Závěrečná zpráva Do Německa na zkušenou! 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva Do Německa na zkušenou! 2012"

Transkript

1 Závěrečná zpráva Do Německa na zkušenou! 2012 Projekt Česko-německého fóra mládeže pod záštitou paní Báry Procházkové Obsah: 1) Historie projektu, základní informace a jeho cíle 2) Projekt v číslech, březen prosinec ) Realizace projektu ) Projekt na veřejnosti 5) Plány projektu pro rok ) Přínosy pro česko-německou spolupráci 7) Přílohy

2 1) Historie projektu, základní informace a jeho cíle Projekt Česko-německého fóra mládeže Do Německa na zkušenou! Versuch s mal in Deutschland! se konal v roce 2012 již poosmé. Hlavní myšlenka informovat co nejvíce mladých lidí v České republice o jejich možnostech v Německu vznikla v Česko-německém fóru mládeže (dále Fórum mládeže) již v roce 2005 pod vedením paní Báry Procházkové. Po prvním úspěšném ročníku projektu bylo Fórum mládeže osloveno Koordinačním centrem českoněmecké výměny mládeže TANDEM, IC DAAD Praha, Goethe-Institutem Praha a Českou národní agenturou Mládež s nabídkou spolupráce a podpory pro opakování stejného projektu. V roce 2012 činnost projektu podpořily následující instituce: Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví SRN v Praze, Koordinační centrum česko-německé výměny mládeže TANDEM, IC DAAD Praha, Goethe-Institut Praha a Jazyková škola a vydavatelství Polyglot a společnost Ajoda, vydavatel časopisu Freundschaft. Cílem projektu je zvýšit informovanost mladých lidí, středoškolských a vysokoškolských studentů, o možnostech studia a jiné seberealizace v Německu, a zároveň je motivovat k vlastnímu angažmá v česko-německé, potažmo mezinárodní, spolupráci. Tradičním cílem je také motivovat studenty středních škol ke studiu němčiny, která v posledních letech upadá a je zastiňována angličtinou a ostatními jazyky. Informování probíhá prostřednictvím interaktivních prezentací ve třídách a posluchárnách. Každá prezentace trvá cca minut. Prezentace jsou vedeny zkušenými a vyškolenými referenty, kteří sami zažili zahraniční pobyt na vlastní kůži a mohou tak studentům předat bezprostřední zážitek a praktické tipy a rady. Prezentace obsahují jak jazykovou animaci zacílenou na ukázku, jak je možné se hravou formou učit německý jazyk, tak práci ve skupině. Studenti vždy dostávají prostor vyjádřit svůj postoj k zahraničním pobytům, jazyku či obavám, které s ohledem na pobyt v zahraničí mají. Referenti tak mají mnohem větší možnost pracovat s motivací studentů a dochází k výměně zkušeností i mezi studenty samotnými. Naším smyslem je zanechat ve studentech myšlenku, že vycestovat do zahraničí není nereálné a může to být pro ně v mnoha ohledech prospěšné. To se nám daří právě díky zajímavému způsobu vedení prezentací. Tento způsob je také velmi vítán u učitelů a samotných studentů. V rámci prezentací jsou představovány možnosti studia, dobrovolnictví či jazykového vzdělávání v Německu i ČR. Pozornost je věnována i možnostem strávit v Německu rok na střední škole. Oblíbenou částí jsou také mimoškolní aktivity v podobě angažování se na letních workcampech, jazykových školách a v neposlední řadě účast na projektech, jež nabízí například Česko-německé fórum mládeže. Referenti školního projektu se v polovině března 2012 zúčastnili dvoudenního školení, kde si osvojili základy neformálního vzdělávání (včetně základů jazykové animace) a jeho metod a byly jim poskytnuty podrobné informace k většině česko-německých organizací. S referenty probíhá následná intenzivní práce i po školení, kdy jsou na pravidelných setkáních informování o novinkách a zkouší se nové metodické postupy prezentací. 2

