Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Analýza logistického systému ve vybrané organizaci bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Veronika Vítková Autor práce: Jan Novák PRAHA 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci na téma Analýza logistického systému ve vybrané organizaci vypracoval samostatně na základě vlastních zjištění a materiálů, které uvádím v seznamu použité literatury. V Praze 4. dubna 2012 Jan Novák

3 Poděkování Rád bych poděkoval vedoucí mé práce paní Ing. Veronice Vítkové za její vstřícný přístup, odborné rady a inspirativní připomínky při vzniku této bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat své rodině za podporu během celého studia. V Praze 4. dubna 2012 Jan Novák

4 Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu logistického systému ve vybrané organizaci. V první části popisuje optimální fungování dodavatelsko-odběratelského řetězce a celého logistického systému. Ve druhé části jsou jednotlivé prvky řetězce vybraného subjektu postupně analyzovány a jsou identifikována úzká místa, pro která jsou následně navržena možnosti zlepšení. Klíčová slova: Logistika, náklady, úspory, systém Summary: Analyse of logistic system in chosen organisation This thesis is focused on the analysis of logistics system in the selected organisation. The first part describes the optimal functioning of the supply chain and the entire logistics system. In the second part are the chain elements in selected entity successively analyzed and identified bottlenecks for which they are subsequently proposed improvements. Key words: Logistics, costs, savings, system

5 Obsah 1 Úvod Základní definice a cíle logistiky Vývoj logistiky Základní definice logistiky Supply Chain Management Základní prvky dodavatelsko-odběratelského řetězce Řízení dodavatelského řetězce Úzké místo Vstup materiálu Logistika výrobní Bod rozpojení Just in time Just in sequence Výstup materiálu Dodavatelský servis Skladové hospodářství Hlavní motivy a důvody skladování Rozdělení skladů Obchodní logistika Předprodejní služby Prodejní služby Poprodejní služby Podrobná charakteristika a analýza logistického systému Metody sběru dat Pozorování Interview Datové zdroje Popis zkoumané organizace Vlastní analýza Analýza vstupu materiálu

6 3.3.2 Analýza výrobní logistiky Analýza výstupu materiálu Analýza skladového hospodaření Analýza obchodní logistiky Identifikace úzkých míst logistického systému Identifikace úzkých míst vstupu materiálu Identifikace úzkých míst výrobní logistiky Identifikace úzkých míst výstupu materiálu Identifikace úzkých míst ve skladovém hospodářství Identifikace úzkých míst v obchodní logistice Návrhy na snížení logistických nákladů Návrhy na snížení logistických nákladů vstupu materiálu Návrhy na snížení logistických nákladů ve výrobní logistice Návrhy na snížení logistických nákladů výstupu materiálu Návrhy na snížení logistických nákladů ve skladovém hospodářství Návrhy na snížení logistických nákladů v obchodní logistice Přehled návrhů Závěr Přehled použité literatury Přehled tabulek Přehled obrázků Přehled grafů

7 1 Úvod V dnešní době, která se vyznamenává neustále narůstající konkurencí, je třeba, aby každá společnost držela krok s nastolenými trendy. Pro úspěšné podnikání v současném globalizovaném světě je funkční logistika nejen konkurenční výhodou, ale také významnou disciplínou, bez jejíž funkčnosti nelze uspět. Původ slova logistika pochází z řeckého označení logos, které znamená rozum. Termín logistika se také odvozuje z francouzského slova logis vyjadřující ubytování. Tento překlad má přímou vazbu na první využití samotné logistiky. Jako mnoho dalších oborů zpočátku logistika se rychle vyvíjela hlavně pro použití v armádě. Její historie sahá až do 9. století našeho letopočtu, kdy ji poprvé popsal císař byzantské říše Leontos VI. Podle císaře bylo hlavním cílem logistiky obstarat finance na armádu. Tu následně náležitě vyzbrojit a rozčlenit. Postarat se o to, aby každá část armády byla včas zásobována přesně tak, jak potřebuje. Dále bylo nutné pracovat s časem i prostorem a vše odhadovat s ohledem na sílu protivníka i vlastního vojska. V oblasti vojenství šlo tedy zjednodušeně řečeno o přesun materiálu a lidských zdrojů tak, aby byly ve správném množství a ve správný čas na správném místě. K rozmachu civilní logistiky došlo krátce po druhé světové válce v USA. Současná logistika se stejně jako její historická podoba zabývá pohyby a přesuny jednotek. S aplikací fungování společností se dnešní podoba logistiky zejména orientuje na pohyby zboží, finančních prostředků a informací mezi dodavatelem a odběratelem. Úkolem každého pracovníka organizace, který je za danou oblast zodpovědný, je snaha o snížení nákladů, a tím zajištění větší konkurenceschopnosti podniku. S růstem globalizace a globálního kapitalismu se význam logistiky stále zvyšuje. 1 Cílem práce je provedení důkladné analýzy současného logistického systému v organizaci a s využitím poznatků z odborné literatury navrhnout optimalizační opatření části řetězce tak, aby výsledné změny vedly ke zlepšení celého systému a k očekávaným úsporám. Lze předpokládat, že navržená opatření povedou k upevnění pozice na trhu a zvýšení konkurenceschopnosti dané organizace. Pro analýzu byla vybrána česká společnost s názvem Puloplastics, která sídlí ve Středočeském kraji. Tato společnost se zabývá výrobou standardních světlíků 1 STEHLÍK, A. - KAPOUN J. Logistika pro manažery. 1. vydání. Praha: Ekopress, s. ISBN

8 a atypických řešení zastřešení. Uvedená společnost byla založena v roce 1996 a od roku 2005 je držitelem certifikace systému managementu kvality dle normy ISO 9001:2008. Předmětem bakalářské práce je prověření stávajícího logistického systému se zaměřením na toky materiálu a informací. Následně byla definována úzká místa logistického systému, která způsobují neefektivní fungování logistického systému. 8

9 2 Základní definice a cíle logistiky Vycházením z poznatků odborné literatury je popisována teorie logistiky. Úvodní podkapitola se věnuje jejímu vývoji, definici a optimálnímu fungování dodavatelskoodběratelského řetězce. Na základě získaných informací byla analyzována zkoumaná společnost Puloplastics. 2.1 Vývoj logistiky Stejně jako každý vědní obor měla i logistika svůj vývoj. Za jeho počátek můžeme označit dobu, kdy nalezla své první teoretické i praktické uplatnění. Byzantský císař Leontos se snažil optimálně zásobovat svou armádu a svůj postup popsal v díle Souhrnný výklad vojenského umění. Logistika se dále vyvíjela jako nesamostatný obor zejména ve vojenské oblasti. Významnou osobou, která položila základní kámen vojenské logistiky a posunula ji na stejnou úroveň s taktikou a strategií, byl Švýcar Antoine-Henry Jomini. Jeho poznatky se inspiroval například profesor Vysoké školy vojenství ve Francii Ferdinand Foch, jenž byl také maršál a vrchní velitel spojeneckých vojsk v První světové válce. Jominiho práce se ale hlavně stala předlohou pro učebnice amerických důstojníků, kde se slovo logistika začalo poprvé objevovat už v roce K největšímu rozmachu vojenské logistiky došlo ve druhé světové válce. V americké armádě byla více než polovina vojáků v některé z logistických služeb. Po druhé světové válce musela americká armáda pochopitelně snížit své stavy. Mnoho bývalých vojáků proto začalo uplatňovat nabyté zkušenosti z války v průmyslu. Docházelo k významnému rozkvětu managementu a začínala vznikat podniková logistika. Díky tomu se změnily i základní přístupy a cíle. Zatímco ve vojenské logistice jsou hlavní cíle strategické, operativní a taktické, v podnikové jsou ekonomické, technologické a sociální. Rozdíl je též v přístupu k nákladům. Ve vojenské jsou jednoznačně druhořadou záležitostí, neboť hlavním cílem je zajistit vojenský úspěch. V podnikové je logistika servisní funkcí výrobě nebo prodeji, která v podnikovém hospodaření vytváří značnou nákladovou položku. Vývoj podnikové logistiky se dělí do pěti základních období: Počáteční období (od roku 1950) dochází k přeměně logistické praxe z války do hospodářské oblasti; 9

