Závěrečná zpráva Do Německa na zkušenou! 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva Do Německa na zkušenou! 2012"

Transkript

1 Závěrečná zpráva Do Německa na zkušenou! 2012 Projekt Česko-německého fóra mládeže pod záštitou paní Báry Procházkové Obsah: 1) Historie projektu, základní informace a jeho cíle 2) Projekt v číslech, březen prosinec ) Realizace projektu ) Projekt na veřejnosti 5) Plány projektu pro rok ) Přínosy pro česko-německou spolupráci 7) Přílohy

2 1) Historie projektu, základní informace a jeho cíle Projekt Česko-německého fóra mládeže Do Německa na zkušenou! Versuch s mal in Deutschland! se konal v roce 2012 již poosmé. Hlavní myšlenka informovat co nejvíce mladých lidí v České republice o jejich možnostech v Německu vznikla v Česko-německém fóru mládeže (dále Fórum mládeže) již v roce 2005 pod vedením paní Báry Procházkové. Po prvním úspěšném ročníku projektu bylo Fórum mládeže osloveno Koordinačním centrem českoněmecké výměny mládeže TANDEM, IC DAAD Praha, Goethe-Institutem Praha a Českou národní agenturou Mládež s nabídkou spolupráce a podpory pro opakování stejného projektu. V roce 2012 činnost projektu podpořily následující instituce: Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví SRN v Praze, Koordinační centrum česko-německé výměny mládeže TANDEM, IC DAAD Praha, Goethe-Institut Praha a Jazyková škola a vydavatelství Polyglot a společnost Ajoda, vydavatel časopisu Freundschaft. Cílem projektu je zvýšit informovanost mladých lidí, středoškolských a vysokoškolských studentů, o možnostech studia a jiné seberealizace v Německu, a zároveň je motivovat k vlastnímu angažmá v česko-německé, potažmo mezinárodní, spolupráci. Tradičním cílem je také motivovat studenty středních škol ke studiu němčiny, která v posledních letech upadá a je zastiňována angličtinou a ostatními jazyky. Informování probíhá prostřednictvím interaktivních prezentací ve třídách a posluchárnách. Každá prezentace trvá cca minut. Prezentace jsou vedeny zkušenými a vyškolenými referenty, kteří sami zažili zahraniční pobyt na vlastní kůži a mohou tak studentům předat bezprostřední zážitek a praktické tipy a rady. Prezentace obsahují jak jazykovou animaci zacílenou na ukázku, jak je možné se hravou formou učit německý jazyk, tak práci ve skupině. Studenti vždy dostávají prostor vyjádřit svůj postoj k zahraničním pobytům, jazyku či obavám, které s ohledem na pobyt v zahraničí mají. Referenti tak mají mnohem větší možnost pracovat s motivací studentů a dochází k výměně zkušeností i mezi studenty samotnými. Naším smyslem je zanechat ve studentech myšlenku, že vycestovat do zahraničí není nereálné a může to být pro ně v mnoha ohledech prospěšné. To se nám daří právě díky zajímavému způsobu vedení prezentací. Tento způsob je také velmi vítán u učitelů a samotných studentů. V rámci prezentací jsou představovány možnosti studia, dobrovolnictví či jazykového vzdělávání v Německu i ČR. Pozornost je věnována i možnostem strávit v Německu rok na střední škole. Oblíbenou částí jsou také mimoškolní aktivity v podobě angažování se na letních workcampech, jazykových školách a v neposlední řadě účast na projektech, jež nabízí například Česko-německé fórum mládeže. Referenti školního projektu se v polovině března 2012 zúčastnili dvoudenního školení, kde si osvojili základy neformálního vzdělávání (včetně základů jazykové animace) a jeho metod a byly jim poskytnuty podrobné informace k většině česko-německých organizací. S referenty probíhá následná intenzivní práce i po školení, kdy jsou na pravidelných setkáních informování o novinkách a zkouší se nové metodické postupy prezentací. 2

