Podmínky převodů zemědělské půdy a jejich role v podpoře trhu s půdou v ČR a vybraných sousedních zemích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky převodů zemědělské půdy a jejich role v podpoře trhu s půdou v ČR a vybraných sousedních zemích"

Transkript

1 Návrh IVP 2014 Podmínky převodů zemědělské půdy a jejich role v podpoře trhu s půdou v ČR a vybraných sousedních zemích Ing. V. Voltr, CSc. Ing. V. Vilhelm, CSc., Ing. M. Hruška, Ing. L. Jelínek, PhD., Ing. T. Medonos, PhD.

2 Řešení IVP Identifikace problémů Řízené rozhovory se zástupci odborných organizací a vlastníků Konzultace problematiky v Německu a na Slovensku, Překlady zákonů Interpretace možností dalšího rozvoje trhu s půdou, kompatibility s cíli agrární politiky

3 Subjekty pro řízené rozhovory V ČR : MZe, SPÚ, ČÚZK, MŽP, Svaz vlastníků půdy, Asociace soukromého zemědělství, Agrární komora, Zemědělský svaz, Spolek pro obnovu venkova, odhadce majetku, projektanti pozemkových úprav, soukromí vlastníci a farmáři. Slovensko: MZe, Agrární komora, VÚEPP Bratislava, Německo: Thünnen Institut Braunschweig, MZe Sasko, MZe Bavorsko

4 Výzkumné otázky Jakým způsobem dále zefektivnit převody zemědělské půdy? Jaké jsou překážky, jak jsou vážné (pro účastníky), jak dlouho existují, jaké mají výhledy řešení. Jaký je přístup dotčených organizací k omezení dělení pozemků? Má být prohlouben informační systém k trhu s půdou pro vlastníky půdy? Jaká je role vlastníků půdy v péči o půdu? Jaké jsou hlavní poznatky z trhu s půdou ze sousedních zemí pro zlepšení převodů půdy? Do jaké míry jsou zahraniční podmínky kompatibilní s cíli naší agrární politiky a na tomto základě definovat rozsah (závažnost) opatření pro efektivní rozvoj trhu. Správné pochopení cílů sledovaných politik je důležitým předpokladem pro objektivní interpretaci podmínek převodů půdy.

5 Metodika řešení Pomocí řízených rozhovorů se zástupci klíčových organizací ve vybraných státech působících na trhu s půdou vyhodnotit přístupy k řešení problémů na trhu se zemědělskou půdou. Jako podklad k řešení byla zpracovaná strukturovaná schémata otázek pro oslovená pracoviště

6 Zahraniční zkušenosti Diskuse v Německu a na Slovensku Překlady právních norem z Německa i ostatních zemí: Maďarsko, Francie, Horní, Dolní Rakousy, Polsko, Rumunsko, Holandsko, Francie, Belgie, Dánsko Vyhodnocení dalších podkladů k přednostním právům v Evropě.

7 Okruhy otázek Vyhodnocení procesu pozemkových úprav, Rozdrobenost půdního fondu, problematika převodů zemědělské půdy, Posouzení role vlastníků půdy v trhu s půdou a péči o půdu Ošetření podmínek nájemních smluv v péči o půdu a tím udržení odpovídající kvality půdy, Vyhodnocení předkupního práva státu na prodanou státní půdu, Vyhodnocení podmínek převodu půdy v sousedních zemích, Vymezení možností podpory trhu s půdou pomocí zemědělské politiky státu, Míra ochrany zemědělské půdy před převody do nezemědělského stavu. Evidence druhu pozemku v terénu

8 Výsledky 1. Obecně platí podpora PÚ, avšak vyskytují se některé problémy: přerušení pachtu, necitlivý přístup k historii katastrálního území, problémy s financováním nejsou dořešené záruky za dílo, není podporovaná soukromá iniciativa 2. Potvrzený vliv PÚ na užitnou hodnotu pozemků, vliv na cenu je ale problematický 3. Prodej státní půdy je téměř ukončen. Předkupní právo státu podle většiny respondentů svůj smysl má. Nájmy nejsou omezené, není nástroj, jak používat pozemky neznámého vlastníka 4. Administrace prodeje půdy bez podstatných problémů, není potřeba zákonné omezení velikosti převáděné parcely, stačí pouze zvýšení poplatků za převod 5. Informační systém k trhu s půdou pro vlastníky půdy by měl být prohlouben pro potřeby vlastníků s bydlištěm mimo danou lokalitu, místní obyvatelé cenu znají, možné sledování kvality půdy v nájmu, ale bez veřejných zdrojů 6. Připuštěna možnost regulace spekulativních nákupů, úvaha o podpoře strukturálního rozvoje venkova a mladých farmářů

