TERMINÁLNĚ NEMOCNÝ V RODINĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TERMINÁLNĚ NEMOCNÝ V RODINĚ"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA, N.O. ÚSTAV SV. JÁNA NEPOMUKA NEUMANNA PŘÍBRAM TERMINÁLNĚ NEMOCNÝ V RODINĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ŠTĚPÁNKA ŠKAMPOVÁ

2 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE, N. O. ÚSTAV SV. JÁNA NEPOMUKA NEUMANNA PŘÍBRAM TERMINÁLNĚ NEMOCNÝ V RODINĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Študijní program: Číslo a názov študijného odboru: Školiace pracovisko: Vedúci bakalárskej práce: Ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo Ústav sv. Jána Nepomuka Neumanna Příbram Mgr. Gabriela Dančová PŘÍBRAM 2013 ŠTĚPÁNKA ŠKAMPOVÁ

3

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využila, jsou uvedeny v seznamu bibliografických odkazů. V Příbrami, dne 13. května 2013 Štěpánka Škampová

5 Poděkování Touto cestou bych chtěla poděkovat Mgr. Dančové Gabriele za vedení, odborné konzultace, cenné rady a připomínky při zpracování mé bakalářské práce. V Příbrami, dne 13. května 2013 Štěpánka Škampová

6 ABSTRAKT ŠKAMPOVÁ Štěpánka: Terminálně nemocný v rodině. [Bakalářská práce] Štěpánka Škampová. - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, n. o. Bratislava, Ústav sv. Jána Nepomuka Neumanna Příbram. - Vedoucí bakalářské práce: Mgr.Gabriela Dančová. Stupeň odborné kvalifikace: bakalář ošetřovatelství. - Ústav sv. Jána Nepomuka Neumanna Příbram, s. Bakalářská práce se zabývá péčí o terminálně nemocného pacienta v domácím prostředí. Cílem práce je zjistit, jaké mají podmínky a podporu pro péči rodiny, které se rozhodnou postarat se o svého blízkého doma. V teoretické části definujeme, kdo je terminální pacient, v čem spočívá paliativní a hospicová péče. Zabýváme se tím, jaké potřeby a přání má terminální pacient a co prožívá on i jeho rodina. Práce představuje různé formy péče o terminální pacienty a možnosti využití služeb při péči o ně v domácím prostředí. Samostatná kapitola se věnuje komplexní péči o terminálně nemocného, poskytované službami domácího hospice, doprovázení umírajícího i jeho rodiny. V praktické části se zaměřujeme na odhalení motivace rodin k rozhodnutí pečovat doma, na to, co takové rozhodnutí pro rodinu znamená, co vše s sebou přináší. Snažíme se zjistit, co rodinu v jejím rozhodování podpoří, nebo naopak, co její situaci komplikuje. Provedli jsme kvalitativní průzkum metodou polostandardizovaných rozhovorů se členy rodin, kteří se na péči o terminálně nemocného podíleli. Tato práce by měla vést k lepší informovanosti veřejnosti o možnosti starat se o umírajícího v domácím prostředí, o hodnotách, které s sebou doprovázení terminálního pacienta přináší. Rádi bychom také poukázali na to, kam je třeba zaměřit pozornost v podpoře rodiny, aby mohla pečovat o terminálně nemocného doma. Klíčová slova: Terminální pacient. Rodina. Domácí prostředí. Paliativní péče.

7 ABSTRACT ŠKAMPOVÁ Štěpánka: Terminally Ill Patient in a Family. [Bachelor s Thesis] Štěpánka Škampová. - The University of Health Service and Social Work of St. Elisabeth, Bratislava, Institute of St. J. N. Neumann Příbram. - Supervisor: Mgr.Gabriela Dančová. Level of professional qualification: Bachelor of Nursing. - Institute of St. J. N. Neumann Příbram, p. The bachelor s thesis deals with the care of terminally ill patients in their home environment. The aim of the thesis is to find out what are the conditions and the support of the families who decide to take care of their ill member at home. In the theoretical part the thesis defines the term terminally ill patient, as well as the palliative care and hospice care. It deals with the question what are the needs and wishes of the terminally ill patients and what they and their families go through. The thesis focuses on various forms of care of terminal patients and the possibilities to use various services while caring for patients in their home environment. A separate chapter deals with the complex care of the terminally ill patient provided by the home hospice, accompanying the dying person and his/her family. In the practical part it focuses on the motivation of families for their decision to take care of the patient at home, on what such a decision means for the family and what it brings. The thesis tries to find out what factors support the families in their decisionmaking, as well as what are the facts which complicate their situation. The author has made a qualitative research using the method of semi-structured interviews with the family members who took part in the care of the terminally-ill patients. This thesis should contribute to making the public better informed about the possibility of taking care of the dying people at their home environment, about the values which accompany such care. The author would also like to point out where to aim the support of the families so that they can care for the terminally ill patients at home. Key words: Terminally ill patient. Family. Home environment. Palliative care.

