SMLOUVA o nájmu nebytových prostor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA o nájmu nebytových prostor"

Transkript

1 SMLOUVA o nájmu nebytových prostor PRONAJÍMA TEL: se sídlem orgánů: zastoupený: IČO: (dále jen "pronaiímatel") a NÁJEMCE: zastoupený: sídlo: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen "nájemce") Městská část Praha 8, Zenklova 35, Praha 8- Libeň, Mgr. Václavem Vomáčkou, starostou Městské části Praha TANEC PRAHA, občanské sdružení Mgr. Yvonou Kreuzmannovou- Daňkovou Jirsíkova 4, Praha ll IPB, a.s /5100 uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami následující nájemní smlouvu: I. Předmět smlouvy Pronajímatel pronajima nájemci nebytový prostor v domě čp. 540, v k.ú. Karlín, ulice Jirsíkova, č.or. 4, Praha 8, šesté podlaží, č. prostoru 510, počet místností čtyři, o celkové podlahové výměře 125,20 m 2, a to pro účely: provozování kanceláří, reprezentativních a skladových prostor. Pronajímané prostory jsou popsány v pasportu nebytových prostor a plánku, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. TI. Doba trvání nájemního vztahu Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, která počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Nájemní vztah vzniká dnem 15. listopadu O předání a převzetí nebytových prostor určených v článku I. této smlouvy bude smluvními stranami pořízen písemný protokol o předání a převzetí nebytových prostor, podepsaný zástupci obou smluvních stran nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

2 Obsahem tohoto protokolu budou závěry veškerých dříve provedených revizí technických zařízení, bezpečnosti, hygieny a požární ochrany, které byly v pronajímaných nebytových prostorech provedeny dle obecně závazných předpisů. III. Cena nájmu a poskytovaných služeb Nájemné a platby, resp. zálohové platby za poskytované služby, se stanovují dohodou stran: A) Roční sazby nájemného za 1 m 2 plochy: (slovy: 125,20 m 2 za 300,00 Kč/m 2, tj. celkem ,00 Kč třicet sedm tisíc pět set šedesát korun českých) Rozpočet úhrad nájemného: měsíční úhrada za nájem denní úhrada za nájem 3.130,00 Kč 104,00 Kč Nájemce je povinen za rok, v němž tato smlouva nabyla účinnosti a za poslední rok platnosti této smlouvy, zaplatit pouze poměrnou část ročního nájemného. B) Roční zúčtovatelné zálohy za služby a způsob jejich účtování budou pronajímatelem jednostranně stanoveny zasláním výpočtového listu. Takto stanovené zálohy budou pronajímatelem pravidelně nejméně jedenkrát ročně zúčtovány a případné přeplatky či nedoplatky budou mezi stranami vyrovnány na základě zvláštních faktur se splatností 14 dnů. V případě změn cen shora uvedených služeb si pronajímatel vyhrazuje právo na úpravu stanovených částek v souladu s obecně závaznými právními a cenovými předpisy. Nájemné (včetně služeb) je stanoveno měsíčně a je splatné do každého 5. dne běžného měsíce. Nájemné a zálohy za služby se platí jednou částkou. Nájemné bude nájemcem hrazeno příkazem k úhradě, a to na účet České spořitelny, a. s., pob. pro Prahu 8, Sokolovská 1: Číslo účtu: /0800 Konstantní symbol: 308 Variabilní symbol: 540/510 Sjednané nájemné dle odst. A) tohoto článku smlouvy se každoročně, počínaje rokem 1999, zvýší k běžného roku o index růstu spotřebitelských cen, vyhlášený Českým statistickým úřadem za uplynulý rok. Nový výpočet nájemného bude pronajímatelem nájemci v této lhůtě oznámen zasláním výpočtového listu.

