INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE"

Transkript

1 INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Všeobecné informace Termíny spojené s přípravou, vypracováním a odevzdáním Podkladů pro zadání BP, Zadání BP (tzv. zadávacích listů) a vlastní bakalářské práce jsou uvedeny na fakultních www stránkách pod odkazy Pro studenty v položce Bakalářské a diplomové práce. Podrobné informace o výběru tématu, vedoucím práce, oponentovi, formálních i obsahových náležitostech, procedurálních otázkách, termínech a dalších souvisejících záležitostech obdrží student na Bakalářských praktikách. Vyplnění a tisk Podkladu pro zadání bakalářské práce studenta: Student vstoupí do IS/STAG a klikne na položku Diplomové práce, odkud se dostane k odkazu Vyplnit Podklady pro Zadání DP/BP a posléze k Formuláři na vyplnění podkladu.ve formuláři, který se v okně objeví, se vyplní v bodech 1 a 2 název BP v češtině a angličtině (tento název se nesmí odlišovat od názvu budoucí bakalářské práce). Doplní se vedoucí práce (bod 3). V bodě 4 Zásady pro vypracování se uvede na novém řádku název Cíl práce :, který se konkrétně stručně a výstižně několika větami vyjádří. Potom se na novém řádku uvede další název Struktura (obsah) práce :, která se vyjádří heslovitě v několika bodech (řádcích). Úvod a závěr není potřeba uvádět. Posledním bodem (5) je Seznam doporučené literatury. Zde se uvedou velkými písmeny jména autorů a malými písmeny název publikace, vydavatel, rok vydání apod. Nepoužívejte při psaní kurzívu (to platí pro celý formulář). Po vyplnění všech položek je nutno text uložit (odkaz vpravo dole) a provést tisk podkladu. Podklad pro zadání bakalářské práce bude po vytištění podepsán studentem a vedoucím práce (vč. datumu) a ve stanoveném termínu (dle harmonogramu) odevzdán sekretářce katedry, kam student organizačně náleží. Poznámka: Formální úprava Podkladu pro zadání BP po vytištění nevypadá vzhledně. Přesto ponechejte text v tomto stavu a neodstraňujte drobné písmo v záhlaví a zápatí, ani jinak stránku neupravujte. Zhruba měsíc před termínem odevzdání BP/DP si student na katedře vyzvedne Zadání bakalářské práce (bude k tomu vyzván na www stránkách). Zadání je vytvořeno na katedře zkopírováním formuláře Podklad pro zadání BP, který student již předtím v elektronické podobě vyplnil. V případě, že student dodatečně bude požadovat dílčí úpravy anebo změnu celého Zadání BP, bude mu vyhověno s tím, že nebude moci absolvovat státní zkoušky a obhajobu BP v nejbližším termínu, ale později. Od odevzdání Podkladu pro zadání BP do odevzdání vlastní BP musí uplynout doba delší než 8 měsíců (platí od akademického roku 2009/2010). Student v tomto případě musí vyplnit a odevzdat nový Podklad pro zadání BP a provést všechny následující procedurální úkony (i v tomto případě od odevzdání Podkladu pro zadání BP do odevzdání BP nesmí být doba kratší než 8 měsíců). Ve stanoveném termínu dle harmonogramu odevzdá student na sekretariát katedry 3 tištěná vyhotovení bakalářské práce, jejíž součástí je i Zadání bakalářské práce (je svázáno do každého vyhotovení BP jedno je originál, ostatní jsou kopie). Autor je dále povinen uložit práci v elektronické podobě v jednom souboru ve formátu pdf do Databáze závěrečných prací UJEP, která je součástí IS/STAG (Postup: Na stránce IS/STAG Formulář na doplnění údajů o kvalifikační práci klikne student na odkaz Přiložený soubor plný text práce: změnit/nahradit/smazat/stáhnout soubor. Objeví se okno Soubor přiložený k DP/BP. Odkaz Kliknutím stáhněte soubor umožní studentovi obvyklým způsobem stáhnout si soubor bakalářskou práci ze složky,

