1. INFORMACE O AKTIVITÁCH KRKONOŠE - SVAZKU MĚST A OBCÍ FINANCOVANÝCH Z FONDU CESTOVNÍHO RUCHU KRKONOŠ V ROCE 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. INFORMACE O AKTIVITÁCH KRKONOŠE - SVAZKU MĚST A OBCÍ FINANCOVANÝCH Z FONDU CESTOVNÍHO RUCHU KRKONOŠ V ROCE 2010"

Transkript

1 Informace o aktivitách financovaných z prostředků Fondu cestovního ruchu Krkonoš v roce 2010 a nabídce jeho přispěvatelům na rok 2011 Fond cestovního ruchu K byl zaloţen sdruţením Krkonoše - svazek měst a obcí s cílem propagovat region a společnou značku Krkonoše v tuzemsku i v zahraničí a podporovat realizaci celokrkonošských projektů, které vedle účinné propagace mohou do Krkonoš přivést nové návštěvníky. Ač se za mnoho desetiletí podařilo vybudovat nejpřednější pozici Krkonoš, po Praze a západočeských lázních, mezi ostatními turistickými destinacemi v České republice, tak je třeba aktivně čelit stále větší konkurenci a také usilovat o atraktivní podmínky širokou nabídkou kvalitních sluţeb pro návštěvník jak nejznámějších horských středisek tak i dalších a přispívat k hospodářskému povznesení těchto lokalit. Dlouhodobým cílem je proto podpora rovnoměrnějšího rozloţení návštěvníků v průběhu celého roku a na celém území turistického regionu Krkonoše. 1. INFORMACE O AKTIVITÁCH KRKONOŠE - SVAZKU MĚST A OBCÍ FINANCOVANÝCH Z FONDU CESTOVNÍHO RUCHU KRKONOŠ V ROCE 2010 VÝSTAVY A VELETRHY CESTOVNÍHO RUCHU: V roce 2010 prezentoval Svazek přispěvatele do Fondu CR na následujících výstavách a veletrzích cestovního ruchu: Holandsko - mezinárodní veletrh Vacantieboeurs v Utrechtu, ČR - mezinárodní veletrh Regiontour v Brně, Německo - mezinárodní veletrh Dresdner Reisemarkt v Dráţďanech, Německo - mezinárodní veletrh Reisen Hamburg, ČR - mezinárodní veletrh HolidayWorld v Praze, ČR For Bikes veletrh cyklistiky v Praze Německo - mezinárodní veletrh ITB v Berlíně, ČR - regionální veletrh Dovolená a region v Ostravě, Polsko - prezentace v nákupním centru OC Galeria Dominikanska ve Wroclavi, Polsko - prezentace na Turistických trzích v Jelení Hoře, ČR - Krajské doţínky Hradec Králové Dále se přepokládá účast Polsko OC Galeria Dominikanska ve Wroclawi, ČR regionální veletrh ITEP Plzeň Německo mezinárodní veletrh TUC Lipsko Na regionálních a tuzemských veletrzích většinou vystavují Krkonoše ve vlastní expozici, nebo společně na expozicích Královéhradeckého či Libereckého kraje, v zahraničí v expozici státní agentury CzechTourism. Expozice zajišťují členové Pracovní skupiny pro společný marketing Krkonoš, z nichţ většina jsou pracovníci turistických infocenter v Krkonoších, coţ garantuje komplexní a fundované informace.