8 OBSAH Seznam grafů a tabulek...9 ÚVOD...11 TEORETICKÁ ČÁST TERMINÁLNÍ OBDOBÍ ŽIVOTA Terminální pacient Hospicová péče Paliativní péče FUNKCE RODINY V PÉČI O POTŘEBY TERMINÁLNÍHO PACIENTA Fyzické potřeby Sociální potřeby Psychické potřeby Duchovní potřeby INTERAKCE RODINA - NEMOCNÝ V TERMINÁLNÍM STÁDIU Co prožívá terminální pacient? Co prožívá rodina terminálního pacienta? Fáze prožívání dle Kübler-Rossové terminálně nemocného i rodiny FORMY PÉČE O TERMINÁLNÍHO PACIENTA Péče o terminálního pacienta v jednotlivých zdravotnických zařízeních Péče o terminálního pacienta v rodině nabídka služeb domů Domácí hospic komplexní ošetřovatelská péče v domácím prostředí...34 PRAKTICKÁ ČÁST METODIKA PRŮZKUMU Vymezení problému Cíle průzkumu Metoda průzkumu Charakteristika souboru respondentů INTERPRETACE A ANALÝZA PRŮZKUMU DISKUSE DOPORUČENÍ PRO PRAXI...78 ZÁVĚR...79 SEZNAM LITERATURY A POUŽITÝCH ZDROJŮ...81 Přílohy

9 Seznam zkratek: ČR LDN ADP VŠ OSVČ MZ MPSV DH Česká republika léčebna dlouhodobě nemocných agentura domácí péče vysoká škola osoba samostatně výdělečně činná ministerstvo zdravotnictví ministerstvo práce a sociálních věcí domácí hospic

10 SEZNAM GRAFŮ A TABULEK Seznam grafů Graf 1 Vztah k nemocnému Graf 2 Věk respondenta Graf 3 Zaměstnanecký stav Graf 4 Informace o službách pro péči doma Graf 5 Počet osob podílejících se na péči o umírajícího Graf 6 Vliv komunikace se zdravotníky v nemocnici na rozhodnutí pečovat doma Graf 7 Přání umírajícího být doma a jeho vliv na rozhodování rodiny Graf 8 Přání umírajícího být doma Graf 9 Vnější vlivy na rozhodnutí rodiny pečovat doma Graf 10 Obavy ze zvládání péče doma Graf 11 Skloubení péče o umírajícího s každodenními povinnostmi Graf 12 Obava z okamžiku smrti nemocného Graf 13 Nezbytná pomoc při péči Graf 14 Největší obava na počátku pečování Graf 15 Zkušenost pečujících se smrtí již dříve Graf 16 Víra pečujících a její vliv na rozhodnutí pečovat doma Graf 17 Vztahy v rodině, vztah k umírajícímu Graf 18 Vnitřní motivace pečujících Graf 19 Rozhodnutí po zkušenostech opět pečovat Graf 20 Hodnocení uvedené životní etapy domácí péče... 73

11 Seznam tabulek: Tabulka 1 Soubor respondentů (základní informace) Tabulka 2 Informace o službách pro péči doma Tabulka 3 Počet osob podílejících se na péči o umírajícího Tabulka 4 Vliv komunikace se zdravotníky v nemocnici na rozhodnutí pečovat doma.. 46 Tabulka 5 Přání umírajícího být doma Tabulka 6 Vnější vlivy na rozhodnutí rodiny pečovat doma Tabulka 7 Obavy ze zvládání péče doma Tabulka 8 Skloubení péče o umírajícího s každodenními povinnostmi Tabulka 9 Strach ze smrti Tabulka 10 Rozhodující podpora pro péči doma Tabulka 11 Největší obava na počátku pečování Tabulka 12 Zkušenost pečujících se smrtí Tabulka 13 Víra pečujících a její vliv na rozhodnutí pečovat doma Tabulka 14 Vztahy mezi členy pečující rodiny, vztah rodiny k umírajícímu Tabulka 15 Vnitřní motivace pečujících Tabulka 16 Rozhodnutí pečujících po zkušenostech opět pro péči doma Tabulka 17 Hodnocení uvedené životní etapy... 72

12 ÚVOD Konec našeho života velmi úzce souvisí s tím, jakým způsobem jsme celý svůj život žili. Umírání a smrt jsou životní zkušenosti, kterým bychom se raději vyhnuli, ale víme, že jimi všichni nakonec projít musíme. Je dobré si uvědomit, že nemusíme být v této chvíli jen pasivními účastníky toho, co se s námi odehrává, ale že je možné aktivně této nevítané události čelit. Pokud jsme svůj život naplnili nějakým smyslem, pak spíše budeme lépe schopni přijmout i jeho konec. Již deset let se věnuji doprovázení terminálně nemocných, kteří umírají v domácím prostředí. Pracuji jako zdravotní sestra v Domácím hospici Cesta domů, kde se snažíme poskytovat komplexní péči umírajícím i jejich rodinám. Během své práce si opakovaně uvědomujeme nesmírnou hodnotu tohoto období. Zároveň vidíme veliké nároky, které tato situace klade na rodinu nemocného. Tyto skutečnosti nás vedly k výběru tématu bakalářské práce Terminální pacient v rodině. Rádi bychom v této práci prozkoumali motivace rodiny vedoucí k odhodlání pečovat o svého umírajícího doma. Snažíme se zjistit i vnější faktory, které hrají roli při rozhodování rodin v takové situaci. V teoretické části uvádíme, jaká je situace rodiny, ve které její blízký umírá. V první kapitole definujeme, co představují pojmy terminální pacient, hospicová a paliativní péče. V dalších kapitolách se zaměřujeme na interakci rodina nemocný, popisujeme specifické potřeby terminálního pacienta a to, co prožívá on i jeho rodina v tomto období. Uvádíme různé formy péče o umírajícího, které se rodině nabízejí při jejím rozhodování, i to, jaké služby může rodina využít, pokud se rozhodne doprovázet umírajícího doma. V poslední kapitole popisujeme, co vše zahrnuje komplexní péče o terminálně nemocného a jeho rodinu, poskytovaná domácím hospicem. V praktické části jsme si vzali za cíl zjistit, co rodinu podporuje, a co je naopak překážkou k tomu, aby se starala o umírajícího doma, zkoumáme motivace rodiny a faktory ovlivňující její rozhodnutí. Účelem této práce a zamýšleným přínosem pro praxi je poukázání na nezbytnost podpory rodiny a na nutnost zlepšení v sociálním systému, který by měl rodinu v konkrétních problémech daleko více podpořit. Snahou práce je také zvýšení povědomí veřejnosti o tom, jak důležité je terminální období života, jakou hodnotu v sobě pečování o blízkého skrývá. 11

