INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE"

Transkript

1 INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Všeobecné informace Termíny spojené s přípravou, vypracováním a odevzdáním Podkladů pro zadání BP, Zadání BP (tzv. zadávacích listů) a vlastní bakalářské práce jsou uvedeny na fakultních www stránkách pod odkazy Pro studenty v položce Bakalářské a diplomové práce. Podrobné informace o výběru tématu, vedoucím práce, oponentovi, formálních i obsahových náležitostech, procedurálních otázkách, termínech a dalších souvisejících záležitostech obdrží student na Bakalářských praktikách. Vyplnění a tisk Podkladu pro zadání bakalářské práce studenta: Student vstoupí do IS/STAG a klikne na položku Diplomové práce, odkud se dostane k odkazu Vyplnit Podklady pro Zadání DP/BP a posléze k Formuláři na vyplnění podkladu.ve formuláři, který se v okně objeví, se vyplní v bodech 1 a 2 název BP v češtině a angličtině (tento název se nesmí odlišovat od názvu budoucí bakalářské práce). Doplní se vedoucí práce (bod 3). V bodě 4 Zásady pro vypracování se uvede na novém řádku název Cíl práce :, který se konkrétně stručně a výstižně několika větami vyjádří. Potom se na novém řádku uvede další název Struktura (obsah) práce :, která se vyjádří heslovitě v několika bodech (řádcích). Úvod a závěr není potřeba uvádět. Posledním bodem (5) je Seznam doporučené literatury. Zde se uvedou velkými písmeny jména autorů a malými písmeny název publikace, vydavatel, rok vydání apod. Nepoužívejte při psaní kurzívu (to platí pro celý formulář). Po vyplnění všech položek je nutno text uložit (odkaz vpravo dole) a provést tisk podkladu. Podklad pro zadání bakalářské práce bude po vytištění podepsán studentem a vedoucím práce (vč. datumu) a ve stanoveném termínu (dle harmonogramu) odevzdán sekretářce katedry, kam student organizačně náleží. Poznámka: Formální úprava Podkladu pro zadání BP po vytištění nevypadá vzhledně. Přesto ponechejte text v tomto stavu a neodstraňujte drobné písmo v záhlaví a zápatí, ani jinak stránku neupravujte. Zhruba měsíc před termínem odevzdání BP/DP si student na katedře vyzvedne Zadání bakalářské práce (bude k tomu vyzván na www stránkách). Zadání je vytvořeno na katedře zkopírováním formuláře Podklad pro zadání BP, který student již předtím v elektronické podobě vyplnil. V případě, že student dodatečně bude požadovat dílčí úpravy anebo změnu celého Zadání BP, bude mu vyhověno s tím, že nebude moci absolvovat státní zkoušky a obhajobu BP v nejbližším termínu, ale později. Od odevzdání Podkladu pro zadání BP do odevzdání vlastní BP musí uplynout doba delší než 8 měsíců (platí od akademického roku 2009/2010). Student v tomto případě musí vyplnit a odevzdat nový Podklad pro zadání BP a provést všechny následující procedurální úkony (i v tomto případě od odevzdání Podkladu pro zadání BP do odevzdání BP nesmí být doba kratší než 8 měsíců). Ve stanoveném termínu dle harmonogramu odevzdá student na sekretariát katedry 3 tištěná vyhotovení bakalářské práce, jejíž součástí je i Zadání bakalářské práce (je svázáno do každého vyhotovení BP jedno je originál, ostatní jsou kopie). Autor je dále povinen uložit práci v elektronické podobě v jednom souboru ve formátu pdf do Databáze závěrečných prací UJEP, která je součástí IS/STAG (Postup: Na stránce IS/STAG Formulář na doplnění údajů o kvalifikační práci klikne student na odkaz Přiložený soubor plný text práce: změnit/nahradit/smazat/stáhnout soubor. Objeví se okno Soubor přiložený k DP/BP. Odkaz Kliknutím stáhněte soubor umožní studentovi obvyklým způsobem stáhnout si soubor bakalářskou práci ze složky,

