3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy"

Transkript

1 Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná v takové hloubce, která je optimální z hlediska únosnosti základové půdy, klimatických vlivů a technologie provádění těchto základů. Volbu druhu základu ovlivňuje velikost a způsob jeho zatížení a složení a vlastnosti základové půdy. Rozměr a tvar základu se navrhne a posuzuje vesměs výpočtem 1. a 2. mezního stavu ve smyslu ČSN EN Zvláštní pozornost je třeba při realizaci těchto základů věnovat kvalitě základové půdy, jakož i speciálním případům zakládání, tj. např. základům na násypech a prosedavých zeminách (spraších), v sesuvných oblastech, v seizmických územích, základům strojů atd. 3.1 Druhy plošných základů Plošnými základy jsou: základové patky, jež jsou typické pro zakládání sloupů, základové pasy, jež tvoří základy zdí, a základové desky, jež tvoří souvislý základ pod celou stavbou, nebo jejím dilatačním celkem. Základové patky mají obdélníkový, výjimečně i kruhový tvar a jsou z prostého, častěji však vyztuženého betonu. Bývají vesměs monolitické, jednostupňové, výjimečně, v případě větších hloubek založení, i vícestupňové. Pro zakládání sloupů montovaných železobetonových konstrukcí bývají opatřeny kalichy pro vetknutí těchto sloupů. Od dříve hojně používaných prefabrikovaných patek se ustupuje. Pro zakládání monolitických železobetonových konstrukcí a konstrukcí ocelových jsou opatřeny kotevní výztuží. Pro potřeby posuzování plošných základů se stanovuje jejich tuhost, která souvisí nejen s jejich tvarem, ale i s deformačními vlastnostmi základové půdy. Za základové pasy se považují obdélníkové základy s poměrem L / B 6, přičemž vždy platí, že jejich šířka B L (délka). Základové pasy bývají ve směru šířky vždy tuhé, poddajné jsou naopak ve směru své délky. Základové pasy lze vést v potřebných směrech, v nichž jsou umístěny zakládané zdi. Pokud jsou uloženy ve směrech navzájem kolmých, nazývají se někdy základovými rošty. V případě málo únosné základové půdy a pravidelné rozteče nosných konstrukcí mohou základové pasy tvořit i plošné základy pod sloupy, respektive kombinace sloupů s nosnými stěnami. Základová deska je souvislý plošný základ, přenášející zatížení celého stavebního objektu nebo jeho souvislé části. Základové desky umožňují účinné vodorovné ztužení objektu v úrovni základové spáry, snížení kontaktního napětí při zakládání na málo únosné půdě, snížení nerovnoměrného sedání a vzájemného pootáčení svislých prvků konstrukce na málo únosném podloží a provedení celoplošné izolace suterénu stavby proti podzemní vodě. Plošné základy spadají obyčejně do 1. GK a 2. GK, zcela výjimečně i do 3. GK. Návrh plošných základů spočívá v návrhu velikosti a tvaru plochy základové spáry včetně hloubky založení D, a dále z doporučení vedoucích k ochraně základové spáry před a při provádění plošných základů. Správně navržená plocha základů se posuzuje prokázáním mezního stavu porušení (stability) a popř. prokázáním mezního stavu použitelnosti, jež vede k odhadu velikosti sedání základů. V případech umístění plošného základu (vesměs patky či pasu) blízko nebo na přirozeném či umělém svahu, blízko výkopu nebo opěrné zdi, blízko vodoteče či jezera nebo nádrže a blízko hornických děl či zasypaných konstrukcí se musí prokázat celková stabilita základové půdy (EQU). 29