3 2) Projekt v číslech, březen prosinec 2012 V jarním i podzimním období projektu se uskutečnilo celkem 108 prezentací na 66 středních školách po celé České republice od Plzně po Ostravu. Z toho vyplývá, že při průměrném počtu 30 žáků na prezentaci bylo během celého roku osloveno více než studentů. Pokles v počtu prezentací oproti roku 2011 je dán chybějícími financemi na počátku jarního období, z tohoto důvodu se velká část jarních prezentací konala zejména v květnu a červnu, po obdržení prvních finančních prostředků od partnerů. Zároveň jsme se také na základě těchto zkušeností snažili dosáhnout snížení výdajů na zajištění chodu projektu, což se nám bezesporu podařilo. V jarním období došlo ke snížení průměrných nákladů na jednu prezentaci z loňských Kč na letošních cca 875 Kč. V podzimním období došlo k ještě většímu snížení průměrných nákladů na jednu prezentaci a to dokonce pouze 813 Kč. K tomu mj. přispívá i rozptýlení referentů po Čechách, Moravě a Slezsku, čímž se snižují náklady na cestovné. Prezentace byly pomocí tabulkového systému rovnoměrně rozděleny mezi celkem 15 aktivních referentů. Mezi populární termíny podzimního období patřil zejména konec září a s ním spojený Evropský den jazyků, během kterého školy pořádají projektové dny tematicky zaměřené na výuku cizích jazyků, a kde se již tradičně na některých školách spolupodílíme na programu. Za celkově nejúspěšnější měsíc roku lze považovat listopad, kdy se uskutečnila až pětina výše zmíněných prezentací. 3) Realizace projektu 2012 Příprava pro období 2012 začala již koncem roku 2011 a trvala do března Tato fáze zahrnovala hlavně komunikaci se sponzory, kontaktování škol, přípravu materiálů pro jednotlivé prezentace, výběr referentů a přípravu a realizaci dvoudenního školení referentů, které proběhlo za podpory DAAD v prostorách Goethe-Institutu. V rámci oslovování škol byly osloveny jednak školy, které se našich prezentací účastnily v minulých letech, také byla pro oslovení dalších škol využita internetová databáze středních škol (http://www.atlasskolstvi.cz). Vyjádření zájmu ze strany škol a rozdělení škol mezi referenty bylo organizováno za pomoci speciálně určeného koordinátora. K zefektivnění a usnadnění této procedury používáme přihlašovací on-line formulář na webových stránkách Školení referentů proběhlo v prostorách Goethe-Institutu Praha ve dnech 15. a 16. března Zúčastnilo se ho celkem 20 referentů. Zástupci DAAD a Goethe-Institutu jim podrobně představili svou nabídku studia zahraničí a jazykových kurzů, TANDEM možnost podílet se na českoněmecké spolupráci a především evropské dobrovolné službě. Paní Doris Dusilová seznámila referenty s firmou Polyglot a jejich jazykovými kurzy. V neposlední řadě se nám představila také organizace INEX SDA se svou nabídkou dobrovolných setkání a workcampů. Druhá část školení 3

