INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE"

Transkript

1 INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Všeobecné informace Termíny spojené s přípravou, vypracováním a odevzdáním Podkladů pro zadání BP, Zadání BP (tzv. zadávacích listů) a vlastní bakalářské práce jsou uvedeny na fakultních www stránkách pod odkazy Pro studenty v položce Bakalářské a diplomové práce. Podrobné informace o výběru tématu, vedoucím práce, oponentovi, formálních i obsahových náležitostech, procedurálních otázkách, termínech a dalších souvisejících záležitostech obdrží student na Bakalářských praktikách. Vyplnění a tisk Podkladu pro zadání bakalářské práce studenta: Student vstoupí do IS/STAG a klikne na položku Diplomové práce, odkud se dostane k odkazu Vyplnit Podklady pro Zadání DP/BP a posléze k Formuláři na vyplnění podkladu.ve formuláři, který se v okně objeví, se vyplní v bodech 1 a 2 název BP v češtině a angličtině (tento název se nesmí odlišovat od názvu budoucí bakalářské práce). Doplní se vedoucí práce (bod 3). V bodě 4 Zásady pro vypracování se uvede na novém řádku název Cíl práce :, který se konkrétně stručně a výstižně několika větami vyjádří. Potom se na novém řádku uvede další název Struktura (obsah) práce :, která se vyjádří heslovitě v několika bodech (řádcích). Úvod a závěr není potřeba uvádět. Posledním bodem (5) je Seznam doporučené literatury. Zde se uvedou velkými písmeny jména autorů a malými písmeny název publikace, vydavatel, rok vydání apod. Nepoužívejte při psaní kurzívu (to platí pro celý formulář). Po vyplnění všech položek je nutno text uložit (odkaz vpravo dole) a provést tisk podkladu. Podklad pro zadání bakalářské práce bude po vytištění podepsán studentem a vedoucím práce (vč. datumu) a ve stanoveném termínu (dle harmonogramu) odevzdán sekretářce katedry, kam student organizačně náleží. Poznámka: Formální úprava Podkladu pro zadání BP po vytištění nevypadá vzhledně. Přesto ponechejte text v tomto stavu a neodstraňujte drobné písmo v záhlaví a zápatí, ani jinak stránku neupravujte. Zhruba měsíc před termínem odevzdání BP/DP si student na katedře vyzvedne Zadání bakalářské práce (bude k tomu vyzván na www stránkách). Zadání je vytvořeno na katedře zkopírováním formuláře Podklad pro zadání BP, který student již předtím v elektronické podobě vyplnil. V případě, že student dodatečně bude požadovat dílčí úpravy anebo změnu celého Zadání BP, bude mu vyhověno s tím, že nebude moci absolvovat státní zkoušky a obhajobu BP v nejbližším termínu, ale později. Od odevzdání Podkladu pro zadání BP do odevzdání vlastní BP musí uplynout doba delší než 8 měsíců (platí od akademického roku 2009/2010). Student v tomto případě musí vyplnit a odevzdat nový Podklad pro zadání BP a provést všechny následující procedurální úkony (i v tomto případě od odevzdání Podkladu pro zadání BP do odevzdání BP nesmí být doba kratší než 8 měsíců). Ve stanoveném termínu dle harmonogramu odevzdá student na sekretariát katedry 3 tištěná vyhotovení bakalářské práce, jejíž součástí je i Zadání bakalářské práce (je svázáno do každého vyhotovení BP jedno je originál, ostatní jsou kopie). Autor je dále povinen uložit práci v elektronické podobě v jednom souboru ve formátu pdf do Databáze závěrečných prací UJEP, která je součástí IS/STAG (Postup: Na stránce IS/STAG Formulář na doplnění údajů o kvalifikační práci klikne student na odkaz Přiložený soubor plný text práce: změnit/nahradit/smazat/stáhnout soubor. Objeví se okno Soubor přiložený k DP/BP. Odkaz Kliknutím stáhněte soubor umožní studentovi obvyklým způsobem stáhnout si soubor bakalářskou práci ze složky,