13 TEORETICKÁ ČÁST 1 TERMINÁLNÍ OBDOBÍ ŽIVOTA Všichni, kteří jsme terminálním pacientům nablízku a provázíme je v posledních týdnech a dnech jejich života, s nimi zažíváme neobyčejné chvíle. Nejednou jsme svědky toho, že tato část života, kterou nazýváme umíráním, se stává jednoznačně plnohodnotným životem. Nezřídka se od umírajících učíme tomu, co je život a co je to dobrý život, jak důležitý je čas našeho života, když je obzor na dohled (Špinková, 2010, s. 7). Terminálním obdobím rozumíme čas mezi ukončením aktivní léčby a smrtí nemocného. Tento čas může být značně rozdílný díky mnoha různým okolnostem. U některých nemocí, jako je rakovina, můžeme poměrně dobře odhadnout, kolik času má nemocný ještě před sebou. V každém případě však nemá být toto období pouhým čekáním na smrt, ale může posloužit velmi dobře k tomu, aby se podařilo zvládnout symptomy nemoci a rodina i sám nemocný získali čas připravit se na poslední životní krok. V naší každodenní praxi zažíváme, jak různě se této příležitosti rodiny i nemocní chápou a jak jsou schopni podle svého založení i vnějších okolností toto období prožít. Parkes, Relfová a Couldricková (2007) jsou toho názoru, že rodiny, které se na smrt svého blízkého do určité míry připravily, lépe zvládají situaci po úmrtí. Podotýkají však, že rodiny tento čas mnohdy bohužel nevyužijí. 1.1 Terminální pacient Pod pojmem terminální pacient rozumíme nemocného člověka trpícího nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stádiu, kdy lékaři již vyčerpali všechny možnosti léčby, která by zásadně zvrátila průběh onemocnění nebo podstatnou měrou prodloužila pacientovi život. V terminální fázi onemocnění dochází k vyčerpání organismu, nastává nezvratné zhoršování celkového stavu a podle typu choroby se objevuje postupné selhávání jednotlivých orgánů a funkcí. Jak uvádějí Sláma a Vorlíček (2007), u onkologicky nemocných lze tuto fázi poměrně dobře určit. U jiných chronických onemocnění (jako např. srdeční, respirační, jaterní, ledvinové selhávání) se mnohem obtížněji odhaduje, kdy nastává terminální fáze a kdy je tedy vhodné změnit úhel pohledu v přístupu k léčbě. V průběhu chronických 12

14 nemocí stav kolísá a zase se po určitých intervencích zlepšuje, nemocný se dostává do terminální fáze a posléze umírá při jedné z těchto krizí. U dlouhodobě nemocných, u kterých se stav zhoršuje jen velmi pozvolna, rozeznají podle naší zkušenosti často nejlépe terminální fázi pozorní členové rodiny. Ti si všimnou, že tentokrát se objevila pro ně nezvyklá situace, že posun k horšímu probíhá jinak a intenzivněji, než u svého nemocného znali doposud. U terminálního pacienta se v posledních týdnech postupně zvýrazňují některé symptomy. Sláma (2007) uvádí především intenzivní pocit slabosti a únavy, stavy, kdy nemocný spí stále více i přes den, nevstává z lůžka, ztrácí chuť k jídlu, ztrácí zájem o širší okolí a uzavírá se do sebe a do svých myšlenek, vítá přítomnost jen nejbližších členů rodiny nebo jen jednoho z nich, stává se postupně čím dále více závislý v uspokojování svých potřeb na svém okolí. Později - jak pozorujeme obvykle v posledních hodinách - se může objevit porucha polykání, nemocný není schopen jíst ani pít, mění se dýchání, nemocný dýchá chrčivě a nepravidelně s apnoickými pauzami, přestává se tvořit moč, může se objevit horečka a studený pot po celém těle, mění se vědomí, barva kůže v obličeji je popelavá a tvář umírajícího dostává typický výraz. Zhodnocení, že průběh onemocnění postoupil do terminální fáze, staví lékaře před nelehký úkol citlivě a přiměřeně tuto skutečnost sdělit rodině, dle okolností i nemocnému. Je třeba tento postoj zdůvodnit a zaznamenat ho do dokumentace. Haškovcová (2005) tvrdí, že názory řady psychologů ovlivnily posun při informování o zdravotním stavu směrem k otevřenosti a pravdivosti. Pia fraus je ve změněné situaci jen přetvářkou, která vážně nemocným nejen nepomáhá, ale často jim i ubližuje (Haškovcová, 2005, s. 41). Nové zhodnocení stavu mění zcela přístup k situaci. Stanovení diagnózy umírání vytváří nový klinický kontext péče. Cílem je pacientovi umožnit klidnou a důstojnou smrt, a nikoli tuto smrt za každou cenu oddálit (Sláma, 2007, s. 304). 1.2 Hospicová péče Hospic byl ve středověku místem spočinutí pro poutníky, uvádí Callananová a Kellyová (2005). V polovině 20. století působila v jednom z londýnských hospiců, založeném pro nemocné Milosrdnými sestrami z Irska, britská lékařka Cicely Saundersová. 13

