S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a Jablonec nad Nisou IO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170"

Transkript

1 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a Jablonec nad Nisou IO

2 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební bytové družstvo Bižuterie. (2) Sídlo družstva je: Vítzslava Nezvala 4498/7a, Jablonec nad Nisou. l. 2 (l) Družstvo je spoleenstvím neuzaveného potu osob, jehož hlavním posláním je opatovat si spolenou inností a spolenými prostedky byty, hospodait s nimi a tak se podílet na uspokojování svých bytových poteb a tím i obecného zájmu. (2) Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazk odpovídá celým svým majetkem. ÁST II. - INNOST DRUŽSTVA l. 3 (1) innost družstva je založena na družstevním vlastnictví dom, byt, rodinných domk, objekt s nebytovými prostorami (garáže, ateliéry) na správ a provozu byt a na ostatním majetku družstva. (2) Pedmtem innosti družstva je zejména: a)innost za úelem zajišování poteb svých len spoívající pedevším v aa)provádní pop. zajišování údržby,oprav modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objekt ab)zajišování plnní spojených s užíváním byt a nebytových prostor ac)pidlování byt,rodinných domk a nebytových prostor a uzavírání píslušných smluv b) innost za úelem podnikání spoívající pedevším v ba)provádní pop. zajišování správy,údržby, oprav,modernizací a rekonstrukcí byt a nebytových prostor pop. bytových a nebytových objekt ve vlastnictví osob bb)zajišování plnní spojených s užíváním byt a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob (3) Družstvo mže vykonávat i další innosti schválené shromáždním delegát,pokud si k jejich vykonávání opatí píslušné oprávnní. III. - LENSTVÍ V DRUŽSTVU l. 4 Vznik lenství (1) leny družstva mohou být fyzické osoby s trvalým pobytem na území eské republiky pokud není dále uvedeno jinak. (2) Za nezletilého lena jedná jeho zákonný zástupce. l. 5 (l) lenství vzniká dnem, kdy pedstavenstvo rozhodne o pijetí za lena na základ písemné pihlášky. K pihlášce musí být pipojeno potvrzení o zaplacení zápisného ve výši 1000 K, základního lenského vkladu ve výši 300 K a dalšího lenského vkladu. (2) Pedstavenstvo je povinno rozhodnout o pihlášce nejpozdji na první schzi v msíci následujícím po dni, kdy byla družstvu doruená. Toto rozhodnutí musí být lenu dorueno doporueným dopisem. (3) Družstvo vrátí zápisné, základní lenský vklad a další lenský vklad obanu, kterého nepijalo za lena, do ticeti dn ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí. l. 6 Pechod a pevod lenství (l) Smrtí lena pechází jeho lenství v družstvu na ddice, kterému pipadla majetková úast v družstvu. lenem družstva z titulu ddní se mže stát i fyzická osoba, která nemá na území eské republiky trvalý pobyt. Pokud na základ usnesení soudu je více ddic, uzave družstvo nájemní smlouvu k bytu nebo nebytovému prostoru pouze s jedním ddicem (manželi) ureným dodatenou dohodou ddic nebo dodateným usnesením soudu. (2) len mže pevést svá práva a povinnosti spojené s lenstvím v družstvu na fyzickou osobu, která spluje podmínky vzniku lenství podle l. 4 (3) lenství v družstvu pechází i dnem vzniku nájmu družstevního bytu na základ dohody o výmn družstevního bytu. (4) lenství pechází i jiným zpsobem stanoveným zákonem. 1

3 l. 7 Spolené lenství manžel (l) Vznikne-li jednomu z manžel za trvání manželství právo na uzavení smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru), vznikne se spoleným nájmem bytu (nebytového prostoru) i spolené lenství manžel v družstvu. (2) Právo spoleného nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) manžely i spolené lenství manžel v družstvu vznikne také v pípad pechodu a pevodu lenství na jednoho z manžel podle l. 6. (3) Spolené lenství manžel podle odst. 1 a 2 nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. Právo spoleného nájmu nebytových prostor a tedy ani spolené lenství manžel v družstvu nevznikne také v pípad, kdy nebytový prostor slouží k výkonu povolání pouze jednoho z manžel. (4) Ze spoleného lenství jsou oba manželé oprávnní a povinni spolen a nerozdíln. Manželé jako spolení lenové mají jeden hlas. l. 8 (1) Vznikem spoleného lenství manžel nezaniká to samostatné lenství kteréhokoliv z nich, které se nepemnilo na jejich lenství spolené. (2) Existence spoleného lenství manžel nevyluuje vznik samostatného lenství kteréhokoliv z nich v tomtéž nebo jiném stavebním bytovém družstvu. Splynutí, pemna a rozdlení lenství l. 9 Splynutí lenství (1) Jestliže len získá v témže družstvu další lenství, nap. z dvodu ddní, pevodem lenských práv a povinností, slouení družstev a pevodu ásti majetku, vyzve družstvo lena,aby provedl nkterou z dispozic podle l.17 a 18.Jestliže len nevykoná tuto dispozici do tí msíc od výzvy družstva,splyne takto získané lenství s lenstvím pvodním v lenství jediné. (2) Z dvod uvedených v odst. 1, splynou navzájem i spolená lenství manžel. Vznikem spoleného lenství manžel nesplyne to samostatné lenství kteréhokoliv z nich, které se nepemnilo na jejich spolené lenství. (3) Pi splynutí lenstev podle ost. 1 a 2, platí délka nejstaršího lenství. lenská práva a povinnosti z takto splynutého lenství zstávají lenovi zachovány. l. 10 Pemna lenství K pemn lenství dochází v tchto pípadech: a) spolené lenství manžel se mní na samostatné lenství jednoho z bývalých manžel nebo na samostatné lenství každého z nich v pípad uvedeném v l. 27, b) samostatné lenství zstavitele se v pípad uvedeném v l. 24 mní na samostatné lenství (nebo spolené lenství) každého z ddic jednotlivých lenských podíl zstavitele, c) samostatné lenství jednoho z manžel, spolených nájemc družstevního bytu se výmnou družstevního bytu mní na spolené lenství manžel, d) samostatné lenství nájemce družstevního bytu se pevodem lenských práv a povinností na jednoho z manžel za trvání manželství mní na spolené lenství manžel. l. 11 Rozdlení lenství K rozdlení lenství dochází v pípadech rozdlení družstva nebo pevodu ásti jeho majetku, jestliže len nebo manželé - spolení lenové budou po jeho uskutenní užívat nadále byt v jiném družstvu, než nebytový prostor. l. 12 lenská práva a povinnosti len družstva má právo zejména: a) úastnit se osobn nebo prostednictvím svého zákonného zástupce na jednání a rozhodování lenské schze samosprávy a nebo prostednictvím zvolených delegát na jednání a rozhodování shromáždní delegát, b) být volen do orgán družstva, má-li plnou zpsobilost k právním úkonm, c) úastnit se veškeré družstevní innosti a požívat výhod, které družstvo svým lenm poskytuje, d) pedkládat návrhy na zlepšení innosti družstva, obracet se s podnty, pipomínkami nebo stížnostmi, týkajícími se innosti družstva k píslušným orgánm družstva a být o jejich vyízení informován, e) na pidlení konkrétn ureného bytu (nebytového prostoru) splatí-li lenský podíl a píp. dodatený lenský vklad na výzvu družstva a ve lht jím stanovené. U svépomocné výstavby vzniká lenu toto právo úhradou splatné penžní ástky lenského podílu a píp. dodateného lenského vkladu a uzavením písemné smlouvy o jiném plnní. len má právo na vydání písemné smlouvy o jiném plnní. len má právo na vydání rozhodnutí o pi dlení bytu do ticeti dn po vzniku práva na pidlení bytu, f) na uzavení smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) na základ rozhodnutí o pidlení družstevního bytu (nebytového prostoru) vydaného píslušným orgánem družstva, na základ pevodu lenských práv a povinností nebo jejich ásti a na základ dohody o výmn bytu, g) na pidlení bytu nebo rodinného domku (nebytového prostoru) ureného do vlastnictví zaplacením splatné penžní ástky 2

4 lenského podílu a uzavením písemné smlouvy o výstavb, h) na roní vyútování zaplacených záloh nájemného a záloh úhrad za plnní poskytovaných s užíváním bytu a na vypoádání podle zásad schválených nejvyšším orgánem družstva. l. 13 len družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgán družstva, b) uhradit zálohový lenský podíl, popípad doplatek lenského podílu a dodatený lenský vklad ve stanovené výši a lht, c) platit nájemné a úhradu za plnní poskytovaná s užíváním bytu anebo zálohy na n, d) hradit píspvky na innost družstva a za úkony ve výši urené nejvyšším orgánem družstva, e) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní ád, provozní ád nebytových prostor, pedpisy o požární ochran a ádn užívat a udržovat byt, jakož i spolené prostory a zaízení domu a ádn užívat plnní poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru), f) pevzít byt na základ smlouvy o nájmu bytu, který je zpsobilý k užívání ve lht stanovené družstvem, nebo uhradit družstvu újmu, která mu vznikne opoždným pevzetím bytu, g) oznamovat družstvu vas zmny týkající se lena a píslušník jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení lenské a bytové evidence a rozútování záloh úhrad za plnní poskytovaná s užíváním bytu, h) umožnit poveným zástupcm družstva po pedchozím oznámení zjištní technického stavu bytu (nebytového prostoru), i) podílet se na úhrad ztráty bytového hospodáství j) podílet se na úhrad ztráty z ostatního hospodaení,píp. likvidaního schodku podle rozhodnutí shromáždní delegát. k) pispívat podle svých možností k plnní úkol družstva, l. 14 Majetková úast lena družstva (1) Majetkovou úast lena v družstvu tvoí lenský vklad (základní lenský vklad a další lenský vklad). (2) Základní lenský vklad je pro všechny leny družstva stejný a je 300 K. Po dobu trvání lenství nemže majetková úast lena v družstvu klesnout pod hodnotu základního lenského vkladu. (3) Další lenský vklad je majetková úast lena na družstevní výstavb (lenský podíl) a hodnota lenem splaceného investiního úvru poskytnutého na družstevní výstavbu (jiná majetková úast). (4) Další lenský vklad mže mít formu nepenžního vkladu, o jehož zpsobu ocenní rozhodne pedstavenstvo družstva. l. 15 Další lenský vklad (lenský podíl a jiná majetková úast) (1) lenský podíl pedstavuje majetkovou úast lena na družstevní výstavb,technickém zhodnocení domu,píp.na poízení pozemku píslušejícího k domu. (2) Zálohovou výši lenského podílu urí družstvo ped zahájením družstevní výstavby tak, aby jeho výška kryla rozpotem stanovené náklady pipadající na píslušný byt (místnost nesloužící k bydlení), snížené o státní píspvek poskytnutý na výstavbu, o úvr poskytnutý penžním ústavem na výstavbu, píp. o jiné zdroje financování družstevní výstavby. (3) len je povinen zaplatit zálohový lenský podíl ped zahájením výstavby ve výši a lht stanovené družstvem. Tato ást lenského podílu se skládá z penžitého pípadn jiného plnní ve výši pipadající na družstevní byt (nebytový prostor), který má být lenovi pedán do nájmu. Jiné než penžní plnní na lenský podíl spoívá v hodnot práce, píp. v hodnot vcného plnní pi svépomocné výstavb. Rozsah této ásti lenského podílu je uren smlouvou o jiném plnní na lenský podíl, uzavenou mezi družstvem a lenem. (4) V pípad nutnosti zvýšit zálohu na lenský podíl je len povinen zvýšení lenského podílu uhradit ve výši, lht a zpsobem stanoveným družstvem. (5) Po dokonení výstavby vypoádá družstvo s financujícím penžním ústavem finanní zdroje. Po finanním uzavení stavby rozdlí družstvo náklady a zdroje financování objektu na jednotlivé byty a místnosti nesloužící k bydlení a pedstavenstvo rozhodne o konené výši lenského podílu. (6) S rozdlením náklad a zdroj financování na byty (místnosti nesloužící k bydlení) a s rozhodnutím o konené výši lenského podílu seznámí družstvo lena nejpozdji do 6 msíc od finanního uzavení stavby. Rozhodnutí o konené výši lenského podílu musí být lenovi dorueno do vlastních rukou. Proti tomuto rozhodnutí se mže len písemn odvolat. Odvolání nemá odkladný úinek. Nedoplatek lenského podílu je splatný do 30 dn od doruení rozhodnutí (pokud pedstavenstvo nerozhodne jinak), v této lht je družstvo povinné uhradit pípadný peplatek lenského podílu. Pi svépomocné družstevní výstavb vypoádá družstvo se lenem i hodnotu jiného plnní na lenský podíl. (7) Doklad o rozdlení náklad a zdroj financování objektu na jednotlivé byty (místnosti nesloužící k bydlení) zašle družstvo na vdomí také výboru samosprávy. (8) Jiná majetková úast je hodnota lenem splaceného úmoru úvru poskytnutého penžním ústavem na družstevní výstavbu. (9) Obdobn jako v odstavcích 2-7 se postupuje pi financování technického zhodnocení domu,píp.poízení pozemku lenským podílem 3 l. 16

