Městská část Praha - Zbraslav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha - Zbraslav"

Transkript

1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová, F. Toušek, T. Verner P. Synek A. Háněl, S. Hasenkopfová Ivana Kohoutová Schválený program: 1 (1) Zahájení, kontrola zápisu 2 (2) Prodloužení nájmu nebytových prostor v bytovém domě v ulici Vladislava Vančury paní Yveta Šobrová 3 (3) Prodloužení nájmu školního bytu v ulici U Lékárny 592 paní Kulichová 4 (4) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 707/3, 1164, 1292/5, 1292/6, 1293/5, 1293/6, 2909/210 vše v k.ú. Zbraslav 5 (5) Žádost o pronájem pozemku parc.č. 2043/1 k.ú. Zbraslav 6 (6) Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám. 7 (7) Pronájem Divadla J. Kašky 8 (8) Dětské jesle Zbraslav, o.p.s., - změna v orgánech 9 (9) Různé K jednotlivým bodům programu: 1. Zahájení, kontrola zápisu 2. Prodloužení nájmu nebytových prostor v bytovém domě v ulici Vladislava Vančury paní Yveta Šobrová Předkladatel: Alexandra Klímová, Pavel Synek RMČ obdržela materiál ve věci prodloužení nájmu nebytových prostor - prodej květin v bytovém domě v ul. Vl. Vančury 631. RMČ souhlasila se záměrem pronajmout nebytové prostory předem určenému zájemci pí Šobrové na dobu určitou od Usnesení č. R

2 I. s o u h l a s í se záměrem pronajmout nebytové prostory o velikosti 107m 2 v bytovém domě v ulici Vladislava Vančury 631 předem určenému zájemci paní Yvetě Šobrové na dobu určitou do KS vyvěsit záměr. Termín: Prodloužení nájmu školního bytu v ulici U Lékárny 592 paní Kulichová Předkladatel: Alexandra Klímová, Pavel Synek OMH předložilo RMČ materiál, který se vztahuje k žádosti o prodloužení nájmu školního bytu č. 2 v ulici U Lékárny 592. RMČ na základě předložených materiálů žádost přezkoumala a souhlasí s prodloužením nájmu pí Kulichové se standardním nájemným za byty základní kvality od do Usnesení č. R I. s o u h l a s í s prodloužením nájmu paní Kulichové ve služebním bytě se standardním nájemným za byty základní kvality od do OMH zabezpečit realizaci tohoto usnesení. Termín: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 707/3, 1164, 1292/5, 1292/6, 1293/5, 1293/6, 2909/210 vše v k.ú. Zbraslav Předkladatel: Alexandra Klímová, Pavel Synek OMH předložilo RMČ materiál ve věci schválení Smlouvyy o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s. RMČ s úplatným zřízením věcného břemene a uzavřením smouvy souhlasila. Usnesení č. R

3 I. s c h v a l u j e a) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha- Zbraslav a PREdistribuce,a.s. k pozemkům parc.č. 707/3, 1164, 1292/5, 1292/6, 1293/5, 1293/6, 2909/210 vše v k.ú. Zbraslav b) starostovi podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Termín: c) OMH zabezpečit realizaci tohoto usnesení. Termín: Žádost o pronájem pozemku parc.č. 2043/1 k.ú. Zbraslav Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová Paní Atanasopulosová požádala RMČ o pronájem pozemku parc.č. 2043/1 v k.ú. Zbraslav za účelem využívání jako zahrádky k restauraci U Zelenků. RMČ s pronájmem souhlasí za celkovou cenu Kč/rok, s tím, že žadatelka zajistí kompletní údržbu pozemku. Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í žádost o pronájem pozemku parc.č. 2043/1 v k.ú. Zbraslav za účelem využití pozemku jako zahrádku k restauraci U Zelenků KS vyvěsit sdělení záměru pronájmu pozemku parc.č. 2043/1 v k.ú. Zbraslav za cenu 30 Kč/m 2 /rok s podmínkou údržby pozemku.doba pronájmu do Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám. Předkladatel: Ivana Kohoutová, Pavel Synek Pan Bláha požádal RMČ o povolení prodeje lůžkovin na Zbraslavském náměstí. RMČ s povolením prodeje každý sudý pátek nesouhlasila. Termín: souhlasí 0, nesouhlasí 3, zdrželo se 2 3

