3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy"

Transkript

1 Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná v takové hloubce, která je optimální z hlediska únosnosti základové půdy, klimatických vlivů a technologie provádění těchto základů. Volbu druhu základu ovlivňuje velikost a způsob jeho zatížení a složení a vlastnosti základové půdy. Rozměr a tvar základu se navrhne a posuzuje vesměs výpočtem 1. a 2. mezního stavu ve smyslu ČSN EN Zvláštní pozornost je třeba při realizaci těchto základů věnovat kvalitě základové půdy, jakož i speciálním případům zakládání, tj. např. základům na násypech a prosedavých zeminách (spraších), v sesuvných oblastech, v seizmických územích, základům strojů atd. 3.1 Druhy plošných základů Plošnými základy jsou: základové patky, jež jsou typické pro zakládání sloupů, základové pasy, jež tvoří základy zdí, a základové desky, jež tvoří souvislý základ pod celou stavbou, nebo jejím dilatačním celkem. Základové patky mají obdélníkový, výjimečně i kruhový tvar a jsou z prostého, častěji však vyztuženého betonu. Bývají vesměs monolitické, jednostupňové, výjimečně, v případě větších hloubek založení, i vícestupňové. Pro zakládání sloupů montovaných železobetonových konstrukcí bývají opatřeny kalichy pro vetknutí těchto sloupů. Od dříve hojně používaných prefabrikovaných patek se ustupuje. Pro zakládání monolitických železobetonových konstrukcí a konstrukcí ocelových jsou opatřeny kotevní výztuží. Pro potřeby posuzování plošných základů se stanovuje jejich tuhost, která souvisí nejen s jejich tvarem, ale i s deformačními vlastnostmi základové půdy. Za základové pasy se považují obdélníkové základy s poměrem L / B 6, přičemž vždy platí, že jejich šířka B L (délka). Základové pasy bývají ve směru šířky vždy tuhé, poddajné jsou naopak ve směru své délky. Základové pasy lze vést v potřebných směrech, v nichž jsou umístěny zakládané zdi. Pokud jsou uloženy ve směrech navzájem kolmých, nazývají se někdy základovými rošty. V případě málo únosné základové půdy a pravidelné rozteče nosných konstrukcí mohou základové pasy tvořit i plošné základy pod sloupy, respektive kombinace sloupů s nosnými stěnami. Základová deska je souvislý plošný základ, přenášející zatížení celého stavebního objektu nebo jeho souvislé části. Základové desky umožňují účinné vodorovné ztužení objektu v úrovni základové spáry, snížení kontaktního napětí při zakládání na málo únosné půdě, snížení nerovnoměrného sedání a vzájemného pootáčení svislých prvků konstrukce na málo únosném podloží a provedení celoplošné izolace suterénu stavby proti podzemní vodě. Plošné základy spadají obyčejně do 1. GK a 2. GK, zcela výjimečně i do 3. GK. Návrh plošných základů spočívá v návrhu velikosti a tvaru plochy základové spáry včetně hloubky založení D, a dále z doporučení vedoucích k ochraně základové spáry před a při provádění plošných základů. Správně navržená plocha základů se posuzuje prokázáním mezního stavu porušení (stability) a popř. prokázáním mezního stavu použitelnosti, jež vede k odhadu velikosti sedání základů. V případech umístění plošného základu (vesměs patky či pasu) blízko nebo na přirozeném či umělém svahu, blízko výkopu nebo opěrné zdi, blízko vodoteče či jezera nebo nádrže a blízko hornických děl či zasypaných konstrukcí se musí prokázat celková stabilita základové půdy (EQU). 29

2 P lošné základy 3.2 Hloubka založení Klimatické poměry v České republice ovlivňují plošné základy staveb jednak možností promrzání, jednak nadměrným vysycháním spojeným s přetvořením příslušných zemin. Z hlediska mrazu je na našem území minimální hloubka založení D = 0,80 m, v horských oblastech to může být i více. K vysychání spojenému se smršťováním jsou citlivé jemnozrnné zeminy s velmi a extrémně vysokou plasticitou tř. F7 a F8, kde minimální hloubka založení činí D = 1,60 m. V případě dočasných nebo provizorních staveb lze zakládat i v hloubce D = 0,40 m. Hloubka založení D pro posouzení 1. mezního stavu je nejmenší svislá vzdálenost od (upraveného) terénu k základové spáře, jež tvoří kontakt plošného základu s geotechnickým prostředím. Pro posouzení 2. mezního stavu (použitelnosti), kdy se stanovuje zejména sedání plošných základů, je hloubka založení vztažena vždy k původnímu terénu. 3.3 Návrh podle mezního stavu porušení Při výpočtu mezního stavu porušení (GEO) a (STR) je třeba vycházet z návrhových hodnot zatížení F d, jež se odvozují z hodnot reprezentativních F rep a ty pak z hodnot charakteristických F k podle vztahů: F d = γ F F rep ; F rep = ψ F k (8) kde γ F dílčí součinitele zatížení jsou dány v tab. 8 a součinitel ψ se převezme z ČSN EN V těžišti pravidelného tvaru základové spáry (obdélníka o stranách B, L, kde B L, popř. kruhu, jenž se pro účely výpočtu převede nejlépe na rovnoplochý čtverec) působí obecně 6 složek zatížení, tj. 3 složky silové ve směru os: F xd, F yd, F zd a 3 složky momentové otáčející kolem těchto os: M xd, M yd a M zd, přičemž obyčejně (krouticí) moment kolem svislé osy z: M zd = 0, osa z je svislá. Nejprve je třeba stanovit excentricitu e působící svislé síly F zd vzhledem k těžišti základové spáry, resp. její složky: e x = M yd / F zd a e y = M xd / F zd, pro něž musí platit: (e x / B) 2 + (e y / L) 2 (1/3) 2 (9) Pokud tato podmínka není splněna, je třeba tvar plochy základové spáry změnit (jde o podmínku stability). Pro mezní stav porušení se předpokládá konstantní průběh napětí v základové spáře σ d, tudíž se počítá s tzv. efektivní plochou základové spáry A ef = B ef L ef, kde: B ef = B 2e x ; L ef = L 2e y (10) σ d = F zd / A ef R d / γ RV (11) kde R d je návrhová únosnost základové spáry, jež se určí a posoudí příslušnými návrhovými přístupy podle ČSN EN ; γ RV dílčí součinitel únosnosti pro plošné základy podle tab