5 lenský podíl uvolnného bytu (1) Pidlení uvolnného bytu (nebytového prostoru) lze vedle úhrady lenského podílu pipadajícího na tento byt (nebytový prostor) podmínit splacením dodateného lenského vkladu. Dodatený lenský vklad stanoví pedstavenstvo podle pravidel schválených shromáždním delegát. Obdobn lze postupovat i pi povolení rozšíení stávajícího bytu (nebytového prostoru) pokud by se týkalo spolených prostor v dom nebo nástavby i vestavby v dom. l. 17 Pevod lenských práv a povinností (1) Pevod práv a povinností spojených s lenstvím v bytovém družstvu na základ dohody nepodléhá souhlasu orgán družstva. lenská práva a povinnosti spojená s lenstvím pecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu pedložením smlouvy o pevodu lenství píslušnému družstvu nebo pozdjším dnem uvedeným v této smlouv. Tytéž úinky jako pedložení smlouvy o pevodu lenství nastávají, jakmile píslušné družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního lena o pevodu lenství a písemný souhlas nabyvatele lenství. (2) Doklady, mající za následek pevod lenských práv a povinností, musí být podepsány prkazným zpsobem (ovené správou družstva, notáem apod.) a v pípad ženatých (vdaných) osob, obma manželi. (3) Nabyvatel je povinen uzavít nájemní smlouvu do 30 dn ode dne, kdy na nho podle odst. 1 pešla lenská práva a povinnosti. l. 18 Pevod ásti lenských práv a povinností (1) len mže pevést ást svých lenských práv a povinností za podmínek uvedených v l. 17 na jiného lena téhož družstva v pípadech: a) kdy len-nájemce družstevního bytu z dvodu ddní, slouení družstev nebo pevodu ásti majetku družstva získal právo na pidlení jiného bytu v témže družstvu nebo právo takový byt užívat, b) kdy len-nájemce družstevního bytu získal právo na pidlení jiného bytu v družstvu, c) kdy len-nájemce družstevního bytu a místnosti nesloužící k bydlení pevádí ást lenských práv a povinností týkající se bu bytu nebo místnosti nesloužící k bydlení, (2) Pedseda dá souhlas ke vzájemnému pevodu ásti lenských práv a povinností mezi leny téhož družstva v pípadech, kdy pedmtem pevodu jsou práva a povinnosti týkající se byt, z nichž alespo u jednoho dosud nevznikl nájemní vztah. (3) Usnesení pedsedy musí být lenu dorueno do vlastních rukou. ísla lánk 19,20 nepoužita l. 21 Zánik lenství lenství v družstvu zaniká: a) dohodou, b) vystoupením, c) smrtí lena pokud jeho lenství nepejde na ddice, d) vylouením, e) zánikem družstva likvidací, f) prohlášením konkurzu na majetek lena. g)zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku lena h) pravomocným naízením výkonu rozhodnutí postižením lenských práv a povinností i) vydáním exekuního píkazu k postižení lenských práv a povinností j) jiným zpsobem stanoveným zákonem l. 22 Dohoda (1) Dohodne-li se družstvo a len na skonení lenství, koní lenství sjednaným dnem. (2) Dohodu o skonení lenství uzavírají družstvo a len písemn. Jedno vyhotovení dohody o skonení lenství vydá družstvo lenovi. l. 23 Vystoupení (1) len mže z družstva vystoupit. lenství zaniká uplynutím doby dvou msíc. Tato doba zaíná prvním dnem kalendáního msíce následujícího po doruení písemného oznámení lena o vystoupení z družstva. (2) len, který nesouhlasí s pevodem svých lenských práv a povinností na právního nástupce družstva, mže z družstva vystoupit ke dni, kdy k tomuto pevodu má dojít, když to oznámí pedstavenstvu do jednoho týdne po usnesení shromáždní delegát. Nárok na vypoádací podíl je povinný uhradit lenovi, který z družstva vystoupil, právní nástupce družstva do jednoho msíce ode dne, kdy na nho pešlo jmní družstva. (3) Oznámení o vystoupení mže len odvolat jen písemn a se souhlasem družstva. 4

6 l. 24 Úmrtí lena (1) Zeme-li len a nejde-li o spolené lenství manžel pechází dnem jeho smrti lenství v družstvu na ddice, kterému pipadl základní lenský vklad nebo lenský podíl a jiná majetková úast. S pechodem lenství pechází na ddice i nájem družstevního bytu (nebytového prostoru), pop. právo na uzavení nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru). Nepešlo-li lenství na ddice, zaniká smrtí lena. (2) Náležely-li zstaviteli dva nebo více lenských podíl (a jiných majetkových úastí) v jednom a témže družstvu, mohou jednotlivé lenské podíly (a jiné majetkové úasti) pipadnout rzným ddicm. Tím se zstavitelovo lenství v den jeho smrti pemní na dv nebo více samostatných lenství (popípad spolených lenství manžel) jednotlivých ddic. l. 25 Vylouení (1) Pedstavenstvo mže rozhodnout o vylouení lena jestliže: a) závažným zpsobem nebo optovn a pes výstrahu porušuje své lenské povinnosti urené zákonem nebo stanovami, b) byl pravomocn odsouzen pro úmyslný trestný in spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti lenm družstva, (2) Pedstavenstvo mže rozhodnout o vylouení lena jen do tech msíc ode dne, kdy zjistilo dvod pro vylouení, nejpozdji však do jednoho roku ode dne, kdy tento dvod vznikl. (3) Je-li jednání lena, v nmž lze spatovat dvod k vylouení podle odstavce l písm. b) pedmtem šetení jiného orgánu, zaíná lhta tí msíc podle odst. 2 dnem, kdy se družstvo dozvdlo o pravomocném rozsudku. (4) Rozhodnutí o vylouení z družstva musí být dorueno do vlastních rukou. V rozhodnutí o vylouení lena z družstva musí být uveden dvod podle odst. 1, který nelze dodaten mnit. lenství zaniká dnem, kdy bylo dorueno rozhodnutí pedstavenstva o vylouení lenovi. (5) Proti rozhodnutí pedstavenstva o vylouení má právo podat len odvolání ke shromáždní delegát a úastnit se jeho projednávání. Není-li právo na odvolání uplatnno do tí msíc ode dne,kdy se len dozvdl nebo mohl dozvdt o rozhodnutí o vylouení, pak toto právo zaniká. Odvolání má odkladný úinek. (6) Soud na návrh lena, kterého se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí shromáždní delegát o vylouení za neplatné, je-li v rozporu s právními pedpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatnno do tí msíc ode dne konání shromáždní delegát,které vylouení potvrdilo, nebo jestliže nebylo ádn svoláno,ode dne,kdy se len mohl dozvdt o konání shromáždní delegát,které vylouení potvrdilo, nejpozdji ale do jednoho roku od jeho konání, pak toto právo zaniká. (7) Jestliže je dvodem návrhu podle odstavce (6), že tvrzené rozhodnutí shromáždní delegát nepijalo proto,že o nm nehlasovalo,anebo že obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí,které shromáždní delegát pijalo,lze podat návrh do tí msíc ode dne,kdy se len o tvrzeném rozhodnutí dozvdl,nejdéle však do jednoho roku ode dne konání nebo tvrzeného konání shromáždní delegát. l. 26 Zánik lenství likvidací družstva lenství zaniká po zrušení družstva a ukonení jeho likvidace dnem výmazu družstva z obchodního rejstíku. l. 27 Zánik spoleného lenství manžel (1) Spolené lenství manžel v družstvu zaniká: a) smrtí jednoho z manžel, b) dohodou rozvedených manžel, c) rozhodnutím soudu o zrušení práva spoleného nájmu bytu (nebytového prostoru) rozvedenými manžely. (2) Zanikne-li spolené lenství manžel v družstvu smrtí jednoho z nich, zstává lenem družstva a nájemcem družstevního bytu (nebytového prostoru) pozstalý manžel. Po rozvodu manželství zstává lenem družstva a nájemcem družstevního bytu (nebytového prostoru) ten z rozvedených manžel, který byl uren dohodou rozvedených manžel nebo rozhodnutím soudu. (3) Dohodnou-li se po rozvodu manželství rozvedení manželé-spolení lenové družstva, užívající spolen družstevní byt i nebytový prostor, že jeden z nich bude jako len družstva užívat družstevní byt a druhý nebytový prostor, nebo rozhodne-li tak soud, zaniká spolené lenství manžel jeho pemnou na samostatné lenství každého z nich dnem uzavení dohody nebo dnem právní moci rozhodnutí soudu. (4) Spolené lenství manžel v družstvu zaniká i pevodem jejich lenských práv a povinností, jejich písemnou dohodou s družstvem, vystoupením z družstva, vylouením a zánikem družstva po ukonení likvidace. l. 28 Majetkové vypoádání (1) Zánikem lenství podle l. 21 vzniká bývalému lenu nebo jeho ddicm nárok na vypoádací podíl. Vypoádací podíl se rovná úetní hodnot majetkové úasti lena v družstvu. a) u nebydlícího lena (len,jemuž družstvo dosud nepidlilo byt nebo nebytový prostor podle l.34) se vypoádací po- 5