9 Výsledky 7. Specifický požadavek na vlastníky ZP při převodu není žádný 8. Trh se ZP v ČR v podstatě není regulován. Z porovnání s ostatními evropskými státy máme zcela liberální trh 9. Nesouhlas odborné veřejnosti s potenciální regulací ceny půdy v rámci uplatnění přednostního práva. 10. Pacht půdy není v ČR vnímaný jako předmět nutný k podpoře zemědělců. 11. Není specifikovaná zemědělská politika k nabývání soukromé půdy s výjimkou PGRLF. Existuje všeobecná obava z omezení vlastnického práva. Jakýkoli přístup k regulaci vlastnického práva musí být zdůvodněn veřejným zájmem. 12. Politiku ochrany zemědělského půdního fondu je třeba nastavit kvalitativně odlišně, s využitím stávajících nevyužívaných ploch v zastavěných územích. Účinnost poplatků v posledním období se začíná projevovat. Převažující podpora výjimky za platby při odnětí ze ZPF v případě zemědělských staveb. 13. Neochota více podpořit stabilitu kultury travních porostů, obecně platí častý rozpor evidence druhu pozemku a skutečnosti na ČÚZK

10 Omezení vlastnického práva v Evropě Téma/Země Česká republika Dánsko Francie Maďarsko Německo Holandsko Polsko Slovensko Belgie Rakousy dolní Rakousy horní Rumunsko Předkupní právo částečně 19) ANO ANO ANO ANO částečně 9) ANO částečně 10) částečně 16) ANO - ANO Hierarchie předkupního práva NE - - ANO - - ANO 13) ANO NE 16) ANO - ANO Bydliště vlastníka NE ANO - ANO ANO - ANO ANO - ANO ANO částečně 18) Regulace ceny NE - ANO 3) - ANO - částečně 14) částečně 15) Omezení velikosti podniku NE ANO 1) částečně 5) ANO 7) ANO ANO ANO NE ANO Fragmentace NE ANO 2) ANO 4) - ANO ANO 12) částečně 17) Schválení převodu/prodeje NE ANO - ANO ANO ANO 11) ANO ANO - ANO ANO ANO Regulace nájemních vztahů částečně 20) ANO 8) ANO - Požadavek na kvalifikaci uživatele NE - - částečně 6) - ANO ANO ANO 1) omezení velikosti samostatné faremní jednotky se samostatnou obytnou/provozní budovou na 200ha 2) pracuje se s minimální výměrou 2ha v případě převodu samostatné části pozemku 3) instituce SAFER s předkupním právem má možnost nabídnout vlastní cenu, odvolání proti výši nabídnuté ceny je možné soudní cestou 4) jde o pobídku ve směru k vytváření souvislých, ekonomicky efektivně obhospodařovatelných ploch 5)preference farmářů podle výměry 6) požadováno odborné vzdělání v oboru nebo 3letá praxe (není podmínkou obojí současně) 7) podrobná klasifikace subjektů 8) požadavek propachtovat zemědělskou půdu zemědělskému subjektu 9) předkupní právo pro nájemce 10) předkupní právo pro hospodáře z obce a přilehlých obcí 11) podmínka využití z. p. za účelem zemědělské produkce 12) snaha bránit se zbytečné fragmentaci zemědělských ploch, drobení vlastnictví 13) předkupní právo Agentury a nájemce půdy 14) pokud není uvedeno má Agentura možnost stanovit cenu prodávané nemovitosti s využitím metodik užívaných k ocenění nemovitosti 15) konečná cena převodu nesmí být nižší než výchozí nabídnutá cena, cenu je možno v rámci konkurenčních nabídek pouze zvyšovat 16) zmíněno pouze předkupní právo nájemce 17) omezení fragmentace definováno v účelu zákona 18) zahraniční subjekty mohou nakupovat půdu podmínkou "reciprocity" uvedené v zákoně 19)předkupní právo státu na prodané pozemky, částečné řešení spoluvlastnických vztahů 20) Nájem státní půdy

