3. přednáška Horniny - horninový cyklus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. přednáška Horniny - horninový cyklus"

Transkript

1 3. přednáška Horniny - horninový cyklus Horniny - cíl : na základě strukturních a texturních znaků rozlišit hlavní genetické typy hornin, seznámení se s geometrií horninových těles a primárními deformacemi těles a s vlastnostmi hornin (zemin ), které ovlivňují využití hornin ve stavební praxi hlavně při zakládání staveb, nebo jako dekorační kámen. Horniny a jejich výskyt dokumentují geologickou historii Země, neboť jsou výsledkem endogenních i exogenních geologických procesů. Horniny vyvřelé vznikají magmatickou činností, která představuje nejdůležitější endogenní proces, díky kterému je naše planeta Země živá a který vyvolává další endogenní pochody jako je metamorfóza, zemětřesení a deformace horninových těles. Horniny magmatické neboli vyvřelé vznikají postupnou krystalizací horninotvorných minerálů z magmatické taveniny, která díky své viskozitě v závislosti na chemismu, obsahu vody, plynných látek a teplotě se protavuje do svého nadloží. Podle místa, kde transport taveniny končí, vznikají horniny hlubinné, která tvoří tělesa velkých rozměrů, u kterých neznáme podloží (batolit), horniny žilné (tělesa deskovitá, která podle pozice vůči okolí se označují jako pravé žíly nesouhlasně uložená, nebo ložní žíly při souhlasném uložení v sedimentárních komplexech) ) a horniny výlevné - vulkanické ( deskovitá tělesa vulkanické příkrovy a proudy na povrchu, nebo morfologicky nápadné kužele,kupy,homole). Při explozivní vulkanické činnosti vznikají pyroklastické horniny tufy (úlomkovité lávové horniny). Velikost magmatických těles a jejich hloubka uložení mají vliv na rychlost ochlazování taveniny, což se odráží ve velikosti zrn - krystalů horninotvorných minerálů a jejich vzájemných vztahů, podle kterých lze jednotlivé typy hornin geneticky zařadit. Krystalizující magma není vystaveno tlaku, a proto jsou vznikající krystaly uspořádány nahodile - všesměrně zrnité textury. Ze základních typů hlubinných vyvřelin jsou v kontinentálním typu zemské kůry nejrozšířenější žuly = granity nebo-li horniny žulového typu (převážně světlé horniny křemen, živec,slídy), menší rozšíření mají syenity (horniny podobné žulám, ale neobsahují křemen) ( podle druhu živců se označují za horniny kyselé). Tmavší hlubinné horniny diorit a gabro (bazická hornina - podle druhu živců), vznikají v hlubších částech zemské kůry, a posléze mohou být tělesa hlubinných obnažena na povrchu (denudace) erozí i tektonickým zdvihem. Krystaly minerálů v hlubinných horninách jsou převážně stejnozrnné, dobře rozeznatelné. Žilné horniny se vyznačují rozdílnou velikostí krystalů a podle typické nestejnozrnné (porfyrické) struktury se nazývají porfyry s přívlastkem tvořeným z názvu příslušné hlubinné horniny ( žulový, syenitový atd.). Výlevné horniny vulkanity a jejich tufy tvořené různě velkými úlomky lávy) mají chemickou (mineralogickou) souvislost s hlubinným magmatem a podle toho se přiřazují k hlubinným vyvřelinám. Makroskopicky patrné krystaly jsou uzavřeny v celistvé základní hmotě, která je výsledkem rychlejšího tuhnutí taveniny. Při vyšším obsahu plynů rozpuštěných v magmatu (lávě) vzniká ve výlevných horninách porézní ( někdy až mandlovcovitá) textura. liparit (=ryolit) - výlevná od žulového magmatu trachyt, znělec - výlevné od syenitového magmatu J. Tourková, katedra geotechniky FSv ČVUT Geologie pro obor architektura 1

2 čedič, diabás - výlevné od gabrového magmatu Podle typu vyvřelin lze zpětně v geologické historii Země usuzovat na stará rozhraní litosferických desek. Při ochlazování magmatu dochází při tuhnutí ke kontrakci - stlačování hmoty magmatického tělesa, což vyvolává vznik primárních deformací - plochy, které ovlivňují přirozený rozpad hornin odlučnost (pravidelná - kvádrovitá, nepravidelná - polyedrická, sloupcovitá, kulovitá). Vyvřelé hlubinné horniny spolu s horninami metamorfovanými se začaly jako stavební a dekorační kámen používat později než horniny sedimentární a jejich těžitelnost a opracování souvisí s technickým pokrokem v kamenictví. Naše žuly jsou převážně světle šedých, ( modravých) barev, červenavé žuly jsou převážně ze zahraničí. Tmavší vyvřeliny označované v dekoračním kameni jako syenity (petrograficky syenity, diority, gabra) se u nás vyskytují v ojedinělých tělesech, a proto se používaly výrazně v menší míře, i když jsou z estetického hlediska velmi příjemné. Z dovážených syenitů patří mezi nejznámější šedomodrý hrubě krystalický alkalický syenit larvikit z Norska viz ukázka v přednášce - živce se vyznačují vysokým leskem s měnou barvy( palác Koruna na Václavském náměstí). Metamorfované horniny jsou typické pouze pro kontinentální typ zemské kůry, a doprovázejí převážně tělesa hlubinných vyvřelin, se kterými je spojuje místo vzniku konvergentní a kolizní zóny litosférických desek. A protože metamorfity jsou rovněž tvořeny minerály-krystaly, mají krystalické struktury, ale na rozdíl od vyvřelin jsou minerály usměrněné (textury) často až do ploch (foliace) břidličnatosti, které jsou plochami potenciálního rozpadu hornin. Proto se tyto horniny označují jako krystalické břidlice. Z metamorfovaných hornin se jako dekorační kameny uplatňuje hlavně šedozelený hadec (serpentinit) se světlým žilkováním (Nová scéna ND - dovoz z Kuby). Ortoruly, granulity a migmatity dovážené ze zahraničí jsou v současné době používány na fasádách i v interiérech nových budov (banky), oblíbené jsou pro usměrněné (zvrásněné) textury a velkou barevnost kamene. Fylity, pokrývačské břidlice tence břidličnaté horniny s hedvábným leskem jsou používané jako obklady nebo střešní krytina. Území, ve kterých se vyskytují krystalické břidlice a hlubinné vyvřeliny jsou označována jako krystalinikum. Usazené horniny sedimenty se rozdělují dále do tří skupin. Nejrozšířenější jsou sedimenty úlomkovité = klastické. Sedimenty se ukládají ve vrstvách deskovitá tělesa subhorizontálního uložení o různé mocnosti. Mocnost vrstvy je kolmá vzdálenost mezi horní a dolní hranicí vrstvy (vrstevní spáry) pravá mocnost. Při výchozu vrstvy na terén můžeme změřit šikmou vzdálenost - nepravá mocnost. V Čechách jsou subhorizontálně uložené sedimenty kvartéru, terciéru, křídy a permokarbonu, starší sedimenty (staropaleozoické a proterozoické) jsou zvrásněné. Vznik klastických sedimentů souvisí s exogenními pochody a to se zvětráváním všech hornin, nacházejících se na povrchu. Výsledný produkt zvětrávání je rozpad původních hornin na jednotlivé horninové částice, takže má charakter zeminy (+ úlomky), s hloubkou v zemině přibývá množství úlomků zvětralé podložní horniny a pozvolna přechází do zvětralého rozpukaného skalního podkladu. Zvětralina se označuje jako eluvium. Při zakládání na zemině eluviálního původu máme tedy jistotu, že s hloubkou bude mít zemina vždy lepší J. Tourková, katedra geotechniky FSv ČVUT Geologie pro obor architektura 2

