Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce Ondřej Kašpárek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Ondřej Kašpárek"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Ondřej Kašpárek

2 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Arts management Nový model kulturního centra Vypracoval: Ondřej Kašpárek Vedoucí práce: Mgr. Barbara Hucková

3 Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Nový model kulturního centra jsem vypracoval samostatně. Použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. V Praze dne 30. prosince 2010 Podpis

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval Mgr. Barbaře Huckové za její cenné rady a připomínky při zpracování této práce a za její vstřícnou podporu a trpělivost. Rád bych také poděkoval oponentce MgA. Kateřině Melenové za konzultace a inspiraci a všem kulturním manažerům, kteří se tématem mé práce v praxi zabývají.

5 Anotace bakalářské práce KAŠPÁREK, Ondřej. Nový model kulturního centra. Praha, s. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra Arts managementu.vedoucí práce: Hucková, B. Kultura a umění nepochybně patří mezi hlavní rozvojové faktory člověka a společnosti. Ne všude k nim však mají lidé jednoduchý přístup. Tato práce se zaměřuje na fenomén multifunkčního kulturního centra, jakožto instituce rozvíjející a iniciující kulturní a komunitní život v regionu či menším regionálním městě, kde často není vybudovaná běžná infrastruktura kulturních zařízení. První část je věnována představení diskursu současných kulturních center. Vedle způsobu řízení pojednává o současném poslání a činnostech, které takové instituce dělají jedinečnými, a o práci s cílovými skupinami. Ke krátkému přehledu slouží typologie kulturních center, která mapuje základní podoby těchto institucí v České republice. Práce je zakončena konkrétním návrhem nového multifunkčního kulturního centra, které si klade za cíl aktivizovat obyvatele a probudit je ke kreativitě a sounáležitosti. Klíčová slova: multifunkční kulturní centrum, kulturní instituce, kulturní infrastruktura, kultura, region, komunitní, umění.

6 Annotation of bachelor thesis KAŠPÁREK, Ondřej. New model of cultural center. Praha, s. Bachelor Thesis. University of Economics, Prague, Faculty of Business Administration, Department of Arts management.thesis head: Hucková, B. Culture and Art have, without a doubt, always been major development factors for people and the society as a whole. However, there is no effortless access for everyone or everywhere. This Thesis is focused on the phenomenon of the multifunctional cultural center as an institution developing and initiating cultural and communal life in a region or in a smaller regional city with no cultural infrastructure or background. The first part deals with the discursus of the contemporary cultural centers. Apart from the management issues of the centers, this Thesis handles their work with their target groups as well as their today s mission and activities, which all make these institutions unique. The short summary of the Czech culture centers typology is included; it maps their basic forms in the Czech Republic. The Thesis is ended with a factual proposal of a new multifunctional culture center, which puts the cultural awakening of the citizenry to a more creative way of life with a sense of belonging as its main priority. Key words: multifunctional cultural center, cultural institution, cultural infrastructure, culture, region, community, arts.

7 Obsah Úvod...1 Motivy pro psaní bakalářské práce a výběru tématu...2 Cíle práce Základní pojmy Popis stavu kultury v regionech Historie fenoménu kulturního domu Vývoj po roce Současný stav kultury Problematika kulturních center Infrastruktura Příklady klubů Příklady multifunkčních prostor Organizace Struktura Financování Společnost Činnosti Návrh nového modelu kulturního centra Příklad lokality Klatovy Nové poslání a cíle kulturního centra Zasazení do lokálního kontextu Konkrétní řešení Prostor Organizace...28 Závěr...33 Přílohy...35 Seznam použité literatury a pramenů...55 Seznam tabulek, grafů a obrázků...58