3 Nájemce bere na vědomí, že ceny poskytovaných služeb stanovených zálohově (čl. ID. písm. B této smlouvy) budou rozúčtovány v souladu s obecně platnými právními předpisy, přičemž energie (resp. media), pro které budou po dohodě s pronajímatelem instalovány samostatné měřící zařízení, budou účtovány podle skutečně naměřené spotřeby. IV. Stav pronajímaných prostor Nájemce prohlašuje, že stav pronajímaných prostor je mu znám, že byl mezi ním a správcem nebytových prostor sepsán Zápis o obhlídce nebytových prostor, a v tomto stavu je od pronajímatele přebírá. v. Investice a vnitřní úpravy Nájemce bere na vědomí, že pronajatý prostor je dosud stavebně fotoateliér. určen jako Pronajímatel prohlašuje, že uzavřením této smlouvy dává nájemci "souhlas vlastníka" ke změně účelu užívání na účel uvedený v čl. I. této smlouvy. Nájemce se zavazuje, že po projednání s pronajímatelem požádá do 31. prosince 1997 příslušný stavební úřad o změnu účelu užívání tohoto prostoru k účelu uvedenému v čl. I. této smlouvy. Náklady na běžnou údržbu a opravy si hradí nájemce. Provádět stavební úpravy zejména ty, na něž je třeba stavební povolení nebo ohlášení je nájemce oprávněn provádět pouze po písemném souhlasu pronajímatele a při dodržení povinností dle stavebního zákona a předpisů souvisejících. Nájemce je oprávněn úměrně vlastními technickými prostředky zabezpečit ochranu svého majetku v pronajatých prostorách. Nájemce je oprávněn po dohodě s pronajímatelem instalovat na budově reklamní zařízení, které bude vhodným a estetickým způsobem propagovat jeho činnost v pronajatém prostoru. VI. Základní práva a povinnosti smluvních stran Veškerá práva a povinnosti vyplývající z nájemního vztahu se řídí zákonem č Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Nájemce se zavazuje dodržovat v pronajatých prostorech příslušné bezpečnostní, hygienické a požární předpisy a řídit se obecně závaznými právními předpisy. Nájemce je povinen předložit pronajímateli, resp. správci pokud je určen, závěry veškerých technických revizí a revizí v oblastech bezpečnosti, hygieny a požární ochrany, které v pronajatých prostorech po dobu trvání nájemního vztahu budou provedeny.

4 Ostatní povinnosti nájemce: VII. Povinnosti nájemce 1. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli změnu: a/ adresy trvalého pobytu, resp. sídla právnické osoby, bl změnu nebo ztrátu způsobilosti k provozování činnosti, pro kterou byly nebytové prostory pronajaty, a to nejpozději do 8 dnů od vzniku této změny; každou závadu nebo událost, pro kterou se pronajaté prostory stanou nezpůsobilé ke smluvenému způsobu užívání. cl neprodleně 2. Nájemce je povinen zpřístupnit pronajaté prostory osobám pověřeným pronajímatelem, a to kdykoli na požádání odpovědného zástupce pronajímatele, za účelem kontroly dodržování ustanovení této nájemní smlouvy nebo za účelem údržby nebo oprav prováděných pronajímatelem. VIII. Podstatná porušení smlouvy Za podstatná porušení smlouvy se považuje zejména: nezaplacení nájemného a úhrad za služby do 30 dnů od jejich splatnosti, a to neprodleně po písemném upozornění na tuto skutečnost ze strany pronajímatele, pokud nebylo předem písemně dohodnuto jinak, opakovaně opožděné placení nájemného a úhrad za služby v nejméně třech po sobě následujících platebních lhůtách, pokud nebylo předem písemně dohodnuto jinak, porušování bezpečnostních a požárních předpisů, ačkoliv byl nájemce na tuto skutečnost písemně upozorněn a přes opakovanou výzvu nezjednal nápravu, provádění stavebních úprav bez souhlasu pronajímatele, k případné žádosti nájemce je pronajímatel povinen vyjádřit se do 30 dnů po jejím obdržení, provede-li nájemce stavební úpravy v rozporu se stavebním zákonem a ostatními obecně závaznými právními předpisy a závady neodstraní i přes písemné upozornění pronajímatele na tuto skutečnost, porušení povinností stanovených v článcích VI. a VII. této nájemní smlouvy, Pokud nájemce poruší, příp. nedodrží, výše uvedené povinnosti, je pronajímatel oprávněn vypovědět tuto smlouvu a uplatnit u nájemce nárok na úhradu prokazatelných škod vzniklých mu jednáním nájemce. 1. Nájemní vztah končí v případě: IX. Ukončení nájemního vztahu -výpovědi, uplynutím výpovědní lhůty, - dohody, dnem sjednaným v dohodě,

5 - odstoupením od smlouvy v zákonem upravených případech. 2. Nájemce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu: a) stane-li se nájemce bez svého zavinění nezpůsobilým k provozování činnosti, pro kterou si nebytový prostor najal, b) stane-li se předmět nájmu bez zavinění nájemce nezpůsobilým ke smluvenému užívání, c) poruší- li pronajímatel hrubě své povinnosti vyplývající ze smlouvy, resp. z obecně závazných předpisů, 3. Pronajímatelje oprávněn kdykoli vypovědět tuto smlouvu z důvodů uvedených v čl. VIII. této smlouvy nebo z důvodů uvedených v zákoně č. 116/90 Sb. v platném znění. 4. Smluvní strany se dohodly, že veškerou korespondenci zaslanou "Doručenkou do vlastních rukou" budou považovat za doručenou i zasláním na posledně známou adresu sídla právnické osoby, a to dnem vrácení zásilky poštou z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí převzetí, příp. z důvodu nenahlášené změny adresy. 5. Ke dni skončení nájmu je nájemce povinen převzaté prostory protokolárně předat pronajímateli ve stavu, v jakém byly převzaty a případně se souhlasem pronajímatele upraveny, s přihlédnutím k obvyklé míře opotřebení. Pokud nájemce nedodrží výše uvedenou povinnost, je pronajímatel oprávněn nechat na náklady a nebezpečí nájemce vyklidit tyto nebytové prostory, kdykoliv po uplynutí jednoho týdne ode dne, kdy povinnost předání nebytových prostor vznikla. X. Smluvní pokuty Smluvní strany se dohodly, že nájemce zaplatí pronajímateli smluvní pokutu v případě, že: a/ nájemné, včetně úhrad za služby nebude hrazeno včas a ve sjednané výši, bl nájemce bude v prodlení s vyklizením a předáním pronajatého prostoru dle čl. IX odst. 5 této smlouvy. Výše smluvní pokuty se stanovuje dohodou smluvních stran ve výši -ad a/ 1% z dlužné částky za každý den prodlení, - ad b/ 5% z průměrné roční úhrady za nájem a služby za každý den prodlení. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě nevylučuje nárok pronajímatele vůči nájemci na náhradu prokazatelných škod. Sjednanou výši smluvní pokuty vzniklou v daném měsíci je nájemce povinen zaplatit pronajímateli vždy do 5. dne následujícího měsíce.