3 Plošné základy V případě jemnozrnných zemin třídy F se návrhová únosnost posuzuje zvlášť pro tzv. neodvodněné podmínky, kdy o únosnosti v základové spáře rozhodují totální parametry základové půdy, pro něž zhruba platí: φ ud = 0 a pevnost je dána totální soudržností c u, potom: R d = ( + 2) c u b c s c i c + q (12) kde q = γ D je tlak nadloží nad základovou spárou, b c = 1 2α / ( + 2) vliv sklonu základové spáry α od vodorovné, s c = 1 + 0,2 B ef / L ef vliv tvaru základu (pro čtverec nebo kruh je s c = 1,2), i c = 0,5 (1 + (1 H d / (A ef cu)) 1/2 ) pro H d A ef c u, kde H d = (F 2 xd + F 2 yd ) 1/2 je vliv šikmosti vyvolané vodorovným zatížením H d. Pro odvodněné podmínky se návrhová únosnost stanoví: R d = c ef N c b c s c i c + γ 1 D N q b q s q i q + 0,5γ 2 B ef N γ b γ s γ i γ (13) kde N q = e πtgφ tg 2 (45 + φ / 2); N c = (N q 1) cotg φ; N γ = 2(N q 1) tg φ (14) b c = b q (1 b q ) / (N c tg φ); b q = b γ = (1 α tg φ) 2 (15) s q = 1 + (B ef / L ef ) sin φ; s γ = 1 0,3(B ef / L ef ); s c = (s q N q 1) / (N q 1) (16) i c = i q (1 i q ) / (N c tg φ); i q = (1 H d / (F zd + A ef c ef cotg φ)) m i γ = (1 H d / (F zd + A ef c ef cotg φ)) m+1 (17) kde α je úhel, který svírá spádnice šikmé základové spáry s vodorovnou rovinou kde m = m x = (2 + (B ef / L ef )) / (1 + (B ef / L ef )), pokud H d je ve směru B m = m y = (2 + (L ef / B ef )) / (1 + (L ef / B ef )), pokud H d je ve směru L m = m ε = m y cos 2 ε + m x sin 2 ε, pokud H d svírá s osou y úhel ε (18) γ 1 je objemová tíha zeminy nad základovou spárou, γ 2 objemová tíha zeminy pod základovou spárou do hloubky 2,5B ef. Dále je třeba posoudit základovou spáru na usmýknutí, dané výslednicí vodorovných sil v základové spáře H d. Platí vztah: A ef R dh / γ Rh = (F zd tg φ d + c d A ef + S pd ) / γ Rh H d (19) kde R dh je návrhová únosnost základové spáry ve vodorovném směru, S pd vodorovná návrhová složka zemního odporu uvažovaná na výšku základu, γ Rh dílčí součinitel únosnosti pro plošné základy podle tab. 10. Tab. 10 Dílčí součinitele únosnosti γ R Značka Soubor R1 R2 x) R3 x) únosnost γ R,v 1,0 1,4 1,0 usmyknutí γ R,h 1,0 1,1 1,0 x) podle doporučení NAD používá se pouze NP1, tedy dílčí součinitele pro R1 31

4 P lošné základy 32 Příklad 1 Návrh základové patky v základové půdě podle obr. 4 pro charakteristické velikosti zatížení na povrchu patky: N kg = 500 kn, N kq = 300 kn, M ykg = 50 knm, M ykq = 150 knm, H xkq = 80 kn. Návrh pro 1. mezní stav (porušení). Vlastnosti základové půdy jsou v tab. 11. Tab. 11 Vlastnosti základové půdy pro příklad 1 Vrstva a b c d Řešení: Popis navážka (Y) jíl písčitý, pevný (F6) písek hlinitý (S3) slínovec zvětralý (R5) Úhel vnitřního tření [ ] Soudržnost [kpa] efektivní totální efektivní totální Objemová tíha [kn.m -3 ] Modul deformace [MPa] Poissonovo číslo 18, ,0 65,0 21,0 5,0 0, ,0 19,5 18,0 0,30 22,0 25,0 Vzhledem k tomu, že v případě jemnozrnných zemin rozhoduje obyčejně únosnost pro neodvodněné podmínky, bude nejprve posouzena tato krátkodobá únosnost: 1. NP 1a: A1 + M1 + R1 Volíme patku čtvercovou B x L = 2,5 x 2,5 m, tloušťka t = 1,0 m, hl. založení D = 1,20 m (ve vrstvě č. 2 jílu slabě písčitém tuhém až pevném tř. F6) a) zatížení a napětí v úrovni základové spáry tíha patky G = 2,5 2,5 1,0 25 = 156,25 kn normální síla v těžišti základové spáry: N zd = ( ,25) 1, ,5 = 1335,94 kn vodorovná síla v těžišti základové spáry: H xd = 80 1,5 = 120,00 kn moment v těžišti základové spáry: M yd = 50 1, , ,0 = 412,50 knm excentricita svislé síly v základové spáře: e xd = 412,5/1335,94 = 0,308 m < 2,5/3 = 0,83 m efektivní šířka základu: B ef = 2,5 2 0,308 = 1,884 m, (délka L ef = 2,50 m) efektivní plocha základové spáry: A ef = 2,5 1,884 = 4,71 m 2 napětí v základové spáře: σ d = 1335,94/4,71 = 283,64 kpa b) únosnost základové spáry pro neodvodněné podmínky (krátkodobá únosnost) spočte se podle rov. (12) efektivní tlak nadloží: q = 18,0 1,0 + 0,2 21,0 = 22,20 kpa součinitele: b c = 1,0; s c = 1,0 + 0,2 1,88 / 2,5 = 1,15 i c = 0,5 (1 + (1 (120 / (65,0 4,71)) 1/2 ) = 0,89