4 byla zaměřena převážně na metody neformálního vzdělávání, rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností, představení nejnovějšího formátu powerpointové prezentace a výměnu zkušeností mezi referenty. Poslední částí školení byly organizační záležitosti (náležitosti vyúčtování a rozdělení škol). Součástí každé prezentace je i infotaška obsahující různé materiály od česko-německých organizací. K dispozici je i námi vytvořený seznam internetových adres, který vždy po prezentaci spolu s taškou referent zanechá vyučujícímu pro další potřeby studentů. Materiály se v průběhu roku různě doplňují a také posílají referentům dle počtu plánovaných prezentací. Samotné prezentace na školách tvoří nejvýznamnější část projektu. Jarní fáze projektu trvá vždy od března do června. Po skončení letních prázdnin náš projekt pokračuje i nadále a to pro období od září do prosince, v případě zájmu škol i v lednu či únoru. Velmi často jsme se setkávali se zájmem školy o opakování prezentace, takže se k nim referenti vraceli. Na konci každé prezentace měli studenti a učitelé šanci vyjádřit své připomínky k prezentaci pomocí evaluačního formuláře. Podzimní období se neslo ve znamení hlavní části realizace vysokoškolských prezentací. Zároveň bylo nutné se potýkat s počátečním nezájmem o prezentace ze strany škol. Proto byla zahájena intenzivnější oslovovací akce. Nakonec se i díky přispění našich partnerů podařilo dosáhnout výborného výsledku. Dne 3. října 2012 se v reprezentativních prostorách hotelu Olympik uskutečnilo podzimní setkání s referenty. Jeho cílem byl především teambuilding po období letních prázdnin a zahájení úspěšného startu do podzimní sezóny. Úvodní částí bylo školení jazykové animace, o které se postarala koordinátorka Alena Vlachová. Poté přišla na řadu patronka a zakladatelka projektu Bára Procházková, která s referenty pracovala na jejich komunikačních dovednostech. Počátek nového roku 2013 je již tradičně spojen s vyúčtováním projektu, evaluací uplynulého období, přípravou závěrečné prezentace a zahájením nového jarního období. 4) Projekt na veřejnosti Velmi aktivním měsícem byl pro projekt březen 2012, kdy se uskutečnilo několik významných akcí. Dne 24. března 2012 jsme se zúčastnili Dne učitelů němčiny, který se konal v prostorách Goethe-Institutu v Praze. Učitelům německého jazyka byla nabídnuta možnost uskutečnění prezentace Do Německa na zkušenou! na jejich škole a dozvěděli se mnoho dalších praktických informací o česko-německé spolupráci mládeže. Ve dnech března 2012 se ve spolupráci s Goethe-Zentrem v Českých Budějovicích uskutečnilo několik prezentací zaměřených na středoškolské i vysokoškolské studenty. Během dvou dnů se nám podařilo oslovit kolem 100 návštěvníků, a to i z řad širší veřejnosti. Zcela novou záležitostí pro projekt byla účast na květnových veřejných prezentacích na náměstích několika českých a moravských měst, organizovanými pražským Goethe-Institutem 4

5 v rámci kampaně Šprechtíme na podporu německého jazyka. Konkrétně jsme se podíleli na programu v Ostravě a Liberci. Na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze se dne 20. června 2012 konal Den otevřených dveří. Projekt zde společně s ostatními česko-německými organizacemi a spolky oslovoval po celý den veřejnost svými nabídkami a měli jsme možnost komunikovat jak s žáky, tak s učiteli. V našem repertoáru PR činností se také objevily dva informativní články o projektu samotném a jeho záměrech v časopisech Řízení školy a Freundschaft. Text článku pro druhý z časopisů byl zpracován zakladatelkou a patronkou projektu Do Německa na zkušenou!, Bárou Procházkovou. Dne 24. září 2012 jsme se zúčastnili Evropského dne jazyků, který byl pořádán v Plzni Koordinačním centrem česko-německé výměny mládeže TANDEM. Součástí programu, kdy se středoškolští žáci z České republiky vydali Po stopách české a německé kultury a přitom zdokonalovali své znalosti německého jazyka, byla i koordinátorka Klára Spáčilová. Ta zastupovala Česko-německé fórum mládeže a projekt Do Německa na zkušenou! na jednom z pěti stanovišť městské rallye. Studenti tak byli zábavnou formou informováni o možnosti členství ve Fóru mládeže a jejich učitelům jsme opět měli šanci představit náš projekt. Příjemné bylo zjištění, že někteří z pedagogů již projekt znali a prezentace Do Německa na zkušenou! na jejich škole pravidelně probíhají. V listopadu se konala prezentace v Eurocentru Liberec, o kterou se zasloužila naše referentka Alena Hrachová. Tato prezentace byla svým způsobem netradiční, proto jsme referentku požádali o vlastní příspěvek. Prezentace v Eurocentru Liberec byla odlišná od klasických prezentací na středních školách zejména proto, že se odehrávala v zasedací místnosti Městského úřadu Liberec a také proto, že se prezentace účastnili studenti z několika středních škol a také několik vyučujících. V takto nesourodé skupině hrály důležitou roli seznamovací hry a jazyková animace, díky kterým se skupina lépe poznala a mohla efektivněji spolupracovat. Účastníci přišli na základě svého zájmu o Německo, takže všichni pozorně poslouchali a byli motivovanější, než někteří studenti z klasické třídy. Během celé prezentace jsem odpovídala na mnoho konkrétních dotazů, protože někteří zúčastnění si přišli pro konkrétní informace o jazykových pobytech, výměnách na střední škole nebo o studiu v Německu. Eurocentrum Liberec vyjádřilo přání prezentaci do budoucna zopakovat. Alena Hrachová, referentka 5

