HUSTOTA ROPNÝCH PRODUKTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "215.1.4 HUSTOTA ROPNÝCH PRODUKTŮ"

Transkript

1 5..4 HUSTOTA ROPNÝCH PRODUKTŮ ÚVOD Hustota je jednou ze základních veličin, které charakterizují ropu a její produkty. Z její hodnoty lze usuzovat také na frakční chemické složení ropných produktů. Hustota je normovaným parametrem pro většinu výrobků z ropy, jako jsou paliva, maziva apod. Hustota benzinu při 5 C je normou ČSN EN 8 stanovena v rozmezí 70 až 775 kg/m 3, hustota motorové nafty při 5 C je určena v intervalu 80 až 845 kg/m 3 (ČSN EN 590). Hustota ropné frakce stoupá s rostoucím obsahem uhlovodíků s vysokou molekulovou hmotností, tj. s růstem počtu atomů uhlíku, a vyšším bodem varu. Při stejné molekulové hmotnosti se liší také hustoty jednotlivých typů uhlovodíků, a to v pořadí (rostoucí hustota): alkany, alkeny, cykloalkany, aromáty, jak dokumentují příklady uvedené v tab.. Tab. : Hustota různých uhlovodíků s 8 atomy uhlíku v molekule Typy uhlovodíků Uhlovodík Hustota (kg/m 3 ) alkany Oktan 70,9,,4-trimethylpentan 69,9 alkeny -okten 75,0 cykloalkany ethylcyklohexan 784,0 aromáty o-xylen 880, p-xylen 860,9 Hustota je závislá na teplotě, proto musí být vždy uveden i údaj o teplotě měření. Hustota kapalin s rostoucí teplotou klesá, a to u různých látek různou měrou. Závislost hustoty ropných frakcí na teplotě můžeme vyjádřit například pomocí následující kvadratické rovnice, kterou je možno použít pro přepočet hustot pro různé teploty: ρ t = ρ to - (t t 0) - (t t 0) kde t 0 je referenční teplota, při níž známe hustotu vzorku ρ to. Koeficienty α a β jsou získány výpočtem ze změřených dat, pro různé uhlovodíkové frakce se liší a lze je získat i v literatuře. Pro užší teplotní rozsah lze koeficient zanedbat a použít pouze lineární závislost hustoty na teplotě. Základní vlastnosti atmosférických destilátů Atmosférickou destilací ropy se obvykle získává několik kapalných uhlovodíkových frakcí a také plynné uhlovodíky, které jsou v ropě přítomny. Destilačním zbytkem po atmosférické destilaci je mazut. První kapalnou frakcí je frakce benzínová, která obsahuje uhlovodíky vroucí v rozmezí cca 30 až 90 C. Benzínová frakce se používá pro výrobu automobilových, leteckých a technických benzínů. Další frakcí je petrolej, jeho destilační rozmezí je cca 90 až 70 C. Petrolej se používá k výrobě leteckého petroleje (palivo pro proudové motory) a motorové nafty. Posledním atmosférickým destilátem je plynový olej, jeho destilační rozmezí je přibližně 70 až 380 C. Plynový olej používá k výrobě motorové nafty. Motorové nafty jsou směsí petrolejů a plynových olejů, přičemž dominantní složkou je plynový olej. Atmosférické destiláty tedy obsahují uhlovodíky vhodné k výrobě pohonných hmot. Pohonné hmoty musí splňovat požadavky různých norem, podle nichž se sleduje řada kvalitativních parametrů

2 jako např. obsah síry, obsah aromatických uhlovodíků, oxidační stabilita, destilační zkouška, bod tekutosti, filtrovatelnost, kinematická viskozita, hustota atd. Stanovení hustoty je také cílem této práce. Obecně lze říci, že s rostoucím bodem varu ropných frakcí roste i jejich hustota, takže např. u plynového oleje lze očekávat vyšší hustotu než u benzínové frakce apod. Stanovení hustoty se provádí na přístroji s oscilační U-trubicí dle normy ČSN EN ISO 85. Základní vlastnosti vakuových destilátů Při vakuové destilaci se zpravidla odebírají čtyři destilační frakce: vakuový plynový olej (hlavový destilát) a tři olejové frakce. Destilačním zbytkem je asfalt. Vakuový plynový olej se používá pro výrobu paliv a topných olejů. Olejové frakce, v závislosti na svých vlastnostech, se mohou používat jako surovina pro výrobu mazacích olejů nebo se dále mohou v tepelných a hydrogenačních procesech zpracovávat na lehčí produkty, které opět slouží k výrobě paliv, nebo jsou používány k dalším návazným petrochemickým výrobám. Produkty odcházející jako frakce z vakuové destilace bývají provozně charakterizovány pomocí řady základních analýz. Mezi nejdůležitější parametry patří především hustota, index lomu, kinematická viskozita, destilační křivka, obsah síry, anilinový bod, barva atd. Je pochopitelné, že hodnoty uvedených parametrů se budou pravidelně měnit, tj. růst či klesat, pokud budeme frakce posuzovat např. směrem od vakuového plynového oleje až k asfaltu. Hustota frakcí roste, protože se jedná o stále těžší materiál. Index lomu také roste, protože ve frakcích roste i obsah aromatických uhlovodíků, které mají vyšší index lomu než nasycené uhlovodíky. S vyšším obsahem aromatických uhlovodíků v těžších frakcích roste i obsah síry, protože síra je v ropných produktech vázána především na aromatické uhlovodíky. Hustotu vakuových destilátů je možné stanovit na automatických přístrojích s U-trubicí (dle ČSN EN ISO 85) tehdy, když měření probíhá při teplotě o 3 C vyšší než je bod zákalu vzorku a nebo při teplotě o 0 C vyšší než je bod tekutosti vzorku. Pro stanovení hustoty zabarvených a tmavých vzorků norma nedoporučuje použití přístrojů s U-trubicí, neboť by nebylo možné registrovat přítomnost bublin, které by zkreslovaly výsledky měření (pro stanovení hustoty ropy je možné použít přístroj s U-trubicí, ovšem s přihlédnutím na odchylky měření, které by mohly být způsobeny přítomností bublin). Pro těžké a barevně tmavé ropné frakce, velmi viskózní, příp. polotuhé a pevné ropné produkty lze použít stanovení hustoty v pyknometrech dle normy ČSN EN ISO 3838, které je také součástí této práce. Molární dodatkové objemy V dnešní době je podle evropských směrnic nařízeno více využívat biopaliva vyráběná z obnovitelných zdrojů (biomasa), kompenzovat narůstající spotřebu fosilních paliv a snižovat emise skleníkových plynů. Náhradou v automobilové dopravě pro zážehové motory představuje bioethanol vyráběný fermentací z cukerných plodin nebo plodin obsahující škrob, případně z odpadů obsahující lignocelulózu. Obsah ethanolu v ČR je předepsán normou ČSN EN 8 do 5 % obj. V okolních státech EU je využívána lihobenzínová směs E0 (0 % obj. ethanolu). Dále je na trhu dostupné biopalivo Ethanol E85, které může obsahovat až 30 % obj. automobilového benzínu (dáno normou ČSN P CEN/TS 593) v případě biopaliva pro zimní období. Mícháme-li ethanol s automobilovým benzínem nebo frakcí v destilačním rozmezí automobilového benzínu, neplatí pro celkový objem této směsi pravidlo aditivity. Objem směsi daný součtem objemů jednotlivých čistých složek, se může lišit od reálného objemu směsi o objemovou kontrakci nebo dilataci. Z tohoto důvodu jsou stanovovány molární dodatkové objemy.

