ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: David Trůčka Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing. David Tuček, Ph.D. Znojmo, duben 2009

2 Zde nebude prázdná strana, ale bude zde místo ní vloženo zadání bakalářské práce

3 Abstrakt Předmětem bakalářské práce je zavedení systému řízení kvality do vybrané společnosti. Tato práce je tvořena ze dvou hlavních částí. První část nazvaná Teoretická část se zabývá teoretickým zpracováním, kde je představen pojem kvalita, legislativa s ní spojená, normy ISO řady 9000 a kde je seznámení s problematikou zavádění kvality dle normy ISO 9001 do společnosti včetně její certifikace. V druhé části nazvané Praktická část je popsán návrh řízení kvality spolu s hodnocením rizik pro zavedení řízení kvality. V závěru práce jsou popsány výhody a nevýhody tohoto systému spolu s hodnocením zavedení řízení kvality. Klíčová slova Jakost, řízení jakosti, systém řízení jakosti, náklady na jakost, management jakosti, personální motivace, legislativa Abstract Subject of this bachelor work is implementation of quality management system in chosen company. This work is divided into two main parts. The first part named theoretical part, deals with theoretical processing, where is introduced the conception of quality, legislature relating to quality system, specification of ISO series 9000 and where is introduction with problems of quality implementation in the company according to specification ISO 9001 including also the company certification. In second parts named practical part" is described proposal of quality management together with risk rating for implementation of quality management. Advantages and disadvantages of this system are described in the end of this work together with rating of quality management implementation. Keywords Quality, quality management, system of quality management, quality costs, personal motivation, legislation

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Zavádění systému řízení kvality ve vybraném podniku a jeho posouzení vypracoval samostatně pod vedením Doc. Ing. Tučka, s pomocí zdrojů, které jsou uvedeny v kapitole Použité zdroje. Ve Znojmě dne 2009 vlastnoruční podpis autora

5 Poděkování Chtěl bych touto cestou poděkovat vedoucímu bakalářské práce Doc. Ing. Tučkovi, za odborné konzultace a cenné připomínky. Dále děkuji lidem, které nemohu uvést jménem, jak by si zasloužili, za poskytnuté informace.

6 OBSAH Abstrakt... 2 Prohlášení... 3 I. Úvod... 7 II. Cíl práce a metodika... 9 III. Teoretická část Význam kvality Pojetí kvality Problematika kvality Vývoj řízení kvality Audit Interní audity Vnější audity Legislativní požadavky Obecná východiska Právní změny v ČR po vstupu do EU Právo soukromé a veřejné Univerzální a specifické právní předpisy Legislativa kvality Právní úprava jakosti dodávek Ochrana spotřebitele Právní úprava odpovědnosti za škodu Technické požadavky na výrobky Obecná bezpečnost Metrologie Řízení kvality dle norem ISO Vznik a charakteristické rysy Struktura norem ISO řady Osm principů managementu kvality ČSN EN ISO 9001: Proč budovat QMS Postup zavedení QMS... 31

7 4.7 Certifikace QMS Náklady na jakost Struktura nákladů na jakost Náklady na jakost u výrobce IV. Praktická část Charakteristika společnosti Analýza společnosti XY Hlavní důvody společnosti pro certifikaci Rizika Lidský faktor Trh Naplnění normy Náročnost zavedení Komentované výhody a nevýhody Výhody Nevýhody Návrh dokumentace Návrh naplnění požadavků normy ČSN ISO EN 9001: Návrh směrnice jakosti pro interní audity Zavedení systému jakosti Zhodnocení V. Závěr Použité zdroje Seznam obrázků, tabulek a grafů Seznam příloh... 75