8 Úvod Ve své práci se budu věnovat navržení nového modelu multifunkční kulturní organizace, která by měla fungovat jako komunitní, vzdělávací, ale zároveň kulturní, společenské a umělecké centrum. Vybírám si záměrně toto téma, jelikož problematikou fenoménu kulturního centra, jakožto instituce rozvíjející kulturní život v regionu či regionálním městě nebo specifické lokalitě, kde často není vybudovaná běžná infrastruktura kulturních zařízení, se zabývám již několik let. Rád bych zhodnotil dosavadní historický vývoj problematiky komunitních kulturních organizací v regionálním působení. Na základě tohoto hodnocení a samozřejmě i vlastních zkušeností se následně pokusím navrhnout model fungování takovýchto organizací. Pro samotný návrh nebudu vycházet z literatury, protože toto téma bohužel ještě nebylo nijak zpracováno. Budu vycházet z několika případových studií, které jsem zpracoval a přikládám v příloze, dále z rozhovorů s profesionály působícími na tomto poli a ze svých poznatků z několikaleté praxe v kulturních centrech. Práci budu podkládat sekundární literaturou, která se svým tématem alespoň lehce přibližuje tématu práce. Budu se zabývat jak posláním takové organizace, tak zároveň úrovněmi řízení, ale hlavně způsobem práce, dramaturgie a programové skladby. To jsou právě základní body, které takovou organizaci odlišují od běžně známých kulturních institucí. Multifunkční kulturní centra začala vznikat v Čechách až před nedávnem a jsou stále spíše výjimkou než pravidlem. V kontextu s ostatními kulturními institucemi je jejich účel, poslání i způsob práce odlišný. Multifunkční kulturní centra reflektují aktuální společenské potřeby a jsou příkladem nového přístupu k podpoře kultury. Vznikají většinou procesem bottom up (Hagoort, 2009: 90) jako projev občanských a uměleckých nezávislých aktivit. Tento trend přichází ze zahraničí, kde podobná centra, zaměřená na komunitně kulturní činnost, fungují mnoho let. Česká multifunkční kulturní centra si složitě hledají vlastní cestu, inspirace ze zahraničí lze v současném českém kulturním prostředí prosadit jen těžko. Přesto lze předpokládat, že se ve větším měřítku prosadí jako nový model kulturního organismu. Právě proto je cílem této práce pojmenovat základní společné jmenovatele a kontexty těchto center, protože žádný optimální model není v českém prostředí prozatím kodifikován ani dlouhodobě provozován. Kulturní centra vznikají jakožto organizace, které se neorientují na jeden žánr, jako je tomu u divadel nebo koncertních síní, ale jsou univerzálními produkčními prostorami, kde lze pořádat od komorních představení po velké koncerty všech žánrů. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových skupin a vůbec do celého socio-demografického rozložení. Na tomto místě je nutno zmínit, že ve velkých městech vznikají obdobné organizace, které svou strukturou či prezentací sebe sama navenek mohou lehce připomínat multifunkční kulturní centra, někdy dokonce nesou i takový název. Je však 1

9 zapotřebí takové organizace odlišovat. Jejich práce je v podmínkách velkých měst natolik rozdílná, že se v podstatě jedná o jiné organizace. Jejich zájem je často soustřeďován již na konkrétní subkultury v rámci měst a jejich dramaturgie je často velmi úzce specializována. Díky silné a široké diverzitě obyvatel velkých měst si tuto specializaci organizace mohou dovolit a nemusí nutně pracovat s danou komunitou. Obecně lze říci, že jejich poslání, cíle a cílové skupiny se tedy velmi odlišují od kulturních center s působištěm v regionu či nějakých menších lokalitách. Postrádají komunitní přesah a jsou zaměřeny na konkrétní téma, protože jejich cílová skupina je složena z užší skupiny účastníků, kteří nepochází z jednoho místa. Takovéto organizace se v Evropě obecně nazývají art factories 1 (Bordage; Dietrich; Chaskles, 2001) Specifickým cílem této práce je pojmenovat poslání a fungování multifunkčního kulturního centra v podmínkách regionálního nebo lokálního prostředí. Pojem kulturní centrum je spjat právě s komunitním přesahem kultury a umění. Jde o animační procesy, při nichž vzniká interakce mezi místními obyvateli a kulturním centrem, které cíleně s komunitou pracuje. Právě tyto aktivity jsou určující pro nový model kulturního centra. Je možné, že takové organizace mohou fungovat i na úrovních metropolí či velkých měst i na těchto místech je nalezneme, ale vyznačují se tím, že veškerou činnost orientují na svou lokalitu, často čtvrť nebo městkou část. Výborným příkladem je Kulturní centrum Zahrada na Jižním Městě, Praha Motivy pro psaní bakalářské práce a výběru tématu vize prospěšnosti tématu nedostatek jakéhokoliv zdroje k tomuto tématu motivace k vytváření center tohoto typu vlastní pozitivní zkušenost myšlenka animace lokality vlastní zájem uskutečnění projektu Mezi hlavní motivační faktory k psaní této práce a výběru tématu byla právě prospěšnost, kterou může zpracování této problematiky přinést. v současné době vznikají kulturní centra velmi intuitivní cestou. Díky tomu, že v Čechách prozatím neexistuje veřejná debata na toto téma, nedochází tak ani k dialogu mezi profesionály z oblastí kulturního managementu, architektury, vzdělávání a věřejné správy, ani ke vzájemným inspiracím mezi provozovateli regionálních multifunkčních kulturních 1 Nejčastěji se věnují prezentaci moderního současného umění. Tento fenomén je rovněž velice zajímavý, avšak v mé práci se mu nebudu věnovat (pro srovnání však zařazuji MeetFactory v Příloze č. 4 Typologie prostror ). Jak již jsem zmínil výše, jedná se o jiný druh organizace, i když s patrnými podobnostmi a podobnými aktivitami 2 Viz v Příloha č. 4 Typologie prostror KC Zahrada 2