10 Druhé období ( ) logistika se vyvíjí hlavně rozvojem dalších podnětů v tržním prostředí. Např. marketing, plánování, intenzita konkurence, tlak na snižování logistických nákladů; Třetí období ( ) americké systémy a přístupy jsou přebírány v západní Evropě; Čtvrté období ( ) rozvoj systému integrované logistiky, důraz na větší efektivitu. Logistika je využívána pro maximální konkurenční výhodu; Páté období (od roku 1995) tvorba velkých logistických sítí. Důraz na optimalizaci logistiky. Logistika musí být efektivní a optimálně navržená. Již není primárním cílem minimalizace nákladů Základní definice logistiky Logistika se neustálým zvyšováním konkurence stává stále důležitějším oborem, a proto se jím zabývalo a stále zabývá mnoho odborníků. Představy o přesném definování tohoto odvětví se tudíž liší. V roce 1964 Haskelt a Ivie popsali logistiku následovně: řízení všech činností, které zajišťují pohyb a koordinaci zásobování a spotřeby při tvorbě časové a místní užitnosti zboží. 3 Kirsch v roce 1971 se naproti tomu již zaměřuje i na další důležitý článek logistického systému tok informací. Pojem definuje jako souhrn všech technických a organizačních činností, pomocí nichž se plánují operace související s materiálovým tokem. Zahrnují nejen tok materiálu, ale i tok informací mezi všemi objekty a časově překlenuje nejrůznější procesy v průmyslu i obchodě 4 Rupper v roce 1990 uvedl, že logistika je soubor komplexních úloh a z nich odvozených opatření k optimálnímu zajištění toku materiálu, informací a hodnot v transformačním procesu podniku 5 Evropská logistická asociace (ELA), jež formuluje evropské logistické standardy, popisuje logistiku jako organizaci, plánování, řízení a výkon toků zboží, vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly 2 STEHLÍK, A. - KAPOUN J. Logistika pro manažery. 1. vydání. Praha: Ekopress, s. ISBN HASKELT, J. L., IVIE, R. Busines Logistics Management of Physical Supply and Distribution. New York : The Ronald Press, STEHLÍK, A. - KAPOUN J. Logistika pro manažery. 1. vydání. Praha: Ekopress, s. ISBN STEHLÍK, A. - KAPOUN J. Logistika pro manažery. 1. vydání. Praha: Ekopress, s. ISBN

11 splněny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích." 6 Vratislav Preclík ve své knize Průmyslová logistika popisuje logistiku jako vědeckou disciplínu, která uspořádává a propojuje různé systémy (například výrobní, komunikační, skladový či dopravní) a následně je analyzuje a navrhuje jejich optimální řešení a koordinaci v čase a prostoru. 7 Všechny uvedené definice jsou dodnes platné. Popisují teorii, z níž vychází logistický systém, jenž je nedílnou součástí každého podniku. Jeho správné nebo naopak nesprávné nastavení může často rozhodovat o úspěchu respektive neúspěchu samotného podnikání. Shrnutím vývoje definicí vědního oboru, který je předmětem práce, lze konstatovat, že v počátcích se logistika popisovala velmi prostě. Logistika je v tomto období popisována jako dodání materiálu případně lidí ve správný čas, na správné místo a to ve správném množství či počtu. Později se v literatuře vyskytuje rozšířená formulace, která popisuje logistiku jako pohyb materiálu a koordinaci zásobování a spotřeby. Logistika se rozvíjela, dále specializovala, a proto se začal uplatňovat další faktor - tok informací. Aby byl tok informací optimální vzhledem k pohybu osob, materiálu a zboží v rámci jednotlivých systémů, začalo být důležité správně si určit úlohy například pomocí specializovaných informačních systémů, které zajišťují ideální nastavení, organizování a řízení těchto procesů. 2.3 Supply Chain Management Podle Martina Christophera z Cranfieldské univerzity je logistika systémem, jenž se snaží vytvořit jednoduchý plán pro pohyb zboží a informací. Logistický řetězec staví na tomto systému a hledá možnosti, jak dosáhnout propojení a spolupráce mezi procesy v jednotlivých částech řetězce (např. dodavatelé, odběratelé) a organizací samotnou. Supply chain management (dodavatelsko-odběratelský řetězec) popisuje Christopher jako organizaci vztahů mezi dodavateli a zákazníky tak, aby byla dosažena maximální hodnota pro zákazníka za co nejmenší náklady vzhledem k řetězci jako celku. Jednotlivé části (články procesu, řetězce) musí ve svých prioritách občas ustoupit jiným ve prospěch celého řetězce. 8 6 STEHLÍK, A. - KAPOUN J. Logistika pro manažery. 1. vydání. Praha: Ekopress, s. ISBN PRECLÍK V. Průmyslová logistika. 1. vydání. Praha: ČVUT v Praze, s. ISBN CHRISTOPHER M., Logistics and Supply Chain Managemen. Třetí vydání. Harlow (England): Pearson Education Limited ISBN

12 Z uvedeného popisu plyne, že logistický řetězec musí být velmi flexibilní a pro dosažení optimálního chodu, musí jednotlivé části velmi úzce spolupracovat. Podle Bowersoxe, Closse a Coopera je obecný koncept integrovaného logistického řetězce ilustrován diagramem, který vede firmu k tomu, aby se stala koordinovanou a konkurenceschopnou jednotkou. Z modelu Michiganské státní univerzity (obrázek č. 1) plyne, že řetězec je charakterizován kapacitami, informacemi, hlavními kompetencemi, kapitálem a lidskými zdroji. Tento přístup k úsilí o propojení podniku se zákazníky stejně jako propojení distribuční a dodavatelské sítě vede ke konkurenční výhodě. 9 Na obrázku níže autor ilustruje, jakým způsobem jednotlivé složky řetězce spolupracují s přihlédnutím ke kritickým tokům. Primárně se jedná o tok produktů a služeb. Sekundárně tok informací a financí. Obrázek č.1 Diagram SCM 10 Pernica vyobrazuje Supply chain management jako integrovaný logistický řetězec zobrazující všechny činnosti spojené s fyzickým pohybem zboží od vstupu k výstupu. Řetězec má počátek v prvním dodaném vstupu a konec u dodávek koncovým zákazníkům. 9 BOWERSOX D. J, CLOSS D. J., COOPER M. B., Supply Chain Logistics Management. New York: McGraw-Hill/Irwin ISBN BOWERSOX D. J, CLOSS D. J., COOPER M. B., Supply Chain Logistics Management. New York: McGraw-Hill/Irwin ISBN