7 díl rovná základnímu lenskému vkladu (l.14,odst.2) a dalšímu lenskému vkladu (l.14,odst.3) b) u nájemce (len,jemuž družstvo pidlilo byt nebo nebytový prostor podle l.34) se vypoádací podíl rovná základnímu lenskému vkladu (l.14 odst.2),lenskému podílu (l.15) c) u vlastníka (len,jemuž družstvo pevedlo byt nebo nebytový prostor podle zvláštního zákona) se vypoádací podíl rovná ca) nule,jestliže základní lenský vklad pevodem bytu nebo nebytového prostoru do vlastnictví lena zanikl,protože byl zdrojem financování pevedeného bytu nebo nebytového prostoru a vlastník základní lenský vklad do družstva znovu nevložil cb) základnímu lenskému vkladu (l.14 odst.2),jestliže základní lenský vklad zdrojem financování pevedeného bytu nebo nebytového prostoru nebyl,nebo jestliže vlastník, jemuž pevodem bytu nebo nebytového prostoru základní lenský vklad zanikl,znovu základní lenský vklad do družstva vložil. (2) Nárok na výplatu vypoádacího podílu vzniká uplynutím 3 msíc po schválení roní úetní závrky za rok, ve kterém lenství zaniklo. Pokud to hospodáská situace dovoluje, mže družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho ást i díve. (3) Výplata vypoádacího podílu je vázána vždy na uvolnní bytu nebo místnosti nesloužící k bydlení. (4) Zanikne-li nájemní pomr lena k družstvu bez zániku lenství, vznikne lenovi nárok na výplatu vypoádacího podílu, sníženého o základní lenský vklad uplynutím tí msíc od schválení ádné úetní závrky za rok, ve kterém po zániku nájmu pestal byt užívat a vyklizený jej pedal družstvu. (5) Krom nároku na výplatu vypoádacího podílu nemá bývalý len nebo jeho ddicové z dvodu zániku lenství nárok na jakoukoliv jinou ást majetku družstva. (6) Pi výplat vypoádacího podílu zapote družstvo své splatné pohledávky vi bývalému lenu. (7) Zánikem lenství v dsledku pevodu práv a povinností, spojených s lenstvím a nebo výmny bytu nevzniká dosavadnímu lenovi vi družstvu nárok na vypoádací podíl. Vzájemné nároky si úastníci pevodu nebo výmny vypoádají mezi sebou. l. 29 lenská evidence Družstvo vede seznam všech svých len. Do seznamu se zapisuje krom jména, bydlišt a rodného ísla fyzické osoby i výše její majetkové úasti pop.další rozhodné skutenosti. V seznamu se bez zbyteného odkladu vyznaí všechny zmny evidovaných skuteností. Pedstavenstvo umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do seznamu nahlédl. len družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém lenství a obsahu zápisu v seznamu.v o- tázkách nakládání s osobními údaji len družstva se družstvo ídí zákonem.101/2000 Sb. o ochran osobních údaj. ÁST IV. PIDLOVÁNÍ BYT íslo lánku 30 nepoužito l. 31 Délka lenství (1) Délka lenství se zapoítává od jeho vzniku,pokud dále není uvedeno jinak. (2) Délka lenství lena, jemuž splynula lenství, se zapoítává z toho lenství, v jehož rámci dosud nebyla uspokojena jeho bytová poteba. (4) Délka lenství lena, který pevodem ásti lenských práv a povinností pevedl na jiného lena téhož družstva nájem bytu se poítá ode dne podání žádosti o pidlení jiného bytu. (5) Délka lenství lena, který se stal nájemcem nebytového prostoru v pípadech uvedených v l. 10 se pro úely sestavování poadníku pro pidlení bytu zapoítává ode dne pemny lenství. ísla lánku 32,33 nepoužita l. 34 Pidlování byt (1) Byty pidluje pedstavenstvo lenm rozhodnutím o pidlení bytu. (2) Pedstavenstvo zajišuje úelné využití družstevních byt i nebytových prostor zejména pijímáním úinných opatení k vasnému uvolování byt leny družstva,i jinými jejich uživateli,kteí neplní ádn své povinnost z nájmu bytu nebo nebytového prostoru,jakož i vasným rozhodováním o pidlování uvolnných byt a nebytových prostor.za tímto úe lem stanoví podmínky,za nichž byt i nebytový prostor má být znovu pronajat. l.35 (1) Ped pidlením bytu pedseda vyzve písemn lena ke splacení lenského podílu podle l. 15 a pi pidlení uvolnného bytu podle l. 16, pop. k uzavení smlouvy o jiném plnní na lenský podíl pi výstavb svépomocí. Lhtu na zaplacení stanoví nejmén na 15 dn od doruení výzvy do vlastních rukou.. (2) Nesplatí-li len ve stanovené lht lenský podíl podle odst.l nebo odmítne-li písemn pidlení bytu anebo odmítne-li u svépomocné výstavby uzavít smlouvu o jiném plnní, pedseda, pop. pedstavenstvo mu byt nepidlí. l. 36 6

8 Zmna rozhodnutí o pidlení bytu Pedstavenstvo mže po dohod se lenem zmnit své pravomocné rozhodnutí o pidlení družstevního bytu, jestliže lenu k pidlenému bytu nevzniklo právo na uzavení nájemní smlouvy. l. 37 Zrušení rozhodnutí o pidlení bytu (1) Pedseda mže zrušit pravomocné rozhodnutí o pidlení bytu v pípadech, kdy: a) len na výzvu pedsedy neuhradil ve stanovené lht doplatek lenského podílu podle l. 15, b) len nepevzal byt, který je zpsobilý k užívání ve lht stanovené pedstavenstvem. (2) Rozhodnutí o zrušení právoplatného rozhodnutí o pidlení bytu musí být lenovi dorueno do vlastních rukou. Proti rozhodnutí podle odst. 2 se mže len odvolat. Odvolání má odkladný úinek. (3) V pípad zrušení rozhodnutí podle odst. 1 vzniká lenovi nárok na vrácení zálohového lenského podílu sníženého o základní lenský vklad. Tento nárok vzniká uplynutím dvou msíc po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo zrušeno rozhodnutí o pidlení družstevního bytu. l. 38 Penechání družstevního bytu (nebytového prostoru) do nájmu na uritou dobu Pedseda mže,po projednání v pedstavenstvu, smlouvou o nájmu na dobu uritou penechat družstevní byt (nebytový prostor) obanovi pop. právnické osob, i když nepjde o lena družstva v pípad, kdy o byt (nebytový prostor) nemá zájem žádný z len družstva. Stejn mže pedseda penechat byt (nebytový prostor) tomu, kdo zabezpeuje provoz družstevního domu. V tchto pípadech nevzniká povinnost ke splacení lenského podílu podle l. 15. Výše nájemného a úhrady za plnní poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) se urí ve smlouv. ÁST V. NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU (NEBYTOVÉHO PROSTORU) l. 39 Vznik nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) (1) Nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) vzniká smlouvou, kterou družstvo (pronajímatel) penechává svému lenu (nájemci) do užívání družstevní byt (nebytový prostor). Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavena na dobu neuritou. (2) lenovi vznikne právo na uzavení nájemní smlouvy: a) na základ rozhodnutí o pidlení družstevního bytu (nebytového prostoru), vydaného píslušným orgánem družstva, b) pevodem lenských práv a povinností podle l. 17 nebo pevodem ásti lenských práv a povinností podle l. 18, c) na základ dohody o výmn bytu, d) na základ zddní lenského podílu. (3) Nájemní smlouva musí obsahovat oznaení bytu (nebytového prostoru) a rozsah užívání, výšku nájemného a úhrady za plnní spojené s užíváním bytu nebo zpsob jejich stanovení. Obsahuje též popis píslušenství a popis stavu bytu. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu. l. 40 Práva a povinnosti z nájmu bytu (1) Se lenem-nájemcem družstevního bytu a s manželi-spolenými nájemci mohou na základ jejich práva v byt bydlet jejich píbuzní v ad pímé, sourozenci, ze a snacha, jakož i osoby, které žijí s nájemci ve spolené domácnosti. (2) Krom práva užívat byt má len-nájemce družstevního bytu a na základ jeho práva i osoby, které s ním bydlí, právo užívat spolené prostory a zaízení domu, jakož i požívat plnní, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. (3) Nájemci jsou povinni pi výkonu svých práv dbát, aby v dom bylo vytvoeno prostedí zajišující ostatním nájemcm výkon jejich práv. l. 41 (1) Družstvo je povinno zajistit lenu-nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu. Zejména je povinno odevzdat mu byt ve stavu zpsobilém pro ádné užívání, v tomto stavu jej udržovat a podle možností i zlepšovat. (2) Veškeré bžné opravy v byt související s jeho užíváním a náklady spojené s bžnou údržbou vetn náklad na výmnu zaizovacích pedmt hradí nájemce (spolení nájemci). Souástí bytu je jeho veškeré vybavení a vnitní instalace (potrubní rozvody vody a plynu, elektroinstalace, odpady), ohraniené vstupními dvemi (vetn zárubn) do bytu a do píslušenství umístných mimo byt (sklep, komora apod.) a elektropojistkami pro byt, krom stoupacích vedení s první uzavírací armaturou pro byt. Souásti bytu dále nejsou potrubní rozvody ústedního topení (vetn topných tles) a vnjší nátry oken. (3) Výbor samosprávy mže z technických nebo estetických dvod stanovit jednotná pravidla upravující zpsob provedení nkterých bžných oprav nebo bžné údržby bytu. (4) lenská schze samosprávy mže navrhnout pedstavenstvu odchylný zpsob úhrady bžných náklad. l. 42 (1) Neplní-li družstvo svoji povinnost odstranit závady, které brání ádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon práva lenanájemce družstevního bytu ohrožen, má len právo po pedchozím upozornní družstva závady odstranit v nezbytné míe a požadovat od nho náhradu úeln vynaložených náklad. Právo na náhradu musí uplatnit u družstva bez zbyteného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatnno do šesti msíc od odstranní závad. (2) Nepostará-li se len-nájemce družstevního bytu o vasné provedení drobných oprav a bžnou údržbu bytu, má družstvo 7

9 právo uinit tak po pedchozím upozornní lena na jeho náklad samo a požadovat od nj náhradu. (3) Nájemce je povinen po pedchozí písemné výzv umožnit družstvu nebo jím povené osob,aby provedl instalaci a ú- držbu zaízení pro mení a regulaci tepla,teplé a studené vody,jakož i odpoet namených hodnot.stejn je povinen umožnit pístup k dalším technickým zaízením,pokud jsou souástí bytu a patí družstvu. l. 43 len-nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbyteného odkladu družstvu potebu tch oprav v byt, které má nést družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplnním této povinnosti vznikla. l. 44 len-nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které zpsobil v dom sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo po pedchozím upozornní lena závady a poškození odstranit a požadovat od nho náhradu. l. 45 len-nájemce družstevního bytu nesmí provádt stavební úpravy ani jinou podstatnou zmnu v byt bez souhlasu družstva a to ani na svj náklad. V pípad porušení této povinnosti je družstvo oprávnno požadovat, aby len-nájemce provedené úpravy a zmny bez odkladu odstranil. l.46 Družstvo je oprávnno provádt stavební úpravy bytu a jiné podstatné zmny v byt pouze se souhlasem lena-nájemce družstevního bytu. Provádí-li družstvo takové úpravy na píkaz píslušného orgánu státní správy, je len povinen jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která nesplnním této povinnosti vznikla. l. 47 Nájemné a úhrada za plnní poskytovaná s užíváním bytu (1) len-nájemce družstevního bytu je povinen platit nájemné za užívání družstevního bytu v pomrné výši náklad družstva vynaložených na provoz a správu objektu za stanovené období. (2) Souástí nájemného je také ástka urená na tvorbu dlouhodobé zálohy na opravy a dodatené investice. Její výši stanoví pedstavenstvo v souladu s pedpokládanou mírou postupného opotebení družstevního domu nebo objektu s nebytovými prostorami,píp. výdaji na dodatené investice v dom.zstatek dlouhodobé zálohy na opravy a dodatené investice se pevádí do píštího roku. (3) Záloha na nájemné se platí msín a to do 15. kalendáního dne msíce, za který se platí nájemné. Rozdíl mezi zálohou a skutenými náklady vynaloženými družstvem na provoz a správu bytu za kalendání rok vyútuje družstvo se lenem nejpozdji do následujícího roku.. Poplatek hrazený v nájemném na správu družstva se do vyútování nezahrnuje. (4) Záloha na úhradu za plnní poskytovaná s užíváním družstevního bytu, se platí spolu se zálohou na nájemné. Rozdíl mezi zálohou a skutenými náklady družstva na poskytnutá plnní se zútuje se lenem vždy za kalendání rok nejpozdji do následujícího roku. (5) Výši záloh nájemného a za plnní poskytovaná s užíváním bytu uruje roní hospodáský plán píslušného stediska domovního hospodáství. Tento hospodáský plán je také podkladem k pípadné zmn výše zálohy stanovené v nájemní smlouv. (6) Vyútováním zjištný peplatek podle odst. 3 a 4 družstvo lenu uhradí nejpozdji do šedesáti dn po vyútování. V téže dob je len povinen uhradit družstvu vyútováním zjištný nedoplatek. (7) Spolu se zálohou na nájemné a zálohou za plnní poskytovaná s užíváním bytu hradí len na jeho byt pipadající ástku úmoru a úroku úvru poskytnutého družstvu na výstavbu penžním ústavem. (8) Nezaplatí-li len-nájemce družstevního bytu zálohu na nájemné a zálohu za plnní poskytovaná s užíváním bytu spolu s ástkou uvedenou v odst. 7 do pti dn po jejich splatnosti, je povinen zaplatit družstvu poplatek z prodlení. l. 48 (1) len-nájemce družstevního bytu má právo na pimenou slevu z nájemného, pokud družstvo pes jeho upozornní neodstraní v byt nebo v dom závadu, která podstatn nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání. Právo na pimenou slevu z nájemného má len i tehdy, jestliže nebyla poskytovaná plnní spojená s užíváním bytu, nebo byla poskytována vadn, a jestliže užívání bytu se v dsledku toho zhoršilo. (2) Stejné právo má len-nájemce družstevního bytu, jestliže stavebními úpravami v dom se podstatn nebo po delší dobu zhorší podmínky užívání bytu nebo domu. (3) len-nájemce družstevního bytu má právo na pimenou slevu z úhrady za plnní poskytovaná s užíváním bytu, pokud je družstvo ádn a vas neplní. l.49 Právo na slevu z nájemného nebo z úhrady za plnní poskytovaná s užíváním bytu je teba uplatnit u družstva bez zbyteného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatnno do šesti msíc ode dne odstranní závad. l. 50 Spolený nájem družstevního bytu manžely (1) Spolený nájem družstevního bytu mže vzniknout jen mezi manžely. (2) Spolený nájem družstevního bytu vznikne, jestliže za trvání manželství manželé nebo jeden z nich se stane nájemcem družstevního bytu. Jestliže se stal nájemcem bytu nkterý z manžel ped uzavením manželství, vznikne spolený nájem bytu uzavením manželství. (3) Totéž platí, vzniklo-li ped uzavením manželství nkterému z manžel právo na uzavení smlouvy o nájmu družstevního 8