3 ZADÁNÍ PRÁCE - Změřte hustotu dvou vzorků ropných produktů podle zadání vedoucího práce při teplotách 0, 5, 0, 5, 30 a 35 C. K měření hustoty vzorků použijte hustoměr s oscilační U-trubicí. Naměřené hodnoty použijte k výpočtu koeficientů α a β kvadratickou regresí a α lineární regresí pro referenční teplotu 5 C. K výpočtu využijte možností Excelu. (vzhledem k tomu, že výpočet pracuje s referenční teplotou zpravidla 5 C a hustotou při této teplotě, je vhodné využít substituce: y = (ρt - ρt o) a x = (t - t 0), kde t 0 je 5 C a ρt o je hustota daných vzorků změřená při 5 C - Podle výsledných hustot rozhodněte o jaké vzorky se jedná? - Vypočtěte jaký bude rozdíl v objemu vzorku při 40 C, vypočteném z hustoty při 5 C pomocí a) lineární a b) kvadratické regrese, jestliže původní objem při 5 C byl 00 m 3? - U vzorků ropných destilátů, produktů a vakuového ropného zbytku stanovte pyknometricky hustotu při 5 C. Výsledky hustot ropných destilátů naměřené pyknometricky porovnejte s výsledky, které byly získány měřením automatickým hustoměrem s oscilační U-trubicí. Pokud se jedná o automobilový benzín nebo motorovou naftu, určete, zda hustota odpovídá příslušným normám. - Naměřte hustotu směsí benzín/etanol o koncentracích etanolu 0 % obj. až 00 % obj. v krocích po 0 %. Vypočtěte molární dodatkové objemy směsí (pro výpočet relativní molekulové hmotnosti použijte vztah podle Riaziho a Dauberta) a relativní objemovou kontrakci. POTŘEBY PRO PRÁCI Analyzované vzorky Analyzované vzorky dodá vedoucí práce. Jedná se o vzorky motorových paliv, ropných frakcí získaných atmosférickou nebo vakuovou destilací a vakuové ropné zbytky. Aparatura Stanovení hustoty pomocí hustoměru s oscilační U-trubicí: Hustoměr Anton Paar DMA 4000 Injekční stříkačky ks Erlenmayerova baňka 00 ml ks Stanovení molárních dodatkových objemů: Reagenční láhev s plastovým uzávěrem (GL45) 00 ml 4 ks Odměrný válec 50 ml ks Analytické váhy Pyknometrické stanovení hustoty ropných destilátů a vakuových zbytků: Pyknometr s úzkým hrdlem ks Pyknometr s širokým hrdlem dle Hubbarda ks Vodní lázeň pro temperaci Analytické váhy Sušárna Chemikálie Toluen čistý Aceton čistý Aceton p.a. Stanovení molárních dodatkových objemů: Ethanol denaturovaný benzínem nebo absolutní ethanol p.a. Automobilový benzín 95 nebo frakce v rozmezí bodu varu automobilového benzínu 3

4 Pyknometrické stanovení hustoty ropných destilátů a vakuových zbytků: Destilovaná voda PRACOVNÍ POSTUP Stanovení hustoty pomocí hustoměru s oscilační U-trubicí Princip měření: V přístroji je umístěna křemenná kapilára, která je temperována a má konstantní objem. Kapilára se vzorkem je neustále rozkmitávána. Rezonanční frekvence oscilací je závislá na hmotnosti trubice a tedy i hustotě vzorku, který ji vyplňuje. Z periody oscilace přístroj podle kalibračních dat automaticky vypočítává hustotu, která je udávána v g cm -3 s přesností na čtyři desetinná místa. Přístroj se vyznačuje vysokou přesností, malou časovou náročností a také malou spotřebou vzorku (řádově několik mililitrů). Nástřik vzorku: Nástřik vzorku do U-trubice hustoměru proveďte injekční stříkačkou. Stříkačku v průběhu měření nechávejte v ústí U-trubice. Každé měření vzorku proveďte minimálně dvakrát, pokud rozdíl hodnot dvou měření přesáhne 0,000 g cm -3. Při opakovaném měření vzorku propláchněte U-trubici stejným vzorkem. Při měření dalšího vzorku nebo při změně teploty měření, U-trubici dostatečně propláchněte toluenem a následně acetonem p.a. a vysušte ji profouknutím dostatečným množstvím vzduchu. Před nastříknutím dalšího vzorku počkejte na změření hodnoty hustoty vzduchu (0,00 g.cm -3 ), která informuje o čistotě U-trubice. Postup měření: Během této práce budete provádět měření na hustoměru Anton Paar DMA Obsluha spočívá v podstatě ve výměnách vzorku, vymytí měřící cely a nastavení teploty měření. Pro ovládání přístroje použijte ovládací tlačítka na čelním panelu: / MENU / PRINT / SAMPLE# / METHOD E / START zvýšení vkládané hodnoty / vstup do menu a procházení položek snížení vkládané hodnoty / tisk výsledků posun kurzoru doleva / číslo vzorku posun kurzoru doprava / výběr metody potvrzení vstup do položky menu (Enter) / start měření ESC / PUMP zpět do nadřazené úrovně menu / spuštění vzduchové pumpy / HELP nápověda Pro měření a změnu teploty měření využijete následující položky menu přístroje viditelné na displeji: Measuring window (skok do okna s měřenými údaji) Unlock (zadání hesla 4000 pro přístup do nastavení metody) Method settings set temperature (nastavení teploty měření) Výslednou hustotu si zapište v okamžiku, kdy se vpravo vedle hodnoty hustoty objeví svislý nápis OK. Stanovení molárních dodatkových objemů Navážení: Čtyři vymyté, vysušené a označené reagenční láhve o objemu 00 ml s plastovým uzávěrem nejprve zvažte na analytických vahách s přesností na čtyři desetinná místa. Do první až čtvrté lahve postupně odměřte odměrným válcem 0, 0, 30 a 40 ml ethanolu a láhev dostatečně uzavřete. Uzavřené lahve s ethanolem zvažte na analytických vahách. Po vážení přidejte do první až čtvrté lahve odměřené množství 40, 30, 0 a 0 ml automobilového benzínu nebo jiné ropné frakce 4

