N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010"

Transkript

1 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík

2 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení přejednání podmínek nájmu (př. dočasná či trvalá sleva na nájemném) splátkový kalendář dřívější ukončení nájmu dohodou (kompenzace) Ukončení nájemního vztahu ze strany pronajímatele ze strany nájemce - 2 -

3 Právní úprava nájemních vztahů Obecná úprava nájemních vztahů zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Zvláštní úprava pro nájmy a podnájmy nebyt.prostor zák.č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu jsou určeny k jinému účelu než k bydlení, a jimiž jsou zejména prostory určené k provozování výroby, obchodu, služeb,, administrativní činnosti,, dále archivy, garáže, skladové prostory a části veřejně přístupných prostorů budov; nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu, prádelny, sušárny, kočárkárny a půdy byty, u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům - 3 -

4 Občanský zákoník obecně ( ) Zák. o nájmu a podnájmu nebyt.prostor ( 9/3, 10, 12) Nájem na dobu určitou výpověď - zákonné a smluvní důvody odstoupení - zákonné a smluvní důvody Nájem na dobu neurčitou výpověď - ze zákona bez uvedení důvodu a smluvní důvody odstoupení - zákonné a smluvní důvody - výpovědní doba v obou případech ze zákona 3 měsíce, pokud smlouva nestanoví jinak - výpovědní důvody v praxi sjednávány obdobně jako u nebyt.prostor - 4 -

5 Zák. o nájmu a podnájmu nebytových prostor ( 9/3a,b) Nájemce je oprávněn smlouvu na dobu určitou vypovědět, pokud: ztratí způsobilost k provozování činnosti, pro kterou si nebytový prostor najal; - zákon nestanoví, kdy je nájemce způsobilý k provozování činnosti v pronajatých prostorách (v praxi se standardně posuzuje existence živnostenského oprávnění); - pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, nájemce nenese odpovědnost, pokud ztráta způsobilosti byla způsobena jeho zaviněním; nebytový prostor se stane bez zavinění nájemce nezpůsobilý ke smluvenému užívání; - nezpůsobilost nebytového prostoru musí být faktický stav, není nutné rozhodnutí příslušného stavebního úřadu - nezpůsobilost nesmí být zaviněna nájemcem, byť i částečným - 5 -

6 Zák. o nájmu a podnájmu nebytových prostor ( 9/3c) Nájemce je oprávněn smlouvu na dobu určitou vypovědět, pokud: pronajímatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z 5/1, tj. povinnost - odevzdat nebytový prostor nájemci ve stavu způsobilém ke smluvenému účelu nájmu - ve stavu způsobilém k smluvenému účelu nájmu nebytový prostor udržovat svým nákladem - zabezpečovat řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním nebytového prostoru spojeno - umožnit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s nájmem Je potřeba, aby porušení hrubým způsobem mělo opakovaný charakter nebo se vyznačovalo určitou soustavností

7 Smluvní důvody pro ukončení nájmu Nájemce je dále oprávněn nájemní smlouvu vypovědět z dalších důvodů výslovně sjednaných v nájemní smlouvě: standardně se může jednat o případy, pokud pronajímatel poruší určitý sjednaný závazek, na kterém nájemci záleží - u maloobchodních prostor nedosažení stanoveného minimálního obratu - neplnění sjednaných marketingových aktivit - nerealizování kina v obchodním centru, což může být zásadní pro provozování kavárny/restaurace - 7 -

8 Relevantní judikatura Nájemce je dále oprávněn smlouvu na dobu určitou vypovědět z dalších důvodů sjednaných v nájemní smlouvě: NS 26 Cdo 2876/2000: I. O výpovědní důvod ve smyslu 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 116/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jde i tehdy, bylo-li pozastaveno provozování živnosti nájemcem nebytových prostor; uplatnění tohoto výpovědního důvodu však nesmí být v rozporu s dobrými mravy ( 39 obč. zák.)