2 PROPAGAČNÍ A INFORMAČNÍ MATERIÁLY O KRKONOŠÍCH KRKONOŠE LYŢAŘSKÝ RÁJ Skládačka obsahuje informace o široké lyţařské nabídce ve skiareálech i v dalších místech regionu, které jsou přispěvateli do Fondu CR (lyţařská střediska, které se nepodílejí příspěvkem na Fondu CR jsou uvedena jen rámcově). TURISTICKÉ NOVINY KRKONOŠSKÁ SEZONA byly vydány pro letní sezonu 2010, připravuje se zimní 2010/2011. Obsahují zajímavosti z historie i přítomnosti, tipy na výlety, uţitečné rady pro návštěvníky regionu v zimním a letním období i informace o významných sportovních, společenských a kulturních akcích. Jsou vydávány v českém, německém a polském jazyce. KRKONOŠE OD JARA DO PODZIMU Skládačka poskytuje zájemcům o pobyt v Krkonoších v českém jazyce, angličtině a polštině informace o široké škále nejrůznějších moţností pro plánování návštěvy nebo dovolené v Krkonoších od jara do podzimu. Vedle velké přehledné mapy jsou zde typy na cykloturistiku, hipoturistiku, různé adrenalinové proţitky, moţnosti koupání i náměty kam za folklórem, tradicemi a kulturou. KRKONOŠE ZE SEDLA KOLA Nabízí zájemcům o cykloturistiku v Krkonoších a Podkrkonoší na přehledné mapě v češtině, němčině, angličtině a polštině pohled na širokou sít značených cyklotras v tomto regionu, tipy na cyklovýlety, i informace o krkonošských cyklobusech, krkonošské bikearéně a desatero cykloturisty v Krkonošském národním parku. KRKONOŠSKÉ CYKLOBUSY Propagační letáky a plakáty obsahují přehledné a kompletní informace o provozu autobusových linek Krkonošských cyklobusů. Nabízejí v českém, německém a anglickém jazyku jízdní řády jednotlivých linek, přípoje a také tipy na výlety s vyuţitím cyklobusů. KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ KRKONOŠE 2010 Krkonoše svazek měst a obcí pravidelně vydává jednoduchou formu tištěného propagačního materiálu kalendář očekávaných událostí. Avizuje místní folklórní či lidové svátky, odkazy na dny s tradičními řemesly, poutě, pivní slavnosti, přehled dalších kulturních, sportovních a společenských událostí pořádaných v turistickém regionu Krkonoše, Podkrkonoší, ale i na polské straně hor. Uvedené informační a propagační materiály o aktuální turistické nabídce v Krkonoších byly distribuovány zdarma přes krkonošské skiareály, informační centra v Krkonoších, v polských Krkonoších, Českém ráji, v Liberci, Hradci Králové, Praze a na všech veletrzích zahraničních i tuzemských, jichţ se Svazek Krkonoše účastnil. OFICIÁLNÍ INTERNETOVÁ PREZENTACE KRKONOŠ NA V průběhu roku 2009 byla ve spolupráci se Sitour Česká republika s.r.o. připravena koncepce obsahu, členění a odpovědnosti za vytvoření a následný provoz zcela nové internetové prezentace Krkonoš na Webové stránky byly uvedeny do provozu v závěru roku 2009, jsou soustavně aktualizovány SOUSTAVNÁ A DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE S MÉDII V rámci této činnosti Svazek pravidelně, zhruba jednou týdně, informuje o činnosti, novinkách, výsledcích i problémech především cestovního ruchu v Krkonoších jak své partnery, tak i širokou veřejnost. Tyto tiskové zprávy jsou zasílány mimo jiné i přispěvatelům do Fondu cestovního ruchu Krkonoš.

