POSTUPY VÝROBY A PRODEJE KINEMATOGRAFICKÝCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTUPY VÝROBY A PRODEJE KINEMATOGRAFICKÝCH"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav filmu a audiovizuální kultury Bc. Hana Hlavová (FAV, bakalářské prezenční studium) POSTUPY VÝROBY A PRODEJE KINEMATOGRAFICKÝCH PŘÍSTROJŮ VYRÁBĚNÝCH VE FIRMĚ OPTIKOTECHNA V PŘEROVĚ V LETECH 1938 AŽ 1946 Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Anna Batistová, Ph.D. Brno 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem pracovala samostatně a použila jen uvedených zdrojů. V Brně dne 11. dubna vlastnoruční podpis

3 Poděkování Ráda bych poděkovala Mgr. Anna Batistová, Ph.D. za odborné rady a věcné připomínky k vypracování mé bakalářské práce. Dále bych ráda poděkovala také pí. Zuzaně Veselé za poskytnutí informací z firemního archivu firmy Meopta-optika, s.r.o. a zodpovězení všech mých dotazů.

4 OBSAH 1 ÚVOD TEORETICKÝ KONTEXT HISTORICKÝ KONTEXT Politický vývoj ČSR ve 20. až 40. letech 20. století Hospodářský vývoj ČSR ve 30. a 40. letech 20. století Průmyslová výroba Fotografická a kinematografická technika Prostorové vymezení a stručné dějiny Přerova HISTORIE OPTIKOTECHNY POSTUP ZAVÁDĚNÍ VÝROBY KINEMATOGRAFICKÝCH PŘÍSTROJŮ PODLE KONCEPTU EKONOMIE TECHNICKÝCH ZMĚN Počátek výroby kinematografických přístrojů aneb fáze vyvinutí nápadu První kroky k výrobě kinematografických přístrojů Nové licence na promítací přístroje Počátky výroby snímacích kamer Patentní politika Optikotechny Sériová výroba kinematografických přístrojů aneb fáze inovací Prodej kinematografických přístrojů aneb fáze rozšíření na trhu OBCHODNÍ SPOJENÍ S FIRMAMI JEMNÉ MECHANIKY A OPTIKY Spolupráce s firmou Suchánek Spolupráce s firmou Srb & Štys a s firmou Eta ZÁVĚR POUŽITÉ ZDROJE Literatura Prameny Internetové zdroje DOKUMENTAČNÍ PŘÍLOHY RESUME

5 SEZNAM DOKUMENTAČNÍCH PŘÍLOH OBRAZOVÁ PŘÍLOHA Obr. č. 1: Průčelí závodu Optikotechna v Přerově v letech [Firemní archiv Meopta-optika, s.r.o., Přerov] Obr. č. 2: Závod Optikotechna na Malých Novosadech v letech [Firemní archiv Meopta-optika, s.r.o., Přerov] Obr. č. 3 : Ing. Alois Beneš zakladatel podniku Optikotechna. [Firemní archiv Meoptaoptika, s.r.o., Přerov] Obr. č. 4: Dr. Alois Mazurek zakladatel podniku Optikotechna. [Firemní archiv Meopta-optika, s.r.o., Přerov] Obr. č. 5: Kinoprojektor OP 16 se zvukem. [ZAO Ol, f. Optikotechna, s. s r. o. Přerov, ] Obr. č. 6: Kinoprojektor OP 16 bez zvuku. [ZAO Ol, f. Optikotechna, s. s r. o. Přerov, ] Obr. č. 7: Kufry k projektoru OP 16. [ZAO Ol, f. Optikotechna, s. s r. o. Přerov, ] Obr. č. 8: Cívky pro 16mm film. [ZAO Ol, f. Optikotechna, s. s r. o. Přerov, ]53 Obr. č. 9: Kinoprojekční objektiv POLAR 1:1,5 pro normální a úzký film. [ZAO Ol, f. Optikotechna, s. s r. o. Přerov, ] Obr. č. 10: Kinoprojektor OP 8. [ZAO Ol, f. Optikotechna, s. s r. o. Přerov, ]54 Obr. č. 11: Snímací kamera OP 8. [ZAO Ol, f. Optikotechna, s. s r. o. Přerov, ]

6 TEXTOVÁ PŘÍLOHA 1. POPIS KINEMATOGRAFICKÝCH PŘÍSTROJŮ VYRÁBĚNÝCH FIRMOU OPTIKOTECHNA [Firemní archiv Meopta-optika, s.r.o., Přerov] PATENTOVÝ SPIS Č : PROMÍTACÍ FILMOVÝ PŘÍSTROJ <http://spisy.upv.cz/patents/fulldocuments/66/66035.pdf> (cit ) PATENTNÍ SPIS Č : KINEMATOGRAFICKÝ PŘÍSTROJ <http://spisy.upv.cz/patents/fulldocuments/66/66037.pdf> (cit ) PATENTNÍ SPIS Č : PŘENOSNÝ PROMÍTACÍ PŘÍSTROJ PRO ZVUKOVÝ FILM <http://spisy.upv.cz/patents/fulldocuments/71/71914.pdf> (cit ) PATENTNÍ SPIS Č : PROMÍTACÍ FILMOVÝ PŘÍSTROJ <http://spisy.upv.cz/patents/fulldocuments/68/68597.pdf> (cit ) PATENTNÍ SPIS č : Kinematografický promítací přístroj s elektrickým reprodukčním zařízením <http://spisy.upv.cz/patents/fulldocuments/69/69176.pdf> (cit ) PATENTNÍ SPIS Č : KINEMATOGRAFICKÝ PŘIJÍMACÍ PŘÍSTROJ <http://spisy.upv.cz/patents/fulldocuments/70/70470.pdf> (cit ) DOHODA MEZI FIRMOU OPTIKOTECHNA A CAMILLEM KALLUSCHEM Z 20. ŘÍJNA OPČNÍ DOHODA MEZI FIRMOU OPTIKOTECHNA A ING. JOSEFEM ČERNÝM Z 1. PROSINCE 1942 [ZAO Ol, f. Optikotechna, s. s r. o. Přerov, ] LICENČNÍ DOHODA MEZI FIRMOU OPTIKOTECHNA A ING. JINDŘICHEM VAVŘINOU Z 5. ZÁŘÍ 1938 [ZAO Ol, f. Optikotechna, s. s r. o. Přerov, ]