2 kam si ji dříve uložil). Pokud by autor závěrečnou práci tímto způsobem nenahrál do IS/STAG, má se za to, že bakalářská práce nebyla odevzdána. Společně s BP odevzdá student na katedru tři originály Licenční smlouvy (formulář ke stažení na fakultních nebo katedrálních stránkách dle organizace jednotlivých kateder), jeden stejnopis licenční smlouvy zůstává autorovi, jeden stejnopis zůstává na příslušné katedře a jeden stejnopis bude přiložen k obhájené práci, kterou katedra odevzdá do knihovny) a Formulář na doplnění údajů o kvalifikační práci, který v IS/STAG předtím vyplnil a vytisknul (viz následující odstavec). Pro vyplnění a tisk Formuláře na doplnění údajů o kvalifikační práci je nutno vstoupit do IS/STAG Diplomové práce a kliknout na odkaz Doplnit údaje o DP/BP. Ve formuláři se doplní všechny požadované údaje (název práce, anotace práce, klíčová slova, v ČJ a AJ, seznam příloh, rozsah práce a jazyk práce). Data student uloží, poté formulář vytiskne přes pravé tlačítko myši (pouze takto se zobrazí už dříve nahraná data) a podepíše jej. S platností od platí Směrnice rektorky č. 4/2010, která má celouniverzitní působnost, pravidla ke zveřejňování závěrečných prací (zároveň vytváří podmínky k odhalování plagiátů). Je k dispozici v elektronické podobě na www stránkách UJEP. Kromě jiného přikazuje nahrávat do Databáze závěrečných prací UJEP, jež je součástí IS/STAG, následující doklady a dokumenty: a) Elektronickou verzi závěrečné práce, kterou uloží autor do IS/STAG v jednom(!) souboru ve formátu pdf v termínu dle harmonogramu (viz předchozí text). Pokud práce obsahuje utajované údaje, budou tyto údaje a části textu vypuštěny a nahrazeny informací o rozsahu vyňaté pasáže, důvodu jejího vynětí a místě uložení originálu závěrečné práce s úplným textem (orig.je včetně utajovaných pasáží). Místem uložení originálu práce bude Středisko vědeckých informací FSE. b) Údaje pro evidenci závěrečné práce dle Přílohy č.1 Směrnice rektorky č.4/2010. Pro autora BP to znamená, že doplní údaje ve Formuláři na doplnění údajů o kvalifikační práci a uloží tento vyplněný formulář do IS/STAG (viz předchozí text). c) Posudek oponenta (oponentů), posudek vedoucího závěrečné práce a výsledek obhajoby s uvedením data obhajoby, které zabezpečí a elektronicky do IS/STAG uloží do 30 dnů po obhajobě BP ve formátu pdf příslušná katedra (elektronická cesta v IS/STAG: Absolvent Zápis o st. závěrečné zkoušce Vysokoškolské kvalifikační práce Posudek oponenta uložit do DB resp. Posudek vedoucího uložit do DB; stejná cesta je i pro výsledek obhajoby). Vedoucí bakalářské práce Vedoucího BP si volí student sám. Je jím obvykle pedagog fakulty resp. univerzity, ve výjimečném případě odborník z praxe (schválený katedrou). Pokud není vedoucím práce pedagog UJEP v Ústí nad Labem, je povinností studenta oznámit elektronickou poštou jeho jméno, příjmení, tituly a zaměstnavatele na adresu: Údaje budou vloženy do databáze IS/STAG. Vedoucí BP musí být vysokoškolsky vzdělán (magisterský stupeň). Garantuje obsahovou, věcnou stránku práce. Metodicky se podílí na vyplnění Podkladu pro zadání bakalářské práce (název, cíl práce, obsah struktura práce, seznam doporučené literatury...), který po vytištění podepíše. Po dokončení a odevzdání bakalářské práce studentem si vedoucí práce stáhne z www stránek FSE formulář s pokyny pro vypracování posudku. Vlastnoručně podepsaný vypracovaný posudek odevzdá v jednom vyhotovení v písemné podobě ve stanoveném termínu na sekretariát příslušné katedry. Zároveň odešle na sekretariát tento posudek elektronickou poštou (Pověřený pracovník katedry zkontroluje formální náležitosti posudku,