10 bytu. l. 51 Bžné záležitosti, týkající se spoleného nájmu družstevního bytu manžely, mže vyizovat každý z manžel. V ostatních pípadech je teba souhlasu obou manžel, jinak je právní úkon neplatný. Z právních úkon, týkajících se spoleného nájmu družstevního bytu, jsou oba manželé oprávnni i povinni spolen a nerozdíln. l. 52 Právo spoleného nájmu družstevního bytu manžely zanikne: a) rozvodem manželství v pípad, že nevzniklo spolené lenství manžel v družstvu, b) dohodou rozvedených manžel-spolených len družstva, popípad rozhodnutím soudu, c) smrtí jednoho z manžel, d) zánikem nájmu družstevního bytu. l. 53 (1) Nevzniklo-li spolené lenství manžel v družstvu, má právo užívat družstevní byt po rozvodu ten z manžel, který je lenem družstva. (2) Vzniklo-li manželm spolené lenství v družstvu, zstává lenství a právo užívat družstevní byt tomu z rozvedených manžel, který byl uren jejich dohodou. Nedohodnou-li se, rozhodne o tom na návrh jednoho z nich soud. (3) Zeme-li manžel a manželé nebyli spolenými leny družstva, pechází lenství v družstvu a nájem družstevního bytu na ddice, kterému pipadl lenský podíl. Zeme-li manžel a manželé byli spolenými leny družstva, zstává lenem družstva a jediným nájemcem družstevního bytu pozstalý manžel. l. 54 Podnájem bytu (ásti bytu) (1) Pronajatý byt nebo jeho ást lze jinému penechat do podnájmu na dobu urenou ve smlouv o podnájmu nebo bez asoového urení jen s písemným souhlasem družstva. Porušení této povinnosti se považuje za porušení povinnosti podle l. 13. (2) Po skonení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní podnájem. l. 55 Výmna bytu (1) len-nájemce družstevního bytu mže uzavít se souhlasem orgánu družstva dohodu o výmn bytu. Souhlas i dohoda musí mít písemnou formu a musí obsahovat dohodu úastník výmny o pevodu lenských práv a povinností. Odepe-li družstvo bez závažných dvod souhlas s výmnou bytu, mže soud na návrh nájemce rozhodnutím nahradit projev vle družstva. (2) Jestliže len-nájemce družstevního bytu i nebytového prostoru vymuje oddlen pouze byt nebo nebytový prostor s obanem, který není lenem družstva, orgán družstva dohodu neschválí, dokud se tento oban nestane lenem družstva. (3) Jde-li o výmnu byt v témže družstvu, nebývá dohoda úinnosti dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí orgánu družstva o souhlasu s výmnou. Jde-li o výmnu byt v rzných družstvech nebo o výmnu bytu družstevního za byt nedružstevní, nabývá dohoda úinnosti dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí posledního orgánu píslušného k udlení souhlasu. (4) Pevod lenských práv a povinností na základ dohody o výmn byt nastane dnem uskutenní výmny byt. l.56 (1) Právo na splnní dohody o výmn byt musí být uplatnno u soudu do tí msíc ode dne, kdy byl s dohodou vysloven souhlas,jinak právo zanikne. (2) Nastanou-li dodaten u nkterého z úastník takové závažné okolnosti, že není možno splnní dohody na nm spravedliv požadovat, mže od dohody odstoupit, musí však tak uinit bez zbyteného odkladu. Povinnost k náhrad škody tím není dotena. l. 57 Zánik nájmu družstevního bytu Nájem družstevního bytu zaniká: a) zánikem lenství nájemce družstevního bytu podle l. 21, b) písemnou dohodou mezi družstvem a lenem-nájemcem družstevního bytu ke dni stanoveném v dohod, c) písemnou výpovdí lena-nájemce družstevního bytu, ve které musí být uvedena lhta, kdy má nájem skonit, a to nejmén ti msíce tak, aby skonila ke konci kalendáního msíce, není-li lhta uvedena, skoní nájem bytu posledním dnem msíce následujícího po msíci, v nmž výpov došla družstvu, d) výpovdí nájmu družstevního bytu s pivolením soudu podle obanského zákoníku, e) uplynutím doby v pípad, že nájem družstevního bytu byl sjednán na uritou dobu. f)pevedením bytu do vlastnictví lena l. 58 Bytové náhrady (1) len-nájemce družstevního bytu, jemuž zanikl nájem bytu, není povinen se z bytu vysthovat, dokud mu není zajištna odpovídající bytová náhrada. I bez zajištní bytové náhrady je povinen se z bytu vysthovat, jestliže mu není teba poskytnout ani náhradní byt, ani náhradní ubytování. (2) Co se rozumí v konkrétních pípadech bytovou náhradou stanovuje obanský zákoník. l. 59 9

11 Nájem nebytových prostor (1) O nájmu nebytových prostor platí pimen ustanovení o nájmu byt. (2) Jde-li o nájem nebytových prostor, které jsou ureny k výkonu povolání jen jednoho z manžel, právo spoleného nájmu nevznikne. (3) Nájem a podnájem nebytových prostor postavených bez finanní úasti len upravuje zvláštní pedpis. l. 60 Zajištní ádného využití byt (1) Družstvo dbá, aby družstevní byty, se kterými hospodaí, byly ádn a úeln využívány k bytovým úelm. (2) Zjistí-li družstvo, že len pidlený byt bez vážných dvod vbec neužívá anebo jej užívá jen obas, popípad že užívá dva byty, vyzve lena, aby byt ádn užíval nebo provedl takové dispozice s bytem, které podle stanov jsou pípustné, nebo byt odevzdal družstvu. Nestane-li se tak, družstvo požádá soud o pivolení k výpovdi nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru). (3) Byt nebo jeho ást mže len-nájemce družstevního bytu nebo lenové jeho domácnosti doasn používat i k jiným úelm než k bydlení jen se souhlasem pedsedy družstva. l. 61 Slouení byt (1) Byt je možné slouit se sousedním bytem (ástí bytu) jen se souhlasem pedstavenstva družstva. (2) Pedstavenstvo družstva povolí slouení zejména tehdy, jestliže se tím dosáhne úelnjšího využití bytového prostoru leny domácnosti. l. 62 Rozdlení bytu (1) Byt je možné rozdlit na dva nebo více samostatných byt jen se souhlasem pedstavenstva družstva. (2) Pedstavenstvo družstva povolí rozdlení bytu zejména tehdy, jestliže se tím dosáhne úelnjšího využití bytového prostoru. Byt získaný rozdlením družstvo pidluje podle poadníku. Mimo poadník pidluje pedstavenstvo družstva tento byt, jestliže k rozdlení bytu dojde na návrh lena-nájemce družstevního bytu ve prospch píbuzného v pímé ad,sourozence nebo jiných osob, žijících s nájemcem ve spolené domácnosti po dobu nejmén tí let, za pedpokladu, že jsou leny družstva. l. 63 (1) Souhlas pedstavenstva družstva se slouením nebo rozdlením bytu nenahrazuje povolení stavebního úadu, které je nutné podle zvláštních pedpis. (2) V souvislosti se slouením nebo rozdlením bytu pedstavenstvo družstva souasn perozdlí náklady a zdroje financování slouených nebo rozdlených byt a urí výšku lenských podíl a zstatek nesplaceného investiního úvru pipadajících na píslušné byty. Orgány družstva jsou: a) shromáždní delegát, b) pedstavenstvo, c) kontrolní komise, d) pedseda, e) lenská schze samosprávy, f) výbor samosprávy. ÁST VI. ORGÁNY DRUŽSTVA l. 64 l. 65 Do orgán družstva mohou být voleni jen lenové družstva starší 18 let. l. 66 (1) Orgány družstva mohou jednat jen o záležitostech, které podle zákona a stanov družstva spadají do jejich psobnosti. (2) Kolektivní orgány družstva rozhodují na základ ádného svolání všech len orgánu. (3) Kolektivní orgány družstva jsou zpsobilé se usnášet, jen je-li pítomna nadpoloviní vtšina jejich len. Usnesení je pijato, hlasovala-li pro n nadpoloviní vtšina pítomných, pokud zákon a stanovy neurují jinak. l. 67 (1) Funkní období len orgán družstva iní pt let. (2) lenové orgánu družstva mohou být voleni optovn. l. 68 (1) lenové orgán družstva jsou povinni vykonávat své funkce svdomit, plnit svené úkoly a dodržovat obecn závazné právní pedpisy a stanovy. Pokud pi výkonu funkce zpsobí družstvu škodu, odpovídají za ni v rozsahu stanoveném zákonem. l. 69 (1) Neplní-li len voleného orgánu ádn svoji funkci, mže jej ped uplynutím funkního období odvolat orgán, který jej zvolil a povolat dnem úinnosti odvolání náhradníka podle stanoveného poadí. (2) len družstva, který je do své funkce zvolen, mže z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je 10

12 lenem. Jeho funkce koní dnem, kdy odstoupení projednal orgán, který ho zvolil. Píslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dovdl, nejdéle však do tí msíc. Po marném uplynutí této lhty se odstoupení pokládá za projednané. (3) Zvolení náhradníci len orgán družstva nastupují namísto odstoupivšího lena dnem úinnosti odstoupení podle stanoveného poadí. (4) Není-li náhradník zvolen, mže orgán povolat zastupujícího lena až do doby, kdy mže být provedena ádná volba nového lena. Zastupující len má práva a povinnosti ádného lena. (5) Ustanovení odst. 2, 3, 4 platí i v pípad, že lenství v orgánu zanikne smrtí. (6) lenm orgán družstva mže být za výkon funkce piznána odmna podle zásad stanovených shromáždním delegát pop. poskytnuta náhrada ušlé mzdy a náklad spojených s výkonem funkce. l. 70 (1) Funkce lena pedstavenstva a lena kontrolní komise jsou vzájemn nesluitelné. (2) Podnikateli ani leny statutárních a dozorích orgán právnických osob se shodným pedmtem innosti jako má družstvo nesmjí být lenové pedstavenstva a kontrolní komise,pokud jim k tomu nedá souhlas shromáždní delegát a zamstnanci družstva ve vedoucích funkcích, pokud jim k tomu nedá souhlas pedstavenstvo družstva. (3) lenové pedstavenstva,kontrolní komise a zamstnanci družstva ve vedoucích funkcích mohou být leny statutárních a dozorích orgán právnických osob,jejichž spoleníkem(zizovatelem,lenem) je družstvo. l. 71 (1) Každému lenu družstva i každému lenu orgánu družstva náleží jeden hlas. (2) V orgánech družstva se hlasuje veejn. V jednotlivých pípadech se mže jednající orgán usnést na hlasování tajném. (3) V pedstavenstvu a kontrolní komisi lze usnesení pijmout hlasováním uskutenným písemn nebo pomocí prostedk sdlovací techniky, jestliže s tímto zpsobem hlasování projeví souhlas všichni lenové orgánu. Pro tento pípad se hlasující pokládají za pítomné. l. 72 (1) Orgány družstva jednají o záležitostech, které byly uvedeny na schváleném poadu jednání, pop. o záležitostech, o jejichž projednávání se orgán dodaten usnesl. (2) Jednání orgán spoívá v pednesení podntu k jednání, v rozprav a zpravidla je zakoneno usnesením. Jednání je teba vést tak, aby byl zjištn skutený stav vci. l. 73 (1) O prbhu jednání všech orgán družstva se poizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schze, b) pijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepijaté námitky len, kteí požádali o jejich zaprotokolování. (2) Pílohu zápisu tvoí seznam úastník jednání, pozvánka na nj a podklady, které byly pedloženy k projednávaným bodm. (3) Každý len má právo vyžádat si zápis a jeho pílohy k nahlédnutí. (4) Podrobnosti o postupu orgán družstva pi volbách a odvolávání, o jednání a rozhodování a ovování zápisu upravuje volební a jednací ád, které schvaluje shromáždní delegát. l. 74 Shromáždní delegát (1) Shromáždní delegát je nejvyšším orgánem družstva, kde uplatují lenové své právo ídit záležitosti družstva, kontrolovat innost družstva a jeho orgán. Shromáždní delegát plní v plném rozsahu psobnost lenské schze. (2) Do výluné psobnosti shromáždní delegát patí: a) pijímat a mnit stanovy a jednací ád, b) volit a odvolávat leny pedstavenstva a kontrolní komise v potu a zpsobem, který sám urí, c) volit náhradníky len pedstavenstva a kontrolní komise a stanovit poadí podle kterého náhradníci nastupují namísto odstoupivších len pedstavenstva a kontrolní komise, d) projednávat a schvalovat zprávy pedstavenstva a kontrolní komise o innosti družstva, e) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje, schvalovat zásady hospodaení, ádnou úetní závrku a rozhodovat o tom, jak se naloží se ziskem a uhradí pípadná ztráta, f) schvalovat statuty fond, g) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu h) rozhodovat o odvoláních proti usnesením pedstavenstva, i) rozhodovat o splynutí,slouení,rozdlení a o jiném zrušení družstva nebo o zmn právní formy j)stanovit zásady pro urování výše nájemného za užívání bytu (nebytového prostoru) a za plnní poskytovaná s užíváním bytu, zpsob jejich vyútování a zpsob placení, k)stanovit výši poplatk za úkony provádné družstvem z podntu i ve prospch jednotlivého lena l)rozhodovat o významných majetkových dispozicích m)rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty nebo s byty v souladu s 239 odst.4,písm.i) obchodního zákoníku. n) urovat volební obvody delegát a stanovit poet delegát na nejbližší volební období i podmínky volby delegát, 11