5 v rozmezí jeho bodu varu. K odměření druhé složky směsi použijte druhý čistý a vysušený odměrný válec. Zavřené lahve opět zvažte na analytických vahách. Připravené lihobenzínové směsi řádně promíchejte. Všechny hmotnosti zapište do laboratorního sešitu. Pro přesnost výsledků je zapotřebí pracovat s vysokou pečlivostí! Měření hustoty: Hustotu připravených směsí a čistých složek směsi změřte na hustoměru Anton Paar DMA 4000 podle postupu popsaného výše. Teplotu, při které je měření hustoty prováděno zadá vedoucí práce. Výpočet: Z hmotností jednotlivých složek směsi a jejich molárních hmotností vypočítejte molární zlomek x jedné ze složek podle vztahu: x m M m m M M kde m a m jsou hmotnosti v g zvážené na analytických vahách pro první a druhu složku ve směsi, M a M jsou jejich molekulové hmotnosti v g/mol. Automobilový benzín nebo frakce pro výrobu benzínu obsahuje několik stovek chemických individuí, proto je zapotřebí vypočíst průměrnou molekulovou hmotnost podle vztahu Riazi-Dauberta: M =, T b,96 SG -,064 (Riazi, Daubert 980) kde T b je počátek bodu varu frakce udávaný jako termodynamická teplota v K a SG (Specific Gravity) je její hustota při 0 C. Molární objemy V m čistých složek a připravených směsí vypočtěte ze vztahu: V m ( x M x ) / M kde x a x jsou molární zlomky jedné a druhé složky ve směsi, M a M jsou jejich molekulové hmotnosti a je hustota směsi nebo čisté složky. Hodnoty dodatkového molárního objemu V E v ml.mol - vypočtěte podle vztahu: V E V m ( x V x V ) kde V m je molární objem směsi v ml.mol - vypočtený podle předešlého vztahu, x a x jsou molární zlomky první a druhé složky ve směsi a V V jsou molární objemy čistých složek v ml.mol -. m m m, m Pyknometrické stanovení hustoty ropných destilátů a vakuových zbytků Před každým měřením musí být pyknometr čistý a suchý. Zjištění vodní hodnoty pyknometru: Pyknometr je nutné nejprve nakalibrovat pomocí destilované vody. Jedná se vlastně o zjištění přesného objemu pyknometru. Pyknometr zvážený s přesností na 0, mg naplňte destilovanou vodou téměř až po horní okraj. Kapalina v pyknometru by neměla obsahovat vzduchové bublinky. Otevřený pyknometr s kapalinou ponořte až po hrdlo do vodní lázně temperované na žádanou teplotu měření a ponechte temperovat nejméně 0 min. Po této době by případné vzduchové bublinky měly být na hladině kapaliny. Pyknometr pomalu a opatrně uzavřete uzávěrem a buničitou vatou otřete přebytečnou kapalinu, přitom dejte pozor, aby vata nevysála kapalinu z kapiláry uzávěru. Pod uzávěrem nesmí zůstat vzduchové bublinky. Vytáhněte pyknometr z lázně a ochlaďte pod teplotu lázně. Poté otřete jeho povrch dosucha a pyknometr zvažte s přesností na 0, mg. 5

6 Měření hustoty kapalných vzorků: Při měření hustoty kapalných vzorků postupujte stejně jako při zjištění vodní hodnoty pyknometru. Místo destilované vody použijte měřený vzorek. Hustotu vzorku vypočítejte podle vzorce: ( mvz m0 ) vz v C ( mv m0 ) kde ρ vz a ρ v jsou hustoty vzorku a destilované vody (ρ v při 0 C je 998, kg m -3 ), m vz, m v a m o jsou hmotnosti pyknometru naplněného vzorkem, vodou a prázdného pyknometru. C je tabelovaná korekce na hustotu vzduchu. Tuto korekci při výpočtu zanedbejte. Měření hustoty polotuhých nebo tuhých vzorků: Při stanovení hustoty polotuhých nebo tuhých materiálů použijte pyknometr se širokým hrdlem. Pro tento pyknometr bude také nezbytné zjistit vodní hodnotu. Zvážený pyknometr naplňte přibližně do dvou třetin vzorkem, který může být zahřátý na teplotu, při které je tekutý. Nechte pyknometr ochladit na teplotu okolí a zvažte ho s přesností na 0, mg. Doplňte pyknometr destilovanou vodou až po horní okraj. Opět dejte pozor na přítomnost vzduchových bublinek při plnění pyknometru. Dále postupujte stejně jako v případě kapalných vzorků. Hustotu vzorku spočítejte podle vzorce: vz ( m v ( m m0 ) v C m m m ) kde ρ vz a ρ v jsou hustoty vzorku a destilované vody (ρ v při 0 C je 998. kg m -3 ), m v a m o jsou hmotnosti pyknometru naplněného vodou a prázdného pyknometru, m je hmotnost pyknometru naplněného vzorkem do /3 objemu a m je hmotnost pyknometru naplněného vzorkem a doplněného vodou. C je tabelovaná korekce na hustotu vzduchu. Tuto korekci při výpočtu zanedbejte. POŽADAVKY NA PROTOKOL Stanovení hustoty pomocí hustoměru s oscilační U-trubicí V protokolu zpracujte měření do tabulky podle vzoru v tab., ve které uveďte hustoty vzorků pro jednotlivé teploty, při kterých bylo měření prováděno. Dále by tabulka měla obsahovat koeficienty lineární a kvadratické regrese získané ze závislosti změny hustoty na změně teploty k teplotě 5 C (viz obr. ). Vypočtěte hustotu vzorků při teplotě 40 C. Vypočtěte objem vzorku, který má při 5 C objem 00 m 3 po jeho ohřátí na teplotu 40 C a změnu objemu při jeho ohřevu. Výpočet hustoty a objemu při teplotě 40 C proveďte pomocí koeficientů získaných lineární () a kvadratickou regresí () Oba získané výsledky mezi sebou porovnejte ve formě vypočtené změny objemu pro obě regrese. Tab. : Hodnoty naměřených hustot pro jednotlivé teploty a vzorky měřených na automatickém hustoměru s oscilační U-trubicí a navazující vypočtené hodnoty Teplota ( C) Hustota (g.cm -3 ) Vz. č. Vz. č. 6