3 mechanické vlastnosti, mocnost eluvia může, ale být velmi proměnlivá, neboť matečná hornina skalního podkladu se nemusí v území vyskytovat ve stejné hloubce (k intenzivnějšímu zvětrávání do větších hloubek dochází v tektonicky porušených pásmech). Přemístěním zvětralin různými transportními médii dochází posléze k sedimentaci a vzniku nezpevněného úlomkovitého sedimentu. Transport zvětralin způsobuje erozi zemského povrchu (odírání-vymýlání) a tím se podílí na morfologii terénu. Jednotlivá transportní média a délka transportu mají vliv na opracování přenášených částic a jejich velikost. Význam má i odolnost úlomku - složení hornin. Podle prostorového uložení sedimentů a charakteru sedimentu pak lze usuzovat na typ transportu. Svahové - deluviální (nověji koluviální) sedimenty přenos gravitací na krátkou vzdálenost, tvar úlomků je neopracovaný a jeho tvar je ovlivněn rozpadem matečné horniny ( ploché, střípkovité, polyedrické úlomky) Zrnitostně se podobají eluviu, a proto je často jejich odlišení nesnadné, usuzuje se na ně z morfologie terénu. Proměnlivá mocnost i zrnitostní přechody jsou pro ně typické.u těchto sedimentů, pokud nejsou jílovité, se předpokládá dobrá průlinová až mezerovitá ( u úlomkovitých sutí) propustnost, HPV = hladina podzemní vody výrazně kolísá v závislosti na srážkách. Při zemních pracích v těchto zeminách je nutné posuzovat stabilitu svahu. Transport ve vodním prostředí potoční, říční (fluviální) dále jezerní a mořské sedimenty. Je přenášen materiál od kamenů (v horní části toku, kde je velký spád) a drobných úlomků, písčitých zrn a dále až jílovitá suzpenze. Opracovaný materiál valoun ( = štěrk) je jasným dokladem vodního transportu. Podle hornin, které tvoří valouny lze usuzovat na geologickou stavbu horniny, které se nacházejí v povodí toku. Ve vodním toku dochází k vychylování proudnice v závislosti na příčném řezu koryta a podle toho dochází k postupnému vymýlání (erozi) vnějších (nárazových) břehů a ukládání sedimentaci na vnitřních (nánosových) březích a jejich posun ve směru boční eroze toku. Při běžném průtoku dochází k ukládání štěrků na dně a v dolní části (jesepního) - nánosového břehu, písky se ukládají v jeho horní části vrstevního sledu. Akumulace materiálu v plochém území nánosového břehu vytvoří horizontálně uložené těleso, označuje se jako terasa. Během vývoje říčního koryta dochází k jeho překládání, zahlubování (vodní eroze) toku v závislosti na průtočném množství a spádu (změn hladiny moře) a tento jeho vývoj dokumentují terasové stupně - zachované v různých nadmořských výškách nad stávajícím údolí toku.v údolních terasách našich řek jsou při jejich bázi hrubozrnné štěrky přecházející do nadloží do štěrkopísků a písků, v nejsvrchnější části terasy jsou uloženy jemnozrnné jílovitopísčité holocenní sedimenty povodňové hlíny. Sedimenty údolní terasy (údolní niva) jsou propustné, zvodněné, hladina podzemní vody je v hydraulické souvislosti s vodou v toku. Při povodních dochází k chaotické sedimentaci, zrnitostní složení fluviálních sedimentů tak může být plošně i vertikálně velmi proměnlivé (štěrk, písek, prach a jíl), a proto při zakládání staveb na (fluviálních) sedimentech - údolní terasy je třeba počítat kromě vysoké hladiny podzemní vody i se složitějšími úložnými poměry. Mocnost fluviálních sedimentů u českých toků se pohybuje převážně v jednotkách metrů, až max. 20 m, u řeky Moravy až 60 m. J. Tourková, katedra geotechniky FSv ČVUT Geologie pro obor architektura 3