13 piemž platí zásada, že jedna samospráva má alespo jednoho delegáta. (3) Do psobnosti shromáždní delegát patí i rozhodování týkající se družstva a jeho inností pokud si rozhodování o nkteré vci vyhradil. (4) Shromáždní delegát mže na návrh kontrolní komise zmnit nebo zrušit pravomocné rozhodnutí pedstavenstva nebo pedsedy družstva, kterým byly porušeny obecn závazné právní pedpisy nebo stanovy družstva, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí po podání návrhu neuplynuly více než dva roky. l. 75 (1) Jednání shromáždní delegát družstva svolává pedstavenstvo podle poteby, nejmén jednou ron. (2) Shromáždní delegát musí být svoláno nejpozdji do 40 dn, požádá-li o to písemn: a) jedna tetina len družstva, b) jedna tetina delegát, c) kontrolní komise. (3) Jestliže pedstavenstvo nesvolá shromáždní delegát tak,aby se konalo do 40 dn od doruení žádosti,je osoba písemn povená osobami nebo orgánem,který požadoval svolání shromáždní delegát,oprávnna svolat shromáždní delegát sama.lenové pedstavenstva jsou spolen a nerozdíln povinni vydat této osob na její žádost seznam len,pop. delegát družstva. (4)Poad jednání musí být oznámen na pozvánkách zaslaných nejpozdji osm dn ped zasedáním shromáždní delegát. Písemné pozvánky dále obsahují datum, hodinu a místo jednání. Spolu s pozvánkou se zpravidla zasílají i písemné podkladové materiály. (5) Na žádost jedné tetiny len družstva nebo kontrolní komise,popípad tí delegát zaadí pedstavenstvo jimi urenou záležitost na poad jednání shromáždní delegát.ustanovení 182 odst.1 písm. a) obchodního zákoníku se použije pimen. (6) Na shromáždní delegát musí být pozváni všichni zvolení delegáti. lenové pedstavenstva a kontrolní komise se shromáždní delegát úastní z titulu své funkce. (7) Pi hlasování má každý delegát jeden hlas. (8) Delegáta mže zastupovat pouze zvolený náhradník. l. 76 Není-li shromáždní delegát schopno se usnášet, svolá pedstavenstvo náhradní shromáždní delegát tak, aby se konalo do tí týdn ode dne, kdy se mlo konat shromáždní delegát pvodn svolané. Náhradní shromáždní delegát musí být svoláno novou pozvánkou s nezmnným poadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozdji do patnácti dn ode dne,na který bylo svoláno pvodní shromáždní delegát,nejpozdji však deset dn ped konáním náhradního shromáždní delegát. Náhradní shromáždní delegát je schopno se usnášet,je-li pítomna alespo 1/4 delegát. Usnesení je pijato,hlasovala-li pro n nadpoloviní vtšina pítomných delegát. l. 77 Na návrh lena vysloví soud neplatnost usnesení shromáždní delegát, pokud usnesení je v rozporu s právními pedpisy nebo stanovami družstva. Návrh soudu mže len podat, požádal-li o zaprotokolování námitky na shromáždní delegát, které usnesení pijalo, nebo jestliže námitku oznámil pedstavenstvu do jednoho msíce od konání tohoto shromáždní a nebylo-li svoláno ádn do jednoho msíce ode dne,kdy se o jeho konání dovdl,nejdéle však do jednoho roku od konání shromáždní delegát.návrh soudu lze podat jen do jednoho msíce ode dne, kdy len požádal o zaprotokolování námitky nebo od oznámení námitky pedstavenstvu. l. 78 Pedstavenstvo (1) Pedstavenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, ídí innost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím shromáždní delegát vyhrazeny jinému orgánu. Za svou innost odpovídá shromáždní delegát. (2) Pedstavenstvo zabezpeuje a kontroluje plnní usnesení shromáždní delegát, pravideln mu podává zprávy o své innosti a o innosti družstva, svolává a pipravuje jeho jednání. (3) Pedstavenstvo má pt až jedenáct len. (4) Pedstavenstvo se volí z len družstva tak, aby lenové pedstavenstva nebyli mezi sebou nebo se leny kontrolní komise manžely, píbuznými v ad pímé, nebo sourozenci. (5) Pedstavenstvo volí ze svých len pedsedu družstva (pedstavenstva), (dále jen "pedseda") popípad místopedsedu (místopedsedy). (6) Pedstavenstvo se schází podle poteby, zpravidla jednou za msíc. Musí se sejít do 10 dn od doruení podntu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k náprav nedostatk. (7) Schzí pedstavenstva se mohou zúastnit s hlasem poradním povení lenové kontrolní komise. l. 79 (1) Pedstavenstvo je oprávnno jednat jménem družstva navenek ve všech vcech. Jménem pedstavenstva jedná pedseda a v dob jeho nepítomnosti nebo zaneprázdnní místopedseda nebo jiný len pedstavenstva v poadí stanoveném pedstavenstvem. (2) Právní úkony pedstavenstva, pro které je pedepsána písemná forma, podepisuje za družstvo pedseda (popípad místopedseda) a další len pedstavenstva. 12

14 (3) Pedstavenstvo mže na základ písemné plné moci povit zastupováním družstva i jiné obany a organizace. l. 80 (1) Schzi pedstavenstva svolává a ídí pedseda (místopedseda) pop. povený len pedstavenstva. (2) Jednotlivé záležitosti pedložené k projednání uvádí a odvoduje zpravidla ten, kdo je pedkládá, piemž souasn pedkládá i návrh usnesení. l. 80a Rozhodování o bytových otázkách (1) V této innosti pedstavenstvo družstva: a) v souladu s ustanovením l.29 pidluje lenm družstevní byty (nebytové prostory) b) v souladu s ustanovením l.31 rozhoduje o zmn rozhodnutí o pidlení bytu, c) rozhoduje o rozsahu píslušenství družstevního bytu (nebytového prostoru) a o výši nájemného a úhrad za plnní poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru), (2) O žádosti len rozhoduje pedstavenstvo nejdéle do ticeti dn od jejich podání l. 81 Pedseda (1) Pedseda je orgánem družstva,jemuž písluší: a) organizovat a ídit jednání a práci pedstavenstva, b) rozhodovat o bytových otázkách v rozsahu ureném ve stanovách, c) ídit bžnou innost družstva (pokud je pracovníkem družstva). (2) Za výkon funkce odpovídá pedseda pedstavenstvu. l. 82 Organizování práce pedstavenstva V této innosti pedseda družstva: a) svolává a ídí schze pedstavenstva a navrhuje program jeho jednání, b) organizuje pípravu schzí pedstavenstva, rozhoduje o pizvání dalších úastník jednání, c) jedná jménem pedstavenstva navenek ve všech vcech družstva, d) podepisuje s dalším lenem pedstavenstva právní úkony, pro které je pedepsána písemná forma. l. 83 Rozhodování o bytových otázkách (1) V této innosti pedseda: a) dává souhlas ke smlouv o podnájmu bytu (ásti bytu) podle ustanovení l. 54 b) dává souhlas k dohodám o výmn bytu, c) uzavírá se lenem-nájemcem družstevního bytu (nebytových prostor) dohodu o zániku nájmu družstevního bytu podle ustanovení l. 57, d) udluje souhlas s doasným použitím bytu nebo jeho ásti pro jiné úely než bydlení, e) uzavírá smlouvy o penechání družstevního bytu (nebytového prostoru) do nájmu na uritou dobu podle l. 38. (2) O žádosti len rozhoduje pedseda nejdéle do ticeti dn od jejich podání. (3) O své innosti podle odst. 1 informuje pedseda pedstavenstvo. l. 84 ízení bžné innosti družstva (1) Pokud je pedseda pracovníkem družstva, ídí jeho innost v postavení vedoucího organizace ve smyslu pracovnprávních a ostatních obecn závazných právních pedpis. (2) Pracovní pomr pedsedy družstva vzniká volbou ve smyslu píslušných ustanovení zákoníku práce. (3) Není-li pedseda pracovníkem družstva, ídí bžnou innost družstva pracovník družstva urený organizaním ádem. l. 85 Kontrolní komise (1) Kontrolní komise je oprávnna kontrolovat veškerou innost družstva a projednávat stížnosti len družstva. (2) Kontrolní komise se vyjaduje k ádné úetní závrce a k návrhu na rozdlení zisku nebo na úhradu ztráty družstva. (3) Kontrolní komise je oprávnna vyžadovat si u pedstavenstva jakékoliv informace o hospodaení družstva. Pedstavenstvo je povinno bez zbyteného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutenosti, které mohou mít závažné dsledky v hospodaení nebo postavení družstva a jeho len. Povení lenové kontrolní komise jsou oprávnni se zúastnit zasedání všech orgán družstva. (4) Na zjištné nedostatky upozoruje kontrolní komise pedstavenstvo a vyžaduje zjednání nápravy. (5) K jednotlivým úkonm mže kontrolní komise povit jednoho nebo více len, kteí v této vci mají oprávnní žádat informace v rozsahu oprávnní kontrolní komise. (6) Neodstraní-li pedstavenstvo zjištné nedostatky, je kontrolní komise oprávnna požádat pedstavenstvo o svolání shromáždní delegát. l

