LEGAL UPDATE září říjen 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEGAL UPDATE září říjen 2005"

Transkript

1 LEGAL UPDATE září říjen 2005 PŘEHLED LEGISLATIVNÍCH ZMĚN ZÁŘÍ ŘÍJEN 2005 Nové zákony Zákon o veřejných výzkumných institucích Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích Zákon o finančních konglomerátech Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami Zákon o ochraně utajovaných informacích a o bezpečnostní způsobilosti Novelizace Zákon o azylu Občanský zákoník Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor Zákon o ochraně hospodářské soutěže Zákon o provozu na pozemních komunikacích Zákon o pobytu cizinců na území ČR Vážený kliente, po delší odmlce, způsobené tradičním zpomalením legislativních prací v prázdninových měsících, vydáváme další díl LEGAL UPDATE. Během července a srpna nedošlo v českém zákonodárství k žádným významným změnám, a tak je toto číslo věnováno výhradně zákonům a novelám vydaným v měsících září a říjnu. V uvedeném období ve sbírce zákonů vyšlo i úplné znění zákona o spotřebních daních, který byl naposledy novelizován zákonem č. 217/2005 Sb., o němž jsme Vás informovali v našem červnovém vydání. Tento bulletin obsahuje pouze obecné informace, a přestože se snažíme zajistit, aby jeho obsah byl přesný, neměl by být považován za právní poradu. Případná rozhodnutí učiněná na jeho základě by proto měla být vždy dopředu konzultována. V případě Vašich dotazů týkajících se jednotlivých předpisů uvedených v tomto bulletinu či tohoto bulletinu jako celku, kontaktujte, prosím, Michala Krofta, Managing Partnera NWD Legal. tel: fax:

2 PŘEHLED VYBRANÉ LEGISLATIVY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONŮ Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích Dne 13. září vyšel ve sbírce zákonů nový zákon, kterým se do českého právního řádu zavádí v České republice dosud neznámá forma právnické osoby veřejnoprávního charakteru veřejná výzkumná instituce. Cílem zákona je transformovat existující příspěvkové organizace v oblasti výzkumu a vývoje na subjekty s plnou právní subjektivitou a samosprávným způsobem řízení a usnadnit tím spolupráci výzkumných institucí s veřejnými vysokými školami a zahraničními vědeckými institucemi, především pak v rámci konsorciálních projektů Evropské unie. Seznam státních příspěvkových organizací, které se dnem 1. ledna 2007 mění na veřejnou výzkumnou instituci, je uveden v příloze č. 1 zákona. V zákoně jsou upraveny podmínky registrace těchto institucí ve zvláštním rejstříku vedeným ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, způsob jejich řízení a hospodaření, či podmínky pro zrušení nebo zánik. Zákon nabývá účinnosti 13. září Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů Nový zákon o rozhlasových a televizních poplatcích nahradil stávající zákon z roku Od října 2005 dochází jeho prostřednictvím ke zvýšení televizních poplatků z původních 75 Kč na 100 Kč měsíčně s tím, že od bude tento poplatek činit 120 Kč a od Kč měsíčně. Majitelé rozhlasových přijímačů zaplatí od října tohoto roku o 8 korun více, tedy 45 Kč měsíčně. Zákon dále stanoví, že za poplatníka rozhlasového a televizního poplatku se nově považuje každá fyzická či právnická osoba, která je odběratelem elektřiny a je připojena k distribuční soustavě, ať již vlastní nebo nevlastní rozhlasový nebo televizní přijímač. Takové osoby jsou pak od poplatků osvobozeny pouze tehdy, když České televizi nebo Českému rozhlasu po jejich písemné výzvě předloží písemné čestné prohlášení dokazující opak. Součástí zákona je i novela zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, jež počítá s postupným omezováním reklamy v České televizi, a to postupně tak, že v roce 2008 by měla na veřejnoprávní obrazovce zůstat pouze reklama spojená výhradně se sportovními a kulturními akcemi. Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech) Nově schválený zákon o finančních konglomerátech zavádí zvláštní dozor nad finančními skupinami, které poskytují služby a produkty v různých oblastech finančních trhů (finanční konglomeráty). Dochází tak k implementaci směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru úvěrových institucí, pojišťoven a obchodníků s cennými papíry ve finančním konglomerátu a některých doplňujících směrnic. Důvodem zavedení tohoto zvláštního dozoru je především obava z možných finančních potíží finančních konglomerátů, což by v mnoha případech znamenalo vážnou