3 2) Projekt v číslech, březen prosinec 2012 V jarním i podzimním období projektu se uskutečnilo celkem 108 prezentací na 66 středních školách po celé České republice od Plzně po Ostravu. Z toho vyplývá, že při průměrném počtu 30 žáků na prezentaci bylo během celého roku osloveno více než studentů. Pokles v počtu prezentací oproti roku 2011 je dán chybějícími financemi na počátku jarního období, z tohoto důvodu se velká část jarních prezentací konala zejména v květnu a červnu, po obdržení prvních finančních prostředků od partnerů. Zároveň jsme se také na základě těchto zkušeností snažili dosáhnout snížení výdajů na zajištění chodu projektu, což se nám bezesporu podařilo. V jarním období došlo ke snížení průměrných nákladů na jednu prezentaci z loňských Kč na letošních cca 875 Kč. V podzimním období došlo k ještě většímu snížení průměrných nákladů na jednu prezentaci a to dokonce pouze 813 Kč. K tomu mj. přispívá i rozptýlení referentů po Čechách, Moravě a Slezsku, čímž se snižují náklady na cestovné. Prezentace byly pomocí tabulkového systému rovnoměrně rozděleny mezi celkem 15 aktivních referentů. Mezi populární termíny podzimního období patřil zejména konec září a s ním spojený Evropský den jazyků, během kterého školy pořádají projektové dny tematicky zaměřené na výuku cizích jazyků, a kde se již tradičně na některých školách spolupodílíme na programu. Za celkově nejúspěšnější měsíc roku lze považovat listopad, kdy se uskutečnila až pětina výše zmíněných prezentací. 3) Realizace projektu 2012 Příprava pro období 2012 začala již koncem roku 2011 a trvala do března Tato fáze zahrnovala hlavně komunikaci se sponzory, kontaktování škol, přípravu materiálů pro jednotlivé prezentace, výběr referentů a přípravu a realizaci dvoudenního školení referentů, které proběhlo za podpory DAAD v prostorách Goethe-Institutu. V rámci oslovování škol byly osloveny jednak školy, které se našich prezentací účastnily v minulých letech, také byla pro oslovení dalších škol využita internetová databáze středních škol (http://www.atlasskolstvi.cz). Vyjádření zájmu ze strany škol a rozdělení škol mezi referenty bylo organizováno za pomoci speciálně určeného koordinátora. K zefektivnění a usnadnění této procedury používáme přihlašovací on-line formulář na webových stránkách Školení referentů proběhlo v prostorách Goethe-Institutu Praha ve dnech 15. a 16. března Zúčastnilo se ho celkem 20 referentů. Zástupci DAAD a Goethe-Institutu jim podrobně představili svou nabídku studia zahraničí a jazykových kurzů, TANDEM možnost podílet se na českoněmecké spolupráci a především evropské dobrovolné službě. Paní Doris Dusilová seznámila referenty s firmou Polyglot a jejich jazykovými kurzy. V neposlední řadě se nám představila také organizace INEX SDA se svou nabídkou dobrovolných setkání a workcampů. Druhá část školení 3

4 byla zaměřena převážně na metody neformálního vzdělávání, rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností, představení nejnovějšího formátu powerpointové prezentace a výměnu zkušeností mezi referenty. Poslední částí školení byly organizační záležitosti (náležitosti vyúčtování a rozdělení škol). Součástí každé prezentace je i infotaška obsahující různé materiály od česko-německých organizací. K dispozici je i námi vytvořený seznam internetových adres, který vždy po prezentaci spolu s taškou referent zanechá vyučujícímu pro další potřeby studentů. Materiály se v průběhu roku různě doplňují a také posílají referentům dle počtu plánovaných prezentací. Samotné prezentace na školách tvoří nejvýznamnější část projektu. Jarní fáze projektu trvá vždy od března do června. Po skončení letních prázdnin náš projekt pokračuje i nadále a to pro období od září do prosince, v případě zájmu škol i v lednu či únoru. Velmi často jsme se setkávali se zájmem školy o opakování prezentace, takže se k nim referenti vraceli. Na konci každé prezentace měli studenti a učitelé šanci vyjádřit své připomínky k prezentaci pomocí evaluačního formuláře. Podzimní období se neslo ve znamení hlavní části realizace vysokoškolských prezentací. Zároveň bylo nutné se potýkat s počátečním nezájmem o prezentace ze strany škol. Proto byla zahájena intenzivnější oslovovací akce. Nakonec se i díky přispění našich partnerů podařilo dosáhnout výborného výsledku. Dne 3. října 2012 se v reprezentativních prostorách hotelu Olympik uskutečnilo podzimní setkání s referenty. Jeho cílem byl především teambuilding po období letních prázdnin a zahájení úspěšného startu do podzimní sezóny. Úvodní částí bylo školení jazykové animace, o které se postarala koordinátorka Alena Vlachová. Poté přišla na řadu patronka a zakladatelka projektu Bára Procházková, která s referenty pracovala na jejich komunikačních dovednostech. Počátek nového roku 2013 je již tradičně spojen s vyúčtováním projektu, evaluací uplynulého období, přípravou závěrečné prezentace a zahájením nového jarního období. 4) Projekt na veřejnosti Velmi aktivním měsícem byl pro projekt březen 2012, kdy se uskutečnilo několik významných akcí. Dne 24. března 2012 jsme se zúčastnili Dne učitelů němčiny, který se konal v prostorách Goethe-Institutu v Praze. Učitelům německého jazyka byla nabídnuta možnost uskutečnění prezentace Do Německa na zkušenou! na jejich škole a dozvěděli se mnoho dalších praktických informací o česko-německé spolupráci mládeže. Ve dnech března 2012 se ve spolupráci s Goethe-Zentrem v Českých Budějovicích uskutečnilo několik prezentací zaměřených na středoškolské i vysokoškolské studenty. Během dvou dnů se nám podařilo oslovit kolem 100 návštěvníků, a to i z řad širší veřejnosti. Zcela novou záležitostí pro projekt byla účast na květnových veřejných prezentacích na náměstích několika českých a moravských měst, organizovanými pražským Goethe-Institutem 4

