblehl vejprnickou tvrz). Dnešní Vochov vznikl původně z 3 poplužních dvorů. Podle tzv. tereziánského katastru z poloviny 18. století bylo ve Vochově 18 hospodářů, 4 domy bez pozemků, panský dvůr, ovčín, hospoda a 5 rybníků. 1.4 Přírodní, geomorfologické a klimatické podmínky Sledované území patří geomorfologicky do Poberounské subprovincie, oblasti Plzeňská pahorkatina. Je součástí celku Plaská pahorkatina, který se nachází ve středu Plzeňské pahorkatiny. Přímo Touškovsko pak patří do okrsku Touškovská kotlina, který je severní částí geomorfologického podcelku Plzeňská kotlina. Jde o nejníže položenou část Plzeňské kotliny v soutokové oblasti plzeňských řek. Říční osou Touškovska je řeka Mže do jejíhož povodí patří celé území. Geologicky jde o denudační sníženinu tvořenou převážně karbonskými prachovci, jílovci, pískovci a slepenci, méně proterozoickými břidlicemi, drobami a spility a miocenními říčně jezerními písky a jíly. Údolí dolní Mže je typické široce rozevřenými údolími s výraznými nivami a říčními terasami. Zalesnění je spíše menší, tvořené převážně smrkovými, borovými a dubovými porosty. Převažuje zemědělská (orná) půda. Z hlediska pedologického zde převažují hnědé nasycené půdy, středně úrodné, u řek pak nivní nebo oglejené půdy. Klimaticky jde o mírně teplou oblast s dlouhými a suchými léty a suchou zimou s krátkodobým trváním sněhové pokrývky. Průměrné roční teploty se pohybují kolem 7,3-8ºC, průměrné roční srážky jsou obvykle okolo 530 mm. Území se nachází v nadmořské výšce od 320 do 400 m n.m. Nejníže položenou obcí je Bdeněves, nejvýše Újezd nade Mží. Tabulka č. 1 Nadmořská výška Nadmořská Obec výška (v m n.m.) Bdeněves 327 Kozolupy 350 Město Touškov 333 Myslinka 368 Újezd nade Mží 392 Vochov 351 Zdroj ČSÚ 2. Obyvatelstvo 2.1 Počet a hustota obyvatel V Mikroregionu Touškovsko žije k obyvatel, počet mužů a žen je prakticky stejný. Nejvíce obyvatel žije v jediném městě v oblasti a to ve Městě Touškov. Nejméně obyvatel má obec Újezd nade Mží. Průměrný věk obyvatel je 39,4 let (z toho u žen je průměrný věk vyšší a to 40,7 let). Průměrný věk obyvatel je nižší než je krajský i celorepublikový průměr. Tento příznivý stav je způsoben tím, že se mikroregion nachází v aglomeraci krajského města. Dojezdová vzdálenost do Plzně do 20 km a dostupnost, 7

8 četnost spojů je velmi dobrá i díky integrovanému dopravnímu systému. Plzeň nabízí dostatek pracovních příležitostí, mnoho příležitostí strávit volný čas, velkou nabídku kulturních i sportovních aktivit. Navíc i v mikroregionu nechybí pracovní příležitosti, existují zde školy a předškolní zařízení. Díky tomu a díky možnosti bydlení mimo město, v rodinných domech a za přijatelnějších finančních podmínek do oblasti přichází často mladé rodiny s dětmi. Tabulka č. 2 Počet obyvatel a jejich složení Počet obyvatel k Průměrný věk název celkem muži ženy celkem muži ženy Bdeněves ,9 35,9 40,0 Kozolupy ,9 40,9 42,9 Město Touškov ,9 38,9 40,8 Myslinka ,2 37,5 36,7 Újezd nade Mží ,3 37,6 43,4 Vochov ,5 38,8 40,2 Mikroregion Touškov ,4 38,3 40,7 ORP Nýřany ,1 39,2 41,1 okres Plzeň-sever ,9 40,0 41,9 Plzeňský kraj ,9 40,7 43,1 ČR , ,9 ČSÚ 2013 Celkově žije v mikroregionu 0,04% obyvatel ČR a 8,7% obyvatel ORP Nýřany. Hustota obyvatel je v mikroregionu vysoká, skoro dvojnásobná oproti Plzeňskému kraji. Je to způsobeno především blízkostí krajského města Plzně (cca 15 km). Vliv má i krátká dojezdová vzdálenost do Plzně, která nabízí dostatek příležitostí pro zaměstnání, ale i společenské, kulturní a sportovní vyžití. Díky tomu je tato oblast atraktivní pro bydlení. Větší hustota obyvatel je v rámci mikroregionu ve větších obcích, které nabízí více služeb a možnost zaměstnání přímo v místě. Tabulka č. 3 Hustota obyvatel Podíl obyvatel Lokalita Výměra (ha) Počet obyvatel Hustota obyvatel (%) Mikroregion Touškovsko ,02 0,04 ORP Nýřany ,69 0,50 okres Plzeň-sever ,57 0,70 Plzeňský kraj ,85 5,50 ČR ,29 100,00 ČSÚ 2013 Tabulka č. 4 Hustota obyvatel v obcích Mikroregionu Výměra (ha) Počet obyvatel Hustota obyvatel Bdeněves ,85 Kozolupy ,12 Město Touškov ,23 Myslinka ,46 Újezd nade Mží ,47 Vochov ,59 Mikroregion Touškov ,02 ČSÚ