7 1 ÚVOD Tato bakalářská práce se zabývá výrobou kinematografické techniky v podniku Optikotechna, který byl v provozu mezi lety 1933 a 1946, a po znárodnění se připojil k národnímu podniku Meopta. Podnik Optikotechna sídlící v Přerově se nejprve zabýval především optikou, poté přidal i jemnou mechaniku, kam lze zařadit i výrobu kinematografické techniky. Podnik byl jednou z mála firem zabývajících se touto výrobou na území Československa. Průmyslová výroba kinematografické techniky se po I. světové válce na našem území rozvíjela velmi pomalu. Na trhu se sice objevovalo několik malých firem, které vyráběly fotografickou techniku, ale ty ani zdaleka nemohly konkurovat německým výrobcům, kteří tvořili hlavní skupinu dodavatelů fotografického a kinematografického materiálu i techniky v Československu. 1 Sortiment Optikotechny byl však velmi různorodý a zvláště po připojení podniku k závodu Zbrojovka se Optikotechna několikrát rozšiřovala a vybudovala si tak pevné místo na československém trhu. Jako hlavní úkol jsem si v této bakalářské práci vytyčila postihnout vývoj kinematografické techniky vyráběné podnikem Optikotechna v letech 1938 až V té době Optikotechna vyvíjela řadu kinematografických přístrojů, především pro 8mm, nebo 16mm film a další doplňkové výrobky. Nejaktivnější byla Optikotechna v pokusné dílně, zde se konstruovaly první prototypy výrobků, samotná sériová výroba však rozsáhlá nebyla a ani prodej přístrojů nebyl, hlavně kvůli válce, nijak významný. V této práci chci zejména odpovědět na otázku, proč selhala sériová výroba, dále se chci pokusit popsat podrobněji výrobní politiku Optikotechny. Z kinematografických přístrojů Optikotechna vyráběla jak promítací, tak snímací přístroje, jejich popis je součástí dokumentační přílohy. V další části bakalářské práce se zmíním o tuzemské spolupráci Optikotechny s jinými podniky obchodujícími s kinematografickou technikou, jako byly např. firma Suchánek z Brna nebo firma Srb & Štys a firma Eta, obě sídlící v Praze. Tato část práce by měla přinést úplný pohled na firmu Optikotechna v souvislosti s kinematografickou technikou a objasnit její postavení v rámci celého odvětví jemné mechaniky a optiky. 1 LACINA, Vlastislav (1995): Hospodářství českých zemích In: Smolka, Ivan a kol. : Studie o technice v českých zemích Praha: Národní technické muzeum, s

8 Dějiny české kinematografické techniky nejsou ještě zcela kompletně a detailně zpracovanou oblastí české kinematografie, proto je hlavním cílem této bakalářské práce seznámit studenty filmových oborů, ale i filmové nadšence s touto problematikou. Podnik Optikotechna byl příkladem stavu tehdejšího podnikatelského zájmu o výrobu kinematografické techniky. Chci se tedy pokusit zmapovat postupy výroby a prodeje kinematografických přístrojů ve firmě Optikotechna, která může být ukazatelem těchto postupů i v dalších firmách zabývajících se kinematografickou technikou v Československu ve 30. a 40. letech 20. století. Hlavními zdroji, ze kterých jsem v této bakalářské práci čerpala, jsou archivní materiály Zemského archivu v Opavě uložené v pobočce v Olomouci a podnikový archiv společnosti Meopta. Důležité informace jsem také získala z patentních spisů, obsahujících různé přihlášky přístrojů k patentní ochraně. 8

9 2 TEORETICKÝ KONTEXT Téma mojí bakalářské práce spadá v rámci filmových studií do oblasti studia filmové historie. Zatímco filmoví teoretici se snaží vytvořit a verifikovat určitá tvrzení o filmu nebo jeho dalších aspektech 2 a filmoví kritici hodnotí filmy nebo skupinu filmů podle určitých kritérií a kvalit, filmoví historici se snaží vysvětlit změny, které se v průběhu vývoje kinematografie udály a také zachytit ty oblasti kinematografie, které na tyto změny nereagovaly. 3 Je však potřeba si uvědomit, že zatímco badatelův zájem o historii je ovlivněn jeho představami o minulosti samotné, tyto představy jsou utvářeny v přítomnosti. Na minulost je tak nahlíženo skrze přítomnost, a tak se bude výzkum určitého dějinného období vždy lišit od jiného v závislosti na tom, kdy a kým je proveden. Historie není nikdy objektivní: kromě pohledu na dějiny skrze přítomnost jsme ovlivněni také naším pohledem na svět, tím, co je pro nás při studiu historie důležité, tím, jaký dáváme význam určitým událostem, jak je analyzujeme atd. Dobrým příkladem může být například názor na husitské války v 15. století. Zatímco pro minulý režim se husité stali obdivovanými válečníky s kladnými vlastnostmi, dnešní společnost zaujímá na husity kritičtější názor a zdůrazňuje i negativní aspekty jejich konání. Pokud se blíže podíváme na studium filmové historie, můžeme nalézt čtyři základní okruhy zájmu. Jedná se o studium estetických, ekonomických, technických nebo sociálních dějin. V této bakalářské práci se budu zabývat dějinami ekonomickými a technickými, nelze však říci, že by z mého pole zájmu vymizely i další výše zmíněné okruhy, protože upustit od nich zcela nelze. Dále je potřeba zdůraznit, že při svém bádání nejsem schopná v rozsahu bakalářské práce (a ani to není mým cílem) postihnout technické dějiny kinematografie na území celého Československa. V rámci studia se soustředím jen na jeden podnik, a využívám tak konceptu lokální filmové historie. Autoři tohoto konceptu navrhují nové definice jednotek výzkumu, relevantních pramenů, historické kauzality a temporality a kladou důraz na interdisciplinární propojení s ostatními společenskými a humanitními vědami. 4 V mém 2 ALLEN, Robert C. & GOMERY, Douglas (1985): Film History. Theory and Practice. New York: McGraw Hill, s ALLEN, Robert C. & GOMERY, Douglas (1985): Film History. Theory and Practice. New York: McGraw Hill, s SZCZEPANIK, Petr (2004): Úvod. Nová filmová historie, kulturní dějiny a archeologie médií. In: Szczepanik, Petr a kol.: Nová filmová historie: antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha: Herrmann & synové, s