2 kam si ji dříve uložil). Pokud by autor závěrečnou práci tímto způsobem nenahrál do IS/STAG, má se za to, že bakalářská práce nebyla odevzdána. Společně s BP odevzdá student na katedru tři originály Licenční smlouvy (formulář ke stažení na fakultních nebo katedrálních stránkách dle organizace jednotlivých kateder), jeden stejnopis licenční smlouvy zůstává autorovi, jeden stejnopis zůstává na příslušné katedře a jeden stejnopis bude přiložen k obhájené práci, kterou katedra odevzdá do knihovny) a Formulář na doplnění údajů o kvalifikační práci, který v IS/STAG předtím vyplnil a vytisknul (viz následující odstavec). Pro vyplnění a tisk Formuláře na doplnění údajů o kvalifikační práci je nutno vstoupit do IS/STAG Diplomové práce a kliknout na odkaz Doplnit údaje o DP/BP. Ve formuláři se doplní všechny požadované údaje (název práce, anotace práce, klíčová slova, v ČJ a AJ, seznam příloh, rozsah práce a jazyk práce). Data student uloží, poté formulář vytiskne přes pravé tlačítko myši (pouze takto se zobrazí už dříve nahraná data) a podepíše jej. S platností od platí Směrnice rektorky č. 4/2010, která má celouniverzitní působnost, pravidla ke zveřejňování závěrečných prací (zároveň vytváří podmínky k odhalování plagiátů). Je k dispozici v elektronické podobě na www stránkách UJEP. Kromě jiného přikazuje nahrávat do Databáze závěrečných prací UJEP, jež je součástí IS/STAG, následující doklady a dokumenty: a) Elektronickou verzi závěrečné práce, kterou uloží autor do IS/STAG v jednom(!) souboru ve formátu pdf v termínu dle harmonogramu (viz předchozí text). Pokud práce obsahuje utajované údaje, budou tyto údaje a části textu vypuštěny a nahrazeny informací o rozsahu vyňaté pasáže, důvodu jejího vynětí a místě uložení originálu závěrečné práce s úplným textem (orig.je včetně utajovaných pasáží). Místem uložení originálu práce bude Středisko vědeckých informací FSE. b) Údaje pro evidenci závěrečné práce dle Přílohy č.1 Směrnice rektorky č.4/2010. Pro autora BP to znamená, že doplní údaje ve Formuláři na doplnění údajů o kvalifikační práci a uloží tento vyplněný formulář do IS/STAG (viz předchozí text). c) Posudek oponenta (oponentů), posudek vedoucího závěrečné práce a výsledek obhajoby s uvedením data obhajoby, které zabezpečí a elektronicky do IS/STAG uloží do 30 dnů po obhajobě BP ve formátu pdf příslušná katedra (elektronická cesta v IS/STAG: Absolvent Zápis o st. závěrečné zkoušce Vysokoškolské kvalifikační práce Posudek oponenta uložit do DB resp. Posudek vedoucího uložit do DB; stejná cesta je i pro výsledek obhajoby). Vedoucí bakalářské práce Vedoucího BP si volí student sám. Je jím obvykle pedagog fakulty resp. univerzity, ve výjimečném případě odborník z praxe (schválený katedrou). Pokud není vedoucím práce pedagog UJEP v Ústí nad Labem, je povinností studenta oznámit elektronickou poštou jeho jméno, příjmení, tituly a zaměstnavatele na adresu: Údaje budou vloženy do databáze IS/STAG. Vedoucí BP musí být vysokoškolsky vzdělán (magisterský stupeň). Garantuje obsahovou, věcnou stránku práce. Metodicky se podílí na vyplnění Podkladu pro zadání bakalářské práce (název, cíl práce, obsah struktura práce, seznam doporučené literatury...), který po vytištění podepíše. Po dokončení a odevzdání bakalářské práce studentem si vedoucí práce stáhne z www stránek FSE formulář s pokyny pro vypracování posudku. Vlastnoručně podepsaný vypracovaný posudek odevzdá v jednom vyhotovení v písemné podobě ve stanoveném termínu na sekretariát příslušné katedry. Zároveň odešle na sekretariát tento posudek elektronickou poštou (Pověřený pracovník katedry zkontroluje formální náležitosti posudku,

