Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)"

Transkript

1 Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

2 MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní federace. 2

3 PREZENTACE MEZINÁRODNÍ FEDERACE 8.1. Klíčová slova Mezinárodní federace Poslání Mezinárodní federace, založená v roce 1919, je největší humanitární organizací na světě. Se svými 178 členy (stav 2001) a 60 delegacemi rozmístěnými po celém světě poskytuje pomoc potřebným. Zlepšovat život zranitelných lidí mobilizováním síly humanity (revidované prohlášení o poslání, Strategie 2010). Zranitelní lidé Sekretariát Valné shromáždění Reakce na katastrofy Připravenost na katastrofy Pohotovostní záchranné jednotky Zranitelní lidé, potenciální příjemci pomoci, jsou lidé přímo ohrožení na životě nebo možnosti žít v podmínkách zajišťujících základní sociálně-ekonomickou jistotu a lidskou důstojnost. Sekretariát, řízený generálním tajemníkem, sídlí v Ženevě. Jeho úkolem je koordinovat, organizovat a řídit mezinárodní operace pomoci, připravovat programy připravenosti na katastrofy a napomáhat budování programů národních společností. Sekretariát je rozdělen na šest divizí Připravenost a reakce na katastrofy, Koordinace programů, Výměna zkušeností, Sledování a hodnocení, Komunikace a Spolupráce, ve kterých pracuje na 250 zaměstnanců z 50 zemí. Valné shromáždění je nejvyšší rozhodovací orgán Federace. Koordinace operací pomoci a získávání prostředků pro mezinárodní zásahy (ze stanov Federace) Reakce na katastrofy zahrnuje přípravu odpovídajících prováděcích postupů, programy připravenosti na katastrofy, práci s národními společnostmi a provádění vlastních operací pomoci. Cílem programů připravenosti na katastrofy je podpora národních společností tak, aby byly připraveny na prevenci a snižování rizik. Pohotovostní záchranné jednotky (Emergency Response Units- ERU) byly zřízeny v rámci strategie Federace. Smyslem bylo zrychlení reakce při zachování zapojení národních společností. ERU tvoří školené skupiny odborníků s plným vybavením schopných zásahu do 48 hodin a samostatného operování v prostoru po dobu 3 týdnů (poté musí být rozhodnuto o jejich stažení nebo plné integraci do delegace). 3

4 MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE Partnerství Kodex chování při operacích pomoci Mezinárodní federace pracuje především v rámci Hnutí tj. s národními společnostmi a MVČK. Spolupracuje však i s množstvím vládních i nevládních organizací. Mezi hlavní oblasti takové spolupráce patří humanitární pomoci, rozvoj a výzkum. Federace, MVČK a dalších šest velkých humanitárních agentur přijalo v roce 1994 Kodex chování humanitárních pracovníků. Kodex stanoví deset principů. Tři přílohy pojednávají o vztazích humanitárních organizací s vládami, dárcovskými vládami a mezivládními organizacemi. Od jeho přijetí v roce 1994 se ke Kodexu připojilo dalších 200 organizací. 4

5 PREZENTACE MEZINÁRODNÍ FEDERACE 8.2. Prezentace Federace Původ Struktura V květnu 1919 se sešli zástupci Amerického, Britského, Francouzského, Italského a Japonského červeného kříže, aby formálně ustavili Ligu společností červeného kříže, předchůdkyni Mezinárodní federace. Jejím cílem bylo posílit a sjednotit zdravotnické aktivity existujících národních společností a podpořit vznik nových společností. Federace má obrovský humanitární potenciál. Vezmeme-li v úvahu všech 178 členských národních společností (stav 2001), máme organizaci se 105 miliony dobrovolníků a zaměstnanci poskytujícími pomoc na 233 milionům potřebných. Federace prostřednictvím svého Sekretariátu v Ženevě a více než 60 delegacemi rozmístěnými po celém světě pomáhá národním společnostem provádět jejich aktivity. Celosvětová síť dobrovolníků Valné shromáždění Výkonná rada Poslání Dobrovolníci provádějí různé činnosti v místech svého bydliště a hrají tak důležitou úlohu při posilování občanské společnosti. Nábor, školení a zvláště neustálá motivace patří k nejnaléhavějším úkolům národních společností. Valné shromáždění je nejvyšší rozhodovací orgán Federace tvořený všemi členskými národními společnostmi. Schází se jednou za dva roky. Stanoví obecné směrování Federace, schvaluje plány a rozpočty, přijímá nové členy a vyjadřuje se k různým otázkám společného zájmu. Výkonná rada je volená Valným shromážděním. Sestává z presidenta Federace, čtyř vicepresidentů, vicepresidenta ex-officio, 20 zvolených zástupců NS a předsedy Finanční komise. Obvykle se schází dvakrát ročně. Rozhoduje v záležitostech daných stanovami nebo Valným shromážděním. Posláním Federace je zlepšovat život zranitelných lidí mobilizováním síly humanity, tj. těch, kteří jsou přímo ohrožení na životě nebo možnosti žít v podmínkách zajišťujících základní sociálně-ekonomickou jistotu a lidskou důstojnost. Federace koordinuje a řídí mezinárodní pomoc obětem přírodních nebo průmyslových katastrof, pomoc uprchlíkům a zdravotnickou pomoc. Kombinuje operace okamžité pomoci s rozvojovými programy. Cílem je posílení kapacity jednotlivých národní společností. Právní postavení Na rozdíl od mezinárodních mezivládních organizací, Federace nebyla ustavena státy a povaha jejích aktivit není upravena určitou mezinárodní smlouvou. Právní postavení Federace není explicitně definováno. Protože Sekretariát Federace se nachází v Ženevě, je právnickou osobou Švýcarska. Do určité míry je s ní nakládáno podobně jako s mezivládními organizacemi sídlícími rovněž ve Švýcarsku. 5