2 kam si ji dříve uložil). Pokud by autor závěrečnou práci tímto způsobem nenahrál do IS/STAG, má se za to, že bakalářská práce nebyla odevzdána. Společně s BP odevzdá student na katedru tři originály Licenční smlouvy (formulář ke stažení na fakultních nebo katedrálních stránkách dle organizace jednotlivých kateder), jeden stejnopis licenční smlouvy zůstává autorovi, jeden stejnopis zůstává na příslušné katedře a jeden stejnopis bude přiložen k obhájené práci, kterou katedra odevzdá do knihovny) a Formulář na doplnění údajů o kvalifikační práci, který v IS/STAG předtím vyplnil a vytisknul (viz následující odstavec). Pro vyplnění a tisk Formuláře na doplnění údajů o kvalifikační práci je nutno vstoupit do IS/STAG Diplomové práce a kliknout na odkaz Doplnit údaje o DP/BP. Ve formuláři se doplní všechny požadované údaje (název práce, anotace práce, klíčová slova, v ČJ a AJ, seznam příloh, rozsah práce a jazyk práce). Data student uloží, poté formulář vytiskne přes pravé tlačítko myši (pouze takto se zobrazí už dříve nahraná data) a podepíše jej. S platností od platí Směrnice rektorky č. 4/2010, která má celouniverzitní působnost, pravidla ke zveřejňování závěrečných prací (zároveň vytváří podmínky k odhalování plagiátů). Je k dispozici v elektronické podobě na www stránkách UJEP. Kromě jiného přikazuje nahrávat do Databáze závěrečných prací UJEP, jež je součástí IS/STAG, následující doklady a dokumenty: a) Elektronickou verzi závěrečné práce, kterou uloží autor do IS/STAG v jednom(!) souboru ve formátu pdf v termínu dle harmonogramu (viz předchozí text). Pokud práce obsahuje utajované údaje, budou tyto údaje a části textu vypuštěny a nahrazeny informací o rozsahu vyňaté pasáže, důvodu jejího vynětí a místě uložení originálu závěrečné práce s úplným textem (orig.je včetně utajovaných pasáží). Místem uložení originálu práce bude Středisko vědeckých informací FSE. b) Údaje pro evidenci závěrečné práce dle Přílohy č.1 Směrnice rektorky č.4/2010. Pro autora BP to znamená, že doplní údaje ve Formuláři na doplnění údajů o kvalifikační práci a uloží tento vyplněný formulář do IS/STAG (viz předchozí text). c) Posudek oponenta (oponentů), posudek vedoucího závěrečné práce a výsledek obhajoby s uvedením data obhajoby, které zabezpečí a elektronicky do IS/STAG uloží do 30 dnů po obhajobě BP ve formátu pdf příslušná katedra (elektronická cesta v IS/STAG: Absolvent Zápis o st. závěrečné zkoušce Vysokoškolské kvalifikační práce Posudek oponenta uložit do DB resp. Posudek vedoucího uložit do DB; stejná cesta je i pro výsledek obhajoby). Vedoucí bakalářské práce Vedoucího BP si volí student sám. Je jím obvykle pedagog fakulty resp. univerzity, ve výjimečném případě odborník z praxe (schválený katedrou). Pokud není vedoucím práce pedagog UJEP v Ústí nad Labem, je povinností studenta oznámit elektronickou poštou jeho jméno, příjmení, tituly a zaměstnavatele na adresu: Údaje budou vloženy do databáze IS/STAG. Vedoucí BP musí být vysokoškolsky vzdělán (magisterský stupeň). Garantuje obsahovou, věcnou stránku práce. Metodicky se podílí na vyplnění Podkladu pro zadání bakalářské práce (název, cíl práce, obsah struktura práce, seznam doporučené literatury...), který po vytištění podepíše. Po dokončení a odevzdání bakalářské práce studentem si vedoucí práce stáhne z www stránek FSE formulář s pokyny pro vypracování posudku. Vlastnoručně podepsaný vypracovaný posudek odevzdá v jednom vyhotovení v písemné podobě ve stanoveném termínu na sekretariát příslušné katedry. Zároveň odešle na sekretariát tento posudek elektronickou poštou (Pověřený pracovník katedry zkontroluje formální náležitosti posudku,