10 organizací. Často se stává, že získané peníze se ztrácí v neefektivně připravených projektech, v nedokonalých architektonických studiích, v neúčelných rekonstrukcích a stavbách. Nepromýšlí se potřebné dopady na obyvatele dané lokality v závislosti na dramaturgii a nereflektují se jejich potřeby. Neexistuje žádná publikace v českém jazyce, která by toto téma zkoumala nebo alespoň poskytovala přehledové informace. v českém prostředí během posledních let byla vydána zhruba desítka knih, které se zabývají tématem arts managementu, nevěnuje se však pozornost problematice multifunkčních kulturních center. v Evropě tomu není jinak, publikací o arts managementu je samozřejmě dostatek, ale publikací o multifunkčních kulturních centrech zatím také moc není. Veškerý literární fond je tvořen pár sborníky z konferencí a několika studiemi. 3 V České republice se etablovalo několik méně známých profesionálů, kteří se celkem úspěšně propracovali za několik let k optimálním modelům multifunkčních kulturních center. Sami v těchto centrech pracují, navrhují nová řešení a razí tak cestu tomuto fenoménu. Pro mou práci jsou tyto osoby jedni z nejdůležitějších zdrojů vůbec. Přes čtyři roky jsem pod jejich vedením pracoval v různých multifunkčních kulturních centrech a vděčím jim za mnoho zkušeností a podnětů. Proto bych rád poznatky, které jsem nabyl díky spolupráci s nimi, sumarizoval a ve formě této práce poskytl dále k šíření. Prací bych zároveň rád podnítil zájem o tuto problematiku a chtěl bych také motivovat ke vzniku nových center. Rád bych otevřel veřejnou diskusi a uvedl na světlo velký potenciál, který tkví ve fenoménu komunitního kulturního centra, díky kterému můžeme aktivovat často pasivní obyvatele lokalit bez komunitního života a vztahu ke kultuře a umění. V neposlední řadě hodlám využít této práce jako podkladové studie pro projekt Kulturního centra v Klatovech, který připravuji a ve výhledu budoucích pěti let chci následně realizovat. Cíle práce zmapovat problematiku popsat způsoby práce upozornit na nedostatek institucionálního zázemí nastínit nově pojatý model kulturního centra Mezi konkrétní cíle práce patří jednak popsat genezi pojmu kulturní centrum, najít historické souvislosti vzniku a zániku kulturních organizací v regionu, zmapovat jejich vývoj, ale také vymezit pojem kulturní centrum v kontextu současné kulturní infrastruktury. 3 V zdrojích (přílohách)uvádím veškerou nalezenou literaturu, která je na evropském trhu k dispozici 3

11 V další části chci charakterizovat současnou strukturu kulturních center, popsat typologii prostorů kde fungují, popsat způsoby práce, jejich poslání a základní činnosti. v neposlední řadě pak využívané formy financování. Poslední část práce bude věnována navrhnu fungování nového modelu multifunkčního kulturního centra. Model bude navržen a rozpracován na konkrétním příkladě na realizaci projektu multifunkčního kulturního centra v Klatovech. Jako podklady pro návrh budou sloužit shrnuté poznatky o problematice kulturních center, informace o lokalitě a potřebách místních obyvatel, strategický plán rozvoje města a vlastní zkušenosti s kulturními projekty. V modelu fungování bude objasněna struktura cílených služeb, poslání organizace, způsob dramaturgie, způsob přístupu k cílovým skupinám, jednotná prezentace na veřejnosti, technika propagace a vnějších vztahů. Celou prací bych rád zároveň upozornil na nedostatek takovýchto zařízení. Na nedokonalou kulturní infrastrukturu v místech, kde zdánlivě umění a kultura nemá konzumenty. Tento předsudek stojí přímo proti současným novým metodám audience develpment, tedy rozvoje a práce s publikem, které ho budí k aktivní participaci. Pakliže máme zájem na tom povzbudit legitimní občanskou společnost a její projevy, musíme vzbudit sounáležitost a participaci. To mohou být dílčí cíle kulturních center. Přesně proto je mým cílem shrnout základní poznatky problematiky a vytvořit tak obecný teoretický i praktický rámec pro nové pojetí modelu kulturního centra a uvést tak toto téma do širšího povědomí. 4