3 převede soubor do pdf formátu a uloží ho do IS/STAG do Databáze závěrečných prací UJEP do 30 dnů po obhajobě bakalářské práce). Oponent bakalářské práce Oponentem bývá zpravidla odborník z praxe, který je vysokoškolsky vzdělán (magisterský stupeň). Stanovuje ho (potvrzuje) katedra na návrh vedoucího práce, případně studenta. Úkolem oponenta je vypracovat posudek k BP poté, co byla bakalářská práce dokončena a v písemné i elektronické podobě odevzdána resp. odeslána. Oponent BP si stáhne z www stránek FSE formulář s pokyny pro vypracování posudku. Vlastnoručně podepsaný vypracovaný posudek odevzdá v jednom vyhotovení v písemné podobě ve stanoveném termínu na sekretariát příslušné katedry. Zároveň odešle na sekretariát tento posudek elektronickou poštou (Pověřený pracovník katedry zkontroluje formální náležitosti posudku, převede soubor do pdf formátu a uloží ho do IS/STAG do Databáze závěrečných prací UJEP do 30 dnů po obhajobě závěrečné práce). Cíl bakalářské práce a volba tématu Cílem bakalářské práce je prokázat teoretické znalosti a praktické a dovednosti, které student získal v průběhu studia, schopnost aplikovat je do praxe a zároveň prokázat i schopnost orientovat se v literatuře a pracovat s ní. Z hlediska obsahu by práce měla být zaměřena na řešení vybraného problému v rámci katedrami vypisovaných témat (nebo studentem navrženého a vedoucím práce resp. katedrou odsouhlaseného tématu). V práci by neměly absentovat diskuze problému, rozbory, komparace (časové řady v ČR v EU apod.), statistiky, vyhodnocení zjištěného stavu, trendů, výběr optimální varianty s náměty a návrhy na řešení, opatření, doporučení k zlepšení atd. Zvolené téma by mělo odpovídat studijním programům a oborům fakulty, respektive vycházet z badatelského zaměření kateder, které garantují příslušný studijní obor. Lze využít i námětů z praxe či participovat tématicky na řešení konkrétních problémů podniků, bank, veřejné správy, neziskových organizací a dalších institucí. Forma a struktura bakalářské práce Bakalářská práce je vypracována v písemné formě v rozsahu minimálně 40 stran (bez příloh). Podle povahy může být doplněna o přílohovou část (tabulky, grafy, mapy, obrázky, výkresy apod.). Student odevzdá dokončenou práci ve stanoveném termínu dle Harmonogramu akademického roku FSE na příslušnou katedru a to ve 3 vyhotoveních (1x s originálem Zadání BP pro katedru resp. SVI, 1x pro vedoucího práce, 1x pro oponenta BP). Strukturování bakalářské práce vychází z její věcné náplně a pojetí práce: Úvod musí ozřejmit předmět dané práce, rozvést cíl/cíle, které si práce klade, popsat metody, které budou za účelem dosažení cíle v práci použity, uvést základní rešeržní literaturu, ze které student vychází. Vstupní část (teoreticko-metodologická) je východiskem pro vlastní řešení zvoleného tématu. Vlastní zpracování problému (aplikační, praktická část) shrnuje výsledky vlastních šetření (terénních, modelových, anketních,...), vyhodnocuje je (zpravidla statisticky), porovnává je s dostupnými údaji (např. prostorově: region, ČR, EU,..., časově: , věcně: v rámci odvětví, v rámci finančních výkazů, v rámci výkonů...), demonstruje na případové studii apod. a činí závěry např. formou návrhů, variantních řešení, metodických pokynů apod.

4 Závěr je shrnutím nejvýznamnějších poznatků a doporučení, ke kterým autor práce v průběhu jejího zpracování dospěl. Žádná z uvedených částí nesmí v bakalářské práci absentovat! Rozsah bakalářské práce a číslování stránek Bakalářská práce má minimální rozsah 40 stran textu (bez příloh). Počáteční listy až do stránky Úvod a jednotlivé přílohy na konci práce se do předepsaného rozsahu nezapočítávají. Číslování začíná číslicí 1 na listě Úvod a končí příslušnou číslicí na listě Seznam příloh (nemá-li práce přílohy, končí číslování poslední stranou na Seznamu použité literatury ). Jednotlivé stránky příloh se nečíslují. Řazení (pořadí) jednotlivých listů a všech částí bakalářské práce Tvrdé černé desky se zlatým tiskem viz Příloha č. 1 Titulní list viz Příloha č. 2 Zadání bakalářské práce (zadávací listy) Místopřísežné prohlášení viz Příloha č. 3 Resumé (česky a anglicky) Seznam zkratek a symbolů (pokud je práce uvádí) Obsah Úvod (začátek číslování stránek) Jednotlivé kapitoly bakalářské práce Závěr Seznam použité literatury Seznam příloh (poslední číslovaná stránka) Jednotlivé přílohy (tabulky, grafy, mapy, propočty, obrázky apod.) OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Zadání bakalářské práce Zadání BP podepsané vedoucím katedry a děkanem fakulty si student vyzvedne asi měsíc před odevzdáním BP na příslušné katedře (bude k tomu vyzván na www stránkách FSE). Zadání se stává součástí bakalářské práce (listy se Zadáním bakalářské práce následují hned za titulním listem). Místopřísežné prohlášení Místopřísežné prohlášení je na samostatném listu a následuje hned za Zadáním bakalářské práce (zadávacími listy). Musí být vlastnoručně podepsáno ve všech odevzdaných verzích. Resumé Resumé je napsáno na samostatném listu a má rozsah cca řádků s řádkováním 1. Je v české a anglické verzi včetně názvu práce (obojí na téže straně). Vystihuje stručně obsah práce, její klíčovou myšlenku, závěry, ke kterým zpracovatel dospěl, příp. náměty a doporučení. Seznam zkratek a symbolů Pokud charakter bakalářské práce nebo odborné zaměření textu vyžadují používat více zkratek či symbolů, lze zařadit do bakalářské práce samostatný list s vysvětlením těchto