4 Vznik vátých eolických sedimentů je spjat s klimatem, kdy absence srážek způsobí ztrátu vegetačního pokryvu (aridní klima nebo ochlazení planety v období jejího částečného zalednění). Malé unášecí síle odpovídá zrnitost transportovaných části - jemný stejnozrnný písek až prach. Spraš prachovitá zemina tvořená křemenným prachem, cca 10 % jílu a s pojivem CaCO 3, který je typický pro spraš a ovlivňuje její vlastnosti.váté sedimenty jsou kypré, a proto silně stlačitelné, prosedavé. Transportem ledovcovým tělesem dochází k odstranění zvětralin (balvany až hlína) a k jejich následnému ukládání jako např. čelní nebo boční moréna glacigenní (ledovcové sedimenty. Proto mohou být ledovcové sedimenty značně zrnitostně nevytříděné jak ve vertikálním tak i v horizontálním směru, což je z hlediska zakládání nepříznivé (nestejnoměrné sedání, únosnost). Ledovcovými toky pak vznikají glacifluviální sedimenty. Antropogenní sedimenty jejich vznik souvisí jednak s těžbou nerostných surovin, u povrchového způsobu dobývání nerostných surovin je přesun hmot (hlušiny skrývky) největší ( vznik výsypek). Dále jsou to zemní práce ve stavebnictví (stavební jámy, liniové stavby zvláště dopravní stavby. Často se s těmito sedimenty označenými v geologických mapách jako navážky stavaři setkávají v městské zástavbě. Rozpoznání antropogenních sedimentů od běžných sedimentů je důležité při návrhu zakládání nové stavby. Kritéria. která k tomuto účelu lze využít : - morfologii terénu posoudit s topografickým mapovým podkladem ( i starším), - složení materiálu může být geologicky odlišné od stávajících geologických poměrů - pokud je shodné, pak může obsahovat věci, které tam nepatří (cihlu, sklo...) - navezený materiál má odlišné (chaotické) uložení od přirozeného způsobu ukládání - navezený materiál může mít jiné mechanické vlastnosti ( např.je nakypřený) - (změna ve vegetaci) Zpevňování klastických sedimentů se označuje jako diageneze. Tlak nadložních sedimentů způsobuje stlačení kompakci... důležitou roli kromě toho hraje i geologický čas. Proto kvartérní sedimenty nejsou zpevněné! příklady nejčastějších zpevněných sedimentů : pískovce stmelení křemenných pískových zrn arkósa - písková zrna jsou tvořena převážně živcem (=živcový pískovec) křemence pískovce velmi jemnozrnné až celistvé díky typu tmele, který obalil písková zrna ( velmi křehké) v Praze dříve používány na dlažbu -kočičí hlavy opuka jílovitý sediment s CaCO 3 = slínovec a s velkou příměsí prachových a písčitých zrn Opuka je jedním z nejrozšířenějších stavebních materiálů období románského a gotického. Přesto, že je známá svojí malou odolností proti zvětrávání, byla v některých oblastech používaná ve stavbách ještě v první polovině 20. století. Vedle změn teploty a vlhkosti prostředí, vodorozpustných solí a polutantů ze vzduchu její trvanlivost ovlivňují i pojiva malt a omítek, se kterými je v bezprostředním kontaktu v konstrukci stavby. Pevnost a trvanlivost klastických sedimentů je ovlivněna složením tmele, který spojil jednotlivé horninové částice. Mineralogické složení tmele, popřípadě i klastická příměs rozhoduje o barvě těchto sedimentů. Pískovce byly využity hlavně při v období vrcholné gotiky spolu s arkózou, dále i v sochařství. Písčité slínovce opuky byly dříve používány jako stavební kámen (románské období), dnes se opuka používá i pro obklady. J. Tourková, katedra geotechniky FSv ČVUT Geologie pro obor architektura 4

5 jílovec a jílová břidlice celistvé horniny s výraznými plochami vrstevnatosti, úlomkovitě a střípkovitě rozpadavé nemají ve stavebnictví uplatnění. Sedimenty skládající se z organické hmoty sedimenty organogenního původu jsou u nás zastoupeny hlavně vápenci. Jejich barevnost způsobená různými příměsi v sedimentačním prostoru (od brekciovitých, žilkovaných po celistvé struktury) byla využita hlavně u barokních staveb a později byly pak střídměji použity pro vnitřní výzdobu novorenesančních a secesních staveb.vápenec jako dekorační kámen bývá označován jako mramor, což z hlediska jeho geneze je nepřesné ( mramor = krystalický vápenec je metamorfovaná hornina, rovněž hojně využívaná jako dekorační kámen). Stejně tak je jako mramor často označován i kámen umělý, imitace mramorů jsou tak věrohodné, že jejich rozlišení je pro neodborníka velmi obtížné. Sediment světlé barvy vysrážený z minerálních podzemních vod na bázi karbonátů (travertin) má charakteristické usměrnění s výskytem dutinek páskovanou dutinatou texturu, a proto je tento dekorační kámen vhodnější do interiérů. Přesto jeho venkovní použití bylo u nás dosti časté (Městská knihovna a Filosofická fakulta UK v Praze). Páskovanou texturu zvýrazňuje často okrové zbarvení interiér Fakulty TVS UK (zlatý travertin z Běšeňové u Ružomberka). Jestliže máte pocit, že těch odborných termínů je moc, klikněte sem a zadejte název termínu. Horniny se mohou skládat z: - minerálů krystalů - horniny krystalické (vyvřelé a metamorfované) Je důležité rozlišení úlomku a krystalu, neboť oba mohou mít ostré hrany, krystaly jednotlivých minerálů mají charakteristické tvary, lesk, štěpnost. Mineralogická pestrost hornin a různé zbarvení horninotvorných minerálů způsobují barevnou pestrost každého typu horniny, a proto jen podle barvy nelze určovat horniny. Hlavní petrografické rozlišení hornin je podle nejvíce zastoupených minerálů : hlavní minerály (např. křemen, živec, slída = žula, živec, slída = syenit) vedlejší minerály (určují druh horniny) - u úlomků - sedimenty klastické a pyroklastické horniny je pro jejich zařazení kromě mineralogického zastoupení důležitá absolutní velikost úlomků (písčité, prachovité ) - u organické hmoty - sedimenty organogenní pak chemické složení hmoty Minerály jsou převážně látky krystalické, jejichž krystalová (strukturní) mřížka určuje fyzikální a optické vlastnosti minerálu a její typ závisí na tlaku a teplotě při krystalizaci. Během geologické historie (4,6 mld. let) dochází k opakované recyklaci hornin viz obr. v přednášce. Určování hornin musí vycházet z velikosti a tvaru krystalů (struktury zrnité : krystalické, stejnozrnné - nestejnozrnné), úlomků (struktury zrnité : úlomkovité) a z uspořádání horninových částic (textury neusměrněné, usměrněné), pak je možné horninu geneticky zařadit mezi vyvřeliny (hlubinné, žilné výlevné) nebo metamorfované a pak podle hlavních minerálů ji dát název. J. Tourková, katedra geotechniky FSv ČVUT Geologie pro obor architektura 5