8 I. Úvod Zavádění systému řízení kvality do společnosti představuje proces, během něhož se zjišťuje, jestli daná společnost má zavedený takový systém řízení kvality, že je schopna garantovat kvalitu svých produktů. Člověk by si mohl říct, že to samo o sobě není nic pozoruhodného, protože jak víme z tržního prostředí, takovou prověrku provádíme jako zákazníci dnes a denně sami. V případě, kdy nabudeme dojmu, že se nám nabízí produkt, který neodpovídá našim potřebám a očekáváním, pak si prostě takový produkt nekoupíme. Dnes je slovo kvalita v celosvětovém měřítku důležité a to pro rozhodování zákazníků. Proto certifikace společnosti jako doklad o úspěšném absolvování certifikačního procesu vypovídá o tom, že společnost, jež certifikaci obdržela, umí kvalitu nabídnout a udržet na potřebné nebo vyšší úrovni s vysokou spolehlivostí a velkou mírou komplexnosti. Samotný produkt není tou nejdůležitější složkou, ale jde i o komunikaci ze společnosti skrze její zaměstnance k zákazníkům, jaké informace o produktech poskytují. Srdcem obchodu dnes není jen tak známé slovo jako cena nebo reklama, která se snaží přinutit nás ke koupi, ale celkový marketingový mix spolu s lidmi, seriozními informacemi o produktu a možnostech jeho plného využití. V případech, kdy na sebe lidé ze společnosti nepřevezmou odpovědnost a vstřícnost, s jakou se certifikovaná společnost staví k případným potížím, které mohou nastat při vytváření produktu i jeho užívání zákazníkem, může znamenat do budoucna velký problém ztráty zákazníka a jeho důvěry. Taková nedůvěra a negativní postoj jej může odradit od další spolupráce s takovou společností a proto je třeba zvolit správný způsob přístupu k řešení zákaznických problémů, aby společnost neztrácela zájem svých zákazníků, ale naopak jejich důvěru upevnila a posílila. Tímto krokem je naznačen jeden z cílů společnosti, zajistit si věrnost spokojeného zákazníka. Na začátku se vždy musí rozhodnout vedení společnosti k zavedení systému řízení kvality a získání certifikátu. Nazvat to lze klíčovým momentem celého certifikačního procesu, který zahrnuje přípravu a návrhy, dále pak prověřování systému řízení kvality. Pokud vedení není dostatečně přesvědčené o účelnosti a přínosu tohoto úsilí, může se narazit v různých etapách na neřešitelné potíže. Stejně důležité je zvolení poradců pro systém jakosti. Nejde však o to si najmout odborníky jen proto, aby společnosti předali jakoby na klíč zavedený systém řízení kvality dle ISO 9001, ale je třeba být aktivní a společně s poradci sami se ujmout role tvůrců systému řízení kvality. Nejlépe je role vedoucích u vedení a zaměstnanců společnosti a u poradců pak jen koučování těchto aktivit, tím totiž efektivně nastaví společnost systém kvality na míru a systém řízení kvality pak bude o to lépe efektivní pro 7

9 celou společnost. Vedení a vedoucí pracovníci jsou klíčovými, protože na tyto pozice se ze zásady dostávají přiměřeně sebevědomý a přemýšlivý lidé, kteří určují jak, kdy a co se má dělat a taky nesou za úkony a své rozhodnutí zodpovědnost, takže ji jsou schopni unést (mají trénink). Získávání certifikace je totiž náročná úloha pro celou společnost. Mnohdy taková zátěž prověří schopnosti a kapacity společnosti. Přípravu se doporučuje zahájit bez odkladů, je nutno se dozvědět co nejvíce, aby byl přehled možných přínosů a výhod, ale na druhé straně se vědělo vše o úskalí a mohlo se udělat vše pro to, aby se rizika a negativní dopady eliminovaly či lépe minimalizovaly úplně. Při dobrém plánování a kontrole společně s důsledností lze zvládnout i těžké situace obzvláště, pokud se na ně předem připravíme a tím se i některým úplně vyhneme. Jedna z takových, které nelze opomenut a je pak výborným pomocníkem je komunikace či-li informovanost. Důležité je zapojení všech. Pak se podaří, aby se pro lidi stala kvalita samozřejmostí, musí však tímto poznáváním postupně procházet. Procesy je třeba definovat na základě poznatků, musí být totiž promyšlené a cílevědomě řízené se známým výsledkem, nikoliv tvrdé bez výsledků. Návrh podkladů se nese vždy s určením odpovědností za jednotlivé procesy, tzn. každý jednoznačně ví, co má dělat a že odpovídá za správné vykonání své práce. Pak může následovat interní prověrka systému kvality dle ISO 9001, kde se prověří, že opravdu na každou otázku kladenou v této normě lze odpovědět ano, případně víme o tom a děláme to a k dispozici jsou důkazy, které předložíme, že to funguje. Taky ano, víme si rady, když se něco nezdaří, tak existuje vhodné opatření jak se s takovou neshodou standardním postupem vypořádat a zabránit opakování chyby. 8

10 II. Cíl práce a metodika Cílem bakalářské práce je zavedení systému řízení kvality dle ČSN EN ISO Bakalářská práce bude rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části budou shrnuty v kapitole jedna údaje o významu kvality, jeho pojetí a v neposlední řadě o vývoji řízení kvality. Dále v kapitole dvě je popsána problematika auditů interních a vnějších. Na to navazuje kapitola tři, která pojednává o propojení kvality s legislativou. Kapitola číslo čtyři obsáhle pojednává o řízení kvality dle norem ISO řady 9000 a detailněji pak představuje konkrétně normu ISO 9001:2001, která bude do společnosti XY zaváděna. Poslední kapitola v teoretické části prezentuje náklady na jakost. V praktické části bakalářské práce bude seznámení s analýzou společnosti XY a následné zavedení systému řízení kvality do společnosti a následné certifikování systému řízení kvality. Cílem práce je navržení postupu zavádění systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2001 s ohledem na požadavky v dané společnosti. Postup zavádění bude projektem, který se zaměří na klíčové faktory, jimiž jsou účel, personální zabezpečení, struktura navrhované příručky jakosti, navržené etapy společně s režimem zavádění jednotlivých procesů, s návrhem školení a časového plánu projektu s neopomenutím na vyzvednutí komunikace, systému porad a cenové kalkulaci. Při vypracování postupu zavádění systému kvality bude potřeba zhodnotit rizika spojená s realizací tohoto návrhu. Popsány budou především rizika, která jsou úzce spojena s lidským faktorem, trhem, naplněním normy a náročností zavedení. V osmé kapitole budou zhodnoceny výhody a nevýhody zavedeného systému řízení kvality. Předposlední kapitola popisuje návrh na plnění normy z pohledu požadavků a návrh směrnice jakosti pro interní audit. 9

