Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG kw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw"

Transkript

1 Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG kw P CZ

2 Energeticky úsporné motory: zaènìme výpoèty Ten, kdo si v souèasné dobì chce poøídit nový elektromotor, nebo si chce starší a opotøebený vymìnit, mìl by uvažovat a kalkulovat : je energeticky úsporný elektromotor lepší? Ve vìtšinì pøípadù ano, nebo pøi nákladech na energii bude pøi zkoušení a testování úspora energie hlavním kritériem. Každodenní úspory Poèty jsou úplnì jednoduché: celkové náklady na poøízení, instalaci a údržbu jednoho motoru pøi využití 3000 provozních hodin za rok a 10 letech provozu se rovnají 3%, 97% jsou provozní náklady na energii. Když zde tedy budeme šetøit, šetøíme každou otáèkou motoru a vyšší poøizovací náklady jsou amortizovány v dobì kratší než jeden rok. Životnímu prostøedí je tøeba citelnì ulehèit Výpoèty nejsou jen hospodáøské. 70% spotøeby energie pøipadá na elektromotory. Dle prùzkumu èiní úsporný potenciál u pohonných systémù jen v Nìmecku kolem 20 TWh roènì, což odpovídá výkonu asi osmi elektrárenských blokù provozovaných na tuhá paliva a úniku 11 mil. tun kyslièníku uhelnatého do ovzduší. To znamená, že i životní prostøedí bude mít užitek z každého energeticky úsporného motoru nasazeného do provozu. Nový energeticky úsporný motor ze šedé litiny øady 1LG, osové výšky 180 až 280. Až o 42% menší ztrátovost Inovovaná technika navržená pro optimální stupeò úèinnosti u energeticky úsporných motorù snižuje ztrátovost až o 42%. Z toho vyplývá, že provozní náklady klesají a vy opravdu spoøíte vaše náklady den co den. Jednoduché zjištìní potenciálu na úsporu energie Na internetové adrese si mùžete celé zaøízení místo s konvencionálními motory naprojektovat s motory energeticky úspornými. Mùžete se sami pøesvìdèit o pøednostech tìchto energeticky úsporných motorù ze šedé litiny. V rùzných velikostech Nabídka nových energeticky úsporných motorù ze šedé litiny obsahuje asynchronní motory ve tøídì úèinnosti EFF2 (zvýšená úèinnost) a EFF1 (vysoká úèinnost) a osových výškách 180 až 280. Výhody na první pohled Typový rozsah l2 pólové: kw, EFF1/EFF2 l4 pólové: 18,5 90 kw, EFF1/EFF2 l6 pólové*: kw l8 pólové*: kw * není pøiøazena žádná tøída úèinnosti EFF, nebo 6 a 8 pólové motory nejsou klasifikovány dle CEMEP Aby byla novì vyvinutá øada energeticky úsporných motorù brzy kompletní, bude typový rozsah postupnì rozšiøován až do osové výšky 315. Soubìžnì jsou vyrábìny staré øady motorù 1LA6 až do nahrazení novou øadou 1LG. Nejdùležitìjší technická data l osová výška: l rozsah výkonù: kw l poèet pólù: 2, 4, 6, 8 l krytí: IP 55 l frekvence: 50 / 60 Hz l tvar: IM B3, IM B5, IM B35 l kostra: šedá litina l vysoká životnost ložisek po vylepšení jejich uložení a zvìtšení prostoru pro mazací tuk l nižší náklady na údržbu pro schopnost delší doby mazání mazacího tuku l flexibilní použitelnost l rozsáhlá øada provedení l modulární nadstavbová koncepce brzda, impulzní snímaè otáèek, cizí chlazení l robustní provedení ze šedé litiny l vysoké provozní a rozbìhové vlastnosti l všechny póly a tvary k dispozici l všechny souèasné normy, doporuèení a certifikáty Naše energeticky úsporné motory se vyznaèují dalšími pøednostmi: l vysoká kvalita - úroveò kvality zaruèuje vysokou provozní jistotu l integrovaná souèást od T.I.A. ( Totally Integrated Automation ) pøes mìniè až k PROFIBUS-DP l celosvìtový servis a dodavatelská sí