3 převede soubor do pdf formátu a uloží ho do IS/STAG do Databáze závěrečných prací UJEP do 30 dnů po obhajobě bakalářské práce). Oponent bakalářské práce Oponentem bývá zpravidla odborník z praxe, který je vysokoškolsky vzdělán (magisterský stupeň). Stanovuje ho (potvrzuje) katedra na návrh vedoucího práce, případně studenta. Úkolem oponenta je vypracovat posudek k BP poté, co byla bakalářská práce dokončena a v písemné i elektronické podobě odevzdána resp. odeslána. Oponent BP si stáhne z www stránek FSE formulář s pokyny pro vypracování posudku. Vlastnoručně podepsaný vypracovaný posudek odevzdá v jednom vyhotovení v písemné podobě ve stanoveném termínu na sekretariát příslušné katedry. Zároveň odešle na sekretariát tento posudek elektronickou poštou (Pověřený pracovník katedry zkontroluje formální náležitosti posudku, převede soubor do pdf formátu a uloží ho do IS/STAG do Databáze závěrečných prací UJEP do 30 dnů po obhajobě závěrečné práce). Cíl bakalářské práce a volba tématu Cílem bakalářské práce je prokázat teoretické znalosti a praktické a dovednosti, které student získal v průběhu studia, schopnost aplikovat je do praxe a zároveň prokázat i schopnost orientovat se v literatuře a pracovat s ní. Z hlediska obsahu by práce měla být zaměřena na řešení vybraného problému v rámci katedrami vypisovaných témat (nebo studentem navrženého a vedoucím práce resp. katedrou odsouhlaseného tématu). V práci by neměly absentovat diskuze problému, rozbory, komparace (časové řady v ČR v EU apod.), statistiky, vyhodnocení zjištěného stavu, trendů, výběr optimální varianty s náměty a návrhy na řešení, opatření, doporučení k zlepšení atd. Zvolené téma by mělo odpovídat studijním programům a oborům fakulty, respektive vycházet z badatelského zaměření kateder, které garantují příslušný studijní obor. Lze využít i námětů z praxe či participovat tématicky na řešení konkrétních problémů podniků, bank, veřejné správy, neziskových organizací a dalších institucí. Forma a struktura bakalářské práce Bakalářská práce je vypracována v písemné formě v rozsahu minimálně 40 stran (bez příloh). Podle povahy může být doplněna o přílohovou část (tabulky, grafy, mapy, obrázky, výkresy apod.). Student odevzdá dokončenou práci ve stanoveném termínu dle Harmonogramu akademického roku FSE na příslušnou katedru a to ve 3 vyhotoveních (1x s originálem Zadání BP pro katedru resp. SVI, 1x pro vedoucího práce, 1x pro oponenta BP). Strukturování bakalářské práce vychází z její věcné náplně a pojetí práce: Úvod musí ozřejmit předmět dané práce, rozvést cíl/cíle, které si práce klade, popsat metody, které budou za účelem dosažení cíle v práci použity, uvést základní rešeržní literaturu, ze které student vychází. Vstupní část (teoreticko-metodologická) je východiskem pro vlastní řešení zvoleného tématu. Vlastní zpracování problému (aplikační, praktická část) shrnuje výsledky vlastních šetření (terénních, modelových, anketních,...), vyhodnocuje je (zpravidla statisticky), porovnává je s dostupnými údaji (např. prostorově: region, ČR, EU,..., časově: , věcně: v rámci odvětví, v rámci finančních výkazů, v rámci výkonů...), demonstruje na případové studii apod. a činí závěry např. formou návrhů, variantních řešení, metodických pokynů apod.