10 případě je onou jednotkou podnik Optikotechna, pro jeho studium bylo důležité prostudovat nejenom archivní prameny, které se ho přímo týkají, ale také například literaturu o dobové patentní politice, informace o dalších firmám z oboru atd. Samozřejmě že Optikotechna neexistovala v nějakém vakuu, vliv na její činnost mělo i okolní prostředí a doba, ve kterém podnikala. Roli ve vývoji podniku tak hrála II. světová válka a poválečné politické klima. Co se týče propojení s jinými vědami, ve své práci se například zabývám ekonomickými procesy nebo technickými výkresy kinematografických přístrojů a neomezuji se tedy pouze na chronologický popis výroby a prodeje přístrojů. Lokální filmová historie by se tak dala charakterizovat jako zkoumání dějin určitého místa s vlastní historií a sociálním a kulturním kontextem. Nová filmová historie, jejímiž zásadami se lokální přístup k dějinám kinematografie řídí, se především snaží vymezit vůči tradičním historikům, kteří staví filmové dějiny na dějinách velkých hrdinů, kteří ovlivnili vývoj kinematografie. Postupy bádání autorů nové filmové historie lze shrnout následovně. V konceptu převládá snaha o vědecké pracovní postupy a nenarativní podání dějin, což má vést k exaktnějšímu výzkumu bez snahy uměle vytvářet příběhy dějin. K tomu je samozřejmě potřeba využívat skutečně relevantních pramenů, nezkoumat jenom samotné filmy, ale i nefilmové zdroje, jako jsou odborné časopisy, copyrightové zápisy, ekonomické a právní dokumenty, patentní návrhy atd. 5 Snahou badatele není zkoumání celé historie na ploše velkého území, ale naopak podat detailnější pohled na určitou část historie v rámci malého území. Jak dále shrnuje Petr Szczepanik v Úvodu ke knize Nová filmová historie: antologie současného myšlení o kinematografii a audiovizuální kultury, klíčovým aspektem je otevření se obecnějším historickým jevům, propojením filmových textů a průmyslových formací s širšími kontexty dějinných procesů, jimiž společnosti a kultury procházejí. Zájem o technické dějiny patří k novějším přístupům studia dějin kinematografie. V popředí vždy stály estetické dějiny, nyní se však badatelé soustřeďují i na studium technických, ekonomických nebo sociálních dějin. To má své opodstatnění, neboť jak říkají Allen a Gomery ve své knize Film History, Theory and Practice, film je závislý na strojích. Kinematografické přístroje prodělaly v průběhu více jak století velký vývoj, a to 5 SZCZEPANIK, Petr (2004): Úvod. Nová filmová historie, kulturní dějiny a archeologie médií. In: Szczepanik, Petr a kol.: Nová filmová historie: antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha: Herrmann & synové, s

11 od prvních jednoduchých kamer, kopírek a promítaček až k připojení zvuku, použití barvy, širokoúhlých formátů a 3D. Dá se říci, že je to právě technika, čím se film odlišuje od jiných druhů umění. Zatímco však film závisí na kinematografických přístrojích, závisí i tyto přístroje na mnoha dílčích objevech v oblasti optiky, chemie, jemné mechaniky atd. Vývoj kinematografické techniky je tak založen na předpokladu vynalezení nového přístroje nebo součástky, které se však musí stát použitelnými pro masovou výrobu, až se z nich nakonec stane běžná součást produktu nebo nějakého procesu. Konceptu vývoje kinematografické techniky se říká ekonomie technických změn [Allen Gomery, 1985]. Jak již z názvu vyplývá, technické změny úzce souvisí s ekonomickými podmínkami. Koncept se skládá ze tří fází. První fáze se nazývá vyvinutí nápadu (development of the invention). Jde tedy o zrod prvotní ideje. Tato fáze je potřebná k tomu, aby se nový produkt nebo proces stal účinným. Je jakýmsi předpokladem pro pozdější uvedení nového produktu nebo procesu na trh. Pokud je prvotní myšlenka schválena k praktickému použití, přesouváme se do druhé fáze technické změny, která se nazývá inovace (innovation). Tato fáze v sobě zahrnuje metody produkce, distribuce a marketingu, které ovlivňují to, jak se výrobek na trhu ujme. Společnost při rozhodování o tom, zda se jí vyplatí investovat a uvést na trh nový produkt, poměřuje náklady na vývoj nového produktu s očekávanými tržbami. Důležité pro prosazení inovace je také správné načasování. Třetí a poslední fází je rozšíření (diffusion). Má se tím na mysli to, když se nová technika stane běžně dostupnou a rozšířenou v rámci celého odvětví. Technická změna s sebou přináší i realokaci ostatních zdrojů. Jedná se především o nové vybavení podniku, přesuny pracovní síly nebo zvyšování její kvalifikace. Jestli bude rozšíření úspěšné, závisí také z velké části na marketingové strategii podniku. Při vysvětlení konceptu ekonomie technické změny si můžeme uvědomit, jak spolu jednotlivé oblasti výzkumu filmových historiků souvisí, mám tím na mysli okruhy technických a ekonomických dějin, a nelze je proto od sebe striktně oddělovat. 6 6 ALLEN, Robert C. & GOMERY, Douglas (1985): Film History. Theory and Practice. New York: McGraw Hill, s