3 Technická data pro výbìr a objednání Jmen. Velikost Objednací èíslo Tøída Parametry pøi jmenovitém výkonu Pomìrný Pomìrný Pomìrný Momen- Moment Hmotnost výkon úèin- zábìrný zábìrný moment tová setrvaènosti moment proud zvratu tøída nosti Oznaèení Otáèky Úèinnost Úèiník Jmenovi- Jmenovi- Mz/Mn Ik/In Mmax/Mn J pro napìtí a h pøi cos jtý proud tý pøi pøímém spouštìní Tvar tvar 100 % 75% pøi 400 V moment IM B 3 viz tabulka níže zatížení kw min -1 % % - A Nm KL kg m 2 kg Energeticky úsporný motor Zvýšená úèinnost EFF2 podle CEMEP, krytí IP 55, 2-, 4-, 6-* a 8-* -pólové, 50Hz 3000 min-1, 2 póly, 50Hz M 1LG AA ,4 91,4 0,86 40,5 71 2,5 7,0 3,4 16 0, L 1LG AA ,7 91,5 0,88 54,0 97 2,3 6,9 3,0 16 0, L 1LG AA ,4 92,2 0,89 65, ,5 7,3 3,3 16 0, M 1LG AA ,4 93,7 0,88 79, ,4 6,9 3,1 16 0, M 1LG AB ,6 93,4 0,88 96, ,1 6,9 3,0 13 0, S 1LG AB ,3 94,0 0,88 130, ,5 7,5 3,0 13 0, M 1LG AB ,8 94,7 0,89 154, ,5 7,6 3,0 13 0, min-1, 4 póly, 50Hz 18,5 180 M 1LG AA ,4 90,6 0,84 35, ,4 6,8 3,1 16 0,0, L 1LG AA ,8 91,3 0,84 41, ,5 6,9 3,2 16 0, L 1LG AA ,6 92,0 0,85 56, ,5 6,9 3,4 16 0, S 1LG AA ,2 92,3 0,85 68, ,5 6,9 3,0 16 0, M 1LG AA ,1 93,4 0,86 81, ,6 7,2 3,2 16 0, M 1LG AA ,3 93,5 0,85 100, ,5 6,3 2,8 16 0, S 1LG AA ,2 94,0 0,85 136, ,5 7,4 3,0 16 1, M 1LG AA ,6 94,6 0,86 160, ,5 7,4 3,0 16 1, min-1, 6 pólù, 50Hz L 1LG AA ,9 90,0 0,83 29, ,3 5,5 2,5 16 0, ,5 200 L 1LG AA ,8 90,2 0,81 36, ,5 5,8 2,5 16 0, L 1LG AA ,3 91,0 0,81 43, ,6 5,9 2,6 16 0, M 1LG AA ,6 92,3 0,83 57, ,7 5,9 2,5 16 0, M 1LG AA ,3 92,1 0,83 70, ,6 6,0 2,3 16 0, S 1LG AA ,4 92,8 0,85 83, ,5 6,4 2,5 16 1, M 1LG AA ,7 93,4 0,86 100, ,5 6,4 2,5 16 1, min-1, 8 pólù, 50Hz L 1LG AB ,5 88,3 0,73 25, ,7 4,6 2,1 13 0, L 1LG AB ,7 88,3 0,76 32, ,1 5,1 2,6 13 0, ,5 225 S 1LG AB ,1 89,7 0,78 38, ,2 5,6 2,8 13 0, M 1LG AB ,7 90,4 0,80 44, ,2 5,6 2,7 13 0, M 1LG AB ,4 92,0 0,81 58, ,2 5,5 2,4 13 0, S 1LG AA ,0 92,4 0,81 72, ,1 5,5 2,1 13 1, M 1LG AA ,4 93,0 0,81 87, ,1 5,5 2,1 13 1, Objednací èíslo - oznaèení pro napìtí a tvar Typ motoru Oznaèení podle napìtí (11. místo) Oznaèení podle tvaru (12. místo) 50 Hz 60 Hz IM B 3 za pøíplatek 230 VD 400VD 500VY 500VD 460V IM B 5 IM V 1 IM V 1 IM B VY 690VY bez se støíšky støíškou 1LG4183 až 1LG * pro motory 6- a 8-pólové není CEMEP pøiøazená tøída úèinnosti EFF