7 40 (výpočet) Koeficienty regrese Vypočtený objem při 40 C (m 3 ) Změna objemu 00 m 3 paliva při ohřátí z 5 C na 40 C Lineární Kvadratická Lineární Kvadratická Pro každý vzorek sestrojte zvlášť graf závislosti změny hustoty na změně teploty vztaženou k referenční teplotě 5 C se spojnicí trendů, regresní rovnicí a korelačním indexem pro lineární a kvadratickou regresi (viz obr. ). ρt-ρt0 (g.cm -3 ) 0-0,004-0,008-0,0 y = 7E-8x - 0,0007x + E-5 R = -0, t-t 0 ( C) Obr. : Závislost změny hustoty na změně teploty s regresní rovnicí (lineární, kvadratická) a s korelačním indexem. Stanovení molárních dodatkových objemů V protokolu také uveďte hodnoty pro výpočet molárních dodatkových objemů a všechny ostatní vypočtené hodnoty podle vzoru v tab. 3. Nezapomeňte do protokolu uvést teplotu, při které bylo měření hustot pro výpočet dodatkového objemu prováděno. Tab. 3: Hmotnosti objemově odměřených složek ve směsi, změřené hustoty čistých složek a připravených směsí, vypočtený molární zlomek jedné ze složek, molární objemy a dodatkové molární objemy V (ml) V (ml) m (g) m (g) (g.cm -3 ) x V m (cm 3.mol - ) V E (cm 3.mol - ) 7

8 Molární dodatkový objem v závislosti na molárním zlomku vyneste do grafu podle vzoru na obr. a uveďte v protokolu. 0, V E (cm 3.mol - ) 0,08 0, , 0,4 0,6 0,8 Obr. : Závislost molárního dodatkového objemu na molárním zlomku x Pyknometrické stanovení hustoty ropných destilátů a vakuových zbytků Protokol musí obsahovat vypočtené hustoty a jednotlivé hmotnosti důležité pro výpočet hustoty pomocí pyknometru podle vzoru v tab. 4. Tab. 4: Hustoty a hmotnosti suchého pyknometru, pyknometru naplněného destilovanou vodou, vzorkem resp. doplněného vodou Vzorek č. m 0 (g) m v (g) m vz resp. m (g) m (g) Hustota (g.cm -3 )

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI 215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI ÚVOD Rektifikace je nejčastěji používaným procesem pro separaci organických látek. Je široce využívána jak v chemické laboratoři, tak i v průmyslu.

Více

215.1.3 NÍZKOTEPLOTNÍ VLASTNOSTI PALIV A MAZIV ÚVOD

215.1.3 NÍZKOTEPLOTNÍ VLASTNOSTI PALIV A MAZIV ÚVOD 215.1.3 NÍZKOTEPLOTNÍ VLASTNOSTI PALIV A MAZIV ÚVOD Pro bezproblémový chod spalovacích zařízení, motorů a dalších strojních zařízení při nízkých teplotách jsou důležité nízkoteplotní vlastnosti používaných

Více

215.1.10 SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT

215.1.10 SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT 215.1.10 SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT ÚVOD Snižování emisí výfukových plynů a jejich škodlivosti je hlavní hnací silou legislativního procesu v oblasti motorových paliv. Po úspěšném snížení obsahu

Více

215.2.17 HODNOCENÍ ASFALTŮ

215.2.17 HODNOCENÍ ASFALTŮ 215.2.17 HODNOCENÍ ASFALTŮ ÚVOD Asfalty jsou tmavé plastické až tuhé podíly z ropy koloidního charakteru. Obsahují především asfalteny, ropné pryskyřice a nejtěžší ropné olejové podíly. Nejjednodušším

Více

Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin

Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin Úloha č. 2 Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin Úkoly měření: 1. Určete dynamickou viskozitu z měření doby pádu kuličky v kapalině (glycerinu, roztoku polysacharidu ve vodě) při laboratorní

Více

Úvod. Náplň práce. Úkoly

Úvod. Náplň práce. Úkoly Název práce: Zkouška disoluce pevných lékových forem Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. Jméno zástupce: Ing. Jan Patera Umístění práce: S25b Úvod Uvolňování léčiva z tuhých perorálních lékových

Více

CVIČENÍ 3: VODNÍ PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ), MINERÁLNÍ VÝŽIVA. Pokus č. 1: Stanovení celkové a kutikulární transpirace listů analýzou transpirační křivky

CVIČENÍ 3: VODNÍ PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ), MINERÁLNÍ VÝŽIVA. Pokus č. 1: Stanovení celkové a kutikulární transpirace listů analýzou transpirační křivky CVIČENÍ 3: VODNÍ PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ), MINERÁLNÍ VÝŽIVA Pokus č. 1: Stanovení celkové a kutikulární transpirace listů analýzou transpirační křivky Analýza transpiračních křivek, založená na vážení odříznutých

Více

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. Popis přípravků a přístrojů