9 Jak ukazuje tabulka níže, počet obyvatel v mikroregionu v posledních letech pozvolna narůstá. Od roku 2008 vzrostl počet obyvatel o 8%. Populace v ČR vzrostla za toto období o 1,7% což je téměř 5 krát méně než v mikroregionu, v Plzeňském kraji populace od roku 2008 vzrostla jen o 0,7%, tedy 10 krát méně. Přírůstek obyvatel ve sledovaném území od roku 2008 pozvolna narůstal až do roku 2012, v roce 2013 začal klesat. V kraji byl největší celkový přírůstek v roce 2009 a celkově v ČR v roce 2008 a od tohoto roku již klesal. V mikroregionu jde spíše o přírůstek migrační než přirozený. Ale i přirozený přírůstek obyvatel byl v posledních letech kladný (pouze o 1,1%), díky trendu nárůstu porodnosti, který byl v celé ČR. Přirozený přírůstek obyvatel je přesto oproti celorepublikovému průměru vyšší trojnásobný. Předpokládá se, že jde o dočasný jev a do budoucna bude porodnost spíše klesat. Již po roce 2012 se začal počet narozených dětí v mikroregionu opět snižovat. Přesto je zde vývoj příznivější oproti celorepublikovému průměru, kde byl celkový přírůstek již v roce 2013 záporný a to jak přirozený, tak migrační. Tabulka č. 5 Vývoj počtu obyvatel Počet obyvatel celkem Lokalita Bdeněves Kozolupy Město Touškov Myslinka Újezd nade Mží Vochov Mikroregion Touškov ČSÚ 2013, MVCR rok 2014 (neoficiální statistika, informativní charakter) Tabulka č. 6 Vývoj počtu obyvatel v závislosti na přirozeném přírůstku a migraci Název obce Bdeněves Kozolupy Město Touškov Myslinka rok Stav 1.1. Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek přirozený Přírůstek migrační Přírůstek celkový Stav Celkový přírůstek

10 Újezd nade Mží Vochov Mikroregion Touškovsko ČSÚ Věková struktura obyvatel Věková struktura obyvatel je důležitá pro další populační vývoj. V současnosti je v mikroregionu příznivá. Index stáří je v porovnání s krajským i celorepublikovým výrazně nižší. Převažuje obyvatelstvo v produktivním věku mezi 15 až 65 lety (3077 obyvatel), což tvoří více než 67 % obyvatel. Počet žen a mužů je vyrovnaný. Jediná obec kde je index stáří vyšší než 100 jsou Kozolupy. U ostatních obcí převažují děti do 15 let nad obyvateli staršími 65 let. Přesto je zřejmé, že v poslední letech narůstá počet obyvatel v důchodovém věku. Podíl obyvatel starších 65 let vzrostl o 2,2 %, počet dětí o 1,1 % a podíl produktivního obyvatelstva se snížil téměř o 2,6 %, jak vyplývá z analýzy pro Komunitní plán sociálních služeb z roku Tabulka č. 7 Věková struktura obyvatel Základní věkové skupiny Lokalita Index >65 stáří celkem ,4 muži ,5 Bdeněves ženy ,0 celkem ,1 muži ,5 Kozolupy ženy ,6 celkem ,3 muži ,1 Město Touškov ženy ,0 celkem ,0 muži ,1 Myslinka ženy ,9 celkem ,2 muži ,3 Újezd nade Mží ženy ,5 celkem ,5 muži ,0 Vochov ženy ,5 Mikroregion celkem ,6 10

11 Touškovsko muži ,5 ženy ,8 celkem ,8 muži ,7 Plzeňský kraj ženy ,6 celkem ,7 muži ,9 ČR ženy ,8 ČSÚ 2013 V roce 2013 v mikroregionu jako celku tvořila skupina obyvatel v produktivním věku (15-65 let) více než 67% obyvatel a dosud mírně převažovaly děti do 15 let nad obyvateli staršími 65 let. Můžeme tedy říci, že situace je zde lepší než jsou průměrné hodnoty kraje, kde se již viditelně projevuje stárnutí populace a kde převažují obyvatelé důchodového věku nad dětmi do 15 let. Celkově je trendem stárnutí populace, ke kterému v budoucnu dojde s největší pravděpodobností i ve sledovaném území. Podle prognóz ÚRS Praha k tomu dojde po roce Tabulka č. 8 Věková struktura obyvatel mikroregionu v % Základní věkové skupiny (%) Mikroregion Touškovsko ČSÚ 2013 Počet obyvatel (%) >65 celkem 100,00 17,34 67,28 15,38 muži 50,10 8,96 34,56 6,59 ženy 49,90 8,38 32,72 8, Vzdělanostní struktura obyvatel Popis vzdělanostní struktury obyvatelstva vychází ze Sčítání lidí, domů a bytů z roku Vyplývá z něj že v regionu převládá obyvatelstvo se středním nejvyšším ukončeným vzděláním, včetně učebních oborů a oborů s maturitou. Tato část tvoří 65,8 % obyvatelstva staršího 15 let. V tom je mikroregion srovnatelný s krajem. Oproti němu má mírně nižší % obyvatel s vyšším než středním vzděláním. Ve srovnání s ČR je v mikroregionu o 1/3 méně obyvatel s dokončeným vysokoškolským vzděláním, naopak je zde o 6% procent více vyučených a o2 % více obyvatel se základním vzděláním. Vzdělanostní struktura obyvatel je tedy horší než odpovídá celorepublikovému i krajskému průměru. Tabulka č.9 Vzdělanostní struktura obyvatel celkem Obec Počet obyvatel >15 let Nejvyšší ukončené vzdělání Bez vzdělání základní střední vč. učebních oborů úplné střední s maturitou nástavb ové studium vyšší odborné vysokošk olské Bdeněves Kozolupy Město Touškov Myslinka Újezd nade Mží Vochov Mikroregion Touškov Mikroregion Touškovsko (% obyvatel) 100 0,26 19,78 39,05 26,40 1,99 1,10 8,02 3,09 nezjištěn o Plzeňský kraj