2 P lošné základy 3.2 Hloubka založení Klimatické poměry v České republice ovlivňují plošné základy staveb jednak možností promrzání, jednak nadměrným vysycháním spojeným s přetvořením příslušných zemin. Z hlediska mrazu je na našem území minimální hloubka založení D = 0,80 m, v horských oblastech to může být i více. K vysychání spojenému se smršťováním jsou citlivé jemnozrnné zeminy s velmi a extrémně vysokou plasticitou tř. F7 a F8, kde minimální hloubka založení činí D = 1,60 m. V případě dočasných nebo provizorních staveb lze zakládat i v hloubce D = 0,40 m. Hloubka založení D pro posouzení 1. mezního stavu je nejmenší svislá vzdálenost od (upraveného) terénu k základové spáře, jež tvoří kontakt plošného základu s geotechnickým prostředím. Pro posouzení 2. mezního stavu (použitelnosti), kdy se stanovuje zejména sedání plošných základů, je hloubka založení vztažena vždy k původnímu terénu. 3.3 Návrh podle mezního stavu porušení Při výpočtu mezního stavu porušení (GEO) a (STR) je třeba vycházet z návrhových hodnot zatížení F d, jež se odvozují z hodnot reprezentativních F rep a ty pak z hodnot charakteristických F k podle vztahů: F d = γ F F rep ; F rep = ψ F k (8) kde γ F dílčí součinitele zatížení jsou dány v tab. 8 a součinitel ψ se převezme z ČSN EN V těžišti pravidelného tvaru základové spáry (obdélníka o stranách B, L, kde B L, popř. kruhu, jenž se pro účely výpočtu převede nejlépe na rovnoplochý čtverec) působí obecně 6 složek zatížení, tj. 3 složky silové ve směru os: F xd, F yd, F zd a 3 složky momentové otáčející kolem těchto os: M xd, M yd a M zd, přičemž obyčejně (krouticí) moment kolem svislé osy z: M zd = 0, osa z je svislá. Nejprve je třeba stanovit excentricitu e působící svislé síly F zd vzhledem k těžišti základové spáry, resp. její složky: e x = M yd / F zd a e y = M xd / F zd, pro něž musí platit: (e x / B) 2 + (e y / L) 2 (1/3) 2 (9) Pokud tato podmínka není splněna, je třeba tvar plochy základové spáry změnit (jde o podmínku stability). Pro mezní stav porušení se předpokládá konstantní průběh napětí v základové spáře σ d, tudíž se počítá s tzv. efektivní plochou základové spáry A ef = B ef L ef, kde: B ef = B 2e x ; L ef = L 2e y (10) σ d = F zd / A ef R d / γ RV (11) kde R d je návrhová únosnost základové spáry, jež se určí a posoudí příslušnými návrhovými přístupy podle ČSN EN ; γ RV dílčí součinitel únosnosti pro plošné základy podle tab

3 Plošné základy V případě jemnozrnných zemin třídy F se návrhová únosnost posuzuje zvlášť pro tzv. neodvodněné podmínky, kdy o únosnosti v základové spáře rozhodují totální parametry základové půdy, pro něž zhruba platí: φ ud = 0 a pevnost je dána totální soudržností c u, potom: R d = ( + 2) c u b c s c i c + q (12) kde q = γ D je tlak nadloží nad základovou spárou, b c = 1 2α / ( + 2) vliv sklonu základové spáry α od vodorovné, s c = 1 + 0,2 B ef / L ef vliv tvaru základu (pro čtverec nebo kruh je s c = 1,2), i c = 0,5 (1 + (1 H d / (A ef cu)) 1/2 ) pro H d A ef c u, kde H d = (F 2 xd + F 2 yd ) 1/2 je vliv šikmosti vyvolané vodorovným zatížením H d. Pro odvodněné podmínky se návrhová únosnost stanoví: R d = c ef N c b c s c i c + γ 1 D N q b q s q i q + 0,5γ 2 B ef N γ b γ s γ i γ (13) kde N q = e πtgφ tg 2 (45 + φ / 2); N c = (N q 1) cotg φ; N γ = 2(N q 1) tg φ (14) b c = b q (1 b q ) / (N c tg φ); b q = b γ = (1 α tg φ) 2 (15) s q = 1 + (B ef / L ef ) sin φ; s γ = 1 0,3(B ef / L ef ); s c = (s q N q 1) / (N q 1) (16) i c = i q (1 i q ) / (N c tg φ); i q = (1 H d / (F zd + A ef c ef cotg φ)) m i γ = (1 H d / (F zd + A ef c ef cotg φ)) m+1 (17) kde α je úhel, který svírá spádnice šikmé základové spáry s vodorovnou rovinou kde m = m x = (2 + (B ef / L ef )) / (1 + (B ef / L ef )), pokud H d je ve směru B m = m y = (2 + (L ef / B ef )) / (1 + (L ef / B ef )), pokud H d je ve směru L m = m ε = m y cos 2 ε + m x sin 2 ε, pokud H d svírá s osou y úhel ε (18) γ 1 je objemová tíha zeminy nad základovou spárou, γ 2 objemová tíha zeminy pod základovou spárou do hloubky 2,5B ef. Dále je třeba posoudit základovou spáru na usmýknutí, dané výslednicí vodorovných sil v základové spáře H d. Platí vztah: A ef R dh / γ Rh = (F zd tg φ d + c d A ef + S pd ) / γ Rh H d (19) kde R dh je návrhová únosnost základové spáry ve vodorovném směru, S pd vodorovná návrhová složka zemního odporu uvažovaná na výšku základu, γ Rh dílčí součinitel únosnosti pro plošné základy podle tab. 10. Tab. 10 Dílčí součinitele únosnosti γ R Značka Soubor R1 R2 x) R3 x) únosnost γ R,v 1,0 1,4 1,0 usmyknutí γ R,h 1,0 1,1 1,0 x) podle doporučení NAD používá se pouze NP1, tedy dílčí součinitele pro R1 31