4 Technická data pro výbìr a objednání Jmen. Velikost Objednací èíslo Tøída Parametry pøi jmenovitém výkonu Pomìrný Pomìrný Pomìrný Momen- Moment Hmotnost výkon úèin- zábìrný zábìrný moment tová setrvaènosti moment proud zvratu tøída nosti Oznaèení Otáèky Úèinnost Úèiník Jmenovi- Jmenovi- Mz/Mn Ik/In Mmax/Mn J pro napìtí a h pøi cos j tý proud tý pøi pøímém spouštìní Tvar tvar 100 % 75% pøi 400 V moment IM B 3 viz tabulka níže zatížení kw min -1 % % - A Nm KL kg m 2 kg Energeticky úsporný motor Vysoká úèinnost EFF1 podle CEMEP, krytí IP 55, 2-, 4-, 6-* a 8-* -pólové, 50Hz 3000 min-1, 2 póly, 50Hz M 1LG AA ,6 93,9 0,88 38,5 71 2,4 7,4 3,4 16 0, L 1LG AA ,5 93,1 0,89 52,0 97 2,4 7,2 3,3 16 0, L 1LG AA ,1 94,0 0,89 64, ,5 7,3 3,3 16 0, M 1LG AA ,7 94,7 0,89 77, ,5 7,3 3,2 16 0, M 1LG AA ,1 94,8 0,90 93, ,4 7,2 2,9 16 0, S 1LG AB ,3 95,1 0,89 128, ,5 7,6 3,0 13 0, M 1LG AB ,7 95,6 0,89 152, ,5 7,7 3,0 13 1, min-1, 4 póly, 50Hz 18,5 180 M 1LG AA ,6 93,0 0,83 34, ,5 6,8 3,0 16 0, L 1LG AA ,0 93,3 0,83 41, ,5 6,9 3,1 16 0, L 1LG AA ,3 93,4 0,85 55, ,6 6,9 3,2 16 0, S 1LG AA ,0 93,9 0,85 67, ,6 7,2 3,0 16 0, M 1LG AA ,5 94,5 0,86 80, ,6 7,2 3,0 16 0, M 1LG AA ,0 95,0 0,87 96, ,6 7,4 3,0 16 0, S 1LG AA ,2 95,3 0,86 132, ,5 7,3 3,0 16 1, M 1LG AA ,6 95,6 0,86 158, ,5 7,4 3,0 16 1, min-1, 6 pólù, 50Hz L 1LG AA ,8 91,6 0,81 29, ,3 6,0 2,4 16 0, ,5 200 L 1LG AA ,4 91,8 0,81 36, ,4 5,9 2,4 16 0, L 1LG AA ,1 92,6 0,82 42, ,4 5,8 2,4 16 0, M 1LG AA ,0 93,2 0,83 56, ,7 6,8 2,9 16 0, M 1LG AA ,8 94,0 0,83 69, ,8 7,0 2,5 16 1, S 1LG AA ,2 94,4 0,85 81, ,9 7,2 2,7 16 1, M 1LG AA ,7 94,8 0,85 99, ,9 7,4 2,9 16 1, min-1, 8 pólù, 50Hz L 1LG AB ,7 89,6 0,76 23, ,9 5,0 2,2 13 0, L 1LG AB ,3 89,8 0,78 31, ,3 5,3 2,6 13 0, ,5 225 S 1LG AB ,9 91,4 0,81 36, ,2 5,6 2,6 13 0, M 1LG AB ,3 91,8 0,81 43, ,3 6,0 2,6 13 0, M 1LG AB ,5 92,6 0,82 57, ,5 6,3 2,7 13 1, S 1LG AB ,9 93,3 0,81 71, ,2 6,0 2,3 13 1, M 1LG AB ,3 93,5 0,81 86, ,3 6,2 2,4 13 1, Objednací èíslo - oznaèení pro napìtí a tvar Typ motoru Oznaèení podle napìtí (11. místo) Oznaèení podle tvaru (12. místo) 50 Hz 60 Hz IM B 3 za pøíplatek 230 VD 400VD 500VY 500VD 460V IM B 5 IM V 1 IM V 1 IM B VY 690VY bez se støíšky støíškou 1LG6183 až 1LG * pro motory 6- a 8-pólové není CEMEP pøiøazená tøída úèinnosti EFF