13 Řetězec zahrnuje veškeré činnosti a úkony přidané hodnoty včetně balení, dopravy a likvidace odpadů. 11 Pro optimální fungování supply chain managementu je třeba v podniku vytvořit koordinovanou, ucelenou a konkurenceschopnou jednotku, která bude navíc velmi flexibilní a bude schopná pružně reagovat na možné změny. Bude zahrnovat veškerý pohyb materiálu, zboží, kapitálu a informací do podniku, v rámci podniku i směrem ven z podniku Základní prvky dodavatelsko-odběratelského řetězce V případě, že firma nakupuje materiál od dodavatelů, vyrábí z něj výrobky a prodává je koncovým zákazníkům, lze tento proces považovat za dodavatelsko-odběratelský řetězec. Některé řetězce jsou velmi jednoduché, jiné výrazně složitější. Záleží na velikosti společnosti nebo na náročnosti, četnosti a různorodosti výroby. Na začátku i na konci každého řetězce je zákazník. Jednoduchý řetězec je vytvořen z několika základních prvků, jež jsou propojeny pohybem produktů a materiálu mezi nimi. Zákazník zákazník začíná řetězec událostí konkrétní poptávkou či objednávkou na oddělení prodeje, které zadá konkrétní objednávku do systému na konkrétní množství a požadovaný termín dodání; Plánování oddělení plánovaní musí zajistit včasný počátek výroby. Naplánuje možné kombinace s jinou výrobou. Vytvoří plán výroby a zjistí, kolik je třeba nakoupit materiálu; Nákup oddělení musí zajistit nákup materiálu; Sklad sklad převezme materiál, zkontroluje kvalitu a připraví materiál pro použití ve výrobě; Výroba materiál jde ze skladu na místo výroby, po výrobě dle výrobního plánu se hotový výrobek vrací na sklad, aby byl připraven k expedici zákazníkovi; Transport když přijde hotový výrobek na sklad, oddělení expedice výrobky zašle zákazníkovi dle podmínek uvedených v zakázce Řízení dodavatelského řetězce Firmy přijaly Supply chain management(scm), aby zajistily maximální možnou efektivitu, generují vyšší možnou spokojenost svých zákazníků a to vše za co nejmenší možné náklady. Základní rozdělení SCM je na tři stupně: 11 PERNICA, P. Logistický management teorie a podniková praxe. Praha: Radix, ISBN MURRAY M. Introduction to Supply Chain Management. [online]. Citováno Dostupné z: 13

14 Strategický stupeň na tomto stupni řeší vrcholní manažeři společnosti strategická rozhodnutí, která mají vliv na celou organizaci. (Např.: rozhodnutí o umístění, velikosti výrobní linky, výběr trhu, na který se společnost zaměří nebo volba produktů, jaké bude společnost vyrábět. Taktický stupeň zde se rozhoduje o opatřeních, jež povedou ke snížení nákladů a tím i zvýšení konkurenceschopnosti, dále se určuje vývojová a nákupní strategie s ohledem na oblíbené dodavatele nebo spolupráce s ligistickými firmami pro efektivní dopravu a skladování. Operační stupeň každodenní firemní rozhodnutí ovlivňující pohyb materiálu a produktů v rámci logistického řetězce, operační rozhodnutí o nejrůznějších změnách ve výrobě, dodávkách či organizace systému nabídek a poptávek Úzké místo Dalším pojmem je tzv. úzké místo. To označuje část řetězce, kterou je oslaben výkon řetězce jako celku. Jedná se též o místo, jehož znalost se musí využít pro maximálně efektivní zlepšení a které velmi významně ovlivňuje služby, jež nabízí podnik zákazníkům. 2.4 Vstup materiálu Vstup materiálu je pro celkový proces maximálně důležitý. Svým zpracováním ovlivňuje celkovou konkurenceschopnost podniku, zákaznický servis a následně i velikost prodeje a zisku. Správným nebo nesprávným nastavením vstupu materiálu můžeme měnit dobu výroby a tím i dodací lhůtu produktu konečnému zákazníkovi. Pokud společnost nezajistí správný tok vstupního materiálu, důsledkem může být zpoždění nebo dokonce zastavení výrobní linky, čímž v konečném důsledku dochází k vyčerpání zásob (hotových výrobků) nebo nepokrytí zákaznické objednávky (pro případ, že výroba je řízena na objednávku viz obr. 3). V mnoha podnicích nejsou ještě dnes rozdělena oddělení nákupu od oddělení zásobování, z čehož lze usuzovat, že logistika stále zastává servisní roli, i když už se od této role v některých případech ustupuje a logistika začíná být managementy firem vnímána významněji ve smyslu konkurenční výhody při jejím optimálním řízení. Oddělení nákupu zajišťuje: výběr dodavatele prověření dodavatele vypracování dodavatelsko-odběratelských smluv 13 MURRAY M. Introduction to Supply Chain Management. [online]. Citováno Dostupné z: 14

15 permanentní průzkum pro vyhledávání optimálních dodavatelů informovat ostatní části podniku o novinkách v oblasti nákupu Oddělení zásobování zajišťuje: dodávky potřebných komponent pro výrobu s důrazem na minimální náklady operativní řízení materiálového toku 14 Podle konkrétní podnikové strategie můžeme rozlišit dva základní modely nákupu materiálu v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce: První model popisuje nákup na základě předem stanoveného interního plánu. Plán se většinou připravuje na základě předchozích let, marketingového průzkumu trhu, porovnání konkurence, vývoji ekonomiky na daném území, atd. Jednotlivé výrobky jsou po výrobě přesunuty na sklad a prodány zákazníkům, kteří zboží koupí. Obrázek č. 2 Model založený na předpokladu / plánu 15 Druhý model je založen na předchozím objednání produktu. Nejprve se získá objednávka, na základě ní se nakoupí materiál a komponenty, vyrobí zboží a dodá zákazníkovi. 16 Obrázek č. 3 Model založený na podnětu / objednávce SIXTA, J., MAČÁT, V. Logistika - teorie a praxe.. Brno: CP Books a.s., s. ISBN , strana BOWERSOX D. J, CLOSS D. J., COOPER M. B., Supply Chain Logistics Management. New York: McGraw-Hill/Irwin s. ISBN , strany BOWERSOX D. J, CLOSS D. J., COOPER M. B., Supply Chain Logistics Management. New York: McGraw-Hill/Irwin s. ISBN , strany BOWERSOX D. J, CLOSS D. J., COOPER M. B., Supply Chain Logistics Management. New York: McGraw-Hill/Irwin s. ISBN , strany 16 15

16 Správným nastavením vstupu materiálu se stimuluje celý logistický řetězec od počátku, až k jeho konci. Může se jím ovlivňovat konečná cena, kvalita výrobku i čas dodávky, což jsou na základě poznatků z literatury ta nejdůležitější kritéria pro potenciální zákazníky. 2.5 Logistika výrobní Výrobní logistika navazuje přímo na vstup materiálu a zahrnuje kontrolu a řízení toku od skladu nakoupeného materiálu a komponent přes samotnou výrobu až do skladu hotových výrobků. Součástí tohoto toku je snaha o maximální efektivitu za co nejmenší náklady. Zboží musí být vyrobeno a připraveno přesně v tu dobu, kdy je potřeba. 18 Výroba má vliv na dva základní ukazatele. Prvním je počet a konkrétní typ hotových výrobků. Druhým je samotná potřeba materiálu, komponent a ostatních částí potřebných k výrobě a jejich správné umístění. První ukazatel ovlivňuje čas a způsob dodání výrobků konečným zákazníkům. Z obou ukazatelů musíme vycházet a oba nám dokazují, proč musí být i v oblasti výrobního řízení kalkulováno s logistikou. 19 Výrobní logistikou se rozumí ta část dodavatelského řetězce, kde materiál nebo součástky vstupují do výroby. Dbá se při tom na včasný a co nejefektivnější postup se správným určením množství a místa za minimální náklady Bod rozpojení Bod rozpojení je velmi důležitá část logistického řetězce. Jeho umístění nám označuje, kdy do výroby vstupuje objednávka zákazníka. Bod rozpojení ovlivňuje podle jakého modelu (obrázek č. 2, obrázek č. 3) bude možné postupovat. Cílem každého podniku je, aby k bodu rozpojení docházelo co nejdále proti směru toku řetězce. To znamená, aby již objednávaný materiál u dodavatelů byl krytý objednávkou zákazníka. Tento postup ale není možný uplatňovat vždy, neboť je třeba vycházet z konkurenčního prostředí a podmínek, za kterých je zákazník ochoten od nás naše výrobky nakupovat Just in time Just in time označuje systém výroby založený na přesných požadavcích zákazníka. Hlavními atributy jsou přesně určený čas a množství výrobků. Systém nemá jasně určené metody či pravidla a v každém podniku se musí postupovat individuálně. 18 PRECLÍK V. Průmyslová logistika. 1. vydání. Praha: ČVUT v Praze, s. ISBN , strana SIXTA, J., MAČÁT, V. Logistika - teorie a praxe. Brno: CP Books a.s., s. ISBN , strana SIXTA, J., MAČÁT, V. Logistika - teorie a praxe. Brno: CP Books a.s., s. ISBN , strana 57 16