3 destabilizaci finančních systémů a poškození jednotlivých vkladatelů, pojistníků a investorů. Současně s přijetím tohoto zákona bylo přijato několik změn stávajících zákonů včetně některých ustanovení obchodního zákoníku. Změny se týkají zápisu údajů do obchodního rejstříku ( 37) a práva výkupu účastnických cenných papírů. Dále byla nově doplněna ustanovení 323a 323i upravující některé zajišťovací instrumenty v obchodních závazkových vztazích. Změna zákona o dani z přidané hodnoty pak upřesňuje pravidla pro používání elektronického podpisu daňových dokladů. Zákon v sobě obsahuje i novelu zákona o veřejných zakázkách, v jejímž rámci dochází mimo jiné ke zkrácení lhůty podle 88, odst. 4 ze 60 na 30 dnů. Po dobu trvání této lhůty není zadavatel v případě, že dodavatel podá námitku a zadavatel takovéto námitce nevyhoví, oprávněn uzavřít příslušnou smlouvu. Převážná část zákona nabývá účinnosti dnem 29. září 2005, s výjimkou některých ustanovení včetně změny zákona o dani z přidané hodnoty, jež nabývá účinnosti dnem 1. října Zákon č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů) Nový zákon o podpoře výstavby družstevních bytů má pomoci získat bydlení lidem, kteří kvůli nedostatečným příjmům nedosáhnou na hypoteční úvěr. Podpora bude poskytována prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení s tím, že výši podpory upraví připravovaný prováděcí právní předpis. V souladu s příslušnými předpisy Evropských společenství jsou však dotace jednotlivým družstvům omezeny na maximální částku Euro za 3 roky. Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Stávající právní úprava v oblasti ochrany před škodlivými účinky tabákových výrobků, alkoholu a návykových látek již v dnešní době z mnoha důvodů neodpovídá potřebám společnosti a ani dostatečným způsobem nezohledňuje postoj zemí Evropské unie k této problematice. Dosud platný zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi z roku 1989 je nevyhovující i z toho důvodu, že nezohledňuje probíhající reformy veřejné správy, a jeho výklad je tak často příčinou různých kompetenčních nejasností. V neposlední řadě se zastaralost zákona projevuje i tím, že neumožňuje využívat některé moderní léčebné postupy. Výše zmíněné nedostatky by měl odstranit nový zákon upravující ochranu před škodlivými účinky tabákových výrobků, alkoholu a návykových látek, který byl ve sbírce zákonů uveřejněn 1. října V rámci tohoto zákona jsou tak stanovena různá opatření a omezení směřující k ochraně před škodami na zdraví zapříčiněnými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Nově je tak například zakázáno kouřit v prostorách, kde se pořádají pracovní jednání. Dále se zákaz rozšíří na budovy státních orgánů, orgánů správních samostatných celků nebo finančních institucí. Kouřit nebude dovoleno ani v restauracích, jídelnách či bufetech, s výjimkou těch, jež jsou vyhrazeny pro kuřáky. Zákon také zavádí opatření omezující dostupnost tabákových výrobků a alkoholu a vymezuje působnost správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků při tvorbě a uskutečňování programů ochrany před

4 škodami působenými těmito návykovými látkami. V případě porušení zákazů stanovených zákonem lze uložit pokutu až do výše Kč (právnickým osobám až Kč) a zákaz činnosti až na dobu 2 let. Zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, vyjma některých ustanovení týkajících se prodeje tabákových výrobků, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2006, a s výjimkou změny zákona o spotřebních daních, jež nabývá účinnosti až 1. ledna Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Dne 18. října 2005 byl ve sbírce zákonů vydán nový zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Tento zákon ruší podstatnou část zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, když nechává v platnosti pouze některá ustanovení týkající se změn souvisejících zákonů. Důvodová zpráva k zákonu uvádí, že hlavním cílem nového zákona je odstranění nedostatků (především výkladových a aplikačních) stávající úpravy a zároveň pozměnění některých institutů tak, aby byly slučitelné s právem Evropských společenství. Zákon tak zejména nově definuje některé zásady pro určení, které informace mají být označeny jako utajované, stanovuje nová podrobná procesní pravidla pro bezpečnostní řízení, či upravuje lhůty pro provádění úkonů v rámci tohoto řízení. Prostřednictvím změnového zákona přináší nová úprava mimo jiné i poměrně výrazné rozšíření pravomocí Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajských služeb a ministerstva vnitra, neboť těmto institucím dává právo přístupu do celé řady informačních systémů. Zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna Zákon č. 350/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a některé další zákony Novela azylového zákona je z velké části technického charakteru, když zpřesňuje dikce některých ustanovení, upřesňuje postupy správních orgánů nebo odstraňuje aplikační potíže doplněním některých potřebných institutů. Mimo to však novela nově zavádí nepřípustnost kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu v řízení o žalobě proti rozhodnutí ministerstva ve věcech azylu. Toto opatření, jež do jisté míry zhoršuje postavení uprchlíků v České republice, má svůj původ v kritickém vývoji azylové agendy u Nejvyššího správního soudu v letech 2003 a 2004, kdy soudy byly natolik zahlceny azylovými věcmi, že neměly dostatek času na řešení ostatních případů. Nové opatření by mělo pomoci především tím, že zabrání zneužívání systému žadatelům, kteří svůj pobyt na území České republiky nemohou legalizovat jiným způsobem. Zákon nabývá účinnosti 13. října Zákon č. 359/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony Změna občanského zákoníku se týká 135, jenž upravuje postup při nalezení ztracené věci. Nová úprava má zaručit snížení finančního zatížení veřejných rozpočtů plynoucí z povinnosti obecních úřadů zajistit úschovu nalezené věci.