5 v rámci kampaně Šprechtíme na podporu německého jazyka. Konkrétně jsme se podíleli na programu v Ostravě a Liberci. Na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze se dne 20. června 2012 konal Den otevřených dveří. Projekt zde společně s ostatními česko-německými organizacemi a spolky oslovoval po celý den veřejnost svými nabídkami a měli jsme možnost komunikovat jak s žáky, tak s učiteli. V našem repertoáru PR činností se také objevily dva informativní články o projektu samotném a jeho záměrech v časopisech Řízení školy a Freundschaft. Text článku pro druhý z časopisů byl zpracován zakladatelkou a patronkou projektu Do Německa na zkušenou!, Bárou Procházkovou. Dne 24. září 2012 jsme se zúčastnili Evropského dne jazyků, který byl pořádán v Plzni Koordinačním centrem česko-německé výměny mládeže TANDEM. Součástí programu, kdy se středoškolští žáci z České republiky vydali Po stopách české a německé kultury a přitom zdokonalovali své znalosti německého jazyka, byla i koordinátorka Klára Spáčilová. Ta zastupovala Česko-německé fórum mládeže a projekt Do Německa na zkušenou! na jednom z pěti stanovišť městské rallye. Studenti tak byli zábavnou formou informováni o možnosti členství ve Fóru mládeže a jejich učitelům jsme opět měli šanci představit náš projekt. Příjemné bylo zjištění, že někteří z pedagogů již projekt znali a prezentace Do Německa na zkušenou! na jejich škole pravidelně probíhají. V listopadu se konala prezentace v Eurocentru Liberec, o kterou se zasloužila naše referentka Alena Hrachová. Tato prezentace byla svým způsobem netradiční, proto jsme referentku požádali o vlastní příspěvek. Prezentace v Eurocentru Liberec byla odlišná od klasických prezentací na středních školách zejména proto, že se odehrávala v zasedací místnosti Městského úřadu Liberec a také proto, že se prezentace účastnili studenti z několika středních škol a také několik vyučujících. V takto nesourodé skupině hrály důležitou roli seznamovací hry a jazyková animace, díky kterým se skupina lépe poznala a mohla efektivněji spolupracovat. Účastníci přišli na základě svého zájmu o Německo, takže všichni pozorně poslouchali a byli motivovanější, než někteří studenti z klasické třídy. Během celé prezentace jsem odpovídala na mnoho konkrétních dotazů, protože někteří zúčastnění si přišli pro konkrétní informace o jazykových pobytech, výměnách na střední škole nebo o studiu v Německu. Eurocentrum Liberec vyjádřilo přání prezentaci do budoucna zopakovat. Alena Hrachová, referentka 5