5 Plošné základy R d = (3,14 + 2,0) 65,0 1,0 1,15 0, ,2 = 364,15 kpa σ d = 283,64 kpa < 364,15 / 1,0 = 364,15 kpa c) odolnost proti usmyknutí (podle rov. 19, S pd se obyčejně zanedbává) únosnost ve smyku v základové spáře: R dh = A ef c ud = 4,71 65 = 306,15 kn výsledek R dh / γ Rh = 306,15 / 1,0 = 306,15 kn > H d = 120,0 kn Obr. 4 Zadání k příkladu 1 2. NP 1b: A2 + M2 + R1 a) zatížení a napětí v úrovni základové spáry normální síla v těžišti základové spáry: N zd = ( ,25) 1, ,3 = = 1046,25 kn vod. síla v těžišti základové spáry: H xd = 80 1,3 = 104,00 kn moment v těžišti základové spáry: M yd = 50 1, , ,0 = 349,00 knm excentricita svislé síly v základové spáře: e xd = 349,0 / 1046,25 = 0,333 m < 2,5 / 3 = 0,83 m efektivní šířka základu: B ef = 2,5 2 0,333 = 1,834 m (délka L ef = 2,50 m) efektivní plocha základové spáry: A ef = 2,5 1,834 = 4,59 m 2 napětí v základové spáře: σ d = 1046,25 / 4,59 = 227,94 kpa b) únosnost základové spáry pro neodvodněné podmínky (krátkodobá únosnost) spočte se podle rov. (12), c ud = 65,0 / 1,4 = 46,43 kpa součinitele: b c = 1,0; s c = 1,0 + 0,2 1,83 / 2,5 = 1,14 i c = 0,5 (1 + (1 (104 / (46,43 4,59)) 1/2 ) = 0,86 33

6 P lošné základy R d = (3,14 + 2,0) 46,43 1,0 1,15 0, ,2 = 236,03 kpa σ d = 227,94 kpa < 236,03 / 1,0 = 236,03 kpa c) odolnost proti usmyknutí únosnost ve smyku v základové spáře: R dh = A ef c ud = 4,59 46,43 = 213,11 kn výsledek R dh / γ Rh = 213,11 / 1,0 = 213,11 kn > H d = 104,0 kn 3. Dlouhodobá únosnost (odvodněné podmínky) NP1a: A1 + M1 + R1 a) zatížení a napětí v úrovni základové spáry (patka má rozměry 2,5 x 2,5 m) normální síla v těžišti základové spáry: N zd = ( ,25) 1, ,5 = 1335,94 kn vodorovná síla v těžišti základové spáry: H xd = 80 1,5 = 120,00 kn moment v těžišti základové spáry: M yd = 50 1, , ,0 = 412,50 knm excentricita svislé síly v základové spáře: e xd = 412,5 / 1335,94 = 0,308 m < 2,5 / 3 = 0,83 m efektivní šířka základu: B ef = 2,5 2 0,308 = 1,884 m (délka L ef = 2,50 m) efektivní plocha základové spáry: A ef = 2,5 1,884 = 4,71 m 2 napětí v základové spáře: σ d = 1335,94 / 4,71 = 283,64 kpa b) únosnost základové spáry pro odvodněné podmínky (dlouhodobá únosnost) spočte se podle rov. (13) součinitele únosnosti: N q = 2,718 3,14tg20 tg 2 ( / 2) = 6,39 N c = (6,39 1,0) cotg 20 = 14,80; N γ = 2 (6,39 1,0) tg 20 = 3,92 součinitele tvaru základu: s q = 1,0 + 1,88 / 2,5 sin 20 = 1,26; s γ = 1,0 0,3 1,88 / 2,5 = 0,77; s c = (1,26 6,39 1,0) / (6,39 1,0) = 1,31 součinitele šikmosti zatížení: m B = (2 + 1,88 / 2,5) / (1 + 1,88 / 2,5) = 1,57 i q = (1 120 / (1335,94 + 4,71 12,0 cotg 20)) 1,57 = 0,88 i c = 0,88 (1 0,88) / (14,8 tg 20) = 0,86 i γ = (1 120 / (1335,94 + 4,71 12,0 cotg 20)) 2,57 = 0,81 R d = 12,0 14,8 1,31 0, ,2 6,39 1,26 0,88 + 0,5 21,0 1,88 0,77 0,81 = = 371,45 kpa σ d = 283,64 kpa < 371,45 / 1,0 = 371,45 kpa c) odolnost proti usmýknutí únosnost ve smyku v základové spáře: R dh = (N zd tg φ d + A ef c ef,d ) = 1335,94 tg ,71 12,0 = 542,76 kn výsledek R dh / γ Rh = 542,76 / 1,0 = 542,76 kn > H d = 120,0 kn 34