12 S velmi zajímavým pohledem na studium dějin techniky přicházejí autoři konceptu konstruktivního studia techniky 7, který kombinuje historický a sociologický pohled na vývoj techniky. Vývoj technických přístrojů a systému by neměl být chápat jako izolovaný proces, ale naopak jako otevřený systém, který je ovlivňován společností a zároveň je sám schopný společnost ovlivnit. Wiebe E. Bijker ve své knize Of Bicycles, Bakelites, and Bulbs. Toward a Theory of Sociotechnical Change uvádí příklad jízdního kola a jeho vlivu na ženskou módu. Kvůli pohodlnější a bezpečnější jízdě na kole začaly ženy při projížďkách nosit kalhoty. Tím sice vzbuzovaly pozornost na veřejnosti a mnohdy ji i pobuřovaly, zároveň však jízda na kole podnítila rozšíření nošení dámských kalhot. Dá se tedy říci, že vynález kola přispěl k emancipaci žen. Pod tímto úhlem pohledu by nás mohlo například zajímat, jak se změnily preference v trávení volného času po uvedení snímacích kamer na trh. Dalo by se očekávat, že lidé začali trávit více času zaznamenáváním různých okamžiků, možná chodili více do přírody, kde by natáčeli přírodní záběry. Tento směr konceptu konstruktivního studia jsem však příliš ve své práci nevyužila, více jsem pracovala dle přístupu sociální konstrukce techniky. 8 Podle tohoto přístupu nelze studovat technické systémy v jejich lineárním vývoji, ale naopak je třeba hledat techniku v jejích variantách a různých vývojových linií. Stejně tak slepé uličky vývoje techniky si zasluhují naši pozornost, protože i když se daný výrobek na trhu neuchytil, může pro nás být cenným zdrojem informací o tom, jaké inovace vznikaly, proč se zrovna tento daný výrobek neprosadil atd. Většinou o tom, zda bude inovace přijata, či ne, rozhoduje společnost. Záleží tedy i na okolí (sociálních, ekonomických, politických podmínkách) a nejenom na čistém technickém vývoji, kam se bude technika vyvíjet. Optikotechna měla po II. světové válce řadu nápadů na nové kinematografické přístroje, k jejich výrobě nakonec většinou nedošlo, nebo se tak stalo až po znárodnění, přesto jsou i tyto informace cenné a dokreslují celkový obraz o zamýšlené výrobě. Je však třeba si uvědomit, že samotné technické systémy jsou dále tvořeny mnoha komponenty: výrobními firmami, bankami, vědeckým výzkumem, vědeckými knihami, 7 BIJKER, Wiebe E. (1997): Of Bicycles, Bakelites, and Bulbs. Toward a Theory of Sociotechnical Change.Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, s V rámci konceptu konstruktivního studia techniky lze rozlišit ještě dva další přístupy, a to systémový přístup a přístup hereckých sítí. (PINCH, Trevor J., BIJKER, Wiebe E. (1989): The Social Construction of Facts and Artifacts: Or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other. In: Bijker, Wiebe E., Hughes, Thomas P., Pinch, Trevor J.: The Social Construction of Technological Systems. New Direction in the Sociology and History of Technology. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, s. 28.) 12

13 články, akademickými pracemi. 9 Důležitý je také právní rámec, do kterého je technický systém zasazen. Právě v této fází vstupuje do bádání ochrana vynálezů a udělování patentů Optikotechně na její výrobky. Nesmíme však zapomínat ani na roli, kterou v technickém systému zastávají vynálezci, inženýři, manažeři i řadoví pracovníci. V našem případě to byli právě většinou konkrétní jedinci, kteří vymýšleli zlepšení přístrojů a zasloužili se tak o rozvoj firmy. Pokud se na kinematografii podíváme z ekonomického pohledu, můžeme říci, že kinematografie je byznys a s jejími produkty se může obchodovat na filmovém trhu jako s jakýmkoliv jiným zbožím. Film je prodáván distribučními společnostmi za cenu, kterou určí střet nabídky a poptávky po tomto filmu. Stejně tak je určena i cena kinematografického materiálu a techniky. Mezi hlavní faktory ovlivňující výši ceny lze zařadit cenu materiálu, úroveň know-how, cenovou elasticitu poptávky, konkurenci na trhu, diferenci produkce, bariéry pro vstup do odvětví, marketingové strategie, vývoj a výzkum a mnoho dalších. To, jestli se výrobek na trhu uchytí a začne být ziskový nebo se aspoň vyplatí do něho investovat z dlouhodobého hlediska, ovlivňuje také reálné tržní prostředí daného území, jako je např. růst HDP, vliv inflace, fáze ekonomického cyklu, ve které se ekonomika v danou chvíli nachází, vládní politika v oblasti veřejných financí, vývoj daného průmyslového odvětví atd. Při mém bádání tedy bylo důležité zabývat se i ekonomickými veličinami, které mohly ovlivnit chování Optikotechny, uvidíme, že vládní podpora zbrojení před II. světovou válkou výrazně zasáhla do výrobního programu firmy. Optikotechna také musela reagovat na chování svých konkurentů, neustrnula ve svém vývoji, ale naopak aktivně usilovala o rozvoj odvětví například tím, že investovala do výzkumu. 9 HUGHES, Thomas P. (1989): The Evolution of Large Technological Systems. In: Bijker, Wiebe E., Hughes, Thomas P., Pinch, Trevor J.: The Social Construction of Technological Systems. New Direction in the Sociology and History of Technology. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, s