12 1. Základní pojmy multifunkční kulturní centrum Jak bylo uvedeno výše, charakteristika kulturního centra může být opravdu rozmanitá a nabývat mnohdy rozličných podob. Ovšem tak, jak je uvažováno v této práci, jsou jejími společnými jmenovateli otevřenost, komunitní práce, prezentace a podpora místních, ale i dovezených uměleckých produkcí, snaha animovat kulturní dění, poskytování širokého programu a různých alternativ. stagiona / produkční dům Multifunkční prostor bez vlastního souboru a programu, řízená jen malým týmem využívá externích produkčních, kteří si prostor pro své akce pronajímají. (Dvořák, 2005: 276) kulturně komunitní projekty Mnoho kulturních center se snaží pracovat se sociálními problémy dané lokality tak, že organizují tzv. komunitní projekty. Vedle toho, že mají sloužit k propojení lidí, často vychází z místní tradice, kterou se v mnoha případech snaží obnovit. Komunitní nebo kulturně komunitní projekt je takový, který svým působením zasahuje do života místní komunity, vyzývá ji k participaci s cílem kultivovat, obohatit, inspirovat, motivovat. V tomto případě se často jedná o spojení s různými uměleckými a kreativními aktivitami. komunitní projekt Podle definice Nadace Open Society Fund Praha je komunitní projekt takový, který: rozvíjí zaujetí a zájem lidí, a pomáhá otevřeným skupinám podílet se na veřejných věcech. Dává lidem příležitost myslet a jednat kreativně, otevírá lidem a skupinám nové rozměry, posiluje a pomáhá uvést věci do pohybu. Pomáhá formulovat priority zájmu komunity. Samotné myšlení lidí se v projektu zároveň ovlivňuje a kultivuje. (Nadace OSF Praha, 2005) edukativní charakter kultury Nepostradatelný rozměr percepce umění a kultury, který rozšiřuje obzory, kultivuje vkus, budí zájem, inspiruje k dalšímu poznání a tvořivosti. v konečném důsledku vede k rozvoji osobnosti a dále k zodpovědnosti za jednání sebe sama vůči společnosti. regionální kultura Pojem označující veškeré kulturní dění, jehož zdrojem jsou umělci, diváci, příznivci, ale i organizátoři v daném regionu. Veškeré umělecké a kulturní projevy vycházející z místní spolupráce a aktivního zapojení tvůrců. 5

13 kultura pro region Souhrn všech dovážených programů, produkcí, uměleckých děl, které se z velkých center "distribuují" do regionů. a to jak již z domácích či zahraničních. Jedná se o promyšlený výběr uměleckých výstupů vhodných pro lokální obyvatele. Výběr je tvořen na základě dramaturgické koncepce vycházející z požadavků, zaměření a úrovně lokálních obyvatel. kulturní infrastruktura Pomyslná struktura všech daných existujících kapacit, prostorů, ale i jednotlivých umělců a aktérů. (Dvořák, 2005: 58) Vždy vztažená k určitému geografickému teritoriu. Pojem označuje objekty nebo subjekty zprostředkovávající kulturní služby nebo statky. (Patočka, Heřmanová 2008) animace Animace má iniciovat člověka k aktivní účasti na společenském dění, ale zároveň vybízet člověka k práci na sobě v rámci permanentní kultivace. Některé současné definice animace vycházejí z teorie komunikace. Animace je pak prezentována jako facilitační metoda, která usnadňuje dialog a podporuje oboustrannou komunikaci a pomáhá jim otevřít, pojmenovat problémy a hledat východiska (Siostrzonek, 2008: 23) veřejný prostor Termín "veřejný prostor" tak, jak je chápán architekty a urbanisty, vychází z překladu anglického termínu "public space". Výklad tohoto termínu můžeme chápat zejména ve smyslu jakéhokoliv prostoru, který není privátní, tj. Není součástí sféry soukromého života. Public space potom slouží jako místo střetávání a komunikace ve všech jejích rovináchod politicko-právní, přes sféru sociální až k fyzické podstatě tohoto prostoru. S tímto širokým pojetím potom koresponduje i výklad termínu "veřejný prostor" tak, jak je chápán v politologii, sociální a politické geografii, či v oblasti komunitní práce. "Veřejný prostor" je zde chápán jako prostorová metafora, která ukazuje něco otevřeného, vymezeného pro vše, co se týká veřejnosti. Dle tohoto výkladu sem tedy spadá vše, co již není soukromou věcí a na druhé straně vše, co nepřísluší oprávněné ochraně soukromí či státního tajemství. (Čermáková, 2009: 11) 6