12 Plzeňský kraj (% obyvatel) 100 0,41 18,15 34,71 27,21 2,59 1,13 10,40 5,38 ČR ČR (% obyvatel) 100 0,47 17,56 32,99 27, ,31 12,46 5,31 ČSÚ 2011 Graf č. 1 Složení obyvatel starších 15 let podle dokončeného vzdělání Bez vzdělání základní střední vč. učebních oborů úplné střední s maturitou nástavbové studium vyšší odborné vysokoškolské nezjištěno ČSÚ, SLBD 2011 Pokud srovnáváme nejvyšší dosažené vzdělání podle pohlaví, ženy převažují ve všech sledovaných skupinách kromě středoškolského vzdělání bez maturity, kde výrazněji převažují muži. Graf č. 2 Nejvyšší dosažené vzdělání dle pohlaví Porovnání nejvyššího dosaženého vzdělání podle pohlaví Bez vzdělání základní střední vč. učebních oborů úplné střední s maturitou nástavbové studium Typ vzdělání vyšší odborné vysokoškolské nezjištěno ČSÚ Zajímavé je srovnání jednotlivých vzdělanostních skupin v rámci SLDB z roku 2001 a Oproti roku 2001 je vidět trend zvyšování stupně vzdělání. Můžeme sledovat zvyšování procenta počtu obyvatel, kteří dosáhli maturitní nebo vyšší vzdělání. Oproti tomu se snižuje počet obyvatel, kteří mají jako nejvyšší ukončené vzdělání základní vzdělání nebo učební obor. V současnosti je v oblasti 41,6 % obyvatel vyučeno a každý 5. má základní vzdělání. Počet obyvatel, který dosáhl jako nejvyšší vzdělání základní se o 4,5 % snížil oproti roku Muži Ženy 12

13 2001. Naopak o 7,5 % vzrostl počet obyvatel s dokončeným maturitním vzděláním a o 4 % s vysokoškolským. Tento trend je pro společnost pozitivní. Tabulka č.10 Vzdělanostní struktura obyvatel při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 a 2011 (%) celkem Nejvyšší ukončené vzdělání (% obyvatel) střední Počet vč. úplné Mikroregion obyvatel Bez učebních střední s nástavbové vyšší Touškovsko >15 let vzdělání základní oborů maturitou studium odborné vysokoškolské nezjištěno SLDB ,34 25,89 45,26 20,65 2,16 0 4,51 1,19 SLDB ,28 21,08 41,59 28,13 2,12 1,17 8,56 3,29 SLDB Graf č.3 Podíl vzdělanosti obyvatel (%) starších 15 let podle dokončeného vzdělání při SLDB v roce 2001 a 2011 Podíl vzdělanosti (%) % podíl obyvatel starších 15 let Bez vzdělání základní střední vč. učebních oborů úplné střední s maturitou nástavbové studium Typ vzdělání vyšší odborné vysokoškolské nezjištěno SLDB 2001 SLDB 2011 SLDB Bydlení a domácnosti Bydlení Mikroregion Touškovsko má charakter spíše venkovské zástavby s malou hustotou osídlení, převažují rodinné domy a je zde malý podíl (6,8%) bytových domů. Bytové domy jsou spíše ve větších obcích. Skladbu bytového fondu ukazuje následující tabulka. V celém mikroregionu je v současnosti 1270 domů, z toho 88% je obydlených. Rodinné domy tvoří 92% domovního fondu. Tabulka č 11 Bytový fond Obec Celkový domovní fond Celkem Rodinné domy Obydlené domy Bytové domy Ostatní Celkem Rodinné domy Bytové domy Bdeněves Kozolupy Město Touškov Myslinka Újezd nade Mží Vochov Mikroregion Touškov ČSÚ 2012 Ostatní 13

14 Co se týče obecních bytů, z dotazníkového šetření prováděného při zpracování KPSS vyplynulo, že obec Vochov nedisponuje žádným bytovým fondem, stejně jako Újezd nade Mží, Myslinka a Bdeněves. Kozolupy vlastnily v roce 2012 celkem 15 bytů a Město Touškov 125 bytů. Pouze Kozolupy mají byty určené pro občany nacházející se v sociálně nepříznivé situaci (12 bytů), ve kterých žilo v roce 2012 celkem 23 osob. Žádná z daných obcí nedisponuje bezbariérovými byty. Ve větších obcích (Kozolupy, Město Touškov) zaznamenávají poptávku po obecních bytech. Převažuje zájem o byty v novostavbách. Většina obecních bytů je ale ve staré zástavbě. Lokalita se nachází v blízkosti městské aglomerace Plzně a díky tomu se stává atraktivní zejména pro mladé rodiny s dětmi z Plzně, které hledají kvalitní bydlení za nižší cenu a v dobré dojezdové vzdálenosti od Plzně. Většinou mají zájem o bydlení v rodinných domech. Dostupnost lokality z Plzně a přesto klidný venkovský charakter je v tomto případě výhodou. Po roce 1989 došlo k utlumení výstavby bytových domů z důvodu snížení poptávky a nová výstavba se orientovala právě na rodinné domy. Přesto v současnosti poptávka po bytech začíná narůstat díky současné mladé generaci v regionu, které nemá dostatek finančních prostředků na stavbu rodinného domu. Nicméně poptávka je závislá i na existenci kvalitní občanské vybavenosti obcí a jejich dopravní dostupnosti směrem k Plzni, kde nachází většina obyvatel zaměstnání a je zde velké sociální i kulturní zázemí. Část mladší generace proto raději odchází do panelových bytů v Plzni. Tabulka ukazuje vývoj rekonstrukce a výstavby domů v území mikroregionu. Tabulka č.12 Výstavba domů Období výstavby či rekonstrukce Mikroregion Touškovsko do r Celkem Z toho rodinných domů SLBD 2011 Nárůst výstavby především rodinných domů je patrný zejména v období od roku 2001 do 2011, kdy došlo nárůstu počtu nově postavených nebo zrekonstruovaných domů o 65% oproti předchozímu období. Nejvýraznější nárůst byl v obci Bdeněves (pětinásobně oproti období let ), v území směrem k obci Kozolupy. Dnes jsou obě obce prakticky propojeny. Procentuální nárůst počtu nově postavených či zrekonstruovaných bytů je v tomto období dvojnásobný oproti Plzni a osminásobný oproti Plzeňskému kraji. V Plzeňském kraji byla největší výstavba domů v letech , stejně jako v celé České republice. V rámci celé ČR vzrostla procentuálně výstavba a rekonstrukce domů v posledních 10 letech oproti předchozímu období o 11%. Tabulka č. 13 Období výstavby domů v obcích Období výstavby či rekonstrukce Obec do r Bdeněves Kozolupy Město Touškov Myslinka Újezd nade Mží Vochov Mikroregion Touškov

