Protokol z workshopu pro rozvoj pilotního projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protokol z workshopu pro rozvoj pilotního projektu"

Transkript

1 Fórum pro spolupráci v oblasti politiky trhu práce Protokol z workshopu pro rozvoj pilotního projektu DATUM MÍSTO MODEROVÁNÍ JAZYKY 19. květen 2010, 10:00-14:30 hod RIZ Gründerzentrum, Hollabrunn Ausstellungsstraße 6 Barbara Willsberger, L&R Sozialforschung němčina a čeština, simultánní tlumočení

2 2 ÚČASTNÍCI Jméno Organizace Kontakt Ableidinger Gerhard AMS Regionalgeschäftsstelle Gmünd / Servis trhu práce v Gmündu Höklová Monika EC-Employment Consulting Horak Eva L&R Sozialforschung Hrdlička Jiří Arbeitsamt in Jihlava/ ÚP v Jihlavě Kočišová Dana Handelskammer Brünn-Umland / OHK Brno-venkov Marek Jan Arbeitsamt in Vyškov / ÚP ve Vyškově Moser Michal Arbeitsamt in Jindříchův Hradec Mukstadt Josef AMS Regionalgeschäftsstelle Hollabrunn/ Servis trhu práce v Hollabrunnu Pflügl Manfred ÖSB Consulting Ragl Clemens ÖSB Consulting Tarabová Ivana TA service Walbert Alfred AMS Landesgeschäftsstelle Niederösterreich/ Servis trhu práce v Dolním Rakousku Willsberger Barbara L&R Sozialforschung

3 3 Přivítání Barbara Willsberger (L&R Sozialforschung) přivítala přítomné účastníky. Cílem workshopu bylo určení cílové skupiny a obsahu pilotního projektu v rámci EXPAK AT.CZ. Výběrové řízení na rozvoj a realizaci pilotního projektu vyhrála společnost ÖSB Consulting. Krátká prezentace výsledků analytické zprávy Prezentace Barbary Willsberger a Evy Horak (L&R Sozialforschung) Situace na trhu práce v českém a rakouském programovém území V AT: nárůst nezaměstnanosti z o 1,2 procentního bodu, 2010 nadále stoupající počty nezaměstnaných; Míry nezaměstnanosti v únoru 2010: Vídeň: 9,4% Dolní Rakousko: 9,6% Horní Rakousko: 6,8% V CZ: nárůst nezaměstnanosti z o 3 procentní body, začátkem 2010 nadále stoupající nezaměstnanost; nedávno ale klesající tendence. Míry nezaměstnanosti v únoru 2010: Jižní Morava: 11,4% Vysočina: 11,2% Jižní Čechy: 8,7% Postižené skupiny muži ve výrobních profesích nízko kvalifikovaní mladí lidé starší uchazeči dlouhodobě nezaměstnaní migranti Výzvy Mnoho Čechů hovoří německy, ale jen málo Rakušanů mluví česky. Mzdová úroveň v Česku je výrazně nižší než v Rakousku. Přeshraniční projektové myšlenky Osoby dojíždějící za prací a přeshraniční trh práce (příklad Makroregion SaarLorLux): 1/4 všech osob dojíždějících za prací v EU pochází z tohoto regionu. Obsah: Analýza se třemi stěžejními tématy: profil pracovníka dojíždějícího pravidelně za prací, nabídka a poptávka na trhu práce pro tyto pendlery, toky přeshraničních pracovníků a jejich důsledky. Cíle: Rozšíření spektra nástrojů k podpoře mobility přeshraničních pracovníků, sběr zkušeností a nástrojů řešení v oblasti přeshraničního zaměstnávání, rozvoj meziregionálně srovnatelných metodik a stanovení forem zasíťování aktérů trhu práce. Pokračování projektu: Zřízení Task Force pro přeshraniční pracovníky, která by se zabývala otázkami pracovního a sociálního práva, zdanění a uznávání dokladů o vzdělání. U 25 Fit pro německo/dánský trh práce Obsah: Zprostředkování odborných pracovních sil hledajících práci v oblasti mechatroniky v dánsko-německém příhraničí. Cílová skupina: Osoby s ukončeným profesním vzděláním z oblasti elektro případně kovo. Přeshraniční aspekt vznikl německo-dánskou učňovskou výměnou. Výsledek: Šestiměsíční bezplatné další vzdělávání v oblasti mechatroniky rychlá dosažitelnost na trhu práce + získání německo-dánského certifikátu. Budoucnost PÉČE přeshraniční Age-Management v pečovatelství mezi Bavorskem a Horním Rakouskem Obsah a cíle: Pozadím tohoto projektu je narůstající počet personálu nad 45 let v nemocnicích. Aby bylo zajištěno setrvání a rozvoj zaměstnanců, byly vytvořeny inovativní přeshraniční poradenské moduly nejprve vždy ve dvou odděleních nemocnice a poté i v pečovatelských domech domovech důchodců. Pak byl vybudován projektový tým, který přesahuje rámec projektu. Cíl: vytvoření přeshraničních struktur trhu práce pro mobilní a stacionární pečovatelské služby a analýza a definování problémových okruhů. Zřízení regionální sítě a přeshraničního zaměstnávacího paktu (síť sahala od nositelů politických rozhodnutí až k vzdělávacím institucím). Přeshraniční učení a práce Pilotní projekt mezi Německem a Nizozemskem, se dvěma dílčími projekty: Obsah a cíle: První dílčí projekt: výměna vědomostí a spolupráce pro vybudování společné infrastruktury pro celoživotní vzdělávání. Zahrnovalo setkávání evropských regionálních zájmových sdružení s cílem poukázat na možnosti zlepšení, napojení a srovnatelnost obou struktur celoživotního vzdělávání. Druhý dílčí projekt: konkrétní výměna zaměstnanců a uchazečů v euroregionu Rhein-Waal. Celkem 100 občanů se učilo přeshraničně pracovat a učit se. Cílem výměn byly zprostředkování práce, shromažďování pracovních zkušeností a/nebo získání profesní kvalifikace. Testovanými obory bylo stavebnictví a péče a pomoc postiženým. Obsahově byly při této výměně občanů nabízeny specifické tréninky jazyků a kultury,