15 (1) Kontrolní komise má pt až jedenáct len. (2) Kontrolní komise se volí ze len družstva tak, aby její lenové nebyli mezi sebou nebo se leny pedstavenstva manžely, píbuznými v ad pímé nebo sourozenci. leny kontrolní komise nemohou být lenové pedstavenstva a pracovníci družstva. len kontrolní komise nesmí provádt kontrolu samosprávy, jejíž je lenem. (3) Kontrolní komise volí ze svých len pedsedu a místopedsedu, o zpsobu volby rozhoduje komise. (4) Kontrolní komise odpovídá za svou innost shromáždní delegát a podává mu zprávy o své innosti. Na ostatních orgánech družstva je nezávislá. l. 87 (1) Kontrolní komise se schází podle poteby, nejmén jednou za ti msíce. (2) Schzi svolává a ídí pedseda (místopedseda), pop. povený len kontrolní komise. (3) Podklady pro jednání schzí, zejména zprávy o vykonaných provrkách, kontrolách a revizích, jakož i návrhy na opatení, pipravují a kontrolní komisi pedkládají ve stanovených lhtách povení lenové komise, kteí také komisi informují o prbhu provrek a kontrol. l. 88 Samospráva (1) Samospráva je organizaní jednotkou družstva. Zizuje se rozhodnutím pedstavenstva, které stanoví okruh její psobnosti. (2) Jednotlivé družstevní domy, rodinné domky a nebytové prostory postavené podle samostatné projektové a rozpotové dokumentace, jejichž výstavba byla samostatn financována, tvoí na sob ekonomicky nezávislá stediska domovního hospodáství samosprávy. (3) Úkolem samosprávy je aktivizovat leny a umožovat jim pímou úast na spoleenské a hospodáské innosti družstva. (4) Orgány družstva, zajišující innost samosprávy, jsou lenská schze a výbor samosprávy. l. 89 lenská schze samosprávy (1) lenská schze samosprávy je orgánem družstva, ve kterém lenové projednávají záležitosti okruhu psobnosti samosprávy a seznamují se s inností a celkovým stavem družstva. (2) lenská schze samosprávy zejména: a) rozhoduje o zpsobu zajištní úkol, které jí byly uloženy pedstavenstvem v souladu s hlavními smry innosti družstva, b) projednává rozpoet samosprávy v lenní na jednotlivá stediska domovního hospodáství, c) projednává výsledky hospodaení jednotlivých stedisek domovního hospodáství a ukládá výboru samosprávy úkoly k odstranní zjištných nedostatk hospodaení, d) navrhuje pedstavenstvu zpsob vypoádání hospodáského výsledku samosprávy e) volí ze svého stedu leny výboru samosprávy v potu ti až sedm, f) projednává a schvaluje zprávy výboru samosprávy o jeho innosti, g) volí delegáty a jejich náhradníky na shromáždní delegát v potu stanoveném pedstavenstvem, h) projednává zprávy delegát o výkonu jejich funkce na shromáždní delegát, i) navrhuje píp. odchylný zpsob úhrady drobných oprav v byt a úhrad náklad spojených s bžnou údržbou byt oproti l.41, j) dává souhlas ke zmn charakteru užívání spolených prostor domu a k uzavení nájemní smlouvy, týkající se tohoto prostoru, stejn jako k nebytovým prostorm pronajímaných podle zvláštních pedpis, k) navrhuje pedstavenstvu zpsob a zajištní údržby, oprav a provozu objekt v okruhu své psobnosti, projednává pedpokládané výdaje na akce oprav a údržby (3) Pokud v okruhu psobnosti samosprávy vznikne spoleenství vlastník podle zákona, ztrácí samospráva pravomoc rozhodovat o otázkách, které jsou tímto zákonem vyhrazeny rozhodnutí spoleenství vlastník. lenové samosprávy, kterými jsou nájemci družstevních byt, se v tomto pípad podílejí na rozhodování spoleenství vlastník zpsobem stanoveným v zákon a l.96a tchto stanov. l. 90 (1) lenskou schzi samosprávy svolává výbor samosprávy podle poteby, nejmén však jednou do roka. (2) Výbor samosprávy musí svolat lenskou schzi samosprávy, požádá-li o to: a) jedna tetina všech len samosprávy, b) pedstavenstvo družstva. (3) Nevyhoví-li výbor samosprávy žádosti podle odst. 2 do jednoho msíce, je pedstavenstvo oprávnno svolat lenskou schzi samosprávy samo. (4) lenskou schzi samosprávy ídí pedseda nebo povený len výboru samosprávy, v pípad, že lenskou schzi samosprávy svolalo pedstavenstvo, ídí ji povený len pedstavenstva. (5) O svolání lenské schze samosprávy a o poadu jednání musí být lenové samosprávy uvdomni nejmén osm dn ped jejím konáním. Písemnou pozvánku mže nahradit písemné oznámení vyvšené na oznamovacích tabulích ve všech domech v okruhu psobnosti samosprávy. l. 91 (1) lenská schze samosprávy je zpsobilá se usnášet, je-li pítomna nadpoloviní vtšina len samosprávy. V pípad rozhodování podle l. 89 odst. 2 písm. i) a j) je teba souhlasu nadpoloviní vtšiny všech len samosprávy. (2) Není-li v hodinu uvedenou pro konání lenské schze samosprávy pítomna nadpoloviní vtšina jejich len, mže se 14

16 schze konat o tvrt hodiny pozdji za pítomnosti nejmén tí len samosprávy. Mže však jednat a rozhodovat pouze o tch záležitostech, které byly uvedeny na poadu jednání. K platnosti usnesení v takovém pípad se vyžaduje souhlas dvou tetin pítomných len. Ustanovení tohoto odstavce neplatí pi rozhodování podle l. 89 odst. 2, písm. i) a j). l. 92 (1) len se zúastuje lenské schze samosprávy, jejímž je lenem. (2) len-nájemce družstevního bytu a nebytového prostoru, které se nacházejí v okruhu psobnosti rzných samospráv, je lenem každé z nich, zúastuje se jejich lenských schzí a mže být zvolen do každého z jejich výbor. Pouze jednou lenskou schzí samosprávy však mže být zvolen delegátem nebo náhradníkem na shromáždní delegát. (3) Právo úasti na lenských schzích samosprávy, kterých jsou leny, mají oba manželé-spolení lenové. Písluší jim spolen jeden hlas. Do výboru samosprávy mže být zvolen kterýkoliv z nich. V pípadech uvedených v odst. 2 mže být kterýkoliv z manžel zvolen do výboru každé ze samospráv, kterých jsou leny. Delegátem nebo náhradníkem na shromáždní delegát mže být zvolen pouze jeden z manžel-spolených len na jedné z lenských schzí samosprávy. (4) len, který má v jednom a tomtéž družstvu samostatné lenství a souasn je jeho lenem na základ spoleného lenství manžel má z obou tchto lenství, pokud jsou v jedné samospráv spolen s druhým manželem-spoleným lenem, pouze jeden hlas. Pokud jeho lenství samostatné a spolené lenství manžel, jehož je úastníkem, se nacházejí v okruhu psobnosti rzných samospráv, ídí se právo jeho úasti na lenských schzích a pasivní volební právo ustanoveními odst. 1 a 2. (5) Zásada úasti lena (manžel-spolených len) na lenských schzích samospráv, jakož i zásada jednoho hlasu a pasivního volebního práva uvedená v odst. 1 až 4 platí pro všechny druhy okruh psobnosti samospráv. l. 93 Výbor samosprávy (1) Výbor samosprávy je výkonným orgánem samosprávy. (2) Výbor samosprávy zejména: a) plní úkoly na úseku pedmtu innosti družstva v okruhu psobnosti samosprávy, b) sleduje technický stav objekt stedisek domovního hospodáství. Upozoruje družstvo na nutnost provedení oprav a údržby a spolupracuje pi jejich zajišování, c) stará se o zvyšování kultury bydlení, úpravy okolí objekt stedisek domovního hospodáství a o ochranu životního prostedí v okruhu psobnosti samosprávy, d) dbá na dodržování domovního ádu a zásad slušnosti mezi leny užívajícími družstevní majetek v okruhu psobnosti samosprávy, e) podle pokyn pedstavenstva sestavuje návrh hospodáského plánu v lenní na jednotlivá stediska domovního hospodáství a po jeho projednání lenskou schzí samosprávy jej pedkládá pedstavenstvu, f) zajišuje plnní hospodáského plánu jednotlivých stedisek domovního hospodáství, peuje o správnost prvotních úetních a jiných doklad a pedává je družstvu k dalšímu zpracování, g) podle místních podmínek kontroluje správnost vyútování náklad vynaložených družstvem na zajištní služeb, jejichž poskytování je s užíváním družstevního bytu nebo místnosti nesloužící k bydlení spojeno, h) prbžn kontroluje tvorbu a erpání rezervy na opravy a údržbu jednotlivých stedisek domovního hospodáství. i) seznamuje lenskou schzi samosprávy s výsledky hospodaení jednotlivých stedisek domovního hospodáství, s roním vyútováním nájemného k bytm a nebytovým prostorám a úhrad za plnní poskytovaná s užíváním bytu, j) vyjaduje se ke smlouvám o podnájmu bytu (ásti bytu), k) projednává návrhy pedstavenstva na vylouení lena z družstva a oznamuje mu své stanovisko, l) informuje pedstavenstvo o innosti a stavu samosprávy, m) podává lenské schzi samosprávy zprávy o své innosti a stavu samosprávy a seznamuje ji s inností a celkovým stavem družstva, n) pedkládá lenské schzi samosprávy návrhy podle l. 89 odst. 2, písm. i), j), k) o) vyjaduje se ke smlouvám o penechání družstevního bytu (nebytového prostoru) do nájmu na uritou dobu, uzavíraným podle l. 38. (3)Pokud v okruhu psobnosti samosprávy vznikne spoleenství vlastník podle zákona o vlastnictví byt,ztrácí výbor samosprávy pravomoc rozhodovat o otázkách,které jsou tímto zákonem vyhrazeny spoleenství vlastník.výbor samosprávy se v tomto pípad podílí na rozhodování spoleenství vlastník prostednictvím zmocnnce družstva. l. 94 (1) Výbor samosprávy má ti až sedm len. (2) Výbor samosprávy se volí z len samosprávy tak, aby lenové výboru samosprávy nebyli mezi sebou nebo se leny kontrolní komise manžely, píbuznými v ad pímé nebo sourozenci. l. 95 (1) Výbor samosprávy zvolí na ustavující schzi ze svého stedu pedsedu a místopedsedu. (2) Schze výboru samosprávy svolává jeho pedseda podle poteby, nejmén však jednou za ti msíce. (3) O svolání výboru samosprávy a o poadu jednání musí být lenové výboru uvdomni obvyklým zpsobem nejmén ti dny ped jejím konáním. (4) Výbor samosprávy mže urit, že lenská schze samosprávy se bude konat formou dílích schzí samosprávy. (5) Není-li zvolen výbor samosprávy nebo neplní-li své povinnosti, zajišuje plnní jeho úkol pedstavenstvo prostednictvím poveného pracovníka. Zvýšené náklady s tím spojené se hradí k tíži stediska bytového hospodáství 15

17 píslušné samosprávy. l. 96 Pomocné orgány (1) K zajištní své innosti mohou orgány družstva vytváet pomocné orgány, které nemají rozhodovací pravomoc a nemohou nahrazovat orgán, který je ustavil. (2) Úkoly pomocných orgán uruje orgán, který je zídil. (3) lenové pomocných orgán jsou voleni nebo jmenováni orgánem, který je zídil. (4) Je-li pomocný orgán jmenován, mže být jeho lenem i nelen družstva. l. 96a Zastupování družstva ve spoleenství vlastník. (1) Družstvo povuje zastupováním ve spoleenství vlastník v domech, jejichž je spoluvlastníkem zmocnnce a to podle tchto pravidel: a) samospráva, v níž je zvolen a psobí výbor samosprávy udluje pedstavenstvo družstva toto zmocnní pedsedovi výboru samo správy. Takto zmocnný pedseda mže k výkonu svých povinností zmocnit jiného lena výboru samosprávy, který se pak stává zmocnncem družstva se všemi právy a povinnostmi, jak jsou uvedeny v tomto lánku. b) v samosprávách, v nichž je ustanoven správce objektu, udluje pedstavenstvo družstva toto zmocnní zpravidla správci objektu. Ten však nemže zmocnit k výkonu práv a povinností zmocnnce jinou osobu. c) pedstavenstvo mže udlit toto zmocnní i jiné fyzické nebo právnické osob, pokud funkci zmocnnce nechce vykonávat pedseda samosprávy nebo jiný len výboru samosprávy. d) pedstavenstvo mže v jednotlivých pípadech již udlenou plnou moc odvolat po projednání na lenské schzi samosprávy. Jde o pípady, kdy zmocnnec neplní svoji funkci, nebo ji plní tak že by to poškozovalo zájmy družstva nebo samosprávy. (2) Zmocnnec družstva je ve spoleenství vlastník povinen usilovat o umožnní úasti lenm samosprávy na každém jednání spoleenství vlastník. Zmocnnec zpravidla svolává lenskou schzi samosprávy na stejnou dobu, kdy bude jednat spoleenství vlastník tak, aby mohl své rozhodování ve spoleenství vlastník konzultovat se leny samosprávy. Zmocnnec je povinen informovat leny samosprávy vas a vhodným zpsobem o termínu a míst každého jednání spoleenství vlastník. (3) Zmocnnec družstva jedná a hlasuje ve spoleenství vlastník v souladu s rozhodnutím lenské schze samosprávy. Pokud bylo schváleno v dané vci usnesení shromáždní delegát nebo pedstavenstva, je povinen pi hlasování ve spoleenství vlastník se ídit tímto usnesením. ÁST VII. - HOSPODAENÍ DRUŽSTVA l. 97 Financování innosti družstva (1) Družstvo hradí náklady a výdaje své innosti z píjm získaných z bytového hospodáství a z ostatní hospodáské innosti, pop. z jiných zdroj. (2) Družstvo k zajištní svého hospodaení vytváí píslušné fondy. l. 98 Bytové hospodáství (1) Základní ekonomickou jednotkou bytového hospodáství je stedisko bytového hospodáství, které obvykle pedstavuje bytový dm i domy, jejichž výstavba byla samostatn financována nebo dm vymezený zvláštním zákonem,jestliže byl rozdlen na jednotky prohlášením vlastníka. (2) innost stediska bytového hospodáství se financuje z nájemného z byt a nebytových prostor a z úhrad za plnní, poskytovaná s jejich užíváním, z píspvk vlastník jednotek podle 15 zákona. 72/1994 Sb. (3) Zisk nebo ztráta stediska bytového hospodáství se každoron vypoádá podle rozhodnutí pedstavenstva na návrh lenské schze samosprávy.len družstva je povinen pispívat na úhradu ztráty stediska bytového hospodáství, v nmž užívá byt (nebytový prostor) l. 99 Ostatní hospodaení (1) Píjmy na úhradu náklad a výdaj ostatního hospodaení získává družstvo zejména z tržeb z realizace jeho výkon, z píspvk na správu, ze zápisného a jiných poplatk, píp. z dalších zdroj. (2) Náklady ostatního hospodaení jsou veškeré náklady, které vznikají mimo stediska bytového hospodáství, (3) Ze zisku ostatního hospodaení hradí družstvo pednostn své povinnosti vi státu. Zbylý zisk použije podle rozhodnutí nejvyššího orgánu družstva k pídlm do nedlitelného fondu, píp. dalších zajišovacích fond a rezerv. (4) Ztrátu z ostatního hospodaení hradí družstvo podle rozhodnutí shromáždní delegát: - z nedlitelného fondu - z fondu dodatených lenských vklad - rozvržením na leny v pomru podle rozhodnutí shromáždní delegát - z fondu ze zisku stedisek bytového hospodáství - snížením základních lenských vklad - kombinací výše uvedených zpsob (5) Pi vykázané ztrát z ostatního hospodaení družstva a pi likvidaním schodku rozhodne shromáždní delegát o výši uhrazovací povinnosti len,pesahující základní lenský vklad. Uhrazovací povinnost lena nemže však pesáhnout trojnásobek základního lenského vkladu. 16