3 SPOLUFINANCOVÁNÍ KRAJSKÝCH GRANTŮ, DARU NADACE ČEZ, PROJEKTŮ ZE STRUKTURÁLNÍCH EVROPSKÝCH FONDŮ APOD. Spolufinancování celokrkonošských projektů z Fondu cestovního ruchu, které i díky podpoře výše uvedených subjektů umoţnilo jejich pokračování v roce 2009: KRKONOŠE LYŢAŘSKÝ BĚŢECKÝ RÁJ Projekt úspěšně propaguje od roku 2000 Krkonoše doma i v zahraničí. Je postaven na spolupráci velkých i malých lyţařských areálů, podnikatelů, měst a obcí, Správy Krnap, Horské sluţby a mnoha dalších. Vychází z Dohody o zásadách spolupráce a rozdělení odpovědnosti za realizaci projektu Krkonoše lyţařský běţecký ráj, která byla přijata v závěru roku Podařilo se nám přispět jednotlivým upravovatelům lyţařských běţeckých tratí na zimní sezonu 2009/10 z celkových uznatelných nákladů 978,- Kč na jednu vykázanou motohodinu (bez odpisů, případných oprav a servisu), dle pravidel Královéhradeckého a Libereckého kraje, částkou 444,- Kč. To znamená 44 % z těchto nákladů. Bylo dokončeno jednání se Správou Krnap o vydání nového Rozhodnutí, které stanoví upřesněné podmínky pro úpravu a údrţbu lyţařských běţeckých tratí v rámci projektu Krkonoše lyţařský běţecký ráj. V roce 2010 byly také dokončeny projekty značení a turistické orientace vybraných upravovaných lyţařských běţeckých tras v systému Krkonoše lyţařský běţecký ráj a k tomu pro jednotlivé upravovatele, v královéhradecké i liberecké části Krkonoš, zajištěny potřebné orientační prvky. Ve spolupráci s firmou CarPo System, s.r.o. byly do roleb upravujících běţecké trasy v okolí Rokytnice nad Jizerou a Stráţného instalovány monitorovací moduly GPS, které slouţí veřejnosti pro přehled o upravenosti jednotlivých běţeckých tras. Výstupem jsou takřka okamţité informace o stáří úpravy, které naleznou na webových stránkách KRKONOŠE ZE SEDLA KOLA Jde o projekt, jehoţ cílem bylo v uplynulých 2 3 letech podstatným způsobem zlepšit v horských, ale zvláště v podhorských oblastech Krkonoš podmínky pro cykloturistiku. V tomto období se podařilo především v podhorské části Krkonoš v Královéhradecké i Liberecké kraji vyznačit a cyklistickým orientačním mobiliářem vybavit přes 200 km nových cyklotras s jejich napojením na cyklotrasy v Krnapu a na druhou stranu do širšího podhůří jak směrem k Českému ráji, tak i k Podzvičinsku. Konkrétně byly vybaveny mobiliářem (informační panely s mapou, lavičky, přístřešky, rozcestníky) cyklotrasy ve městech a obcích: Trutnov, Malá Úpa, Hostinné, Ţacléř, Dolní Kalná, Dolní Olešnice, Dolní Lánov, Chotěvice, Studenec, Martinice v Krkonoších, Vítkovice v Krkonoších, Poniklá a Benecko. Současně byla zajištěna i provázanost cyklotras na lanové dráhy a cyklobusy, včetně financování a propagace. KRKONOŠSKÉ CYKLOBUSY Šestý ročník (2009) Krkonošských cyklobusů vyuţilo rekordní mnoţství turistů (39720), byl přepraven rekordní počet jízdních kol (4529). Na libereckém území jsou autobusy zařazeny do dopravní obsluţnosti a Královéhradeckém kraji je finanční dorovnání ztrátovosti řešeno grantovým programem. Náklady na celý projekt tis. Kč. Do projektu jsou zapojeni tři dopravci. Autobusy za 83 jízdních dnů, (provoz od ) najely km, zastavily ve 41 obcích a na 138 autobusových zastávkách.

4 SPOLUPRÁCE A KOORDINACE TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER V KRKONOŠSKÉM REGIONU V roce 2008 zahájilo svoji činnost Regionální turistické informační centrum Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí. Jeho hlavním posláním je poskytování turistických informací reálným i potenciálním návštěvníkům města Vrchlabí a celého turistického regionu Krkonoše a vytváření dalších předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu na daném území. Je odpovědným za koordinaci sběru, třídění, archivaci, aktualizaci a distribuci turistických informací v krkonošském regionu ve spolupráci s ostatními infocentry v území. Regionální informační centrum je organizátorem účasti zástupců 20 infocenter certifikovaných státní agenturou CzechTourism z celých Krkonoš na pravidelných měsíčních koordinačních poradách. Zde se projednávaly aktuální záměry a konkrétní potřeby podpory cestovního ruchu v krkonošském regionu i v jednotlivých lokalitách, které infocentra reprezentují. Koordinovala se účast na veletrzích a dalších akcích cestovního ruchu doma i v zahraničí, diskutovaly zkušenosti z probíhající zimní a letní sezony v územních podmínkách. Vzájemně se vyměňovaly informace o připravovaných akcích, i propagační materiály jak pro potřebu jednotlivých infocenter, tak i pro další akce cestovního ruchu, zejména veletrhy.