14 3 HISTORICKÝ KONTEXT 3.1 Politický vývoj ČSR ve 20. až 40. letech 20. století Mohlo by se zdát, že tato kapitola přímo nesouvisí s tématem mé bakalářské práce, ale pro pochopení širších souvislostí je potřebné seznámit se s dobou, ve které firma Optikotechna podnikala. Doba 30. a 40. let minulého století byla dobou bouřlivou. Češi, Slováci, ale i jiné národy získaly nezávislost, po I. světové válce docházelo k oživení ekonomik a k růstu životního standardu. Poté však přišel zlom v podobě ekonomické krize a vše vyústilo až do II. světové války. Stejně překotná byla i politická situace v českých zemích. Nejen že se několikrát změnil název našeho území, ale měnily se i hranice a politický systém. Na všechny tyto situace musela reagovat i Optikotechna. Konec I. světové války znamenal v Evropě velké změny. Mnoho národů získalo samostatnost. Byli mezi nimi i Češi a další národy bývalého Rakouska-Uherska. 18. října 1918 tedy vzniklo samostatné Československo, stát, který v sobě sdružoval nejenom Čechy, ale i Moravany, Slezany, Slováky a obyvatele Podkarpatské Rusy. Prvním prezidentem Československa byl zvolen Tomáš Garrigue Masaryk. První roky samostatného státu byly léty, ve kterých se stát teprve ustavoval a ve kterých se vytvářely politické strany a znovu obnovovalo po válce zdevastované hospodářství. 10 Například průmyslová a zemědělská výroba dosahovala sotva poloviny předválečného stavu. 11 I když stát sužovaly i další problémy, jako např. sociální neklid, bylo období první republiky považováno za jedno z nejúspěšnějších let českých zemích. Stát si vytvořil řadu kontaktů se západní Evropou a patřil v té době k nejvyspělejším zemím v Evropě. Počátkem 30. let se projevila krize a především nástup Adolfa Hitlera do funkce německého kancléře. V průběhu 30. let se v Československu vyhrocovala politická situace, docházelo k radikalizaci politických stran a také k posílení pozice německých obyvatel Československa. Vyvrcholením byl vznik nacionalistické politické strany vedené Konradem Henleinem pod názvem Sudetoněmecká vlastenecká fronta. V roce 1937 odstoupil z funkce prezidenta Tomáš G. Masaryk a na jeho místo byl jmenován 10 KÁRNÍK, Zdeněk (2003): České země v éře První republiky ( ). Díl první. Vznik, budování a zlatá léta republiky ( ). Praha: Libri, s VESELÝ, Zdeněk (1999): Přehled dějin českého státu. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, s

15 Edvard Beneš. Německo stupňovalo svoji agresivní nacistickou politiku a hodlalo získat pod svoji vládu Československo. Nejprve žádalo, aby se pod německou správu přidala všechna pohraniční území obydlená Němci. Tak bylo 30. září 1938 rozhodnuto představiteli Německa, Itálie, Velké Británie a Francie o odtržení Sudet od českého území a jejich přiřazení k Německu. Tomuto období českých dějin, tzn. období po Mnichovu, se říká druhá republika. Tímto aktem se výrazně změnily hranice českého území, ne však na dlouho, neboť již 14. března 1939 vyhlásil slovenský sněm v Bratislavě vytvoření samostatného slovenského státu. 12 Také na nátlak Maďarska byla celá oblast Podkarpatské Rusy připojena právě k Maďarsku. Hned následující den, tzn. 15. března 1939, začaly být české země okupovány Němci. Od 16. března 1939 lze datovat vznik protektorátu Čechy a Morava. Protektorátu zůstaly navenek autonomní správní orgány, které však byly zcela podřízeny Velkoněmecké říši. V čele státu vystupoval prezident Emil Hácha a byla také ustanovena protektorátní vláda. Prezident ani vláda však neměli žádné rozhodovací pravomoci. Parlament byl zrušen zcela. Skutečnou moc tak v rukou držel říšský protektor. Jako první byl na tuto funkci jmenován Konstantin von Neurath. 13 Konec II. světové války v roce 1945 přinesl obnovení spojení českých zemí a Slovenska, přitom Slovensko získalo větší autonomii a Československá republika byla zřízena jako federativní stát. Co se týče Zakarpatské Ukrajiny, ta se již k Československu nepřipojila a splynula se Sovětským svazem. 3.2 Hospodářský vývoj ČSR ve 30. a 40. letech 20. století Ekonomika ČSR byla ve 30. letech 20. století velmi ovlivňována hospodářským vývojem ve světě. Krach na newyorské burze 29. října 1929 zasáhl nepříznivě nejenom do amerického hospodářství, ale způsobil ekonomické krize i ve zbytku světa. Ty se však ve většině zemí projevily se zpožděním. České země zasáhla krize v letech 1931 a 1932, ke krátkému oživení došlo v roce 1937, další krize bohužel nastoupila už v roce 1938, na ni však měla vliv i politická situace. Charakteristickým rysem krize z let 1931 až 1937 byla zejména její délka. To bylo způsobeno především nízkou technickou modernizací a skromnou investiční aktivitou. Svého dna krize dosáhla v roce V tomto roce 12 VESELÝ, Zdeněk (1999): Přehled dějin českého státu. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, s VESELÝ, Zdeněk (1999): Přehled dějin českého státu. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, s