11 III. Teoretická část 1 Význam kvality V posledních desetiletích význam kvality nabývá na důležitosti a to v celosvětovém měřítku. Nejde jen o módní jev, jak se donedávna mnozí manažeři domnívali a kteří tuto podstatnou konkurenční důležitost přehlíželi. Skutečnost je taková, že pokud chtějí firmy obstát v nelehkém konkurenčním boji, měly by problematice řízení kvality věnovat svoji pozornost. 1.1 Pojetí kvality Slovo kvalita má spoustu definic a definice kvality je poměrně komplikovaná. Kvalita je stupeň plnění požadavku. Oficiální definice kvality dle International Organization for Standardization normy ISO 9000 zní: Kvalita (jakost) je souhrn vlastností a charakteristik výrobku nebo služby, podmiňujících jeho schopnost uspokojovat stanovené, nebo předpokládané potřeby. (TUČEK, BOBÁK, 2006, s. 157) Kvalitou se rozumí stupeň splnění požadavku, jimiž jsou potřeby nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné, souborem inherentních (obsažených, lpících, utkvělých v něčem, vnitřně spjatých) znaků produktu. Obrázek č. 1 - To je kvalita! Zdroj: URL: <www.umz.fme.vutbr.cz/html%5cstudijni%5copory%5crizeni_jakosti_4_rocnik_(xrj) %5CPrednaska_1.ppt> 10

12 Kvalita se projevuje se v mnoha dimenzích (provedení, spolehlivost, trvanlivost, vzhled, schopnost sloužit, estetický náboj, bezpečnost, shoda s normami, ekologičnost, ). Kvalita znamená: - schopnost dosáhnout úspěchu u zákazníků a vytvořenou hodnotu přeměnit v tržbu; - minimalizovat náklady na shodu a zejména neshodu; - rozhodující kritérium pro rozhodování zákazníků při výběru výrobku nebo služby. Důsledkem je: - stabilnější pozice na trhu; - dobrá pověst firmy; - růst rentability; - minimalizace vnitřních a vnějších ztrát. Další klasickou definicí tentokráte pro řízení jakosti je: Řízení jakosti je souhrn všech prostředků, pomocí kterých zakládáme a dosahujeme technických podmínek jakosti, se statistickým řízením jakosti jakožto součástí prostředků, pro zakládání a dosahování technických podmínek jakosti, které je založeno na nástrojích statistických metod. (MIZUNO, 1988, s. 24) Do řízení jakosti musí být zahrnuta administrativní oddělení a vedení podniku. 1.2 Problematika kvality Někdy podniky chápou získání certifikátu jako cíl podnikového snažení, a tudíž si špatně vykládají zabezpečení jakosti. V zemích s vyspělou tržní ekonomikou se můžeme setkat s různými aktivitami na podporu jakosti. Ve druhé polovině devadesátých let začaly problematice jakosti věnovat větší pozornost i státní orgány v ČR. Jednak byly postupně přijímány zákony, které korespondují s legislativou EU, jednak byla přijata Národní politika podpory jakosti NPJ. (VEBER, 2006, s. 21) 1.3 Vývoj řízení kvality Již v době řemeslné výroby začínal vývoj řízení kvality. Historický vývoj řízení jakosti začíná prvotním modelem řemeslné výroby, ve kterém dělník často přicházel do styku se zákazníkem, od kterého vyslechl jeho požadavky a ty se snažil splnit. Výhodou byla 11

13 okamžitá zpětná vazba od zákazníka, nevýhodou nízká produktivita práce. (TUČEK, BOBÁK, 2006, s. 158) Péče o jakost To samozřejmě odpovídá obecnému historickému vývoji péče o jakost. Tento vývoj lze s určitou mírou zjednodušení charakterizovat postupným přechodem od kontroly jakosti produktů (výrobků) přes technické pojetí řízení jakosti (tj. kontrola jakosti produktů na výstupech, vstupech, příp. uvnitř procesů se zpětnovazebním zásahem do procesu) až k managementu jakosti jako součásti managamentu (vedení, řízení) organizace. S tímto vývojem se měnila i odpovědnost za jakost, která přecházela z pracovníka-řemeslníka přes mistra a dále přes oddělení technické kontroly až k dnešnímu pojetí odpovědnosti vrcholového manažera. Obrázek č. 2 - Jak vzniká jakost Jakost výrobku je výsledkem jakosti jednotlivých procesů a činností v celkovém řetězu činností podniku To platí, když v každé kanceláři, dílně, na každém místě budou pracovat lidé, kteří: a) Vědí (výcvik, školení) b) Umějí (odborná příprava) c) Chtějí (motivace, výchova) Zdroj: MIZUNO, S. Řízení jakosti. Současný stav Současný stav lze charakterizovat přechodem k integrovanému managementu (jakosti), který zahrnuje současně management jakosti (QMS), environmentální management (Environmental management system EMS) a management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Health and Safety management system H&SMS). 12