4 P lošné základy 32 Příklad 1 Návrh základové patky v základové půdě podle obr. 4 pro charakteristické velikosti zatížení na povrchu patky: N kg = 500 kn, N kq = 300 kn, M ykg = 50 knm, M ykq = 150 knm, H xkq = 80 kn. Návrh pro 1. mezní stav (porušení). Vlastnosti základové půdy jsou v tab. 11. Tab. 11 Vlastnosti základové půdy pro příklad 1 Vrstva a b c d Řešení: Popis navážka (Y) jíl písčitý, pevný (F6) písek hlinitý (S3) slínovec zvětralý (R5) Úhel vnitřního tření [ ] Soudržnost [kpa] efektivní totální efektivní totální Objemová tíha [kn.m -3 ] Modul deformace [MPa] Poissonovo číslo 18, ,0 65,0 21,0 5,0 0, ,0 19,5 18,0 0,30 22,0 25,0 Vzhledem k tomu, že v případě jemnozrnných zemin rozhoduje obyčejně únosnost pro neodvodněné podmínky, bude nejprve posouzena tato krátkodobá únosnost: 1. NP 1a: A1 + M1 + R1 Volíme patku čtvercovou B x L = 2,5 x 2,5 m, tloušťka t = 1,0 m, hl. založení D = 1,20 m (ve vrstvě č. 2 jílu slabě písčitém tuhém až pevném tř. F6) a) zatížení a napětí v úrovni základové spáry tíha patky G = 2,5 2,5 1,0 25 = 156,25 kn normální síla v těžišti základové spáry: N zd = ( ,25) 1, ,5 = 1335,94 kn vodorovná síla v těžišti základové spáry: H xd = 80 1,5 = 120,00 kn moment v těžišti základové spáry: M yd = 50 1, , ,0 = 412,50 knm excentricita svislé síly v základové spáře: e xd = 412,5/1335,94 = 0,308 m < 2,5/3 = 0,83 m efektivní šířka základu: B ef = 2,5 2 0,308 = 1,884 m, (délka L ef = 2,50 m) efektivní plocha základové spáry: A ef = 2,5 1,884 = 4,71 m 2 napětí v základové spáře: σ d = 1335,94/4,71 = 283,64 kpa b) únosnost základové spáry pro neodvodněné podmínky (krátkodobá únosnost) spočte se podle rov. (12) efektivní tlak nadloží: q = 18,0 1,0 + 0,2 21,0 = 22,20 kpa součinitele: b c = 1,0; s c = 1,0 + 0,2 1,88 / 2,5 = 1,15 i c = 0,5 (1 + (1 (120 / (65,0 4,71)) 1/2 ) = 0,89

5 Plošné základy R d = (3,14 + 2,0) 65,0 1,0 1,15 0, ,2 = 364,15 kpa σ d = 283,64 kpa < 364,15 / 1,0 = 364,15 kpa c) odolnost proti usmyknutí (podle rov. 19, S pd se obyčejně zanedbává) únosnost ve smyku v základové spáře: R dh = A ef c ud = 4,71 65 = 306,15 kn výsledek R dh / γ Rh = 306,15 / 1,0 = 306,15 kn > H d = 120,0 kn Obr. 4 Zadání k příkladu 1 2. NP 1b: A2 + M2 + R1 a) zatížení a napětí v úrovni základové spáry normální síla v těžišti základové spáry: N zd = ( ,25) 1, ,3 = = 1046,25 kn vod. síla v těžišti základové spáry: H xd = 80 1,3 = 104,00 kn moment v těžišti základové spáry: M yd = 50 1, , ,0 = 349,00 knm excentricita svislé síly v základové spáře: e xd = 349,0 / 1046,25 = 0,333 m < 2,5 / 3 = 0,83 m efektivní šířka základu: B ef = 2,5 2 0,333 = 1,834 m (délka L ef = 2,50 m) efektivní plocha základové spáry: A ef = 2,5 1,834 = 4,59 m 2 napětí v základové spáře: σ d = 1046,25 / 4,59 = 227,94 kpa b) únosnost základové spáry pro neodvodněné podmínky (krátkodobá únosnost) spočte se podle rov. (12), c ud = 65,0 / 1,4 = 46,43 kpa součinitele: b c = 1,0; s c = 1,0 + 0,2 1,83 / 2,5 = 1,14 i c = 0,5 (1 + (1 (104 / (46,43 4,59)) 1/2 ) = 0,86 33