17 Základní filosofie JIT: Vyrábět, co je potřeba s maximální efektivitou Zamezit plýtvání (prostředky, čas, kapacity) Maximální kvalita Just in sequence Just in sequence je přístup, který vychází z just in time a je založený na jednotlivých sekvencích výroby. Uplatňuje se zejména v automobilovém průmyslu. Výrobce vychází z výrobního plánu, který poskytne svým dodavatelům s tím záměrem, aby dodávky dílů přicházely přesně v okamžik, kdy jsou potřeba v dané fázi výroby Výstup materiálu Výstup materiálu v logistice popisuje cestu materiálu či zboží od vzniku přes spotřebu až případně ke konečné likvidaci. Z odborné literatury lze vyčíst, že největším logistickým nákladem je doprava. Může být například letecká, silniční, námořní nebo říční. Pro optimalizaci nákladů za logistiku je tedy třeba vybrat správnou formu i přepravní trasu s maximálním důrazem na rychlost, spolehlivost a kvalitu. 23 Graf 1 Graf logistických nákladů STEHLÍK, A. - KAPOUN J. Logistika pro manažery. 1. vydání. Praha: Ekopress, s. ISBN SCHWOB, R. - CHOC D. Just-in-sequence aneb na rudé auto rudá zrcátka. [online]. Publikováno [cit ] Dostupné z: 23 SIXTA, J., MAČÁT, V. Logistika - teorie a praxe. Brno: CP Books a.s., s. ISBN Typické řízení materiálových toků [online]. [cit ]. Dostupné z Upraveno. 17

18 Pro správné logistické řízení je tedy nutné vybrat přepravu, která bude maximálně splňovat požadavky zákazníka za akceptovatelné náklady. Včasná a správně dodaná zásilka je pro zákazníka samozřejmostí. Procento úspěšně dodaných zásilek tvoří ukazatel zákaznického servisu. Čím vyšší je jeho hodnota, tím vyšší je spokojenost zákazníka Dodavatelský servis Dodavatelský servis se skládá ze základních komponent, na které je nutné klást důraz: Spolehlivost dodavatele spolehlivostí se myslí pravděpodobnost, s jakou budou dodrženy podmínky přislíbené zákazníkovi. Ač je na současných trzích velký tlak na rychlost dodávek, není vhodné slibovat nedosažitelné termíny, neboť ztráta spolehlivosti a důvěry zákazníka může vést k jeho ztrátě. Spolehlivost závisí na dvou faktorech: spolehlivost průběhu práce spolehlivost připravenosti expedovat Dodací lhůta popisuje časový prostor mezi vystavením objednávky zákazníkem a přijetím požadovaného zboží. Současný trend je více klást důraz na dodržení slíbené dodací lhůty než na její skutečnou dobu. Dodavatelská flexibilita určuje termín, do kterého je možné do objednávky ještě provádět změny (například v množství) a vycházet tak vstříc zákazníkovi. Závisí na faktorech: podmínky smlouvy podmínky dodávky informovanost zákazníka Dodavatelská kvalita Ukazuje, do jaké míry jsou zásilky předmětem reklamací. Závisí na faktorech: přesnost dodávky stav dodávky Kvalita dodání popisuje zajištění po uskutečnění prodeje. Tedy během užívání zařízení, spolehlivý servis a včasné a správné dodávky náhradních dílů Skladové hospodářství Logistiku si nelze bez skladů různých druhů ani představit. Sklady se nachází na všech úrovních dodavatelsko-odběratelských řetězců. Je mnoho typů a druhů skladů. Například 25 STEHLÍK, A. - KAPOUN J. Logistika pro manažery. 1. vydání. Praha: Ekopress, s. ISBN

19 sklady manuální, poloautomatické či automatické. Sklady mohou být také lokální, regionální nebo ústřední. Vlastní je podnik, jenž provozuje celou logistiku, nebo autonomní skladovací firmy. V logistickém systému je funkcí skladu přijímat zásoby, uchovávat je, vytvářet nebo dotvářet jejich užitné hodnoty, vydávat požadované zásoby a provádět potřebné skladové manipulace. Skladování rovněž umožňuje koncentrovat dodávky od více výrobců na jedno místo a distribuovat následně jako jednu dodávku. Snižováním individuálních dodávek můžeme dosáhnout vyšších celkových úspor Hlavní motivy a důvody skladování Základním úkolem skladu je harmonizace rozdílně rozsáhlých toků prostřednictvím: Vyrovnávací funkce při odlišné materiálové potřebě a materiálovém toku. Zabezpečovací funkce zajišťuje nepředvídatelná rizika během výroby a kolísání potřeb na odbytových trzích. Komplementační funkce tvorba sortimentu pro obchod nebo výrobu dle požadavků. Spekulační funkce vyplývá z očekávaných cenových zvýšení na zásobovacích a odbytových trzích. Zušlechťovací funkce jakostní změna uskladněného zboží (např. stárnutí, sušení) Rozdělení skladů Vzhledem k tomu, jak rozsáhlé a různé funkce mohou sklady mít, rozdělujeme je podle nich do následujících skupin: Obchodní sklady velké množství dodavatelů i odběratelů. Odbytové sklady alokace u výroby, jeden výrobce, malý počet výrobků, větší množství odběratelů. Veřejné a nájemní sklady sklady zajišťující skladování pro své zákazníky (příjem zboží, skladování, výdej zboží) nebo sklady pronajímající část svého skladu (všechny úkony se svým zbožím si vykonává zákazník sám). Tranzitní mezisklady v místech, kde je velká překládka zboží (letiště, přístavy). 19

20 Konsignační sklady sklady dodavatele u odběratele, dodavatel dodává zboží do skladu přímo u odběratele, jenž si zboží odebírá, na základě skutečných odběrů je zboží poté fakturováno Obchodní logistika Obchodní logistika je charakterizována systémem služeb, které daný podnik poskytuje zákazníkům. Rozdělujeme je na základní tři skupiny : předprodejní, prodejní a poprodejní Předprodejní služby Ještě před samotným prodejem by se měl podnik snažit o určitý servis vůči svým zákazníkům. Přístup je zcela individuální a záleží na konkrétním podniku či firmě. Předprodejní služby vykonávají obchodní zástupci formou návštěv spojených například s představováním nových produktů. V zájmu podniků je mít maximální přehled o trhu. Dalšími službami jsou například monitorování úrovně zásob u zákazníka, upozorňování na nedostupnost výrobku nebo sdělování plánovaného data dodávky Prodejní služby Do druhé skupiny patří všechny služby spojené s objednávkami a dodávkami zboží. U objednávání hodnotíme jeho náročnost respektive snadnost. Po přijmutí objednávky by mělo následovat její potvrzení a zodpovězení dalších případných dotazů. Dalšími prodejními službami jsou například frekvence dodávek, uspíšení dodávek nebo naopak záměrné zpoždění dodávek či například rozdělení dodávek do několika menších. Vše záleží na podmínkách uzavřeného obchodu a vstřícnosti jedné či druhé strany Poprodejní služby Mezi poprodejní služby počítáme ty, které nastanou po uzavření obchodu. Základní službou musí být přesnost faktur. Dalšími jsou například vratky, čitelnost údajů o době spotřeby nebo kvalita obalů STEHLÍK, A. - KAPOUN J. Logistika pro manažery. 1. vydání. Praha: Ekopress, s. ISBN PERNICA, P. Logistika (supply chain management) pro 21. století. 1. vydání. Praha: Radix, sv. (602s). ISBN PERNICA, P. Logistika (supply chain management) pro 21. století. 1. vydání. Praha: Radix, sv. (602s). ISBN PERNICA, P. Logistika (supply chain management) pro 21. století. 1. vydání. Praha: Radix, sv. (602s). ISBN