6 MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE Právní postavení Federace v dalších zemích musí být uznáno každým státem jednotlivě. Pokud by Federace v dané zemi nezískala status, může odpovědnost za její programy převzít národní společnost. Protože Federace plní podobnou úlohu jako mnoho mezivládních organizací, usiluje o status udělený těmto organizacím v roce 1947 Úmluvou o privilegiích a imunitě zvláštních agentur OSN. Aktivity Reakce na katastrofy okamžitá pomoc národní/ mezinárodní vyhlášení sbírek koordinace budování kapacity rehabilitace a rekonstrukce další propracovávání standardů Mapování, školení, hodnocení služeb Připravenost na katastrofy Zdraví ve společnosti stanovení rizik a posilování struktury národních společností školení, poskytování expertů a vybavení rozvoj vztahů s dalšími humanitárními organizacemi školení první pomoci očkovací kampaně, zamezování šíření přenosných chorob psychologická podpora, zvládání stresu zdravotnická osvěta léky mobilní kliniky a ošetřovatelství Sociální služba rozvoj společnosti děti v ozbrojených konfliktech, děti na ulici senioři postižení Distribuce potravin a výživa Zdraví a péče ve společnosti stanovení rizik a posilování struktury národních společností školení, poskytování expertů a vybavení rozvoj vztahů s dalšími humanitárními organizacemi Oděvy a přístřeší Provoz uprchlického tábora studny, pumpy, distribuce vody, latríny, zdravotnická osvěta 6

7 PREZENTACE MEZINÁRODNÍ FEDERACE Informace o humanitárním právu Pátrání a spojování rodin Podpora budování kapacity národních společností Krevní programy podpora mezinárodního humanitárního práva a základní standardy pro humanitární pomoc (pouze národní společnosti ve spolupráci s MVČK) školení a rozvoj zaměstnanců a dobrovolníků rozvojové programy rozvoj systémů řízení národních společností propagace bezpříspěvkového dárcovství krve propagace zavedení jednotných standardů kvality rozvoj krevních programů Mládež šíření Základních principů v rámci aktivit školící a vzdělávací programy ochrana života a zdraví prostřednictvím zdravotnické osvěty podpora šíření přátelství a porozumění Šíření humanitárních hodnot Pohotovostní záchranné jednotky Rychlá pomoc zachraňuje životy. Pohotovostní záchranné jednotky (Emergency Response Units- ERU) byly zřízeny v rámci strategie Federace. Smyslem bylo zrychlení reakce při zachování zapojení národních společností. ERU tvoří školené skupiny odborníků s plným vybavením schopných zásahu do 48 hodin a samostatného operování v prostoru po dobu 3 týdnů (poté musí být rozhodnuto o jejich stažení nebo plné integraci do delegace). ERU budují a cvičí národní společnosti. Do akcí organizovaných Federací jsou nasazovány na základě požadavku Sekretariátu Federace. Existující ERU základní zdravotní péče (Německo, Finsko, Norsko) logistika (Belgie) zajištění dodávek vody a hygiena (Německo, Švédsko, Velká Británie, Honduras) zajištění dodávek vody- specializace (Německo, Rakousko, Keňa, Peru, Honduras) telekomunikace (Německo, Rakousko, Španělsko, Japonsko) mobilní nemocnice (Německo, Finsko, Norsko) STRATEGIE 2010 V říjnu 1999 přijalo Valné shromáždění Federace novou strategii. Strategie 2010 vychází z poznatků let devadesátých, analýz celosvětových trendů a konzultací v rámci Federace i s vnějšími partnery. Strategie revidovala prohlášení o poslání, které nyní zní zlepšovat život zranitelných lidí mobilizováním síly humanity 7