5 zkratek nebo symbolů. Zkratky jsou uváděny v abecedním pořadí. Nejedná se o uvádění zkratek naprosto běžných a frekventovaných jako jsou zkratky: ČR, atd., apod. a další. Obsah Tento list následuje hned za listem Resumé nebo za Seznamem zkratek a symbolů (pokud je v práci obsažen). Podle desetinného třídění jsou zde uvedeny názvy a čísla stránek jednotlivých kapitol (částí) včetně Úvodu, Závěru, Seznamu použité literatury a případně i Seznamu příloh (pokud obsahuje bakalářská práce přílohy). List (listy), který nese název Obsah se nečísluje. Úvod Nepodléhá desetinnému třídění a proto není označen arabskou číslicí. Jeho rozsah je maximálně 2 3 stránky. Začíná na samostatném listu a je první číslovanou stránkou bakalářské práce (počínaje číslicí 1). Obsahuje zpravidla důvody výběru či zadání tématu, návaznost bakalářské práce na předcházející práce atd. V úvodu by měly být uvedeny používané metody či zvolená metodika a zejména pak stanovení cíle (cílů) práce. Odborná část bakalářské práce Následuje hned za Úvodem a začíná příslušnou číslovanou kapitolou na novém listu. Je obvykle strukturována tak, že od obecného pojednání předmětu zkoumání se postupně přechází k analýze konkrétního problému, ke komparacím, výběru optimální varianty a námětům či návrhům na řešení. Vstupní, obvykle všeobecná a teoreticko-metodologická část bakalářské práce, zahrnuje poznatky získané studiem literatury a jejich kritické zhodnocení ve vztahu k řešenému problému. Může obsahovat i charakteristiku a zdůvodnění metod a postupů, pokud tak již neučinil autor v úvodu. Nosnou částí, těžištěm práce je vlastní zpracování vybraného tématu (problému), kde autor dokladuje schopnost aplikace teoretických poznatků. Podle hloubky a šíře záběru práce (časové řady, porovnání pozice firmy v rámci odvětví či regionu, predikce důsledků dnešních rozhodnutí, apod.) a podle obtížnosti v práci aplikovaných metod a nástrojů (matematicko-statistických, socioekonomických, psychologicko pedagogických apod.) je práce klasifikována. Měla by být psána odborným jazykem s důrazem na objektivní průkaznost (odkazy na uváděné zdroje, převzatá či vlastní šetření apod.). Z textu odborné části BP musí být zřejmý jednoznačný názor a stanovisko zpracovatele BP k řešenému problému a k odpovědím na dané otázky a měl by z něho být patrný i jeho přínos k řešení. Uspořádání do kapitol a subkapitol respektuje desetinné třídění. Názvy jednotlivých kapitol a subkapitol musí být uvedeny v Obsahu bakalářské práce. Platí zásada, že za kapitolu či podkapitolu lze považovat souvislý text, který je relativně uzavřeným samostatným celkem, tedy textem širšího rozsahu (nikoli několik řádků nebo např. jeden kratší odstavec). Příklad ÚVOD 1 Obecná charakteristika finanční analýzy Poměrové ukazatele Ukazatele výnosnosti Ukazatele likvidity Ukazatele aktivity Ukazatele zadluženosti 1.2 Pyramidální ukazatele 2 Analýza dlouhodobé finanční stability společnosti 3