9 Relevantní judikatura Nájemce je dále oprávněn smlouvu na dobu určitou vypovědět z dalších důvodů sjednaných v nájemní smlouvě: NS 28 Cdo 3454/2007: I. Pro naplnění výpovědního důvodu dle 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 116/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je rozhodné, zda nájemci zanikla oprávnění k provozování činnosti, pro kterou si nebytový prostor najal. Je-li těchto činností více, je rozhodné, zda zanikla všechna oprávnění; to, že nájemce některou z těchto činností o své újmě nevykonává, nemá pro věc význam

10 Relevantní judikatura Nájemce je dále oprávněn smlouvu na dobu určitou vypovědět z dalších důvodů sjednaných v nájemní smlouvě: NS 25 Cdo 1569/2001: I. Sama okolnost, že pronajímané prostory nejsou ve stavu popsaném ve smlouvě, nezpůsobuje absolutní neplatnost nájemní smlouvy, a II. neplatnost podle 37 odst. 2 obč. zák., je-li předmětem právního úkonu plnění nemožné, předpokládá, že jde o počáteční, objektivní a trvalou nemožnost plnění, a to buď právní nebo fyzickou. Jestliže je plnění fakticky i právně možné, jiná než smluvená vlastnost či stav předmětu plnění nemá sama o sobě za následek absolutní neplatnost právního úkonu, a to ani podle ustanovení 39 obč. zák., podle nějž je neplatný právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům

11 Relevantní judikatura Nájemce je dále oprávněn smlouvu na dobu určitou vypovědět z dalších důvodů sjednaných v nájemní smlouvě: NS 33 Odo 1658/2005: I. Pronajímatel je povinen odevzdat a udržovat nebytový prostor v takovém stavu, aby jej nájemce mohl nerušeně užívat bez vynaložení jakýchkoliv nákladů. Pronajímatel musí odstranit závady, které za trvání nájemního vztahu vznikly a jež by bránily v pokojném užívání nebytových prostor. Sankcí za porušení povinností pronajímatele může být sleva z nájemného a popřípadě z porušení povinností může vzniknout závazek k náhradě škody, a II. Závěr o nezpůsobilosti nebytových prostor vychází z faktického stavu a není podmíněn rozhodnutím příslušného stavebního úřadu, neboť žádné ustanovení zákona o nájmu nebytových prostor k platnosti výpovědi z důvodu nezpůsobilosti nebytových prostor ke smluvenému užívání správní rozhodnutí nevyžaduje

12 Ukončení nájmu Insolvenční zákon - zák.č. 182/2006 Sb. ( ) Dřívější zákon o konkrusu a vyrovnání: - princip konkurzního řízení s likvidačním dopadem na podnikatele - výtežek věřitelů v průměru nepřesahující 20 % nominální hodnoty přihlášených pohledávek - průměrná délka řízení delší než pět let Nový insolvenční zákon: - několika variant řešení úpadku - zavedení pevných lhůt pro rozhodování soudu - elektronizace soudní agendy řešení úpadku

13 Ukončení nájmu Insolvenční zákon - zák.č. 182/2006 Sb. ( ) Insolvenční správce je po prohlášení konkursu oprávněn vypovědět nájemní smlouvu nebo podnájemní smlouvu uzavřenou dlužníkem ve lhůtě stanovené zákonem nebo smlouvou, a to i v případě, že byla sjednána na dobu určitou; výpovědní lhůta však nesmí být delší než 3 měsíce. Jestliže by výpovědí nájemní smlouvy sjednané na určitou dobu, v níž je dlužník pronajímatelem, byl nájemce nepřiměřeně dotčen ve svých oprávněných zájmech nebo by tím utrpěl či mohl utrpět značnou škodu, může nájemce do 15 dnů od doručení výpovědi navrhnout insolvenčnímu soudu zrušení výpovědi. Jestliže bude zajištěno, že nájemce koupí předmět nájmu při zpeněžení majetkové podstaty za cenu obvyklou, vyhoví insolvenční soud takovému návrhu vždy

14 Ukončení nájmu Insolvenční zákon - zák.č. 182/2006 Sb. ( ) Nájemní nebo podnájemní smlouvu, kterou dlužník uzavřel jako nájemce nebo podnájemce, nemůže druhý účastník smlouvy po rozhodnutí o úpadku vypovědět nebo od ní odstoupit pro prodlení dlužníka s placením nájemného nebo jiné úhrady, ke kterému došlo před rozhodnutím o úpadku, anebo pro zhoršení majetkové situace dlužníka

