3. přednáška Horniny - horninový cyklus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. přednáška Horniny - horninový cyklus"

Transkript

1 3. přednáška Horniny - horninový cyklus Horniny - cíl : na základě strukturních a texturních znaků rozlišit hlavní genetické typy hornin, seznámení se s geometrií horninových těles a primárními deformacemi těles a s vlastnostmi hornin (zemin ), které ovlivňují využití hornin ve stavební praxi hlavně při zakládání staveb, nebo jako dekorační kámen. Horniny a jejich výskyt dokumentují geologickou historii Země, neboť jsou výsledkem endogenních i exogenních geologických procesů. Horniny vyvřelé vznikají magmatickou činností, která představuje nejdůležitější endogenní proces, díky kterému je naše planeta Země živá a který vyvolává další endogenní pochody jako je metamorfóza, zemětřesení a deformace horninových těles. Horniny magmatické neboli vyvřelé vznikají postupnou krystalizací horninotvorných minerálů z magmatické taveniny, která díky své viskozitě v závislosti na chemismu, obsahu vody, plynných látek a teplotě se protavuje do svého nadloží. Podle místa, kde transport taveniny končí, vznikají horniny hlubinné, která tvoří tělesa velkých rozměrů, u kterých neznáme podloží (batolit), horniny žilné (tělesa deskovitá, která podle pozice vůči okolí se označují jako pravé žíly nesouhlasně uložená, nebo ložní žíly při souhlasném uložení v sedimentárních komplexech) ) a horniny výlevné - vulkanické ( deskovitá tělesa vulkanické příkrovy a proudy na povrchu, nebo morfologicky nápadné kužele,kupy,homole). Při explozivní vulkanické činnosti vznikají pyroklastické horniny tufy (úlomkovité lávové horniny). Velikost magmatických těles a jejich hloubka uložení mají vliv na rychlost ochlazování taveniny, což se odráží ve velikosti zrn - krystalů horninotvorných minerálů a jejich vzájemných vztahů, podle kterých lze jednotlivé typy hornin geneticky zařadit. Krystalizující magma není vystaveno tlaku, a proto jsou vznikající krystaly uspořádány nahodile - všesměrně zrnité textury. Ze základních typů hlubinných vyvřelin jsou v kontinentálním typu zemské kůry nejrozšířenější žuly = granity nebo-li horniny žulového typu (převážně světlé horniny křemen, živec,slídy), menší rozšíření mají syenity (horniny podobné žulám, ale neobsahují křemen) ( podle druhu živců se označují za horniny kyselé). Tmavší hlubinné horniny diorit a gabro (bazická hornina - podle druhu živců), vznikají v hlubších částech zemské kůry, a posléze mohou být tělesa hlubinných obnažena na povrchu (denudace) erozí i tektonickým zdvihem. Krystaly minerálů v hlubinných horninách jsou převážně stejnozrnné, dobře rozeznatelné. Žilné horniny se vyznačují rozdílnou velikostí krystalů a podle typické nestejnozrnné (porfyrické) struktury se nazývají porfyry s přívlastkem tvořeným z názvu příslušné hlubinné horniny ( žulový, syenitový atd.). Výlevné horniny vulkanity a jejich tufy tvořené různě velkými úlomky lávy) mají chemickou (mineralogickou) souvislost s hlubinným magmatem a podle toho se přiřazují k hlubinným vyvřelinám. Makroskopicky patrné krystaly jsou uzavřeny v celistvé základní hmotě, která je výsledkem rychlejšího tuhnutí taveniny. Při vyšším obsahu plynů rozpuštěných v magmatu (lávě) vzniká ve výlevných horninách porézní ( někdy až mandlovcovitá) textura. liparit (=ryolit) - výlevná od žulového magmatu trachyt, znělec - výlevné od syenitového magmatu J. Tourková, katedra geotechniky FSv ČVUT Geologie pro obor architektura 1

2 čedič, diabás - výlevné od gabrového magmatu Podle typu vyvřelin lze zpětně v geologické historii Země usuzovat na stará rozhraní litosferických desek. Při ochlazování magmatu dochází při tuhnutí ke kontrakci - stlačování hmoty magmatického tělesa, což vyvolává vznik primárních deformací - plochy, které ovlivňují přirozený rozpad hornin odlučnost (pravidelná - kvádrovitá, nepravidelná - polyedrická, sloupcovitá, kulovitá). Vyvřelé hlubinné horniny spolu s horninami metamorfovanými se začaly jako stavební a dekorační kámen používat později než horniny sedimentární a jejich těžitelnost a opracování souvisí s technickým pokrokem v kamenictví. Naše žuly jsou převážně světle šedých, ( modravých) barev, červenavé žuly jsou převážně ze zahraničí. Tmavší vyvřeliny označované v dekoračním kameni jako syenity (petrograficky syenity, diority, gabra) se u nás vyskytují v ojedinělých tělesech, a proto se používaly výrazně v menší míře, i když jsou z estetického hlediska velmi příjemné. Z dovážených syenitů patří mezi nejznámější šedomodrý hrubě krystalický alkalický syenit larvikit z Norska viz ukázka v přednášce - živce se vyznačují vysokým leskem s měnou barvy( palác Koruna na Václavském náměstí). Metamorfované horniny jsou typické pouze pro kontinentální typ zemské kůry, a doprovázejí převážně tělesa hlubinných vyvřelin, se kterými je spojuje místo vzniku konvergentní a kolizní zóny litosférických desek. A protože metamorfity jsou rovněž tvořeny minerály-krystaly, mají krystalické struktury, ale na rozdíl od vyvřelin jsou minerály usměrněné (textury) často až do ploch (foliace) břidličnatosti, které jsou plochami potenciálního rozpadu hornin. Proto se tyto horniny označují jako krystalické břidlice. Z metamorfovaných hornin se jako dekorační kameny uplatňuje hlavně šedozelený hadec (serpentinit) se světlým žilkováním (Nová scéna ND - dovoz z Kuby). Ortoruly, granulity a migmatity dovážené ze zahraničí jsou v současné době používány na fasádách i v interiérech nových budov (banky), oblíbené jsou pro usměrněné (zvrásněné) textury a velkou barevnost kamene. Fylity, pokrývačské břidlice tence břidličnaté horniny s hedvábným leskem jsou používané jako obklady nebo střešní krytina. Území, ve kterých se vyskytují krystalické břidlice a hlubinné vyvřeliny jsou označována jako krystalinikum. Usazené horniny sedimenty se rozdělují dále do tří skupin. Nejrozšířenější jsou sedimenty úlomkovité = klastické. Sedimenty se ukládají ve vrstvách deskovitá tělesa subhorizontálního uložení o různé mocnosti. Mocnost vrstvy je kolmá vzdálenost mezi horní a dolní hranicí vrstvy (vrstevní spáry) pravá mocnost. Při výchozu vrstvy na terén můžeme změřit šikmou vzdálenost - nepravá mocnost. V Čechách jsou subhorizontálně uložené sedimenty kvartéru, terciéru, křídy a permokarbonu, starší sedimenty (staropaleozoické a proterozoické) jsou zvrásněné. Vznik klastických sedimentů souvisí s exogenními pochody a to se zvětráváním všech hornin, nacházejících se na povrchu. Výsledný produkt zvětrávání je rozpad původních hornin na jednotlivé horninové částice, takže má charakter zeminy (+ úlomky), s hloubkou v zemině přibývá množství úlomků zvětralé podložní horniny a pozvolna přechází do zvětralého rozpukaného skalního podkladu. Zvětralina se označuje jako eluvium. Při zakládání na zemině eluviálního původu máme tedy jistotu, že s hloubkou bude mít zemina vždy lepší J. Tourková, katedra geotechniky FSv ČVUT Geologie pro obor architektura 2