7 Plošné základy 4. Dlouhodobá únosnost (odvodněné podmínky) NP1b: A2 + M2 + R1 a) zatížení a napětí v úrovni základové spáry (patka má rozměry 2,5 x 2,5 m) normální síla v těžišti základové spáry: N zd = ( ,25) 1, ,3 = 1046,25 kn vodorovná síla v těžišti základové spáry: H xd = 80 1,3 = 104,00 kn moment v těžišti základové spáry: M yd = 50 1, , ,0 = 349,0 knm excentricita svislé síly v základové spáře: e xd = 349,0 / 1046,25 = 0,333 m < 2,5 / 3 = 0,83 m efektivní šířka základu: B ef = 2,5 2 0,333 = 1,834 m, (délka L ef = 2,50 m) efektivní plocha základové spáry: A ef = 2,5 1,834 = 4,59 m 2 napětí v základové spáře: σ d = 1046,25 / 4,59 = 227,94 kpa b) únosnost základové spáry pro odvodněné podmínky (dlouhodobá únosnost) M2: c d = 12,0 / 1,25 = 9,60 kpa, φ d = arctg (tg 20 / 1,25) = 16,23 0 součinitele únosnosti: N q = 2,718 3,14tg16,23 tg 2 ( ,23 / 2) = 4,44 N c = (4,44 1,0) cotg 16,23 = 11,82; N γ = 2 (4,44 1,0) tg 16,23 = 2,00 součinitele tvaru základu: s q = 1,0 + 1,83 / 2,5 sin 16,23 = 1,20; s γ = 1,0 0,3 1,83 / 2,5 = 0,78 s c = (1,21 4,44 1,0) / (4,44 1,0) = 1,27 součinitele šikmosti zatížení: m B = (2 + 1,83 / 2,5) / (1 + 1,83 / 2,5) = 1,58 i q = (1 104 / (1046,25 + 4,59 9,6 cotg 16,23)) 1,58 = 0,87 i c = 0,87 (1 0,87) / (11,82 tg 16,23) = 0,83 i γ = (1 104 / (1046,25 + 4,59 9,6 cotg 16,23)) 2,58 = 0,79 R d = 9,6 11,82 1,27 0, ,2 4,44 1,20 0,87 + 0,5 21,0 1,83 0,78 0,79 = = 234,36 kpa σ d = 227,94 kpa < 234,36 / 1,0 = 234,36 kpa c) odolnost proti usmýknutí únosnost ve smyku v základové spáře: R dh = (N zd tg φ d + A ef c ef,d ) = 1046,25 tg 16,23 + 4,59 9,6 = 348,62 kn výsledek R dh / γ Rh = 348,62 / 1,0 = 348,62 kn > H d = 104,0 kn 5. Výpočet bude proveden i pro NP2, který je charakterizován: NP1: A1 + M1 + R2 a) zatížení a napětí v úrovni základové spáry tíha patky: G = 2,5 2,5 1,0 25 = 156,25 kn normální síla v těžišti základové spáry: N zd = ( ,25) 1, ,5 = 1335,94 kn vodorovná síla v těžišti základové spáry: H xd = 80 1,5 = 120,00 kn 35

8 P lošné základy moment v těžišti základové spáry: M yd = 50 1, , ,0 = 412,50 knm excentricita svislé síly v základové spáře: e xd = 412,5 / 1335,94 = 0,308 m < 2,5 / 3 = 0,83 m efektivní šířka základu: B ef = 2,5 2 0,308 = 1,884 m, (délka L ef = 2,50 m) efektivní plocha základové spáry: A ef = 2,5 1,884 = 4,71 m 2 napětí v základové spáře: σ d = 1335,94 / 4,71 = 283,64 kpa b) únosnost základové spáry pro neodvodněné podmínky (krátkodobá únosnost) spočte se podle rovnice (12) efektivní tlak nadloží: q = 18,0 1,0 + 0,2 21,0 = 22,20 kpa součinitele: b c = 1,0; s c = 1 + 0,2 1,88 / 2,5 = 1,15; i c = 0,5 (1 + (1 (120 / (65,0 4,71)) 1/2 ) = 0,89 R d = (3,14 + 2,0) 65,0 1,0 1,15 0, ,2 = 364,15 kpa σ d = 283,64 kpa > 364,15 / 1,4 = 260,10 kpa nevyhovuje, (součinitel γ R,V pro R2 je 1,4) nutno zvětšit základ na 2,6 x 2,6 m c) tíha nové patky: G = 2,6 2,6 1,0 25 = 169,00 kn normálná síla v těžišti základové spáry: N zd = ( ) 1, ,5 = 1353,15 kn vodorovná síla v těžišti základové spáry: H xd = 80 1,5 = 120,00 kn moment v těžišti základové spáry: M yd = 50 1, , ,0 = 412,50 knm excentricita svislé síly v základové spáře: e xd = 412,5 / 1353,15 = 0,305 m < 2,5 / 3 = 0,83 m efektivní šířka základu: B ef = 2,6 2 0,305 = 1,99 m, (délka L ef = 2,60 m) efektivní plocha základové spáry: A ef = 2,6 1,99 = 5,17 m 2 napětí v základové spáře: σ d = 1353,15 / 5,17 = 261,73 kpa d) únosnost základové spáry pro neodvodněné podmínky (krátkodobá únosnost) pro NP2 spočte se podle rov. (12) efektivní tlak nadloží: q = 18,0 1,0 + 0,2 21,0 = 22,20 kpa součinitele: b c = 1,0; s c = 1,0 + 0,2 1,99 / 2,6 = 1,15 i c = 0,5 (1 + (1 (120 / (65,0 5,17)) 1/2 ) = 0,90 R d = (3,14 + 2,0) 65,0 1,0 1,15 0, ,2 = 367,99 kpa σ d = 261,73 kpa < 367,99 / 1,4 = 262,85 kpa e) odolnost proti usmýknutí (podle rov. 19, S pd se obyčejně zanedbává) únosnost ve smyku v základové spáře: R dh = A ef c ud = 5,17 65 = 336,05 kn výsledek R dh / γ Rh = 336,05 / 1,1 = 305,50 kn > H d = 120,0 kn f) únosnost základové spáry pro odvodněné podmínky (dlouhodobá únosnost) součinitele únosnosti: N q = 2,718 3,14tg20 tg 2 ( / 2) = 6,39 N c = (6,39 1,0) cotg 20 = 14,80; N γ = 2 (6,39 1,0) tg 20 = 3,92 36