18 l. 100 Základní kapitál (1) Základní kapitál družstva tvoí souhrn lenských vklad, které lenové splatili nebo k jejichž splacení se zavázali pi vstupu do družstva. (2) Zapisovaný základní kapitál družstva iní ,- K. l. 101 Fondy družstva (1) Družstvo vytváí krom základního kapitálu a specifických družstevních fond zabezpeujících zdroje družstevní výstavby další vlastní zdroje na financování své innosti. (2) Družstvo povinn vytváí nedlitelný fond. Dále vytváí fond lenských podíl, fond družstevní výstavby, fond dodatených lenských vklad, píp. jiné kapitálové fondy, statutární fond bytového hospodáství, píp. další zajišovací fondy. (3) Tvorba a použití fond se ídí zvláštními pedpisy, tmito stanovami a dalšími pedpisy schválenými nejvyšším orgánem družstva. (4) Fond lenských podíl, fond družstevní výstavby, statutární fond bytového hospodáství,dlouhodobá záloha na opravy a dodatené investice píp. fond dodatených lenských vklad,pokud tak rozhodne pedstavenstvo,se evidují oddlen podle jednotlivých stedisek bytového hospodáství. l. 102 Nedlitelný fond (1) Nedlitelný fond se tvoí ze zisku. Družstvo dopluje tento fond nejmén 10 % roního istého zisku až do doby, kdy výše nedlitelného fondu dosáhne ástky rovnající se minimáln polovin zapisovaného základního kapitálu družstva, tj K Fond se na základ rozhodnutí shromáždní delegát mže doplovat i po dosažení této ástky. (2) Nedlitelný fond se používá na úhradu ztráty stediska ostatního hospodaení, pípadn k pevodu do jiného fondu ze zisku. (3) Nedlitelný fond nelze rozdlit mezi leny za trvání družstva. l. 103 Fond lenských podíl (1) Fond lenských podíl se tvoí z penžního, osobního nebo vcného plnní na lenský podíl. (2) Fond se používá na financování investiních výdaj spojených s družstevní výstavbou,technickým zhodnocením domu nebo s poízením pozemku píslušejícího k domu. (3) Fond se snižuje pi pevodu družstevního bytu (nebytového prostoru) z družstevního vlastnictví podle zvláštního zákona. (4) Fond lenských podíl se eviduje podle jednotlivých stedisek bytového hospodáství (bytových objekt) a v rámci nich podle jednotlivých len. l. 104 Fond družstevní výstavby (1) Fond družstevní výstavby se tvoí z poskytnutých státních píspvk na družstevní výstavbu, splátkami investiního úvru na družstevní bytovou výstavbu,pevodem z doplkového fondu družstevní výstavby,píp.pevodem z jiných kapitálových fond nebo fond ze zisku. (2)Fond se používá na financování investiních výdaj spojených s družstevní výstavbou,technickým zhodnocením domu nebo s poízením pozemku píslušejícího k domu. (3) Fond se snižuje pi pevodu bytu z družstevního vlastnictví podle zvláštního zákona. l. 104a Fond dodatených lenských vklad (1) Fond se tvoí dodatenými lenskými vklady podle l. 16 (2) Fond se používá na krytí ztráty, na úhradu daové povinnosti vi státu nebo ho lze pevádt do jiných kapitálových fond. l. 104b Statutární fond bytového hospodáství (1) Statutární fond bytového hospodáství se tvoí ze zisku stediska bytového hospodáství, píp. z jiných zdroj. (2) Fond se používá k úhrad ztráty stediska bytového hospodáství, píp. stediska ostatního hospodaení.,k financování investiních výdaj pi souasném pevodu do fondu družstevní výstavby. Fond se dále snižuje pi vypoádání vlastníka jednotky podle 24 odst. 7 zákona o vlastnictví byt l. 104c Dopl kový fond družstevní výstavby (1) Doplkový fond družstevní výstavby se tvoí pevodem z fondu družstevní výstavby ve výši odpis z investiního majetku,zejména nebytových prostor pronajímaných v dom v rámci podnikání družstva. (2) Fond se používá na financování investiních výdaj pi souasném pevodu do fondu družstevní výstavby. (3) Fond se snižuje pi pevodu bytu (nebytového prostoru) z družstevního vlastnictví podle zvláštního zákona v tch pípadech, kdy nabyvatel bytu (nebytového prostoru) se souasn s pevodem bytu (nebytového prostoru) stává spoluvlastníkem nebytového prostoru, z jehož odpis byl fond tvoen. íslo lánku 105 nevyužito 17

19 l. 105a Dlouhodobá záloha na opravy a dodatené investice (1) Záloha se tvoí pravidelnými i mimoádnými píspvky z nájemného a z úhrad vlastník jednotek podle 15 zákona o vlastnictví byt (2) Záloha se používá na financování oprav, údržby, píp. dalších provozních náklad a na financování investiních výdaj, zejména rekonstrukcí a modernizací bytového domu. (3) Nevyerpaná záloha se pevádí do píštího roku. (4) Záloha se vede podle jednotlivých stedisek bytového hospodáství, pípadn podle jednotlivých byt. (5) Zpsob tvorby a použití zálohy upravují smrnice družstva. l. 106 Sociální fond (1) Sociální fond se tvoí ze zisku stediska ostatního hospodaení ve výši podle rozhodnutí shromáždní delegát. (2) Fond se používá na financování sociálních poteb zamstnanc družstva v souladu s kolektivní smlouvou nebo smrnicemi družstva ÁST VIII. - ZRUŠENÍ A LIKVIDACE DRUŽSTVA l. 107 (1) Družstvo se zrušuje: a) usnesením shromáždní delegát, b) zrušením konkurzu po splnní rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu z dvodu,že majetek úpadce nepostauje k úhrad náklad konkurzu,anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku c) rozhodnutím soudu. d) uplynutím doby,na kterou bylo družstvo zízeno e) dosažením úelu,k nmuž bylo družstvo zízeno (2) O rozhodnutí shromáždní delegát o zrušení družstva musí být poízen notáský zápis. (3) Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstíku. (4) Družstvo mže zmnit právní formu na obchodní spolenost.pi zmn právní formy nezaniká právnická osoba. Na zmnu právní formy družstva se použijí pimen ustanovení o zmn právní formy obchodní spolenosti. len družstva,který se zmnou právní formy nesouhlasil,má právo na vypoádání,jestliže se úastnil lenské schze,pro zmnu právní formy nehlasoval a po zmn právní formy nevykonával práva spoleníka.ustanovení 220u odst.3 obchodního zákoníku se použije pimen, a to i pi zmn právní formy na veejnou obchodní spolenost nebo komanditní spolenost. Splynutí,slouení,rozdlení l. 108 Usnesení shromáždní delegát o slouení, splynutí nebo rozdlení družstva musí obsahovat urení právního nástupce a vymezení obchodního jmní, které na nj pechází. Pi rozdlení družstva shromáždní delegát urí, jak se jmní družstva a jeho lenové rozdlí. Pi tomto urení se vezme zetel na oprávnné zájmy jednotlivých len. l.109 (1) Pi splynutí družstev pechází jmní a lenství na nov vzniklé družstvo dnem, ke kterému bylo nov vzniklé družstvo zapsáno do obchodního rejstíku. (2) Pi slouení družstva s jiným družstvem jmní sluovaného družstva a lenství pecházejí na pejímající družstvo ke dni výmazu sluovaného družstva z obchodního rejstíku. (3) Pi rozdlení družstva pechází jmní družstva a lenství na družstva vzniklá rozdlením ke dni,kdy tato družstva byla zapsána do obchodního rejstíku. (4) V obchodním rejstíku se provede výmaz zanikajícího družstva a zápis družstva vzniklého splynutím nebo družstev vzniklých rozdlením. Výmaz družstva zaniklého slouením a zápis zmny u družstva, s nímž bylo sloueno se provede rovnž k témuž dni. l. 109a Pevod ásti majetku družstva Pevádí-li družstvo po pedchozím projednání s lenskou samosprávou jednotlivé obytné domy nebo objekty jinému bytovému družstvu, musí s pejímajícím družstvem dohodnout i pevod lenství nájemc družstevních byt a nebytových prostor v tchto domech nebo objektech. K takovému pevodu není teba souhlasu len-nájemc tchto byt (nebytových prostor). Souhlasu nájemc je však teba v pípad, má-li být družstevní objekt odprodán jinému právnímu subjektu než družstvu. Souasn s pevodem jednotlivých obytných dom nebo objekt s nebytovými prostory pevede družstvo pevádjící družstvu pejímajícímu: a) zstatky všech fond, píslušných k objektu. b) zstatek pjky poskytnuté penžním ústavem na výstavbu pevádného objektu. c) veškerá ostatní práva a závazky, týkající se pevádného majetku. l. 110 (1) Soud mže na návrh státního orgánu, orgánu nebo lena družstva nebo osoby, která osvdí právní zájem, rozhodnout o zrušení družstva a jeho likvidaci, jestliže: a) poet len družstva klesl pod pt len, 18