6 4 atd. ZÁVĚR Závěr Nepodléhá desetinnému třídění a proto není označen arabskou číslicí. Závěr, obvykle o rozsahu cca 2 4 stran textu, by měl obsahovat stručné a výstižné shrnutí výsledků práce s návrhy na opatření, náměty nebo doporučeními na využití poznatků v praxi, případně odpovědi na otázky, které byly v teoretické části zformulovány jako pracovní hypotézy. Seznam použité literatury Seznam použité literatury následuje hned za Závěrem bakalářské práce. Tento seznam zahrnuje také všechny bibliografické citace, na které je v textu práce odkazováno. Soupis bibliografických citací je běžně uspořádán buď abecedně podle prvního prvku, nebo v numerické posloupnosti korespondující s pořadím odkazů v textu. Je žádoucí a oceňuje se využívat zahraničních pramenů. Odkaz je stručná forma citace vsunutá do pokračujícího textu nebo připojená jako poznámka na stránce dole pod čarou, na konci či uprostřed věty, kapitoly nebo na konci celého textu. Odkaz slouží k identifikaci publikace, z níž byla vybrána část textu, parafrázovaná myšlenka atd. a slouží také k přesnému vymezení její lokace v rámci zdrojové publikace. Citací se v těchto pokynech rozumí komplexní prezentace publikace, článku, příspěvku apod., to jest uvedení autora, názvu díla a všech dalších předepsaných náležitostí (blíže v další části Možnosti odkazů na literaturu ). Všechny citace, i když byly již jednou nebo vícekrát v textu vlastní bakalářské práce uvedeny, musí být znovu zařazeny do Seznamu použité literatury. Z těchto důvodů je výhodnější a doporučuje se v textu na příslušnou literaturu pouze odkázat a citovat pouze jednou až v Seznamu použité literatury (někdy však může být záměrná duplicita prospěšná). V seznamu použité literatury by měly být uvedeny i ty hlavní prameny, na které v textu odkazováno není, ale které student pro vypracování bakalářské práce používal. V souladu s českou normou ČSN ISO 690 musí odkazy obsahovat údaje dostatečné pro zajištění jednoznačného souladu mezi odkazem a bibliografickou citací identifikované položky. K tomuto účelu lze používat několika metod (blíže v další části Pokynů, které se týkají formálních náležitostí bakalářské práce a uvádějí příklady užívaných způsobů odkazů a citací nebo na Na začátku Seznamu použité literatury je výhodné uvádět nejprve základní odbornou literaturu. Statistické ročenky, bulletiny, přehledy, výroční zprávy apod. je možno uvádět samostatně na konci abecedního nebo číselného přehledu všeobecné a odborné literatury (zejména tehdy, používáme-li je ve větším rozsahu). Seznam příloh (pokud bakalářská práce přílohy obsahuje) Seznam příloh začíná na samostatné stránce, kde jsou uvedeny pouze názvy (nebo i číselná označení) jednotlivých příloh tabulek, grafů apod. Na této stránce končí číslování stránek bakalářské práce. Konkrétní přílohy jsou postupně uváděny až na následujících stránkách (tyto stránky se již nečíslují). Jednotlivé přílohy, jako jsou grafy, tabulky, mapy, obrázky, propočty atd. jsou číslovány. Například: Tabulka č. 1: Vybrané ukazatele... Toto označení je umístěno nad tabulkou na levé straně, není uváděno tučně, nepodtrhává se, velikost a typ písma jsou stejné jako text bakalářské práce. Každá konkrétní příloha musí mít i

7 svůj název (pokud je tabulka, graf, obrázek apod. v přílohové části, potom nahoře v pravém horním rohu stránky nad tabulkou, grafem apod. je uvedeno: Příloha č.1) Například: Graf bodového hodnocení konkurenční schopnosti Název je umístěn zpravidla nad grafem, tabulkou apod., je napsán tučně bez podtržení, stejným typem a velikostí písma jako text celé BP a nedělá se za ním tečka. Hned pod tabulkou, grafem, obrázkem, propočtem, mapou apod. (obyčejně vlevo), se uvádí odkaz na pramen, zdroj. Velikost písma je menší (obvykle 8), nepodtrhává se. Například: Pramen: Vlastní propočet na základě Výročních zpráv SETUZY, a.s. za léta (anebo se uvede konkrétní autor či publikace s příslušným odkazem blíže v další části Pokynů). Příklad: Tabulka č. 10: Vybrané ukazatele Zdroj: ČSÚ, 2007 Příklad: Graf č. 4: Vývoj počtu hostů v ubytovacích zařízeních DC CV LT LN MO TP UL Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování Poznámka: Pokud jsou tabulky, grafy, obrázky apod. v textu vlastní práce, platí zde pro jejich názvy, zdroje a číslování stejná pravidla (nejsou zde uváděny přílohy) FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Úprava textu, vzhled stránek text se zpracovává elektronicky s využitím textového editoru Word apod. (tabulky v programovém systému Excel apod.) formát papíru je velikosti A4 s tiskem po jedné straně na bílém papíru normovaná strana je cca 30 řádků na stránku, minimálně 60 úhozů na řádek (včetně mezer) obvyklý typ písma Times New Roman, velikost písma 12, názvy kapitol 14 tučně pro okraje jsou určeny tyto vzdálenosti: horní okraj 25 mm levý okraj 30 mm pravý okraj 20 mm dolní okraj 25 mm první řádek každého odstavce se odráží o 5 úhozů zleva (tabulátorem)