9 Plošné základy součinitele tvaru základu: s q = 1,0 + 1,99 / 2,6 sin 20 = 1,26; s γ = 1,0 0,3 1,99 / 2,6 = 0,77; s c = (1,26 6,39 1,0) / (6,39 1,0) = 1,31 součinitele šikmosti zatížení: m B = (2 + 1,99 / 2,6) / (1 + 1,99 / 2,6) = 1,57 i q = (1 120 / (1353,15 + 5,17 12,0 cotg 20)) 1,57 = 0,88 i c = 0,88 (1 0,88) / (14,8 tg 20) = 0,86 i γ = (1 120 / (1353,15 + 5,17 12,0 cotg 20)) 2,57 = 0,81 R d = 12,0 14,8 1,31 0, ,2 6,39 1,26 0,88 + 0,5 21,0 1,99 0,77 0,81 = = 372,53 kpa σ d = 261,73 kpa < 372,53 / 1,4 = 266,10 kpa g) odolnost proti usmýknutí únosnost ve smyku v základové spáře: R dh = (N zd tg φ d + A ef c ef,d ) = 1353,15 tg ,17 12,0 = 554,54 kn výsledek R dh / γ Rh = 554,54 / 1,1 = 504,13 kn > H d = 120,0 kn Komentář: přístup NP1a dává příznivější výsledky než přístup NP2, neboť v obou případech jde o kombinaci A1 + M1, avšak NP1a se kombinuje s R1, což pro únosnost plošných základů znamená použití dílčích součinitelů únosnosti γ R,v = γ R,h = 1,0, zatímco v případě NP2 se využívá R2, kde γ R,v = 1,4 a γ R,h = 1,1; v případě jemnozrnných zemin je třeba vždy zvážit, není-li nutné posoudit krátkodobou (neodvodněnou) únosnost základové půdy. 3.4 Návrh podle mezního stavu použitelnosti Mezní stav použitelnosti vede k výpočtu sedání základů, jež se musí provést vždy pro případy 2. GK a 3. GK. Sedání plošných základů se stanoví za předpokladu, že základová půda je pružný poloprostor, kde přitížení v základové spáře σ 0,1 = σ 0 γ D se do hloubky šíří v závislosti na intenzitě tohoto zatížení, jeho rozložení v základové spáře a tvaru této spáry. Průběh napětí v základové spáře již nemusí být konstantní, jako tomu bylo v případě 1. mezního stavu; stanovuje se podle zásad teorie pružnosti zejména s ohledem na tuhost základu. Stanoví se pomocná velikost k: k = (E b / E def,pr ) (t / B) 3, respektive (E b / E def,pr ) (t / L) 3 (20) kde E b je modul pružnosti betonu základu, E def,pr průměrná velikost modulu deformacezákladové půdy do hloubky 2B pod základovou spáru, t tloušťka základu, B a L jeho půdorysné rozměry ve směru, pro který se tuhost počítá. Pokud k < 1 je základ poddajný a rozdělení napětí v základové spáře je třeba určit např. matematickým modelováním, je-li k 1, je základ tuhý a průběh napětí je vesměs lineární. Lze jej získat superpozicí od účinků: normálná síla F zk a příslušné momenty M xk, M yk. Při výpočtu 37

10 P lošné základy sedání se počítá s charakteristickými hodnotami zatížení, kdy veškeré dílčí součinitele výpočtu γ F, γ M, γ R jsou rovny 1. Průběh napětí od přitížení směrem do hloubky σ z,i = σ 0,1 I, kde I je příčinkový součinitel sedání závislý na tvaru základu a na průběhu působícího napětí. Nejčastěji používaný součinitel I 2 platný pro tzv. charakteristický bod obdélníkového základu rovnoměrně zatíženého je na obr. 5, příčinkové součinitele I platné pro jiné tvary základů a příslušné průběhy napětí v základové spáře lze najít ve všech učebnicích mechaniky zemin a zakládání staveb. Statické schéma pro výpočet sedání je potom na obr. 6. Konečné sedání pod příslušným bodem plochy základové spáry se vypočte podle vzorce: n i 1 s = m h I E (21) z,i or,i i oed,i kde σ z,i je svislá složka napětí od přitížení σ 0,1 ve středu i-té vrstvy, σ or,i původní geostatické napětí (σ or,i = γ (D + z)) ve středu i-té vrstvy, m opravný součinitel podle tab. 10 ČSN , podle ČSN EN m = 0,2, h i mocnost i-té vrstvy, charakteristická velikost oedometrického modulu přetvárnosti i-té vrstvy. E oed,i Vztah mezi modulem přetvárnosti E def a oedometrickým modulem deformace E oed je dán: E oed = E def / β; β = (1 2ν 2 / (1 ν)) (22) kde ν je Poissonovo číslo příslušné vrstvy základové půdy. Obr. 5 Průběh příčinkového součinitele sedání I 2 pro charakteristický bod obdélníka 38

11 Plošné základy Pro konkrétní výpočet sedání plošného základu je třeba spočítat upravené vzdálenosti z ri pomocí vzdáleností z i od základové spáry do středu i-té vrstvy podle vztahu: z ri = κ 1 κ 2 z i (23) kde κ 1 je součinitel zohledňující hloubku založení D podle obr. 7, κ 2 součinitel zohledňující existenci nestlačitelné vrstvy základové půdy v hloubce z r pod základovou spárou podle obr. 8. Velikost konečného průměrného sednutí s m, lim a sednutí nerovnoměrného Δs / L, Δs / B stanovuje objednatel (investor) s přihlédnutím na charakter stavby, mezní doporučené hodnoty jsou v tab. 9. Pro částečně nebo plně nasycené jemnozrnné zeminy se mají uvažovat 3 složky sedání: kde s 0 s celk = s 0 + s 1 + s 2 (24) s 1 s 2 je sedání okamžité, sedání konsolidační, sedání vyvolané creepem. Výše uvedeným způsobem lze stanovit velikosti sedání s 0 a s 1, pro odhad sedání s 2 jsou potřebné speciální zkoušky základové půdy. Obr. 6 Statické schéma pro výpočet konečného sedání 39