6 Velkou část podzimního období jsme věnovali návštěvám vysokých škol po celé České republice. Pro zpřehlednění navštívených míst jsme vyhotovili následující tabulku s počtem posluchačů. 1. Univerzita v Českých Budějovicích návštěvníků 2. Západočeská univerzita v Plzni návštěvníků 3. Univerzita Pardubice návštěvníků 4. Vysoká škola ekonomická v Praze návštěvníků 5. Masarykova univerzita v Brně návštěvníků 6. Technická univerzita Liberec návštěvníků 7. Karlova univerzita v Praze návštěvníků 8. Univerzita Jana-Evangelisty-Purkyně, Ústí nad Labem návštěvníků Celkem jsme tedy za celý rok měli šanci oslovit kolem 415 vysokoškolských posluchačů. Jsme velmi pyšní, že jsme byli v podzimním období takto úspěšní, zároveň jsme měli velmi pozitivní hodnocení ze strany univerzitních spoluorganizátorů. Na některých školách je proto již zajištěna spolupráce i pro následující rok Zároveň se budeme snažit oslovit i další univerzity tak, abychom s našimi prezentacemi byli schopni pokrýt celou oblast České republiky. 5)Plány projektu pro rok 2013 Pro rok 2013 jsme si za náš hlavní cíl stanovili především další zefektivnění naší práce a proniknutí do povědomí nové generace studentů. Chceme opět velmi razantně zaktualizovat a zmapovat česko-německou nabídku, kterou používáme při našich prezentacích. Zároveň bychom si přáli se účastnit nových akcí, které se nejen na česko-německém poli budou v roce 2013 konat. Přáli bychom si prostřednictvím našich facebookových stránek vytvořit platformu pro výměnu akcí a projektů, které se v České republice a Německu budou v následujícím období konat. Díky tomu, že se v současnosti těšíme 283 líbí se mi, tedy přívrženci našich stránek, máme možnost informovat relativně velké množství lidí o aktuálních nabídkách. Pro zefektivnění celého projektu a především přilákání nových referentů pracujeme na inovaci projektu tak, aby mohl být nejen pro referenty, ale i pro naše potenciální partnery ještě zajímavějším než doposud. Závěrem nesmíme zapomenout, že mezi hlavní cíle roku 2013 patří opět hledání nových, především finančních partnerů, aby byla zajištěna kontinuita celého projektu v následujících letech. Pro rok 2013 zůstává ve vedení projektu stejné trio koordinátorů. Alena Vlachová, Klára Spáčilová a Jan Vařák. Pro prvních pět měsíců bude kooperace probíhat částečně elektronicky, 6

7 neboť Alena Vlachová byla inspirována vlastními možnostmi, které v projektu nabízíme, a využila možnosti absolvování semestrálního výměnného pobytu Erasmus v zahraničí. Roční období projektu pro rok 2012 zakončíme společně s našimi partnery a referenty na závěrečné prezentaci v reprezentativních prostorách Goethe-Institutu Praha dne 7. března Velmi brzy poté, stejně jako již každým rokem, bude následovat zahájení nového běhu projektu pro rok následující, tedy 2013, které bude započato jako již tradičně dvoudenním školením, opět v prostorách Goethe-Institutu Praha ve dnech března ) Přínosy pro česko-německou spolupráci Působení Do Německa na zkušenou! bylo zaměřeno jednak na přehledné představení všech možností seberealizace v Německu a zahraničí, a dále také na motivaci studentů k zahraniční zkušenosti skrze osobní zkušenosti a probrání obav spojených s jejich případným pobytem. Významnou částí byla také práce s německým jazykem formou jazykové animace. Tu podporovaly také učitelé/učitelky německého jazyka, kteří byli ve valné většině prezentací přítomni. Přínos lze vysledovat na příkladu evaluací a hodnocení z praxe. Na každé škole referenti před prezentací předávají studentům a učitelům vytištěné formuláře s prosbou o zhodnocení prezentace. Také v tomto roce se nám od učitelů podařilo nasbírat mnoho pozitivních, často konstruktivních hodnocení. Kromě evaluace užitečnosti se v dotaznících objevuje dotaz ohledně přínosu prezentace pro studenty samotné. První část dotazníků, zaměřená na jednotlivé tematické bloky, byla hodnocena vysoce pozitivně a může být využita jako podklad pro další období projektu (jako nejpřínosnější byly hodnoceny informace o dobrovolnictví, jazykových kurzech a zkouškách). Pozitivní feedback máme i za formu prezentace, která dala studentům prostor pro jejich nápady, zkušenosti a aktivitu. Za důležité považovali učitelé také skutečnost, že referenti mohli poskytnout praktické rady do života, své osobní pocity a zkušenosti se zahraničním pobytem či mezinárodní spoluprací. Organizace celé akce (přihlašování po internetu, domluva s referenty) byly shrnuty jako bezproblémové. Kladným znamením je také skutečnost, že studenti po skončení prezentace často kontaktovali referenty s dodatečnými otázkami a můžeme doufat, že je přinejmenším nejedna z mnoha nabídek studia či angažmá v česko-německých vztazích zaujala. Pro názory učitelů a studentů se podívejte do naší přílohy, kde jsme se pro Vás pokusili sestavit pestré shrnutí některých příspěvků. Za další přínos lze považovat samu myšlenku informování a motivování od těch, kteří již angažovaní jsou, těm, kterým se tento svět teprve otevírá. Je nutné pracovat velmi intenzivně s mladými lidmi učícími se němčinu právě v době, kdy upadá zájem o Německo v krátkodobém horizontu vidiny atraktivnějších cílů jinde na světě. Česko-německá spolupráce je dnes již velmi 7