14 Obrázek č. 3 - Vztahy a zaměření manažerských systémů jakosti, environmentu a bezpečnosti Jednotné vedení Manažerský systém QMS EMS HSMS Předmět zájmu jakost environment bezpečnost Užitek pro: zákazník společnost zaměstnanec Zdroj: VEBER, J.. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, metody, systémy, praxe. V současné době se ve světovém měřítku vykrystalizovaly tři základní koncepce managementu jakosti: - koncepce podnikových standardů; - koncepce TQM; - koncepce ISO. Řízení jakosti není nic ukončeného, její výkon se neustále mění a vyvíjí. Stále ještě existuje prostor pro zdokonalení. Rané počátky Ve dvacátých letech tohoto století Walter A. Shewart ( ) z laboratoří Bell Telephone publikoval sérii děl o aplikaci statistiky při zajišťování jakosti průmyslových výrobků. Jeho slavná práce nazvaná >Ekonomické řízení jakosti průmyslových výrobků< publikovaná v roce 1931 představila kontrolní schéma jako efektivní nástroj pro kontrolu výrobního procesu, a to znamenalo počátek řízení jakosti. Zanedlouho poté, v roce 1935, britský statistik E. S. Pearson publikoval práci nazvanou >Aplikace statistické metody průmyslové standardizace a řízení jakosti<, ve které uvedl další typ kontrolního schématu, který se později stal součástí britských průmyslových norem. (MIZUNO, 1988, s. 291) 13

15 Japonský překlad Pearsonovy práce byl již v předválečném Japonsku. Teprve po válce bylo v Japonsku řízení jakosti přijato šířeji. Japonci byli jedni z prvních, kteří pochopili přínos kvality. V japonštině je management a řízení jedno a totéž slovo. Vývoj kvality a) model řemeslné výroby pracovník přicházel do přímého styku se zákazníkem, který dělníkovi sdělil svoje požadavky, které se on snažil splnit. Výhodou zde byla okamžitá zpětná vazba, nevýhodou nízká produktivita práce. b) model výrobního procesu s technickou kontrolou první výrobní linky vyžadovaly funkce technických kontrolorů, kteří měli odpovědnost za jakost. Nevýhodou byla distance ostatních pracovníků a výrobních skupin Jakost není naše povinnost. c) model výrobního procesu s výběrovou kontrolou jednalo se o model kontroly pouze některých výrobků na základě statistického výběru. Výrazněji se prosadil až po druhé světové válce zejména v Japonsku. d) model s regulací výrobních procesů jednalo se o statistické rozšíření procesů i na další činnosti podniku, útvary výzkumu, vývoje, konstrukce či projekce, servisu a doprovodných služeb včetně předvýrobních etap. Odpovědnost za jakost se logicky přesunula na vrcholové vedení a vznikla potřeba soustavného řízení jakosti. Zrodil se tak základ skutečných moderních systémů jakosti, označovaný jako Company Wide Quality Control (CWQC). Japonci takto úspěšně zavedli užitečné poznatky do každodenní podnikové praxe. e) model výrobních procesů s koncepcí TQM další propracování tohoto systému vedlo k totálnímu managementu jakosti (TQM), který představuje i v současnosti dynamicky se vyvíjející koncepci. Totální řízení kvality (TQM) systémy celopodnikového řízení. Totální řízení kvality (TQM) je filozofií směřující k zvyšování produktivity za současného zvyšování jakosti a snižování ztrát z nejakostní výroby a zvyšování spokojenosti zákazníků. (TUČEK, BOBÁK, 2006, s. 168) f) model dokumentovaných procesů - v roce 1987 vstoupily na scénu jakosti normy ISO řady 9000, které se snaží o rozsáhlou dokumentaci všech podnikových procesů. Podle těchto norem se podniky mohou řídit při formování svých systémů managementu jakosti. Další vývoj se přiklonil k tzv. Global Quality Managementu (GQM), resp. Integrovanému managementu, který spojuje systém managementu jakosti s péčí o životní prostředí a bezpečnost. Vývoj systému zabezpečování jakosti v graficky názorné tabulce č. 1 14