3 mechanické vlastnosti, mocnost eluvia může, ale být velmi proměnlivá, neboť matečná hornina skalního podkladu se nemusí v území vyskytovat ve stejné hloubce (k intenzivnějšímu zvětrávání do větších hloubek dochází v tektonicky porušených pásmech). Přemístěním zvětralin různými transportními médii dochází posléze k sedimentaci a vzniku nezpevněného úlomkovitého sedimentu. Transport zvětralin způsobuje erozi zemského povrchu (odírání-vymýlání) a tím se podílí na morfologii terénu. Jednotlivá transportní média a délka transportu mají vliv na opracování přenášených částic a jejich velikost. Význam má i odolnost úlomku - složení hornin. Podle prostorového uložení sedimentů a charakteru sedimentu pak lze usuzovat na typ transportu. Svahové - deluviální (nověji koluviální) sedimenty přenos gravitací na krátkou vzdálenost, tvar úlomků je neopracovaný a jeho tvar je ovlivněn rozpadem matečné horniny ( ploché, střípkovité, polyedrické úlomky) Zrnitostně se podobají eluviu, a proto je často jejich odlišení nesnadné, usuzuje se na ně z morfologie terénu. Proměnlivá mocnost i zrnitostní přechody jsou pro ně typické.u těchto sedimentů, pokud nejsou jílovité, se předpokládá dobrá průlinová až mezerovitá ( u úlomkovitých sutí) propustnost, HPV = hladina podzemní vody výrazně kolísá v závislosti na srážkách. Při zemních pracích v těchto zeminách je nutné posuzovat stabilitu svahu. Transport ve vodním prostředí potoční, říční (fluviální) dále jezerní a mořské sedimenty. Je přenášen materiál od kamenů (v horní části toku, kde je velký spád) a drobných úlomků, písčitých zrn a dále až jílovitá suzpenze. Opracovaný materiál valoun ( = štěrk) je jasným dokladem vodního transportu. Podle hornin, které tvoří valouny lze usuzovat na geologickou stavbu horniny, které se nacházejí v povodí toku. Ve vodním toku dochází k vychylování proudnice v závislosti na příčném řezu koryta a podle toho dochází k postupnému vymýlání (erozi) vnějších (nárazových) břehů a ukládání sedimentaci na vnitřních (nánosových) březích a jejich posun ve směru boční eroze toku. Při běžném průtoku dochází k ukládání štěrků na dně a v dolní části (jesepního) - nánosového břehu, písky se ukládají v jeho horní části vrstevního sledu. Akumulace materiálu v plochém území nánosového břehu vytvoří horizontálně uložené těleso, označuje se jako terasa. Během vývoje říčního koryta dochází k jeho překládání, zahlubování (vodní eroze) toku v závislosti na průtočném množství a spádu (změn hladiny moře) a tento jeho vývoj dokumentují terasové stupně - zachované v různých nadmořských výškách nad stávajícím údolí toku.v údolních terasách našich řek jsou při jejich bázi hrubozrnné štěrky přecházející do nadloží do štěrkopísků a písků, v nejsvrchnější části terasy jsou uloženy jemnozrnné jílovitopísčité holocenní sedimenty povodňové hlíny. Sedimenty údolní terasy (údolní niva) jsou propustné, zvodněné, hladina podzemní vody je v hydraulické souvislosti s vodou v toku. Při povodních dochází k chaotické sedimentaci, zrnitostní složení fluviálních sedimentů tak může být plošně i vertikálně velmi proměnlivé (štěrk, písek, prach a jíl), a proto při zakládání staveb na (fluviálních) sedimentech - údolní terasy je třeba počítat kromě vysoké hladiny podzemní vody i se složitějšími úložnými poměry. Mocnost fluviálních sedimentů u českých toků se pohybuje převážně v jednotkách metrů, až max. 20 m, u řeky Moravy až 60 m. J. Tourková, katedra geotechniky FSv ČVUT Geologie pro obor architektura 3