6 P lošné základy R d = (3,14 + 2,0) 46,43 1,0 1,15 0, ,2 = 236,03 kpa σ d = 227,94 kpa < 236,03 / 1,0 = 236,03 kpa c) odolnost proti usmyknutí únosnost ve smyku v základové spáře: R dh = A ef c ud = 4,59 46,43 = 213,11 kn výsledek R dh / γ Rh = 213,11 / 1,0 = 213,11 kn > H d = 104,0 kn 3. Dlouhodobá únosnost (odvodněné podmínky) NP1a: A1 + M1 + R1 a) zatížení a napětí v úrovni základové spáry (patka má rozměry 2,5 x 2,5 m) normální síla v těžišti základové spáry: N zd = ( ,25) 1, ,5 = 1335,94 kn vodorovná síla v těžišti základové spáry: H xd = 80 1,5 = 120,00 kn moment v těžišti základové spáry: M yd = 50 1, , ,0 = 412,50 knm excentricita svislé síly v základové spáře: e xd = 412,5 / 1335,94 = 0,308 m < 2,5 / 3 = 0,83 m efektivní šířka základu: B ef = 2,5 2 0,308 = 1,884 m (délka L ef = 2,50 m) efektivní plocha základové spáry: A ef = 2,5 1,884 = 4,71 m 2 napětí v základové spáře: σ d = 1335,94 / 4,71 = 283,64 kpa b) únosnost základové spáry pro odvodněné podmínky (dlouhodobá únosnost) spočte se podle rov. (13) součinitele únosnosti: N q = 2,718 3,14tg20 tg 2 ( / 2) = 6,39 N c = (6,39 1,0) cotg 20 = 14,80; N γ = 2 (6,39 1,0) tg 20 = 3,92 součinitele tvaru základu: s q = 1,0 + 1,88 / 2,5 sin 20 = 1,26; s γ = 1,0 0,3 1,88 / 2,5 = 0,77; s c = (1,26 6,39 1,0) / (6,39 1,0) = 1,31 součinitele šikmosti zatížení: m B = (2 + 1,88 / 2,5) / (1 + 1,88 / 2,5) = 1,57 i q = (1 120 / (1335,94 + 4,71 12,0 cotg 20)) 1,57 = 0,88 i c = 0,88 (1 0,88) / (14,8 tg 20) = 0,86 i γ = (1 120 / (1335,94 + 4,71 12,0 cotg 20)) 2,57 = 0,81 R d = 12,0 14,8 1,31 0, ,2 6,39 1,26 0,88 + 0,5 21,0 1,88 0,77 0,81 = = 371,45 kpa σ d = 283,64 kpa < 371,45 / 1,0 = 371,45 kpa c) odolnost proti usmýknutí únosnost ve smyku v základové spáře: R dh = (N zd tg φ d + A ef c ef,d ) = 1335,94 tg ,71 12,0 = 542,76 kn výsledek R dh / γ Rh = 542,76 / 1,0 = 542,76 kn > H d = 120,0 kn 34

7 Plošné základy 4. Dlouhodobá únosnost (odvodněné podmínky) NP1b: A2 + M2 + R1 a) zatížení a napětí v úrovni základové spáry (patka má rozměry 2,5 x 2,5 m) normální síla v těžišti základové spáry: N zd = ( ,25) 1, ,3 = 1046,25 kn vodorovná síla v těžišti základové spáry: H xd = 80 1,3 = 104,00 kn moment v těžišti základové spáry: M yd = 50 1, , ,0 = 349,0 knm excentricita svislé síly v základové spáře: e xd = 349,0 / 1046,25 = 0,333 m < 2,5 / 3 = 0,83 m efektivní šířka základu: B ef = 2,5 2 0,333 = 1,834 m, (délka L ef = 2,50 m) efektivní plocha základové spáry: A ef = 2,5 1,834 = 4,59 m 2 napětí v základové spáře: σ d = 1046,25 / 4,59 = 227,94 kpa b) únosnost základové spáry pro odvodněné podmínky (dlouhodobá únosnost) M2: c d = 12,0 / 1,25 = 9,60 kpa, φ d = arctg (tg 20 / 1,25) = 16,23 0 součinitele únosnosti: N q = 2,718 3,14tg16,23 tg 2 ( ,23 / 2) = 4,44 N c = (4,44 1,0) cotg 16,23 = 11,82; N γ = 2 (4,44 1,0) tg 16,23 = 2,00 součinitele tvaru základu: s q = 1,0 + 1,83 / 2,5 sin 16,23 = 1,20; s γ = 1,0 0,3 1,83 / 2,5 = 0,78 s c = (1,21 4,44 1,0) / (4,44 1,0) = 1,27 součinitele šikmosti zatížení: m B = (2 + 1,83 / 2,5) / (1 + 1,83 / 2,5) = 1,58 i q = (1 104 / (1046,25 + 4,59 9,6 cotg 16,23)) 1,58 = 0,87 i c = 0,87 (1 0,87) / (11,82 tg 16,23) = 0,83 i γ = (1 104 / (1046,25 + 4,59 9,6 cotg 16,23)) 2,58 = 0,79 R d = 9,6 11,82 1,27 0, ,2 4,44 1,20 0,87 + 0,5 21,0 1,83 0,78 0,79 = = 234,36 kpa σ d = 227,94 kpa < 234,36 / 1,0 = 234,36 kpa c) odolnost proti usmýknutí únosnost ve smyku v základové spáře: R dh = (N zd tg φ d + A ef c ef,d ) = 1046,25 tg 16,23 + 4,59 9,6 = 348,62 kn výsledek R dh / γ Rh = 348,62 / 1,0 = 348,62 kn > H d = 104,0 kn 5. Výpočet bude proveden i pro NP2, který je charakterizován: NP1: A1 + M1 + R2 a) zatížení a napětí v úrovni základové spáry tíha patky: G = 2,5 2,5 1,0 25 = 156,25 kn normální síla v těžišti základové spáry: N zd = ( ,25) 1, ,5 = 1335,94 kn vodorovná síla v těžišti základové spáry: H xd = 80 1,5 = 120,00 kn 35