3 převede soubor do pdf formátu a uloží ho do IS/STAG do Databáze závěrečných prací UJEP do 30 dnů po obhajobě bakalářské práce). Oponent bakalářské práce Oponentem bývá zpravidla odborník z praxe, který je vysokoškolsky vzdělán (magisterský stupeň). Stanovuje ho (potvrzuje) katedra na návrh vedoucího práce, případně studenta. Úkolem oponenta je vypracovat posudek k BP poté, co byla bakalářská práce dokončena a v písemné i elektronické podobě odevzdána resp. odeslána. Oponent BP si stáhne z www stránek FSE formulář s pokyny pro vypracování posudku. Vlastnoručně podepsaný vypracovaný posudek odevzdá v jednom vyhotovení v písemné podobě ve stanoveném termínu na sekretariát příslušné katedry. Zároveň odešle na sekretariát tento posudek elektronickou poštou (Pověřený pracovník katedry zkontroluje formální náležitosti posudku, převede soubor do pdf formátu a uloží ho do IS/STAG do Databáze závěrečných prací UJEP do 30 dnů po obhajobě závěrečné práce). Cíl bakalářské práce a volba tématu Cílem bakalářské práce je prokázat teoretické znalosti a praktické a dovednosti, které student získal v průběhu studia, schopnost aplikovat je do praxe a zároveň prokázat i schopnost orientovat se v literatuře a pracovat s ní. Z hlediska obsahu by práce měla být zaměřena na řešení vybraného problému v rámci katedrami vypisovaných témat (nebo studentem navrženého a vedoucím práce resp. katedrou odsouhlaseného tématu). V práci by neměly absentovat diskuze problému, rozbory, komparace (časové řady v ČR v EU apod.), statistiky, vyhodnocení zjištěného stavu, trendů, výběr optimální varianty s náměty a návrhy na řešení, opatření, doporučení k zlepšení atd. Zvolené téma by mělo odpovídat studijním programům a oborům fakulty, respektive vycházet z badatelského zaměření kateder, které garantují příslušný studijní obor. Lze využít i námětů z praxe či participovat tématicky na řešení konkrétních problémů podniků, bank, veřejné správy, neziskových organizací a dalších institucí. Forma a struktura bakalářské práce Bakalářská práce je vypracována v písemné formě v rozsahu minimálně 40 stran (bez příloh). Podle povahy může být doplněna o přílohovou část (tabulky, grafy, mapy, obrázky, výkresy apod.). Student odevzdá dokončenou práci ve stanoveném termínu dle Harmonogramu akademického roku FSE na příslušnou katedru a to ve 3 vyhotoveních (1x s originálem Zadání BP pro katedru resp. SVI, 1x pro vedoucího práce, 1x pro oponenta BP). Strukturování bakalářské práce vychází z její věcné náplně a pojetí práce: Úvod musí ozřejmit předmět dané práce, rozvést cíl/cíle, které si práce klade, popsat metody, které budou za účelem dosažení cíle v práci použity, uvést základní rešeržní literaturu, ze které student vychází. Vstupní část (teoreticko-metodologická) je východiskem pro vlastní řešení zvoleného tématu. Vlastní zpracování problému (aplikační, praktická část) shrnuje výsledky vlastních šetření (terénních, modelových, anketních,...), vyhodnocuje je (zpravidla statisticky), porovnává je s dostupnými údaji (např. prostorově: region, ČR, EU,..., časově: , věcně: v rámci odvětví, v rámci finančních výkazů, v rámci výkonů...), demonstruje na případové studii apod. a činí závěry např. formou návrhů, variantních řešení, metodických pokynů apod.

4 Závěr je shrnutím nejvýznamnějších poznatků a doporučení, ke kterým autor práce v průběhu jejího zpracování dospěl. Žádná z uvedených částí nesmí v bakalářské práci absentovat! Rozsah bakalářské práce a číslování stránek Bakalářská práce má minimální rozsah 40 stran textu (bez příloh). Počáteční listy až do stránky Úvod a jednotlivé přílohy na konci práce se do předepsaného rozsahu nezapočítávají. Číslování začíná číslicí 1 na listě Úvod a končí příslušnou číslicí na listě Seznam příloh (nemá-li práce přílohy, končí číslování poslední stranou na Seznamu použité literatury ). Jednotlivé stránky příloh se nečíslují. Řazení (pořadí) jednotlivých listů a všech částí bakalářské práce Tvrdé černé desky se zlatým tiskem viz Příloha č. 1 Titulní list viz Příloha č. 2 Zadání bakalářské práce (zadávací listy) Místopřísežné prohlášení viz Příloha č. 3 Resumé (česky a anglicky) Seznam zkratek a symbolů (pokud je práce uvádí) Obsah Úvod (začátek číslování stránek) Jednotlivé kapitoly bakalářské práce Závěr Seznam použité literatury Seznam příloh (poslední číslovaná stránka) Jednotlivé přílohy (tabulky, grafy, mapy, propočty, obrázky apod.) OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Zadání bakalářské práce Zadání BP podepsané vedoucím katedry a děkanem fakulty si student vyzvedne asi měsíc před odevzdáním BP na příslušné katedře (bude k tomu vyzván na www stránkách FSE). Zadání se stává součástí bakalářské práce (listy se Zadáním bakalářské práce následují hned za titulním listem). Místopřísežné prohlášení Místopřísežné prohlášení je na samostatném listu a následuje hned za Zadáním bakalářské práce (zadávacími listy). Musí být vlastnoručně podepsáno ve všech odevzdaných verzích. Resumé Resumé je napsáno na samostatném listu a má rozsah cca řádků s řádkováním 1. Je v české a anglické verzi včetně názvu práce (obojí na téže straně). Vystihuje stručně obsah práce, její klíčovou myšlenku, závěry, ke kterým zpracovatel dospěl, příp. náměty a doporučení. Seznam zkratek a symbolů Pokud charakter bakalářské práce nebo odborné zaměření textu vyžadují používat více zkratek či symbolů, lze zařadit do bakalářské práce samostatný list s vysvětlením těchto