4 Vznik vátých eolických sedimentů je spjat s klimatem, kdy absence srážek způsobí ztrátu vegetačního pokryvu (aridní klima nebo ochlazení planety v období jejího částečného zalednění). Malé unášecí síle odpovídá zrnitost transportovaných části - jemný stejnozrnný písek až prach. Spraš prachovitá zemina tvořená křemenným prachem, cca 10 % jílu a s pojivem CaCO 3, který je typický pro spraš a ovlivňuje její vlastnosti.váté sedimenty jsou kypré, a proto silně stlačitelné, prosedavé. Transportem ledovcovým tělesem dochází k odstranění zvětralin (balvany až hlína) a k jejich následnému ukládání jako např. čelní nebo boční moréna glacigenní (ledovcové sedimenty. Proto mohou být ledovcové sedimenty značně zrnitostně nevytříděné jak ve vertikálním tak i v horizontálním směru, což je z hlediska zakládání nepříznivé (nestejnoměrné sedání, únosnost). Ledovcovými toky pak vznikají glacifluviální sedimenty. Antropogenní sedimenty jejich vznik souvisí jednak s těžbou nerostných surovin, u povrchového způsobu dobývání nerostných surovin je přesun hmot (hlušiny skrývky) největší ( vznik výsypek). Dále jsou to zemní práce ve stavebnictví (stavební jámy, liniové stavby zvláště dopravní stavby. Často se s těmito sedimenty označenými v geologických mapách jako navážky stavaři setkávají v městské zástavbě. Rozpoznání antropogenních sedimentů od běžných sedimentů je důležité při návrhu zakládání nové stavby. Kritéria. která k tomuto účelu lze využít : - morfologii terénu posoudit s topografickým mapovým podkladem ( i starším), - složení materiálu může být geologicky odlišné od stávajících geologických poměrů - pokud je shodné, pak může obsahovat věci, které tam nepatří (cihlu, sklo...) - navezený materiál má odlišné (chaotické) uložení od přirozeného způsobu ukládání - navezený materiál může mít jiné mechanické vlastnosti ( např.je nakypřený) - (změna ve vegetaci) Zpevňování klastických sedimentů se označuje jako diageneze. Tlak nadložních sedimentů způsobuje stlačení kompakci... důležitou roli kromě toho hraje i geologický čas. Proto kvartérní sedimenty nejsou zpevněné! příklady nejčastějších zpevněných sedimentů : pískovce stmelení křemenných pískových zrn arkósa - písková zrna jsou tvořena převážně živcem (=živcový pískovec) křemence pískovce velmi jemnozrnné až celistvé díky typu tmele, který obalil písková zrna ( velmi křehké) v Praze dříve používány na dlažbu -kočičí hlavy opuka jílovitý sediment s CaCO 3 = slínovec a s velkou příměsí prachových a písčitých zrn Opuka je jedním z nejrozšířenějších stavebních materiálů období románského a gotického. Přesto, že je známá svojí malou odolností proti zvětrávání, byla v některých oblastech používaná ve stavbách ještě v první polovině 20. století. Vedle změn teploty a vlhkosti prostředí, vodorozpustných solí a polutantů ze vzduchu její trvanlivost ovlivňují i pojiva malt a omítek, se kterými je v bezprostředním kontaktu v konstrukci stavby. Pevnost a trvanlivost klastických sedimentů je ovlivněna složením tmele, který spojil jednotlivé horninové částice. Mineralogické složení tmele, popřípadě i klastická příměs rozhoduje o barvě těchto sedimentů. Pískovce byly využity hlavně při v období vrcholné gotiky spolu s arkózou, dále i v sochařství. Písčité slínovce opuky byly dříve používány jako stavební kámen (románské období), dnes se opuka používá i pro obklady. J. Tourková, katedra geotechniky FSv ČVUT Geologie pro obor architektura 4

5 jílovec a jílová břidlice celistvé horniny s výraznými plochami vrstevnatosti, úlomkovitě a střípkovitě rozpadavé nemají ve stavebnictví uplatnění. Sedimenty skládající se z organické hmoty sedimenty organogenního původu jsou u nás zastoupeny hlavně vápenci. Jejich barevnost způsobená různými příměsi v sedimentačním prostoru (od brekciovitých, žilkovaných po celistvé struktury) byla využita hlavně u barokních staveb a později byly pak střídměji použity pro vnitřní výzdobu novorenesančních a secesních staveb.vápenec jako dekorační kámen bývá označován jako mramor, což z hlediska jeho geneze je nepřesné ( mramor = krystalický vápenec je metamorfovaná hornina, rovněž hojně využívaná jako dekorační kámen). Stejně tak je jako mramor často označován i kámen umělý, imitace mramorů jsou tak věrohodné, že jejich rozlišení je pro neodborníka velmi obtížné. Sediment světlé barvy vysrážený z minerálních podzemních vod na bázi karbonátů (travertin) má charakteristické usměrnění s výskytem dutinek páskovanou dutinatou texturu, a proto je tento dekorační kámen vhodnější do interiérů. Přesto jeho venkovní použití bylo u nás dosti časté (Městská knihovna a Filosofická fakulta UK v Praze). Páskovanou texturu zvýrazňuje často okrové zbarvení interiér Fakulty TVS UK (zlatý travertin z Běšeňové u Ružomberka). Jestliže máte pocit, že těch odborných termínů je moc, klikněte sem a zadejte název termínu. Horniny se mohou skládat z: - minerálů krystalů - horniny krystalické (vyvřelé a metamorfované) Je důležité rozlišení úlomku a krystalu, neboť oba mohou mít ostré hrany, krystaly jednotlivých minerálů mají charakteristické tvary, lesk, štěpnost. Mineralogická pestrost hornin a různé zbarvení horninotvorných minerálů způsobují barevnou pestrost každého typu horniny, a proto jen podle barvy nelze určovat horniny. Hlavní petrografické rozlišení hornin je podle nejvíce zastoupených minerálů : hlavní minerály (např. křemen, živec, slída = žula, živec, slída = syenit) vedlejší minerály (určují druh horniny) - u úlomků - sedimenty klastické a pyroklastické horniny je pro jejich zařazení kromě mineralogického zastoupení důležitá absolutní velikost úlomků (písčité, prachovité ) - u organické hmoty - sedimenty organogenní pak chemické složení hmoty Minerály jsou převážně látky krystalické, jejichž krystalová (strukturní) mřížka určuje fyzikální a optické vlastnosti minerálu a její typ závisí na tlaku a teplotě při krystalizaci. Během geologické historie (4,6 mld. let) dochází k opakované recyklaci hornin viz obr. v přednášce. Určování hornin musí vycházet z velikosti a tvaru krystalů (struktury zrnité : krystalické, stejnozrnné - nestejnozrnné), úlomků (struktury zrnité : úlomkovité) a z uspořádání horninových částic (textury neusměrněné, usměrněné), pak je možné horninu geneticky zařadit mezi vyvřeliny (hlubinné, žilné výlevné) nebo metamorfované a pak podle hlavních minerálů ji dát název. J. Tourková, katedra geotechniky FSv ČVUT Geologie pro obor architektura 5