16 Tabulka č. 1 - Vývoj systémů zabezpečování jakosti ve dvacátém století Typ modelu Roky Charakteristika Modely řemeslné výroby 1900 Dělník Model výrobního procesu s technickou kontrolou 1920 Technická kontrola Model výrobního procesu s výběrovou kontrolou 1940 Statistické metody technické kontroly Model s regulací výrobních procesů 1960 CWQC Model výrobních procesů s koncepcí TQM 1975 TQM Model dokumentovaných procesů 1987 Normy ISO řady GQM Zdroj: NENADÁL, J. Moderní systémy řízení jakosti. CWQC - Company Wide Quality Control TQM - Total Quality Management GQM - Global Quality Management Demingův cyklus neustálého zlepšování Každá problematika má své tvůrce a následně pak další lidi, jež v historii musíme zmínit, protože významně přispěli k vývoji problematiky. I kvalita je známá především díky snaze mnoha jmen, z nichž si uvedeme hlavně W.E. Deming a J.M. Juran z období kolem roku 1950 (tzv. Pováleční Američané ). Demingův cyklus neustálého zlepšování je základem pro normy kvality a princip zlepšování v procesech. Procesy se neobejdou bez schémat a nebo map, například Juranova plánovací mapa názorně uvádí klíčové kroky. 15

17 Obrázek č. 4 - Schéma metody PDCA ZAVEĎ = ACT = A - Postupy na bázi výsledků anebo předpokladů zaveď jako postupy pro zlepšování nebo nápravné opatření A P PLÁNUJ = PLAN = P - rozhodni o potřebných změnách - rozhodni o záměru - zkoumej dostupná data - plánuj použití dat - plánuj změny OVĚŘUJ = CHECK = C - studuj výsledky - pozoruj důsledky změn nebo zkoušek C D UDĚLEJ = DO = D - změny nebo zkoušky konej po malých krocích jako experiment Zdroj: URL: <www.umz.fme.vutbr.cz/html%5cstudijni%5copory%5crizeni_jakosti_4_rocnik_(xrj) %5CPrednaska_2.ppt> Obrázek č. 5 - Juranova plánovací mapa Krok 1: Identifikuj svého zákazníka SEZNAM ZÁKAZNÍKŮ Krok 2: Urči potřeby svého zákazníka SEZNAM POTŘEB Krok 3: Přelož tyto potřeby do svého jazyka SPECIFIKACE Krok 4: Navrhni produkt, který odpovídá těmto potřebám DOKUMENTACE Krok 5: Optimalizuj návrh ze svých a zákaznických hledisek OPTIMÁLNÍ NÁVRH Krok 6: Navrhni proces způsobilý realizovat produkt TECHNOLOG. POSTUPY Krok 7: Optimalizuj tento proces OPTIMÁLNÍ POSTUPY Krok 8: Ověř schopnost produkce v provozních podmínkách VALIDOVANÉ POSTUPY Krok 9: Zaveď proces do běžného provozu SHODNÉ PRODUKTY Zdroj: URL: <www.umz.fme.vutbr.cz/html%5cstudijni%5copory%5crizeni_jakosti_4_rocnik_(xrj) %5CPrednaska_2.ppt> 16

18 2 Audit Audit je systematický nezávislý a dokumentovaný proces získávání důkazů z auditu a jeho objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria auditu Kritérii z auditu je myšlen soubor dílčích politik, postupů nebo požadavků. Jsou používány jako reference, vůči kterým jsou důkazy z auditu porovnávány. Audit je prováděn technickým expertem, což je osoba, která poskytuje týmu auditorů specifické znalosti nebo odborné posudky. Specifické znalosti nebo odborný posudek jsou ty, které souvisí s organizací, procesem nebo s auditovanou činností, nebo jazykem nebo kulturními zvyklostmi. Technický expert nepůsobí v týmu auditorů jako auditor. 2.1 Interní audity Někdy nazývané audity první strany, jsou prováděny organizací nebo jejím jménem pro přezkoumání managementu a jiné vnitřní účely a mohou být základem pro vlastní prohlášení této organizace o shodě. V mnoha případech, zejména v malých organizacích, nezávislost může být demonstrována nenesení odpovědnosti za činnosti, které mají být auditovány. 2.2 Vnější audity Zahrnují audity všeobecně označované jako audity druhé a třetí strany. Audity druhé strany jsou prováděny takovými stranami, které v organizaci uplatňují svůj zájem jako jsou zákazníci, nebo jinými osobami v jejich zastoupení. Audity třetí strany jsou prováděny vnějšími, nezávislými auditorskými organizacemi, které nabízejí registraci nebo certifikaci shody s požadavky ISO 9001 a ISO Je-li audit systému managementu jakosti a enviromentu prováděn současně, je takový audit nazýván kombinovaným auditem. Pokud dvě nebo více auditujících organizací spolupracují na auditu jedné auditované organizace, je takový audit nazýván společným auditem. Důkaz z auditu Důkazem z auditu jsou myšleny záznamy, konstatování skutečnosti nebo jiné informace, které souvisejí s kriterii auditu a jsou ověřitelné. Důkaz z auditu může být kvalitativní nebo kvantitativní. Z výsledků shromážděných důkazů z auditu podle kritérií auditu získáváme zjištění z auditu. Ta mohou označovat buď shodu, nebo neshodu s kriterii auditu, nebo příležitosti ke zlepšování. Po zvážení všech cílů auditu a všech jeho zjištěních 17