8 P lošné základy moment v těžišti základové spáry: M yd = 50 1, , ,0 = 412,50 knm excentricita svislé síly v základové spáře: e xd = 412,5 / 1335,94 = 0,308 m < 2,5 / 3 = 0,83 m efektivní šířka základu: B ef = 2,5 2 0,308 = 1,884 m, (délka L ef = 2,50 m) efektivní plocha základové spáry: A ef = 2,5 1,884 = 4,71 m 2 napětí v základové spáře: σ d = 1335,94 / 4,71 = 283,64 kpa b) únosnost základové spáry pro neodvodněné podmínky (krátkodobá únosnost) spočte se podle rovnice (12) efektivní tlak nadloží: q = 18,0 1,0 + 0,2 21,0 = 22,20 kpa součinitele: b c = 1,0; s c = 1 + 0,2 1,88 / 2,5 = 1,15; i c = 0,5 (1 + (1 (120 / (65,0 4,71)) 1/2 ) = 0,89 R d = (3,14 + 2,0) 65,0 1,0 1,15 0, ,2 = 364,15 kpa σ d = 283,64 kpa > 364,15 / 1,4 = 260,10 kpa nevyhovuje, (součinitel γ R,V pro R2 je 1,4) nutno zvětšit základ na 2,6 x 2,6 m c) tíha nové patky: G = 2,6 2,6 1,0 25 = 169,00 kn normálná síla v těžišti základové spáry: N zd = ( ) 1, ,5 = 1353,15 kn vodorovná síla v těžišti základové spáry: H xd = 80 1,5 = 120,00 kn moment v těžišti základové spáry: M yd = 50 1, , ,0 = 412,50 knm excentricita svislé síly v základové spáře: e xd = 412,5 / 1353,15 = 0,305 m < 2,5 / 3 = 0,83 m efektivní šířka základu: B ef = 2,6 2 0,305 = 1,99 m, (délka L ef = 2,60 m) efektivní plocha základové spáry: A ef = 2,6 1,99 = 5,17 m 2 napětí v základové spáře: σ d = 1353,15 / 5,17 = 261,73 kpa d) únosnost základové spáry pro neodvodněné podmínky (krátkodobá únosnost) pro NP2 spočte se podle rov. (12) efektivní tlak nadloží: q = 18,0 1,0 + 0,2 21,0 = 22,20 kpa součinitele: b c = 1,0; s c = 1,0 + 0,2 1,99 / 2,6 = 1,15 i c = 0,5 (1 + (1 (120 / (65,0 5,17)) 1/2 ) = 0,90 R d = (3,14 + 2,0) 65,0 1,0 1,15 0, ,2 = 367,99 kpa σ d = 261,73 kpa < 367,99 / 1,4 = 262,85 kpa e) odolnost proti usmýknutí (podle rov. 19, S pd se obyčejně zanedbává) únosnost ve smyku v základové spáře: R dh = A ef c ud = 5,17 65 = 336,05 kn výsledek R dh / γ Rh = 336,05 / 1,1 = 305,50 kn > H d = 120,0 kn f) únosnost základové spáry pro odvodněné podmínky (dlouhodobá únosnost) součinitele únosnosti: N q = 2,718 3,14tg20 tg 2 ( / 2) = 6,39 N c = (6,39 1,0) cotg 20 = 14,80; N γ = 2 (6,39 1,0) tg 20 = 3,92 36