8 MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE Klíčové oblasti Strategie 2010 propagace Základních principů Hnutí a humanitárních hodnot; reakce na katastrofy; připravenost na katastrofy; zdraví a péče ve společnosti. Tyto klíčové oblasti jsou integrálním a vzájemně propojeným souborem, který nabízí příležitost soustředit kolektivní úsilí na užší rozsah činnosti. Tyto činnost mají dva rozměry: poskytování služeb a obhajování. Zaměření Mezinárodní federace se soustředí na budování kapacit ve čtyřech klíčových oblastech, což bude mít za následek vyšší jakost služeb a podporu, a jasnější postavení obhájců. Bude také napomáhat uzavření partnerských dohod mezi jednotlivými národními společnostmi a národními partnery, a také mezi Mezinárodní federací a mezinárodními organizacemi. Strategická rozhodnutí vytvoří kritéria jakosti pro každou z klíčových oblastí. Bude založen systém hodnocení pro celou Federaci, který bude obsahovat sebehodnocení a přehled o příbuzných organizacích k měření pokroku ve všech klíčových oblastech a začlenění poučení do budoucího vývoje programů. Definice klíčových oblastí Mezinárodní federace pomáhá vytýčit hlavní střed zájmu Sekretariátu, tj. podporovat a budovat kapacitu národní společnosti v těchto čtyřech klíčových oblastech, usnadňovat spolupráci mezi členskými společnostmi a současně být schopen koordinovat/ řídit mezinárodní podporu programů reakce na katastrofy. Financování Federace je financována z následujících zdrojů: roční příspěvky členských národních společností; zvláštní příspěvky národních společnosti, vlád a mezinárodních institucí; vyhlašování sbírek 8

Západočeská univerzita v Plzni DIPLOMOVÁ PRÁCE

Západočeská univerzita v Plzni DIPLOMOVÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC EVROPSKÉ UNIE NEČLENSKÝM STÁTŮM Zpracovala: Kantoříková Petra Plzeň, 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD 2007 Materiály OECD jsou rovněž k dispozici na následující webové stránce: www.oecd.org Informace pro sdělovací prostředky Služba OECD pro vztahy

Více

FAKTA A ČÍSLA OSN. Základní údaje o Organizaci spojených národů. UNITED NATIONS Informační centrum OSN v Praze. New York Praha 2005.

FAKTA A ČÍSLA OSN. Základní údaje o Organizaci spojených národů. UNITED NATIONS Informační centrum OSN v Praze. New York Praha 2005. UNITED NATIONS Informační centrum OSN v Praze Fakta a čísla OSN Základní údaje o Organizaci spojených národů Tato publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Základní

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

Bezpečnostní strategie České republiky

Bezpečnostní strategie České republiky Bezpečnostní strategie České republiky 2011 Úvodní slovo předsedy vlády České republiky Proč se v době míru vůbec věnovat bezpečnostním otázkám? Proč se raději nevěnovat stavbě nových domů, nemocnic, škol?

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2010) 2 OBSAH ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI... 4 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu Mládež

Více

Malaga (Španělsko) 7.-8. května 2003

Malaga (Španělsko) 7.-8. května 2003 2. EVROPSKÁ KONFERENCE MINISTRŮ ODPOVĚDNÝCH ZA POLITIKY INTEGRACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Malaga (Španělsko) 7.-8. května 2003 Zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením: zlepšení politiky

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie

Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie CS Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie Směrem k evropskému modelu bezpečnosti BŘEZEN 2010 Upozornění Toto znění, přijaté Radou pro spravedlnost a vnitřní věci na zasedání ve dnech 25. a 26. února

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 2015 bylo

Více

IV. - GLOBÁLNÍ AKČNÍ PLÁN: Strategie realizace

IV. - GLOBÁLNÍ AKČNÍ PLÁN: Strategie realizace IV. - GLOBÁLNÍ AKČNÍ PLÁN: Strategie realizace A. Úvod 53. Na první Konferenci Organizace spojených národů - Habitat, konané ve Vancouvru před dvaceti lety, byl přijat program rozvoje lidských sídel. Od