19 získává tým auditorů závěr z auditu pro klienta auditu. Tím je osoba nebo organizace žádající o audit. Může jim být auditovaná organizace nebo jakákoliv jiná organizace, která má právo, vyplývající ze smlouvy nebo předpisu, požadovat audit. Auditovaná organizace Organizace, v níž se provádí audit osobou s odbornou způsobilostí k provádění auditu. Tyto osoby mohou pracovat i v týmech auditorů, kteří provádějí audit podporovaný technickými experty, jsou-li potřební. Jeden auditor z týmu auditorů je ustanoven vedoucím auditorského týmu. Tým auditorů může zahrnovat i auditory ve výcviku. Program auditů Programem auditu je myšlen jeden audit nebo soubor několika auditů naplánovaných pro určitý časový rámec a zaměřených na specifický účel. Program auditů zahrnuje všechny činnosti nezbytné k plánování, organizování a provedení auditů. Plánování auditu je popis činností a uspořádání postupu auditu v místě auditu, kde předmětem auditu určujeme rozsah a ohraničení auditu. Odborná způsobilost Prokázané osobní vlastnosti a prokázaná schopnost aplikovat znalosti a dovednosti. Zásady vztahující se k auditorům: a) Etické chování: základ profesionality. Při provádění auditu je základem vzájemná důvěra, jednotnost, důvěrnost a diskrétnost. b) Spravedlivé prezentování: povinnosti podávat pravdivé a přesné zprávy. Zjištění, závěry a zprávy z auditu mají pravdivě a přesně odrážet činnosti při auditu. Významné překážky, které se vyskytnou během auditu a nevyřešeně nebo rozdílné názory mezi týmem auditorů a auditovanou organizací jsou zaznamenávány do zprávy z auditu. c) Povinnost profesionálního přístupu: používání pečlivosti a soudnosti při provádění auditu. Pečlivost přístupu auditorů je v souladu s důležitostí prováděného úkolu a důvěry jim poskytnuté klientem auditu nebo jinou zainteresovanou stranou. Nutná odborná způsobilost je důležitým činitelem. Další zásady vztahující se k auditu jsou podle definice nezávislost a systematičnost. d) Nezávislost: základ pro nestrannost a objektivitu závěru za auditu. Auditoři jsou nezávislí na činnostech, které auditují a nejsou zaujatí a nemají konfliktní zájem. Auditoři zaujímají během procesu auditu objektivní stanovisko, aby zajistili, že nálezy a závěry budou založeny výlučně na důkazech za auditu. 18

20 e) Průkaznost: racionální základna pro dosažení spolehlivých a reprodukovatelných závěrů při systematickém procesu auditu. Důkaz z auditu je ověřitelný. Je založen na dostupných vzorcích informací, protože je audit prováděn ve vymezené době a s vymezenými zdroji. Přiměřené použití vzorkování informací má těsnou návaznost na jejich důvěrnost, aby mohly být zahrnuty do závěru z auditu. Příprava plánu auditu Vedoucí týmu auditorů má připravit plán auditu pro poskytnutí dostatečných informací týmu auditorů, auditované organizaci a klientovi auditu. Plán by měl usnadnit časové rozvržení a koordinaci auditorských činností. Množství detailů obsažených v plánu auditu by mělo odrážet rozsah a složitost auditu. Lišit se mohou detaily, například mezi úvodními a následnými audity a také mezi interními a externími audity. Plán auditu by měl být dostatečně flexibilní, aby umožnil změny, jako jsou změny v rozsahu auditu, jejichž potřeba může vyvstat během postupu auditorských činností na místě. Plán auditu by měl zahrnovat či popisovat: 1. cíle auditu; 2. kritéria auditu a jakékoliv odkazované dokumenty; 3. předmět auditu, včetně identifikace organizačních a funkčních jednotek a procesů, které mají být auditovány; 4. data a místa, kde mají být provedeny auditorské činnosti; 5. předpokládaný čas a dobu trvání auditorských činností na místě, včetně jednání s managementem auditované organizace a jednání týmu auditorů; 6. funkce a povinnosti členů týmu auditorů a jakýchkoliv doprovodných osob; 7. přidělení patřičných zdrojů ke kritickým oblastem auditu. Plán auditu by také, pokud to je vhodné, měl obsahovat: a) určení představitele auditované organizace pro audit; b) pracovní jazyk a jazyk, ve kterém bude zpracována zpráva, pokud je odlišný od jazyka auditora nebo auditované organizace; c) témata zprávy z auditu; d) logistický opatření (cesty, místní zařízení atd.); e) záležitosti zachování důvěrnosti; f) opatření vyplývající z auditu. 19