15 Začala si všímat situace umírajících a vytvořila novou koncepci péče o nevyléčitelně nemocné. Propojila láskyplnou péči s odbornými medicínskými zásahy, které však byly zaměřeny na zmírnění projevů nemoci a nikoli na léčbu kurativní. V roce 1967 založila na Londýnském předměstí Hospic sv. Kryštofa, první hospic zaměřený na péči o umírající ve smyslu, jakým ho chápeme dnes. Byl to počátek rozvoje hospicového hnutí, které se postupně rozšířilo po celém světě. Přibližně ve stejné době začala ve svých knihách publikovat a poukazovat na otázky smrti a umírání americká psychiatrička Elisabeth Kübler-Rossová. Na odborném sympoziu v r pronesla přednášku, v níž na základě svých letitých zkušeností popsala, jak umírající pacienti trpí, a to i v luxusních zařízeních. Později toto téma podrobněji vykreslila ve své knize O smrti a umírání, která přinesla veřejnosti zcela nové pohledy na to, co těžce nemocný a umírající člověk prožívá (Callananová, Kellyová, 2005). V České republice založila první hospic MUDr. Marie Svatošová a díky její odvaze a iniciativě se myšlenka hospice rozšířila po celé republice. Protože se pojmy paliativní péče a hospicová péče často zaměňují a z velké části i překrývají, připomeňme si, v jakém smyslu mluví o hospicové péči MUDr. Ondřej Sláma ve své útlé knížce Umřít doma. Hospicová péče je poskytování péče nevyléčitelně nemocným a umírajícím prostřednictvím specializovaného multidisciplinárního týmu buď ve specializovaných zdravotních zařízeních - lůžkových hospicích, nebo formou domácí hospicové péče, kdy členové týmu docházejí za umírajícím přímo domů, do jeho rodiny, do jeho prostředí. Hospicová péče se řídí třemi hlavními zásadami: 1) aby nemocný netrpěl nesnesitelnou bolestí, 2) aby byla vždy respektována jeho důstojnost, 3) aby umírající nezůstal ve chvíli smrti osamocen (Sláma, 2008). 1.3 Paliativní péče Pojmenování paliativní péče je odvozeno od latinského slova pallium, které znamená v překladu oděv, plášť. V našem smyslu slova tedy symbolický plášť, pod kterým se ukryjí a schovají obtíže a problémy způsobené nemocí. Pojem paliativní péče označuje obecněji především přístup, zaměření péče na tišení symptomů nemoci, ať probíhá kdekoliv. 14

16 Paliativní péče o umírajícího pacienta je komplexní, aktivní, na kvalitu života orientovaná péče, jejímž cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat důstojnost pacienta a poskytnout podporu jeho blízkým. Jedná se tedy o péči o nevyléčitelně nemocného pacienta v pokročilém nebo konečném stádiu nemoci (www.umirani.cz). Paliativní přístup obecně by se měl v určité chvíli začít uplatňovat všude tam, kde již nelze ovlivnit příčinu nemoci, kde nelze nemoc vyléčit ani zastavit její postup. Neznamená to v žádném případě, že se nedělá už nic. Jak je uvedeno výše v definici, jde o aktivní přístup, o aktivní vyhledávání a uskutečňování toho, co nemocnému přinese v dané chvíli více úlevy a prospěchu než zátěže. Do popředí pozornosti při ošetřování vystupuje tlumení nepříjemných příznaků nemoci, případně vedlejších účinků předchozí léčby, které nemocnému znepříjemňují život. Paliativní péče je zaměřena primárně na kvalitu života umírajícího. Zároveň klade důraz na jeho důstojnost a aktivní spolurozhodování během péče. Tento moment je velmi důležitý, neboť se při naší práci setkáváme opakovaně s překvapivými představami terminálně nemocných, v čem vidí právě oni svou kvalitu života. To, co se nám pečujícím zdravotníkům v dané chvíli může jevit jako palčivý problém, který je třeba neodkladně řešit (např. opakované zvracení), je někdy pro nemocného vedlejší věc, kterou je ochoten klidně tolerovat. A naopak, musíme být pozorní a zaměřit se na obtíže, které sám nemocný vnímá jako zásadní a označuje jako největší své utrpení, i když se nám to na první pohled tak nezdá. Často se vzájemně překrývají v popisu nemocného bolesti jeho duše se somatickými obtížemi, aniž by si to on sám uvědomoval. Je třeba i toto umět rozkrýt a na základě toho zaměřit pozornost a léčbu. Podstatnou součástí paliativní péče je psychosociální a spirituální podpora poskytovaná nejen nemocnému, ale i rodině. Specializovanou paliativní péčí rozumíme poskytování péče multidisciplinárním týmem, jehož členové jsou v oboru paliativní péče speciálně vyškoleni, mají potřebné vzdělání, zkušenosti a empatický přístup k nemocným (Sláma, Kabelka, Vorlíček, 2007). Paliativní péče klade velké nároky na rozhodování lékařů a ošetřujících, kdy je ještě pro terminálního pacienta přínosné podstoupit některé podpůrné intervence a kdy je lépe i od nich ustoupit a pouze tlumit symptomy. Přes veškeré standardy a doporučení zůstává součástí paliativního přístupu i určitý díl nejistoty, který musí ošetřující lékař nést a spolehnout se v tu chvíli na své znalosti, zkušenosti, intuici a v neposlední řadě i na své svědomí (Kalvach, 2010). 15