15 Plzeň Plzeňský kraj ČR ČSÚ, SLDB 2011 Domácnosti V mikroregionu Touškovsko je 1838 hospodařících domácností, což je oproti roku 2001 nárůst o 270 domácností. Většina domácností je tvořena 1 rodinou (téměř 65%). 28% domácností je pouze jednočlenných. Zhruba polovina domácností je úplných, což je pokles oproti roku 2001, kdy úplné byly 2/3 rodin. Tento údaj je srovnatelný s celorepublikovým průměrem (v ČR je 48% úplných rodin). 61% domácností v ČR je tvořeno 1 rodinou, což je o 4% méně než v Mikroregionu Touškovsko a naopak o 4,5% více je v ČR jednočlenných domácností. Z toho tedy vyplývá, že je zde o něco méně jednočlenných domácností než je celorepublikový průměr. Tabulka č.14 Domácnosti Újezd Obec Bdeněves Kozolupy Město nade Mikroregion ČR Touškov Myslinka Mží Vochov Touškovsko Hospodařící domácnosti celkem v tom: tvořené 1 rodinou bez závislých úplné dětí 541 se závislými v tom dětmi 442 bez závislých dětí 85 neúplné se závislými dětmi 121 tvořené 2 a více rodinami domácnosti jednotlivců vícečlenné nerodinné domácnosti 75 ČSÚ Infrastruktura 4.1 Dopravní infrastruktura V mikroregionu se nenachází žádná dálnice ani silnice I. třídy. Osou mikroregionu je silnice II. třídy č. II/605, která spojuje Bdeněves, Kozolupy a Vochov s Plzní. Kolmo na ní navazuje silnice II/180. Ta propojuje Myslinku, Kozolupy, Město Touškov a pokračuje k silnici I.třídy I/20. Stav většiny silnic II. a III.třídy není vyhovující, v některých obcích chybí chodníky a přechody pro chodce (Bdeněves, Vochov). Do jejich kvality a rekonstrukce je třeba v budoucnu investovat. Silnici II/605 kopíruje železniční trať č. 170 z Plzně do Chebu. Trať provozují České dráhy a v mikroregionu jsou na této trati 2 zastávky (Vochov a Kozolupy). 15

16 Obslužnost obcí Touškovsko je poměrně dobrá, zvláště na trase Bdeněves, Kozolupy, Vochov. Lepší je v pracovní dny a během dne. Nově byl doplněn i noční spoj z Plzně do Kozolup. Kromě železnice je zajišťována i autobusovou dopravou ČSAD a MHD v rámci Integrované dopravy Plzeňska, v rámci které mikroregion patří do zóny 121 Město Touškov. V mikroregionu není žádné letiště ani řeka vhodná pro vodní dopravu. Tabulka č.15 Stav komunikací Obec počet povrch nebezpečné úseky problémová místa pro bezpečnost km převažující stav komunikací chodců asfalt, Bdeněv stříkaný chodník podél silnice 605/II, es 3,5 povrch vyhovující přechod Kozolup y 5,6 asfalt, nezpevněné nevyhovující křižovatka II.180/II.605 nedostatek míst pro přecházení Město asfalt, Touškov 6 nezpevněné nevyhovující Myslink Asfalt, a 2 nezpevněné vyhovující chybí chodník Újezd nade Nevyhovující až Mží 2 asfalt havarijní chybí chodník Vochov 3 asfalt, penetrace, nezpevněné nevyhovující nutné zpomalovače a chodníky Geoportál Plzeňského kraje, Strategie MAS Radbuza 4.2 Technická infrastruktura inženýrské sítě Vodovod a kanalizace Ve všech obcích je vybudovaná vodovodní a kanalizační síť nebo ČOV. Vodovod je provozován společností Vodárna a.s. Plzeň pro obce Myslinka, Město Touškov, Kozolupy, Vochov a Bdeněves. Veřejný vodovod je i v Újezdě nade Mží. Jeho vlastníkem a provozovatelem je obec. Voda je rozváděna z obecního vrtu. Kromě vodovodu využívají lidé v obcích také vlastní studny. Kanalizace a ČOV provozuje Vodárna a.s. Plzeň pro obce Město Touškov, Myslinka, Kozolupy a Bdeněves. Město Touškov počítá s revitalizací kanalizace, neboť stávající je v současnosti již nedostatečná. Za účelem realizace a správy kanalizace a čistírny vzniklo v roce 1997 zájmové sdružení obcí DSO Čistírna. Újezd nade Mží a Vochov mají vybudovanou dešťovou kanalizaci, kterou vlastní a provozuje obec. V současnosti nejsou napojeny na ČOV. Část se předčišťuje v domácích mikročistírnách a septicích před odtokem do dešťové kanalizace a zbytek splašků z jímek se z obcí vyváží do ČOV (Tlučná, Nýřany). Elektrická energie, plyn a teplo Poskytovatelem rozvodu elektrické energie do všech obcí mikroregionu je pověřena společnost ČEZ distribuce,a.s. Provozovatel vede elektrickou energii prostřednictvím vzdušného vedení. Plyn je rozváděn do všech obcí mikroregionu, provozovatelem je RWE GasNet, s.r.o. Teplo je ve Městě Touškov zajištěno formou vytápění plynem nájemních a rodinných domů. Ve většině obcí jsou domy vytápěny buď plynem nebo pevnými palivy. Telekomunikace a radiokomunikace Obce mikroregionu Touškovsko a jejich spádová oblast jsou začleněny do telefonního obvodu Plzeňského kraje (předvolba je 37). Tato síť je v současné době plně digitalizovaná. 16