4 4 jakož i náhled do novinek v oblasti řízení podniku s přihlédnutím k obsahu profesí v sousední zemi, a byl vytvořen oborově specifický německo-nizozemský slovník. Diskuse k výsledkům analytické zprávy Diskutovalo se o potřebnosti makroekonomických údajů a prognóz pro koncipování pilotního projektu. Například dotazování v podnicích a na ně navazující prognózy kvalifikačních potřeb představují pro služby zaměstnanosti základ pro vývoj programu vzdělávacích kurzů. Zároveň se ale ukazuje, že částečně nemají žádné dlouhodobé personální plánování. Ovšem prognózy jsou právě pro prostor malého regionu jak ho představuje rakousko-české příhraničí jen omezeně vypovídající. Účastníci mohli vyfiltrovat některé společné tendence: Pokles pracovních míst v sekundárním sektoru (např. v oblasti strojírenství, zpracovatelského průmyslu) až k nárůstu terciárního (služby zde především v oblasti zdravotnictví/péče a částečně pohostinství). Diskutovalo se také o rozdílném cyklickém vývoji údajů o nezaměstnanosti mezi Českem a Rakouskem během krize. K tomu byl iniciován i vlastní výzkumný projekt. Otázky ke stanovení rámcových podmínek Prezentace ÖSB Consulting (Clemens Ragl) Předem je pro rozvoj pilotního projektu potřeba definovat nejdůležitější výzvy a společné rysy a zvláště zohlednit aktuální vývoj na základě hospodářské krize. Následně byly představeny různé možnosti pro pilotní projekt: Možná pilotní opatření: Informační opatření Poradenská opatření (poradenství pro podniky jako těžisko ÖSB, např.: aktivní Agemanagement) Kvalifikační opatření Zaměstnání Možné cílové skupiny: Osoby (uchazeči a nezaměstnaní) Podniky Vzdělávací instituce a nosné organizace na trhu práce Pokud bude vybrána cílová skupina osoby, je potřeba společně definovat následující body: Věk mládež/ mladí dospělí / starší Pohlaví ženy nebo muži Eventuálně specifické cílové skupiny: příslušníci menšin, Rómové migranti osoby znevýhodněné vzděláním Určení vstupních, přístupových a vylučovacích kritérií Pokud bude vybrána cílová skupina podniky, je potřeba společně definovat tyto body: Obor(y) Velikost podniku včetně přenechávání pracovních sil? přeshraniční účast nebo jen v jedné zemi? přístup k podnikům Dále je potřeba společně diskutovat o žádoucím regionu realizace i jazyku nebo akviziční strategii. Návazně na fázi konceptu, která má být ukončena v září, následuje provádění včetně zprávy o realizaci a vypracování stategie pro budoucnost. Pilotní projekt poběží do září Diskuse a sběr projektových myšlenek Možné cílové skupiny projektu: Zástupci českých úřadů práce vidí 3 různé cílové skupiny: zaměstnavatelé nezaměstnaní uchazeči (osoby, které chtějí změnit zaměstnání) Ze strany OHK Brno-venkov bylo vysloveno přání rozšířit tuto skupinu o podniky, případně podnikové rady. Například i firmy s jedním zaměstnancem (OSVČ) představují relevantní cílovou skupinu. AMS Dolní Rakousko by si umělo představit spolupráci se zaměstnavateli ve smyslu poradenství jako OHK. Ovšem např. flexibilitní poradenství a kvalitativní poradenství s nabídkami Productive Ageing je zpracováváno již v jiných projektech a je proto nutné přesné vymezení. Výsledek: mohly by být zohledněny všechny cílové skupiny (zaměstnavatelé, nezaměstnaní, uchazeči, kteří chtějí změnit práci), vždy podle potřeby regionu a obsahového určení pilotního projektu. Diskutované obory a profese, které by pro projekt přicházely v úvahu: Nejprve se diskutovalo např. o vzdělání v oblasti zdravotnictví turismu/wellness nebo pohostinství, ovšem tyto návrhy nebyly přijaty všemi účastníky. Dále se diskutovalo o vzdělávání v oblasti ICT například v angličtině. Právě na české straně existuje potřeba školení k SAP. Bylo ale poznamenáno, že právě toto se právě na rakouské straně týká jen omezeného počtu osob a v příhraničí také neexistují téměř žádná pracovní místa. Všichni účastníci vidí potřebu jednat v oblasti zdravotnictví. Na jedné straně existuje stále na obou stranách hranice vysoká potřeba pracovníků a na druhé straně se tato oblast vyznačuje vysokou fluktuací