5 Zvláštní provedení - motory se zvýšeným výkonem Technická data pro výbìr a objednání Jmen. Velikost Objednací èíslo Tøída Parametry pøi jmenovitém výkonu Pomìrný Pomìrný Pomìrný Momen- Moment Hmotnost výkon úèin- zábìrný zábìrný moment tová setrvaènosti moment proud zvratu tøída nosti Oznaèení Otáèky Úèinnost Úèiník Jmenovi- Jmenovi- Mz/Mn Ik/In Mmax/Mn J pro napìtí a h pøi cos j tý proud tý pøi pøímém spouštìní Tvar tvar 100 % 75% pøi 400 V moment IM B 3 viz tabulka níže zatížení kw min -1 % % - A Nm KL kg m 2 kg 1LG min-1, 2 póly, 50Hz L 1LG AA ,7 92,7 0,86 54,0 97 2,4 7,4 3,4 16 0, L 1LG AA ,6 93,5 0,88 79, ,5 7,3 3,2 16 0, L 1LG AA ,2 94,2 0,89 95, ,5 7,0 3,2 16 0, L 1LG AA ,2 93,9 0,88 130, ,3 7,3 3,0 16 0, L 1LG AB ,5 95,5 0,89 186, ,5 7,7 3,0 13 1, min-1, 4 póly, 50Hz L 1LG AA ,7 91,7 0,80 59, ,6 6,5 2,7 16 0, L 1LG AA ,5 92,8 0,84 69, ,7 6,7 3,0 16 0, L 1LG AA ,4 93,7 0,86 99, ,4 6,8 2,7 16 0, L 1LG AA ,4 94,4 0,85 134, ,5 7,0 2,8 16 0, L 1LG4288-4AA ,3 95,1 0,84 198, ,8 7,9 3,3 16 1, min-1, 6 pólù, 50Hz 18,5 180 L 1LG AA ,6 90,1 0,80 37, ,3 5,5 2,4 16 0, L 1LG AA ,9 91,3 0,80 60, ,6 6,0 2,6 16 0, L 1LG AA ,2 92,5 0,82 71, ,7 6,1 3,0 16 0, L 1LG AA ,3 93,8 0,83 84, ,7 6,3 2,3 16 1, L 1LG4288-6AA ,6 94,3 0,83 140, ,8 6,6 2,7 16 1, min-1, 8 pólù, 50Hz L 1LG AB ,8 88,0 0,72 34, ,0 4,7 2,3 13 0, ,5 200 L 1LG AB ,3 88,8 0,77 39, ,3 5,4 2,6 13 0, L 1LG AB ,4 90,9 0,79 61, ,2 5,6 2,6 13 0, L 1LG AB ,0 92,5 0,82 71, ,4 5,9 2,6 13 1, L 1LG AB ,9 93,2 0,81 106, ,2 6,2 2,3 13 1, LG min-1, 2 póly, 50Hz L 1LG AA ,1 95,1 0,89 94, ,7 7,6 3,1 16 0, * pro motory se zvýšenými výkony není CEMEP pøiøazená tøída úèinnosti EFF

6 Rozmìry Tvar IM B 3 Motory s kotvou nakrátko 1LG4, 1LG6, základní øada 180M až 280M 1LG4 Velikost Typ Poèet IEC B B A HA BB AB AC H AQ L L LC LM LM BA BA AA HD AD AG AS pólù DIN a a b c e f g 1) h j k k 2) k 3) 1 k 2 k 2 2) m m 1 n p p 1 r r M a 4 241* L * * L a a a S a 8 286* M * * M a S * M * * a LG6 Velikost Typ Poèet IEC B B A HA BB AB AC H AQ L L LC LM LM BA BA AA HD AD AG AS pólù DIN a a b c e f g 1) h j k k 2) k 3) 1 k 2 k 2 2) m m 1 n p p 1 r r M * L * L a a a S a 8 286* M * M a S * M * a