21 3 Podrobná charakteristika a analýza logistického systému Cílem práce je analýza logistického systému, popis současného fungování společnosti a identifikace úzkých míst pro jejich optimalizaci. Postupně byly zkoumány a analyzovány jednotlivé části logistického systému (vstup výrobku, tvorba výrobku, výstup výrobku, skladové hospodářství a služby zákazníkům). 3.1 Metody sběru dat Pro účely získání požadovaných informací ve zkoumaném subjektu byly využity následující metody sběru dat: pozorování interview datové zdroje Pozorování Největší část dat pro zpracování analýzy bylo získáno pozorováním. Bylo sledováno, jakým způsobem probíhají jednotlivé procesy, jak na sebe navazují, jak je skladován materiál nebo hotové výrobky a jak probíhá samotná výroba. V obchodní části bylo pozorováno, jakým způsobem jsou evidovány poptávky, nabídky a objednávky Interview Řízenými rozhovory s hlavními představiteli společnosti bylo doplněno pozorování. Jednatelé společnosti byli dotazováni konkrétními otázkami k jednotlivých procesům. Z odpovědí bylo zjištěno, jakým způsobem je skladován materiál nebo hotové výrobky, jak přesně probíhají přesuny mezi sklady či jak se kontrolují stavy jednotlivých skladů Datové zdroje Poslední součástí sběru dat jsou datové zdroje. Nebyly použity datové zdroje, které by představovaly hlubší analytickou činnost. Níže uvedené závěry by v případě jejich implementace do praxe bylo nutné ověřit na datových podkladech, které však pro účely bakalářské práce nebyly zapůjčeny. 21

22 3.2 Popis zkoumané organizace Zkoumaný objekt je výrobní společností s ručením omezeným. Společnost vznikla v roce Předmětem podnikání dle Obchodního rejstříku je výroba výrobků z plastických hmot. Hlavním výrobním artiklem jsou střešní kopulové světlíky (obrázek č. 4). Podnik má 12 zaměstnanců, z toho 4 pracují v obchodní části, 6 v části výrobní a 2 pracovníci zajišťují logistiku. 3.3 Vlastní analýza Výsledky analýzy vychází z pozorování, konzultací a interview s hlavními představiteli společnosti. V bakalářské práci nebyly použity datové zdroje, které by představovaly hlubší analytickou činnost Analýza vstupu materiálu Zkoumaný subjekt vyrábí světlíky tepelnou úpravou průhledného syntetického polymeru s vlastnostmi termoplastu. Základní tři materiály, které vstupují v podniku do výroby, jsou polymethylmethakrylát, polykarbonát, solar control ir. Objednává se ve formě desek v normovaných rozměrech (viz Obrázek č. 4), které jsou nejbližší větší než konečný produkt. Naprostou většinu objednávek tvoří PMMA (polymethylmethakrylát - plexisklo). Tabulka č. 1 Příjem materiálu PMMA na sklad Příjem materiálu PMMA na sklad Rok Množství (tuny) Cena za kg Celková cena za rok ,3 102,40 Kč ,00 Kč ,4 102,70 Kč ,00 Kč ,65 102,80 Kč ,00 Kč Zdroj: Autor Materiál je objednáván pomocí jednoduché objednávky ve formě u na základě kontraktu, který uzavírají jednatelé společnosti s hlavním dodavatelem. Tento kontrakt se uzavírá vždy na konci roku, a to zejména na základě: skutečného odběru za uplynulé období vývoji ceny materiálu na trhu plánování. 22

23 Kontraktem se sjedná počet odebraných tun a sjedná se cena dle odebíraného množství a dle jednotkové ceny za 1 kg (viz tabulka č. 1). Společnost má jednoho hlavního dodavatele a několik menších. Naprostou většinu materiálu odebírá od dodavatele hlavního. Dle interview bylo identifikováno 95% dodávek od hlavního dodavatele. Dlouhý vztah s absencí meziroční cenové prověrky vede k trvalému nárůstu vstupních surovin. I když se v jednotkové ceně jedná o desetiny haléřů v celkovém objemu byl nárůst ceny vstupního materiálu mezi roky 2009 a 2010 ve výši Kč a mezi roky 2010 a 2011 ve výši 8165 Kč. Dle obrázku č. 4 je vstupní materiál skladován v paletových regálech, které představují 24 pozic. Pro ukládku jsou použity atypické (průmyslové) palety v rozličných rozměrech. Palety jsou vyrobeny na zakázku přesně v rozměrech materiálu, který je většinou o cm delší než vyráběný světlík. Například pro světlík 100x200 cm je potřeba materiál o rozměrech 130x230 cm. Paleta, na které firma materiál od dodavatele obdrží, je vyrobená přesně na daný rozměr výrobku. Obrázek č. 4 Hlavní výrobní materiál PMMA Zdroj: Autor Analýza výrobní logistiky Výrobní podnik kombinuje oba modely výroby (obrázek č. 2, č. 3). v období mezi listopadem a únorem vyrábí nejprodávanější světlíky dle plánu na sklad a výroba není kryta objednávkami zákazníků. Naopak v období od března do listopadu je každá výroba krytá konkrétní objednávkou. Toto období bylo identifikováno každoročně a jedná se tedy 23

24 o pravidelnou sezónní poptávku, která je dle podnikové statistiky vykazována už od samého vzniku. Datové podklady pro ověření tohoto zjištění nebyly pro bakalářskou práci zapůjčeny. Samotný postup výroby je následující (viz Obrázek č. 5). Nejprve se z plexisklové desky sundá ochranný obal a poté se vloží do pece. Vzhledem k tomu, že výrobní a skladové plochy nejsou rozsáhlé, jsou v těsné blízkosti a vzhledem k tomu, že počet manipulací nevyžaduje více pracovníků, firemní logistiku zajišťují 2 zaměstnanci. Pro úplnost je uveden rozměr výrobní haly 700m 2. Rozměr skladu, kde je uskladněn zároveň materiál i hotové výrobky je 1000m 2. Část výrobní haly je částečně využita jako sklad pro materiál určený k následné výrobě. Proces výroby začíná v peci, kde se za určitý čas a pod určitou teplotou zahřeje materiál, poté se vytvaruje do požadované formy a nechá vystydnout. Do forem vkládají materiál z pece dva zaměstnanci. Po vychladnutí následuje ořez a označení míst určených pro upevňovací šrouby. Tuto fázi zajišťují dva zaměstnanci. Následuje montáž do podsady a balení. To zajišťují další dva zaměstnanci. Obrázek č. 5 Schéma výrobního procesu Zdroj: Autor Celý výrobní proces byl důkladně prozkoumán a pro efektivnější výkony by bylo možné udělat několik změn dle ergonomických pravidel. Materiál je uložen na paletách na zemi, zatímco otvor pece je ve výšce ramen. Zaměstnanci se musí vždy pro materiál ohnout (viz Obrázek č. 6), což je způsobeno volnou ukládkou vstupního materiálu. 24