14 2. Popis stavu kultury v regionech 2.1. Historie fenoménu kulturního domu Kulturní dům 4 plní funkci instituce primárně určené ke sdružování se a ke společenskému životu. v historii tuto funkci plnily různé instituce. Od církevních, přes soukromé, ale hlavně veřejné. Účel byl diferenciovaný, především šlo o nabídku volnočasových a společenských aktivit. Během normalizace za komunistického režimu dosáhl fenomén kulturního domu, případně městského kulturního střediska (MěKS), pozoruhodného rozkvětu. Na základě znárodnění majetku a snahy potřít občanské iniciativy a samozřejmě v souladu s ideologií začala kultura podléhat pečlivé kontrole. Kulturní střediska organizovala tzv. přehrávky a dávala povolení k produkcím k takové kontrole, ale hlavně ke kontrolované prezentaci kultury a umění sloužil pečlivě vypracovaný systém. Jednalo se o celkem rozsáhlou síť. činoherní divadla státní loutková divadla systém kulturních institucí orchestry OKS /okresní kulturní střediska/ Obrázek 1 Systém kulturních institucí síť kulturních středisek KKS /krajská kulturní střediska/ MěKS /městská kulturní střediska/ Velmi moderní kulturní domy, jakožto kolektivní centra setkávání, začaly pomalu nahrazovat předchozí zažité kulturní instituce. 5 Rozmach ve výstavbě byl obrovský, v duchu socialistického realizmu vyrostly stovky nových budov po celé 4 Záměrem mé práce není zabývat se fenoménem kulturních domů v českém historickém kontextu. Pro účel této práce se o něm však musím alespoň krátce zmínit, protože k tématu moderního kulturního centra patří. 5 malá divadla, kluby apod. 7

15 republice. Byly stavěny v každém menším městě, dokonce i v jednotlivých čtvrtích. Díky této snaze můžeme i ve větší vesnici nalézt alespoň nějaké kulturní zařízení. 6 Díky centralistickým tendencím tvořily stavby tohoto typu jakousi regionální, krajskou a pak i celostátní síť, v rámci které byly provozovány zájmové činnosti a klubový program. Fungovaly mezi nimi distribuční kanály, díky kterým umělci objížděli různé lokality. Mimo tuto ideologicky motivovanou strukturu bylo však téměř nemožné vystupovat. Situace byla obdobná ve všech uměleckých žánrech. Například do konce roku 1989 podle komunistického divadelního zákona jediným provozovatelem divadelní činnosti mohl být stát. (Divadelní ústav, 2004: 6) Distribuce kulturního zážitku byla touto sítí zaručena, ale zároveň řízena státem, a tudíž podléhala ideologické manipulaci. Takové instituce zastávaly úlohu poskytovatele prostorů pro společenské akce pořádané městem. Mezi takové akce patřila politická zasedání, sjezdy, plesy, soutěže, přehlídky apod. Nebylo zvykem, aby kulturní domy iniciovaly nebo řídily nějaké kulturně-animační aktivity v dané lokalitě, ani žádnou zahraniční spolupráci. Poskytovaly spíše technické zázemí. Akcí s uměleckým přínosem nebylo v jejich programu mnoho Vývoj po roce 1989 Stará struktura kulturních domů přetrvává dodnes, oficiálně však byla síť zrušena a většina státních institucí byla transformována na městské a obecní. Instituce svou programovou dramaturgii příliš nezměnily. Pravdou je, že již neslouží jen určitému výseku oficiálně uznávané kultury a o ideologické motivovanosti již dnes naštěstí není třeba hovořit. Jejich program je však vůči jiným kulturním institucím, např. ve velkých městech, nesrovnatelný pozbývá inovací, progresivity a edukativního charakteru, nereflektuje současné trendy a nepracuje aktivně s obyvateli dané lokality. Stejným dojmem často působí na samotné obyvatele. Příklad 1: Na základě dotázání dvaceti obyvatel Klatov ve věkovém rozmezí od 18 do 25 let na otázky Jak hodnotíte program MěKS Klatovy? a Je pro Vás MěKS Klatovy zajímavé jako kulturní organizace? jsem sestavil velmi obecný závěr, že mladí lidé v této věkové skupině hodnotí aktivitu MěKS spíše negativně a nezahrnují jej mezi atraktivní organizace ve městě. Výpovědní hodnota závěru je sice minimální, ale představuje názor určitého vzorku této věkové skupiny. 6 Nelze opomenout ani organizaci Sokol, která soustavně pracovala již za první republiky. Sokolové se starali o rozvoj těla i ducha, ale v sokolovnách se hrávalo i divadlo. 8