11 Zkušenosti z Německa a Slovenska V Německu i na Slovensku je zřízený specifický zákon pro regulaci převodů půdy. Regulační zásahy podle zákona jsou v Německu nízké, řídí se přiměřeností ceny a hodnotí štěpení zemědělského podniku. Regulaci podléhají převody nad stanovenou výměru. Existuje zde specifická organizace pro zastupování obecných zájmů společnosti (Landgesellschaft), která má přednostní právo při nákupech pozemků. Regulace prodejů na Slovensku podléhá nově nastavenému zákonu o prodeji půdy. Vzhledem k poměrně přísné podobě některých ustanovení zákona, zejména nutnosti 10-letého trvalého bydliště na Slovensku je v současné době zákon předmětem dotazů EU. Svým rozsahem je regulace přísnější než v Německu.

12 Hlavní faktory působící vlivem trhu s půdou Příliv kapitálu do území Atraktivita prostředí Stabilita podnikání Zdravé konkurenční prostředí Soutěž farem Vyšší příjmy v regionu Soulad podnikatelských zájmů a rozvoje území Rozvoj aktivit v regionu Rozvoj životního prostředí v regionu

13 Problémy stávajícího prodeje Noví vlastníci s místem pobytu mimo dané území Příjem z nájmu uniká mimo dotčené území Přerušení místních vztahů, chybí vazba na místní prostředí Koncentrace vlastnictví jako projevu kapitálové jistoty bez vztahu k zemědělství Vznik velkých podniků Labilita pachtu pozemků v případě prodeje Stát nemá garantované přednostní právo při prodeji pozemků, do budoucna obtížné řešení výkupu pozemků

14 Jak rychle má být převod proveden? Má se převod uspěchat? Vlastnictví půdy není totožné s vlastnictvím movitých věcí a staveb Půda je nositelem obživy pro region a jeho venkovské oblasti Vlastnictví se podílí na tvorbě krajiny a kulturního dědictví Zemědělská půda je součástí integrity státu

15 Působení vlastnictví půdy Kvalita podnikání, atraktivita prostředí Místní aktivity a společnost Změna prostředí, prodej půdy Místní prostředí, pozemkové úpravy Vlastnictví půdy a kapitál

16 Dopady změny vlastnictví Vazba na místní kulturu Vliv na místní politiku Změna vlastnictví Vliv na místní podnikání Koncentrace vlastnictví Vztah k životnímu prostředí

17 Omezení vlastnických práv absolutní vyvlastnění provádí se většinou ve veřejném zájmu relativní omezení práva částečné vyjmutí vlastnického práva za úplatu bez zásahu do vlastnického titulu.

18 Schvalovací proces převodu nemovitostí? Administrativní náročnost Omezení pohybu kapitálu Omezení vlastnictví Obecná překážka vzniku a rozvoje farem Zamezení nežádoucích trendů vlastnictví půdy Omezení spekulativních nákupů půdy Podpora stability podnikání v místě

19 Existuje zdůvodnění pro regulaci nabývání půdy? Článek 11 listiny základních lidských práv a svobod Omezení vlastnictví je možné jen ve veřejném zájmu Mladí zemědělci, malé zemědělské podniky zachovat kulturu, životní prostředí a dědictví venkovských oblastí. zaměření politiky by mělo především udržovat a rozvíjet místní aktivity

20 Doporučení Další diskuse k podpoře zemědělské politiky na úrovni trhu s půdou, zejména podpora předkupního práva státu na pozemky v územích s nedostatkem státní půdy a zohlednění místa bydliště u kupce Řešení pozemkových úprav s hlubší znalostí historie a zkušeností z katastrálního území, větší zapojení vlastníků do prováděných pozemkových úprav. Je možné zrušení předkupního práva státu na prodané pozemky státu po splacení ceny. Zavedení vyšších poplatků za štěpení vlastnických parcel pod určitou prahovou hodnotu na ČÚZK