5 Zákonodárce tak za tímto účelem zkracuje dobu, po kterou je vlastník věci oprávněn se o tuto věc u obecního úřadu přihlásit, z jednoho roku na 6 měsíců s tím, že po uplynutí této doby se příslušná věc nestává majetkem státu, ale obce. V případě, že se vlastník ve stanovené lhůtě přihlásí, je nově povinen uhradit obci náklady, jež opatrováním věci vznikly. Novela nabývá účinnosti 1. října Zákon č. 360/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů Důvodem novelizace zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor je neustálý vývoj na trhu s nemovitostmi, jenž v poslední době vede k postupnému vyrovnání nabídky s poptávkou. Zákonodárce proto usoudil, že již není třeba zvýšená míra ochrany nájmu nebytových prostor, a proto uzpůsobil novému stavu znění tohoto zákona. V důsledku těchto změn tak došlo především k rozšíření smluvní volnosti stran, odstranění zvýhodnění některých subjektů, k zpřesnění výčtu obligatorních náležitostí smlouvy o nájmu nebytových prostor a k přesnějšímu vymezení některých pojmů. Novela tak například smluvním stranám výslovně umožňuje dohodnout důvody pro ukončení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou a před uplynutím této doby smlouvu na základě smluvených důvodů vypovědět. Strany dále mohou důvody uvedené v zákoně vyloučit či upravit podle své vůle. Mezi zákonem stanovené obsahové náležitosti je nově zařazena vedle výše nájemného i výše úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním nebytového prostoru nebo způsob jejího určení. V případě, že se jedná o nájem sjednaný k účelu podnikání, musí nájemní smlouva nově obsahovat také údaj o předmětu podnikání v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém prostoru. Zjednodušit výklad zákona by mělo mimo jiné doplnění zákonné definice nebytového prostoru. Zákon nově stanoví, že se jedná o místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu jsou určeny k jinému účelu než k bydlení. Jsou jimi zejména prostory určené k provozování výroby, obchodu, služeb, výzkumu, administrativní činnosti, umělecké, výchovné a vzdělávací činnosti, dále archivy, garáže, skladové prostory a části veřejně přístupných prostorů budov. Definice zahrnuje i byty, u nichž byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům. Naopak nebytovými prostory podle zákona nejsou příslušenství bytu, prádelny, sušárny, kočárkárny a půdy. Nové vymezení také umožní zahrnout do výčtu nebytových prostor i společné části domu s uvedenými výjimkami. Zákon nabývá účinnosti dnem 19. října Zákon č. 361/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Přijatá novela reaguje na změny v problematice ochrany hospodářské soutěže v komunitárním právu, konkrétně na vydání Nařízení Rady 139/2004/ES ze dne 20. ledna 2004, o kontrole spojování podniků, a jejím hlavním cílem je tak adaptace českého právního řádu na toto nařízení. V rámci této novelizace dochází ke změnám hned v několika oblastech problematiky hospodářské soutěže. Zákon nově upravuje některé procedurální postupy, mění koncepci posuzování dopadu spojení na hospodářskou soutěž, nebo se věnuje změnám v problematice blokových výjimek. Zákon z velké části nabývá účinnosti dnem 1. října 2005.