16 klesla průmyslová výroba o 40 % a ještě v roce 1937 nedosáhla úrovně z roku Závažným problémem se dále stala nezaměstnanost. Nepříznivý vývoj na domácích trzích způsobil i zhoršení mezinárodní pozice. Podíl ČSR na světovém vývozu se mezi léty snížil z 1,9 % na 1,6 %, podíl na vývozu do evropských států ze 4,2 % na 3,6 %. 14 Situace byla neúnosná, a proto musela vláda na průběh krize určitým způsobem reagovat. Inspirovala se postupy v dalších zemích a začala uskutečňovat snahy o státní intervencionismus, tzn. že se svými zásahy pokoušela ovlivňovat vývoj ekonomiky. Nejvíce se tyto zásahy promítly do legislativy. Mám tím na mysli především stovky zákonů, vládních nařízení a vyhlášek, které byly v té době vyprodukovány. Hlavními znaky těchto právních norem byla podpora monopolizace a ochrana domácího zboží pomocí dovozního protekcionismu. Export se snažil stát naopak zvýšit. To se však nejprve nedařilo, k zastavení poklesu došlo až po dvou devalvacích v roce 1931 a Teprve poté byl vývoz konečně podnícen. 15 Začátek příznivého vývoje československého hospodářství byl však nabourán mimoekonomickými událostmi, které způsobily nastoupení další krize politickým vývojem v Evropě a mocenskými snahami Německa. Milníkem v této dějinné etapě zůstalo 30. září 1938, kdy došlo k odtržení pohraničních oblastí ve prospěch Německa a k podřízení našeho hospodářství německému. Československo tak podle odhadů ztratilo území, na něž připadalo 35 % vytvořeného národního důchodu a dvě pětiny průmyslové kapacity státu, 40 % větších závodů a 43 % ekonomicky aktivním obyvatel. 16 Pro II. světovou válku v Československu byl typický model centrálně řízeného hospodářství. Oním řídícím centrem pak bylo samozřejmě Německo. Tržní ekonomika fakticky přestala existovat a na její místo nastoupila centrálně řízená. Ta byla charakteristická pevně stanovenými cenami všech výrobků, stejně tak byly závazně určeny mzdy. V průmyslu se uplatňoval direktivní systém při rozdělování surovin, paliv, elektrické energie atd. Samozřejmostí se stal také přídělový systém zásobování 14 PRŮCHA, Václav a kol. (2004): Hospodářské a sociální dějiny Československa I.díl. Období Brno: Doplněk, s PRŮCHA, Václav a kol. (2004): Hospodářské a sociální dějiny Československa I.díl. Období Brno: Doplněk, s PRŮCHA, Václav a kol. (2004): Hospodářské a sociální dějiny Československa I.díl. Období Brno: Doplněk, s

17 v důsledku nedostatku zboží. Lístkový systém se nejprve uplatňoval jen na základní potraviny a mýdlo, záhy se však rozšířil i na další produkty, průmyslové výrobky nevyjímaje. Dalším krokem v poněmčení protektorátu bylo vytlačení Čechů z vysokých hospodářských pozic. Němci se tak dostávali na vedoucí místa managementu podniků, ve správě měst či orgánů řízeného hospodářství. Samozřejmě se také měnili vlastníci mnoha podniků. K tomu docházelo buď obchodními transakcemi, kdy se pod nátlakem odkupovaly kapitálové účasti českých vlastníků za velmi nízké ceny, anebo přímo konfiskací majetku. Tyto konfiskace se prováděly pod politickými a rasovými záminkami. Zabavován byl majetek jak fyzických, tak právnických osob. Nejvyšším stupněm konfiskace pak byla arizace, kterou se myslí nucený převod židovského majetku Průmyslová výroba Hospodářská krize 30. let 20. století se nejvíce projevila na průmyslové výrobě. V jejím průběhu se výroba v ČSR snížila dokonce o 40 %, a objemem se tak vrátila na úroveň 10. let 20. století. Tento silný pokles byl zapříčiněn především zostřeným konkurenčním bojem, ve kterém československé výrobky s těmi zahraničními nemohly, co se ceny a technické vyspělosti týče, soutěžit. Úspěchu tak dosáhly pouze ty výrobky a obory, kde se projevovala vysoká kvalita nebo kde se mzdy ustálily na nižší hladině než v zahraničí. 18 K oživení průmyslové výroby začalo docházet až v polovině 30. let 20. století, a to jako důsledek zahájení rozsáhlého zbrojení vynuceného obavami z napadení státu. Tyto obavy se nakonec potvrdily a po vzniku protektorátu znovu začal pokles výroby. Byl vyvolaný především adaptací na nové podmínky, zánikem některých civilních odvětví a nedostatkem surovin. Od roku 1942 však nastal obrat a v souvislosti s totální mobilizací začala výroba stoupat s tím, jak se zvýšil počet pracovních sil a prodloužila pracovní doba. Poté, co se v roce 1944 začalo rozpadat německé hospodářství, klesala i česká výroba PRŮCHA, Václav a kol. (2004): Hospodářské a sociální dějiny Československa I.díl. Období Brno: Doplněk, s Mezi odvětví s nejnižším poklesem výroby lze zařadit výroby elektřiny a chemický, papírenský a polygrafický průmysl, a to s důvody elektrifikace, zavádění nových inovačních procesů nebo stále se rozšiřujícího sortimentu. (PRŮCHA, Václav a kol. (2004): Hospodářské a sociální dějiny Československa I.díl. Období Brno: Doplněk, s. 285.) 19 PRŮCHA, Václav a kol. (2004): Hospodářské a sociální dějiny Československa I.díl. Období Brno: Doplněk, s

18 3.4 Fotografická a kinematografická technika Fotografická a kinematografická technika se většinou vyráběla v podnicích jemné mechaniky a optiky a tyto přístroje byly součástí širokého sortimentu podniku. Výroba filmové suroviny i kinematografických přístrojů byla ve 20. letech minulého století na našem území spíše výjimečná. Tyto podniky vyráběly i další optické přístroje, například diaprojektory, zvětšovací přístroje či přístroje pro vojenskou techniku, postupně se přidávaly i kinematografické přístroje. V roce 1923 byla založena firma Globus, která uvedla mezi svými školními pomůckami na trh diaprojektor. Dalším příkladem byla firma Pleskot & spol., která přivedla na trh epiprojektor Epirex. Postupně vznikaly i další podniky. V roce 1924 to byla například firma Nesrsta-Bekárek se svým zvětšovacím přístrojem Argo. Mezi podniky na výrobu fotografického papíru lze vybrat závod Neobrom sídlící v Brně. Z nefotografických opticko-mechanických dílen pak můžeme jmenovat podnik Srb & Štys, který sídlil v Praze. Většina fotografické techniky a fotografického materiálu se však musela dovážet převážně z Německa. 20 První snímací kameru pro 16mm film přinesla na trh firma Kodak v roce Téhož roku se na trh dostala i kamera pro 9,5mm film od francouzské firmy Pathé. Již v následujících letech se výrobou amatérských kamer zabývaly i další americké a evropské podniky. 21 Brzo začaly s výrobou i české firmy. V roce 1932 se k těmto formátům přidal i formát pro 8mm film. Velmi oblíbené byly snímací kamery firmy Suchánek z Brna. Z kinoprojektorů vyráběných od 30. let 20. století můžeme jmenovat německý projektor Siemens Standart pro 16mm film a americký Kodak G pro 16mm film. Z českých projektorů byly nejpoužívanější projektor Almo pro 16mm film, Somet pro 8mm film a Popular s vyměnitelnou hlavicí pro 8, 9,5 a 16mm film. Používané byly také projektory firmy Optikotechna, a to projektor OP 8 pro 8mm film a OP 16 pro 16mm film JIRÁČEK, Milič (1995): Fotografická technika. In: Smolka, Ivan a kol.: Studie o technice v českých zemích Praha: Národní technické muzeum, s KAMENÍK, Karel (1942): Amatérský film od A do Zet. Praktická příručka pro začátečníky i pokročilé. Praha: V. Kadečka, náj. Jan Vejvara, s KAMENÍK, Karel (1953): Úzký film od A do Zet. Praha: Orbis, s