6 Jsou-li horninové částice úlomky horniny se zařadí do sedimentů klastických a dále podle absolutní velikosti do příslušné skupiny. Nejsou-li horninové částice makroskopicky patrné struktura je celistvá a pro další její zařazení je třeba mít již více geologických znalostí. Postup zařazení horniny do genetické skupiny viz přednáška Naše území je geologicky velmi dobře prozkoumané, máme k dispozici geologické mapy celého našeho území min. v měř. 1 : , většina území je zmapována i v měř. 1 : , a proto zjištění hornin v zájmovém území je velice snadné,pokud byla mapa vydána tiskem viz katalog map na Nebo se můžete dostat na přístupné mapové informace na : doporučená literatura o dekoračním kamenu : Praha kamenná přírodní kameny v pražských stavbách a uměleckých dílech - kol. autorů, vydalo Národní divadlo 1996, Kámen v architektuře B. Syrový a kol.,sntl 1984), Člověk a kámen- kol. autorů, ČSAV 1989, Kámen ve službách civilizace - M. Kužvart,ČSAV 1990, časopis Kámen (www. revuekamen.cz ) Pokud jsou horniny složeny ze stejně tvrdých částic dají se leštit (žuly,syenity, porfyry,diabásy hadce, mramory). U nestejně tvrdých částic lze nejhladší plochy dosáhnou jen broušením (droby, pískovce, opuky, trachty, ryolity). Měkké horniny dovolují tvarovat povrch členitěji, ale je třeba brát ohled na jejich mechanické vlastnosti a jejich umístění (exteriér, interiér). Obecně méně odolné proti povětrnostním vlivům a městské atmosféře jsou sedimenty, zvláště vápnité pískovce a opuky, u kterých úprava povrchu pemrlicí způsobuje vznik jemných trhlinek, které následně snižují odolnost povrchu proti korozi. U opuky k její destrukci přispívá její kombinace s kovem. Způsob těžby a doba těžby má vliv na trvanlivost měkkých kamenů. J. Tourková, katedra geotechniky FSv ČVUT Geologie pro obor architektura 6

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé magmatické horniny cíl objasnit jejich vlastnosti, výskyt a vznik - vyjmenovat základní druhy - popsat jejich složení - znát základní zástupce magma utuhne pod povrchem hlubinné vyvřeliny

Více

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin.

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. PETROLOGIE Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. HORNINA = anorganická heterogenní (nestejnorodá) přírodnina, tvořena nerosty, složení nelze vyjádřit chemickým

Více

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1 Struktura a textura hornin Cvičení 1GEPE + 1GEO1 1 Nejdůležitějším vizuálním znakem všech typů hornin je jejich stavba. Stavba představuje součet vzájemných vztahů všech stavebních prvků (agregátů krystalů,

Více

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Strana 1 z 14 SBÍRKA 20 SYSTEMATICKY SEŘAZENÝCH HORNIN PRO VYUČOVACÍ ÚČELY Celou pevnou zemskou kůru a části zemského pláště tvoří horniny, přičemž jen 20 až 30 km

Více

- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu

- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu Úvod do petrografie, základní textury a struktury hornin Petrografie obor geologie zabývající se popisem a systematickou klasifikací hornin, zejména pomocí mikroskopického studia Stavba hornin Pod pojem

Více

HISTORICKÁ GEOLOGIE zákon superpozice statigrafická/sedimentární geologie paleontologie stáří magmatických procesů - geologická historie 1, 8 mil.l.

HISTORICKÁ GEOLOGIE zákon superpozice statigrafická/sedimentární geologie paleontologie stáří magmatických procesů - geologická historie 1, 8 mil.l. GEOLOGIE RNDr. Jana Tourková - falkulta stavební - K 135 katedra geotechniky B 507 prezentace na http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=156 - geologie =přírodní věda zabývající se Zemí a jejími

Více

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem)

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) CO JSOU TO HORNINY PETROLOGIE = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) Mohou obsahovat zbytky organismů rostlin či ţivočichů Podle způsobu vzniku dělíme: 1. Vyvřelé (magmatické) vznik utuhnutím

Více

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností:

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností: POSTUPY A POKUSY, KTERÉ MŮŽETE POUŽÍT PŘI OVĚŘOVÁNÍ VAŠÍ HYPOTÉZY Z následujících námětů si vyberte ty, které vás nejvíce zaujaly a pomohou vám ověřit, či vyvrátit vaši hypotézu. Postup práce s geologickou

Více

Usazené horniny úlomkovité

Usazené horniny úlomkovité Usazené horniny úlomkovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 4. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s horninami, které vznikly z úlomků vzniklých

Více

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků 2. HORNINY JESENÍKŮ Geologická minulost Jeseníků Hrubý Jeseník je stejně jako Rychlebské a Orlické hory budován přeměněnými horninami a hlubinnými vyvřelinami. Nízký Jeseník je tvořen úlomkovitými sedimenty

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské VY_32_Inovace_PŘ.9.5.2.20 Usazené horniny Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie Metody ve fyzické geografii I. Václav ČERNÍK 2. UBZM 3. 12. 2012 ZS 2012/2013 Mapa půd katastrálního

Více

ROZDĚLENÍ HORNIN. hlubinné (intruzívní, plutonické) žilné výlevné (vulkanické)

ROZDĚLENÍ HORNIN. hlubinné (intruzívní, plutonické) žilné výlevné (vulkanické) ROZDĚLENÍ HORNIN Horniny je možné dělit z mnoha hledisek. Pro základní představu je však nejvýhodnější členění na základě geologického prostředí a podmínek, ve kterých horniny vznikaly. Tomuto se říká

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Základní vlastnosti zemin a klasifikace zemin cvičení doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento projekt

Více

PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ. Geologická dokumentace průzkumných IG a HG vrtů. Inženýrskogeologický průzkum. měř. 1 : 100 příloha č.

PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ. Geologická dokumentace průzkumných IG a HG vrtů. Inženýrskogeologický průzkum. měř. 1 : 100 příloha č. Vytěžené vrtné jádro průzkumného IG vrtu IJ-6, v popředí hlubší část vrtu. CHEMCOMEX Praha, a.s. Pražská 810/16, 102 21 Praha 10 Inženýrskogeologický průzkum PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ PRAHA 7 - Troja ZOO

Více

Charakteristiky hlavních půdních jednotek

Charakteristiky hlavních půdních jednotek Tab. č.: 16 Charakteristiky hlavních půdních jednotek 01 Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým

Více

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR Ing.Miroslav Kochánek Dokumentace pro územní rozhodnutí prodloužení trasy 12,7 km 8 nových stanic zlepšení kvality dopravní obsluhy S-Z sektoru města (redukce autobusových linek) posun stávajícího koncového

Více

ŽULA - LIBERECKÝ TYP

ŽULA - LIBERECKÝ TYP HORNINY Součástí projektu Geovědy vedle workshopů, odborných exkurzí a tvorby výukových materiálů je i materiální vybavení škol, které se do tohoto projektu přihlásily. Situace ve výbavě školních kabinetů

Více

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Přednáška č. 9 Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie jako samostatná věda existuje od začátku 2. poloviny 19. století. Zabývá

Více

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu Přednáška 3 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Vulkanická činnost - magmatická aktivita projevující se na zemském povrchu - kromě

Více

HLAVNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY (miniprojekt)

HLAVNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY (miniprojekt) Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace HLAVNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY (miniprojekt) Miniprojekt zpracovaný v rámci projektu OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE. 1 Obsah miniprojektu 1.

Více

Materiál zemních konstrukcí

Materiál zemních konstrukcí Materiál zemních konstrukcí Kombinace powerpointu a informací na papíře Materiál zemních konstrukcí: zemina kamenitá sypanina druhotné suroviny lehké materiály ostatní materiály Materiál zemních konstrukcí:

Více

Magmatické (vyvřelé) horniny

Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické horniny vznikly chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny (magmatu, lávy), tedy cestou magmatickou. Magma je v podstatě suspenze pevných částic v roztaveném

Více

Mineralogie a petrografie II. Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF

Mineralogie a petrografie II. Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF Mineralogie a petrografie II Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF MINERALOGIE GENETICKÁ Minerály i n e r á l y jjsou s o u ssloučeniny l o u č e n i n y cchemických h e m i c k ý c h pprvků.

Více

MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ MILAN MICHALSKI MALÝ PRŮVODCE GEOPARKEM NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/01.0049 HORNINY A NEROSTY GEOPARKU Nacházíme se v geoparku u ZŠ Habrmanova v České Třebové, do kterého

Více

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE ZÁKLADNÍ ŠKOLA BARTOŠOVICE, okres Nový Jičín, příspěvková organizace OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE Horniny a nerosty Miniprojekt ZŠ BARTOŠOVICE 8.12. 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl miniprojektu... 4 3 Vypracování

Více

Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA. Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU

Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA. Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU Tento předmět vznikl v rámci projektu Inovace výuky geografických studijních oborů (Geoinovace) - (CZ.1.07/2.2.00/15.0222)

Více

08 ZŠ Usazené a přeměněné horniny

08 ZŠ Usazené a přeměněné horniny 08 ZŠ Usazené a přeměněné horniny 1) Doplňte pojmy k obrázku............. 2) Uveďte 4 nezpevněné a 4 zpevněné úlomkovité usazené horniny. NEZPEVNĚNÉ - ZPEVNĚNÉ - 3) Vysvětlete, jak vznikají organogenní

Více

Horniny ve zdivu hranolové věže Hláska u hradu Cornštejn

Horniny ve zdivu hranolové věže Hláska u hradu Cornštejn Krátká sdělení Short notes THAYENSIA (ZNOJMO) 2013, 10: 115 119. ISSN 1212-3560 Horniny ve zdivu hranolové věže Hláska u hradu Cornštejn Rocks in the masonry square tower Hláska above Cornštejn castle

Více

Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok

Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok Vodní toky Voda je jedním z nejvýraznějších modelačních činitelů v krajině. Vznik vodního toku pramen zdrojnice soutok 2 a více řek (Labe-Vltava, Labe-

Více

Geolog ve městě Shrnutí

Geolog ve městě Shrnutí Geolog ve městě Shrnutí Během každé výuky hornin je třea využívat vzorků přírodnin ze školních sírek. Ne vždy se však jedná o vzorky ideální, tj. takové, na kterých y yly na první pohled vidět základní

Více

Geologická mapa 1:50 000

Geologická mapa 1:50 000 Česká geologická služba: lokalizační aplikace [Výběr (změna) lokalizace a druhu mapy k zobrazení] [Mapový server České geologické služby] [Czech and Slovak geological map] Geologická mapa 1:50 000 Volba

Více

VY_32_INOVACE_04.13 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovce, větru Činnost ledovců

VY_32_INOVACE_04.13 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovce, větru Činnost ledovců 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovců cíl analyzovat činnost ledovců - rozlišit typy ledovců a rozdíl v jejich činnosti - důležitým modelačním prvkem - ve vysokých horách horské ledovec, pevninské ledovce (ledové

Více

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 1 Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 2 CHKO jsou území určená k ochraně rozsáhlejších území s převahou přirozených nebo polopřirozených ekosystémů. V rámci ČR máme v současné době 24 těchto území.