7 Strana D Strana N IEC K K O HB HB C CA CA BE LL BC HK AG D DB E GA F DA DC EA GC FA DIN s s 1 s 3 v v w 1 w 2 w 2 x x 1 x 3 x 4 y d d 6 l t u d 1 d 7 l 1 t 1 u M40x1, M , M , M40x1, M , M , M40x1, M , M , M50x1, M M M50x1, M M M50x1, M M M50x1, M M M50x1, M M M M M50x1, M M M M M63x1, M M M M M63x1, M M M M M M M63x1, M M M63x1, M M M63x1, M M Strana D Strana D IEC K K O HB HB C CA CA BE LL BC HK AG D DB E GA F DA DC EA GC FA DIN s s 1 s 3 v v w 1 w 2 w 2 x x 1 x 3 x 4 y d d 6 l t u d 1 d 7 l 1 t 1 u M40x1, M , M , M40x1, M , M , M50x1, M M M50x1, M M M50x1, M M M50x1, M M M M M63x1, M M M M M M M63x1, M M M63x1, M M

8 Rozmìry Tvar IM B 5 a IM V1 Motory s kotvou nakrátko 1LG4, 1LG6, velikost 180M až 280M 1LG4 Velikost Typ Poèet Velikost IEC P N LA M TI E S Z AC AQ L L LC LM LM HH AD AH pólù pøíruby DIN a 1 b 1 c 1 e 1 f 1 i 2 s 2 z 1 g 1) j k k 2 ) k 3) 1 k 2 k 2 2) o 1 p 1 p M a 4 A L A A L a 6 A A a 6 A a S a 8 A M A A M A A a S A M A A a LG6 Velikost Typ Poèet Velikost IEC P N LA M TI E S Z AC AQ L L LC LM LM HH AD AH pólù pøíruby DIN a 1 b 1 c 1 e 1 f 1 i 2 s 2 Z 1 g 1) j k k 2) k 3) 1 k 2 k 2 2) o 1 p 1 p M A L A L a 6 A a 6 A a S a 8 A M A M A a S A M A a

9 Strana D Strana N IEC AG AS O BE LL HK AG D DB E GA F DA DC EA GC FA DIN r r2 s3 x x1 x4 y d d6 l t u d1 d7 l1 t1 u M40x1, M , M , M40x1, M , M , M40x1, M , M , M50x1, M M M50x1, M M M50x1, M M M50x1, M M M50x1, M M , M M M50x1, M M , M M M63x1, M M M M M63x1, M M M M M M M63x1, M M M63x1, M M M63x1, M M Strana D Strana N IEC AG AS O BE LL HK AG D DB E GA F DA DC EA GC FA DIN r r2 s3 x x1 x4 y d d6 l t u d1 d7 l1 t1 u M40x1, M , M , M40x1, M , M , M50x1, M M M50x1, M M M50x1, M M M50x1, M M , M M M63x1, M M M M M M M63x1, M M M63x1, M M

10 Prohlášení výrobce

11

12 Výrobce: Siemens Elektromotory s.r.o. závod Frenštát, Markova 953, Frenštát p. R. Prodej: Siemens s.r.o. Praha Evropská 33a, Praha 6 Tel.: 02/ P CZ ZMÌNY VYHRAZENY

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 0,04-18,5 kw Katalog K 02-9911 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 Siemens s.r.o. Nádražní 25, 789 85 Mohelnice

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

asynchronní motory 11-37 kw Katalog K 01-9912

asynchronní motory 11-37 kw Katalog K 01-9912 Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory 11-37 kw Katalog K 01-9912 Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát p. R. tel. 0656/837 450

Více

Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw

Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Katalog K FM 1-0110 CZ Obsah Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Katalog K FM 1-0110 CZ Popis Použití mìnièe 2 Popis 2 Hlavní pøednosti

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Katalog K FM 3-0202 CZ Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 Obsah Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 kw až 0,75 kw Popis Použití mìnièe 2 Hlavní pøednosti