8 číslice pro číslování stránek se umísťují dole uprostřed stránky, číslování začíná arabskou číslicí 1 na první stránce úvodu a končí číslicí na listr Seznam příloh (neobsahuje-li práce přílohy, končí číslování na poslední straně Seznamu použité literatury) k číslování kapitol, oddílů, odstavců používáme arabské číslice nadpisy jsou zvýrazněny tučně, větším písmem atd. a nedělají se za nimi tečky Tabulky a grafy jsou číslovány a mají svůj název. Uvádí se rovněž jejich pramen. Obsáhlejší tabulky a rozměrnější grafy se nezařazují do textu, ale jsou uváděny v přílohové části. V textu se však na ně odkazuje (další formální náležitosti jsou uvedeny v části Seznam příloh). Členění textu hloubka členění prostřednictvím desetinného třídění je dána povahou, charakterem, zaměřením, strukturou a rozsahem práce (není žádoucí práci jemným tříděním drobit ) každá hlavní kapitola se začíná psát vždy na nový list za jedinou (samostatnou) číslicí se obvykle nedělá tečka (1) stojí-li vedle sebe dvě anebo více číslic, za poslední číslicí se tečka nedělá (2.2.1) Možnosti odkazů na literaturu Správnost provedené citace lze zkontrolovat dle (dostupné rovněž na Jednou z možností odkazů je metoda číselných citací. Číslice v textu zapsané jako horní index nebo závorek citují dokumenty v pořadí, v němž byly poprvé odkázány. Po sobě následujícím odkazům určitého dokumentu je přiděleno stejné číslo jako prvnímu odkazu. Provádí-li se odkaz na určité části dokumentu, lze uvést za těmito zmiňovanými číslicemi ještě čísla stránek (závorky mohou být hranaté nebo kulaté). Příklad - ukázka odkazu v textu: Hron vychází z bodového hodnocení jednotlivých kritérií a mezipodnikového srovnávání [6]atd. nebo: Funkce užitečnosti není aditivně separovatelná mezi spotřebu jednotlivých druhů statků [9, s. 248], protože...atd. Citace dokumentů jsou zahrnuty do Seznamu použité literatury a jsou uspořádány v číselném pořadí vzestupně od čísla 1. Ukázka citace: 6. HRON, J. Strategické řízení. Česká zemědělská univerzita v Praze, FIORITO, R. - KOLLINTZAS, T. Stylized Facts of Business Cycles in the G 7 from a Real Business Cycles Perspective. European Economic Review, 2005, vol. 38, p atd. Další z možností odkazů jsou tzv. průběžné poznámky. Zde číslice následující za odkazy v textu, zapsané jako horní index nebo do závorek, se vztahují k číselně řazeným poznámkám uspořádaným podle pořadí jejich výskytu v textu. Tyto poznámky nemusejí však vždy obsahovat odkazy (mohou přinášet jinou informaci nebo sdělení). Pro každý výrok z textu se užívá jedno číslo poznámky. Příklad - ukázka odkazu v textu:

9 Hron vychází z bodového hodnocení jednotlivých kritérií a mezipodnikového srovnávání. 12 atd. nebo: Funkce užitečnosti není aditivně separovatelná mezi spotřebu jednotlivých druhů statků 14, protože...atd. Citace dokumentů v Seznamu použité literatury jsou číslovány od čísla 1 vzestupně a každému titulu je přiděleno stejné číslo jaké má uvedeno v textu (horním indexem nebo samostatnou číslicí v závorce, číslicí spojenou se jménem autora, dalším prvkem nebo prvky). Ukázka citace: 12. HRON, J. Strategické řízení. Česká zemědělská univerzita v Praze, FIORITO, R. - KOLLINTZAS, T. Stylized Facts of Business Cycles in the G 7 from a Real Business Cycles Perspective. European Economic Review, 2005, vol. 38, p atd Při odkazování se velmi často používá metoda uvádění prvního prvku a data. První prvek (většinou příjmení autora resp. prvního z autorů nebo první slovo z názvu například publikace, vládního dokumentu apod.) a rok vydání odkazovaného dokumentu jsou uvedeny v textu. Tak jako v předchozích případech můžeme odkázat na konkrétní část textu a pak vedle prvního prvku a data roku vydání (například: [Fiorito, 2005] nebo [Strategie, 2006]) můžeme ještě přidat číslo nebo čísla stránek, na která odkazujeme. Příklad - ukázka odkazu v textu: Hron vychází z bodového hodnocení jednotlivých kritérií a mezipodnikového srovnávání (2006, s. 67) atd. nebo: Funkce užitečnosti není aditivně separovatelná mezi spotřebu jednotlivých druhů statků (Fiorito, 2005), protože...atd. Citace dokumentů v Seznamu použité literatury na konci bakalářské práce jsou uspořádány do soupisu v abecedním pořadí prvních prvků se stejnými náležitostmi jako v předešlých případech. Ukázka citace: FIORITO, R. - KOLLINTZAS, T. Stylized Facts of Business Cycles in the G 7 from a Real Business Cycles Perspective. European Economic Review, 2005, vol. 38, p HRON, J. Strategické řízení. Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006 Strategie regionálního rozvoje ČR na léta Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006 atd. Někdy bývá užitečné do textu bakalářské práce převzít doslovné uvedení výroku, krátké pasáže, několik vět, odstavce z dokumentu apod. Tento převzatý text se však musí dát do uvozovek ("..."), bude napsán kurzívou a odkáže se na něj standardními způsoby (včetně povinné citace v Seznamu použité literatury).