17 Provozovatel je O 2 Czech republic a.s. Území obcí mikroregionu je pokryto signálem všech tří provozovatelů mobilních sítí Vodafone, T-Mobile i O 2. Internet, kromě již zmíněných provozovatelů mobilních sítí, provozují v oblasti také UPC, PilsFree nebo Touškov.NET. 4.3 Infrastruktura pro kulturní a sportovní činnost Zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí či sportovních aktivit je důležitým předpokladem toho, aby se takovéto činnosti konaly. V mikroregionu není v tomto směru příliš velké zázemí. Je zde provozováno jedno kino (Město Touškov) a dva kulturní domy (Kozolupy a Vochov). V území je soukromé Muzeum hospodářství, které na Zámeckém statku v Újezdě nade Mží provozuje zájmové sdružení Žinafa. Přínosem je existence 3 knihoven (či poboček knihovny). Ze sportovních zařízení je zde dostupných 9 venkovních hřišť (fotbal, tenis, odbíjená) a 3 tělocvičny. Největší zázemí pro sport je v Městě Touškov, kde je sportovní areál a celkem 6 hřišť z 9 dostupných v mikroregionu. Chybí kvalitní vodní plochy ke koupání, hřiště zaměřené na aktivity, které preferuje místní mládež. Dle průzkumu mezi žáky ZŠ pro KPSS chybí zejména prostory pro trávení volného času zejména starších dětí a mládeže jako např. skatepark, inline dráhy, bikepark. Tabulka č.16 uvádí výčet těchto zařízení. Tabulka č.16 Infrastruktura pro kulturní a sportovní činnost Obec Knihovna Kino/Divadlo Kulturní zařízení Muzeum/galerie SVČ Koupaliště Hřiště Tělocvičny Bdeněves Kozolupy Město Touškov Myslinka Újezd nade Mží Vochov Jiné objekty pro sport Mikroregion RISY2011,ČSÚ Tím, že se mikroregion nachází v blízkosti Plzně, kde je velké spektrum nabídky sportovních i kulturních aktivit, není pravděpodobná velká výstavba nových zařízení. Infrastruktura však není jedinou a nejdůležitější podmínkou pro společenský život v obcích. Velkou důležitost má i existence spolků, sdružení a zájmových skupin nebo aktivita obecních úřadů. Vedle kulturních, společenských a sportovních zařízení či objektů jsou důležitým prvkem občanské vybavenosti i budovy obecních úřadů. Jsou centrem samosprávní činnosti každé obce a zázemím pro fungování místní samosprávy, zároveň mohou být v některých případech jejich prostory využity pro společenské akce. Zejména v malých obcích se společenský život odehrává především díky spolkům a sdružením jako jsou sbory dobrovolných hasičů, sportovně zaměřené organizace (TJ, Sokol, sportovní kluby) nebo zájmová sdružení (Myslivecké, Svaz žen apod.) Jejich výčet a akce pořádané v území jsou v kapitole Služby v obcích Z hlediska dostupnosti a kvality služeb jsou podmínky v jednotlivých obcích mikroregionu odlišné. Dobrá základní nabídka služeb je především ve větších centrech jako Město Touškov nebo Kozolupy. Zde je pošta, škola a školka, zdravotnické zařízení nebo obchody. Základní 17

18 nabídka služeb je s ohledem na blízkost Plzně dostačující, přestože zejména v malých obcích není ideální. Tabulka č.17 Služby Obec Pošta Škola Zdravotnické zařízení Bdeněves ne ne ne ne ne Policie Příspěvkové organizace Kozolupy ano ano ano ne ZŠ a MŠ Kozolupy ZŠ a MŠ Město Touškov Centrum pečovatelských a Město Touškov ano ano ano ano ošetřovatelských služeb Myslinka ne ne ne ne ne Újezd nade Mží ne ne ne ne ne Vochov ne ano ne ne MŠ Vochov RISY Hospodářská činnost Zemědělská činnost Celková výměra Mikroregion Touškovsko je 3749 ha, z toho zemědělská půda tvoří téměř 70 % a lesní půda 17,9% výměry. Orná půda tvoří 57% výměry. V oblasti působí několik zemědělských subjektů. Mezi významnější patří od roku 2002 rodinná farma Jana a Jaroslavy Slepičkových, kteří se věnují ekologickému zemědělství na rozloze 330 hektarů. Náplní rodinné farmy v ekologickém zemědělství je pěstování obilnin a jiných plodin, dále chov skotu, prasat a slepic. Dalším zemědělským subjektem je Huclův dvůr v Kozolupech, který se zaměřuje jak na rostlinou tak na živočišnou výrobu a zároveň provozuje v obci pilu, a Agro MACU s.r.o. Bdeněves. Na zhruba 170 ha v Bdeněvsi hospodaří soukromý zemědělec Josef Šmíd, který se zaměřuje na rostlinnou výrobu. Zemědělská výroba je umístěna zejména v bývalých objektech zemědělských družstev a větších původních soukromých statcích jako např. Statek Kumberk Jaroslava Vykoukala u Města Touškov nebo Zámecký statek v Újezdě nade Mží. Tabulka č.18 Výměra půdy Mikroregion 2013 Celková výměra (ha) 3 749,43 z toho (v zemědělská půda 2 621,41 ha) z toho: orná půda 2 123,65 zahrady 88,19 sady 34,53 chmelnice 0,00 vinice 0,00 trvalé travní porosty 375,04 lesní půda 670,56 vodní plochy 58,65 zastavěné plochy 72,20 ostatní plochy 326,61 ČSÚ