9 Plošné základy součinitele tvaru základu: s q = 1,0 + 1,99 / 2,6 sin 20 = 1,26; s γ = 1,0 0,3 1,99 / 2,6 = 0,77; s c = (1,26 6,39 1,0) / (6,39 1,0) = 1,31 součinitele šikmosti zatížení: m B = (2 + 1,99 / 2,6) / (1 + 1,99 / 2,6) = 1,57 i q = (1 120 / (1353,15 + 5,17 12,0 cotg 20)) 1,57 = 0,88 i c = 0,88 (1 0,88) / (14,8 tg 20) = 0,86 i γ = (1 120 / (1353,15 + 5,17 12,0 cotg 20)) 2,57 = 0,81 R d = 12,0 14,8 1,31 0, ,2 6,39 1,26 0,88 + 0,5 21,0 1,99 0,77 0,81 = = 372,53 kpa σ d = 261,73 kpa < 372,53 / 1,4 = 266,10 kpa g) odolnost proti usmýknutí únosnost ve smyku v základové spáře: R dh = (N zd tg φ d + A ef c ef,d ) = 1353,15 tg ,17 12,0 = 554,54 kn výsledek R dh / γ Rh = 554,54 / 1,1 = 504,13 kn > H d = 120,0 kn Komentář: přístup NP1a dává příznivější výsledky než přístup NP2, neboť v obou případech jde o kombinaci A1 + M1, avšak NP1a se kombinuje s R1, což pro únosnost plošných základů znamená použití dílčích součinitelů únosnosti γ R,v = γ R,h = 1,0, zatímco v případě NP2 se využívá R2, kde γ R,v = 1,4 a γ R,h = 1,1; v případě jemnozrnných zemin je třeba vždy zvážit, není-li nutné posoudit krátkodobou (neodvodněnou) únosnost základové půdy. 3.4 Návrh podle mezního stavu použitelnosti Mezní stav použitelnosti vede k výpočtu sedání základů, jež se musí provést vždy pro případy 2. GK a 3. GK. Sedání plošných základů se stanoví za předpokladu, že základová půda je pružný poloprostor, kde přitížení v základové spáře σ 0,1 = σ 0 γ D se do hloubky šíří v závislosti na intenzitě tohoto zatížení, jeho rozložení v základové spáře a tvaru této spáry. Průběh napětí v základové spáře již nemusí být konstantní, jako tomu bylo v případě 1. mezního stavu; stanovuje se podle zásad teorie pružnosti zejména s ohledem na tuhost základu. Stanoví se pomocná velikost k: k = (E b / E def,pr ) (t / B) 3, respektive (E b / E def,pr ) (t / L) 3 (20) kde E b je modul pružnosti betonu základu, E def,pr průměrná velikost modulu deformacezákladové půdy do hloubky 2B pod základovou spáru, t tloušťka základu, B a L jeho půdorysné rozměry ve směru, pro který se tuhost počítá. Pokud k < 1 je základ poddajný a rozdělení napětí v základové spáře je třeba určit např. matematickým modelováním, je-li k 1, je základ tuhý a průběh napětí je vesměs lineární. Lze jej získat superpozicí od účinků: normálná síla F zk a příslušné momenty M xk, M yk. Při výpočtu 37

10 P lošné základy sedání se počítá s charakteristickými hodnotami zatížení, kdy veškeré dílčí součinitele výpočtu γ F, γ M, γ R jsou rovny 1. Průběh napětí od přitížení směrem do hloubky σ z,i = σ 0,1 I, kde I je příčinkový součinitel sedání závislý na tvaru základu a na průběhu působícího napětí. Nejčastěji používaný součinitel I 2 platný pro tzv. charakteristický bod obdélníkového základu rovnoměrně zatíženého je na obr. 5, příčinkové součinitele I platné pro jiné tvary základů a příslušné průběhy napětí v základové spáře lze najít ve všech učebnicích mechaniky zemin a zakládání staveb. Statické schéma pro výpočet sedání je potom na obr. 6. Konečné sedání pod příslušným bodem plochy základové spáry se vypočte podle vzorce: n i 1 s = m h I E (21) z,i or,i i oed,i kde σ z,i je svislá složka napětí od přitížení σ 0,1 ve středu i-té vrstvy, σ or,i původní geostatické napětí (σ or,i = γ (D + z)) ve středu i-té vrstvy, m opravný součinitel podle tab. 10 ČSN , podle ČSN EN m = 0,2, h i mocnost i-té vrstvy, charakteristická velikost oedometrického modulu přetvárnosti i-té vrstvy. E oed,i Vztah mezi modulem přetvárnosti E def a oedometrickým modulem deformace E oed je dán: E oed = E def / β; β = (1 2ν 2 / (1 ν)) (22) kde ν je Poissonovo číslo příslušné vrstvy základové půdy. Obr. 5 Průběh příčinkového součinitele sedání I 2 pro charakteristický bod obdélníka 38

11 Plošné základy Pro konkrétní výpočet sedání plošného základu je třeba spočítat upravené vzdálenosti z ri pomocí vzdáleností z i od základové spáry do středu i-té vrstvy podle vztahu: z ri = κ 1 κ 2 z i (23) kde κ 1 je součinitel zohledňující hloubku založení D podle obr. 7, κ 2 součinitel zohledňující existenci nestlačitelné vrstvy základové půdy v hloubce z r pod základovou spárou podle obr. 8. Velikost konečného průměrného sednutí s m, lim a sednutí nerovnoměrného Δs / L, Δs / B stanovuje objednatel (investor) s přihlédnutím na charakter stavby, mezní doporučené hodnoty jsou v tab. 9. Pro částečně nebo plně nasycené jemnozrnné zeminy se mají uvažovat 3 složky sedání: kde s 0 s celk = s 0 + s 1 + s 2 (24) s 1 s 2 je sedání okamžité, sedání konsolidační, sedání vyvolané creepem. Výše uvedeným způsobem lze stanovit velikosti sedání s 0 a s 1, pro odhad sedání s 2 jsou potřebné speciální zkoušky základové půdy. Obr. 6 Statické schéma pro výpočet konečného sedání 39