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013. Odhodlána zajistit, aby v Evropě potravin je bezpečný

STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013. Odhodlána zajistit, aby v Evropě potravin je bezpečný STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013 Odhodlána zajistit, aby v Evropě potravin je bezpečný STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013 Přijato v Parmě,

Více

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ přijatá na Zasedání na vysoké úrovni ministerstev školství a životního prostředí Vilnius, březen 2005 Pracovní materiál

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

ÚMLUVA O ZACHOVÁNÍ NEMATERIÁLNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ÚMLUVA O ZACHOVÁNÍ NEMATERIÁLNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ÚMLUVA O ZACHOVÁNÍ NEMATERIÁLNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Paříž, 17. října 2003 ÚMLUVA O ZACHOVÁNÍ NEMATERIÁLNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Generální konference Organizace spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu,

Více

Kapitola 28 Agendy 21:

Kapitola 28 Agendy 21: Kapitola 28 Agendy 21: INICIATIVY MÍSTNÍCH ÚŘADŮ NA PODPORU AGENDY 21 PROGRAMOVÁ OBLAST Východiska opatření 28.1. Velké množství problémů a řešení obsažených v Agendě 21 má své kořeny na úrovni místních

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. května 2006 (OR. en) 8668/06 Interinstitucionální spis: 2005/0268 (CNS) CULT 36 COMER 89 COMPET 89 DEVGEN 110 MI 90

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. května 2006 (OR. en) 8668/06 Interinstitucionální spis: 2005/0268 (CNS) CULT 36 COMER 89 COMPET 89 DEVGEN 110 MI 90 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. května 2006 (OR. en) 8668/06 Interinstitucionální spis: 2005/0268 (CNS) CULT 36 COMER 89 COMPET 89 DEVGEN 110 MI 90 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Rozhodnutí Rady o

Více

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením.

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením. Slovo úvodem Vážení čtenáři, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pro Vás připravilo již sedmou zprávu o zahraniční politice České republiky. Ta Vám poskytne souhrnné údaje o naší zahraniční

Více

elementární míry kybernetické bezpečnosti směrem k jejímu dalšímu hlubšímu a pokročilému zajišťování.

elementární míry kybernetické bezpečnosti směrem k jejímu dalšímu hlubšímu a pokročilému zajišťování. III. Stále více a více lidských činností a aktivit se přesouvá z fyzického prostředí do kyberprostoru. V průběhu posledních desetiletí změnily informační a komunikační technologie téměř každý aspekt našeho

Více

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Č.j.: MZDR 3708 / 2007 Počet listů: 19 Příloha: 1/1 Schvaluji: MUDr. Tomáš Julínek, MBA ministr zdravotnictví KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Dne:

Více

Vedoucí Pobočka pro strategii elektronického vydávání a podporu Odbor komunikací FAO Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Řím, Itálie

Vedoucí Pobočka pro strategii elektronického vydávání a podporu Odbor komunikací FAO Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Řím, Itálie Reedice 2008 Použitá tvrzení a citace materiálů v tomto informačním produktu nepředstavují vyjádření jakéhokoliv názoru ze strany Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) ve vztahu k právnímu nebo

Více

EVROPSKÁ UNIE A HUMANITÁRNÍ POMOC

EVROPSKÁ UNIE A HUMANITÁRNÍ POMOC UČEBNÍ MODUL EVROPSKÁ UNIE A HUMANITÁRNÍ POMOC Mgr. Josef Pazderka MSc OBSAH 1. ÚVOD str. 4 2. UVEDENÍ DO PROBLEMTIKY str. 5 2.1. Zdroje humanitární pomoci.. str. 5 2.2. Humanitární ochrana str. 5 2.3.

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e

Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e E V R O P S K Ý Ú Č E T N ĺ D V Ů R Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e Tuto brožuru připravilo oddělení vnějších vztahů Evropského účetního dvora výhradně

Více

Integrovaný záchranný systém a krizové řízení

Integrovaný záchranný systém a krizové řízení Integrovaný záchranný systém a krizové řízení Integrovaný záchranný systém Charakteristika a použití integrovaného záchranného sytému Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS ) je určen pro koordinaci

Více

Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY

Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY EDUCON, o.s. srpen 2004 OBSAH Část 1 - Občan a zahraniční rozvojová pomoc České republiky. 3 Část 2 - Kdo pomoc zajišťuje?... 10 Část 3 - Organizování

Více

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4 Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Pracovní program na rok 2013 1. SHRNUTÍ... 4 1.1 Strategické cíle... 4 1.2 Klíčové operační

Více