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Díly poháněcích jednotek

Díly poháněcích jednotek PŘEVODOVKY PCE Díly poháněcích jednotek Dvourychlostní převodovky pro středně výkonné pásové dopravníky s čelním převodem PCE 55 S Převodovky jsou určeny pro nízko a středně výkonné pásové dopravníky s

Více

Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost

Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost Nízkonapěťové asynchronní motory s rotorem nakrátko řady 1LE1 Uvážlivá volba pro náročné provozy i pro aplikace všeobecného použití

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA1-6 F Výrobní č.: 97924189 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Oběhové čerpadlo MAGNA1 s jednoduchou volbou možností nastavení. Toto čerpadlo má zapouzdřený rotor,

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Øešení pro automatizaci

Øešení pro automatizaci Katalog produktù - HMI - PLC - Servo systémy - Frekvenèní mìnièe - Krokové motory Øešení pro automatizaci Oficiální distributor pro ÈR a SR TECHNOLINE s.r.o. Spoøická 5441 43001 Chomutov http://eshop.technoline.cz

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Elektrické pohonné jednotky série TP Technický katalog

Elektrické pohonné jednotky série TP Technický katalog Elektrické pohonné jednotky série TP Technický katalog 50 let zkušeností ve vývoji a výrobě zdvihacích zařízení a pojezdových mechanismů Podem Osvědčená a stabilní kvalita 2 Volbou výrobků Podem získáváte:

Více

ErP nařízení žádá vysokou účinnost, EU se zaměřila na zelené ventilátory

ErP nařízení žádá vysokou účinnost, EU se zaměřila na zelené ventilátory ErP nařízení žádá vysokou účinnost, EU se zaměřila na zelené ventilátory V plnění Kyotského protokolu se Evropská Unie zavázala redukovat CO2 emise nejméně o 20 % do roku 2020. Jeden způsob k dosažení

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

Problematika předjíždění, Modul je navrhnut tak, aby se mohl pohybovat po obou na sobě rovnoběžných kolejích příčně.

Problematika předjíždění, Modul je navrhnut tak, aby se mohl pohybovat po obou na sobě rovnoběžných kolejích příčně. Lukas Lehovec kruh 9. Pro svůj projekt jsem se rozhod řešit problematiku dopravy Projekt se zaobírá problematikou řešení nastavajíci hustoty provozu, která se bude postupem času ještě více zhušťovat, a

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda ekonoický a èistý systé ohøevu vody poocí tepelného èerpadla je TOPENÍ TEPLÁ VODA je efektivní systé ohøevu vody založený na technologii tepelného èerpadla,

Více

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních Micron IZS-M IP-66 IK 0 El. tøída I Výložník IBS-S Pìší zóny Rezidenèní zóny Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních zón, vyhrazených stezek pro cyklisty a obslužných pruhù. Obsahuje minireflektor

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

D series. LED veřejné osvětlení. by Visiocom. www.visiocom.cz

D series. LED veřejné osvětlení. by Visiocom. www.visiocom.cz D series LED veřejné osvětlení by Visiocom LED veřejné osvětlení Visio Ekologické a úsporné řešení. (Instalace Visio LED) Poznejte všechny výhody Visio D-series Moderní design Vysoký výkon Spolehlivý provoz

Více

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla LuminiGrow 600R1 Nejpokročilejší LED svítidla, Vaše nejlepší volba! Vlastnosti LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Vysoký výkon Výkonné 5W LED diody Osram běží

Více

Stejnosměrné napájecí zdroje

Stejnosměrné napájecí zdroje Stejnosměrné napájecí zdroje Spínané zdroje SITOP Neřízené zdroje SIDAC S Přehledový prospekt 2004 www.siemens.cz/zdroje Když potřebujete něco napájet: SIEMENS si s tím poradí! Siemens nabízí celou řadu

Více

Chceš být IN? Tankuj zemní plyn!