25 Obrázek č. 6 Ukázka uložení materiálu před výrobou volná ukládka Zdroj: Autor Analýza výstupu materiálu Expedice výrobků je prováděna třemi způsoby (viz Tabulka č. 2). Prvním je osobní odběr, který je pro společnost nejsnadnější. Zákazník přijede a pracovníci, jež mají na starosti balení hotového zboží, pomohou zákazníkovi s nákladem. Druhý a třetí způsob popisuje odvoz výrobků přímo k zákazníkovi. Volba mezi nimi záleží na podmínkách samotného obchodu. Cena za dopravu je uvedena v každé nabídce odděleně a záleží na objemu, hmotnosti zboží a dodací vzdálenosti. Pokud si ji zákazník vybere, společnost volí mezi dvěma řešeními. V případě, že má zákazník zájem i o montáž, je nutné využít externího pracovníka s vlastním autem. Tento pracovník bývá využíván i v případě, kdy není množství dodávaného zboží příliš vysoké nebo při vzdálenostech do 100 km od továrny ve Slavošově. Nejčastějším způsobem dopravy zboží k zákazníkovi je společnost Toptrans. Jak je patrné z tabulky č. 2, tento způsob přepravy je uplatňován cca z 90%. Jejich služeb využívá společnost Puloplastics nejčastěji a to vždy když zákazník nevyžaduje montáž nebo je vzdálenost pro dodání vyšší než 100 km. Nákladní automobil firmy Toptrans přijíždí pravidelně a zpravidla rozveze několik zakázek zároveň. V případě, když je pravidelně najímaná společnost Toptrans vytížena, je osloven externí pracovník. Tato skutečnost nastává řádově v pěti procentech případů, zbývajících 5% představuje osobní odběr. 25

26 Rok Zakázky Tabulka č. 2 Expedice zakázek Expedice zakázek Externí Toptrans Osobní odběr pracovník Počet Podíl Počet Podíl Počet Podíl ,97% 27 5,71% 11 2,33% ,89% 26 5,26% 19 3,85% ,67% 15 3,33% 18 4,00% Zdroj: Autor Společnost Puloplastics nemá žádný kontrakt se společností Toptrans a své výrobky expeduje zákazníkům za ceny ze zákaznického ceníku (viz Obrázek č. 7) spediční společnosti. Cena expedice je účtována zákazníkovi nad rámec objednávky, v praxi to znamená, že zákazník hradí výrobek a navíc přepravní službu. Obrázek č. 7 - Katalogový ceník společnosti Toptrans Zdroj: 26

27 Společnost uvádí v každé nabídce dobu dodání do dvou týdnů. Ve skutečnosti je v silách firmy výroba do jednoho týdne, tudíž je v každé zakázce počítáno předem s rezervou. Tato rezerva zajišťuje firmě pověst spolehlivého partnera a navíc je v některých kritických případech možné nabídnout zákazníkovi urychlení dodávky. Za rok 2009, 2010 a 2011 evidovala společnost Puloplastics pouze jednu reklamaci, která byla vyřešena okamžitou výměnou výrobku za nový Analýza skladového hospodaření Společnost má dva hlavní sklady - sklad vstupního materiálu a sklad hotového zboží. Fyzicky se nacházejí oba v jedné hale. Dále jsou zde dva mezisklady. Prvním je sklad vstupního materiálu ve výrobní hale, druhým je sklad hotového zboží rovněž ve výrobní hale, odkud je zboží buď vyzvednuto přímo zákazníky nebo pracovníky firemní logistiky přesunuty do hlavního skladu. Sklad vstupního materiálu (viz Obrázek č. 4) Sklad materiálu zabírá z celkové plochy skladu cca 300 m 2. Materiál je dodáván ve formě desek a je složen na paletách. Podle objednávek respektive výrobních plánů je materiál přesunován do meziskladu ve výrobní hale, aby se tím minimalizovala jeho manipulace směrem k výrobě. Společnost nemá stálého zaměstnance, který by měl na starosti pouze sklad. Za sklad zodpovídá obchodní oddělení. Materiál se přijímá na sklad po větším množství a po přijetí a fyzické kontrole je následně pracovníkem obchodního oddělení vložen do systému Duel od společnosti Ježek software. Kontrolu a příjem provádí stejný zaměstnanec, který materiál rovněž objednává. Tím se zajistí, že materiál je dodán v odpovídajícím množství a kvalitě. Materiál se objednává průběžně, zpravidla každý týden. Z poskytnutých dat o minulých třech letech a zároveň z aktuálních sestav příjmů v letošním roce vyplývá výše objednávek vstupního materiálu v rozmezí Kč Kč týdně v závislosti na plánu výroby či objednávky zákazníků. Sklad hotového zboží (viz Obrázek č. 8) Výrobou se materiál mění do výrobků, které objemově zaujímají větší místo. Proto je sklad hotových výrobků rozlohou větší - 700m 2. Nachází se na konci výrobního procesu. Hotové výrobky se balí a připravují na expedici právě v tomto skladě. Nejvíce naplněn je a zároveň největší hodnotu má sklad po zimním období, kdy se vyrábí podle plánu. Stejně jako vstup surovin je i pro sklad hotových výrobků využito technologie paletových regálů. V tomto skladu je 60 paletových pozic. Hotové zboží je expedováno po kusech nebo ve specializovaných boxech. 27

28 Obrázek č. 8 Sklad hotového zboží Zdroj: Autor Na obou skladech se provádí inventura každý týden s tím, že je vždy k poslednímu dni měsíce uzavřena. Inventuru provádí zaměstnanec obchodního oddělení. V současné chvíli jsou budována nová paletová místa na skladě vstupního materiálu i na skladě hotových výrobků, ale nejsou nijak označena. Do systému budou zapsány tedy jen počty jednotlivých dílů a nikoliv místa, kde jsou na skladu k nalezení Analýza obchodní logistiky Předprodejní služby Nákup materiálu Nákup materiálu zajišťuje zaměstnanec obchodního oddělení. Vzhledem k pravidelným inventurám na vstupním skladu a přehledu plánované výroby, má velmi dobrý přehled o potřebách výrobní části. Materiál se objednává na základě roční smlouvy o odběru v určitém množství formou jednoduchého u s aktuální potřebou. Poptávky a nabídky Poptávky zákazníků přichází em nebo telefonátem. Nabídky zajišťuje pracovník obchodního oddělení. V každé nabídce se cenově zohledňuje forma dopravy a případná montáž. Nabídky nejsou nijak evidovány ani vyhodnocovány. 28

29 Získávání nových zákazníků Nové potenciální zákazníky oslovuje firma em s elektronickým katalogem nebo vysláním svého obchodního zástupce. Firma pro svou prezentaci využívá své webové stránky a zcela opomíjí sociální sítě. Prodejní služby Komunikace se zákazníkem Po přijetí objednávky je zákazník telefonicky informován a jeho zakázka je potvrzena v u i s potvrzenou dodací lhůtou. Po telefonu nebo v rámci elektronické komunikaci se nastavují případné další doplňující podmínky, přání a změny v objednávkách zákazníku. Například rozdělení zakázky do více dodávek nebo uspíšení výroby. Poprodejní služby Reklamace Společnost reklamace téměř neeviduje.v průměru dochází k reklamaci jednou ročně. V takovém případě přistupuje firma k výměně zboží za nové. 4 Identifikace úzkých míst logistického systému Na základě analýzy s využitím metody pozorování a interview byla nalezena úzká místa v jednotlivých částech logistického systému. 4.1 Identifikace úzkých míst vstupu materiálu Z rozhovorů s hlavními představiteli společnosti bylo zjištěno, že firma má se svým hlavním dodavatelem dlouhodobé obchodní vztahy. Při poměrně velkých odběrech materiálu by bylo vhodné zkusit poptat materiál u jiných a nejen tuzemských dodavatelů, zároveň s tímto krokem udělat aktuální průzkum trhu, aby se zjistilo, zda nějaký nový dodavatel na trhu nepřibyl. Pokud by některý z dodavatelů nabídl nižší cenu, mělo by se konfrontovat s touto cenou současného dodavatele. Vzhledem k nastaveným dlouhodobým procesům by bylo efektivnější k nižší ceně přesvědčit současného dodavatele než přecházet ke zcela novému. Společnost by se tím vyhnula možným problémům a mohla by ušetřit za další náklady 29