19 Tabulka č.19 Výměra půdy v obcích Bdeněves Kozolupy Město Touškov Myslinka Újezd nade Mží Vochov Celková výměra (ha) 477,38 551,17 963,21 369,86 845,68 542,13 z toho zemědělská půda 385,28 404,72 639,32 247,00 468,58 476,51 (v ha) z toho: orná 332,63 366,52 566,05 197,30 220,76 440,39 půda zahrady 19,72 15,50 26,96 4,27 3,74 18,00 sady 5,44 12,16 5,04-9,43 2,46 chmelnice vinice trvalé 27,50 10,54 41,27 45,42 234,66 15,65 travní porosty lesní půda 22,91 86,05 154,09 90,51 314,52 2,48 vodní plochy 12,44 5,63 13,78 1,65 17,39 7,76 zastavěné plochy 9,91 12,94 24,66 4,72 6,85 13,12 ostatní plochy 46,84 41,83 131,35 25,99 38,33 42,27 ČSÚ 2013 Průmyslová činnost V Mikroregion Touškovsko převažuje průmyslová činnost. Největším zaměstnavatelem v mikroregionu je německá společnost NOVEM CAR Interior Design, která se zabývá výrobou dřevěných doplňků do luxusních osobních automobilů a zaměstnává 450 osob. V regionu působí od roku 2001 a sídlí ve Městě Touškov. Další významný zaměstnavatel je německá společnost Schwer Fittings v Touškově zabývající se výrobou spojovací potrubní techniky z nerez materiálů a Elkamet v Myslince, který vyrábí plastové nádrže do vozidel. Ve Městě Touškov je výroba lokalizována v severní části obce jednak v bývalém zemědělském objektu (SIVA s.r.o.) a jednak v přilehlé průmyslové zóně, kde vznikly na zelené louce objekty firmy NOVEM CAR interiér Design a Schwer Fittings. V Myslince vznikla jižně od obce nově průmyslová zóna, kde byly postaveny objekty firem Rino Europe, Agromex a Elkamet. V ostatních obcích jsou výrobní objekty v bývalých objektech zemědělských družstev nebo v budovách uvnitř obce. Kapacita průmyslových zón v oblasti je v současnosti využita z 44%, zbylých 56% ploch je dosud nevyužíváno. Přehled průmyslových zón a jejich využití je v tabulce níže. Tabulka č.20 Průmyslové zóny Průmyslová zóna Výměra (ha) Využitá plocha (ha) Volná plocha (ha) Umístění Funkční využití (určena) Subjekty v zóně Touškov -sever 21 8 (38%) 13 (62%) Severně od Města Touškov, má 3 části předělené obslužnou komunikací pro lehkou výrobu, skladovací a logistickou funkci, komerční využití NOVEM CAR Interior Design Schwer Fittings,s.r.o. Myslinka 20 10,2 (51%) 9,8 (49%) Jižně a jihovýchodně od Myslinky, směrem na Nýřany, oddělená obslužnou komunikací průmysl, služby Rino Europe,s.r.o. Agromex Elkamet,s.r.o. RISY

20 Výčet významnějších průmyslových podniků je v tabulce č.21 Tabulka č.21 Průmyslové podniky Podnik Činnost Obec EUROM dřevovýroba Bdeněves Sintertechnik CZ,s.r.o. Výroba elektrosoučástek Bdeněves Kozolupská pila, s.r.o. pila Bdeněves FOX INTERIÉR Dřevoprodej s.r.o. dřevoprodej Kozolupy Schwer fittings,s.r.o. Výroba nerez hydraulického Kozolupy šroubení AVE CZ Odpadové hospodářství Kozolupy Jednota Plasy potraviny Kozolupy Duratec s.r.o. Výroba kol na míru Město Touškov NOVEM CAR Interior Design Doplňky do aut Město Touškov SIVA s.r.o kovovýroba Město Touškov Metal, a.s. Klempířské práce Město Touškov Elkosat Výroba a prodej anten Město Touškov Plotry MT Servis, údržba plotterů Město Touškov Austin s.r.o. Revitalizace panelových domů, Město Touškov stavební práce Autoservis Weko Nákladní auta Město Touškov Folrent servis s.r.o. Silniční motorová doprava Město Touškov DigiArt s.r.o. Vzdělávání, školení, zvukové a Město Touškov obrazové záznamy ELKAMET, s.r.o. Plastové výrobky, nádrže do Myslinka vozidel RINA Europe s.r.o. Výroby pekařských produktů Myslinka Agromex Zemědělská technika - distribuce Myslinka Sejrek SV s.r.o. Tavební práce, zateplení budov Město Touškov HK okna Výroba plast. Oken, dveří, rolet Město Touškov COLORLAK-servi Nátěrové hmoty Město Touškov Gastro Interiér s.r.o. Výroba nábytku, podlah Vochov G-Team Zařízení pro elektrárenský a Vochov teplárenský průmysl Duo Krixa s.r.o. Kurýrní přeprava Vochov TOJA Vochov s.r.o. Dýhované dveře Vochov Wapos, s.r.o. Přestavby vozidel na LPG Vochov Vlastní šetření,obce 5.1. Podnikatelské subjekty V Mikroregionu Touškovsko je celkem 605 podnikatelských subjektů se zjištěnou aktivitou. Většina z nich působí v průmyslu, stavebnictví a službách především velkoobchod a maloobchod. V zemědělství a lesnictví působí 35 subjektů tedy pouze 5,8 % podnikatelských subjektů. Více než 80% subjektů tvoří podnikatelé fyzické osoby. Tabulka č.22 Ekonomické subjekty Ekonomické subjekty celkem 605 Zemědělství, lesnictví, rybářství 35 Průmysl 104 Stavebnictví 121 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6%

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6% Neratovice Správní obvod Neratovice se nachází na severu kraje a sousedí s obvody Brandýs nad Labem-St.Bol., Kralupy nad Vltavou a Mělník. Povrch obvodu je nížinatý, rozkládá se kolem řeky Labe a je součástí

Více

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0%

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0% Kutná Hora Správní obvod Kutná Hora je okrajovým obvodem Středočeského kraje, leží v jeho jihovýchodní části. Nejdelší hranici má na severozápadě se správním obvodem Kolín, na jihozápadě sousedí s obvody

Více

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Havířov se rozkládá na východě Moravskoslezského kraje. Ze severu je ohraničen obcemi správního obvodu Orlová, na severovýchodě hraničí s obcemi správního obvodu Karviná, na jihovýchodě s

Více

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí sousedí na jihu z části se Slovenskem a dále se Zlínským krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvod Frenštát pod Radhoštěm, hranici tvoří obce správního

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VODŇANY

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VODŇANY Správní obvod obce s rozšířenou působností Vodňany leží uvnitř kraje v západní části Českobudějovické pánve a protéká jím řeka Blanice, pravý přítok Otavy. Jeho povrch je mírně zvlněný s četnými rybníky

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Mariánské Lázně má rozlohu 405,35 km 2 a 24 824 obyvatel. S hustotou počtu 61 obyvatel na km 2 je druhým nejméně obydleným obvodem v kraji. Ve správním obvodu Mariánské Lázně je zahrnuto

Více

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0%

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0% Mnichovo Hradiště Správní obvod Mnichovo Hradiště se nachází v nejsevernější části kraje, kde hraničí s kraji Ústeckým a Královéhradeckým. V rámci Středočeského kraje sousedí pouze s ORP Mladá Boleslav.