8 rozšířenou a běžnou záležitostí. Nicméně právě vzhledem k výše uvedenému argumentu je třeba hledat stále nové protagonisty, kteří by se v projektu chtěli dobrovolně angažovat a chtěli se účastnit setkání celého projektu, což ne vždy bývá jednoduché vzhledem k vlastním studijním, případně pracovním povinnostem. Obecně česko-německá nabídka pomalu začíná překonávat poptávku. A s vědomím si této situace je tu ojedinělá možnost prostřednictvím projektu Do Německa na zkušenou! zvrátit tento trend. V loňských letech býval problém projektu v získávání kvalitní zpětné vazby a především nedocházelo k propojení mezi nově aktivními studenty a námi. V roce 2012 se nám podařilo se zkontaktovat se studentem, který se díky prezentaci v Ústí nad Labem, na Univerzitě Jana- Evangelisty-Purkyně stal aktivním účastníkem česko-německých vztahů. Proto bychom rádi na tomto místě zveřejnili jeho milý příspěvek na potvrzení důležitosti a významnosti tohoto projektu a především našich prezentací. O projektu Do Německa na zkušenou jsem se dozvěděl přes vyvěšené letáky v prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Získané informace byly pro mě velmi obohacující. Značně mi rozšířily povědomí o možnostech vycestování do Německa na rozličné projekty, počínaje krátkými letními jazykovými kurzy, pokračujíce přes měsíční praktika, konče dlouhodobějšími pobyty až samotným studiem na zahraniční vysoké škole, na kterých má účastník šanci získat velmi cenné životní zkušenosti, značné zlepšení svých jazykových schopností, poznání nejen německé kultury ale i dalších všemožných kultur a studentů z celého světa a v neposlední řadě získá také určitý nadhled, který člověku v mnoha ohledech otevře oči. Do Německa stačí vycestovat i jen za hranice, do nějakého většího města a lidem se otevře jak celá Evropa, tak celý svět. Je to zážitek, na který rád vzpomínám. Osobně jsem se zúčastnil projektů: odborné stáže Leonardo da Vinci ve městě Bautzen v Německu a studijního pobytu Erasmus v Drážďanech. Momentálně se angažuji v česko-německém projektu tří univerzit Technische Universität Chemnitz, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Technické univerzity v Liberci Grenzraum 2.0 Příhraničí 2.0. Prezentace pořádané iniciativou Do Německa na zkušenou vřele doporučuji každému, kdo ještě s vycestováním do Německa váhá a potřebuje se dozvědět bližší informace. Dále těm, kteří si chtějí rozšířit obzory o možnostech vyjetí a dozvědět se informace o stipendiích, a pak i všem, kteří už nějakou zkušenost se zahraničním pobytem mají a rádi by získali další. Lukáš Fišer, UJEP FF Tímto bychom rádi poděkovali všem našim partnerům a sponzorům, kteří s projektem spolupracují! Věříme, že projektu Do Německa na zkušenou! zachováte i nadále svou přízeň! Alena Vlachová, Klára Spáčilová, Jan Vařák koordinátoři Do Německa na zkušenou!