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. Popis přípravků a přístrojů Úkol měření 8. TLAKOMĚRY 1. Ověřte funkci diferenčního kapacitního tlakoměru pro měření malých tlakových rozdílů. 2. Změřte závislost obou kapacit na tlakovém rozdílu.. Údaje porovnejte s průmyslovým diferenčním

Více

Stanovení dělící účinnosti rektifikační kolony

Stanovení dělící účinnosti rektifikační kolony Stanovení dělící účinnosti rektifikační kolony Destilace je jedna z nejběžnějších separačních metod v chemickém průmyslu, především v odvětví organické výroby a petrochemii. Návrh či diagnostika destilačních

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška Spalování pohonných hmot, vlastnosti a použití plynných uhlovodíků

Více

215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ

215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ 215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ ÚVOD Reologie se zabývá vlastnostmi látek za podmínek jejich deformace toku. Reologická měření si kladou za cíl stanovení materiálových parametrů látek při

Více

Název: Ropný písek. Výukové materiály. Téma: Ropný písek, zdroje energie. Úroveň: 2. stupeň ZŠ

Název: Ropný písek. Výukové materiály. Téma: Ropný písek, zdroje energie. Úroveň: 2. stupeň ZŠ Název: Ropný písek Výukové materiály Téma: Ropný písek, zdroje energie Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Tradiční a nové způsoby využití energie Předmět (obor): chemie Doporučený věk žáků: 13 14 let

Více

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10 Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP Termodynamika Příklad 1 Stláčením ideálního plynu na 2/3 původního objemu vzrostl při stálé teplotě jeho tlak na 15 kpa.

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení tuku a hodnocení kvality tuků a olejů (Soxhletova metoda pro extrakci tuku a titrační stanovení čísla kyselosti) Garant úlohy: doc. Ing. Zuzana

Více

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n Ú k o l : Změřit dynamickou viskozitu destilované vody absolutní metodou a její závislost na teplotě relativní metodou. P o t ř e b y : Viz seznam

Více

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice 3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice I Základní vztahy a definice iltrace je jedna z metod dělení heterogenních směsí pevná fáze tekutina. Směs prochází pórovitým materiálem

Více

Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen 24.6.2014. Ing.Vladimír Třebický

Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen 24.6.2014. Ing.Vladimír Třebický Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen 24.6.2014 Ing.Vladimír Třebický Vývoj tržního sortimentu paliv Současná kvalita a nejbližší vývoj tržního sortimentu

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE () A Určování binárních difúzních koeficientů ve Stefanově trubici Vedoucí práce: Ing. Pavel Čapek, CSc. Umístění práce: laboratoř 74 Určování binárních difúzních

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Měření Poissonovy konstanty vzduchu. Abstrakt

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Měření Poissonovy konstanty vzduchu. Abstrakt FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Úloha 4: Měření dutých objemů vážením a kompresí plynu Datum měření: 23. 10. 2009 Měření Poissonovy konstanty vzduchu Jméno: Jiří Slabý Pracovní skupina: 1 Ročník

Více

Motorová paliva současnosti

Motorová paliva současnosti Motorová paliva současnosti Ing. Václav Pražák vedoucí řízení kvality produktů, ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov Kulatý stůl Motorová paliva pro silniční dopravu Dostihový klub, Hipodrom Most, 20. června

Více

HYDROGENAČNÍ RAFINACE MINERÁLNÍCH OLEJŮ

HYDROGENAČNÍ RAFINACE MINERÁLNÍCH OLEJŮ VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Fakulta technologie ochrany prostředí Ústav technologie ropy a alternativních paliv HYDROGENAČNÍ RAFINACE MINERÁLNÍCH OLEJŮ Laboratorní cvičení ÚVOD Při výrobě

Více

DESTILAČNÍ ZKOUŠKA PALIV

DESTILAČNÍ ZKOUŠKA PALIV VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Fakulta technologie ochrany prostředí Ústav technologie ropy a alternativních ativních paliv DESTILAČNÍ ZKOUŠKA PALIV Laboratorní cvičení ÚVOD Destilační zkouška

Více

215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI

215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI 215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI ÚVOD Stanovení čísla kyselosti patří k základním normovaným metodám hodnocení ropných produktů. Tento návod je vytvořen podle norem IP 177/96 a ASTM D66489. Tyto normy specifikují

Více

Zpracování a využití ropy

Zpracování a využití ropy Zpracování a využití ropy Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma

Více

KERN YDB-03 Verze 1.0 01/2014 CZ

KERN YDB-03 Verze 1.0 01/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Návod k obsluze Univerzální sada ke stanovení hustoty

Více

Obnovitelné zdroje energie. Sborník úloh

Obnovitelné zdroje energie. Sborník úloh Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Sborník úloh V rámci projektu Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání Tato publikace vznikla jako sborník úloh pro vzdělávací

Více

fenanthrolinem Příprava

fenanthrolinem Příprava 1 ÚLOHA 9: Spektrofotometrické fenanthrolinem studium komplexu Fe(II) s 1,10- Příprava 2. 3. 4. 5. 6. Zopakujte si základní pojmy z optiky - elektromagnetické záření a jeho šíření absorbujícím prostředím,

Více

PRÁCE S ROZTOKY A JEJICH KONCENTRACE

PRÁCE S ROZTOKY A JEJICH KONCENTRACE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 3 PRÁCE S ROZTOKY A JEJICH KONCENTRACE PRINCIP Roztoky jsou hoogenní soustavy sestávající se ze dvou nebo více složek. V cheii se kapalné roztoky skládají z rozpouštědla (nejčastěji

Více

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI Měřicí potřeby 9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI 1) střídavý zdroj s regulačním autotransformátorem 2) elektromagnetická míchačka 3) skleněná kádinka s olejem 4) zařízení k měření tepelné vodivosti se třemi

Více

1.2 Výkonová charakteristika, výpočet spotřeby paliva, zhodnocení účinnosti palivového článku

1.2 Výkonová charakteristika, výpočet spotřeby paliva, zhodnocení účinnosti palivového článku 1.2 Výkonová charakteristika, výpočet spotřeby paliva, zhodnocení účinnosti palivového článku Cíle kapitoly: Jedním z cílů úlohy je vyrobit vodík, změřit výkonovou charakteristiku PEM palivového článku

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A SMĚSI Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních částic: atomů, iontů a... 1. Přiřaďte látky: glukóza, sůl, vodík a helium k níže zobrazeným typům částic.