4 Závěr je shrnutím nejvýznamnějších poznatků a doporučení, ke kterým autor práce v průběhu jejího zpracování dospěl. Žádná z uvedených částí nesmí v bakalářské práci absentovat! Rozsah bakalářské práce a číslování stránek Bakalářská práce má minimální rozsah 40 stran textu (bez příloh). Počáteční listy až do stránky Úvod a jednotlivé přílohy na konci práce se do předepsaného rozsahu nezapočítávají. Číslování začíná číslicí 1 na listě Úvod a končí příslušnou číslicí na listě Seznam příloh (nemá-li práce přílohy, končí číslování poslední stranou na Seznamu použité literatury ). Jednotlivé stránky příloh se nečíslují. Řazení (pořadí) jednotlivých listů a všech částí bakalářské práce Tvrdé černé desky se zlatým tiskem viz Příloha č. 1 Titulní list viz Příloha č. 2 Zadání bakalářské práce (zadávací listy) Místopřísežné prohlášení viz Příloha č. 3 Resumé (česky a anglicky) Seznam zkratek a symbolů (pokud je práce uvádí) Obsah Úvod (začátek číslování stránek) Jednotlivé kapitoly bakalářské práce Závěr Seznam použité literatury Seznam příloh (poslední číslovaná stránka) Jednotlivé přílohy (tabulky, grafy, mapy, propočty, obrázky apod.) OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Zadání bakalářské práce Zadání BP podepsané vedoucím katedry a děkanem fakulty si student vyzvedne asi měsíc před odevzdáním BP na příslušné katedře (bude k tomu vyzván na www stránkách FSE). Zadání se stává součástí bakalářské práce (listy se Zadáním bakalářské práce následují hned za titulním listem). Místopřísežné prohlášení Místopřísežné prohlášení je na samostatném listu a následuje hned za Zadáním bakalářské práce (zadávacími listy). Musí být vlastnoručně podepsáno ve všech odevzdaných verzích. Resumé Resumé je napsáno na samostatném listu a má rozsah cca řádků s řádkováním 1. Je v české a anglické verzi včetně názvu práce (obojí na téže straně). Vystihuje stručně obsah práce, její klíčovou myšlenku, závěry, ke kterým zpracovatel dospěl, příp. náměty a doporučení. Seznam zkratek a symbolů Pokud charakter bakalářské práce nebo odborné zaměření textu vyžadují používat více zkratek či symbolů, lze zařadit do bakalářské práce samostatný list s vysvětlením těchto

5 zkratek nebo symbolů. Zkratky jsou uváděny v abecedním pořadí. Nejedná se o uvádění zkratek naprosto běžných a frekventovaných jako jsou zkratky: ČR, atd., apod. a další. Obsah Tento list následuje hned za listem Resumé nebo za Seznamem zkratek a symbolů (pokud je v práci obsažen). Podle desetinného třídění jsou zde uvedeny názvy a čísla stránek jednotlivých kapitol (částí) včetně Úvodu, Závěru, Seznamu použité literatury a případně i Seznamu příloh (pokud obsahuje bakalářská práce přílohy). List (listy), který nese název Obsah se nečísluje. Úvod Nepodléhá desetinnému třídění a proto není označen arabskou číslicí. Jeho rozsah je maximálně 2 3 stránky. Začíná na samostatném listu a je první číslovanou stránkou bakalářské práce (počínaje číslicí 1). Obsahuje zpravidla důvody výběru či zadání tématu, návaznost bakalářské práce na předcházející práce atd. V úvodu by měly být uvedeny používané metody či zvolená metodika a zejména pak stanovení cíle (cílů) práce. Odborná část bakalářské práce Následuje hned za Úvodem a začíná příslušnou číslovanou kapitolou na novém listu. Je obvykle strukturována tak, že od obecného pojednání předmětu zkoumání se postupně přechází k analýze konkrétního problému, ke komparacím, výběru optimální varianty a námětům či návrhům na řešení. Vstupní, obvykle všeobecná a teoreticko-metodologická část bakalářské práce, zahrnuje poznatky získané studiem literatury a jejich kritické zhodnocení ve vztahu k řešenému problému. Může obsahovat i charakteristiku a zdůvodnění metod a postupů, pokud tak již neučinil autor v úvodu. Nosnou částí, těžištěm práce je vlastní zpracování vybraného tématu (problému), kde autor dokladuje schopnost aplikace teoretických poznatků. Podle hloubky a šíře záběru práce (časové řady, porovnání pozice firmy v rámci odvětví či regionu, predikce důsledků dnešních rozhodnutí, apod.) a podle obtížnosti v práci aplikovaných metod a nástrojů (matematicko-statistických, socioekonomických, psychologicko pedagogických apod.) je práce klasifikována. Měla by být psána odborným jazykem s důrazem na objektivní průkaznost (odkazy na uváděné zdroje, převzatá či vlastní šetření apod.). Z textu odborné části BP musí být zřejmý jednoznačný názor a stanovisko zpracovatele BP k řešenému problému a k odpovědím na dané otázky a měl by z něho být patrný i jeho přínos k řešení. Uspořádání do kapitol a subkapitol respektuje desetinné třídění. Názvy jednotlivých kapitol a subkapitol musí být uvedeny v Obsahu bakalářské práce. Platí zásada, že za kapitolu či podkapitolu lze považovat souvislý text, který je relativně uzavřeným samostatným celkem, tedy textem širšího rozsahu (nikoli několik řádků nebo např. jeden kratší odstavec). Příklad ÚVOD 1 Obecná charakteristika finanční analýzy Poměrové ukazatele Ukazatele výnosnosti Ukazatele likvidity Ukazatele aktivity Ukazatele zadluženosti 1.2 Pyramidální ukazatele 2 Analýza dlouhodobé finanční stability společnosti 3