9 6) Přílohy 6.2.Hodnocení žáků navštívených škol: Zpráva na webových stránkách školy od studentky z kvinty o Dne se pro naše studenty konala přednáška Do Německa na zkušenou!. Přednášky se zúčastnilo asi 15 německy se učících studentů od kvarty až do 2. A, kteří se dozvěděli vše o studijních pobytech v zahraničí, konkrétně u našich německých sousedů. Dozvěděli jsme se například, jaké jsou typy pobytů (kupříkladu tzv. Workcampy, na které se jezdí asi na 2 3 týdny, nebo klasické studijní pobyty, které trvají od několika měsíců po více let), jaké jsou podmínky přijetí na studium v zahraniční škole, ale dozvěděli jsme se něco i o mezinárodních jazykových certifikátech, konkrétně o certifikátu z němčiny, který poskytuje Goethe-Institut. Nakonec jsme si udělali kvíz, kde jsme si ověřili naše znalosti ohledně Německa a ti nejlepší byli odměněni malými dárečky. Myslím, že přednáška byla poučná a zábavná a stálo by za to sbalit si raneček a jít zkusit studovat do ciziny. Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov, kvinta Referentka Barbora Nechanická Co se Ti na referentovi líbilo nebo co Tě naopak rušilo? o Referent mluvil o svých zkušenostech, vlastními slovy, zábavná forma, osobní projev, srozumitelný, stručné, výstižné, ochoten odpovědět na naše dotazy. Gymnázium Moravské Budějovice Referentka Kateřina Papežová Co si o prezentaci myslíš celkově? A jaké téma se Ti nejvíce líbilo? o Zajímavé a zábavné. Nejvíce studentské výměny na střední škole, práce a brigády. OA Prostějov Referentka Anežka Netočná Už jsi někdy absolvoval podobnou prezentaci? Máš nějaký tip, co bychom měli zlepšit do budoucna? o Ne, ještě jsem nic takového předtím neabsolvoval. Na můj vkus tam bylo příliš mnoho informací, prezentace byla jinak vydařená. Gymnázium Svitavy Alexandra Kubánková 9

10 Myslíš, že v budoucnu využiješ nějakou prezentovanou nabídku nebo internetový zdroj? Popř. kterou? o Určitě. Jana Rajnišová Soukromá škola PROFIT, s.r.o. Máš nějaký tip, co bychom měli zlepšit do budoucnosti? (Např. výběr témat, větší aktivita žáků, příliš mnoho faktů ) o Téma více zaměřit na brigádu a práci. Mnoho mladých lidí má zájem v tomto okruhu a vzdělávat se moc nechtějí. Alena Hrachová SŠZP, Klatovy Z navrácených dotazníků, které byly rozesílány mezi žáky v minimálním počtu 3 kusy, téměř 90% zvolilo možnost ZAJÍMAVÉ A ZÁBAVNÉ ze škály: ZAJÍMAVÉ A ZÁBAVNÉ ZAJÍMAVÉ, ALE NUDNÉ NEZAJÍMAVÉ, ALE ZÁBAVNÉ NEZAJÍMAVÉ A NEZÁBAVNÉ NEVÍM, NEDÁVAL JSEM POZOR Zároveň téměř 65% žáku uvedlo, že podobnou prezentaci neabsolvovalo nikdy. Následně 30% uvedlo, že jednou v předchozí době. 10