5 2. NABÍDKA PŘISPĚVATELŮM DO FONDU CESTOVNÍHO RUCHU KRKONOŠ NA ROK 2011 Podpora prioritních celokrkonošských projektů: - Krkonoše lyţařský běţecký ráj, koordinace, propagace i zajištění příspěvků na spolu financování nákladů upravovatelům, které s touto činností mají spojené (náklady na provoz upravovacích strojů, značení tras, vybavení tras a významných orientačních míst novými velkoplošnými venkovními mapami, apod.) Snaha o zapojení dalších upravovatelů do monitoringu úpravy běţeckých tras pomocí GPS modulů z důvodu zkvalitnění sluţeb veřejnosti. - Krkonoše ze sedla kola, značení, údrţba, doplnění mobiliáře na cyklotrasách především v Krkonošském národním parku, jejich provázanost na lanové dráhy a cyklobusy, zajištění financování, propagace. - Provoz Krkonošských cyklobusů zajišťující letní turistickou a cykloturistickou dopravu z podhůří na vrcholy hor a do středisek k lanovkám, koordinace projektu a jeho financování, propagace. - Distribuce informačních a propagačních materiálů na všechna spolupracující informační centra v Krkonoších a Podkrkonoší (20) a další informační centra Správy Krkonošského národního parku. - Moţnost prostřednictvím tiskových zpráv Svazku informovat o aktuálních novinkách, účastnit se tiskových besed a konferencí a dalších jednání ke koncepci rozvoje Krkonoš, zejména podpory cestovního ruchu apod. - Vyuţití oficiálního celokrkonošského informačního webu který zprostředkovává a poskytuje aktuální informace o moţnostech Krkonoš v oblasti cestovního ruchu. Konkrétně se přispěvatelům do Fondu CR Krkonoš nabízí následující moţnosti: - Prezentace zimní nabídky, lyţařských sjezdových a běţeckých tratí i dalších sluţeb provozovatelů skiareálů v turistických novinách Krkonošská sezona na zimu 2010/2011, vydávaných ve formátu A3, 24 barevných stran, ve 3 jazykových mutacích (čeština, němčina, polština) v výtiscích, distribuovaných zdarma na všechna informační centra v Krkonoších, v polských Krkonoších, Českém ráji, v Liberci, Hradci Králové, Praze a na všechny veletrhy, zahraniční i tuzemské, jichţ se Svazek Krkonoše účastní. - Prezentace letní nabídky středisek a podnikatelů, provozu lanovek, případně dalších turistických atrakcí v turistických novinách Krkonošská sezona na léto Dále pak ve formě pozvánky i na zimu 2011/2012. Letní noviny jsou vydávány ve formátu A3, 24 barevných stran, ve 3 jazykových mutacích (čeština, němčina, polština) v výtiscích, distribuovaných stejným způsobem jako výše uvedená zimní Krkonošská sezona. - Moţnost prezentace v zimním i letním vydání turistických novin (jakoţ i moţnost vyuţití všech dalších uvedených propagačních příleţitostí) je automatická pro všechny přispěvatele do Fondu CR a zvolená tematika záleţí pouze na nich. (v tom je uţitečné spolupracovat s místním turistickým infocentrem, případně s regionálním infocentrem ve Vrchlabí). - Prezentace lyţařských moţností ve skiareálech i v dalších místech v informačním materiálu Krkonoše - lyţařský ráj - ucelený propagační materiál na sjezdové a běţecké lyţování

6 v Krkonoších, formát 4xA4, kusů ve 3 jazykových mutacích (čeština, němčina, angličtina), distribuce zdarma přes krkonošské skiareály, informační centra v Krkonoších, v polských Krkonoších, Českém ráji, v Liberci, Hradci Králové, Praze a na všech veletrzích zahraničních a tuzemských, jichţ se Svazek Krkonoše účastní. - Prezentace individuálních propagačních materiálů podnikatelů, kteří přispívají do Fondu CR na veletrzích a výstavách, tuzemských i zahraničních, jichţ se Svazek Krkonoše účastní. Minimálně na 6 mezinárodních veletrzích v Německu, Polsku a Nizozemí, na 2 tuzemských mezinárodních veletrzích případně regionálních výstavách v jednotlivých krajích. V roce 2011 se předpokládá prezentace Krkonoš na následujících výstavách a veletrzích: ČR Regiontour Brno, Německo - mezinárodní veletrh Dresdner Reisemarkt v Dráţďanech, ČR - mezinárodní veletrh HolidayWorld v Praze, Německo - mezinárodní veletrh ITB v Berlíně, ČR - regionální veletrh Dovolená a region v Ostravě, ČR - For Bikes veletrh cyklistiky v Praze, - duben - Polsko OC Galeria Dominikanska ve Wroclawi, - květen - Polsko - prezentace na Turistických trzích v Jelení Hoře, - září - ČR - Krajské doţínky Hradec Králové - říjen - Polsko - prezentace v nákupním centru OC Galeria Dominikanska ve Wroclavi, - listopad - Německo mezinárodní veletrh TUC Lipsko - Volně k dispozici jednotný grafický styl Krkonoš, který zřetelně identifikuje příslušnost ke Krkonoším. Logo Krkonoš, pouţitelné na propagační materiály, CD, mapy či tabule v terénu, internetové stránky, atd. - Volné pouţití mapových podkladů celého krkonošského regionu (pouze na základě bezplatné podlicenční smlouvy) aktualizovaných terénními spolupracovníky. Lze pouţít jednotlivé výřezy mapy na propagační materiály, CD, mapy či tabule v terénu, apod. - Zdarma překlady textů (angličtina, němčina, polština) vlastní prezentace na v minimálním dostačujícím rozsahu dle rozhodnutí redakce. Ve Vrchlabí dne PaedDr. Pavel Klapuš, Bc. Klára Kroupová