30 4.2 Identifikace úzkých míst výrobní logistiky Postup výroby je velmi plynulý. Jednotlivé kroky na sebe optimálně navazují, pracovníkům nevznikají prostoje a celková výroba je obecně velmi rychlá (cca 25 světlíku denně). Prakticky jakýkoliv díl dle zákaznického požadavku je firma schopná vyrobit do 14 dnů nejpozději. Pro snadnější výkony zaměstnanců i s ohledem na jejich možné budoucí zdravotní problémy, by bylo vhodné upravit části výrobního řetězce tak, aby maximálně odpovídaly pravidlům ergonomie. Při umístění vstupního materiálu výše, by výroba mohla probíhat ještě rychleji. 4.3 Identifikace úzkých míst výstupu materiálu Nejčastějším způsobem expedice je posílání zboží spediční službou společnosti Toptrans, která je využívána téměř každý den. Společnost Puloplastics má v každé nabídce uvedenou cenu za dopravu zvlášť. Úzkým místem je často expedice, kdy spediční služba nepokrývá plně přepravní požadavky a musí se občas hledat alternativní řešení. Vzhledem k vysoké konkurenci, která také účtuje přepravu zvlášť, by bylo dobré najít výhodnějšího přepravce a cenu zákazníkovi nabízet včetně přepravy. Na tomto postupu by společnost mohla postavit konkurenční výhodu a nový marketingový plán. Absence reklamací respektive jejich minimalizace a vstřícnost při jediném případu za poslední tři roky pomáhá v budování pověsti spolehlivého dodavatele. 4.4 Identifikace úzkých míst ve skladovém hospodářství Díky pravidelnému systému dodávek materiálu jednou týdně je způsob příjmu i jeho kontrola vhodná. Zajišťuje ji zaměstnanec, který sám zboží objednává, a tím je celkově zajištěna kontrola správnosti příjmu. Vzhledem k pravidelnosti skladové inventury by bylo žádoucí vytvořit systém paletových míst. Tento systém by se mohl implementovat do informačního systému Ježek Duel, a tím výrazně usnadnit pravidelnou kontrolu obou skladů. Při vytvoření dodacího listu by pracovník zodpovědný za přípravu expedice věděl, kde má zboží přesně hledat. V současné chvíli musí postupovat podle štítků, které jsou připevněny k hotovým výrobkům. Hlavní výhodou by byla jednoduchost a informace o expedici zboží by mohla přijít elektronicky pracovníkovi, který by ji zrovna prováděl. Pracovník obchodního oddělení by tak mohl expedovat několik zakázek ve velmi krátké době po sobě, aniž by opustil svou kancelář. 30

31 Vzhledem k vysoké vytíženosti pracovníka obchodního oddělení, který má na starosti objednávky zákazníků, dodávky materiálu i jeho příjem a výdej hotového zboží, bylo by vhodné jednoho pracovníka firemní logistiky pověřit stálou zodpovědností za skladové hospodářství. Komunikace mezi ním a pracovníkem obchodního oddělení by mohla fungovat přes systém Ježek Duel. 4.5 Identifikace úzkých míst v obchodní logistice Poptávky a nabídky Nabídky, které jsou vytvořeny a poslány zákazníkům nejsou žádným způsobem evidovány a vyhodnocovány. Firma tedy nemá žádnou zpětnou reakci, aby si mohla analyzovat důvody, proč nebyla konkrétní nabídka zákazníkem přijata. Pro evidenci nabídek je vhodné použít například program MS Excel, kde se dají z uvedených a zapsaných dat také vynést grafy a různá srovnání.(viz Tabulka č. 3) Tabulka č.3 Návrh evidence nabídek Získávání nových zákazníků Z důvodů stále se zvyšující konkurence je absence firmy na sociálních sítích úzkým místem fungování obchodní logistiky. Společnost Puloplastics se prodává velkým odběratelům, ale rovněž i zákazníkům, kteří odebírají jen po jednotlivých kusech. Dobře a vkusně připravená prezentace společnosti například sociální síti Facebook by mohla přivést nové zákazníky a přispěla by k lepší prezentaci společnosti. Zástupci firmy by mohli propojením odkazů na stavební firmy dosáhnout nových kontraktů a uplatnění svých výrobků při stavbě nových objektů na tuzemském i zahraničních trzích. 5 Návrhy na snížení logistických nákladů V rámci analýzy společnosti byla identifikována úzká místa, pro která byla navržena opatření, která by měla přispět ke zlepšení logistického systému a snížení logistických nákladů. 31

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY.

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Ekonomický rozvoj vyvolává silný tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Integrací plánování, formování,

Více

Logistický podnik Kánský

Logistický podnik Kánský Logistický podnik 2016 0. Kánský Jednoduchý tok zboží doprava surovin a materiálu k výrobci uskladnění před zpracováním zpracování (obrábění, montáž, ) balení skladování výrobků přeprava k prodejci skladování

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

STRATEGIE A CÍLE LOGISTIKY

STRATEGIE A CÍLE LOGISTIKY STRATEGIE A CÍLE LOGISTIKY LOGISTICKÁ STRATEGIE Logistika přináší do organizace oběhových procesů zcela nové přístupy. Především řeší problém dlouhodobě se opakujících sérií dodávek a dodavatel dopravního

Více

INTEGRACE LOGISTICKÝCH ŘETĚZCŮ

INTEGRACE LOGISTICKÝCH ŘETĚZCŮ INTEGRACE LOGISTICKÝCH ŘETĚZCŮ INTEGRACE LOGISTICKÝCH ŘETĚZCŮ Postupný přechod firem od realizace souboru funkcí k řízení souboru procesů v 90. letech minulého století při úsilí o zvyšování konkurenceschopnosti

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Definice logistiky Evropská logistická asociace - ELA:

Definice logistiky Evropská logistická asociace - ELA: Definice logistiky Evropská logistická asociace - ELA: Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží, vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak,

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků).

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků). Teorie zásob Souhrn matematických metod používaných k modelování a optimalizaci procesů hromadění různých položek k zabezpečení plynulého chodu zásobovaných složek. Kvantifikace zásob V zásobách je vázáno

Více

Zajišťujeme komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. S našimi zákazníky spolupracujeme na

Zajišťujeme komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. S našimi zákazníky spolupracujeme na S K L A D O V A C Í A L O G I S T I C K É S L U Ž B Y Zajišťujeme komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. S našimi zákazníky spolupracujeme na

Více

Logistické náklady, vztahy logistických činností a logistických nákladů

Logistické náklady, vztahy logistických činností a logistických nákladů Není tomu příliš dlouho, kdy se výrobní a obchodní činnost společnosti odvíjela od základní rovnice Cena = náklady + zisk V současnosti tento vztah neplatí!! Cenu neurčuje prodejce zboží, ale především

Více

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK Autopal s.r.o., závod HLUK techniky, forem a nástrojů pro automobilový průmysl. S téměř 4000 zaměstnanci provozuje Hanon Systems Autopal specializovaná vývojová centra zaměřena na klimatizaci. Mezi významné

Více

LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI. Xenie Lukoszová a kolektiv

LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI. Xenie Lukoszová a kolektiv LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI Xenie Lukoszová a kolektiv Recenzenti: Prof. Dr hab. Inż. Jacek Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc., Vysoká škola

Více

PREZENTACE K DIPLOMOVÉ PRÁCI OPTIMALIZACE MATERIÁLOVÝCH TOKŮ VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

PREZENTACE K DIPLOMOVÉ PRÁCI OPTIMALIZACE MATERIÁLOVÝCH TOKŮ VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI PREZENTACE K DIPLOMOVÉ PRÁCI OPTIMALIZACE MATERIÁLOVÝCH TOKŮ VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Zpracování diplomové práce Bc. Petra Trněná UČO: 5853 Vysoká škola technická a ekonomická - Ústav technicko-technologický