6 4 atd. ZÁVĚR Závěr Nepodléhá desetinnému třídění a proto není označen arabskou číslicí. Závěr, obvykle o rozsahu cca 2 4 stran textu, by měl obsahovat stručné a výstižné shrnutí výsledků práce s návrhy na opatření, náměty nebo doporučeními na využití poznatků v praxi, případně odpovědi na otázky, které byly v teoretické části zformulovány jako pracovní hypotézy. Seznam použité literatury Seznam použité literatury následuje hned za Závěrem bakalářské práce. Tento seznam zahrnuje také všechny bibliografické citace, na které je v textu práce odkazováno. Soupis bibliografických citací je běžně uspořádán buď abecedně podle prvního prvku, nebo v numerické posloupnosti korespondující s pořadím odkazů v textu. Je žádoucí a oceňuje se využívat zahraničních pramenů. Odkaz je stručná forma citace vsunutá do pokračujícího textu nebo připojená jako poznámka na stránce dole pod čarou, na konci či uprostřed věty, kapitoly nebo na konci celého textu. Odkaz slouží k identifikaci publikace, z níž byla vybrána část textu, parafrázovaná myšlenka atd. a slouží také k přesnému vymezení její lokace v rámci zdrojové publikace. Citací se v těchto pokynech rozumí komplexní prezentace publikace, článku, příspěvku apod., to jest uvedení autora, názvu díla a všech dalších předepsaných náležitostí (blíže v další části Možnosti odkazů na literaturu ). Všechny citace, i když byly již jednou nebo vícekrát v textu vlastní bakalářské práce uvedeny, musí být znovu zařazeny do Seznamu použité literatury. Z těchto důvodů je výhodnější a doporučuje se v textu na příslušnou literaturu pouze odkázat a citovat pouze jednou až v Seznamu použité literatury (někdy však může být záměrná duplicita prospěšná). V seznamu použité literatury by měly být uvedeny i ty hlavní prameny, na které v textu odkazováno není, ale které student pro vypracování bakalářské práce používal. V souladu s českou normou ČSN ISO 690 musí odkazy obsahovat údaje dostatečné pro zajištění jednoznačného souladu mezi odkazem a bibliografickou citací identifikované položky. K tomuto účelu lze používat několika metod (blíže v další části Pokynů, které se týkají formálních náležitostí bakalářské práce a uvádějí příklady užívaných způsobů odkazů a citací nebo na Na začátku Seznamu použité literatury je výhodné uvádět nejprve základní odbornou literaturu. Statistické ročenky, bulletiny, přehledy, výroční zprávy apod. je možno uvádět samostatně na konci abecedního nebo číselného přehledu všeobecné a odborné literatury (zejména tehdy, používáme-li je ve větším rozsahu). Seznam příloh (pokud bakalářská práce přílohy obsahuje) Seznam příloh začíná na samostatné stránce, kde jsou uvedeny pouze názvy (nebo i číselná označení) jednotlivých příloh tabulek, grafů apod. Na této stránce končí číslování stránek bakalářské práce. Konkrétní přílohy jsou postupně uváděny až na následujících stránkách (tyto stránky se již nečíslují). Jednotlivé přílohy, jako jsou grafy, tabulky, mapy, obrázky, propočty atd. jsou číslovány. Například: Tabulka č. 1: Vybrané ukazatele... Toto označení je umístěno nad tabulkou na levé straně, není uváděno tučně, nepodtrhává se, velikost a typ písma jsou stejné jako text bakalářské práce. Každá konkrétní příloha musí mít i