12 P lošné základy Pro pas 1 = 1+ 0,61 d arctg z Pro patku d 1 = 1+ 0,35 arctg 1,55 z Průběh součinitele 1 d/z Obr. 7 Průběh součinitele 1 Patka 1 Pas Průběh součinitele 2 z ic /z 40 Nestlačitelná vrstva 2 Obr. 8 Průběh součinitele 2 Příklad 2 Stanovení konečného sedání základové patky podle př. 1 (2. mezní stav použitelnosti). Předpokládáme existenci nestlačitelné vrstvy základové půdy v hloubce z c = 8,0 m pod úrovní základové spáry. Řešení: Pro výpočet sedání se použijí charakteristické velikosti zatížení a průběh napětí v základové spáře podle teorie pružnosti. Budeme počítat sedání pro čtvercovou základovou patku B x L = 2,6 x 2,6 m. a) stanovení zatížení a napětí v základové spáře normální síla v těžišti základové spáry: N zk = ( ) 1, ,0 = 969,0 kn vodorovná síla v těžišti základové spáry: H xk = 80 kn moment v těžišti základové spáry: M yk = 50 1, , ,0 = 280,0 kn napětí v základové spáře od N zk : σ n = 969 / 2,6 2 = 143,34 kpa

13 Plošné základy napětí v základové spáře od M yk : σ m = / 2,6 3 = ±95,58 kpa napětí σ 1 = 143,34 95,58 = 47,76 kpa; σ 1 = 143, ,58 = 238,92 kpa původní geostatické napětí v základové spáře: σ or,0 = 18,0 1,0 + 0,2 21,0 = 22,2 kpa napětí konstantní σ a = 47,76 22,2 = 25,56 kpa napětí trojúhelníkové σ b = 238,92 47,76 = 191,16 kpa b) tuhost plošného základu (rov. 20) průměrná velikost modulu deformace do hloubky 2 2,6 = 5,2 m pod základovou spárou E def,pr = (2,3 5,0 + 2,9 18) / 5,2 = 12,25 MPa tuhost k = (26500 / 12,25) (1,0 / 2,6) 3 = 123 > 1 základ je tuhý c) výpočet konečného sedání bude součtem sedání tuhého základu pod charakteristickým bodem (obr. 5) pro zatížení konstantní σ a = 25,56 kpa a zatížení trojúhelníkové s pořadnicí σ b = 191,16 kpa (viz např. model č. 6 z ČSN pro nezatíženou a pro zatíženou hranu), vlastní výpočet bude sestaven do tab. 12. Sedání základové patky na hraně A: s A = 0,58 + 2,27 = 2,85 mm Sedání základové patky na hraně B: s B = 0, ,60 = 13,18 mm Průměrné sedání základové patky: s = (2, ,18) / 2 = 8,02 mm jistě vyhoví Naklonění základové patky: s / B = (13,18 2,85) / 2600 = 0,0039 vyhoví pro statisticky určité konstrukce, nevyhoví však již např. pro železobetonové a ocelové konstrukce staticky neurčité. 3.5 Ochrana základové spáry Za účelem zajištění předpokládané únosnosti základové půdy a přípustného sedání plošných základů je nutné ochránit základovou spáru jak před vlivy mechanickými, tak i klimatickými. K poškození základové půdy dochází při strojním hloubení, jež musí být ukončeno v dostatečné výšce nad základovou spárou a poslední vrstva musí být odebrána ručně, nebo jen za použití malé mechanizace těsně před položením podkladního betonu. V zásadě platí, že odkrýt lze pouze takovou plochu, která bude v téže směně pokryta podkladním betonem. Zatímco kvalita zeminy může být ovlivněna chůzí do hloubky až 0,20 m, zemními stroji pak na hloubku přes 0,50 m. Odstřel v horninách může nakypřit základovou půdu až na hloubku 1,0 m. Ochrana základové půdy výrazně závisí na druhu zeminy v základové spáře a na výši hladiny podzemní vody, jež musí být snížena nejméně o 0,30 m pod úroveň základové spáry. Betonáž plošných základů pod hladinu podzemní vody se nedoporučuje. V případě hrubozrnných zemin dostatečné mocnosti lze hloubit strojně až na navrhovanou základovou spáru a tu následně upravit, např. pomocí vibračního válce. V případě zemin jemnozrnných a hornin poloskalních platí bez výjimky výše uvedené doporučení o ručním dohloubení poslední vrstvy zeminy a okamžitém položení vrstvy podkladního betonu v tloušťce alespoň 0,10 m s tím, že výstavba vlastních základů bude bezprostředně následovat. Naprosto nepřípustný je takový postup, při němž se na vyhloubenou základovou spáru v jemnozrnných zeminách nebo poloskalních horninách rozprostírá vrstva písku nebo štěrku, byť hutněného. Ta nemá žádný význam z hlediska únosnosti, a navíc může s ohledem na svoji propustnost způsobit průnik vody (podzemní či srážkové) k zeminám v základové spáře a tím zhoršení jejich vlastností zejména deformačních, což může vést k nepředpokládanému sedání. V případě podkopání základové spáry v těchto zeminách je třeba plombovat hubeným betonem, nikoliv pískem či štěrkem. 41