17 Dobrý konec života je možný. Paliativní péče nevede k vyléčení, ale nabídne úlevu od bolestí a dalších trápení tak, jak ji pacient potřebuje, aby žil až do konce co nejvíce tak, jak si přeje. (www.cestadomu.cz) 16

18 2 FUNKCE RODINY V PÉČI O POTŘEBY TERMINÁLNÍHO PACIENTA Každý z nás je neopakovatelná osobnost a každý přikládáme v životě důležitost jiným věcem. Zrovna tak je tomu i s našimi potřebami a přáními ve chvíli nějaké životní krize i na sklonku našeho života. Ale i přes individualitu každého člověka je zřejmé, že určité potřeby a přání mají lidé procházející terminálním obdobím společné (Sláma, Drbal, Plátová, 2008). Základní a nezpochybnitelná je pro terminálního pacienta potřeba odborné lékařské péče, která má za úkol zajistit v co nejvyšší možné míře především fyzický komfort nemocného. Zahrnuje hlavně léčbu bolesti a řešení nepříjemných symptomů postupující choroby. Další nesmírně důležitá věc je pro umírajícího potřeba sdílet své starosti s někým, kdo je mu blízký, kdo ho tímto obdobím provází a vnímá jeho situaci. Nemocný se mu může svěřovat s tím, co prožívá, nebo i jen beze slov vnímat oporu a jeho přítomnost vedle sebe, jeho připravenost být tu pro něj. Často vyvstane před smrtí také naléhavé přání nemocného uzavřít své záležitosti, předat určité své věci či zkušenosti, zejména pracovní a rodinné, tomu, kdo je ponese dál. Téměř každý terminální pacient si přeje, aby ve chvíli poslední nezůstal někde daleko ode všech osamocen. Velká většina lidí by si přála zemřít doma mezi svými nejbližšími, ale malému zlomku nemocných se to podaří. Splnění těchto přání a potřeb je nejspíše dosažitelné ve vlastním prostředí nemocného, v jeho rodině (Student, Mühlum, Student, 2006). Když se rodina pro péči doma rozhodne, klade to na ni nesmírně velké nároky. Pokud má rodina tento úkol úspěšně zvládnout, musí jí být poskytnuta pomoc a podpora v mnoha směrech (Kalvach, 2010). Při péči o terminálně nemocného věnujeme pozornost všem dimenzím člověka, které je nezbytné v nemoci, a obzvláště v čase umírání s pečlivostí opečovávat. Jsou to potřeby tělesné (fyzické), psychosociální (emoční a duševní) a duchovní (spirituální). Všechny jsou pro kvalitu života nemocného velmi důležité a žádnou z nich nesmíme opomenout (Svatošová, 2003). Priorita potřeb se v průběhu nemoci mění. Jestliže na začátku byly prvořadé potřeby biologické, v závěrečné fázi velmi často nabývají na důležitosti potřeby spirituální (Svatošová, 2003, s. 21). 17

19 2.1 Fyzické potřeby Zajištění fyzického komfortu a řešení tělesných obtíží představují základ péče o terminálně nemocného člověka. Potřeba léčby bolesti, kterou trpí značná část umírajících, je na prvním místě. V domácím prostředí si vyžaduje důvěru a úzkou spolupráci rodiny s ošetřujícími lékaři a sestřičkami. Bolest je velmi subjektivní vjem a zásadou je, že bolest existuje tehdy, když pacient udává, že ho něco bolí je natolik intenzivní, jak ji on sám cítí. Je třeba se nemocného vyptat na charakter, intenzitu a okolnosti bolesti, určit její původ a podle toho pak vést způsob léčby (Sláma, Kabelka, Vorlíček, 2007). Odpověď organismu na léčbu je velmi individuální, ale drtivá většina terminálně nemocných nemusí trpět neúnosnou bolestí. V dnešní době existuje široká škála léků proti bolesti včetně jejich kombinací s koanalgetiky, i různé způsoby jejich aplikace, ale ne vždy jsou, bohužel, všechny tyto možnosti využívány. V průběhu péče musíme mít na paměti i to, že vnímání bolesti je ovlivněno nejen podáváním léků, ale i mnoha dalšími okolnostmi náladou nemocného, dostatkem spánku, možností rozptýlení, pocitem osamocení nebo prožíváním psychického vypětí a strachu. Potřeba řešení dušnosti vyvstává často v posledních dnech a hodinách života terminálního pacienta. Dušností rozumíme subjektivní pocit nedostatku vzduchu, pocit ztíženého dýchání. Nemocní si na ni stěžují někdy při námaze, posléze i v klidu, jindy se objevuje v záchvatech. Je obávaným symptomem, který vyžaduje urgentní pomoc. Měli bychom být však pozorní a odlišit stav, kdy za obrazem dušnosti terminálního pacienta stojí spíše psychické napětí a strach, a podle toho pak zvolit poněkud odlišné intervence. U umírajících pacientů nejčastěji dušnost zmírňujeme oxygenoterapií, podáním Morphinu, polohováním do polosedu, případně při zahlenění na bok (Kalvach, 2010). Někdy lékař indikuje po dohodě s nemocným i s rodinou u neztišitelných stavů dušnosti stejně jako u neztišitelné bolesti analgosedaci (Sláma, Vorlíček, Kabelka, 2007). Nauzea a zvracení mohou obtěžovat pacienta velmi úporně a je potřeba od nich nemocnému ulevit. Kromě podávání antiemetik je vhodná úprava způsobu přijímání potravy a tekutin (častěji a málo, v polosedě, jen to, na co má pacient chuť, včetně malého množství slabého alkoholu, vlažné či chladné nápoje i jídlo, sipping-popíjení po doušcích apod.). Při zvracení musíme dbát na dostatečnou hydrataci nemocného a pokud není 18