6 XL Prohlášení Pronajímatel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami jsou zrušeny nájemní smlouvy nebo dohody dříve uzavřené, které se týkaly pronajímaného prostoru a na pronajímaných prostorách neváznou žádné právní závady, Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel je oprávněn ustanovit na základě mandátní smlouvy správce, který bude jeho jménem vykonávat některá jeho práva spojená s vlastnictvím předmětu nájmu. Správce však nebude oprávněn uzavírat dohody o změnách této nájemní smlouvy, ani ji vypovědět bez příkazu vlastníka. XII. Závěrečná ustanovení Vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem, neupravené touto smlouvou, se řídí občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy. Obsah této smlouvy může být změněn nebo doplněn se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků ke smlouvě. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží pronajímatel a 1 nájemce. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu řádně přečetly, že její ustanovení jsou jim jasná a srozumitelná a že ji uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle, bez nátlaku a nikoli v omylu či tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci obou stran své právoplatné podpisy. V Praze dne cl '1 7- I 1/,r) /) r,. V Praze, 19. listopad 1997 t. "fanec Za nájemce: PRAHA C (\ (., ~ 1.Jirsíkova 4 ~.-- [k\-~ "f86 00 Praha a g. Yvona Kreuzmannová - Daňková ředitelka sdružení SPRÁVCE: Kontaktní osoba:,f/e:l-ti'n 19 Razítko: telefon:

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu Příloha č. 7 Zásad vzorová nájemní smlouva na pronájem NP doba určitá/neurčitá NÁJEMNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ Praha 15 kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavírají podle ust. 2201

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s.

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. 1. Smluvní strany: 1.1. HYBLER GROUP, a.s. se sídlem Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily IČO: 252 73 850, DIČ: CZ25273850

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 Smluvní strany: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Zapsána v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 685 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami BUDE DOPLNENO a BUDE DOPLNENO (dále jako pronajímatel)

Více

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ : 00098604 DIČ: CZ00098604 bankovní spojení : KB Rožnov p/r

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A obchodní společnost CPI BYTY, a.s. Číslo nájemní smlouvy: identifikační číslo 262 28 700 sídlo Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00 oddíl B, vložka 7990 obchodního rejstříku vedeného Městským

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.)

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Město Černošice Zastoupeno: Miroslavem Strejčkem, vedoucím odboru Dům s pečovatelskou službou, na

Více

Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pronájem stravovacích zařízení v areálu městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích.

Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pronájem stravovacích zařízení v areálu městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích. VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA OSTRAVA ZÁBŘEH DNE /10/KV Vrubl / 596 707 300 10.11.2010 SZ E-MAIL vrubl@arena-vitkovice.cz Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vyhlašuje výběrové řízení

Více

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Veškeré obchodní a platební podmínky, které jsou uvedeny ve smluvním vzoru nájemní smlouvy (dále také jen vzor smlouvy ), musí být uchazeči v

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

- V Z O R - Smlouva o ubytování

- V Z O R - Smlouva o ubytování - V Z O R - Smlouva o ubytování Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

II. Úvodní ustanovení

II. Úvodní ustanovení vzorová nájemní smlouva k pronájmu bytů dle III.1. písm. a), d) / kritérium dle písm.d) může být ve spojení s kritérii dle písm. e), f)/, g), j), l) N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená v souladu s rozhodnutím

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. j. 5600004543 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor Smluvní strany: ČEZ, a. s. sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 zastoupena: PhDr. Ivo Hlaváč, člen představenstva JUDr. Michaela

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Smlouva o vedení účetnictví

Smlouva o vedení účetnictví Smlouva o vedení účetnictví Objednatel: Sídlo (adresa): IČ: DIČ: zastoupený registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl., vložka dále jen "objednatel" na straně jedné a Zhotovitel: Ta-reform s.r.o. registrovaná

Více