14 Tab. 12 Výpočet sedání základové patky z příkladu 2 Číslo vrstvy Mocnost h i [m] z i [m] D / z i κ 1 z c / z i κ 2 Z ri = κ 1. κ 2. z i σ or,i [kpa] 0,2. σ or,i [kpa] 1 0,5 0,25 4,80 1,50 32,0 1,0 0,38 30,18 6,04 2 0,8 0,90 1,33 1,39 8,89 1,0 1,25 48,45 9,65 3 1,0 1,80 0,66 1,28 4,44 1,0 2,30 70,50 14,10 4 1,0 2,80 0,43 1,20 2,85 0,99 3,36 90,00 18,0 5 1,0 3,80 0,32 1,15 2,11 0,96 4,37 102,42 20,48 6 1,0 4,80 0,25 1,10 1,67 0,92 5,28 113,61 22,72 Pokračování tab. 12 Číslo vrstvy Sedání pro konstantní napětí σ a = 25,56 kpa Sedání pod nezatíženou hranou Sedání pod zatíženou hranou z i / B I 2 σ zi [kpa] σ zi 0,2. σ or,i E oed,i [MPa] s i [mm] I A,1 σ zi 0,2. σ or,i s A,i [mm] z i / B I B,1 σ zi 0,2. σ or,i 1 0,146 0,80 20,45 14,41 10,63 0,50 0,030 5,43 0,23 0,146 0,240 85,72 10,63 4,03 2 0,481 0,42 10,74 1,09 10,63 0,08 0,055 11,38 0,86 0,481 0,180 59,17 10,63 4,45 3 0,885 0,27 6,90-7,20 10,63 0,064 10,37 0,98 0,885 0,130 35,60 10,63 3,35 4 1,292 0,17 4,35 24,32 0,060 4,94 0,20 1,292 0,090 16,41 24,32 0,67 5 1,680 0,12 3,07 24,32 0,042-4,42 1,680 0,060 2,46 24,32 0,10 6 2,030 0,09 2,50 24,32 0,034 2,030 0,045-5,52 24,32 E oed,i [MPa] Sedání pod charakteristickýcm bodem 0,58 Sedání pod bodem A 2,27 Sedání pod bodem B 12,60 s B,i [mm] 42

Mechanika zemin II 6 Plošné základy

Mechanika zemin II 6 Plošné základy Mechanika zemin II 6 Plošné základy 1. Definice 2. Vliv vody na stabilitu a sedání 3. Únosnost 4. Sedání Výpočet okamžitého, konsolidačního a konečného sedání Výpočet podle teorie pružnosti Výpočet podle

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JAN MASOPUST, VĚRA GLISNÍKOVÁ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Obsah Jan Masopust,

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů)

MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů) MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů) Pozn.: Směrné normové charakteristiky (tab. 1.1, 1.2, 1.3) noste s sebou na všechna cvičení. 1. Odběr a příprava vzorků. Fyzikálně-indexové

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Novostavba objektu HiLASE. Obsah:

Novostavba objektu HiLASE. Obsah: Obsah: 1. ÚVOD 5 1.1. Identifikační údaje 5 1.2. Předmět statického výpočtu 6 1.3. Podklady 6 1.4. Popis stavby 6 1.5. Geologie 7 1.6. Založení objektu 7 2. STATICKÁ ČÁST 10 2.1. Projekt HiLase - celek

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Zakládání staveb Výpočty Jakub Zavoral Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Zakládání staveb - Výpočty Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. Vědecký redaktor:

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHNIK DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PVELK V. 14. ČERVENCE 2013 Název zpracovaného celku: NMÁHÁNÍ N OHYB D) VETKNUTÉ NOSNÍKY ZTÍŽENÉ SOUSTVOU ROVNOBĚŽNÝCH SIL ÚLOH 1 Určete maximální

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

Zakládání ve Scia Engineer

Zakládání ve Scia Engineer Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

5 Zásady odvodňování stavebních jam

5 Zásady odvodňování stavebních jam 5 Zásady odvodňování stavebních jam 5.1 Pohyb vody v základové půdě Podzemní voda je voda vyskytující se pod povrchem terénu. Jejím zdrojem jsou jednak srážky, jednak průsak z vodotečí, nádrží, jezer a

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

VADY A PORUCHY PODLAHOVÝCH DESEK PROBLEMATIKA NÁVRHU A PROVÁDĚNÍ

VADY A PORUCHY PODLAHOVÝCH DESEK PROBLEMATIKA NÁVRHU A PROVÁDĚNÍ VADY A PORUCHY PODLAHOVÝCH DESEK PROBLEMATIKA NÁVRHU A PROVÁDĚNÍ Petr Štěpánek, VUT FAST v Brně, ÚBZK, Veveří 95, 602 00 Brno Libor Švaříček, BESTEX, spol. s r.o., Bezručova 17 a, 602 00 Brno Anotace:

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ

POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ Jan Pěnčík 1, Miloš Lavický 2 Abstrakt Z četných případů poruch betonových podlah vyplývá, že se podceňuje správný návrh a provedení betonové vrstvy plovoucí

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

RIBTEC zadání průběhů vnitřních sil z globálního modelu do výpočtu BEST Newsletter

RIBTEC zadání průběhů vnitřních sil z globálního modelu do výpočtu BEST Newsletter RIBtec BEST výpočet a zadání zatížení sloupu korespondující s průběhem jeho vnitřních sil v globálním výpočetním modelu (FEM) nosné konstrukce Běžným pracovním postupem, zejména u prefabrikovaných betonových

Více

Manuál. Základové patky EN 1997. Stránka 1/31

Manuál. Základové patky EN 1997. Stránka 1/31 Manuál Základové patky EN 1997 Stránka 1/31 Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno reprodukovat, uložit do

Více

Zemní práce, výkopy. Před zahájením prací: Provádění výkopů v ochranných pásmech podzemního vedení. Vytyčit trasy technické infrastruktury.