Více

Ložiska stavebních surovin ČR a perspektiva jejich využívání

Ložiska stavebních surovin ČR a perspektiva jejich využívání Ložiska stavebních surovin a perspektiva jejich využívání Ing. Josef Godany Spolupráce: Ing. Karel Rýda Mgr. Jan Buda Česká geologická služba 1 Česká republika disponuje s velkými objemy geologických zásob

Více

SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU volitelný předmět. Charakteristika předmětu

SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU volitelný předmět. Charakteristika předmětu SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU volitelný předmět Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení Předmět seminář z přírodopisu je jedním z volitelných předmětů pro žáky 9. ročníku. V učebním plánu je mu

Více

Příběh vody. Pracovní list otázky na probíranou tematiku. Návaznost na exkurzi vodní dílo Vír, Březová nad Svitavou

Příběh vody. Pracovní list otázky na probíranou tematiku. Návaznost na exkurzi vodní dílo Vír, Březová nad Svitavou Příběh vody Příběh vody Obsah výukového bloku stručný přehled forem výskytu vody (vizkvarta), podrobný výklad Kámen a voda podpovrchová voda, zdroje vzniku a doplňování podzemních vod, druhy vody v horninách,

Více

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Marek Skalický Národní dialog o vodě 2015: Retence vody v krajině Medlov, 9. 10. června 2015 Časté

Více

HORNINY A NEROSTY miniprojekt

HORNINY A NEROSTY miniprojekt miniprojekt Projekt vznikl za podpory: Jméno: Škola: Datum: Cíl: Osobně (pod vedením lektora) si ověřit základní znalosti o horninách a nerostech a naučit se je poznávat. Rozvíjené dovednosti: Dovednost

Více

Úvod ke zpracování MINIPROJEKTŮ

Úvod ke zpracování MINIPROJEKTŮ Úvod ke zpracování MINIPROJEKTŮ Projekt vznikl podpory: Projekt vznikl za podpory: Projekt vznikl za za podpory: Jméno: Jméno: Škola: Škola: Datum: Datum: Milí mladí badatelé, kromě množství teorie jsme

Více

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu 22. května 2015 Aleš Bajer Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu Strana 2 mimoškolní vzdělávání v oblasti neživé přírody důraz na komplexní (holistický) přístup (hornina půda rostlina krajina) interaktivita,

Více

Geologická činnost vody 1 Třetinové pravidlo tzv. koloběh vody (1/3 srážek s vypaří, 1/3 se vsákne a 1/3 steče) Dešťové srážky: dešťová eroze - ron v málo zpevněných horninách vznikají: ronové rýhy výmoly

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Geologická stavba ČR - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ OKRUH: Neživá

Více

Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii

Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Obsah Úvod Stávající skládka Porto Romano Požadavky zadavatele Přírodní charakteristiky svozové oblasti Metodika

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

Sedimentární horniny. Základní dělení sedimentů- podle lithifikace zpevněné a nezpevněné

Sedimentární horniny. Základní dělení sedimentů- podle lithifikace zpevněné a nezpevněné Sedimentární horniny Základní dělení sedimentů- podle lithifikace zpevněné a nezpevněné - dle geneze klastické a neklastické (biogenní, biochemogenní, chemogenní) - doplněno o reziduální horniny Lithifikace

Více

Záznam klimatických změn v mořském prostředí. a) oscilace mořské hladiny b) variace izotopického složení hlubokomořských sedimentů

Záznam klimatických změn v mořském prostředí. a) oscilace mořské hladiny b) variace izotopického složení hlubokomořských sedimentů Záznam klimatických změn v mořském prostředí a) oscilace mořské hladiny b) variace izotopického složení hlubokomořských sedimentů Globální změny klimatu v kvartéru oscilace hladin světových oceánů Úroveň

Více

SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY

SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY GEOLOGICKÁ EXPOZICE POD KLOKOTY Záměrem geologické expozice Pod Klokoty v Táboře je předvést široké veřejnosti vybrané druhy hornin, které nás obklopují a jsou

Více

Přírodní rezervace Karlické údolí. Miniprůvodce trasou

Přírodní rezervace Karlické údolí. Miniprůvodce trasou Přírodní rezervace Karlické údolí Miniprůvodce trasou http://www.innatura.cz/bnd004 Podrobnější informace získáte na uvedené webové stránce nebo si je můžete zobrazit přímo na svém mobilním zařízení načtením

Více

JUNIORSTAV 2006, Brno 25.1.2006

JUNIORSTAV 2006, Brno 25.1.2006 PROBLÉMY SVAHOVÝCH DEFORMACÍ PŘI REALIZACI OBYTNÝCH BUDOV V BRNĚ - MEDLÁNKÁCH A PROBLEMS OF THE SLOPE INSTABILITY DURRING THE RALIZATION OF BLOCKS OF FLATS IN BRNO - MEDLÁNKY Ivan Poul 1, Stanislav Štábl

Více

Za tajemstvím kamenů Příručka pro mladé sběratele hornin, minerálů a zkamenělin

Za tajemstvím kamenů Příručka pro mladé sběratele hornin, minerálů a zkamenělin JAN PETRÁNEK Za tajemstvím kamenů Příručka pro mladé sběratele hornin, minerálů a zkamenělin Grada Publishing Česká geologická služba Praha 2011 Věnováno Lídě Jan Petránek, 2011 Grada Publishing, a. s.,

Více

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod projekt NAZV QH82096 DOBA ŘEŠENÍ 2008 2012 RNDr. Pavel Novák Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 5.6. 2014 Brno Projektový tým Výzkumný ústav meliorací

Více

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal -vysvětlí teorii vzniku Země -popíše stavbu zemského tělesa -vyjmenuje základní zemské sféry,objasní pojem litosféra -vyjádří vztahy mezi zemskými sférami -objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik