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP BLATNÁ

SPRÁVNÍ OBVOD ORP BLATNÁ Správní obvod obce s rozšířenou působností Blatná leží v severozápadním koutu Jihočeského kraje. Blatensko je poměrně hustě protkáno sítí potoků, které patří do povodí řeky Otavy, na nichž bylo vybudováno

Více

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Rýmařov se rozkládá na západní výspě Moravskoslezského kraje. Na severu a východě sousedí s obcemi správního obvodu Bruntál a na západě a jihu jeho hranici tvoří obce Olomouckého kraje. Tento

Více

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Český Těšín zahrnuje město Český Těšín a obce Chotěbuz a Ropice. Pověřeným úřadem je Český Těšín. Podle počtu obcí i podílem na rozloze kraje (1,0 %) je na předposledním, tj. 21. místě v

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6%

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6% Dobříš Správní obvod Dobříš se nachází v jižní části Středočeského kraje obklopen obvody Příbram, Hořovice, Beroun, Černošice, Benešov a Sedlčany. Povrch tvoří z části Brdská vrchovina a z části Středočeská

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Jablunkov se nachází na jihovýchodě Moravskoslezského kraje. Na východě a jihu jej ohraničuje státní hranice se Slovenskem a Polskem, na západě jeho hranici tvoří obce správního obvodu Frýdek-Místek

Více

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Ostrov má rozlohu 318,54 km 2 a žije v něm 28 998 obyvatel. S hustotou osídlení 91 obyvatel na km 2 dosahuje průměru Karlovarského kraje. Ve správním obvodu Ostrov je zahrnuto 14 obcí, kterými

Více

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0%

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0% V těsné blízkosti Brna je rozmístěno na ploše 17 437 ha 24 obcí správního obvodu Rosice. Žije zde 22 968 obyvatel, tedy 2,0 % všech obyvatel Jihomoravského kraje. Průměrný věk obyvatel dosahuje 40,0 let.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

ROKYCANY. lesní pozemky 42,9% trvalé travní porosty 9,5% zahrady a ovocné zahrady 2,3%

ROKYCANY. lesní pozemky 42,9% trvalé travní porosty 9,5% zahrady a ovocné zahrady 2,3% V severovýchodní části Plzeňského kraje se rozkládá správní obvod Rokycany. Má společné hranice se čtyřmi správními obvody Plzeňského kraje (Kralovice, Nýřany, Plzeň, Blovice) a se Středočeským krajem.

Více

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2.1. Sídelní struktura 2.1.1 Současná sídelní struktura Na základě ústavního zákona č. 347 platného od 1.1.2000 bylo vytvořeno na území

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP STRAKONICE

SPRÁVNÍ OBVOD ORP STRAKONICE Správní obvod obce s rozšířenou působností Strakonice leží na severozápadě kraje při hranicích s Plzeňským krajem. Jeho středem podél řeky Otavy prochází výběžek Českobudějovické pánve. Podél řeky Volyňky

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji Hl. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. čtvrtletí v tom správní obvody Kraj.

SOUHRNNÝ PŘEHLED. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji Hl. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. čtvrtletí v tom správní obvody Kraj. Kraj celkem Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE (k 1. 1. 2016) Rozloha v km 2 49 616 554 419 648 3 230 3 509 5 609 1 047 Části obce díly 147 7 4 4 12 10 15 4 Městské

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

BRUNTÁL. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

BRUNTÁL. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Bruntál se rozkládá v západní části Moravskoslezského kraje. Na severovýchodě hraničí s obcemi spadajícími pod správní obvod Krnov, na východě s obcemi správního obvodu Opava, na jihovýchodě

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP TRHOVÉ SVINY

SPRÁVNÍ OBVOD ORP TRHOVÉ SVINY Správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny leží v jihovýchodní části kraje při hranici s Rakouskem. Na území správního obvodu zasahuje z východu Třeboňská pánev, převážnou část území však

Více

Obyvatelstvo podle věku k

Obyvatelstvo podle věku k Správní obvod Stříbro leží v severozápadní části Plzeňského kraje. Severní část území má společnou s Karlovarským krajem. Na východě hraničí se správním obvodem Nýřany, na jihovýchodě se správním obvodem

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,2% lesní pozemky 49,5%

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,2% lesní pozemky 49,5% Příbram Správní obvod Příbram se nachází v jihozápadním cípu Středočeského kraje na hranicích s kraji Plzeňským a Jihočeským. Sousedí s obvody Hořovice, Dobříš a Sedlčany. Povrch obvodu tvoří dva geomorfologické

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - B Mapové výstupy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

HLUČÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

HLUČÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Hlučín se rozkládá na severu Moravskoslezského kraje. Jeho severní část tvoří hranice s Polskem, na východě hraničí s obcemi správního obvodu Bohumín, na jihu s Ostravou, západní část ohraničují

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,9% vodní plochy 1,3% lesní pozemky 39,2%

zastavěné plochy a nádvoří 1,9% vodní plochy 1,3% lesní pozemky 39,2% Beroun Správní obvod Beroun leží v západní části Středočeského kraje. Sousedí s obvody Hořovice, Rakovník, Kladno, Černošice a Dobříš. Povrch obvodu má pahorkatinný až vrchovinný ráz, přísluší k Brdské

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

vodní plochy 1,0% lesní pozemky 31,1%

vodní plochy 1,0% lesní pozemky 31,1% Kladno Správní obvod Kladno se nachází v severozápadní části Středočeského kraje a sousedí s obvody Rakovník, Slaný, Kralupy n.vlt., Černošice a Beroun. Obvod náleží k Brdské oblasti, rozkládá se na rozhraní

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP JINDŘICHŮV HRADEC

SPRÁVNÍ OBVOD ORP JINDŘICHŮV HRADEC Správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec leží téměř v nejvýchodnější části Jihočeského kraje. Po celé jeho jižní části probíhá státní hranice s Rakouskem. Od západu do obvodu zasahuje

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NOVÝ BYDŽOV leží v západní části Nový Bydžov řeka Cidlina Hustota obyvatelstva je nízká nejvyšší procento obyvatel (téměř 58 %) žije na venkově.