6 Velkou část podzimního období jsme věnovali návštěvám vysokých škol po celé České republice. Pro zpřehlednění navštívených míst jsme vyhotovili následující tabulku s počtem posluchačů. 1. Univerzita v Českých Budějovicích návštěvníků 2. Západočeská univerzita v Plzni návštěvníků 3. Univerzita Pardubice návštěvníků 4. Vysoká škola ekonomická v Praze návštěvníků 5. Masarykova univerzita v Brně návštěvníků 6. Technická univerzita Liberec návštěvníků 7. Karlova univerzita v Praze návštěvníků 8. Univerzita Jana-Evangelisty-Purkyně, Ústí nad Labem návštěvníků Celkem jsme tedy za celý rok měli šanci oslovit kolem 415 vysokoškolských posluchačů. Jsme velmi pyšní, že jsme byli v podzimním období takto úspěšní, zároveň jsme měli velmi pozitivní hodnocení ze strany univerzitních spoluorganizátorů. Na některých školách je proto již zajištěna spolupráce i pro následující rok Zároveň se budeme snažit oslovit i další univerzity tak, abychom s našimi prezentacemi byli schopni pokrýt celou oblast České republiky. 5)Plány projektu pro rok 2013 Pro rok 2013 jsme si za náš hlavní cíl stanovili především další zefektivnění naší práce a proniknutí do povědomí nové generace studentů. Chceme opět velmi razantně zaktualizovat a zmapovat česko-německou nabídku, kterou používáme při našich prezentacích. Zároveň bychom si přáli se účastnit nových akcí, které se nejen na česko-německém poli budou v roce 2013 konat. Přáli bychom si prostřednictvím našich facebookových stránek vytvořit platformu pro výměnu akcí a projektů, které se v České republice a Německu budou v následujícím období konat. Díky tomu, že se v současnosti těšíme 283 líbí se mi, tedy přívrženci našich stránek, máme možnost informovat relativně velké množství lidí o aktuálních nabídkách. Pro zefektivnění celého projektu a především přilákání nových referentů pracujeme na inovaci projektu tak, aby mohl být nejen pro referenty, ale i pro naše potenciální partnery ještě zajímavějším než doposud. Závěrem nesmíme zapomenout, že mezi hlavní cíle roku 2013 patří opět hledání nových, především finančních partnerů, aby byla zajištěna kontinuita celého projektu v následujících letech. Pro rok 2013 zůstává ve vedení projektu stejné trio koordinátorů. Alena Vlachová, Klára Spáčilová a Jan Vařák. Pro prvních pět měsíců bude kooperace probíhat částečně elektronicky, 6

7 neboť Alena Vlachová byla inspirována vlastními možnostmi, které v projektu nabízíme, a využila možnosti absolvování semestrálního výměnného pobytu Erasmus v zahraničí. Roční období projektu pro rok 2012 zakončíme společně s našimi partnery a referenty na závěrečné prezentaci v reprezentativních prostorách Goethe-Institutu Praha dne 7. března Velmi brzy poté, stejně jako již každým rokem, bude následovat zahájení nového běhu projektu pro rok následující, tedy 2013, které bude započato jako již tradičně dvoudenním školením, opět v prostorách Goethe-Institutu Praha ve dnech března ) Přínosy pro česko-německou spolupráci Působení Do Německa na zkušenou! bylo zaměřeno jednak na přehledné představení všech možností seberealizace v Německu a zahraničí, a dále také na motivaci studentů k zahraniční zkušenosti skrze osobní zkušenosti a probrání obav spojených s jejich případným pobytem. Významnou částí byla také práce s německým jazykem formou jazykové animace. Tu podporovaly také učitelé/učitelky německého jazyka, kteří byli ve valné většině prezentací přítomni. Přínos lze vysledovat na příkladu evaluací a hodnocení z praxe. Na každé škole referenti před prezentací předávají studentům a učitelům vytištěné formuláře s prosbou o zhodnocení prezentace. Také v tomto roce se nám od učitelů podařilo nasbírat mnoho pozitivních, často konstruktivních hodnocení. Kromě evaluace užitečnosti se v dotaznících objevuje dotaz ohledně přínosu prezentace pro studenty samotné. První část dotazníků, zaměřená na jednotlivé tematické bloky, byla hodnocena vysoce pozitivně a může být využita jako podklad pro další období projektu (jako nejpřínosnější byly hodnoceny informace o dobrovolnictví, jazykových kurzech a zkouškách). Pozitivní feedback máme i za formu prezentace, která dala studentům prostor pro jejich nápady, zkušenosti a aktivitu. Za důležité považovali učitelé také skutečnost, že referenti mohli poskytnout praktické rady do života, své osobní pocity a zkušenosti se zahraničním pobytem či mezinárodní spoluprací. Organizace celé akce (přihlašování po internetu, domluva s referenty) byly shrnuty jako bezproblémové. Kladným znamením je také skutečnost, že studenti po skončení prezentace často kontaktovali referenty s dodatečnými otázkami a můžeme doufat, že je přinejmenším nejedna z mnoha nabídek studia či angažmá v česko-německých vztazích zaujala. Pro názory učitelů a studentů se podívejte do naší přílohy, kde jsme se pro Vás pokusili sestavit pestré shrnutí některých příspěvků. Za další přínos lze považovat samu myšlenku informování a motivování od těch, kteří již angažovaní jsou, těm, kterým se tento svět teprve otevírá. Je nutné pracovat velmi intenzivně s mladými lidmi učícími se němčinu právě v době, kdy upadá zájem o Německo v krátkodobém horizontu vidiny atraktivnějších cílů jinde na světě. Česko-německá spolupráce je dnes již velmi 7