20 schopen vypít či udržet dostatečné množství tekutin per os, je na místě ve většině situací podávat tekutiny v infuzích (Sláma, Drbal, Plátová, 2008). Zvýšená potřeba spánku a odpočinku, slabost a výrazná únava jsou dalším průvodním jevem terminální fáze onemocnění. Znepokojuje a trápí nejen nemocného, ale i rodinu. Pacient často během dne čím dál více pospává, vyčerpá ho sebemenší námaha, nemá žádné energetické rezervy. S touto vyčerpaností se obvykle nedá nic zásadního dělat. Je vhodné, když o tom rodina ví a podporuje nemocného v tom, že je dobře, když si vyhoví, nepřepíná své síly a hodně odpočívá (Sláma, Kabelka, Vorlíček, 2007). Potřeba zvýšené péče o kůži je obzvláště u ležících pacientů zjevná, je třeba pokožku ošetřovat vhodnými přípravky, zabránit zapaření, promazávat ji, aby zůstávala vláčná a odolná. Dekubity se mohou objevit u ležících pacientů, zejména inkontinentních. Ošetřující členové rodiny by měli pozorně sledovat a často kontrolovat především predilekční místa na těle nemocného jako jsou paty, křížová oblast, lopatky, boky, ušní lalůčky. Dnes existuje na trhu mnoho speciálních druhů krytí a přípravků na hojení dekubitů a ran, které lze s úspěchem použít. Velmi podstatné je pro prevenci proleženin vedle vhodného ošetřování a pravidelného polohování také použití vhodných pomůcek - především antidekubitní matrace u nemocných trvale upoutaných na lůžko (Grayová, 2009). Mezi další tělesné potřeby terminálně nemocných, kterým je třeba věnovat pozornost, patří vyprazdňování moči a stolice a s ním spojené možné poruchy - průjem, zácpa, inkontinence moči a stolice, retence moči. Především zácpa se u terminálních pacientů objevuje často v souvislosti s léčbou opiáty, sníženou pohyblivostí nebo nedostatečným příjmem tekutin (Kalvach, 2010). Snižující se pohyblivost nemocných vyžaduje od rodiny intenzívní pomoc při hygieně. Pokud je pacient schopen, je třeba podporovat jeho samostatnost. Nabízíme mu nejen svou fyzickou pomoc, ale i pomůcky - zpočátku jde třeba o chodítko nebo vozík, aby se lépe dostal do koupelny, sedačku do vany, madla na držení, umyvadlo k posteli. Při hygienické péči nesmíme zapomínat na péči o dutinu ústní. Pro zajištění intimní hygieny v oblasti genitálu se nám u ležících pacientů nejlépe osvědčují mycí pěny a krémy. Výborně chrání pokožku intimních míst před agresivním působením moči a stolice i oblast třísel před zapařením a opruzením (Sláma, Drbal, Plátová, 2008). 19

21 Tělesné utrpení může být nesmírně trýznivé, ale při správném zhodnocení a dobrém přístupu se často dá nejlépe zvládnout. Bolest se dá utišit. Žaludeční nevolnost zklidnit. Zácpa uvolnit. Ty další složky jsou však hůře postižitelné a týkají se kromě pacienta i jiných lidí (Callananová, Kelleyová, 2005, s. 32). 2.2 Sociální potřeby Jak postupuje choroba, stává se pro nemocného udržování kontaktů s druhými lidmi namáhavější a jeho obtíže mu postupně znemožňují běžné styky s okolím, tak jak byl doposud zvyklý. Při prvním náporu choroby to obvykle představuje pro nemocného velký problém, může se cítit izolovaný, jaksi mimo dění. Přestává chodit do práce, není schopen navštěvovat přátele a pěstovat své záliby tak jako dříve. Stává se postupně čím dál víc odkázaný na pomoc a aktivitu svého okolí. I doma se mění jeho role s tím se musí vyrovnávat jak nemocný sám, tak členové jeho rodiny (Sláma, Kabelka, Vorlíček, 2007). Ve chvíli, kdy si terminální pacient i rodina uvědomí, že čas jeho života se krátí, vyvstávají před nimi i nové starosti jak bude zabezpečena v budoucnu rodina, komu nemocný předá svou práci, svou firmu, svůj majetek apod. (Callananová, Kellyová, 2005). Důležitou roli hrají znalosti rodiny o různých možnostech pomoci, aby rodina měla všechny potřebné informace. Výhodou je, když se v rodině najde více členů připravených podílet se na péči. Důležité jsou také vztahy mezi nimi, jak se staví členové rodiny k této nové situaci a jak ji prožívají. U rodinných příslušníků vyvolává zpráva o tom, že jejich blízký může brzy zemřít, celou škálu různých pocitů. Je dobré, aby věděli, že je to běžné, a aby si mohli o všem s někým otevřeně pohovořit (Grayová, 2009). Pečujícím v rodině leží situace nemocného velmi na srdci a rádi by ho potěšili, ale často se obávají komunikace s ním. Nevědí, co by měli v tak závažné situaci říkat, a proto nemocného zahrnou frázemi o tom, že to bude dobré nebo že se musí dát dohromady. Je potřebné vysvětlit rodině i přátelům, že to, co nemocný potřebuje v takové chvíli nejvíce, je možnost projevit své obavy a mluvit o nich. Pokud ale jeho okolí na jeho zmínky o těchto starostech nereaguje, zůstává se svými tíživými myšlenkami sám. Tento problém s komunikací se týká nejen laiků, ale často, bohužel i ošetřujících zdravotních pracovníků, především lékařů. Ti ne vždy poskytují terminálně nemocným dostatečné informace, po kterých se ptají. Je třeba, aby pohovor o těchto věcech probíhal na klidném místě, citlivým a vhodným způsobem (Parkes, Relfová, Couldricková, 2007). 20