5 zkratek nebo symbolů. Zkratky jsou uváděny v abecedním pořadí. Nejedná se o uvádění zkratek naprosto běžných a frekventovaných jako jsou zkratky: ČR, atd., apod. a další. Obsah Tento list následuje hned za listem Resumé nebo za Seznamem zkratek a symbolů (pokud je v práci obsažen). Podle desetinného třídění jsou zde uvedeny názvy a čísla stránek jednotlivých kapitol (částí) včetně Úvodu, Závěru, Seznamu použité literatury a případně i Seznamu příloh (pokud obsahuje bakalářská práce přílohy). List (listy), který nese název Obsah se nečísluje. Úvod Nepodléhá desetinnému třídění a proto není označen arabskou číslicí. Jeho rozsah je maximálně 2 3 stránky. Začíná na samostatném listu a je první číslovanou stránkou bakalářské práce (počínaje číslicí 1). Obsahuje zpravidla důvody výběru či zadání tématu, návaznost bakalářské práce na předcházející práce atd. V úvodu by měly být uvedeny používané metody či zvolená metodika a zejména pak stanovení cíle (cílů) práce. Odborná část bakalářské práce Následuje hned za Úvodem a začíná příslušnou číslovanou kapitolou na novém listu. Je obvykle strukturována tak, že od obecného pojednání předmětu zkoumání se postupně přechází k analýze konkrétního problému, ke komparacím, výběru optimální varianty a námětům či návrhům na řešení. Vstupní, obvykle všeobecná a teoreticko-metodologická část bakalářské práce, zahrnuje poznatky získané studiem literatury a jejich kritické zhodnocení ve vztahu k řešenému problému. Může obsahovat i charakteristiku a zdůvodnění metod a postupů, pokud tak již neučinil autor v úvodu. Nosnou částí, těžištěm práce je vlastní zpracování vybraného tématu (problému), kde autor dokladuje schopnost aplikace teoretických poznatků. Podle hloubky a šíře záběru práce (časové řady, porovnání pozice firmy v rámci odvětví či regionu, predikce důsledků dnešních rozhodnutí, apod.) a podle obtížnosti v práci aplikovaných metod a nástrojů (matematicko-statistických, socioekonomických, psychologicko pedagogických apod.) je práce klasifikována. Měla by být psána odborným jazykem s důrazem na objektivní průkaznost (odkazy na uváděné zdroje, převzatá či vlastní šetření apod.). Z textu odborné části BP musí být zřejmý jednoznačný názor a stanovisko zpracovatele BP k řešenému problému a k odpovědím na dané otázky a měl by z něho být patrný i jeho přínos k řešení. Uspořádání do kapitol a subkapitol respektuje desetinné třídění. Názvy jednotlivých kapitol a subkapitol musí být uvedeny v Obsahu bakalářské práce. Platí zásada, že za kapitolu či podkapitolu lze považovat souvislý text, který je relativně uzavřeným samostatným celkem, tedy textem širšího rozsahu (nikoli několik řádků nebo např. jeden kratší odstavec). Příklad ÚVOD 1 Obecná charakteristika finanční analýzy Poměrové ukazatele Ukazatele výnosnosti Ukazatele likvidity Ukazatele aktivity Ukazatele zadluženosti 1.2 Pyramidální ukazatele 2 Analýza dlouhodobé finanční stability společnosti 3