16 V některých městech kulturní domy zanikly nebo byly přestavěny na jiný účel, protože mnohdy skončily nevyužity a jejich náročný ekonomický provoz působil městskému rozpočtu zátěž. Častěji však zůstaly městům, jen jejich organizační forma se během procesu transformace kulturních organizací změnila. Menší obce po zrušení sítě kulturních středisek často neměly na provoz kulturních domů prostředky nebo nevěděly, jak s organizací naložit. Situace byla řešena pronajmutím těchto institucí podnikatelům v kultuře i mimo kulturu. Výsledkem bylo naprosté zdevastování většiny kulturní infrastruktury v regionech. Kulturních domů se buďto ujal soukromý provozovatel, jako je tomu například v Českých Budějovicích u organizace Městské kulturní domy České Budějovice a. s. 7, případně fungují jako společnost s ručením omezeným či obecně prospěšná společnost nebo nadále patří pod zřizované organizace municipalit, jako například příspěvková organizace Městské kulturní středisko Klatovy. Pro ilustraci ekonomické situace uvádím některá data z rozpočtu města Klatov 8, která se váží ke kultuře. Tabulka 1 Data z rozpočtu města Klatovy 9 Kapitola městského rozpočtu (2009) Konkrétní výdaj Částka Kapitola 14 Příspěvkové organizace Městské kulturní středisko 7,6 mil Kč Kapitola 7 Odbor školství a kultury Běžné výdaje na kulturu 2,8 mil Kč Výdaje na kulturu c lkem 10,4 mil Kč Městské kulturní centrum Klatovy 2009 Částka Náklady 13,8 mil Kč Výnosy 14,6 mil Kč Provozní příspěvky od zřizovatele 7,6 mil Kč Ostatní výnosy (tržby, dotace od státu, jiné) 7,0 mil Kč Městské kulturní centrum je soběstačné cca z 50 % Z celkového rozpočtu města na kulturu získává MěKS cca 73 % Z tabulky je patrné extrémně náročné financování, kdy jedna organizace spotřebuje 73 % městského rozpočtu na kulturu, aniž by plnila odpovídající procento činností. Někteří ředitelé se snaží provoz kulturních domů obohatit o moderní a současné evropské trendy arts managementu, ale domnívám se, že téměř naprostá většina institucí 7 Po transformaci se tato společnost, která spravuje několik kulturních domů, rozhodla některé prostory komerčně pronajímat, v ostatních udržovala neatraktivní program až do letošního roku, kdy byla organizace zrušena 8 zdrojem k vypracování tabulky byl dokument z Výsledků hospodaření města Klatovy a příspěvkových organizací za r. 2009, konkrétně dokument Rozpočet jednotlivých kapitol města dostupný na: 9 tamtéž 9

17 zůstala beze změny a stále funguje v duchu předchozí éry, a pojem kulturní dům tak zůstává spjat s výše popsaným obrázkem rigidní organizace. Právě a snad především proto, se do českého slovníku dostává nový výraz kulturní centrum, aby stál v opozici vůči předešlým názvům a bez jakékoliv snahy odkazovat označoval nově vzniklé organizace. Ať už je řeč o kulturních domech a střediscích, jejichž sídla jsou ve starých budovách, o multikulturních centrech v moderních budovách či o subjektech bez vlastních prostor, všechny hrají velkou roli v duchovním a společenském životě obce či města. Zastřešují aktivity neziskových organizací a spolků, dávají příležitost ochotníkům i profesionálům, zvou místní i přespolní. Jejich management plní často funkci garanta a koordinátora veškerého kulturního dění v obci. (Kučerová; Gonzálezová, 2008) V mé práci bych však rád nabídl alternativu k těmto starým a neměnným podobám. Faktem je, že ve většině případů stojí na pozicích managementu v těchto kulturních střediscích ti samí lidé, kteří zde stáli za minulého režimu. Organizace jsou zpravidla nějakou formou součástí městských úřadů, kde se sice vláda mění s volebním obdobím, ale zřizovatelé do struktury těchto kulturních středisek nezasahují. Snadno se pak stává, že posty ředitelů a programových dramaturgů zastávají lidé např. 40 let a svou práci vykonávají naprosto rutinně bez jakéhokoliv apelu na současný vývoj umění a kultury nebo vůbec na požadavek měnících se potřeb společnosti (dětí, mládeže, studentů, seniorů). Důsledek je takový, že právě ti, kteří by měli z takových míst čerpat impulzy k hledání nových vlivů, ke kultivaci vkusu, k reflektování společnosti, na taková místa zanevřou Současný stav kultury Od roku 1989 se začalo veřejně hovořit o nutnosti transformovat kulturní síť z příspěvkových organizací na jiný typ společnosti, z nichž nejlépe vycházely obecně prospěšné společnosti. k těmto krokům však dochází systematicky pouze v Praze. (Nekolný, 2006) v jiných městech zůstává setrvalý stav neúnosně drahých příspěvkových organizací. Na problematiku má často silný vliv lokální politická situace a obavy z nového, neprověřeného řešení. Nezávislá scéna, kam můžeme zařazovat moderní kulturní centra, dnes nabírá na síle. Subjekty se stávají důležitými aktéry na kulturním poli, některá města pracují na strategických dokumentech typu kulturních politik, kde s těmito organizacemi počítají 10. Tento přístup je však spíše výjimkou. Nezávislé organizace zatím v České republice nejsou organizovány do sítí a asociací, jak tomu bývá v jiných evropských zemích, 10 Např. Plzeň, která v roce 2001 formulovala vlastní novou kulturní politiku a jako první prohlásila, že kultura je oblast veřejného zájmu a hodná podpory. Následoval strategický dokument Program rozvoje kultury ve městě Plzni