6 Jsou-li horninové částice úlomky horniny se zařadí do sedimentů klastických a dále podle absolutní velikosti do příslušné skupiny. Nejsou-li horninové částice makroskopicky patrné struktura je celistvá a pro další její zařazení je třeba mít již více geologických znalostí. Postup zařazení horniny do genetické skupiny viz přednáška Naše území je geologicky velmi dobře prozkoumané, máme k dispozici geologické mapy celého našeho území min. v měř. 1 : , většina území je zmapována i v měř. 1 : , a proto zjištění hornin v zájmovém území je velice snadné,pokud byla mapa vydána tiskem viz katalog map na Nebo se můžete dostat na přístupné mapové informace na : doporučená literatura o dekoračním kamenu : Praha kamenná přírodní kameny v pražských stavbách a uměleckých dílech - kol. autorů, vydalo Národní divadlo 1996, Kámen v architektuře B. Syrový a kol.,sntl 1984), Člověk a kámen- kol. autorů, ČSAV 1989, Kámen ve službách civilizace - M. Kužvart,ČSAV 1990, časopis Kámen (www. revuekamen.cz ) Pokud jsou horniny složeny ze stejně tvrdých částic dají se leštit (žuly,syenity, porfyry,diabásy hadce, mramory). U nestejně tvrdých částic lze nejhladší plochy dosáhnou jen broušením (droby, pískovce, opuky, trachty, ryolity). Měkké horniny dovolují tvarovat povrch členitěji, ale je třeba brát ohled na jejich mechanické vlastnosti a jejich umístění (exteriér, interiér). Obecně méně odolné proti povětrnostním vlivům a městské atmosféře jsou sedimenty, zvláště vápnité pískovce a opuky, u kterých úprava povrchu pemrlicí způsobuje vznik jemných trhlinek, které následně snižují odolnost povrchu proti korozi. U opuky k její destrukci přispívá její kombinace s kovem. Způsob těžby a doba těžby má vliv na trvanlivost měkkých kamenů. J. Tourková, katedra geotechniky FSv ČVUT Geologie pro obor architektura 6

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou)

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) Metodický list Biologie Významné horniny Pracovní list 1 1. Vyvřelé horniny: a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) přítomen +, nepřítomen hornina amfibol augit

Více

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 Horniny Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/pr ednasky- svoboda-m6153-p1.html

Více

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin.

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. PETROLOGIE Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. HORNINA = anorganická heterogenní (nestejnorodá) přírodnina, tvořena nerosty, složení nelze vyjádřit chemickým

Více

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé magmatické horniny cíl objasnit jejich vlastnosti, výskyt a vznik - vyjmenovat základní druhy - popsat jejich složení - znát základní zástupce magma utuhne pod povrchem hlubinné vyvřeliny

Více

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa Přeměna hornin Téměř všechna naše pohraniční pohoří jako Krkonoše, Šumava, Orlické hory jsou tvořena vyvřelými a hlavně přeměněnými horninami. Před několika desítkami let se dokonce žáci učili říkanku"žula,

Více

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 c) BAZICKÉ: Melafyr -

Více

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Strana 1 z 14 SBÍRKA 20 SYSTEMATICKY SEŘAZENÝCH HORNIN PRO VYUČOVACÍ ÚČELY Celou pevnou zemskou kůru a části zemského pláště tvoří horniny, přičemž jen 20 až 30 km

Více

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1 Struktura a textura hornin Cvičení 1GEPE + 1GEO1 1 Nejdůležitějším vizuálním znakem všech typů hornin je jejich stavba. Stavba představuje součet vzájemných vztahů všech stavebních prvků (agregátů krystalů,

Více

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem)

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) CO JSOU TO HORNINY PETROLOGIE = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) Mohou obsahovat zbytky organismů rostlin či ţivočichů Podle způsobu vzniku dělíme: 1. Vyvřelé (magmatické) vznik utuhnutím

Více

- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu

- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu Úvod do petrografie, základní textury a struktury hornin Petrografie obor geologie zabývající se popisem a systematickou klasifikací hornin, zejména pomocí mikroskopického studia Stavba hornin Pod pojem

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HORNINY

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HORNINY PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HORNINY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - horniny V této kapitole se dozvíte: Co je to hornina. Jak se dělí horniny zemské kůry. Jaké jsou chemické

Více

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní

Více

Usazené horniny úlomkovité

Usazené horniny úlomkovité Usazené horniny úlomkovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 4. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s horninami, které vznikly z úlomků vzniklých

Více

USAZENÉ HORNINY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

USAZENÉ HORNINY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST USAZENÉ HORNINY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_260 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 VZNIK USAZENÝCH

Více

HISTORICKÁ GEOLOGIE zákon superpozice statigrafická/sedimentární geologie paleontologie stáří magmatických procesů - geologická historie 1, 8 mil.l.