21 3 Legislativní požadavky Následující text přiblíží důležité právní požadavky týkající se kvality. 3.1 Obecná východiska V posledních letech naše právní prostředí prošlo určitým vývojem Právní změny v ČR po vstupu do EU Po přistoupení České republiky do EU od vstoupily v platnost i některé nové právní skutečnosti. V prvé řadě právo EU má přednost před národním právem jednotlivých členských států, které musí převzít předpisy EU do národních právních řádů, popř. i zrušit národní právní předpis, který by se dostal do rozporu s právem EU. Právo EU má jednak charakter primární je obsaženo v zahraničních smlouvách, jednak sekundární. To tvoří: - nařízení; - směrnice; - rozhodnutí; - doporučení nebo stanoviska. Ve stanovených případech má právo EU přímé právní účinky, a zavazuje tak přímo příslušné subjekty v členských státech EU. (VEBER, 2006, s. 29) Právo soukromé a veřejné Dělení právních předpisů: - soukromoprávní; - veřejnoprávní Univerzální a specifické právní předpisy Univerzální předpisy se vztahují na většinu podnikatelských subjektů. Do této skupiny lze zařadit obchodní či občanský zákoník nebo zákoník práce. Na druhé straně existují předpisy, které jsou natolik specifické, že pokrývají pouze úzký segment podnikatelských aktivit. (VEBER, 2006, s. 30) 3.2 Legislativa kvality Jak již bylo zmíněno je řadou firem kvalita důležitým momentem pro konkurenční výhodu a zároveň taky chápou, že nelze svoji prosperitu spojovat s nekvalitní produkcí. Vyloučit však nelze pokusy o snížení výrobních nákladů s cílem ušetřit i za cenu ošizení 20

22 některých kvalitativních parametrů produkce. Pokud jde o kvalitativní znak, který nemá dopad na bezpečnost, zdravotní nezávadnost, životní prostředí apod., je to záležitost tržní situace, jak bude tento méně kvalitní a zřejmě levnější produkt přijat. Snižování kvality by v žádném případě nemělo jít za hranice bezpečnosti výrobku. (VEBER, 2006, s. 31) Právní úprava jakosti dodávek (vyplívající z obchodního a občanského zákoníku) Hlavní úloha v nástrojích práva vztahujících se ke kvalitě přísluší v dodavatelskoodběratelských vztazích obchodnímu zákoníku a pro prodej a poskytování služeb občanům samozřejmě občanskému zákoníku. Jde tu o legislativní úpravy soukromoprávní povahy v obou případech, tzn. že v přetrvávajících sporech se poškozený domáhá práva soudní cestou. Obchodní zákoník Stanovuje význam smlouvy a při porušení povinností vady zboží, čímž se považuje například i dodání jiného zboží, než určuje smlouva a vady v dokladech nutných k užívání zboží. Pojednává o odpovědnosti a způsobech předání zboží, dále pak záruky u zjištěných vad, možnosti kupujícího a jeho práva, včetně práva na náhradu škody. Vyjmeme-li pouze část týkající se jakosti, pak se píše, že zárukou za jakost zboží přejímá prodávající písemně závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Zřejmé je tedy, že jakost v obchodních vztazích by měla korespondovat s jejím určením ve smlouvě a pokud smlouvou určena není, je pak povinnost dodavatele korespondovat s účelem stanoveným ve smlouvě a pokud ani ten není zřejmý, pak se uvažuje o účelu obvyklém (často bývá naplněno odkazem na požadavky ČSN) pro použití zboží. (VEBER, 2006, s. 32) Viz zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v aktuálním znění. Občanský zákoník Obdobné požadavky v právní úpravě prodeje zboží či služeb občanům, některé ovšem konkretizuje a zpřísňuje. Požadavky na kvalitu prodávaného zboží a služeb je dána povinností prodávajícího informovat pravdivě o stavu zboží kupujícího, upozornit jej. Vady dodatečné a právo kupujícího, vyplívající povinnosti prodávajícího. Lhůty pro nápravu vad. Shoda se smlouvou. Rozpor se smlouvou. Neplnění, bránění, popisy záruk a na co se nevztahují (například opotřebení) a dále určení záruční doby. Výměna zboží, náhrada, nebo nárok na slevu, případně až odstoupení od smlouvy (případ opětovného vyskytnutí vady po opravě). Jakost dodávky i v případě prodeje zboží občanům musí mít prodávané zboží jakost v souladu 21

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb! AUDITY Audity představují nezávislý zdroj informací a týkají se všech podnikových procesů, které tvoří systém zabezpečování jakosti podniku.audity znamenají tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Nové požadavky normy ISO 9001... 4 2. Nové požadavky normy ISO 14001...