18 a proto jim jako jednotlivcům není věnovaná taková pozornost. Díky trvalému podfinancování sektoru kultury a nejednotnosti jeho aktérů je nezávislá scéna v patové situaci. Kdyby však došlo ke spojení do profesních sítí a začala by se vytvářet jednotná odborná argumentace, možnost aplikace nových postupů by byla snazší. Rigidní a zkostnatělé instituce by nemohly dále přežít. V celé této práci používám příkladů měst České Budějovice a Klatovy. České Budějovice jsou totiž zajímavým příkladem města, kde před pěti lety kromě příspěvkové organizace Jihočeského divadla a pár malých klubů nebyla naprosto žádná nabídka živé kultury. Takových měst je v České republice mnoho, podobná situace je i u druhého pozorovaného města Klatovy 11. Kulturní organizátoři na tento stav přímo nereagují, svou nabídku nemění, často proto, že neví jak, jakým způsobem, jaké jsou možnosti a nové techniky pro zaujetí diváka. Tomuto stavu neprospívá ani odliv mladých kreativních lidí z menších měst, který je zřejmý 12. V regionech a malých městech však dochází k zajímavému jevu ke vniku subkultury, která začíná reagovat na nedostatek místí kultury. Dochází tak ke vzniku ojedinělých projektů upozorňujících na možný potenciál a zájem. Seskupují se kolem komunit, intelektuálů a umělců přesídlených z velkých měst či zahraničí. Tyto skupiny nebývalým způsobem přispívají bez vlivu státu ke znovuobnovování kulturnosti na venkově i v menších městech obecně mimo metropole. Svým působením zapojují širokou veřejnost, animují, budí sounáležitost a vnitřní zodpovědnost. Podobná situace je i v regionálních městech, kde rovněž přibývá nerůznějších kulturních, uměleckých, komunitních, sociálních a vzdělávacích spolků a aktivit. Nové kulturní centrum by mělo přímo podporovat života schopnou strukturu těchto organicky vznikajících aktivit. Mělo by na tento trend navazovat a poskytovat prostor pro další realizace a rozšiřování s cílem podpořit a propojit místní komunitu. Díky spolupráci, synergii a inspiraci musí vytvořit sítě podobných aktivit, které se stanou součástí obecně vnímané a přijímané kultury lokality. 11 Dle závěru mého ročního pozorování neexistuje alternativní nabídka a zároveň neexistuje publikum, které by tuto alternativu vyhledávalo, protože o ní neví. Tento začarovaný kruh je čas od času nabouráván. Stav je pak takový, že lidé prohlašují, že se v jejich městě nic neděje, jsou jistým způsobem znuděni, zároveň ale neví, kde hledat inspiraci ačkoliv by byli lačni po zážitku. a kulturní organizátoři prohlašují: Co bychom dělali jinak, vždyť lidé stejně na nic nechodí. 12 Často takoví lidé odchází za studiem do větších měst a pak se již nevrací. 11

19 3. Problematika kulturních center 3.1. Infrastruktura Na rozdíl od divadel nelze u kulturních center hovořit o husté funkční síti. i když v historii byla vybudována hodnotná infrastruktura, dnes velká část chátrá. Situace je způsobena jednak velmi vysokými náklady na provoz takovýchto původních zařízení, se kterými si dnešní provozovatelé neví rady, a také postupným zastaráváním technického vybavení, které dnes již nedostačuje současným produkčním požadavkům. Pokud jsou organizace součástí města, jakožto příspěvkové organizace, nepředstavuje problém financování. Zdrojem peněz může být pravidelný provozní příspěvek od města, případně kapitálové výdaje na dovybavení či modernizace. v tomto případě je spíše sporný výběr dramaturgie. V případě nezávislých organizací spočívá největší problém ve finančních zdrojích. Při trvalém podfinancování kultury je obtížné shánět peníze na jiné aktivity než pravidelný program a případně na investice do údržby technického zázemí. Organizace se proto nerozvíjí. Níže jsou uvedeny příklady dobré praxe v českém kontextu. Pro konkrétnější představu o velikostech a podobě takto zaměřených organizací uvedu v této kapitole krátkou charakteristiku dvou podob, ve kterých se moderní kulturní centra nejčastěji vyskytují. Rozdíl je především ve velikosti prostoru a v disponibilní technice. v poslední době je velice populární využívat konverzí starých industriálních prostor (Bártová, 2007: 17) pro účely kulturních produkcí. v Evropě tento moderní trend funguje již několik desetiletí. Důvodů a výhod je hned několik: - budovy poskytují rozhlehlé prostory s vysokými stropy - několikapatrové budovy a členitá dostavba - dispozicemi připomínají koncertní síně či divadelní sály - jsou často opuštěné (neslouží již původním účelům) - patří mezi kulturní nebo technické památky - jejich znovuvyužití a opravou se zhodnocuje kulturní dědictví - možnost čerpání investičních prostředků EU Často jde o bývalá skladiště, pivovary, sodovkárny, trafostanice, čističky, sladovny, sýpky apod. Samozřejmě budovy se liší případ od případu. Podle velikosti si dovolím tedy rozdělit současné podoby na dvě kategorie. Menší klubová scéna a větší multifunkční prostor. 12