HISTORICKÁ GEOLOGIE zákon superpozice statigrafická/sedimentární geologie paleontologie stáří magmatických procesů - geologická historie 1, 8 mil.l. GEOLOGIE RNDr. Jana Tourková - falkulta stavební - K 135 katedra geotechniky B 507 prezentace na http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=156 - geologie =přírodní věda zabývající se Zemí a jejími

Více

Přednáška V. Petrologie. klíčová slova: magma, horniny vyvřelé, sedimentární, metamorfované, systém hornin.

Přednáška V. Petrologie. klíčová slova: magma, horniny vyvřelé, sedimentární, metamorfované, systém hornin. Přednáška V. Petrologie klíčová slova: magma, horniny vyvřelé, sedimentární, metamorfované, systém hornin. 1 Petrologie je obor geologických věd, který se zabývá studiem hornin. Zabývá se vznikem hornin,

Více

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků 2. HORNINY JESENÍKŮ Geologická minulost Jeseníků Hrubý Jeseník je stejně jako Rychlebské a Orlické hory budován přeměněnými horninami a hlubinnými vyvřelinami. Nízký Jeseník je tvořen úlomkovitými sedimenty

Více

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků 2. HORNINY JESENÍKŮ Geologická minulost Jeseníků Hrubý Jeseník je stejně jako Rychlebské a Orlické hory budován přeměněnými horninami a hlubinnými vyvřelinami. Nízký Jeseník je tvořen úlomkovitými sedimenty

Více

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností:

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností: POSTUPY A POKUSY, KTERÉ MŮŽETE POUŽÍT PŘI OVĚŘOVÁNÍ VAŠÍ HYPOTÉZY Z následujících námětů si vyberte ty, které vás nejvíce zaujaly a pomohou vám ověřit, či vyvrátit vaši hypotézu. Postup práce s geologickou

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie Metody ve fyzické geografii I. Václav ČERNÍK 2. UBZM 3. 12. 2012 ZS 2012/2013 Mapa půd katastrálního

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské VY_32_Inovace_PŘ.9.5.2.20 Usazené horniny Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Katedra geotechniky

Více

Geologie Horniny vyvřelé

Geologie Horniny vyvřelé Geologie Horniny vyvřelé Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 strana 2 strana 3 HORNINY - jsou to

Více

Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A

Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A Lucie Bohátková Jiří Tlamsa Tunelářské odpoledne 2/2011 CzTA ITA-AITES 1.6.2011 Praha Přehled provedených průzkumných prací na trase metra V.A Rešerše

Více

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 fax. 284823774 e-mail: schreiber@pruzkum.cz OVĚŘENÍ SLOŽENÍ VALU V MALKOVSKÉHO ULICI

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 fax. 284823774 e-mail: schreiber@pruzkum.cz OVĚŘENÍ SLOŽENÍ VALU V MALKOVSKÉHO ULICI s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 fax. 284823774 e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 9 - LETŇANY OVĚŘENÍ SLOŽENÍ VALU V MALKOVSKÉHO ULICI Mgr. Martin Schreiber Objednatel: Městská

Více

EXOGENNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY

EXOGENNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY EXOGENNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY Exogenní procesy Tendence zarovnat zemský povrch Zdroje energie: sluneční záření zemská gravitace Působení: 1) rozrušení(zvětrávání) materiálu 2) transport rozrušeného materiálu

Více

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN AI01 STAVEBNÍ LÁTKY A GEOLOGIE Kámen a kamenivo pro stavební účely Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Video: A TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR A Přírodní kámen se již v dávných dobách

Více

Dělení hornin. Horniny. Přeměněné /metamorfované/ Usazené /sedimenty/ Vyvřeliny /vulkanické/ úlomkovité organogenní chemické

Dělení hornin. Horniny. Přeměněné /metamorfované/ Usazené /sedimenty/ Vyvřeliny /vulkanické/ úlomkovité organogenní chemické Dělení hornin Horniny Vyvřeliny /vulkanické/ Usazené /sedimenty/ Přeměněné /metamorfované/ hlubinné výlevné úlomkovité organogenní chemické Usazené horniny Usazené horniny úlomkovité organogenní chemické

Více

Geopark I. Úvodní tabule

Geopark I. Úvodní tabule Geopark I. Úvodní tabule 1) Vypište a najděte na mapě některá místa, odkud pocházejí horniny v Geoparku. 2) Jakými horninami je převážně tvořena tzv. Dlouhá mez? Zaškrtni: žula, pískovce, serpentinit,

Více

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2 Středočeská pánev potenciální uložiště CO2 1 Obsah geologie, stratigrafie kolektory, izolanty žatecká pánev 2 Středočeská pánev (~6000 km 2 ) Komplex extenzních pánví s klastickou kontinentální výplní

Více

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země:

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země: STAVBA ZEMĚ Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO Průřez planetou Země: Obr. č. 1 1 ZEMSKÁ KŮRA Zemská kůra tvoří svrchní obal

Více

Horniny a jejich použití ve stavebnictví

Horniny a jejich použití ve stavebnictví a jejich použití ve stavebnictví Hornina anorganická nestejnorodá přírodnina tvořená minerály Minerál prvek nebo chemická sloučenina, (nerost) která je krystalická a která vznikla jako výsledek geologických

Více

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II KÁMEN, KAMENNÉ ZDIVO Kamenné zdivo má hodnotu Historického dokumentu dobového způsobu zdění a opracování kamene, je svědkem podoby historické architektury. Estetickou, což se

Více

Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR

Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR Jaromír Starý, Josef Godany Želešice 2012: stavební kámen - hornblendit 1 Základní informace o stavebních surovinách v ČR Termín

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 9. tř. ZŠ základní Přírodopis

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.6 6. Přednáška Trhací práce na stavbách Jsou ve většině případů originální v projektu i provedení, protože vycházejí z konkrétních místních podmínek co do

Více

ROZDĚLENÍ HORNIN. hlubinné (intruzívní, plutonické) žilné výlevné (vulkanické)

ROZDĚLENÍ HORNIN. hlubinné (intruzívní, plutonické) žilné výlevné (vulkanické) ROZDĚLENÍ HORNIN Horniny je možné dělit z mnoha hledisek. Pro základní představu je však nejvýhodnější členění na základě geologického prostředí a podmínek, ve kterých horniny vznikaly. Tomuto se říká