8 rozšířenou a běžnou záležitostí. Nicméně právě vzhledem k výše uvedenému argumentu je třeba hledat stále nové protagonisty, kteří by se v projektu chtěli dobrovolně angažovat a chtěli se účastnit setkání celého projektu, což ne vždy bývá jednoduché vzhledem k vlastním studijním, případně pracovním povinnostem. Obecně česko-německá nabídka pomalu začíná překonávat poptávku. A s vědomím si této situace je tu ojedinělá možnost prostřednictvím projektu Do Německa na zkušenou! zvrátit tento trend. V loňských letech býval problém projektu v získávání kvalitní zpětné vazby a především nedocházelo k propojení mezi nově aktivními studenty a námi. V roce 2012 se nám podařilo se zkontaktovat se studentem, který se díky prezentaci v Ústí nad Labem, na Univerzitě Jana- Evangelisty-Purkyně stal aktivním účastníkem česko-německých vztahů. Proto bychom rádi na tomto místě zveřejnili jeho milý příspěvek na potvrzení důležitosti a významnosti tohoto projektu a především našich prezentací. O projektu Do Německa na zkušenou jsem se dozvěděl přes vyvěšené letáky v prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Získané informace byly pro mě velmi obohacující. Značně mi rozšířily povědomí o možnostech vycestování do Německa na rozličné projekty, počínaje krátkými letními jazykovými kurzy, pokračujíce přes měsíční praktika, konče dlouhodobějšími pobyty až samotným studiem na zahraniční vysoké škole, na kterých má účastník šanci získat velmi cenné životní zkušenosti, značné zlepšení svých jazykových schopností, poznání nejen německé kultury ale i dalších všemožných kultur a studentů z celého světa a v neposlední řadě získá také určitý nadhled, který člověku v mnoha ohledech otevře oči. Do Německa stačí vycestovat i jen za hranice, do nějakého většího města a lidem se otevře jak celá Evropa, tak celý svět. Je to zážitek, na který rád vzpomínám. Osobně jsem se zúčastnil projektů: odborné stáže Leonardo da Vinci ve městě Bautzen v Německu a studijního pobytu Erasmus v Drážďanech. Momentálně se angažuji v česko-německém projektu tří univerzit Technische Universität Chemnitz, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Technické univerzity v Liberci Grenzraum 2.0 Příhraničí 2.0. Prezentace pořádané iniciativou Do Německa na zkušenou vřele doporučuji každému, kdo ještě s vycestováním do Německa váhá a potřebuje se dozvědět bližší informace. Dále těm, kteří si chtějí rozšířit obzory o možnostech vyjetí a dozvědět se informace o stipendiích, a pak i všem, kteří už nějakou zkušenost se zahraničním pobytem mají a rádi by získali další. Lukáš Fišer, UJEP FF Tímto bychom rádi poděkovali všem našim partnerům a sponzorům, kteří s projektem spolupracují! Věříme, že projektu Do Německa na zkušenou! zachováte i nadále svou přízeň! Alena Vlachová, Klára Spáčilová, Jan Vařák koordinátoři Do Německa na zkušenou!

9 6) Přílohy 6.2.Hodnocení žáků navštívených škol: Zpráva na webových stránkách školy od studentky z kvinty o Dne se pro naše studenty konala přednáška Do Německa na zkušenou!. Přednášky se zúčastnilo asi 15 německy se učících studentů od kvarty až do 2. A, kteří se dozvěděli vše o studijních pobytech v zahraničí, konkrétně u našich německých sousedů. Dozvěděli jsme se například, jaké jsou typy pobytů (kupříkladu tzv. Workcampy, na které se jezdí asi na 2 3 týdny, nebo klasické studijní pobyty, které trvají od několika měsíců po více let), jaké jsou podmínky přijetí na studium v zahraniční škole, ale dozvěděli jsme se něco i o mezinárodních jazykových certifikátech, konkrétně o certifikátu z němčiny, který poskytuje Goethe-Institut. Nakonec jsme si udělali kvíz, kde jsme si ověřili naše znalosti ohledně Německa a ti nejlepší byli odměněni malými dárečky. Myslím, že přednáška byla poučná a zábavná a stálo by za to sbalit si raneček a jít zkusit studovat do ciziny. Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, kvinta Referentka Barbora Nechanická Co se Ti na referentovi líbilo nebo co Tě naopak rušilo? o Referent mluvil o svých zkušenostech, vlastními slovy, zábavná forma, osobní projev, srozumitelný, stručné, výstižné, ochoten odpovědět na naše dotazy. Gymnázium Moravské Budějovice Referentka Kateřina Papežová Co si o prezentaci myslíš celkově? A jaké téma se Ti nejvíce líbilo? o Zajímavé a zábavné. Nejvíce studentské výměny na střední škole, práce a brigády. OA Prostějov Referentka Anežka Netočná Už jsi někdy absolvoval podobnou prezentaci? Máš nějaký tip, co bychom měli zlepšit do budoucna? o Ne, ještě jsem nic takového předtím neabsolvoval. Na můj vkus tam bylo příliš mnoho informací, prezentace byla jinak vydařená. Gymnázium Svitavy Alexandra Kubánková 9