7 svůj název (pokud je tabulka, graf, obrázek apod. v přílohové části, potom nahoře v pravém horním rohu stránky nad tabulkou, grafem apod. je uvedeno: Příloha č.1) Například: Graf bodového hodnocení konkurenční schopnosti Název je umístěn zpravidla nad grafem, tabulkou apod., je napsán tučně bez podtržení, stejným typem a velikostí písma jako text celé BP a nedělá se za ním tečka. Hned pod tabulkou, grafem, obrázkem, propočtem, mapou apod. (obyčejně vlevo), se uvádí odkaz na pramen, zdroj. Velikost písma je menší (obvykle 8), nepodtrhává se. Například: Pramen: Vlastní propočet na základě Výročních zpráv SETUZY, a.s. za léta (anebo se uvede konkrétní autor či publikace s příslušným odkazem blíže v další části Pokynů). Příklad: Tabulka č. 10: Vybrané ukazatele Zdroj: ČSÚ, 2007 Příklad: Graf č. 4: Vývoj počtu hostů v ubytovacích zařízeních DC CV LT LN MO TP UL Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování Poznámka: Pokud jsou tabulky, grafy, obrázky apod. v textu vlastní práce, platí zde pro jejich názvy, zdroje a číslování stejná pravidla (nejsou zde uváděny přílohy) FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Úprava textu, vzhled stránek text se zpracovává elektronicky s využitím textového editoru Word apod. (tabulky v programovém systému Excel apod.) formát papíru je velikosti A4 s tiskem po jedné straně na bílém papíru normovaná strana je cca 30 řádků na stránku, minimálně 60 úhozů na řádek (včetně mezer) obvyklý typ písma Times New Roman, velikost písma 12, názvy kapitol 14 tučně pro okraje jsou určeny tyto vzdálenosti: horní okraj 25 mm levý okraj 30 mm pravý okraj 20 mm dolní okraj 25 mm první řádek každého odstavce se odráží o 5 úhozů zleva (tabulátorem)