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Základní vlastnosti zemin a klasifikace zemin cvičení doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento projekt

Více

Sedimenty krasových oblastí. www.geospeleos.com http://www.ig.cas.cz/sites/default/files/u236/geospeleos_history_pdf_19362.pdf

Sedimenty krasových oblastí. www.geospeleos.com http://www.ig.cas.cz/sites/default/files/u236/geospeleos_history_pdf_19362.pdf Sedimenty krasových oblastí www.geospeleos.com http://www.ig.cas.cz/sites/default/files/u236/geospeleos_history_pdf_19362.pdf Rozpustné horniny karbonáty - vápenec - mramor - dolomit evapority - sádrovec

Více

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé přírodniny Hmotné předměty výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé vzduch voda minerály horniny půda Živé rostliny živočichové ( člověk ) houby bakterie VZDUCH Vzduch

Více

PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ. Geologická dokumentace průzkumných IG a HG vrtů. Inženýrskogeologický průzkum. měř. 1 : 100 příloha č.

PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ. Geologická dokumentace průzkumných IG a HG vrtů. Inženýrskogeologický průzkum. měř. 1 : 100 příloha č. Vytěžené vrtné jádro průzkumného IG vrtu IJ-6, v popředí hlubší část vrtu. CHEMCOMEX Praha, a.s. Pražská 810/16, 102 21 Praha 10 Inženýrskogeologický průzkum PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ PRAHA 7 - Troja ZOO

Více

Záměr Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów stanovisko České geologické služby Praha, (6.5.2015).

Záměr Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów stanovisko České geologické služby Praha, (6.5.2015). Záměr Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów stanovisko České geologické služby Praha, (6.5.2015). 1. Geologie dotčené oblasti Širší okolí zájmové oblasti patří do lugické neboli západosudetské oblasti.

Více

Materiál zemních konstrukcí

Materiál zemních konstrukcí Materiál zemních konstrukcí Kombinace powerpointu a informací na papíře Materiál zemních konstrukcí: zemina kamenitá sypanina druhotné suroviny lehké materiály ostatní materiály Materiál zemních konstrukcí:

Více

Stavební hmoty. Přednáška 9

Stavební hmoty. Přednáška 9 Stavební hmoty Přednáška 9 Autoklávované výrobky Autoklávování propařování za zvýšeného tlaku a teploty (nad 100 C) ve speciálních nádobách = autoklávech hydrotermální vytvrzování silikátových výrobků

Více

Charakteristiky hlavních půdních jednotek

Charakteristiky hlavních půdních jednotek Tab. č.: 16 Charakteristiky hlavních půdních jednotek 01 Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým

Více

Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus

Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast:

Více

ŽULA - LIBERECKÝ TYP

ŽULA - LIBERECKÝ TYP HORNINY Součástí projektu Geovědy vedle workshopů, odborných exkurzí a tvorby výukových materiálů je i materiální vybavení škol, které se do tohoto projektu přihlásily. Situace ve výbavě školních kabinetů

Více

Vybrané kapitoly z geologické historie ČR I.

Vybrané kapitoly z geologické historie ČR I. Vybrané kapitoly z geologické historie ČR I. Označení DUMU: VY_32_INOVACE_GE2.08 Předmět: GEOGRAFIE Tematická oblast: FYZICKÁ GEOGRAFIE - GEOLOGIE Autor: Jan Vavřín Datum vytvoření: 29. 7. 2013 Ročník:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR Ing.Miroslav Kochánek Dokumentace pro územní rozhodnutí prodloužení trasy 12,7 km 8 nových stanic zlepšení kvality dopravní obsluhy S-Z sektoru města (redukce autobusových linek) posun stávajícího koncového

Více

Alkalická reakce kameniva v betonu TP 137 MD

Alkalická reakce kameniva v betonu TP 137 MD Alkalická reakce kameniva v betonu TP 137 MD Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D. Alkalická reakce Situace v ČR do roku 1998 Identifikace alkalické reakce TP 137 stručný přehled Revize TP 137 Alkalická reakce Alkalicko-křemičitá

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice RADON - CHARAKTERISTIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Geologie Regionální geologie

Geologie Regionální geologie Geologie Regionální geologie Připravil: Ing. Jan Pecháček, Ph.D Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Regionální geologie ČR -

Více

GEOLOGICKÁ EXPOZICE V ČÍŽOVĚ. Malý atlas hornin, se kterými se můžete setkat na území Národního parku Podyjí

GEOLOGICKÁ EXPOZICE V ČÍŽOVĚ. Malý atlas hornin, se kterými se můžete setkat na území Národního parku Podyjí GEOLOGICKÁ EXPOZICE V ČÍŽOVĚ Malý atlas hornin, se kterými se můžete setkat na území Národního parku Podyjí Milí návštěvníci, připravili jsme pro vás malou expozici hornin, se kterými se můžete setkat

Více

Sedimentární neboli usazené horniny

Sedimentární neboli usazené horniny Sedimentární neboli usazené horniny Sedimenty vznikají destrukcí starších hornin, transportem různě velkých úlomků horninového materiálu i vyloužených látek (v podobě roztoků) a usazením materiálu transportovaného

Více

Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor

Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor VY 32_INOVACE_02_02_VL Téma Horniny a nerosty Anotace Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor Mgr. Kateřina Svobodová Jazyk

Více

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Obsah ÚVOD.... 2 Popis lokality 3 Úkoly. 4 Závěr.... 5 Zdroje.. 6 Přílohy... 6 Úvod Prvním tématem, které budeme zpracovávat v rámci přírodovědného klubu, jsou Hlavní

Více

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Přednáška č. 9 Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie jako samostatná věda existuje od začátku 2. poloviny 19. století. Zabývá

Více

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda 0 Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Voda a půda Půda a voda 0 Studované území Vybrali jsme si lokalitu v blízkosti naší školy. Nacházíme se ve zlínském kraji téměř na okraji města ve čtvrti

Více

Přírodopis 9: Petrologie - usazené horniny

Přírodopis 9: Petrologie - usazené horniny Přírodopis 9: Petrologie - usazené horniny VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz. Přírodopis

Více

HLAVNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY (miniprojekt)

HLAVNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY (miniprojekt) Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace HLAVNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY (miniprojekt) Miniprojekt zpracovaný v rámci projektu OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE. 1 Obsah miniprojektu 1.