19 3.5 Prostorové vymezení a stručné dějiny Přerova Přerov je město ležící ve středu Moravy na řece Bečva. Nachází se na jižním okraji úrodné Hané, a tak již od pravěkých dob bylo křižovatkou obchodních cest. Přerov byl významným kulturním a obchodním centrem i v období středověku, teprve ze vlády Habsburků ztratil na významu. Až s rozvojem železničních sítí došlo k opětovnému rozkvětu města a hospodářskému růstu způsobenému zejména výrobou zemědělských strojů. Přerov se tak znovu stal důležitým městem mezi Brnem a Olomoucí. Období první republiky se stalo dalším pokračováním rozmachu města, budovaly se např. nové veřejné budovy pro soudní, finanční a politickou správu. 23 Do života Přerova velmi citelně zasáhla II. světová válka. Již v listopadu 1940 byl Němci vypracován plán na vytvoření německého koridoru přes celou Moravu, který by tak odtrhl Čechy od Slováků. Tímto koridorem se mělo na mysli vysídlení českých obcí a příchod Němců na toto území, navíc se počítalo i s vybudováním průplavu Dunaj Odra a nové dálnice přes celou Moravu. S vysídlením se začalo na Vyškovsku a Prostějovsku, byl vypracován plán i na vysídlení Přerova, nakonec k tomu však nedošlo. Pro Přerov se stalo významné datum 20. listopadu 1944 toho dne totiž došlo k bombardování města americkými letouny. Lidé dostali zprávy, že byla již bombardována města Brno a Zlín, nyní byla řada na Přerovu. Cílem byl podnik Optikotechna, který byl pod správou Němců, kteří zde vyráběli vojenské optickomechanické přístroje. V té době však v prostoru závodu pobývalo i několik lidí. Bomby dopadly na území Optikotechny, dále do prostoru pod nemocnicí, za řeku Bečvu, ale i do obytné ulice U Rybníka. Během jedné minuty dopadlo na zem celkem 95 bomb, bylo zničeno 15 domů, 13 obyvatel bylo usmrceno a 32 zraněno. 24 V průběhu celé války v Přerově probíhalo čilé odbojové hnutí proti nacismu, které vyvrcholilo 1. května 1945 povstáním, to však bylo potlačeno. 23 <http://www.mu-prerov.cz/cs/o-prerove/historie-mesta.html> (cit ) 24 <http://www.rosmus.cz/texty/okupace-prerova.html> (cit ) 19

20 4 HISTORIE OPTIKOTECHNY Vznik závodu Optikotechna byl z velké části spjat s osobou Dr. Aloise Mazurka, který řadu let usiloval o vybudování optického závodu v Československu. Dr. Mazurek měl mnoho zkušeností s jemnou mechanikou. Po I. světové válce vyučoval na Vyšší průmyslové škole v Banské Štiavnici, ale v roce 1926 byl na žádost ministerstva školství přesunut do Přerova, kde byla zřízena Průmyslová škola pro jemnou mechaniku. Pod pojem jemná mechanika spadala v té době tři odvětví, a to odvětví mechanické, elektrotechnické a optické. V Přerově se nejprve soustředili hlavně na elektrotechnickou mechaniku, v roce 1930 však došlo k přebudování oddělení na optické. Byly zde školní dílny, kde se vyrobily první kondenzory, achromatické tmelené čočky (objektivy), achromatické tříčočkové lupy, okuláry a také první anastigmat v republice. Tyto výrobky vzbudily všeobecný zájem o optiku a do školy začaly chodit nové objednávky výrobků. Školní dílny však nebyly schopné uspokojit všechnu poptávku, a proto bylo potřeba přejít k jinému druhu výroby k výrobě tovární. 25 Příprava založení průmyslové výroby začala v roce 1930, kdy se Dr. Mazurek seznámil se stavitelem Ing. Aloisem Benešem, který v Přerově vlastnil cukrovar. Protože však v tomto roce vládla v zemi ekonomická krize a výroba se omezovala, neměl pan Beneš všechny prostory cukrovaru využité. Tito dva pánové se tedy dohodli na tom, že pan Beneš poskytne prostory a potřebný kapitál na vybudování sériové výroby a pan Mazurek závod povede tak vznikl závod Optikotechna. Jediným majitelem firmy byl podle živnostenského listu ze dne 18. května 1933 Ing. Alois Beneš. Již v dubnu roku 1933 byla na Malých Novosadech v Přerově zřízena optická dílna a výpočtové oddělení továrny pro jemnou mechaniku a optiku. Ve výpočtovém oddělení byli zaměstnáni dva inženýři a jeden právník, další zaměstnanci byli většinou právě propuštění lidé z oblasti zednictví, kovářství atd. Do dílny byli také přizváni tři učni z Průmyslové školy v Přerově, kteří měli s optikou již nějaké zkušenosti. Sortiment Optikotechny se v počátcích dělil na jednoduché přístroje, jako byly čočky, lupy a kondenzory, a na složité a velmi přesné objektivy a anastigmaty. Nejprve se vyráběly optické komplementy, které byly součástí různých přístrojů. Optikotechna 25 ZAO Ol, f. Optikotechna, s. s r. o. Přerov, k. 5, inv. č. 46, Vývoj továrny Optikotechna od RNDr. Aloise Mazurka, , s

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky.