10 Citace v Seznamu použité literatury by měly obsahovat následující prvky: U citace knihy: příjmení autora, zkratka křestního jména, název knihy, místo vydání vydavatele, rok vydání, stránka (stránky) kterých se odkaz týká. U citace článku z časopisu nebo ze sborníku referátů z konference: příjmení autora, zkratka křestního jména, název článku, název časopisu, ročník, rok vydání (případně číslo sešitu), vyznačení stránek, kterých se odkaz týká. U citace ze sborníku apod.: jméno autora, název článku, - in: název sborníku, časopisu apod., vydavatel, místo vydání, rok vydání V Seznamu použité literatury lze uvádět i internetové adresy nebo ústní sdělení. Příklad: (dostupné v lednu 2007) TUREK, J. Ústní sdělení ze dne Úřad práce v Ústí nad Labem. V Ústí nad Labem dne Aktualizoval: Ing. Pavel Pešek, CSc. vedoucí KEP

11 Příloha č. 1 Vzor tvrdých černých desek bakalářské práce (jednotná úprava pro všechny obory) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Jan Novák

12 Příloha č. 2 Vzor titulního listu bakalářské práce (ukázka pro obor) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management Forma studia: prezenční (kombinovaná) Školní rok: 2007/2008 Finanční analýza Teplárny Ústí n. L., a.s. Vypracoval: Jan Novák Vedoucí bakalářské práce: Prof. Ing. Jiří Pelikán, CSc.

13 Příloha č. 3 Vzor místopřísežného prohlášení bakalářské práce (ukázka pro obor) Místopřísežné prohlášení Místopřísežně prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Finanční analýza Teplárny Ústí n.l., a.s. jsem vypracoval(a) samostatně s použitím literatury, kterou uvádím v přiloženém seznamu. V Ústí nad Labem dne... Podpis...

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací 422/2013

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací 422/2013 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN IV, HEVEROVA 191 POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R

P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R. O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO: 045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF 1 Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF Dle článku 26 Studijního a zkušebního řádu SU OPF součástí ukončení bakalářského studia je zpracování bakalářské práce (dále

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka.

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka. Absolventská práce se řídí následujícími pravidly, která jsou závazná a neměnná pro všechny žáky devátého ročníku: 1. Zadání absolventské práce Na začátku měsíce října žákům prostřednictví třídních učitelů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE DIPLOMOVÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí diplomové práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích čl. 1 Úvod Obhajoba bakalářské práce (dále jen BP ) pro studenty bakalářského studia v oborech Design, Fotografie a intermediální

Více

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška je souhrnné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů v podobě zpracování závěrečné práce a její obhajoby před maturitní komisí.

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah.

Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah. Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah. 1. OBECNÉ POKYNY Referáty Každý referát bude mít tyto části: titulní strana (viz dále) vlastní text

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o. P R A H A Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Zásady pro vypracování podnikatelského

Více

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací Charakteristické znaky závěrečné práce Důraz je kladen na vědecký charakter práce; Student musí prokázat

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Děkanka v souladu se Studijním a zkušebním řádem UP a s Rigorózním řádem

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Neratovice 2013 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA MATURITNÍ PRÁCE... 3 2 STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE... 4 3 FORMÁLNÍ ÚPRAVA MATURITNÍ PRÁCE...

Více

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem).