Více

Imagine the result Stránka 1 / 4. Město ZLIV Ing. Jan Koudelka - starosta Dolní Náměstí 585 373 44 ZLIV

Imagine the result Stránka 1 / 4. Město ZLIV Ing. Jan Koudelka - starosta Dolní Náměstí 585 373 44 ZLIV j ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika Pekárenská 81 372 13 České Budějovice Tel +420 387 425 663 Fax +420 387 319 035 www.arcadis.cz Město ZLIV Ing. Jan Koudelka - starosta Dolní Náměstí 585 373 44 ZLIV

Více

Fakulta stavební VŠB-TU

Fakulta stavební VŠB-TU Fakulta stavební VŠB-TU Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství Stavební hmoty 1. ročník oboru Stavební inženýrství Kámen a kamenivo KÁMEN Definice přírodního kamene. Stručná historie vyuţití

Více

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu Přednáška 3 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Vulkanická činnost - magmatická aktivita projevující se na zemském povrchu - kromě

Více

Exogenní jevy (pochody)

Exogenní jevy (pochody) Exogenní jevy (pochody) snižují členitost zemského povrchu. činnost vody (koryta řek, krasové jevy, činnost mořské vody.) činnost větru činnost ledovců působení teplotních rozdílů (mrazové zvětrávání,...)

Více

Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok

Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok Vodní toky Voda je jedním z nejvýraznějších modelačních činitelů v krajině. Vznik vodního toku pramen zdrojnice soutok 2 a více řek (Labe-Vltava, Labe-

Více

Horniny a nerosty DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_MAN-02-03_PRD-4. autor. Mgr. Lenka Maňasová. vzdělávací oblast Člověk a jeho svět

Horniny a nerosty DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_MAN-02-03_PRD-4. autor. Mgr. Lenka Maňasová. vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Horniny

Více

Jakub Trubač, Stanislav Opluštil, František Vacek. Delty

Jakub Trubač, Stanislav Opluštil, František Vacek. Delty Jakub Trubač, Stanislav Opluštil, František Vacek Delty DELTY Delta - typ ústí řeky do moře (jezera, laguny), ve kterém převažuje akumulace nad erozní činností vlnění, dmutí nebo příbřežních proudů Podle

Více

Mineralogie a petrografie II. Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF

Mineralogie a petrografie II. Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF Mineralogie a petrografie II Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF MINERALOGIE GENETICKÁ Minerály i n e r á l y jjsou s o u ssloučeniny l o u č e n i n y cchemických h e m i c k ý c h pprvků.

Více

6. ENDOGENNÍ GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A TVARY RELIÉFU SOPEČNÝ RELIÉF

6. ENDOGENNÍ GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A TVARY RELIÉFU SOPEČNÝ RELIÉF 6. ENDOGENNÍ GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A TVARY RELIÉFU SOPEČNÝ RELIÉF Cíl Po prostudování této kapitoly budete umět: Charakterizovat základní endogenní procesy. Rozlišit typy sopečné činnosti a popsat tvary

Více

Zakládání staveb 11. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PŘEDPOKLAD NÁVRHU

Zakládání staveb 11. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PŘEDPOKLAD NÁVRHU S třední škola stavební Jihlava Zakládání staveb 11. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PŘEDPOKLAD NÁVRHU Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován

Více

Magmatické (vyvřelé) horniny

Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické horniny vznikly chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny (magmatu, lávy), tedy cestou magmatickou. Magma je v podstatě suspenze pevných částic v roztaveném

Více

Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA. Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU

Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA. Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU Tento předmět vznikl v rámci projektu Inovace výuky geografických studijních oborů (Geoinovace) - (CZ.1.07/2.2.00/15.0222)

Více

REGIONÁLNÍ GEOLOGIE REGIONÁLNÍ GEOL ČR G5021 G502 CVIČENÍ Č. 10 1 Voždová Lenka 2014

REGIONÁLNÍ GEOLOGIE REGIONÁLNÍ GEOL ČR G5021 G502 CVIČENÍ Č. 10 1 Voždová Lenka 2014 REGIONÁLNÍ GEOLOGIE ČR G5021 CVIČENÍ Č. 10 Voždová Lenka 2014 Platformní pokryv Českého masivu nezvrásněné, horizontálně/subhorizontálně uložené sedimenty bez regionální metamorfózy Uložen transgresivně

Více

MINERÁLY. Environmentáln. lní geologie sylabus 2 Ladislav Strnad HORNINOTVORNÉ MINERÁLY

MINERÁLY. Environmentáln. lní geologie sylabus 2 Ladislav Strnad HORNINOTVORNÉ MINERÁLY MINERÁLY - HORNINOTVORNÉ - - MINERÁLY - Environmentáln lní geologie sylabus 2 Ladislav Strnad MINERÁL JE anorganická homogenní přírodnina, složená z prvků nebo jejich sloučenin o stálém chemickém složení,

Více

Objevy čekají na tebe. Geologické pochody. Maršovický vrch, lom Chlum

Objevy čekají na tebe. Geologické pochody. Maršovický vrch, lom Chlum Objevy čekají na tebe Geologické pochody Maršovický vrch, lom Chlum Autoři: Veronika Blažková, Martin Frýdek, Eliška Hloušková, František Kutnohorský, Martin Lát, Jitka Macková, Adam Nguyen, Pavel Svoboda,

Více

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model Vodním zdrojem jsou povrch. a podz. vody, které jsou využívány, nebo mohou být využívány pro uspokojení potřeb člověka, zejména pro pitné účely ( 2 (8) z.254/2001sb.) Zdroje podzemní vody jsou přednostně

Více

Druhy magmatu. Alkalické ( Na, K, Ca, Al, SiO 2 )

Druhy magmatu. Alkalické ( Na, K, Ca, Al, SiO 2 ) Magmatické horniny Druhy magmatu Alkalické ( Na, K, Ca, Al, SiO 2 ) Alkaklicko vápenaté Podle obsahu SiO 2: kyselé ( > 65 %) neutrální (52-65 %) bazické (44-52 %) ultrabazické (< 44 %) Láva AA Klesá hustota

Více

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 1 Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 2 CHKO jsou území určená k ochraně rozsáhlejších území s převahou přirozených nebo polopřirozených ekosystémů. V rámci ČR máme v současné době 24 těchto území.