5 5 a mnozí z této oblasti brzo odcházejí kvůli vysokému tělesnému a fyzickému zatížení. Téma je ovšem zajímavé v souvislosti s osobami navracejícími se na trh práce a s produktivním stárnutím zaměstnanců. Vzhledem k rozdílným vzdělávacím systémům bylo od tohoto upuštěno a byly nabídnuty společné kvalifikace. Výsledek: Shoda ohledně možnosti pilotního projektu v sektoru zdravotnictví. Kvalifikační nebo poradenský koncept? Další diskuse se týkala konsensu ohledně druhu projektu. Společné kvalifikační opatření bylo jak je uvedeno výše zamítnuto z důvodu rozdílných vzdělávacích systémů a modalit nostrifikace. Navíc české příhraničí nepředstavuje vzhledem k rozdílné výši odměňování potenciální zaměstnání rakouských účastníků. Možností by byly v této souvislosti ovšem například kvalifikace vedoucího personálu s ohledem na management kvality nebo zajištění kvality. Dva jmenované příklady již existujících AT-CZ přeshraničních projektů v oblasti zdravotnictví: na hraničním přechodu mezi oběma zeměmi se buduje centrum záchranné služby, jelikož Dolní Rakousko má problém s disponibilitou vozů záchranné pomoci. projektový příklad holdingu zemských klinik: je vypracováván plán společného využití oběma zeměmi v oblasti spolupráce nemocnic, záchranných služeb a spolupráce při katastrofách a epidemiích. Výsledek: Zhotovení konceptu pro podniky v oblasti zdravotnictví (zjištění potřeb, poradenství). Jako regiony připadají v úvahu Waldviertel a Weinviertel, jakož i Jižní Čechy, Jižní Morava a Vysočina. AMS podporuje společnost ÖSB Consulting při akvizici v Rakousku. V Česku úřady práce naopak nesmějí na rozdíl od rakouských AMS dávat doporučení na žádné poradenské firmy na základě porušení konkurence. Závěr workshopu a další postup Barbara Willsberger poděkovala za účast na workshopu a ještě jedou krátce shrnula další postup: písemná formulace vymezujících bodů z dohod, ujednaných v Hollabrunnu ohledně pilotního projektu a načrtnutí možností vytvoření pilotního projektu do konce července: ÖSB odsouhlasení se všemi partnery em (případně i setkání): L&R zhotovení konceptu pilotního projektu do září 2010: ÖSB

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Znění pro konzultaci Stav: 27.06.2014 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Předmluva V novém období

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

Regionální rešerše Jihočeský kraj

Regionální rešerše Jihočeský kraj Regionální rešerše Jihočeský kraj Zpracováno ke dni 20. 6. 2014 Lenka Vohradníková, Zuzana Pavlasová, Dana Feferlová 1 Obsah Regionální rešerše Jihočeský kraj... 1 1 Úvod... 3 2 Současná situace Jihočeského

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ Autoři: Ing. Barbara Gergelová, expertka regionálního zastoupení SP ČR PhDr. Luboš Kavan, expert regionálního zastoupení SP ČR Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR Ing.

Více

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Tato publikace je

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Tiráž

Více

Expertní síť zástupců podnikových rad a základních odborových organizací EURES Bavorsko-Čechy -Závěrečná zpráva -

Expertní síť zástupců podnikových rad a základních odborových organizací EURES Bavorsko-Čechy -Závěrečná zpráva - Expertní síť zástupců podnikových rad a základních odborových organizací EURES Bavorsko-Čechy -Závěrečná zpráva - Tento projekt je realizován firmou MKW GmbH, Mnichov na zakázku odborové organizace DGB

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 13 PŘISPĚNÍ PROGRAMŮ POLITIKY SOUDRŽNOSTI K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ NÁRODNÍHO PLÁNU REFOREM prosinec 2012 Seznam tabulek: Tabulka

Více