11 6.3. Hodnocení učitelů navštívených škol: Máte nápad/připomínku, jak by se prezentace dala ještě více vylepšit a přizpůsobit potřebám studentů? o Myslím, že nejvíce žáky zaujmou osobní zkušenosti a zážitky, které je také lépe přesvědčí o smyslu studia cizích jazyků, takže by měly po informativní části prezentace převažovat Možná ještě pár zajímavých ukázek z oblasti kultury filmy, koncerty (samozřejmě jen krátké ukázky nebo upoutávky) atd., opět mluvím o osobní zkušenosti a doporučení. Rozhodně pokračujte ve Vaší práci a my se těšíme příští rok opět na shledání Iva Froncová Obchodní akademie Mohelnice Myslíte si, že po prezentaci stoupl zájem o německý jazyk? o Ano, je to velmi dobrá podpora a motivace pro druhý cizí jazyk. Tomáš Scholz Gymnázium Chotěboř Myslíte si, že po prezentaci stoupl zájem o německý jazyk? o O jazyk jako takový a jeho studium výrazně zájem nevzrostl, ale studenti mnohokrát vyjadřovali spokojenost s přednáškou a množstvím informací o uplatnění se v německy mluvících zemích. Přesto u nich zůstává snem vycestovat do Ameriky a studovat tam. Byl/a jste spokojena s výkonem referenta? (dokázal zaujmout, věděl, o čem mluví, použil interaktivní metody, ) o Ano, přednášku jsme měli na škole již 2x, obě referentky pracovaly se studenty velmi pěkně, zaujaly jak svým vystupováním, tak zkušenostmi a používaly různé aktivizační metody. Soňa Vojáčková OA a SZdŠ Blansko 11

12 6.4. Fotogalerie Závěrečná prezentace pro rok 2011, Goethe-Institut Praha, březen 2012 Školení referentů, Goethe-Institut Praha, březen

13 Den učitelů němčiny, Goethe-Institut Praha, březen 2012 Prezentace Goethe-Zentrum, České Budějovice, březen 2012 Den otevřených dveří, Velvyslanectví SRN v Praze, červen

14 Vysokoškolské prezentace, říjen prosinec 2012 Pro více informací, fotografií z akcí nebo naše videa se prosím podívejte na naše facebookové stránky nebo na serveru youtube.com můžete shlédnout hned dvě videa o projektu a formě prezentací. 14

15 6.5.Zveřejněné články o projektu: Časopis Freundschaft, duben 2012 Časopis, Řízení školy, Speciál pro střední školy 3/12 15

16 6.6. Která města jsme v roce 2012 navštívili? 16

17 Naši partneři: 17

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Impresum Výroční zpráva Koordinačního

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Tiráž

Více

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007 Občanské sdružení Slovo 21 Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize březen 2006 červenec 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Impresum: Výroční zpráva Koordinačního

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

Druhý ročník je úspěšně za námi

Druhý ročník je úspěšně za námi 2 Druhý ročník je úspěšně za námi Během loňského podzimu jsme do světa vypustili první Závěrečnou zprávu & Evaluaci projektu Věda má budoucnost. Necelý rok poté můžeme svědomitě říci, že ani v druhém ročníku

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

4 Attavena, o.p.s. Senior... Internet, senioři... ... a statistiky

4 Attavena, o.p.s. Senior... Internet, senioři... ... a statistiky Vážení přátelé, tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Klikněte pravýn, dědo, podpořeným Nadací rozvoje občanské společnosti a financovaným v rámci rozpočtové linie Phare CZ2002/000-282.02.02,

Více

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci 4...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci Předmluva Z výzkumného monitoringu dopadu programu Mládež v akci na účastníky a vedoucí projektů za Českou

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost 2013 Výroční zpráva ÚVODNÍ SLOVO Je pro nás velkou ctí, že můžeme touto cestou představit činnost občanského sdružení Otevřená budoucnost, které se přidalo do velké rodiny pomáhajících organizací teprve

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004 Pevnost České centrum znakového jazyka Výroční zpráva 2004 Obsah: Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace Činnost organizace v roce 2004 2004 1. Kurzy českého

Více

?> www.salto-youth.net/otlas. otlas. Hledání zahraničních partnerů už není nic složitého... co najdete uvnitr. bulletin evropských príležitostí

?> www.salto-youth.net/otlas. otlas. Hledání zahraničních partnerů už není nic složitého... co najdete uvnitr. bulletin evropských príležitostí duben 2011 Ilustrační foto Hledání zahraničních partnerů už není nic složitého... Plánujete mezinárodní výměnu nebo chcete zorganizovat seminář, školení či konferenci s partnery ze zahraničí? Ve všech

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů Objednatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 IČ: 00022985 Poskytovatel: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 611 37 Brno IČ: 00216224 Pilotní ověření systému

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ

CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vydáno v rámci projektu Výuka angličtiny napříč předměty na ZŠ, gymnáziích a SOŠ Kraje Vysočina (CZ.1.07/1.3.02/02.0004,

Více