21 Aktivity Analýza hlavních problémů převodů zemědělské půdy, tvorba schématu řízených rozhovorů, tvorba hypotéz problémů trhu s půdou - březen Uskutečnění řízených rozhovorů duben červenec. Porovnání poznatků, vytvoření rámce pro porovnání podmínek převodů půdy. Zpracování strukturovaného scénáře pro realizaci/ověření vytyčených hypotéz srpen září, příprava publikace listopad Zpracování studie pro SPÚ listopad, prosinec

22 Předpokládaný výstup Kapitola v odborné knize Příspěvek na konferenci, článek

23 Čerpání cestovné-zahraniční cesty ,34 překlad,tlumočení ,00 mzdové náklady ,00 zákonné sociální pojištění ,00 Náklady celkem ,90 Plán ,00 Výsledek hospodaření za organizaci: ,90

24 Děkujeme za pozornost

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

ᆧ勧Dᆧ勧L É O O I Y Á O 75, 120 58 PR H 2 P ᆷ南dᆷ南 st ňs ᆷ南 oncepčnᆧ勧 čᆧ勧ᆧ勧ᆧ勧 P ᆷ南 ᖗ受 2003 P ňs ᆷ南 ᆷ南dᆷ南 st č č st d t ᖗ受 Ing. Zdeněk Trávníček,CSc. ᖇ吷 š t ᆷ南: PhDr. Hana Horská Ing. Jan Drlík Ing. Petr Jakobe,

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2014-2020

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod IEEP při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze 2007 Studie Socioekonomická analýza územního hájení výhledových

Více

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 LESNICKÝ PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 Motto: Silná hospodářská výkonnost musí jít ruku v ruce s udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Hlavní zásady společné zemědělské politiky, tržní politiky a politiky

Více

Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu Obsah

Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu Obsah Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu Obsah A) Obecná část... 3 1. Vymezení pojmů... 3 2. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)... 7 2.1. Důvod předložení a cíle...

Více

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU. Paradoxy rozvoje venkova

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU. Paradoxy rozvoje venkova SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU Paradoxy rozvoje venkova Kritické zhodnocení bariér, nástrojů a šancí rozvoje venkova Jan Binek Hana Svobodová Kateřina Chabičovská Jan Holeček Iva Galvasová Jaroslav Martének

Více

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5.1 EKONOMICKÁ ZÁKLADNA Makroekonomické ukazatele potvrzují, že pražská ekonomická základna má v rámci státu specifické a bezkonkurenční postavení. Podíl Prahy na hrubém domácím

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008 Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM veřejné PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE 2009 REPRONIS Ostrava 2008 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc.

Více

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol.

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol. ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU MARTIN PĚLUCHA a kol. Tato publikace byla vydána za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských

Více

Pozemkové úpravy. 2. aktualizované vydání

Pozemkové úpravy. 2. aktualizované vydání Pozemkové úpravy 2. aktualizované vydání Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Internet: www.eagri.cz E-mail: info@mze.cz 2. aktualizované vydání Fotografie na titulní straně - historicky

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Oceňování majetku Srovnání tržního ocenění a ocenění dle předpisu Bakalářská práce Autor: Lucie Havlíčková Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D.

Více

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV I. Aktualizované vydání KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV 2. aktualizované vydání Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Metodický návod KOORDINACE

Více

ANALÝZA VEŘEJNÝCH PODPOR S NEGATIVNÍM DOPADEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KONEČNÁ VERZE 15.11.2004

ANALÝZA VEŘEJNÝCH PODPOR S NEGATIVNÍM DOPADEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KONEČNÁ VERZE 15.11.2004 ANALÝZA VEŘEJNÝCH PODPOR S NEGATIVNÍM DOPADEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KONEČNÁ VERZE 15.11.2004 Zadavatel: Zelený kruh o.s. Vypracoval: Ing. Jaroslav Klusák, PORSENNA o.p.s. Datum: 15.11.2004 1 OBSAH 0. ÚVOD...

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MMR, OF, NKÚ, MV, MPO, MZem Spolugestor MSp a další veřejné instituce Zahájení projektu 011 Ukončení projektu 00 Obsah,

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 5 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 6 Implementace

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Poděkování. * Dodatek v elektronické podobě publikace.

Poděkování. * Dodatek v elektronické podobě publikace. Poděkování Autoři by velmi rádi poděkovali za finanční podporu výzkumu, z něhož vzešla tato popisná a celá řada akademických publikací, které obdržely pozitivní ohlas na mezinárodních konferencích a seminářích.

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více