6 4 atd. ZÁVĚR Závěr Nepodléhá desetinnému třídění a proto není označen arabskou číslicí. Závěr, obvykle o rozsahu cca 2 4 stran textu, by měl obsahovat stručné a výstižné shrnutí výsledků práce s návrhy na opatření, náměty nebo doporučeními na využití poznatků v praxi, případně odpovědi na otázky, které byly v teoretické části zformulovány jako pracovní hypotézy. Seznam použité literatury Seznam použité literatury následuje hned za Závěrem bakalářské práce. Tento seznam zahrnuje také všechny bibliografické citace, na které je v textu práce odkazováno. Soupis bibliografických citací je běžně uspořádán buď abecedně podle prvního prvku, nebo v numerické posloupnosti korespondující s pořadím odkazů v textu. Je žádoucí a oceňuje se využívat zahraničních pramenů. Odkaz je stručná forma citace vsunutá do pokračujícího textu nebo připojená jako poznámka na stránce dole pod čarou, na konci či uprostřed věty, kapitoly nebo na konci celého textu. Odkaz slouží k identifikaci publikace, z níž byla vybrána část textu, parafrázovaná myšlenka atd. a slouží také k přesnému vymezení její lokace v rámci zdrojové publikace. Citací se v těchto pokynech rozumí komplexní prezentace publikace, článku, příspěvku apod., to jest uvedení autora, názvu díla a všech dalších předepsaných náležitostí (blíže v další části Možnosti odkazů na literaturu ). Všechny citace, i když byly již jednou nebo vícekrát v textu vlastní bakalářské práce uvedeny, musí být znovu zařazeny do Seznamu použité literatury. Z těchto důvodů je výhodnější a doporučuje se v textu na příslušnou literaturu pouze odkázat a citovat pouze jednou až v Seznamu použité literatury (někdy však může být záměrná duplicita prospěšná). V seznamu použité literatury by měly být uvedeny i ty hlavní prameny, na které v textu odkazováno není, ale které student pro vypracování bakalářské práce používal. V souladu s českou normou ČSN ISO 690 musí odkazy obsahovat údaje dostatečné pro zajištění jednoznačného souladu mezi odkazem a bibliografickou citací identifikované položky. K tomuto účelu lze používat několika metod (blíže v další části Pokynů, které se týkají formálních náležitostí bakalářské práce a uvádějí příklady užívaných způsobů odkazů a citací nebo na Na začátku Seznamu použité literatury je výhodné uvádět nejprve základní odbornou literaturu. Statistické ročenky, bulletiny, přehledy, výroční zprávy apod. je možno uvádět samostatně na konci abecedního nebo číselného přehledu všeobecné a odborné literatury (zejména tehdy, používáme-li je ve větším rozsahu). Seznam příloh (pokud bakalářská práce přílohy obsahuje) Seznam příloh začíná na samostatné stránce, kde jsou uvedeny pouze názvy (nebo i číselná označení) jednotlivých příloh tabulek, grafů apod. Na této stránce končí číslování stránek bakalářské práce. Konkrétní přílohy jsou postupně uváděny až na následujících stránkách (tyto stránky se již nečíslují). Jednotlivé přílohy, jako jsou grafy, tabulky, mapy, obrázky, propočty atd. jsou číslovány. Například: Tabulka č. 1: Vybrané ukazatele... Toto označení je umístěno nad tabulkou na levé straně, není uváděno tučně, nepodtrhává se, velikost a typ písma jsou stejné jako text bakalářské práce. Každá konkrétní příloha musí mít i

7 svůj název (pokud je tabulka, graf, obrázek apod. v přílohové části, potom nahoře v pravém horním rohu stránky nad tabulkou, grafem apod. je uvedeno: Příloha č.1) Například: Graf bodového hodnocení konkurenční schopnosti Název je umístěn zpravidla nad grafem, tabulkou apod., je napsán tučně bez podtržení, stejným typem a velikostí písma jako text celé BP a nedělá se za ním tečka. Hned pod tabulkou, grafem, obrázkem, propočtem, mapou apod. (obyčejně vlevo), se uvádí odkaz na pramen, zdroj. Velikost písma je menší (obvykle 8), nepodtrhává se. Například: Pramen: Vlastní propočet na základě Výročních zpráv SETUZY, a.s. za léta (anebo se uvede konkrétní autor či publikace s příslušným odkazem blíže v další části Pokynů). Příklad: Tabulka č. 10: Vybrané ukazatele Zdroj: ČSÚ, 2007 Příklad: Graf č. 4: Vývoj počtu hostů v ubytovacích zařízeních DC CV LT LN MO TP UL Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování Poznámka: Pokud jsou tabulky, grafy, obrázky apod. v textu vlastní práce, platí zde pro jejich názvy, zdroje a číslování stejná pravidla (nejsou zde uváděny přílohy) FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Úprava textu, vzhled stránek text se zpracovává elektronicky s využitím textového editoru Word apod. (tabulky v programovém systému Excel apod.) formát papíru je velikosti A4 s tiskem po jedné straně na bílém papíru normovaná strana je cca 30 řádků na stránku, minimálně 60 úhozů na řádek (včetně mezer) obvyklý typ písma Times New Roman, velikost písma 12, názvy kapitol 14 tučně pro okraje jsou určeny tyto vzdálenosti: horní okraj 25 mm levý okraj 30 mm pravý okraj 20 mm dolní okraj 25 mm první řádek každého odstavce se odráží o 5 úhozů zleva (tabulátorem)