6 Zákon č. 411/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, a další zákony Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích přináší kromě zavedení často diskutovaného bodového systému i celou řadu dalších změn, na některé z nichž se zaměříme níže. Bodový systém spočívá v tom, že řidičům motorových vozidel budou za porušení vybraných pravidel o provozu na pozemních komunikacích zaznamenávány trestné body. Tyto body nejsou sankcí, ale pouze administrativním opatřením. V praxi to znamená, že řidiči bude za porušení příslušné povinnosti uložena sankce podle zákona o přestupcích, případně trest za spáchaný trestný čin, a zároveň ještě, půjde-li o vybraný přestupek nebo trestný čin spadající do systému bodového hodnocení, mu bude zaznamenán stanovený počet bodů. Při dosažení 12 bodů pozbývá řidič své řidičské oprávnění. Znovu je může získat nejdříve za rok a pouze v případě, že se podrobí přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole. Rozmezí bodového ohodnocení za jednotlivá porušení se pohybuje od 1 bodu za nejméně závažná porušení až do 7 bodů za ta nejvážnější. Zákon se snaží řidiče motivovat i pozitivně, a to možností odečtu již udělených bodů v případě, že příslušný řidič v určitém časovém úseku nespáchá žádný vybraný přestupek (trestný čin). Dalšími restriktivními nástroji, jež novela zavádí, jsou např. zvýšení horní hranice pokut až na Kč (v případě používání antiradarů až Kč), či posílení některých pravomocí policie. Zákon tak policistům vrací pravomoc odebrat na místě řidičský průkaz, či zavádí pravomoc obecní policie k měření rychlosti. Prostřednictvím některých dalších změn dochází k harmonizaci právní úpravy ČR s normami Evropské unie. Jedná se např. o zavedení povinnosti používat dětské sedačky na všech komunikacích, či úprava týkající se druhů a vzorů řidičských průkazů. Bezpečnost na silnicích by měla posílit i povinnost celoročního svícení, nebo používání ochranné helmy pro cyklisty do 18 let. Zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2006, s výjimkou části týkající se změny zákona o vinohradství a vinařství, jenž nabývá účinnosti 17. října Zákon č. 428/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Dne 25. října byla vyhlášena poměrně rozsáhlá novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Hlavním předmětem nové úpravy je zejména změna Hlavy 12 zákona upravující otázky související s umísťováním cizinců do zařízení pro zajištění cizinců. Zákonodárce tím posiluje právní jistoty zajištěných a vyhošťovaných cizinců včetně dětí a mladistvých. Kromě těchto změn bylo do novely včleněno i několik právních aktů vydaných Radou ES, a to konkrétně Směrnice Rady č. 2003/86/ES o právu na sloučení rodiny, Směrnice Rady 2003/110/ES o pomoci při tranzitu za účelem vyhoštění leteckou cestou a Rozhodnutí Rady č. 2004/17/ES upravující vyžadování dokladu o zdravotním pojištění jako náležitost k udělení jednotného schengenského víza. V případě víz udělených za účelem podnikání se opětovně mezi zákonné náležitosti zavádí předložení potvrzení příslušného finančního úřadu České republiky o stavu daňových

7 nedoplatků a potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení o zaplacení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Zákon nabývá účinnosti dnem 24. listopadu 2005, s výjimkou ustanovení týkajících se jednotného schengenského víza, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna NWD Legal Viktor Dušek

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16]

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16] Vzor citace: Kameník, P., Hrabánková, M., Orlová, M. Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 404 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kameník,

Více

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ III NÁVRH ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

VYBRANÁ LEGISLATIVA PUBLIKOVANÁ VE SBÍRCE ZÁKONŮ

VYBRANÁ LEGISLATIVA PUBLIKOVANÁ VE SBÍRCE ZÁKONŮ Obsah Vybraná legislativa publikovaná ve Sbírce zákonů Navrhovaná legislativa EU Navrhovaná legislativa ČR Nově publikovaná judikatura Informační list ÚOHS Informace uvedené v tomto bulletinu jsou prezentovány

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 256/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 256/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 256/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část 50 Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Stávající právní úprava vlastnictví bytů a její zhodnocení Současná právní úprava vlastnictví bytů navazuje na předpoklady vytvořené v 125 odst. 1 občanského zákoníku,

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Návrh důvodové zprávy k zákonu o úrazovém pojištění

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Daňová soustava v České republice se skládá z daní (v užším slova smyslu), které jsou upraveny následujícími zákony: Daně: Přímé daně:

Více

Věcný záměr zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti včetně závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace III.

Věcný záměr zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti včetně závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace III. Věcný záměr zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti včetně závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace III. 2 Obsah: A) Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru (str. 4)

Více

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy.. 2 2. Investiční fondy... 3 3. Bankovnictví a platební systémy... 3

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 251. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace 1. Důvod předložení 1.1. Název DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. Obecná část Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně

Více

ZÁKON o České národní bance

ZÁKON o České národní bance Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/1993 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 442/2000 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod

Více

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví)

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví) 363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 316/2001 Sb., zákona č. 12/2002

Více

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb.

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více