10 Myslíš, že v budoucnu využiješ nějakou prezentovanou nabídku nebo internetový zdroj? Popř. kterou? o Určitě. Jana Rajnišová Soukromá škola PROFIT, s.r.o. Máš nějaký tip, co bychom měli zlepšit do budoucnosti? (Např. výběr témat, větší aktivita žáků, příliš mnoho faktů ) o Téma více zaměřit na brigádu a práci. Mnoho mladých lidí má zájem v tomto okruhu a vzdělávat se moc nechtějí. Alena Hrachová SŠZP, Klatovy Z navrácených dotazníků, které byly rozesílány mezi žáky v minimálním počtu 3 kusy, téměř 90% zvolilo možnost ZAJÍMAVÉ A ZÁBAVNÉ ze škály: ZAJÍMAVÉ A ZÁBAVNÉ ZAJÍMAVÉ, ALE NUDNÉ NEZAJÍMAVÉ, ALE ZÁBAVNÉ NEZAJÍMAVÉ A NEZÁBAVNÉ NEVÍM, NEDÁVAL JSEM POZOR Zároveň téměř 65% žáku uvedlo, že podobnou prezentaci neabsolvovalo nikdy. Následně 30% uvedlo, že jednou v předchozí době. 10

11 6.3. Hodnocení učitelů navštívených škol: Máte nápad/připomínku, jak by se prezentace dala ještě více vylepšit a přizpůsobit potřebám studentů? o Myslím, že nejvíce žáky zaujmou osobní zkušenosti a zážitky, které je také lépe přesvědčí o smyslu studia cizích jazyků, takže by měly po informativní části prezentace převažovat Možná ještě pár zajímavých ukázek z oblasti kultury filmy, koncerty (samozřejmě jen krátké ukázky nebo upoutávky) atd., opět mluvím o osobní zkušenosti a doporučení. Rozhodně pokračujte ve Vaší práci a my se těšíme příští rok opět na shledání Iva Froncová Obchodní akademie Mohelnice Myslíte si, že po prezentaci stoupl zájem o německý jazyk? o Ano, je to velmi dobrá podpora a motivace pro druhý cizí jazyk. Tomáš Scholz Gymnázium Chotěboř Myslíte si, že po prezentaci stoupl zájem o německý jazyk? o O jazyk jako takový a jeho studium výrazně zájem nevzrostl, ale studenti mnohokrát vyjadřovali spokojenost s přednáškou a množstvím informací o uplatnění se v německy mluvících zemích. Přesto u nich zůstává snem vycestovat do Ameriky a studovat tam. Byl/a jste spokojena s výkonem referenta? (dokázal zaujmout, věděl, o čem mluví, použil interaktivní metody, ) o Ano, přednášku jsme měli na škole již 2x, obě referentky pracovaly se studenty velmi pěkně, zaujaly jak svým vystupováním, tak zkušenostmi a používaly různé aktivizační metody. Soňa Vojáčková OA a SZdŠ Blansko 11

12 6.4. Fotogalerie Závěrečná prezentace pro rok 2011, Goethe-Institut Praha, březen 2012 Školení referentů, Goethe-Institut Praha, březen

13 Den učitelů němčiny, Goethe-Institut Praha, březen 2012 Prezentace Goethe-Zentrum, České Budějovice, březen 2012 Den otevřených dveří, Velvyslanectví SRN v Praze, červen

14 Vysokoškolské prezentace, říjen prosinec 2012 Pro více informací, fotografií z akcí nebo naše videa se prosím podívejte na naše facebookové stránky nebo na serveru youtube.com můžete shlédnout hned dvě videa o projektu a formě prezentací. 14