8 číslice pro číslování stránek se umísťují dole uprostřed stránky, číslování začíná arabskou číslicí 1 na první stránce úvodu a končí číslicí na listr Seznam příloh (neobsahuje-li práce přílohy, končí číslování na poslední straně Seznamu použité literatury) k číslování kapitol, oddílů, odstavců používáme arabské číslice nadpisy jsou zvýrazněny tučně, větším písmem atd. a nedělají se za nimi tečky Tabulky a grafy jsou číslovány a mají svůj název. Uvádí se rovněž jejich pramen. Obsáhlejší tabulky a rozměrnější grafy se nezařazují do textu, ale jsou uváděny v přílohové části. V textu se však na ně odkazuje (další formální náležitosti jsou uvedeny v části Seznam příloh). Členění textu hloubka členění prostřednictvím desetinného třídění je dána povahou, charakterem, zaměřením, strukturou a rozsahem práce (není žádoucí práci jemným tříděním drobit ) každá hlavní kapitola se začíná psát vždy na nový list za jedinou (samostatnou) číslicí se obvykle nedělá tečka (1) stojí-li vedle sebe dvě anebo více číslic, za poslední číslicí se tečka nedělá (2.2.1) Možnosti odkazů na literaturu Správnost provedené citace lze zkontrolovat dle (dostupné rovněž na Jednou z možností odkazů je metoda číselných citací. Číslice v textu zapsané jako horní index nebo závorek citují dokumenty v pořadí, v němž byly poprvé odkázány. Po sobě následujícím odkazům určitého dokumentu je přiděleno stejné číslo jako prvnímu odkazu. Provádí-li se odkaz na určité části dokumentu, lze uvést za těmito zmiňovanými číslicemi ještě čísla stránek (závorky mohou být hranaté nebo kulaté). Příklad - ukázka odkazu v textu: Hron vychází z bodového hodnocení jednotlivých kritérií a mezipodnikového srovnávání [6]atd. nebo: Funkce užitečnosti není aditivně separovatelná mezi spotřebu jednotlivých druhů statků [9, s. 248], protože...atd. Citace dokumentů jsou zahrnuty do Seznamu použité literatury a jsou uspořádány v číselném pořadí vzestupně od čísla 1. Ukázka citace: 6. HRON, J. Strategické řízení. Česká zemědělská univerzita v Praze, FIORITO, R. - KOLLINTZAS, T. Stylized Facts of Business Cycles in the G 7 from a Real Business Cycles Perspective. European Economic Review, 2005, vol. 38, p atd. Další z možností odkazů jsou tzv. průběžné poznámky. Zde číslice následující za odkazy v textu, zapsané jako horní index nebo do závorek, se vztahují k číselně řazeným poznámkám uspořádaným podle pořadí jejich výskytu v textu. Tyto poznámky nemusejí však vždy obsahovat odkazy (mohou přinášet jinou informaci nebo sdělení). Pro každý výrok z textu se užívá jedno číslo poznámky. Příklad - ukázka odkazu v textu:

9 Hron vychází z bodového hodnocení jednotlivých kritérií a mezipodnikového srovnávání. 12 atd. nebo: Funkce užitečnosti není aditivně separovatelná mezi spotřebu jednotlivých druhů statků 14, protože...atd. Citace dokumentů v Seznamu použité literatury jsou číslovány od čísla 1 vzestupně a každému titulu je přiděleno stejné číslo jaké má uvedeno v textu (horním indexem nebo samostatnou číslicí v závorce, číslicí spojenou se jménem autora, dalším prvkem nebo prvky). Ukázka citace: 12. HRON, J. Strategické řízení. Česká zemědělská univerzita v Praze, FIORITO, R. - KOLLINTZAS, T. Stylized Facts of Business Cycles in the G 7 from a Real Business Cycles Perspective. European Economic Review, 2005, vol. 38, p atd Při odkazování se velmi často používá metoda uvádění prvního prvku a data. První prvek (většinou příjmení autora resp. prvního z autorů nebo první slovo z názvu například publikace, vládního dokumentu apod.) a rok vydání odkazovaného dokumentu jsou uvedeny v textu. Tak jako v předchozích případech můžeme odkázat na konkrétní část textu a pak vedle prvního prvku a data roku vydání (například: [Fiorito, 2005] nebo [Strategie, 2006]) můžeme ještě přidat číslo nebo čísla stránek, na která odkazujeme. Příklad - ukázka odkazu v textu: Hron vychází z bodového hodnocení jednotlivých kritérií a mezipodnikového srovnávání (2006, s. 67) atd. nebo: Funkce užitečnosti není aditivně separovatelná mezi spotřebu jednotlivých druhů statků (Fiorito, 2005), protože...atd. Citace dokumentů v Seznamu použité literatury na konci bakalářské práce jsou uspořádány do soupisu v abecedním pořadí prvních prvků se stejnými náležitostmi jako v předešlých případech. Ukázka citace: FIORITO, R. - KOLLINTZAS, T. Stylized Facts of Business Cycles in the G 7 from a Real Business Cycles Perspective. European Economic Review, 2005, vol. 38, p HRON, J. Strategické řízení. Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006 Strategie regionálního rozvoje ČR na léta Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006 atd. Někdy bývá užitečné do textu bakalářské práce převzít doslovné uvedení výroku, krátké pasáže, několik vět, odstavce z dokumentu apod. Tento převzatý text se však musí dát do uvozovek ("..."), bude napsán kurzívou a odkáže se na něj standardními způsoby (včetně povinné citace v Seznamu použité literatury).