8 číslice pro číslování stránek se umísťují dole uprostřed stránky, číslování začíná arabskou číslicí 1 na první stránce úvodu a končí číslicí na listr Seznam příloh (neobsahuje-li práce přílohy, končí číslování na poslední straně Seznamu použité literatury) k číslování kapitol, oddílů, odstavců používáme arabské číslice nadpisy jsou zvýrazněny tučně, větším písmem atd. a nedělají se za nimi tečky Tabulky a grafy jsou číslovány a mají svůj název. Uvádí se rovněž jejich pramen. Obsáhlejší tabulky a rozměrnější grafy se nezařazují do textu, ale jsou uváděny v přílohové části. V textu se však na ně odkazuje (další formální náležitosti jsou uvedeny v části Seznam příloh). Členění textu hloubka členění prostřednictvím desetinného třídění je dána povahou, charakterem, zaměřením, strukturou a rozsahem práce (není žádoucí práci jemným tříděním drobit ) každá hlavní kapitola se začíná psát vždy na nový list za jedinou (samostatnou) číslicí se obvykle nedělá tečka (1) stojí-li vedle sebe dvě anebo více číslic, za poslední číslicí se tečka nedělá (2.2.1) Možnosti odkazů na literaturu Správnost provedené citace lze zkontrolovat dle (dostupné rovněž na Jednou z možností odkazů je metoda číselných citací. Číslice v textu zapsané jako horní index nebo závorek citují dokumenty v pořadí, v němž byly poprvé odkázány. Po sobě následujícím odkazům určitého dokumentu je přiděleno stejné číslo jako prvnímu odkazu. Provádí-li se odkaz na určité části dokumentu, lze uvést za těmito zmiňovanými číslicemi ještě čísla stránek (závorky mohou být hranaté nebo kulaté). Příklad - ukázka odkazu v textu: Hron vychází z bodového hodnocení jednotlivých kritérií a mezipodnikového srovnávání [6]atd. nebo: Funkce užitečnosti není aditivně separovatelná mezi spotřebu jednotlivých druhů statků [9, s. 248], protože...atd. Citace dokumentů jsou zahrnuty do Seznamu použité literatury a jsou uspořádány v číselném pořadí vzestupně od čísla 1. Ukázka citace: 6. HRON, J. Strategické řízení. Česká zemědělská univerzita v Praze, FIORITO, R. - KOLLINTZAS, T. Stylized Facts of Business Cycles in the G 7 from a Real Business Cycles Perspective. European Economic Review, 2005, vol. 38, p atd. Další z možností odkazů jsou tzv. průběžné poznámky. Zde číslice následující za odkazy v textu, zapsané jako horní index nebo do závorek, se vztahují k číselně řazeným poznámkám uspořádaným podle pořadí jejich výskytu v textu. Tyto poznámky nemusejí však vždy obsahovat odkazy (mohou přinášet jinou informaci nebo sdělení). Pro každý výrok z textu se užívá jedno číslo poznámky. Příklad - ukázka odkazu v textu:

9 Hron vychází z bodového hodnocení jednotlivých kritérií a mezipodnikového srovnávání. 12 atd. nebo: Funkce užitečnosti není aditivně separovatelná mezi spotřebu jednotlivých druhů statků 14, protože...atd. Citace dokumentů v Seznamu použité literatury jsou číslovány od čísla 1 vzestupně a každému titulu je přiděleno stejné číslo jaké má uvedeno v textu (horním indexem nebo samostatnou číslicí v závorce, číslicí spojenou se jménem autora, dalším prvkem nebo prvky). Ukázka citace: 12. HRON, J. Strategické řízení. Česká zemědělská univerzita v Praze, FIORITO, R. - KOLLINTZAS, T. Stylized Facts of Business Cycles in the G 7 from a Real Business Cycles Perspective. European Economic Review, 2005, vol. 38, p atd Při odkazování se velmi často používá metoda uvádění prvního prvku a data. První prvek (většinou příjmení autora resp. prvního z autorů nebo první slovo z názvu například publikace, vládního dokumentu apod.) a rok vydání odkazovaného dokumentu jsou uvedeny v textu. Tak jako v předchozích případech můžeme odkázat na konkrétní část textu a pak vedle prvního prvku a data roku vydání (například: [Fiorito, 2005] nebo [Strategie, 2006]) můžeme ještě přidat číslo nebo čísla stránek, na která odkazujeme. Příklad - ukázka odkazu v textu: Hron vychází z bodového hodnocení jednotlivých kritérií a mezipodnikového srovnávání (2006, s. 67) atd. nebo: Funkce užitečnosti není aditivně separovatelná mezi spotřebu jednotlivých druhů statků (Fiorito, 2005), protože...atd. Citace dokumentů v Seznamu použité literatury na konci bakalářské práce jsou uspořádány do soupisu v abecedním pořadí prvních prvků se stejnými náležitostmi jako v předešlých případech. Ukázka citace: FIORITO, R. - KOLLINTZAS, T. Stylized Facts of Business Cycles in the G 7 from a Real Business Cycles Perspective. European Economic Review, 2005, vol. 38, p HRON, J. Strategické řízení. Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006 Strategie regionálního rozvoje ČR na léta Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006 atd. Někdy bývá užitečné do textu bakalářské práce převzít doslovné uvedení výroku, krátké pasáže, několik vět, odstavce z dokumentu apod. Tento převzatý text se však musí dát do uvozovek ("..."), bude napsán kurzívou a odkáže se na něj standardními způsoby (včetně povinné citace v Seznamu použité literatury).