15 6.5.Zveřejněné články o projektu: Časopis Freundschaft, duben 2012 Časopis, Řízení školy, Speciál pro střední školy 3/12 15

16 6.6. Která města jsme v roce 2012 navštívili? 16

17 Naši partneři: 17

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Do Německa na zkušenou - Versuch s mal in Deutschland Česko-německé fórum mládeže Závěrečná zpráva projektu Projekt číslo 6 10 1346 Do Německa na zkušenou Versuch's mal in Deutschland 2010 Tato závěrečná

Více

Tandem. www.tandem-info.net. Mgr. Jana Cinková. 5 let Europassu v České republice 23. 11. 2010, Praha. Tandem

Tandem. www.tandem-info.net. Mgr. Jana Cinková. 5 let Europassu v České republice 23. 11. 2010, Praha. Tandem Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Mgr. Jana Cinková 5 let Europassu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

Cena pro učitele němčiny 2014/15

Cena pro učitele němčiny 2014/15 Cena pro učitele němčiny 2014/15 V soutěži Cena pro učitele němčiny 2014/15 budou oceněny kreativní a inovativní projekty výuky, které ve školním roce 2014/15 vytvoří učitelé němčiny mateřských, základních

Více

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Projekt ModIn Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských programů na Fakultě

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách Zpracoval: Jana Pečinková / jpecinkova@oldanygroup.cz 14. 12. 2009 OldanyGroup představuje

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Ing. Jiří Potáček, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 29. května 2009 VYSOKÁ ŠKOLA - UNIVERZITA PEDAGOGOVÉ S T U D E N T I VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny

e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny 14.-16. 9. 2010 Knihovny současnosti 2010 O projektu Cílová skupina Projekt se zaměřuje na pracovníky městských, vědeckých, univerzitních a vysokoškolských

Více

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s.

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. za školní rok 2012/2013 Plzeňská první fiktivní banka, a. s. Plzeň, Klatovská 200 G OBSAH 1 Charakteristika Plzeňské první fiktivní banky,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. V

Více

GOETHE-INSTITUT KULTURNÍ INSTITUT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO S CELOSVĚTOVOU PŮSOBNOSTÍ

GOETHE-INSTITUT KULTURNÍ INSTITUT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO S CELOSVĚTOVOU PŮSOBNOSTÍ SEMINÁŘ E-KNIHY VZDĚLÁVACÍ CENTRUM NTK 30.09.2014 Seite 1 São Paulo Paris Istanbul Toronto Bangkok Prag Tel Aviv Addis Abeba GOETHE-INSTITUT KULTURNÍ INSTITUT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO S CELOSVĚTOVOU

Více

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých školách

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých školách Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých školách Zpracoval: Jana Pečinková/jpecinkova@oldanygroup.cz 9. 2. 2010 OldanyGroup představuje virtualizaci studentům společnost

Více

PERSONÁLNÍ PROJEKT ABSOLVENT Veletrh pracovních a studijních příležitostí Kam po střední?

PERSONÁLNÍ PROJEKT ABSOLVENT Veletrh pracovních a studijních příležitostí Kam po střední? Veletrh pracovních a studijních příležitostí Kam po střední? 28. dubna 2008 (10:00 16:00) DK Peklo - dům kultury města Plzně Pobřežní 10, Plzeň centrum Pořádá: Stavovská unie studentů ZČU v Plzni Tylova

Více

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o.

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. BLENDED LEARNING (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. V Olomouci 5. 8. 2015 1. E-learning Způsob výuky, vzdělávací proces, využívající ICT, je tvořen: > vzdělávacím obsahem (studijní materiály

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

INEX Sdružení dobrovolných aktivit

INEX Sdružení dobrovolných aktivit INEX Sdružení dobrovolných aktivit Kdo jsme nevládní a nezisková organizace založena v roce 1991 Naše cíle rozvoj mezinárodního dobrovolnictví a aktivního občanství prostor pro získávání zkušeností, znalostí

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 CO VÁS V PROJEKTU ČEKÁ? Co Vás v projektu čeká? AKTIVITY PROJEKTU

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008

Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Název poskytovatele dotace Název dotačního programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová

Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová 20. června 2012 Zájmové vzdělávání seniorů v regionech Virtuální Univerzita třetího věku Ing. Klára Nehodová nehodova@pef.czu.cz Provozně ekonomická fakulta České

Více

Dotazník obsahuje celkem čtyři otázky, z toho tři uzavřené a jednu otevřenou. spíše nespokojen/a