10 Citace v Seznamu použité literatury by měly obsahovat následující prvky: U citace knihy: příjmení autora, zkratka křestního jména, název knihy, místo vydání vydavatele, rok vydání, stránka (stránky) kterých se odkaz týká. U citace článku z časopisu nebo ze sborníku referátů z konference: příjmení autora, zkratka křestního jména, název článku, název časopisu, ročník, rok vydání (případně číslo sešitu), vyznačení stránek, kterých se odkaz týká. U citace ze sborníku apod.: jméno autora, název článku, - in: název sborníku, časopisu apod., vydavatel, místo vydání, rok vydání V Seznamu použité literatury lze uvádět i internetové adresy nebo ústní sdělení. Příklad: (dostupné v lednu 2007) TUREK, J. Ústní sdělení ze dne Úřad práce v Ústí nad Labem. V Ústí nad Labem dne Aktualizoval: Ing. Pavel Pešek, CSc. vedoucí KEP

11 Příloha č. 1 Vzor tvrdých černých desek bakalářské práce (jednotná úprava pro všechny obory) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Jan Novák

12 Příloha č. 2 Vzor titulního listu bakalářské práce (ukázka pro obor) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management Forma studia: prezenční (kombinovaná) Školní rok: 2007/2008 Finanční analýza Teplárny Ústí n. L., a.s. Vypracoval: Jan Novák Vedoucí bakalářské práce: Prof. Ing. Jiří Pelikán, CSc.

13 Příloha č. 3 Vzor místopřísežného prohlášení bakalářské práce (ukázka pro obor) Místopřísežné prohlášení Místopřísežně prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Finanční analýza Teplárny Ústí n.l., a.s. jsem vypracoval(a) samostatně s použitím literatury, kterou uvádím v přiloženém seznamu. V Ústí nad Labem dne... Podpis...

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí nad Labem POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management (Sociální politika a sociální práce) Podniková ekonomika

Více

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 31. října 2012, číslo jednací 543/2012

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 31. října 2012, číslo jednací 543/2012 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN IV, HEVEROVA 191 POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 31. října 2012, číslo jednací

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací 422/2013

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací 422/2013 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN IV, HEVEROVA 191 POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

Pokyny pro zpracování bakalářských prací

Pokyny pro zpracování bakalářských prací Grafická a multimediální laboratoř Vysoká škola ekonomická v Praze 2014 Pokyny pro zpracování bakalářských prací Obsah Struktura bakalářské práce... 2 Vstupní část práce... 2 Hlavní textová část práce...

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Směrnice děkanky č. 1/2010 pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce

Směrnice děkanky č. 1/2010 pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 19. 1. 2010 Č.j.: 8/17900/2010/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. Účinnost: 19.1.2010 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Dle Pravidel o způsobu zveřejňování závěrečných prací

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání

Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání Směrnice FF UJEP v Ústí nad Labem č. 32/2014 Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Článek 1 Zadání bakalářské/diplomové práce 1. Postup při zadávání práce a)

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Standard ročníkové práce

Standard ročníkové práce Standard ročníkové práce Formální úprava, pokyny k technickému zpracování odborné předměty Spedice, doprava vyučovací předměty a přeprava, Logistika, Firemní logistika, Dopravní zeměpis, Zbožíznalství,

Více

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce - 1 - Formální požadavky na zpracování bakalářské práce Minimální rozsah 40 stran Řádkování Řádkování 1,5 Písmo Velikost 12, Times New Roman Okraje Horní okraj stránky 25 mm, dolní okraj stránky 25 mm,

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) pro školní rok 2016-2017 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP FZV-MPD-2/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP Obsah: Tímto metodickým pokynem se vymezuje

Více

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových)

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Oborový standard Katedry technické a informační výchovy K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Metodika

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Název práce [velikost písma 20b]

Název práce [velikost písma 20b] [Vše kromě názvu práce v češtině; název práce v jazyce práce] JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ [velikost písma 16b] Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor [velikost písma 14b]

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické

Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické chemie (KOCH) 1) Zadání tématu bakalářské práce: Student je povinen vybrat si téma bakalářské práce a splnit všechny

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

Bakalářské diplomové práce na KAS

Bakalářské diplomové práce na KAS Jak napsat písemnou práci na Katedře asijských studií Bakalářské diplomové práce na KAS 17. 6. 2016 Student je povinen přihlásit zadání bakalářské diplomové práce nejpozději během 4. semestru studia (přesné

Více

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE DIPLOMOVÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí diplomové práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF 1 Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF Dle článku 26 Studijního a zkušebního řádu SU OPF součástí ukončení bakalářského studia je zpracování bakalářské práce (dále