20 b) souhrn lenských vklad klesl pod ástku zapisovaného základního jmní, c) uplynuly dva roky ode dne, kdy skonilo funkní období orgán družstva a nebyly zvoleny nové orgány, nebo byla porušena povinnost svolat lenskou schzi, anebo družstvo po dobu delší než dva roky neprovozuje žádnou innost, d) družstvo porušilo povinnost vytváet nedlitelný fond, e) družstvo porušuje ustanovení o pedmtu innosti, f) založením, splynutím nebo slouením družstva byl porušen zákon. (2) Soud mže ped rozhodnutím o zrušení družstva stanovit lhtu k odstranní dvodu, pro který bylo zrušení navrženo. l. 111 Likvidace družstva (1) Zrušené družstvo vstupuje do likvidace, likvidátory jmenuje shromáždní delegát. (2) Likvidátoi jsou povinni vypracovat ped rozdlením likvidaního zstatku návrh na jeho rozdlení, který projednává shromáždní delegát. Návrh na rozdlení musí být na požádání pedložen každému lenu družstva. (3) Likvidaní zstatek se rozdlí postupn tak, že každému lenu se uhradí ástka do výše jeho základního lenského vkladu pop. dalšího lenského vkladu. (4) Každý len družstva nebo jiná oprávnná osoba mže do tí msíc ode dne konání shromáždní delegát navrhnout, aby soud prohlásil usnesení shromáždní delegát o rozdlení likvidaního zstatku za neplatné pro rozpor s právními pedpisy nebo stanovami. Vyhoví-li soud návrhu, rozhodne zárove o rozdlení likvidaního zstatku. Do uplynutí lhty tí msíc anebo do pravomocného rozhodnutí soudu nesmí být likvidaní zstatek rozdlen. (5) Pi likvidaci družstva se použijí pimen ust obchodního zákoníku. ÁST IX. SPOLENÁ USTANOVENÍ l. 112 (1) Rozhodnutí orgán družstva dotýkající se jednotlivých len družstva nebo jednotlivých orgán družstva, se oznamují tmto lenm nebo orgánm. (2) Lhta k podání odvolání iní patnáct dn a poíná bžet dnem následujícím po doruení rozhodnutí. (3) Za vas podané se považuje i odvolání, které bylo podáno po uplynutí stanovené lhty, nejpozdji však do tí msíc od doruení rozhodnutí, jestliže se len ídil nesprávným pouením orgánu družstva o odvolání nebo jestliže pouení o odvolání nebylo dáno. (4) O odvolání proti rozhodnutí pedstavenstva rozhoduje shromáždní delegát, jehož rozhodnutí je konené, pokud stanovy neurují jinak. (5) O odvolání proti rozhodnutí pedsedy rozhoduje pedstavenstvo, jehož rozhodnutí je konené. (6) Pedstavenstvo pop. pedseda mže rozhodnout o odvolání sám, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví. l. 113 Podnty len O podntech len k rozhodnutím a innosti orgán družstva rozhodují orgány družstva nejdéle do šedesáti dn od jejich podání. O jejich vyízení informuje píslušný orgán družstva lena doporueným dopisem. l. 114 Doruení (1) Družstvo doruuje svým lenm písemnosti zpravidla poštou nebo jiným vhodným zpsobem, a to na adresu, kterou len sdlil. (2) Doruení písemností doporueným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné pouze v pípadech urených tmito stanovami nebo jednacím ádem družstva. (3) Povinnost družstva doruit písemnost doporueným dopisem je splnna, jakmile pošta písemnost doruí nebo jakmile ji vrátí družstvu z poslední známé adresy lena jako nedoruitelnou. Tato povinnost je splnna i tehdy, jakmile je písemnost doruena funkcionáem nebo pracovníkem družstva a len její pevzetí písemn potvrdí. (4) Povinnost družstva doruit písemnost do vlastních rukou je splnna: a) pi doruení písemností funkcionáem nebo pracovníkem družstva, jakmile len její pevzetí písemn potvrdí, b) pi doruení poštou, jakmile pošta písemnost do vlastních rukou doruí. Úinky doruení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí družstvu jako nedoruitelnou a len svým jednáním doruení zmail, nebo jestliže len pijetí písemností odmítl. l. 115 Poítání asu (1) Lhta urená podle dní poíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její poátek. (2) Konec lhty urené podle týdn, msíc nebo let pipadá na den, který se pojmenováním nebo íslem shoduje se dnem, na který pipadá událost, od níž lhta poíná. Není-li takový den v msíci, padne poslední den lhty na jeho poslední den. (3) Byla-li lhta prodloužena, má se v pochybnost za to, že nová lhta poíná dnem, který následuje po uplynutí lhty pvodní. (4) Pipadne-li poslední den lhty na sobotu, nedli nebo svátek, je posledním dnem lhty následující pracovní den. (5) Lhta pro podání je zachována, jestliže písemnost byla v poslední den lhty doruena urenému adresátu nebo jestliže byla podána na poštu. (6) Pedstavenstvo mže ze závažných dvod prominout zmeškání lhty, požádá-li o to len do patnácti dn ode dne, kdy pominula píina zmeškání a uinil-li v téže lht zmeškaný úkon. Zmeškání lhty nelze prominout, jestliže ode dne, kdy ml být úkon uinn, uplynul jeden rok a v pípad zmeškání lhty k úhrad základního lenského vkladu. 19

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní)

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) ODDÍL TVRTÝ Zvláštní ustanovení o nájmu bytu 685 (1) Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel penechává nájemci za nájemné

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo I. Základní ustanovení l. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo pijalo název: ---------------- ORLOVAN, mstské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

S T A N O V Y. "Bytové družstvo Hlavní 2741"

S T A N O V Y. Bytové družstvo Hlavní 2741 S T A N O V Y "Bytové družstvo Hlavní 2741" 1. OBCHODNÍ FIRMA 1. Obchodní firma družstva je "Bytové družstvo Hlavní 2741" (dále jen družstvo) 2. SÍDLO DRUŽSTVA 1. Sídlem družstva je Praha 4, Hlavní 2741/124.

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ lánek 1 1. Obchodní firma družstva zní Bytové družstvo Hlaváova (dále

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------- S T A N O V Y T R Á V N Í K Y, bytové

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část III. Členství v družstvu Čl. 4 Vznik členství 1) Členem družstva může být zletilý občan s trvalým pobytem na území České republiky. Nezletilý občan se může stát členem družstva

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Název družstva: ORLOVAN, bytové družstvo (dále jen družstvo) 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyně, ul. Energetiků

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 3 ČÁST II. Činnost družstva.......................... 3 ČÁST III. Členství v družstvu.........................

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ze dne 15. ervence 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk l. I 1/Byty a bytové náhrady se zajišují v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad O Nás Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad P r e a m b u l e Historická spolenost Starý Velehrad (dále jen Spolenost) je dobrovolnou, zájmovou i odbornou organizací, která sdružuje jednotlivce

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu...

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu... STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV 2011 OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 2 ČÁST II. Členství v družstvu......................... 2 ČÁST III. Nájem bytu............................

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice

Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice Zastupitelstvo obce (dále jen zastupitelstvo ) se usneslo podle 96 zákona íslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis, (dále jen zákon

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 ODDÍL I. Obchodní firma a sídlo družstva 1 Družstvo přijalo obchodní firmu NOTEČSKÁ S5 a má sídlo v Praze 8, Notečská

Více

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Zastupitelstvo msta Napajedla (dále zastupitelstvo") vydalo ve smyslu 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších zmn a doplk, (dále zákon") svým usnesením

Více

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Č Á S T I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo v Hranicích a má sídlo: 28. října 565, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Více

OBEC VILÉMOV Vilémov, p. 172, PS

OBEC VILÉMOV Vilémov, p. 172, PS OBEC VILÉMOV Vilémov, p. 172, PS 407 80 Jednací ád Zastupitelstva obce Vilémov Zastupitelstvo obce Vilémov vydává podle 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis (dále

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda)

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda) Spoleenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 I: 27405320 P O Z VÁ N K A na 7. výroní shromáždní Spoleenství Plickova 571 a 572 které se koná ve stedu 12. prosince 2012 (steda) Program:

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

JEDNACÍ ÁD ESKÉHO RYBÁSKÉHO SVAZU

JEDNACÍ ÁD ESKÉHO RYBÁSKÉHO SVAZU JEDNACÍ ÁD ESKÉHO RYBÁSKÉHO SVAZU PLATNÝ OD 6.11.2008 JEDNACÍ ÁD ESKÉHO RYBÁSKÉHO SVAZU Republiková rada eského rybáského svazu (dále jen Svaz ) vydává podle 17 odst. 5 písm. c) Stanov eského rybáského

Více

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R za okres v katastru Praha-východ Brandýs nad Labem Datum vyhlášení kola : 1.22006 Poslední den podání žádosti o nabídnuté

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu.

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu. usnesením. 227 Rady msta Vimperk ze dne 1.3.2004, usnesením. 697 Rady msta Vimperk ze dne 28.6.2004 a usnesením. 636 Rady msta Vimperk ze dne 11.6.2007 zámr.74/19/07 pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE 24. 1. 2007. 1 Zasedání Zastupitelstva obce Syrovice bylo zahájeno v 19.00 hod. v zasedací místnosti obce Syrovice za pítomnosti hosta pana Michala Haška- poslance za

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb.

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. I. Úvod 1. Zásadami pevodu byt a nebytových prostor z majetku Msta Hodonína (dále vlastník) se stanovují pravidla pevodu byt, nebytových

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP Všeobecné podmínky poskytování veejných telekomunikaních služeb IP/WEB Spolenost FAS Computers.s.r.o. se sídlem Vítzná 26, 360 01, Karlovy Vary, I 26385210, DI CZ26385210 zapsaná dne 26.1.2005 v obchodním

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Jezdeckého klubu Baník Ostrava

Jezdeckého klubu Baník Ostrava S T A N O V Y Jezdeckého klubu Baník Ostrava Ostrava Stará Blá, K prplavu 729, 724 00 Stará Blá Obsah: I. Základní ustanovení II. Poslání a úkoly III. Orgány klubu IV. lenství, povinnosti a práva len V.

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v Ing. Gabriela Burzová I: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PS 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenní správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, R 801007/4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5,

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PEDPISY eského zahrádká!ského svazu o.s. Vážení p átelé zahrádká i, dostáváte do rukou publikaci, kterou p ipravila právní komise p i RR ZS. V ní jsou uvedeny platné Stanovy eského

Více

POSLÁNÍ A POSTAVENÍ ODBOROVÉHO SVAZU

POSLÁNÍ A POSTAVENÍ ODBOROVÉHO SVAZU Kapitola I POSLÁNÍ A POSTAVENÍ ODBOROVÉHO SVAZU (1) Odborový svaz zdravotnictví a sociální pée eské republiky, (jeho plný název), v užívané zkratce OSZSP R (dále jen odborový svaz nebo OS) je samostatným,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 Družstvo přijalo název: Stavební bytové družstvo Dobříš a má sídlo v Dobříši: Plk. B. Petroviče 87, 263 01 Dobříš Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

Stanovy YMCA - Branik. Stanovy obanského sdružení. YMCA Braník. Kesanské sdružení mladých lidí 1/6

Stanovy YMCA - Branik. Stanovy obanského sdružení. YMCA Braník. Kesanské sdružení mladých lidí 1/6 Stanovy obanského sdružení YMCA Braník Kesanské sdružení mladých lidí 1/6 1 Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení: YMCA Braník, Kesanské sdružení mladých lidí, zkrácen% jen YMCA Bráník 2. Sídlo sdružení:

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva LIAZ. Jablonec nad Nisou

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva LIAZ. Jablonec nad Nisou S T A N O V Y Stavebního bytového družstva LIAZ Jablonec nad Nisou V Jablonci nad Nisou 26. května 2011 Evidence změn a doplňků, schválených shromážděními delegátů : 2 Obsah: str. Část I. Základní ustanovení

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce. Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966. Ve znní:

Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce. Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966. Ve znní: Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966 Ve znní: zákona. 88/1968 Sb., zákona. 153/1969 Sb., zákona. 100/1970 Sb., zákona. 20/1975 Sb., zákona. 72/1982

Více

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto :

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto : Na základ požadavku notáky paní JUDr. Marcely Stokláskové, která se zúastní valné hromady spolenosti Rybáství Perov a.s. a bude osvdovat usnesení valné hromady k bodu 4) poadu jednání notáským zápisem,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Zakládací smlouva l.i. Název obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost nese název: SIRIRI o. p. s. l.li: Sídlo obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost má sídlo na adrese: Karmelitská

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í #4571/SKL/2014-SKLM@T 4571/SKL/2014-SKLM.j.: UZSVM/SKL/4468/2014-SKLM ad pro zastupování státu ve vcech majetkových Územní pracovišt Stední echy, Rašínovo nábeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov První rezidenní uzavený investiní fond, a.s. I: 241 30 249; se sídlem Praha 3, Žižkov, Konvova 2660/141, PS 130 83; zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277; jednající

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) 1. Zadavatel: R eská správa sociálního

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI Platnost a úinnost od 1.5.2004 Strana 6 (celkem 6) 1. Preambule 1.1 VS.com, s.r.o., se sídlem Žehušice 103, 28575 Žehušice, I 25720104,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.01.2007 Usnesení. 19 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 8. 1. 2007. Usnesení. 20 Rada msta souhlasí v souladu s 715 obanského zákoníku s výmnou

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více