22 2.3 Psychické potřeby Terminálně nemocný a spolu s ním i členové jeho rodiny jsou nuceni se vyrovnávat se změnami, které jim postupující nemoc umírajícího přináší. Ten se musí adaptovat na svá nová omezení, na nové léky, na řešení různých obtíží, na to, že ztrácí svou nezávislost a je postupně stále víc odkázán na pomoc svých blízkých v rodině. Hroutí se jeho cíle a perspektivy, které měl před sebou, zjišťuje, že zřejmě už nebude mít síly, aby uskutečnil to, co si plánoval. Zažívá pocit ohrožení vlastní existence. Pod tlakem všech těchto věcí se v něm pak mohou mísit pocity hněvu, smutku, úzkosti či deprese (Sláma, Drbal, Plátová, 2008). Smutek i zlost jsou přirozenou reakcí každého člověka na ztrátu v jakémkoli smyslu slova a terminální pacient je potřebuje nějakým způsobem vyjádřit. Lidé se obvykle bojí toho, aby nemocného něčím nerozplakali, aby mu tím neublížili. Ale opak je často pravdou. Nemocný se potřebuje někomu vyplakat na rameni a je dobré mu tuto chvíli umožnit. Něco poněkud jiného je dlouho přetrvávající pocit hlubokého smutku, beznaděje a apatie, který označujeme jako depresi. Člověk se ocitá ve stavu trvalé sklíčenosti, ztrácí zcela životní energii, někdy pomýšlí až na suicidium. Mylné je ale přesvědčení, že během umírání prožívá depresi každý. Někteří lidé umírají zcela klidní a pokojní. Deprese je nemoc a zasluhuje léčbu. Smutek zasluhuje prostor, aby mohl být prožit a vyústit ve vyrovnání (Sláma, Kabelka, Vorlíček, 2007, s. 240). Je třeba mít na paměti rozdílnost obou těchto vnitřních stavů a podle toho volit řešení. Někdy může nastat pravý čas k použití léků proti depresi a úzkosti, které mohou velmi podstatně zmírnit psychické utrpení terminálně nemocného, nemůžou však v žádném případě nahradit blízkost, empatii a citlivé doprovázení nemocného jeho nejbližšími (Sláma, Drbal, Plátová, 2000). U některých nemocných se setkáváme s poruchami spánku, od mírných projevů, kdy ztěžka usínají, nebo se budí několikrát za noc, až po velmi náročné situace, kdy nemocný téměř celou noc neklidně probdí a nevyspání opakovaně vyčerpává jeho samotného i jeho okolí. Původem nočního neklidu může být kromě spánkové inverze nebo tělesných obtíží (např. bolest, retence moči, delirium) právě psychická nepohoda terminálně nemocného. Může prožívat strach ze smrti, někdy nerozumí, co se s ním děje, nebo ho trápí nějaké nedořešené věci v jeho vztazích. Přítomnost někoho blízkého, případně odborná psychoterapeutická pomoc, možnost otevřené komunikace a probrání všech věcí, které ho tíží, může být tou nejúčinnější pomocí (Sláma, Kabelka, Vorlíček, 2007). 21

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Sociální pracovník Kód oboru: 7502R022 Název bakalářské

Více

Paliativní péče a její možnosti v Domě pokojného stáří Zlín. Bc. Jana Chovancová

Paliativní péče a její možnosti v Domě pokojného stáří Zlín. Bc. Jana Chovancová Paliativní péče a její možnosti v Domě pokojného stáří Zlín Bc. Jana Chovancová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji tématu paliativní péče, především pak možnostem jejího

Více

Sociální problémy klientů hospice

Sociální problémy klientů hospice Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Sociální problémy klientů hospice Sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala: Jaroslava Hánová

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

Paliativní péče a doprovázení umírajících a těžce nemocných osob

Paliativní péče a doprovázení umírajících a těžce nemocných osob MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra Sociální pedagogiky Paliativní péče a doprovázení umírajících a těžce nemocných osob Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS.

Více

USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ

USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA Detašované pracovisko Příbram USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ BAKALÁRSKA PRÁCA KÓD 4751 Študijný program: Študijný odbor:

Více

Teologicko-etické aspekty v paliativní péči (Charta péče)

Teologicko-etické aspekty v paliativní péči (Charta péče) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Teologicko-etické aspekty v paliativní péči (Charta péče) Veronika Bláhová Katedra: Teologie a filozofie Vedoucí práce: ThLic.