Více

Fyzikální praktikum 1

Fyzikální praktikum 1 Fyzikální praktikum 1 FJFI ČVUT v Praze Úloha: #9 Základní experimenty akustiky Jméno: Ondřej Finke Datum měření: 3.11.014 Kruh: FE Skupina: 4 Klasifikace: 1. Pracovní úkoly (a) V domácí přípravě spočítejte,

Více

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2008, kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů Ministerstvo životního

Více

3. STANOVENÍ RYCHLOSTI PROPUSTNOSTI PRO PLYNY U PLASTOVÝCH FÓLIÍ

3. STANOVENÍ RYCHLOSTI PROPUSTNOSTI PRO PLYNY U PLASTOVÝCH FÓLIÍ 3. STANOVENÍ RYCHLOSTI PROPUSTNOSTI PRO PLYNY U PLASTOVÝCH FÓLIÍ Úkol: Úvod: Stanovte rychlost propustnosti plynů balící fólie pro vzduch vakuometru DR2 Většina plastových materiálů vykazuje určitou propustnost

Více

Oborový workshop pro SŠ CHEMIE

Oborový workshop pro SŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro SŠ CHEMIE

Více

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Měření teploty, měření vlhkosti vzduchu

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Měření teploty, měření vlhkosti vzduchu Technická měření v bezpečnostním inženýrství Čís. úlohy: 4 Název úlohy: Měření teploty, měření vlhkosti vzduchu Úkol měření a) Změřte teplotu topné desky IR teploměrem. b) Porovnejte měření teploty skleněným

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 3-6 - P Olej převodový hypoidní 85W/140H NATO Code: O-228 Odpovídá normě: STANAG 7091 SAE

Více

SOUVISLOST MEZI TEPLOTOU A VIBRACEMI V DIAGNOSTICE ROTAČNÍCH STROJŮ

SOUVISLOST MEZI TEPLOTOU A VIBRACEMI V DIAGNOSTICE ROTAČNÍCH STROJŮ SOUVISLOST MEZI TEPLOTOU A VIBRACEMI V DIAGNOSTICE ROTAČNÍCH STROJŮ Ing. Mečislav HUDECZEK, Ph.D. Ing. Lucie GABRHELOVÁ Ing. Jaroslav BRYCHCY, Ph.D. HUDECZEK SERVICE, s. r. o., Albrechtice 1. ÚVOD Provoz

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Směsi VY_32_INOVACE_03_3_01_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SMĚSI Směsi jsou složitější látky, které

Více

Stanovení texturních vlastností fyzisorpcí dusíku

Stanovení texturních vlastností fyzisorpcí dusíku Stanovení texturních vlastností fyzisorpcí dusíku Michal Dudák Pod texturními vlastnostmi porézních látek se skrývá popis složité porézní struktury. Fyzisorpce dusíku je jedna z nejrozšířenějších metod

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.20 Říjen 2009 Motorová paliva Motorové nafty Technické požadavky a metody zkoušení ČSN EN 590 65 6506 Automotive fuels Diesel Requirements and test methods Carburants pour

Více

Práce č. 4: Stanovení paliva v motorovém oleji metodou infračervené spektrometrie

Práce č. 4: Stanovení paliva v motorovém oleji metodou infračervené spektrometrie NÁVODY PRO LABORATOŘ ENERGETIKY 2. ROČNÍKU MAGISTERSKÉHO STUDIA Práce č. 4: Stanovení paliva v motorovém oleji metodou infračervené spektrometrie Teoretický úvod Motorové oleje se vyrábějí mísením různých

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. stetina@fme.vutbr.cz Předmět 3. ročníku BS http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/

Více

Šetrná jízda. Sborník úloh

Šetrná jízda. Sborník úloh Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Šetrná jízda Sborník úloh V rámci projektu Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání Tato publikace vznikla jako sborník úloh pro vzdělávací program

Více

12. Termomechanika par, Clausius-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par

12. Termomechanika par, Clausius-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par 1/2 1. Určovací veličiny pracovní látky 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 3. Směsi plynů, měrné tepelné kapacity plynů 4. První termodynamický zákon 5. Základní vratné

Více

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM 1. Jak závisí hodnota izobarického součinitele objemové roztažnosti ideálního plynu na teplotě a jak na tlaku? Odvoďte. 2. Jak závisí hodnota izochorického součinitele

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 47. ročník 010/011 ŠKLNÍ KL kategorie B ŘEŠENÍ SUTĚŽNÍC ÚL Řešení školního kola Ch kat. B 010/011 TERETICKÁ ČÁST (60 bodů) I. Anorganická chemie Úloha 1 xidační stavy

Více

Stanovení účinnosti spalování biomasy, měření emisí

Stanovení účinnosti spalování biomasy, měření emisí 3. úloha EZ1 Stanovení účinnosti spalování biomasy, měření emisí Cíl úlohy Orientační stanovení účinnosti tepelného zdroje na biomasu pomocí elektrochemické analýzy kouřových plynů respektive pomocí zjednodušeného

Více

Pracovní list: Hustota 1

Pracovní list: Hustota 1 Pracovní list: Hustota 1 1. Doplň zápis: g kg 1 = cm 3 m 3 2. Napiš, jak se čte jednotka hustoty: g.. cm 3 kg m 3 3. Doplň značky a základní jednotky fyzikálních veličin. Napiš měřidla hmotnosti a objemu.

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Bobtnání dřeva Fyzikální vlastnosti dřeva Protokol č.3 Vypracoval: Pavel Lauko Datum cvičení: 24.9.2002 Obor: DI Datum vyprac.: 10.12.02 Ročník: 2. Skupina:

Více

Construction. Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo. Popis výrobku. Zkušební zprávy. Údaje o výrobku

Construction. Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo. Popis výrobku. Zkušební zprávy. Údaje o výrobku Technický list Vydání 09/2012 Identifikační č.: 02 04 02 06 001 0 000019 Sika AnchorFix -1 Sika AnchorFix -1 Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo Popis výrobku Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2-komponentní

Více

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg 1. Relativní atomová hmotnost Chemické výpočty Hmotnost atomů je velice malá, řádově 10-27 kg, a proto by bylo značně nepraktické vyjadřovat ji v kg, či v jednontkách odvozených. Užitečnější je zvolit

Více

12 Prostup tepla povrchem s žebry

12 Prostup tepla povrchem s žebry 2 Prostup tepla povrchem s žebry Lenka Schreiberová, Oldřich Holeček Základní vztahy a definice V případech, kdy je třeba sdílet teplo z média s vysokým součinitelem přestupu tepla do média s nízkým součinitelem

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4 spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4 OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Výrobce... 3 1.3 Schválení výrobků a kvalita výroby...