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI TÉMA Č. 4 ISO NORMY RODINY 27K pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky E-mail.: petr.hruza@unob.cz

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 1 JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ, MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI.. P MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 ...---- Obsah. Úvod 11 1 Proč práve jakost aneb Pochopení

Více

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP 5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost chránit zdraví a životy svých zaměstnanců a ostatních osob vyskytujících se na jejich pracovištích. Další důležitou povinností

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Porada zástupů územních samospráv a jejich úřadů: Systém vnitřního řízení a kontroly Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Systém vnitřního řízení a kontroly

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017 KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017 Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Nové požadavky normy ISO 9001... 4 2. Nové požadavky normy ISO 14001...

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

1.1 Význam a cíl měření

1.1 Význam a cíl měření Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1.1 Význam a cíl měření Cílem obsahového okruhu Technická měření je vybavit žáky především souborem praktických

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA

ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA Strategie dozoru nad trhem Způsob, jakým je prováděn dozor nad trhem, je velmi ovlivněn souborem základních předpokladů a principů pokud jde o jeho postavení,

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Léto 2014 Interní audit vymezení IA a outsourcing, benchmarking Ing. Petr Mach 1. Vymezení interního auditu, vztah k EA 2. Interní audit a outsourcing 3. Interní audit a benchmarking 2 Cíle auditu: Externí

Více

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru 10 KROKŮ K DOKONALOSTI Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru Firma budoucnosti je taková firma, která se v první řadě zaměřuje na kvalitu - plní přísné

Více

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-07-DEFINICE POJMU KVALITY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-07-DEFINICE POJMU KVALITY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-07-DEFINICE POJMU KVALITY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Více

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Zkušenosti z auditů CSR III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Lednice 19.11.2015 20.11.2015 QUALIFORM, a.s. CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU Služby certifikace

Více

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků Jakost = kvalita Požadavek Znak (charakteristika) Znak (charakteristika) jakosti Management

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP ZS 2012/2013 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Systém jakosti - ISO ISO = International Organization

Více

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok ISO 9000, 20000, 27000 Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. jan.matula@fpf.slu.cz III. blok ITSM & Security management standard ISO 9000-1 ISO 9000:2015 Quality management systems Fundamentals

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Daniel Kardoš, Ph.D 4.11.2014 ČSN ISO/IEC 27001:2006 ČSN ISO/IEC 27001:2014 Poznámka 0 Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A Milan Trčka Kontext organizace (4) Interní a externí aspekty Rozsah zákazníků Zainteresované strany Systém managementu kvality Kontext organizace (4) Základ Kontext organizace

Více

Nové výzvy pro monitoring energií

Nové výzvy pro monitoring energií Jihlava 22. 10. 2013 Nové výzvy pro monitoring energií RNDr. Tomáš Chudoba DEA Energetická agentura, s.r.o. Energetické dokumenty audity, průkazy, posudky, koncepce, Energetický management implementace

Více

TŘÍDY KVALITY. Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality

TŘÍDY KVALITY. Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality ŘÍZENÍ KVALITY 1 TŘÍDY KVALITY Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality C top třída B střední třída A začínající třída Nutnost zvolit třídu všechny jsou na trhu žádoucí

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE

OCHRANA SPOTŘEBITELE OCHRANA SPOTŘEBITELE SPŠ na Proseku 2-1 Ing. A. Styblíková, Ing. L. Procházka - je podmínkou dobře fungujícího tržního hospodářství - ochrana spotřebitele se rozvíjí 2 směry: Stát - vypracovává koncepci

Více

Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady

Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady Ing. Viktor Brach Kulatý stůl Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Praha 17. dubna 2013 Základní dokumenty

Více

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729 Doc.EWF 487-02 Česká verze 1/11 Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů METODICKÝ MATERIÁL KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu zvyšování kvality a udržitelnost

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ SYSTÉMY ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI

STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ SYSTÉMY ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ SYSTÉMY ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI 4. Přednáška Náplní přednášky jsou systémy zabezpečování jakosti a jejich certifikace, certifikace osob. Systém managementu jakosti Definice:

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů Blažena Jedličková 25.5.2011 Co? Dle čeho? (systém)

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

Certifikace systému managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001

Certifikace systému managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 Certifikace systému managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 Hradec Králové duben 2009 2009-03 Informace versus Bezpečnost informací Informace (aktivum) - vše, co má hodnotu pro organizaci Bezpečnost

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

MANAGEMENT I Téma č. 34

MANAGEMENT I Téma č. 34 MANAGEMENT I Téma č. 34 Řízení (management) podle cílů - MBO Systém managementu kvality doc. Ing. Monika GRASSEOVÁ, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh Ustanovení (část,, odst., písm.,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE Správná laboratorní praxe soubor opatření, které je nutné dodržovat pojišťuje kvalitu získaných analytických dat obor

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT JAKOSTI Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT JAKOSTI Metodický list č. l Název tématického celku: Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT JAKOSTI Metodický list č. l Základní pojmy a pojetí managementu jakosti a systému jakosti v podniku (SJP) Cíl: Hlavním

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více