Dotazník obsahuje celkem čtyři otázky, z toho tři uzavřené a jednu otevřenou. spíše nespokojen/a Úvodní seminář V rámci proběhlého Úvodního semináře aktivity KA01, které se konalo ve dvou termínech: 14. 15. 10. 2014 v Otrokovicích, kterého se zúčastnilo celkem 19 osob (12 vedoucích pracovníků a 7

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 36 žáků ve dvou skupinách 1. Skupina 18 žáků, z toho 12 dívek a 6 chlapců 2. Skupina 18 žáků, z toho

Více

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013 OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ Bohdana Herzánová Říjen 2013 PŘEDSTAVENÍ 1998-2006 STUDIUM: VOŠ (sociální obor - nedokončeno), VŠ Ostrava (magisterské studium pedagogický obor), VŠ Karlova Univerzita

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky, semináře a závěrečného Dne D se zúčastnilo 24 žáků 1. a 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 5 dívek a 2 chlapci 2. ročník

Více

Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 - PDF report. 2 Náhled dotazníku 4. 3 Statistika respondentů 7

Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 - PDF report. 2 Náhled dotazníku 4. 3 Statistika respondentů 7 Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Jak obtížná je orientace na našich webových stránkách?.............................

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2011

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2011 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2011 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

Technické informace o stavu programu:! Restrukturalizace MGR OI! koncept minoru! OI v anglictine! PR programu

Technické informace o stavu programu:! Restrukturalizace MGR OI! koncept minoru! OI v anglictine! PR programu Technické informace o stavu programu:! Restrukturalizace MGR OI! koncept minoru! OI v anglictine! PR programu 1 Proč zvýšený důraz a mohutná propagace? Proč zvýšená péče o studenty? = vznik nové fakulty

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240. Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240. Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240 Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011 DISTRICT 2240 RI, 2010 Představení Ing. Šárka Zabadalová, MBA Člen Rotary klubu Kroměříž Od 7/2010 koordinátor rodinných

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D. Mgr. Luboš Kopecký Přerov 24. října 2012 Strana 1 26. červenec 2012 Co je Českáchemie.cz? českáchemie.cz = součást projektu Partnerství pro chemii

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 2011 1 Název: Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první,

Více

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace Postilión - projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na konkurenceschopnost

Více

Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014

Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014 Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014 Název projektu: Seznamovák UP 2014 Jméno a příjmení žadatele: Tomáš BURIAN Studijní obor: Geoinformatika Ročník: 2. navazující Mgr. E-mail: Buri777@seznam.cz

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení Koncepce Stav: 4. 2. 2011 Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch V

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Představení projektu sciencezoom2. Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Představení projektu sciencezoom2. Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Představení projektu sciencezoom2 Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2014 11.11.2014 O projektu Název: sciencezoom 2 popularizace VaV na JU Příjemce: Jihočeská univerzita

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VAVROUŠKOVO STIPENDIUM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VAVROUŠKOVO STIPENDIUM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VAVROUŠKOVO STIPENDIUM JMÉNO: Kateřina Kulichová ROČNÍK: I. Mgr. NÁZEV PRAXE/STÁŽE: Sdílení zkušeností v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a jejich využití. VÝŠE STIPENDIA:

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Průzkum názoru blanenské veřejnosti na úklid sněhu v Blansku

Průzkum názoru blanenské veřejnosti na úklid sněhu v Blansku Průzkum názoru blanenské veřejnosti na úklid sněhu v Blansku Kritika na údržbu komunikací a veřejných prostranství města Blanska v zimních časech to je téma, které jsme v letošní zimě slyšeli ze všech

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více

METODICKÝ POKYN PRO ABSOLVOVÁNÍ ODBORNÝCH PRAXÍ

METODICKÝ POKYN PRO ABSOLVOVÁNÍ ODBORNÝCH PRAXÍ METODICKÝ POKYN PRO ABSOLVOVÁNÍ ODBORNÝCH PRAXÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/2.4.00/31.0080 NÁZEV PROJEKTU: PARTNERSTVÍ V OBLASTI ENERGETIKY MORAVSKOSLEZSKÝ ENERGETICKÝ KLASTR (MSEK) VYPRACOVAL: ING. MARCELA

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní informace o projektu Název projektu Firma: Kategorie: Autoři projektu Společnost bez hranic Foxconn CZ s.r.o. 2. kategorie (komerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Učme se podnikat!

Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Učme se podnikat! Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Učme se podnikat! Střední školy Vyhodnocena byla souhrnně všechna realizované závěrečná dotazníková šetření z kurzů, realizovaných v období leden

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více