10 Citace v Seznamu použité literatury by měly obsahovat následující prvky: U citace knihy: příjmení autora, zkratka křestního jména, název knihy, místo vydání vydavatele, rok vydání, stránka (stránky) kterých se odkaz týká. U citace článku z časopisu nebo ze sborníku referátů z konference: příjmení autora, zkratka křestního jména, název článku, název časopisu, ročník, rok vydání (případně číslo sešitu), vyznačení stránek, kterých se odkaz týká. U citace ze sborníku apod.: jméno autora, název článku, - in: název sborníku, časopisu apod., vydavatel, místo vydání, rok vydání V Seznamu použité literatury lze uvádět i internetové adresy nebo ústní sdělení. Příklad: (dostupné v lednu 2007) TUREK, J. Ústní sdělení ze dne Úřad práce v Ústí nad Labem. V Ústí nad Labem dne Aktualizoval: Ing. Pavel Pešek, CSc. vedoucí KEP

11 Příloha č. 1 Vzor tvrdých černých desek bakalářské práce (jednotná úprava pro všechny obory) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Jan Novák

12 Příloha č. 2 Vzor titulního listu bakalářské práce (ukázka pro obor) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management Forma studia: prezenční (kombinovaná) Školní rok: 2007/2008 Finanční analýza Teplárny Ústí n. L., a.s. Vypracoval: Jan Novák Vedoucí bakalářské práce: Prof. Ing. Jiří Pelikán, CSc.

13 Příloha č. 3 Vzor místopřísežného prohlášení bakalářské práce (ukázka pro obor) Místopřísežné prohlášení Místopřísežně prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Finanční analýza Teplárny Ústí n.l., a.s. jsem vypracoval(a) samostatně s použitím literatury, kterou uvádím v přiloženém seznamu. V Ústí nad Labem dne... Podpis...

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Doporučení pro zpracování bakalářské práce

Doporučení pro zpracování bakalářské práce Vysoká škola regionálního rozvoje Doporučení pro zpracování bakalářské práce Bakalářskou prací (BP) student prokazuje, že je schopen řešit a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva Směrnice děkana č. 2/2009 Závěrečné práce Bratislava 2009 Čl. 1 Předmět úpravy Předmětem úpravy jsou pravidla o základních náležitostech závěrečných prací

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)...

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... OBSAH 1 SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... 2 1.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE... 2 1.2 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE... 2 1.3 ROZSAH PRÁCE... 3 1.4 TÉMA, NÁZEV A ZADÁNÍ PRÁCE... 3 2 OBSAH A STRUKTURA... 4 2.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE...

Více

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková AHOL Vyšší odborná škola o.p.s., Ostrava - Zábřeh Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2006 OBSAH Úvod...1 1. Téma absolventské

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (Obsah a forma bakalářské práce) Antonín Řehoř 2006 OBSAH 1. Poznámky související s legislativou 3 2. Vše podstatné kolem bakalářské práce 5 3. Role subjektů

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z Převzato ze studijních plánů (http://studium.agrobiologie.cz) Studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Podkladem pro SZZ je diplomová práce

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Možnou koncepci závěrečné práce je třeba dobře promyslet a o návrhu se poradit se svým školitelem. Práce by měla vycházet ze studia: 1. Pedagogické psychologie, zejména

Více

Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací

Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací č Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací ř ř 1 TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ, ZADÁVÁNÍ DIPLOMOVÝCH ÚKOLŮ o Diplomová práce je odborná studie, kterou má diplomant prokázat schopnost

Více

Pokyn rektora č. 3/2011

Pokyn rektora č. 3/2011 Pokyn rektora č. 3/2011 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů

Více

Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce

Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce PhDr. Alice Bosáková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole

Více

TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích EKONOMICKÁ FAKULTA TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ing. Marie Bunešová, Ph.D. prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc. České Budějovice 2008 ÚVOD

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z Studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Podkladem pro SZZ je diplomová práce ohodnocená vedoucím práce a oponentem. SZZ sestává z obhajoby

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Rozsah platnosti dokumentu: Fakulta strojní Název: http://www.fs.vsb.cz Typ dokumentu: Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Směrnice Číslo

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více