Více

1977L0537 CS 30.10.1997 002.001 1

1977L0537 CS 30.10.1997 002.001 1 1977L0537 CS 30.10.1997 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 28. června 1977 o sbližování právních

Více

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu.

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu. Technický list Vydání 05/2014 Identifikační č.: 02 04 03 01 001 0 000001 Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo Popis výrobku je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel

Více

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic

Více

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU niverzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Materiály pro elektrotechniku Laboratorní cvičení č. 4 MĚŘEÍ HYSTEREZÍ SMYČKY TRASFORMÁTOR Jméno(a): Jiří Paar, Zdeněk epraš (Dušan Pavlovič, Ondřej

Více

5. Přehled pracovišť používajících hořlavé kapaliny k nevýrobním účelům

5. Přehled pracovišť používajících hořlavé kapaliny k nevýrobním účelům ř á í ěř ý í í úě ý ě í Ě ží á í ř ý Ú í úč ů Ú í é ě š ě í č é á í Ží á í ň ý Ží ý ý í úč ů ě á á á š š ě á š ě ý ů ří í á á í í é š á ů í ší č í ů čí Í í ě ě á ý á á Žá ě ů í ě í ří í é ů í ů á č ř í

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitněni výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Zpracování ropy

Více

215.1.20 TLAK PAR BENZINŮ

215.1.20 TLAK PAR BENZINŮ 215.1.20 TLAK PAR BENZINŮ ÚVOD Tlak nasycených par neboli tenze par je tlak v systému, kdy je za dané teploty v rovnováze plynná a kapalná fáze. Je to nejnižší tlak, při kterém se látka může (za dané teploty)

Více

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY Zuzana Špalková Věra Vyskočilová BRNO 2014 Doplňkový studijní materiál zaměřený na Chemické výpočty byl vytvořen v rámci projektu Interní vzdělávací agentury

Více

SGS Czech Republic, s.r.o. Zkušební laboratoř U Trati 42, 100 00, Praha 10

SGS Czech Republic, s.r.o. Zkušební laboratoř U Trati 42, 100 00, Praha 10 Příloha je nedílnou součástí Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř Praha U Trati 42, Praha 10, 100 00 2. Laboratoř Kolín Ovčárecká 314, Kolín V, 280 00 3. Mobilní laboratoř U Trati 42, Praha 10,

Více

Ztráty tlaku v mikrofluidních zařízeních

Ztráty tlaku v mikrofluidních zařízeních Ztráty tlaku v mikrofluidních zařízeních 1 Teoretický základ Mikrofluidní čipy jsou zařízení obsahující jeden nebo více kanálků sloužících k manipulaci a zpracování tutin nebo k detci chemických slož v

Více

5 Měření absorpce ionizujícího záření v závislosti na tlaku vzduchu

5 Měření absorpce ionizujícího záření v závislosti na tlaku vzduchu 5 Měření absorpce ionizujícího záření v závislosti na tlaku vzduchu Cíle úlohy: Cílem této úlohy je seznámení se s lineárním absorpčním koeficientem a jeho závislostí na tlaku vzduchu a použitých stínících

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 6-1 - P Kapalina brzdová DOT-4 NATO Code: H - 542 Odpovídá normě: SAE J 1703, DOT-4 STANAG

Více

Laboratorní pomůcky, chemické nádobí

Laboratorní pomůcky, chemické nádobí Laboratorní pomůcky, chemické nádobí Laboratorní sklo: měkké (tyčinky, spojovací trubice, kapiláry) tvrdé označení SIMAX (většina varného a odměrného skla) Zahřívání skla: Tenkostěnné nádoby (kádinky,

Více

Kvalita paliv v ČR a v okolních státech EU Brno 10.6.2009 Autosalon

Kvalita paliv v ČR a v okolních státech EU Brno 10.6.2009 Autosalon Brno 10.6.2009 Autosalon Ing.Vladimír Třebický Ústav paliv a maziv,a.s. člen skupiny SGS Současná kvalita a sortiment paliv v ČR Automobilový benzin ČSN EN 228 Přídavek bioethanolu přímo nebo jako ETBE

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Standardizace. Alkalimetrie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 6-1 - L Inhibitor vymrzání vody z leteckého paliva DiEGME NATO Code: S-1745 Odpovídá normě:

Více

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD Jméno: Obor: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD Jednou ze základních operací v biochemické laboratoři je vážení. Ve většině případů právě přesnost a správnost navažovaného množství látky má vliv na výsledek

Více

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., 436 70 Litvínov (tel.: + 420 47 616 4308, fax: +420 47 616 4858, E-mail: vaclav.prazak@crc.cz) Všichni považujeme

Více

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům. 62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH

Více

látka Obr. k úkolům 1 a 2 Obr. k úkolu 3

látka Obr. k úkolům 1 a 2 Obr. k úkolu 3 cvičení: A Téma: Základní vlastnosti organických látek Cíl: Teplota varu a tání Pomůcky: žákovská souprava, teploměr, skleněná trubička, Chemikálie: ethanol CH 3 CH 2 OH, aceton CH 3 COCH 3, naftalen Úkol

Více

Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ

Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ Laboratorní úloha č 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ 1 Teoretický úvod Pro laboratorní a průmyslové měření teploty kapalných a plynných medií v rozsahu

Více

A5 S5 Coupé Cabriolet. Audi S5 Coupé Cabriolet. Náskok díky technice

A5 S5 Coupé Cabriolet. Audi S5 Coupé Cabriolet. Náskok díky technice A5 S5 Coupé Cabriolet Audi A5 Coupé Cabriolet Audi S5 Coupé Cabriolet Audi Náskok díky technice 120 Technická data Audi A5 Coupé Model A5 Coupé 1.8 TFSI A5 Coupé 2.0 TFSI quattro A5 Coupé 2.0 TDI Druh

Více

Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím

Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, 166 28 Praha 6 Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím Semestrální projekt

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Elektrická vodivost elektrolytů. stud. skup.