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem). Základní kroky při psaní diplomových prací 1. Fáze přípravná volba tématu Výběr školitele - vybírat je vhodné dle odborného zaměření jednotlivých pracovníků ÚPV, jež naleznete na jejich osobních stránkách

Více

Výnos rektora č. 4/2006

Výnos rektora č. 4/2006 V Praze dne 9.května 2006 Čj. 900/06/01715 Výnos rektora č. 4/2006 jímž se vydává Pokyn pro tvorbu a jednotnou úpravu vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU Rozdělovník: rektor, prorektoři, kvestorka,

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Možnou koncepci závěrečné práce je třeba dobře promyslet a o návrhu se poradit se svým školitelem. Práce by měla vycházet ze studia: 1. Pedagogické psychologie, zejména

Více

Seminární práce. Jak ji napsat?

Seminární práce. Jak ji napsat? Seminární práce Jak ji napsat? O čem to může být? Kompilát z knih a časopisů na vybrané téma Práce laboratorního či chovatelského charakteru Terénní práce sbírka přírodnin s dokladovým materiálem, který

Více

Směrnice ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Směrnice ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Směrnice ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Obsah: 1. Úvod 2. Obecná ustanovení 3. Státní závěrečná zkouška 4. Kvalifikační práce 5. Celkové hodnocení studia 6. Závěrečná ustanovení

Více

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce 1. Témata maturitních prací 1. Vytvoření dynamických WWW stránek. 2. Vytvoření sad tesů v prostředí Moodle nebo Response zahrnujících učivo prvního nebo druhého ročníku IVT. 3. Vytvoření Corporate design

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Problematika zaměstnanosti

Problematika zaměstnanosti Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Problematika zaměstnanosti (seminární práce ze Základů společenských věd) Zpracovala: Alena Nováková Třída: 8.A Břeclav,

Více

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Strana: 1/11 Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Ředitel, v souladu se Studijním a zkušebním řádem stanovuje: Část I.: Společná

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více

Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost Vyhláška rektora ve věci bakalářských prací č. 1/06 POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE I. Smysl, význam a cíl bakalářské práce Prostřednictvím

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Pokyny ke zpracování závěrečné práce Doplňujícího pedagogického studia

Pokyny ke zpracování závěrečné práce Doplňujícího pedagogického studia Pokyny ke zpracování závěrečné práce Doplňujícího pedagogického studia Pokyny k obsahovému zaměření Závěrečné práce: Vytvoření autorsky původní práce je jedním ze způsobů, jak podnítit u studentů Doplňujícího

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Zpracovala: Bc. Jitka Majkútová 1) Formální úprava

Více

Jak psát odbornou práci

Jak psát odbornou práci Jak psát odbornou práci 1. Struktura práce: a) anotace b) obsah c) úvod d) jednotlivé kapitoly e) závěr f) seznam literatury g) přílohy a) Anotace má krátce shrnout obsah a účel práce a upozornit na nové

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí

Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí Studijní obor Informační technologie 26-47-M/003 Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí Platnost od 1. 9. 2011 Schválil: Zadání maturitní

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. OBSAH SEMINÁRNÍ PRÁCE Úvod (a cíl) práce význam řešené problematiky, v závěru této části je definován cíl práce. Doporučuje se psát v 1. os. mnoţ. č. ( pozorujeme, vytváříme

Více

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Praha 2009 Formální úprava a struktura práce Okraje práce jsou nastaveny takto: zleva 3, 5

Více

Úprava odborné maturitní práce

Úprava odborné maturitní práce OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové Úprava odborné maturitní práce Hradec Králové srpen 2013 Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 1 POČET PRACÍ A ROZSAH... 2 2 TITULNÍ

Více

Výchova ke zdraví a aktivní životní styl

Výchova ke zdraví a aktivní životní styl Katedra výchovy ke zdraví PF JU v Českých Budějovicích ve spolupráci s domácími a zahraničními institucemi pořádá 4. mezinárodní konferenci u příležitosti 65. výročí založení Pedagogické fakulty Výchova

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Vzory grafické úpravy desek, titulní strany a úvodních stránek práce SOČ 2010/2011 OBSAH Obrázky, vzory úpravy: Obrázek 1: Vzor úpravy desek práce SOČ (vnější desky, přebal)

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podmínky realizace státních závěrečných bakalářských zkoušek Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné v

Více

Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Rozsah platnosti dokumentu: Fakulta strojní Název: http://www.fs.vsb.cz Typ dokumentu: Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Směrnice Číslo

Více

Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování

Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ, PLZEŇ, ŠKROUPOVA 13 Škroupova 13, 301 00 Plzeň, 377 235 389 Obor vzdělání: 82 41 M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Třída: 4 MO Školní rok: 2013/2014 Zkušební

Více

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 Citační záznam slouží k jednoznačné identifikaci zdroje, tedy např. knihy, časopisu

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více