4 Usnesení č. R I. n e s o u h l a s í s povolením prodeje textilu pro pana Bláhu na Zbraslavském nám. od do včetně (sudé pátky) a na stánu o velikosti 10,5m 2 KS informovat žadatele. Termín: Pronájem Divadla J. Kašky Předkladatel: Aleš Háněl, Ivana Kohoutová Amatérská divadelní asociace požádala RMČ o pronájem Divadla Jana Kašky pro pořádání výběrového kola "Národní přehlídka jednoaktových her" a národní přehlídku "Kaškova Zbraslav". RMČ s pronájmem souhlasila za nájemné 1000,- Kč/den. Usnesení č. R I. s o u h l a s í se snížením nájemného v Divadle Jana Kašky Amatérské divadelní asociaci pro konání národní divadelní přehlídky v termínech a v listopadu 2012, s t a n o v u j e nájemné ve výši Kč/den vč. DPH, I OKV informovat o rozhodnutí žadatele. 8. Dětské jesle Zbraslav, o.p.s., - změna v orgánech Předkladatel: Aleš Háněl 4

5 Z důvodu uplynutí funkčního období dosavadních členů Dozorčí rady a Správní rady Dětských jeslí jmenovala RMČ nové členy. souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í že, uplynulo dne funkční období dosavadních členů Správní rady Dětských jeslí Zbraslav, o.p.s., paní Soni Hasenkopfové, paní Marie Horké, paní Aleny Němcové, paní Milady Perničkové, pana Petra Vavřineka, a paní Ludmily Vlčkové, j m e n u j e jakožto jediný zakladatel Dětských jeslí Zbraslav, o.p.s., IČ: , se sídlem Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, v souladu s ustanovením čl. IV. Zakladatelské smlouvy o založení obecně prospěšné společnosti dle zákona 231/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, novými členy Správní rady Dětských jeslí Zbraslav, o.p.s paní Alexandru Klímovou, paní Soňu Hasenkopfovou, paní Miladu Perničkovou, paní Ludmilu Vlčkovou, paní Alenu Němcovou a paní Šárku Vernerovou. I b e r e n a v ě d o m í 5

6 že, uplynulo dne funkční období dosavadních členů Dozorčí rady Dětských jeslí Zbraslav, o.p.s., paní Kateřiny Dufkové, paní Lenky Stieberové, pana Filipa Touška, paní Zuzany Vejvodové a paní Aleny Bricháčkové IV. j m e n u j e jakožto jediný zakladatel Dětských jeslí Zbraslav, o.p.s., IČ: , se sídlem Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, v souladu s ustanovením čl. V. Zakladatelské smlouvy o založení obecně prospěšné společnosti dle zákona 231/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, a v souladu s ustanovením 15 odst. 4 zákona č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů a s přihlédnutím k ustanovení 11 odst. 1 zákona č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů novými členy Dozorčí rady Dětských jeslí Zbraslav, o.p.s. pana Filipa Touška, pana Aleše Háněla, pana Tomáše Vernera, paní Kateřinu Dufkovou a paní Kateřinu Kučerovou. V. p o v ě ř u j e KS informovat pí Kadlečkovou a AK Boucký. 9. Různé RMČ schválila program 11. řádného zasedání zastupitelstva Městské části. souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. R

7 7 s c h v a l u j e program 11. zasedání ZMČ Praha - Zbraslav. Ing. Aleš Háněl, MBA starosta MČ Praha - Zbraslav Mgr. Soňa Hasenkopfová

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 4. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 4. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Verner Vogl,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

Zápis z 77. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 2. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 77. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 2. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 77. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 2. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina pan Aleš Benda, pan Jan Vorlíček

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluvena: Ing. Eliška Machačová Ověřovatelé zápisu: Aleš

Více

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš

Více

Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze 45. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konané dne 2. června 2008

Zápis ze 45. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konané dne 2. června 2008 Zápis ze 45. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konané dne 2. června 2008 Přítomni: starostka Alena Samková (částečně) zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (částečně), ing. Jiří Vintiška radní Dana

Více

Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 1 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Jiří Pařízek, Ing. Petr

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 77 konané dne 5. 10. 2009 389/2009 402/2009 Přítomni : zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof (vyjma body 3-5), ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová,

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

USN RM 220/2013 USN RM 221/2013 USN RM 222/2013 USN RM 223/2013 USN RM 224/2013 USN RM 225/2013 Smlouva o spolupráci - časopis U nás v Čakovicích Žádost o výpůjčku prostor - Bílej mlejn o.s. Žádost o příspěvek

Více

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA. Zápis minulého jednání komise byl schválen 6-ti přítomnými členy komise.

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA. Zápis minulého jednání komise byl schválen 6-ti přítomnými členy komise. Zápis č. 2/2015 z 2. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 23. března 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin.

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu nebytových prostor a věcí movitých restaurace Victoria

Více

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Viz Prezenční listina pan Jiří Knotek, Bc. Michal Selinger

Více