Chceš být IN? Tankuj zemní plyn! CNG Company s. r. o. Hředle 81 267 51 Zdice IČ: 256 73 386 DIČ: CZ 256 73 386 č. ú: 19-6496590207/0100 info@cngcompany.cz Chceš být IN? Tankuj zemní plyn! Proč právě zemní plyn? LEVNĚJŠÍ PROVOZ CNG umožňuje

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

1PC, 1LA, 1LG, 1LP, 1PP

1PC, 1LA, 1LG, 1LP, 1PP Nízkonapěťové trojfázové asynchronní motory nakrátko podle IEC Řady 1LE, 1PC, 1LA, 1LG, 1LP, 1PP Velikosti 63 až 315 Výkony 0,09 až 315kW Katalog D 81.1 červenec 2011 Motory www.siemens.cz/motory www.siemens.com/motors

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky Pozice Počet Popis Cena položky UP 54 B 8 Výrobní č.: 96433883 Čerpadlo je vybaveno sférickým motorem. Ve srovnání s konenčními motory je sférický motor založen na principu permanentního magnetu. Na vyžádání

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304.

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304. MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodný průěre sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou proazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo je

Více

k novým energetickým standardům

k novým energetickým standardům Vysoká účinnost Větší komfort Kontrola úspor energie Náš přístup k novým energetickým standardům Klimatizace Fujitsu General Náš přístup k novým energetickým standardům Vytváříme pohodlí Vytváříme pohodlí

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02 SIGMA PUMPY HRANICE FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, TØÍVØETENOVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz FADV, FATV

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Krouhaèe zeleniny stolní

Krouhaèe zeleniny stolní 79 Krouhaèe zeleniny stolní krouhaèe zeleniny CL20D a CL25D rozmìry v cm napìtí V pøíkon kw výkon porce rychlost ot/min CL20D 32,5x30xV.55 0,4 a 40 kg/hod. 20-60 1-22394 19.780,- CL25D 32x30xV.55 0,4 a

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme. Mnoho lidí, organizací a státních institucí nám předkládá modely ekologického chování, které mají chránit životní prostředí, zvláště

Více

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 CU 240B 2 / CU240B 2 DP Jednotky obsahují základní výbavu I/O. 4xDI, 1xDO, 1xAI, 1xAO, 1xPTC/KTY CU 240E 2 / CU240E 2 DP / CU 240E 2 F / CU240E 2 DP F Jednotky

Více

PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY

PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY S TEPELNÝM ČERPADLEM Moderní vzhled vnitřní jednotky s plochým výklopným čelním panelem v pěti barevných provedeních. Funkce: Chlazení Topení Odvlhčovaní Automatický chod Ventilace

Více

Chráněná dílna ve výrobním závodě -způsob jak zaměstnat osoby se zdravotním postižením

Chráněná dílna ve výrobním závodě -způsob jak zaměstnat osoby se zdravotním postižením Chráněná dílna ve výrobním závodě -způsob jak zaměstnat osoby se zdravotním postižením Ing. Jaroslav Vašíček Siemens, s.r.o o.z. Elektromotory Mohelnice Dislokace závodu Mohelnice Praha Olomouc Strana

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 EL3E12 EL3E24 HC 9145 12/2005 Nahrazuje HC 9145 3/2003 Elektronické jednotky určené k řízení proporcionálních rozváděčů PRM2 Jmenovité světlosti proporcionálních

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

MALÝ LETECKÝ MOTOR Jakým způsobem byl motor vyvíjen

MALÝ LETECKÝ MOTOR Jakým způsobem byl motor vyvíjen MALÝ LETECKÝ MOTOR AICTA Design Work (ADW) je tradiční vývojář dieselových motorů, má zkušenosti z Avie a ČKD Hradec Králové. Její tým vyvíjí motory již desítky let. Firma AICTA Design Work se pustila

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

Ě ÁÁ Ú é é ý ů ý ů é ý ů é é ú Ž ý ů é ů é é Ě ÁÁ Ú é Ý ž ý ž ý ý ů ž ů ň é Ž ý Ž ů ý é é é é ý ž Í Ě ÁÁ Ú é é ň é Ž ý ž Ž Í ý é ý Í ů ý ý ý é ý é ý é ň Ž Ž Ě ÁÁ Ú é é ý Ý é é ý Ž Í Í é ž Í Ž Ě ÁÁ Ú é