Více

MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/01.0049 HORNINY A NEROSTY GEOPARKU Nacházíme se v geoparku u ZŠ Habrmanova v České Třebové, do kterého

Více

Geologická mapa 1:50 000

Geologická mapa 1:50 000 Česká geologická služba: lokalizační aplikace [Výběr (změna) lokalizace a druhu mapy k zobrazení] [Mapový server České geologické služby] [Czech and Slovak geological map] Geologická mapa 1:50 000 Volba

Více

MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_263 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 CO JE MINERÁL

Více

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE ZÁKLADNÍ ŠKOLA BARTOŠOVICE, okres Nový Jičín, příspěvková organizace OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE Horniny a nerosty Miniprojekt ZŠ BARTOŠOVICE 8.12. 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl miniprojektu... 4 3 Vypracování

Více

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ RAJONIZACE

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ RAJONIZACE INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ RAJONIZACE Posudek číslo: 50 Datum: 13. červen 2008 Lokalizace: souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1153808, Y = 496222 katastrální území: Vsetín obec: Vsetín Zlínský kraj

Více

Moravsko-slezská oblast (Brunovistulikum a její varisky přepracované částí - moravosilezikum) Kadomský fundament (580 725 Ma staré

Moravsko-slezská oblast (Brunovistulikum a její varisky přepracované částí - moravosilezikum) Kadomský fundament (580 725 Ma staré Moravsko-slezská oblast (Brunovistulikum a její varisky přepracované částí - moravosilezikum) Kadomský fundament (580 725 Ma staré granidoidy, metasedimenty, metavulkanity), samostatný mikroblok, který

Více

Učit se! Učit se! Učit se! VI. Lenin

Učit se! Učit se! Učit se! VI. Lenin Geosféra Tato zemská sféra se rozděluje do několika sfér. Problematikou se zabýval fyzik Bulle (studoval zeměpisné vlny). Jednotlivé geosféry se liší podle tlaku a hustoty. Rozdělení Geosféry: Rozdělení

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Rekonstrukce a dostavba polikliniky ulice Hvězdova, Praha 4

Rekonstrukce a dostavba polikliniky ulice Hvězdova, Praha 4 s.r.o. NOVÁKO VÝCH 6. PRAHA 8, 180 00 tel: 266 316 273; fax: 284 823 774 mobil: 608 886 987 e-mail: cedikova@pruzkum.cz Rekonstrukce a dostavba polikliniky ulice Hvězdova, Praha 4 Stanovení radonového

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 253 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 10.2.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

08 ZŠ Usazené a přeměněné horniny

08 ZŠ Usazené a přeměněné horniny 08 ZŠ Usazené a přeměněné horniny 1) Doplňte pojmy k obrázku............. 2) Uveďte 4 nezpevněné a 4 zpevněné úlomkovité usazené horniny. NEZPEVNĚNÉ - ZPEVNĚNÉ - 3) Vysvětlete, jak vznikají organogenní

Více

Univerzita J. E. Purkyně

Univerzita J. E. Purkyně Univerzita J. E. Purkyně Fakulta životního prostředí Seminární práce předmětu: Geologie a pedologie (případně Geologie a životní prostředí) Lokality výskytu molybdenitu v katastru Bohosudova Vypracoval:

Více

Určování hlavních horninotvorných minerálů

Určování hlavních horninotvorných minerálů Určování hlavních horninotvorných minerálů Pro správné určení horniny je třeba v prvé řadě poznat texturu a strukturu horninového vzorku a poté rozeznat základní minerály, které horninu tvoří. Každá hornina

Více

Otázka: Krajinná ekologie, krajina. Předmět: Biologie. Přidal(a): Králová. a) Krajinná ekologie, krajina (definice, typy krajiny, stabilita krajiny)

Otázka: Krajinná ekologie, krajina. Předmět: Biologie. Přidal(a): Králová. a) Krajinná ekologie, krajina (definice, typy krajiny, stabilita krajiny) Otázka: Krajinná ekologie, krajina Předmět: Biologie Přidal(a): Králová a) Krajinná ekologie, krajina (definice, typy krajiny, stabilita krajiny) Definice krajinné ekologie = Krajinná ekologie je věda

Více

Eroze vodní. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 26. 9. 0212. Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Eroze vodní. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 26. 9. 0212. Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: přírodopis Eroze vodní Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 26. 9. 0212 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Součástí tohoto materiálu je soubor pochodů, které prostřednictví sladkéči

Více

Bratislava Rača Trnava

Bratislava Rača Trnava MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATĚ Bratislava Rača Trnava UČS S 06 Pezinok Šenkvice ŠENKVICKÁ PRELOŽKA Kristina Nachtneblová LOKALIZACE STAVBY PEZINOK-ŠENKVICE SITUACE GEOLOGICKÉ POMĚRY Kvartér (horní část)

Více

Vyvřelé horniny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 24. 9. 2012. Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vyvřelé horniny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 24. 9. 2012. Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vyvřelé horniny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 24. 9. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si utřídí poznatky o horninách, které vznikají tuhnutím magmatu.

Více

ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ. Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček

ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ. Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček OBSAH 1. PŘENOSOVÁ SOUSTAVA 1.1 Stožáry elektrického vedení 1.2

Více