12 P lošné základy Pro pas 1 = 1+ 0,61 d arctg z Pro patku d 1 = 1+ 0,35 arctg 1,55 z Průběh součinitele 1 d/z Obr. 7 Průběh součinitele 1 Patka 1 Pas Průběh součinitele 2 z ic /z 40 Nestlačitelná vrstva 2 Obr. 8 Průběh součinitele 2 Příklad 2 Stanovení konečného sedání základové patky podle př. 1 (2. mezní stav použitelnosti). Předpokládáme existenci nestlačitelné vrstvy základové půdy v hloubce z c = 8,0 m pod úrovní základové spáry. Řešení: Pro výpočet sedání se použijí charakteristické velikosti zatížení a průběh napětí v základové spáře podle teorie pružnosti. Budeme počítat sedání pro čtvercovou základovou patku B x L = 2,6 x 2,6 m. a) stanovení zatížení a napětí v základové spáře normální síla v těžišti základové spáry: N zk = ( ) 1, ,0 = 969,0 kn vodorovná síla v těžišti základové spáry: H xk = 80 kn moment v těžišti základové spáry: M yk = 50 1, , ,0 = 280,0 kn napětí v základové spáře od N zk : σ n = 969 / 2,6 2 = 143,34 kpa

13 Plošné základy napětí v základové spáře od M yk : σ m = / 2,6 3 = ±95,58 kpa napětí σ 1 = 143,34 95,58 = 47,76 kpa; σ 1 = 143, ,58 = 238,92 kpa původní geostatické napětí v základové spáře: σ or,0 = 18,0 1,0 + 0,2 21,0 = 22,2 kpa napětí konstantní σ a = 47,76 22,2 = 25,56 kpa napětí trojúhelníkové σ b = 238,92 47,76 = 191,16 kpa b) tuhost plošného základu (rov. 20) průměrná velikost modulu deformace do hloubky 2 2,6 = 5,2 m pod základovou spárou E def,pr = (2,3 5,0 + 2,9 18) / 5,2 = 12,25 MPa tuhost k = (26500 / 12,25) (1,0 / 2,6) 3 = 123 > 1 základ je tuhý c) výpočet konečného sedání bude součtem sedání tuhého základu pod charakteristickým bodem (obr. 5) pro zatížení konstantní σ a = 25,56 kpa a zatížení trojúhelníkové s pořadnicí σ b = 191,16 kpa (viz např. model č. 6 z ČSN pro nezatíženou a pro zatíženou hranu), vlastní výpočet bude sestaven do tab. 12. Sedání základové patky na hraně A: s A = 0,58 + 2,27 = 2,85 mm Sedání základové patky na hraně B: s B = 0, ,60 = 13,18 mm Průměrné sedání základové patky: s = (2, ,18) / 2 = 8,02 mm jistě vyhoví Naklonění základové patky: s / B = (13,18 2,85) / 2600 = 0,0039 vyhoví pro statisticky určité konstrukce, nevyhoví však již např. pro železobetonové a ocelové konstrukce staticky neurčité. 3.5 Ochrana základové spáry Za účelem zajištění předpokládané únosnosti základové půdy a přípustného sedání plošných základů je nutné ochránit základovou spáru jak před vlivy mechanickými, tak i klimatickými. K poškození základové půdy dochází při strojním hloubení, jež musí být ukončeno v dostatečné výšce nad základovou spárou a poslední vrstva musí být odebrána ručně, nebo jen za použití malé mechanizace těsně před položením podkladního betonu. V zásadě platí, že odkrýt lze pouze takovou plochu, která bude v téže směně pokryta podkladním betonem. Zatímco kvalita zeminy může být ovlivněna chůzí do hloubky až 0,20 m, zemními stroji pak na hloubku přes 0,50 m. Odstřel v horninách může nakypřit základovou půdu až na hloubku 1,0 m. Ochrana základové půdy výrazně závisí na druhu zeminy v základové spáře a na výši hladiny podzemní vody, jež musí být snížena nejméně o 0,30 m pod úroveň základové spáry. Betonáž plošných základů pod hladinu podzemní vody se nedoporučuje. V případě hrubozrnných zemin dostatečné mocnosti lze hloubit strojně až na navrhovanou základovou spáru a tu následně upravit, např. pomocí vibračního válce. V případě zemin jemnozrnných a hornin poloskalních platí bez výjimky výše uvedené doporučení o ručním dohloubení poslední vrstvy zeminy a okamžitém položení vrstvy podkladního betonu v tloušťce alespoň 0,10 m s tím, že výstavba vlastních základů bude bezprostředně následovat. Naprosto nepřípustný je takový postup, při němž se na vyhloubenou základovou spáru v jemnozrnných zeminách nebo poloskalních horninách rozprostírá vrstva písku nebo štěrku, byť hutněného. Ta nemá žádný význam z hlediska únosnosti, a navíc může s ohledem na svoji propustnost způsobit průnik vody (podzemní či srážkové) k zeminám v základové spáře a tím zhoršení jejich vlastností zejména deformačních, což může vést k nepředpokládanému sedání. V případě podkopání základové spáry v těchto zeminách je třeba plombovat hubeným betonem, nikoliv pískem či štěrkem. 41