15 Děkuji za pozornost Martin Fučík HAVEL & HOLÁSEK s.r.o., advokátní kancelář Týn 1049/3, Praha 1 Tel.: Fax: Brno Ostrava Bratislava

ZÁSADNÍ JUDIKATURA K NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

ZÁSADNÍ JUDIKATURA K NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR ZÁSADNÍ JUDIKATURA K NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 135 otázek a odpovědí z oblasti nájmu a podnájmu nebytových prostor zpracovaných na základě vybraných rozhodnutí Ústavního soudu ČR, Nejvyššího

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Olga Humlová, Michal Hink

Více

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005

Více

Diplomová práce. Nájem nebytových prostor. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva. Tomáš Ožana. Akademický rok 2006/2007

Diplomová práce. Nájem nebytových prostor. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva. Tomáš Ožana. Akademický rok 2006/2007 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce Nájem nebytových prostor Tomáš Ožana Akademický rok 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Nájem nebytových

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavila VùRA KORECKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SLovo

Více

Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014

Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014 Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné V Praze dne 20. června 2014 zasláno prostřednictvím ivana.pirna@odolenavoda.cz Vážená paní Pirná, dovoluji

Více

Díl čtvrtý Závazkové právo

Díl čtvrtý Závazkové právo Díl čtvrtý Závazkové právo Závazkové právo obecná část Pojem a charakteristika závazkových vztahů Závazkovým právem rozumíme velkou skupinu občanskoprávních vztahů, které nazýváme závazky. Svou povahou

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A obchodní společnost CPI BYTY, a.s. Číslo nájemní smlouvy: identifikační číslo 262 28 700 sídlo Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00 oddíl B, vložka 7990 obchodního rejstříku vedeného Městským

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Newsletter říjen 2014. K možnosti podat dovolání insolvenčním správcem proti usnesení o odmítnutí přihlášky

Newsletter říjen 2014. K možnosti podat dovolání insolvenčním správcem proti usnesení o odmítnutí přihlášky Newsletter říjen 2014 Insolvence K možnosti podat dovolání insolvenčním správcem proti usnesení o odmítnutí přihlášky Nejvyšší soud se ve svém rozsudku sp. zn. 29 NSCR 109/2013 ze dne 21. 5. 2014 zabýval

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

Část první - Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

Část první - Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu Komentář k zákonu č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Vypracoval odbor bytové politiky, Ministerstvo

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO NÁCHOD 2) Sídlo: Parkány 311, 547 01 Náchod 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj S T A N O V Y Stavebního bytového družstva DRUBYD Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj Obsah : Část I. Základní ustanovení čl.1-2 Část II. Činnost družstva čl.3 Část III. Členství v družstvu čl.4-20

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 Smluvní strany: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Zapsána v obchodním rejstříku

Více

Znáte svá práva? NÁJEMNÍ BYDLENÍ

Znáte svá práva? NÁJEMNÍ BYDLENÍ Znáte svá práva? NÁJEMNÍ BYDLENÍ J I H O M O R A V S K É H O K R A J E Obsah OBSAH Základní práva a povinnosti z nájmu bytu... 3 Nájemní smlouva... 4.. Nájemné a jeho změny... 5.. Změny nájemného... 5..

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 3

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 3 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 3 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 3 VYBRANÉ ZMĚNY V ÚPRAVĚ NÁJMŮ Vážení klienti, toto vydání newsletteru Vám přiblíží vybrané změny v oblasti právní úpravy nájemních vztahů se zaměřením

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ustanovení těchto Podmínek se použijí v případě, že Smlouva neobsahuje odlišnou nebo zvláštní úpravu.

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ustanovení těchto Podmínek se použijí v případě, že Smlouva neobsahuje odlišnou nebo zvláštní úpravu. Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku - Vozidla č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU - VOZIDLA účinné ode dne 1.2.2015 Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak. Všeobecné podmínky Poskytování telekomunikačních služeb společnosti OXID Networks s.r.o.. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1 Tyto všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a

Více

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Ing. Renata Rydvalová V Liberci, 26.9.2009 Obsah Úvod... 4 1 Uzavírání smluv dle zákona

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více