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu

HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu 1 HRADECKO efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu Studie ekonomického hodnocení projektu Zpracovatel: Mgr. Jana Hanušová Leden 2010 2 1 Obsah 1 Obsah 3 2 Úvodní informace 6 2.1 Účel zpracování

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

Obsah. 1. Předmluva. 2. Hospodářství. 3. Doprava. 4. Lesy. 5. Voda Čistá Nisa. 6. Cestovní ruch. 7. Cykloturistika. 8. Zdravotnická záchranná sluţba

Obsah. 1. Předmluva. 2. Hospodářství. 3. Doprava. 4. Lesy. 5. Voda Čistá Nisa. 6. Cestovní ruch. 7. Cykloturistika. 8. Zdravotnická záchranná sluţba Obsah 1. Předmluva 2. Hospodářství 3. Doprava 4. Lesy 5. Voda Čistá Nisa 6. Cestovní ruch 7. Cykloturistika 8. Zdravotnická záchranná sluţba 9. Krizové řízení 10. Veřejné zdraví 11. Kultura 12. Sport 13.

Více

Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015

Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Český Krumlov Tourism Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

AKČNÍ PLÁN HODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ 2002-2004

AKČNÍ PLÁN HODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ 2002-2004 Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska AKČNÍ PLÁN HODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ 2002-2004 HODNOCENÍ OPATŘENÍ A REALIZACE CÍLŮ DO ROKU 2004

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 AKČNÍ PLÁN KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545 242 846,

Více

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN Ing. Jaroslav Martinek Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN KONTEXT NOVÁ CYKLOSTRATEGIE PRIORITA 1. ZAJIŠTĚNÍ FINACOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY 1.3. Podpora výstavby

Více

v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h

v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h A n a l ý z a m a n a g e m e n t u c e s t o v n í h o r u c h u a v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h Č e s k é r e p u b l i k y. Obsah ÚVOD V REGIONECH.

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020 Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ PODZVIČINSKO... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ PODKRKONOŠÍ... 3 3. ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO

Více

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare Euroregion Glacensis Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis Program: Phare CBC CZ 9909 Společný fond malých projektů Číslo projektu: CZ9909.02.01.02.04.22. Zadavatel projektu:

Více

Návrh. Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší/Podzvičinsko 2011-2020

Návrh. Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší/Podzvičinsko 2011-2020 Návrh Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší/Podzvičinsko 2011-2020 OBSAH 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ PODZVIČINSKO... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ PODZVIČINSKA... 3 3. ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 30. 6. 2012 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É Cílem dokumentu je ve městě Šternberk a mikroregionu Šternbersko zhodnotit

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA

STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA vytvoření tematicky zaměřené (ovocné) stezky a posílení aktivit venkovských území s využitím společných zájmů partnerů Projekt pro X. kolo výzvy Programu rozvoje venkova Opatření

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR OBSAH Slovo ministra dopravy 3 Usnesení vlády České republiky 4 Úvod 5 1. Popis současného stavu profil ČR 6 2. SWOT analýza 24 3. Priority a cíle 26 Priorita

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 28. 7. 2011 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Obsah I.

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Návrhová část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ ČERPACÍCH STANIC DO INFORMAČNÍCH STRATEGIÍ NA PODPORU TURISMU V ČESKÉ REPUBLICE

ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ ČERPACÍCH STANIC DO INFORMAČNÍCH STRATEGIÍ NA PODPORU TURISMU V ČESKÉ REPUBLICE - 2 - ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ ČERPACÍCH STANIC DO INFORMAČNÍCH STRATEGIÍ NA PODPORU TURISMU V ČESKÉ REPUBLICE Pavel Voves, Pavel Kočiš, Magdalena Boukhemisová Madison Public Affairs s.r.o. Praha 2006-3 -

Více

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012 Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012-1 - Obsah 1 ANALYTICKÁ ČÁST... - 4-1.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ...- 4-1.2 ÚLOHA CYKLISTICKÉ DOPRAVY A CYKLOTURISTIKY...- 8-1.2.1

Více

Česká republika To letí!

Česká republika To letí! Česká republika To letí! Přírodní památka Pravčická brána Památka Ještěd Relax a zábava Teplice v Čechách Sport Koloběžky Klínovec Sport Sport Významné místo Praha Cyklookruh Poděbrady Památka Trosky Relax

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více