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky. Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov.

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. Opakování Mnichovská dohoda 29.9.1938 Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. a Podkarpatské Rusi. ČSR přišla o cca 30% svého území s 1 450 000

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby trvání prvního samostatného československého státu. Učebnice: Obrazy z novějších

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. Analytická část Úvod Předmětem následujícího textu jsou zjištění, plynoucí ze statistického šetření Českého statistického úřadu o licencích za rok 2014, zaměřeného na poskytovatele licencí, počty platných

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_24 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: listopad 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO A ŽIVOT ZA PRVNÍ REPUBLIKY pracovní list

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO A ŽIVOT ZA PRVNÍ REPUBLIKY pracovní list SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO A ŽIVOT ZA PRVNÍ REPUBLIKY pracovní list 1. Vyber správnou možnost: Samostatné Československo vzniklo dne 28. října 1918 13. září 1926. Vzniklo sloučením tří území českých zemí,

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_20_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PRÁVO ZLEPŠOVATELSKÉ verze 1.3 (2007) Ivo Telec, 2006

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s událostmi roku 1938 v Československu,

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu

Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Škola ZŠ Třeboň, Sokolská 296, 379 01 Třeboň Autor Mgr. Anna Zabranská Číslo VY_62_INOVACE_6021 Název Světová hospodářská krize Téma hodiny Hospodářství mezi válkami Předmět Dějepis Ročník/y/ 9 Anotace

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Hospodářské dějiny Československa (opakování)

Hospodářské dějiny Československa (opakování) VY_32_INOVACE_DEJ_30 Hospodářské dějiny Československa 1918-1948 (opakování) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1918-48 Předmět:

Více

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR 1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR Mezi základní normy upravující oblast bankovnictví patří: 1) zákon č. 6/13 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších novel 2) zákon č. 21/12 Sb.,

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PRÁVO ZLEPŠOVATELSKÉ verze 1.1 (2006) Ivo Telec, 2006

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

2. Historický vývoj evidence nemovitostí

2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. 1. Veřejné knihy Evidence nemovitostí je pojem, se kterým se setkáváme v našich zemích již od středověku. S vývojem evidence nemovitostí je spojena potřeba vyměření

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová III/2/Př VY_32_INOVACE_P16 Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: 9.6.2012 Datum ověření: 11.6.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

ČSR mezi válkami VY_32_INOVACE_D_428

ČSR mezi válkami VY_32_INOVACE_D_428 VY_32_INOVACE_D_428 ČSR mezi válkami Autor: Karel Primas, Mgr. Použití: 9. ročník Datum vypracování: 6. 1. 2013 Datum pilotáže: 8. 1. 2013 Metodika: žáci mohou vyplňovat pracovní list buď jako opakování

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI

EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu. 2. Výsledky a předpokládané přínosy projektu Cíle projektu

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu. 2. Výsledky a předpokládané přínosy projektu Cíle projektu Závazná osnova projektu Vlastní návrh projektu, který se přikládá k elektronické přihlášce, musí obsahovat všechny následující části, resp. níže požadované informace, které jsou nezbytné pro posouzení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s příčinami, průběhem a důsledky

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů 18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.1. Charakteristika odvětví Odvětví zahrnuje široký

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Vznik moderní občanské společnosti Předmětem zájmu VKD je vývoj moderní

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014

Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014 Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014 Autoři prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc., VŠE v Praze Mgr. Kateřina Háblová, AGROFERT, a.s. Bc. Darja Krasnikova, VŠE

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku Tisková zpráva BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku 1. srpna 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Czech Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005 Přehled v českém jazyce Stručný souhrn Pokračuje dlouhodobé směřování k

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

OSOBNOSTI EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

OSOBNOSTI EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. OSOBNOSTI EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Osobnosti EU V této kapitole se dozvíte: Kdo je evropským komisařem. Kdo je členem soudního a účetního dvora. Čím je zabezpečována činnost Evropské komise.

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_21. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR..

VY_32_INOVACE_DEJ_21. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.. VY_32_INOVACE_DEJ_21 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.. Období vytvoření: říjen 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Východní blok. Státy a organizace východního bloku

Východní blok. Státy a organizace východního bloku Východní blok Státy a organizace východního bloku Státy východního bloku Hlavní slovo SSSR 15 svazových republik SSSR největší stát na světě Vliv ve většině států střední a východní Evropy Komunisté s

Více

Výukový materiál. Číslo DUMu/Název DUMu: VY_52_INOVACE_04_11_Válečná a poválečná léta

Výukový materiál. Číslo DUMu/Název DUMu: VY_52_INOVACE_04_11_Válečná a poválečná léta Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.288 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Výukový materiál Číslo DUMu/Název DUMu:

Více

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_24_Emil Škoda Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP)

IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP) IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP) Základní metodologie a koncepce statistiky technologické platební bilance (TBP) je založena na manuálu TBP (TBP Manual, OECD, 1990)

Více

Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost

Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Mnichovská dohoda Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace: Autor: Jazyk: Pracovní list vybízející žáky k aktivitě a uplatnění získaných

Více

Makroekonomické informace 2/ :00:00

Makroekonomické informace 2/ :00:00 Makroekonomické informace 2/2009 205-05-04 00:00:00 2 Příliv přímých zahraničních investic Od ledna do konce listopadu 2008 - dle údajů NBP (Polské národní banky) činil příliv přímých zahraničních investic

Více

Seminář Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR , Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha

Seminář Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR , Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha Seminář Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR 11.4.2012, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha Ing. Eva Klímová vedoucí odboru interního auditu a kontroly ÚMČ

Více