20 3.1.1 Příklady klubů Kulturní centrum klub malé klubové scény většinou blíže centru měst často umísťovány v kulturních památkách v původní městské zástavbě velikostí ideální pro akce komornějšího typu co nejvíce variabilní úprava prostor, umožnující přestavbu vhodnou pro menší divadelní akce nebo na komornější koncert ke stání součástí bývá galerie nebo alespoň části sloužící k prezentaci vizuálních umělců. občerstvovací zařízení fungující během celého dne např. jako kavárna nebo bar prostor otevřen po celý den, kdy je jeho využítí zajistěno kurzy či workshopy pro veřejnost Divadlo Tramtárie 85 míst Olomouc Nezávislé divadlo s cílem podporovat a rozvíjet kulturu v Olomouci a Olomouckém kraji, čehož dosahuje vlastní uměleckou produkcí provozováním stálého divadelního souboru. Kromě vlastního divadelního repertoáru tvořeného i pohádkami pro děti, pořádá divadlo hudení akce, poskytuje prostor pro výstavy mladých umělců, umožňuje hostování jiných souborů a podporuje konání divadelních, hilmových, hudebních a uměleckých vzdělávacích akcí. Svou činností vytváří kulturní a sociální prostor pro širokou vrstvu obyvatel, včetně olomouckých vysokoškolských a středoškolkých studentů. 13

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s.

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s. 1 2 3 Úvod: Jsme organizace, která potřebuje strategicky plánovat? 5 1. Situace neziskového sektoru v České republice 6 Roman Černík / Neziskové organizace v kultuře 7 Stanislava Brejchová / Co znamená

Více

Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů. Jarmila Capová

Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů. Jarmila Capová Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů Jarmila Capová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Abstrakt česky Klíčová slova: ABSTRACT Abstrakt ve světovém

Více

RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století

RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století RE:PUBLIKUM Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století 0 Recenzovala: MgA. Blanka Chládková Institut umění Divadelní ústav / Česká kancelář programu Kultura Jakub Deml, Lukáš Hanus, Magdaléna Lišková

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta MgA. BcA. Petra Vodičková ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A JEJICH VLIV NA VÝKONNOST DIVADEL Disertační práce Vedoucí práce: JUDr. Lenka Valová Brno 2014

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra operní režie a hudebního manažerství Podmínky pro vznik nové hudební produkční agentury v České republice: Transformace činnosti OSVČ pořádání

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU...

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... Projektová a rozvojová agentura, a.s. Prosinec 2008 Obsah: 1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... 3 1.1. CÍL ELABORÁTU... 4 1.2. VÝZNAM ELABORÁTU... 4 1.3. STRUČNÝ POPIS ELABORÁTU... 4 1.4. IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE...

Více

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra Křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Krumlovia je projekt vzdělávacího městečka s mezinárodní universitou v areálu Vyšný v Českém Krumlově. Jeho součástí jsou vysoká,

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro ÚMČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., MgA. Olga Škochová a MgA. Jakub Deml Spolupráce na

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Vedlejší specializace: Ekonomika neziskového sektoru Název diplomové práce: Analýza firemního

Více

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm Univerzita Palackého v Olomoucí Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Jiřina Kostelná Školský management Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 x Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 Published by: The Ministry of Culture of the Czech Republic,

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část

Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část Ing. Lubor Hruška, Ph. D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 2012 3 Tento dokument zpracovala společnost PROCES

Více

ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE

ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní manažerství ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE Diplomová práce Autor práce: BcA. Markéta Švecová Vedoucí práce: MgA. Lucie Šnajdrová

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více