14 Tab. 12 Výpočet sedání základové patky z příkladu 2 Číslo vrstvy Mocnost h i [m] z i [m] D / z i κ 1 z c / z i κ 2 Z ri = κ 1. κ 2. z i σ or,i [kpa] 0,2. σ or,i [kpa] 1 0,5 0,25 4,80 1,50 32,0 1,0 0,38 30,18 6,04 2 0,8 0,90 1,33 1,39 8,89 1,0 1,25 48,45 9,65 3 1,0 1,80 0,66 1,28 4,44 1,0 2,30 70,50 14,10 4 1,0 2,80 0,43 1,20 2,85 0,99 3,36 90,00 18,0 5 1,0 3,80 0,32 1,15 2,11 0,96 4,37 102,42 20,48 6 1,0 4,80 0,25 1,10 1,67 0,92 5,28 113,61 22,72 Pokračování tab. 12 Číslo vrstvy Sedání pro konstantní napětí σ a = 25,56 kpa Sedání pod nezatíženou hranou Sedání pod zatíženou hranou z i / B I 2 σ zi [kpa] σ zi 0,2. σ or,i E oed,i [MPa] s i [mm] I A,1 σ zi 0,2. σ or,i s A,i [mm] z i / B I B,1 σ zi 0,2. σ or,i 1 0,146 0,80 20,45 14,41 10,63 0,50 0,030 5,43 0,23 0,146 0,240 85,72 10,63 4,03 2 0,481 0,42 10,74 1,09 10,63 0,08 0,055 11,38 0,86 0,481 0,180 59,17 10,63 4,45 3 0,885 0,27 6,90-7,20 10,63 0,064 10,37 0,98 0,885 0,130 35,60 10,63 3,35 4 1,292 0,17 4,35 24,32 0,060 4,94 0,20 1,292 0,090 16,41 24,32 0,67 5 1,680 0,12 3,07 24,32 0,042-4,42 1,680 0,060 2,46 24,32 0,10 6 2,030 0,09 2,50 24,32 0,034 2,030 0,045-5,52 24,32 E oed,i [MPa] Sedání pod charakteristickýcm bodem 0,58 Sedání pod bodem A 2,27 Sedání pod bodem B 12,60 s B,i [mm] 42

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

kladové konstrukce Základov Základy ení ze svislých konstrukcído půdy. Stavba mám rovnoměrn Vyloučen = konstrukce přenp ení trhlin v konstrukcích. ch.

kladové konstrukce Základov Základy ení ze svislých konstrukcído půdy. Stavba mám rovnoměrn Vyloučen = konstrukce přenp ení trhlin v konstrukcích. ch. Zemní práce Základov kladové konstrukce Zakládání staveb Je jedním m ze základnz kladních oborů stavebnictví zahrnující návrh základz kladů a volbu vhodné metody provádění základů a s tím t m spojené provádění

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk ČEPS, ČEZdistribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PEdistribuce, ZSE, VSE Odsouhlasení normy PŘÍKLADY VÝPOČTŮ UZEMŇOVACÍCH SOUSTAV V

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE.

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. ING. MARTIN RŮŽIČKA SOLETANCHE Česká republika s.r.o. K Botiči 6, 101 00 Praha 10 tel.: 2 717 45 202, 206, 217 fax: 2

Více

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc.

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. POUŽITÁ LITERATURA : Korf, V.: Dendrometrie, Praha 1953 Assman, E.: Waldertragslehre, Mnichov 1961 Prodan, M.: Holzmeslehre, Franfurkt 1965 Korf,

Více

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz stavitel Ochranné hráze na vodních tocích Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. Grada Publishing Tato publikace vyšla za podpory: projektu NAZV č. QH81223

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN 75 9010 - ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM. Rančířov 2012. Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r.

Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN 75 9010 - ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM. Rančířov 2012. Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r. Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN 75 9010 - ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM Rančířov 2012 Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r.o Jaký materiál potrubí vnitřního vodovodu zvolit? Přetrvává představa,

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více