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Elektromagnetická kompatibilita výkonových elektronických systémù VÁCLAV KÙS, JIØÍ SKÁLA, JIØÍ HAMMERBAUER ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA VÝKONOVÝCH ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMÙ Praha 2013 Publikace je výstupem

Více

PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV

PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV Vydání: červen 2015 BENEKOVterm s. r. o., Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, www.benekov.com Vážení zákazníci, investice do nové kotelny

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

Bezolejové spirálové kompresory. Spiralair SPR 2-30 SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Bezolejové spirálové kompresory. Spiralair SPR 2-30 SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Bezolejové spirálové kompresory Spiralair SPR 2-30 Bezolejové kompresory Uživatelské benefity Bezolejové spirálové kompresory SPR 2-30 poskytují dodávku vysoce kvalitního stlačeného vzduchu pro kritické

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

Elektrická kladiva. Nejvyšší síla rázu v nové dimenzi. Elektrická kladiva od Wacker Neuson.

Elektrická kladiva. Nejvyšší síla rázu v nové dimenzi. Elektrická kladiva od Wacker Neuson. H Elektrická kladiva Nejvyšší síla rázu v nové dimenzi. Elektrická kladiva od Wacker Neuson. Ráznost elektrické energie v každodenním nasazení. Elektrická kladiva od Wacker Neuson. ZÍSKAT TO NEJLEPŠÍ V

Více

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 2 Budoucnost je tady 3 a je ohleduplnější k životnímu prostředí, energeticky účinnější a nákladově

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

PowerXL Frekvenční startér DE1. www.eaton.cz, www.eaton.sk. Číslo 1 v účinnosti. Nová řada přístrojů! Frekvenční startér PowerXL DE1

PowerXL Frekvenční startér DE1. www.eaton.cz, www.eaton.sk. Číslo 1 v účinnosti. Nová řada přístrojů! Frekvenční startér PowerXL DE1 PowerXL Frekvenční startér DE1 www.eaton.cz, www.eaton.sk Číslo 1 v účinnosti Nová řada přístrojů! Frekvenční startér PowerXL DE1 Frekvenční startér PowerXL DE1 všechny výhody v jednom přístroji Jednoduché

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Použití zařízení na ochranu proti poruchovému proudu u střídačů SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL a SUNNY TRIPOWER Obsah Při instalaci střídačů

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

Vytápění, klimatizace. tepelná čerpadla solární kolektory klimatizace. Katalog 2015

Vytápění, klimatizace. tepelná čerpadla solární kolektory klimatizace. Katalog 2015 tepelná čerpadla solární kolektory klimatizace WWBC Tepelná čerpadla voda vzduch STO A0224-648/2014 Výkonové parametry dle ČNS EN 14511-2,3 ve venkovní kompaktní jednotce. Tepelná čerpadla jsou především

Více

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Technická informace TI 364F/cs/06.03 Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Limitní hladinový spínač pro kapaliny Rozsah použití je limitní hladinový spínač pro všechny druhy kapalin a používá se v

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E NORDAC SK 700E 1 Všeobecné Řada měničů NORDAC SK 700E je důsledným pokračováním dalšího vývoje osvědčené řady vector. Tyto přístroje se vyznačují vysokou modularitou při současně optimálních regulačních

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

Schémata a konstrukce

Schémata a konstrukce Jednoduchý semafor LED voltmetr + DPS Mìniè 12V/230V +DPS Snížení otáèek ventilátoru PWM regulace 12V motoru Oddìlovací transformátor Optické oddìlení výstupu generátoru Mìøení vysokého napìtí Návod na

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

TIA na DOSAH. SIZER a CAD CREATOR

TIA na DOSAH. SIZER a CAD CREATOR Co je SIZER? Nástroj který podporuje uživatele již při počáteční fázi projektu hardwarových a softwarových komponent požadovaných pro automatizaci. SIZER zahrnuje návrh úplného systému pohonu s volitelnými

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více

Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2

Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2 Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2 EL 2 HC 9130 2/99 Nahrazuje HC 9130 2/97 Elektronické jednotky určené k řízení PRL1 a PRL2 Kompaktní jednotky montovatelné na lištu 35,7 x 7,5 dle DIN 50 022

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více