Více

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Téma: Cíl: Název maturitní práce: Studijní obor: Zahraniční gastronomie Na základě dostupné literatury a zdrojů vypracovat ucelený přehled o zahraniční gastronomii

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018

Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018 Při vypracování práce se řiďte následujícími

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R

P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R. O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO: 045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I

Více

Seminář k bakalářské práci Seminář k diplomové práci

Seminář k bakalářské práci Seminář k diplomové práci 030 524 - Seminář k bakalářské práci garant předmětu: Ing. Petr Bebčák, Ph.D. 030 011 - Seminář k diplomové práci garant předmětu: prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Ing. Ladislav Jánošík VŠB - Technická univerzita

Více

Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013. Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací

Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013. Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013 Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Článek 1 Zadání bakalářské/diplomové práce 1. Postup při zadávání práce a) Zadání

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Datum a rok vytvoření: 4. 9. 2010 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 1. Obecné požadavky na obsah a jazykovou

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Závěrečná maturitní práce je autorské dílo žáků maturitních ročníků vymezené ve školském zákoně č. 56/2004 Sb., formálně a procesně vymezené ve vyhlášce MŠMT

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu Věc: Působnost pro: Účinnost od: 1. října 2007 Číslo jednací: Předkládá: UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou

Více

Pokyny k vypracování bakalářské práce

Pokyny k vypracování bakalářské práce 1 Formální úprava bakalářské práce 1.1 Vazba a desky Bakalářská práce (BP) na katedře technologie staveb se předkládá svázaná v pevných deskách tmavě modré barvy. Přední strana desek obsahuje nahoře hlavičku

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ Integrovaná střední škola Nová Paka Pokyny pro zpracování ročníkové práce pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ ¹ Platné od školního roku 2015/16 1 Organizační pokyny Žáci 3. ročníku v průběhu měsíce

Více

Pokyny k závěrečné maturitní práci

Pokyny k závěrečné maturitní práci 1 Rozsah práce Pokyny k závěrečné maturitní práci Minimální rozsah práce je 15 stran textu (strany se počítají od titulní strany po poslední stranu závěru! Seznamy a přílohy se do počtu nezahrnují!) +

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Autoři odevzdají AP ve stanoveném počtu výtisků a na předepsaném elektronickém nosiči ve stanovené lhůtě před obhajobou. Vedoucím oddělení či pověřená

Více

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o. IČ: 251 57 426, DIČ: CZ25157426 České Budějovice zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. značka C 6573 MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 5/2014. o diplomových pracích

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 5/2014. o diplomových pracích FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Brno 7. ledna 2014 č.j.: 259/2014-391 Vyhláška děkana č. 5/2014 o diplomových pracích Článek 1 Postup zadávání diplomových

Více

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2. Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2. Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17 Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17 Závěrečná práce ověřuje naplnění cílů základního vzdělávání stanovených Rámcovým

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

Náležitosti a úprava diplomové nebo bakalářské práce

Náležitosti a úprava diplomové nebo bakalářské práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici Náležitosti a úprava diplomové nebo bakalářské práce 1. Vnější úprava Diplomová (bc.) práce je vázaná pevnou knihařskou vazbou

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 4/2007 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠE (dále

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích čl. 1 Úvod Obhajoba bakalářské práce (dále jen BP ) pro studenty bakalářského studia v oborech Design, Fotografie a intermediální

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017. Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017. Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017 Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce ČÁST PRVNÍ PŘEDMÉT ÚPRAVY Čl. 1 Tato vyhláška v souladu s čl. 1 odst. 5,

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE

TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE 1. VAZBA Práce je vázána v pevných deskách, na kterých jsou následující údaje: Název vysoké školy a fakulty; jméno autora diplomové práce; název práce; Diplomová práce

Více

O VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEZINÁRODNÍ MEZIFAKULTNÍ STUDIA

O VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEZINÁRODNÍ MEZIFAKULTNÍ STUDIA MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA č. 6/2012 O VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEZINÁRODNÍ MEZIFAKULTNÍ STUDIA Den vydání: 2. 7. 2012 Platnost: 2. 7. 2012 Účinnost:

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 4/2014. o bakalářských pracích

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 4/2014. o bakalářských pracích FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Brno 7. ledna 2014 č.j.: 258/2014-391 Vyhláška děkana č. 4/2014 o bakalářských pracích Článek 1 Postup zadávání bakalářských

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Základy úspěchu Nastudování Pokynů a pravidel pro psaní maturitní práce Dodržení tématu Dodržení rozsahu Samostatná práce Dodržení

Více

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. SNP 170, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 541 548, e-mail:

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - ŠVP cestovní ruch a rekreologie vydané podle 15 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

Více

P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R

P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R. O. IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO: 045270082) Tel.: +420 222 516 437 Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF]

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF] [Vzor: Titulní strana závěrečné práce] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika [Znak MFF UK dle Symboly a kresby

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více