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY HOSPIC - SOCIÁLNÍ FENOMÉN MODERNÍ SPOLEČNOSTI

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY HOSPIC - SOCIÁLNÍ FENOMÉN MODERNÍ SPOLEČNOSTI VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY HOSPIC - SOCIÁLNÍ FENOMÉN MODERNÍ SPOLEČNOSTI Rigorózní práce Robert Huneš Bratislava 2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY

Více

Informovanost o paliativní hospicové péči u studentů nezdravotnických bakalářských oborů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Informovanost o paliativní hospicové péči u studentů nezdravotnických bakalářských oborů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Informovanost o paliativní hospicové péči u studentů nezdravotnických bakalářských oborů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Eva Doleželová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem mé bakalářské práce je

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Martina Večerková Vnímání paliativní péče v naší společnosti Olomouc 2013 vedoucí práce: doc. PhDr.

Více

Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová

Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Předložená bakalářská práce obsahuje tématiku psychosociální pomoci pozůstalým. Zaměřuji se v ní na oblast

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra Sociální pedagogiky Možnosti paliativní péče s důrazem na smysl doprovázení umírajících a utváření životních postojů a hodnot. Bakalářská práce Brno 2007

Více

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS.

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS. Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných Anežka Holubíková, DiS. Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o potřebách onkologicky nemocných a o možnostech

Více

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA SPECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČI DIPLOMOVÁ PRÁCA Trenčín 2013 Bc.Miroslava Polívková TRENČIANSKA UNIVERZITA

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Bc. JANA STRAŠKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Hospicová péče - představy zdravotníků a laiků. Bc. Jana Strašková

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2007 Ludmila Szewczyková

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2007 Ludmila Szewczyková OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2007 Ludmila Szewczyková OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNÍ PRÁCE S UMÍRAJÍCÍMI A POZŮSTALÝMI V ČR

Více

Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Tvůrčí, zážitkové a postojové hodnoty ve výpovědích klientů hospice

Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Tvůrčí, zážitkové a postojové hodnoty ve výpovědích klientů hospice Pražská vysoká škola psychosociálních studií Tvůrčí, zážitkové a postojové hodnoty ve výpovědích klientů hospice Gabriela Javornická Obor psychologie Forma studia prezenční Vedoucí práce: Doc. PhDr. Karel

Více

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Autoři: MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Více

Psychosociální problematika v hospicové, paliativní péči Péče o pečovatele a doprovázející

Psychosociální problematika v hospicové, paliativní péči Péče o pečovatele a doprovázející CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Psychosociální problematika v hospicové, paliativní péči Péče o pečovatele a doprovázející Veronika Sommerová Olomouc 2013 CARITAS Vyšší

Více

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Diplomová práce 2010 (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem

Více

Sociální práce s lidmi umírajícími v hospici.

Sociální práce s lidmi umírajícími v hospici. Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Dagmar Gajdůšková Sociální práce s lidmi umírajícími v hospici. Vedoucí práce: ThLic. Ing. René Milfait, Th.D. 2010 Prohlášení

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Rodina jako neformální pečovatel o nesoběstačného seniora, zdroje a možnosti podpory, rizika a ohrožení Bakalářská práce Zdeňka Michálková Vedoucí

Více

HOSPIC SLOVEM A OBRAZEM. Marie Svatošová. se spoluautory. Ecce homo 1998. Hospic slovem a obrazem. (c) MUDr. Marie Svatošová, Ecce homo, 1998

HOSPIC SLOVEM A OBRAZEM. Marie Svatošová. se spoluautory. Ecce homo 1998. Hospic slovem a obrazem. (c) MUDr. Marie Svatošová, Ecce homo, 1998 HOSPIC SLOVEM A OBRAZEM Marie Svatošová se spoluautory Ecce homo 1998 Hospic slovem a obrazem (c) MUDr. Marie Svatošová, Ecce homo, 1998 (c) Ilustrace a obálka: Marie Jirmanová Recenzenti: P. MUDr. Ladislav

Více

kolektiv autorů Centra Amelie Praha Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké

kolektiv autorů Centra Amelie Praha Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké kolektiv autorů Centra Amelie Praha Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké Co to je psychosociální minimum aneb jak používat tuto brožurku Každý člověk je jedinečný a reaguje na

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Krizová pomoc pro seniory realizovaná v nestátní neziskové organizaci Domovinka v Plzni BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jana Fleková Sociální péče,

Více

Paliativní péče. v podmínkách pobytového zařízení sociální péče

Paliativní péče. v podmínkách pobytového zařízení sociální péče květen / 2014 Paliativní péče v podmínkách pobytového zařízení sociální péče SENIOR centrum Blansko Úroveň je pro pobytové zařízení určené seniorům měřítkem jeho skutečné úrovně služeb. Pečovat o důstojnost

Více

Univerzita J.A. Komenského

Univerzita J.A. Komenského Univerzita J.A. Komenského Roháčova 63, Praha 3 - Žižkov 130 00 ZÁPOČTOVÁ PRÁCE Studijní předmět: ETIKA V PEDAGOGICE Téma: PALIATIVNÍ PÉČE Zpracovala: Petra Bradová Forma studia: kombinovaná Obor studia:

Více

Klíčová slova rodina, matka, smrt dítěte, pomoc pozůstalým, Dlouhá cesta, o. s.

Klíčová slova rodina, matka, smrt dítěte, pomoc pozůstalým, Dlouhá cesta, o. s. Přínos sdružení Dlouhá cesta pro matky a rodiny vyrovnávající se se ztrátou dítěte Contributions of the Association The Long Way for Mothers and Families of Dead Children Zdeňka Dohnalová, Libor Musil

Více