Více

Neživá příroda. 1.Vznik Země a Vesmíru. 2.Horniny

Neživá příroda. 1.Vznik Země a Vesmíru. 2.Horniny Neživá příroda 1.Vznik Země a Vesmíru Vesmír vznikl náhle před asi 15 miliardami let. Ještě v počátcích jeho existence vznikly lehčí prvky vodík a helium, jejichž gravitačním stahováním a zapálením vznikla

Více

www.schonox.cz SCHÖNOX STONELINE Příroda ví, co potřebuje! Víme, jak na to!

www.schonox.cz SCHÖNOX STONELINE Příroda ví, co potřebuje! Víme, jak na to! www.schonox.cz SCHÖNOX STONELINE Příroda ví, co potřebuje! Víme, jak na to! Kdo se bojí kamene, ten neví, jak na to! Přírodní kámen zajišťuje díky svému nezaměnitelnému charakteru jedinečnou atmosféru

Více

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY 5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY Minerály 5. mineralogické třídy jsou soli kyseliny uhličité. Jsou anorganického i organického původu (vznikaly usazováním a postupným zkameněním vápenitých koster a schránek

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Barrandovské skály Marika Polechová

Barrandovské skály Marika Polechová Čas: 2 hod. Marika Polechová Hlavní město Praha GPS: 50 2 6 N, 14 24 7 E Foto T. Kunpan Praha 1 A. B. C. A. část lomu U kapličky s hranicí pražského a zlíchovského souvrství B. Barrandova skála C. Vyskočilka

Více

Geologický vývoj a stavba území ČR. miniprojekt. Projekt vznikl za podpory: Jméno: Škola: Datum:

Geologický vývoj a stavba území ČR. miniprojekt. Projekt vznikl za podpory: Jméno: Škola: Datum: Geologický vývoj a stavba území ČR miniprojekt Projekt vznikl za podpory: Jméno: Škola: Datum: Miniprojekt je určen těm, kteří mají hlubší zájem o geologii, základní geologické znalosti a prostudovali

Více

VY_32_INOVACE_04.10 1/11 3.2.04.10 Zemětřesení, sopečná činnost Když se Země otřese

VY_32_INOVACE_04.10 1/11 3.2.04.10 Zemětřesení, sopečná činnost Když se Země otřese 1/11 3.2.04.10 Když se Země otřese cíl vysvětlit vznik zemětřesení - popsat průběh a následky - znát Richterovu stupnici - porovnat zemětřesení podmořské s povrchovým - většina vnitřních geologických dějů

Více

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ PAKA, HUSITSKÁ 1695 ročníková práce Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem Radek Vancl Vedoucí ročníkové práce: Lukáš Rambousek Předmět: Přírodopis Školní rok: 2010-2011

Více

Přednáška XI. Vliv člověka na H.P. část 1. klíčová slova: geologickáčinnost člověka, antropogenní sedimenty, rekultivace

Přednáška XI. Vliv člověka na H.P. část 1. klíčová slova: geologickáčinnost člověka, antropogenní sedimenty, rekultivace Přednáška XI. Vliv člověka na H.P. část 1. klíčová slova: geologickáčinnost člověka, antropogenní sedimenty, rekultivace 1 Geologickáčinnost člověka lze rozdělit na: rušivou přenosnou tvořivou 2 Zásahem

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 254 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 3.4.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

Více

EMPLA AG spol. s r. o

EMPLA AG spol. s r. o Problematika odběru a úpravy vzorků zemin, sedimentů a sutí pro analýzu parametrů v sušině, vyhodnocení výsledků vůči stanoveným limitům EMPLA AG spol. s r. o Ing. Vladimír Bláha Vážení posluchači, pro

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

Zhodnocení technického stavu přehrady v distriktu Charwar, potenciál projektu.

Zhodnocení technického stavu přehrady v distriktu Charwar, potenciál projektu. Zhodnocení technického stavu přehrady v distriktu Charwar, potenciál projektu. Vydalo: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Provinční rekonstrukční tým Lógar, Afghánistán zpracovatelka: Ing. Alena Lišková,

Více

Ostrava. Olomouc. Jihlava. Zlín. Brno. České Budějovice. Plzeň PRAHA Vlastějovice Litice. Horní LIBEREC Řasnice Libochovany Dubnice Bezděčín

Ostrava. Olomouc. Jihlava. Zlín. Brno. České Budějovice. Plzeň PRAHA Vlastějovice Litice. Horní LIBEREC Řasnice Libochovany Dubnice Bezděčín Horní LIBEREC Řasnice Libochovany Dubnice Bezděčín Tachov Dolánky Ústí n.l. Chlum Chraberce Smrčí Úhošťany Košťálov Straškov Královec Děpoltovice Rvenice Hradec Králové Karlovy Vary Velká Černoc Pamětník

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

Vybrané kapitoly z geologické historie ČR II

Vybrané kapitoly z geologické historie ČR II Vybrané kapitoly z geologické historie ČR II Označení DUMU: VY_32_INOVACE_GE2.09 Předmět: GEOGRAFIE Tematická oblast: FYZICKÁ GEOGRAFIE - GEOLOGIE Autor: Jan Vavřín Datum vytvoření: 29. 7. 2013 Ročník:

Více

Je kvalitní přírodní stavební materiál vhodný k použití v zahradní architektuře, zejména:

Je kvalitní přírodní stavební materiál vhodný k použití v zahradní architektuře, zejména: KATALOG Je kvalitní přírodní stavební materiál vhodný k použití v zahradní architektuře, zejména: - v zahradách rodinných domů a rekreačních zařízení - při tvorbě nebo rekonstrukcích zámeckých zahrad

Více

SPSKS. Úvod do sochařské technologie. Materiály pro sochařskou tvorbu

SPSKS. Úvod do sochařské technologie. Materiály pro sochařskou tvorbu Předmluva Studijní materiál pro předmět Technologie se týká studijního oboru Kamenosochařství kamenosochařská tvorba. Byl připraven výhradně pro studující výtvarného oboru na Střední průmyslové školy kamenické