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Elektrická vodivost elektrolytů. stud. skup. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. Úloha č. 26 Název: Elektrická vodivost elektrolytů Pracoval: Lukáš Vejmelka stud. skup. FMUZV 73) dne 12.12.2013 Odevzdal

Více

Instrukce obsluhy Sada ke stanovení hustoty

Instrukce obsluhy Sada ke stanovení hustoty KERN & Sohn GmbH Zieelei 1-72336 Balinen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukce obsluhy Sada ke stanovení hustoty KERN AES-A01

Více

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika Úloha č. XIX Název: Pád koule ve viskózní kapalině Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 16 dne:

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak RYCHLOSPOJKY a NÁSTAVCE R05 a R06

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak RYCHLOSPOJKY a NÁSTAVCE R05 a R06 spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak RYCHLOSPOJKY a NÁSTAVCE R05 a R06 OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod...

Více

2komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi. Sikafloor Garage je 2komponentní, barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice.

2komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi. Sikafloor Garage je 2komponentní, barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice. Technický list Datum vydání 06/2015 Identifikační č.: 02 08 01 02 024 0 000021 2komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi Popis výrobku je 2komponentní, barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice.

Více

E1 - Měření koncentrace kyslíku magnetickým analyzátorem

E1 - Měření koncentrace kyslíku magnetickým analyzátorem E1 - Měření koncentrace kyslíku magnetickým analyzátorem Funkční princip analyzátoru Podle chování plynů v magnetickém poli rozlišujeme plyny paramagnetické a diamagnetické. Charakteristickou konstantou

Více

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III. Úloha č. 19 Název: Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem Pracoval: Lukáš Vejmelka obor (kruh) FMUZV (73) dne 17.3.2014

Více

215.1.2. - BOD VZPLANUTÍ

215.1.2. - BOD VZPLANUTÍ 25..2. - BOD VZPLANUTÍ ÚVOD Velká část celosvětově zpracovávané ropy se používá pro výrobu kapalných paliv, ať už se jedná o paliva pro pohon dopravních prostředků nebo o paliva, která se spalují za účelem

Více

Základy obsluhy plazmatických reaktorů, seznámení s laboratorní technikou

Základy obsluhy plazmatických reaktorů, seznámení s laboratorní technikou Úloha č. 1 Základy obsluhy plazmatických reaktorů, seznámení s laboratorní technikou Úkoly měření: 1. Zopakujte si základní pojmy z oblasti fyziky plazmatu a plazmochemie. Využijte přednáškové texty a

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Fosilní zdroje

Více

MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z CHEMIE

MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z CHEMIE MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z CHEMIE ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO MOSKEVSKÁ 2929 ZPRACOVALA : Mgr. MICHAELA ČERMÁKOVÁ 2014 SEZNAM LABORATORNÍCH PRACÍ 8. ROČNÍK Teplota varu Dělení směsí filtrace Uhlík vlastnosti

Více

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou... 4. 2.4 Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou... 4. 2.4 Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5 Obsah 1 Tekutiny 1 2 Tlak 2 2.1 Tlak v kapalině vyvolaný vnější silou.............. 3 2.2 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou............. 4 2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou............. 4

Více

1 Hodnocení vlastností roztoku PVAL

1 Hodnocení vlastností roztoku PVAL 1 Hodnocení vlastností roztoku PVAL Teorie Studium roztoků makromolekulárních látek přináší důležité informace o základních strukturních parametrech a fyzikálních vlastnostech polymerů. V obecném smyslu

Více

1. URČENÍ 2. FORMULACE 3. TOXICITA

1. URČENÍ 2. FORMULACE 3. TOXICITA 1. URČENÍ Olej tankový SAE 10W/30 podle těchto podmínek je určen k celoročnímu mazání převodového, hydraulického ústrojí a kompresorů určené tankové techniky. Tankový olej podle těchto VJS PHM je určen

Více

Darovací smlouva. I. Smluvní strany

Darovací smlouva. I. Smluvní strany KUMSP00G5820 Darovací smlouva I. Smluvní strany ÍŘAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4- joř-jjsio tak zkr, sáh. 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: bankovní spojení:

Více

NA BIOPALIVA. Alternativní paliva Kongresové centrum 12.prosince 2006. Ústav paliv a maziv,a.s.

NA BIOPALIVA. Alternativní paliva Kongresové centrum 12.prosince 2006. Ústav paliv a maziv,a.s. Alternativní paliva Kongresové centrum 12.prosince 2006 Vladimír Třebický Ústav paliv a maziv,a.s. Druhy biopaliv Bioetanol Přímý přídavekp Bio-ETBE Metylestery (etylestery( etylestery) ) mastných kyselin

Více

3. FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ VLASTNOSTI A TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

3. FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ VLASTNOSTI A TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 3. FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ VLASTNOSTI A TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V této kapitole se dozvíte: Co jsou fyzikálně chemické vlastnosti. Co jsou technicko bezpečnostní parametry. Které

Více

OUTdoor MGM 500 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2. V kontejneru. Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem MAN

OUTdoor MGM 500 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2. V kontejneru. Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem MAN Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem MAN V kontejneru OUTdoor MGM 500 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Specifikace dodávky Technické parametry Motor a generátor Řídící systém Bilance

Více

Akrylové lepidlo DP8405NS zelené

Akrylové lepidlo DP8405NS zelené Scotch-Weld Akrylové lepidlo DP8405NS zelené Předběžný technický list červen 2013 Popis produktu Akrylová lepidla 3M Scotch-Weld jsou vysoce výkonná dvousložková lepidla s vynikající pevností ve smyku,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y ELEKTROCENTRÁLY MGC 1101. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod!

NÁVOD K POUŽITÍ Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y ELEKTROCENTRÁLY MGC 1101. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod! Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y Záruční list je průkazem práva uživatele ve smyslu 620 občanského zákoníku. Ve vlastním zájmu je proto pečlivě uschovejte. V souladu s ustanovením 619 627 a za podmínek dodržení

Více

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději.

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději. Termika Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději. 1. Vnitřní energie Brownův pohyb a difúze látek prokazují, že částice látek jsou v neustálém neuspořádaném pohybu. Proto mají kinetickou

Více