Více

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Ing. Richard Bejr 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 Nová verze 9.2 Rozšíření desetinných míst u cen za měrnou jednotku Rozšíření

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing Pro pochopení textu publikace je důležité sjednocení terminologie popisované problematiky. Kapitola výklad pojmů je proto jakýmsi glosářem k tématu outsourcingu. Vedle definování pojmů jako outsourcing,

Více

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ Květen 2014, Martina Brotánková 1 ÚVOD Původně samostatné pivovary Odlišné přístupy vlastníků s různými hospodářskými výsledky Různý stupeň technologického vybavení Jiné

Více

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika)

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika) POŽADAVKY K PÍSEMNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE pro uchazeče o studium v navazujícím magisterském studijním v oboru LO Logistika, technologie a management dopravy Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

LOGI. Instalační balíček 2. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů

LOGI. Instalační balíček 2. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů LOGI Informační systém pro správu logistických skladů Instalační balíček 2 CID International, a.s. SKLADOVÁ KARTA Modul Skladová karta slouží k popisu a evidenci skladovaného zboží. Je možno je pořizovat

Více

Smart & Lean. Inteligentní logistika

Smart & Lean. Inteligentní logistika Smart & Lean Inteligentní logistika Smart & Lean Zvyšte spolehlivost Zredukujte skladové zásoby Snižte své procesní náklady Přehled třech inteligentních logistických systémů Přehled výkonů logistických

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy

Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy Metodický list č.1 Název tématického celku: Logistické systémy v přípravě nových výrobků

Více

ŘETĚZCOVÉ EFEKTY A PROBLÉMY OPTIMALIZACE

ŘETĚZCOVÉ EFEKTY A PROBLÉMY OPTIMALIZACE ŘETĚZCOVÉ EFEKTY A PROBLÉMY OPTIMALIZACE ŘETĚZCOVÉ EFEKTY A PROBLÉM OPTIMALIZACE Ve složitějších řetězcích vzniká snadno nežádoucí jev tzv. řetězcový efekt, který způsobuje dlouhá doba reakce na změny

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM

VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM Rudolf Kampf, Eva Zákorová 1 Anotace: Článek se zabývá vlivem vybraných činností na dopravní systém a vlivem dopravního

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ Logistický informační subsystém (LIS) Řízení celého materiálového toku není možné bez odpovídajících informací. Proto součástí integrovaného logistického systému

Více

Řízení zásob pomocí předpovídání prodejů

Řízení zásob pomocí předpovídání prodejů Řízení zásob pomocí předpovídání prodejů 18.09.2012 Radek Hartman, Daniel Mašek I 18.9.2012 U&SLUNO a.s. I Sadová 28 I 702 00 Ostrava I u-sluno@u-sluno.cz I www.u-sluno.cz OBSAH A CÍLE PREZENTACE Proč

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 1.Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu. Řízení obchodu. Trh a konkurence.

Více

KOMPLETNÍ OUTSOURCING LOGISTICKÝCH SLUŽEB

KOMPLETNÍ OUTSOURCING LOGISTICKÝCH SLUŽEB Ing. Jan Polter, MBA Obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic a.s. Lenka Táborská, MBA Group Supply Chain Manager GCE, s.r.o. OSNOVA 1.Představení GCE 2.Představení DACHSER 3.Základní logistická

Více

Logistika. Souhrnné analýzy. Radek Havlík tel.: URL: listopad 2012 CO ZA KOLIK PROČ KDE

Logistika. Souhrnné analýzy. Radek Havlík tel.: URL:  listopad 2012 CO ZA KOLIK PROČ KDE Logistika Souhrnné analýzy listopad 2012 KDE PROČ KDY CO ZA KOLIK JAK KDO Radek Havlík tel.: 48 535 3366 e-mail: radek.havlik@tul.cz URL: http:\\www.kvs.tul.cz Paretova, ABC a XYZ analýzy Obsah Paretova

Více

Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek)

Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek) Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek) ESF MU J.Skorkovský KPH Cíle a měřítka BSC Cíle a měřítka BSC zbavit se strnulého modelu finančního účetnictví a přitom zachovat tradiční finanční měřítka Tato

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Systémy plánování a řízení výroby AROP III

Systémy plánování a řízení výroby AROP III Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Systémy plánování a řízení výroby AROP III Technická univerzita v Liberci Výrobní

Více

Marketingové strategie

Marketingové strategie Marketingové strategie 1 Podnikové strategické plánování Marketingové strategické plánování Marketingové operativní plánování Poslání Volba trhu Definice trhu a oborů podnikání Strategické směry a alokace

Více

Technologie ložných a skladových operací /02. Výuka v letním semestru akademického roku 2009/

Technologie ložných a skladových operací /02. Výuka v letním semestru akademického roku 2009/ Technologie ložných a skladových operací 342-0316/02 Výuka v letním semestru akademického roku 2009/2010 8.2.2010-14.5.2010 342-0316/02 - Technologie ložných a skladových operací (TLSO), 2009/2010 letní

Více

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation organizace standard zlepšování Dr. Jozef Nanáš áši Průmyslové inženýrství VI Vedoucí 1 Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré. (Laurin & Klement, 1914) Vývoj Plánování výroby

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Struktura přednášky Výrobní činnost podniku Základní výrobní procesy Příprava výroby Řízení výroby Nákupní a výrobní činnost podniku Nákup Prodej

Více

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Jiří Melzer, MIBCON, a.s. Klíčová témata Plánování sortimentu strategické plánování nové sezóny plánování a tvorba kolekce finanční plánování prodejních

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Informační systém logistiky MO a AČR

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

TOGETHER FOR BETTER PLANET

TOGETHER FOR BETTER PLANET TOGETHER FOR BETTER PLANET Mezinárodní a vnitrofiremní logistika v praxi Jana Martinková Miroslav Ležák Definice logistiky K realizaci každé obchodní operace se používají prostředky hmotné i nehmotné povahy,

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Kapitola 1 výrobní logistiky.

Kapitola 1 výrobní logistiky. Kapitola 1 Vymezení pojmů.. Cíle C výrobní logistiky. Osnova: Členění logistiky. Rozsah logistických aktivit a činností. Podniková logistika. Hlavní cíle podnikové logistiky. Logistická typologie. Logistické

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav merenda Vydání: první, 2011 Počet stran: 20 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady?

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? STRUČNÉ INFORMACE O ŘEŠENÍ CA Business Service Insight for Service Level Management Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? agility made possible

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

Skladové hospodářství

Skladové hospodářství Skladové hospodářství Skladování je nedílnou součástí každého logistického řetězce, je to ta část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch

Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch Senior Business Development Manager GS1 Czech Republic AGENDA Klíčové potřeby sektoru transport a logistika (T&L) Přínosy využívání

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Náš zákazník Henkel Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Shrnutí Přeprava zboží z různých míst v Evropě zákazníkům v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku nebo Chorvatsku po nejjednodušší trase, v různých

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Logistická příručka. Obsah

Logistická příručka. Obsah Vydání 3 Strana 1/5 Logistická příručka Obsah 2. Plánovací údaje a výrobní kapacity... 2 3. Závaznost odvolávek (objednávek)... 3 4. Konsignační sklady... 3 5. Informace o změnách ve výrobě a krizové stavy...

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE.

Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE. Vstup a úkoly pro 11. kapitolu IDENTIFIKACE A BALENÍ JAKO SUBSYSTÉM ŘETĚZCE. Důležitou činností v řízení materiálového toku je přesná znalost pohybu materiálů, polotovarů a výrobků umístěných v různých

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč STĚHOVÁNÍ ALBOS MOVERS Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč Způsob oslovení zákazníka - bezplatná inspekce/prohlídka stěhované zásilky - seznámení s požadavky klienta - informování klienta

Více