Zemní práce, výkopy. Před zahájením prací: Provádění výkopů v ochranných pásmech podzemního vedení. Vytyčit trasy technické infrastruktury. 3 Zemní práce, výkopy Před zahájením prací: Vytyčit trasy technické infrastruktury. Na základě místních podmínek a rozsahu stavebních výkopů: určit způsob těžení zeminy, zajistit stěny výkopů, navrhnout

Více

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

ZALOŽENÍ NÁSYPŮ DÁLNICE D8 NA MÁLO ÚNOSNÉM PODLOŽÍ V PROSTORU PLAVIŠTĚ ÚŽÍN

ZALOŽENÍ NÁSYPŮ DÁLNICE D8 NA MÁLO ÚNOSNÉM PODLOŽÍ V PROSTORU PLAVIŠTĚ ÚŽÍN ZALOŽENÍ NÁSYPŮ DÁLNICE D8 NA MÁLO ÚNOSNÉM PODLOŽÍ V PROSTORU PLAVIŠTĚ ÚŽÍN Ing. Petr Kučera Stavební geologie - Geotechnika, a.s. Foundation of Embankment of Motorway D8 on a Soft Subsoil at Úžín Tailing

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Zakládání vápenopískových pasivních domů

Zakládání vápenopískových pasivních domů Zakládání vápenopískových pasivních domů Pro založení masivní stavby pasivního domu se používá několik typických detailů. Způsob založení v České republice vyplývá zejména ze zakládání staveb na základových

Více

DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM

DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM DIGITÁNÍ PANETÁRIUM p.p.č. 280/7 k.ú. Kluky F.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST BETONOVÉ KONSTRUKCE 3 D - stavebně konstrukční část BK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 ZADÁNÍ:... 3 F.1.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA...

Více

POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ NUMERICKÉHO MODELOVÁNÍ S KLASICKÝMI TEORIEMI, CHYBY PŘI MODELOVÁNÍ

POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ NUMERICKÉHO MODELOVÁNÍ S KLASICKÝMI TEORIEMI, CHYBY PŘI MODELOVÁNÍ POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ NUMERICKÉHO MODELOVÁNÍ S KLASICKÝMI TEORIEMI, CHYBY PŘI MODELOVÁNÍ Eva Hrubešová Lukáš Ďuriš Josef Aldorf Taťána Petrášová Fakulta stavební, VŠB- Technická univerzita Ostrava Tunelářské

Více

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Lukáš Vráblík, Vladimír Křístek 1. Úvod Jedním z nejzávažnějších faktorů ovlivňujících hlediska udržitelné výstavby mostů

Více

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční Užitné zatížení Činnost lidí Je nahrazeno plošným a bodovým zatížením. Referenční hodnota 1 rok s pravděpodobností překročení 0,98 Zatížení stropů Velikost zatížení je dána v závislosti na druhu stavby

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE.

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. ING. MARTIN RŮŽIČKA SOLETANCHE Česká republika s.r.o. K Botiči 6, 101 00 Praha 10 tel.: 2 717 45 202, 206, 217 fax: 2

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Projekt 3 Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Vypracovala: Bc. Karolína Mašková Vedoucí projektu: Doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. Konzultace: Ing. Ladislav Svoboda,

Více

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Seminář tunelářské odpoledne 24.11.2010 Prof. Ing. Josef Aldorf DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš VŠB-TUO, fakulta stavební ÚVOD REKONSTRUKCE

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4 OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 OBJEDNATEL, INVESTOR, STAVEBNÍK... 3 1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

Více

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU : Ing.Bohuslav Tikal CSc, ZČU v Plzni, tikal@civ.zcu.cz Ing.František Valeš CSc, ÚT AVČR, v.v.i., vales@cdm.cas.cz Anotace Výpočtová simulace slouží k

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ DÍL Ak.arch.Karel Rulík STATIKA Ing.Václav Kikinčuk VYPRACOVAL STATIKA Ing.Václav Kikinčuk ING. Václav KIKINČUK projekční kancelář Jižní

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM. Zadavatel: Graslon a.s. Místo : Zlín. A.č.: BUD/ L / 001 Z.č.

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM. Zadavatel: Graslon a.s. Místo : Zlín. A.č.: BUD/ L / 001 Z.č. SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ Zadavatel: Graslon a.s. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM Místo : Zlín A.č.: BUD/ L / 001 Z.č.: 064403A Vyhotovení: Březen 2007 a. s. A.č.: BUD/L / 001 SPOLEČENSKÉ A

Více

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ Funkční řešení ZÁKLADOVÉ KALICHY A PATKY Použití a konstrukce: - Založení železobetonových sloupů skeletů, ale případně i ocelových sloupů - Založení a kotvení libovolných

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o.

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. 1. Úvod Těžké stroje v průmyslu stavebních hmot : rotační pece drtiče

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

Metodika návrhu dle EC 2 - termicky

Metodika návrhu dle EC 2 - termicky Metodika návrhu dle EC 2 - termicky termická analýza - teplotní účinky - teploty žhavých plynů - normový požár přirozený požár (PP) NTK teplota [ C] T teplota výztuže (NTK) teplota výztuže (PP) doba trvání

Více

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM IV. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Posudek - poruchy - havárie 81 23.až 24.4.2003 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01551-7 HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Metoda oddělených elementů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NOSNÍKY

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NOSNÍKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHNIK PRVNÍ ŠČERBOVÁ M. PVELK V. 15. ZÁŘÍ 2012 Název zpracovaného celku: NOSNÍKY ) NOSNÍKY ZTÍŽENÉ OBECNOU SOUSTVOU SIL Obecný postup při matematickém řešení reakcí

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Advance Design 2014 / SP1

Advance Design 2014 / SP1 Advance Design 2014 / SP1 První Service Pack pro ADVANCE Design 2014 přináší několik zásadních funkcí a více než 240 oprav a vylepšení. OBECNÉ [Réf.15251] Nová funkce: Možnost zahrnout zatížení do generování

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Doc. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc. KOVOVÉ MOSTY I MODUL M04 SPŘAŽENÉ OCELOBETONOVÉ MOSTY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV GEOTECHNIKY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF GEOTECHNICS NÁVRH ZALOŽENÍ POLYFUNKČNÍHO DOMU V BRNĚ FUNDATION DESIGN

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy www.tuv-sud.cz Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy Ing. Pavel Marek, Ph.D. tel: 724996251 e-mail: pavel.marek@tuv-sud.cz Seminář: Stavební veletrh, Brno 14.4. 2010 Historie vzniku Eurokódů

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více