NOVÝ BYDŽOV leží v západní části Nový Bydžov řeka Cidlina Hustota obyvatelstva je nízká nejvyšší procento obyvatel (téměř 58 %) žije na venkově. Správní obvod Nový Bydžov leží v západní části Královéhradeckého kraje. Na západě sousedí se Středočeským krajem, na severu s obcemi správního obvodu Jičín a Hořice a na východě a jihu se správním obvodem

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,6%

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,6% Černošice Správní obvod Černošice se nachází uprostřed kraje, kde ze západu obepíná hlavní město Prahu. Většina povrchu náleží k tzv. Brdské oblasti, konkrétně se jedná o Pražskou plošinu. Na jihu sem

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004 Správní obvod Moravská Třebová tvoří jihovýchodní výběžek Pardubického kraje. Svojí východní částí hraničí s obcemi Olomouckého kraje, na jihu je obklopen obcemi kraje Jihomoravského. Ze západní strany

Více

lesní pozemky 30,1% trvalé travní porosty 11,3%

lesní pozemky 30,1% trvalé travní porosty 11,3% Benešov Správní obvod Benešov se nachází v jižní části Středočeského kraje. Sousedí s obvody Černošice, Říčany, Kutná Hora, Vlašim, Votice, Sedlčany a Dobříš. Povrch tvoří Středočeská pahorkatina s nadmořskými

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VIMPERK

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VIMPERK Správní obvod obce s rozšířenou působností Vimperk se nachází v jihozápadní části Jihočeského kraje. Na západě sousedí s Plzeňským krajem, na jihozápadě s Německem. Převážnou část správního obvodu tvoří

Více

KRÁLÍKY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004

KRÁLÍKY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004 Správní obvod Králíky sousedící z velké části s Polskou republikou představuje nejsevernější výběžek Pardubického kraje. Na východě hraničí s obcemi Olomouckého kraje, na jižní straně sousedí s Lanškrounskem

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP TÁBOR

SPRÁVNÍ OBVOD ORP TÁBOR Správní obvod obce s rozšířenou působností Tábor leží v severovýchodním koutu Jihočeského kraje, kde sousedí se Středočeským kraji a krajem Vysočina. Na jihu vtéká na území obvodu směrem k Táboru řeka

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP PRACHATICE

SPRÁVNÍ OBVOD ORP PRACHATICE Správní obvod obce s rozšířenou působností Prachatice se nachází v jihozápadní části kraje. Jeho zvláštností je, že sousedí na jihu a jihozápadě se dvěma státy, a to s Rakouskem a Spolkovou republikou

Více

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o PROCES 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec AKTUALIZACE 2012 Část D Vyhodnocení změn RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

BÍLOVEC. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

BÍLOVEC. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Bílovec leží ve střední části Moravskoslezského kraje. Na severozápadě tvoří jeho hranici obce správního obvodu Opava, na severovýchodě obce správního obvodu Ostrava, na jihovýchodě hraničí

Více

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří Strategický plán rozvoje města Bohušovice nad Ohří 2016 2020 znak města Vypracoval : MUDr. Jiří Kožíšek, místostarosta města červen srpen 2016-1- Obsah: 1. Charakteristika a poloha města 1.1. Charakteristika

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Strategický plán města Frýdlant

Strategický plán města Frýdlant C. GLOBÁLNÍ SWOT ANALÝZA Globální SWOT analýza je zásadním analytickým výstupem, který v dalším procesu tvorby strategického plánu slouží jako výchozí podklad pro formulaci návrhových cílů a aktivit. Jednotlivé

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí I. Statistické a kontaktní údaje Oficiální název: Město Choceň Starosta / starostka: Miroslav Kučera Adresa úřadu: Choceň, Jungmanova 301,

Více

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK ČERVENÝ KOSTELEC obsah dopravní situace krajina užší vztahy charaktery míst městská struktura vybavenost obchod a výroba demografie hospodářská činnost historie 2 3-4 5 6-9 10-16 17 18 19 20 21 Trutnov

Více

Nejvyšší ukončené vzdělání, ekonomická aktivita, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti. z toho podle národnosti. Obyvatelstvo celkem

Nejvyšší ukončené vzdělání, ekonomická aktivita, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti. z toho podle národnosti. Obyvatelstvo celkem Tab. 154 Obyvatelstvo podle národnosti a podle nejvyššího ukončeného vzdělání, ekonomické aktivity, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti a podle pohlaví definitivní výsledky podle obvyklého

Více

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Nový Jičín v letech

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Nový Jičín v letech 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ÚZEMÍ (stav k 31. 12.) Výměra půdy celkem ha 32 547 32 550 32 547 32 546 32 544 27 536 27 536 zemědělská půda 22 318 22 313 22 306 22 298 22 292 19 084 19 065 orná půda

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Karviná v letech

Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Karviná v letech 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ÚZEMÍ (stav k 31. 12.) Výměra půdy celkem ha 10 559 10 559 10 559 10 559 10 559 10 559 10 559 zemědělská půda 4 540 4 525 4 458 4 456 4 432 4 394 4 392 orná půda 3 301

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Program rozvoje. Obce Slavošov

Program rozvoje. Obce Slavošov Program rozvoje Obce Slavošov 2003-2006 Obsah 1. Úvod. 2. Charakteristika a základní analýza obce 2.1. Základní charakteristika obyvatelstvo 2.2. Zemědělství... 2.3. Průmysl.. 2.4. Komunikace... 2.5. Technická

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 Obec Věrovany Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 1 Obsah STRATEGICKÝ PLÁN... 3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE... 3 1. Charakteristika obce Věrovany... 3 Základní údaje... 3 Geografická

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více