Více

PETROGRAFIE METAMORFITŮ

PETROGRAFIE METAMORFITŮ 1 PETROGRAFIE METAMORFITŮ doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc. Katedra geologie PřF UP Olomouc, tř. Svobody 26, 77146 Olomouc, tel. 585634533, e-mail: zimak@prfnw.upol.cz (říjen 2005) OBSAH Úvod 1. Vznik metamorfitů

Více

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad Obsah: 1) Úvod výběr lokality a) Seznámení s geologickou mapou okolí Lázní Bělohradu b) Exkurze do Fričova muzea c) Příprava

Více

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY 1. Kdy vznikla Sluneční soustava? 2. Z čeho vznikla a jakým způsobem? 3. Která kosmická tělesa tvoří Sluneční soustavu? 4. Co to je galaxie? 5. Co to je vesmír? 6. Jaký je rozdíl

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina Přírodopis 9 8. hodina Fyzikální vlastnosti nerostů Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Hustota (g/cm 3.) udává, kolikrát je objem nerostu těžší než stejný objem destilované vody. Velkou hustotu má

Více

aneb Cesta do pravěku JAN NOVÁK, HELENA CABREROVÁ,BÁRA SVĚRKOVÁ, LUDĚK ŠÁRA, KRISTÝNA TŮMOVÁ, KATKA JAREŠOVÁ; Mgr. JANA PANOŠKOVÁ

aneb Cesta do pravěku JAN NOVÁK, HELENA CABREROVÁ,BÁRA SVĚRKOVÁ, LUDĚK ŠÁRA, KRISTÝNA TŮMOVÁ, KATKA JAREŠOVÁ; Mgr. JANA PANOŠKOVÁ MINIPROJEKT 3 aneb Cesta do pravěku : MELANIE LEDVINOVÁ, JARMILA ZOUBKOVÁ, DAN CHLUSTINA, JAN NOVÁK, HELENA CABREROVÁ,BÁRA SVĚRKOVÁ, LUDĚK ŠÁRA, KRISTÝNA TŮMOVÁ, KATKA JAREŠOVÁ; Mgr. JANA PANOŠKOVÁ OBR.

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

12. Podbeskydská vulkanická oblast

12. Podbeskydská vulkanická oblast 12. Podbeskydská vulkanická oblast V pásu, táhnoucímu se v délce 100 km od Hranic až k Českému Těšínu, se lze setkat s pozůstatky vulkanismu. Vulkanismus odráží počínající a krátkodobou tvorbu riftu v

Více

HYDROSFÉRA. Opakování

HYDROSFÉRA. Opakování HYDROSFÉRA Opakování Co je HYDROSFÉRA? = VODNÍ obal Země Modrá planeta Proč bývá planeta Země takto označována? O čem to vypovídá? Funkce vody Vyjmenujte co nejvíce způsobů, jak člověk využíval vodu v

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM. Zadavatel: Graslon a.s. Místo : Zlín. A.č.: BUD/ L / 001 Z.č.

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM. Zadavatel: Graslon a.s. Místo : Zlín. A.č.: BUD/ L / 001 Z.č. SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ Zadavatel: Graslon a.s. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM Místo : Zlín A.č.: BUD/ L / 001 Z.č.: 064403A Vyhotovení: Březen 2007 a. s. A.č.: BUD/L / 001 SPOLEČENSKÉ A

Více

Magmatismus a vulkanismus

Magmatismus a vulkanismus Magmatismus a vulkanismus Magma silikátová tavenina z astenosféry na povrchu se označuje láva podle místa tuhnutí hlubinná a podpovrchová tělesa výlevné a žilné horniny Hlubinná a podpovrchová tělesa batolit

Více

HORNINY SEDIMENTÁRNÍ - USAZENÉ

HORNINY SEDIMENTÁRNÍ - USAZENÉ HORNINY SEDIMENTÁRNÍ - USAZENÉ Jsou nejrozšířenějšími horninami na zemském povrchu. Vznik sedimentárních hornin a) mechanické (klastické) Vznik těchto hornin lze rozdělit na několik fází: o o o o zvětrávání

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Faculty of Safety Engineering Fakulta bezpečnostního inženýrství Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Šárka Kročová Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta Březen 2014 Systémové

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol.

Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol. Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol. Cíle 1. vytvoření funkční vrtné databáze potřebné pro další aktivity projektu 2. vymezení hranic geologických

Více

Datum: Vědy o Zemi. Geologie geos (Země), logos (věda) věda o Zemi

Datum: Vědy o Zemi. Geologie geos (Země), logos (věda) věda o Zemi Vědy o Zemi - geologické vědy spolu s biologií, chemií, matematikou, fyzikou a astronomií tvoří skupinu vědních disciplín = přírodní vědy - geologické vědy se zabývají studiem neţivé přírody Geologie geos

Více

Mineralogie procesy vzniku minerálů. Přednáška č. 8

Mineralogie procesy vzniku minerálů. Přednáška č. 8 Mineralogie procesy vzniku minerálů Přednáška č. 8 MINERALOGIE GENETICKÁ Minerály jsou sloučeniny chemických prvků. Prvky podléhají neustálému koloběhu. Minerály vznikají, zanikají, koncentrují se nebo

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY Přírodopis 9 10. hodina Přehled minerálů PRVKY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí I. Prvky V přírodě existuje přes 20 minerálů tvořených samostatnými prvky. Dělí se na kovy: měď (Cu), stříbro (Ag),

Více

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Objevy čekají na tebe

Objevy čekají na tebe Objevy čekají na tebe Miniprojekt č.2 Horniny a minerály Autoři: Veronika Blažková (8. tř.), Martin Frýdek (8. tř.), Eliška Hloušková (8. tř.), František Kutnohorský (8. tř.), Martin Lát (8. tř.), Adam

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6 Rozpracované výstupy v předmětu Učivo Přesahy a vazby: mezipředmětové vztahy, průřezová témata Poznámky žák porovná postavení Země ve vesmíru a podstatné

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více